Αποστολική Πίστη &...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Πιστεύομεν εἰς «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Ἐκκλησίαν», διότι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ, τῆς ὁποίας εἴμεθα μέλη, διακρί - νεται ἀπὸ τὰς ἐκκλησίας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δαιμόνων, ἀπὸ τὰς Σχισματικὰς καὶ Αἱ - ρε τι κὰς καὶ Παρασυναγώγους Ἐκκλησίας, ὡς πρὸς τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗν ΠΙΣΤΙν καὶ τὴν ΑΠΟ ΣΤΟΛΙΚΗν ΔΙΑΔΟΧΗν. Ἐκκλησία ἡ ὁποία κατέχει τὴν Πί στιν τῶν Ἀποστόλων καὶ τῆς ὁποίας οἱ Ἀρ χιερεῖς εἶ ναι Διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστο λικὴ Ἐκ κλησία, εἶναι ὁ «Στῦλος καὶ τὸ ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας» (Α' Τιμ. Γ' 14), εἶναι ἡ Κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας. Διὰ τοῦτο ὀνομάζεται «Ἀπο στο λι κὴ» ἡ Ἐκ - κλησία, καὶ ὄχι διότι δῆθεν τὴν ἐδη μιούργη - σαν οἱ Ἅγιοι Ἀπό στο λοι, ὡς νὰ μὴν ὑπῆρχε προηγουμέ νως, ὅπως ἐσχάτως διακη ρύσσουν ὁρισμένοι Αἱρετικοὶ Οἰκου με νισταί.

Transcript of Αποστολική Πίστη &...

 • .... , ,

  ( ' ).

  , , , , , - , - , .

  , , , (' . ' 14), . -, - , , .

  1

  & &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 1

 • , - , , -. - . .

  , -, , - , - , -. - . - ., ,

  2 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 2

 • - , .

  , - - , -, , , , - - , , . - . - - , - .

  , - , -

  & 3

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 3

 • , , . , - , , - , .

  -, - , , , - - - , - , , .

  20 , - -, -

  4 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 4

 • - .

  , - , , , . - , - , .

  , - , , , , , - 1924.

  1924.

  1924 ,

  & 5

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 5

 • . -, , - , , , - , , , , .

  , - 1583, 1587, 1593, , , - - , , - - .

  6 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 6

 • - . -: , - - , - , , , - , , - - ( - 1583).

  , , , , , , , .

  & 7

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 7

 • - - , - - . , , , - , - - , - , . , - . , , , - , , , - , -; , .

  8 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 8

 • - , , , -, , - , - , .

  - , , - , ' - , - , , -, 1924. , , , - .

  & 9

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 9

 • , , 1924, . -, . , 13. - . . . , - , .

  - , - . - - 1920, .

  10 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 10

 • & 11

  (1), , . -, .

  , - 1923, - , , -.

  (1) - , , , , -, John D. Rockefeller, 1920. , Charles E. Harvey(1982). John D. Rockefeller, Jr., and the Inter-church World Movement of 19191920: ADifferent Angle on the Ecu me nical Movement.Church History, 51, pp 198-209.

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 11

 • , 1) - 1920. 2) 1923. 3) - 1924. 4) , - - , - , - , - , , , .

  . 1924 - 1935. , -

  ( , - ), - -

  12 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 12

 • , , - . , , - .

  , , , . . , , - . , -, -, .

  & 13

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 13

 • , , , (. 28), (. 10), -, - :

  -, - , , , , . . . ( - 1583).

  , - , , - -,

  14 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:11 PM Page 14

 • - , .

  - - . . , , . , - , .

  1 1934, , - , - , - -

  & 15

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 15

 • .

  1924, - - - , .

  - 1935, - . : - , - , - .

  13 1935, - - , 25.000 -

  16 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 16

 • ( 14, ). - , .

  - , , , , - , , , , . - - - ... : ... - ,

  & 17

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 17

 • , - , - .... ( -, , -, , , 1935).

  , - - , , , - 1924, - -, (7 , 95 8 ). , 1924, ,

  18 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 18

 • & 19

  ,

  13 1935. , ,

  , .

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 19

 • . - , - . - , .

  - , , , , -. 18 - . , :

  ... ... -, ,... , .

  20 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 20

 • - - , .... - .

  7 , , , - - .

  - -: , - - . , ... ... .

  & 21

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 21

 • , -... . : - .... - . (, - , , 1935).

  , - - .

  , - .

  , , - .

  23 1935 .

  22 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 22

 • 24 1935 . 1950 , .

  25 1935 .

  26 1935 ().

  , , , - , - , , -, - , , .

  1935 - .

  ,

  & 23

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 23

 • - , - , , , -, .

  24 &

  4 1935, ,

  .

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 24

 • - , -, -. - , ; .

  & 25

  4 1935, ,

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 25

 • ... 1935 1948.

  -, - 1935, - , . - .

  1935, - (7) , -, . - ... , . ,

  26 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 26

 • , - .

  , - 7 1935 - , -, . , , : - , , - - ....

  , , , - , - - - ,

  & 27

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 27

 • 7 - - , - .

  - , ... - , - , .

  , - 7 , , - , , -

  28 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 28

 • , .

  -, - , - - 7 - - . , - . : -, - , , - , -

  & 29

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 29

 • -. , - ;

  - , , - , , ....

  ... - , -, , - - - ... .

  30 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 30

 • (, , - 1935).

  , . -, -, - , - .

  , 18 1935, - - - . , , , - , , - - , , -

  & 31

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 31

 • . . - , - , - -. ( , , . 223, 22-7-1935. .). , 1945 -, , - 1935. - .

  , - ... , . , 3-4 ,

  32 &

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 32

 • -, - -, .

  . 3 , - , - . -, , , .

  - , -, , , - , , ... , ,

  & 33

  APOSTOLIKI PISTIS & DIADOXE_2008/sel 1...13 4/29/15 8:12 PM Page 33

 • , .

  - . 2