Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

of 34 /34
Μπιρλιράκης Βασίλειος Πτυχίο Φαρμακευτικής MSc - Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία ΜΒΑ - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Embed Size (px)

Transcript of Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Page 1: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Μπιρλιράκης Βασίλειος

Πτυχίο Φαρμακευτικής

MSc - Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία

ΜΒΑ - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Page 2: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Να αναδειχθεί η κοινωνική ανάγκη για το νέο παράδειγμα φαρμακοποιού & φαρμακείου

+ Να σκιαγραφηθεί

το νέο παράδειγμα φαρμακοποιού & φαρμακείου

Page 3: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 4: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 5: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Ο φαρμακοποιός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Μονοπωλεί την γνώση του φαρμάκου, την παρασκευή και την διάθεση του.

Ο φ

αρ

μα

κο +

πο

ιός

Page 6: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 7: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Το φάρμακο κλέβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο από

τον φαρμακοποιό

Ο φαρμακοποιός περιορίζεται στην

διαχείριση του φαρμακείου και σε τεχνικής φύσεως

εργασίες.

Ο φ

αρ

μα

κο +

«έμ

πο

ρο

ς»

Page 8: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Εμφανίζονται οι πρώτες φωνές που αμφισβητούν την υπεραξία του φαρμακοποιού στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου

άρα και την αναγκαιότητα ύπαρξης του.

«Γιατί άραγε η κοινωνία να πληρώνει τις σπουδές και ένα μεγάλο τμήμα από την αξία του φαρμάκου στον φαρμακοποιό εφόσον το μόνο που προσφέρει είναι

τεχνικής φύσεως εργασία?»

Page 9: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Τα αυξημένα κόστη στον χώρο του φαρμάκου και της υγείας… …σε συνδυασμό με το οικονομικό αδιέξοδο των ασφαλιστικών ταμείων και τις δημόσιες πολιτικές απορρύθμισης του χώρου της υγείας, δημιούργησαν μια αυξημένη ευαισθησία πολιτών και κυβερνήσεων. Το επακόλουθο ήταν η δημιουργία ενός κύματος αμφισβήτησης του κόστους και της προσφοράς κάθε παράγοντα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης του φαρμάκου.

Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών… …και η εφαρμογή τους στους τομείς της διαχείριση του φαρμάκου και της πληροφορίας προσέφερε στον πολίτη νέους δρόμους τόσο για την απόκτηση του φαρμάκου όσο και των σχετικών πληροφοριών και οδήγησε σε αμφισβήτηση της υπεραξίας που ο φαρμακοποιός δημιουργεί στο φάρμακο.

Η προσπάθεια εισόδου των ιδιωτικών κερδοσκοπικών κεφαλαίων στην αγορά των φαρμάκων… …στοχεύοντας στην κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση που θα τους αποδώσει αυξημένα έσοδα αλλά και μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή. Ας μην ξεχνάμε ότι τα κεφάλαια αυτά έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μεγάλους πόρους για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης και την κατασκευή μιας αρνητικής εικόνας για τον φαρμακοποιό.

Page 10: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Ο φαρμακοποιός διστακτικά επιστρέφει στο προσκήνιο

Ειδικεύεται στην παροχή

πληροφοριών & συμβουλών που σχετίζονται με τα

φάρμακα και τα προβλήματα υγείας

Ο σ

ύμ

βο

υλο

ς φ

αρ

μα

κοπ

οιό

ς

Page 11: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Ο φαρμακοποιός κάνει χρήση της εξειδικευμένης γνώσης

Ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, των υπόλοιπων λειτουργών της υγείας και των δημόσιων οργανισμών υγείας. Ο

κλι

νικό

ς φ

αρ

μα

κοπ

οιό

ς

Page 12: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΑΣΘΕΝΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΥ …& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ασθένεια αποκτά περιεχόμενο βιοψυχοκοινωνικό (και παύει να έχει περιεχόμενο καθαρά βιοϊατρικό).

Τα φάρμακα πέτυχαν την συμπτωματική αντιμετώπιση των ασθενειών… …όχι όμως την εκρίζωση τους. Δημιουργείται ένας νέος τύπος ασθενών, οι λεγόμενοι χρόνιοι ασθενείς… …των οποίων κύριο γνώρισμα είναι η συμβίωση με την παθολογική διαδικασία και τα φάρμακα έως το τέλος της ζωής τους. Η φαρμακοθεραπεία του ασθενή έγινε πολύπλοκη. Η φαρμακοθεραπεία αποτυγχάνει σε πολλές περιπτώσεις… …προκαλώντας νοσηρότητα και θνησιμότητα. FAIL

Page 13: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Ο ασθενής, ο φαρμακοποιός και η θεραπευτική τους σχέση γίνονται οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

Ο φαρμακοποιός ειδικεύεται στην παροχή φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή.

Ο φ

αρ

μα

κοπ

οιό

ς τη

ς φ

.φ.

Page 14: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΧΡΟΝΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ + ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Από DRUG Oriented …………………………………………………………………….. σε PATIENT Oriented

Από το ΠΡΟΪΟΝ…………………………………………………………………………………….. στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Page 15: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 16: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Page 17: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Page 18: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Page 19: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 20: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Εξατομικευμένο Φάρμακο

Πρόσβαση + Ορθολογική χρήση του φαρμάκου

Μείωση Ν+Θ οφειλόμενες

στην κακή χρήση των φαρμάκων

Εκσυγχρονισμός

Μετασχηματισμός

Εφαρμογή

(Πρ

αγμ

ατι

κές)

Επ

αγγ

ελμ

ατι

κές

Πρ

ακτ

ικές

(…

.ή α

λλιώ

ς)

Page 21: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΓΑΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αναντιστοιχίας μεταξύ των μαζικά παραγόμενων

φαρμάκων και των ιδιαίτερων αναγκών του

ασθενή

Νοσηρότητας και θνησιμότητας οφειλόμενης

στη φαρμακοθεραπεία

Ανορθολογικής χρήση των φαρμάκων

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΘΗΣ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΠΛΑΝΟ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Να παρασκευάζει εξατομικευμένα

φάρμακα

Να εγγυάται την σωστή χρήση του φαρμάκου

Να βελτιστοποιεί τα φαρμακοθεραπευτικά

αποτελέσματα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Page 22: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΠΑΛΙΕΣ + ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

του ασθενή & του συστήματος υγείας

…που για την κάλυψη τους απαιτείται η κινητοποίηση…

ΓΝΩΣΗΣ …σχετικής με το φάρμακο και τη χρήση του…

…η γνώση αυτή ζητείται να προσφερθεί από τους φαρμακοποιούς με τη μορφή άυλου

προϊόντος δηλαδή…

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Page 23: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 24: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Φαρμακοποιός είναι μεταξύ των επιστημόνων – λειτουργών της υγείας, ο ειδικός επί του φαρμάκου.

Κοινωνικός σκοπός του φαρμακοποιού είναι η κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το φάρμακο και στην περίπτωση της παρασκευής, διάθεσης και χρήσης του φαρμάκου γίνεται εφικτός μέσα από μια εξατομικευμένη και εστιασμένη στον ασθενή διαδικασία παροχής φροντίδας. Πέραν τούτου ο φαρμακοποιός, λόγω και της ευρύτερης επιστημονικής του συγκρότησης ως υγειονομικού, είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όχι μόνον φαρμακευτικών αλλά και υγειονομικών αναγκών των ασθενών, της τοπικής κοινότητας, της πολιτείας και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων μερών (όπως το υπουργείο υγείας, ο ΕΟΦ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πανεπιστήμια κτλ).

Page 25: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Φαρμακείο είναι δομή πρωτοβάθμιας υγείας (αυτόνομη, αποκεντρωμένη και δημοσίου συμφέροντος), εξειδικευμένη στο φάρμακο. Κοινωνικός σκοπός του φαρμακείου είναι να κάνει εφικτή (κάτω από τους ευνοϊκότερους όρους) την συμμαχία φαρμακοποιού και ασθενή που επιτρέπει στον μεν φαρμακοποιό να εφαρμόσει δημιουργικά τη γνώση του προς επίλυση των προβλημάτων του ασθενή που σχετίζονται με το φάρμακο, στον δε ασθενή να ικανοποιήσει τις ανάγκες του που σχετίζονται με το φάρμακο. Πέραν τούτου, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της χώρας μας το φαρμακείο αναλαμβάνει και έναν ευρύτερο υγειονομικό ρόλο, με αποτέλεσμα να αρθρώνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα παροχής όχι μόνον φαρμακευτικών υπηρεσιών (+προϊόντων) αλλά και υγειονομικών υπηρεσιών (+προϊόντων) προς κάλυψη αναγκών των ασθενών, της τοπικής κοινότητας, της πολιτείας και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων μερών (όπως το υπουργείο υγείας, ο ΕΟΦ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πανεπιστήμια κτλ).

Page 26: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 27: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Φ

Ερευνητικές

Υπηρεσίες

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Page 28: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Φ

Ερευνητικές

Υπηρεσίες

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρακτική Άσκηση Φαρμακοποιών + Βοηθών

Ερευνητικές Αναφορές

Page 29: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Φαρμακοποιίας

Αλλαγή της περιεκτικότητας, της μορφής, των οργανοληπτικών ιδιοτήτων, των εκδόχων των φαρμάκων. Παρασκευή ομοιοπαθητικών, φαρμακοθεραπευτικών, αρωματοθεραπευτικών, κτηνιατρικών, κυτταροτοξικών, παρεντερικών, ορμονικής υποκατάστασης, ορφανών, ελλειπτικών, αποσυρμένων, μη παραγόμενων φαρμάκων.

Υπηρεσίες Κλασικής Φαρμακευτικής

Διαχείριση Φαρμακευτικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Φαρμακευτική Συμβουλή Φαρμακευτική Πληροφόρηση

Υπηρεσίες Φαρμακοεποπτείας

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στα Φάρμακα Αναφορά Προβλημάτων Ποιότητας Φαρμάκων Αναφορά Ελλείψεων φαρμάκων Αναφορά Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων

Υπηρεσίες Κλινικής Διάθεσης Φαρμάκων

Διάθεση Φαρμάκων με Ιατρική Συνταγή. Διάθεση Φαρμάκων με Φαρμακευτική Υπόδειξη. Διάθεση Φαρμάκων Αυτοθεραπείας.

Υπηρεσίες Φαρμακοθεραπείας

Βελτιστοποίηση / Διαχείριση της Φαρμακοθεραπείας Ανασκόπηση της χρήσης των φαρμάκων Φαρμακοθεραπευτική Συμμόρφωση Εκπαίδευση στην Χρήση Φαρμακευτικών Συσκευών Χορήγηση Φαρμάκων

Εργαστηριακές Υπηρεσίες

Έλεγχος Φαρμακοθεραπευτικών Συγκεντρώσεων Έλεγχος Φαρμακοθεραπευτικών Δεικτών Έλεγχος Φαρμακευτικών Αλλεργιών Φαρμακογενωμικός Έλεγχος

Page 30: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Προαγωγής Υγείας

Προαγωγή της υγιεινής διατροφής Προαγωγή της άσκησης & της φυσικής δραστηριότητας Διακοπή του καπνίσματος Μέθοδοι ελέγχου του άγχους και του βάρους Προαγωγή του μητρικού θηλασμού

Υπηρεσίες Πρόληψης Ασθενειών

Εμβολιασμοί Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Υπηρεσίες Πληροφόρησης & Ευαισθητοποίησης

Ορθολογική χρήσης των φαρμάκων Διαχείριση ληγμένων οικιακών φαρμάκων Διαχείριση αχρησιμοποίητων οικιακών φαρμάκων Καταγραφή στα μητρώα εθελοντών αιμοδοτών Καταγραφή στα μητρώα δωρητών οργάνων

Υπηρεσίες Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Φροντίδα τραυμάτων Φροντίδα εγκαυμάτων Παροχή οξυγόνου ΚΑΡΠΑ & Εξωτερική Απινίδωση

Υπηρεσίες Υγειονομικής Συνεργασίας

Το φαρμακείο ως δομή φιλοξενίας άλλων υγειονομικών επιστημόνων (νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, διατροφολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.α.).

Page 31: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Να καλύπτουν τις κλινικές ανάγκες των ασθενών

Να προσφέρουν οικονομίες στο σύστημα υγείας και την πολιτεία

Να εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των φαρμακείων

Να εξασφαλίζουν την επαγγελματική και επιστημονική

καταξίωση των φαρμακοποιών.

Να εκσυγχρονίζουν τις παραδοσιακές μας πρακτικές

(…και όχι να τις διαγράφουν)

Να εισάγουν νεωτερικές πρακτικές

(…προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου μας) ΧΑ

ΡΑΚ

ΤΗΡ

ΙΣΤΙ

ΚΑ

Page 32: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Στον προσανατολισμό της πανεπιστημιακής έρευνας

(εστιασμένη στην χρήση του φαρμάκου)

Στο περιεχόμενο των πανεπιστημιακών σπουδών μας

(+ φαρμακοθεραπεία)

Στον τρόπο άσκησης της πρακτικής μας

(διάκριση πρακτικών + εφαρμογή πρωτοκόλλων)

Στην μορφή και οργάνωση του φαρμακείου

(πολυδύναμα φαρμακεία)

ΑΛ

ΛΑ

ΓΕΣ

Page 33: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Page 34: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μπιρλιράκης Βασίλειος

Πτυχίο Φαρμακευτικής

MSc Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία ΜΒΑ - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

ΜΔΕ - Χρηματοοικονομικά

Email: [email protected] Κιν. 694 8 076 477

Τηλ. Φαρμακείου: 24210 40913 Skype Name: vbirlirakis

Facebook: vbirlirakis

www.vbirlirakis.gr

www.vision4pharmacy.gr