Τεχνολογία...

Click here to load reader

 • date post

  06-May-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Τεχνολογία...

 • T O X O I K E A A I O Y

  :

  , . , -

  fi, . fi . . , -

  fi fi . . fi fi, I

  Hfi H M, (IEEE), E E . N fi IEEE E fi

  M.

  K E A A I O 4

  TTOOIIKKAA IIKKTTYYAA

 • .

  fi , - fi .

  -, , fi - fi, .

  4.1 , ,

  : . O . .

  4.1.1 (Twisted pair).

  . fi . O fi fi fi - fi fi . , .

  -

  104 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  4-1

 • UTP (Unshilded Twisted Pair). . fi -

  fi fi fi . - fi fi fi .

  FTP ( Foiled Twisted Pair). -

  . fi fi

  fi fi . fi fi . - fi fi , (drain wire).

  STP (Shilded Twisted Pair). -

  . fi fi

  fi fi . fi fi -

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 105

  Efi 4-1 K UTP

  Efi 4-2 K FTP

 • . - fi (drain wire) - .

  (S/FTP,S/STP). fi , -

  fi . S/FTP (Shilded/Foiled Twisted Pair), SSTP (Screened/ShildedTwisted Pair), .

  X fi

  , , fi (solidwire) , (stranded wire), -, fi (twist pitch), - fi (insulation type) - (sheath material).

  106 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  Efi 4-3 K STP

  Efi 4-4 () K S/FTP () K S/STP

  ()

  ()

 • O - , fi fi /TIA 568- , ( / , ElectronicIndustry Association / Telecommunications Industry Association), - fi fi. fi -, fi.

  - .

  fi

  , fi- . , .

  fi , fi. - , fi, . fi -fi I M ( Balanced Transmission Line).-fi, fi . , fi fi fi , - fi .

  fi fi fi , , fi fi fi - fi .

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 107

  +1V+N+N +N +2V

  1V+N

  Efi fiO fi

  4-2 . fi fi fi

 • / 568-, fi 4 25 mm 5 13 mm.

  , -

  (attenuation). , , fi -: fi (fi), ,

  . O 24AWG ( American Wire Gauge), ( 1 AWG = 7,35 mm). fi 100 Ohm.

  fi, , . fi fi .

  fi fi (skin effect), , fi fi fi fi fi fi - . fi fi - fi , , . fi fi fi -fi fi . , , -

  , -fi. fi EIA/ TIA 568-, fi, fi , 100 .

  dB fi- fi .

  fi - , fi . , fi - . , fi, - fi, - .

  (Near End Cross Talk, NEXT) fi fi , fi

  , , (Near End Cross alk, NEXT). NEXT , . , , - fi fi

  108 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

 • . fi fi .

  fi dB. O dB, fi fi .

  -. (Far End Cross alk, FEXT).

  fi (Attenuation to Cross Talk Ratio,ACR)

  O fi (NEXT) NEXT , , fi .

  , fi fi ACR, fi- fi .

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 109

  FEXT

  E

  4-4 (FEXT)

  NEXT

  E

  4-3 (NEXT)

 • K

  fi / 568- A (UTP), - fi .

  (cat) 3,4,5, , fi , NEXT, ACR - fi , fi - fi .

  O . -.

  5e, - , - (UTP), fi - 5 ( fi - ) .

  , - 5e.

  110 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  fi (dB/305 m) NEXT (dB/305m)Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 3 Cat 4 Cat 5

  1 MHz 7,8 6,5 6,3 41 56 6210 MHz 30 22 20 26 41 4720 MHz - 31 28 - 36 4262,5 MHz - - 36 - - 35100 MHz - - 67 - - 32

  fi (dB/100 m) NEXT (dB/100m) ACR (dB/100m)1 MHz 2 65,3 63,310 MHz 6,5 50,3 43,820 MHz 9,3 45,8 36,562,5 MHz 17 38,4 21,4100 MHz 22 35,3 13,3160 MHz 28,6 32,3 3,7

  4-2 X 5e

  4-1 X

 • UTP 5 5e - fi - 1Gbps/sec.

  , fi , 6, 7, 8. , , 250 MHz,600 MHz, 900MHz. O S/STP.

  O , fi . .

  4.1.2 Ofi (Coaxial Cable)

  fi , - . , - fi , fi - .

  fi fi fi . - fi fi fi, fi , fi. fi fi - fi fi fi fi . , fi (drain wire). , , fi fi -fi .

  : Thicknet () Thinnet (fi). fi

  .

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 111

  Efi fi

  Kfi fi

  4-5 Ofi

 • , fi fi . , - fi.

  , , fi . , fi 10Mbps 500 Thicknet 185 Thinnet fi .

  fi - fi , fi Thicknet Thinnet, . fi - fi .

  4.1.3 (Fiber optics cable)

  . , , fi fi - . , fi fi 5Km 10 Gbps.

  4-6.

  , fi fi - . fi - fi fi , clading buffer. fifi , , fi fi fi (cladding) (- 4-6). fi fi fi .

  112 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  O

  E

  Efi

  4-6 H

 • , fi fi , fi , . - fi fi fi fi - .

  Tfi .

  fi LED (LightEmmiting Diode) LASER (Light Amplification by Stimulated Emission offRadiation), fi, , fi 800nm 1.500nm.

  O , , fi fi . fi . ( Multimode fiber optics)

  O fi - () - (cladding). O 10-6 . O 50m/ 125m, 62,5/125, 85/125 100/140. O , , 62,5/ 125. 900m. fi fi - fi , fi 4-7, 4-8. fi fi (multimode), - fi , -. O : (step index) (graded index).

  O (step index). fi

  . , 4-7.

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 113

  , fi fi. fi , fi fi. O, fi, , fi - ,graded index, fi -, .

 • O (graded index)O fi

  . fi fi- fi . , 4-8.

  fi (single mode fiber optics). fi fi -. , fi fi fi , fi. 4-9.

  114 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  4-8 O (graded index)

  4-9 fi (single mode fiber optic)

  4-7 O (step index)

 • fi fi 5m 10m 8,3 m.

  X fi.

  O fi fi - , , , fi fi, fi . fi 1310 nm 1550 nm. fi 850 nm 1300 nm. , fi , - fi fi fi fi fi .

  O - . O - , - 3Km, fi 10 Km.

  , fi, , . , fi- , fi . , fi . , fi fi ,fi fi. , - fi LED, fi - fi LASER. T 62,5/125 3,5 dB/Km 850 nm 1.0dB/Km 1300nm. fi fi- 0,5 dB/Km 1310 nm 0,4 dB/Km 1550nm.

  T .

  fi 1 36 . - fi fi full-duplex .

  . , fi

  fi fi . , fi fi -. fi fi -, fi . , , fi fi . - Tight Buffer. 4-10() .

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 115

 • fi , fi fi (Optical patch cords). fi fi , fi - fi fi. 4-10() fi - .

  116 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  Efi

  E (Buffer)

  O

  Efi

  4-10 () ( Tight Buffer)

  Efi

  E (Buffer)

  O

  4-10 () Ofi Patch cord

 • , fi fi, fi fi . Loose Buffer. 4-11 .

  4.2 fi

  . , - fi fi . : (.. ) fi fi . , fi fi ,

  .

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 117

  O

  Efi

  E (Buffer)

  4-11 (Loose Buffer)

  fi fi .

 • 118 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  fi E fi E fi E

  A A T

  fi E

  fi E

  fi E

  fi E fi E

  fi E fi E

  K M E

  fi E

  fi E

  fi E

  fi E fi E

  ()

  ()

  ()

  4-12 () () ()

 • . fi fi . fi (Broadcast) (Multicast).

  fi fi fi fi , fi fi . , fi , .

  , , fi ( fi).

  O fi , fi fi , - .

  fi .O :

  , ( 4-12).

  (Bus Topology)O fi fi fi -fi . - (taps). , fi , fi . O , , , , . fi fi , fi, fi . fi , , fi- , , - fi fi. , - fi fi fi, - fi , ., fi .

  (Ring Topology) - . -

  K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 119

  , fi fi- , fi . fi ,fi, .

  E

 • "fi" fi fi - ' fi, . fi. -, fi, fi fi fi .

  (Star Topology)O . - fi -, , . H fi fi , . , fi fi , -, , , . , - , fi , , fi fi , - .O fi fi fi fi:

  I. O fi -. O fi -.

  II. O fi fi fi fi fi .

  III. O fi fi fi .

  120 T E X N O O I A I K T Y N E I K O I N N I N

  fi -fi. fi - fi . , fi fi fi fi , - .

  E

 • K E A A I O 4 T O I K A I K T Y A 121

  fi E

  fi E

  A

  fi E

  fi E

  fi E

  fi E

  fi E fi E

  fi E fi E

  K M E

  A

  K M E

  A

  K M E()

  ()

  4-13 fi () ()

  fi , . O -: -.

  E

 • fi