ΒΙΒΛΙΟ...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  4

Embed Size (px)

description

ΒΙΒΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗ

Transcript of ΒΙΒΛΙΟ...

 • pi

  1

  9-11

  12-15

  2

  16-18

  19-22

  3

  23-25

  26-29

  4

  30-33

  34-37

  5

  38-41

  42-44

  6

  45-48

  49-51

  7

  52-55

  56-59

 • ENOTHTA 1

  9

  : .......................................................................... : ...............................

  A. .

  . .

  . .

  . 10 000 . 1 000 000

  . 100 000 . 1 000

  . 21 . 114

  . 42 . 126

  fi . fi fi ;

  fi 8 876 940, fi 8 457 185;

  6 fi 876 932;1

  2

  3

  = 6

  pi

  pi

  fi

 • ENOTHTA 1

  10

  . 4,3 . 4,256

  . 4,385 . 4,195

  . 747 800 . 746 000

  . 747 000 . 746 800.

  . 4,8 . 4,77

  . 4,7 . 4,6

  . >, < =, .

  . 58 000 + 42 + 870 58 92

  . 4,5 4,467

  . 8,9 8,900

  . fi fi;

  . .

  . .

  . .

  . .

  fi 4,768 .

  fi 746 884 .

  fi fi fi fi .

  4,2 < < 4,29.

  5

  6

  4

 • 11

  . fi.

  fi fi

  . .2756, fi ;

  . fi.

  fi , ,

  . fi

  fi .

  .

  fi fi 15m.

  fi fi 25m.

  fi fi 15m.

 • ENOTHTA 1

  12

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . 569 360 . 369 372

  . 1 347 470 . 389 392

  . 400 258 . 106 284

  . 399 258 . 390 158

  . 41,627 . 4,459

  . 78,059 . 40,891

  . 124,258 . 46,258

  . 45,742 . 46,752

  85 = 39,258

  41,259 = 36,8

  146 987 = 253 271

  858 421 = 489 049

  1

  2

  3

  4

 • 13

  . 24 000 . 22 000

  . 23 200 . 23 000

  . 18 . 19

  . 20 . 16

  . .

  . .

  . 50 cm . 60 cm

  . 30 cm . 1,5 cm

  fi fi 35

  (m);

  17

  13

  37

  73

  . ;

  2,61 + 4,49 + 5,85 + 5,95 ;

  4 235 + 9 608 + 9 342 :

  6

  7

  8

  5

 • ENOTHTA 1

  14

  . .

  . .

  . fi .

  fi

  fi

  720

  46

  25

  510

  fi ;9

 • 15

  . 1. , fi .

  7480 + 275 + 1520 =

  2. fi, fi .

  6 7 5 20 =

  . fi.

  fi fi 34,25 13,75fi fi fi. fi fi;

 • 19

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . .

  . .

  . .

  . . = 206 = 116

  = 154 = 64

  . fi ;

  = 216 = 126

  = 144 = 54

  fi ;

  26

  0 B

  36

  A B0

  1

  2

 • ENOTHTA 2

  20

  . 0,60, 6% . 60%, 0,06

  . 60%, 0,6 . 0,06, 6%

  . .

  . .

  B. , >, < = .

  .

  .

  . fi.

  fi fi fi- . . - 90.000 fi 2600 -, fi ;

  1881

  29

  4 37

  307

  = 90 = 83

  = 45 = 135

  fi ;

  109

  26

  610

  .3

  4

 • 21

  . .

  pifi

  pi

  fi

  7 cm5 cm

  9 cm

  5 cm

  5 cm7 cm

  6 cm 6 cm

  6 cm

  4 cm

  3 cm

  5 cm

 • ENOTHTA 2

  22

  E. .

  2. . fi .

  fi . fi . fi

  . .

  1. .

  fi:

  . fi 3160 .

  . 960 40 fi 220.

  fi , fi;

 • ENOTHTA 2

  16

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . 540 . 45

  . 60 . 720

  . 4 . 60

  . 600 . 100

  . .

  . .

  . 18 000 . 19 000

  . 20 000 . 19 600

  486 . 43 ;

  ;

  fi.

  (4 000 : 25) . = 16 000

  .(180 . 16) : 48 =

  2

  3

  4

  1

  ENOTHTA 2

 • 17

  . 7 . 6

  . 70 . 60

  . . fi

  . . fi

  B. .

  . 298 . 35 = . 709 580 : 68 =

  . .

  . 370 . = 3700 . 10

  . 450 . 100 = . 1000

  ;

  422 : 69;

  2 cm6 cm

  8 cm

  6 cm

  5

  6

 • ENOTHTA 2

  18

  . fi .

  . fi.

  fi 16 . 1074. 32 fi. fi fi;

  )

  )

  ENOTHTA 2

 • 23

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . fi fi . fi fi

  . pifi fi . fi

  . 7 185 000 . 7 280 000

  . 7 295 000 . 7 200 000

  fi fi fi fi- . fi fi . fi fi fi fi;

  fi. fi fi fi fifi;

  fi / m

  fi fi 166 240 000

  fi fi 86 560 000

  pifi fi 73 430 000

  fi fi 13 230 000

  fi 2 974 600

  2 753 000

  1

  2

  ENOTHTA 3

 • 24

  . 421 cm . 4210 cm

  . 42,1 cm . 0,421 cm

  . 109,24 km . 1092,4 km

  . 109 240 km . 10,924 km

  . 1 km . 0,395 km

  . 395 mm . 100 cm

  . .

  . .

  fi 22 cm;

  fi fi fi ;

  fi fi fi.

  10 924 m. fi fi ;

  4,21 m. fi fi

  ;

  9 cm

  4 cm

  8 cm

  4 cm

  9 cm

  2 cm

  7 cm

  5 cm

  3

  4

  5

  6

  ENOTHTA 3

 • 25

  . 74% . 40%

  . 57% . 47%

  . 9 600 . 96

  . 96 000 . 960

  . .

  2. 90 m

  . 2,25 m

  .

  96,75, fi fi fi

  ;

  1. 15,4 m 4,5 m. fi

  fi ;

  96 L 100 ml. fi ;

  fi ( );

  47

  7

  8

 • 26

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . .

  . .

  . 187,5 . 660

  . 52 . 36

  . 400 . 412

  . 404 . 408

  A = 16, fi 400 + : 4 =

  fi 76 6 . 9 + 120 : 4 ;

  1614

  1630

  1430

  1416

  fi .

  fi fi ;

  1

  2

  3

  ENOTHTA 3

 • 27

  . = 440 + 8 . = 110 + 8

  . = 110 . 8 . = 220 + 8

  . 60 11 : 3 = x . 60 + 11 = x : 3

  . x : 6 + 11 = 60 . 60 : 6 + 11 = x

  . 0,1 m . 0,01 m

  . 4 m . 0,4 m

  fi fi 0,1 m;

  fi fi ,

  6, 11 60;

  :

  110, 220, 330, 440, ...

  fi fi , fi

  ;

  4

  5

  6

 • 28

  . fi .

  . fi.

  1. , , .

  ().

  . . fi

  ; , , ,

  .

  ENOTHTA 3

 • 29

  . fi . fi .

  2 cm

  3 cm3 cm

  5 cm

  1 cm

 • 4

  30

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . 49 . 17

  . 46 . 33

  . 48 = 3 . 2 . 4 . 2 . 48 = 2 . 2 . 2 . 2 . 3

  . 48 = 6 . 2 . 2 . 2 . 48 = 6 . 4 . 2

  . 67 894 . 73 160

  . 74 325 . 154 265

  . 109,64 . 3107

  . 3197 . 3297

  fi 48 . 67 475 : 25;

  fi 5 3;

  fi 48 fi fi;

  fi ;

  4

  1

  2

  3

  4

 • 31

  . 728 cm . 364 cm

  . 54 cm . 1456 cm

  . 78 904 . 64 329

  . 78 438 . 62 641

  .

  .

  .

  . 612

  ,715

  ,12

  49

  ,2454

  ,1227

  23

  ,46

  ,12

  35

  ,57

  ,1535

  fi fi ;

  fi 2 3;

  fi fi fi

  . 26 cm 28 cm, fi -

  fi ;

  5

  6

  7

 • 32

  . 12 . 6

  . 24 . 8

  . .

  . . fi

  . 25 . 2

  . 4 . 3

  fi fi fi 5

  fi 20;

  101,42

  = 20

  1020

  = 1,42

  1020

  = 1,42

  10 fi 1,42 m. fi

  fi 20 fi; fi.

  96 fi 72

  . fi fi

  ( fi fi -

  ) , fi

  ;

  4

  8

  9

  10

 • 33

  . fi.

  fi fi 2 -

  3 . 1 pi -

  fi fi, -

  ;

 • 4

  34

  : .......................................................................... : ...............................

  . .

  . .

  . .

  . .

  . .

  , fi .

  fi , fi

  fi . fi fi -

  ;

  fi fi

  12 cm;

  56

  47

  fi = 98 cm = 7 cm

  fi = 65 cm = 13 cm

  fi = 156 cm = 13 cm

  fi = 360 cm = 20 cm

  510

  4

  1

  2

 • . . . .

  . kg . kg

  . kg . 4 kg

  . .

  . . 13 78

  14 78

  14 18

  11 14

  fi

  2 24

  24

  1 24

  . fi kg fi. -

  kg , fi ;

  fi -

  ;

  35

  2 14

  1 34

  BE

  25 18

  ( 4 12

  + 6 34

  );

  3

  4

  5

 • 36

  . 25 m . m

  . 12 m . 24 m

  B. fi ;

  12 12

  m .

  m fi fi . fi ;

  10 cm

  9 cm7 cm

  6 154

  10

  6 cm

  6 cm

  6 cm

  10 cm 10 cm

  6