ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

4
ΣTH]I| ΠAPAπΛl{PoooPHΣH πANEΛΛHNI0 ΣΩMATEIo EPΓAZoMENΩN EΛΛHNIκΩN ]1 ETPEΛAIΩN

description

Προς αποκατάσταση της αλήθειας για ότι γράφεται και λέγεται για τους μισθούς των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια ... απαντάμε:

Transcript of ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Page 1: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣTH]I| ΠAPAπΛl{PoooPHΣH

πANEΛΛHNI0 ΣΩMATEIo EPΓAZoMENΩNEΛΛHNIκΩN ]1 ETPEΛAIΩN

Page 2: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πρoq απoκαταoταση τηζ αληΘειαζγια 6τι γρdφεται και λ€γεται

για τ<>υζ μιoΘoιiζ ταrv εργαζoμ€vα)vστα EΛΠE ατταvτdμε:

1'αληΘεια.Για π€vτε oυνε1εiq 1ρovι€q υπoγρdφoυμε EΣΣE με τoν Δ/vτα κ. Kωoτ6πoυλo και πoλλ€q απo τιζπαρo1€g €xoυv και τη δικη τoυ υπoγραφη, Xωρiq μftρι τΦρα vα €xoυμε αυτη την επι1ε[ρηoηoυκoφdvιηoηg.

2n αληΘεια.

Επιδoματα oπωq π.x. αυτo τωv ... εργ€νηδωv, τα ακo0σαμε απo τα MME. Δεv υπdρ1oυvτ€τoια επιδoματα αrη o0 μβαoη μαq.

3nαληΘεια.

Δεv ζητdμε 18o/o α0ξηoη. o αγΦναq μαζ και η διαφωviα μαζ με τηv Εταιρεiα εivαι εvdvιια αrηvπρooπdΘειd τηζ vα περικoι.pει μιoθo0q και επιδ6ματα πoυ φτdvoυv τo 4oo/o. Πρoτε[ναμε

απooυρoη των πρoταoεωv και των δ0o πλευρΦv και διαπραγμdτευoη απo μηδεvικη βdoη.

4n αληΘεια.

oι 1 7 μιoΘoi δεv ηταν πoτ€ επιλoγη των εργαζoμ€vωv αλλd τηq EταιρεΙαq, oυvδεδεμ€νoι μεδε(κrεζ παραγωγικ6τηταq (oOvδεoη μιoΘo0 με παραγωγικ6τητα). Mε τηv iδρυoη τωv EΛΠE oι

μηviα(εg απoδo1€g πoυ ελdμβαvαv oι εργαζ6μενoι στιζ Eταιρε[εg πoυ συγXωvεOτηκαν (EΛΔΑ,

ΔEΠ, ΔEΠ-EKY, ΕKo, ΠETPoΛA) υπoλoγiαrηκαv ατη v€α o0μβαoη πoυ εvrd1ΘηKcιv, σε εrηoια

βdoη, μετατρ€πovrαg η iδια η Eταιρε[α τo μιoΘ6 μαζ σε πριμ!!! 'Eτoι €διvε τα [δια πood οεετηoιεg απoδo1€g 1ωρ(q καμ(α α0ξηoη μιoΘo0, με μειωμ€vo 6μωq ωρoμioΘιo αιιζ v€εζ μηvια(εgαπoδox€g. Mεταβoληπou μαqoδηγηoετ6τεoταδικαoτι[ρια.5'αληΘεια.Ε(ναι δυorυxιilc Ψευδ€στατα και συκoφαvτικ6 τα "αroιxε[α" περi ... υι{ηλd αμειβoμενωvτραπεζoκoμωv, oδηγΦv κ.α. Eκr6g β€βαια αv ενvooOv τoυζ δικo0ζ τoυg oδηγo0ζ πoυ τoυζαπαoxoλo$v απ6 τo πρωi μ€xρι αργd τo βρdδυ για τιζ "κoιvωνιK€g" τoυζ εκδηλΦoειζπληριbνovισ_ζ τoυζ υπερωριακα. Aυτd 6μωq δεv αφoρoΦv καv€ναv dλλo εργαζoμεvo.Eνδεικιικd αvαφ€ρoυμε : Tραπεζoκ6μog με 14 €τη πρo0πηρεo[α 25.300€ μικτd. Eργoδηγ6q με34 εrη πρoUπηρεo(α 58.000€ μικιd. Yπdλληλoq Γραφε(oυ με 'l6 εrη πρoUπηρεoiα 28.000€

μικrd. Xειριαrηq με 2 ειη υπηρεoiαg αrη βdρδια (πρωi -απ6γευμα - ν0xια) 38.000€ μικτd.

6n αληΘεια.Tα περi πρovoμiωv και διακoπΦv oε ξεvoδo1ε(α, ε(vαι αrα πλα(oια τωv Koιvωνικιilv παρoxΦvτηg Εταιρεiαq (ooo ακoμα τηv ενδι€φερε τo Koιvωvικo τηg πρ6oωπo) και β€βαια με τηvoικovoμικη oυμμετo1η τωv εργαζoμ€vωv αrη δαπαvη, oυμφωv(α πoυ επιτε01Θηκε καιoυvυπoγρdφηKε με τov κ. Kωατ6πoυλo πριv τρiα 1ρovια και υπηρ1ε αroυg εργαζoμεvoυg τηq

ΠEτPoΛΑ, 1ρovιατΦρα.7n αληΘεια.H δωρεdv o(τιoη δεv εivαι πρov6μιo, εiναι υπoxρ€ωση τηζ Eταιρε(αg απ6 τo voμo για εταιρεiεζoπωgτα EΛΠE, καΘΦg και η παρo1ηγdλατogλoγωτoυ αvΘυγιειvo0περιβdλλovτoqεργαoiαq.

8n αληΘεια.H μεiωoη μιoΘΦv orα EΛΠE δεv αφoρd τo δημ6oιo και τιζ αvαγκεq τoυ, αλλd τα κ€ρδη τωvιδιωτΦv μετ6χωv, αιrι[Θετα με τυ1ov μειΦoειg μιoΘΦν, oι απΦλειεζ τoυ Δημoo(oυ Kαι τωvTαμε(ωv απo τo φ6ρο ειooδη ματog τωv εργαζoμ€νωv, 6πωζ και τωv αoφαλιαrικΦν Tαμεiωv, θαεiναιμεγαλ0τερεgαπoτακ€ρδητoυΔημoo(oυoαvκdτo1oqτoυ350/o τωvμετo1Φvoημερα.

Page 3: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

9η αληΘεια.

Tα EΛΠE εivαι δυατυxΦq πλ€oν και με ευΘ0vη τωv Kυβερvηοεωv τωv τελευταiωv 1ρovωv μιαιδιωτικoπoιημ€vη επι1εiρηoη με κoαrog για τoυζ καταvαλωτ€q. H EKo (εμπoρικη εταιρε(α τωvEΛΠE) κdτω απo τo δημooιo xαρακτηρα τηζ-πριv ιδιωτικoπoιηΘε(, κρατo0oε τιq τιμ€g τωvκαυo(μωv πoλ0 xαμηλoτερα oε oλη τηv ελληvικη επικρdτεια αoκιi.lvταq παρεμβατικη πoλιτικητιμΦv πρoq oφελoq τoυ καταvαλωτη και κατα φαιvoμ€vωv αιo11ρoκ€ρδειαq και καρτ€λ. Σημεραμε τηv lδιωτικoπoiηoη η EKo και η εξαγoραoμ€νη απo τα EΛΠE BP αoκoOv μια εvτελΦgδιαφoρετικη πoλιτικη τιμιilν πoυ ατoxε6ει μ6vo oτα κ€ρδη τωv μετ61ωv.10η αληΘεια.

oι εξoyrωτικ€g υπερωρ(εq αια EΛΠE πoυ αvαγκαζovται να κdvoυv oι εργαζoμεvoι, σε βιiρo<τηg υγεiαg και τηζ αoφdλειιiq τoυg φτdνoυv μ€xρι και τα 25 δωδεκdωρα ατιg 25 εργdoιμεqμ€ρεq τo μηvα, σε μια περ(oδo υψηληζ αvεργ[αq, ε(vαι επιλoγη τηg Eταιρε(αq και 6xι τωvεργαζoμ€vωv. To xειρoτερo ε(vαι oτι αξιoπoιo0rrrαι αrη oυv€xεια απo τηv (δια τηv Εταιρεiα, γιαvα μαζ oυκoφαvτεi για υΨηλ€q αμoιβ€q. H επιλoγη αυτη αroxεOει ατηv κατdργηση τoυωραρ(oυ και €xει oαv απoτ€λεσμα vα πληθα[voυv τα κρo0oματα εξαvαγκαoμoO παραμovηqαrηv εργαο[α, oυναδ€λφωv 1ωρΙg υπερωριακη αμoιβη. Ooo για τη ox€oη τωv μιοΘΦv μαζ με τoκoαroζ καυo(μωv πoυ πληρΦνει o'Eλληvαg καταvαλωτηq, ακoμα Kαι αv εργαστo0με 1ωρ(qκαΘ6λoυ αμoιβη και αφαιρεθε(τo αtrr(αroιxo κoαιog αvd λiτρo, η μεiωoη θα ηταv λιγ6τερη απ6δ0o λεrπd τoυ € ατo λ(τρo.

1 1' αληΘεια

Tα EΛΠΕ εivαι πoλ0 φειδωλα αrηv κdλυι,Dη αvαγκα[ωv Θ€oεωv για τηv αoφdλεια τωvεργαζoμ€νωv αλλα πoλ0 απλo1ερα oε ακριβoπληρωμ€voυq "ειδικo0g oυμβo0λoυg" καιμεγαλoδικηγoρoυq εvdvrια αroυq εργαζ6μεvoυg παρα τη δικη τηq πoλυαριΘμη Noμικη Δ/voη.Ακoμα πιo απλ61ερη εivαι σε συKoφαvτικ€g καταxωρηoειg αια μ€oα εvημ€ρωoηq και 6xιειδηoειg, oπωqΘ€λoυvvαπαρoυoιαζowαι.Mεβdoηεπ(oημααroιxε(α,γιατo2010oι "xoρηγ(εq"τωv EΛΠ E oε MME και . . . δημooιoγρdφoυζ, ξεπ6ραoαv τo Φιpogτoυ 1,2 εκ. € !

12'αληΘεια.H Διoiκηoη τηg Εταιρεiαg, αφo0 παρ€1ει orα ΔιευΘυvτικιiτηq oτελ€1η πoλυτελη διαβiωoη μεακριβα αυτoκivητα, κα0oιμα και αλλεg παρo1€q, 6πωg 1ρυo€g κdρτεq κλπ, αφo0 εvoωματωoετoυζ 1 7 μιοΘo0g τoυq oε 1 4 (μovo σε αυτo0ζ, για vα τoυζ "εξαoφαλioει"), τoυq δ(νει τΦρα v€εgδυvατoτητεq για επιπλ€ov παρo1€q, αvdλoγα με τιg επιδooειζ στov τoμ€α ευΘ0vηζ τoυζ, πoUδεv ε(vαι τiπoτε dλλo απo περιoo6τερη πiεoη και αυταρ1ιομo στo πρoσωπικo και φΘηvoτεραμερoκdματα στoυζ αvυπερdαπιαιoυg εργoλαβικo0q oυναδ€λφoυζ, πoυ 6λo και πληΘαivoυvαrα EΛΠ Ε, Θηoαυ ρ[ζovrαg τoυq εργoλdβoυg"πρoαrdτεg" τoυg.

13η αληΘεια.

EivαιμOΘoq ταπερ(διoριoμo0τηgπλειoιpηφ(αqτωvμελιbvτoυΔ.Σ. τωvEΛΠEαπ6τoΔημ6oιo.H Διo(κηoη τωv EΛΠ E, oOμφωvα με τov ιδρυτικ6 νoμo τηq Εταιρε(αq, μεrd τo 2008 πρoβλ€πεταιvα oρ[ζεται απ6 τη Γεvικη Συv€λευση τωv Mετ6;trωv. Eξdλλoυ o Δ/νωv ΣOμβoυλoq κogKωαιoπoυλoq απo κoρυφα(o αr€λεxog τηq Paneuropian (oυμφερ6vτωv Λdτoη) αro Δ.Σ. τωvEΛΠE, βαπτ(αrηκε μ€oα oε μια v0μα απo τηv τoτε κυβ€ρvηoη oπωg dλλωorε και απ6 τηoημερινη, "Εκπρooωπoq τoυΔημooioυ'i γι'αυτ6καιoιπρooληΨειqαrαEΛΠEγlvovrαιαπ6τηv[διατην Εταιρεiα και o1ι μ€oω AΣEΠ.

14η αληΘεια'

o μOΘoq 6τι oι πρooληιpειq επιβαρOvoυν τo κ6oτoζ μιoΘoδooiαg ανατρ€πεται απ6 ταεπioημα oτoιxεiα τηq iδιαg τηq Διoiκηoηq τωv EΛΠξ 6πoυ παρ6 τιs 550 πρooληιpειq τωvετΦv2008και2009 τoκ6oτogμιoΘoδooiαqτoυ2o10 oεo1€oημετo2009 μειΦΘηκεκατd7olo, λ6γω μεiωoηq κ6oτoυg υπερωριΦv !!!

Page 4: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

oΛol MAzlEvωτικα & Δυvατα!

Mετd τηv ιoτoρικη απ6φαoη τoυΔικαoτηρ[oυ, 6πoυ μαg δικα[ωoε παvηγυρικd,πιoτε0αμε 6τι η Διo{κηoη Θα επιδιιbξει τo6ιdλoγo πρoκειμΕvoυ vα βρεΘoOv αμoιβα{ααπoδει<τE'q,λ0oειq,.

To Σωματε{o μαq, με ευΘ0vη και επiψωoητηq, επ[Θεσηζ πoυ δ6γowαι oι εργαζ6μενoι, ΘαoταΘεi 6ρΘιo vα υπεραC'πιoτε[τηv αληΘεια απ66λoυq, αυτofiq, πoυ δεv αvτΕ11oυv o0τε τηvμυρωδιd τωv Διυλιoτηρ(ων 6ταv περvoOv Ξξωαπ6 αυτd. To αξιoπρεπΞ9εργαoιακ6 καΘεaτιΙlgπoυ υπdργει arα EΛΠE, yωρiq καvivαπρov6μιoγια Εvατ6ob επιβαρυμΞνo και επικ[vδυvo )(bρo6πωq, τα Διυλιoτηρια, δεv Θα επιτρCψoυμε vαγivει βoρd CΣτα ιδιωτικd oυμφCρovτα πoυεκμεταλλεfiovται τηv κρ[oη τηq, γιilραζ μαζ Yιαvα γ[voυv oι πλo0oιoι πλoυoι6τερ0ι Και oιφτωγo[ φτωy6τερoι Yια vα μαλιilvoυv με τoυζυπ6λoιπoυqφτωγo0g.