Πληροφορική Γυμνασίου

217
√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ª·‚fiÁÏÔ˘, ∏Ï›·˜ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ º‡ÙÚÔ˜ ∞', µ', °' °Àª¡∞™π√À

description

Βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου (Α.Αράπογλου, Χ.Μαβόγλου, Η.Οικονομάκος, Κ.Φύτρος, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β) Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε διαχρονικά θέματα της Πληροφορικής, να αξιοποιήσουν τους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου ως εργαλεία μάθησης και σκέψης και να διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή.

Transcript of Πληροφορική Γυμνασίου

 • ISBN 960-06-2021-0

  75% 25%

  &

  ,, ,, ,,

  ' , ' , '

  Pliroforiki COVER 26/9/2006 11:57 1

 • ,, ,,

  periexom 25/9/2006 09:57 1

 • , (19) / , (19) / , (20) / , (20) /

  - , , (19) / , (19) /

  , (2) /

  , . .

  ,

  ,

  .. && ........, &

  ... / / 2.2.1 / 2.2.1.:

  .. ...

  :

  ..

  .. ..

  7755%% 2255%% ..

  periexom 25/9/2006 09:57 2

 • ,, ,, ,,

  ,, ,,

  periexom 25/9/2006 09:57 3

 • periexom 25/9/2006 09:57 4

 • (...). - , . , , . ..., . . - . - (Informatique ) : ().

  , - . , , , .

  . - , , . , .

  - , , - .

  2006

  periexom 25/9/2006 09:57 5

 • periexom 25/9/2006 09:57 6

 • , -. . . - , - . .

  (5) , (4) (3) . , .

  , .

  ::

  . - .

  () . - . - , - . , .

  . - , - . , , - .

  ::

  . , . -

  1111 ::::

  11 ...................................................................... 12 22 ........................................................................................ 16 33 .............................................................................................................. 21 44 ............................................ 24

  periexom 25/9/2006 09:57 7

 • - , - .

  (..-, , , ..). . , , .

  . - . - - . , - .

  , . , - .

  . - . - .

  .

  .

  - .

  .

  , - .

  8 , ,

  , .

  periexom 25/9/2006 09:57 8

 • ................................................................................................ 11

  11:: .................................................................. 11

  1: .................................................... 12

  2: ...................................................................... 16

  3: .............................................................................................. 21

  4: .......................... 24

  22:: .......................................................... 33

  5: .......................................... 34

  6: (...) .................................... 39

  7: ................................................................ 43

  8: .......................................................................... 46

  33:: ................................ 51

  9: ............................................................................................ 52

  10: ........................................................................ 60

  44:: .......................... 73

  11: .................................................................... 74

  12: - ........ 78

  13: .............................. 84

  14: .................................................................. 86

  55:: ................................ 95

  15: ................................ 96

  ............................................................................................................ 103

  11:: .............................. 103

  1: ................................................................................ 104

  2: .............................................................. 109

  3: .............................................................................................. 113

  4: .............................................................................. 120

  22:: .................................................... 131

  5: - .................................................................................... 132

  6: .............................................................. 139

  33:: ,, ,, .................................................................................... 145

  7: ...................................... 146

  8: .............................. 151

  9: .............................................................. 159

  44:: ........................................................ 165

  10: ........................................................ 166

  periexom 25/9/2006 09:57 9

 • ............................................................................................................ 175

  11:: -- .......................................... 175

  1: .... 176

  2: ........................................................ 186

  22:: ,, ,, :: .......................................... 203

  33:: .................. 207

  ...................................................................................................................... 213

  .................................................................................................................. 214

  10 , ,

  periexom 25/9/2006 09:57 10

 • 1111 ::::

  11 ...................................................................... 12 22 ........................................................................................ 16 33 .............................................................................................................. 21 44 ............................................ 24

  enotita-A1 25/9/2006 10:00 11

 • 1

  , . . ,

  ; ; ;

  , - .

  11..11

  . . - :: ,

  ;: 200 . , , ,

  . : , , ,

  .: .

  - , (220000 ), 2255 . - 88 - .

  , , , - . , ; , . 1: ; 2: ,

  ; 3: . 4: -

  , ; 5:

  . 6:

  12 1:

  ((DDaattaa)),, ((IInnffoorrmmaattiioonn)),, ((PPrroocceessssiinngg)),, ((CCoommppuutteerr)),, ((IInnffoorrmmaattiiccss))

  enotita-A1 25/9/2006 10:00 12

 • 1: 13

  . , .

  , -- -. , , -- (200 : 25 = 8 ).

  8 , - , , - .

  :

  200 - .

  25 - .

  200 : 25 = 8

  8 .

  , - .

  7 ,3 2 .

  : _________________ _________________ _________________

  ; ............ -.

  , , , , , . , , , . , - - , . - . - .

  , ((DDaattaa)) - . , - ((IInnffoorrmmaattiioonn)). - , -.

  enotita-A1 25/9/2006 10:00 13

 • 14 1:

  , - , . -, , , . . , - - . , , , , - , , - .

  11..22

  -, . - , - , -- ( 1.1). - (), , .

  11..11..

  11..22.. -

  -

  -. ,, - - -, - .

  11..33

  , . 1880 ..., - , - .. - , . , -. , , 12 , 1892, 1890. - , , (Herman Hollerith) ( 1.2). - , , 6 .

  8 .

  15 .

  - .

  -, .

  enotita-A1 25/9/2006 10:00 14

 • 1: 15

  11..44 OO

  . . . , -. - . , , .

  . ( ), () , -. -. (.. ) -. , ( 1.3). , .

  , . , - , , . - ( ) .

  11..55 ;;

  :1.

  . , , : , , - .

  2. , - .

  11..33..

  - , , .

  , -- (Informatique)

  - (Information) (Automatique) ( - /Philippe Drey-fus, 1962).

  11.. ;

  22.. ;33.. ;

  enotita-A1 25/9/2006 10:00 15

 • 16 1:

  2

  - .

  ; ; ; ; ;

  22..11

  , - , - , . ( 2.1). , , . , -, . , ((HHaarrddwwaarree)) , , .

  2.1, ,

  ((HHaarrddwwaarree)),, ((PPCC)),, ,, ,, ((SSccrreeeenn)),, ((PPrriinntteerr)),, ((SSccaannnneerr)),, ((MMoouussee)),, ((KKeeyybbooaarrdd)),,

  22..11..

  , ,

  -. - - .

  enotita-A1 25/9/2006 10:00 16

 • . (......,, CC..PP..UU..) . ... , , - .

  , --. -, .

  , - . - . .

  ( 2.3) -. -, () ().

  , (.. , ). - - .

  :

  . , . -, , - .. F1, Esc ..

  . . - , .

  . , -.

  :

  . - . , - . , - -.

  . -. , , :

  (dot-matrix),

  (laser)

  (inkjet).

  2: 17

  22..22.. ; - .

  ,

  --. - - . - ( ).

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 17

 • 18 1:

  .

  . .

  - -, , , , , (joystick), ..

  ((wweebb ccaammeerraa)): - .

  ((UUPPSS)): . - . . , - .

  ((mmooddeemm)): - -, , .

  ((mmiiccrroopphhoonnee)): - .

  ((ddii--ggiittaall ccaammeerraa)): .

  22..22

  . ( RAM) . RRAAMM (RRaannddoomm AAcccceessss MMeemmoorryy ) . - , . RAM. , , - RAM .

  , , : ( 2.1).

  ::

  22..33..

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 18

 • , - , . - . , . , , , -, . , - .

  - . - .

  2: 19

  - -

  , - - - , (VonNeumann) 40.

  -. , .

  (Hollerith) 1889 ... 1880 . , , . - (Jacquard), , 1801. 70. - , 2.1.

  22..11.

  (ffllooppppyy ddiisskk). . - . , CD-ROM DVD-ROM, - , .

  (hhaarrdd ddiisskk). , , -. - . ( ).

  CCDD--RROOMM,, DDVVDD--RROOMM. - . . , , (RW), , , .

  ((ffllaasshh mmeemmoorryy)). , , ,, .

  CD DVD , , .

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 19

 • 20 1:

  22..33

  . : . (Supercomputer),

  .. . (Mainframe),

  , , , ... (Personal Computer

  2.4), -

  . (Palmtop), - .

  . .

  -- (Portable Computer Laptop Notebook 2.5). ,

  1 4 . , - . , ( 2.4).

  11.. ;22.. ;33.. ;44.. ;55.. ;

  22..44..

  22..55.. -

  1 .. (117.000 ), . , .

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 20

 • 3: 21

  3

  . , .

  ;

  , ;

  , ;

  33..11

  , , - , . , -- . , .

  ,, ,, ((ppiixxeell)),, ((rreessoolluuttiioonn)),,

  , 60 70 -.

  , .

  .

  - .

  - - .

  , .

  - ( - ). - .

  33..11..

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 21

 • 22 1:

  (.. , , ,) . , - .

  33..22

  , , . , , , . , 3.1.

  , , , , . .

  33..33

  , - . , .

  , - : ,

  , . . ,

  ( .).

  , , .

  , , - , .

  , , - , . - ((ppiixxeell)) ( 3.2).

  33..22..

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 22

 • (rreessoolluuttiioonn). - 640x480, 640 -, 480. 800x600,1024x768, 1280x1024 1600x1200. - , - . , ( 3.3).

  3: 23

  33..33.. ,

  800x600 1600x1200

  11.. ;22.. , ;33.. ;44.. , ;55.. -

  ;

  - . (1 2,54 ) . - . - , , .

  33..44..

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 23

 • 24 1:

  4

  -. , :: ;: .

  , .

  : , ;

  : . , , . .

  : ; ;: . , -

  . , -, , , . :

  : , ;: ENIAC EDVAC -

  1943. - . . , -. , , . - DVAC .

  : ;:

  . - . , - . (Pascal), (Leibnitz) (Babbage) .

  : ! ,

  44..11 2211

  --,, ,, ,, ,, ,, ,,

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 24

 • . - , . , , - . -. - , .

  - . - , .

  - ( 3.500 ..), -. - ( 60 - 1800 ..). , 1500 .., , , , - , . , .

  4: 25

  (wwwwww..ttmmtthh..eedduu..ggrr//eell//eexxppoo//aanncciieenntt__ggrreeeekk__tteecchhnnoollooggyy..hhttmmll) .i. , , -

  .ii. . , , -

  -. .

  , - . ;

  44..11.. -

  44..22.. : 6.000

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 25

 • . 1454, (Gutenberg) . , - . .

  , . 1844 -, 19 (Graham Bell) . , . 20 - .

  , 21 , . - . , , , - .

  44..22

  - -, . . , - . . 20 - (4.3). - , , . .

  AA YY

  : 30

  . , ( 4.4), , - .

  26 1:

  44..33.. . . ( -): ENIAC, ED-VAC ( ), ORDVAC(), BRLESC-I (1962, )

  44..44..

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 26

 • : 50

  - . - ( 4.5) . - . , . 1943 - C, .

  :

  ( 4.6) , . . (-chip) ( 4.7). - .

  44..33

  , . .

  4: 27

  44..55..

  44..66..

  44..77.. (chip)

  . , . , - , . - .

  1833 (Charles Babbage,1791-1871) , , . - - , .

  1842 (Augusta Ada Byron, 1815-1852) .

  1854 (George Boole, 1815-1864) ,

  0 1 ( ). 1938 (Claude Shannon, 1916-2001)

  () , .

  1943 IBM (Tho-mas Watson) : - .

  1945 (Alan Turing, 1912-1954) , 1946 - ACE (Automatic Computing Engine). - .

  1945 (John Von Neumann, 1903-1957), , EDVAC. .

  1948 (Claude Shannon) . .

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 27

 • 28 1:

  44..44

  -, .

  1939: (Atanasoff and Berry) - ABC.

  1941: (Alan Turing) , , , .

  1943: - ENIAC. 30 , 140 357 -.

  1945: 9 (GraceHopper) bug () -.

  Mark II. - bug ( 4.8).

  1947: (William Shockley), - (John Bardeen) (WalterBrattain) Bell.

  1950:

  60. 100.

  1956: ( 5 MegaByte 35.000 -).

  1958: - ( ) (Jack Kilby) Texas Instruments.

  1965: 30.000.

  1967: IBM.

  1971: 4004 Intel.

  1971: Odyssey .

  1975: IBM 10 10 -. 20 , 1995, - 500 500 .

  2000: ( - Pentium 4 1,5 GHz) 5000 1981 ( - 8088).

  11.. ;22.. -

  ;33.. ;

  44..88.. bug

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 28

 • - - - . - ,

  -. - . .

  - --. . -

  , -- , DVD-ROM. - , , , (Hardware). . - , - .

  - - . , - . 40. , .

  1: 29

  --

  11.. . .

  --

  1 .

  2 , .

  3 .

  4

  .

  5 .

  6 DVD , .

  7 ,

  .

  8 () .

  9

  .

  10 , .

  11 70.

  22.. , ... :

  . .. .. -

  .. .

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 29

 • 30 1:

  .. :. .. .. .. , .

  .. : . 50 .. .. .. .

  .. :. . . .

  33.. , .

  44.. : , , , , , , , , , - , , (chip), .

  . ............................. , .

  . .............................. ....................... ............................

  . ............................ .

  . .................... 50 .................... .......................

  . ......................... .. ................................. , -

  ..........................

  11::

  11.. . / .

  , . , . , , ; -

  . ;

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 30

 • 22.. , .

  22::

  33.. CD-ROM - .

  44.. ( ). , . - .

  55.. : (Supercomputer) (Mainframe) (Personal Computer) (Palmtop) (Laptop) .

  66.. .

  . . , -

  ; (flash-

  memory), . ;

  33::

  77.. . . -- - . , ( , ).

  88.. . . --- . (----) - .

  99.. . . .

  44::

  1100.. :i. : :

  (wwwwww..ttmmtthh..eedduu..ggrr//eell//kkiioosskkss//ccoommppuutteerrss..hhttmmll) ii. . .

  . .( : wwwwww..ccoommppuutteerrhhiissttoorryy..oorrgg).

  1: 31

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 31

 • 32 1:

  11. -, .

  22. 15 . ; - ; ;

  33. . ; -

  ; ; ;

  44. , - . - DVD . - ;

  55. 2.1 . , , .

  66. .pdf - (...). - .

  77. , , ; .

  88. To 1971 o , , . - .

  99. - . 50; ; - ;

  enotita-A1 25/9/2006 10:01 32

 • 2222::::

  55 .......................................................... 34 66 (...) ...................................................... 39 77 .................................................................................. 43 88 ............................................................................................ 46

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 33

 • 5

  , (Hardware) , . , , - , .

  ;

  , ;

  , - ;

  .

  55..11

  - , . , . , - , . - -

  . - , - , , , - .

  . - , , . , DVD-, , , . (, DVD), ( -, ). , - - DVD -

  34 2:

  ((SSooffttwwaarree)),, ((PPrrooggrraammmmee PPrrooggrraamm)),, -- ((PPrrooggrraammmmeerr)),, ((ppeerraattiinngg SSyysstteemm)),, ((AApppplliiccaattiioonn SSooffttwwaarree)),, ((SSyysstteemm SSooffttwwaarree)),, ((CCoommppuutteerr SSyysstteemm))

  (Joseph Jacquard) 1801 - .

  . , - . , - . , . - . .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 34

 • 5: 35

  , : , , ..

  -. , . - DVD CD. CD , .

  . - . , - . , , , - , , - . (SSooffttwwaarree).

  ( 5.1) : o . -, , , - , . -. , , DVD-ROM CD-ROM. - . , . , . -, .

  55..11..

  . . .

  -- --

  ;; , . , - . - . -!

  - -. - . , ( ) .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 35

 • 5.2, - , (CD-ROM, ) . , - . , - , :1. -

  2.

  .

  , -

  . . , . , .

  55..22

  5.3 - : .

  : - , , - . - . - :

  . .

  . , , - - . - - , - . . -

  - , , , - .

  36 2:

  55..22.. , - - .

  55..33.. -

  1 2.............

  (Software)

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 36

 • . , , , . , . . , : ,

  , . .

  CD-ROM ( 5.4) (Internet). - , -. , - -. , - , , .

  : - . - ((OOppeerraattiinngg SSyysstteemm)).

  55..33

  . - , - , , ( 5.5).

  - , . - - . - , .

  , : , , , , .

  , - ( 5.6). , - . , , --

  5: 37

  55..44.. -

  55..55.. / ..,

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 37

 • 38 2:

  , . .

  . - : MS-Windows, Linux, MacOS,Unix, MS-DOS .. ., , . , , Windows, - MacOS Linux.

  55..44

  . , , ; , ; ; ;

  , . .

  , . - , : ) , , ) , -, ) , -. , , ,, . .

  , - . - , . , . , - , - , .

  .

  55..66.. .. /

  11.. ;22.. ;33.. ; 44.. ;55.. ;66.. .77.. .

  - - . -, -, , - -. , - - , - . - ( -) - .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 38

 • 6: 39

  -- ((GGrraapphhiiccaall UUsseerriinntteerrffaaccee//GGUUII)),, -- ((CCoommmmaanndd LLiinneeIInntteerrffaaccee)),, ((IIccoonn)),, ((WWiinnddooww))

  6

  ((......))

  , - . , .

  ; ; ; ,

  ;

  ;

  , .

  66..11

  , - - . -, , . - - , - . -, - - . (Command Line Interface). (- 6.1) . - . , - .

  1983 Apple

  Lisa Office Sy-stem. Lisa - . - - 5 , (9.995 ) . 1984 Mac, - Lisa, - .

  66..11.. MS-DOS

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 39

 • 40 2:

  -. , , . , , - ((iiccoonn)). -, . , - . ,

  , -

  .

  -. . .

  , .

  (.. Graphical User Inter-face). , ( 6.2).

  11

  MS-Windows - --- .

  : ddaattee EEnntteerr. , -

  . : ttooddaayy -

  EEnntteerr. ; 6.1.

  66..22.. ... .. MacOS

  -, -

  - -;

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 40

 • 6: 41

  ( 6.2), . . ... -, , , - .. . , : ( 6.3),

  , - .

  , - .

  - .

  , , , .

  - . , , - - ( 6.4). - .

  6.5 ... , (window),

  66..33.. B M .. Linux

  66..44..

  66..55.. ... (MS-Windows)

  :

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 41

 • 42 2:

  11.. ...;22.. ...33.. ...;44.. ;

  . -, , , , , .

  . - . , ( 6.6) .

  66..22

  , . ,

  , .

  , .

  ,

  . ,

  .

  , . - . , . ..., .

  66..33

  66..66..

  22

  . , .

  - . ... , .

  - , .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 42

 • 7: 43

  7

  , , - .

  - ;

  , ;

  ;

  - , - .

  77..11

  . -, . . , . ; (4) :

  11..

  , . -.

  22..

  , , - . - (vviirruuss).

  - , . :

  ,

  ,

  -- ((vviirruuss)),, ((aannttiivviirruuss)),, ((bbaacckkuupp)),, ((hhaacckkeerr))

  - (rab-

  bit). - Univax1108 Per-vading Animal ( -).

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 43

 • , .

  33..

  ,, - .

  - , . ( ), ( ) ( , ) ,

  .

  44..

  , - , , , . , - (Internet). (Hackers) , . , .

  77..22

  , , . , DVD CD-ROM. , , . , - , . - , (.. DVD, CD-ROM - ) . : . - , - .

  77..33

  . , :1. . -

  -

  44 2:

  --crash ( -

  ) . 1997, ! -, , (spacebar). .

  77..22..

  77..11.. -

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 44

 • 7: 45

  , .2.

  (aannttiivviirruuss pprrooggrraamm), .

  3. .

  4. , (firewall), - .

  , , , - . . , , .

  1986, -

  -, 2005 - 150.000 - .

  11.. ;22.. ;33.. ;44.. ;

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 45

 • 46 2:

  8

  - . , -, . , . , , - . , ; ;

  88..11

  , , . - .

  , , , , . - , . , , - .

  - - ( CD-ROM DVD). - . , .

  :

  . . -

  .

  88..22

  (, -), . -

  ,, ,, ,, ((FFrreeeewwaarree)),, ((OOppeenn SSoouurrccee))

  -

  , , - (, - DVD, , CD) - , - .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 46

 • 8: 47

  - . .

  .

  , - ; CD DVD

  . . , -

  . . ,

  .

  88..33 (( ))

  -. . -.

  , - , . , - . , -, . , , (ooppeenn--ssoouurrccee).

  -

  - --..

  -. , , , .

  11.. .22.. ; 33.. ; 44.. ;55.. ;66.. ;

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 47

 • 48 2:

  : . , -

  . : . - , , .

  -- , -

  - . -- (...), - , - .

  , -, . - . , ., , -- , - .

  1.

  2. . - .

  Linux MS-Windows

  --

  1 .

  2 .

  3 CD-ROM .

  4 .

  5 -

  .

  6 .

  7 .

  8 .

  9 .

  10 5

  5 .

  11 .

  12 .

  13 .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 48

 • 2: 49

  3. , : , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , .

  1. .. .2. .. 3. ..4. 5. .

  6. .. 7. . 8. .. ..9. ,

  10. , - .

  11. , . -.

  12. , ..

  55::

  1. . , .

  2. , , - . .

  66:: ((......))

  3. . , . : . . . . . .

  4. ... . . - ; ;

  5. , , . - ;

  . - .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 49

 • 50 2:

  77::

  6. www.virus.gr . .

  7. metro.exe . - . -; ( Escape)

  8. , , ( -scan). , , .

  9. , ( , - ) .

  88::

  10. , (, , ).

  11. - . -

  . ; . , -

  (demo) (trial).

  11.. . ; . , -- ;

  22.. 2000. ; ;

  33.. Melissa, 34 David Smith 2002 ... 20 . Melissa - , .

  - ;

  44.. . ; , - ;

  55.. 1998 , , . , .

  enotita-A2 25/9/2006 10:13 50

 • 3333::::

  99 .......................................................................................................... 52 1100 .......................................................................................... 60

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 51

 • 9

  . - , , - . :

  .

  . .

  .

  99..11

  , , . , , -, .

  99..22

  - , - . , , , , . 9.2.

  9.3 - , - .

  52 3:

  ,,,,,, ,,,, ,, ,,

  99..11..

  99..22.. Designer

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 52

 • 99..33..

  , -

  9.3. -

  , . ,

  ,

  ( -

  ).

  9: 53

  99..33..

  99..44..

  . , 9.6. :

  ,

  9.4.. (.. ) -

  ,

  ( 9.4.). . -

  , , . -

  ( 9.4.).

  .:

  -

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 53

 • - . , .

  -, .

  -, , 9.5 .

  - 9.6. 20 .

  99..44

  ( 9.3) . 9.7 .

  54 3:

  99..66.. -

  99..77.. .11. .22. .33. .44. 1-2-3 -

  . 9.7.

  11

  (, , ) :

  - .

  22

  Shift. ; ;

  33

  2 - Shift.

  44

  33

  11

  22

  99..55..

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 54

 • 99..55

  - ( 9.8.). - - . ( 9.8.), .

  9: 55

  99..88..

  99..99.. 11. .22. .33. Shift (

  9.9.).44. .55. .66. , 9.9..

  , - . , , - ( 9.9):

  . - , , , -- . , -- . ( 9.9.).

  , .

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 55

 • 56 3:

  99..66

  , . , . 9.10.

  99..1100..

  11. ..22. .33.

  . - .

  44. - : ..

  55. .66.

  .77.

  .

  99..77

  - . , :

  , - , - -.

  66

  11

  22

  77

  55

  44

  33

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 56

 • 9: 57

  - .

  99..88

  , - . , - - , .

  99..1111.. () 11. .22. ,

  .33. .

  99..1122.. 11. .22.

  33. .44. .

  ( ).55. .66.. . 77. .88.. 5 7 , 9.13.

  11

  22

  33

  55

  66

  44

  22

  33

  11

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 57

 • : , .. , . - , - . - .

  99..99

  . - , . ( 9.13), . - . .

  99..1100

  .

  - .

  , ( 9.15). - . , cat.bmp ( 9.14.) . shark.bmp ( 9.14.), .

  58 3:

  99..1133..

  99..1144..

  11

  22

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 58

 • . . . . .

  .

  .

  ( 9.14.) .

  ,

  .

  . ,

  ,

  . ( 9.15).

  9: 59

  99..1155..

  11.. ;22.. ,

  ;33.. ;44.. ;

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 59

 • 60 3:

  (.. ). , - , . , : , , -

  . ; , ; , -

  , ; ; , ; -

  ;

  ,, ,, ,, --,, ((FFoonntt)),,

  10

  - . - , .

  - ;

  ; ;

  - , - .

  1100..11

  (WWoorrdd PPrroocceessssoorr) : , - , , , . Microsoft Word, Word Perfect StarOffice, Open Office, Easy Office ..

  : - . - : .

  .

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 60

 • 10: 61

  1100..11.. Word MS-Office

  . , - , .

  . . , - (.. ).

  . , - , .

  . , - , .

  , .

  1100..22

  10.1 . (ccuurrssoorr). O ( 10.1) - . , , .

  ( 10.1) , . , .

  . - - - - .

  ((11))

  . - .

  ((22))

  . . .

  ((33))

  .

  ((66))

  .

  ((55))

  -.

  ((44))

  , ,

  enotita-A3 25/9/2006 10:17 61

 • 1100..33

  -, . - , - .

  10.2. - , - .

  ::

  EEnntteerr .

  SSppaacceeBBaarr .

  BBaacckkssppaaccee DDeelleettee - . -, | . Backspace , - Delete .

  CCaappssLLoocckk , - . , .

  Shift . , ( CapsLock ), .. @.

  .

  , . Shift , . - Alt - , .

  62 3:

  1100..22..

  1100..33..

  SShhiifftt

  CCaappssLLoocckk

  SSppaacceeBBaarr

  EEnntteerr

  BBaacckkssppaaccee DDeelleettee

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 62

 • , , . - - . , : . - . , .

  : , . - , .

  BBoolldd . . ..

  Italics . . ..

  Underline . . ..

  , , , . . - .

  - , . - :i. .ii. SShhiifftt -

  .

  10.4 .

  10: 63

  1100..44..

  1.

  3.

  2.

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 63

 • 64 3:

  BB ( ), I ( ), U () - . , . - . -, , , , . - (.. ).

  , - , .

  . , . 10.5 . , , - .. 19.

  . -- ((ffoonntt)). 10.6 Writer OpenOffice.

  :UB-Times, UB-Muratti, CF Smooth-Toy, CF Markers.

  . ..:

  - , , , . . . . , ., -. . 10.7 .

  , EEnntteerr.

  , .

  1100..55.. -

  1100..66.. -

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 64

 • : , . , .

  :

  : - ( 10.8). , , , - .

  : . . .

  1100..44

  - .

  - ( 10.9).

  10: 65

  1100..88..

  1100..77..

  1. (.. ).

  2. -

  3. 4.

  1. (..10 ).

  2. --

  3. 4. -

  -

  1503

  2000300

  12000+ 34

  -------------------= 14487

  1100..99.. Word Writer

  : , - . , - ( 10.10).

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 65

 • - ( 10.11).

  66 3:

  1100..1100..

  1. : /

  2.

  1100..1111..

  ! - . , .

  , , 10.11. - .

  3. -, -

  : . -.

  : - (.. , ..), - , .

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 66

 • ( 9.6 ).

  . - , . . : . . - .

  ::

  : , -

  .. -

  .

  .

  : :

  , .

  ,

  .

  1100..55

  . - .

  10: 67

  1100..1122..

  2

  .

  1. 2.

  3.

  4.

  5.

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 67

 • 11.. ;22.. ;33.. ;44.. ;

  68 3:

  1100..1133..

  1100..66

  . - . , , , - .

  10.13 . , , .

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 68

 • 3: 69

  -- -. -

  - .

  . -

  , - . - - .

  , , . , , . - !

  --

  11.. . .

  --

  1 , , .

  2 .

  3 , .

  4 .

  5 .

  6 .

  7 .

  8 , -.

  9 , -.

  10 , .

  11 .

  12 .

  13 (scanner).

  22.. :.. :

  . , . , . .

  .. ;. spacebar . . enter .

  .

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 69

 • 70 3:

  .. :. . - . .

  33.. , .

  99::

  11.. . , . . , .

  22.. , : , , . . - .

  33.. : . -, , . - ( , ). . - . !

  44.. : -. . - . , - .

  55.. Graffiti . - . . - .

  66.. 9.10 , cat.bmp lykos.bmp.

  77.. . - .

  1100::

  88.. .doc delete backspace. , .doc.

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 70

 • 11. , , , . , - . ; . .

  22.. , . . , - ( ), . - . . -

  . 33. -

  . - . 1970 - . , . ; , - . -

  99.. , . .doc , .

  1100.. .doc. -: Arial. 11 . , 14,

  . 11, -

  .1111.. .doc (-) -

  , . . .doc.

  1122.. .(: , -).

  1133.. , (.. ) , .

  3: 71

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 71

 • , - . . . .

  44. - . ;

  72 3:

  enotita-A3 25/9/2006 10:18 72

 • 4444::::

  1111 .................................................................................... 74 1122 ...................... 78 1133 .............................................. 84 1144 .................................................................................... 86

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 73

 • 11

  , . ; ; (superhighway)

  ;

  , .

  1111..11 ((IInntteerrnneett));;

  - , --. , - .

  (IInntteerrnneett) , - , ( 11.1).

  . IInntteerrnneett

  IInntteerrnational NNeettwork ( ). . - . , . , - . , . , - . , . - - .

  - , , -video ! , ()

  74 4:

  ((nntteerrnneett)),, ((WWoorrlldd WWiiddee WWeebb)),, ,, ((ee--mmaaiill)),, ((FFiillee TTrraannssffeerr PPrroottooccooll,, FFTTPP)),, ((cchhaatt)),, ((nneewwssggrroouupp)),, ((tteelleeccoonnffeerreennccee))

  1111..11.. -

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 74

 • 11: 75

  . ( 11.2).

  1111..22

  , . 1969 , ARPANET, . , -. , , - , . .

  ARPANET . 1974 . 1990 - Internet, . . , . : . .

  .

  1111..33

  ((ssuuppeerr--hhiigghhwwaayy)). , , . ,, , - . . --: (WWoorrlldd WWiiddee WWeebb WWWWWW).

  , , - . (ee--mmaaiill), (cchhaatt), (TTeelleeccoonnffeerreennccee) (NNeewwssggrroouuppss) , .

  HH TT , . . - ,

  1111..22..

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 75

 • 76 4:

  , .

  . , . . , -, . , - .

  , . - - . . , - web , , -.

  , . . .

  (-- FFiillee TTrraannssffeerr PPrroottooccooll,, FFTTPP). . , ( -download) . -, - .

  , ( , MP3, Wav, Midi) DVD . , - , , , FTP. . . ( ) - .

  1111..44

  . :

  . . - . ,

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 76

 • 11: 77

  , . : , , .

  . , . , .

  . (chat) .

  11.. ;22.. ;33.. ;44.. ;55.. .

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 77

 • 78 4:

  1122..11.. ,

  ,, ((WWoorrlldd WWiiddee WWeebb)),, ((WWeebb ppaaggee)),, ((WWeebb ssiittee)),, ((UURRLL)),, ((BBrroowwsseerr)),, ((HHyyppeerrtteexxtt)),, ((LLiinnkk)),, ,,

  12

  , (WWoorrlldd WWiiddee WWeebb WWWWWW) , , . ;

  ; ( ) ;

  .

  1122..11 ((WWoorrlldd WWiiddee WWeebb WWWWWW))

  ( 1969). 1989 (Tim Berners-Lee), CERN ( - ) - , CERN. , -.

  (Web pages)

  (Web site)

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 78

 • 12: 79

  . . -- (( )),, -- ( 12.1). , , - .

  ((wweebb ppaaggee)) ,, . , - , , .

  . , ( 12.2), , , ( wweebb ssiittee), -, .

  , , . , - , . , , . UURRLL (Uniform Resource Locator ) . - :

  hhttttpp:://// wwwwww .. bbeennaakkii .. ggrr

  1122..22..

  , . , , . - , (bbrroowwsseerr)( 12.3). : Microsoft InternetExplorer, Netscape Navigator, Mozilla, FireFox, Opera ..

  1122..22.. -

  WWoorrlldd WWiiddee WWeebb: - ()

  ((DDoommaaiinn NNaammee))

  : ..:gr it de ..com org

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 79

 • , . , . , - . () ( 12.4). - .

  - , , (HHyyppeerrtteexxtt).

  , , - . ( 12.5), - - -. , .

  80 4:

  . -, . , - , wwwwww..bbeennaakkii..ggrr (12.3). - - .

  1122..33.. ,

  -

  -. - .

  1.

  2.

  . : wwwwww..ttmmtthh..eedduu..ggrr//eell//kkiioosskkss..hhttmmll . . - . - ; , ( ).

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 80

 • 12: 81

  - . , .

  - . , , (12.6). . . - , (lliinnkkss) . - , - ( 12.4). () , , -. , ().

  1122..44.. , - .

  1122..55.. .

  : () -

  . -

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 81

 • 82 4:

  , - , . - , :

  ((BBaacckk)): - .

  ((FFoorrwwaarrdd)): , - . , . .

  ((oommee)): . - , - .

  (Hypertext) I '80, Y . , 1945, , VVaannnneevvaarr BBuusshh Y, MMeemmeexx. T 1965 TTeedd NNeellssoonn, Y XXaannaadduu. Y. - 60 DDoouugg EEnnggeellbbaarrtt, - , , NLS (oN Line System) , .

  1122..33

  1122..66.. ()

  :: , . , . - - .

  , - .

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 82

 • 12: 83

  1122..77..

  (SSttoopp) - . , , .

  (RReeffrreesshh) -, - .

  - - - .

  -.

  , .

  11.. ;22.. ;33.. ;44.. ;55.. ;66.. ;77.. ;88.. ;

  12.7 - .

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 83

 • 84 4:

  13

  - . ; ; ; . -

  ;

  1133..11

  - , . - - :

  , , , -. - . .

  . - . wwwwww..sscchh..ggrr , , -

  .

  . , -, , , , , . - .

  , . ,,

  1133..11.. H

  ,, ,,

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 84

 • 13: 85

  , - .

  , : , - , , - .

  1133..22

  , . - . , - . , , , , , - .

  11.. ;

  22.. , ;

  ; : ; ( : wwwwww..tthhaallaassssaa..ggrr) ; ( : ,

  , , , , , )

  . ( - , , ;)

  . - . - .

  , -. , , - , . - . . , , - .

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 85

 • 1144..11

  , . , , . - ,

  86 4:

  ((ee--mmaaiill)),, -- ,, --

  14

  , - . : e-mail. , , ;

  ;

  , , - ;

  - , .

  . 515 .. -

  . , , -.

  400 330 .. . 60 .. ,

  6 . 1836 ,

  , . . - ( ). - . 1971 (RayTomlinson) . .

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 86

 • OONNOOMMAA@@..GGRR

  14: 87

  . . , :

  . () - iinnffoobbooookk@@sscchh..ggrr, - sscchh..ggrr. - , . , , , .

  1144..22 ((ee--mmaaiill))..

  . .

  14.2 -- . - , .

  . . - .

  @ at .

  , . .. sch

  , - - (. gr,uk, com).

  - .

  1144..11.. - , .

  1144..22.. T : Mozilla Outlook Express

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 87

 • 88 4:

  1144..33

  -. . -, , . - , - . , - , - , 14.3.

  Outlook Express --

  Mozilla

  .

  , - .

  1144..44

  , . 14.4 .

  :

  1144..33.. Mozilla

  . .. [email protected]

  -

  enotita-A4 11/9/2006 11:36 88

 • 14: 89

  , , , , .

  1144..55

  :1. .

  , , .2. .

  .3. . ,

  . 4. , -

  . . , .

  1144..44.. Mozilla

  11.. ;

  22.. ;

  33.. , - ;

  44.. ;

  -

  enotita-A4 11/9/2006 11:37 89

 • 90 4:

  - . -, ,

  - . - . - , , -, , , - . .

  (WWoorrlldd WWiiddee WWeebb--WWWWWW) , - . , , - .

  , - . - . - , (BBrroowwsseerr).

  , , . - . . , .

  , , . .

  --

  11.. . .

  --

  1 .

  2 .

  3 Chat .

  4 .

  5 (Browser).

  6 (.. ) .

  7 .

  8 , .

  9 .

  10 , .

  11 ,

  12 .

  enotita-A4 11/9/2006 11:37 90

 • 4: 91

  22.. ;.. :

  . . . .

  BB.. , :. Netscape Navigator . nternet Explorer . Firefox .

  .. , :. . . .. / ().. .

  .. :. oonnoommaa@@sscchh..ggrr . wwwwww..oonnoommaa..ggrr. wwwwww..oonnoommaa@@sscchh . wwwwww..oonnoommaa

  33.. .

  [email protected]

  (Chat) / MP3

  ,

  FTP www.ypepth.gr

  44.. , : , , , , , , , (-), , , .

  1. ..

  2. ... .

  3. , - .

  4.

  5. , .

  6. ..

  7. , ............. .....................

  1111::

  11.. .22.. ;33.. -

  . , ;

  enotita-A4 11/9/2006 11:37 91

 • 92 4:

  1122:: --

  44.. :wwwwww..ppii--sscchhoooollss..ggrr

  wwwwww..yyppeepptthh..ggrr National Aeronautics and Space Administration (N.A.S.A.)wwwwww..kkeepp..ggoovv..ggrr

  wwwwww..nnaassaa..ggoovv (....)wwwwww..uunniicceeff..ggrr

  wwwwww..iimmee..ggrr wwwwww..mmeetteeoo..ggrr

  wwwwww..ssaaffeerriinntteerrnneett..ggrr Unicefwwwwww..sscchh..ggrr

  55.. , : : wwwwww..cciivviillpprrootteeccttiioonn..ggrr : hhttttpp::////kkiiddss..ooaasspp..ggrr

  66.. : , , , . -

  . , .

  .77.. wwwwww..iimmee..ggrr//cchhrroonnooss//ggrr

  . , - .

  88.. , . , (Explorer) (Mozilla). .

  1133::

  99.. (wwwwww..sscchh..ggrr)), - . () , -

  . ; -

  ;1100.. ( -

  ). , , . . ;

  1111.. . ,

  enotita-A4 11/9/2006 11:37 92

 • 4: 93

  11. , - , . -; ; , - , ( , );

  22. . - , . , - (, , ) .

  33. (-); .

  44. . ;

  . , , -. .

  1144::

  1122.. , . . .

  1133.. . (wwwwww..sscchh..ggrr) . , .

  1144.. , :

  ::--)) ::--(( ::--

  : hhttttpp::////eenn..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//EEmmoottiiccoonn, wwwwww..nneettlliinnggoo..ccoomm//ssmmiilleeyy..ccffmm - . . ; - ;

  enotita-A4 11/9/2006 11:37 93

 • enotita-A4 11/9/2006 11:37 94

 • 5555::::

  1155 ................................................ 96

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 95

 • 15

  - .

  ; ; ; ;

  .

  1155..11

  ; - , , , , , - ..

  . - , . , . , , - , ( 15.1).

  ( , ) , , ( 15.2). . , - . (cash cards), 24, .

  . . , :

  : - . -, -

  96 5:

  ,, ,, ,, ,,,, --,, --,, ,, ,,,,

  1155..11.. -

  1155..22.. -

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 96

 • 15: 97

  . - .

  : , - , . , .

  : , - . -, .

  : - . , , .

  : . . . , .

  : , , . , . . . , .

  1155..22

  . - . -, . , , - . - , - .

  - . , , , . (chat)

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 97

 • 98 5:

  (. ) ( , ..) - .

  . :

  --((ee--lleeaarrnniinngg))

  -. , , -, -. :

  .

  ((ee--ccoommmmeerrccee))

  . :

  ( CD,

  , )

  ((TTeelleewwoorrkkiinngg))

  . -, , , - . .

  ((ee--GGoovveerrnnmmeenntt))

  - . :

  ( ),

  , , , ..., (

  , - , ).

  --

  , . , , - . - .

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 98

 • 15: 99

  1155..33

  , . - . - : . -

  , . - , - . - , . , , - , , .

  . , , , , - .

  . - - , .

  . - , . - , , . , . , .

  ((DDiiggiittaall DDiivviiddee)). - . ; ; - . , , .

  . , - ; . , (, ..), - , - . . , . . - (.. ), - , .

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 99

 • - . - - -. -

  . - , .

  - . - -. (superhighway) , -

  . .

  , . -. , , - , . , , - - - .

  -- . .

  --

  1 .

  2 , , .

  3 .

  4 .

  5 .

  6 .

  7 , , , , .

  100 5:

  . . - - . , .

  11.. .22.. ;33..

  ;44.. ;

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 100

 • 15: 101

  1155::

  1. (...), . (wwwwww..eeaapp..ggrr) ... : ; ...;

  2. , . . - - .

  3. wwwwww..ee--yylliikkoo..ggrr . .

  4. wwwwww..mmeeddllooookk..nneett//kkiiddss .

  5. wwwwww..ddppaa..ggrr//ffaaqq..hhttmm . ;

  11. - . , . , , , - , -. -, . , , , , . , - .

  22. -. . .

  enotita-A5 11/9/2006 11:38 101

 • enotita-A5 11/9/2006 11:38 102

 • BB BB

  -

  , .

  ,

  .

  1111 ::::

  11 .................................................................................................. 104

  22 ................................................................................ 109

  33 ................................................................................................................ 113

  44 ................................................................................................ 120

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 103

 • 1

  . , : DVD CD, -. ; ; ; ;

  - .

  11..11 --

  ; . . . -

  , , - . , . , - . , , - , - ( 1.1).

  , (ddiiggiittaall) . , (aannaalloogguuee), .

  , ( 1.2).

  . , , , -. , , , ().

  . , 40 60 - . , .. 40 45 50 - . , -

  104 1:

  ((AAnnaalloogguuee)),, ((BBiinnaarryyddiiggiitt,, bbiitt)),, BByyttee,, ((DDiiggiittaall)),,

  11..11.. -

  11..22.. - ,

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 104

 • . ( ).

  - . , , . () .

  11..22

  . - . - , , . , , , ( 1.3): -

  .

  , ( ).

  ( 1940) , -. , . (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - , . 10 -, . - : .

  - : 0 1. - 1.1 :

  1: 105

  11..33.. .

  11..11.. .

  0 0 4 100 8 10001 1 5 101 9 1001

  2 10 6 110 10 1010

  3 11 7 111 11 1011

  -, : : 00 ( 1.3) : 11 ( 1.3)

  ()

  ()

  --

  00 11;; - 17 (1694), (Lei-bniz). - - , . - , - - , - - . - - , - . - - , 0 1.

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 105

 • 00 11 - . , (bbiitt -bbiinary digitt), 0 1 . : , , , .. , - , 0 1.

  11..33

  -. , 0 1. . .

  1843 (Samuel Morse) . , , . -, ( SOS) :

  __ __ __

  . -. .

  , 0 1. , ( ) 0 1, :

  106 1:

  01000010 01001111 01001111 01001011

  ,, ,, 00 11 ,, 00 11;;

  . , (22=4) 0 1 . , (23=8) , 0 1 . , 4 16 (24=16 ) 5 (25=) 32 . 0 1 2 -. - 0 1 .

  00 11

  00, 01, 10, 11 22 = 4

  000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 23 = 8

  0000, 0001, 0010, , 1110, 1111 24 = 16

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 106

 • ASCII. ASCII 256 ( , , , , , , - ..) 0 1 . 1.2, 0 1, (bit).

  1: 107

  11..22.. ASCII 0 1.

  A 01000001 H 01001000 O 01001111 V 01010110

  B 01000010 I 01001001 P 01010000 W 01010111

  C 01000011 J 01001010 Q 01010001 X 01011000

  D 01000100 K 01001011 R 01010010 Y 01011001

  E 01000101 L 01001100 S 01010011 Z 01011010

  F 01000110 M 01001101 T 01010100

  G 01000111 N 01001110 U 01010101

  bit, , : Byte. Byte - (, , - ) bit. (1 Byte = 8 bit). - , Byte, .

  , 800 GB, 1000x1000x1000x800 Byte . , RAM 512 B, 1000x1000x512 .

  11..44

  - ( 1.4). 3 -, (ppiixxeell). - - . 0 1, 1.4.

  3 , .

  BByyttee

  1 KiloByte KKBB 210=1024 Byte ~1.000 Byte1 MegaByte MMBB 220=1024 KB ~1.000 KB 1 GigaByte GGBB 230=1024 MB ~1.000 MB 1 TeraByte TTBB 240=1024 GB ~1.000 GB

  11..44.. 0 1

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 107

 • 11..55 ;;

  . , . , - . , . - . , . : , , . , , , - ; , , .

  (), , . , , , 1.1. 1.1 , . . . , . .

  , , - . - CD , - CD. , - . , . , , .

  , , (- ). , , , - . - . , - -. , , , .

  108 1:

  11.. (0, 1) / ;22.. 500 GB;33.. , ; 44.. ASCII;55.. ,

  ;

  11..55.. -

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 108

 • 2: 109

  ,, ((MMootthheerrbbooaarrdd)),, -- ((CCPPUU)),, ,, RRAAMM,, RROOMM,, ,,

  2

  . - , . , , - . , ; ;

  ;

  .

  22..11

  . - . , , ( ). , , , , .

  , ( 2.1).

  22..11.. () ()

  ..

  : - . , 220 Volt -, 5 12

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 109

 • Volt. ,:1. .2. 5 12 Volt, -

  .

  , -, , , .

  ((mmootthheerrbbooaarrdd)): (-) . - . ( 2.2) - , , . , - (, , ). - () - ( 0 1), .

  ...... ((CCeennttrraall PPrroocceessssiinngg UUnniitt CC..PP..UU..)): , - . , . - .

  ... , - , , . - -. , ... .

  : , . . RAM ROM.

  RRAAMM ((RRaannddoomm AAcccceessss MMeemmoorryy)): - . - - . (-chip), - . MB GB. , RAM . RAM, , : , . , , .

  RROOMM ((RReeaadd OOnnllyy MMeemmoorryy)): , , . ROM - BIOS. - - RAM.

  110 1:

  22..22..

  22..33..

  22..44.. RAM

  22..55.. ROM

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 110

 • 22..22 ,

  , . , . :

  ((GGrraapphhiiccss CCaarrdd)): - - . -, .

  ((SSoouunndd CCaarrdd)): .

  .

  ((NNeettwwoorrkk CCaarrdd)): , - (- 4).

  : , . , - , : : . : . : . : -

  .

  , , , .

  22..33 , -

  . - , , -. , , . , - . - . :

  2: 111

  PPSS//22: .

  UUSSBB: , , , - (). -. USB .

  : , . .

  : ( ) , . - USB.

  -

  - - .

  22..66..

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 111

 • VVGGAA: .

  (mmiiddii,, mmiiccrroopphhoonnee,, lliinnee iinn,, lliinnee oouutt): , , ( ) , .

  112 1:

  11.. ;22.. ; 33.. ROM;44.. ;55.. ;66.. ;77.. , /;88.. ;99.. USB;

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 112

 • 3: 113

  ,, ,, ((iinntteerraaccttiivviittyy)),, ,, ,, ((ppiixxeell)),, ((MMuullttiimmeeddiiaa)),, ,, ----

  3

  , , , , -, , - , . , , - . ; , ; -

  ; -

  ;

  .

  33..11

  , - , , , , , , , , - . , - , , , - .

  , - . - . - . . , . , , - , -, - . . - , :

  (, -, , , ).

  (

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 113

 • , - ).

  - . , - , , , , . --.

  - . - , . - , : , - , , . , . - , , , - , , .

  , , , , . - . , , , . - , - .

  114 1:

  1. -. - . , , - 21 .

  2. wwwwww..iimmee..ggrr - (...). . ... - .

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 114

 • 3.1 ( 3.1) - . - , .

  - . - :

  : . , 3.1 242x259, 242, 259 . , . - .

  : . : (RRed), (GGreen) (BBlue). - .

  3.2 1.1 : , . , - , . .

  3: 115

  33..11.. () , () , () .

  33..22.. - RGB .

  33..22

  , , , - . , , - .

  , . -, 3.1 242x259 , (pixel).

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 115

 • (, , ) . - - .

  : , , . 24 bit, : 8

  bit + 8 bit + 8 bit -. - 224 .

  : Byte - - . :

  (( BByyttee)) == (( xx xx )):: 88

  8 bit Byte.

  , 1024x768 8 bit -, : (1024x768x8):8 = 786.432 Byte, .

  116 1:

  - -

  1 bit; - ;

  , - , . , , . - (, , ) . : , , .

  . - , . : . - 3.3 () .

  33..33.. ,

  :

  8 bit 28=256 16 bit 216=65.536 : 24 bit 224= ________ 32 bit 232= ________

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 116

 • , - . - .

  . 3.4 - , . .

  3: 117

  RRGGBB CCoolloorr MMiixx ( CD ) , , . :

  33..44..

  100% 100% 100%0% 0% 0%

  100% 100% 0%0% 100% 100%

  100% 0% 100%50% 50% 50%

  , , () ., ( 3.5).

  , - - , - .

  33..33

  - , , . 0 1, ;

  33..55..

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 117

 • - . (, , .) ( 3.6). , , ( 3.6).

  , . , , . . - , - . --. - .

  - . , ( 0 1) , , . , ( 3.6).

  118 1:

  33..66.. () . () . ()

  : - , . , - .

  , 1/10 . mmpp33 . , , - 10 CD.

  : - . , . 3.7 . - , . .

  33..77.. - (Wave Pad)

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 118

 • 33..44

  -, ( ), - ( ), ( -), , ( ). - :

  : , . , - . . -, - . - , .

  : -, , , ., - , - , - .

  -- : ,, , , , -, - . , - (nfoKiosk), - . , , , - .

  -- : , . , - . - , - .

  3: 119

  11.. ;22.. ;33.. ;44.. ,

  ;55.. ;

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 119

 • 120 1:

  ((CCoommppuutteerr NNeettwwoorrkk)),, ,, ((LLAANN)),, ((WWAANN)),, ((IInntteerrnneett)),, ((SSeerrvveerr)),, ((CClliieenntt)),, -- ((IInntteerrnneett SSeerrvviicceePPrroovviiddeerr))

  4

  , , . ,, , . -

  ; -

  ;

  ; ;

  .

  44..11

  . - , , , . ; , - : ( 4.1). , -. (..

  , ) , .

  . , . , - (, , - ..).

  4 , - . - .

  , . 60 - , . -- (ccoommppuutteerr nneettwwoorrkk) .

  44..11.. .

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 120

 • - , - (, , ). - : ( 4.2) - .

  - - (, , , ) . . , -, .

  44..22

  , (hardware). -- ( ) ( ).

  - ( 4.3) -.

  - ( 4.4) .

  , . : , usb, firewire. , blue-tooth.

  , , (hub), - ( 4.5).

  - , . -, , - . - - .

  4: 121

  44..22.. -

  44..33..

  44..55..

  44..44.. -

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 121

 • . , , (.. , ); - - ( -) (..) ( 4.6).

  122 1:

  , - (.. , ). - , . -- . .

  44..66.. -

  (mmooddeemm) ( ), (0 1) , . , , - (.. ISDN, DSL) .

  44..33

  (.. , , , - ) , . , , , () (4.7).

  . , , :

  11..

  , CD. . - , - , -

  44..77.. / /

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 122

 • . .

  4: 123

  - :: -

  . , - (palmtops), - .

  : , .

  : .

  : . , - , - .

  22.. ,,

  , . - . , , , , , (CD drives), . -, , .

  33.. ..

  , - , . , ; -, - . , - .

  44..

  , - , . , -, -, . , .

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 123

 • 55..

  - , .

  124 1:

  (MAN-Netropolitan Area Network) .. , .

  .

  44..44

  (, ), (, ) (, ). . (LAN-Local Area Network): ..

  , , , - . .

  (WAN-Wide Area Network): - .. , , . (.. - ) (.. ) - .

  ::

  : - . - . - .

  : , - , . - . .

  44..55 -- IInntteerrnneett

  , ( = , Internet= IInntteerrnational NNeettwork) (- 4.8). - .

  (LAN)

  (WAN)

  enotita-B1 25/9/2006 10:34 124

 • , , - , - .

  (.. wwwwww..ppii--sscchhoooollss..ggrr), - . , . - , , . -- (Server), , - (Clients). - ( 4.9).

  4: 125

  , , . - . , , -. , , . - . . , , , . (, , , ) -. , , .

  44..88..

  44..99.. --

  44..66

  . - .

  o : ( ). -

  , (.. ISDN, ADSL).

  - (.. ).

  enotita-B1 25/9/2006 10:35 125

 • (ISP-InternetService Provider). (. , -), , -. (), . -, , - : (, , , ) (.. ), (.. )

  .

  126 1:

  11.. ;22.. , -

  ; 33.. ;44.. ;55.. ;

  - bbppss

  (bit per second). (0 1) - . .. 56 bps 56,000 - .(1bps~1,000 bps).

  44..1100..

  enotita-B1 25/9/2006 10:35 126

 • 1: 127

  - : --. -, - , : 1

  ( ) 0 ( ). , - 256 , ASCII. ASCII 0 1, bbiitt. bit BByyttee. Byte - .

  - , .

  , . .

  , -. - , (...) . - - .

  , - , . . . ,, .

  --

  11.. . .

  --

  1 .

  2 .

  3 0 1.

  4 RAM .

  5 , .

  6 , .

  7 220 Volt.

  8 ... (C.P.U.) .

  9 Byte.

  10 /,

  .

  11 mp3

  CD.

  12 .

  13 , .

  14 .

  15 ,

  .

  16 .

  enotita-B1 25/9/2006 10:35 127

 • 128 1:

  22.. :11.. , -

  :.. .. .. ..

  22.. .. dpi .. bps .. mps .. bits

  33.. ;.. .. .. ..

  44.. , ;.. .. .. ..

  55.. :.. ... ... , ... () .

  66.. :.. ROM .. RAM.. ..

  33.. , :, , , , , , , -.

  .. , , __________ _________ ____________.

  .. ________________ .

  .. ___________ ______________.

  44.. :

  55.. :11.. :

  ii.. , .iiii.. , .iiiiii.. .

  1. Hz

  2. bit

  3. Byte

  4. bps

  1. RAM .

  2. ROM .

  3.

  4. .. /.

  5. /.

  enotita-B1 25/9/2006 10:35 128

 • 1: 129

  11..

  11.. 10 . 200 2000 -. Byte , ;

  22.. . ; , (CD-player) .

  33.. ASCII ( 1- 1.2) DOG ( - ) 0 1.

  D G

  22..

  44.. . , RAM, ROM, .., DVD, , .

  55.. . (.. GB).

  33..

  66.. - . . , ;

  77.. : ,, . ( ) , : ,, . . .

  88.. . - , . - -.

  44..

  99.. . -, .

  1100.. ; , , .

  enotita-B1 25/9/2006 10:35 129

 • 130 1:

  11. , . , digit . , . digital, - . - , ;

  22. - , . - ;

  33.. video; ; , video . . - .

  44.. , . - ;

  55.. World Community Grid , - , - . , . . , (wwwwww..wwoorrllddccoommmmuunniittyyggrriidd..oorrgg) -. , - . , - . , - . - :

  . -, Grid.

  . , ( - ).

  . ;

  . . , - ;

  enotita-B1 25/9/2006 10:35 130

 • 2222::::

  55 .................................................................................................... 132 66 ................................................................................ 139

  enotita-B2 11/9/2006 11:41 131

 • 5

  , . , , . . ; , , . O , , . . ; ,

  ; ;

  .

  55..11

  . , , .

  ( Byte, 0 1). , , - ; - Byte. ; . . - Byte, . Bytes , - .

  , (.. , ) (.. ). - (.. , , , ) . ( Bytes).

  (FFiillee) , .

  132 2:

  ((FFiillee)),, ((FFoollddeerr)),, ((FFiilleeMMaannaaggeerr)),,

  enotita-B2 11/9/2006 11:41 132

 • . , - .

  55..22

  . :

  . - 2 : (extension). (.).

  ..

  5: 133

  , ( 5.1). , , - . (.. , , ,) .

  .. doc

  55..11.. ,

  1.

  3.

  4. -

  2. - -

  - . , . Byte (KB, MB, GB), 1 .

  enotita-B2 11/9/2006 11:41 133

 • 55..33

  (.. , ) . , .

  (...) - . , (ffoollddeerr) , .

  ... ( 5.2).

  , ( 5.3).

  - . , , . . , , -

  134 2:

  . .

  . : : ,

  , : : . . , mp3 , jpg .

  txt, asc

  doc, sxw, odt

  bmp, gif, jpg, tif

  mpg, avi

  mp3, wav

  htm, html

  exe, com ( )

  xls, sxc

  ini, sys, dll, drv ( )

  55..22.. - -

  enotita-B2 11/9/2006 11:41 134

 • 5: 135

  . 5.4 , , . - - , .

  , , - ( ). -, , - .

  55..44 --

  , . : , -

  () : RAM; ;

  . - ;

  ;

  (FFiillee MMaannaaggeerr). .

  MSWindows Windows (- Windows) - 5.5.

  Linux 5.6.

  55..33..

  55..44..

  enotita-B2 11/9/2006 11:41 135

 • , :

  - (.. , , ).

  -.

  - , , - -.

  - , , - .

  Windows ( 5.7) -, , . -. . - - .

  136 2:

  55..55.. Windows (.. MSWindows)

  55..66.. Konqueror, .. Linux

  55..77.. MS-Windows

  enotita-B2 11/9/2006 11:41 136

 • 5: 137

  , , . , - ( 5.8.1).

  55..88..

  11.. -.doc -

  22.. , -

  33.. .doc

  1122

  33

  -

  , , - .