Φεβρουαρίου α΄ Αγίου Τρύφωνος

download Φεβρουαρίου α΄ Αγίου Τρύφωνος

of 29

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Μετα` το` ν Προοιµιακόν, το` Μακάριος α3 ν ήρ . Ει3 ς δε` το` Κύριε ε3 κ έκραξα ι2 σ τω~ µ εν στίχους η΄, και` ψάλλοµεν προεόρτια β΄ και` του~ @Αγίου Φεβρουαρίου α ΄ >Ηχος δ΄ @Ως γενναι~ ο ν ε3 ν Μάρτυσι. Προεόρτια στ΄ . 1 >Ηχος α΄ Πανεύφηµοι Μάρτυρες >Ηχος β΄ ^Οτε ε3 κ του~ ξύλου. Προσόµοια ε6 τ ερα. 2 τα` #Αναγνώσµατα. Ει7 σ οδος, Φω~ ς ι2 λ αρόν , το` Προκείµενον τη~ ς η2 µ έρας και` 3 4 5 6 7 Νυ~ ν α3 π ολύεις, το` τρισάγιον και` τα` # Απολυτίκια. 8

Transcript of Φεβρουαρίου α΄ Αγίου Τρύφωνος

 • ~ @ 3 ~ ~.

  0 0

  ` ` , ` 3. 3 ` ` 3 2 ~ , ` ` ~ @ .

  > @ ~ 3 .

  @ ` 3, # 3, 3 3 ~0 ` 6 , 3~ ` , ~ , ` 3 ~, ` ? 80 ` . ` 9 ` `2 , ~ , 2 # 3` ` . @ ` 2 , ` ` 2 2, ` ` 2 4 ` 3, 7 3, ~ ~ ` , 3, ~0 ~0 # 3 ~, 2, 3 ~ ` ~, ` , 3 .

  1

 • ~ @

  >

  ~, 3 , 3 ~ 3,, 3 ~, 7, ` 3 , ` 2, ~ ~ ~ 2 ~, ` 3 ` ` 7. , 3 _ , ` 6 , , ` , ` ` , ~ ` 0 ? ` 2, ~ ~ ~ 2 ~, ` 3 ` ` 7. ~, ` 3, 3 ~ , 3, ` ` ~ , ` ~ 32, ` # 3 ` 2? ` , ` , ~ , 2 ` ~ ~ 2 ~.

  6.

  > ^ 3 ~ .

  2 ~, 7 2 , 3, ` 7, ` 3 , ~ ` , ` ` 3, , ` ~. 9 ~ 3, 2 ~ #, ` ` . 7 3 _ ~, ` 0, , 7 3, ` 3, ~0 3 , , ` 2 ` , ~ ? 6 ~ , ` ~ 3 , 70 .

  2

 • & ` 3, ` ` 3 ~, ` 3 , ~ ~ , 3 , 3# 2 7 3, 2 , , ` ? 6 ` 3 ~, 8 , ` ` ~ 2.

  . >

  @ ~ ~0 ~ , ` ` 3 7? ` 0~ 0 ~0 # 6, ` 3 , ` 2 , 3 ~ . ` ` ` 2 ~, 3 ~ # 2 ~, ` 3 0 #, 3 ` ~ ` ` 2 ~.

  ` ~. @ 3. .

  ` 3 ~ 3, ` ~ 2, 6 2 ` ` 01, 2 ~ 3, 3 ~0 7 ~0, 3 ~0. 8 1 3, 2 3 ~ ~, ` ~ ?8 3, 6 2 , 2 ~ ~ , 2 7 ` ` 7.

  7, ~ 2, ` ~ 2 ` ` #.

  @_ ` #.

  ( . , 9 ).

  ? ` 7 6, ` 7 3 3 ~. 1 3 ~~ ~ 3 3 ~; 7 ` 3 3 ~; 1 3 ` 2 ~; # ` 3 ~ ` , ` 3 3 ~. , ` 3 ` 2 , ` 2 ~, 6 3? 6 ~, ` , ` ~, 6 3 1 3. & , 3 3

  3

 • 7 , ` # 3` 3 7. # 3 2 , ` 3 7 3~ 2 . # ` 3 ` 7, 3, ` 3 9 3 2 ~ 3. @ ~ 3 ` , ` 3 ` 2 ?6 3# 3 ~ 3 3, ` 3 7 2 3 ~ ~ 3. , ` 3 3; 6 , 2 , 2 2 ~, 2 ^ #.

  Sof ~ ` # ( . 1 ).

  ` 3 ` ~, ` 3 ` 6 3 ~ . & 3 3 ~ 3 , ` 3 2 7 3 ~, ` 2 3# 2 ~ ? 2 ` 3 ` 3 3 0. ` ` 3 7 3 3` ~, 2 3 ` 3 ~ 3 . ` 3 , 3?6 2 ` 3 3 `, ` 8 3 ` 3 2 ~. @ 3 0 3 3 `, ` 2 2 3 `, ` 3 ~0 3 ~ 3 ~ 3, ` 2 ~ 3 0 ~. ~ 7, ` ~, ` 3 ~ 3 ` 3 ~. 2 3# 3, 3, ` 2 ` 3 3 0 ~ 3 ~0? 6 ` 7 3 ~ 2 3 ~, ` 3 ` 3 ~ 3 ~ 3 ~.

  ~ ` #.

  ( . 15 ).

  3 ` 3 ~ ~, ` 3 0 2 ` 3~, ` 2 ` 3 ~ ` @ 0. ` ~ ` ~ 3, ` ` ~ 3 ` ?6 ~0 ~0 3 ~ 3 1, ` ~0 2 ~ 3 ~. ` ~ 3 ~, ` 2 ` 3 7 3 ~. # , ? ` , 3. 3 3, 2? 3 ~ ` 3 3, 3 . 3 ~0 2 3 ` ` ? 7 3 ~, ` 2 3`

  4

 • 3 , ~ ~, 3` ` 2 ~, ` 3 ~ , 2 . # # 3 ~ 6 , ` ` 3. # 3 ~ ~ , ` 2 ~ 3 3, ` 3 ~ ` ~ 3, ` 2 ~. # 9 ~ ` ? ` ~? 3 2 ~ , ` 3 ` 7 3 ~? 6 3 ` 2 2 ~, ` 2 @.

  3 ` , #. > .

  #A ~ 3, ~0 2 ` ~ 2 0 , ` 3_1 3, ? ` ` 3 ` ~0 ~0, ` ` 3 ` 7, ~ 7 3, 3 ~ ? ` ` , 3 3 ~0 ~ ~ , 3# 3 , ~ ` ? ` ~ ` 7 ~ , ` 0 3 ~ ` 3, ` 2 ~, ` 3 .

  >

  # ~0 2, ` 3 , 2 3 ~? 2 ` ~ ` ` , ` 3 2 3 ~ , 3 ? ` ~ ~ , ` ~ 2 ` ~ ~, 2 3 3 2? ` ~ 3 ~ , 2 2` ` 3? 3 ` ~ 3 ~, 3 3, 3 ? 3 ` ` , 3 ` ` ` ~, ~ ?# 8 , ~0 ~ 3.

  >

  ` 32 ~ ~, 3 ~3, , 3 ? ~ 2 ` 2 ,

  5

 • 3 3 ` ~, 6 3 3 ~, ~0 0 ? 6 3 3, ` 3, ~ 3 ? ~ ` 3, ` , ` ~ ~ ` 7.

  >

  @ ~ 3 ~ 3, ` ~ ~ 7 , 3? ` ` ~ 3 ~ ~ 3 ~, ` 2 ` ~ 3 , 2 3 3 3 ~? # 8 ~0 # 0, ` ~ 3, 2 ` 3? 3 80 ` 2 ~ 3 ~, ` 3 ~ 7 , ~ ~? , ~ ~ # , ~0 ~0 , 3 ` ~ , ` 7.

  . > .

  ~ 2, ~ ` , 3 ~0 0 , ~ # ~? ` 2 2 7, ` ` 3 , ~ ` ~? ~ # 2, ` ~ 3 ~ #, 3 ? 2 ` , ` ~ , ` ~ 3 ~ , ~ ` 3? ~ 2, ` ~ ~ , 2 ` 3. ## 9 # ` 3, 3 2 ~ 3 ~ ` , ` ~ 3 ~ 2 ~ 3, ~0 2 ~0 3 .

  ` ~. @ 3. .

  @ ` 2~, , 2 ` ` , ~0 ~0 , ~ 3 , ~ ` 3? 6 ` 7. ~ 3 3 3, ` ` 2 ~ ` ~ ? 9 ` 2 ` .

  6

 • Ei3 ` 1 `

  2 3 , ~ 3 _? ` ` ~ 3, ` 3 ` 3, 2 ~ ? ` ` , ~ , ` 3 2, 2 3, ` , ? 6 3, 0 , 2 3 ` , 2 3 , 3 ~, 2` ` , ` 7.

  . 2 3 ` 2 ` . . . . . .

  2 ~, ` ? 3 ` 7 , ` 3 , ` 3, ~ ~ ` , 3 ~ ` 3, , 3 ~ , 8 3, 3 7? 6 ` 3 0, 3, ~ 3 ` , 2 3 ` 7, ` ` , , 6.

  . ` 2 ` 3 ~ @ 3 ~.

  ~ ` 3 ~, ~ # 2 7, ` 2 6, 2 ` ` ` 2, ~ ?~ ~ 2 ~? ` ` 3, ` ~ 2 , ` , 3 ~ 3, ` 3, 7? 4 ` ` , ~ , ~ , 3 , ~ ~0 0, ~ ~0 0, ` 7.

  . >

  # , 3 ` , 3? ` ` ~0 0 ` 7, ~ ~0 3? ` ` ` 2 6 3, 3 3 ~ 3 ` 7. ` 2 ` 2 ~ 2, # ` .

  7

 • ` ~. @ 3.

  2 2 ` , ` ~ 2 ~ 2, 3 ` ` 2 ` , 3 ~0 0, ` ~ , ` ~ ? 6 ` 3 3 2, 2 , 3? ~ 3 ` o~ ? 6 9 ` ~ ~ ~ 2 ~.

  ~ 3, ` ` `#.

  > . ` .

  ` ` 3, 3 ~ 3 , 2, 2 ` ~ ~ ~, ` 7 7? 6 ` ~ , , , ` ~ 0, , ~ 2 3.

  ^. > . .

  , ~0 0, 7, ~0 # 0, 3 6 3, ` 2 ~ ` , 3 ~0 ~0 # ~ . 7, ` ` ` 2, 2 ~ ` 7.

  . > . ` #.

  3 ,3 3, 3` ~ ` , 2 2, ` ` ` , , 2 ` ` 3, , ~ ` 2 ~ 0 ~, ~ 3.

  8

 • ` ` , .

  > . ` . @ 6 , 2 2 , 3 3 ~, , ` , ~ 3 ~ ~ 7 , ` , ` ` ~ ? 3 80 6, 2 ` 2 ~ , 3 ~ ` .

  . ^ ~, ` 3, ~, 3 ` , ` ` , 3 ~ 0? 6 , 2 ` 3, ~ , ~ , ` ~ ` .

  ` ~. .

  @ 7 ` ~0 , 3` 2, 3 ` 3` ~ ~, 3 3, ` 3, 7 3? 6 , 2 ` 3 3, 7? ~ 3 3, 3 ` ~ .~

  ` ` , .

  > . ` .

  9

 • 2 ~ 2, ~ 3 _1 ` ~, 2 , ~0 ~ ~ 3 ~0, 3 3, ~0 # 0, 2 , 3, ` 3 ~? ` ` ` 2 ~, ` .

  . ^.

  ~ , ` ` 1, , 2 ~, ~0 0 ~ 7 ? 6 ` , ` 2 , 7 3, ` 3 ? ` ~ , ` 7 .

  ` ~.

  ` , 3 3 , ` , 3 ` , ` ` ` 2~, 7 ~ 3, ` 3 0? 7 ~ , ` 3 ? ` 3 , .

  ` ` , .

  > . #.

  ` ` 3 ~, ~ 3 3 ~, 2 ` ~ ` , ` ~ , _1 ? 6 ` , , 7 , 2 32 7, ~ ~ ` 7, ? 6 3, ~, ` 3 ~ .

  , `~.

  # 3, 2 ` ~ 2 ~, ~, 2 , 6 ` 0 ` 3 ? ` ~ , , 3 ` 3, ` ? ` 2 ` 3 ` , ~ 3? # ? ` ` ~, ` ` ~ 2.

  10

 • ` 3 ~ 7 ` ` .

  2 3, ` 2` 2 3 ~0 0

  . . 3 7 0 0, 3 3 ~ ~ ~ 2 ~ 3.

  3 ` 3 ~0 70 ~ @ .

  @ . . ~ ~ # . . . . . . ` ~. ~ ~ . . . . . . .

  3. > ,

  . # 2 ` ` 7 . . . . . .

  # 3 _, 3 ~ 3, ~ 3 3, ` _ ` . ` ~ 3 ~ 1 2 ` 3, 2 ~ , ` 2 , ~0 ~0. # ` ` 2 ~, ` 3 0 , 3 ~0 ` 3, 3 .

  ~ 2 ` ` . . . . . . . .

  9 2 , 2 ` ~ 2 ~ 3 ` ~ @ 3 .

  ` 2 .

  # 0 ` > @ 2.

  7Asoma 2 ? 6 2 , 3 ~ , 3 ` 6, ` ` ` . 7 2 , ~0 , ` 0 2, ` ` 7, # 6 7.

  11

 • 3 2 , ` ` , ~ ~ 3 ~? ~ 3 ? ~ . ~ ~ 2, ` ~ ~, 2 , 2 ` 2 , ` 3 ~0 7 ~0.

  7 2 ? 6 3 3 , @, ` 3, 3 ~ ~ 2 ~.

  @ ` ~ , #?

  ~ 3 .

  .

  # 0 ` > . . @ ` .

  ~ 7 3 3 3 ~, ~ 3, 2 3#, ~ ~ 2 ` , ~ ~ ~ 2~ . @ ~ 3, 3 ~, ~, ` 2 3, ` 3. @ ~ ~0 7 , ~ , 3 0 ` , ` 3 , ` ~0 ~0 7.

  .

  ~0 ~0, 3 , 2 ~ ` , , ` ` , ~ 2 .

  .

  12

 • 3 . . . . . .

  , # 0 ` . @ 2 1.

  # 0 ~0 , 3 2 ? ` 2 3 ~, . # 2 ? 2 ~ ~ ` ~ 3 , ` 2~ ~, ~ @ 3 ~ . ~ ~ 2 , ` 3 2 3, ~ 3? ~ 2 ` ` . & , 2 ` ` ~0 ~0, ~ 3, ~0 ` # 2~.

  .

  ` , 3 3? ` 3, 2 ` 2 ~ ` ` .

  ~ . ` 9 ` .

  7 ` , ` 2 7, ~, ` 3 ~ @, 3 . , 3 ` ` 7 7, ~ ~, ` , ` 3. 0 ~0 0 , ` , @, .

  .

  13

 • 7 , 3 3 , ~? 7 , ~ ~ .

  .

  ` , ~ 3 ` ` . . . . . .

  ~ .

  > . ` .

  ~ , ~ ~ , ` ` 7, 3 , 3 3, 3, 3 ~ ?6 ` 3, ` 3, ~ 0 , ~0 0 .

  . . . ` ~ . . . .

  > ~ .

  ` ~ 3, 2 ` ~ 2, # 3` , 2 ` 3? 2 3 , ` 3 ~0 7 ~0 ~0, 6 3 0, 3 ~ ~ . ~0 3 0 ? ~0 0 ? ~0 3 0 .

  . # 0 ` . @ 2.

  ` 3 ` 2 3 , ` 2 ~ 3 ~ ~ ? ` 3 ? ~0 . 2 ~ # 3, 3 ~ 3 ~ , ` ` ` ` 2, 2 2 ` ` ` 2 ~.

  14

 • ` 2 ~ 3 ` 3, 2 , ~0 ` ~0, ` ~ , 2 ~ 3. @ 3 3 , ` ` ~0 , 2 ` ~ , ` ` 3. , ~ 3 ~0 7 ~0? 6 ` ` , 3 3.

  .

  @ & ` , ` 3 ~ ` ? ` 3 , ~ ~ ` .

  ~ . 3 .

  , ~ ~ 32? ` ` 2, 2 3 3 0 . # , ~ ~ 3 ?~ 0~ ` , 3 _ 3. ~ , ~ ~ ~ 3 3, 3 ~ 1 , ~ ~ 2 .

  .

  # ` ` ` 3 , ~ 3 ? ` , 2 ` ~ ` ~ .

  # 3 . . . . . .

  . # 0 ` . @ 2.

  15

 • @ 3 ` ~, ` ` 7, ` ` 2, # ~, 2 ` ~ ~, . # ~0 ~ ~0, ` ~ , ~ 3, ` 2 , ~ ` ` . 8 3 ~ 1, ` 3 ~?3 ~ ~ 3, ` ~ 3, 2 , 7 .

  .

  ~ @, ` 2 , , ` , ` ` , 7.

  ~ . # ~ .

  # ~ , #? 3 , ~ 7 3. ` ~ , ` 7 , ~ ~0 .

  .

  # 2 , ~ , 2 3 32, 7.

  .

  @ 9 @_ . . . . .

  . # 0 ` . @ 2.

  16

 • @ # ~ ` , 3 ~ , ` 2 , 3` ~ ~ ~ , 3 ` ~ .

  # , ` ~ ` 3 ~, ` ? 3 ` , ` ~ ` ~0 ~0 #. ` ` ~ 3, 2 2 , ` 7, ` ~ 3 ~ ` , ~ # ` . ~ , ~ 2 & 3 ~ ~0 ~0?2 ` ~0 ` ` 0, 2 ` ~0 3 , 2 .

  .

  & , ` 3; ` ` ` 9 , ` ~ 3 ~, ` ` 3.

  ~ . @ .

  ` , ` ` , 3, ~ 6 7, 6, ` ~ #, 3 ~ . # ~ 1, 2 3? ` 8 ~ 3 ~, 3? 2 ~ , ` 2, ~ ~ 3.