ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

of 23 /23
16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1.1.2011 1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). 2. Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Αρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης. 4. Η διαχείριση βοσκοτόπων. 5. Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'). 6. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους. 7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1.1.2013 8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης. 9. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών. 10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων. 11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.

Embed Size (px)

description

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1.1.2013 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» 1 2. ΓιατηνέκδοσηάδειαςίδρυσηςυποβάλλεταιστηΔιεύθυνσηΔασώντηςοικείαςΠεριφέρειας : σχετικήαίτησησυνοδευόμενηαπόταακόλουθαδικαιολογητικά ) , ανόμιμοτίτλοκυριότηταςήκατοχήςτηςέκτασης 16 . . . 98/2005 ( 69 )« ΒλΠΔ ΦΕΚ Α΄ " 2 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Transcript of ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Page 1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ»

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)

ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1.1.2011 1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). 2. Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Αρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης. 4. Η διαχείριση βοσκοτόπων. 5. Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'). 6. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους. 7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1.1.2013

8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης. 9. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών. 10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων. 11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών. 12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 13. Η συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής. 14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας. 15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. 17. Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).

Page 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

18. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων. 19. Η παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. 20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α')1. 21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 22. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.

1 Άρθρο 4 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198,Α) «Ρύθμιση θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»: « 1. Για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκδίδονται αντίστοιχες άδειες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μετά από αίτηση του φορέα της εγκατάστασης.α) Για την έκδοση άδειας ίδρυσης απαιτούνται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και η υποβληθείσα προς τούτο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψη, τομή, κάτοψη) των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η άδεια εκδίδεται εντός τριών ημερών από την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.β) Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος των έργων και εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από την πρωτοβάθμια επιτροπή σταυλισμού του άρθρου 15 του ν. 1579/1985, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια ίδρυσης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει στην επιτροπή την αίτηση εντός τριών ημερών από την υποβολή της και η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών από την περιέλευση σε αυτή της σχετικής αιτήσεως. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει την άδεια λειτουργίας εντός τριών ημερών από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 2. Για την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος απαιτείται πέραν των οριζομένων στη με αριθμ. Η.Π. 11014/703/φ.104/14.3.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 332 Β') και γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, καθώς και έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων.Η έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων εκδίδεται από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή σχετικής μελέτης από τον ενδιαφερόμενο φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης και μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.Η ανωτέρω έγκριση και η υποβληθείσα μελέτη διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Υγιεινής στην αρμόδια, για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, καθώς και στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 3. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με δυναμικότητα μικρότερη των ορίων της Υποκατηγορίας 4 της Δεύτερης Κατηγορίας της ομάδας 7 του Πίνακα 7 του παραρτήματος Ι που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022 Β'), ο φορέας υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από σκαρίφημα, συντάσσεται από τον φορέα και περιλαμβάνει:α) Τα όρια του οικοπέδου, τη θέση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και εκείνων που πρόκειται να κατασκευαστούν και την απόστασή τους από τα όρια των όμορων ιδιοκτησιών.β) Τις όμορες ιδιοκτησίες και τα ονόματα των ιδιοκτητών, καθώς και το είδος της καλλιέργειας ή άλλης χρήσης γης.γ) Την ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαμενών πόσιμου νερού στη γύρω περιοχή, τα όρια της οποίας ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Page 3: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων. 24. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α')2, η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.

ΑΛΙΕΙΑ 25. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 26. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

δ) Περιγραφή της κατάστασης απορροής των επιφανειακών υδάτων κατάντη της μονάδας.ε) Τη δυναμικότητα της μονάδας και τον τύπο σταυλισμού των ζώων.στ) Απλή περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων.ζ) Σκαρίφημα των κτιριακών εγκαταστάσεων, όταν δεν απαιτούνται σχέδια για την άδεια οικοδομής.η) Αντίγραφα τοπογραφικών και κτιριακών σχεδίων, όταν αυτά απαιτούνται για την άδεια οικοδομής.Η επιτροπή σταυλισμού επιλαμβάνεται της αίτησης και συντάσσει πρακτικό γνωμοδότησης εντός δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδει, εντός τριών ημερών από την παραλαβή του πρακτικού γνωμοδότησης, την άδεια ίδρυσης.Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 8, 13, 14, 16, 21 της αριθμ. Υ1β/2000 /29.3.1995 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 343 Β'/1995), αναφέρεται «ο οικείος Ο.Τ.Α.» ή «ο αρμόδιος Ο.Τ.Α.», για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 5. Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις με αριθμ. Η.Π. 11014/703/φ.104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β') και Υ1β/2000/ 29.3.1995 (ΦΕΚ 343 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις συνιστά ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα των προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών και των αρμόδιων υπαλλήλων και τιμωρείται με την ποινή του προστίμου ίσου με τις αποδοχές έως τριών μηνών. 6. Η ίδρυση και λειτουργία, εντός στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων εκτροφής σκύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, μέσω των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ).

2 Βλ. Π.Δ. 98/2005 (ΦΕΚ 69 Α΄) «"Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων" σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου». Άρθρο 3. Γνωμοδοτική ΕπιτροπήΣυνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από ένα δασολόγο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών ως πρόεδρο, ένα κτηνίατρο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, ένα ιχθυολόγο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής αναπληρούνται από υπαλλήλους του ιδίου κλάδου των αντιστοίχων Γενικών Δ/νσεων. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Γενικών Δ/νσεων, ορίζονται τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.Άρθρο 4Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίαςΔικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ζωολογικών κήπων έχουν το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τα φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 5Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Page 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

27. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α')3. 28. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α' του π.δ. 433/1977). 29. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα. 30. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

1. Για την ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6 παρ 1.

2. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:α) νόμιμο τίτλο κυριότητας ή κατοχής της έκτασης,β) μία σειρά τοπογραφικών σχεδίων, στα οποία απεικονίζονται οι θέσεις των κτιρίων, και μία σειρά των κτιριακών σχεδίων,γ) προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.), όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία,δ) μελέτη για τους χώρους υποδομής του ζωολογικού κήπου, τον εξοπλισμό του, τη στελέχωση του με ανθρώπινο δυναμικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, την τήρηση των διεθνών κριτηρίων λειτουργίας ζωολογικών κήπων και των ειδικών διεθνών προδιαγραφών που ισχύουν για τη διαμονή των ειδών που θα φιλοξενηθούν στον ζωολογικό κήπο.3. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:α) επίσημο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης του ζωολογικού κήπουβ) οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειεςγ) στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησης τουδ) ποινικό μητρώο του αιτούντος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για παράβαση του παρόντος διατάγματος, της κείμενης νομοθεσίας για την κατοχή και προστασία των ζώων και την εμπορία των ειδών.4. Η Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 φακέλων και τους διαβιβάζει εντός 10 ημερών στη επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, επιστρέφεται εγγράφως στον αιτούντα.Άρθρο 6Διαδικασία αδειοδότησης1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ζωολογικών κήπων, την ανανέωση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους συνιστάται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα δασολόγο ως πρόεδρο, ένα κτηνίατρο και ένα ιχθυολόγο ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γ. Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από εισήγηση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας.2. Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης η επιτροπή εξετάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αν διαπιστώσει ελλείψεις, τις γνωστοποιεί στον αιτούντα και θέτει προθεσμία για την συμπλήρωση τους. Ο φάκελος με τη γνωμοδότηση διαβιβάζονται στον Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος χορηγεί την άδεια ίδρυσης ζωολογικού κήπου με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής.

Page 5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

31. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα. 32. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες. 33. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας. 34. Η απόφαση καθορισμού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και η απόφαση για περιορισμό της αλιείας στη λίμνη Ταυρωπού (άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970)4. 35. Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της

3. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου η επιτροπή γνωμοδοτεί, αφού πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο, για να βεβαιώσει την υλοποίηση των έργων υποδομής και της σχετικής μελέτης του άρθρου 5 παρ. 2δ. Ο φάκελος με τη γνωμοδότηση διαβιβάζονται στον Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος χορηγεί την άδεια λειτουργίας του ζωολογικού κήπου με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής.4. Η αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου δύναται να απορριφθεί, αν ο αιτών ή κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 έχει καταδικαστεί για παράβαση του παρόντος διατάγματος, της κείμενης νομοθεσίας για την εμπορία, κατοχή και προστασία των ζώων και την εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για τους ανωτέρω λόγους.5. α) Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής που εισηγούνται την απόρριψη της αίτησης έκδοσης άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής, ο οποίος καλείται να υποβάλει τις απόψεις του εντός 20 ημερών.β) Οι αποφάσεις του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής.Άρθρο 7Ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών1. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για πέντε έτη και ανανεώνεται πριν τη λήξη της πενταετίας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου για πέντε ακόμα έτη με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1.2. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του ζωολογικού κήπου δύναται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου να τροποποιούνται ή να μεταβιβαστούν σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1.3. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 εφαρμόζεται και στην ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών.

3Άρθρο 7, παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970 « 3. Εκ των κατασχομένων η μεν δυναμίτις ή άλλη εκρηκτική ύλη αποστέλλεται εις την πλησιεστέραν αποθήκην υλικού πολέμου ή καταστρέψαν αποθήκην υλικού πολέμου ή καταστρέφεται ευθύς μετά την κατάσχεσιν, άπαντα δε τα λοιπά, εν περιπτώσει εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, δημεύονται δια της αυτής αποφάσεως, υποβάλλεται δε υπό της επιληφθείσης αρχής σχετική έκθεσις προς το Υποργείον Γεωργίας, το οποίον αποφαίνεται περί της καταστροφής των ή της εκποιήσεώς των ή περί της υπέρ δημοσίας τινός υπηρεσίας διαθέσεώς των. Εις περίπτωσιν εκποιήσεως η δημοπρασία ενεργείται υπό της επιληφθείσης αρχής μονοήμερος μετά απλήν κήρυξιν δια κήρυκος κατά την επιτόπιον συνήθειαν και το μεν αποτέλεσμα ταύτης υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας, το δε επιτυγχανόμενον εκπλειστηρίασμα αποτελεί δημόσιον έσοδον.4. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται επί τη προτάσει της αρμοδίας αρχής, εις ην περίπτωσιν ήθελε κριθή ότι τα κατεσχημένα πλωτά μέσα ή άλλα αντικείμενα υπόκεινται εις φθοράν ή ελάττωσιν της άξίας ή η φύλαξις αυτών είναι δυσχερής, να διατάσση και προ της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου την κατά τα άνω δια δημοπρασίας εκποίησιν αυτών, οπότε το εκπλειστηρίασμα κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και εν περιπτώσει μεν καταδίκης και

Page 6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παρ. β' εδάφ. γγ' του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 του β.δ. 666/19665, ΦΕΚ 160 Α' και άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α'). 36. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α', όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α')6. 37. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων. 38. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. 39. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992)7.

δημεύσεως εισάγεται ως δημόσιον έσοδον, εν εναντία δε περιπτώσει αποδίδεται εις τον δικαιούχον χωρίς εκ της ενεργείας ταύτης να γεννάται άλλη τις ευθύνη ή υποχρέωσις του Δημοσίου.»4 Αρθρο: 18 του ν.δ. 420/1970 (Αλιεία εντός της λίμνης Ταυρωπού) «1. Η αλιεία εν τη τεχνητή λίμνη των υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωπού (Μέγδοβα) ενεργείται αποκλειστικώς υπό των κατοίκων των χωρίων των τέως Δήμων Νεβροπόλεως και Ιτάμου Καρδίτσης και Δολόπων-Ευρυτανίας. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να καθορίζωνται οι όροι χορηγήσεως ερασιτεχνικών αδειών αλιείας εις κατοίκους άλλων περιοχών προς τουριστικήν αξιοποίησιν της τεχνηκής λίμνης.2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένων μετά γνώμην της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ορίζονται περιορισμοί εν τη ασκήσει της κατά την παρ. 1 εκμεταλλεύσεως της αλιείας προς προστασίαν της ιχθυοπαραγωγής, των τεχνικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. και προς τον σκοπόν της μη παρεμποδίσεως της τουριστικής εξιοποιήσεως της τεχνητής λίμνης.3. Απαγορεύεται οιαδήποτε αλιεία εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου από του φράγματος της τεχνητής λίμνης, ως επίσης εις απόστασιν πεντακοσίων μέτρων από πάσης ετέρας τεχνικής εγκαταστάσεως της Δ.Ε.Η. εν τη λίμνη ή εν τη παραλιμνία περιοχή. Η παράβασις της τοιαύτης απαγορεύσεως, ως και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Υπουργικών αποφάσεων, συνιστά παράνομον αλιείαν τιμωρουμένην, επί τη εγκλήσει της αρμοδίας αστυνομικής αρχής ή της Δ.Ε.Η., κατά τας διατάξεις του άρθρ. 400 του Ποινικού Κώδικος

5 Άρθρο 14, β.δ. 666/1966(ΦΕΚ 160 Α) « 1. Ο απόπλους οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους δι � ενέργειαν αλιείας έξω της περιοχής των Ελληνικών θαλασσών εις ύδατα ξένων Επικρατειών, ρητώς κατονομαζομένω εν τη σχετική αδεία απόπλου ή διεθνή τοιαύτα επιτρέπεται οποτεδήποτε κατόπιν ειδικής αδεάις χορηγουμένης υπό Κεντρικών Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων ή Υπολιμεναρχείων, μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας Αλιείας).2. Ειδικώτερον ο κατά την προηγουμένην παράγραφον απόπλους των μηχανοτρατών επιτρέπεται εφ � όσον αύται φέρουσι μηχανήν προώσεως τουλάχιστον 100 ίππων και έχουσι ψυκτικόν χώρον 15 κυβικών μέτρων.3. Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω αδείας δυναται να είναι ενός έτους.4. Μη συμμόρφωσις προς τους όρους της ειδικής αδείας απόπλου, περί ης η παρ. 1 του παρόντος συνεπαγεται ανάκλησιν της σχετικής εγκρίσεως παρά του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσίας Αλιείας).»6 Άρθρο 2, παρ.2 και 3 του νόμου 1740/1987 (ΦΕΚ 221 Α): «2. Οποιος συλλέγει, μεταφέρει, επεξεργάζεται ή εμπορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κοράλλια κατά παράβαση των π.δ/των της παρ. 3 του άρθρ. 1 και των αποφάσεων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνων και με χρηματική ποινή τουλάχιστο "πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές. 3. Πλωτά ή άλλα μέσα, εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός που δημεύονται κατά το άρθρ. 76 του Ποινικού Κώδικα, αν δεν πλειστηριαστούν, διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα»

Page 7: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

40. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α')8. 41. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α') και π.δ. 373/1985)9. 42. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2)10. 43. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4, ΦΕΚ 98 Α')11. 44. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ)12.

7 Άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970 όπως ισχύει: « Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας μετά από γνώμη του συμβουλίου αλιείας, μπορεί να ορίζονται είτε γενικά για όλη την επικρατεία είτε μερικά κατά περιφέρεια, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, για τα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα, τα εξής:α) οι περιοχές και οι χρονικές περίοδοι αλιείας, τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, οι συσκευές και οι μέθοδοι άσκησης της αλιείας.β) ο αριθμός ορισμένων τύπων αλιευτικών σκαφών ή άλλων πλωτών μέσων και εργαλείων,γ) οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την παραχώρηση των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των μονάδων αυτών χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων, δ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων,ε) τα είδη, τα μεγέθη και οι ποσότητες των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών που επιτρέπεται να αλιεύονται καθώς και οι όροι ειδικής προστασίας ορισμένων υδρόβιων οργανισμών,στ) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών,ζ) οι προϋποθέσεις, για τη χορήγηση άδειας για τοποθέτηση μόνιμων ή προσωρινών εργαλείων ή εγκαταστάσεων για αλιεία,η) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας με ειδικά ή νέα συστήματα αλιείας,θ) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας πειραματικής αλιείας καθώς και εισαγωγής υδρόβιων οργανισμών που προορίζονται για εμπλουτισμούς, ι) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, ατομικών και σκαφών, οι αρμόδιες για την έκδοσή τους αρχές, η χρονική διάρκεια ισχύος, η ανανέωση και ανάκληση των αδειών αυτών, καθώς και ο επιτρεπόμενος αριθμός αδειών αλιείας κατά περιοχή, χρονική περίοδο και αλιευτικό εργαλείο,ια) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απόπλου σκαφών για αλιεία σε διεθνή ύδατα καιιβ) κάθε άλλο μέτρο που αποσκοπεί στη ρύθμιση της αλιείας και στην ανάπτυξη και προστασία της αλιευτικής παραγωγής και γενικά των υδάτινων βιολογικών πόρων και υγροβιοτόπων.2. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι τύποι και οι προδιαγραφές των σκαφών και γενικά των πλωτών μέσων με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία.3. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται ο τύπος των αδειών αλιείας, η αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια των σχετικών εντύπων από τους αρμόδιους για την έκδοση των αδειών φορείς και το ύψος των τελών για την έκδοση και ανανέωση των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.4. Με Π/Δ.τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, μπορεί να ρυθμίζονται:α) θέματα σχετικά με την κατοχή, μεταφορά, εμπορία, συντήρηση, μεταποίηση, τυποποίηση και την ποιοτική κατάταξη αλιευτικών προϊόντων και γενικά των υδρόβιων οργανισμών καιβ) θέματα σχετικά με την απαγόρευση κατασκευής, εισαγωγής, κατοχής και εμπορίας δικτύων και γενικά αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.5. Αν υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών, ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή κίνδυνος γενικότερης διαταραχής της ισορροπίας του υδάτινου οικολογικού συστήματος ή για λόγους ρύθμισης της αλιείας, μπορεί με αποφάσεις του

Page 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

45. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2)13. 46. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4)14. 47. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α'). 48. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α', π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β15, ΦΕΚ 159 Α'). 49. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.

Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου αλιείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιβάλλονται για χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα, σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα δ/τα που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να απαγορευτεί η αλιεία σε ορισμένη απόσταση από τις ακτές ή σε ορισμένο βάθος υδάτων, με ορισμένους τύπους σκαφών ή ορισμένα εργαλεία, ή η αλιεία ορισμένων ειδών, μεγεθών και ποσοτήτων αλιευμάτων σε μια ή περισσότερες θαλάσσιες, λιμνοθαλάσσιες, λίμνιες και ποτάμιες περιοχές."6. Τα ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιβάλλονται για τους ίδιους λόγους με αποφάσεις του νομάρχη (σημ. δική μας: δημάρχου), που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου (σημ. δική μας: δημοτικού συμβουλίου), για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους εσωτερικούς χώρους του νομού".8 Άρθρο 5, παρ.2 του π.δ.373/1985 «2. Η διενέργεια αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση του Νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή της, έπειτα από εισήγηση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας αλιείας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε οργάνωση διενέργειας αθλητικής αλιείας, ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, η ώρα και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής της, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη, που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή της.»

9 Βδ. 66/1966, Άρθρο1 Άδεια αλιευτικού σκάφους «.1. Διά να εργασθή οιοδήποτε σκάφος μηχανοκίνητον ή μη ως αλιευτικόν εις την θάλασσαν ή τα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσαι, ιχθυοτροφεία, λίμναι, ποταμοί) ή ως σπογγαλιευτικόν (γαγκάβα) απαιτείται όπως αφοδιασθή δι ειδικής αδείας εκδιδομένης και ανανεουμένης επί τη λήξει της ισχύος� της κατά τα διά του παρόντος οριζόμενα.2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον άδεια, έχει τον τύπον βιβλιαρίου υπό την επωνυμίαν «άδεια αλιευτικού σκάφους» ως το εις το τέλος του παρόντος υπόδειγμα «Α» διά τα σκάφη αλιείας θαλάσσης και «Β» διά τα σκάφη αλιείας, θαλάσσης και «Β» δια τα σκάφη εσωτερικών υδάτων, είναι δε το μόνον αποδεικτικόν στοιχείον του δικαιώματος χρησιμοποιήσεως δι αλιείαν του σκάφους δι ο� � εξεδόθη και δια το αλιευτικόν εργαλείον ή τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δι αυτού. Το βιβλιάριον τύπου «Α» ως και το του τύπου «Β» είναι διατετιμημένον� έντυπον του Ν.Α.Τ. και χρησιμεύει ταυτοχρόνως ως έγγραφον νομίμου κυκλοφορίας προκειμένου περί των αλιευτικών πλοιαρίων και λέμβων τα οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων δεν υποχρεούνται εις τον διά ναυτολογίου εφοδιασμόν των.3. Το κατά τα ανωτέρω βιβλιάριον καθίσταται άδεια αλιείας σκάφους τινός δια της συμπληρώσεως� των επ αυτού στοιχείων της 3ης και 4ης σελιδος και της υπογραφής του δεόντως, υπό της οικείας δια� την έκδοσίν του Αρχής. Άρθρο 2

Page 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

50. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. β', γγ16', β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 1117, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α'). 51. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α'). 52. Ο καθορισμός του αριθμού των με μηχανικό αλιευτικό συγκρότημα (γρι-γρι) αλιευόντων συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα και των προϋποθέσεων με τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β1, ΦΕΚ 49 Α'). 53. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).

Κατηγορίαι αδειών αλιευτικών σκαφών«1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον άδειαι διακρίνονται εις αδείας επαγγελματικών σκαφών, ήτοι των κατ αποκλειστικότητα χρησιμοποιουμένων εις την αλιείαν ή σπογγαλιείαν υπό επαγγελματικών� αποζώντων εξ αυτής και εις αδείας ερασιτεχνικών σκαφών, νοουμένων ως τοιούτων των χρησιμοποιουμένων, δι αλιείαν προς ψυχαγωγίαν υπό των ιδιοκτητών αυτών ή τρίτων. Η διάκρισις� σημειούται επί των βιβλιαρίων των αδειών περί ως το προηγούμενον άρθρον δια των λέξεων Επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής. Προς άμεσον διάκρισιν των αδειών μεταξύ των, δύνανται να εκτυπούνται βιβλιάρια διαφόρου χρώματος ή και μεγέθους»Άρθρο 3Έκδοσις αδειών«1. Αι βάσει του άρθρ. 1 του παρόντος άδειαι δια το πρώτον τιθέμενα εις λειτουργίαν αλιευτικά σκάφη εκδίδονται μετ' έγκρισιν του Υπουργείου Βιομηχανίας υπό των αρμοδίων προς τούτο Αρχών. Η έγκρισις χορηγείται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου του σκάφους. Εν τη αιτήσει θα αναγράφωνται άπαντα τα χαρακτηριστικά στιοχεία του σκάφους και ο αλιευτικός αυτού εξοπλισμός, θα βεβαιούται δε η ακρίβεια τούτων υπό της αρμοδίας δια την έκδοσιν της αδείας Αρχής, μέσω της οποίας θα υποβάλλεται προς το Υπουργείον Βιομηχανίας (Υπηρεσίαν Αλιείας).2. Αρμόδιαι δια την έκδοσιν των περί ων το παρόν αδειών είναι, αναλόγως της δια του σκάφους διενεργηθησομένης αλιείας αι κάτωθι Αρχαί: α) Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία δι' όλας τας κατηγορίας των αλιευτικών σκαφών θαλάσσης.β) Τα Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία δι' όλας τας κατηγορίας αλιευτικών σκαφών περί ων η προηγουμένη περίπτ. α', πλην σκαφών Υπερποντίου Αλιείας.γ) Αι λοιπαί Λιμενικαί Αρχαί δι' όλας τας κατηγορίας αλιευτικών σκαφών περί ων η προηγουμένη περίπτ. β', πλην μηχανοτρατών και ρυμουλκούντων σκαφών κυκλικών δικτύων (πρωτοκάϊκον γρί-γρί) νυκτός ή ημέρας. δ) Αι αρμόδιαι παρ' Αξιωματικών διοικούμεναι Αστυνομικαί Αρχαί αι καθοριζόμεναι δια διαταγής των οικείων Διοικήσεων Χωροφυλακής εις τας περιφερείας των οποίων ευρίσκονται αι περιοχαί αλιείας δια τα σκάφη τα αποκλειστικώς εργαζόμενα εις τα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσαι, ιχθυοτροφεία, λίμναι, ποταμοί).3. Η έκδοσις ή η κατά το άρθρ. 5 του παρόντος ανανέωσις της αδείας αλιείας των σκαφών των λιμνών ή των λιμνοθαλασσών είναι ανεξάρτητος του δικαιώματος αλιείας ο κέκτηται ή μη ο χρησιμοποιών το σκάφος δι' αλιείας εντός λίμνης ή λιμνοθαλάσσης τινός διατηρουμένων επί του προκειμένου των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων των σχετικών με τους δικαιουμένους ν' αλιεύωσι εις την εν λόγω λίμνην, ιχθυοτροφείον ή λιμνοθάλασσαν.4. Επί εκάστου βιβλιαρίου αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του σκάφους ο χορηγούμενος υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσία Αλιείας) κατά την χορήγησιν της περί ης η παρ. 1 του παρόντος άρθρου εγκρίσεως χορηγήσεως αδείας αλιευτικού σκάφους»

10Άρθρο 3, παρ. 2 του π.δ.373/1985 «2. Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:α) Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων. β) Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.

Page 10: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

54. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3). 55. Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στις λίμνες Μεγάλη Πρέσπα και Δοϊράνη (β.δ. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2). 56. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969 άρθρο 1 παρ. 2). 57. Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970)18.

γ) Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης, απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και, γενικά, τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία, για την οποία, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να εγκρίνει την χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.δ) Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του δύναμη να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος. ε) Να χρησιμοποιούν δίχτυα, σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας. στ) Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερου από 150 γραμμάρια.ζ) Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.»

11 Π.δ 261/1991 (ΦΕΚ 98Α ), Άρθρο 1: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, επαγγελματικές άδειες αλιείας σε σκάφη, χορηγούνται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις, με τις εξής προϋποθέσεις:α) Σε σκάφη που αντικαθιστούν άλλα της ίδιας κατηγορίας που είχαν άδεια επαγγελματικής αλιείας σε ισχύ, κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.β) Σε σκάφη που αντικαθιστούν άλλα της ίδιας κατηγορίας, που απωλέσθηκαν, χωρίς δόλο του πλοιοκτήτη ή του κυβερνήτη, αποδεδειγμένα με βάση επίσημα στοιχεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσα στην τελευταία τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης αντικατάστασης. γ) Σε σκάφη που έχει ήδη εγκριθεί, μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος η ναυπήγηση και εφόσον αυτά ναυπηγηθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις εγκριτικές αποφάσεις. Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, εφόσον αυτά ναυπηγηθούν εντός ανατρεπτικής προθεσμία Άρθρο 3: «Η ολική χωρητικότητα των σκαφών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των σκαφών που αντικαθιστούν, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε σκάφη γριγρί υπολειπομένων διαστάσεων επιτρέπεται αύξηση χωρητικότητας, με την προϋπόθεση ότι το νέο σκάφος θα έχει διαστάσεις ίσες με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 του Β.Δ. 666/1966 "περί αδειών αλιευτικών σκαφών" (Α 160).β) Σε παράκτια αλιευτικά σκάφη με μήκος μεταξύ καθέτων (ΡΡ) μικρότερο των 7 μέτρων επιτρέπεται αύξηση χωρητικότητας, αρκεί το μήκος καθέτων του νέου σκάφους να μην υπερβαίνει τα 7 μέτρα.»Άρθρο 4: «1. Η ισχύς της προωστήριας μηχανής των σκαφών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β, της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη της ισχύος της μηχανής των σκαφών, που αντικαθιστούν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η αρχική μηχανή έχει ισχύ μικρότερη των 15 ΗΡ.2. Ο ανωτέρω περιορισμός για την ισχύ της προωστήριας μηχανής ισχύει και με την ίδια εξαίρεση και στις περιπτώσεις αντικατάστασης των μηχανών των επαγγελματικών σκαφών αλιείας»

Page 11: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

58. Η έγκριση για μετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού (β.δ. 435/1970, ΦΕΚ 142 Α'). 59. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987). 60 Η απόφαση για τον καθορισμό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους άλλων περιοχών στις τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 972/1979, ΦΕΚ 224 Α'). 61. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Bii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).

12 Άρθρο 1, παρ.1δ΄του π.δ.261/1991: «δ) Σε νέες περιπτώσεις ναυπήγησης ή αγοράς σκαφών, εφόσον την πορεία του πολυετούς προγράμματος που κάθε φορά ισχύει, στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4028/86 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 "σχετικά με κοινοτικές δράσεις για τη βελτίωση και την προσαρμογή των διαρθρώσεων του τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας" (ΕΕ L 376/1986), διαπιστώνεται ότι η συνολική δυναμικότητα του στόλου (χωρητικότητα και ισχύς μηχανής) είναι μειωμένη σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται μείωση της συνολικής δυναμικότητας του στόλου, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί, με απόφασή του, να καλύπτει μέρος ή το σύνολο της μείωσης αυτής.Οι άδειες αυτές χορηγούνται σε επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι: αα) Εχουν προϋπηρεσία στην αλιεία τουλάχιστον για μία δεκαετία. ββ) Δεν έχουν στην πλοιοκτησία τους άλλο σκάφος ούτε και σε ποσοστό.»

13 Άρθρο 2 του π.δ.261/1991: «Η μεταβίβαση της κυριότητας των επαγγελματικών σκαφών επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες αλιείς.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεση του ανωτέρω δικαιώματος με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, στον ένα από τους συζύγους ή τα τέκνα τους.Τα ίδια πρόσωπα, όταν κληρονομούν αλιευτικό σκάφος και δεν έχουν την επαγγελματική ιδιότητα του αλιέα μπορεί να διατηρήσουν το δικαίωμα της άδειας για τρία (3) χρόνια από την υπαγωγή της κληρονομίας στους ίδιους, σ' αυτό δε το διάστημα επιτρέπεται η εκχώρηση ή εκμίσθωση του δικαιώματος σε τρίτον επαγγελματία αλιέα.Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα σκάφη Μηχανότρατες Μέσης ή Υπερπόντιας αλιείας καθώς και γριγρί, εκτός από τις περιπτώσεις αδειών μηχανοτρατών ή γριγρί που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 143/1986 "περιορισμός έκδοσης αδειών αλιείας με μηχανότρατες και συμπλήρωση του Β.Δ. 817/1966 "περί κανονισμού της δια τρατών αλιείας" (ΦΕΚ 209/τ.Α/15.10.1966)" (Α 53) ή αποφάσεων που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1341/1983 "Κατάργηση των διατάξεων του Ν. Δ/τος "περί ρυθμίσεως θεμάτων αποστραγγισθεισών γαιών λίμνης Βοϊβηίδος (Κάρλας)" και του Ν. 351/1976 "περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 130/1974 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και άλλες διατάξεις" (Α 38).»

14 Άρθρο 4 του πδ 261/1991 : «1. Η ισχύς της προωστήριας μηχανής των σκαφών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β, της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη της ισχύος της μηχανής των σκαφών, που αντικαθιστούν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η αρχική μηχανή έχει ισχύ μικρότερη των 15 ΗΡ.2. Ο ανωτέρω περιορισμός για την ισχύ της προωστήριας μηχανής ισχύει και με την ίδια εξαίρεση και στις περιπτώσεις αντικατάστασης των μηχανών των επαγγελματικών σκαφών αλιείας.»

15Άρθρο 5, παρ.2β του π.δ. 398/1990 : « β) Τμήμα Ιχθυογεννητικού Υλικού.αα) Η εκτίμηση των αναγκών της χώρας σε γόνο φαριών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών και η μέριμνα για την κάλυψή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων αλιείας άγριου γόνου, κατά είδος, ποσότητα και περιοχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων.

Page 12: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

62. Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παρ. 1α του ν.δ. 420/1970)19. 63. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992). 64. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών. 65. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α'). 66. Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα (άρθρο 1 του π.δ. 99/2003, ΦΕΚ 94 Α'), καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των καλάμων στις λίμνες (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α').

γγ) Η εξέταση της σκοπιμότητας και η γνωμάτευση για την ίδρυση Κρατικών Ιχθυογεννητικών Σταθμών για για συγκεκριμένο είδος υδροβίου Οργανισμού και σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.δδ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας του γόνου που παράγεται σε Δημοσίους και Ιδωτικούς ιχθυγεννητικούς Σταθμούς και η γενικότερη πολιτική διάθεσης της παραγωγής των κρατικών εκκολαπτηρίων.εε) Ο, σε συνεργασία, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής γόνου υδροβίων οργανισμών για πάχυνση. στστ) Η μέριμνα για την κάλυψη των ιχθυογεννητικών σταθμών σε γεννήτορες καλής ποιότητας.ζζ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής γεννητόρων υδροβίων οργανισμών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. ηη) Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των Κρατικών Ιχθυογεννητικών Σταθμών.

16 Καταργήθηκε από το άρθρ. 4 Π.Δ. 31/15-21 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Α' 13)

17 Β.δ 666/1966 , τα άρθρα 2 και 3 βλ. υποσημείωση …..Άρθρο 4 παρ.2 βδ. 666/1966 : «2. Αι κατά το αρθρ. 1 του παρόντος χορηγούμεναι άδειαι ισχύουσι δι άπασαν την Επικράτειαν, δι όλας τας� � περιοχάς εις ας επιτρέπεται η αλιεία και δια τας χρονικάς περιόδους δι ας επιτρέπεται αύτη,� αναστελλομένης αυτομάτως της ισχύος των, απαγορευομένου του απόπλου των σκαφών δι αλιείαν,� κατά τας χρονικάς περιόδους κατά τας οποίας απαγορεύεται απολύτως η αλιεία δια των σκαφών και εργαλείων της κατηγορίας δι ην εξεδόθησαν αύται»�Άρθρο 11 του β.δ.666/1966: «1. Απαγορεύεται η χορήγησις της περί το άρθρ. 1 του παρόντος αδείας σπογγαλιείας εις σκάφη τα οποία δεν έτυχον μέχρι τούδε αδείας σπογγαλιείας μετ έγκρισιν του� Υπουργείου Βιομηχανίας δια του εργαλείου «γαγκάβα».2. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις αδείας α) εις σκάφη εργασθέντα δια συστήματος γαγκάβας� εις το εξωτερικόν, βάσειχορηγηθείσης υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας, αδείας απόπλου, ως βοηθητικά σπογγαλιευτικών, β) εις σκάφη νέα, κτηθέντα υπό δικαιουμένων αδείας αλιείας δια γαγκάβας, προς αντικατάστασιν αρχηστευθέντων παλαιών σκαφών (γαγκάβας) και γ) εις σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήται έχουν δεκαετή υπηρεσίαν ως μέλη πληρωμάτων γαγκαβών τυχουσών αδείας αλιείας. Η υπηρεσία αύτη αποδεικνύεται εκ πιστοποιητικού των οικείωνλιμεναρχείων εκδιδομένου οποτεδήποτε βάσει των εις τα οικεία ναυτολόγια εγγραφών πληρώματος των σκαφών εφ ων ειργάσθησαν.�3. Η ανανέωσις της αδείας σπογγαλιευτικού πλοίου εργαζομένου δια του εργαλείου «γαγκάβα», περί ης το άρθρ. 5 του παρόντος, επιτρέπεται μόνον επ ονόματι του πλοιοκτήτου ή των� ενηλικιωθέντων τέκνων αυτού.»

18 .Άρθρο 65 του ν.δ. 420/1970: « Εκ των δημοσίων εσόδων των πραγματοποιουμένων εκ της εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού αποδίδεται: α) Ποσοστόν 35% εις τον Δήμον Μεσολογγίου. β) Ποσοστόν 8% εις το λιμενικόν και εξυγιαντικόν ταμείον Μεσολογγίου. γ) Ποσοστόν 2% εις το λιμενικόν ταμείον Αιτωλικού. 2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αποδόσεις ενεργούνται δια χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής εκδιδομένων εις βάρος του

Page 13: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

67. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 68. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 320, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α'). 69. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

1. Η προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα αυτής με υψηλή παραγωγικότητα. 2. Η γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες. 3. Η εισήγηση για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 4. Η τήρηση μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με βάση το μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Η προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και η στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 6. Η αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 7. Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστροφή σε αυτές των παρανόμων καλλιεργειών. 8. Η χορήγηση αδειών αναφύτευσης αμπελώνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διακίνησης οίνου. 10. Η μέριμνα για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου εγκατάστασης και εμβολιοληψίας. 11. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970).

προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας (σημ. δική μας: του οικείου Δήμου) εις ον αναγράφονται αι αναγκαιούσαι πιστώσεις.»19 Άρθρο 24, παρ.1α του 420/1970 «Δια την επίτευξιν των περί ων το άρθρ. 23 σκοπών ως και δια λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδία δε προστασίας του καταναλωτικού κοινού: α) Καθίσταται υποχρεωτική η εις τας ιχθυοσκάλας προσκόμισις και η δι' αυτών περαιτέρω διακίνησις απάντων των προσκομιζομένων αλιευμάτων εις τον λιμένα ή εις την πόλιν ένθα ο λιμήν όπου λειτουργεί ιχθυόσκαλα, ανεξαρτήτως του μέσου (θαλασσίου ή χερσαίου) δι' ου ταύταπροσκομίζονται. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας (σημ. δική μας: οικείου Δήμου (δημοτικού συμβουλίου) δημοσιευμένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτρέπονται εξαιρέσεις εκ της υποχρεώσεως ταύτης»20 Άρθρο 22, παρ.3 του ν.δ. 420/1970 « Δια πάσαν τεχνικήν τροποιποίησιν ή διαρύθμισιν αφορώσαν ή θίγουσαν τα κρηπιδώματα και την χερσαίαν ζώνην των ιχθυοσκαλών απαιτείται σύμφωνος γνώμη και του Υπουργού Γεωργίας. (σημ. δική μας: του δημοτικού συμβουλίου)»

Page 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

12. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ), ΦΕΚ 232 Α', ν. 992/1979 άρθρο 38, ΦΕΚ 280 Α'). 13. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970)21. 14. Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων (άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970)22. 15. Ο καθορισμός προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970)23. 16. Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία, αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970)24.21 Άρθρο 42, παρ.1 του ν.δ.420/1970. «Προκειμένου περί εκμισθώσεως των εφαπτομένων των συνόρων λιμνών ή άλλων ιχθυοτρόφων υδάτων, απαιτείται πλην των άλλων νομίμων προϋποθέσεων και σύμφωνος γνώμη του Αρχηγείου Στρατού Ξηράς, ήτις δέον να αναφέρεται τόσον επί του επιτρεπτού εκάστης εκμισθώσεως, όσον και επί των μετεχόντων των δημοπρασιών προσώπων, άτινα δεν θα δύναται να πλειοδοτήσουν εις ταύτας άνευ σχετικής ειδικής, δι' έκαστον τούτων, συγκαταθέσεως του Αρχηγείου Στρατού Ξηράς»22 Άρθρο 43 του ν.δ. 420/1970. «Αι μισθώσεις των εν των άρθρ. 38 του παρόντος Κεφαλαίου ιχθυοτρόφων υδάτων, ως και τοιούτων ανηκόντων κατά νομήν εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δύναται να λύωνται μονομερώς υπό του Δημοσίου δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εφ' όσον απεφασίσθη η εκτέλεσις ή ήρχισαν εκτελούμενα εις ταύτα ή εις την περιοχήν των έργα αφορώντα είτε εις την άμυναν της χώρας, είτε εις την ενέργειαν αποξηράνσεων, είτε την εκτέλεσιν αντιπλημμυρικών ή λιμενικών εργασιών ή διευθετήσεως ποταμών ή ροών πάσης φύσεως, είτε γενικώς έργα αφορώντα εις την εξυπηρέτησιν γενικωτέρου συμφερόντος ή γενικωτέρας ανάγκης. Εις τας τοιαύτας αποφάσεις ορίζεται και ο χρόνος αφ' ου λύεται η σχετική μίσθωσις. 2. Οι μισθωταί των κατά την προηγουμένην παράγραφον λυομένων μισθώσεων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως της καταβολής του αναλογούντος μισθώματος από του χρόνου της κατά την προηγουμένην παράγραφον λύσεως της μισθώσεως και εφεξής, ουδεμία όμως αξίωσιν δύνανται να εγείρουν κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και των ανοδόχων των, δι' οιανδήποτε θετικήν ή αποθετικήν ζημίαν ένεκα λύσεως της μισθώσεως. Κατ' εξαίρεσιν, οι μισθωταί ούτοι, αποζημιούνται δια τας τυχόν μη αποσβεσθείσας δαπάνας των εξ εκτελέσεως μονίμων τεχνικών έργων απομενόντων εις τα μίσθια, ως και την αναλογούσαν δαπάνην, χαρτοσημάνσεως του μισθωτηρίου»Άρθρο 59 του ν.δ.420/1970 «Αι διατάξεις του άρθρ. 43 εφαρμόζονται και επί των άνευ δημοπρασίας εκμισθουμένων ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων»23 Άρθρο 44, παρ.1 και 2 του ν.δ.420/1970 «1. Η προστατευτική ζώνη εκ των εκμισθουμένων ιχθυοτροφείων και ιχθυοτροφών ποταμών εκτείνεται επί της θαλάσσης, εις απόστασιν διακοσίων μέτρων, ακτινοειδώς, από της εις αυτήν εκβολής παντός στομίου τούτων. Η προστατευτική αύτη ζώνη δύνανται να ορίζεται, δια της οικείας διακηρύξεως, ευρυτέρα προκειμένου περί ιχθυοτροφείων δια το χρονικόν διάστημα καθ' ο ταύτα θα είναι ανοικτά προς εσοδείαν. 2. Δύναται επίσης, δια των διακηρύξεων, να ορίζεται προστατευτική ζώνη πέριξ των ορίων των ιχθυοτρόφων λιμνών, ως και των προς την ξηράν ορίων των ιχθυοτροφείων, εκτεινομένη επί των πέριξ τούτων κειμένων και μη μεμισθωμένων πάσης φύσεως υδάτων (αυλάκων, τάφρων, τελμάτων, ροών γενικώς) επικοινωνούντων συνεχώς ή προσκαίρως μετά της λίμνης ή του ιχθυοτροφείου. Το εύρος της τοιαύτης ζώνης ορίζεται δια της σχετικής διακηρύξεως, αναλόγως των συνθηκών εκάστης περιπτώσεως.

24Άρθρο 44, παρ.4 του ν.δ. 420/1970 « 4. Η ενέργεια αλιείας εντός των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου προστατευτικών ζωνών, ανεξαρτήτως άλλων νομίμων συνεπειών, συνεπάγεται δια τους μισθωτάς την επιβολήν προστίμου, λόγω ποινικής ρήτρας ή την έκπωσιν των, κατά τα εν τη σχετική διακηρύξει προβλεπόμενα, δια δε τους ελευθέρους αλιείς εις τους οποίους τυχόν δια της διακηρύξεως έχει επιτροπή η αλιεία εντός του μισθίου, δύναται να συνεπάγεται την εκ τούτου αποβολήν των εφ' ωρισμένον χρονικόν διάστημα, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.»

Page 15: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

17. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων. 18. Η απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες (άρθρο 46 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970)25. 19. Η απόφαση μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας αλιευτικής εκμετάλλευσης (άρθρο 47 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).26

20. Η απόφαση για τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970)27. 21. Η απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970)28. 22. Η απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δημοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970)29. 23. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας

25 Άρθρο 46, παρ. 1 ν.δ. 420/1970. «Η εν άρθρ. 45 αύξησις ή μείωσις των μισθωμάτων ενεργείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας.»26 Άρθρο 47, παρ. 1 ν.δ. 420/1970. «1. Μισθωτής μη δυνηθείς να εκμεταλλευθή εν όλω ή εν μέρει το μίσθιο, ένεκα απαγορεύσεως των στρατιωτικών αρχών ή ένεκα άλλης αιτίας αναγομένης γενικώς εις ζητήματα τάξεως ή ασφαλείας, αποδεικνυομένων δια πιστοποιήσεως της οικείας στρατιωτικής ή αστυνομικής αρχής, δικαιούται να αιτήσηται ανάλογον μείωσιν του συμβατικού μισθώματος ή και την πλήρη απαλλαγήν. Η σχετική αίτησις του μισθωτού μετά βεβαίωσεων των οικείων αρχών και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων υποβάλλεται, είτε μέσω του οικείου οικονομικού εφόρου, είτε απ' ευθείας εις το Υπουργείων Γεωργίας εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της τάξεως του εξαμήνου δια τον οποίον αιτείται μίωσις του μισθώματος. Η τοιαύτη μείωσις ενεγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας.»

27 Άρθρο 47, παρ. 2 του ν.δ.420/1970 « 2. Εν περιπτώσει ολικής αδυναμίας εκμεταλλεύσεως του μισθίου συνεπεία των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων λόγων και διαρκεσάσης επί χρονικόν διάστημα μείζον του εξαμήνου, αντί της μειώσεως του μισθώματος, δικαιούται ο μισθωτής να αιτήσηται την λύσιν της μισθώσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη, ο Υπουργός Γεωργίας, συντρεχουσών των εν παρ. 1 προϋποθέσεων κηρύσσει διαλελυμένην την μίσθωσιν δια πράξεώς του μετά γνώμην του Συμβουλίου Αλιείας.»28Άρθρο 47, παρ.3 του ν.δ.420/1970 « 3. Κατ' εξαίρεσιν, εάν η τοιαύτη ολική αδυναμία εκμεταλλεύσεως του μισθίου διήρκεσε πέραν του έτους, ο δε μισθωτής δια την εγκατάστασίν του εν τω μισθίω και την σκοπουμένην εκμετάλλευσιν αυτού αποδεδειγμένως υπέστη δαπάνες, ας δεν ηδυνήθη να αποσβέση χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας παράτασις της μισθώσεως, ούχι ανωτέρα του χρόνου της στερήσεως εφ' όσον τοιαύτη ήθελε ζητηθή υπό του μισθωτού, ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως της μισθώσεως. Περί του κατ' αρχήν παραδεκτού της αιτήσεως, λόγω συνδρομής των προς τούτο ως άνω προϋποθέσεων, του χρόνου της παρατάσεως και του νέου κατ' αναπροσαρμογήν, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, μισθώματος, γνωμοδοτεί το Συμβούλιον Αλιείας»29 Άρθρο 50, παρ.1 και 3 του ν.δ. 420/1970 «Το Δημόσιον δύναται να εκμισθοί τα ιχθυοτρόφα εν γένει ύδατα άνευ δημοπρασίας, προς αλιευτικούς συναιτερισμούς της περιφερείας των υδάτων τούτων, δι' απ' ευθείας συμβάσεως και δια χρονικόν διάστημα μέχρι 5 ετών, εφ' όσων εγγυάται υπέρ αυτών ανεγνωρισμένη Τράπεζα εν Ελλάδι ότι οι ρηθέντες συνεταιρισμοί θα εκπληρώσουν τας εκ της συμβάσεις υπόχρεωσείς των……. 3. Δια την κατάρτισιν των ανωτέρω συμβάσεων το Δημόσιον εκπροσωπείται υπό του Υπουργού Γεωργίας.»Άρθρο 51 του ν.δ. 420/1970 «Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1740/87. 2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για την τρέχουσα αλιευτική περίοδο (1987). 3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1740/87, τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν εκ νέου από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2040/92 και ισχύουν από 23.04.1992.»

Page 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΑΛΛΙΕΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. 24. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α'). 25. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις. 26. Ο καθορισμός της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας (ν.δ. 420/1970 άρθρο 22 παρ.1)30. 27. Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών. 28. Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.

30 Άρθρο 22, παρ.1 του ν.δ. 420/1970 «1. Υπό τον όρον "ιχθυόσκαλα" νοείται το σύνολον των πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων, ως κρηπιδώματα, κτίρια, ψυγεία και μηχανικός εξοπλισμός αυτών, μετά της συναφούς προς αυτάς χερσαίας ζώνης, αίτινες αποσκοπούν εις την εξυπηρέτησιν της αλιευτικής κινήσεως του λιμένος εις ον κατασκευάζεται η ιχθυόσκαλα. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων ή Εμπορικής Ναυτιλίας περί χώρων υπαγομένων υπό την εποπτείαν αυτού, καθορίζεται η χωρική περιφέρεια εκάστης ιχθυόσκαλας, η αναγκαιούσα δια την εκμετάλλευσιν αυτής.»