ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

27
ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ Κωνσταντινου δ χιωτου ΄ Φεβρουαρίου α Μνήμη του ε3νδόξου Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος του Θαυματουργου~. ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετά τον Προμοιακό, το Μακάριος 3Ανήρ. Στο Κύριε 3Εκέκραξα ι2στω~μεν στίχους η΄ , και ψάλλουμε προεόρτια β΄και του~ 2 Αγίου στ΄ ηχοσ Πα Ђö т т ч ЛчØчøõт¡ М¿ тт¡çчт¡ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προ ος σε ε сХ° т х® сö т Й çтÚш¡ сø° тчŨşтε ε ει - σα α κου σο ο ο ον μου ει х® сö тттЛчØçè¡ схцЙ¿÷çтÚш¡ ει σα α κου ου σον μου Κυ υ υ ρι ι 1

description

ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μνήµη του ε3 ν δόξου Μεγαλοµάρτυρος Τρύφωνος του Θαυµατουργου~ . Μετά τον Προµοιακό, το Μακάριος 3 Α νήρ . Στο Κύριε 3 Ε κέκραξα ι2 σ τω~ µ εν ΄ Φεβρουαρίου α στίχους η΄ , και ψάλλουµε προεόρτια β΄και του~ 2 Αγίου στ΄ 1 тéс‼ччХ°ч ! Ў! ч Ц! тт¡ сх Κα τευ θυν θη η τω η προ ο σε ευ чЁ° â тт¡ч !Ø ūţŞ ! фсЁöттãт ¡ç чт¡ χη η η µου ως θυ µι ι α µα α сХ°тх® ц › тт¡ çчт¡ Ё çтÚ ш ¡ с °ø т α α ε νω ω πι ι ο ο ο ον ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 2

Transcript of ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

 • 3 ~.

  , 3. 3 2 ~ , ~ 2

  !!!!! !!!!! !! - !

  1

 • ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

  2

 • ! ! !! ! !! !

  2 ~ 3

  !

  3

 • -

  4

 • - - ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !

  5

 • ~ 2

  !!!!! !!!! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!

  6

 • ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!

  7

 • ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! !!

  8

 • ! ! ! !! !! !! !!!! !

  4

  !!!!!!!!!! !!! -

  9

 • !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! 10

 • ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! -

  11

 • !!! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! !

  12

 • ! ! ! ! -

  13

 • !!!!!!!! !! ! ! ! ! ! ! !

  14

 • !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  15

 • 16

 • !!!!!!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

  17

 • ! ! - ! !! ! ! !! ! ! !! ! 18

 • ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! - - ! ! ! !

  19

 • ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

  20

 • ! ! ! ! !! !! !! - ! ! ! ! 0 0 0 ! 0

  21

 • !!!!! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !

  22

 • !! !! !! ! ! ! ! - ! ! ! ! !! !! !!

  23

 • ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  24

 • !! !! !

  25

 • $ 2 , ^ #, ^ #, 3 2~. ( # ) 1 2 ~0, 1 @ 0 , 1 ~ , 1 3, 1 3 1 3~ ~ 3 ? #. , 3 2~. , 2 ~ 2 2 ~. 1 3 2 ~. $ 3 1 7 1 3 2 ~, 4 ~ 3 ? 3, 3, 3. 1 2 ~0, 1 @ 0 , 1 ~ , 1 3, 1 3 1 3~ ~ 3 ? #. 2 ~, 2 3 ~ 3 ~ ? 2 1 5 ? 3 2 ? 1 , 2 3 ~0 , 1 3 1 ~ ~. 1 5 2 ~ 1 3 ` 2 ~ ? 1 5 2~ 1 3 2 ~, 2 1 2 ~ 3 ~ 3 2 ~? 1 ` 3 2~ 3 , 3 2~ 2 ~ 3 1 ~ ~ .

  @ @ $ ~ 3 2 , 1 2 , 1 2 ~ ~, 1 ~ 2~ , 1 ~ @ , ~, 1 3, 1 3 1 3 ~ ~ 3? #.

  26

 • !!!!! ` !! - ! ! !! ! ! !!! ! !! ! !

  27