Κοινωνική κ Πολιτική Αγωγή

download Κοινωνική κ Πολιτική Αγωγή

of 138

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Γ Γυμνασίου

Transcript of Κοινωνική κ Πολιτική Αγωγή

 • 11

  fi - fi .

  fi - fi fi . fi . , . fi fi -fi fi.

  fi fi fi . . fi - , . , fi . , fi , fi , - fi .

  fi -, . . fi fi fi National Geographic www.georama.gr www.nationalgeographic.gr . fi - . -

  . fi fi , .

  1 ! fi ! !

 • 1 pipi pi

  1.1 : fi 1.1 : fi fi -. fi , fi . , fi fi -, . fi, - , . fi fi, fi - : fi . fi fi , , -, , , fi. fi -, fi -fi fi*. , , .. , - fi -.

  1.2 1.2 pi ( , , ) fi , , . , , -. fi(fi , , fi , ) fi ( , fi, , , ,) fi . fi fi fi . - fi fi ., fi fi fi, fi fi fi .

  1.1 fi - fi - . " , fi .

  . 1.1 fi . - fi fi . fi fi . , fi . " - -fi.

  *fi: fi, fi fi , , , , - , fi , -, .

  12

  pi pipi

  fi ()

  , - fi fi

  fi (fi fifi )

  fi fi ( ( fi fi ) )

 • fi, fi fi -fi fi fi - . , , fi fi . - fi (. 2) (. 3), - fi (. 3) ,fi .. (. 4). fi (. 5), - (. 6). fi , - fi, - fi .

  1.3 1.3 - () - fi fi . fi , - fi fi - . , fi , ... - - . fi fi , fi - , - . fi fi - fi, , . fi - , - ( -) - .

  1pipi pi

  fi

  . 1.2. - fi fi fi fi - fi . " . fi fi ; fi - ;

  . 1.3. fi -fi . . fi- , , fi , fi - . fi fi. fi fi , -fi, .

  (fi)

  A (-)

  13

 • 14

  fi - . .

  , fi . fi, . - , fi . . , - .

  - . . fi . , - . fi - , . . -, . fi , -, fi .

  fi (www.neagenia.gr) (www.ypepth.gr) . - , fi - pifi (www.kethi.gr), o , fi pi (www.inka.gr), ( fi ... ). .

  fi fi fi - fi .

  2 ! ! fi !

 • pipi

  15

  22.1

  2.1.1

  ; ; fi ; fi . fi fifi. fi fi , fi ; ; . fi fi- fi -: . .fi - fi fi fi . .. fi fi, , , - - fi . fi, , , fi - . , : ) fi fi - fi , fi ,) , ) , , , .. ) fi fi - , fi, - , fi .. fi , , fi, .

  2.1.2

  , fi (fi - -) fi fi (-), - (- - ). fi fi ,

  2.1 . - -.! .

  .2.1 fi . fi - fi . , fi , -fi, , , -fi , fi . ! .

  .2.2 .

 • pipi 2 .1. fi , fi -. fi- fi fi, fi . - , -, -. , - fi. - fi fi.2. - fi . fi fi fi fi , fi .. - fi . - , fi .. fi, - . - fi . , , -, , , , fi . fi - fi. fi (.. fi fi ) - . - , - fi , - fi. , -, , , , -fi fi. , - , fi .. -, , , . fi (-fi) fi -fi, .

  pipi

  .2.5 1963, - fi I have a dream fi fi fi fi fi -fi , fi fi - fi- - fi fi- , fi .! -.

  .2.3 . , , fi fi , fi, - fi (, -, fi, fi).

  .2.4 fi . fi - fi . ! - . - .

  16

 • pipi

  17

  2

  2.1., . fi fi , , -. fi fi fi. ! fi.

  fi

 • pipi 2

  .2.6 - .

  . 2.7 - , 60. fi - fi fi . (1967-1974) fi- . fi - 60, fi fi . ! fi pi - fi .

  2.2 fi fi fi fi - - . fi, - . fi fi -: - . fi, fi- , (, -, ), , fi fi fi , . - fifi . - fi ,fi .. fi, , , . .

  2.3 . fifi fi, -fi . , - fi, , , fi .. - . fi fi fi , fi, , ,fi fi fi- . -, - , fi . fi fi - fi, fi .

  . 2.8 - - fi.! . - - fi fi .

  18

 • pipi

  19

  2

  fi

  -fi1. ; - fi ;2. , , (, fi) . 3. fi /fi fi fi .4. fi . ; , fi. fi .5. fi . . fi fi.

  fi

  . fi , . , .

  1. ; - fi .

  2. .

  3. fi fi fi- fi .

  . , ,

  1. fi 2. 3. fi 4. fi 5. fi fi

 • 20

  3

  ! ! ! fi fi! fi ! fi!

  - fi fi .

  fi . , . , . fi- fi fi fi .

  . - . fi fi . - . , 39 . fi fi 20 . The wall Pink Floyd . 20 - fi .

  fi fi fi, - fi fi. fi fi fi, - fi . , , fi .

 • pipi pi pipi

  21

  33.1

  , fi - . , . fi , , fi fi -, fi fi fi .fi fi .fi fi fi fi -/ , fi -fi . fi fi - fi fi , fi , - . fi fi fi- fi fi fi . fi fi - fi - fi -. fi ; fi - , fi fi . -fi , . fi , fi - . fi. , , - -.fi fi -, fi , ( ) , fi fi, - (). , , , - . , fi fi fi - .

  3.1 fi . . fi, 1886

  .32 fi O- . B, 1948.

  .3.3 K fi- 1933. - fi. - , - (.. , ), - fi.! - fi.

 • pipi pi pipi 3 fi-, , , fi, , . , - fi. , fi fi . - .. , fi -, fi fi , fi fi fi fi fi. - (.. fi, fi,fi) , fi- fi fi fi fi , , .

  3.2 fi fi ,fi , fi. - , , , -. , , - fi fi. - .. fi , , , , fi fi . fi . fi fi fi (. . 5). fi fi - fi , fi fi (.. , , -

  ( - )

  ( - )

  3.5 fi , - fi , , fi. ! , , .

  .3.4 - , fi fi fi , - fi fi, fi, , , .fi fi , , fi , fi .! - - .

  22

 • pipi pi pipi 3), . , fi , , , fi , fi fi. fi fi - fi - . fi fi , fi fi - ... fi, fi -fi fi fi. fi fi .. , fi. fi, - , fi fi - fi- . fi -fi fi fi , - fi . fi - fi - fi , fi -fi , fi fi. - , fi fi. , - fi - fi . fi fi - fi. fi fi fi , - , fi - fi, fi

  3.3 fi , - * . .. - . - fi. fi fi fi fi fi.

  .3.6 fi -. , fi fi . , , fi , -fi, fi, fi , , - , .! -. fi - fi - fi .

  .3.7 . fi fi - . fi fi -fi, , - . fi -, fi fi - . - , fi - fi fi . ! .

  * : - .. .

  23

 • pipi pi pipi

  24

  3 fi, , , fi , fi fi . fi fi. fi fi - . .. fi , - , fi fi fi , , fi- ..

  fi fi fi fi , fi , fi, , fi- , fi -fi , . fi fi fi , fi .. fi- fi, , , - -, fi .. fi . fi fi -fi-fi (. ), -fi , fi .. fi .

  fi fi

  (fi )

  fi

  - - -

  .3.8 fi . 1982 fi . fi - fi , fi , fi . - fi fi . fi fi - fi . ! . fi ; fi pi www.kethi.gr . fi .

 • pipi pi pipi

  25

  33.4 ,

  fi - , fi , fi, fi-, . , fi , , fi , - fi. - fi . , - . fi fi fi .. fi - fi , fi - , fi fi . fi , , . fi - , fi , -* pi .. -fi , - , .. ,, **. fi , fi-, , , - ... fi fi . -, fi , - -, fi , - fi . , pifi 19 - , fi - fi-

  *: fi , fi fi . - pi fi - fi 1949.** : fi - fi fi . fi fi fi .

  . 3.9 . - fi. fi (1903) fi (1911).

  .3.10 . fi 1956.

  .3.11 , fi. fi 2003. fi fi fi - fi. .! -fi (www.kethi.gr)

 • pipi pi pipi

  26

  3 fi (fi -). , fi fi . fi , , . fi fi fi- fi - fi. , - , fi , , , , , fi fi fi -. - fi - , fi fi , - . fi :) , fi fi - , fi .. , ) , fi .. , ) fi, fi .. , fi fi fi fifi . , -fi fi ( fi). fi - , fi , fi fi- fi .

  fi ( )

  fi

  fi

  . 3.12 . fi -fi . - , fi - . N - fi. - fi. fi - .! fi fi .

  .3.13 - fi - fi.! - fi - .

 • pipi pi pipi

  27

  33.5 fi. , fi - fi fi, fi - pi -