Αναλύσεις νερού Τυρού

of 12 /12

Embed Size (px)

description

Χημικές αναλύσεις νερού Δ.Ε. Τυρού - 11/2012

Transcript of Αναλύσεις νερού Τυρού

Page 1: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $� % & � ! ' ( & ) * +� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QXY � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ \ � � YX� % & � ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ " ` 6 1 0 a b � ' ^ $ X � � c Y Y c � � Y �YX� % & a b � ' ^ $

) 7 ` ) ) ` + * ) +Xd ] , _ 4 e 6 � $ b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 ] 0 % 0 g 0 i 5 $ XX ) 2 ` ) ) ` + * ) +� � � � � � ) j ` ) ) ` + * ) +) 7 ` ) ) ` + * ) +XX " ` 6 1 0 # 6 0 % k ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6 " ` 6 1 0 ] , % l ( - ' ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6� 0 e ( m ( ^ ( 0 b , 1 f " 0 ( � $ X � � � � n � � � � � � � � � � � � � � � � � � o � p � p � o o 0 ( l ' ( 0 ' ^ ] 0 % 0 g 0 i 5 $ X� � q Z � [ \ \o - b ! m $ b , 1 f " 0 ( � $ X � r s t u t vn w x y z { | x t v n w x w z { | x } ~ � � } z � � � t | r � { � z w� t � y u w� � � ` � �� , % m i ! � ! � ! % � � % f 0 6 ! ' " � 1 ' ( � e $ + + � � � 6 , e " , ( 0 i � g 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � ` � �� , % m i ! � ! � ! % � � % f 0 6 ! ' " � 1 ' ( � e $ � 8 � � � 6 , e " , ( 0 i � g 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � ` ) * * � �o � g � i 0 ( ^ % ! � , ! b 5 *� � � � � * j � ) X + * * * ` � � � ) X + * * 8 *� � � ` ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � *� � � � � * j � ) X + * * * ` � � � ) X + * * 8 *� � � ` ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� � � 8 j � � � + X + * * * *n � � � � � � � � � � �) & ^ " , % � " ^ 6 1 0 0 ! ^ � % 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ � � b , ! f " 0 ( � g 5 ] ( ^ $ 0 4 � $ 0 ! ( 0 ' ^ " , 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( l b 5 g - ' ^ ( � e ] , g l ( ^ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ] � ( , g , ' " l ( - 6 f ! 0 ( � b , 1 f " 0 " , - b ! m 0 % ! 4 " m b , 1 f " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � � ( � e ] 0 % m 6 ( � $ ] ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ � , 1 6 0 ! , 6 ( m $ ( - 6 � % 1 - 6 ] � e 0 4 � % 1   � 6 ( 0 ! ' ( ^ 6 o � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¡ ¢ � o j � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) £ � m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¤ _ , ! " # ¤ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ] � ( , g # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 g _ ' , - 6 ' ¤ , ( 1   � 6 ( 0 ! " m 6 � " , ( 0 b , 1 f " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ] 0 % 0 " # ( % � e $ ] � e 0 6 0 g _ 4 ^ 0 6 0 ! b , 6 0 . � % � _ 6 ' ( ^ ' e 6 � g ! 5 ] � ! m ( ^ ( 0 ( � e6 , % � _ � � ! ] 0 % l " , ( % � ! ( � e � ] � 1 � e ] % # ] , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' _ " . - 6 , $ " , m g , $ , , 1 6 , $ ] � e ] % � i g # ] � 6 ( 0 ! 0 ] m ( ^ 6 o � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¡ ¢ � oj � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) £ � m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¤ _ , ! " # ¤ % ! ' 5 " , % 0 &

� , g 1 b 0 ) 0 ] m )9 ¥ ¦ H § ¨ © ¦ ª « ¬ ¥ ¦ ¥ ª : ¬ ª ­ ¨ ® ¯ § ° ª : ; ° ­ ¬ § ¥ © ª ­ ± ² ¦ ¥ ³ § H ® ± ­ H ª ´ ° © µ ¦ ¥ § ° ¶ © H H © H ¦ H § H · ¸ ° ¶ · ¹ § ¶ º ¬ : ³ § H ¦ ¬ ± ¯ ³ ­ § ª « : ¬ ¥ ² ° § ³ H « ¬ : § ¶ ¥ ² » ¦ H § ¼ µ ¨ © ¥ « ° ¦ ; ± § : µ ¥ § ® ± V9 H H ¦ ¥ ¬ ° ; ¯ « µ H ¬ H ¬ ¹ © H © H ; ½ « ° ¹ © H © H ® ¯ § ¥ © ¬ H ª µ ¨ © ¥ « ¬ H ´ ° ¶ ³ µ H ¬ H ¦ ¥ ² ° I ° ¬ ¼ « ¸ : ­ H © V¾ ¿ ¥ ­ ª µ ± ° ­ ¬ ¨ º ¦ ° ´ ¶ ¥ ² ´ ª H ¦ ¶ « ¬ ° ² « : º V � � { À s Á � t v� } ~ x t  } t � t à } ~ t À � x à w � | Ä x Å t Á Ä z Æ ~ x } | t v � t Á ~ y vÇ È É � � } ~ x t  } t � Æ Ã t v � � à } { } � t � Æ Ã t v É Ê ËÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ñ Ö Ô Ï É Î Õ Î × Ø Ö

Page 2: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ \ � � �X� % & � ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QX

" ` 6 1 0 a b � ' ^ $ X � � c Y Y c � � Y �YX� % & a b � ' ^ $) 7 ` ) ) ` + * ) +Xd ] , _ 4 e 6 � $ b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 ] 0 % 0 g 0 i 5 $ XX ) 2 ` ) ) ` + * ) +� � � � � � ) 7 ` ) ) ` + * ) +) 7 ` ) ) ` + * ) +XX " ` 6 1 0 # 6 0 % k ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6 " ` 6 1 0 ] , % l ( - ' ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6� 0 e ( m ( ^ ( 0 b , 1 f " 0 ( � $ X � � � � n � � � � � � � � � � � � � � � � � � o � p � p � o o 0 ( l ' ( 0 ' ^ ] 0 % 0 g 0 i 5 $ X� � q Z � [ \ \o - b ! m $ b , 1 f " 0 ( � $ X � r s t u t vn w x y z { | x t v n w x w z { | x } ~ � � } z � � � t | r � { � z w� t � y u w � & 7 � � & 7 8 & �Ù Ú � � � � �� e f # 6 ( % - ' ^ ! m 6 ( - 6 e b % � f m 6 � e ¡ Ù Ú £ � + 7 � � � � � ) * 7 + � X + * * j Û + 7 * * 8 � 2" � ` � � g , ( % ! 5 � f - f ! " m ( ^ ( 0 � + 7 � � � � � 8 j j j X ) � � 7 � * & + 2Ü Ý Þß � g , % m ( ^ ( 0 � � � 8 * + 8 X ) � � � � Û 7� à ` � á �� % � " 0 � � � 8 j j 8 X ) � � 2 ¡ â £ � � ] � b , ( 5� ' " 5 � % f 0 6 � g ^ ] ( ! l ¡ â £ � � ] � b , ( 5ã , _ ' ^ � % f 0 6 � g ^ ] ( ! l ¡ â £ � � 7 2� à ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � g ! 5 � � � � ) 8 * X ) � j * � � 7 & 2� Üä å æ ç ç è é ê ë ì æ í î ê ë ï � � � � ) 8 * X ) � j * � ) � & �� ðä å ñ ò î æ ó è é ê ë ì æ í î ê ë ï � � � � ) 8 * X ) � j * � + � 7� à ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � 0 % � b ! 5 � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + � & 7� Üä å æ ç ç è é ê ë ì æ í î ê ë ï � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) � & 7� ðä å ñ ò î æ ó è é ê ë ì æ í î ê ë ï � � � � � � � � ) X ) � � 2 � 7 �� à ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � m 6 ! " ^ � � � � � � � � � � � ¡ â £ � 7 & �� Üä å æ ç ç è é ê ë ì æ í î ê ë ï � � � � � � � � � � � ¡ â £ � � & �� ðä å ñ ò î æ ó è é ê ë ì æ í î ê ë ï � � � � � � � � � � � ¡ â £ Û 7 * & * Û * & )" à ` �� % � " ! � ¡ � � £ ô á Ú ô � ) ) � ¡ â £ Û * & 7 Û * & * �� à ` �� " " � 6 ! � ¡ Ý Ú 2 £ � � � 8 ) 7 * � ) X ) � j 2n � � � � � � � � � � �) & ^ " , % � " ^ 6 1 0 0 ! ^ � % 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ � � b , ! f " 0 ( � g 5 ] ( ^ $ 0 4 � $ 0 ! ( 0 ' ^ " , 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( l b 5 g - ' ^ ( � e ] , g l ( ^ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ] � ( , g , ' " l ( - 6 f ! 0 ( � b , 1 f " 0 " , - b ! m 0 % ! 4 " m b , 1 f " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � � ( � e ] 0 % m 6 ( � $ ] ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ � , 1 6 0 ! , 6 ( m $ ( - 6 � % 1 - 6 ] � e 0 4 � % 1   � 6 ( 0 ! ' ( ^ 6 o � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¡ ¢ � o j � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) £ � m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¤ _ , ! " # ¤ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ] � ( , g # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 g _ ' , - 6 ' ¤ , ( 1   � 6 ( 0 ! " m 6 � " , ( 0 b , 1 f " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ] 0 % 0 " # ( % � e $ ] � e 0 6 0 g _ 4 ^ 0 6 0 ! b , 6 0 . � % � _ 6 ' ( ^ ' e 6 � g ! 5 ] � ! m ( ^ ( 0 ( � e6 , % � _ � � ! ] 0 % l " , ( % � ! ( � e � ] � 1 � e ] % # ] , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' _ " . - 6 , $ " , m g , $ , , 1 6 , $ ] � e ] % � i g # ] � 6 ( 0 ! 0 ] m ( ^ 6 o � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¡ ¢ � oj � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) £ � m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¤ _ , ! " # ¤ % ! ' 5 " , % 0 &

� , g 1 b 0 ) 0 ] m )9 ¥ ¦ H § ¨ © ¦ ª « ¬ ¥ ¦ ¥ ª : ¬ ª ­ ¨ ® ¯ § ° ª : ; ° ­ ¬ § ¥ © ª ­ ± ² ¦ ¥ ³ § H ® ± ­ H ª ´ ° © µ ¦ ¥ § ° ¶ © H H © H ¦ H § H · ¸ ° ¶ · ¹ § ¶ º ¬ : ³ § H ¦ ¬ ± ¯ ³ ­ § ª « : ¬ ¥ ² ° § ³ H « ¬ : § ¶ ¥ ² » ¦ H § ¼ µ ¨ © ¥ « ° ¦ ; ± § : µ ¥ § ® ± V9 H H ¦ ¥ ¬ ° ; ¯ « µ H ¬ H ¬ ¹ © H © H ; ½ « ° ¹ © H © H ® ¯ § ¥ © ¬ H ª µ ¨ © ¥ « ¬ H ´ ° ¶ ³ µ H ¬ H ¦ ¥ ² ° I ° ¬ ¼ « ¸ : ­ H © V¾ ¿ ¥ ­ ª µ ± ° ­ ¬ ¨ º ¦ ° ´ ¶ ¥ ² ´ ª H ¦ ¶ « ¬ ° ² « : º V � � { À s Á � t võ Ä z } ~ t À � x à w � | Ä x Å t Án w À � t v � Ä � } w � y ~ Ä vÇ È É � õ Ä z } ~ Æ v É Ê Ë

Page 3: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $� % & � ! ' ( & ) * +� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QXY � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ ] � � YX� % & � ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` " a 6 1 0 b c � ' _ $ X � � d Y Y d � � Y �YX� % & b c � ' _ $

) 7 a ) ) a + * ) +Xe ^ , ` 4 f 6 � $ c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ XX ) 2 a ) ) a + * ) +� � � � � � ) k a ) ) a + * ) +) 7 a ) ) a + * ) +XX " a 6 1 0 # 6 0 % l _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6 " a 6 1 0 ^ , % m ( - ' _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6� 0 f ( n ( _ ( 0 c , 1 g " 0 ( � $ X � � � � o o � � � � � � � � � � � � o � � � � � p � � q � r � r � q q 0 ( m ' ( 0 ' _ ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ X� � s Z � [ \ ]q - c ! n $ c , 1 g " 0 ( � $ X � t u v w v xo y z { | } ~ z v x o y z y | } ~ z � � � � � | � � � v ~ t � } � | y� v � { w y� � � a � �� , % n j ! � ! � ! % � � % g 0 6 ! ' " � 1 ' ( � f $ + + � � � 6 , f " , ( 0 j � h 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � a � �� , % n j ! � ! � ! % � � % g 0 6 ! ' " � 1 ' ( � f $ � 8 � � � 6 , f " , ( 0 j � h 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � a ) * * � �q � h � j 0 ( _ % ! � , ! c 5 *� � � � � * k � ) X + * * * a � � � ) X + * * 8 *� � � a ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � *� � � � � * k � ) X + * * * a � � � ) X + * * 8 *� � � a ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� � � 8 k � � � + X + * * * *o � � � � � � � � � � �) & _ " , % � " _ 6 1 0 0 ! _   % 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ ¡ � c , ! g " 0 ( � h 5 ^ ( _ $ 0 4   $ 0 ! ( 0 ' _ " , 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( m c 5 h - ' _ ( � f ^ , h m ( _ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ^ � ( , h , ' " m ( - 6 g ! 0 ( � c , 1 g " 0 " , - c ! n 0 % ! 4 " n c , 1 g " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � k ( � f ^ 0 % n 6 ( � $ ^ ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` ¡ , 1 6 0 ! , 6 ( n $ ( - 6 � % 1 - 6 ^ � f 0 4 � % 1 ¢ � 6 ( 0 ! ' ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � q k � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ^ � ( , h # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 h ` ' , - 6 ' ¦ , ( 1 ¢ � 6 ( 0 ! " n 6 � " , ( 0 c , 1 g " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ^ 0 % 0 " # ( % � f $ ^ � f 0 6 0 h ` 4 _ 0 6 0 ! c , 6 0 . � % � ` 6 ' ( _ ' f 6 � h ! 5 ^ � ! n ( _ ( 0 ( � f6 , % � ` ¡ � ! ^ 0 % m " , ( % � ! ( � f � ^ � 1 � f ^ % # ^ , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' ` " . - 6 , $ " , n h , $ , , 1 6 , $ ^ � f ^ % � j h # ^ � 6 ( 0 ! 0 ^ n ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � qk � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &

� , h 1 c 0 ) 0 ^ n )9 § ¨ H © ª « ¨ ¬ ­ ® § ¨ § ¬ : ® ¬ ¯ ª ° ± © ² ¬ : ; ² ¯ ® © § « ¬ ¯ ³ ´ ¨ § µ © H ° ³ ¯ H ¬ ¶ ² « · ¨ § © ² ¸ « H H « H ¨ H © H ¹ º ² ¸ ¹ » © ¸ ¼ ® : µ © H ¨ ® ³ ± µ ¯ © ¬ ­ : ® § ´ ² © µ H ­ ® : © ¸ § ´ ½ ¨ H © ¾ · ª « § ­ ² ¨ ; ³ © : · § © ° ³ V9 H H ¨ § ® ² ; ± ­ · H ® H ® » « H « H ; ¿ ­ ² » « H « H ° ± © § « ® H ¬ · ª « § ­ ® H ¶ ² ¸ µ · H ® H ¨ § ´ ² I ² ® ¾ ­ º : ¯ H « VÀ Á § ¯ ¬ · ³ ² ¯ ® ª ¼ ¨ ² ¶ ¸ § ´ ¶ ¬ H ¨ ¸ ­ ® ² ´ ­ : ¼ V � � }  u à � v x� � � z v Ä � v � v Å � � v  � z Å y � ~ Æ z Ç v Ã Æ | È � z � ~ v x � v à � { xÉ Ê Ë � � � � z v Ä � v � È Å v x � � Å � } � � v � È Å v x Ë Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ó Ø Ö Ñ Ë Ð × Ð Ù Ú Ø

Page 4: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ ] � � �X� % & � ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � `� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QX

" a 6 1 0 b c � ' _ $ X � � d Y Y d � � Y �YX� % & b c � ' _ $) 7 a ) ) a + * ) +Xe ^ , ` 4 f 6 � $ c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ XX ) 2 a ) ) a + * ) +� � � � � � ) 7 a ) ) a + * ) +) 7 a ) ) a + * ) +XX " a 6 1 0 # 6 0 % l _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6 " a 6 1 0 ^ , % m ( - ' _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6� 0 f ( n ( _ ( 0 c , 1 g " 0 ( � $ X � � � � o o � � � � � � � � � � � � o � � � � � p � � q � r � r � q q 0 ( m ' ( 0 ' _ ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ X� � s Z � [ \ ]q - c ! n $ c , 1 g " 0 ( � $ X � t u v w v xo y z { | } ~ z v x o y z y | } ~ z � � � � � | � � � v ~ t � } � | y� v � { w y � & 7 � � & 7 8 & �Û Ü � � � � �� f g # 6 ( % - ' _ ! n 6 ( - 6 f c % � g n 6 � f £ Û Ü ¥ � + 7 � � � � � ) * 7 + � X + * * k Ý + 7 * * 7 7 *" � a � � h , ( % ! 5 � g - g ! " n ( _ ( 0 � + 7 � � � � � 8 k k k X ) � � 7 � ) & 8Þ ß àá � h , % n ( _ ( 0 � � � 8 * + 8 X ) � � � � Ý 7� â a � ã �� %   " 0 � � � 8 k k 8 X ) � � 2 £ ä ¥ � � ^ � c , ( 5� ' " 5 � % g 0 6 � h _ ^ ( ! m £ ä ¥ � � ^ � c , ( 5å , ` ' _ � % g 0 6 � h _ ^ ( ! m £ ä ¥ � + 7 �� â a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � h ! 5 � � � � ) 8 * X ) � k * � + 7 & �� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � ) 8 * X ) � k * � ) 2 & +� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � ) 8 * X ) � k * � + + �� â a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � 0 % � c ! 5 � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + + & �� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) + & 7� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � ) X ) � � 2 � � *� â a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � n 6 ! " _ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ � � & *� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ � ) & 8� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ Ý 7 * & * Ý * & )" â a �� %   " ! � £ � � ¥ ö ã Ü ö � ) ) � £ ä ¥ Ý * & 7 Ý * & * �� â a �� " "   6 ! � £ ß Ü 2 ¥ � � � 8 ) 7 * � ) X ) � k 2o � � � � � � � � � � �) & _ " , % � " _ 6 1 0 0 ! _   % 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ ¡ � c , ! g " 0 ( � h 5 ^ ( _ $ 0 4   $ 0 ! ( 0 ' _ " , 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( m c 5 h - ' _ ( � f ^ , h m ( _ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ^ � ( , h , ' " m ( - 6 g ! 0 ( � c , 1 g " 0 " , - c ! n 0 % ! 4 " n c , 1 g " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � k ( � f ^ 0 % n 6 ( � $ ^ ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` ¡ , 1 6 0 ! , 6 ( n $ ( - 6 � % 1 - 6 ^ � f 0 4 � % 1 ¢ � 6 ( 0 ! ' ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � q k � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ^ � ( , h # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 h ` ' , - 6 ' ¦ , ( 1 ¢ � 6 ( 0 ! " n 6 � " , ( 0 c , 1 g " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ^ 0 % 0 " # ( % � f $ ^ � f 0 6 0 h ` 4 _ 0 6 0 ! c , 6 0 . � % � ` 6 ' ( _ ' f 6 � h ! 5 ^ � ! n ( _ ( 0 ( � f6 , % � ` ¡ � ! ^ 0 % m " , ( % � ! ( � f � ^ � 1 � f ^ % # ^ , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' ` " . - 6 , $ " , n h , $ , , 1 6 , $ ^ � f ^ % � j h # ^ � 6 ( 0 ! 0 ^ n ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � qk � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &

� , h 1 c 0 ) 0 ^ n )9 § ¨ H © ª « ¨ ¬ ­ ® § ¨ § ¬ : ® ¬ ¯ ª ° ± © ² ¬ : ; ² ¯ ® © § « ¬ ¯ ³ ´ ¨ § µ © H ° ³ ¯ H ¬ ¶ ² « · ¨ § © ² ¸ « H H « H ¨ H © H ¹ º ² ¸ ¹ » © ¸ ¼ ® : µ © H ¨ ® ³ ± µ ¯ © ¬ ­ : ® § ´ ² © µ H ­ ® : © ¸ § ´ ½ ¨ H © ¾ · ª « § ­ ² ¨ ; ³ © : · § © ° ³ V9 H H ¨ § ® ² ; ± ­ · H ® H ® » « H « H ; ¿ ­ ² » « H « H ° ± © § « ® H ¬ · ª « § ­ ® H ¶ ² ¸ µ · H ® H ¨ § ´ ² I ² ® ¾ ­ º : ¯ H « VÀ Á § ¯ ¬ · ³ ² ¯ ® ª ¼ ¨ ² ¶ ¸ § ´ ¶ ¬ H ¨ ¸ ­ ® ² ´ ­ : ¼ V � � }  u à � v x÷ Æ | � � v  � z Å y � ~ Æ z Ç v Ão y  � v x � Æ � � y � { � Æ xÉ Ê Ë � ÷ Æ | � � È x Ë Ì Í

Page 5: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $� % & � ! ' ( & ) * +� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QXY � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ ] � � YX� % & � ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` " a 6 1 0 b c � ' _ $ X � � d Y Y d � � Y �YX� % & b c � ' _ $

) 7 a ) ) a + * ) +Xe ^ , ` 4 f 6 � $ c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ XX ) 2 a ) ) a + * ) +� � � � � � ) k a ) ) a + * ) +) 7 a ) ) a + * ) +XX " a 6 1 0 # 6 0 % l _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6 " a 6 1 0 ^ , % m ( - ' _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6� 0 f ( n ( _ ( 0 c , 1 g " 0 ( � $ X � � � � o p � � � � � � � � � � q � r � r � q q 0 ( m ' ( 0 ' _ ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ X� � ] Z � [ \ ]q - c ! n $ c , 1 g " 0 ( � $ X � s t u v u wo x y z { | } y u w o x y x { | } y ~ � � � ~ { � � � u } s � | � { x� u � z v x� � � a � �� , % n j ! � ! � ! % � � % g 0 6 ! ' " � 1 ' ( � f $ + + � � � 6 , f " , ( 0 j � h 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � a � �� , % n j ! � ! � ! % � � % g 0 6 ! ' " � 1 ' ( � f $ � 8 � � � 6 , f " , ( 0 j � h 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � a ) * * � �q � h � j 0 ( _ % ! � , ! c 5 *� � � � � * k � ) X + * * * a � � � ) X + * * 8 *� � � a ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � *� � � � � * k � ) X + * * * a � � � ) X + * * 8 *� � � a ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� � � 8 k � � � + X + * * * *o � � � � � � � � � � �) & _ " , % � " _ 6 1 0 0 ! _ � % 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $   � c , ! g " 0 ( � h 5 ^ ( _ $ 0 4 � $ 0 ! ( 0 ' _ " , 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( m c 5 h - ' _ ( � f ^ , h m ( _ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ^ � ( , h , ' " m ( - 6 g ! 0 ( � c , 1 g " 0 " , - c ! n 0 % ! 4 " n c , 1 g " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � 2 ( � f ^ 0 % n 6 ( � $ ^ ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � `   , 1 6 0 ! , 6 ( n $ ( - 6 � % 1 - 6 ^ � f 0 4 � % 1 ¡ � 6 ( 0 ! ' ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) ¢ £ � q k � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¤   n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¥ ` , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ^ � ( , h # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 h ` ' , - 6 ' ¥ , ( 1 ¡ � 6 ( 0 ! " n 6 � " , ( 0 c , 1 g " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ^ 0 % 0 " # ( % � f $ ^ � f 0 6 0 h ` 4 _ 0 6 0 ! c , 6 0 . � % � ` 6 ' ( _ ' f 6 � h ! 5 ^ � ! n ( _ ( 0 ( � f6 , % � `   � ! ^ 0 % m " , ( % � ! ( � f � ^ � 1 � f ^ % # ^ , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' ` " . - 6 , $ " , n h , $ , , 1 6 , $ ^ � f ^ % � j h # ^ � 6 ( 0 ! 0 ^ n ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) ¢ £ � qk � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¤   n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¥ ` , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &

� , h 1 c 0 ) 0 ^ n )9 ¦ § H ¨ © ª § « ¬ ­ ¦ § ¦ « : ­ « ® © ¯ ° ¨ ± « : ; ± ® ­ ¨ ¦ ª « ® ² ³ § ¦ ´ ¨ H ¯ ² ® H « µ ± ª ¶ § ¦ ¨ ± · ª H H ª H § H ¨ H ¸ ¹ ± · ¸ º ¨ · » ­ : ´ ¨ H § ­ ² ° ´ ® ¨ « ¬ : ­ ¦ ³ ± ¨ ´ H ¬ ­ : ¨ · ¦ ³ ¼ § H ¨ ½ ¶ © ª ¦ ¬ ± § ; ² ¨ : ¶ ¦ ¨ ¯ ² V9 H H § ¦ ­ ± ; ° ¬ ¶ H ­ H ­ º ª H ª H ; ¾ ¬ ± º ª H ª H ¯ ° ¨ ¦ ª ­ H « ¶ © ª ¦ ¬ ­ H µ ± · ´ ¶ H ­ H § ¦ ³ ± I ± ­ ½ ¬ ¹ : ® H ª V¿ À ¦ ® « ¶ ² ± ® ­ © » § ± µ · ¦ ³ µ « H § · ¬ ­ ± ³ ¬ : » V � � | Á t  � u w� ~ � y u à ~ u � u Ä ~ � u Á � y Ä x � } Å y Æ u  Š{ Ç � y ~ } u w � u  � z wÈ É Ê � � ~ � y u à ~ u � Ç Ä u w � � Ä ~ | ~ � u � Ç Ä u w Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ò × Õ Ð Ê Ï Ö Ï Ø Ù ×

Page 6: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ ] � � �X� % & � ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � `� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QX

" a 6 1 0 b c � ' _ $ X � � d Y Y d � � Y �YX� % & b c � ' _ $) 7 a ) ) a + * ) +Xe ^ , ` 4 f 6 � $ c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ XX ) 2 a ) ) a + * ) +� � � � � � ) 7 a ) ) a + * ) +) 7 a ) ) a + * ) +XX " a 6 1 0 # 6 0 % l _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6 " a 6 1 0 ^ , % m ( - ' _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6� 0 f ( n ( _ ( 0 c , 1 g " 0 ( � $ X � � � � o p � � � � � � � � � � q � r � r � q q 0 ( m ' ( 0 ' _ ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ X� � ] Z � [ \ ]q - c ! n $ c , 1 g " 0 ( � $ X � s t u v u wo x y z { | } y u w o x y x { | } y ~ � � � ~ { � � � u } s � | � { x� u � z v x � & 7 � � & 7 8 & +Ú Û � � � � �� f g # 6 ( % - ' _ ! n 6 ( - 6 f c % � g n 6 � f ¢ Ú Û ¤ � + 7 � � � � � ) * 7 + � X + * * k Ü + 7 * * 7 2 2" � a � � h , ( % ! 5 � g - g ! " n ( _ ( 0 � + 7 � � � � � 8 k k k X ) � � 7 � * & 8 8Ý Þ ßà � h , % n ( _ ( 0 � � � 8 * + 8 X ) � � � � Ü 7� á a � â �� % � " 0 � � � 8 k k 8 X ) � � 2 ¢ ã ¤ � � ^ � c , ( 5� ' " 5 � % g 0 6 � h _ ^ ( ! m ¢ ã ¤ � � ^ � c , ( 5ä , ` ' _ � % g 0 6 � h _ ^ ( ! m ¢ ã ¤ � + 2 �� á a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � h ! 5 � � � � ) 8 * X ) � k * � + 2 & �� Ýå æ ç è è é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � ) 8 * X ) � k * � ) � & k� ñå æ ò ó ï ç ô é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � ) 8 * X ) � k * � + ) �� á a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � 0 % � c ! 5 � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + ) & �� Ýå æ ç è è é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) ) & �� ñå æ ò ó ï ç ô é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � ) X ) � � 2 � � �� á a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � n 6 ! " _ � � � � � � � � � � � ¢ ã ¤ � � & �� Ýå æ ç è è é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � � � � ¢ ã ¤ � ) & �� ñå æ ò ó ï ç ô é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � � � � ¢ ã ¤ Ü 7 * & * Ü * & )" á a �� % � " ! � ¢ � � ¤ õ â Û õ � ) ) � ¢ ã ¤ Ü * & 7 Ü * & * �� á a �� " " � 6 ! � ¢ Þ Û 2 ¤ � � � 8 ) 7 * � ) X ) � k 2o � � � � � � � � � � �) & _ " , % � " _ 6 1 0 0 ! _ � % 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $   � c , ! g " 0 ( � h 5 ^ ( _ $ 0 4 � $ 0 ! ( 0 ' _ " , 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( m c 5 h - ' _ ( � f ^ , h m ( _ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ^ � ( , h , ' " m ( - 6 g ! 0 ( � c , 1 g " 0 " , - c ! n 0 % ! 4 " n c , 1 g " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � 2 ( � f ^ 0 % n 6 ( � $ ^ ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � `   , 1 6 0 ! , 6 ( n $ ( - 6 � % 1 - 6 ^ � f 0 4 � % 1 ¡ � 6 ( 0 ! ' ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) ¢ £ � q k � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¤   n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¥ ` , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ^ � ( , h # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 h ` ' , - 6 ' ¥ , ( 1 ¡ � 6 ( 0 ! " n 6 � " , ( 0 c , 1 g " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ^ 0 % 0 " # ( % � f $ ^ � f 0 6 0 h ` 4 _ 0 6 0 ! c , 6 0 . � % � ` 6 ' ( _ ' f 6 � h ! 5 ^ � ! n ( _ ( 0 ( � f6 , % � `   � ! ^ 0 % m " , ( % � ! ( � f � ^ � 1 � f ^ % # ^ , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' ` " . - 6 , $ " , n h , $ , , 1 6 , $ ^ � f ^ % � j h # ^ � 6 ( 0 ! 0 ^ n ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) ¢ £ � qk � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¤   n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¥ ` , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &

� , h 1 c 0 ) 0 ^ n )9 ¦ § H ¨ © ª § « ¬ ­ ¦ § ¦ « : ­ « ® © ¯ ° ¨ ± « : ; ± ® ­ ¨ ¦ ª « ® ² ³ § ¦ ´ ¨ H ¯ ² ® H « µ ± ª ¶ § ¦ ¨ ± · ª H H ª H § H ¨ H ¸ ¹ ± · ¸ º ¨ · » ­ : ´ ¨ H § ­ ² ° ´ ® ¨ « ¬ : ­ ¦ ³ ± ¨ ´ H ¬ ­ : ¨ · ¦ ³ ¼ § H ¨ ½ ¶ © ª ¦ ¬ ± § ; ² ¨ : ¶ ¦ ¨ ¯ ² V9 H H § ¦ ­ ± ; ° ¬ ¶ H ­ H ­ º ª H ª H ; ¾ ¬ ± º ª H ª H ¯ ° ¨ ¦ ª ­ H « ¶ © ª ¦ ¬ ­ H µ ± · ´ ¶ H ­ H § ¦ ³ ± I ± ­ ½ ¬ ¹ : ® H ª V¿ À ¦ ® « ¶ ² ± ® ­ © » § ± µ · ¦ ³ µ « H § · ¬ ­ ± ³ ¬ : » V � � | Á t  � u wö Å { ~ � u Á � y Ä x � } Å y Æ u Âo x Á � u w � Å � ~ x � z � Å wÈ É Ê � ö Å { ~ � Ç w Ê Ë Ì

Page 7: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $� % & � ! ' ( & ) * +� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QXY � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ ] � � YX� % & � ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` " a 6 1 0 b c � ' _ $ X � � d Y Y d � � Y �YX� % & b c � ' _ $

) 7 a ) ) a + * ) +Xe ^ , ` 4 f 6 � $ c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ XX ) 2 a ) ) a + * ) +� � � � � � ) k a ) ) a + * ) +) 7 a ) ) a + * ) +XX " a 6 1 0 # 6 0 % l _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6 " a 6 1 0 ^ , % m ( - ' _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6� 0 f ( n ( _ ( 0 c , 1 g " 0 ( � $ X � � � � o � � � � � � p � � � � o � � � � � � � � � � q � r � r � q q 0 ( m ' ( 0 ' _ ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ X� � s Z � [ \ ]q - c ! n $ c , 1 g " 0 ( � $ X � t u v w v xo y z { | } ~ z v x o y z y | } ~ z � � � � � | � � � v ~ t � } � | y� v � { w y� � � a � �� , % n j ! � ! � ! % � � % g 0 6 ! ' " � 1 ' ( � f $ + + � � � 6 , f " , ( 0 j � h 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � a � �� , % n j ! � ! � ! % � � % g 0 6 ! ' " � 1 ' ( � f $ � 8 � � � 6 , f " , ( 0 j � h 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � a ) * * � �q � h � j 0 ( _ % ! � , ! c 5 *� � � � � * k � ) X + * * * a � � � ) X + * * 8 *� � � a ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � *� � � � � * k � ) X + * * * a � � � ) X + * * 8 *� � � a ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� � � 8 k � � � + X + * * * *o � � � � � � � � � � �) & _ " , % � " _ 6 1 0 0 ! _   % 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ ¡ � c , ! g " 0 ( � h 5 ^ ( _ $ 0 4   $ 0 ! ( 0 ' _ " , 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( m c 5 h - ' _ ( � f ^ , h m ( _ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ^ � ( , h , ' " m ( - 6 g ! 0 ( � c , 1 g " 0 " , - c ! n 0 % ! 4 " n c , 1 g " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � 8 ( � f ^ 0 % n 6 ( � $ ^ ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` ¡ , 1 6 0 ! , 6 ( n $ ( - 6 � % 1 - 6 ^ � f 0 4 � % 1 ¢ � 6 ( 0 ! ' ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � q k � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ^ � ( , h # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 h ` ' , - 6 ' ¦ , ( 1 ¢ � 6 ( 0 ! " n 6 � " , ( 0 c , 1 g " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ^ 0 % 0 " # ( % � f $ ^ � f 0 6 0 h ` 4 _ 0 6 0 ! c , 6 0 . � % � ` 6 ' ( _ ' f 6 � h ! 5 ^ � ! n ( _ ( 0 ( � f6 , % � ` ¡ � ! ^ 0 % m " , ( % � ! ( � f � ^ � 1 � f ^ % # ^ , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' ` " . - 6 , $ " , n h , $ , , 1 6 , $ ^ � f ^ % � j h # ^ � 6 ( 0 ! 0 ^ n ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � qk � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &

� , h 1 c 0 ) 0 ^ n )9 § ¨ H © ª « ¨ ¬ ­ ® § ¨ § ¬ : ® ¬ ¯ ª ° ± © ² ¬ : ; ² ¯ ® © § « ¬ ¯ ³ ´ ¨ § µ © H ° ³ ¯ H ¬ ¶ ² « · ¨ § © ² ¸ « H H « H ¨ H © H ¹ º ² ¸ ¹ » © ¸ ¼ ® : µ © H ¨ ® ³ ± µ ¯ © ¬ ­ : ® § ´ ² © µ H ­ ® : © ¸ § ´ ½ ¨ H © ¾ · ª « § ­ ² ¨ ; ³ © : · § © ° ³ V9 H H ¨ § ® ² ; ± ­ · H ® H ® » « H « H ; ¿ ­ ² » « H « H ° ± © § « ® H ¬ · ª « § ­ ® H ¶ ² ¸ µ · H ® H ¨ § ´ ² I ² ® ¾ ­ º : ¯ H « VÀ Á § ¯ ¬ · ³ ² ¯ ® ª ¼ ¨ ² ¶ ¸ § ´ ¶ ¬ H ¨ ¸ ­ ® ² ´ ­ : ¼ V � � }  u à � v x� � � z v Ä � v � v Å � � v  � z Å y � ~ Æ z Ç v Ã Æ | È � z � ~ v x � v à � { xÉ Ê Ë � � � � z v Ä � v � È Å v x � � Å � } � � v � È Å v x Ë Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ó Ø Ö Ñ Ë Ð × Ð Ù Ú Ø

Page 8: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ ] � � �X� % & � ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � `� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QX

" a 6 1 0 b c � ' _ $ X � � d Y Y d � � Y �YX� % & b c � ' _ $) 7 a ) ) a + * ) +Xe ^ , ` 4 f 6 � $ c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ " a 6 1 0 ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ XX ) 2 a ) ) a + * ) +� � � � � � ) 7 a ) ) a + * ) +) 7 a ) ) a + * ) +XX " a 6 1 0 # 6 0 % l _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6 " a 6 1 0 ^ , % m ( - ' _ $ 0 6 0 h ` ' , - 6� 0 f ( n ( _ ( 0 c , 1 g " 0 ( � $ X � � � � o � � � � � � p � � � � o � � � � � � � � � � q � r � r � q q 0 ( m ' ( 0 ' _ ^ 0 % 0 h 0 j 5 $ X� � s Z � [ \ ]q - c ! n $ c , 1 g " 0 ( � $ X � t u v w v xo y z { | } ~ z v x o y z y | } ~ z � � � � � | � � � v ~ t � } � | y� v � { w y � & 7 � � & 7 8 & �Û Ü � � � � �� f g # 6 ( % - ' _ ! n 6 ( - 6 f c % � g n 6 � f £ Û Ü ¥ � + 7 � � � � � ) * 7 + � X + * * k Ý + 7 * * 2 8 8" � a � � h , ( % ! 5 � g - g ! " n ( _ ( 0 � + 7 � � � � � 8 k k k X ) � � 7 � ) & 7Þ ß àá � h , % n ( _ ( 0 � � � 8 * + 8 X ) � � � � Ý 7� â a � ã �� %   " 0 � � � 8 k k 8 X ) � � 2 £ ä ¥ � � ^ � c , ( 5� ' " 5 � % g 0 6 � h _ ^ ( ! m £ ä ¥ � � ^ � c , ( 5å , ` ' _ � % g 0 6 � h _ ^ ( ! m £ ä ¥ � + 2 7� â a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � h ! 5 � � � � ) 8 * X ) � k * � + 2 & 7� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � ) 8 * X ) � k * � ) � & 8� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � ) 8 * X ) � k * � + � 8� â a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � 0 % � c ! 5 � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + � & 8� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) � & �� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � ) X ) � � 2 � k� â a � � � � � �� h _ % n ( _ ( 0 � n 6 ! " _ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ � * & k� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ � * & 2� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ Ý 7 * & * Ý * & )" â a �� %   " ! � £ � � ¥ ö ã Ü ö � ) ) � £ ä ¥ Ý * & 7 Ý * & * �� â a �� " "   6 ! � £ ß Ü 2 ¥ � � � 8 ) 7 * � ) X ) � k 2o � � � � � � � � � � �) & _ " , % � " _ 6 1 0 0 ! _   % 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ ¡ � c , ! g " 0 ( � h 5 ^ ( _ $ 0 4   $ 0 ! ( 0 ' _ " , 1 0 c , ! g " 0 ( � h _ i 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( m c 5 h - ' _ ( � f ^ , h m ( _ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ^ � ( , h , ' " m ( - 6 g ! 0 ( � c , 1 g " 0 " , - c ! n 0 % ! 4 " n c , 1 g " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � 8 ( � f ^ 0 % n 6 ( � $ ^ ! ' ( � ^ � ! _ ( ! � ` ¡ , 1 6 0 ! , 6 ( n $ ( - 6 � % 1 - 6 ^ � f 0 4 � % 1 ¢ � 6 ( 0 ! ' ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � q k � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ^ � ( , h # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 h ` ' , - 6 ' ¦ , ( 1 ¢ � 6 ( 0 ! " n 6 � " , ( 0 c , 1 g " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ^ 0 % 0 " # ( % � f $ ^ � f 0 6 0 h ` 4 _ 0 6 0 ! c , 6 0 . � % � ` 6 ' ( _ ' f 6 � h ! 5 ^ � ! n ( _ ( 0 ( � f6 , % � ` ¡ � ! ^ 0 % m " , ( % � ! ( � f � ^ � 1 � f ^ % # ^ , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' ` " . - 6 , $ " , n h , $ , , 1 6 , $ ^ � f ^ % � j h # ^ � 6 ( 0 ! 0 ^ n ( _ 6 q � ! 6 5 e ^ � f % g ! 5 � ^ n . 0 ' _ e + a + � * * a + * * ) £ ¤ � qk � + a / a ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ n ^ - $ ( % � ^ � ^ � ! 5 4 _ , 0 ! ! ' ¦ ` , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &

� , h 1 c 0 ) 0 ^ n )9 § ¨ H © ª « ¨ ¬ ­ ® § ¨ § ¬ : ® ¬ ¯ ª ° ± © ² ¬ : ; ² ¯ ® © § « ¬ ¯ ³ ´ ¨ § µ © H ° ³ ¯ H ¬ ¶ ² « · ¨ § © ² ¸ « H H « H ¨ H © H ¹ º ² ¸ ¹ » © ¸ ¼ ® : µ © H ¨ ® ³ ± µ ¯ © ¬ ­ : ® § ´ ² © µ H ­ ® : © ¸ § ´ ½ ¨ H © ¾ · ª « § ­ ² ¨ ; ³ © : · § © ° ³ V9 H H ¨ § ® ² ; ± ­ · H ® H ® » « H « H ; ¿ ­ ² » « H « H ° ± © § « ® H ¬ · ª « § ­ ® H ¶ ² ¸ µ · H ® H ¨ § ´ ² I ² ® ¾ ­ º : ¯ H « VÀ Á § ¯ ¬ · ³ ² ¯ ® ª ¼ ¨ ² ¶ ¸ § ´ ¶ ¬ H ¨ ¸ ­ ® ² ´ ­ : ¼ V � � }  u à � v xp Æ | � � v  � z Å y � ~ Æ z Ç v Ão y  � v x � Æ � � y � { � Æ xÉ Ê Ë � p Æ | � � È x Ë Ì Í

Page 9: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $� % & � ! ' ( & ) * +� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QXY � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ [ � � YX� % & � ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ " ` 6 1 0 a b � ' ^ $ X � � c Y Y c � � Y �YX� % & a b � ' ^ $

) 7 ` ) ) ` + * ) +Xd ] , _ 4 e 6 � $ b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 ] 0 % 0 g 0 i 5 $ XX ) 2 ` ) ) ` + * ) +� � � � � � ) j ` ) ) ` + * ) +) 7 ` ) ) ` + * ) +XX " ` 6 1 0 # 6 0 % k ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6 " ` 6 1 0 ] , % l ( - ' ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6� 0 e ( m ( ^ ( 0 b , 1 f " 0 ( � $ X � � � � n � � � � � � o � � � � � � � p � q � q � p p 0 ( l ' ( 0 ' ^ ] 0 % 0 g 0 i 5 $ X� � r Z � [ \ [p - b ! m $ b , 1 f " 0 ( � $ X � s t u v u wn x y z { | } y u w n x y x { | } y ~ � � � ~ { � � � u } s � | � { x� u � z v x� � � ` � �� , % m i ! � ! � ! % � � % f 0 6 ! ' " � 1 ' ( � e $ + + � � � 6 , e " , ( 0 i � g 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � ` � �� , % m i ! � ! � ! % � � % f 0 6 ! ' " � 1 ' ( � e $ � 8 � � � 6 , e " , ( 0 i � g 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � ` ) * * � �p � g � i 0 ( ^ % ! � , ! b 5 *� � � � � * j � ) X + * * * ` � � � ) X + * * 8 *� � � ` ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � *� � � � � * j � ) X + * * * ` � � � ) X + * * 8 *� � � ` ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� � � 8 j � � � + X + * * * *n � � � � � � � � � � �) & ^ " , % � " ^ 6 1 0 0 ! ^ � % 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $   � b , ! f " 0 ( � g 5 ] ( ^ $ 0 4 � $ 0 ! ( 0 ' ^ " , 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( l b 5 g - ' ^ ( � e ] , g l ( ^ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ] � ( , g , ' " l ( - 6 f ! 0 ( � b , 1 f " 0 " , - b ! m 0 % ! 4 " m b , 1 f " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � 7 ( � e ] 0 % m 6 ( � $ ] ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _   , 1 6 0 ! , 6 ( m $ ( - 6 � % 1 - 6 ] � e 0 4 � % 1 ¡ � 6 ( 0 ! ' ( ^ 6 p � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¢ £ � p j � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¤   m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¥ _ , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ] � ( , g # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 g _ ' , - 6 ' ¥ , ( 1 ¡ � 6 ( 0 ! " m 6 � " , ( 0 b , 1 f " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ] 0 % 0 " # ( % � e $ ] � e 0 6 0 g _ 4 ^ 0 6 0 ! b , 6 0 . � % � _ 6 ' ( ^ ' e 6 � g ! 5 ] � ! m ( ^ ( 0 ( � e6 , % � _   � ! ] 0 % l " , ( % � ! ( � e � ] � 1 � e ] % # ] , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' _ " . - 6 , $ " , m g , $ , , 1 6 , $ ] � e ] % � i g # ] � 6 ( 0 ! 0 ] m ( ^ 6 p � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¢ £ � pj � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¤   m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¥ _ , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &

� , g 1 b 0 ) 0 ] m )9 ¦ § H ¨ © ª § « ¬ ­ ¦ § ¦ « : ­ « ® © ¯ ° ¨ ± « : ; ± ® ­ ¨ ¦ ª « ® ² ³ § ¦ ´ ¨ H ¯ ² ® H « µ ± ª ¶ § ¦ ¨ ± · ª H H ª H § H ¨ H ¸ ¹ ± · ¸ º ¨ · » ­ : ´ ¨ H § ­ ² ° ´ ® ¨ « ¬ : ­ ¦ ³ ± ¨ ´ H ¬ ­ : ¨ · ¦ ³ ¼ § H ¨ ½ ¶ © ª ¦ ¬ ± § ; ² ¨ : ¶ ¦ ¨ ¯ ² V9 H H § ¦ ­ ± ; ° ¬ ¶ H ­ H ­ º ª H ª H ; ¾ ¬ ± º ª H ª H ¯ ° ¨ ¦ ª ­ H « ¶ © ª ¦ ¬ ­ H µ ± · ´ ¶ H ­ H § ¦ ³ ± I ± ­ ½ ¬ ¹ : ® H ª V¿ À ¦ ® « ¶ ² ± ® ­ © » § ± µ · ¦ ³ µ « H § · ¬ ­ ± ³ ¬ : » V � � | Á t  � u w� ~ � y u à ~ u � u Ä ~ � u Á � y Ä x � } Å y Æ u  Š{ Ç � y ~ } u w � u  � z wÈ É Ê � � ~ � y u à ~ u � Ç Ä u w � � Ä ~ | ~ � u � Ç Ä u w Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ò × Õ Ð Ê Ï Ö Ï Ø Ù ×

Page 10: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ [ � � �X� % & � ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QX

" ` 6 1 0 a b � ' ^ $ X � � c Y Y c � � Y �YX� % & a b � ' ^ $) 7 ` ) ) ` + * ) +Xd ] , _ 4 e 6 � $ b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 ] 0 % 0 g 0 i 5 $ XX ) 2 ` ) ) ` + * ) +� � � � � � ) 7 ` ) ) ` + * ) +) 7 ` ) ) ` + * ) +XX " ` 6 1 0 # 6 0 % k ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6 " ` 6 1 0 ] , % l ( - ' ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6� 0 e ( m ( ^ ( 0 b , 1 f " 0 ( � $ X � � � � n � � � � � � o � � � � � � � p � q � q � p p 0 ( l ' ( 0 ' ^ ] 0 % 0 g 0 i 5 $ X� � r Z � [ \ [p - b ! m $ b , 1 f " 0 ( � $ X � s t u v u wn x y z { | } y u w n x y x { | } y ~ � � � ~ { � � � u } s � | � { x� u � z v x � & 7 � � & 7 8 & +Ú Û � � � � �� e f # 6 ( % - ' ^ ! m 6 ( - 6 e b % � f m 6 � e ¢ Ú Û ¤ � + 7 � � � � � ) * 7 + � X + * * j Ü + 7 * * 2 j 7" � ` � � g , ( % ! 5 � f - f ! " m ( ^ ( 0 � + 7 � � � � � 8 j j j X ) � � 7 � + & +Ý Þ ßà � g , % m ( ^ ( 0 � � � 8 * + 8 X ) � � � � Ü 7� á ` � â �� % � " 0 � � � 8 j j 8 X ) � � 2 ¢ ã ¤ � � ] � b , ( 5� ' " 5 � % f 0 6 � g ^ ] ( ! l ¢ ã ¤ � � ] � b , ( 5ä , _ ' ^ � % f 0 6 � g ^ ] ( ! l ¢ ã ¤ � + � �� á ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � g ! 5 � � � � ) 8 * X ) � j * � + � & �� Ýå æ ç è è é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � ) 8 * X ) � j * � ) � & )� ñå æ ò ó ï ç ô é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � ) 8 * X ) � j * � + ) 2� á ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � 0 % � b ! 5 � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + ) & 2� Ýå æ ç è è é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) + & *� ñå æ ò ó ï ç ô é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) �� á ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � m 6 ! " ^ � � � � � � � � � � � ¢ ã ¤ � ) & �� Ýå æ ç è è é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � � � � ¢ ã ¤ � ) & )� ñå æ ò ó ï ç ô é ê ë ì í ç î ï ë ì ð � � � � � � � � � � � ¢ ã ¤ Ü 7 * & * * & � �" á ` �� % � " ! � ¢ � � ¤ õ â Û õ � ) ) � ¢ ã ¤ Ü * & 7 Ü * & * �� á ` �� " " � 6 ! � ¢ Þ Û 2 ¤ � � � 8 ) 7 * � ) X ) � j 2n � � � � � � � � � � �) & ^ " , % � " ^ 6 1 0 0 ! ^ � % 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $   � b , ! f " 0 ( � g 5 ] ( ^ $ 0 4 � $ 0 ! ( 0 ' ^ " , 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( l b 5 g - ' ^ ( � e ] , g l ( ^ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ] � ( , g , ' " l ( - 6 f ! 0 ( � b , 1 f " 0 " , - b ! m 0 % ! 4 " m b , 1 f " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � 7 ( � e ] 0 % m 6 ( � $ ] ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _   , 1 6 0 ! , 6 ( m $ ( - 6 � % 1 - 6 ] � e 0 4 � % 1 ¡ � 6 ( 0 ! ' ( ^ 6 p � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¢ £ � p j � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¤   m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¥ _ , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ] � ( , g # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 g _ ' , - 6 ' ¥ , ( 1 ¡ � 6 ( 0 ! " m 6 � " , ( 0 b , 1 f " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ] 0 % 0 " # ( % � e $ ] � e 0 6 0 g _ 4 ^ 0 6 0 ! b , 6 0 . � % � _ 6 ' ( ^ ' e 6 � g ! 5 ] � ! m ( ^ ( 0 ( � e6 , % � _   � ! ] 0 % l " , ( % � ! ( � e � ] � 1 � e ] % # ] , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' _ " . - 6 , $ " , m g , $ , , 1 6 , $ ] � e ] % � i g # ] � 6 ( 0 ! 0 ] m ( ^ 6 p � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) ¢ £ � pj � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¤   m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¥ _ , ! " # ¥ % ! ' 5 " , % 0 &

� , g 1 b 0 ) 0 ] m )9 ¦ § H ¨ © ª § « ¬ ­ ¦ § ¦ « : ­ « ® © ¯ ° ¨ ± « : ; ± ® ­ ¨ ¦ ª « ® ² ³ § ¦ ´ ¨ H ¯ ² ® H « µ ± ª ¶ § ¦ ¨ ± · ª H H ª H § H ¨ H ¸ ¹ ± · ¸ º ¨ · » ­ : ´ ¨ H § ­ ² ° ´ ® ¨ « ¬ : ­ ¦ ³ ± ¨ ´ H ¬ ­ : ¨ · ¦ ³ ¼ § H ¨ ½ ¶ © ª ¦ ¬ ± § ; ² ¨ : ¶ ¦ ¨ ¯ ² V9 H H § ¦ ­ ± ; ° ¬ ¶ H ­ H ­ º ª H ª H ; ¾ ¬ ± º ª H ª H ¯ ° ¨ ¦ ª ­ H « ¶ © ª ¦ ¬ ­ H µ ± · ´ ¶ H ­ H § ¦ ³ ± I ± ­ ½ ¬ ¹ : ® H ª V¿ À ¦ ® « ¶ ² ± ® ­ © » § ± µ · ¦ ³ µ « H § · ¬ ­ ± ³ ¬ : » V � � | Á t  � u wo Å { ~ � u Á � y Ä x � } Å y Æ u Ân x Á � u w � Å � ~ x � z � Å wÈ É Ê � o Å { ~ � Ç w Ê Ë Ì

Page 11: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $� % & � ! ' ( & ) * +� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QXY � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ Z � � YX� % & � ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ " ` 6 1 0 a b � ' ^ $ X � � c Y Y c � � Y �YX� % & a b � ' ^ $

) 7 ` ) ) ` + * ) +Xd ] , _ 4 e 6 � $ b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 ] 0 % 0 g 0 i 5 $ XX ) 2 ` ) ) ` + * ) +� � � � � � ) j ` ) ) ` + * ) +) 7 ` ) ) ` + * ) +XX " ` 6 1 0 # 6 0 % k ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6 " ` 6 1 0 ] , % l ( - ' ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6� 0 e ( m ( ^ ( 0 b , 1 f " 0 ( � $ X � � � � n � � o � � � � � � � n � � � p � � � � � � q � r � r � q q 0 ( l ' ( 0 ' ^ ] 0 % 0 g 0 i 5 $ X� � s Z � [ \ Zq - b ! m $ b , 1 f " 0 ( � $ X � t u v w v xn y z { | } ~ z v x n y z y | } ~ z � � � � � | � � � v ~ t � } � | y� v � { w y� � � ` � �� , % m i ! � ! � ! % � � % f 0 6 ! ' " � 1 ' ( � e $ + + � � � 6 , e " , ( 0 i � g 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � ` � �� , % m i ! � ! � ! % � � % f 0 6 ! ' " � 1 ' ( � e $ � 8 � � � 6 , e " , ( 0 i � g 5 $� � � � + + + X ) � � � *� � � ` ) * * � �q � g � i 0 ( ^ % ! � , ! b 5 *� � � � � * j � ) X + * * * ` � � � ) X + * * 8 *� � � ` ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � *� � � � � * j � ) X + * * * ` � � � ) X + * * 8 *� � � ` ) * * � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *� � � 8 j � � � + X + * * * *n � � � � � � � � � � �) & ^ " , % � " ^ 6 1 0 0 ! ^   % 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ ¡ � b , ! f " 0 ( � g 5 ] ( ^ $ 0 4   $ 0 ! ( 0 ' ^ " , 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( l b 5 g - ' ^ ( � e ] , g l ( ^ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ] � ( , g , ' " l ( - 6 f ! 0 ( � b , 1 f " 0 " , - b ! m 0 % ! 4 " m b , 1 f " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � � ( � e ] 0 % m 6 ( � $ ] ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ ¡ , 1 6 0 ! , 6 ( m $ ( - 6 � % 1 - 6 ] � e 0 4 � % 1 ¢ � 6 ( 0 ! ' ( ^ 6 q � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) £ ¤ � q j � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¦ _ , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ] � ( , g # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 g _ ' , - 6 ' ¦ , ( 1 ¢ � 6 ( 0 ! " m 6 � " , ( 0 b , 1 f " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ] 0 % 0 " # ( % � e $ ] � e 0 6 0 g _ 4 ^ 0 6 0 ! b , 6 0 . � % � _ 6 ' ( ^ ' e 6 � g ! 5 ] � ! m ( ^ ( 0 ( � e6 , % � _ ¡ � ! ] 0 % l " , ( % � ! ( � e � ] � 1 � e ] % # ] , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' _ " . - 6 , $ " , m g , $ , , 1 6 , $ ] � e ] % � i g # ] � 6 ( 0 ! 0 ] m ( ^ 6 q � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) £ ¤ � qj � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¦ _ , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &

� , g 1 b 0 ) 0 ] m )9 § ¨ H © ª « ¨ ¬ ­ ® § ¨ § ¬ : ® ¬ ¯ ª ° ± © ² ¬ : ; ² ¯ ® © § « ¬ ¯ ³ ´ ¨ § µ © H ° ³ ¯ H ¬ ¶ ² « · ¨ § © ² ¸ « H H « H ¨ H © H ¹ º ² ¸ ¹ » © ¸ ¼ ® : µ © H ¨ ® ³ ± µ ¯ © ¬ ­ : ® § ´ ² © µ H ­ ® : © ¸ § ´ ½ ¨ H © ¾ · ª « § ­ ² ¨ ; ³ © : · § © ° ³ V9 H H ¨ § ® ² ; ± ­ · H ® H ® » « H « H ; ¿ ­ ² » « H « H ° ± © § « ® H ¬ · ª « § ­ ® H ¶ ² ¸ µ · H ® H ¨ § ´ ² I ² ® ¾ ­ º : ¯ H « VÀ Á § ¯ ¬ · ³ ² ¯ ® ª ¼ ¨ ² ¶ ¸ § ´ ¶ ¬ H ¨ ¸ ­ ® ² ´ ­ : ¼ V � � }  u à � v x� � � z v Ä � v � v Å � � v  � z Å y � ~ Æ z Ç v Ã Æ | È � z � ~ v x � v à � { xÉ Ê Ë � � � � z v Ä � v � È Å v x � � Å � } � � v � È Å v x Ë Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ó Ø Ö Ñ Ë Ð × Ð Ù Ú Ø

Page 12: Αναλύσεις νερού Τυρού

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y � � � Z Y [ � � � \ � � [ \ Z � � �X� % & � ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _� , - . & / 0 ' & � � . 1 0 $ ) * 2 3 � 4 5 6 0 ) ) 7 + 89 : ; < = > ? @ A ? B C B ? D ? ? E D ? @ F G H I < = > ? @ A ? B C B ? D ? A F J K L M N < O L P J Q R J P S J Q T L U P M Q M L V T Q F O J W U M P J < O O O V J Q T L U P M Q M L V T QX

" ` 6 1 0 a b � ' ^ $ X � � c Y Y c � � Y �YX� % & a b � ' ^ $) 7 ` ) ) ` + * ) +Xd ] , _ 4 e 6 � $ b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ " ` 6 1 0 ] 0 % 0 g 0 i 5 $ XX ) 2 ` ) ) ` + * ) +� � � � � � ) 7 ` ) ) ` + * ) +) 7 ` ) ) ` + * ) +XX " ` 6 1 0 # 6 0 % k ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6 " ` 6 1 0 ] , % l ( - ' ^ $ 0 6 0 g _ ' , - 6� 0 e ( m ( ^ ( 0 b , 1 f " 0 ( � $ X � � � � n � � o � � � � � � � n � � � p � � � � � � q � r � r � q q 0 ( l ' ( 0 ' ^ ] 0 % 0 g 0 i 5 $ X� � s Z � [ \ Zq - b ! m $ b , 1 f " 0 ( � $ X � t u v w v xn y z { | } ~ z v x n y z y | } ~ z � � � � � | � � � v ~ t � } � | y� v � { w y � & 7 � � & 7 8 & �Û Ü � � � � �� e f # 6 ( % - ' ^ ! m 6 ( - 6 e b % � f m 6 � e £ Û Ü ¥ � + 7 � � � � � ) * 7 + � X + * * j Ý + 7 * * 2 j *" � ` � � g , ( % ! 5 � f - f ! " m ( ^ ( 0 � + 7 � � � � � 8 j j j X ) � � 7 � + & *Þ ß àá � g , % m ( ^ ( 0 � � � 8 * + 8 X ) � � � � Ý 7� â ` � ã �� %   " 0 � � � 8 j j 8 X ) � � 2 £ ä ¥ � � ] � b , ( 5� ' " 5 � % f 0 6 � g ^ ] ( ! l £ ä ¥ � � ] � b , ( 5å , _ ' ^ � % f 0 6 � g ^ ] ( ! l £ ä ¥ � + 7 �� â ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � g ! 5 � � � � ) 8 * X ) � j * � + 7 & �� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � ) 8 * X ) � j * � ) 2 & 7� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � ) 8 * X ) � j * � + � j� â ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � 0 % � b ! 5 � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + � & j� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � ) X ) � � 2 � ) � & �� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � ) X ) � � 2 � + )� â ` � � � � � �� g ^ % m ( ^ ( 0 � m 6 ! " ^ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ � + & )� Þæ ç è é é ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ � ) & +� òæ ç ó ô ð è õ ê ë ì í î è ï ð ì í ñ � � � � � � � � � � � £ ä ¥ Ý 7 * & * Ý * & )" â ` �� %   " ! � £ � � ¥ ö ã Ü ö � ) ) � £ ä ¥ Ý * & 7 Ý * & * �� â ` �� " "   6 ! � £ ß Ü 2 ¥ � � � 8 ) 7 * � ) X ) � j 2n � � � � � � � � � � �) & ^ " , % � " ^ 6 1 0 0 ! ^   % 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ ¡ � b , ! f " 0 ( � g 5 ] ( ^ $ 0 4   $ 0 ! ( 0 ' ^ " , 1 0 b , ! f " 0 ( � g ^ h 1 0 $ , 1 6 0 ! 0 ( l b 5 g - ' ^ ( � e ] , g l ( ^ &+ & � ! ( ! " # $ ( - 6 0 ] � ( , g , ' " l ( - 6 f ! 0 ( � b , 1 f " 0 " , - b ! m 0 % ! 4 " m b , 1 f " 0 ( � $ + + 2 � * 7 � � ( � e ] 0 % m 6 ( � $ ] ! ' ( � ] � ! ^ ( ! � _ ¡ , 1 6 0 ! , 6 ( m $ ( - 6 � % 1 - 6 ] � e 0 4 � % 1 ¢ � 6 ( 0 ! ' ( ^ 6 q � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) £ ¤ � q j � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¦ _ , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &� & � 0 0 ] � ( , g # ' " 0 ( 0 ( - 6 0 6 0 g _ ' , - 6 ' ¦ , ( 1 ¢ � 6 ( 0 ! " m 6 � " , ( 0 b , 1 f " 0 ( 0 0 ! ( ! $ ] 0 % 0 " # ( % � e $ ] � e 0 6 0 g _ 4 ^ 0 6 0 ! b , 6 0 . � % � _ 6 ' ( ^ ' e 6 � g ! 5 ] � ! m ( ^ ( 0 ( � e6 , % � _ ¡ � ! ] 0 % l " , ( % � ! ( � e � ] � 1 � e ] % # ] , ! 6 0 , 1 6 0 ! ' _ " . - 6 , $ " , m g , $ , , 1 6 , $ ] � e ] % � i g # ] � 6 ( 0 ! 0 ] m ( ^ 6 q � ! 6 5 d ] � e % f ! 5 � ] m . 0 ' ^ d + ` + � * * ` + * * ) £ ¤ � qj � + ` / ` ) ) � * 8 � + * * ) ¥ ¡ m ] - $ ( % � ] � ] � ! 5 4 ^ , 0 ! ! ' ¦ _ , ! " # ¦ % ! ' 5 " , % 0 &

� , g 1 b 0 ) 0 ] m )9 § ¨ H © ª « ¨ ¬ ­ ® § ¨ § ¬ : ® ¬ ¯ ª ° ± © ² ¬ : ; ² ¯ ® © § « ¬ ¯ ³ ´ ¨ § µ © H ° ³ ¯ H ¬ ¶ ² « · ¨ § © ² ¸ « H H « H ¨ H © H ¹ º ² ¸ ¹ » © ¸ ¼ ® : µ © H ¨ ® ³ ± µ ¯ © ¬ ­ : ® § ´ ² © µ H ­ ® : © ¸ § ´ ½ ¨ H © ¾ · ª « § ­ ² ¨ ; ³ © : · § © ° ³ V9 H H ¨ § ® ² ; ± ­ · H ® H ® » « H « H ; ¿ ­ ² » « H « H ° ± © § « ® H ¬ · ª « § ­ ® H ¶ ² ¸ µ · H ® H ¨ § ´ ² I ² ® ¾ ­ º : ¯ H « VÀ Á § ¯ ¬ · ³ ² ¯ ® ª ¼ ¨ ² ¶ ¸ § ´ ¶ ¬ H ¨ ¸ ­ ® ² ´ ­ : ¼ V � � }  u à � v x÷ Æ | � � v  � z Å y � ~ Æ z Ç v Ãn y  � v x � Æ � � y � { � Æ xÉ Ê Ë � ÷ Æ | � � È x Ë Ì Í