Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική...

of 39 /39
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ 1/39 Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617 Website: http://www.wintowin.gr , Email: [email protected] , Περιεχόμενα Ρεριεχόμενα .................................................................................................................................... 1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ....................................................................................................................... 3 Σκοπόσ ............................................................................................................................................. 4 Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ .................................................................................................................. 6 Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ - ΥΡΟ ΙΔΥΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ .................................................................... 6 Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................. 7 Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ....................................................................... 7 ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ..................................................................................................... 8 Επίτευξθ Στόχων Ρρογράμματοσ και Τελικι Αποπλθρωμι .......................................................... 16 Κατανομι Ρροχπολογιςμοφ ανά Ενζργεια – Δαπάνθ .................................................................. 17 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ....................................................................................................................... 18 Εξυπθρζτθςθ κτιριακϊν αναγκϊν και διαμόρφωςθσ χϊρων / Ειδικζσ εγκαταςτάςεισ ........... 18 Μθχανολογικόσ και Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ ...................................................................... 19 Ρλθροφορικι / Τθλεπικοινωνίεσ .............................................................................................. 21 Κατοχφρωςθ – Τροποποίθςθ Ρατεντϊν – Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ / Χριςθ και Ρροςταςία δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ / Μεταφορά τεχνογνωςίασ. ......... 22 Δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ προϊόντων / υπθρεςιϊν / Διαχειριςτικϊν Συςτθμάτων............................................................................................................................... 22 Δαπάνεσ Τεχνικισ / Τεχνολογικισ, Επιςτθμονικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ ............ 23 Δαπάνεσ προβολισ & επικοινωνίασ.......................................................................................... 24 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων πόρων ........................................... 26 Ανάπτυξθ Ρρωτοτφπων............................................................................................................. 27 Λειτουργικζσ Δαπάνεσ............................................................................................................... 27 Ρρόςκετεσ επιςθμάνςεισ για τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ και δαπάνεσ ................................... 28 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ................................................................................................. 29

Embed Size (px)

description

Προδημοσίευση Προγράμματος Νέα Καινοτομική ΕΠιχειρηματικότητα. Αν έχεις μία καινοτόμα ιδέα, η υλοποίησή της επιδοτείται με 50%. Επικοινώνησε στο 2103608609, [email protected] για λεπτομέρειες.

Transcript of Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική...

 • 1/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  .................................................................................................................................... 1

  ....................................................................................................................... 3

  ............................................................................................................................................. 4

  .................................................................................................................. 6

  1) - .................................................................... 6

  2) ................................................................................................. 7

  ) ....................................................................... 7

  ..................................................................................................... 8

  .......................................................... 16

  .................................................................. 17

  ....................................................................................................................... 18

  / ........... 18

  ...................................................................... 19

  / .............................................................................................. 21

  /

  / . ......... 22

  / /

  ............................................................................................................................... 22

  / , ............ 23

  & .......................................................................................... 24

  ........................................... 26

  ............................................................................................................. 27

  ............................................................................................................... 27

  ................................... 28

  ................................................................................................. 29

 • 2/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  ) (

  ). .............................................................................................. 29

  ) : .................. 30

  ............................................................................................. 32

  ) ........ 32

  . ( 40%) ............................................................. 32

  . ( 30%) ............................ 33

  . () - ( 30%) 35

  .......................................................................................... 36

  )

  ...................................................................................................................................... 36

  .: - ( 30%) ............................ 37

  1 :

  : ................................. 37

  2:

  :

  ........................................................................................................................................... 38

 • 3/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  : -

  : 30.000.000,00

  :

  o 36, 37, 38, 39: 30.000,00 300.000,00

  o : 20.000,00 200.000,00

  : 50%

  :

  : 18 6

  : 50% ( )

  : 50%

  : 10%

  ,

  .

  :

  .

  De minimis: 200.000 (2008 2010)

  : , ,

  :

  (60%)

  1 5 (40%).

  o () 25%. .

  o ( ) 50%

  o ( )

  : ( ) ,

  .

  : 55% , .

  : () / /

  / , () /

  / , ()

  / ,

  .

 • 4/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  /

  / /

  , .

  (

  )

  /

  /

  .

  :

  1. :

  ) / : /

  , ,

  / .

  ) -:

  ,

  .

  ,

  (

  ).

  ) /

  / marketing

  / / /

  .

 • 5/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  2. . ( ,

  , / ,

  ...)

  :

  1.

  . .

  2. , / /

  / .

  3. /

  4. /

  / .

  5. .

  6.

  51%

  .

  :

  .. ,

  , ,

  , ,

  .

  ,

  .

  / /.

  /

  .

 • 6/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  1) -

  18

  .

  2011,

  51% ,

  01-01-2010

  .

  , 2012,

  01-01-2011

  .

  ,

  ( /

  ). ,

  ( 3),

  .

  49% :

  (Venture Capitals)

  25% / ..

  25% /

  ,

 • 7/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  (

  ) 01-01-2010 .

  .

  /

  .

  2)

  ,

  .

  ,

  .

  (1) (2)

  franchising

  ().

  )

  , :

  - 2011 , 31-12-

  2010 (1) (5)

  - 2012 , 31-12-

  2011 (1) (5)

  .

  ( )

  , ,

 • 8/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  ,

  , , .

  .

  , .

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  01.6

  .

  02.4

  07.2

  08 ***

  09

  ***

  10 .

  10.52

  10.71

  10.72

 • 9/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  10.73

  , ,

  10.82

  ,

  10.83

  10.83.12

  ,

  10.83.13

  (

  ),

  ( )

  ,

 • 10/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  10.86

  10.89.11

  11

  11.01.1

  11.05

  11.07

  12

  13

  ( -

  )

  14

  15

  ,

  ( ),

  , ,

  .

  16

  ,

  ,

 • 11/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  .

  17

  ,

  .

  18

  ,

  .

  19

  20

  .

  21

  22

  () .

  23

  .

  24

  (

  )

  25

  ,

  .

  26

  ,

  27

 • 12/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  28

  ....

  29

  ,

  30

  (

  )

  31

  32

  (

  )

  33

  .

  36 ,

  37

  38

  ,

  39

  58

  58.2

  61

  61.1

 • 13/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  61.2

  61.3

  62.0

  ,

  62.01

  .

  62.02.3

  62.02.30

  62.02.30.02

  62.02.30.04

  62.03

  62.03.1

  62.03.12

 • 14/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  62.09

  62.09.2

  ....

  62.09.20

  ....

  63

  63.1

  ,

  63.11

  ,

  63.11.1

  ,

  ,

  63.11.11

  63.11.11.01

  63.11.11.02

  63.11.11.03

 • 15/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  ( )

  63.11.11.04

  63.11.13

  63.12 (web portals)

  63.12.1

  (web portals)

  63.12.10

  (web portals)

  71

  71.20

  72

  74

  ,

  74.10.1

  ,

  74.10.2

  82.92

  (

  .).

 • 16/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  NA

  CE

  NA

  CE

  -

  C

  PA

  -

  CP

  A

  -

  82.92.10.05

  91

  ,

  ,

  ** :

  08.92

  09.90.11

  , ..

  1

  ,

  . , :

  / (2) ,

  :

  o

 • 17/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  :

  o /

  o

  o / .

  :

  o ()

  :

  o / /

  o

  o

  o /

  / -

  1. / /

  25%

  2. 80%

  3. / 40 %

  4.

  /

  /

  40%

  5. ,

  /

  25%

  6. / ,

  20%

  /

 • 18/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  / ,

  ,

  ,

  10% 20.000

  7. & 20%

  8.

  10%

  9. 20%

  10. ** 5% 12.000,00

  ** (

  ).

  /

  , , (

  ) , ,

  ( )

  /

  // .

 • 19/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  (. ).

  /

  .

  & , ,

  , , ,

  / .

  .

  , , .)

  (

  ) :

  /

  (

  / ,

  , .

  :

  /

  / ..

  ,

  .

  8

  .

  / (15)

  .

 • 20/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  /

  . :

  .

  Hardware

  .

  (barcode), ,

  ,

  .

  (

  ).

  , , ...

  /

  .

  10% .

  / .

  /

  / .

  ,

  .

  .

  /

  .

  15%

  . ,

  ,

  /

  ,

  .

 • 21/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  /

  /

  .

  . :

  .

  (. CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory)

  CIM (Computer Integrated Manufactory) ).

  /

  (e-business),

  (e-commerce),

  Business Intelligence.

  (, , , , data

  collection, CRM, ERP, ...).

  ( )

  (. search engine optimization)

  (Back up / Data Recovery , script,

  , )

  ( /

  ) .

  .

  :

  , ,

  10%

  .

  .

 • 22/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  .

  ,

  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 2.0 (

  ).

  /

  / .

  ,

  , (..

  , , ,

  ,

  ...), .

  .

  IV

  .

  / /

  :

  / /

  , , .

  (, ,

  , , )

 • 23/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  ,

  .

  ,

  /

  .

  .

  .

  ( )

  CE

  .

  .

  / ,

  :

  .

  .

  ,

  / .

  .

  /

  ,

  :

 • 24/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  ) , ,

  3.000,00

  ) , benchmarking,

  , ,

  , ,

  (risk analysis), (marketing plan), ...

  ) (

  ) ,

  ( ) (.. ISO 9001

  2008, ISO 14001 EMAS, HACCP,

  OTO TEXT, 1801 ...) 10.000,0 .

  )

  )

  Joint-Ventures

  :

  (

  )

  ..

  .

  &

  :

 • 25/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  / /

  .

  .

  **.

  / /

  / /

  **

  .

  **

  In-Store Marketing

  .

  **:

  / / .

  :

  /

  ( plasma, video, T.V.)

  .

  (market place) portal

  .

  ,

  /

 • 26/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  ( )

  stand ( ),

  / (

  )

  (

  ,

  ..)

  flyers

  .

  /

  ( ) /

  (.. , ,

  /

  ), 12 , (-)

  :

  -

 • 27/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  '

  .

  , .

  .

  . :

  ( /

  ),

  , ,

  ,

  ( , ,

  ).

  ,

  ( )

  /,

  /

  / ,

  .

  12 .

 • 28/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  ,

  ..,

  .

  , :

  10. .

  .

  domain name

  10. ..

  ,

  .

  .

  ,

  (..) 2010/2011 (1)

  . (

  ) ()

  ,

  ( 7 )

  2010/2011 ( 2011/2012)

  .

  ,

  .

  (),

  , 7 /

  .

 • 29/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  .

  (.. ).

  .

  Leasing

  .

  )

  ( ).

  /

  1 ( )

  2

  .

  3 / (

  ) (1).

  4 /

  , 8 .1599/86

  (

  )

  (-) ( )

  . , 3

  7 .

  5 ,

  /

  , .

  6

 • 30/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  .

  7 /

  prospectus .

  ,

  .

  .

  8 / /

  9 8 .1599/86

  ( )

  10 De Minimis

  ( )

  (

  / ).

  11 ( ) ( ).

  , ,

  , , ,

  )

  :

  /

  1 ( ).

  2 - (), 2008, 2009, 2010

  ( , 2009, 2010, 2011) .

  .

  .

 • 31/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  3 3, 5 (

  ), 01 ( .) () 2008, 2009, 2010

  ( , 2009, 2010, 2011).

  .

  .

  4 (

  ). /

  , ).

  5 () 2008, 2009, 2010 ( 2009,

  2010, 2011) .

  6

  7. ,

  ( 7

  ), ,

  (), 2008, 2009, 2010

  .

  7 : ...

  ( ... 97 ... 08)

  .

  8 .

  ,

  .

  9 / .

  25% /

  ,

  .

  10 /

  .

  .

  11

  (

 • 32/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  / ).

  12 8 .1599/86

  ( )

  13 ( ) ( ).

  , ,

  , , ,

  ,

  1100,00.

  (

  ) 1,10

  )

  . ( 40%)

  () .

  /

  ()

 • 33/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  1 /

  , ,

  //

  500

  2 / /

  / / '

  .

  -

  / /

  / ,

  / /

  / -

  300

  3

  ,

  200

  (*) (0,4) 400 (max.)

  . (

  30%)

  .

 • 34/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  30%

  300 .

  on off

  () ( ) 350 , .

  /

  ()

  1

  A. /

  B. / /

  C. /

  /

  500

  2

  , ,

  ,

  300

  3 /

  . /

  200

  .

  (*)

  (0,3)

  300 (max.)

 • 35/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  . ()

  - ( 30%)

  .

  30%

  300 .

  on off

  () ( ) 350 ,

  .

  /

  ()

  1

  / / /

  /

  , ,

  /

  ()

  /

  450

  2

  ?

  200

  3 / 200

 • 36/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  /:

  /

  4

  150

  .

  (*)

  (0,3)

  300 (max.)

  ,

  1000: () + () + () =

  1,1 ( 1000 *1,1 = 1100).

  550

  .

  .

  )

 • 37/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  :

  .: - (

  30%)

  .

  - (4)

  . - :

  1:

  2:

  30%

  300 .

  on off

  () 350 , .

  1 :

  :

  /

  1

  400

 • 38/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  2

  , ,

  ,

  300

  3 /

  . /

  150

  4

  1. .

  2.

  3.

  4.

  100

  (*)

  (0,3)

  300 (max.)

  2:

  :

  /

  1 /

  . /

  150

  2

  300

 • 39/39

  52, , 10672, 5 , . 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

  Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

  3

  , ,

  ,

  350

  4

  1. .

  2.

  3.

  4.

  200

  (*)

  (0,3)

  300 (max.)

  .

  .