Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική...

39
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ 1/39 Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617 Website: http://www.wintowin.gr , Email: [email protected] , Περιεχόμενα Ρεριεχόμενα .................................................................................................................................... 1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ....................................................................................................................... 3 Σκοπόσ ............................................................................................................................................. 4 Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ .................................................................................................................. 6 Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ - ΥΡΟ ΙΔΥΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ .................................................................... 6 Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................. 7 Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ....................................................................... 7 ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ..................................................................................................... 8 Επίτευξθ Στόχων Ρρογράμματοσ και Τελικι Αποπλθρωμι .......................................................... 16 Κατανομι Ρροχπολογιςμοφ ανά Ενζργεια – Δαπάνθ .................................................................. 17 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ....................................................................................................................... 18 Εξυπθρζτθςθ κτιριακϊν αναγκϊν και διαμόρφωςθσ χϊρων / Ειδικζσ εγκαταςτάςεισ ........... 18 Μθχανολογικόσ και Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ ...................................................................... 19 Ρλθροφορικι / Τθλεπικοινωνίεσ .............................................................................................. 21 Κατοχφρωςθ – Τροποποίθςθ Ρατεντϊν – Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ / Χριςθ και Ρροςταςία δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ / Μεταφορά τεχνογνωςίασ. ......... 22 Δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ προϊόντων / υπθρεςιϊν / Διαχειριςτικϊν Συςτθμάτων............................................................................................................................... 22 Δαπάνεσ Τεχνικισ / Τεχνολογικισ, Επιςτθμονικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ ............ 23 Δαπάνεσ προβολισ & επικοινωνίασ.......................................................................................... 24 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων πόρων ........................................... 26 Ανάπτυξθ Ρρωτοτφπων............................................................................................................. 27 Λειτουργικζσ Δαπάνεσ............................................................................................................... 27 Ρρόςκετεσ επιςθμάνςεισ για τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ και δαπάνεσ ................................... 28 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ................................................................................................. 29

description

Προδημοσίευση Προγράμματος Νέα Καινοτομική ΕΠιχειρηματικότητα. Αν έχεις μία καινοτόμα ιδέα, η υλοποίησή της επιδοτείται με 50%. Επικοινώνησε στο 2103608609, [email protected] για λεπτομέρειες.

Transcript of Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική...

Page 1: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

1/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Περιεχόμενα

Ρεριεχόμενα .................................................................................................................................... 1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ....................................................................................................................... 3

Σκοπόσ ............................................................................................................................................. 4

Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ .................................................................................................................. 6

Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ - ΥΡΟ ΙΔΥΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ .................................................................... 6

Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................. 7

Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ....................................................................... 7

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ..................................................................................................... 8

Επίτευξθ Στόχων Ρρογράμματοσ και Τελικι Αποπλθρωμι .......................................................... 16

Κατανομι Ρροχπολογιςμοφ ανά Ενζργεια – Δαπάνθ .................................................................. 17

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ ....................................................................................................................... 18

Εξυπθρζτθςθ κτιριακϊν αναγκϊν και διαμόρφωςθσ χϊρων / Ειδικζσ εγκαταςτάςεισ ........... 18

Μθχανολογικόσ και Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ ...................................................................... 19

Ρλθροφορικι / Τθλεπικοινωνίεσ .............................................................................................. 21

Κατοχφρωςθ – Τροποποίθςθ Ρατεντϊν – Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ / Χριςθ και Ρροςταςία

δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ / Μεταφορά τεχνογνωςίασ. ......... 22

Δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ προϊόντων / υπθρεςιϊν / Διαχειριςτικϊν

Συςτθμάτων ............................................................................................................................... 22

Δαπάνεσ Τεχνικισ / Τεχνολογικισ, Επιςτθμονικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ ............ 23

Δαπάνεσ προβολισ & επικοινωνίασ .......................................................................................... 24

Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων πόρων ........................................... 26

Ανάπτυξθ Ρρωτοτφπων ............................................................................................................. 27

Λειτουργικζσ Δαπάνεσ ............................................................................................................... 27

Ρρόςκετεσ επιςθμάνςεισ για τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ και δαπάνεσ ................................... 28

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ................................................................................................. 29

Page 2: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

2/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Α) Φυςικά Ρρόςωπα – Υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ – Νεοςφςτατεσ Επιχειριςεισ (χωρίσ

κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ). .............................................................................................. 29

Β) Επιχειριςεισ που ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ: .................. 30

Αξιολόγθςθ Ρροτάςεων – Κατάταξθ ............................................................................................. 32

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ........ 32

Α. ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (Βαρφτθτα 40%) ............................................................. 32

Β. ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΕΑ (Βαρφτθτα 30%) ............................ 33

Γ. ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ (ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - (Βαρφτθτα 30%) 35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ .......................................................................................... 36

Β) ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΡΟ ΜΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΕ ΡΛΗΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΕΣ

ΧΗΣΕΙΣ ...................................................................................................................................... 36

Β.: ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΕΑ - (Βαρφτθτα 30%) ............................ 37

Ρερίπτωςθ 1θ : Επιχειριςεισ με μια ζωσ και δφο διαχειριςτικζσ χριςεισ τα οικονομικά

ςτοιχεία και οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: ................................. 37

Ρερίπτωςθ 2θ: για επιχειριςεισ με τουλάχιςτο τρείσ ζωσ και πζντε διαχειριςτικζσ

χριςεισ τα οικονομικά ςτοιχεία και οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ:

........................................................................................................................................... 38

Page 3: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

3/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Γενικέσ Πληροφορίεσ

Περίοδοσ Τποβολισ Αιτιςεων: … - εξάντλθςθ προχπολογιςμοφ

Προχπολογιςμόσ Προγράμματοσ: 30.000.000,00 €

Προχπολογιςμόσ επενδυτικϊν ςχεδίων:

o Μεταποίθςθ και τομείσ 36, 37, 38, 39: €30.000,00 ζωσ €300.000,00

o Άλλοι κλάδοι: €20.000,00 ζωσ €200.000,00

Επιδότθςθ: 50%

Ζναρξθ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν: θμερομθνία προκιρυξθσ

Διάρκεια ζργου: 18 μινεσ από τθν απόφαςθ ζγκριςθσ – δυνατότθτα 6μθνθσ παράταςθσ

Δυνατότθτα προκαταβολισ: 50% τθσ επιχοριγθςθσ (με ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι)

Δυνατότθτα ενδιάμεςου ελζγχου: 50% τθσ επιχοριγθςθσ

Αποπλθρωμι: Το τελικό 10% τθσ επιχοριγθςθσ αποδίδεται ζνα χρόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ

βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ, εφόςον ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι του προγράμματοσ και του

επενδυτικοφ πλάνου.

Απαςχόλθςθ: διατιρθςθ υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ για ζνα ζτοσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ

βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ.

De minimis: €200.000 (2008 – 2010)

Σομείσ: Δραςτθριότθτεσ Ραραγωγισ, Μεταποίθςθ, Υπθρεςίεσ

Κατανομι Προχπολογιςμοφ: τα επιχειρθματικά ςχζδια που υποβάλλονται από φυςικά

πρόςωπα για τθ ςφςταςθ επιχείρθςθσ ι από επιχειριςεισ που δεν ζχουν κλείςει

διαχειριςτικι χριςθ (60%) και για τα επιχειρθματικά ςχζδια που υποβάλλονται από

υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ από 1 ζωσ 5 πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ (40%).

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΘΜΑ ΕΡΓΟΤ

o Ιδία Συμμετοχι (τουλάχιςτον) 25%. Δεν απαιτείται θ τεκμθρίωςι τθσ.

o Δθμόςια Χρθματοδότθςθ (κατά περίπτωςθ) 50%

o Τραπεηικι Συμμετοχι (μθ υποχρεωτικι) Το υπόλοιπο ποςοςτό

Νζα επιχείρθςθ: Για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ (και μόνο) χαρακτθρίηεται ωσ νζα, μια

επιχείρθςθ που ζχει κλείςει ζωσ και πζντε πλιρθσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.

Βακμολογικι βάςθ: 55% τθσ βακμολογίασ, ενϊ δεν προβλζπονται επιλαχοφςεσ προτάςεισ.

Βαςικι Επιδίωξθ: (α) τθν ανάπτυξθ / διάκεςθ / εμπορευματοποίθςθ νζων προϊόντων ι

υπθρεςιϊν μθ αξιοποιθμζνθσ γνϊςθσ / τεχνογνωςίασ, (β) τθν επζκταςθ / ριηικι

διαφοροποίθςθ των προϊόντων / υπθρεςιϊν τουσ, (γ) τθν εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων

και διεργαςιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία / διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν τουσ, δια

μζςου τθσ υλοποίθςθσ και εφαρμογισ καινοτόμων ιδεϊν.

Page 4: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

4/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

κοπόσ

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ / ίδρυςθσ επιχειριςεων από φυςικά πρόςωπα τα οποία επιδιϊκουν

να μετατρζψουν μία καινοτόμο ιδζα ι/και μία καταγεγραμμζνθ / κατοχυρωμζνθ αλλά μθ

ειςζτι εμπορικά αξιοποιθμζνθ τεχνογνωςία, ςε επιχειρθματικι καινοτομία.

Ενίςχυςθ πολφ μικρϊν και μικρϊν νζων επιχειριςεων (οι οποίεσ ζχουν κλείςει ζωσ και πζντε

πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ) οι οποίεσ επιδιϊκουν τθν εμπορικι αξιοποίθςθ καινοτομικϊν

ιδεϊν υπό τθ μορφι τθσ εμπορικισ διάκεςθσ νζων προϊόντων ι υπθρεςιϊν ι τθν επζκταςθ /

διαφοροποίθςθ των προϊόντων / υπθρεςιϊν τουσ ι τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ

ι τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν που χρθςιμοποιοφν.

Το πρόγραμμα αποςκοπεί ιδιαίτερα ςτθν ενκάρρυνςθ επιχειρθματικϊν προτάςεων με τα εξισ

χαρακτθριςτικά:

1. Καινοτομία :

ι) Επιςτθμονικι ι/και Σεχνολογικι: αξιοποίθςθ επιςτθμονικισ ι / και τεχνολογικισ

φφςεωσ ιδζασ, πρωτότυπθσ λφςθσ προβλιματοσ, ανακάλυψθσ ι ςυνδυαςμοφ

διακζςιμων γνϊςεων ι/και τεχνολογιϊν.

ιι) Μθ-Σεχνολογικι: εφαρμογι μιασ καινοτόμου ιδζασ ι εφαρμογι γνϊςθσ μθ

τεχνολογικοφ χαρακτιρα ι καινοτομικόσ ςυνδυαςμόσ καλϊσ καταγεγραμμζνθσ και

υφιςτάμενθσ γνϊςθσ, που κα επθρεάςει ςθμαντικά και κετικά τθν

ανταγωνιςτικότθτα τθσ προσ ίδρυςθ επιχείρθςθσ ι τθσ μικρισ και πολφ μικρισ

επιχείρθςθσ. Στθν κατθγορία αυτι δφναται να περιλαμβάνονται οι καινοτομίεσ

διεργαςιϊν και κατά περίπτωςθ οι οικολογικζσ καινοτομίεσ υπό τουσ όρουσ,

περιοριςμοφσ και προχποκζςεισ που ορίηονται ανωτζρω (βλζπε πίνακα επεξιγθςθσ

όρων και ςυντμιςεων).

ιιι) Γίνονται δεκτζσ και αξιολογοφνται προτάςεισ/επενδυτικά ςχζδια οργανωτικισ

καινοτομίασ ι/και καινοτομίασ marketing υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα

περιλαμβάνουν / ςυνδυάηονται και με καινοτομίεσ προϊόντων / υπθρεςιϊν /

διεργαςιϊν.

Page 5: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

5/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

2. Τψθλι ποιότθτα επιχειρθματικισ ομάδασ. (Ραραγωγικζσ δεξιότθτεσ, επιχειρθματικό

ταλζντο, υψθλό / κατάλλθλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνϊςθ του αντικειμζνου

κ.τ.λ.)

Ραράλλθλα με τθν ενίςχυςθ καινοτομικϊν ιδεϊν το πρόγραμμα επιδιϊκει:

1. Είςοδο ςε νζεσ αγορζσ ι ςε αναπτυςςόμενεσ αγορζσ ανοικτοφ ανταγωνιςμοφ και κετικϊν

προοπτικϊν. Ενίςχυςθ ανταγωνιςτικισ κζςθσ ςε διεκνείσ αγορζσ.

2. Ανάπτυξθ προϊόντων, υπθρεςιϊν ι/και διαδικαςιϊν πράςινθσ ανάπτυξθσ ι / και υψθλϊν

προοπτικϊν ηιτθςθσ από τθν εγχϊρια ι / και διεκνι αγορά.

3. Ανάπτυξθ και διάκεςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν ςθμαντικά ι τελείωσ διαφοροποιθμζνων

των υφιςτάμενων βαςικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν με υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία

4. Αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων ςυνεργαςίασ / ςυνζργιασ με ερευνθτικά ι ακαδθμαϊκά

ιδρφματα ι / και επιχειρθματικοφσ εταίρουσ.

5. Δθμιουργία απαςχόλθςθσ ςε κζςεισ υψθλισ ζνταςθσ γνϊςθσ.

6. Δθμιουργία νζων καινοτόμων επιχειριςεων από γυναίκεσ επιχειρθματίεσ υπό τθν

προχπόκεςθ ότι τα επιχειρθματικά ςχζδια αφοροφν επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ μία ι

περιςςότερεσ γυναίκεσ είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ και οι

επιχειριςεισ αυτζσ διευκφνονται από γυναίκα.

Υπογραμμίηεται ότι:

Η υψθλι ζνταςθ γνϊςθσ υπό μορφι π.χ. κατοχισ κατοχυρωμζνθσ τεχνογνωςίασ,

πατζντασ κτλ, θ φπαρξθ δραςτθριοτιτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ, οι ςυνεργαςίεσ με

ακαδθμαϊκά ι ερευνθτικά ιδρφματα, εάν υπάρχουν κα ςυνεκτιμθκοφν κετικά, αλλά δεν

αποτελοφν απαραίτθτεσ και δεςμευτικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα.

Η ζννοια τθσ καινοτομίασ και του καινοτομικοφ γενικά, νοείται και αξιολογείται κατ’

ελάχιςτον ςε επίπεδο Ελλθνικισ επικράτειασ.

Οι επιλζξιμοι φορείσ δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν εμπειρία από επιςτθμονικι ζρευνα ι

διαδικαςίεσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ αλλά να διακζτουν γνϊςθ και εμπειρία ςτο πεδίο το

οποίο επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν κακϊσ και καινοτόμεσ ιδζεσ οι οποίεσ μποροφν

εν δυνάμει να μεταςχθματιςτοφν ςε επιτυχθμζνα προϊόντα/ υπθρεςίεσ/διαδικαςίεσ.

Η υιοκζτθςθ και χριςθ / εφαρμογι καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν αξιολογείται

κετικά αλλά ΔΕΝ αποτελεί από μόνθ τθσ καινοτομία.

Page 6: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

6/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Επιλέξιμεσ Επιχειρήςεισ

Α1) ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΤΠΟ ΙΔΡΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

Φυςικά πρόςωπα άνω των 18 ετϊν

Αφορά μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ

Ημερομθνία ςφςταςθσ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ και μζχρι τθν

πρϊτθ εκταμίευςθ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ.

Για προτάςεισ που υποβάλλονται εντόσ του 2011, οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ κα πρζπει να

δραςτθριοποιοφνται ςτον Ελλθνικό χϊρο και να ιδρφονται με κατϋ ελάχιςτο ποςοςτό

ςυμμετοχισ 51% και αποκλειςτικισ διαχείριςθσ, από φυςικά πρόςωπα τα οποία είναι

άνεργα ι μιςκωτοί ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν αςκοφςαν επιχειρθματικι

δραςτθριότθτα από τθν 01-01-2010 μζχρι και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του

προγράμματοσ.

Αντιςτοίχωσ, για προτάςεισ που υποβάλλονται εντόσ του 2012, οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ

κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ςτον Ελλθνικό χϊρο και να ιδρφονται από φυςικά

πρόςωπα τα οποία είναι άνεργα ι μιςκωτοί ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν

αςκοφςαν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα από τθν 01-01-2011 μζχρι και τθν θμερομθνία

προκιρυξθσ του προγράμματοσ και ομοίωσ για τα υπόλοιπα ζτθ που κα διαρκζςει το

πρόγραμμα.

Για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ και του ανωτζρω ςθμείου ειδικότερα, ωσ ζναρξθ άςκθςθσ

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ νοείται θ θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ατομικισ

επιχείρθςθσ ι θ ςυμμετοχι ςε επιχείρθςθ ωσ εταίροσ (διοικθτικι ι / και οικονομικι

ςυμμετοχι). Δεν κεωρείται ότι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, οι επιτθδευματίεσ που

αςκοφν ελεφκερο επάγγελμα και δθλϊνουν τα ειςοδιματα τουσ ςτθν κατθγορία ελεφκερα

επαγγζλματα (ζντυπο φορολογίασ Ε3), κακϊσ επίςθσ και όςοι δθλϊνουν ειςοδιματα από

αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ που φορολογοφνται αποκλειςτικά με βάςθ το αντικειμενικό

ςφςτθμα.

Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικοφ κεφαλαίου επιτρζπεται:

θ ςυμμετοχι Εταιρειϊν Ραροχισ Επιχειρθματικϊν Κεφαλαίων (Venture Capitals) με

ποςοςτό μζχρι 25% του μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου..

θ ςυμμετοχι φυςικϊν προςϊπων και μζχρι ποςοςτοφ 25% του μετοχικοφ / εταιρικοφ

κεφαλαίου για κάκε διακριτι ςυμμετοχι ζκαςτου φυςικοφ προςϊπου, τα οποία

Page 7: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

7/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

αςκοφςαν ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ςυμμετοχι ςε επιχείρθςθ ωσ

εταίροσ) και μετά τθν 01-01-2010 και μζχρι τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Αυτά τα φυςικά

πρόςωπα δεν επιτρζπεται να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ τθσ υπό ςφςταςθ εταιρίασ.

Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι άλλων νομικϊν προςϊπων ωσ μετόχων / εταίρων ςτισ

υπό ςφςταςθ εταιρίεσ.

Α2) ΝΕΟΤΣΑΣΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

Νεοςφςτατεσ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ

επενδυτικισ πρόταςθσ ζχουν ςυςτακεί και κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ αλλά δεν ζχουν

ςυμπλθρϊςει μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ.

Ελλείψει διαχειριςτικϊν χριςεων και ςτοιχείων, οι επιχειριςεισ αυτζσ αξιολογοφνται ωσ υπό

ίδρυςθ επιχειριςεισ.

Εξαιροφνται και ςτισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ (Α1) και (Α2) και ςυνεπϊσ είναι μθ επιλζξιμεσ

οι επιχειριςεισ που αναπτφςςονται ι δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ franchising

(δικαιόχρθςθσ).

Β) ΝΕΕ ΜΙΚΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

Νζεσ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ:

- Για επενδυτικά ςχζδια που υποβάλλονται εντόσ του 2011 κα πρζπει, μζχρι και τθν 31-12-

2010 να ζχουν κλείςει από τουλάχιςτον μία (1) ζωσ και πζντε (5) πλιρεισ διαχειριςτικζσ

χριςεισ

- Για επενδυτικά ςχζδια που υποβάλλονται εντόσ του 2012 κα πρζπει, μζχρι και τθν 31-12-

2011 να ζχουν κλείςει από τουλάχιςτον μία (1) ζωσ και πζντε (5) πλιρεισ διαχειριςτικζσ

χριςεισ και ομοίωσ για τα υπόλοιπα ζτθ που κα διαρκζςει το πρόγραμμα.

Σε περίπτωςθ που θ ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ δεν δραςτθριοποιείται ιδθ ςε επιλζξιμθ

οικονομικι δραςτθριότθτα (είτε ωσ κφρια είτε ωσ δευτερεφουςα) κα πρζπει να κάνει ζναρξθ

νζασ δραςτθριότθτασ ςτθ ΔΟΤ, με αντίςτοιχθ τροποποίθςθ καταςτατικοφ όπου απαιτείται,

Page 8: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

8/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

που κα αντιςτοιχεί ςε ζναν τουλάχιςτον από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ, πριν τθν υποβολι τθσ

πρόταςθσ ι, το αργότερο, πριν τθν πρϊτθ εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ.

Οι ατομικζσ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να κάνουν ζναρξθ νζασ

δραςτθριότθτασ ςτθ ΔΟΥ που κα αντιςτοιχεί ςε ζναν τουλάχιςτον από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ

πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ.

ε κάκε περίπτωςθ οι εταιρίεσ που υποβάλλουν επενδυτικι πρόταςθ ςτα πλαίςια του

παρόντοσ, κα αξιολογθκοφν επί τθ βάςει του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων τουσ.

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

01.6

Υποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία

δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μετά

τθ ςυγκομιδι.

02.4

Υποςτθρικτικζσ προσ τθ δαςοκομία

υπθρεςίεσ

07.2 Εξόρυξθ μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία ***

09

Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ

εξόρυξθσ***

10 Βιομθχανία τροφίμων.

10.52 Παραγωγι παγωτϊν

10.71

Αρτοποιία· παραγωγι νωπϊν ειδϊν

ηαχαροπλαςτικισ

10.72 Παραγωγι παξιμαδιϊν και μπιςκότων·

Page 9: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

9/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν

ηαχαροπλαςτικισ

10.73

Παραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν,

κουςκοφσ και παρόμοιων

αλευρωδϊν προϊόντων

10.82

Παραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και

ηαχαρωτϊν

10.83 Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ

10.83.12

Επεξεργαςία υποκατάςτατων του καφζ·

εκχυλιςμάτων, αποςταγμάτων και

ςυμπυκνωμάτων του καφζ ι των

υποκατάςτατων του καφζ· λοβοφ και

φλοιοφ καφζ

10.83.13

Επεξεργαςία πράςινου τςαγιοφ (που δεν

ζχει υποςτεί ηφμωςθ), μαφρου τςαγιοφ

(που ζχει υποςτεί ηφμωςθ) και τςαγιοφ

που ζχει υποςτεί εν μζρει ηφμωςθ, που

διακζτονται ςε άμεςεσ ςυςκευαςίεσ

περιεχομζνου <= 3 kg

10.83.14

Επεξεργαςία εκχυλιςμάτων,

αποςταγμάτων, ςυμπυκνωμάτων και

παραςκευαςμάτων τςαγιοφ ι μάτε

10.83.15 Επεξεργαςία αφεψθμάτων βοτάνων

10.84 Ραραγωγι αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Παραγωγι ζτοιμων γευμάτων και

φαγθτϊν

Page 10: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

10/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

10.86

Παραγωγι ομογενοποιθμζνων

παραςκευαςμάτων διατροφισ και

διαιτθτικϊν τροφϊν

10.89.11

Ραραγωγι ςουπϊν και ηωμϊν και

παραςκευαςμάτων τουσ

11 Βιομθχανία Ποτϊν

11.01.1

Παραγωγι αποςταγμζνων αλκοολοφχων

ποτϊν

11.05 Ηυκοποιία

11.07

Παραγωγι αναψυκτικϊν· παραγωγι

μεταλλικοφ νεροφ και άλλων

εμφιαλωμζνων νερϊν

12 Παραγωγι προϊόντων καπνοφ

13

Παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν

υλικϊν

(με τθν εξαίρεςθ των ςυνκετικϊν ινϊν -

βλζπε κάτωκι εξαιρζςεισ)

14 Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ

15

Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ,

καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν ),

τςαντϊν , ειδϊν ςελοποιίασ, ειδϊν

ςαγματοποιίασ και υποδθμάτων και

υποδθμάτων.

16

Βιομθχανία ξφλου και καταςκευι

προϊόντων από ξφλο και φελλό, εκτόσ

από τα ζπιπλα, καταςκευι ειδϊν

Page 11: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

11/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ.

17

Καταςκευι χαρτοπολτοφ, χαρτιοφ και

προϊόντων από χαρτί.

18

Εκδόςεισ, εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι

προεγγεγραμμζνων μζςων εγγραφισ

ιχου και εικόνασ ι μζςων

πλθροφορικισ.

19

Παραγωγι οπτάνκρακα και προϊόντων

διφλιςθσ πετρελαίου

20

Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και

προϊόντων.

21

Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν

προϊόντων και φαρμακευτικϊν

ςκευαςμάτων

22

Παραγωγι προϊόντων από ελαςτικό

(καουτςοφκ) και πλαςτικζσ φλεσ.

23

Καταςκευι άλλων προϊόντων από μθ

μεταλλικά ορυκτά.

24

Παραγωγι βαςικϊν μετάλλων (εκτόσ

των κάτωκι αναφερόμενων εξαιρζςεων)

25

Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με

εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ

εξοπλιςμοφ.

26

Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,

θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων

27 Καταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ

Page 12: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

12/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

28

Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν

εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α.

29

Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων,

ρυμουλκοφμενων και

θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων

30

Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ

μεταφορϊν (εκτόσ των κάτωκι

αναφερόμενων εξαιρζςεων)

31 Καταςκευι επίπλων

32

Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ

(εκτόσ των κάτωκι αναφερόμενων

εξαιρζςεων)

33

Επιςκευι και εγκατάςταςθ

μθχανθμάτων εξοπλιςμοφ.

36 υλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ

37 Επεξεργαςία Λυμάτων

38

υλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ

απορριμμάτων· ανάκτθςθ υλικϊν

39

Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ

υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων

58 Εκδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ

58.2 Ζκδοςθ λογιςμικοφ

61 Σθλεπικοινωνίεσ

61.1 Ενςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ

Page 13: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

13/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

δραςτθριότθτεσ

61.2

Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ

δραςτθριότθτεσ

61.3

Δορυφορικζσ τθλεπικοινωνιακζσ

δραςτθριότθτεσ

62.0

Δραςτθριότθτεσ Προγραμματιςμοφ

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παροχισ

ςυμβουλϊν και ςυναφείσ

δραςτθριότθτεσ

62.01

Δραςτθριότθτεσ Προγραμματιςμοφ

θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων.

62.02.3

Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για

τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ

62.02.30

Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για

τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ

62.02.30.02

Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ

εξειδικευμζνου λογιςμικοφ εφαρμογϊν

62.02.30.04

Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ λογιςμικοφ

πολυμζςων

62.03

Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν

ςυςτθμάτων

62.03.1

Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν

ςυςτθμάτων

62.03.12

Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι

Page 14: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

14/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

62.09

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τεχνολογίασ

τθσ πλθροφορίασ και δραςτθριότθτεσ

υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν

62.09.2

Άλλεσ υπθρεςίεσ των τεχνολογιϊν τθσ

πλθροφορίασ και των θλεκτρονικϊν

υπολογιςτϊν π.δ.κ.α.

62.09.20

Άλλεσ υπθρεςίεσ των τεχνολογιϊν τθσ

πλθροφορίασ και των θλεκτρονικϊν

υπολογιςτϊν π.δ.κ.α.

63

Δραςτηριότητεσ υπηρεςιών

πληροφορίασ

63.1

Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ

και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ· δικτυακζσ

πφλεσ

63.11

Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ

και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

63.11.1

Τπθρεςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων,

παροχισ κεντρικοφ υπολογιςτι,

λειτουργίασ εφαρμογϊν και παροχισ

λοιπισ υποδομισ τεχνολογιϊν τθσ

πλθροφορίασ

63.11.11 Τπθρεςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων

63.11.11.01 Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ βάςεων δεδομζνων

63.11.11.02

Υπθρεςίεσ αποκικευςθσ βάςεων

δεδομζνων

63.11.11.03 Υπθρεςίεσ διάκεςθσ εξοπλιςμοφ

επεξεργαςίασ δεδομζνων ι δικτφων

Page 15: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

15/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

(υπολογιςτικισ ιςχφοσ κλπ)

63.11.11.04

Υπθρεςίεσ προετοιμαςίασ ειςαγωγισ

δεδομζνων

63.11.13

Παροχι υπθρεςιϊν εφαρμογϊν

πλθροφορικισ

63.12 Δικτυακζσ πφλεσ (web portals)

63.12.1

Παραγωγι περιεχόμενου δικτυακϊν

πυλϊν (web portals)

63.12.10

Παραγωγι περιεχόμενου δικτυακϊν

πυλϊν (web portals)

71

Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και

δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν· τεχνικζσ

δοκιμζσ και αναλφςεισ

71.20 Σεχνικζσ Δοκιμζσ και Αναλφςεισ

72 Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ

74

Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ

και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ

74.10.1

Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν

χϊρων, βιομθχανικισ ςχεδίαςθσ και

άλλεσ υπθρεςίεσ εξειδικευμζνου

ςχεδιαςμοφ

74.10.2 Παραγωγι πρωτοτφπων ςχεδίων

82.92

Δραςτθριότθτεσ ςυςκευαςίασ (μόνο

προϊόντων που ανικουν ςε επιλζξιμεσ

δρας.).

Page 16: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

16/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ΣΟΜ

ΕΙ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΙ

NA

CE

ΣΑΞΕ

Ι

NA

CE

ΚΑ

ΣΘ

ΓΟ-

ΡΙΕ

C

PA

ΤΠ

ΟΚ

Α-

ΣΘΓΟ

ΡΙΕ

CP

A

ΕΘΝ

ΙΚΕ

ΔΡ

ΑΣ

Θ-

ΡΙΟ

ΣΘΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

82.92.10.05

Υπθρεςίεσ ςυςκευαςίασ και

αποςυςκευαςίασ εμπορευμάτων

91

Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν,

αρχειοφυλακείων, μουςείων και λοιπζσ

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ:

08.92 Σφρφθ

09.90.11 Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ λικάνκρακα

Επίςθσ, εξαιροφνται οι κλάδοι που επιδοτοφνται από το Ε.Π. Αγροτικι Ανάπτυξθ

Επίτευξη τόχων Προγράμματοσ και Σελική Αποπληρωμή

Με τθν ολοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ι το αργότερο 1 χρόνο μετά τθν

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδεικνφει τθν

επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κζςει ωσ δζςμευςι τθσ με τθν υποβολι του Επενδυτικοφ

Σχεδίου. Οι ςτόχοι αυτοί, ορίηονται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ:

Φυςικά Ρρόςωπα / Υπό ςφςταςθ Επιχειριςεισ και (Α2) – νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, με

ςθμείο αναφοράσ το ζτοσ υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ:

o Απαςχόλθςθ – προςλιψεισ

Page 17: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

17/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

και τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα:

o Εμπορικζσ Δεςμεφςεισ / Ρωλιςεισ

o Κερδοφορία

o Ραρουςία ςε νζεσ αγορζσ / Ραρουςία ςε Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ αγορζσ.

Επιχειριςεισ και με ςθμείο αναφοράσ το ζτοσ υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ:

o Διατιρθςθ απαςχόλθςθσ (Υποχρεωτικό)

και τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα:

o Αφξθςθ κφκλου εργαςιϊν / Εμπορικζσ Δεςμεφςεισ / Ρωλιςεισ

o Αφξθςθ κερδοφορίασ

o Ρροςλιψεισ – αφξθςθ μόνιμθσ απαςχόλθςθσ

o Ραρουςία ςε νζεσ αγορζσ / Ραρουςία ςε Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ αγορζσ

Κατανομή Προώπολογιςμού ανά Ενέργεια – Δαπάνη

Α/Α Κατθγορία Ενζργειασ - Δαπάνθσ Μζγιςτο επιλζξιμο ποςοςτό ςτον

προχπολογιςμό του ζργου

1. Κτιριακά / Διαμόρφωςθ κτιρίων και χϊρων /

Ειδικζσ Εγκαταςτάςεισ

25%

2. Μθχανολογικόσ και Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ 80%

3. Ρλθροφορικι / τθλεπικοινωνίεσ 40 %

4. Κατοχφρωςθ – Τροποποίθςθ Ρατεντϊν –

Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ / Χριςθ και Ρροςταςία

δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ

ιδιοκτθςίασ / Μεταφορά τεχνογνωςίασ

40%

5. Σχεδιαςμόσ και πιςτοποίθςθ προϊόντων,

υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν / Ριςτοποίθςθ

Διαχειριςτικϊν Συςτθμάτων

25%

6. Δαπάνεσ Τεχνικισ / Τεχνολογικισ, Επιςτθμονικισ

και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ

20% Για δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν

ςε εξειδικευμζνεσ μελζτεσ και εν

γζνει ςτοχευμζνεσ ςυνεργαςίεσ /

Page 18: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

18/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ςυνζργιεσ παν/κϊν ιδρυμάτων,

ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν

κζντρων, εξειδικευμζνων κζντρων ι

φορζων τεχνικισ – επιςτθμονικισ

υποςτιριξθσ, επί τθ βάςει

ςυμφϊνου ςυνεργαςίασ

κατατεκειμζνου ςτθν αρμόδια ΔΟΥ

10% και μζχρι του ποςοφ των 20.000

€ για δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν ςε

όλεσ τισ άλλεσ ενζργειεσ τθσ

κατθγορίασ

7. Δαπάνεσ προβολισ & επικοινωνίασ 20%

8. Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και

ανκρωπίνων πόρων

10%

9. Ανάπτυξθ Ρρωτοτφπων 20%

10. Λειτουργικζσ Δαπάνεσ** 5% και μζχρι 12.000,00€

** (Μόνο για τισ υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ και τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ που δεν ζχουν

κλείςει πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ).

Επιλέξιμεσ Δαπάνεσ

Εξυπηρέτηςη κτιριακών αναγκών και διαμόρφωςησ χώρων /

Ειδικέσ εγκαταςτάςεισ

Αναγκαίεσ καταςκευζσ, διαμορφϊςεισ, διαρρυκμίςεισ των κτιριακϊν (και των βοθκθτικϊν

τουσ) εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα και εξυπθρετοφν το ειδικό ςκοπό, το

αντικείμενο και τισ επιδιϊξεισ του επενδυτικοφ ςχεδίου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι

κτιριακζσ αυτζσ εγκαταςτάςεισ (κακϊσ και οι βοθκθτικζσ τουσ) κα χρθςιμοποιθκοφν ι

χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτζγαςθ ι/και εγκατάςταςθ του υπάρχοντοσ ι νζου

παραγωγικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ ι για χϊρο μεταφόρτωςθσ ι προςωρινισ

αποκικευςθσ υλικϊν/δραςτθριοτιτων/αγακϊν τθσ επιχείρθςθσ. Δεν επιδοτείται θ

Page 19: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

19/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ανζγερςθ κτιρίων με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ επζνδυςθσ ςε οργανωμζνθ επιχειρθματικι

περιοχι (βλ. παρακάτω).

Διαμόρφωςθ / διαρρφκμιςθ παραγωγικϊν χϊρων εργαςίασ και βελτιϊςεισ ιδθ

υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ςτθν επζνδυςθ.

Καταςκευι θλεκτρικϊν & υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, εγκαταςτάςεων πυραςφάλειασ,

κλιματιςμοφ, εξαεριςμοφ, ειδικϊν εγκαταςτάςεων, και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που

ςυνδζονται με τουσ ςκοποφσ / αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ.

Δαπάνεσ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου υπό τισ ίδιεσ ανωτζρω αναφερόμενεσ

προχποκζςεισ και ςυνκικεσ. Οι δαπάνεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ περιλαμβάνουν το κόςτοσ

διαφόρων υλικϊν και εργαςιϊν για τθν διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου του

κτιρίου, όπωσ αςφαλτόςτρωςθ, επικάλυψθ με πλάκεσ πεηοδρομίου κλπ.)

Μόνο για περίπτωςθ επζνδυςθσ ςε οργανωμζνθ επιχειρθματικι περιοχι (βλζπε

Παράρτθμα ΧΙΙΙ) : Δαπάνεσ για τθν ανζγερςη νζων κτιριακών εγκαταςτάςεων ή την

επζκταςη/ διαρρφθμιςη των υφιςτάμενων κτιριακών εγκαταςτάςεων ςτο νζο χώρο

προκειμζνου να καταςτοφν κατάλλθλοι για παραγωγικι χριςθ (οι δαπάνεσ αυτισ τθσ

κατθγορίασ περιλαμβάνουν το κόςτοσ ζκδοςθσ αδειϊν οικοδομισ κακϊσ και το κόςτοσ

διαφόρων υλικϊν και εργαςιϊν για τθν ανζγερςθ νζων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι τθν

επζκταςθ/ διαρρφκμιςθ των υφιςτάμενων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ αναγκαίεσ

βάςεισ εγκατάςταςθσ μθχανθμάτων, χωρίςματα κλπ.

Σθμειϊνεται ότι :

Οι δαπάνεσ για ανζγερςθ ι/και επζκταςθ κτιρίου είναι επιλζξιμεσ μόνο όταν αφοροφν

ανζγερςθ ι/και επζκταςθ κτιρίου ςε ΒΕ.ΡΕ.

Δεν είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ για διαμόρφωςθ γραφείων, για αγορά επίπλων και για αγορά

οικοπζδων.

Για τισ κτθριακζσ δαπάνεσ απαιτείται μιςκωτιριο 8ετοφσ διάρκειασ από τθν θμερομθνία

υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.

Για ανζγερςθ ι/και επζκταςθ κτιρίου το μιςκωτιριο πρζπει να είναι δζκα πζντε (15) ζτθ από

τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.

Μηχανολογικόσ και Εργαςτηριακόσ Εξοπλιςμόσ

Page 20: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

20/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Η κατθγορία περιλαμβάνει δαπάνεσ αγοράσ καινοφριου και αμεταχείριςτου μθχανολογικοφ και

εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ αφορά όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ προϊόντων /

παροχισ υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα:

Κφριοσ και βοθκθτικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ.

Hardware

Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων αυτοματοποίθςθσ διαδικαςιϊν και μθχανοργάνωςθσ αποκθκϊν.

Εξοπλιςμόσ γραμμικοφ κωδικοποιθτι (barcode), ςυςτιματα αυτόματθσ ςιμανςθσ,

ιχνθλαςιμότθτασ, κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ προϊόντων – εκςυγχρονιςμοφ τθσ

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.

Εξοπλιςμόσ δθμιουργίασ δικτφων (Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τζλθ ι ςυνδρομζσ ςφνδεςθσ

ςτθν κατθγορία αυτι).

Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντόσ τθσ επιχείρθςθσ

όπωσ αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π.

Εξειδικευμζνα μεταφορικά και επαγγελματικά οχιματα μεταφοράσ προϊόντων ι / και

παροχισ υπθρεςιϊν. Οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ μόνο ςε περίπτωςθ που

τεκμαίρεται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο και λειτουργικό τμιμα τθσ καινοτόμου ιδζασ και

μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ παροφςασ κατθγορίασ δαπανϊν.

Εξοπλιςμόσ Τθλεδιάςκεψθσ και οπτικοακουςτικά ςυςτιματα παρουςίαςθσ και προβολισ

προϊόντων / υπθρεςιϊν.

Εξοπλιςμόσ μθχανολογικόσ και εργαςτθριακόσ που αφορά ποιοτικό ζλεγχο / διαςφάλιςθ

ποιότθτασ / διαςφάλιςθ ςυμμόρφωςθσ με διάφορα πρότυπα.

Εξοπλιςμόσ προοριηόμενοσ για εργαςτθριακζσ μετριςεισ, δοκιμζσ και αναλφςεισ για τθν

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ επζνδυςθσ.

Εξοπλιςμόσ απαραίτθτοσ για δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ που ςχετίηονται με το

κεματικό αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ.

Εξοπλιςμόσ για τθν ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικϊν τεχνολογιϊν

αυςτθρά ςχετιηόμενων με το αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ. Ο εξοπλιςμόσ για τθν

υποκατάςταςθ ενεργειακϊν αναγκϊν από ςυμβατικζσ πθγζσ ενζργειασ δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 15% του προχπολογιςμοφ του ζργου εκτόσ και αν ςυνδζεται άμεςα με το

ειδικό αντικείμενο και τον κεντρικό ςτόχο του επενδυτικοφ ςχεδίου . Ειδικότερα, όςον

αφορά τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, θ τυχόν θλεκτρικι ιςχφσ που κα προκφψει ωσ

αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του Ε/Σ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άκροιςμα των

θλεκτρικϊν καταναλϊςεων τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν

θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτθν οποία κα εγκακίςταται θ

εγκατάςταςθ ΑΡΕ.

Page 21: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

21/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Πληροφορική / Σηλεπικοινωνίεσ

Εξειδικευμζνεσ και ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ πλθροφορικισ / τθλεπικοινωνιϊν για τθν

υποςτιριξθ ανταγωνιςτικϊν θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν. Μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται

λογιςμικό και ςχετιηόμενεσ με αυτό υπθρεςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:

Ρρομικεια λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ φιλοξενίασ βαςικϊν εφαρμογϊν.

Ρρομικεια εξειδικευμζνου λογιςμικοφ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυγκεκριμζνων ςκοπϊν

τθσ επζνδυςθσ (π.χ CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και

CIM (Computer Integrated Manufactory) κτλ).

Ρρομικεια λογιςμικοφ διαχείριςθσ αποκθκϊν / πρϊτων υλϊν κτλ

Ρρομικεια λογιςμικοφ για εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ επιχειρείν (e-business),

περιλαμβανομζνων των εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce), θλεκτρονικοφ

καταςτιματοσ – αγορϊν κτλ

Ρλθροφοριακά ςυςτιματα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ Business Intelligence.

Ρλθροφοριακά Συςτιματα Υποςτιριξθσ Ρελατειακϊν Σχζςεων και παρακολοφκθςθσ

λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ (παραγωγι, διοίκθςθ, λογιςτιριο, πωλιςεισ, αποκικεσ data

collection, CRM, ERP, κ.λ.π.).

Δθμιουργία Ιςτοςελίδων

Ρρομικεια δικαιωμάτων χριςθσ λογιςμικοφ (άδειεσ χριςθσ)

Εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ (π.χ search engine optimization)

Λογιςμικό Αςφάλειασ Ηλεκτρονικϊν Ρλθροφοριϊν (Back – up / Data Recovery , script,

λογιςμικό κρυπτογράφθςθσ , λογιςμικό ανίχνευςθσ και Επεξεργαςίασ Αςτοχιϊν)

Λογιςμικό Ελζγχου Ραραγωγισ και Ροιοτικοφ Ελζγχου (Ανά Φάςθ ι / και για το Σφνολο τθσ

Ραραγωγισ) με ι χωρίσ τθν Χριςθ Τεχνολογιϊν Τθλεματικισ.

Δθμιουργία Βάςεων Δεδομζνων με Σχεδιαςτικά και Καταςκευαςτικά Στοιχεία των

Ραραγόμενων Ρροϊόντων.

Επιςθμαίνεται ότι:

Οι δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ, και ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ κακϊσ και

το κόςτοσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ είναι επιλζξιμεσ μζχρι και 10% του κόςτουσ αγοράσ

του λογιςμικοφ.

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε ιδιοκαταςκευι λογιςμικοφ από τθν ίδια τθν

επιχείρθςθ που εγκρίκθκε για χρθματοδότθςθ.

Page 22: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

22/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Δεν είναι επιλζξιμθ θ ανανζωςθ αγοράσ άδειασ χριςθσ για υπάρχον λογιςμικό ςτθν επιχείρθςθ

ςε αυτιν τθν κατθγορία δαπανϊν.

Σε περίπτωςθ αγοράσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν που απευκφνεται ςε πελατειακό κοινό, κα

πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με το

διεκνζσ πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο ΑΑ (οι

δαπάνεσ μετατροπισ είναι επιλζξιμεσ).

Κατοχύρωςη – Σροποποίηςη Πατεντών – Πνευματικήσ

Ιδιοκτηςίασ / Φρήςη και Προςταςία δικαιωμάτων βιομηχανικήσ

και πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ / Μεταφορά τεχνογνωςίασ.

Οι δαπάνεσ αφοροφν το ςφνολο των ενεργειϊν που κα πραγματοποιθκοφν για τθν απόκτθςθ,

προςταςία, μεταφορά και χριςθ και εκμετάλλευςθ τθσ απαιτοφμενθσ τεχνογνωςίασ (π.χ.

αγορά δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αδειϊν εκμετάλλευςθσ, τεχνογνωςίασ, μθ

κατοχυρωμζνων τεχνικϊν γνϊςεων, αγορά προτφπων ι αδειϊν εκμετάλλευςθσ προτφπων

κ.λ.π.), για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων ζργων. Η αποκτοφμενθ τεχνογνωςία κα πρζπει

να ςυνδζεται με τθ μορφι και τουσ ςτόχουσ του ςχεδίου και του προγράμματοσ.

Η τεχνογνωςία μπορεί να προζρχεται είτε από το εςωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να

είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ απαιτοφνται τα παραςτατικά που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IV

του παρόντοσ.

Δαπάνεσ ςχεδιαςμού και πιςτοποίηςησ προΰόντων / υπηρεςιών /

Διαχειριςτικών υςτημάτων

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τισ εξισ ενζργειεσ:

Σχεδιαςμόσ προϊόντων / ςυςκευαςίασ / υπθρεςίασ

Ριςτοποίθςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν , διαδικαςιϊν.

Ριςτοποίθςθ διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων (ποιότθτασ, υπθρεςιϊν, περιβαλλοντικισ

διαχείριςθσ, αςφάλειασ πλθροφοριϊν, ειςόδου ςε επιλεγμζνεσ αγορζσ κτλ)

Page 23: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

23/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Ριςτοποίθςθ εν γζνει διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων ςτισ διοικθτικζσ, οικονομικζσ και

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων από πιςτοποιθμζνουσ φορείσ από

αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ ι από το ΕΣΥΔ.

Δοκιμζσ, επαλθκεφςεισ προϊόντων και εξαςφάλιςθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνων

πιςτοποιθτικϊν από πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια εςωτερικοφ / εξωτερικοφ

Διαδικαςίεσ εξειδικευμζνων ςθμάτων ςυμμόρφωςθσ. Ριςτοποίθςθ ι και διαπίςτευςθ όπου

απαιτείται για δικαίωμα ειςόδου ςε ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ.

Δθμιουργία Βάςεων Δεδομζνων με Σχεδιαςτικά και Καταςκευαςτικά Στοιχεία των

Ραραγόμενων Ρροϊόντων

Σε αυτι τθν κατθγορία δαπανϊν περιλαμβάνεται το κόςτοσ δοκιμϊν για τθν πιςτοποίθςθ

προϊόντων ςφμφωνα με ελλθνικά ι διεκνι πρότυπα.

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ (που ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ)

εξαιροφνται τα CE και κάκε άλλου είδουσ ςιματα υποχρεωτικοφ χαρακτιρα για τα οποία οι

ςχετικζσ δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ.

θμειϊνεται ότι τα ανωτζρω κα είναι επιλζξιμα μόνο εάν καταλιγουν ςε λιψθ τθσ

ηθτοφμενθσ πιςτοποίθςθσ.

Δαπάνεσ Σεχνικήσ / Σεχνολογικήσ, Επιςτημονικήσ και

υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τισ εξισ ενζργειεσ:

Υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.

Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του επενδυτικοφ ςχεδίου.

Σφνταξθ εγχειριδίων για τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων

διαχείριςθσ ποιότθτασ εφ’ όςον καταλιγουν ςε πιςτοποίθςθ / διαπίςτευςθ.

Σφνταξθ ςτρατθγικοφ – επιχειρθςιακοφ ςχεδίου κάλυψθσ νζων αγορϊν τθσ επιχείρθςθσ.

Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ και εν γζνει ςτοχευόμενεσ ςυνεργαςίεσ / ςυνζργιεσ με

πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, ερευνθτικά και τεχνολογικά κζντρα επί τθ βάςει ςυμφϊνου

ςυνεργαςίασ κατατεκειμζνου ςτθν αρμόδια ΔΟΥ

Οι επιλζξιμεσ αμοιβζσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ενδεικτικά αναφζρονται ςε :

Page 24: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

24/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

α) Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ του

επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςε περίπτωςθ που κα εγκρικεί για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του

προγράμματοσ ζωσ και το ποςό των 3.000,00 €

β) Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν κάκε μορφισ όπωσ ζρευνεσ αγοράσ, μελζτεσ benchmarking,

οργάνωςθσ διοίκθςθσ, αναδιοργάνωςθσ των επιμζρουσ λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ,

αναςχεδιαςμοφ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, τυποποίθςθσ διαδικαςιϊν, εκτίμθςθσ

επιχειρθματικοφ κινδφνου (risk analysis), ανάπτυξθ ςχεδίων μάρκετινγκ (marketing plan), κ.λ.π.

γ) Σφνταξθ εγχειριδίων διαχειριςτικϊν προγραμμάτων (μόνον εφόςον καταλιξει ςε

πιςτοποίθςθ) για τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ

ποιότθτασ (για πρϊτθ φορά όχι επαναβεβαίωςθ) (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO τθσ ςειράσ 9001

του ζτουσ 2008, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO τθσ ςειράσ 14001 και EMAS, HACCP,

OTO TEXT, ΕΛΟΤ 1801 υγιεινι και αςφάλεια κ.τ.λ.) ζωσ του ποςοφ των 10.000,0€ ζκαςτθ.

δ) Συμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ

ε) Τεχνικι υποςτιριξθ ςτθν ίδρυςθ Συμβάςεων ςυνεργαςίασ με οίκουσ του εξωτερικοφ ι

Κοινϊν Επιχειριςεων Joint-Ventures

Επιςθμαίνεται ότι :

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ (που ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι

χριςθ) δεν είναι επιλζξιμεσ οι μελζτεσ πυροπροςταςίασ και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων

κ.ά. μελετϊν για τθν απόκτθςθ άδειασ λειτουργίασ ι νόμιμου απαλλακτικοφ από αυτιν

κακϊσ και οι μελζτεσ επαγγελματικοφ κινδφνου.

Δαπάνεσ προβολήσ & επικοινωνίασ

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τισ εξισ ενζργειεσ:

Page 25: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

25/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Συμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ ι Επαγγελματικζσ Εκκζςεισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι

αφοροφν τθν προβολι νζου προϊόντοσ / υπθρεςίασ ι υπάρχοντοσ προϊόντοσ / υπθρεςίασ

ςε νζεσ αγορζσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ επιχείρθςθ να ςυμμετζχει για πρϊτθ

φορά ςτθν ζκκεςθ και να προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ από τον αρμόδιο φορζα

διοργάνωςθσ τθσ ζκκεςθσ.

Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ελλθνικοφ και ξενόγλωςςου ζντυπου πλθροφοριακοφ υλικοφ**.

Ρροβολι προϊόντων / υπθρεςιϊν / διαδικαςιϊν μζςω του διαδικτφου

Ρρόςβαςθ / προβολι ςε θλεκτρονικζσ αγορζσ και ςε θλεκτρονικά μζςα κοινωνικισ /

επαγγελματικισ δικτφωςθσ και άλλα ςφγχρονα μζςα **

Μελζτθ για τθν ανάπτυξθ και δθμιουργία εταιρικισ ταυτότθτασ.

Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ**

Ενζργειεσ In-Store Marketing υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Ππου **: Υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι οι δαπάνεσ αυτζσ γίνονται για πρϊτθ φορά και

αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ.

τα επιλζξιμα κόςτθ περιλαμβάνονται:

Το κόςτοσ ενοικίαςθσ και διαμόρφωςθσ των περιπτζρων / αικουςϊν

Το κόςτοσ εγγραφισ ςτουσ καταλόγουσ τθσ ζκκεςθσ

Το κόςτοσ μεταφοράσ και αςφάλιςθσ εκκεμάτων

Ρρόςλθψθ Διερμθνζα και Φφλακα περιπτζρου όπου απαιτείται

Ενοικίαςθ Υλικϊν για διακόςμθςθ ι άλλουσ ςκοποφσ εξυπθρζτθςθσ των «εκκεμάτων» και

Οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ προβολισ (οκόνθ plasma, video, T.V.)

Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ ξενόγλωςςου μθνφματοσ προβολισ προϊόντων

Κόςτθ ςφνδεςθσ ςε ειδικοφσ οργανιςμοφσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ παροχισ εξειδικευμζνων

υπθρεςιϊν.

Ενοικίαςθ χϊρου (market place) ςε μεγάλα portal του εξωτερικοφ με μεγάλθ

επιςκεψιμότθτα ςτισ αγορζσ – ςτόχουσ ι ςε χϊρουσ επαγγελματικισ ι κοινωνικισ

δικτφωςθσ.

Ενοίκιο κατάλλθλθσ αίκουςασ προβολισ, απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και υλικϊν

διακόςμθςθσ / Σχεδιαςμόσ και παραγωγι κατάλλθλου υλικοφ προβολισ

Page 26: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

26/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Αμοιβι εταιρείασ δθμοςίων ςχζςεων για εξαςφάλιςθ επιςκεπτϊν

Σχεδιαςμόσ και αποςτολι προςκλιςεων

Δαπάνεσ φιλοξενίασ προςκεκλθμζνων (προςφορά εδεςμάτων –μικροδϊρα)

Αποςτολι δειγμάτων για εκδιλωςθ

Καταςκευι ι ενοικίαςθ προωκθτικοφ stand (μθ μόνιμθ καταςκευι), εφόςον χρειαςτεί

Ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ προβολισ

Αμοιβι προωκιτριασ /προωκθτριϊν (ςε αρικμό ανάλογο με το μζγεκοσ των

καταςτθμάτων)

Δειγματοδιανομι (κόςτοσ παραγωγισ και αποςτολισ δειγμάτων ςε ποςότθτα που κα

τεκμθριϊνεται ανάλογα με το εφροσ τθσ εκδιλωςθσ ςε ςυνδυαςμό με το είδοσ, αρικμό και

επιφάνεια των καταςτθμάτων κ.λπ.)

Ραραγωγι και διανομι flyers

Σχετικι διαφθμιςτικι καταχϊρθςθ ςε ζντυπο καταςτθμάτων ι και ςε άλλο κατάλλθλο

μζςο.

Μεταφράςεων κειμζνων

Καταχϊριςθ ι ζνκεςθ ι αφιζρωμα ςε εφθμερίδα –περιοδικό επαγγελματικό

/καταναλωτικό ςτθν αγορά –ςτόχο

Ανάπτυξη εξειδικευμένου προςωπικού και ανθρωπίνων πόρων

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ μιςκοδοςίασ (μιςκοδοςία και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) ςτελζχουσ /

ςτελεχϊν υψθλϊν προςόντων (π.χ. ερευνθτζσ, μθχανικοί, ςχεδιαςτζσ και υπεφκυνοι μάρκετινγκ

που διακζτουν πανεπιςτθμιακό πτυχίο και τουλάχιςτον πενταετι ςχετικι επαγγελματικι πείρα

ι / και είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ ι κατϋ ελάχιςτον εξειδικευμζνου Μεταπτυχιακοφ τίτλου

ςπουδϊν), για 12 μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ, που κα απαςχολθκεί (-οφν)

ενδεικτικά ςτουσ εξισ τομείσ:

Μεταφορά τεχνογνωςίασ

Ζρευνα και Ανάπτυξθ

Εργαςτθριακοί ζλεγχοι

Χειριςμόσ εξειδικευμζνου εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ

Ενςωμάτωςθ οικο-καινοτόμων διεργαςιϊν

Άλλοι τομείσ απαραίτθτοι για τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ με ςχετικι τεκμθρίωςθ του

επενδυτι

Page 27: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

27/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Ανάπτυξη Πρωτοτύπων

Οι δαπάνεσ αφοροφν το ςφνολο των ενεργειϊν που κα πραγματοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ

πρωτοτφπων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εμπορικά και πιλοτικϊν ςχεδίων ςτισ

περιπτϊςεισ που τα πρωτότυπα ςυνιςτοφν κατ' ανάγκθ το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι

υπερβολικά δαπανθρό να παραχκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για ςκοποφσ επίδειξθσ και

ζγκριςθσ. Στθν περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ εμπορικισ χριςθσ ςχεδίων επίδειξθσ ι πιλοτικϊν

ςχεδίων, τυχόν ζςοδα από τζτοια χριςθ κα αφαιροφνται από το επιλζξιμο κόςτοσ.

Λειτουργικέσ Δαπάνεσ

Αυτι θ κατθγορία δαπανϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςτθν περίπτωςθ των υπό ίδρυςθ

επιχειριςεων και τισ επιχειριςεισ που δεν ζχουν κλείςει μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ.

Καλφπτει λειτουργικζσ δαπάνεσ μόνο για ζνα χρόνο υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου με

θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν αυτϊν τθν θμερομθνία ζνταξθσ τθσ

επενδυτικισ πρόταςθσ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται :

ενοίκια (αυςτθρά ςχετιηόμενα με τθ ςτζγαςθ / εξυπθρζτθςθ του «παραγωγικοφ» χϊρου

τθσ επζνδυςθσ),

ςυνδρομζσ ςε δίκτυα παροχισ υπθρεςιϊν, ςυνδρομζσ, χριςεισ λογιςμικοφ ι βάςεων

δεδομζνων ςχετιηόμενεσ με το αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ,

ςυνδρομζσ εξειδικευμζνων ςυνδζςεων δικτφων ι εφαρμογϊν (όχι φδρευςθσ, θλεκτριςμοφ,

γενικισ τθλεφωνίασ κτλ).

ςυνδρομζσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ,

ζξοδα μετακινιςεων (μετάβαςθσ και διαμονισ) για τθν ςτιριξθ ςυμμετοχϊν ςε διεκνείσ

εκκζςεισ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ ςχετιηόμενεσ με το αντικείμενο του Ε/Σ,

επεκτάςεισ αναβακμίςεισ και επικαιροποιιςεισ υπαρχόντων ιςτοτόπων / ιςτοςελίδων που

εξυπθρετοφν / ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ,

δαπάνεσ ανανζωςθσ διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων τα οποία ςχετίηονται με το αντικείμενο

τθσ επζνδυςθσ.

δαπάνεσ προβολισ – προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν

δαπάνεσ μιςκοδοςίασ και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εξειδικευμζνου εργατο – τεχνικοφ

προςωπικοφ για 12 μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ.

Page 28: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

28/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Για τισ υπό ίδρυςθ και για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, δαπάνεσ για μελζτεσ

πυροπροςταςίασ και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κ.λ.π, για τθν απόκτθςθ άδειασ

λειτουργίασ ι νόμιμου απαλλακτικοφ από αυτιν κακϊσ και οι μελζτεσ επαγγελματικοφ

κινδφνου.

Πρόςθετεσ επιςημάνςεισ για τισ επιλέξιμεσ ενέργειεσ και δαπάνεσ

Ρζρα των ανωτζρω επιςθμάνςεων, επιπρόςκετα τονίηεται ότι :

Οι δαπάνεσ για τθν ανανζωςθ ιςτοςελίδασ δεν είναι επιλζξιμεσ εκτόσ και αν εμπίπτουν

ςτθν κατθγορία «10. Λειτουργικζσ Δαπάνεσ».

Οι δαπάνεσ για ανανζωςθ πιςτοποιθτικοφ διαχειριςτικοφ ςυςτιματοσ και διατιρθςθσ

ςθμάτων ςυμμόρφωςθσ δεν είναι επιλζξιμεσ.

Οι δαπάνεσ απόκτθςθσ domain name για τθν καταςκευι ιςτοςελίδασ δεν είναι επιλζξιμεσ

εκτόσ και αν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία «10. Λειτουργικζσ Δαπάνεσ»..

Δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ, ενοίκια και άλλεσ λειτουργικζσ

δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ εκτόσ από τισ οριηόμενεσ και με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται

ωσ επιλζξιμεσ ςτον παρόντα οδθγό.

Δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για αγορά οικοπζδων.

Σχετικά με τισ δαπάνεσ «Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων

πόρων», βαςικόσ όροσ για τθν επιλεξιμότθτα τουσ είναι θ διατιρθςθ του μζςου όρου

(Μ.Ο.) των κζςεων εργαςίασ των ετϊν 2010/2011 για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ

από τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Το υφιςτάμενο προςωπικό (και οι μζςοι

όροι) υπολογίηεται ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ) από τθν Οριςτικι Διλωςθ

Εκκακάριςθσ των ποςϊν φόρου, τελϊν χαρτοςιμου και ειςφοράσ ΟΓΑ που οφείλονται ςε

ειςοδιματα από Μιςκωτζσ Υπθρεςίεσ (Ζντυπο Ε7 και ςυνθμμζνθ αναλυτικι κατάςταςθ)

για τθ διαχειριςτικι χριςθ 2010/2011 (οικονομικό ζτοσ 2011/2012) και από τισ

κεωρθμζνεσ καταςτάςεισ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. Ο ζλεγχοσ διατιρθςθσ του

προςωπικοφ κα γίνεται ςε ΕΜΕ τόςο κατά το μινα ολοκλιρωςθσ του ζργου, όςο και τον

αντίςτοιχο μινα ζνα ζτοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Για τον ζλεγχο κα

χρθςιμοποιοφνται οι Αναλυτικζσ Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ (ΑΡΔ), οι κεωρθμζνεσ καταςτάςεισ

τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, το ζντυπο Ε7 ι/και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό

απαιτείται για τον υπολογιςμό του προςωπικοφ. Επιςθμαίνεται ότι οι εργαηόμενοι που το

κόςτοσ τουσ επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ λαμβάνονται υπόψθ ςτθν διατιρθςθ τθσ

Page 29: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

29/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

απαςχόλθςθσ. Δεν ιςχφει το ίδιο για τουσ εργαηόμενουσ οι οποίοι κάνουν τθν πρακτικι

τουσ άςκθςθ (π.χ. φοιτθτζσ). Οι ανωτζρω θμερομθνίεσ προςαρμόηονται ανάλογα με το

ζτοσ υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ δεν είναι επιλζξιμθ θ χριςθ του Leasing ι του

χρθςιδανειςμοφ για τθν αγορά των παγίων εκτόσ αν με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ

ςχεδίου θ κυριότθτα τουσ περιζλκει ςτθν κυριότθτα του φορζα τθσ επζνδυςθσ.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Α) Υυςικά Πρόςωπα – Τπό ίδρυςη επιχειρήςεισ – Νεοςύςτατεσ

Επιχειρήςεισ (χωρίσ κλειςμένη διαχειριςτική χρήςη).

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ

1 Ζντυπο υποβολισ – αίτθςθ ςυμμετοχισ (επενδυτικό ςχζδιο)

2 Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου κάκε

ςυμμετζχοντοσ δικαιοφχου και κάκε μετόχου.

3 Στοιχεία των εταίρων / μετόχων του φορζα τθσ επζνδυςθσ (όπου είναι περιςςότεροι του

ενόσ) (Ε1).

4 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ςυμμετζχοντεσ μζτοχοι / δικαιοφχοι οι οποίοι αςκοφν ιδθ

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 το Ν.1599/86 με το

γνιςιο τθσ υπογραφισ (μία για κάκε ζνα φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν

πρόταςθ και αςκεί ιδθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) όπου κα αναφζρονται τα

ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (-ςεων) που ςυμμετζχουν (ακόμα και ατομικι επιχείρθςθ) και

τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τουσ. Θα προςκομίηονται ςυνθμμζνα οι ιςολογιςμοί, τα Ε3 και

Ε7 των επιχειριςεων αυτϊν.

5 Καταςτατικό ςφςταςθσ εταιρείασ νομίμωσ ςυντεταγμζνο ενϊπιον Συμβολαιογράφου,

ςτο οποίο κα ορίηεται ρθτά ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ

ι βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ / εργαςιϊν ι κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι

βεβαίωςθ εγγραφισ ςε αρμόδιο επιμελθτιριο και λειτουργίασ, όπου απαιτείται.

6 Βεβαίωςθ χριςθσ γθσ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ ι άδεια λειτουργίασ

Page 30: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

30/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

εάν ζχει εκδοκεί.

7 Ρροςφορζσ / Ρροτιμολόγια με αναλυτικι περιγραφι δαπανϊν ανά είδοσ και αναγωγι

κόςτουσ ανά μετρικι μονάδα για όλεσ τισ δαπάνεσ και prospectus για τον εξοπλιςμό. Για

τισ δαπάνεσ των εγκαταςτάςεων, των λοιπϊν δαπανϊν και των πάςθσ φφςεωσ κτιριακϊν

εργαςιϊν και ιδιοκαταςκευϊν αρκεί θ υποβολι τεκμθριωμζνου προχπολογιςμοφ και

προςφορϊν ανά περίπτωςθ. Οι ςχετικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν λθφκεί εντόσ

τριμινου πριν τθν υποβολι τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.

8 Βεβαιϊςεισ / τεκμθρίωςθ για τα προςόντα των υποψιφιων δικαιοφχων / υπεφκυνων

ζργου

9 Κωδικοποιθμζνεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του άρκρου 8 το Ν.1599/86 με το γνιςιο τθσ

υπογραφισ (μία για κάκε ζνα φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν πρόταςθ) ςτισ

οποίεσ κα αναφζρονται ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ

10 Κωδικοποιθμζνεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ με τον κανονιςμό De Minimis και

(ςε περίπτωςθ νεοςφςτατθσ επιχείρθςθσ) ειδικό Ζντυπο διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία

που αφοροφν τον χαρακτθριςμό τθσ επιχείρθςθσ ωσ Μικρι ι πολφ Μικρι βάςει του

οριςμοφ τθσ ΕΕ (ςυμπεριλαμβάνεται ςυμπλθρωμζνο ειδικό ζντυπο – υπεφκυνθ διλωςθ

ελζγχου ανεξάρτθτθσ / ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ).

11 Τεκμθρίωςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου (Κριτιρια Αξιολόγθςθσ) (ςε φωτοαντίγραφα). Για

τθν καλφτερθ τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ, ο επενδυτισ μπορεί, κατά

τθν κρίςθ του, να υποβάλει πρόςκετα ςτοιχεία, ςε ειδικό «υποφάκελο τεκμθρίωςθσ»,

ςθμειϊνοντασ ςε ποιο κριτιριο αξιολόγθςθσ αναφζρεται το κακζνα

Β) Επιχειρήςεισ που έχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλήρη

διαχειριςτική χρήςη:

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ

1 Ζντυπο υποβολισ – αίτθςθ ςυμμετοχισ (επενδυτικό ςχζδιο).

2 Ιςολογιςμοί-αποτελζςματα χριςθσ για τα θμερολογιακά ζτθ (χριςθ), 2008, 2009, 2010

(οικονομικά ζτθ, 2009, 2010, 2011) για όςεσ επιχειριςεισ ζχουν κλείςει τριετία. Για αυτζσ που

ζχουν κλείςει διετία ι ζνα πλιρεσ ζτοσ θ υποχρζωςθ υποβολισ προςαρμόηεται αντίςτοιχα. Σε

περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ ςυνίςταται να υπάρχει ςε πίνακα και διαχωριςμόσ ανά

ζτοσ των ςτοιχείων του κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων με

κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν ιςοηυγίων.

Page 31: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

31/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

3 Φορολογικζσ δθλϊςεισ και αναλυτικά ςτοιχεία φορολογίασ Ε3, Ε5 (ανάλογα με τθ μορφι τθσ

επιχείρθςθσ), Φ01 (μόνο για τισ Α.Ε) για τα θμερολογιακά ζτθ (χριςθ) 2008, 2009, 2010

(οικονομικά ζτθ, 2009, 2010, 2011). Για αυτζσ που ζχουν κλείςει διετία ι ζνα πλιρεσ ζτοσ θ

υποχρζωςθ υποβολισ προςαρμόηεται αντίςτοιχα. Σε περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ

ςυνίςταται να υπάρχει ςε πίνακα και διαχωριςμόσ ανά ζτοσ των ςτοιχείων του κφκλου

εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων με κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν

ιςοηυγίων.

4 Αντίγραφο τελευταίου καταςτατικοφ επιχείρθςθσ με τισ τροποποιιςεισ του (για τισ ατομικζσ

επιχειριςεισ με βιβλία Β’ και Γ’ κατθγορίασ βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ με τισ

τροποποιιςεισ τθσ). Βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ / εργαςιϊν και βεβαίωςθ εγγραφισ ςε

αρμόδιο επιμελθτιριο, όπου απαιτείται).

5 Εκκακαριςτικζσ ΦΡΑ για τα θμερολογιακά ζτθ (χριςθ) 2008, 2009, 2010 (οικονομικά ζτθ 2009,

2010, 2011) ι αντίςτοιχθ προςαρμογι για διετία ι ζνα ζτοσ λειτουργίασ.

6 Θεωρθμζνεσ καταςτάςεισ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για το προςωπικό που αναφζρεται

ςτα Ζντυπα Ε7. Οριςτικι Διλωςθ Εκκακάριςθσ των ποςϊν φόρου, τελϊν χαρτοςιμου και

ειςφοράσ ΟΓΑ που οφείλονται ςε ειςοδιματα από Μιςκωτζσ Υπθρεςίεσ (Ζντυπο Ε7 και

ςυνθμμζνθ αναλυτικι κατάςταςθ), που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, για τα

θμερολογιακά ζτθ (χριςθ), 2008, 2009, 2010 ι αντίςτοιχθ προςαρμογι για διετία ι ζνα ζτοσ

λειτουργίασ.

7 Ππου απαιτείται: Διλωςθ μεταβολισ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. θ οποία κα

περιλαμβάνει μόνο τθν αντιςτοίχιςθ των παλαιϊν κωδικϊν δραςτθριότθτασ με τουσ νζουσ

(δθλαδι από Κ.Α.Δ. 97 ςε Κ.Α.Δ. 08) χωρίσ να δθλϊνεται ςε αυτι καμία άλλθ μεταβολι των

ςτοιχείων μθτρϊου του υπόχρεου.

8 Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι νόμιμθ απαλλαγι εξ’ αυτισ. Στθν περίπτωςθ που θ άδεια

λειτουργίασ ζχει λιξει χρονικά , κα προςκομίηεται βεβαίωςθ από τθν αρμόδια νομαρχιακι

υπθρεςία ότι ζχει υποβλθκεί πλιρθσ φάκελοσ για τθν ανανζωςι τθσ.

9 Στοιχεία των εταίρων / μετόχων του φορζα τθσ επζνδυςθσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ

εταιρειϊν παροχισ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου και μζχρι ποςοςτοφ 25% του μετοχικοφ/

εταιρικοφ κεφαλαίου απαιτείται θ προςκόμιςθ καταςτατικοφ, διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο

εταιρικό ςχιμα και ςυμφωνίασ με όλα τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ πρόταςθσ.

10 Ρροςφορζσ / Ρροτιμολόγια με αναλυτικι περιγραφι δαπανϊν ανά είδοσ και αναγωγι κόςτουσ

ανά μετρικι μονάδα. Οι ςχετικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν λθφκεί εντόσ τριμινου πριν

τθν υποβολι τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ.

11 Ζντυπο διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τον χαρακτθριςμό τθσ επιχείρθςθσ ωσ

Μικρι ι πολφ Μικρι βάςει του οριςμοφ τθσ ΕΕ (ςυμπεριλαμβάνεται ςυμπλθρωμζνο ειδικό

Page 32: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

32/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

ζντυπο – υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχου ανεξάρτθτθσ / ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ).

12 Κωδικοποιθμζνεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του άρκρου 8 το Ν.1599/86 με το γνιςιο τθσ

υπογραφισ (μία για κάκε ζνα φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν πρόταςθ) ςτισ οποίεσ κα

αναφζρονται ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ

13 Τεκμθρίωςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου (Κριτιρια Αξιολόγθςθσ) (ςε φωτοαντίγραφα). Για τθν

καλφτερθ τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ, ο επενδυτισ μπορεί, κατά τθν κρίςθ

του, να υποβάλει πρόςκετα ςτοιχεία, ςε ειδικό «υποφάκελο τεκμθρίωςθσ», ςθμειϊνοντασ ςε

ποιο κριτιριο αξιολόγθςθσ αναφζρεται το κακζνα

Αξιολόγηςη Προτάςεων – Κατάταξη

ΜΟΝΟ ςτθν περίπτωςθ τθσ αξιολόγθςθσ προτάςεων που αφοροφν υπό ςφςταςθ

επιχειριςεισ από γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, θ μζγιςτθ τελικι βακμολογία μιασ πρόταςθσ με

τθν χριςθ και των ανωτζρω κριτθρίων είναι το 1100,00. Αυτό προκφπτει διότι μετά τθν

ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ αξιολόγθςθσ με τθν χριςθ των κακολικϊν (για όλεσ τισ

περιπτϊςεισ) κριτθρίων το ςφνολο τθσ βακμολογίασ πολλαπλαςιάηεται με ςυντελεςτι 1,10

για τθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται οι ςυνκικεσ του παρόντοσ για γυναίκεσ

επιχειρθματίεσ

Α) ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΦΟΤΝ ΚΛΕΙΕΙ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΦΡΗΗ

Α. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΟΣΗΣΑ (Βαρύτητα 40%)

Στο κριτιριο αυτό περιλαμβάνεται δζςμθ επιμζρουσ κριτθρίων που αποςκοποφν ςτθν

αξιολόγθςθ τθσ ιδζασ (καινοτομίασ) του Επιχειρθματικοφ ςχεδίου.

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Μζγιςτα)

Page 33: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

33/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

1 Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ καινοτομίασ / πρωτοτυπίασ

Χαρακτθριςμόσ Καινοτομίασ

Ρρωτοτυπία τθσ ιδζασ

Διαφοροποίθςθ των τεχνικϊν, ποιοτικϊν, οικονομικϊν

χαρακτθριςτικϊν του καινοτομικοφ

προϊόντοσ/υπθρεςίασ/διεργαςίασ

Φπαρξθ κετικισ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςτικϊν

διαδικαςιϊν

500

2 Σεκμθρίωςθ του τρόπου παραγωγισ / παροχισ / εφαρμογισ του

προτεινόμενου προϊόντοσ/ διεργαςίασ / υπθρεςίασ απ' τον

φορζα τθσ επζνδυςθσ.

Τεχνικι εφικτότθτα του εγχειριματοσ

Ρροτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν παραγωγι - παροχι

προϊόντοσ/ υπθρεςίασ / διεργαςίασ

Άδειεσ Χριςθσ – Εκμετάλλευςθσ – Ραραγωγισ – Ραροχισ

Αξιοποίθςθ νζων ι / και προθγμζνων υλικϊν, μεκοδολογιϊν

και διεργαςιϊν

Συςχζτιςθ του Ε/Σ με κζματα πράςινθσ ανάπτυξθσ / πράςινθσ

επιχειρθματικότθτασ / οικο- καινοτομίασ

300

3 Επιχειρθςιακι υμβατότθτα

Ωρίμανςθ τθσ ιδζασ

Διακεςιμότθτα πρϊτων υλϊν

Επιςτθμονικι, τεχνικι και τεχνολογικι υποςτιριξθ

200

ΤΝΟΛΟ ………

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (*) ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ (0,4) 400 (max.)

Β. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ (Βαρύτητα

30%)

Στο κριτιριο αυτό περιλαμβάνεται δζςμθ επιμζρουσ κριτθρίων που αποςκοποφν ςτθν

αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του επιχειρθματικοφ φορζα.

Page 34: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

34/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Πλεσ οι προτάςεισ που ικανοποιοφν το παρόν κριτιριο ςυγκεντρϊνουν κατά μζγιςτο 30% τθσ

ςυνολικισ βακμολογίασ ι 300 βακμοφσ.

Το κριτιριο ΔΕΝ αποτελεί από μόνο του on – off ςυνκικθ αλλά ςε περίπτωςθ που το άκροιςμα

των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ κατθγορίασ αυτισ μαηί με το άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων

τθσ κατθγορίασ (Γ) (βλζπε κάτωκι) είναι μικρότερο των 350 βακμϊν, θ πρόταςθ απορρίπτεται.

Α/Α

ΚΡΙΣΘΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Μζγιςτα)

1 Προςόντα μετόχων του φορζα τθσ επζνδυςθσ

και ςυνάφεια των προςόντων αυτϊν με τθν

καινοτόμο ιδζα και τθν υλοποίθςι τθσ

A. Επίπεδο Εκπαίδευςθσ / Κατάρτιςθσ

B. Επιςτθμονικό / Ερευνθτικό Ζργο ι/και

εργαςιακι εμπειρία

C. Συμπλθρωματικότθτεσ ςτισ γνϊςεισ /

ειδικότθτεσ εμπειρία των μετόχων /

υπεφκυνων ζργου

500

2 Προβλεπόμενθ ι υφιςτάμενθ οργάνωςθ τθσ

επιχείρθςθσ, υποδομζσ, εξειδικευμζνο

προςωπικό, ςυμπλθρωματικότθτα ειδικοτιτων

Υποδομζσ και οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ

Επάρκεια ανκρωπίνων πόρων ωσ προσ τθ

μόρφωςθ και τθν εξειδίκευςθ ςε ςχζςθ με

τθν υλοποίθςθ τθσ καινοτομικισ ιδζασ

300

3 υνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ /

τεχνολογικοφσ φορείσ. υνζργειεσ /

υνεργαςίεσ εν γζνει

200

ΤΝΟΛΟ ……….

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (*) ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ

(0,3)

300 (max.)

Page 35: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

35/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ (ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ) ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ

ΦΕΔΙΟΤ - (Βαρύτητα 30%)

Στο κριτιριο αυτό περιλαμβάνεται δζςμθ επιμζρουσ κριτθρίων που αποςκοποφν ςτθν

αξιολόγθςθ τθσ εμπορικι βιωςιμότθτα του εγχειριματοσ.

Πλεσ οι προτάςεισ που ικανοποιοφν το παρόν κριτιριο ςυγκεντρϊνουν κατά μζγιςτο 30% τθσ

ςυνολικισ βακμολογίασ ι 300 βακμοφσ.

Το κριτιριο ΔΕΝ αποτελεί από μόνο του on – off ςυνκικθ αλλά ςε περίπτωςθ που το άκροιςμα

των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ κατθγορίασ αυτισ μαηί με το άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων

τθσ κατθγορίασ (Β) (βλζπε ανωτζρω) είναι μικρότερο των 350 βακμϊν, θ πρόταςθ

απορρίπτεται.

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Μζγιςτα)

1 Δθμιουργία ςυγκριτικοφ οικονομικοφ και

εμπορικοφ πλεονεκτιματοσ και εμπορικι αποδοχι

/ διάκεςθ / προϊκθςθ του προϊόντοσ / διεργαςίασ

/ υπθρεςίασ

Ρροςτικζμενθ αξία προϊόντων, υπθρεςιϊν,

παραγωγικϊν διεργαςιϊν

Σχεδιαςμόσ / τεκμθρίωςθ κάλυψθσ αναγκϊν τθσ

αγοράσ

Τεκμθρίωςθ εμπορικϊν ςτόχων (εφικτότθτα)

Τεκμθρίωςθ τρόπου προβολισ και προϊκθςθσ /

Εξωςτρζφεια

450

2 Εξαςφάλιςθ Χρθματορροϊν

Τεκμθρίωςθ ιδίασ ςυμμετοχισ?

Θετικι αξιολόγθςθ από χρθματοπιςτωτικά

ςχιματα ι οργανιςμοφσ

200

3 Καταλλθλότθτα / υμβολι του τόπου 200

Page 36: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

36/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

εγκατάςταςθσ για τθν υλοποίθςθ του Ε/:

Εγκατάςταςθ ςε προςτατευμζνο επιχειρθματικό

περιβάλλον

Καταλλθλότθτα του τόπου εγκατάςταςθσ για τθν

υλοποίθςθ του Ε/Σ

4 Σοπικι Διάςταςθ

Αξιοποίθςθ τοπικϊν ανταγωνιςτικϊν

πλεονεκτθμάτων

Αξιοποίθςθ υπάρχουςασ τοπικισ παραγωγικισ

δραςτθριότθτασ

Συςχζτιςθ με πρότυπα παραδοςιακοφ

πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ

150

ΤΝΟΛΟ ……….

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (*) ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ

(0,3)

300 (max.)

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η μζγιςτθ βαςικι βακμολογία μιασ πρόταςθσ με τθ χριςθ των τριϊν κριτθρίων, είναι το

1000: ΚΡΙΣΘΡΙΑ (Α) + (Β) + (Γ) = ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Για τθν περίπτωςθ γυναικϊν επιχειρθματιϊν το γενικό ςφνολο πολλαπλαςιάηεται με τον

ςυντελεςτι 1,1 κατά τα ανωτζρω (Δθλαδι 1000 *1,1 = 1100).

Πλεσ οι προτάςεισ που βάςει των παραπάνω κριτθρίων και ςυντελεςτϊν ςυγκεντρϊνουν

βακμολογία από 550 και άνω μετά τθν εφαρμογι των τριϊν κριτθρίων είναι κατ’ αρχιν

επιλζξιμεσ μζχρι εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ.

Δεν κα υπάρχουν επιλαχοφςεσ προτάςεισ.

Β) ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΚΛΕΙΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΩ ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ

ΠΛΗΡΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΕ ΦΡΗΕΙ

Page 37: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

37/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

Ιςχφουν τα ανωτζρω κριτιρια με τισ εξισ διαφοροποιιςεισ:

Β.: ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ - (Βαρύτητα

30%)

Στο κριτιριο αυτό περιλαμβάνεται δζςμθ επιμζρουσ κριτθρίων που αποςκοποφν ςτθν

αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του επιχειρθματικοφ φορζα.

Στο κριτιριο αυτό προςτίκεται τζταρτο υπό-κριτιριο (Β4) το οποίο αφορά τα οικονομικά

ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ. Το υπο-κριτιριο αυτό διαφοροποιείται ωσ εξισ:

Ρερίπτωςθ 1θ: για επιχειριςεισ με μια ζωσ και δφο διαχειριςτικζσ χριςεισ

Ρερίπτωςθ 2θ: Για επιχειριςεισ με τουλάχιςτο τρείσ ζωσ και πζντε πλιρεισ

διαχειριςτικζσ χριςεισ

Πλεσ οι προτάςεισ που ικανοποιοφν το παρόν κριτιριο ςυγκεντρϊνουν κατά μζγιςτο 30% τθσ

ςυνολικισ βακμολογίασ ι 300 βακμοφσ.

Το κριτιριο ΔΕΝ αποτελεί από μόνο του on – off ςυνκικθ αλλά ςε περίπτωςθ που το άκροιςμα

των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ κατθγορίασ αυτισ μαηί με το άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων

τθσ κατθγορίασ (Γ) είναι μικρότερο των 350 βακμϊν, θ πρόταςθ απορρίπτεται.

Περίπτωςη 1η : Επιχειρήςεισ με μια έωσ και δύο διαχειριςτικέσ χρήςεισ τα

οικονομικά ςτοιχεία και οι επιμέρουσ ςυντελεςτέσ διαμορφώνονται ωσ εξήσ:

Α/Α

ΚΡΙΣΘΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Ρροςόντα μετόχων του φορζα τθσ

επζνδυςθσ και ςυνάφεια των προςόντων

αυτϊν με τθν καινοτόμο ιδζα και τθν

400

Page 38: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

38/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

υλοποίθςι τθσ

2 Ρροβλεπόμενθ ι υφιςτάμενθ οργάνωςθ

τθσ επιχείρθςθσ, υποδομζσ, εξειδικευμζνο

προςωπικό, ςυμπλθρωματικότθτα

ειδικοτιτων

300

3 Συνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ /

τεχνολογικοφσ φορείσ. Συνζργειεσ /

Συνεργαςίεσ εν γζνει

150

4 Οικονομικά Στοιχεία τθσ Επιχείρθςθσ

1. υκμόσ μεταβολισ κφκλου εργαςιϊν.

2. Ροςοςτό κερδϊν προ φόρων και

αποςβζςεων

3. Ροςοςτό εξαγωγϊν

4. Μεταβολι Απαςχόλθςθσ

100

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (*) ΤΝΣΕΛΕΣΘ

ΒΑΡΤΣΘΣΑ (0,3)

300 (max.)

Περίπτωςη 2η: για επιχειρήςεισ με τουλάχιςτο τρείσ έωσ και πέντε διαχειριςτικέσ

χρήςεισ τα οικονομικά ςτοιχεία και οι επιμέρουσ ςυντελεςτέσ διαμορφώνονται ωσ

εξήσ:

Α/Α

ΚΡΙΣΘΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Συνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ /

τεχνολογικοφσ φορείσ. Συνζργειεσ /

Συνεργαςίεσ εν γζνει

150

2 Ρροςόντα μετόχων του φορζα τθσ επζνδυςθσ

και ςυνάφεια των προςόντων αυτϊν με τθν 300

Page 39: Προδημοσίευση Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΘΓΟ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΔΘΜΟΙΕΤΘ

39/39

Σκουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Σθλ. 2103608609, 2103608601, Fax. 2103608617

Website: http://www.wintowin.gr, Email: [email protected],

καινοτόμο ιδζα και τθν υλοποίθςι τθσ

3 Ρροβλεπόμενθ ι υφιςτάμενθ οργάνωςθ τθσ

επιχείρθςθσ, υποδομζσ, εξειδικευμζνο

προςωπικό, ςυμπλθρωματικότθτα

ειδικοτιτων

350

4 Οικονομικά Στοιχεία τθσ Επιχείρθςθσ

1. υκμόσ μεταβολισ κφκλου εργαςιϊν.

2. Ροςοςτό κερδϊν προ φόρων και

αποςβζςεων

3. Ροςοςτό εξαγωγϊν

4. Μεταβολι Απαςχόλθςθσ

200

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (*) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΒΑΥΤΗΤΑΣ (0,3)

300 (max.)

Για όλα τα κριτιρια οι επενδυτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυνυποβάλουν ςχετικι τεκμθρίωςθ

όπου αυτό είναι εφικτό. Ζλλειψθ επαρκοφσ τεκμθρίωςθσ δφναται να οδθγιςει ςε μθ

αξιολόγθςθ των κριτθρίων.