Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,...

of 46 /46
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εγγυήσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 1. Το ∆ηµόσιο εγγυάται τη βιωσιµότητα του Ασφαλι- στικού Συστήµατος της χώρας µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. 2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν α- ναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται µετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος αυτός. 3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα- λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισµέ- νου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015 σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογι- σµούς των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου. 4. Τα θέµατα του νόµου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του ∆ηµοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.∆.∆., οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµίδας θα ρυθµιστούν µε ειδικό συνταξιοδοτικό νόµο των αρµόδιων Υπουργών. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέµατα του νό- µου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισµό της Βου- λής. Άρθρο 2 Βασική σύνταξη 1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ- νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ µηνιαίως, για 12 µήνες και αναπροσαρµόζεται σύµ- φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόµου αυτού. 2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται: Α. Οι ασφαλισµένοι των οργανισµών κύριας ασφάλι- σης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λει- τουργοί του ∆ηµοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υ- πάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλι- ση, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή το ∆ηµόσιο. Στους ασφαλισµένους των οποίων η σύντα- ξη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, απο- τελεί άθροισµα δύο τµηµάτων, η βασική σύνταξη υπολο- γίζεται αναλογικά, µε βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλι- σης. Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται για τους συ- νταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαµονής στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται στις περιπτώσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΓ΄, 12 Ιουλίου 2010, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ∆ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Embed Size (px)

description

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Transcript of Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,...

Page 1: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1Εγγυήσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

1. Το ∆ηµόσιο εγγυάται τη βιωσιµότητα του Ασφαλι-στικού Συστήµατος της χώρας µε σκοπό τη διασφάλισηαξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο.

2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν α-ναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται µετάτην 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµοςαυτός.

3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα-λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτηασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισµέ-νου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την1.1.2015 σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Τοαναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογι-σµούς των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισηςή το ∆ηµόσιο για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου.

4. Τα θέµατα του νόµου αυτού που αναφέρονται στουςτακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του ∆ηµοσίου,τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους τωνΝ.Π.∆.∆., οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθµίδας θα ρυθµιστούν µε ειδικό συνταξιοδοτικό νόµοτων αρµόδιων Υπουργών.

Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέµατα του νό-µου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισµό της Βου-λής.

Άρθρο 2Βασική σύνταξη

1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ-νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 2010,καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00)ευρώ µηνιαίως, για 12 µήνες και αναπροσαρµόζεται σύµ-φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11του νόµου αυτού.

2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:Α. Οι ασφαλισµένοι των οργανισµών κύριας ασφάλι-

σης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λει-τουργοί του ∆ηµοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υ-πάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου(Ν.Π.∆.∆.), οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθµίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλι-ση, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την1.1.2015 και εφεξής.

Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνίασυνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ήτο ∆ηµόσιο. Στους ασφαλισµένους των οποίων η σύντα-ξη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, απο-τελεί άθροισµα δύο τµηµάτων, η βασική σύνταξη υπολο-γίζεται αναλογικά, µε βάση τα έτη ασφάλισης από1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλι-σης.

Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται για τους συ-νταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνοπου υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαµονήςστην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους τηςηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται στιςπεριπτώσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΓ΄, 12 Ιουλίου 2010,Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

∆ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Page 2: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

σε µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε µειωµένη σύ-νταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση χορή-γησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η µείωση της βασικήςσύνταξης προκειµένου για τους ασφαλισµένους πουλαµβάνουν µειωµένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συµπλήρω-ση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Γιατους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξηλόγω αναπηρίας µε ποσοστό 67% έως και 79,99% χορη-γείται το 75% της βασικής σύνταξης, και µε ποσοστό α-πό 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι µει-ώσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή σε όσους συνταξιοδο-τούνται µε τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄),καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της πε-ρίπτωσης α´ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 τουπ.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄). Στις περιπτώσεις χορήγη-σης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της βασικής σύ-νταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθεσυνδικαιούχο µε βάση το δικαιούµενο, σύµφωνα µε τηνοµοθεσία κάθε φορέα ή σύµφωνα µε τις γενικές διατά-ξεις, ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου.

Προκειµένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω πο-σοστού της βασικής σύνταξης λήγει µε τη συµπλήρωσητων ορίων ηλικίας που ορίζονται από τη νοµοθεσία. Τοκαταβαλλόµενο σε αυτά ποσοστό, µετά τη διακοπή χο-ρήγησής του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείταιστο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό τηςδικαιούµενης σύνταξης. Εάν ο συνταξιούχος λόγω θα-νάτου λαµβάνει σύνταξη και από ίδιο δικαίωµα ή περισ-σότερες της µιας σύνταξης λόγω θανάτου, δικαιούταιβασική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξηκαι για τη µεγαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου.Εάν ο συνταξιούχος, λόγω θανάτου, σύζυγος εργάζεταιή απασχολείται δικαιούται βασική σύνταξη.

Σε περίπτωση επιµερισµού της εξ ιδίου δικαιώµατοςσύνταξης µεταξύ δικαιούχου και τέκνων, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του άρθρου 13 του νόµου αυτού, το ποσό τηςβασικής σύνταξης κατανέµεται κατά τα ίδια ποσοστά.

Προκειµένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώµατοςµε περισσότερες της µίας συντάξεις χορηγείται µία βα-σική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιού-µενου µιας πλήρους σε ποσό και µιας µειωµένης κύριαςσύνταξης, το ποσό της χορηγούµενης βασικής σύνταξηςείναι πλήρες και καταβάλλεται από το φορέα που χορη-γεί την πλήρη σύνταξη. Αρµόδιος φορέας καταβολήςτης βασικής σύνταξης, σε αυτή την κατηγορία συνταξι-ούχων, είναι ο απονέµων την αναλογική σύνταξη φορέ-ας κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.

Β. Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγµατοποιήσειλιγότερες από 4.500 ηµέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφά-λισης σε ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισηςή το ∆ηµόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτωκριτήρια:

α) Έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.β) Το ατοµικό και το οικογενειακό τους εισόδηµα, από

οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έ-τος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων σαρά-ντα (5.040) ευρώ και δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) ευ-ρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατάτο ποσοστό αναπροσαρµογής της βασικής σύνταξης.

γ) ∆ιαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστονδεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του 15ου και του 65ου έτουςτης ηλικίας τους. Η µόνιµη διαµονή αποδεικνύεται µε τηδιαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας

διαµονής στους πολίτες τρίτων Χωρών.Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους

πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συ-µπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35)πλήρη έτη διαµονής και µειώνεται κατά 1/35 για κάθε έ-να (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετώνδιαµονής. Η βασική σύνταξη σε αυτή την κατηγορία τωνδικαιούχων δεν µεταβιβάζεται σε δικαιοδόχα πρόσωπα.Αρµόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης εί-ναι ο ΟΓΑ σε περίπτωση µη δικαιούχων αναλογικού πο-σού σύνταξης και οι φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆η-µόσιο από τους οποίους καταβάλλεται το αναλογικό πο-σό σύνταξης.

3. Η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων γίνεται µετην επιφύλαξη των ρυθµίσεων περί προστασίας των πο-λιτών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα-θώς και των σχετικών συµβάσεων που έχει επικυρώσει ηΕλλάδα.

Άρθρο 3Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισµένων

από 1.1.2011 και εφεξής

1. Οι ασφαλισµένοι για πρώτη φορά, από 1.1.2011 καιεφεξής, σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που θε-µελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015, δικαι-ούνται αναλογικού ποσού σύνταξης, µε βάση το συνολι-κό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν µπορεί να είναιµικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τρια-κοσίων (300) ηµερών και µε τη συµπλήρωση των ορίωνηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσίακατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν οχρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των δεκαπέντε (15)ετών ή 4.500 ηµερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έ-τος. Η µηνιαία σύνταξη των ανωτέρω, υπολογίζεται γιακάθε πλήρες έτος ασφάλισης, µε βάση ποσοστά επί τωνπροβλεπόµενων συντάξιµων αποδοχών ή ασφαλιστικώνκατηγοριών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:

ΗΜ/ΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΤΟΝ ΑΣΦ. ΒΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣΚΛΙΜΑΚΑΣ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

300 4.500 0,80%4.501 5.400 0,86%5.401 6.300 0,92%6.301 7.200 0,99%7.201 8.100 1,06%8.101 9.000 1,14%9.001 9.900 1,22%9.901 10.800 1,31%

10.801 11.700 1,40%11.701 15.000 1,50%

Όπου ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε µήνες ή έ-τη, κάθε µήνας αντιστοιχεί σε 25 ηµέρες ασφάλισης καικάθε έτος σε 300 ηµέρες ασφάλισης.

Το τελικό ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτηµε βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίοπλήρες έτος ασφάλισης.

2. Ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογι-σµό της αναλογικής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και

2

Page 3: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλί-ζουν µισθωτούς, λαµβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαί-ρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών που έλαβεο ασφαλισµένος, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακούτου βίου, πλην των αποδοχών του µήνα κατά τον οποίουποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, επί των οποίωνκαταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπο-λογισµό δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας, δια τουαριθµού των µηνών απασχόλησης που έχει πραγµατο-ποιήσει ο ασφαλισµένος εντός της χρονικής αυτής πε-ριόδου. Για τους φορείς κύριας ασφάλισης µισθωτών,στους οποίους ως βάση υπολογισµού των παροχών θεω-ρείται η ηµέρα εργασίας, η κατά το προηγούµενο εδάφιοδιαίρεση γίνεται µε τον αριθµό ηµερών εργασίας για το ί-διο χρονικό διάστηµα και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται ε-πί είκοσι πέντε (25).

Για τον προσδιορισµό του συντάξιµου µισθού των αυ-τοαπασχολούµενων που υπάγονται στην ασφάλιση τωνΤοµέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Τα-µείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέ-ρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όροςτων ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποί-ων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο ασφάλι-σής τους ή ο µέσος όρος των συντάξιµων αποδοχών, ό-πως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες καταστατικέςδιατάξεις και διαµορφώνονται καθ’ όλο τον εργασιακότους βίο.

Για τον προσδιορισµό των παραπάνω συντάξιµων απο-δοχών, οι αποδοχές του ασφαλισµένου ή ο συντάξιµοςµισθός του προηγούµενου εδαφίου, για κάθε ηµερολο-γιακό έτος, πλην των αποδοχών ή του µισθού του τελευ-ταίου έτους ή τµήµατος έτους κατά το οποίο υποβάλλε-ται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαµβάνονται υπόψη αυ-ξηµένες κατά τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλω-τή και µε συντελεστή ωρίµανσης που προσδιορίζεται κά-θε έτος, µε νόµο µετά από γνώµη της Εθνικής Στατιστι-κής Υπηρεσίας και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Για τον υπολογισµό της αναλογικής σύνταξης στουςφορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων, λαµ-βάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες που προ-βλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, βάσει των οποί-ων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο ασφάλι-σης του ασφαλισµένου, όπως έχουν διαµορφωθεί την31η ∆εκεµβρίου, του προηγούµενου της υποβολής τηςαίτησης συνταξιοδότησης, έτους. Για τους µισθωτούς α-σφαλισµένους στους ανωτέρω φορείς, εφαρµόζονται α-ναλόγως τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρα-γράφου αυτής.

3. Το άθροισµα των ποσών της βασικής και της αναλο-γικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισηςτουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ή λόγω αναπηρίας µεποσοστό 80% και άνω ή λόγω εργατικού ατυχήµατος,δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σεδεκαπέντε (15) ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπωςκαθορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική ΣύµβασηΕργασίας του 2015, αναπροσαρµοζόµενο εφεξής κατάτο ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Το κατώτατο αυτόόριο µειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχοςλαµβάνει σύνταξη µειωµένη λόγω γήρατος σύµφωνα µετις διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου αυτού ή µειωµέ-νη σύνταξη λόγω αναπηρίας. Το συνολικό ποσό της σύ-νταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και τωντέκνων δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 80% των δύοπροηγούµενων εδαφίων.

4. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξειςτου άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρ-θρων 1 έως 43 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως ι-σχύουν.

Άρθρο 4Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισµένων

πριν από την 1.1.2011

1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλισηοποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο έ-ως και 31.12.2010 και θεµελιώνουν δικαίωµα σε σύνταξηγήρατος ή αναπηρίας µετά την 1.1.2015, δικαιούνται:

α) Τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλι-σής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται µε βά-ση τα ποσοστά και τις συντάξιµες αποδοχές ή ασφαλι-στικές κατηγορίες ή τα οριζόµενα κατ’ έτος ποσά συντά-ξεων, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης καιόπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ήτο ∆ηµόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις που ε-ξακολουθούν να ισχύουν.

β) Τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλι-σής τους από 1.1.2011 έως την ηµεροµηνία συνταξιοδό-τησής τους.

Το ποσό για το αναλογικό τµήµα της σύνταξης για κά-θε πλήρες έτος υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγρα-φο 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου αυτού, αφού πρώτασυνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατο-ποιήσει ο ασφαλισµένος έως 31.12.2010, οι δε συντάξι-µες αποδοχές ή ο συντάξιµος µισθός ή οι ασφαλιστικέςκατηγορίες για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµα-τος της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής είναι αυτέςπου προσδιορίζονται από το έτος αυτό και µετά. Το συ-νολικό ποσό σύνταξης που προκύπτει από την εφαρµογήτων διατάξεων της παραγράφου αυτής και της παραγρά-φου 2 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, δεν µπορεί να υ-περβαίνει το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τηνεφαρµογή των καταστατικών και ειδικών διατάξεων ήτων νόµων που ισχύουν για τους έως 31.12.1992 και από1.1.1993 ασφαλισµένους αντίστοιχα. Για τον υπολογι-σµό των προσαυξήσεων τέκνων ή και συζύγου, όπουπροβλέπεται, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις που ισχύουνγια κάθε κατηγορία ασφαλισµένων, ανάλογα µε το χρό-νο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

2. Ειδικά για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σε σύνταξηγήρατος ή αναπηρίας από φορείς κύριας ασφάλισης ή το∆ηµόσιο µέχρι 31.12.2014, το ετήσιο ποσοστό υπολογι-σµού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφά-λισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν µπορεί να υπερβαίνειτο 2% των συντάξιµων αποδοχών ή των ασφαλιστικώνκατηγοριών, όπως αυτές ισχύουν µε την επιφύλαξη τωνδιατάξεων του άρθρου 25 του νόµου αυτού και της πα-ραγράφου 7 του άρθρου µόνου του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ67 Α΄).

3. Για τον υπολογισµό του αναλογικού ποσού σύντα-ξης από 1.1.2011 και εφεξής, σε φορείς ή τοµείς στουςοποίους δεν προβλέπονται συντάξιµες αποδοχές ή συ-ντάξιµος µισθός ή ασφαλιστικές κατηγορίες, οι ασφαλι-σµένοι κατατάσσονται στην πλησιέστερη ασφαλιστικήκατηγορία των νέων ασφαλισµένων, µε βάση τις εισφο-ρές που κατέβαλαν στο φορέα ή τοµέα από τον οποίοπροέρχονται, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31η ∆εκεµ-βρίου, του προηγούµενου της υποβολής της αίτησης συ-νταξιοδότησης, έτους.

3

Page 4: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

4. Οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτουορίζονται σύµφωνα µε τις γενικές ή καταστατικές διατά-ξεις κάθε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, και τιςδιατάξεις του νόµου αυτού.

5. Η εκδίκαση συνταξιοδοτικών υποθέσεων που αφο-ρούν δηµοσίους υπαλλήλους οι οποίοι από 1.1.2011 υπά-γονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγεται στην αρ-µοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την περίπτω-ση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγµα-τος.

Άρθρο 5Ρύθµιση θεµάτων διαδοχικής ασφάλισης

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 τουν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µετο άρθρο 9 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄) και το άρθρο14 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίστανται ως α-κολούθως:

«1. Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σεπερισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς,δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισµό, στονοποίο ήταν ασφαλισµένα κατά την τελευταία χρονικήπερίοδο της απασχόλησής τους, σύµφωνα µε τις διατά-ξεις της νοµοθεσίας του οργανισµού αυτού, εφόσονπραγµατοποίησαν στην ασφάλισή του:

α) Πέντε (5) ολόκληρα έτη ή 1.500 ηµέρες ασφάλισηςεκ των οποίων όµως είκοσι (20) µήνες ή 500 ηµέρες κατάτην τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλη-σης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιο-δοτικού δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος.

β) Σαράντα (40) µήνες ή 1.000 ηµέρες εκ των οποίωνόµως δώδεκα (12) µήνες ή 300 ηµέρες αντίστοιχα κατάτην τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλη-σης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώ-µατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

Ως νοµοθεσία του Οργανισµού για την εφαρµογή τηςπαραγράφου αυτής, καθώς και των επόµενων παραγρά-φων 2 και 3, νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαι-τούµενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την α-ναπηρία και το θάνατο.

Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενεργούασφαλιστικού δεσµού, στη συµπλήρωση του ορίου ηλι-κίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε το χρόνο διακοπήςτης απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν λαµβάνο-νται υπόψη για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-φου.

2. Αν ο ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην ασφάλι-ση του τελευταίου οργανισµού τον αριθµό ηµερών εργα-σίας ή των ετών ασφάλισης, που ορίζονται από τις δια-τάξεις της προηγούµενης παραγράφου, αλλά στην περί-πτωση αυτή δεν έχει πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενοαπό τη νοµοθεσία του τελευταίου οργανισµού, χρόνο α-σφάλισης για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή α-ναπηρίας ή των µελών της οικογένειάς του λόγω θανά-του ή δεν πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του τελευταί-ου οργανισµού, τον αριθµό ηµερών εργασίας ή ετών α-σφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγού-µενης παραγράφου, δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα µέ-

λη της οικογένειάς του από τον οργανισµό, στην ασφά-λιση του οποίου πραγµατοποίησε τις περισσότερες ηµέ-ρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν περιλαµ-βάνεται ο τελευταίος, εφόσον:

α) Ο ασφαλισµένος που αιτείται τη συνταξιοδότησήτου λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχει συµπληρώσει το ό-ριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος µε το ποσοστό αναπηρίαςπου προβλέπεται από τη νοµοθεσία του τελευταίου ορ-γανισµού.

β) Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδό-τηση που προβλέπει η νοµοθεσία του οργανισµού µε τονπερισσότερο χρόνο ασφάλισης.

3. Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋπο-θέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία τουοργανισµού, στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίη-σε τις περισσότερες ηµέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης,τότε το δικαίωµα του ασφαλισµένου κρίνεται από τουςάλλους οργανισµούς, στους οποίους ασφαλίσθηκε κατάφθίνουσα σειρά αριθµού ηµερών εργασίας, εκτός απότον τελευταίο.

Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέ-σεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία όλωντων οργανισµών, στους οποίους ασφαλίσθηκε πριν απότον τελευταίο, τότε ο τελευταίος οργανισµός είναι αρ-µόδιος για την κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγωγήρατος εφόσον ο ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στηνασφάλισή του 1.000 ηµέρες εργασίας ή σαράντα (40) µή-νες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 ηµέρες εργασίας ήδώδεκα (12) µήνες ασφάλισης αντιστοίχως την τελευ-ταία πενταετία και για την κρίση του δικαιώµατος σύντα-ξης λόγω αναπηρίας και θανάτου, εφόσον ο ασφαλισµέ-νος έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλισή του οποτεδή-ποτε 300 ηµέρες εργασίας.

4. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υ-πολογίζεται από τον αρµόδιο για την απονοµή της σύ-νταξης οργανισµό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφά-λισή του, τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δι-καιώµατος, όσο και για τον καθορισµό της σύνταξης καιδεν είναι δυνατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρό-νου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανι-σµού.»

2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 τουν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το ανωτέρω τµηµατικό ποσό δύναται κατ’ επιλογήτου ασφαλισµένου να καταβληθεί ταυτόχρονα µε αυτότου απονέµοντα, µειωµένο κατά 1/200 για κάθε µήναπου υπολείπεται έως τη συµπλήρωση των προβλεπόµε-νων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992(ΦΕΚ 165 Α΄) ορίων ηλικίας.»

3. Οι συντάξιµες αποδοχές των φορέων ασφάλισης µι-σθωτών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµότου ποσού της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τωνπαραγράφων 2α, 5, 12β και 13 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), πολλαπλασιάζονται για κάθε έτος α-σφάλισης που πραγµατοποιήθηκε από τη διακοπή της α-σφάλισης σε αυτούς, µέχρι το προηγούµενο έτος τουχρόνου υποβολής της αίτησης, σύµφωνα µε τους παρα-κάτω συντελεστές.

4

Page 5: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Οι συντελεστές µεταβάλλονται µε κοινή απόφαση τωνΥπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Α-σφάλισης, µετά την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης,από τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της ΓενικήςΓραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάσει την εξέ-λιξη των συντελεστών ωρίµανσης των µισθών και ηµερο-

µισθίων. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 και 3αρχίζει από 1.1.2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται απότην ηµεροµηνία αυτή και εφεξής.

4. Το ποσοστό επί των συντάξιµων αποδοχών για τονυπολογισµό του ποσού της σύνταξης σύµφωνα µε την

Page 6: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

παράγραφο 1β του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48Α΄), όταν ο ΟΑΕΕ είναι συµµετέχων φορέας και επιλε-γούν για τη συνταξιοδότηση οι ασφαλιστικές του διατά-ξεις, καθορίζεται σε 2% για κάθε έτος ασφάλισης και µέ-χρι τριάντα πέντε (35) έτη ασφάλισης.

5. Στο άρθρο 7 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) προστί-θεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που έχει διανυθεί διαδοχικά χρόνοςασφάλισης σε επικουρικό φορέα και στον καταργούµενοΕ.Λ.Π.Π. ο χρόνος αυτός µπορεί να συνυπολογισθεί στοχρόνο της Ειδικής Προσαύξησης σύµφωνα µε τις διατά-ξεις της νοµοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, µε τηνπροϋπόθεση ότι δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στον κλάδοεπικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Μηχανικώνκαι Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ή σε προγενέστερο ε-πικουρικό φορέα στον οποίο µπορεί να συνυπολογισθείο χρόνος αυτός. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2006.»

6. Στο άρθρο 8 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) προστί-θεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχι-κής ασφάλισης, όταν ο Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών καιΕργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) είναι συµ-µετέχων φορέας, οι συντάξιµες αποδοχές ορίζονται στοποσό των χιλίων είκοσι (1.020) ευρώ από 1.1.2006. Τοποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το εκάστοτε ποσοστόαύξησης των συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Μηχανι-κών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.»

7. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτούδεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρουµόνου, του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄), που αφορούν τονυπολογισµό της σύνταξης.

8. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), ό-πως αυτές ισχύουν, εφαρµόζονται και επί προσώπωνπου κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουρ-γού ή Υφυπουργού, καθώς και των αιρετών, προέδρωνκοινοτήτων, δηµάρχων και νοµαρχών του προϊσχύσα-ντος καθεστώτος.

β) Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά τη διάρκειατης θητείας τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τουςστους Κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρό-νοιας, στους οποίους ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλο-γή τους ή να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοι-χούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριµέ-νους Κλάδους. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναλογούσεςεισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη όπως αυτές κα-θορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φο-ρέα βαρύνουν τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 6Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

1. Από 1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δηµιουργείται ΚέντροΠιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη ∆ι-εύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοί-κησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειο-νοµικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισµό του βαθµούαναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικώνφορέων, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, καθώςκαι των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πι-στοποίηση της αναπηρίας.

2. Στο ΚΕ.Π.Α. υπάγεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειο-

νοµικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-θρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). Στο Ειδικό ΣώµαΙατρών Υγειονοµικών Επιτροπών εντάσσονται και ιατροίτων λοιπών ΦΚΑ και του ΕΣΥ, µόνιµοι και Ι.∆.Α.Χ., οποι-ασδήποτε ειδικότητας, εξαιρουµένων παιδιάτρων, ακτι-νολόγων, µικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Ο Πίνακαςτων συµµετεχόντων ιατρών του ΕΣΥ καταρτίζεται απότον ∆ιοικητή της οικείας ∆.Υ.ΠΕ.. Αντίστοιχοι Πίνακεςτων συµµετεχόντων ιατρών των ΦΚΑ αποστέλλονται α-πό τους ∆ιοικητές ή Προέδρους των φορέων στη ∆ιεύ-θυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοίκη-σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος υποβάλ-λονται σε ειδική εκπαίδευση στο έργο των ΥγειονοµικώνΕπιτροπών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2556/1997(ΦΕΚ 270 Α΄). Τα προγράµµατα της ειδικής εκπαίδευσηςεκπονούνται από τη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικήςτης Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εγκρίνονται µε απόφα-ση του ∆ιοικητή του Ιδρύµατος. Οι ιατροί, µετά την ειδικήεκπαίδευση, αξιολογούνται από επταµελή επιτροπή, α-ποτελούµενη από:

α) Τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σχεδια-σµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ωςΠρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της ∆ι-εύθυνσης ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

β) Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αναπηρίας και Ια-τρικής της Εργασίας, µε αναπληρωτή του τον προϊστά-µενο της Υποδιεύθυνσης Υγειονοµικής Υπηρεσίας τουΠεριφερειακού Υποκαταστήµατος Απονοµής ΣυντάξεωνΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-γου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ια-τρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτήτου από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστη-µονικού Υγειονοµικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΙΚΑ).

ε) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την ΕθνικήΣυνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), µε τοναναπληρωτή του.

στ) Τον προϊστάµενο του γραφείου Νοµικού Συµβού-λου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τον αναπληρωτή του από την ίδιαΥπηρεσία.

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-νικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προτείνεται από τον Υ-πουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον α-ναπληρωτή του.

3. Από το σύνολο των επιλεγµένων ιατρών καθορίζο-νται µε δηµόσια κλήρωση, ανά εξάµηνο, οι ιατροί που α-παιτούνται για τη λειτουργία των Υγειονοµικών Επιτρο-πών, ο αριθµός των οποίων ορίζεται µε απόφαση του ∆ι-οικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σύµφωνα µε τις ανάγκες τωνΥγειονοµικών Επιτροπών σε ιατρούς συγκεκριµένων ει-δικοτήτων για τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών.

Έργο των Υγειονοµικών Επιτροπών είναι: α) Ο καθορι-σµός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.β) Ο χαρακτηρισµός ατόµων ως ΑΜεΑ. γ) Ο καθορισµόςποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονο-µικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείταιγνωµάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται απότην πολιτεία τα άτοµα µε αναπηρία.

4. Οι Υγειονοµικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσο-στά αναπηρίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονι-σµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύ-ει κάθε φορά. Γραµµατείς των Υγειονοµικών Επιτροπών

5

Page 7: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

6

ορίζονται υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των λοιπών Φ.Κ.Α.και του ∆ηµοσίου. Για τη συγκρότηση των ΥγειονοµικώνΕπιτροπών Αναπηρίας των Επαρχιών, τη θέση του Προέ-δρου και των µελών καλύπτουν ιατροί του Ειδικού Σώµα-τος, που µετακινούνται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη καιΠειραιά. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ησυµµετοχή ιατρών του Ειδικού Σώµατος ως µελών τωνΥγειονοµικών Επιτροπών των Επαρχιών, µέλη ορίζονται,ύστερα από δηµόσια κλήρωση, ιατροί που υπηρετούν σεκάθε υγειονοµική µονάδα ή υποκατάστηµα, ιατροί του Ε-ΣΥ και των ΦΚΑ από όµορους νοµούς, εξαιρουµένωντων παιδιάτρων, ακτινολόγων, µικροβιολόγων και οδο-ντιάτρων. Η κλήρωση διεξάγεται την ίδια ηµέρα της συ-νεδρίασης της Υγειονοµικής Επιτροπής. Για τη διαδικα-σία συγκρότησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µετη λειτουργία των Υγειονοµικών Επιτροπών Αθήνας,Θεσσαλονίκης και Επαρχιών, ισχύουν τα οριζόµενα στοάρθρο 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) όπως τροποποι-ήθηκε µε το άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).

5. Η ειδική αποζηµίωση που προβλέπεται από τις δια-τάξεις των παραγράφων 7, 10 και 14 του άρθρου 6 τουν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τιςπαραγράφους 11, 13, 14 του άρθρου 27 του ν. 3232/2004και µε τις παραγράφους 11 περ. γ΄του άρθρου 37 και 4του άρθρου 152 των νόµων 3518/2006 και 3655/2008 α-ντίστοιχα για τους ιατρούς και τους εισηγητές των Υγει-ονοµικών Επιτροπών, καθώς και για τους ιατρούς της Ε-πιτροπής ∆ειγµατοληπτικού Ελέγχου των Γνωµατεύσε-ων, καταβάλλεται από τους Φορείς στους οποίους υπη-ρετούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ορίζονταιστο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 τουν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και δεν υπερβαίνει τα προβλε-πόµενα από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 τουάρθρου 7 του ιδίου νόµου. Για τις παρεχόµενες από τιςΥγειονοµικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας α-ποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το ∆η-µόσιο το ποσό που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006(ΦΕΚ 1829 Β΄) υπουργική απόφαση.

6. Καταρτίζεται µητρώο Ατόµων µε Αναπηρία το οποίοτηρείται στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Ερ-γασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-γών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος και τακριτήρια κατάρτισης του µητρώου.

7. Από 1.4.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτρο-πές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµεραστους ΦΚΑ, στις νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, µε εξαίρεσητις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-νοµίας, καθώς και τις επιτροπές Απαλλαγών και τις Τρι-µελείς εξ ιατρών επιτροπές, οι οποίες εξακολουθούν ναασκούν τις αρµοδιότητές του.

Άρθρο 7Ενιαίος Κανονισµός Προσδιορισµού

Ποσοστού Αναπηρίας

Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθησηή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένιση ήη συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ήεξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, προκα-θορίζεται για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το∆ηµόσιο µε εκατοστιαία αναλογία σε Ενιαίο ΚανονισµόΠροσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, που εκδίδεται ε-

ντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µε-τά από γνώµη Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής που συ-γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης και στην οποία συµµετέχει υποχρε-ωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την ΕθνικήΣυνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ). Με τηνίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των µελών της επι-τροπής και η συγκρότησή της.

Η ανωτέρω Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή καθορίζει ε-πίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της ανα-πηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον,σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

Από την έκδοση του νέου ενιαίου κανονισµού καταρ-γείται ο Κανονισµός Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας(Κ.Ε.Β.Α.), καθώς και ο πίνακας καθορισµού σε εκατοστι-αία αναλογία του βαθµού µείωσης της ικανότητας γιαεργασία του άρθρου 33 του ν. 1813/1988.

Ως την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισµού η αναπη-ρία προσδιορίζεται, σύµφωνα µε όσα σήµερα ισχύουνστον Κανονισµό εκτίµησης βαθµού Αναπηρίας του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, η εφαρµογή του οποίου επεκτείνεται σε όλες τιςΥγειονοµικές Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, πρω-τοβάθµιες και δευτεροβάθµιες που λειτουργούν στουςΦΚΑ, στις νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο συµπεριλαµβανοµέ-νης και της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής(Α.Σ.Υ.Ε.), καταργούµενης κάθε άλλης αντίθετης γενι-κής ή ειδικής διάταξης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθείκαι εκκρεµούν ενώπιον όλων των ανωτέρω Υγειονοµι-κών Επιτροπών θα κρίνονται σύµφωνα µε τον ως άνωΚανονισµό. Από της εφαρµογής του Ενιαίου Κανονισµούοι Υγειονοµικές Επιτροπές υποχρεούνται στις γνωµα-τεύσεις τους να µνηµονεύουν ρητά το σχετικό εδάφιο ήτο συνδυασµό εδαφίων στα οποία ερείζεται ο προσδιορι-σµός του ποσοστού αναπηρίας.

Άρθρο 8Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας

των ασφαλισµένων από 1.1.1993

Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 παρ. 3 τουν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Το δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, υ-φίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρµόδιες Υγειο-νοµικές Επιτροπές, παρατείνεται δε µε τις ίδιες προϋπο-θέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτε-δήποτε, µε την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική ε-ξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι συντάξεις λόγωαναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθε-νειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, µπορεί δε ναείναι οριστικές, εφόσον οι υγειονοµικές επιτροπές γνω-µατεύουν ότι η ανικανότητα είναι µόνιµη. Οι προσωρινέςσυντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, µετάκαι την τελική γνωµάτευση των αρµόδιων ΥγειονοµικώνΕπιτροπών εφόσον:

α) Ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 55ο έτος τηςηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετώνσυνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σετρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονοµι-κές επιτροπές.

β) Ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 60ό έτος τηςηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετώνσυνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σεδύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονοµικέςεπιτροπές.»

Page 8: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Άρθρο 9Προϋπάρχουσα αναπηρία

Ο ασφαλισµένος δικαιούται συντάξεως αναπηρίας έ-στω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένιση σωµατική ήπνευµατική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στηνασφάλιση εφόσον καθίσταται ανίκανος για την εργασίατου λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί τις προϋ-ποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν το φο-ρέα στον οποίο ασφαλίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 10Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

και αναγνωριζόµενοι χρόνοι

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-θρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν, α-ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο ασφαλισµένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύντα-ξης, αν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγµατο-ποιήσει 10.500 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στην α-σφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει συµπληρώσει το 58ο έ-τος της ηλικίας του.

Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισµέ-νους που συµπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 αυξάνεταικατά 300 ηµέρες κάθε χρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση12.000 ηµερών ασφάλισης.

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδά-φιο, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1) έτοςκάθε χρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτουςτης ηλικίας.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί-σταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω όρια ηλικίας για πλήρη και µειωµένη σύ-νταξη αυξάνονται από 1.1.2011 κατά εννιά (9) µήνες κά-θε έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους, προ-κειµένου για λήψη πλήρους σύνταξης και του 58ου προ-κειµένου για τη λήψη µειωµένης σύνταξης.

Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύ-νταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συ-µπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισής τους, από τιςοποίες οι 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµα-τα.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισµέ-νους του δευτέρου εδαφίου που συµπληρώνουν αυτόναπό 1.1.2011 αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο καιµέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης. Τοόριο ηλικίας που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιοαυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα έτος κάθεχρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της η-λικίας.»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), προστίθε-νται εδάφια ως εξής:

«Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισµέ-νους που συµπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 αυξάνεταικατά ένα έτος κάθε χρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση σα-ράντα (40) ετών ασφάλισης.

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιοαυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα έτος κάθεχρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλι-κίας.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1του άρθρου 20 του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α΄) προστί-θεται εδάφιο ως εξής:

«Ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σετριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόµενο έ-τος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος και µέχρι τη συ-µπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.»

6. Όπου από τη νοµοθεσία των τοµέων κύριας σύντα-ξης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµέ-νων (Ε.Τ.Α.Α.) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρα-τος σε ηλικία εξήντα (60) ετών µε τριάντα πέντε (35) έτηασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε ε-πόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα χρόνο µέχριτη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.

7. Όπου από τη νοµοθεσία των τοµέων κύριας σύντα-ξης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµέ-νων (ΕΤΑΑ) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατοςσε ηλικία πενήντα οχτώ (58) ετών µε τριάντα πέντε (35)έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έ-τος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δεεπόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα χρόνο µέχριτη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης, το δε α-νωτέρω προβλεπόµενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησηςαυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1) έτος κάθεχρόνο και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της η-λικίας.

8. Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλι-κίας και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1, 3, 4,5, 6 και 7 οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη µε το ό-ριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά τοέτος συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ή τριάντα πέντε(35) ετών ασφάλισής τους.

9. Γενικές ή καταστατικές διατάξεις φορέων κύριας α-σφάλισης που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης µε τησυµπλήρωση 10.500 ηµερών εργασίας ή τριάντα πέντε(35) ετών ασφάλισης και του 58ου ή του 60ού έτους τηςηλικίας, έχουν εφαρµογή στους ασφαλισµένους που θε-µελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010.

10. Ασφαλισµένοι µετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτεφορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεµελιώνουν δικαί-ωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 12.000 ηµε-ρών εργασίας ή σαράντα (40) ετών ασφάλισης και του60ού έτους της ηλικίας τους.

Για τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρόνου, λαµβάνεταιυπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε οµοει-δή φορέα.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004(ΦΕΚ 48 Α΄) και του άρθρου 41 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ272 Α΄), έχουν εφαρµογή στους ασφαλισµένους που συ-µπληρώνουν µέχρι 31.12.2010 τις 11.100 ηµέρες εργα-σίας ή τα τριάντα επτά (37) έτη υποχρεωτικής ασφάλι-σης.

11. Η παράγραφος 1α του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την πα-ράγραφο 1 περίπτωση 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990(ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύ-

7

Page 9: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

νταξη λόγω γήρατος εφόσον έχει πραγµατοποιήσει του-λάχιστον 4.500 ηµέρες εργασίας και συµπληρώσει το65ο έτος της ηλικίας.

Προκειµένου για γυναίκες το όριο ηλικίας των εξήντα(60) ετών αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα έτος κάθεχρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.Η εκ µέρους των γυναικών άσκηση του δικαιώµατος λή-ψης σύνταξης µε τον ανωτέρω αριθµό ηµερών ασφάλι-σης χωρεί οποτεδήποτε, εφόσον συµπληρώνουν το 60όέτος της ηλικίας τους µέχρι 31.12.2010.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισµένες δικαιού-νται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτοςσυµπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας τους.»

12. Η παράγραφος 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε την παρά-γραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄)και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 143του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), εφαρµόζεται εφόσον ο α-σφαλισµένος πληροί τις οριζόµενες σε αυτή προϋποθέ-σεις του ορίου ηλικίας και του αριθµού ηµερών ασφάλι-σης µέχρι 31.12.2010.

Ο χρόνος ασφάλισης που ορίζεται από τις ανωτέρωδιατάξεις για τις ασφαλισµένες που τον συµπληρώνουναπό 1.1.2011 καθορίζεται σε 10.400 ηµέρες ασφάλισης,για κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται κατά 400 ηµέρεςκαι µέχρι τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφάλισης. Τοόριο ηλικίας καθορίζεται από 1.1.2011 στο 58ο έτος, γιαπλήρη σύνταξη και στο 56ο έτος για µειωµένη, για κάθεδε επόµενο έτος αυξάνεται κατά έξι (6) µήνες και µέχριτη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, καταρ-γουµένης εφεξής της δυνατότητας για λήψη µειωµένηςσύνταξης.

Προκειµένου για ασφαλισµένους που έχουν πραγµα-τοποιήσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας κα-θορίζεται από 1.1.2011 στο 63ο έτος, για κάθε δε επόµε-νο έτος αυξάνεται κατά έξι (6) µήνες και µέχρι τη συ-µπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισµένοι δικαιούνταισύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης πουισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.000 ηµερώνασφάλισής τους.

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως αντικαταστά-θηκε µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση 3α τουν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Ο ασφαλισµένος που συµπληρώνει το 60ό έτοςτης ηλικίας του και 4.500 ηµέρες εργασίας, από τις οποί-ες εκατό τουλάχιστον σε καθένα από τα πέντε ηµερολο-γιακά έτη τα αµέσως προηγούµενα του έτους, κατά το ο-ποίο υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούταισύνταξη γήρατος µειωµένη κατά το 1/200 της πλήρουςµηνιαίας σύνταξης, για κάθε µήνα που υπολείπεται απότο όριο ηλικίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της πα-ραγράφου 1α.

Ειδικά για τους ασφαλισµένους της παρ. 1β του άρ-θρου 28 του α.ν. 1846/1951 που πληρούν την ειδική προ-ϋπόθεση της πραγµατοποίησης των 100 ηµερών κατ’ έ-τος την αµέσως προηγούµενη της υποβολής της αίτησηςσυνταξιοδότησης πενταετία, η µείωση της σύνταξης κα-τά το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου χωρεί για κά-θε µήνα που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του δια-µορφούµενου κατ’ έτος ηλικίας πλήρους έτους συντα-ξιοδότησης, σύµφωνα µε το παραπάνω.

Προκειµένου για γυναίκες που πληρούν τις ανωτέρωχρονικές προϋποθέσεις, το όριο ηλικίας των πενήντα πέ-ντε (55) ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 καιγια κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 60ούέτους της ηλικίας. Το δικαίωµα λήψης µειωµένης σύντα-ξης στο 55ο έτος της ηλικίας χωρεί, εφόσον το όριο αυ-τό συµπληρώνεται µέχρι 31.12.2010. Το ποσοστό µείω-σης στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται µε βάσητους µήνες που υπολείπονται από τη συµπλήρωση τουπροβλεπόµενου από το δεύτερο εδάφιο της παραγρά-φου 1α ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισµένες δικαιού-νται σύνταξη στο όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται κατάτο έτος συµπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας.

Ειδικά για τις ασφαλισµένες της παρ. 1β του άρθρου28 του α.ν. 1846/1951 που πληρούν την ειδική προϋπόθε-ση της πραγµατοποίησης των 100 ηµερών κατ’ έτος τηναµέσως προηγούµενη της υποβολής της αίτησης συντα-ξιοδότησης πενταετία η µείωση της σύνταξης κατά τοποσοστό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτήςχωρεί για κάθε µήνα που υπολείπεται µέχρι τη συµπλή-ρωση του διαµορφούµενου κατ’έτος ορίου ηλικίας πλή-ρους συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρ-θρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισµένες δι-καιούνται µειωµένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και το χρό-νο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσηςτων 10.000 ηµερών ασφάλισής τους. »

14. Η περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 27του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως ισχύει µετά την α-ντικατάσταση του πρώτου εδαφίου µε την παράγραφο 9του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), την προ-σθήκη των δύο τελευταίων εδαφίων του µε την παρά-γραφο 10 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου και την προ-σθήκη δύο επιπλέον εδαφίων µε τις διατάξεις της παρα-γράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α΄),αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη γήρατος ήαναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλι-σης, πλην ΟΓΑ ή το ∆ηµόσιο, εκτός των αναπήρων καιθυµάτων πολέµου και µητέρων, που συνταξιοδοτήθηκανµε το άρθρο 63 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), δι-καιούται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλήρη σύνταξη γήρατος, ε-φόσον έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 6.000 ηµέρεςασφάλισης και έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας που α-παιτείται από τη νοµοθεσία για την απονοµή πλήρουςσύνταξης.

Αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει 4.800 ηµέ-ρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συµπληρώσει το65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατοςµειωµένη κατά 50%. Προκειµένου για γυναίκες που έ-χουν πραγµατοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης,το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος α-πό 1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλή-ρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ µέρους των γυ-ναικών άσκηση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µετον ανωτέρω αριθµό ηµερών ασφάλισης χωρεί, εφόσονσυµπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους µέχρι31.12.2010.

Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισµένες δικαιού-νται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτοςσυµπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.

Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µείωση σύνταξης ε-πέρχεται και στην περίπτωση όπου απονέµεται σύνταξηαναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις

8

Page 10: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

του άρθρου 28 παρ. 5 (εδ. α΄-γ΄) του α.ν. 1846/1951(ΦΕΚ 179 Α΄), εκτός αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµα-τοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.000 ηµέρεςεργασίας εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία.»

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στους λοι-πούς πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φορείς κύριας ασφάλισης, πλην Ο-ΓΑ, προκειµένου για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησηςλόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά για την συνταξιοδό-τηση λόγω γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 65ουέτους της ηλικίας, µε εξαίρεση την περίπτωση θεµελίω-σης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε περισσότερουςτου ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή µέσασε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη της συνταξιο-δότησης από τον πρώτο φορέα. Η ρύθµιση του προηγού-µενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ότανείναι ο φορέας στον οποίο θεµελιώνεται δεύτερο συντα-ξιοδοτικό δικαίωµα.

15. Α) Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή µικρότερο αυτούπου προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξειςγια τη συνταξιοδότηση ασφαλισµένων των φορέων κύ-ριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αυξάνεται κατά ένα (1)έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και µέχρι τη συµπλήρωσητου 65ου έτους της ηλικίας, µε την επιφύλαξη των δια-τάξεων του άρθρου αυτού, των διατάξεων της περ. α΄του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν.1846/1951, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης απότην οποία προβλέπεται συνταξιοδότηση ειδικών κατηγο-ριών εργαζόµενων σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.

Όπου από τις διατάξεις των φορέων κοινωνικής ασφά-λισης προβλέπεται χορήγηση µειωµένης σύνταξης στιςγυναίκες ασφαλισµένες σε όριο ηλικίας µικρότερο του60ού έτους, το όριο αυτό αυξάνεται κατά ένα (1) χρόνοαπό 1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συ-µπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Β) Από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πουπροβλέπονται από τις διατάξεις του β.δ.7/1965 (ΦΕΚ 2Α΄), του β.δ. 649/1968 (ΦΕΚ 232 Α΄) και του άρθρου 19του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), καθορίζονται κατ' ελάχι-στο στο 55ο έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και στο50ό έτος για µειωµένη, αυξάνονται δε για κάθε επόµενοέτος κατά ένα χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού καιτου 55ου έτους αντίστοιχα. Όπου από τις διατάξεις τωνως άνω βασιλικών διαταγµάτων και του άρθρου 19 τουν. 2703/1999 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο η-λικίας, από 1.1.2011 καθορίζεται το 55ο έτος της ηλι-κίας, αυξάνεται δε για κάθε επόµενο έτος κατά ένα χρό-νο µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους.

Οι υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προβλεπόµενες πρόσθετες ει-σφορές για τον κλάδο σύνταξης εξακολουθούν να κατα-βάλλονται µέχρι 31.12.2015. Από την 1.1.2016 καταβάλ-λεται η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται απότην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2084/1992.

Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλι-κίας της παραγράφου αυτής, οι ασφαλισµένοι δικαιού-νται σύνταξη στο όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται κατάτο έτος συµπλήρωσης του προβλεπόµενου, κατά την έ-ναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρηή µειωµένη σύνταξη.

16. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξειςτης περ. α΄του εδαφίου β΄της παραγράφου 5 του άρ-θρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύ-ουν, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος απότις γυναίκες που απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιει-

νά επαγγέλµατα, αυξάνεται κατά ένα χρόνο, από1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος και µέχρι την συ-µπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύ-νταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συ-µπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ηµερών ασφάλισής τουςαπό τις οποίες οι 3.600 είναι σε βαρέα και ανθυγιεινά ε-παγγέλµατα.

17.α)Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις παρα-γράφους 2 και 3 περ. α΄ του άρθρου 144 του ν.3655/2008 για τη συνταξιοδότηση µητέρων µε ανήλικαπαιδιά, καθορίζεται:

από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από 1.1.2012 στο 55ο έτοςκαι από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Εάν οι µητέρες συµπληρώνουν το προβλεπόµενο απότις οικίες διατάξεις συντάξιµο χρόνο, δικαιούνται µειω-µένη σύνταξη, µε την συµπλήρωση του 50ού έτους τηςηλικίας από 1.1.2011, του 53ου έτους από 1.1.2012 καιτου 60ού έτους από 1.1.2013.

β) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδό-τηση των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι31.12.1992 µητέρων ανηλίκων τέκνων, καθορίζεται από1.1.2011 στο 57ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 60όέτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Το όριο ηλικίας για λήψη µειωµένης σύνταξης καθορί-ζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ό έτος.

γ) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 3γτου άρθρου 144 του ν. 3655/2008 και από την παρ. 8 τουάρθρου 33 του ν. 3232/2004, για τη συνταξιοδότηση µη-τέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισµένων στον τοµέα σύ-νταξης εφηµεριδοπωλών και υπαλλήλων ΠρακτορείωνΘεσσαλονίκης και στον τοµέα ασφάλισης Τεχνικών Τύ-που Αθηνών, καθώς και το όριο ηλικίας των ασφαλισµέ-νων µητέρων ανηλίκων τέκνων στον Τοµέα Ασφάλισης Ι-διοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και στονΤοµέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, καθορί-ζεται από 1.1.2011 στο 57ο έτος της ηλικίας, από1.1.2012 στο 60ό έτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Το όριο ηλικίας για λήψη µειωµένης σύνταξης καθορί-ζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ό έτος.

δ) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µητέρων ανηλί-κων τέκνων ασφαλισµένων σε κλάδους κύριας ασφάλι-σης- σύνταξης αυτοαπασχολούµενων καθορίζεται από1.1.2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 58οέτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Το όριο ηλικίας για τη λήψη µειωµένης σύνταξης καθο-ρίζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 50ό έτος της ηλι-κίας, από 1.1.2012 στο 53ο έτος και από 1.1.2013 στο60ό έτος της ηλικίας.

ε) Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 6 τουάρθρου 24 του ν. 2084/1992 για τη συνταξιοδότηση µη-τέρων µε ανήλικα τέκνα, καθορίζεται από 1.1.2013 στο65ο έτος της ηλικίας.

Το όριο ηλικίας για µειωµένη σύνταξη καθορίζεται από1.1.2013 στο 60ό έτος.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, σταδιακήςαύξησης του ορίου ηλικίας η ασφαλισµένη µητέρα ακο-λουθεί το όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µετα παραπάνω και ισχύει κατά τη συµπλήρωση του απαι-τούµενου συντάξιµου χρόνου, εφόσον συντρέχει και ηανηλικότητα του παιδιού.

9

Page 11: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται καιστους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών έχουν ε-φαρµογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τιςµητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παι-διών.

στ) Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.2084/1992, όπως συµπληρώθηκε µε την περίπτωση β΄της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, κα-ταργείται.

ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου144 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειµένου για συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που θε-µελιώνονται από 1.1.2011 απαιτείται η συµπλήρωση του52ου έτους, από 1.1.2012 του 55ου και από 1.1.2013 του65ου έτους της ηλικίας.»

18. Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) αντι-καθίσταται ως εξής:

«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής α-σφάλισης και το ∆ηµόσιο λογίζεται, πλην του χρόνουπραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνοςστρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας α-νατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθέ-νειας και µέχρι 300 ηµέρες, ο χρόνος επιδότησης τακτι-κής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες, δ) ο χρόνος εκπαι-δευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο (2) έτη, ε)ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίουανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλο-δαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, µετά τη συµπλή-ρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµα-τικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος µε τα κατά το χρόνο α-ποφοίτησης επίσηµα ακέραια χρόνια σπουδών της οικεί-ας σχολής, στ) ο χρόνος ανεργίας, µετά την υπαγωγήστην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισηςή το ∆ηµόσιο, ζ) ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λο-χείας, η) ο χρόνος απεργίας, θ) ο πλασµατικός χρόνοςτου άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), που ανα-γνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές και ανεξάρ-τητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και ι) ο χρόνοςµαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξειςκαι µέχρι ένα (1) έτος, ια) ο χρόνος αποδεδειγµένης ά-σκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν την εγ-γραφή στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. και µέχρι πέντε (5) έτηεφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτι-κής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1358/1983 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στις περιπτώσεις που θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δι-καίωµα από 1.1.2011 µέχρι 31.12.2014 µε βάση τις ισχύ-ουσες διατάξεις, το ποσό για την εξαγορά του χρόνουτης στρατιωτικής θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Α-σφάλισης µειώνεται κατά 30%. Για όσους θεµελιώνουνσυνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής το α-νωτέρω ποσό µειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόµενοποσό και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν µπορεί ναείναι κατώτερο αυτού που προκύπτει µε βάση υπολογι-σµού το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτουεργάτη.

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνω-ρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄), για θεµελίωση συνταξιοδοτι-κού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση του ποσού τηςσύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφο-

ράς ασφαλισµένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθεφορέα και του 25πλάσιου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευ-του εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολήςτης αίτησης αναγνώρισης.

Οι ηµέρες επιδότησης λόγω ασθενείας, λόγω τακτικήςανεργίας και ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρό-νος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχεί-ας, συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτι-κού δικαιώµατος.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίαςαναγνωρίζονται, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, τόσογια θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και γιαπροσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεταιβάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισµέ-νου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλι-σµένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ποσόδε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισµένο. Η αίτηση υ-ποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισµό που υπαγότανο ασφαλισµένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαι-δευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από βε-βαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο,από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και ηδιάρκεια της άδειας ή της απεργίας.

Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές,ο χρόνος σπουδών σε µέσες επαγγελµατικές σχολές, οχρόνος µαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας ανα-γνωρίζονται, µετά από αίτηση του ασφαλισµένου, για τηθεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την προ-σαύξηση του ποσού της σύνταξης, µε την καταβολή γιακάθε µήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µε ποσο-στό είκοσι τοις εκατό (20%) για τους φορείς κύριας α-σφάλισης και έξι τοις εκατό (6%) για τους φορείς επι-κουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που ι-σχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνωαναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριµή-νου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχε-ται έκπτωση 15 % είτε σε µηνιαίες δόσεις, ίσες µε τουςαναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεταιµέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της κοινοποίησης τηςαπόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγε-ται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρό-σθετα τέλη.

Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµα-τος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν τοχρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατεί-ται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφλησηποσό ίσο µε το ¼ του ποσού της σύνταξης.

Ο πλασµατικός χρόνος ασφάλισης του άρθρου 141του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), συνυπολογίζεται και γιατη συµπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γή-ρατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10του άρθρου αυτού, καθώς και των 4.500 ηµερών ή δεκα-πέντε (15) ετών ασφάλισης.

Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ συνυπολογίζο-νται µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµα-τος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισµό του δι-καιούµενου ποσού σύνταξης.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισµένος έλαβε σύ-νταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωσητων ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τησυνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Όσοι συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλι-σης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µέχρι 31.12.2010,

10

Page 12: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

µε προσµέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο40 του ν. 2084/1992, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρι-σης υποβληθεί µέχρι 31.12.2013, ακολουθούν τις κατάπερίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύ-ουν κατά το έτος 2010.

3. Οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι συνυπολογίζονται γιατη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον οασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600ηµέρες ή δώδεκα (12) έτη ασφάλισης.

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος, µε βάση τα ανωτέρω,συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται για τη θεµελίωση συ-νταξιοδοτικού δικαιώµατος, δεν µπορεί να υπερβεί τα ε-πτά (7) έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ’ ανώτατοόριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεµελιώνουν συντα-ξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2011,

β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιο-δοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2012,

γ) σε έξι (6) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτι-κό δικαίωµα εντός του έτους 2013 και

δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδο-τικό δικαίωµα από 1.1.2014 και εφεξής.»

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011.19. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2

του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του ΚώδικαΚατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλή-λων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 26 Α΄) προστίθεταιεδάφιο ως εξής:

«Ο υπάλληλος µε αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6)µήνες πριν τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετώνπραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας, καθώςκαι του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, µπο-ρεί να ζητήσει να παραµείνει στην υπηρεσία έως τρία (3)επιπλέον έτη και έως τη συµπλήρωση κατ’ ανώτατο όριοτου 65ού έτους της ηλικίας.»

Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης η αίτηση γίνε-ται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) η-µερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. ∆υνατότηταασκήσεως του ανωτέρω δικαιώµατος έχουν και όσοι έ-χουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2010.

20. ∆ιατάξεις Κανονισµών Εργασίας και Επιχειρησια-κών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που εφαρµόζο-νται σε εργαζόµενους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,όπως αυτός ορίζεται από το ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄),και προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυση µετη συµπλήρωση είτε του οριζόµενου σε αυτές χρόνου υ-πηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, είτε του ορίουηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξειςγια συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, δεν εφαρµόζονται,εφόσον υποβληθεί από τον εργαζόµενο αίτηση παραµο-νής στην υπηρεσία που γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτήαπό τον εργοδότη. Η παραµονή δεν µπορεί να είναι µε-γαλύτερη των τριών (3) ετών εκτός και εάν δεν θεµελιώ-νεται δικαίωµα για συνταξιοδότηση µε πλήρη σύνταξη.

Άρθρο 11Αναπροσαρµογή συντάξεων και ορίων ηλικίας

1. α) Από 1.1.2014 οι συντάξεις των Φορέων Κοινωνι-κής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεωντου ∆ηµοσίου αναπροσαρµόζονται κατ’ έτος µε κοινή α-πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης στη βάση συντελεστή που δια-

µορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ και κα-τά 50% από τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτήτου προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσιαµεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.

β) Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του∆ηµοσίου µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ήαύξηση των συντάξεων, που καταβάλλονται από αυτό,κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο µε τις διατά-ξεις της προηγούµενης περίπτωσης ή µε βάση τις ισχύ-ουσες κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις, καταργούνταιαπό 1.1.2014.

2. Από την 1.1.2011 και ανά διετία η Εθνική Αναλογι-στική Αρχή εκπονεί αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες ε-πικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικήςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή πα-ρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικήςδαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζονται οι συντάξειςµε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµό-τητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος των ανω-τέρω δαπανών για τη βασική, την αναλογική και την επι-κουρική σύνταξη, προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δενπρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 πο-σοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το2009.

3. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµέ-νων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και του ∆η-µοσίου, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση,τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος νό-µου και σε καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόµων, ανα-καθορίζονται κατά τη µεταβολή του προσδόκιµου ζωήςτου πληθυσµού της χώρας, µε σηµείο αναφοράς την ηλι-κία των 65 ετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζειαπό 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρµογή της, λαµβά-νεται υπόψη η µεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και2020. Από 1.1.2024 τα ανωτέρω όρια ανακαθορίζονται α-να τριετία. Η αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας συντα-ξιοδότησης, γίνεται µε κοινή απόφαση των ΥπουργώνΟικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου µεβάση τους σχετικούς δείκτες που προσδιορίζονται απότην Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Eurostat και αφο-ρούν στην επόµενη περίοδο.

Άρθρο 12Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

1. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη από α-σφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή επικουρικής ασφά-λισης, ή το ∆ηµόσιο κατά περίπτωση, στις εξής περιπτώ-σεις:

Α. Αν ο θάνατος του ασφαλισµένου συζύγου επήλθεπριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τέλεση τουγάµου, εκτός αν:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα, εργατικό ή µη.β) Κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε, νοµιµοποιή-

θηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κα-

τάσταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννή-θηκε ζων τέκνο.

Β. Αν ο θανών ελάµβανε κατά την τέλεση του γάµουσύνταξη αναπηρίας ή γήρατος, ο δε θάνατος επήλθεπριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση τουγάµου εκτός και εάν στην περίπτωση αυτή συντρέχει έ-νας από τους ανωτέρω µε στοιχεία β΄ και γ΄ αναφερό-

11

Page 13: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

µενους λόγους.2. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται τόσο για τους

έως 31.12.1992 ασφαλισµένους όσο και για τους µετάτην 1.1.1993 ασφαλισµένους σε οποιονδήποτε φορέα α-σφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει δια-φορετικά το ανωτέρω θέµα καταργείται. ∆ιατάξεις πουθέτουν πρόσθετους περιορισµούς στη λήψη σύνταξης α-πό τον επιζώντα σύζυγο, καθώς και οι διατάξεις της συ-νταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, που προβλέ-πουν τη χορήγηση της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγοανεξάρτητα από τη διάρκεια του έγγαµου βίου, εξακο-λουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων

1. Το άρθρο 62 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως α-ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ210 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξι-ούχου ασφαλιστικού οργανισµού κύριας ή επικουρικήςασφάλισης, στον επιζώντα των συζύγων, που θεµελιώνεισυνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω θανάτου σύµφωνα µε τιςγενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε οργανισµού,καταβάλλεται η σύνταξη για µία τριετία από την πρώτητου εποµένου του θανάτου µήνα.

β. Μετά την πάροδο της τριετίας, σε περίπτωση που οεπιζών των συζύγων εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ήλαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη πε-ριορίζεται στο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου έως τησυµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Μετά τησυµπλήρωση του ορίου αυτού ο επιζών σύζυγος λαµβά-νει το 70% της σύνταξης αυτής.

γ. Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ηµεροµηνίαθανάτου, είναι ανάπηρος σωµατικά ή πνευµατικά σε πο-σοστό 67% και άνω, λαµβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, γιαόσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρ-τήτως άλλων προϋποθέσεων.

δ. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαµβά-νει και σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ή περισσότερες τηςµίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, οπεριορισµός του ποσού της σύνταξης που προβλέπεταιστην παράγραφο αυτή γίνεται σε µία από τις κύριες, κα-θώς και µία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογήςτου, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της περίπτωσηςδ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 825/1978(ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ήσπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έωςτου 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύντα-ξη σύµφωνα µε τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις τωνφορέων που χορηγούν τη σύνταξη θανάτου, το υπόλοι-πο της σύνταξης του επιζώντα των συζύγων, σε περί-πτωση που καταβάλλεται µειωµένη, επιµερίζεται στα τέ-κνα σε ίσα µέρη.

Ο κατά τα ανωτέρω επιµερισµός χωρεί και στην περί-πτωση που η σύνταξη του επιζώντα, που καταβάλλεταιαπό τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς αρµοδιότητας Υ-πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανα-στέλλεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγρά-φου 2 του άρθρου 6 του ν. 1379/1983 (ΦΕΚ 101 Α΄), ό-πως κάθε φορά ισχύουν ή µειώνεται σύµφωνα µε τις δια-τάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-νται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιού-χου του ΟΓΑ, ο οποίος λαµβάνει σύνταξη µε βάση τιςδιατάξεις του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄), του ν.δ. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α΄), του ν.δ. 1390/1973 (ΦΕΚ 103 Α΄),του ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234 Α΄) και του ν. 2458/1997(ΦΕΚ 15 Α΄), καθώς και στην περίπτωση που ο επιζώνσύζυγος είναι ασφαλισµένος ή συνταξιούχος του ΟΓΑκαι λαµβάνει σύνταξη σύµφωνα µε τις προαναφερόµε-νες διατάξεις.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουνανάλογη εφαρµογή και στους επιζώντες συζύγους,στους συνταξιούχους λόγω θανάτου του ∆ηµοσίου, µεεξαίρεση όσους λαµβάνουν και εξ ιδίου δικαιώµατος σύ-νταξη από το ∆ηµόσιο, ή πολεµική σύνταξη γενικά ή σύ-νταξη µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (ΦΕΚ120 Α΄) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς και για ό-σους υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου14 τουάρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στιςπεριπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την ηµερο-µηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή καιστους Φορείς και τοµείς επικουρικής ασφάλισης, οι α-σφαλισµένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το ∆η-µόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς εξο-µοιούµενο µε αυτό του ∆ηµοσίου.

5. ∆ιατάξεις που ρυθµίζουν το θέµα αυτό διαφορετικάκαταργούνται.

Άρθρο 14Συνταξιοδότηση θυγατέρων

1. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 τουπ.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Οι θυγατέρες και άπορες άγαµες αδελφές, απο-κτούν δικαίωµα σύνταξης µε τους ίδιους όρους και προϋ-ποθέσεις που αποκτούν το δικαίωµα αυτό και τα αγό-ρια.»

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 τουπ.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Οι θυγατέρες και άπορες άγαµες αδελφές, απο-κτούν δικαίωµα σύνταξης µε τους ίδιους όρους και προϋ-ποθέσεις που αποκτούν το δικαίωµα αυτό και τα αγό-ρια.»

γ. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουνανάλογη εφαρµογή και για όσα από τα πρόσωπα που α-ναφέρονται σε αυτές υπάγονται στις διατάξεις τουπ.δ.167/2007 (ΦΕΚ 208 Α΄) και του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ209 Α΄).

δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1των άρθρων 5 και 31 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄),της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 τουπ.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α΄) καθώς και της περίπτωσηςγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 168/2007(ΦΕΚ 209 Α΄), καταργούνται και οι ακολουθούσες περι-πτώσεις αναριθµούνται αναλόγως.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρ-µογή για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα, των οποί-ων το δικαίωµα γεννήθηκε πριν την ηµεροµηνία δηµοσί-ευσης του νόµου αυτού.

2. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 τουπ.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, εκτός από

12

Page 14: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

13

τις ανίκανες µε ποσοστό 67% και άνω, µετά την ενηλι-κίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξήτους καταβάλλεται ολόκληρη µεν αν το συνολικό, εκτόςαπό την κύρια και επικουρική σύνταξη, µηνιαίο πραγµατι-κό ακαθάριστο εισόδηµά τους, όπως αυτό προκύπτει απότη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονο-µικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ηµεροµι-σθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έ-τος που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατα, περιορίζεται δεκατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδηµααυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όµως και το 40πλάσιο,κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το40πλάσιο, όχι όµως και το 60πλάσιο και κατά τα τρία τέ-ταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι ό-µως και το 60πλάσιο, µετά την υπέρβαση του οποίου ηκαταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 31 τουπ.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, εκτός απότις ανίκανες µε ποσοστό 67% και άνω, µετά την ενηλι-κίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξήτους καταβάλλεται ολόκληρη µεν αν το συνολικό, εκτόςαπό την κύρια και επικουρική σύνταξη, µηνιαίο πραγµατι-κό ακαθάριστο εισόδηµά τους, όπως αυτό προκύπτει απότη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονο-µικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ηµεροµι-σθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έ-τος που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατα, περιορίζεται δεκατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδηµααυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όµως και το 40πλάσιο,κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το40πλάσιο, όχι όµως και το 60πλάσιο και κατά τα τρία τέ-ταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι ό-µως και το 60πλάσιο, µετά την υπέρβαση του οποίου ηκαταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογηεφαρµογή και για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπαπου συνταξιοδοτούνται µε βάση τις οικείες διατάξειςτου π.δ.167/2007(ΦΕΚ 208 Α΄) και του π.δ. 168/2007(ΦΕΚ 209 Α΄), κατά περίπτωση.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη ε-φαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτέςπρόσωπα υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς τωνΑσφαλιστικών Φορέων αρµοδιότητας του ΥπουργείουΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τουΝ.Α.Τ.. Εξακολουθεί να ισχύει κάθε πρόβλεψη για διακο-πή σύνταξης και επαναχορήγησή της στο 65ο έτος. Κάθεαντίθετη διάταξη καταστατική ή γενική καταργείται.

Άρθρο 15Επικουρικές Συντάξεις

1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έως το τέλος του2011, εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες βιω-σιµότητας των Επικουρικών Φορέων, Τοµέων και Αυτο-τελών Κλάδων. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή καλεί εντόςδύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού τουςΕπικουρικούς Φορείς, Τοµείς και Αυτοτελείς Κλάδους νααποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνησητων αναλογιστικών µελετών. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλιατων ανωτέρω φορέων εντός δύο µηνών από τη διαβίβα-ση της µελέτης προτείνουν στον Υπουργό Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης των

συντάξεων, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Εθνικής Ανα-λογιστικής Αρχής µε σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιµό-τητας των Ταµείων και την αποτροπή της δηµιουργίαςελλειµµάτων και η προσαρµογή γίνεται µε νόµο.

2. Αν δεν αποσταλούν εντός τεσσάρων (4) µηνών απότην ηµεροµηνία που θα ζητηθούν τα απαραίτητα για τηνεκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης στοιχεία η προ-σαρµογή γίνεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 χω-ρίς να απαιτείται η γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβουλίωντων Ταµείων, σύµφωνα µε την πρόταση της Εθνικής Α-ναλογιστικής Αρχής.

3. Για τους ασφαλισµένους µετά την 1.1.1993 ισχύουν οιδιατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄).

4. Οι διατάξεις των άρθρων 60 έως και 69 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 16Απασχόληση συνταξιούχων

1. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) αντικαθί-σταται ως εξής:

«1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας α-σφάλισης που αναλαµβάνουν εργασία, υπόκεινται στουςεξής περιορισµούς: α) Για όσους δεν έχουν συµπληρώ-σει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η κατα-βολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικου-ρικών. β) Μετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους, το ποσότης ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσµατοςτων ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τατριάντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτάδιαµορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η ∆εκεµ-βρίου του προηγούµενου έτους, καταβάλλεται µειωµένοκατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που εί-ναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχο-λές και έως τη συµπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανί-κανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθµός των ανω-τέρω ηµεροµισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ηµεροµίσθιαανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαµορφώνονται κάθεφορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η µείωση γίνε-ται στο ποσό της µεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφό-σον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεταιαπό την αµέσως επόµενη ή επόµενες σε ύψος κύριες συ-ντάξεις.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συ-ντάξεων, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργανικό πο-σό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδοµένα.Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν ταπροαναφερόµενα κατά περίπτωση ηµεροµίσθια ανειδί-κευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως α-νωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στα πρόσωπατης παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40 Α΄). Για τον απασχολούµενο συνταξιούχο καταβάλ-λονται οι προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις γιατους λοιπούς ασφαλισµένους εισφορές εργοδότη και α-σφαλισµένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τονασφαλισµένο αντίστοιχα.

2. Οι συνταξιούχοι της προηγούµενης παραγράφου,που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση τουΟργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-λούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορι-σµούς: α) Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έ-τος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύ-

Page 15: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

14

νταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Υπο-χρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόµενων ει-σφορών. β) Μετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της η-λικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόµενεςαπό τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξηµένες κατάπενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσότης κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξή-ντα (60) ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως δια-µορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η ∆εκεµβρί-ου του προηγούµενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει τοανωτέρω όριο περικόπτεται.

Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονταιστην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλε-πόµενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισµένους εισφο-ρές, εργοδότη και ασφαλισµένου. Από την καταβολήπροσαυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οιανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υ-πάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούςφορείς και οι οποίοι µετά τη συνταξιοδότησή τους από έ-ναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια α-πασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείοΤοµέα ασφάλισης.

3. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει εργασία ή αυτοα-πασχολείται µπορεί να χρησιµοποιήσει το χρόνο ασφά-λισης κατά το διάστηµα της αναστολής, ή περικοπής τηςσύνταξης, ή της καταβολής προσαυξηµένων ή µη ασφα-λιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξηςαπό τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεµελίω-ση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από άλλο φορέα,σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δι-πλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρό-νου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπο-λογισµός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόµενηςσύνταξης γίνεται µε ποσοστό 1,714% επί των συντάξι-µων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι µεγαλύτε-ρες του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτουεργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έ-τος συντάξιµης υπηρεσίας ή 300 ηµέρες εργασίας. ΟΟργανισµός ή ο Τοµέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συ-νταξιούχος, συµµετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησηςκαι για το διακανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις τουάρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄).

4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας α-σφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται,και κερδίζουν, ανάλογα µε το βαθµό της αναπηρίας τους,περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούµενος,σύµφωνα µε τους γενικούς όρους αµοιβής, διακόπτεταιη σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρι-κές.

5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του πα-ρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοα-πασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στουςφορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύριασύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλ-λεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπη-ρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφό-σον οι τελευταίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτοςτης ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται κα-ταλογισµό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού τωνσυντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της ερ-γασίας του ή κατά το διάστηµα που αυτοαπασχολείτο,και πρόστιµο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο µε τονόµιµο τόκο υπερηµερίας. Το καταλογιζόµενο αυτό πο-

σό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δύο (2) µηνιαίεςσυντάξεις ακόµη και αν το διάστηµα εργασίας ή απασχό-λησης είναι µικρότερο.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ-µογή:

α) στον επιζώντα των συζύγων,β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον

των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή α-νώτατες σχολές και έως τη συµπλήρωση του 24ου έτουςτης ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική ερ-γασία,

δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις τωνΚαν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διµερώνσυµβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,

ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν µε τον. 3185/2003 και µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτουςτης ηλικίας τους.

7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα κα-ταργείται.

8. Με νόµο δύναται να τροποποιείται το ποσό της πε-ριπτώσεως β΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυ-τού, καθώς και το ύψος του προστίµου της παραγράφου5 του παρόντος.»

2. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν για όσους συνταξι-ούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διο-ριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τουν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), από τη δηµοσίευση του παρό-ντος νόµου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη α-ναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διορι-στεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τουν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), και έως την ισχύ του παρό-ντος νόµου δεν καταλαµβάνονταν από τις διατάξεις τουάρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ίσχυαν έ-ως την αντικατάστασή του µε το παρόν άρθρο, οι ανωτέ-ρω διατάξεις εφαρµόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξειςτου άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως αυτόίσχυε έως την αντικατάστασή του µε το παρόν, εξακο-λουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξι-ούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ι-σχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρµόζονται καιστην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου,καταργουµένης κάθε αντίθετης διάταξης.

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη ε-φαρµογή και για όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τιςδιατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά-ξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δηµόσιουτοµέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις τηςπαραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65Α΄) ή αυτοαπασχολούνται.

Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 τουν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄), καθώς και των παραγράφων 1έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούννα ισχύουν.

β. Οι συνταξιούχοι της προηγούµενης περίπτωσης, υ-ποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολη-θούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων τουΓενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Παράλειψη της δηλώ-σεως συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του συνταξι-ούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά τοχρονικό διάστηµα της εργασίας του ή κατά το διάστηµαπου αυτοαπασχολείτο, και πρόστιµο επί του καταλογι-σθέντος ποσού ίσο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.

Page 16: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

15

Άρθρο 17Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων

1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµά-των καταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Α-σφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη της προβλεπό-µενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 τουν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄), ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσε-ως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και γνωµο-δότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.).Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτωνεφαρµόζεται από 1.7.2011, για όλους τους εργαζόµε-νους. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατατα οποία εξαιρούνται από τον πίνακα των ΒΑΕ, εφόσονσυµπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδό-τησης έως 31.12.2015, εξακολουθούν να υπάγονται στοκαθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. Οι λοιποί εργαζό-µενοι που εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ, λαµβάνουντην προσαύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 32 τουν.1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α´) για τις ηµέρες ασφάλισήςτους στα ΒΑΕ.

2. Ο πίνακας αυτός µπορεί να τροποποιείται ή να συ-µπληρώνεται µε την ίδια διαδικασία, σε χρονικά διαστή-µατα µεγαλύτερα των τριών (3) ετών από τη δηµοσίευσητης Υπουργικής Απόφασης της πρώτης παραγράφου.

Άρθρο 18Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισµένους

πριν την 1.1.1993

1. Στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι-ΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι δη-µόσιοι, δηµοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι που έχουν α-σφαλισθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα έως31.12.1992, οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία ασφα-λιστέα κατά την κείµενη νοµοθεσία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατάτο ίδιο χρονικό διάστηµα που λογίζεται συντάξιµο σύµ-φωνα µε τη νοµοθεσία του ∆ηµοσίου.

2. Η διάταξη που προστέθηκε µε το άρθρο 40 τουν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α΄) στο τέλος της παραγράφου 1του άρθρου 4 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄) καταργεί-ται, υπαγόµενων των προσώπων αυτών από την έναρξηισχύος της παρούσας στην ασφάλιση του κλάδου κύριαςσύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τυχόν προγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρού-σας ασφάλιση των προσώπων των παραγράφων 1 και 2του παρόντος άρθρου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται ισχυρή.

3. Όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριαςασφάλισης πριν την 1.1.1993 και είναι σήµερα ασφαλι-σµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµεί-ου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), υπάγονται υ-ποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισµού ΑσφάλισηςΕλευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), εφόσον ασκούνδραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργα-νισµού και δεν είναι συναφής µε την επαγγελµατική ιδιό-τητα του µηχανικού. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζειαπό τον επόµενο µήνα της δηµοσίευσης στην Εφηµερί-δα της Κυβερνήσεως. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργεί-ται.

Άρθρο 19Ρυθµίσεις ΟΓΑ

1. Από 1.1.2011 η εισφορά του ασφαλισµένου για τονκλάδο Υγείας του ΟΓΑ ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί τουποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουνκαταταγεί οι ασφαλισµένοι. Από την ίδια ηµεροµηνία κα-ταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου17 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄).

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997(ΦΕΚ 15 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο2 του άρθρου 67 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρα-γράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), ό-πως έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα αναπρο-σαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. τουΟΓΑ».

3. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου8α του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), αναπρο-σαρµογή των ποσών των µηνιαίων βασικών συντάξεωντου ΟΓΑ (ν. 4169/1961 ΦΕΚ 81 Α΄), όπως διαµορφώθηκεµε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ276 Α΄), ορίζεται από 1ης Οκτωβρίου 2009 σε τριάντα(30) ευρώ.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 7του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του Κλάδουυποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση του ΟΓΑ περίεξοφλήσεως των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους από α-σφαλιστικές εισφορές προς τον Κλάδο, προκειµένου νατύχουν αποζηµιώσεως γεωργικής παραγωγής από τονΟργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)ή δανειοδοτήσεως από τραπεζικά ιδρύµατα ή επιχορηγή-σεως ή επιδοτήσεως από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευ-ρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την επαγγελµατική τουςδραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται στον Κλά-δο.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4γ του άρθρου 7του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις αποζηµίωσης ή δανειοδότησης ήεπιχορήγησης ή επιδότησης της παραγράφου 2 είναι δυ-νατή η µη προσκόµιση βεβαίωσης εξοφλήσεως των ο-φειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα ποσά πα-ρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών και αποδίδε-ται στον ΟΓΑ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 20Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολούµενων

1. Στις ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού υπάγονται υπο-χρεωτικά: α) Το κατ’ οίκον απασχολούµενο προσωπικόπου παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες, αµειβό-µενο µε την ώρα ή την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά δια-

Page 17: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

στήµατα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ε-νός εργοδότες, για την ίδια µισθολογική περίοδο, πουκαλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικάυπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: Οι υπηρεσίεςοικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριό-τητα, γενικό νοικοκυριό), οι κηπουρικές εργασίες, οι µε-µονωµένες µικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνι-στούν οικοδοµικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων µα-θηµάτων, η φύλαξη και µεταφορά παιδιών νηπίων καιβρεφών, η υποστήριξη µε τη παροχή κάθε µορφής βοή-θειας και φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα, καθώς και σεάτοµα µε ειδικές ανάγκες συµπεριλαµβανοµένης και τηςδιευκόλυνσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευ-τικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες ή καισε συµµετέχοντες σε προγράµµατα αποκατάστασης α-τόµων σε ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σεΣτέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπη-ρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.∆.),οι αισθητικές φροντίδες (κοµµωτική, περιποίηση προσώ-που και σώµατος), η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδααρρώστων ή κατάκοιτων ατόµων και η βοήθεια σε άτοµαµε προβλήµατα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιο-θεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας). β) Οι απασχολούµενοιως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόµενες από την α-σφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 τουν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης και ύστερα από γνωµοδότηση του Συµ-βουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτηµαπερί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριµένης µορφής απα-σχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του πα-ρόντος άρθρου.

3. Για την καταβολή της αµοιβής των ανωτέρω προσώ-πων από κάθε φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιµο-ποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες τους, καθώς και των ει-σφορών (εργοδότη και εργαζόµενου) που αναλογούν,τηρείται υποχρεωτικά η εξής διαδικασία: Από τους κατάπερίπτωση αρµόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκ-δίδεται ειδικό εργόσηµο, υπό τύπο πολύπτυχης επιτα-γής, συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας στην οποία περι-λαµβάνεται το ποσό της αµοιβής του εργαζοµένου καιτο ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου Φ.Κ.Α.. Τα εργό-σηµα δύναται να διατίθενται στον εργοδότη από τα κατάτόπους Υποκαταστήµατα των Φ.Κ.Α., από τις συνεργα-ζόµενες µε τους Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήµατααυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, από τα Κέντρα Ε-ξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλον φο-ρέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε καταβολή του οικεί-ου ποσού. Τα εργόσηµα µεταβιβάζονται ονοµαστικώς α-πό τον εργοδότη στους εργαζόµενους της παραγράφου1 ως καταβολή για την αµοιβή της παρασχεθείσας εργα-σίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφε-ρόµενους φορείς διαθέσεως µε καταβολή του αντίστοι-χου ποσού, αφού προηγουµένως έχουν παρακρατηθεί οιαναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστι-κές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στηνπολύπτυχη επιταγή εκ των οποίων το ένα τµήµα φυλάσ-σεται από τον φορέα που εξοφλεί, το άλλο φυλάσσεταιαπό τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους ο Φ.Κ.Α. στέλ-νει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη καιεργαζόµενο.

4. Ο τύπος του εργοσήµου, τα αναγραφόµενα σε αυτόστοιχεία εργοδότη και εργαζόµενου, το ποσό που αντι-

στοιχεί στην αµοιβή, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τε-χνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας τουεργοσήµου, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την εί-σπραξη και απόδοση των εισφορών στους οικείουςΦ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ήστοιχείο για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντοςκεφαλαίου, καθορίζονται µε αποφάσεις του ΥπουργούΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµητων κατά περίπτωση αρµόδιων ∆ιοικητικών Συµβουλίωντων φορέων.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (Κώδι-κας Φορολογίας Εισοδήµατος) όπως ισχύει, µετά τηντροποποίηση από το άρθρο 2, παρ.1 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ια΄ ωςεξής:

«ια. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κα-τά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότηκαι κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργα-ζοµένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρµογή του πα-ρόντος συνυποβάλλεται µε την φορολογική δήλωση η ε-τήσια απολογιστική κατάσταση του Φ.Κ.Α. που έχει στα-λεί στον εργοδότη.»

Άρθρο 21Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ

1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότηκαι εργαζόµενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και ε-µπεριέχονται στην αναγραφόµενη τιµή του εργοσήµου.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-σφάλισης, ύστερα από εισήγηση των ∆ιοικητικών Συµ-βουλίων των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων και µετάαπό γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσο-στό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται προσαρµοζόµενοστις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Οι α-νωτέρω εργαζόµενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γιατους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στοΕ.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ι-ΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται επιµερισµός του ποσοστού αυτού ανάκλάδο ασφάλισης.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ τουάρθρου 20 του παρόντος νόµου για τους οποίους έχουνκαταβληθεί εισφορές µε το εργόσηµο, δικαιώνονται δι-πλάσιες ηµέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν απότη διαίρεση του ποσού των εισφορών µε το ανά ηµέρα ήµήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ηµε-ροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης ∆εκεµβρίουτου προηγούµενου έτους σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. καιδεν µπορούν να υπερβούν τις 30 ηµέρες ασφάλισης ανάµήνα ή τις 360 ηµέρες ασφάλισης κατά έτος.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ τουάρθρου 20 του παρόντος νόµου σε περίπτωση που α-σφαλίζονται µε αµοιβή που υπολείπεται κατά µήνα του25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προ-κειµένου να τύχουν των παροχών ασθένειας σε είδοςτου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσειτουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας, είτε κατά το προη-γούµενο της ηµέρας της ασθένειας ή της πιθανής ηµέ-ρας τοκετού ηµερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίοπριν την εν λόγω αναγγελία 15µηνο, µη συνυπολογιζό-µενων των ηµερών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν τοτελευταίο τρίµηνο.

4. Κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφοράτην ένταξη των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτω-

16

Page 18: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

17

ση α΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόµου στον Κανονι-σµό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και του ΟΕΚ ρυθµίζε-ται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης ύστερα από γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβου-λίων των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων.

5. Το άρθρο 26 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) παύεινα ισχύει σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα έναρξης τηςυπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντοςάρθρου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ165 Α΄) δεν έχουν εφαρµογή για τους υπαγόµενους στοανωτέρω καθεστώς.

Άρθρο 22Ασφάλιση στον ΟΓΑ

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ τουάρθρου 20 του παρόντος νόµου υπάγονται στην ασφάλι-ση του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ηµερών εργασίας τους α-νά έτος.

2. Οι παρακρατούµενες εισφορές ορίζονται σε ποσο-στό 10% επί της αξίας των καταβαλλοµένων αµοιβών καικαλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον Λογαρια-σµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του Υπουρ-γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα απόεισήγηση του ∆.Σ. του ΟΓΑ, το ποσοστό αυτό µπορεί νααυξοµειώνεται προσαρµοζόµενο στις εκάστοτε κοινωνι-κοασφαλιστικές συνθήκες. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ο-ΓΑ γίνεται επιµερισµός του ποσοστού αυτού ανά κλάδοασφάλισης.

3. Οι ηµέρες εργασίας των προσώπων της παραγρά-φου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόµου,υπολογίζονται ανά έτος µε βάση τις αµοιβές τους καιπροκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβλη-θεισών εντός του έτους αµοιβών δια του ηµεροµισθίουτου ανειδίκευτου εργάτη της 31ης ∆εκεµβρίου τουπροηγούµενου έτους σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεω-ρούνται δε ως πραγµατοποιηθείσες κατά το µήνα εξό-φλησης των εργοσήµων. Προκειµένου τα πρόσωπα αυτάνα τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, θαπρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει 150 τουλάχιστον ηµέ-ρες εργασίας το τρέχον ηµερολογιακό έτος ή το προη-γούµενο δωδεκάµηνο.

4. Ηµέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έ-χουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-ρούσα διάταξη, δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν µεταφέ-ρονται σε άλλο έτος.

5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγµατοποιήσει150 ηµέρες εργασίας και άνω κατ’ έτος, ασφαλίζονταιστον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. Για τους εργαζόµενουςπου έχουν πραγµατοποιήσει ηµέρες εργασίας λιγότερεςτων 150 κατ’ έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σεµήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαίρεση του συ-νόλου των ηµερών εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ηµε-ρών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως µή-νας. Τα πρόσωπα αυτά κατατάσσονται για κάθε έτος α-πασχόλησής τους στην µεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστικήκατηγορία της παραγράφου1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), της οποίας οι αναλογούσες εισφορέςκαλύπτονται από το σύνολο των καταβληθεισών εντόςτου έτους εισφορών.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ

68 Α΄) δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση των προ-σώπων της παραγράφου1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20του παρόντος νόµου.

7. Η έναρξη πληρωµής των ανωτέρω προσώπων µε ερ-γόσηµο, καθώς και κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρειαπου αφορά την ένταξη των ανωτέρω προσώπων στονΚανονισµό του ΟΓΑ, ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουρ-γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα απόγνώµη του ∆.Σ. του ΟΓΑ.

Άρθρο 23Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολουµένων σε επιχειρήσεις επισιτισµούκαι θεάµατος-ακροάµατος

Η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νό-µου αυτού εφαρµόζεται και στους περιστασιακά απα-σχολουµένους στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις επισιτι-σµού και θεάµατος-ακροάµατος. Οι παρακρατούµενες,στην περίπτωση αυτή, εισφορές εργοδότη και εργαζοµέ-νου, είναι εκείνες που αναλογούν κάθε φορά στην αµοι-βή του προσωπικού αυτού, µε βάση τις ισχύουσες διατά-ξεις ή τις γενικές ή τις ειδικές ή τις κλαδικές συλλογικέςσυµβάσεις εργασίας. Οι ασφαλιστικές διατάξεις που ι-σχύουν για την ασφάλιση του προσωπικού αυτού διατη-ρούν την ισχύ τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κα-θορίζονται οι εργαζόµενοι που εµπίπτουν στην ρύθµισηαυτή.

Άρθρο 24Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίουκαι η µη πληρωµή µε εργόσηµο συνεπάγεται πρόστιµο ί-σο µε το 50πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτουεργάτη της 31ης ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτουςσύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιβάλλεται από τον αντί-στοιχο Φ.Κ.Α..

Οι διαδικασίες, που αφορούν τον έλεγχο από το ΣώµαΕπιθεώρησης Εργασίας και τους αρµόδιους φορείς Κοι-νωνικής Ασφάλισης, διέπονται από τις διατάξεις που ι-σχύουν κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 25Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008(ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της σύνταξης, όσων συνταξιοδοτούνται α-πό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,εφόσον συµπληρώνουν άνω των 10.500 ηµερών ασφάλι-σης και το 60ό έτος της ηλικίας τους, προσαυξάνεται γιακάθε 300 ηµέρες ασφάλισης, άνω των 10.500 και µέχρι900 κατ’ ανώτατο όριο, κατά το ποσό που αντιστοιχείστο γινόµενο του 25πλάσιου του τεκµαρτού ηµεροµισθί-ου της κλάσης κατάταξης, επί το ποσοστό που προκύ-πτει από τη διαφορά του ποσοστού του πίνακα β΄ του

Page 19: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

18

άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύ-ει, της ίδιας κλάσης και του ποσοστού 3,5%.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος δικαιούται καιτην πριµοδότηση που προβλέπεται από την παράγραφο8 του άρθρου 32 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), για τονπροσδιορισµό της διαφοράς µεταξύ του ποσοστού τουανωτέρω πίνακα β΄ της κλάσης κατάταξης και του 3,5%,δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό πριµοδότησης της α-νωτέρω διάταξης.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992(ΦΕΚ 165 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραµένουν στηνυπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµουχρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος α-σφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έ-τους έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες έ-τος ασφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 37ουέτους µέχρι και του 40ού. Η προσαύξηση αυτή χορηγεί-ται και πέραν 80% των συνταξίµων αποδοχών της προη-γούµενης παραγράφου. Από τις διατάξεις της παραγρά-φου αυτής εξαιρείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το οποίο έχουνεφαρµογή οι διατάξεις της νοµοθεσίας του.»

3. Οι προσαυξήσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και ηπροσαύξηση που προβλέπεται από τη διάταξη του δευ-τέρου εδαφίου της παραγράφου 2α του άρθρου 3 τουν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε τηδιάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 τουάρθρου 145 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), δεν ισχύουνγια όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από1.1.2011 και εφεξής.

Άρθρο 26Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου

1. Ο πλασµατικός χρόνος που προβλέπεται σε προ-γράµµατα επιχειρήσεων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Το-µέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις τηςπαραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65Α΄), για εθελούσια αποχώρηση του προσωπικού τους, ταοποία καταρτίζονται µετά την έναρξη ισχύος του νόµουαυτού, δεν αναγνωρίζεται από τους φορείς κοινωνικήςασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου για θεµελίωση συ-νταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξηση του ποσούτης σύνταξης.

2. Η εκ µέρους του εργοδότη παροχή οικονοµικών κι-νήτρων πάσης φύσεως σε εργαζόµενους που έχουν συ-µπληρώσει ή συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιο-δότησης, µε σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρησηκαι τη συνταξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε(15) ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής αυτής τηςπαροχής στην αρµόδια ∆ΟΥ του εργαζόµενου. Στην πε-ρίπτωση αυτή το οικονοµικό αυτό κίνητρο υπάγεται στοάρθρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

3. Τροποποίηση του άρθρου αυτού προϋποθέτει προη-γούµενη εκπόνηση σχετικής αναλογιστικής µελέτης απότην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, γνώµη της Επιτροπής∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών ΚοινήςΩφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βου-λής, στο βαθµό που ο Κανονισµός της Βουλής της απο-νέµει την αρµοδιότητα αυτή και γνώµη της Επιτροπής Α-νταγωνισµού.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 27Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Από 1.1.2013 ο κλάδος κύριας σύνταξης Ναυτικώντου Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) εντάσσεταιστον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για την ένταξή τουσυντάσσεται, έως 31.7.2011, ειδική οικονοµική µελέτηπου καταρτίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή(Ε.Α.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-θέσεις ένταξης των ήδη ασφαλισµένων, ρυθµίζονται θέ-µατα σχετικά µε τις εισφορές ασφαλισµένων και εργο-δοτών, καθώς και θέµατα κάλυψης των ελλειµµάτων. Α-πό της εντάξεως, οι νέοι εργαζόµενοι ασφαλίζονται υ-ποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονταιαπό τη νοµοθεσία του. Με ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέ-µατα περιουσίας, καθώς και η κατανοµή µεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΝΑΤ του συνόλου των οργανικών θέσεων καιτου υπηρετούντος µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας προ-σωπικού.

2. Οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιοαπό 1.1.2011 και µετά, τακτικοί και µετακλητοί υπάλλη-λοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί, καθώς και οι τακτικοί υ-πάλληλοι των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας,και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικώνπροσώπων δηµοσίου δικαίου υπάγονται υποχρεωτικά καιαυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ανωτέρω ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρικήσύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους φορείς,στους οποίους υπάγονται όσοι προσλαµβάνονται στις α-νωτέρω υπηρεσίες και ασφαλίζονται για πρώτη φορά µε-τά την 1.1.1993. Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρό-σωπα προκύπτει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία υ-ποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Α-πασχολουµένων (ΕΤΑΑ), έχουν εφαρµογή οι καταστατι-κές διατάξεις των τοµέων αυτού. Ειδικά για όσους απότους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από1.1.1993 και εφεξής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-θρου 39 του ν. 2084/1992.

Άρθρο 28Οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια

του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ο κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που χορηγεί παροχέςασθένειας σε είδος και χρήµα, από 1.1.2011 λειτουργείµε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Οι πόροι,τα ασφαλιστέα πρόσωπα, ο τρόπος λειτουργίας, τα είδηπαροχών και οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του κλά-δου εξακολουθούν να διέπονται από την κείµενη νοµο-θεσία που ισχύει για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο τρόπος και τα πο-σοστά διαχωρισµού της περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατάκλάδο, τα ποσοστά στις δαπάνες διοίκησης και λειτουρ-γίας του, ο τρόπος είσπραξης των εσόδων κατά κλάδο,καθώς και κάθε άλλο θέµα καθορίζονται µε απόφαση τουΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι έως

Page 20: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οικονοµικές υπο-χρεώσεις του ΟΑΕΕ προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιέρχονταιστον Κλάδο Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο κλάδος Υγείας κα-ταρτίζει ξεχωριστό ετήσιο Προϋπολογισµό και συντάσ-σει µέσα στις νόµιµες προθεσµίες αυτοτελή Ισολογισµό,ο οποίος υποβάλλεται µε τους ισολογισµούς των άλλωνκλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έγκριση στο Υπουργείο Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έως την 30η Ιουνίου κά-θε έτους.

Άρθρο 29∆ιάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών α-σφάλισης και υγείας, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκσυγχρονίζονται, αναδιαρθρώνονται και διακρί-νονται σε Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υπηρεσίες Υγείας.

2. Οι Υπηρεσίες Ασφάλισης είναι οι αναφερόµενεςστο άρθρο 2 παρ.1 περ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και θ΄ τουΟργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΕΚ 127Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι Υπηρεσίες Υγείας είναι αυτές που συστήνονταιµε το άρθρο 30 του παρόντος νόµου και οι αναφερόµε-νες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση η΄ του Οργα-νισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΕΚ 127 A΄), ό-πως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµοτεχνικών Υπηρεσιών,η Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, η ∆ιεύθυνση Εκπαί-δευσης και Ενηµέρωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικη-τικών Υπηρεσιών, η ∆ιεύθυνση Γραµµατείας, η Νοµική Υ-πηρεσία, το Τµήµα Τύπου και το Τµήµα Επικοινωνίας και∆ηµοσίων Σχέσεων είναι υπηρεσίες κοινές και για τις Υ-πηρεσίες Ασφάλισης και για τις Υπηρεσίες Υγείας.

Άρθρο 30Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών

Υπηρεσιών Υγείας

1. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συ-στήνονται: α) Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυ-ξης Υπηρεσιών Υγείας και β) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρι-σης Υπηρεσιών, Αξιολόγησης και Ελέγχου ∆απανών Υ-γείας, καταργούµενης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υπηρε-σιών Υγείας του Ιδρύµατος του άρθρου 2 παρ. 1 περ. δ΄του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α΄), όπως αντικαταστάθηκεµε το άρθρο 1 του π.δ. 363/1992 (ΦΕΚ 184 Α΄).

Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίζεται η1.1.2011.

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπη-ρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις παρακάτω υπηρε-σίες:

α) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Αξιολόγησης, Μελετών καιΕφαρµογών, αποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα:

Τµήµα ΟργάνωσηςΤµήµα Μελετών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υπη-

ρεσιώνΤµήµα Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Εφαρµογώνβ) ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, αποτε-

λούµενη από τα εξής Τµήµατα:Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Ιατρικού Προ-

σωπικούΤµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Νοσηλευτικού

και Λοιπού Υγειονοµικού ΠροσωπικούΤµήµα Μητρώου

Τµήµα Εργασιακών ΣχέσεωνΤµήµα Πειθαρχικών Υποθέσεωνγ) ∆ιεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αποτελούµενη

από τα εξής Τµήµατα:Τµήµα Προγραµµατισµού και ΕφαρµογώνΤµήµα Οργάνωσης και Παρακολούθησης ΕξοπλισµούΤµήµα Συντήρησης Ιατρικών Μηχανηµάτωνδ) ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, α-

ποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα:Τµήµα ΑναπηρίαςΤµήµα Α΄ Προγραµµατισµού Ειδικού ΣώµατοςΤµήµα Β΄ Προγραµµατισµού Ειδικού ΣώµατοςΤµήµα Ιατρικής της ΕργασίαςΤµήµα ΑποκατάστασηςΤο Τµήµα Β΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος ε-

δρεύει στη πόλη της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ως α-ποκεντρωµένη υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης.

Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της ∆ιεύ-θυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας καταργού-νται οι προβλεπόµενες από το π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 363/1992 (ΦΕΚ 184Α΄), περιφερειακές υπηρεσίες: α) Υπηρεσία Υγειονοµι-κών Επιτροπών Αναπηρίας Αθήνας και β) Υπηρεσία Υγει-ονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας Θεσσαλονίκης.

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών, Αξιολό-γησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας συγκροτείται απότις παρακάτω υπηρεσίες:

α) ∆ιεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης και Ελέγχου∆απανών Υγείας, µε αρµοδιότητες την ανάλυση, αξιολό-γηση και κοστολόγηση κάθε νέας παροχής υγείας πουυιοθετείται από το Ίδρυµα καθώς και την παρακολούθη-ση και τον έλεγχο όλων των δαπανών υγείας στο πλαί-σιο του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούµενηαπό τα εξής Τµήµατα:

Τµήµα Παρακολούθησης ∆απανών ΥγείαςΤµήµα Ελέγχου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας

ΠερίθαλψηςΤµήµα Ελέγχου Φαρµακευτικής και Πρόσθετης Περί-

θαλψηςβ) ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, απο-

τελούµενη από τα εξής Τµήµατα:Τµήµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υπηρεσιών ΙΚΑ-

ΕΤΑΜΤµήµα Εξωτερικών Προµηθευτών Πρωτοβάθµιας Φρο-

ντίδαςΤµήµα Ιατρικής Φυσικήςγ) ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας, απο-

τελούµενη από τα εξής Τµήµατα:Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υπηρεσιών ΙΚΑ-

ΕΤΑΜΤµήµα Εξωτερικών Προµηθευτών ∆ευτεροβάθµιας

Φροντίδαςδ) ∆ιεύθυνση Προληπτικής Ιατρικής, αποτελούµενη α-

πό τα εξής Τµήµατα:Τµήµα Προληπτικής ΙατρικήςΤµήµα ∆ευτερογενούς ΠρόληψηςΤµήµα Κοινωνικής Μέριµνας και Λοιπών Μορφών Φρο-

ντίδαςε) ∆ιεύθυνση ΟδοντιατρικήςΤµήµα Οδοντιατρικής ΠερίθαλψηςΤµήµα Προληπτικής Οδοντιατρικήςστ) ∆ιεύθυνση Φαρµακευτικής, αποτελούµενη από τα

εξής Τµήµατα:Τµήµα Φαρµακευτικής Αντίληψης

19

Page 21: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

20

Τµήµα Συνταγογραφίας και Φαρµακευτικής Ενηµέρω-σης

Τµήµα Κεντρικού ΦαρµακείουΤµήµα Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών

(Κ.Μ.Ε.Σ.)Τµήµα Γραµµατείας:Οι αρµοδιότητες των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας

που συστήνονται µε το παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλ-λη λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία τους,καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςκαι Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεταιµετά από πρόταση του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υ-πηρεσιών Υγείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕΙατρών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε ειδίκευση στη∆ιαχείριση Υπηρεσιών Υγείας. Στις ∆ιευθύνσεις που συ-γκροτούν τη Γενική ∆ιεύθυνση και στα Τµήµατα αυτώνπροΐστανται:

α) Στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Αξιολόγησης, Μελετώνκαι Εφαρµογών, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδωνΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-κού και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

β) Στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, υ-πάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδωνΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-κού και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

γ) Στη ∆ιεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, υπάλλη-λος του κλάδου ΠΕ Ιατρών µε εξειδίκευση στο αντικεί-µενο.

Στα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών καιΟργάνωσης και Παρακολούθησης Εξοπλισµού της ∆ιεύ-θυνσης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονο-µικού ή ΠΕ Μηχανικών.

Στο Τµήµα Συντήρησης Ιατρικών Μηχανηµάτων, υπάλ-ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε εξειδίκευση στη Βι-οϊατρική Τεχνολογία ή ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ιατρι-κών εφαρµογών.

δ) Στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργα-σίας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Στο Τµήµα Αναπηρίας, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ι-οικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού καιελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

Στα Τµήµατα Α΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος,Β΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος και στο Τµήµα Ια-τρικής της Εργασίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Ιατρών.Ειδικότερα για το Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας απαιτεί-ται ο ιατρός να κατέχει την ειδικότητα της ιατρικής τηςεργασίας.

Στο Τµήµα Αποκατάστασης, υπάλληλος του κλάδουΠΕ Ιατρών ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οι-κονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυ-τού, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

5. Στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών, Αξιο-λόγησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας προΐσταται υ-πάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή Οδοντιάτρων. Στις∆ιευθύνσεις που συγκροτούν τη Γενική ∆ιεύθυνση καιστα Τµήµατα αυτών προΐστανται:

α) Στη ∆ιεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης και Ελέγ-χου ∆απανών Υγείας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικη-

τικού-Οικονοµικού µε ειδικότητα Οικονοµολόγου.Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι του κλάδου

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-κού.

β) Στη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υ-πάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικο-νοµικού.

Στα Τµήµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υπηρεσιών Ι-ΚΑ-ΕΤΑΜ και Εξωτερικών Προµηθευτών ΠρωτοβάθµιαςΦροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικο-νοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

Στο Τµήµα Ιατρικής Φυσικής, υπάλληλος του κλάδουΠΕ Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών.

γ) Στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας,υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οι-κονοµικού.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδωνΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-κού και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

δ) Στη ∆ιεύθυνση Προληπτικής Ιατρικής, υπάλληλοςτου κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Στα Τµήµατα Προληπτικής Ιατρικής και ∆ευτερογε-νούς Πρόληψης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Στο Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας και λοιπών ΜορφώνΦροντίδας, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων καιΚοινωνικής Εργασίας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίαςή υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή υ-πάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιοικητι-κών Γραµµατέων.

ε) Στη ∆ιεύθυνση Οδοντιατρικής και στα Τµήµατά τηςυπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων.

στ) Στη ∆ιεύθυνση Φαρµακευτικής και στα Τµήµατάτης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Φαρµακοποιών, εκτόςτου Τµήµατος Γραµµατείας, στο οποίο προΐσταται υπάλ-ληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ι-οικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιοικητικώνΓραµµατέων.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 29 και του παρόντος απο-τελούν αναπόσπαστο τµήµα του Οργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΕΚ 127 Α΄), όπως τροποποιήθη-κε και ισχύει, και τροποποιούνται εφεξής µε τη διαδικα-σία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισµού τουΙδρύµατος.

Άρθρο 31Ενιαίο Σύστηµα Υπηρεσιών Υγείας

1. Για τη διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου παροχής υπη-ρεσιών υγείας στον πληθυσµό της χώρας οι µονάδεςπρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας του ΕΣΥ, τωνΦορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότηταςτης Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων καιτου Οίκου Ναύτη, εντάσσονται και λειτουργούν σε ενι-αίο πλαίσιο.

2. Α. Για την οµαλή µετάβαση στο Ενιαίο Σύστηµα Υ-πηρεσιών Υγείας συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης, Συµβούλιο Συντονισµού, το ο-ποίο αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,ως Πρόεδρο

β) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Page 22: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

21

γ) Τον Γενικό Γραµµατέα Υγείας του Υπουργείου Υγεί-ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

δ) Τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουρ-γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ε) Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-νωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης

στ) Τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναπληρωτή του, τονΥποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέµατα υγείας

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον α-ναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.

η) Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων µε τον ανα-πληρωτή του, που υποδεικνύεται από την Α∆Ε∆Υ

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΣΥ µε τον αναπληρωτήτου

Β. Τα µέλη του Συµβουλίου µε τους αντίστοιχους ανα-πληρωτές τους, ο εισηγητής και οι γραµµατείς υποστήρι-ξης του Συµβουλίου διορίζονται µε κοινή απόφαση τωνΥπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υ-γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για χρονικό διά-στηµα δύο (2) ετών.

Γ. Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για:α) τον καθορισµό των όρων λειτουργίας και συνεργα-

σίας των συµµετεχόντων µε τις δοµές τους µονάδων Ε-ΣΥ και Φ.Κ.Α.

β) τον καθορισµό του είδους και της κοστολόγησηςτων παρεχόµενων υπηρεσιών από αυτούς

γ) τον επιµερισµό των λειτουργικών εξόδων και τωνδαπανών περίθαλψης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενωνφορέων

δ) τα θέµατα µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχεί-ων των ως άνω µονάδων και

ε) τα θέµατα διοίκησης, µεταφοράς προσωπικού και µι-σθολογικής και βαθµολογικής τακτοποίησης αυτού.

∆. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου που αφορούν τα θέ-µατα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ υλοποιούνται µεκοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςπου εκδίδονται εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από τηςσύστασής του. Τα λοιπά θέµατα ρυθµίζονται νοµοθετικά.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-γύης που εκδίδεται το αργότερο εντός έξι (6) µηνών απότη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, επιλέγονται διοικη-τικές περιφέρειες της χώρας για την έναρξη της πιλοτι-κής εφαρµογής των ανωτέρω.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινω-νικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από γνώµη τωνδιοικήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και τουΟΠΑ∆, εναρµονίζονται µεταξύ τους οι κανόνες που κα-θορίζουν το καθεστώς παροχών υγειονοµικής περίθαλ-ψης των ατόµων που πάσχουν από διαβήτη.

Άρθρο 32Σύµπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας

1. Το δεύτερο κλιµάκιο του Συµβουλίου Κοινωνικής Α-σφάλειας (Σ.Κ.Α.), το οποίο συστάθηκε µε την περίπτω-ση Β της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν. 3232/2004(ΦΕΚ 48 Α΄) και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Κοι-νωνικών Ασφαλίσεων µετονοµάζεται σε ΣυντονιστικόΣυµβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.).

Το Συµβούλιο αποτελείται από:α) το Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτήτου,

β) τους ∆ιοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και Ο.Α.Ε.Ε. καιτους Προέδρους Ο.Π.Α.∆., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. καιΤ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., µε αναπληρωτές τους, τους αρµόδιουςΓενικούς ∆ιευθυντές των παραπάνω Φορέων,

γ) το Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, µε αναπλη-ρωτή του ένα ∆ιευθυντή της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ,

δ) το Νοµικό Σύµβουλο της Γ.Γ.Κ.Α., µε αναπληρωτήτου τον αρχαιότερο Πάρεδρο της Γ.Γ.Κ.Α.,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον ανα-πληρωτή του, που υποδεικνύεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, µε τον ανα-πληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Σ.Ε.Β., τηΓ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε..

Ως εισηγητής ορίζεται ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσηςΑσφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α, µε α-ναπληρωτή του Τµηµατάρχη της ίδιας ∆ιεύθυνσης.

Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της παραπάνω ∆ι-εύθυνσης, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε τηναπόφαση διορισµού των µελών.

2. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Παροχών Υγείας απο-φασίζει για:

α) Το σχεδιασµό ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιώνυγείας σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για λογαριασµότων ασφαλιστικών οργανισµών και του ΟΠΑ∆.

β) Τον καθορισµό των κριτηρίων και των όρων σύνα-ψης συµβάσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καιΟΠΑ∆ µε όλους τους παρόχους υγείας.

γ) Την αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών,όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

δ) Το ύψος της αποζηµίωσης από τους ΦΚΑ και τον Ο-ΠΑ∆ των υλικών, των πρόσθετων ειδών και των υλικώνγια χειρουργικές επεµβάσεις.

ε) Τη µέτρηση ποιότητας και κόστους των υπηρεσιώνυγείας από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου κοινοποιούνται από τονΠρόεδρο αυτού σε όλους τους συµµετέχοντες Φορείςκαι είναι δεσµευτικές για αυτούς.

3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου µε τους α-ντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφασητου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γιαχρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

Το Συµβούλιο συνεδριάζει όσες φορές παρίσταται α-νάγκη προς τούτο.

Για τον τρόπο λειτουργίας του εφαρµόζονται οι διατά-ξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

4. Οι αρµοδιότητες του υφιστάµενου, έως τη δηµοσί-ευση του παρόντος δευτέρου κλιµακίου του Σ.Κ.Α. α-σκούνται από το πρώτο κλιµάκιο, το οποίο µετονοµάζε-ται σε Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.).

Μετά την κατάργηση του δευτέρου κλιµακίου τουΣ.Κ.Α., οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Κ.Α. διορίζονται ως µέληστα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ασφαλιστικών οργανι-σµών χωρίς διαδικασία επιλογής. Για τους ίδιους υπαλ-λήλους ΠΕ κατηγορίας και για τη συµµετοχή τους ως µε-λών στα ∆.Σ. και τις ∆ιοικούσες των ΦΚΑ απαιτείται ηπροϋπόθεση πενταετούς υπηρεσίας στη Γ.Γ.Κ.Α. καταρ-γουµένης κάθε αντίθετης διάταξης.

5. Το στοιχείο ε΄ της περίπτωσης Α της παραγράφου 7του άρθρου 23 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθί-

Page 23: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

σταται ως εξής: «Τον αρµόδιο για κάθε θέµα Γενικό ∆ι-ευθυντή της Γ.Γ.Κ.Α., που αναπληρώνεται από ∆ιευθυ-ντή της Γ.Γ.Κ.Α.»

6. Α. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων(Γ.Γ.Κ.Α.) συστήνεται ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υγειονοµι-κή Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια να γνωµατεύει επίθεµάτων νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισµέ-νων ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α..

Η Ειδική αυτή Επιτροπή είναι τριµελής και απαρτίζεταιαπό:

α) τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-νωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή τουτον Γενικό ∆ιευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) ένα (1) Μέλος ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπι-κού Ιατρικής Σχολής ενός εκ των Πανεπιστηµίων τηςΧώρας, µε τον αναπληρωτή του και

γ) έναν (1) ιατρό - Πρόεδρο της Ειδικής ΥγειονοµικήςΕπιτροπής Αθήνας (τρία κλιµάκια), µε τον αναπληρωτήτου.

Εφόσον η επιτροπή το κρίνει σκόπιµο, δύναται να συµ-µετέχει ιατρός της ειδικότητας της πάθησης του εξετα-ζόµενου ασφαλισµένου.

Β. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ∆ευτεροβάθµιας Ειδι-κής Υγειονοµικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τουςδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-τών.

Τα θέµατα που εισάγονται στην επιτροπή εισηγούνταιεκπρόσωποι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ως ει-σηγητές.

Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλοςτης ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότηταςτης Γ.Γ.Κ.Α., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του απότον πρόεδρο της Επιτροπής.

Γ. Η ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υγειονοµική Επιτροπή εί-ναι αρµόδια για την:

α) γνωµοδότηση ύστερα από ένσταση κατά απορρι-πτικών αποφάσεων των ειδικών υγειονοµικών επιτρο-πών, που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 217 Α΄) για τη νοσηλεία στο εξω-τερικό των ασφαλισµένων όλων των κλάδων ασθένειαςτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότηταςΓ.Γ.Κ.Α.,

β) παροχή προτάσεων συµβουλευτικού χαρακτήραπρος τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςεπί θεµάτων νοσηλείας στο εξωτερικό σύµφωνα µε τηνεθνική νοµοθεσία και τον κοινοτικό κανονισµό(1408/1971 και 574/1972).

∆. ∆ικαίωµα ένστασης στην ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υ-γειονοµική Επιτροπή έχει αφενός ο ασφαλισµένος µέσασε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνίαγνωστοποίησης σε αυτόν της απόφασης της ειδικής υ-γειονοµικής επιτροπής (ΕΥΕΕ) από τον ασφαλιστικό τουφορέα και αφετέρου ο αρµόδιος ∆ιευθυντής του φορέαεντός της ίδιας προθεσµίας.

Αποφάσεις ειδικών υγειονοµικών επιτροπών για τις ο-ποίες έχουν υποβληθεί ενστάσεις και µέχρι τη γνωµοδό-τηση της ∆ευτεροβάθµιας Ειδικής Υγειονοµικής Επιτρο-πής δεν εξετάζονται από τα αρµόδια όργανα του φορέα.

Ο τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής, ο αριθ-µός των συνεδριάσεων κατά µήνα, καθώς και κάθε άλληλεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογή του παρόντος άρ-θρου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 33Μικτά κλιµάκια για την καταπολέµηση

της εισφοροδιαφυγής

1. Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 9 του π.δ. 213/1992(ΦΕΚ 102 Α΄), στο Τµήµα Εποπτείας και Καταγγελιών∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της ΓενικήςΓραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΥπουργείουΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προστίθενται αρµο-διότητες ως εξής:

α) Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συγκρότη-ση των µικτών κλιµακίων ελέγχου επιχειρήσεων για έσο-δα και ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις γενικά.

β) Η εποπτεία και ο συντονισµός των ενεργειών τωνεν λόγω κλιµακίων.

γ) Η διαµόρφωση των επί µέρους επιχειρησιακών προ-γραµµάτων για την υλοποίηση των γενικών και ειδικώνσχεδίων δράσης που καθορίζονται από τις ∆ιοικήσειςτων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης τηςΓ.Γ.Κ.Α. έχει την αρµοδιότητα για τη συγκρότηση των µι-κτών κλιµακίων, αποτελουµένων από υπαλλήλους της∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α. και από υπαλλή-λους των ΦΚΑ, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπηρετούν στις ∆ι-ευθύνσεις Επιθεώρησης και στα Τµήµατα Εσόδων αυ-τών, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των ∆ιευ-θύνσεων Επιθεώρησης των ΦΚΑ. Οι ανωτέρω υπάλληλοιδύναται να συµµετέχουν και στα µικτά κλιµάκια της πα-ραγράφου 1 του άρθρου 151 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄), σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ενλόγω άρθρο.

3. Τα µικτά κλιµάκια διενεργούν επιτόπιους ελέγχουςστις κάθε είδους επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλητην επικράτεια για τη διαπίστωση των απασχολουµένωνκαι µη ασφαλισµένων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-σης και τον εντοπισµό της εισφοροδιαφυγής γενικότε-ρα, είτε µετά από προγραµµατισµένη εντολή, είτε µετάαπό υπηρεσιακή αναφορά, είτε µετά από καταγγελία. Έ-νας υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, από ταµέλη κάθε µικτού κλιµακίου ορίζεται µε την εντολή ελέγ-χου ως υπεύθυνος κλιµακίου.

4. Οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στα µικτά κλιµάκιακατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν και ωςανακριτικοί υπάλληλοι, έχουν πρόσβαση στα αρχεία καιέγγραφα της επιχείρησης και λαµβάνουν γνώση οποιου-δήποτε από τα τηρούµενα βιβλία, µητρώα, έγγραφα καικάθε είδους σχετικού µε το διενεργούµενο έλεγχο στοι-χείου της επιχείρησης χρήσιµου για την άσκηση του έρ-γου τους. Η δαπάνη για τη µετακίνηση των υπαλλήλωντων ΦΚΑ θα βαρύνει την υπηρεσία στην οποία υπηρε-τούν.

5. Τα προγράµµατα εργασίας των µικτών κλιµακίωνδιαµορφώνονται από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης µεχρονική διάρκεια ενός µηνός και κοινοποιούνται στουςυπαλλήλους εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος πριναπό την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου.

6. Στον εµποδίζοντα την είσοδο των υπαλλήλων τωνµικτών κλιµακίων στους τόπους εργασίας κατά την ά-σκηση των καθηκόντων τους ως και στον υπόχρεο προςπαροχή στοιχείων ή πληροφοριών εργοδότη, διευθυντήτης επιχείρησης ή εκπρόσωπο ή υπάλληλο, που αρνείταιτην παροχή των στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχειψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, επιβάλλεται αυτοτε-λές διοικητικό πρόστιµο ύψους 3.000 ευρώ έως 15.000

22

Page 24: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

ευρώ που εκδίδεται µε σχετικό παραστατικό από τουςαρµόδιους ΦΚΑ κατόπιν εγγράφου εντολής των ελε-γκτών των µικτών κλιµακίων και µετά από πρόσκλησήτους για παροχή εξηγήσεων.

Για τους εργοδότες που µε οποιονδήποτε τρόπο παρα-βαίνουν τις διατάξεις της περ. γ΄ της παραγράφου 9 τουάρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 επιβάλλονται, µε αιτιολο-γηµένη πράξη του αρµόδιου οργάνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ε-κτός των άλλων διοικητικών κυρώσεων, και τα παραπά-νω προβλεπόµενα αυτοτελή διοικητικά πρόστιµα.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης προσδιορίζονται τα κριτήρια µε τα οποία κα-θορίζεται το ύψος του προστίµου.

7. Τα µικτά κλιµάκια κατά τη διάρκεια του ελέγχου συ-ντάσσουν ειδικό Έντυπο Ελέγχου, το οποίο υπογράφε-ται από τον υπεύθυνο του µικτού κλιµακίου και τον ελεγ-χόµενο. Τα σχετικά Έντυπα Ελέγχου σχεδιάζονται απότη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α.. Αντίγραφο τουΕντύπου Ελέγχου διαβιβάζεται από τη ∆ιεύθυνση Επιθε-ώρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες των ΦΚΑ, οι οποίες ε-ντός µηνός πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέρ-γειες για τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις καταστατικέςτους διατάξεις, µε άµεση κοινοποίησή τους στη ∆ιεύθυν-ση Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α..

8. Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης και οι αρµόδιες υπηρε-σίες των ΦΚΑ ασκούν ελέγχους παράλληλα και ανεξάρ-τητα από αυτούς που διενεργούν τα µικτά κλιµάκια.

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 τουν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τηνπαράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α΄), έχουν ανάλογη εφαρµογή για τους συµµετέχοντεςστα µικτά κλιµάκια του παρόντος άρθρου.

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου32 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄), που προστέθηκε µε τηνπαράγραφο 1 του άρθρου δέκατου του ν. 3607/2007(ΦΕΚ 245 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η συµµετο-χή στα µικτά κλιµάκια ιατρών ή φαρµακοποιών, αυτή θαείναι υποχρεωτική µε ευθύνη της ∆ιοίκησης του ασφαλι-στικού φορέα στον οποίο υπηρετούν. Σε εξαιρετικές πε-ριπτώσεις είναι δυνατό να διεξάγονται µε απόφαση της∆ιοίκησης του φορέα συµπληρωµατικοί έλεγχοι και απότους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 34Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και

Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)

1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συ-στήνεται Κέντρο Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και Συ-νταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµα-τος, το οποίο υπάγεται απευθείας στην Γενική ∆ιεύθυν-ση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής ΓραµµατείαςΚοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως ηµεροµηνία έναρξης λει-τουργίας του καθορίζεται η 1.1.2011.

2. Έργο του Κ.Π.Α.Σ. είναι:α. Η παροχή πληροφοριών και η σωστή ενηµέρωση

των ασφαλισµένων σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις ε-νέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υπο-θέσεών τους σε θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α..

β. Η κατεύθυνση των ασφαλισµένων στις αρµόδιες γιατην υπόθεσή τους υπηρεσίες.

γ. Η διερεύνηση των παραπόνων των συναλλασσόµε-νων µε τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α., η υπο-

βολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τουςκαι την απλούστευση διαδικασιών.

δ. Η διασύνδεση και η συνεργασία µε τις οργανικέςµονάδες των Φ.Κ.Α. που έχουν ως αρµοδιότητα την εξυ-πηρέτηση του πολίτη.

ε. Η διασύνδεση και η συνεργασία µε τα Κέντρα Εξυ-πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε θέµατα ασφάλισης καιπαροχών.

στ. Η ηλεκτρονική διασύνδεση µε τα υφιστάµενα καιµελλοντικά Πληροφοριακά Συστήµατα των Φ.Κ.Α. καιτων Κ.Ε.Π. για την άντληση των απαραίτητων πληροφο-ριών και την υποστήριξη του έργου του.

ζ. Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρ-χονται σε θέµατα ασφάλισης, παροχών και υγείας, αρ-µοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α..

η. Η παραλαβή αιτήσεων ασφαλισµένων για την έκδο-ση προσωρινών συνταξιοδοτικών πράξεων.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν αναπόσπαστο τµή-µα του Οργανισµού της Γ.Γ.Κ.Α. (π.δ.213/1992, ΦΕΚ 102Α΄), όπως ισχύει.

3. Το Κ.Π.Α.Σ. στελεχώνεται µε διοικητικό προσωπικότης Γ.Γ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α., το οποίο αποσπάται απότους φορείς µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης χωρίς χρονικό περιορισµό κατάπαρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Οι εν λόγω υπάλ-ληλοι προέρχονται από διάφορες κατηγορίες και κλά-δους µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το έργο τουΚ.Π.Α.Σ. και µοριοδοτούνται µε 5 µόρια επιπλέον, όπωςαυτά καθορίζονται στο ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 510 Α΄), γιακάθε έτος υπηρεσίας τους στο Κ.Π.Α.Σ. και έως 300 µό-ρια, για την επιλογή τους ως προϊστάµενοι οργανικώνµονάδων. Του Κ.Π.Α.Σ. προΐσταται υπάλληλος του κλά-δου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Κ.Π.Α.Σ. στεγάζεται σε χώρο προσβάσιµο στα άτο-µα µε αναπηρία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η τροπο-ποίηση ή συµπλήρωση των ως άνω περιγραφόµενων αρ-µοδιοτήτων.

Άρθρο 35Ενιαίο σύστηµα ελέγχου συντάξεων

1. ∆ηµιουργείται, έως 31.10.2010, ενιαίο σύστηµα ε-λέγχου καταβολής των συντάξεων. Αρµόδιος φορέαςγια τη λειτουργία του συστήµατος αυτού ορίζεται η Ηλε-κτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑΑΕ.). Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υ-πουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικο-νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ΕθνικήςΆµυνας και το ∆ηµόσιο, υποχρεούνται να αποστέλλουνστην Η∆ΙΚΑ ΑΕ, σε ηλεκτρονική µορφή, αρχείο πληρω-µών συντάξεων, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και α-νά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλειο κάθε φορέας.

2. Η Η∆ΙΚΑ ΑΕ υποχρεούται στην ανάπτυξη διοικητι-κού και πληροφοριακού συστήµατος, µέσω του οποίουπραγµατοποιείται έλεγχος διασταύρωσης καταβολήςτων συντάξεων στους δικαιούχους. Ο έλεγχος περιλαµ-βάνει διασταυρώσεις στοιχείων µε βάση τον ΑΜΚΑ ή µεχρήση κάθε άλλου πρόσφορου αριθµού ταυτοποίησης,χρήση αρχείων από άλλες υπηρεσίες, καθώς και κατάπερίπτωση συνεργασία µε τις διευθύνσεις πληροφορι-

23

Page 25: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

24

κής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για θέµατα πουανακύπτουν κατά τον έλεγχο. Η διενέργεια του ελέγχουγίνεται από την Η∆ΙΚΑ ΑΕ, στο χώρο της Η∆ΙΚΑ ΑΕ,σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των προσω-πικών δεδοµένων.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει για α-σφαλισµένο ή συνταξιούχο η µη τήρηση του νοµοθετι-κού πλαισίου και του συνόλου των κριτηρίων που έχουντεθεί για τους σχετικούς ελέγχους, η Η∆ΙΚΑ Α.Ε. ενηµε-ρώνει σχετικά τους αρµόδιους φορείς για περαιτέρω ε-νέργειες.

Άρθρο 36Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης

ασφαλιστικών εισφορών των ΦορέωνΚοινωνικής Ασφάλισης

1. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην παρα-κολούθηση της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων α-πό καθυστερούµενες εισφορές και τη λήψη κάθε ανα-γκαστικού µέτρου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Φ.Κ.Α. σεσυνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία αυτών. Εξαιρείται τοΙ.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στις υπηρεσίες του οποίου εφαρµόζεταιειδικό ηλεκτρονικό µητρώο οφειλετών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές υπηρεσίεςστους Φ.Κ.Α. ή οι υφιστάµενες αδυνατούν ή καθυστε-ρούν υπέρµετρα την παρακολούθηση της αναγκαστικήςείσπραξης των εσόδων από καθυστερούµενες εισφορέςκαι τη λήψη κάθε αναγκαστικού µέτρου, δύνανται µετάαπό απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους να ανα-θέτουν τη διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων σε άλ-λους Φ.Κ.Α. ή Ν.Π.∆.∆..

2. Για τη διαδικασία ανάθεσης εφαρµόζονται ανάλογαοι διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 37Χρηµατοδότηση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης

Από 1.1.2011 και εφεξής οι Φορείς Κοινωνικής Ασφά-λισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης και το ΝΑΤ επιχορηγούνται µε βάση τηνισχύουσα νοµοθεσία και ειδικά για τα έτη 2010-2013, τη-ρουµένων των στόχων του Προγράµµατος Σταθερότη-τας και Ανάπτυξης και του µηχανισµού στήριξης της ελ-ληνικής οικονοµίας (ν. 3845/2010).

Από 1.1.2015 το κράτος αναλαµβάνει τη χρηµατοδότη-ση της βασικής σύνταξης όλων των Φορέων ΚοινωνικήςΑσφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ, πλην των Ε.Τ.Α.Α.,Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του συστήµατος ασφάλισης προσω-πικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ποσό αυτό επιµερί-ζεται στους οργανισµούς ανάλογα µε τον αριθµό των δι-καιούχων και των ποσών που καταβάλλονται. Ο Υπουρ-γός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενηµερώνει τηΒουλή των Ελλήνων, ανά εξάµηνο για την εξέλιξη τωνοικονοµικών µεγεθών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-σης και γενικότερα του ασφαλιστικού συστήµατος.

Άρθρο 38Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συ-νταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οι-κονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κε-φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστά-θηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008(ΦΕΚ 58 Α΄).

Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτωντων κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α..

2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρα-τείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τιςσυντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του ∆η-µοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης(Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-νικής Ασφάλισης υπολογίζεται στο συνολικό ποσό τηςσύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%β. Γιασυντάξειςαπό1.700,01€έως2.000,00€,ποσοστό4%γ. Γιασυντάξειςαπό2.000,01€έως2.300,00€,ποσοστό5%δ. Γιασυντάξειςαπό2.300,01€έως2.600,00€,ποσοστό6%ε. Γιασυντάξειςαπό2.600,01€έως2.900,00€,ποσοστό7%

στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%ζ. Γιασυντάξειςαπό3.200,01€έως3.500,00€,ποσοστό9%η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%3. α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης

µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπο-λείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €).

β. Στο ποσό της σύνταξης συµπεριλαµβάνεται η ειδικήπροσαύξηση που καταβάλλεται από τον Τοµέα ΣύνταξηςΜηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, καθώςκαι η χορηγούµενη προσαύξηση από τον Τοµέα Σύντα-ξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Α-σφάλισης Αυτοαπασχολουµένων (ΕΤΑΑ) στους µονοσυ-νταξιούχους του Τοµέα.

γ. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφο-ράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος πουλαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Α-πολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981(ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει.

δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο πε-ρισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης λαµβάνεται υπό-ψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών. Το Κέντρο Ελέγ-χου της Η.∆.ΙΚΑ Α.Ε. ενηµερώνει τους Φορείς Κοινωνι-κής Ασφάλισης και το ∆ηµόσιο για το ποσό της παρα-κράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από τον Φορέα πουχορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε-ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµότων ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαµβάνεται υ-πόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει µεταβι-βασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιµερίζεται ανάλογα.

4. Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη του ∆ηµο-σίου, του ΝΑΤ και των Φ.Κ.Α. αποδίδονται στο Λογαρια-σµό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο µέχρι το τέλος του εποµέ-νου, από την παρακράτηση, µήνα.

5. Η οικονοµική και λογιστική λειτουργία του Λογαρια-σµού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι ηίδια µε αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαιατου Λογαριασµού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τρα-πέζης Ελλάδος.

6. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Page 26: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

25

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η δια-δικασία: α) απόδοσης της εισφοράς στο Λογαριασµό καιβ) η διαδικασία µεταφοράς των ποσών στους Φ.Κ.Α..

Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ποσούπου απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείµµατοςτου κλάδου κύριας σύνταξης.

7. Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγ-γύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε. και α-ποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη-λεγγύης Γενεών.

Άρθρο 39Λογιστικός διαχωρισµός

προνοιακών - ασφαλιστικών παροχών

1. Από 1.1.2011 η σύνταξη και οι λοιπές συνταξιοδοτι-κές παροχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους ό-λων των Ασφαλιστικών Οργανισµών κύριας και επικουρι-κής ασφάλισης, διαχωρίζονται λογιστικά στο οργανικόκαι στο προνοιακό τµήµα.

2. Για την τήρησή τους διατηρούνται δύο αυτοτελείςλογιστικοί λογαριασµοί µε την ονοµασία «ΛογαριασµόςΟργανικού Ποσού» και «Λογαριασµός Συµπληρωµατικού-Προνοιακού Ποσού» µε διαφορετικούς κωδικούς, οι ο-ποίοι εγγράφονται στους Προϋπολογισµούς των κατ’ ι-δίαν Ασφαλιστικών Οργανισµών και Τοµέων αντίστοιχα.Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης στον δικαιούχοεξακολουθεί να αποτελείται από το συνολικό άθροισµατων δύο ανωτέρω τµηµάτων.

3. Προνοιακές παροχές αποτελούν: το Επίδοµα Κοινω-νικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 24 τουν. 2556/1997, όπως ισχύει), το Εξωιδρυµατικό Επίδοµακαι το Επίδοµα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 τουν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄) όπως ισχύει, το Συµπληρωµα-τικό - Προνοιακό ποσό της σύνταξης, καθώς και κάθε άλ-λη παροχή, η οποία απονέµεται από τους ΑσφαλιστικούςΟργανισµούς χωρίς την καταβολή ασφαλιστικής εισφο-ράς.

Άρθρο 40Συναλλαγές µέσω τραπεζικού συστήµατος

1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνό-λου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων καιτων λοιπών πληρωµών των Ασφαλιστικών Φορέων διε-νεργείται υποχρεωτικά µε πίστωση λογαριασµών πλη-ρωµών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., µε δικαίωµα επιλογής απότον δικαιούχο. Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των α-σφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά µέσωτραπεζικού συστήµατος ή ΕΛ.ΤΑ..

2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ι-διωτικό τοµέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτό-χρονα και συνολικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές και τοφόρο µισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και µεταφέρο-νται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασµούς τωνδικαιούχων µισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-σης και το ∆ηµόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτόν κά-θε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µετράπεζα που επιλέγει. Οι συµβαλλόµενες τράπεζες δενθεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο γιατυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθεάλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή από-φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 41Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισµώνκαι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975ΚΠολ∆, όπως έχει συµπληρωθεί µε το άρθρο 31 του ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄) υπάγονται και οι απαιτήσεις τωνΦορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας ΓενικήςΓραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον προέκυ-ψαν έως την ηµέρα του πλειστηριασµού ή την κήρυξητης πτώχευσης. Η περίπτωση 6 του ίδιου άρθρου τουΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε τοάρθρο 16 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), καταργείται, α-ναριθµουµένων των εποµένων περιπτώσεων.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις πτωχευτικές διανο-µές που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄).

3. Η διάταξη της παραγράφου 6 στοιχείο γ΄του άρ-θρου 4 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 237 Α΄) εφαρµόζεται ανα-λόγως και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµο-διότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεωνκαι καταλαµβάνει τις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κη-ρύσσονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α΄).

4. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) εφαρµόζεται αναλόγως σε όλουςτους πίνακες που συντάσσουν οι σύνδικοι πτωχεύσεωςκατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄) και α-φορούν όλους τους οργανισµούς και φορείς κοινωνικήςασφάλισης οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κα-τά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄).

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογήσε πλειστηριασµούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη καισε πτωχεύσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί µέχρι την ψήφι-ση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 42Ανακατανοµή των εισφορών µεταξύ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,

ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας

Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόµενων ει-σφορών κλάδων και λογαριασµών του Οργανισµού Απα-σχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, Οργανισµού ΕργατικήςΚατοικίας - Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Το ύψος τουποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόµενωνεισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και30% για τα επόµενα έτη και για κάθε Οργανισµό.Τα πο-σά των συνεισπραττόµενων αποδίδονται απο το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισµούς µειωµένα κατάτα ανωτέρω ποσοστά.

Άρθρο 43Οικοδοµοτεχνικά έργα

Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου25 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) που είχαν προστεθείµε το άρθρο 23 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄) αντικαθί-στανται ως εξής:

«…Για τα κατασκευαζόµενα ιδιωτικά οικοδοµικά έργακαι οικοδοµικές εργασίες οι εισφορές που καταβάλλο-νται κατ’ ελάχιστον, υπολογίζονται µε βάση τις ηµέρεςεργασίας που απαιτούνται για την κατασκευή τους, ό-πως οι ηµέρες αυτές προσδιορίζονται από τον Κανονι-σµό που προβλέπει η περίοδος α΄ του δεύτερου εδαφίου

Page 27: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

26

της παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου, όπως αυτή α-ντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 21του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Κατά την εκκαθάριση του λογαριασµού εισφορών ιδιω-τικών οικοδοµικών έργων, που διενεργείται σύµφωνα µετις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν προκύ-ψει λόγος µείωσης των ηµερών εργασίας που υπολογί-ζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε αυτές λογίζονταιότι έχουν σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιηθεί, έστω καιεάν δεν συναρτώνται µε την απασχόληση συγκεκριµέ-νων προσώπων και οι εισφορές που αναλογούν σε αυτέςκαθίστανται απαιτητές και καταλογίζονται από τα αρµό-δια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Η διαφορά µεταξύ των δηλωθεισών από τον υπόχρεοεργοδότη ασφαλιστικών εισφορών και αυτών που κατα-λογίσθηκαν σε βάρος τούτου ως κατ’ ελάχιστον οφειλό-µενες, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµψηφίζεται µε ει-σφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριµένουπροσώπου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι αυτό α-πασχολήθηκε στις εργασίες για τις οποίες εχώρησε οκατά τα άνω καταλογισµός ελαχίστων εισφορών, χωρίςνα έχει ασφαλισθεί στον υπόχρεο εργοδότη.

Για κάθε υπολογισµό ελαχίστων καταβλητέων εισφο-ρών που έγινε από 1.1.1993 όπως για οικοδοµικά έργακαι οικοδοµικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την α-νωτέρω ηµεροµηνία έως και την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος και δεν δηλώθηκε απασχόληση ισχύουν οι πα-ρούσες διατάξεις.»

Άρθρο 44Οικονοµικά και οργανωτικά θέµατα

1. Κατά τη διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισµώντων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τη Γενική Γραµ-µατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται:

α) Να διορθώνονται τυχόν αθροιστικά λάθη που διαπι-στώνονται στον προϋπολογισµό.

β) Να εγγράφονται έσοδα που προβλέπονται από δια-τάξεις νόµου και έχουν παραληφθεί ή να διορθώνονται,εφόσον έχουν υπολογιστεί µε λανθασµένο τρόπο.

γ) Να αυξάνονται ή να µειώνονται κατά περίπτωση πι-στώσεις που αφορούν σε δαπάνες που προβλέπονται α-πό διατάξεις και έχουν υπολογιστεί µε τρόπο λανθασµέ-νο.

δ) Να διαγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εσό-δων ή των εξόδων του προϋπολογισµού, εφόσον έχουνεγγραφεί χωρίς να προβλέπονται από τις ισχύουσες ει-δικές ή γενικές διατάξεις.

2. Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωρο-φυλακής (ΤΕΑΕΧ) του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισηςκαι Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας(ΤΕΑΠΑΣΑ) δύναται να συστήσει νέο έντοκο λογαρια-σµό διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίοθα µεταφέρονται ανά δεκαπενθήµερο τα κατατιθέµεναστην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσά, που προέρχο-νται από το ποσοστό 5% επί του αντιτίµου του εισιτηρίουτων αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετο-σφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης. Τα ανω-τέρω ποσά αποτελούν κοινό πόρο των τοµέων Επικουρι-κής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και Ε-πικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων(ΤΕΑΥΑΠ) του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρό-νοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑ-

ΠΑΣΑ), το οποίο κατανέµεται αντίστοιχα σε ποσοστό68% και 32% στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους.

3. Οι Ασφαλιστικοί Φορείς λαµβάνουν από την ΕνιαίαΑρχή Πληρωµών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης, που συστήθηκε µε το ν.3845/2010 (ΦΕΚ 45 Α΄), τα δεδοµένα της ηλεκτρονικήςβάσης που αφορούν στις πάσης φύσεως τακτικές και έ-κτακτες εισφορές ή κρατήσεις, εξαγορές χρόνου ασφά-λισης, κρατήσεις δανείων, πάσης φύσεως τακτικές ή έ-κτακτες αµοιβές και αποζηµιώσεις, καθώς και κάθε άλλοστοιχείο που λαµβάνεται υπόψη για την ασφάλιση τουπροσωπικού που αµείβεται από την Ενιαία Αρχή Πληρω-µών.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο χρόνος έ-ναρξης, καθώς και τα διαδικαστικά θέµατα εφαρµογήςτης διάταξης.

4. Οι έµµισθοι ασφαλισµένοι µετά την 1.1.1993 στονΤοµέα Ασφάλισης Νοµικών του ΕΤΑΑ (πρώην Ταµείο Νο-µικών), οι οποίοι διεγράφησαν από την ασφάλιση, σε ε-κτέλεση αποφάσεων του ∆.Σ. του Ταµείου Νοµικών, θε-ωρούνται ότι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στο Ταµείο ως έµ-µισθοι, το σύνολο δε των εισφορών που κατέβαλαν από1.1.1993 τους επιστρέφεται, εφάπαξ, ατόκως, έως31.12.2010.

5. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Οργανισµός της Γενι-κής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Των Τµηµάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδουΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού,πλην των παρακάτω που προΐστανται υπάλληλοι κλάδωνπου αναφέρονται στο καθένα.»

6. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ122 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικόπου προσλαµβάνεται στις ανωτέρω θέσεις έχουν εφαρ-µογή οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 16 του άρ-θρου 55 και της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), από την ηµεροµηνία ισχύος του ν.3569/2007.»

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία ό-λων των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών και Προέδρων των Α-σφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας της ΓενικήςΓραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΥπουργείουΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των ∆ι-οικητικών Συµβουλίων αυτών, πλην των εκλεγµένων µε-λών, των µελών που υποδεικνύονται από επαγγελµατι-κές οργανώσεις και του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π..

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα συνεχίζουν να ασκούν τακαθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή τους. Τα ∆ιοι-κητικά Συµβούλια συνεχίζουν να λειτουργούν µε την υ-φιστάµενη σύνθεση µέχρι την ανασυγκρότησή τους. Ο∆ιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιλέγεται µε τη διαδικασία τουάρθρου 49Α΄του Κανονισµού της Βουλής χωρίς άλληδιαδικασία και διορίζεται µε απόφαση του ΥπουργικούΣυµβουλίου για τριετή θητεία. Απαιτούµενα προσόνταγια την πλήρωση της θέσης είναι αυτά που ορίζονται µετις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του ν. 3655/2008. Α-πό την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διά-ταξη καταργείται.

8. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 11του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) εξαιρείται η έγκριση συµ-

Page 28: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

27

βάσεων µίσθωσης έργου στους Φ.Κ.Α. µε ιατρούς και ο-δοντιάτρους.

9. α. Οι υφιστάµενοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ Τοµείς ΕπικουρικήςΑσφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Προσωπικού ∆ΕΗ ενο-ποιούνται και συνιστούν στο εν λόγω Ταµείο κλάδο µετην ονοµασία «Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ»µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.

β. Για τη χρηµατοδότηση του Τοµέα Ασφάλισης Προ-σωπικού ∆ΕΗ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του κλάδου ασφάλι-σης προσωπικού του ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν οι διατάξεις τουάρθρου 132 του ν. 3655/2008.

10. Για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ που εντά-χθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά-ξεις του άρθρου 26 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 197 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 45Επενδύσεις διαθεσίµων σε κινητές αξίες

που διενεργούνται χωρίς όρια

1. Το άρθρο 3 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-σταται ως εξής:

«Άρθρο 3Επενδύσεις διαθεσίµων σε κινητές αξίες

που διενεργούνται χωρίς όρια

1. Οι Φ.Κ.Α. επενδύουν χωρίς περιορισµούς στις παρα-κάτω κινητές αξίες:

α. σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σταθερού ήκυµαινόµενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured)οµολόγων,

β. σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τη µορφήτης αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (πράξεις RE-POS).

2. Η διαχείριση των επενδύσεων αυτών γίνεται απότην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις διατάξεις τουτρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της πα-ραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών Προσώπων∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων».

3. Χωρίς περιορισµούς πραγµατοποιούνται και οι ρευ-στοποιήσεις όλων των κινητών αξιών της παραγράφου 1του παρόντος άρθρου.»

2. Οι τίτλοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τουπαρόντος άρθρου και τα δοµηµένα οµόλογα του ∆ηµοσί-ου που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Φ.Κ.Α. µέχριτη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µεταφέρονται στηνΤράπεζα της Ελλάδος χωρίς προµήθεια, η οποία λει-τουργεί ως θεµατοφύλακάς τους. Οι Φ.Κ.Α., σε συνεργα-σία µε την Τράπεζα της Ελλάδος, δύνανται µε αποφά-σεις των ∆.Σ. τους να δίνουν εντολές ρευστοποίησήςτους προς την Τράπεζα, στο πλαίσιο της προσπάθειαςενσωµάτωσης των κεφαλαίων αυτών στο Κοινό Κεφά-λαιο χωρίς τη δηµιουργία κεφαλαιακών ζηµιών για τουςΦορείς ή την Τράπεζα της Ελλάδος εκτός εάν υπάρχειθέµα ταµειακών αναγκών των Ταµείων.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008(ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η επένδυση των κεφαλαίων του «ΑσφαλιστικούΚεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών» (Α.Κ.Α.ΓΕ.) γίνεται α-

πό την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις διατάξειςτου τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και τηςπαραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ38 Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών Προσώπων∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων.»

Άρθρο 46Επενδύσεις διαθεσίµων σε περιουσιακά στοιχεία που

διενεργούνται µε προϋποθέσεις και όρια

Το άρθρο 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιεί-ται και συµπληρώνεται ως εξής:

Α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:«3. Επίσης, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, µε αποφάσεις των ∆ιοι-

κητικών Συµβουλίων τους, να επενδύουν, µέχρι ποσο-στού 5% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογι-σµό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-θρου σε προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµα-τα της ηµεδαπής.»

Β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 καταργείται.

Γ. Οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαθίστανται ως εξής:«8. Παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης να συστήνουν Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχείρι-σης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.) και Εταιρείες Ε-πένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) σύµφωνα µετα άρθρα 13 και 14 του παρόντος και µε την προϋπόθεσηότι συµµετέχουν τουλάχιστον τρεις Φορείς ΚοινωνικήςΑσφάλισης.

9. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, οιΦ.Κ.Α. δύνανται να διαθέτουν εκ των διαθεσίµων τουςποσά για τη χορήγηση δανείων προς ασφαλισµένους,συνταξιούχους και υπαλλήλους τους, σύµφωνα µε ταάρθρα 15 και 16 του παρόντος. Επίσης, µε παρόµοιες α-ποφάσεις, οι Φορείς ή Κλάδοι ή Τοµείς Κοινωνικής Α-σφάλισης δύνανται, µετά από σύµφωνη γνώµη των εκ-προσώπων των Φορέων ή Κλάδων ή Τοµέων, να διαθέ-τουν έντοκα δάνεια προς άλλους Φορείς ή Κλάδους ήΤοµείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουρ-γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγκρίνονται οιόροι και η διαδικασία χορήγησης αυτών των δανείων, τοχορηγούµενο ποσό, η διάρκειά του, καθώς και ο τρόποςεξόφλησης αυτού. Το επιτόκιο χορήγησης των δανείωνπρος άλλους Φορείς ή Κλάδους ή Τοµείς Κοινωνικής Α-σφάλισης είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο και αντι-στοιχεί µε το ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαί-ου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλι-στικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται ηΤράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώθηκε στο τέ-λος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του ΚοινούΚεφαλαίου.»

∆. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος 13ως εξής:

«13. Οι κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο κινητές α-ξίες των Φ.Κ.Α. κατατίθενται προς φύλαξη σε θεµατοφύ-λακα, ο οποίος επιλέγεται από τον Φορέα σύµφωνα µετις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις τουάρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), του άρθρου19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του π.δ. 60/2007(ΦΕΚ 64 Α΄), ή από τον διαχειριστή κατόπιν εντολής τουΦορέα.»

Page 29: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

28

Ε. Η ∆ιεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Το-µέα Μηχανικών του Ε.Τ.Α.Α. εφαρµόζει τις διατάξεις τηςπαρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 2724/1953, του άρθρου 7του ν. 440/1945 και ασκεί τις δραστηριότητές της.

Άρθρο 47∆ιαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

Το άρθρο 5 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-σταται ως εξής:

« Άρθρο 5∆ιαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

1. ∆ιενέργεια ΕπενδύσεωνΤα ποσά προς επένδυση σε κινητές αξίες αποφασίζο-

νται από τα ∆.Σ. των Φ.Κ.Α. µετά από εµπεριστατωµένηκαι πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση των υπηρεσιώντους.

Η ανάληψη των απαιτούµενων κεφαλαίων για επενδύ-σεις σε κινητές αξίες πραγµατοποιείται µε εντολή τουΦ.Κ.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνο-δεύεται από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2. Καταθέσεις σε Πιστωτικά ΙδρύµαταΗ ανάθεση από Φ.Κ.Α. της ταµιακής του διαχείρισης

σε Πιστωτικό Ίδρυµα περιορίζεται αποκλειστικά στην εί-σπραξη και πληρωµή τακτικών µόνο εσόδων και δαπα-νών του οικείου Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τον α.ν. 1611/1950(ΦΕΚ 304 Α΄), όπως ισχύει και ενεργείται µε απόφασητου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)και του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄).

3. Προθεσµιακές ΚαταθέσειςΟι προθεσµιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα ε-

νεργούνται µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα µε τη διαδι-κασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 τουν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). Με σύµβαση που καταρτίζε-ται καθορίζονται το ύψος του επενδυόµενου ποσού κα-τάθεσης, η χρονική διάρκεια αυτής, το ύψος του επιτοκί-ου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια διασφάλισης των κε-φαλαίων του Φ.Κ.Α..

4. Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής ΜίσθωσηςΟι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις χρηµατο-

δοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως ισχύει, που διέπουν τηνκατάρτιση αυτών των συµβάσεων. Εάν η χρηµατοδοτικήµίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστικήµεταβίβαση του κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοι-χείου, ισχύουν οι σχετικές µε την εν λόγω απόκτηση ήµεταβίβαση διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).

5. Κινητές αξίεςΗ πραγµατοποίηση των επενδύσεων σε Αµοιβαία Κε-

φάλαια γίνεται µέσω της Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο. και τωνΑ.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. που δύνανται να συσταθούν σύµφωναµε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η πραγµατοποίη-ση των επενδύσεων σε κινητές αξίες των περιπτώσεωνβ1, β2, β3, β4, β5, γ΄και δ΄της παραγράφου 1 του άρ-θρου 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) γίνεται µέσω τηςΕ.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν τηδιαχείριση των αξιών αυτών σύµφωνα µε τις διατάξειςτου άρθρου 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).

6. Υποχρεώσεις διαχειριστώνΟ διαχειριστής υποχρεούται να ενηµερώνει κατά τα-

κτά χρονικά διαστήµατα τον Φορέα του οποίου το χαρ-τοφυλάκιο διαχειρίζεται και στο τέλος κάθε µήνα την Ει-δική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων Φ.Κ.Α., µε κοινο-ποίηση στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατεί-ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως προς το σύνολο των υ-ποχρεώσεών του έναντι του Φ.Κ.Α. σχετικά µε τα περι-ουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.»

Άρθρο 48∆ιαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα

Το άρθρο 6 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιεί-ται ως εξής:

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:«3. Οι εκποιήσεις ακινήτων ενεργούνται µε αιτιολογη-

µένη απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φ.Κ.Α.µετά από εµπεριστατωµένη και αιτιολογηµένη εισήγησητης αρµόδιας Υπηρεσίας του Φορέα.»

Άρθρο 49Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων

1. Το άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικα-θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιου-σίας ενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητι-κού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., µετά από εµπεριστατωµένηεισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του.

2. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, οιΦ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιου-σίας τους, υποχρεούνται να αναθέτουν σε εταιρίες δια-χείρισης και αξιοποίησης ακινήτων τα ακόλουθα έργακαι εργασίες:

α. Τη µελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιο-κτησίας τους για την αποδοτικότερη εκµετάλλευσήτους.

β. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, µισθώσεως, εκµι-σθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη σύνταξη προδια-γραφών και την κατάρτιση σχεδίου συµβάσεων για αγο-ρές, πωλήσεις, µισθώσεις, εκµισθώσεις και ανταλλαγέςακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς καιτην έρευνα αγοράς για αγορές, πωλήσεις, µισθώσεις,εκµισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.

γ. Την κατάρτιση προγραµµάτων στέγασης των διοικη-τικών και υγειονοµικών υπηρεσιών αυτών, µε τα οποία ε-ξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινή-των ή αξιοποίησης των υφισταµένων.

δ. Το σύνολο ή µέρος των διαδικασιών και εργασιώνδιαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργα-σίες συντήρησης των ακινήτων.

ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούµενωνδιαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών µελετών ή εκτέλεσητεχνικών έργων.

στ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλωνµεταφοράς συντελεστή δόµησης ακινήτων που έχουνκριθεί διατηρητέα µε σκοπό την αξιοποίηση του υπολει-πόµενου συντελεστή δόµησης.

Page 30: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

ζ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεω-ρήσεις και πραγµατογνωµοσύνες των ακινήτων, καθώςκαι τις εκτιµήσεις για αγορά, πώληση, εκµίσθωση, µίσθω-ση και ανταλλαγή ακινήτων.

η. Κάθε άλλη απαιτούµενη προκαταρτική ή συµπληρω-µατική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση ο-ποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.

3. Η ανάθεση γίνεται µε συµβάσεις που βασίζονται σεσυµφωνίες-πλαίσια. Οι Φ.Κ.Α. συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσια µε τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακι-νήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστηµα επιλογήςτης «Εταιρείας ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Τα-µείων Ασφάλισης Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτι-κών Υπηρεσιών» (Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ακολουθώνταςτους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και στο παρόν άρθρο. Η επιλογήτων συµβαλλοµένων στη συµφωνία γίνεται κατ’ εφαρµο-γή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύµ-φωνα µε το άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄). Οισυµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνίες-πλαίσια για τηναξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνά-πτονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται απότις κείµενες διατάξεις.

Η διάρκεια µιας συµφωνίας δεν µπορεί να υπερβαίνειτα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων πουδικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειµένουτης συµφωνίας.

4. Με τη σύµβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέ-µενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αµοιβής, ο τρό-πος πληρωµής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρειαγια την εκτέλεση του έργου.

Με την ίδια σύµβαση δύναται να παρέχεται πληρεξου-σιότητα στους αντισυµβαλλόµενους της παραγράφου 2του παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόµιµοι α-ντιπρόσωποι, µε δικαίωµα υπογραφής εγγράφων για λο-γαριασµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., στηνευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγο-ράς, πώλησης, µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων και ηεν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.

5. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτωνστις οποίες ανατίθενται τα οριζόµενα στην παράγραφο 2του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύµ-φωνα µε τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στηντήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α΄), κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έρ-γου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, µισθώσεων καιεκµισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίησητης ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α..

6. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων ε-πιλέγονται από την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δηµοσιεύ-ει προκήρυξη διαγωνισµού µε την οποία καλεί όλες τιςενδιαφερόµενες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης α-κινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορι-σµένης προθεσµίας αρχοµένης από την ηµεροµηνία δη-µοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύ-στηµα επιλογής, προκειµένου να συµµετάσχουν σε δια-γωνισµούς ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησηςακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α..

Στο σύστηµα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίεςδιαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν προ-σφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επι-λογής και η προσφορά τους είναι σύµφωνη προς τη συγ-γραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνι-σµού.

Η Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κά-θε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υ-ποβάλλει, µετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχε-τικές προσφορές µε σκοπό να γίνει δεκτή στο σύστηµα,και ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα,σχετικά µε την αποδοχή της στο σύστηµα επιλογής γιασυµµετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράςτης.

Επίσης, η Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να δια-γράφει από το σύστηµα επιλογής όσες εταιρίες διαχείρι-σης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούντα οριζόµενα από τη σχετική προκήρυξη κριτήρια επιλο-γής.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για ό-λους τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισµούς, Ν.Π.∆.∆. καιΝ.Π.Ι.∆..

8. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης, µέρος των οριζοµέ-νων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργωνκαι εργασιών, δύναται να ανατίθενται από τα ∆.Σ. τωνΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΕΚ στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέωντους.»

2. Η διαδικασία επιλογής των εταιριών διαχείρισης καιαξιοποίησης ακινήτων από την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. αρ-χίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

3. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) κα-ταργούνται ένα (1) έτος µετά τη δηµοσίευση του παρό-ντος νόµου. Έως τότε η αξιοποίηση της ακίνητης περιου-σίας των Φ.Κ.Α. πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κείµε-νες διατάξεις.

Άρθρο 50Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Το άρθρο 11 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-σταται ως εξής:

«Άρθρο 11Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Οι Φ.Κ.Α. ή Κλάδοι ή Τοµείς Κοινωνικής Ασφάλισης υ-ποχρεούνται να τηρούν µηχανογραφικές καταστάσειςβεβαίας χρονολογίας οι οποίες περιέχουν τα εξής στοι-χεία που σχετίζονται µε τις επενδύσεις τους:

α) Μερίδες ∆ιαχειριστών για τα επενδεδυµένα κεφά-λαια. Τηρείται από τους Φ.Κ.Α. σε ειδικούς για κάθε δια-χειριστή λογαριασµούς και περιλαµβάνει σε ειδικές στή-λες τους τίτλους κατ’ είδος οι οποίοι αγοράστηκαν καιπωλήθηκαν, την ένδειξη του καταβληθέντος αντιτίµουκαι τον αριθµό του παραληφθέντος πινακιδίου.

β) Μητρώο Συµβάσεων Επενδύσεων. Σε αυτό αναγρά-φονται µε χρονολογική σειρά όλες οι συµβάσεις που συ-νάπτουν είτε µε διαχειριστές είτε µε θεµατοφύλακες.

Για κάθε σύµβαση αναγράφονται τα εξής στοιχεία:βα) Το είδος της σύµβασηςββ) Η επωνυµία του αντισυµβαλλοµένουβγ) Το είδος και η χρονική διάρκεια της παροχής υπη-

ρεσιών, καθώς και η αµοιβήβδ) Η ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασηςβε) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο α-

πό τον Φορέα.γ) Εντολές προς διαχειριστές πραγµατοποίησης επεν-

δύσεων ή ρευστοποιήσεων προϊόντων που βρίσκονταιστην κατοχή των Φ.Κ.Α..

29

Page 31: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Οι Φ.Κ.Α. οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά δια-χειριστή και θεµατοφύλακα στους οποίους τηρούνται ό-λα τα στοιχεία σχετικά µε τις συµβάσεις παροχής υπηρε-σιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και φύλαξης, τις εντο-λές του Φορέα στους διαχειριστές και τις πράξεις που ε-κτελούν οι διαχειριστές και οι θεµατοφύλακες στο πλαί-σιο των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών, την κατά-θεση και ανάληψη τίτλων στα πλαίσια είτε υπηρεσιώνδιαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης.»

Άρθρο 51Α.Ε.∆.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Το άρθρο 13 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικα-θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13Α.Ε.∆.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Οι επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε αµοιβαία κεφάλαια γί-νονται µέσω της Α.Ε.∆.Α.Κ. των Ασφαλιστικών Οργανι-σµών (Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο.) ή µέσω άλλων Ανωνύµων Εται-ριών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινω-νικής Ασφάλισης (Α.Ε.∆.Α.Κ.- Φ.Κ.Α.) που συστήνονταιγια το σκοπό αυτόν. Η σύσταση νέων Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α.έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση, συγκρότησηκαι λειτουργία αµοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται απότις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).

2. Για τη σύσταση της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., εκτός τωνπροβλεποµένων από τις διατάξεις του άρθρου 6 τουν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), απαιτείται η συµµετοχήτριών τουλάχιστον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κα-θώς και απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων αυτώνπου εισφέρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τονΥπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η από-φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α. θα πρέπεινα αναφέρει τους ενδιαφερόµενους φορείς που θα συµ-µετάσχουν στη σύσταση της εταιρείας, τον τίτλο, το πο-σό που θα συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο µετοχικόκεφάλαιο της εταιρείας και τη διάρκεια της λειτουργίαςτης. Επίσης, µε την απόφαση υποβάλλεται και το επιχει-ρησιακό ή επενδυτικό σχέδιο και έκθεση σχετικά µε τηνοργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονοµικά µέ-σα της υπό ίδρυση Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α..

3. Η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. απότην Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει:

α. τη συγκρότηση αµοιβαίων κεφαλαίων,β. τη διαχείριση επενδύσεων καιγ. τη διοίκηση της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. Σε αυτήν περι-

λαµβάνονται νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικήςδιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπη-ρέτησης Φ.Κ.Α., αποτίµηση του ενεργητικού του Αµοι-βαίου Κεφαλαίου και καθορισµός της αξίας των µεριδίωντου, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, έκ-δοση και εξαγορά µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου, διεκ-περαίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαι-ώσεων και τήρηση αρχείων.

4. Οι µετοχές της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. είναι ονοµαστικέςκαι δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ορ-γανωµένη αγορά. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. ανήκει σε περισσότερους του ενός Φ.Κ.Α., κατα-βάλλεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τριών εκα-τοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και δύναται να µεταβιβάζε-ται από Φ.Κ.Α. σε Φ.Κ.Α.. Η µεταβίβαση των µετοχών γί-

νεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε τιςκείµενες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3283/2004(ΦΕΚ 210 Α΄ ) εφαρµόζονται προκειµένου για την αύξη-ση των ιδίων κεφαλαίων της µε πρόσθετο ποσό, όταν η α-ξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. υπερβαίνειτα διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ.

Οι Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., καθώς και η Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο. συ-γκροτούν και λειτουργούν αµοιβαία κεφάλαια όλων τωνκατηγοριών σύµφωνα µε το ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).»

2. Τα υφιστάµενα, επενδεδυµένα µερίδια αµοιβαίωνκεφαλαίων των Φ.Κ.Α. εξαγοράζονται εντός διµήνου α-πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου από τα αµοιβαίακεφάλαια της Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο., χωρίς τη δηµιουργία κε-φαλαιακών ζηµιών για τους Φορείς ή την Α.Ε.∆.Α.Κ.Α.Ο.. Σε αντίθετη περίπτωση η προθεσµία εξαγοράς πα-ρατείνεται, πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από τηδηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οι πράξεις εξαγοράςαπαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσή-µου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνσηυπέρ του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και γενικώς τρίτων.

Άρθρο 52∆ιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

1. Το άρθρο 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικα-θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19∆ιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

1. Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 τουπαρόντος νόµου γίνεται αποκλειστικά µέσω διαχειρι-στών.

2. Οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., ηοποία ασκεί διαχείριση και µέσω εξωτερικών διαχειρι-στών, τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, ό-πως αυτά ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος νό-µου.

Με την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζεται σχετικήσύµβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται:α) η χρονική διάρκεια αυτής, β) το ύψος και ο συγκεκρι-µένος τρόπος της αµοιβής, γ) το είδος και η διαδικασίαπαροχής υπηρεσιών, δ) τα προς επένδυση κεφάλαια, ε)κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την υλοποίη-ση αυτής της παροχής.

3. Έργο του διαχειριστή είναι:α. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φ.Κ.Α.,

στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συ-µπεριλαµβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτ-λους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος νό-µου.

β. Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων πουβρίσκονται στη κατοχή των Φ.Κ.Α..

γ. Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενηµέρωση τουΦ.Κ.Α. για τις πράξεις που έχει κάνει ο διαχειριστής κατάτη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσε-ων, καθώς και έκτακτη ενηµέρωση για γεγονότα που εν-δέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις επενδύσεις τουΦ.Κ.Α..

4. Κριτήρια για την πρόσληψη των εξωτερικών διαχει-ριστών είναι:

α. Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονοµική ορ-γάνωση, οι κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου και ασφά-

30

Page 32: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

λειας στον τοµέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδο-µένων, οι αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εσωτερικού ελέγ-χου των πράξεων που διενεργούνται από όργανα τουδιαχειριστή για λογαριασµό του Φ.Κ.Α. και το σύστηµαλογιστικής καταχώρησης των διενεργούµενων πράξεωνγια λογαριασµό του Φ.Κ.Α..

β. Η οργάνωση και οι µηχανισµοί ελέγχου και ασφά-λειας που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων πουανήκουν στους Φ.Κ.Α. και αποτρέπουν τη χρησιµοποίησηαπό τον διαχειριστή των υπό διαχείριση κινητών αξιώντου Φορέα για δικό του λογαριασµό.

γ. Να είναι αδειοδοτηµένοι και να εποπτεύονται απότις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊ-κής Ένωσης, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τους διέπει.

Η πιστοποίηση ελληνικών εταιρειών γίνεται από την Ε-πιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

δ. Και κάθε άλλο κριτήριο σχετικό µε τις ιδιαιτερότη-τες και τις ανάγκες του Φορέα.

5. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών πουπροβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόµου γίνε-ται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα, στην «Εταιρεία∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταµείων Ασφάλι-σης Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρε-σιών» (Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), στην οποία µπορεί και ο ί-διος ο Φορέας να είναι µέτοχος.

Οι Φ.Κ.Α., κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφείλουννα τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρι-σης της περιουσίας τους που ορίζονται στο άρθρο 17του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και στις κατ’ ε-ξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

Στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανατίθεται η παροχή συµ-βουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαί-ου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρα-τηγικής, καθώς και κάθε θέµατος σχετιζόµενου µε την ε-πιχειρηµατική τους δραστηριότητα και την παροχή συµ-βουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο έ-ναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόµενουςστο άρθρο 4 του παρόντος νόµου.

6. Η σύµβαση παροχής υπηρεσιών της Ε.∆.Ε.Κ.Τ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτε-ται για ορισµένο χρόνο, µε δυνατότητα ανανέωσης µέ-χρι δύο (2) φορές. Στη σύµβαση περιγράφονται, µεταξύάλλων, οι όροι της διαχείρισης, η αµοιβή, ο τρόπος και οχρόνος καταβολής της αµοιβής του ∆ιαχειριστή, καθώςκαι τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Φ.Κ.Α.. Επί-σης ο διαχειριστής ενηµερώνει τον Φ.Κ.Α. και τηνΕ.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. για σηµαντικές εξελίξεις στις αγο-ρές χρήµατος και κεφαλαίου, που αναµένεται να επηρε-άσουν ουσιωδώς τις αποδόσεις των υπό διαχείριση χαρ-τοφυλακίων, ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία τουΦ.Κ.Α. που του έχει υποδειχθεί, για γεγονότα που σχετί-ζονται µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουναπό την κατοχή τίτλων.

Στη σύµβαση έργου θα περιλαµβάνεται απαραιτήτωςόρος για την τήρηση από τον διαχειριστή όλων των δια-τάξεων της νοµοθεσίας των Φ.Κ.Α. και την αποφυγή κά-θε συµπεριφοράς του ίδιου ή των υπαλλήλων και στελε-χών του, που αποτελούν παραβίαση των κανόνων εχε-µύθειας ή διαρροής πληροφοριών που αφορούν το ανα-τεθέν σε αυτούς έργο και όλων των κανόνων ασυµβιβά-στων και δεοντολογίας που τους επιβάλλονται από τηνοµοθεσία που ρυθµίζει τη λειτουργία τους. Επίσης, θαπεριγράφεται κάθε διαδικασία για την παρακολούθηση

του αποτελέσµατος της διαχείρισης από τον Φ.Κ.Α..Στη σύµβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της για

παραβιάσεις των όρων της συµβάσεως, πάντα αζηµίωςγια τα συµφέροντα του Φ.Κ.Α..

7. Στα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκια τωνΦ.Κ.Α. στο πλαίσιο εντολής τους, δεν επιτρέπεται η από-κτηση κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή εται-ρειών του οµίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυ-τή προκύπτει από την ηµερήσια αποτίµηση των χαρτοφυ-λακίων των οποίων του έχει ανατεθεί η διαχείριση.

8. Οι µετοχές της Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχο-νται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε το καταστατι-κό της εταιρίας και τις κείµενες περί Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις.Η εκπροσώπηση των µετόχων στο ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Κ.Τ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγµατοποιείται µε απόφαση της ΓενικήςΣυνέλευσής της. Οι µεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονταιαπό κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ ∆ηµο-σίου ή τρίτου.

9. Η διαχείριση των µετοχών της Τράπεζας Αττικήςπραγµατοποιείται από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή από τηνΕ.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε τους όρους, τις προ-ϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται µετά από α-πόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..»

2. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών τωνΦ.Κ.Α. στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα πραγµατοποιηθείεντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Έως τό-τε, και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι επενδύσειςτης παραγράφου 1β του άρθρου 4 του παρόντος διενερ-γούνται µε αποφάσεις των ∆.Σ. των Φορέων µε βάσητους ισχύοντες επενδυτικούς κανόνες.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151Α΄) αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

«2. Έργο της Επιτροπής είναι:α. Ο έλεγχος της νοµιµότητας µε βάση τα στοιχεία συ-

ναλλαγής των πάσης φύσεως επενδύσεων σε κινητές α-ξίες, καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των αρχών διαχεί-ρισης και των κανόνων επενδυτικής συµπεριφοράς.

β. Ο περιοδικός έλεγχος των στοιχείων στα οποία στη-ρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των ∆ιοικητικών Συµ-βουλίων των Φ.Κ.Α. και των διαχειριστών της περιουσίαςτους.

Οι Φ.Κ.Α., καθώς και οι διαχειριστές των περιουσιακώντους στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτρο-πή τα απαραίτητα για την πραγµατοποίηση του έργουτης στοιχεία οποτεδήποτε η Επιτροπή τα ζητήσει.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής µπορείκατά περίπτωση να ζητείται η συνδροµή των αρµόδιωνυπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφα-λίσεων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Τραπεζώνκαι των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 53Ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών

Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων όλων των α-σφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργείου Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται η ευχέρειαεξόφλησης σε δόσεις των καθυστερούµενων ληξιπρόθε-σµων ασφαλιστικών εισφορών µετά των πρόσθετων τε-λών και λοιπών επιβαρύνσεων, κατόπιν αίτησης του ο-

31

Page 33: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

32

φειλέτη. Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνο-νται και οι εισφορές που εισπράττονται από ασφαλιστι-κούς φορείς για λογαριασµό τρίτων φορέων κοινωνικήςπολιτικής ως και το αγγελιόσηµο.

Άρθρο 54Αρµόδια όργανα - Αρµοδιότητες

1. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεωντµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προςτους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι:

α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Ο διευθυντής των οικείων πε-ριφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυ-ντές των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακάή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λει-τουργούν ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καιεφόσον το ποσό της οφειλόµενης κύριας εισφοράς, τωνπρόσθετων τελών, προστίµων και λοιπών προσαυξήσεωνδεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµό-διος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ήπροϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µο-νάδων εφόσον το ποσό οφειλής από κύριες εισφορές,αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και λοιπές επιβαρύν-σεις δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώκαι ειδικότερα για τις οφειλές των επιχειρήσεων προςτον Ο.Γ.Α. το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000)ευρώ.

γ) Για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και εφόσοντο προς ρύθµιση ποσό συνολικής οφειλής υπερβαίνει ταως άνω όρια: η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του ΥπουργείουΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έως την έναρξηλειτουργίας της Επιτροπής αυτής τα αιτήµατα των οφει-λετών αρµοδιότητάς της εξετάζονται από τα όργαναπου αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄της παρα-γράφου αυτής.

2. Τα πιο πάνω όργανα κρίνουν, για κάθε περίπτωση,κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 56 του παρόντος νόµουκαι αποφασίζουν για τον καθορισµό της τµηµατικής εξό-φλησης των καθυστερούµενων εισφορών µετά των ανα-λογούντων πρόσθετων τελών, προστίµων και λοιπώνπροσαυξήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις θεοµηνιών, ο-πότε η ρύθµιση των οφειλών γίνεται σύµφωνα µε τα ορι-ζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄).

3. Στα πιο πάνω όργανα ανήκει και η αρµοδιότητα:α) της αναστολής επισπευδόµενης αναγκαστικής ε-

κτέλεσης κατά των οφειλετών του ασφαλιστικού φορέακαι των περιουσιακών στοιχείων αυτών,

β) της επιβολής ποσοστού παρακράτησης στα χορη-γούµενα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αποδει-κτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, και

γ) της λήψης κάθε νόµιµου µέτρου προς είσπραξη και ε-ξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων.

Άρθρο 55Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων

1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συ-στήνεται Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων, η οποία α-παρτίζεται από:

α) τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-νωνικών Ασφαλίσεων µε αναπληρωτή του τον ΝοµικόΣύµβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) τον ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µε αναπληρωτήτου έναν Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,

γ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κοινωνι-κής Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης, αναπληρούµενο από τονΠροϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθω-τών της Γ.Γ.Κ.Α.,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον ανα-πληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, µε τον ανα-πληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Σύνδεσµο Επι-χειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµο-σπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Εθνική Συνοµοσπονδία ΕλληνικούΕµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), που θα συµµετέχει από κάθε οργά-νωση.

Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών συµµετέχει κάθε φο-ρά, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης, ο εκπρόσωποςτης αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης. Χρέη εισηγη-τού της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάµενος του τµήµα-τος αναγκαστικών µέτρων ή εσόδων της αντίστοιχης ∆ι-εύθυνσης Εσόδων του Ασφαλιστικού Φορέα στον οποίουπάγεται ο αιτών τη ρύθµιση των εισφορών οφειλέτης,χρέη δε γραµµατέα ένας υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α.. Η θη-τεία της Επιτροπής ορίζεται σε ενάµιση (1,5) έτος.

2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η ρύθµιση των οφειλώντης περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54του παρόντος νόµου. Η Επιτροπή, µετά από αίτηµα τουοφειλέτη και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, εφόσον αυ-τός είναι συνεπής στους όρους της ρύθµισης και δεν ο-φείλει τρέχουσες εισφορές, µπορεί επιπλέον να αποφα-σίζει αιτιολογηµένα για:

- τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότη-τας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιµώντας ελεύθερα το ύ-ψος του παρακρατούµενου ποσού, χωρίς περιορισµό, µεεξαίρεση τους εργοδότες του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιοε΄, του α.ν. 1846/1951 και

- την επαναφορά στη ρύθµιση, σε περίπτωση µη τήρη-σης των όρων της απόφασης για λόγους ανωτέρας βίας.

Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµότης κρίσης της Επιτροπής είναι ιδίως το µέγεθος του κιν-δύνου για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, ο αριθµόςτων απασχολουµένων και η συνέπεια που έχει επιδείξειο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τουµέχρι την υποβολή της αίτησης.

3. Ο Πρόεδρος, τα µέλη, ο γραµµατέας της Επιτροπήςκαι οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους διορίζονται µε από-φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-σης.

Άρθρο 56Υποβολή αίτησης - Λοιπά δικαιολογητικά

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζοµένων στα άρ-θρα 54 έως και 56 του παρόντος νόµου υποβάλλεται αί-τηση από τον ενδιαφερόµενο στο αρµόδιο προς ρύθµισηόργανο του άρθρου 54, το οποίο αφού λάβει υπόψη τουτο σύνολο της απαιτητής οφειλής κρίνει επί του αιτήµα-τος ή διαβιβάζει την αίτηση στην Ειδική Επιτροπή Εσό-δων.

2. Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Μισθωτών,σε περίπτωση που η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο α-ναπτύσσει δραστηριότητα µε την ίδια επωνυµία και νοµι-κή µορφή σε περιοχές διαφόρων υποκαταστηµάτων α-σφαλιστικών οργανισµών, υποβάλλεται αίτηση από τον

Page 34: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

ενδιαφερόµενο στα οικεία υποκαταστήµατα, κρίνεται ό-µως το αίτηµα ρύθµισης για το σύνολο των επί µέρους ο-φειλών από τον αρµόδιο διευθυντή της έδρας της επιχεί-ρησης ή της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων αναλόγως τουύψους της οφειλής.

3. Η αίτηση για ρύθµιση οφειλής εξετάζεται από το αρ-µόδιο όργανο εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρτου ασφαλιστικού φορέα και έχει επισυναφθεί γραµµά-τιο είσπραξης. Το ποσό του παραβόλου που πρέπει νακαταβληθεί είναι ίσο:

α) Με πενήντα (50) ευρώ για οφειλή µέχρι πενήντα χι-λιάδες (50.000) ευρώ

β) Με εκατό (100) ευρώ για οφειλές από πενήντα χι-λιάδες ένα (50.001) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)ευρώ

γ) Με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για οφειλή από εκα-τό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ µέχρι εκατόν πενήντα χι-λιάδες (150.000) ευρώ

δ) Με διακόσια (200) ευρώ για οφειλή από εκατόν πε-νήντα χιλιάδες ένα (150.001) ευρώ µέχρι διακόσιες χι-λιάδες (200.000) ευρώ

ε) Με διακόσια πενήντα (250) ευρώ για οφειλή απόδιακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ µέχρι διακόσιεςπενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώστ) Με τριακόσια (300) ευρώ για οφειλή από διακόσιεςπενήντα χιλιάδες ένα (250.001) ευρώ µέχρι τριακόσιεςχιλιάδες (300.000) ευρώ

ζ) Με τετρακόσια (400) ευρώ για οφειλή από τριακό-σιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ και άνω

η) Με είκοσι (20) ευρώ για αυτοαπασχολούµενους τουΟ.Γ.Α..

4. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στα αρµόδια όργανα καισυνοδεύονται:

α) Από πληροφοριακό δελτίο περί του ποσού της οφει-λής, των ληφθέντων αναγκαστικών και άλλων µέτρωνκαι κάθε άλλου στοιχείου απαραίτητου για τη µόρφωσηγνώµης. Επί επιχειρήσεων, τις κατά καιρούς προηγούµε-νες ρυθµίσεις και την τήρησή τους ή µη, την απόδοσήτους, την απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης του προ-σωπικού, την ύπαρξη καταγγελιών ή ευρηµάτων ελέγ-χου περί ανασφάλιστου προσωπικού.

β) Την εισήγηση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή τµή-µατος της αρµόδιας υπηρεσίας για το υποβληθέν αίτηµα.

γ) Οικονοµικά στοιχεία προσκοµισθέντα από την επι-χείρηση, όπως Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταί-ου µήνα, Ισολογισµό τελευταίου χρόνου, αντίγραφο φο-ρολογικών δηλώσεων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δι-ευκολύνει τη µόρφωση γνώµης των οργάνων.

Άρθρο 57Τµηµατική εξόφληση της οφειλής

1. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι(36) µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της καταβολήςαπό τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Το οφειλό-µενο ποσό συµπεριλαµβάνει κύριες οφειλές, προσαυξή-σεις, πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και λοιπά έξοδα αναγκα-στικών µέτρων.

2. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη τουποσού των διακοσίων (200) ευρώ και η διµηνιαία των τε-τρακοσίων (400) ευρώ και προκειµένου για οφειλέτεςτου Ο.Γ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε. η µηνιαία δόση δεν µπορεί ναείναι µικρότερη του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ηδιµηνιαία των διακοσίων (200) ευρώ. Στην περίπτωση

του Ο.Α.Ε.Ε. η προβλεπόµενη δόση καταβάλλεται µαζίµε την τρέχουσα εισφορά.

3. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προ-βλεπόµενη δόση µέχρι και τέσσερις (4) συνεχόµενουςµήνες ή για τους οφειλέτες του Ο.Γ.Α. έξι (6) µήνες,µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον ε-πόµενο µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται τόσους µήνες ό-σοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνα-τότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τηδιάρκεια της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλ-λονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές γιαοκτώ (8) συνεχόµενους µήνες κάθε φορά. Εντός του ο-κταµήνου αυτού είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολήδόσης έως το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν πουείναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επι-τρέπεται για µία δόση σε κάθε οκτάµηνο. Στη διάταξηαυτή υπάγονται και όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί στηρύθµιση του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄)και τηρούν τους όρους αυτής. Σε περίπτωση µηχανογρα-φικής εφαρµογής συστηµάτων υπολογισµού των εισφο-ρών σε διµηνιαία βάση ή εξαµηνιαία για τον Ο.Γ.Α. η κα-ταβολή γίνεται σε ισόποσες δεκαοκτώ (18) διµηνιαίεςδόσεις ή για τον Ο.Γ.Α. έξι (6) εξαµηνιαίες.

4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι οφειλές που ε-µπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Εσό-δων ρυθµίζονται σε σαράντα οκτώ δόσεις. Εάν ο οφειλέ-της αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµενη δόση µέ-χρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες, µπορεί να συ-νεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόµενο µήνα.Το 48µηνο παρατείνεται τόσους µήνες όσοι είναι οι µή-νες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτήπαρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια τηςρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται κανονι-κά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για οκτώ (8) συ-νεχόµενους µήνες κάθε φορά. Εντός του οκταµήνου αυ-τού είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης έως τοτέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή.Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για µίαδόση σε κάθε οκτάµηνο. Στη διάταξη αυτή υπάγονται καιόσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και τηρούν τους όρουςαυτής. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναιη καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.

5. Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν µετάτην υπαγωγή στη ρύθµιση και ανάγονται σε µισθολογι-κές περιόδους απασχόλησης µέχρι και τον τελευταίο µή-να υπαγωγής των οφειλών στη ρύθµιση δεν θεωρούνταιτρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφά-παξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάµενη ρύθ-µιση, µε ανακαθορισµό του ποσού των υπολειπόµενωνδόσεων.

6. Αν διαγραφεί µέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπρο-σαρµόζονται οίκοθεν από το αρµόδιο όργανο.

7. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει ολοκληρωτικά το δικαίω-µα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύ-ναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθµιση, µετά από ένα(1) έτος από την έκδοση της προηγούµενης απόφασηςρύθµισης. Το δωδεκάµηνο αρχίζει από το µήνα καταβο-λής της πρώτης δόσης.

Το αρµόδιο όργανο δύναται να ρυθµίσει εκ νέου τις ο-φειλές σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των προηγούµε-νων παραγράφων. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να εκδοθεί νέααπόφαση ρύθµισης πριν την παρέλευση του δωδεκαµή-νου, εάν ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό των τριών (3)

33

Page 35: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

34

δόσεων, η µία από τις οποίες συµψηφίζεται µε το ποσότης πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες µε τις τελευταίες δό-σεις.

8.α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστε-ρούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση40% επί των πρόσθετων τελών.

β) Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκ-πτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό µείωσηςτων πρόσθετων τελών στην περίπτωση τµηµατικής κατα-βολής επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. Κατάπαρέκκλιση των ανωτέρω και εφόσον υποβληθεί µέχρι15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους αίτηση εξόφλησηςτων καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, παρέ-χεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών σε περί-πτωση εφάπαξ εξόφλησης και 60% σε περίπτωση τµηµα-τικής εξόφλησης αυτών. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται καιεπί οφειλετών, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ήέχουν υπαχθεί στη ρύθµιση τµηµατικής εξόφλησης οφει-λετών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 τουν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και τηρούν τους όρους αυτής.

9. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς καιη µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεταιτην έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλη-σης των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά άµεσα α-παιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού.

10. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατικήςκαταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:

α. Επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρι-σης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, της οποίας η κύρια ο-φειλή έχει επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσοστό προσαυ-ξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά καιάλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, είναι δυνατόν, τααρµόδια όργανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε εξήντα(60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση προ-καταβολής ποσού ίσου µε το 2% της συνολικής οφειλής.

β. Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια όρ-γανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις,σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητααυξηµένου ποσού µηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια λει-τουργίας αυτής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δόσης κα-τά 30%, όταν αυτή δεν λειτουργεί.

11. Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασµού απότον ασφαλιστικό φορέα πριν την παρέλευση ενός (1) έ-τους από την έκδοση της απόφασης ρύθµισης, είναι δυ-νατή η αναστολή αυτού µόνο εφόσον καταβληθεί το 1/5της συνολικής οφειλής, πλέον των εξόδων εκτέλεσήςτου και ρυθµιστεί το υπόλοιπο της οφειλής σύµφωνα µετις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

12. Εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι αυτής της ρύθµισηςκαι µε τη λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης δενέχει εξοφληθεί η οφειλή, τότε επισπεύδεται η διαδικασίαγια κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Η παραπάνω δια-δικασία αναστέλλεται µε την καταβολή του 30% της ο-φειλής και τη ρύθµιση του υπολοίπου σε δόσεις σύµφω-να µε τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

13. Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγω-γής και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλεςδιατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που δεν έχειεισπραχθεί.

Άρθρο 58Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας

1. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθ-µιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, χορη-

γείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειαςενός (1) µηνός υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθµιση τηρεί-ται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής α-σφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των ε-πιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούµενος.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθµισης αποφασίζεται α-πό τα αρµόδια όργανα των ασφαλιστικών φορέων η επι-βολή ποσοστού παρακράτησης για τη χορήγηση ασφαλι-στικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύου-σες διατάξεις, για την είσπραξη χρηµάτων από τράπεζεςή πιστωτικά ιδρύµατα, µε ελάχιστο ποσοστό 2%. Μετάτρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφασης, το όργα-νο που την εξέδωσε µπορεί να αποφασίσει τη µείωσητου ανωτέρω ποσοστού παρακράτησης µέχρι του 2%, ε-φόσον τα µηνιαία ποσά από παρακρατήσεις είναι µεγα-λύτερα του 50% της µηνιαίας δόσης.

3. Για την εντός του µήνα της ρύθµισης είσπραξη όλωντων εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων απότο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, δηµό-σιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δηµόσιας ήκοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανι-σµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός κα-θορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, κα-θώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολήή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, εφόσον το ποσό της εκ-καθαρισµένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες(3.000) ευρώ, χορηγείται από τα αρµόδια όργανα των α-σφαλιστικών φορέων βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερό-τητας µε παρακράτηση του διπλάσιου ποσού δόσης, πουµπορεί να συµψηφίζεται µε το ποσό της πρώτης δόσηςκαι το υπόλοιπο ποσό µε τις τελευταίες κατά σειρά δό-σεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρµόδιουοργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

4. Σε περίπτωση είσπραξης χρηµάτων από τράπεζες ήπιστωτικά ιδρύµατα χορηγείται βεβαίωση οφειλής µε πα-ρακράτηση εκτός του οριζόµενου στην απόφαση ρύθµι-σης ποσοστού παρακράτησης και του ποσού της οφειλό-µενης τρέχουσας δόσης, όπως αυτή ορίζεται στην από-φαση του αρµόδιου οργάνου.

5. Σε περίπτωση µη είσπραξης των ποσών των παρα-γράφων 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου, ο οφειλέτηςδεν θεωρείται ενήµερος για τη ρύθµιση.

6. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον ο οφει-λέτης είναι ενήµερος µε τους όρους αυτής, του χορηγεί-ται ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση του δι-πλάσιου ποσού δόσης, που συµψηφίζεται µε τις τελευ-ταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση τουαρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

7. Προκειµένου για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εξακολουθούννα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 5ετου α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄).

Άρθρο 59∆ικαιώµατα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρά τη συµµόρφω-ση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τµηµατι-κής καταβολής διατηρούν το δικαίωµα: α) να δίνουν ε-ντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµα-τικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων,για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλι-στικής ενηµερότητας, β) να προβαίνουν σε συµψηφισµότων χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οι-κείου ασφαλιστικού φορέα και µέχρι του ύψους των λη-ξιπρόθεσµων οφειλών του.

Page 36: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

35

Άρθρο 60Λοιπές διατάξεις

1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τµηµατικήςκαταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των ο-φειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87 τουν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που αναλογικά εφαρµόζεταιστο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά τις διατάξεις τηςπαραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270Α΄), καθώς και στο άρθρο 137 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄) προκειµένου για τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Α-σφάλισης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 τουν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), περί διαγραφής οφειλοµέ-νων προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορών εφαρµόζονται καιστους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 61Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

1. Όπου από τις κείµενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικούοργανισµού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη κα-ταβολής σύνταξης η προηγούµενη εξόφληση των οφει-λών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη στον παρό-ντα διακανονισµό, η ως άνω προϋπόθεση εξακολουθείνα ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του ε-πόµενου µήνα της εξόφλησης.

2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ο-ρίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φο-ρέα, αν το οφειλόµενο ποσό δεν είναι µεγαλύτερο τωνείκοσι (20) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπωςαυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργα-νισµό.

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής προσαυξηµένα µε ταπρόσθετα τέλη συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από ταποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δενµπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώ-τη δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα που απονε-µήθηκε η σύνταξη.

Άρθρο 62Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης µετά από γνώµη των αρµόδιων ∆ιοικητι-κών Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Φορέων και γνωµο-δότηση του Σ.Κ.Α. ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας τηςΕιδικής Επιτροπής Ρύθµισης Εσόδων, καθώς και κάθε α-ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεωντου παρόντος κεφαλαίου.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου τροποποιού-νται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ια-φάνειας της Βουλής, στο βαθµό που ο ΚτΒ της απονέµειτην αρµοδιότητα αυτή, της Επιτροπής Ανταγωνισµού καιτου ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλι-ση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταµείου Υγείας

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ∆ΚΥ), που υ-πηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συντα-ξιοδοτείτο από τον φορέα αυτόν µε διατάξεις ανάλογεςτου ∆ηµοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθε-στώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) το προηγούµενο καθεστώς α-σφάλισης µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17 τουάρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), καταβάλλονταιστον τοµέα στον οποίο εντάχθηκε ο φορέας ο οποίοςβαρύνετο µε την καταβολή της κύριας σύνταξης κατάτην έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). Ο ίδιοςτοµέας βαρύνεται και µε την καταβολή των συντάξεωντου προσωπικού που υπηρετεί, καθώς και αυτού που έχειήδη συνταξιοδοτηθεί.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για το προσωπικότου πρώην ταµείου, το οποίο είχε µεταταχθεί ή µεταφερ-θεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την ένταξη του Τα-µείου ως τοµέα στον Οργανισµό Περίθαλψης ∆ηµοσίωνΥπαλλήλων (ΟΠΑ∆) και είχε επιλέξει τη διατήρηση τουπροηγούµενου της µετάταξης ασφαλιστικού - συνταξιο-δοτικού καθεστώτος.

2. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλι-ση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταµείου Ασφά-λισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ),που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίοσυνταξιοδοτείτο από τον φορέα αυτόν µε διατάξεις ανά-λογες του ∆ηµοσίου και του Ειδικού ΣυνταξιοδοτικούΚαθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύτου ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) το προηγούµενο καθεστώςασφάλισης µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), καταβάλ-λονται στους τοµείς των φορέων στους οποίους εντά-χθηκαν οι επί µέρους κλάδοι του πρώην ταµείου καιστους οποίους µεταφέρθηκε το προσωπικό. Οι ίδιοι το-µείς βαρύνονται και µε την καταβολή των συντάξεωντου προσωπικού που υπηρετεί, καθώς και αυτού που έχειήδη συνταξιοδοτηθεί.

Ειδικά για το προσωπικό που µετατάχθηκε ή µεταφέρ-θηκε από το πρώην ΤΑ∆ΚΥ σε θέσεις άλλων υπηρεσιώνπριν την 1.8.2008 και διατήρησε το προηγούµενο της µε-τάταξης ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, οι προ-βλεπόµενες εισφορές κύριας ασφάλισης καταβάλλονταιστον Τοµέα Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-λήλων του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίωνΥπαλλήλων, ο οποίος βαρύνεται και µε την καταβολή τηςσύνταξής τους.

3. Το τακτικό προσωπικό του πρώην Ταµείου ΠρόνοιαςΕργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ) οι κλάδοι του οποίουεντάχθηκαν ως Τοµείς στο Ταµείο Προνοίας ΙδιωτικούΤοµέα (ΤΑΠΙΤ), που υπηρετούσε κατά την 1.8.2008, συ-νταξιοδοτείτο από τους φορείς αυτούς µε διατάξεις ανά-λογες του ∆ηµοσίου και του Ειδικού ΣυνταξιοδοτικούΚαθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύτου ν. 3655/2008 το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισηςµε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4του ν. 3513/2006, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.4277/ 1962 (ΦΕΚ 191 Α΄).

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για το προσωπικότου φορέα αυτού, το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερ-θεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη δια-τήρηση του προηγούµενου της µετατάξεως ασφαλιστι-κού συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Οι εισφορές εργαζοµένου και εργοδότη που αντιστοι-χούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον προη-

Page 37: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

36

γούµενο φορέα µέχρι το τέλος του µήνα έναρξης ισχύοςτου νόµου αυτού, µεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετά απόοικονοµική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Αναλογιστικών Με-λετών και Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο χρόνος ασφάλισης των υπαλλήλων της παραγρά-φου αυτής στο πρώην ΤΑΠΕΛ και στους τοµείς τουΤΑΠΙΤ θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδι-κού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12παρ. 3 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) χορηγείται νέα α-ποκλειστική προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησηςγια αναγνώριση, διάρκειας έξι (6) µηνών από την έναρξηισχύος του νόµου αυτού.

5. Το προσλαµβανόµενο από 1.10.2008 τακτικό προ-σωπικό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µετις επωνυµίες «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολου-µένων» (ΕΤΑΑ), «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης ΠροσωπικούΜέσων Μαζικής Ενηµέρωσης » (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταµείο Ε-πικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΕΑΙΤ), «Τα-µείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσε-ων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταµείο ΕπικουρικήςΑσφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα ΣώµαταΑσφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταµείο Πρόνοιας ΙδιωτικούΤοµέα» (ΤΑΠΙΤ), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις τουν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) « Κώδικας Κατάστασης ∆ηµο-σίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και ΥπαλλήλωνΝ.Π.∆.∆.» και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντά-ξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του ΙδρύµατοςΚοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μι-σθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρ-θρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α΄).

6. α. Το προσλαµβανόµενο από 1.1.2007 τακτικό προ-σωπικό του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µετην επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Ε-παγγελµατιών-ΟΑΕΕ», το οποίο διέπεται από τις διατά-ξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κώδικας Κατάστα-σης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υ-παλλήλων ν.π.δ.δ.» και το οποίο ασφαλίζεται στον κλά-δο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ι-δρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφά-λισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξειςτου αρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α΄).

β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού τουπροηγούµενου εδαφίου για το χρονικό διάστηµα από τοδιορισµό του στον ΟΑΕΕ έως την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος νόµου, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις τουν. 3163/1955 (ΦΕΚ 71 Α´).

7. Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων τουΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρία ∆ια-χείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού ∆ηµοσίου «Ε∆Ε-ΜΕ∆», κατά τον οποίο ελάµβαναν σύνταξη και αποδο-χές συγχρόνως, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής καισυντάξιµης υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, εφό-σον οι ενδιαφερόµενοι επιστρέψουν τις συντάξεις πουέλαβαν κατά το χρόνο αυτόν και καταβάλλουν τυχόν µηκαταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα εισφο-ρές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.

Ο εν λόγω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης καιστον Ειδικό Λογαριασµό Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ει-σφορές για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος.

Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη γιατη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για τονυπολογισµό του ποσού της σύνταξης µετά την ολοσχε-ρή εξόφληση της οφειλής.

Ο ως άνω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης καιστο ΕΤΕΑΜ για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-µατος και για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξηςαπό τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ορ-γανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑ∆Υ µε τις δια-τάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Οι καταβληθείσες συντάξεις επιστρέφονται άτοκα σετριάντα έξι (36) δόσεις µετά από αίτηση των ανωτέρω υ-παλλήλων η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους απότην ισχύ του παρόντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Τυχόν οφειλόµενες εισφορές, σύµφωνα µε τα παρα-πάνω, εξοφλούνται εφάπαξ.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνουπριν από την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων, οι υπό-λοιπες δόσεις καταβάλλονται εφάπαξ.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή και για όσους έ-χουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.

8. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης 2ατης παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 προ-θεσµία υποβολής δήλωσης για τη διατήρηση του προη-γούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς ασφαλιστικού συ-νταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους των α-σφαλιστικών φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται γιατρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.

Άρθρο 64Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

1. Από την 1.1.2011 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) α-ναλαµβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση τουπροσωπικού της, ως προς τους κλάδους κύριας και επι-κουρικής σύνταξης. Ασφαλιστέα πρόσωπα είναι αυτάπου ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του πρώηνΤΣΠ-ΤΕ (ΦΕΚ 174 Β΄, απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικο-νοµίας 21545/1927), καθώς και στο άρθρο 2 του Κατα-στατικού του καταργούµενου µε το άρθρο αυτό Μετοχι-κού Ταµείου ΤτΕ.

Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία παύει η ασφάλισητων ανωτέρω προσώπων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταργείται το «Μετοχικό Ταµείο ΥπαλλήλωνΤράπεζας της Ελλάδος». Το σύνολο του ενεργητικού καιπαθητικού τόσο του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ, που είχε περιέλθειστο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των άρθρων 1 και 2 τουν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), όσο και του καταργούµενουΜετοχικού Ταµείου Τράπεζας της Ελλάδος, περιέρχεταιαυτοδίκαια στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτε-λεί καθολική διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή οποι-ουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτων. Η οικο-νοµική επιβάρυνση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,η οποία προκύπτει από την ένταξη σε αυτόν του ΤΣΠ-ΤΕκατά το χρονικό διάστηµα από 1.8.2008 έως 31.12.2010αφαιρείται από το µεταφερόµενο ενεργητικό υπέρ τουκλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ύψος της οικονοµι-κής επιβάρυνσης καθορίζεται µε οικονοµική µελέτη πουεκπονείται από τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών µελετώντης Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σεσυνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετώνκαι Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστηµα1.1.2011 έως 28.2.2011.

Οι έως την 31.12.2010 συνταξιούχοι του πρώηνΤΣΠ/ΤΕ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και του καταργούµενου ΜετοχικούΤαµείου Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος καθίστανταισυνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία βαρύ-νεται στο εξής µε την καταβολή των συντάξεών τους.

Page 38: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Ο καθορισµός του χρόνου ασφάλισης, το είδος και τούψος των παροχών, το ύψος των εισφορών, ο υπολογι-σµός του ποσού της σύνταξης και οι προϋποθέσεις συ-νταξιοδότησης διέπονται αντιστοίχως από τις διατάξειςτου καταστατικού του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ, όπως διαµορφώ-νονται µε τις γενικές διατάξεις νόµων, τις διατάξεις τουπαρόντος νόµου, του Καταστατικού του «Μετοχικού Τα-µείου Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος» και τις γενι-κές διατάξεις νόµων.

Οι διατάξεις αυτές καθίστανται καταστατικές διατά-ξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ως φορέα ασφάλισηςτου προσωπικού της, µεταφέρονται δε σε αυτήν όλα ταδικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων καισυνταξιούχων των κλάδων της παραγράφου 1 του άρ-θρου αυτού.

Οι καταστατικές αυτές διατάξεις, προσαρµοσµένες ωςανωτέρω, τροποποιούνται:

α) µε απόφαση του Συµβουλίου Ασφάλισης της Τράπε-ζας της Ελλάδος, εγκρινόµενη από το Γενικό Συµβούλιοτης Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου για θέµατα τουΚαταστατικού του Μετοχικού Ταµείου Υπαλλήλων Τρά-πεζας της Ελλάδος,

β) µε απόφαση του Συµβουλίου Ασφάλισης της Τράπε-ζας της Ελλάδος, εγκρινόµενη από τον Υπουργό Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου για κατα-στατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ.

Για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στηµεταβολή ασφαλιστικού φορέα, η Τράπεζα της Ελλάδοςθεωρείται Οργανισµός Ασφάλισης.

Χρόνος απασχόλησης στη ΤτΕ για τον οποίο χώρησεασφάλιση στο πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τοχρονικό διάστηµα από 1.8.2008 µέχρι την 31.12.2010 κα-θώς και χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκεως συντάξιµος στο πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή στον Κλάδο Σύντα-ξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλι-ση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσειςτου πρώην ΤΣΠ/ΤΕ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και του καταργούµενουΜετοχικού Ταµείου Τράπεζας της Ελλάδος συνεχίζονταιαπό την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να επέρχεται δια-κοπή δίκης. ∆ικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύ-ουν έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπου από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις νόµων ρυθ-µίζεται ζήτηµα που αφορά τους ασφαλισµένους και τουςσυνταξιούχους του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή εν γένει των πρώηνΕιδικών Ταµείων, η ρύθµιση αφορά και τους ασφαλισµέ-νους και συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Στην Τράπεζα της Ελλάδος συστήνεται «ΣυµβούλιοΑσφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος», το οποίο συ-γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-νωνικής Ασφάλισης, έχει τριετή θητεία και αποτελείταιαπό:

α) τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόε-δρο, αναπληρούµενο από έναν Υποδιοικητή ή ένα µέλοςτου Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας που υποδεικνύειτο Συµβούλιο αυτό,

β) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινω-νικών Ασφαλίσεων και έναν (1) υπάλληλο του Υπουργεί-ου Οικονοµικών που ορίζονται, µε τους αναπληρωτέςτους, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-λισης και τον Υπουργό Οικονοµικών αντίστοιχα,

γ) έναν (1) ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελ-λάδος, που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, απότο Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

δ) δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, µέλη τουπροσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος, που υποδει-κνύονται, µε τους αναπληρωτές τους, από το ΣύλλογοΥπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και

ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που υποδει-κνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από το Σύλλογο Συντα-ξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης µετέχειχωρίς δικαίωµα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος υ-πάλληλος κατηγορίας ΠΕ, προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύ-θυνσης ή ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της Γενικής Γραµµα-τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργα-σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος καλείται πά-ντοτε, επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλεςτις συνεδριάσεις. Αρµοδιότητες του Κυβερνητικού Επι-τρόπου είναι εκείνες που ορίζονται για τους κυβερνητι-κούς επιτρόπους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ασφαλι-στικών Οργανισµών από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-ξεις νόµων και για θέµατα του κλάδου κύριας σύνταξης.

Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης θεωρού-νται ότι έγιναν νόµιµα και σε περίπτωση απουσίας τουΚυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφό-σον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλ-θαν.

Χρέη γραµµατέα του Συµβουλίου Ασφάλισης εκτελείυπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζε-ται µε τον αναπληρωτή του µε πράξη του Προέδρου.

Ο γραµµατέας του Συµβουλίου Ασφάλισης επιλαµβά-νεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σεαριθµηµένα φύλλα βιβλιοδετηµένα στο τέλος κάθε ηµε-ρολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσε-ων του Συµβουλίου Ασφάλισης, συντάσσει και αποστέλ-λει µε εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα µέληαυτού και επιµελείται της κοινοποίησης των αποφάσεωντου Συµβουλίου Ασφάλισης στον Πρόεδρο και στις αρ-µόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος για την ε-κτέλεση αυτών.

Το Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδοςεκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση µε µυστική ψηφοφορίατων παρόντων µελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος ανα-πληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. ΟΑντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωµά του εφόσον διατηρείτην ιδιότητα του µέλους. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανά-του ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης από το Συµ-βούλιο Ασφάλισης, ενεργείται νέα εκλογή για το υπό-λοιπο της θητείας του εκπεσόντος, αποβιώσαντος ή α-ποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης της Τράπε-ζας της Ελλάδος δεν εκτελούνται πριν από την επικύρω-σή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονταιτα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης, πλην τωνπεριπτώσεων κατά τις οποίες το Συµβούλιο αποφασίζειτην επικύρωσή τους αµέσως.

Για τη λειτουργία του Συµβουλίου έχουν εφαρµογή οιδιατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

Το Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδοςσυγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζαςτης Ελλάδος.

Το Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδοςκαταρτίζει κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεταιµε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας τηςΕλλάδος.

3. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ασφάλισης τηςΤράπεζας της Ελλάδος είναι οι εξής:

37

Page 39: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

38

α) Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζειγια όλα τα ζητήµατα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρι-σης προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε τηνισχύουσα νοµοθεσία.

β) Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νοµοθετι-κά µέτρα για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατι-κών διατάξεων.

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισο-λογισµό εκάστου οικονοµικού έτους, καθώς και τις απαι-τούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού κατά τηνεκτέλεσή του.

δ)∆ιαχειρίζεται την περιουσία του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ καιτου καταργούµενου Μετοχικού Ταµείου Τράπεζας τηςΕλλάδος σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε) Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την ενγένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνη-της περιουσίας, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονταιαπό την εκάστοτε νοµοθεσία.

στ) Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων και αποφασί-ζει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τις πάσης φύσε-ως παροχές.

ζ) Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνησηµελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ήνοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδεςεργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπο-γραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατά-ξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

η) Αποφασίζει επί παντός θέµατος σχετικά µε τη δικα-στική επιδίωξη οποιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά τηςΤράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προ-σωπικού της σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθµούκαι δικαιοδοσίας.

θ)Αποφασίζει για τη συµµετοχή του προσωπικού σεπρογράµµατα εκπαίδευσης, ενηµέρωσης ή επιµόρφω-σης.

ι) Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής γιαµικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις, εις βάροςτων οποίων επιτρέπεται η πληρωµή δαπανών από αυτήως και τον ορισµό του υπολόγου διαχειριστή της.ια) Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη για τη διενέργεια δια-

γωνισµών για την προµήθεια αγαθών, υπηρεσιών και ε-κτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κα-θορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπο-βαλλόµενων προσφορών. ∆ύναται, επίσης, σε εξαιρετι-κές περιπτώσεις να αναθέτει στον Πρόεδρο του Συµβου-λίου Ασφάλισης τη διενέργεια διαγωνισµών για την προ-µήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών µέχριτου ποσού που προβλέπεται για τους πρόχειρους διαγω-νισµούς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.ιβ) Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση

συµβάσεων προµηθειών και µισθώσεων ή την παράτασητης ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προ-µηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, την κή-ρυξη προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή µησυµβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετι-κών συµβάσεων.ιγ) Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως α-

ποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφά-λισης του προσωπικού της, εν όλω ή εν µέρει απορριπτι-κών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που τυχόν ανα-κύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 65Υπαγωγή εργαζοµένων Γενικής Τράπεζαςκαι Τοµέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» στο ΕΤΕΑΜ

1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτωσης α΄ της παρα-γράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005, οι ασφαλι-σµένοι και οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης τουΤαµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζαςτης Ελλάδος, υπάγονται υποχρεωτικά, από την πρώτητου µεθεποµένου µήνα από το µήνα δηµοσίευσης τουπαρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στοΕνιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕ-ΑΜ). Το χορηγούµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τουάρθρου 1 του Καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ εφάπαξ βοήθη-µα, διατηρείται και καταβάλλεται από το ΤΑΠΓΤΕ, το ο-ποίο για το σκοπό αυτόν δεν διαλύεται ούτε θίγεται η πε-ριουσία του.

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ε-ΤΕΑΜ οι έµµισθοι δικηγόροι και µηχανικοί που υπηρε-τούν στη Γενική Τράπεζα, οι οποίοι λόγω της ιδιότητάςτους έχουν ασφαλισθεί στους οικείους φορείς επικουρι-κής ασφάλισης, στους οποίους συνεχίζουν να ασφαλίζο-νται. Τα πρόσωπα αυτά µε βάση το χρόνο ασφάλισήςτους στο ΤΑΠΓΤΕ, δύνανται, εφόσον πληρούν τις απαι-τούµενες προϋποθέσεις, να ασφαλισθούν προαιρετικάστο ΕΤΕΑΜ, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-µατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες προϋποθέσεις του.

γ) Από της υπαγωγής των ανωτέρω προσώπων στο Ε-ΤΕΑΜ, η ασφαλιστική σχέση αυτών διέπεται από το σύ-νολο της νοµοθεσίας του ΕΤΕΑΜ. Ο χρόνος ασφάλισηςπου έχει πραγµατοποιηθεί στο ΤΑΠΓΤΕ, συµπεριλαµβα-νοµένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσµετρη-θεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύµφωνα µε τις δια-τάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλι-σης του ΕΤΕΑΜ.

δ) Αναγνωρίσεις χρόνων σύµφωνα µε το άρθρο 18 τουΚαταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ, οι οποίες δεν έχουν ολοκλη-ρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς,συνεχίζονται στο ΕΤΕΑΜ µέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ε) Από την υπαγωγή στο ΕΤΕΑΜ, οι καταβαλλόµενεςσυντάξεις του ΤΑΠΓΤΕ επανυπολογίζονται σύµφωνα µετις διατάξεις που διέπουν το ΕΤΕΑΜ. Για τον επανυπο-λογισµό οι συνταξιούχοι κατατάσσονται στην ασφαλι-στική κλάση, που προκύπτει από το ποσό της καταβαλ-λόµενης σύνταξής τους και του συνόλου του χρόνου α-σφάλισής τους στο ΤΑΠΓΤΕ, αφαιρουµένων των πάσηςφύσεως επιδοµάτων. Το ποσό της προκύπτουσας σύντα-ξης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποτελεί εφεξής την κα-ταβαλλόµενη σύνταξη του ΕΤΕΑΜ, η οποία διέπεται απότη νοµοθεσία αυτού, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεωντου άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α´), όπως έχειτροποποιηθεί µε την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α´). Το ΕΤΕΑΜ βαρύνεται εφεξής µετην καταβολή των συντάξεων στους ανωτέρω συνταξι-ούχους, οι οποίες αυξάνονται σύµφωνα µε τις αυξήσειςτων συντάξεων του ΕΤΕΑΜ.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης, µετά από πρόταση του ∆.Σ. του ΕΤΕΑΜ,δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρειαπου δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

2. α) Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νο-µικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.)του ΤΕΑ∆Υ εντάσσεται στο Eνιαίο Ταµείο Επικουρικής

Page 40: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), από την 1η του επόµε-νου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νό-µου.

β) Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου Τοµέα καθίστα-νται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΜ και διέπονται, από την έ-νταξη και µετά, από τις καταστατικές διατάξεις του Τα-µείου αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερηςνοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι ασφαλι-σµένοι του τοµέα δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ α-κόµη και αν συνταξιοδοτηθούν από το ∆ηµόσιο ή απόφορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς εξοµοιούµενο µεαυτό του ∆ηµοσίου.

γ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στονανωτέρω Τοµέα, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστη-κε και εξαγοράστηκε ως συντάξιµος µε βάση τις διατά-ξεις της νοµοθεσίας του, καθώς και της γενικότερης νο-µοθεσίας, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλι-ση του ΕΤΕΑΜ.

δ) Οι συνταξιούχοι του εντασσόµενου Τοµέα µέχρι τηνηµεροµηνία της ένταξης, καθίστανται συνταξιούχοι τουΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολήτων συντάξεών τους και διέπονται από τις διατάξεις τηςισχύουσας νοµοθεσίας του.

ε) Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθείστον Τοµέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» µέχρι την ηµεροµηνία τηςένταξής του στο ΕΤΕΑΜ και εκκρεµούν, κρίνονται σύµ-φωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας, µέχρι την ηµερο-µηνία αυτή, νοµοθεσίας του.στ) Οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµο-θεσία υπέρ του εντασσόµενου Τοµέα, το σύνολο του ε-νεργητικού και παθητικού που προέρχεται από αυτό κα-θώς και η κινητή περιουσία του, περιέρχονται από την η-µεροµηνία της ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ, ως καθολικούδιαδόχου αυτού.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΕΤΕΑΜ,ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια που προκύ-πτει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυ-τού.

η) Οικονοµικά ζητήµατα µεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τουΤοµέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» του ΤΕΑ∆Υ, τα οποία αφορούνχρονικές περιόδους πριν την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ, δι-ευθετούνται µεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ.

θ) Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο τον εντασσόµενο Τοµέατου ΤΕΑ∆Υ συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΕΤΕΑΜ, χωρίςδιακοπή.

Η περίπτωση β΄της παραγράφου 1 και η παράγραφος4 του άρθρου 84 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α´), του νό-µου αυτού καταργούνται.

Άρθρο 66Ρυθµίσεις προσωπικού ΟΤΑ

1. Το µόνιµο προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυ-τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που απασχολείται στις αναφερόµε-νες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄) εργασίες,το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική σύνταξη στον Το-µέα Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων«ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ υπόκειται, από το διορισµό ή τηµονιµοποίησή του στις ειδικότητες αυτές, στην καταβο-λή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2%, επιµερι-ζόµενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25%στον ασφαλισµένο επί του ποσού των ασφαλιστέων α-ποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για

κύρια σύνταξη (βασικός µισθός και επίδοµα ειδικής απα-σχόλησης).

Το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί ή µονι-µοποιηθεί στις ανωτέρω ειδικότητες µέχρι τη δηµοσίευ-ση του παρόντος νόµου, υπάγεται στις διατάξεις του άρ-θρου αυτού αναδροµικά, ύστερα από αίτησή του, κατα-βάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά επι-µεριζόµενη κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδά-φιο.

2. Το ανωτέρω προσωπικό, που συµπληρώνει τις προϋ-ποθέσεις συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις περί βαρέωνκαι ανθυγιεινών επαγγελµάτων και συνταξιοδοτείται γιακύρια σύνταξη από το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατά-ξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄), δικαι-ούται επικουρική σύνταξη από τον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» τουΤΕΑ∆Υ, εφόσον έχει συµπληρώσει τις ίδιες προυποθέ-σεις που απαιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο. Ο α-παιτούµενος χρόνος ασφάλισης συµπληρώνεται και µεχρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο επι-κουρικό φορέα σε καθεστώς ΒΑΕ, σύµφωνα µε τις περίδιαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται µετά από ανα-γνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθµού ετών α-σφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που α-παιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο για τη συνταξιο-δότηση µε τις προϋποθέσεις αυτές. Η αναγνώριση και ε-ξαγορά πραγµατοποιείται µε την καταβολή από τον α-σφαλισµένο του ποσοστού εισφοράς 2% επί του ποσούτων ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζο-νται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη. Η εξόφληση τουπροκύπτοντος ποσού πραγµατοποιείται, είτε εφάπαξ µεέκπτωση 15%, είτε σε εξήντα (60) µηνιαίες ισόποσες ά-τοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλ-λεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλεί-ται σε σαράντα (40) µηνιαίες δόσεις, το οποίο παρακρα-τείται κατά µήνα από τη σύνταξη του συνταξιούχου.

3. ∆ικαίωµα συνταξιοδότησης από τον Τοµέα «ΤΑ∆-ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προη-γούµενων παραγράφων, έχουν και τα πρόσωπα τα οποίακατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν ήδησυνταξιοδοτηθεί από το ∆ηµόσιο µε τις διατάξεις τουάρθρου 4 του ν. 3660/2008.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΤΕΑ∆Υ, οι-κονοµική µελέτη και γνώµη του ΣΚΑ, ρυθµίζεται κάθε θέ-µα που κρίνεται απαραίτητο για την εφαρµογή του παρό-ντος άρθρου.

Άρθρο 67Αναπροσαρµογή Επιδοµάτων Χριστουγέννων,

Πάσχα και αδείας

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου τρίτου τουν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) προστίθεται διάταξη ως εξής:

«Τα ανωτέρω επιδόµατα αναπροσαρµόζονται µε κοινήαπόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης για όλους τους Φορείς Κοινωνι-κής Ασφάλισης και το ∆ηµόσιο κατά ενιαίο ποσοστό έ-πειτα από οικονοµική µελέτη που εκπονείται από τη ∆ι-εύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραµµα-τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον το επιτρέ-πουν οι οικονοµικές δυνατότητες των ταµείων και η δη-µοσιονοµική κατάσταση της χώρας.»

39

Page 41: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Άρθρο 68Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

1. Όταν το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ι-καίου (Ν.Π.∆.∆), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισµοί του δηµόσιου το-µέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατά-ξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισµό για παρο-χή υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης, οφείλουν να ζη-τούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµούή φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφοράτους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγο-

νται οι εργαζόµενοι.δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά

τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζο-µένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση ταπροϋπολογισθέντα ποσά.στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν

πρόκειται για καθαρισµό χώρων.Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλα-

ξης (εργολάβοι) πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να εξει-δικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους ταως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπο-λογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχήςτων υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικούτους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτωνκρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουνστην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασηςεργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.

2. Στη σύµβαση που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φο-ρείς και οι οργανισµοί της παραγράφου 1 µε τους εργο-λάβους, περιλαµβάνονται τα στοιχεία α΄έως στ΄τηςπροηγουµένης παραγράφου καθώς και ειδικός όρος γιατην εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλι-στικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και α-σφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελ-µατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρωστοιχεία και όροι, η σύµβαση ακυρώνεται και απορρίπτε-ται η δαπάνη πληρωµής.

3. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ήµέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα ναενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Οεργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύωςκαι εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την κα-ταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικώνεισφορών.

4. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησηςκαλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρε-σιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντοςάρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµ-βαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνο-νται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα πουαπορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, κατα-βάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι α-ποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφα-λιστικές τους εισφορές.

5. Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που απασχο-λούν πάνω από πενήντα (50) άτοµα και υποχρεούνται α-πό την κείµενη νοµοθεσία, τον οργανισµό ή τον κανονι-σµό τους να προβαίνουν σε πρόσκληση εκδήλωσης εν-

διαφέροντος µε διακήρυξη, εφαρµόζονται οι προηγού-µενες παράγραφοι. Όταν δεν έχουν τέτοια υποχρέωσηκαι συνάπτουν σύµβαση εργολαβίας του περιεχοµένουτης παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και4 του παρόντος άρθρου.

6. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθε-ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώ-νουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία,την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσειςτης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώ-νουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης,τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολήςπροστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσεςπαραβάσεις. Για τους φορείς της παραγράφου 1, η επι-βολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όρ-γανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α)στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τονχρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµότου εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούςγια τρία (3) χρόνια.

7. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργα-ζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ήαπόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδραςτης επιχείρησης.

Άρθρο 69Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων

επαγγελµατιών και εφαρµογή προγραµµάτωνκοινωνικού τουρισµού

1. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµι-κού (Ο.Α.Ε.∆.) συστήνεται λογαριασµός µε τίτλο «Ειδι-κός Λογαριασµός Επαγγελµατιών (Ε.Λ.Ε.)» µε οικονοµι-κή και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασµούαυτού είναι η κάλυψη δαπανών για ιατροφαρµακευτικήκαι νοσοκοµειακή περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελ-µατιών, µετά τη διακοπή του επαγγέλµατός τους, σύµ-φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρουδεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄). Πόροι του λο-γαριασµού είναι το 60% της µηνιαίας ατοµικής εισφοράςτων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε την παρά-γραφο 3 του παρόντος, οι τόκοι των κεφαλαίων του λο-γαριασµού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία.

2. Στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συστή-νεται λογαριασµός µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Ε-παγγελµατικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.)» µε οικονοµική και λο-γιστική αυτοτέλεια. Πόροι του λογαριασµού είναι το40% της µηνιαίας ατοµικής εισφοράς των ασφαλισµέ-νων του ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρό-ντος, µέρος της εισφοράς συνταξιούχων της παραγρά-φου 6 του παρόντος, οι τόκοι των κεφαλαίων του λογα-ριασµού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία. Ο σκοπόςτου λογαριασµού αυτού είναι η οργάνωση και η εφαρµο-γή προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, διακοπών καιεκδροµών. ∆ικαιούχοι των παροχών του λογαριασµού εί-ναι οι ασφαλισµένοι του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύ-θερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), οι οποίοι είναι ταµειακάενήµεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συµ-µετοχή στις παροχές, οι συνταξιούχοι του οργανισµού,καθώς και τα µέλη οικογενείας ασφαλισµένων και συ-νταξιούχων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κής Ασφάλισης µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε. κα-θορίζεται για κάθε έτος ο αριθµός των δικαιούχων που ε-

40

Page 42: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

41

ντάσσονται στα προγράµµατα και στις παροχές, οι προϋ-ποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και κάθε α-ναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των σκοπών τηςπαρούσας παραγράφου.

3. Για την κάλυψη των παραπάνω παροχών, θεσπίζεταιατοµική µηνιαία εισφορά ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ ύ-ψους πέντε (5) ευρώ, η οποία συνεισπράττεται µε τις τα-κτικές εισφορές του Οργανισµού, κατανέµεται σε ποσο-στό 60% υπέρ του Ε.Λ.Ε. και 40% υπέρ του Ε.Λ.Ε.Ε. καιαποδίδεται σε αυτούς µετά από απόφαση του ∆.Σ. τουΟΑΕΕ ανά τετράµηνο µε την ολοκλήρωση της είσπραξηςτης εισφοράς κάθε δεύτερου διµήνου του οργανισµούαυτού.

4. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτι-σης ισοζυγίων, προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογι-σµών, διενέργειας προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών α-ναγκαίων για τη λειτουργία των λογαριασµών των παρα-γράφων 1 και 2 του παρόντος, διέπονται από τις εκάστο-τε ισχύουσες διατάξεις για τον Ο.Α.Ε.∆. και τον Ο.Ε.Ε.αντίστοιχα.

5. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ, η οποίαπαρακρατείται από τις καταβαλλόµενες από τον ΟΑΕΕσυντάξεις δώδεκα (12) µηνών και αποδίδεται στον Ειδι-κό Λογαριασµό Επαγγελµατικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.), µεσκοπό τη συµµετοχή των συνταξιούχων του Οργανισµούστα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, σύµφωνα µετην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τηνοικονοµική ενίσχυση της Οµοσπονδίας και των Σωµατεί-ων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Με απόφαση του Υπουρ-γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται οτρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε α-ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσαςπαραγράφου.

Άρθρο 70Μεικτά κλιµάκια ελέγχου χηµικών του

Γενικού Χηµείου του Κράτους καιτων Τεχνικών Υγειονοµικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ

1. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις επιχειρήσεις καιγενικότερα στους χώρους εργασίας, τόσο από τους υ-παλλήλους (χηµικούς και χηµικούς µηχανικούς) του Γενι-κού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ), σύµφωνα µε την Υ.Α.450/2008 (ΦΕΚ 2553 Β΄), όσο και από τους Τεχνικούς καιΥγειονοµικούς Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επι-θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σύµφωνα µε το ν. 2639/1998(ΦΕΚ 205 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνα-νται να διενεργούνται και από µεικτά κλιµάκια ελέγχου,αποτελούµενα από υπαλλήλους και των δύο παραπάνωΥπηρεσιών.

2. Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός καιη συγκρότηση των παραπάνω µεικτών κλιµακίων ελέγ-χου γίνεται µε τη συνεργασία των Προϊσταµένων τωνΠεριφερειακών Χηµικών Υπηρεσιών (ΧΥ) του ΓΧΚ αφ’ενός και των Προϊσταµένων των Κέντρων Πρόληψης Ε-παγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) του ΣΕΠΕ αφ’ ετέ-ρου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

3. Μετά την περάτωση του κοινού ελέγχου, οι υπάλλη-λοι του ΓΧΚ και οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρη-τές Εργασίας του ΣΕΠΕ προβαίνουν αυτοτελώς σε όλεςτις νόµιµες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από τιςαρµοδιότητες της κάθε υπηρεσίας.

Άρθρο 71Ρυθµίσεις για το προσωπικό της εταιρείας

Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.

1. Το προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση εργασίας αο-ρίστου χρόνου στην εταιρεία µε την επωνυµία Ολυµπια-κό Χωριό 2004 Α.Ε. κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυ-τού, µπορεί να µεταφέρεται µε αίτησή του, που υποβάλ-λεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τηδηµοσίευση του νόµου αυτού, σε Υπηρεσίες του Οργανι-σµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), του Σώµατος Επιθεω-ρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕκαι να κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις µεσχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπό τον όρο ότι έχειτα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές καιµε τις αποδοχές και τους όρους απασχόλησης που προ-βλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενέςθέσεις, η κατάταξη γίνεται σε θέσεις µε σχέση εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης βαθµί-δας, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως µε απόφασητου αρµόδιου Υπουργού κατά ειδικότητα και αριθµό ίσοµε τον αριθµό των προσώπων που θα καταταγούν σε αυ-τές. Στο µεταφερόµενο προσωπικό ουδεµία αποζηµίωσηοφείλεται από οποιαδήποτε αιτία. Με κοινή απόφασητων Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καιΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο τρό-πος και η διαδικασία κατανοµής των κενών θέσεων, τωνθέσεων που συστήνονται, καθώς και οι λεπτοµέρειες ε-φαρµογής του παρόντος.

2. Στη ρύθµιση αυτή δεν περιλαµβάνονται: α) το προ-σωπικό που τελεί υπό σχέση έµµισθης εντολής, το οποίοµετά τη λύση της εταιρείας απολύεται µε καταβολή τωντυχόν προβλεπόµενων από το νόµο αποζηµιώσεων καιβ)το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στην εται-ρεία, το οποίο µετά τη λύση της εταιρείας, επανέρχεταιστις οργανικές θέσεις που κατείχε.

3. Μετά τη λύση της εταιρείας και τη θέση της σε εκ-καθάριση, περιορισµένος αριθµός µελών του προσωπι-κού και πάντως όχι περισσότερων των δέκα (10) ατόµωντων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, µε απόφαση τηςΓενικής Συνέλευσης της εταιρείας και ύστερα από πρό-ταση των εκκαθαριστών, µπορεί να µείνει στη διάθεσητων εκκαθαριστών για όσο διάστηµα διαρκεί η εκκαθάρι-ση ή να απασχοληθεί µε διαφορετικούς όρους, αποκλει-στικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρ-θρου 1 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) καταργείται.

Άρθρο 72Αµοιβή εµπειρογνωµόνων και αξιολογητών πουσυµµετέχουν σε επιτροπές και οµάδες εργασίας

των διαγωνισµών του ΕΣΠΑ

Η περίπτωση γ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 19 τουν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) το είδος των αµειβόµενων επιτροπών ή οµάδωνεργασίας, το πλαίσιο και τα ανώτατα όρια της αποζηµίω-σης των µελών των ως άνω επιτροπών ή οµάδων εργα-σίας, των εµπειρογνωµόνων και των αξιολογητών. Μέχριτην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώ-του εδαφίου, ο καθορισµός της αποζηµίωσης των αξιο-λογητών στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων δρά-

Page 43: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

42

σεων του ΕΣΠΑ θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις τουάρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), αναδροµικάαπό την έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προ-γραµµάτων του ΕΣΠΑ και κατά παρέκκλιση του άρθρου40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄). Τυχόν πρόσθετες αµοι-βές, που καταβάλλονται σε στελέχη των ειδικών υπηρε-σιών λόγω συµµετοχής τους σε επιτροπές ή οµάδες ερ-γασίας, δεν δύναται να υπερβαίνουν ετησίως το ένα ό-γδοο (1/8) των αποδοχών του προηγούµενου έτους».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

΄Αρθρο 73Μεσολάβηση - ∆ιαιτησία

1. Αν οι διαπραγµατεύσεις εργοδοτών και εργαζοµέ-νων µε σκοπό την επίλυση συλλογικών διαφορών συµ-φερόντων αποτύχουν, τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούννα ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολάβησης ή να προσφύ-γουν στη διαιτησία.

2. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυ-µία «Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας»(ΟΜΕ∆), που έχει συσταθεί µε το άρθρο 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄ ), εξακολουθεί να λειτουργεί, υπό τουςόρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός τριών(3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ύ-στερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και γνώµη της ∆ιε-θνούς Οργάνωσης Εργασίας, ειδικότερα του ∆ιεθνούςΓραφείου Εργασίας, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφο-ρούν: α) τον τρόπο επίλυσης των συλλογικών διαφορώνµεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, µε βάση τις αρχέςτης ορθής κρίσης, της αντικειµενικότητας και της αµερο-ληψίας, β) τη δυνατότητα, τον τρόπο και τις περιπτώσειςπροσφυγής των ενδιαφερόµενων µερών στη µεσολάβη-ση και τη διαιτησία, µε βάση την αρχή της ίσης µεταχεί-ρισης των µερών, γ) τον καθορισµό ξεχωριστών σωµά-των µεσολαβητών και διαιτητών µε την οµόφωνη γνώµητων προέδρων της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και τηςΕΣΕΕ ή τους από αυτούς οριζοµένων, νοµίµων αντικατα-στατών τους, δ)τον καθορισµό των προσόντων των µε-σολαβητών και των διαιτητών, τον τρόπο διορισµού τουςκαι της τυχόν ανανέωσης της θητείας τους, ε) τον τρόποεπιλογής των διαιτητών σε περίπτωση συµφωνίας ή α-συµφωνίας των ενδιαφερόµενων µερών, στ) τις περι-πτώσεις κατά τις οποίες η εκδιδόµενη διαιτητική απόφα-ση θα προσβάλλεται ενώπιον των αρµόδιων πολιτικώνδικαστηρίων, ζ) το σκοπό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τηλειτουργία, τη διαχείριση και την περιουσία του ΟΜΕ∆,κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία του, καθώς και κά-θε άλλο σχετικό θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρα-κτήρα.

4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος τηςπαραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και το αργότερο έ-ως την 31.12.2010, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα14, 15, 16 και 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄ ) και τα ο-ποία ακολούθως καταργούνται.

Άρθρο 74Ρύθµιση θεµάτων εργασιακών σχέσεων

1. Τα όρια, των εδαφίων α΄και β΄της παραγράφου 2του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄), πέρα από τα οποία οι α-πολύσεις θεωρούνται οµαδικές, καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκ-µεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόνπενήντα (150) εργαζόµενους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού καιµέχρι τριάντα (30) εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκ-µεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενή-ντα (150) εργαζόµενους.

2. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστουχρόνου, διάρκειας πέραν των δύο (2) µηνών, δύναται νακαταγγελθεί κατόπιν προηγούµενης έγγραφης προειδο-ποίησης του εργοδότη, ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)µήνες έως δύο (2) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ε-νός (1) µηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)χρόνια συµπληρωµένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείταιπροειδοποίηση δύο (2) µηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε(5) χρόνια συµπληρωµένα έως δέκα (10) χρόνια, απαιτεί-ται προειδοποίηση τριών (3) µηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα(10) χρόνια συµπληρωµένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια,απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) µηνών πριν τηναπόλυση.

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέ-ντε (15) χρόνια συµπληρωµένα έως είκοσι (20), απαιτεί-ται προειδοποίηση πέντε (5) µηνών πριν τη λύση τηςσύµβασης ή της σχέσης εργασίας.στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι

(20) χρόνια συµπληρωµένα και άνω, απαιτείται προειδο-ποίηση έξι (6) µηνών πριν τη λύση της σύµβασης ή τηςσχέσης εργασίας.

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότη-τας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απο-λυόµενο την αποζηµίωση που προβλέπεται από τις οικεί-ες διατάξεις των νόµων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄) και3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄).

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό-µενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόµενοτην αποζηµίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατά-ξεις των νόµων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνιαεργασίας που έχει συµπληρώσει ο απολυόµενος, σε πε-ρίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

3. Όταν η αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβα-σης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) µηνών, οεργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυσηµέρος της αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχέςδύο (2) µηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διµη-νιαίες δόσεις, καθεµία από τις οποίες δεν µπορεί να είναικατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) µηνών, εκτός και αντο ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλουτης αποζηµιώσεως είναι µικρότερο. Η πρώτη δόση κατα-βάλλεται την εποµένη της συµπλήρωσης διµήνου απότην απόλυση.

4. Εργαζόµενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η

Page 44: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

σύµβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρό-κειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, εφόσονπαραµένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωµα της αυτασφάλι-σης, η οποία ασκείται εντός διµήνου από την καταγγε-λία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέ-λυσε να συµµετέχει µε:

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτα-σφάλισης για ασφαλισµένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ε-τών και για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια.

β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτα-σφάλισης για ασφαλισµένους 60 ετών συµπληρωµένωνέως 64 ετών και για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρό-νια.

5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτα-σφάλισης των ασφαλισµένων της παραγράφου 4 του πα-ρόντος άρθρου ο ΟΑΕ∆ µπορεί να καταρτίζει και να υλο-ποιεί ειδικά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης, µε ταοποία θα προβλέπεται:

α. Η ανάληψη του υπολειπόµενου κόστους αυτασφά-λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολήςαπό τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κό-στους αυτασφάλισης.

β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των α-πολυοµένων στα προγράµµατα εργασίας των µακροχρό-νια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δη-µόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 τουν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του άρθρου1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).

Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράµµατα βαρύνει τονκλάδο ΛΑΕΚ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαχείρισηςτου ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, ρυθµί-ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιµήκυν-σης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριε-τούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης µε πόρουςτου ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρειαγια την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του παρό-ντος άρθρου.

6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τωνεργαζοµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕ∆ µπορεί νακαταρτίζει προγράµµατα σύµφωνα µε το άρθρο 18 τουν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και των παραγράφων 4 και 5του παρόντος άρθρου.

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄και β΄της παρα-γράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθµός των απολυο-µένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν µπορεί να υπερβαίνειτο δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των α-πολυοµένων. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται στονπλησιέστερο ακέραιο.

8. Οι εργοδότες που προσλαµβάνουν νεοεισερχόµε-νους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών καιτους αµείβουν µε το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%)του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπωςαυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογι-κή Σύµβαση Εργασίας, αυτοδικαίως εντάσσονται σε πρό-γραµµα του ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση των ασφαλιστι-κών εισφορών που βαρύνουν τους ως άνω νεοπροσλαµ-βανόµενους και αφορούν σε όλους τους κλάδους κύριαςασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην επικουρική ασφάλισητου ΕΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών ταµείων, καθώς καιστις ασφαλιστικές εισφορές που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράτ-τει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνι-κής Ασφάλισης, υπό τον όρο ότι οι εργοδότες θα κατα-

βάλλουν στους νεοπροσλαµβανόµενους, ως µέρος τωνκαθαρών αποδοχών τους, ποσό αντίστοιχο µε εκείνοπου ο ΟΑΕ∆ αναλαµβάνει να καταβάλει στους ανωτέρωασφαλιστικούς φορείς, προκειµένου να καλύψει τις α-σφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους νεοπροσλαµ-βανόµενους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, ρυθµί-ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και κάθε άλ-λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-ντος άρθρου.

9. Μεταξύ εργοδοτών και ατόµων που έχουν συµπλη-ρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους,δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συµβάσεις µαθητείας,µέχρι ενός (1) έτους, µε σκοπό την απόκτηση δεξιοτή-των. Οι εν λόγω µαθητευόµενοι λαµβάνουν το εβδοµή-ντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ηµεροµισθίου ή µι-σθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργα-σίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλι-σης ασθενείας σε είδος και ένα τοις εκατό (1%) κατά τουκινδύνου ατυχήµατος. Για τους έχοντες συµπληρώσει το16ο έτος ηλικίας η µαθητεία δεν µπορεί να υπερβαίνειτις οκτώ (8) ώρες την ηµέρα και τις σαράντα (40) ώρεςτην εβδοµάδα. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έ-τος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυµνά-σια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελµατικές σχο-λές δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισµένες από το κρά-τος, δεν µπορεί να µαθητεύουν περισσότερο από έξι (6)ώρες την ηµέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα. Α-παγορεύεται η µαθητεία να πραγµατοποιείται από την22α ώρα µ.µ. έως και την 6η π.µ. της επόµενης ηµέρας.Τα άτοµα αυτά, µε εξαίρεση τις διατάξεις για την υγείακαι ασφάλεια των εργαζοµένων, δεν υπόκεινται στις δια-τάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

10. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατι-κό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδοµά-δα, ο εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται πέντε (5) ε-πιπλέον ώρες την εβδοµάδα κατά την κρίση του εργοδό-τη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η,42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αµείβονται µε το καταβαλλόµε-νο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά είκοσι τοις εκατό(20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα, σύµ-φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής α-πασχόλησης. Για όσους εργαζοµένους ισχύει σύστηµαεργασίας έξι (6) εργάσιµων ηµερών την εβδοµάδα ησύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο υπερεργασία ανέρ-χεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδοµάδα (από 41η έως 48ηώρα).»

«3. Μισθωτοί απασχολούµενοι υπερωριακά δικαιού-νται για κάθε ώρα νόµιµης υπερωρίας και µέχρι τη συ-µπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αµοιβή ίσηµε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατάσαράντα τοις εκατό (40%). Η αµοιβή για την πέραν τωνεκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόµιµη υπερωριακή α-πασχόληση είναι το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυ-ξηµένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).»

«5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο µισθωτόςδικαιούται αποζηµίωση ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµί-σθιο προσαυξηµένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).»

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 515/1970(ΦΕΚ 95 Α΄), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ.264/1973 (ΦΕΚ 324 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

43

Page 45: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

44

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-νικής Ασφάλισης, που εκδίδονται κάθε φορά µετά απόγνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, δύναται ναχορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχό-λησης των µισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργα-σιών εν γένει, καθώς και του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.επιπλέον των για κάθε κατηγορία επιτρεπόµενων ανωτά-των ορίων υπερωριακής απασχόλησης, στις περιπτώ-σεις:

α) επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποί-ας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη ως µη επιδεχόµενηαναβολή,

β) εξαιρετικά επείγουσας εξυπηρέτησης των Ενό-πλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆..

Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση τοωροµίσθιο των µισθωτών καταβάλλεται αυξηµένο κατάεξήντα τοις εκατό (60%).»

Άρθρο 75Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τουα.ν. 1846/1951 καταργούνται από την έναρξη ισχύος τουπαρόντος νόµου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 τουν. 825/1978 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου143 του ν. 3655/2008 καταργούνται από 1.1.2011.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 49-55 και 61 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 κα-ταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν.3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται και η παράγρα-φος 9 αναριθµείται σε 8.

5 .Οι διατάξεις των άρθρων 12, 18 και 20 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται από την έναρξη ισχύοςτου παρόντος νόµου.

6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω-σης α΄ και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄τηςπαραγράφου 3, των παραγράφων 4, 5 και της περίπτω-σης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του ν.3655/2008 καταργούνται.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου1 και του β΄εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) καταργούνται.

8. Κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του παρό-ντος νόµου καταργείται.

Page 46: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Άρθρο 76Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνίατης δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.

45

Αθήνα, 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ