Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

29
ΓΙΑΒΑΣΔ ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ: ΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΣΗ ΝΔΑ ΣΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ. «…Αιιά ν θόζκνο ζήκεξα είλαη πην ζύλζεηνο θαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δερζεί κηα παγθόζκηα θπβέξλεζε. Η ππεξεζληθή θπξηαξρία κηαο πλεπκαηηθήο ειίη θαη ησλ παγθόζκησλ ηξαπεδηηώλ είλαη ζίγνπξα πξνηηκεηέα ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθό απηνπξνζδηνξηζκό πνπ πθίζηαην κέρξη ηώξα». (David Rockefeller, πρόεδρος ιδρσηής ηης Λέζτης Μπίλνηερμπεργκ και ηης Τριμερούς Επιηροπής, πρόεδρος ηοσ CFR, ηοσ Σσμβοσλίοσ Διεθνών Στέζεων. Ειζήγηζη ποσ έκανε καηα ηη ζσνάνηηζη ηης Λέζτης Μπίλνηερμπεργκ ζηο Μπάνηεν Μπάνηεν ηο 1991). «Θα έρνπκε κηα παγθόζκηα θπβέξλεζε, είηε ζαο αξέζεη είηε όρη. Σν κόλν δήηεκα ζα είλαη λα μέξνπκε αλ ζα πξνθύςεη απν θαηάθηεζε ή απν ζπγθαηάζεζε». (Paul Warburg, Χρηματιστής, μέλος τοσ CFR, τοσ Σσμβοσλίοσ Διεθνών Στέσεων). Ο ηζηνξηθφο ηνπ κέιινληνο είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ζα γξάθεη γηα ηελ επνρή καο: «ην μεθίλεκα ηνπ 21νπ κ.Υ. αηψλα, έλα παλίζρπξν παγθφζκην θαζεζηψο άξρηζε λα αηρκαισηίδεη κε ηα νξαηά θαη αφξαηα πινθάκηα ηνπ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Ζ Γε κεηακνξθψζεθε ζηαδηαθά ζε… κία πιαλεηηθψλ δηαζηάζεσλ αφξαηε θπιαθή κε ηηο πην εμειηγκέλεο θαη εθιεπηπζκέλεο κεζφδνπο θαηαζηνιήο». Πξάγκαηη, ε αιήζεηα είλαη ηαπηφρξνλα απινχζηεξε αιιά θαη πην απίζηεπηε απ‘ φ,ηη κπνξνχκε λα δηαλνεζνχκε: Οη Δπηθπξίαξρνη, κία απάλζξσπε ππεξεζληθή ειίη, έρνπλ θαηαζηήζεη δέζκηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη επηβάιινπλ ην ζρέδην ηεο Νέαο Σάμεο κηιψληαο γηα «αλνρή», «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» θαη «παγθνζκηνπνίεζε». Απηά ηα Παγθφζκηα Αθεληηθά πξνζπαζνχλ κε ζαηαληθέο κεζνδεχζεηο λα νξίζνπλ μαλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα εμνπζηάζνπλ ηνλ πιαλήηε. Καηέρνληαο κία ηεξάζηηα κεξίδα ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ, δηαθζείξνπλ ζηαδηαθά θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο αλχπνπηεο κάδεο λα δερζνχλ ην παγθφζκην αζηπλνκηθφ θξάηνο (Novus Ordo). Μαο απνθνηκίδνπλ θαη καο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ελψ απηνί εμαιείθνπλ κία κία ηηο ειεπζεξίεο καο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα γεληθεπκέλε θαηαζηνιή, ρξεζηκνπνηψληαο

description

Τα Πρωτόκολλα

Transcript of Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Page 1: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ΓΙΑΒΑΣΔ ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ: ΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ

ΣΗ ΝΔΑ ΣΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ.

«…Αιιά ν θόζκνο ζήκεξα είλαη πην ζύλζεηνο θαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δερζεί κηα

παγθόζκηα θπβέξλεζε. Η ππεξεζληθή θπξηαξρία κηαο πλεπκαηηθήο ειίη θαη ησλ

παγθόζκησλ ηξαπεδηηώλ είλαη ζίγνπξα πξνηηκεηέα ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθό

απηνπξνζδηνξηζκό πνπ πθίζηαην κέρξη ηώξα».

(David Rockefeller, πρόεδρος ιδρσηής ηης Λέζτης Μπίλνηερμπεργκ και ηης

Τριμερούς Επιηροπής, πρόεδρος ηοσ CFR, ηοσ Σσμβοσλίοσ Διεθνών Στέζεων.

Ειζήγηζη ποσ έκανε καηα ηη ζσνάνηηζη ηης Λέζτης Μπίλνηερμπεργκ ζηο

Μπάνηεν Μπάνηεν ηο 1991).

«Θα έρνπκε κηα παγθόζκηα θπβέξλεζε, είηε ζαο αξέζεη είηε όρη. Σν κόλν δήηεκα

ζα είλαη λα μέξνπκε αλ ζα πξνθύςεη απν θαηάθηεζε ή απν ζπγθαηάζεζε».

(Paul Warburg, Χρηματιστής, μέλος τοσ CFR, τοσ Σσμβοσλίοσ Διεθνών Στέσεων).

Ο ηζηνξηθφο ηνπ κέιινληνο είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ζα γξάθεη γηα ηελ επνρή καο:

«ην μεθίλεκα ηνπ 21νπ κ.Υ. αηψλα, έλα παλίζρπξν παγθφζκην θαζεζηψο άξρηζε λα

αηρκαισηίδεη κε ηα νξαηά θαη αφξαηα πινθάκηα ηνπ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Ζ Γε

κεηακνξθψζεθε ζηαδηαθά ζε…

κία πιαλεηηθψλ δηαζηάζεσλ αφξαηε θπιαθή κε ηηο πην εμειηγκέλεο θαη

εθιεπηπζκέλεο κεζφδνπο θαηαζηνιήο».

Πξάγκαηη, ε αιήζεηα είλαη

ηαπηφρξνλα απινχζηεξε

αιιά θαη πην απίζηεπηε απ‘

φ,ηη κπνξνχκε λα

δηαλνεζνχκε: Οη

Δπηθπξίαξρνη, κία

απάλζξσπε ππεξεζληθή ειίη,

έρνπλ θαηαζηήζεη δέζκηα ηελ

αλζξσπφηεηα θαη επηβάιινπλ

ην ζρέδην ηεο Νέαο Σάμεο

κηιψληαο γηα «αλνρή»,

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα»,

«αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» θαη

«παγθνζκηνπνίεζε». Απηά

ηα Παγθφζκηα Αθεληηθά

πξνζπαζνχλ κε ζαηαληθέο

κεζνδεχζεηο λα νξίζνπλ μαλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα εμνπζηάζνπλ ηνλ πιαλήηε.

Καηέρνληαο κία ηεξάζηηα κεξίδα ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ, δηαθζείξνπλ ζηαδηαθά θαη

πξνεηνηκάδνπλ ηηο αλχπνπηεο κάδεο λα δερζνχλ ην παγθφζκην αζηπλνκηθφ θξάηνο

(Novus Ordo).

Μαο απνθνηκίδνπλ θαη καο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ελψ απηνί εμαιείθνπλ κία κία ηηο

ειεπζεξίεο καο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα γεληθεπκέλε θαηαζηνιή, ρξεζηκνπνηψληαο

Page 2: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ηελ «ηξνκνθξαηία» σο ςεπδέο πξφζρεκα. Γηδάζθνπλ ηηο κάδεο φηη ν Θεφο είλαη

λεθξφο θαη ε Αιήζεηα θαη ε Γηθαηνζχλε είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθά ζέκαηα, γηα λα

απνδείμνπλ άηη ν άλζξσπνο είλαη απιψο έλα δψν πξννξηζκέλν λα ππνδνπισζεί ή λα

θαηαζηξαθεί. Διέγρνπλ φινπο ηνπο κνρινχο εμνπζίαο: ην πηζησηηθφ ζχζηεκα, ηα

Μέζα Δλεκέξσζεο, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο πνιηηηθνχο -

λενθηιειεχζεξνπο, ζνζηαιηζηέο, εθζπγρξνληζηέο, ξνδ θνκκνπληζηέο- ψζηε λα

κπνξνχλ εχθνια λα καο εμαπαηνχλ.

Μηα θπιαθή γηα ην κπαιό καο (Matrix)

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο άλζξσπνο αθήλεη ηε

κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ, θάζε πξνζπάζεηα ηνπ

είλαη λα δεκηνπξγήζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα

απνζπξζεί κέζα ζε κία ηερλεηή κήηξα, ζε

δηάθνξα είδε πξνζηαηεπηηθψλ «θνπθνπιηψλ» –

ππνθαηάζηαησλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο απηήο

ηεο ηερλεηήο «κήηξαο» είλαη λα παξέρεη έλα

ζηαζεξφ πεξηβάιινλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα,

αζθάιεηα γηα ειεπζεξία θαη ακπληηθή πξνζηαζία

απφ ηελ επηζεηηθή δξάζε. Μέζα ζ‘ απηά ηα

πιαίζηα ε δεκνθξαηία, φπσο εμειίζζεηαη, είλαη

πιένλ κία ςεπδαίζζεζε πνπ ιεηηνπξγεί

εγθισβηζηηθά θαζψο νη πνιίηεο ζπλερίδνπλ λα

ςεθίδνπλ, αιιά ε ςήθνο ηνπο δελ έρεη θαλέλα

πεξηερφκελν. Φεθίδνπλ γηα εθπξνζψπνπο πνπ

δελ έρνπλ πξαγκαηηθή εμνπζία. Κη απηφ, γηαηί ην

κφλν πνπ έρεη κείλεη είλαη λα απνθαζίδνπλ γηα

πνιηηηθά πξνγξάκκαηα ηεο «δεμηάο» θαη ηεο

«αξηζηεξάο», πνπ είλαη πηα ηαπηφζεκα ζε φιεο

ηηο δπηηθέο ρψξεο.

Οη πξαγκαηηθνί θπξίαξρνη ηνπ θφζκνπ δελ είλαη πιένλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, αιιά

νη επηθεθαιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ή βηνκεραληθψλ πνιπεζληθψλ νκίισλ θαη ησλ

αδηαθαλψλ Γηεζλψλ Ηδξπκάησλ (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Παγθφζκηα Σξάπεδα,

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο,

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, G8, NATO θ.ιπ.).

Οη ππεχζπλνη ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ -νη νπνίνη αζθνχλ ηελ πξαγκαηηθή εμνπζία δελ

είλαη εθιεγκέλνη, αιιά εθιεθηνί ηεο παγθφζκηαο ζπλσκνηηθήο ειίη, θαη ην θνηλφ δελ

ελεκεξψλεηαη θαλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο. ε δηεζλέο επίπεδν, νη Οξγαληζκνί απηνί,

πνπ είλαη πην πινχζηνη απφ ηα θξάηε, αιιά θαη βαζηθνί ρξεκαηνδφηεο πνιηηηθψλ

θνκκάησλ φινπ ηνπ θάζκαηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, είλαη νπζηαζηηθά ππεξάλσ

λφκσλ θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο, ππεξάλσ θαη ηεο δεκνθξαηίαο.

Σν φηη νη ηζρπξνί ηεο γεο, εθπξφζσπνη απηψλ ησλ Οξγαληζκψλ θαη Δηαηξεηψλ,

αηζζάλνληαη ηνπο πνιίηεο σο ερζξφ ηνπο, θαίλεηαη απφ ηα δξαθφληεηα κέηξα

αζθαιείαο πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ απηνχο. Οξγαλψλνπλ

ελαληίνλ ησλ πνιηηψλ πνιεκηθά αληίκεηξα, φπσο έγηλε θαη ζηε χλνδν ηεο G8 ζην

Heiligendam ηεο Γεξκαλίαο.

Δμάιινπ, ην πεξηζψξην δξάζεο ησλ θξαηψλ κεηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο

δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο γηα ηηο νπνίεο θαλέλαο δελ ζπκβνπιεχζεθε νχηε

Page 3: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

πιεξνθφξεζε ηνπο πνιίηεο. ιεο νη δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθεθαλ ηα

ηειεπηαία ρξφληα (GATT, OMC, ΜΗΑ, ΝΣΜ, NAFTA) έρνπλ έλα κνλαδηθφ ζθνπφ:

ηε κε ηαθνξά ηεο εμνπζίαο απφ ηα θξάηε πξνο ηνπο κε εθιεγκέλνπο νξγαληζκνχο,

κέζσ ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο».

Αλ φκσο νη πνιίηεο ππνςηαζζνχλ φηη δελ ππάξρεη δεκνθξαηία, κπνξεί λα πξνθιεζεί

εμέγεξζε. Γη‘ απηφ απνθαζίζηεθε λα δηαηεξεζεί κία βηηξίλα δεκνθξαηίαο θαη ε

πξαγκαηηθή εμνπζία λα κεηαηνπηζζεί πξνο λέα ππεξεζληθά θέληξα. ηελ

πξαγκαηηθφηεηα, βηψλνπκε κία «λέα ζθιαβηά» κε δεμηφ ή αξηζηεξφ πξνζσπείν.

ε κία δηάιεμε ην 1961, ν Άιληνπο Υάμιετ πεξηέγξαςε ην αζηπλνκηθφ θξάηνο ηνπ

κέιινληνο σο ηελ «ηειηθή επαλάζηαζε»: κία «δηθηαηνξία ρσξίο δάθξπα» φπνπ νη

άλζξσπνη «αγαπνχλ ηελ δνπιεία ηνπο». Ο ζηφρνο, είρε πεη, είλαη λα δεκηνπξγεζεί

«έλα είδνο αλψδπλσλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο γηα νιφθιεξεο θνηλσλίεο έηζη

ψζηε λα ράζνπλ νπζηαζηηθά νη άλζξσπνη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο… αιιά… δελ ζα

ζθέπηνληαη ζε θακία πεξίπησζε λα εμεγεξζνχλ ιφγσ ηεο πξνπαγάλδαο ή ηεο πιχζεο

εγθεθάινπ… πνπ ζα εληζρχεηαη κε θαξκαθεπηηθέο κεζφδνπο».

Σν ληνθνπκέλην: Ο “Αζόξπβνο Πόιεκνο” ελαληίνλ

ηεο Αλζξσπόηεηαο

ήκεξα έρεη μεθηλήζεη έλαο λένο παγθφζκηνο πφιεκνο. Πξφθεηηαη γηα-έλαλ θνηλσληθφ

θαη εζσηεξηθφ πφιεκν, έλαλ πφιεκν εμφλησζεο πνπ δηεμάγεηαη απφ ηηο ππεξεζληθέο

ειίη ελαληίνλ φισλ ησλ εζλψλ. Απηφο ν πφιεκνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ

παιηλφξζσζε κηαο λέαο δνπιείαο, νλνκάδεηαη «λενθηιειεχζεξε, παγθνζκηνπνίεζε»

θαη δηεμάγεηαη κε κία ζεηξά εμειηγκέλσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ ππνηαγήο θαη

παξαπιάλεζεο ηνπ κέζνπ πνιίηε ψζηε ηειηθά απηφο λα ππνηαρζεί. ησπειά φπια θαη

ςπρνθπβεξλεηηθή δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ, ηειελάξθσζε, mind control, κε θνληθά

φπια, ππνηάζζνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία ην πλεχκα θαη ην

θαληαζηαθφ νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο.

Έλα ληνθνπκέλην κε ηίηιν «ησπειά πια γηα Αζφξπβνπο Πνιέκνπο» («Silent

Weapons for Quiet Wars») επηβεβαηψλεη φηη φια απηά είλαη κέξνο ελφο

πξνζρεδηαζκέλνπ πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Μηιά γηα «έιεγρν ηνπ θνηλνχ»

κε ην λα ην δηαηεξνχλ «δηαιπκέλν, αδαέο, ζπγρπζκέλν, απνδηνξγαλσκέλν θαη

δηαζπαζκέλν». «Σν θνηλφ δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί απηά ηα φπια θαη ζπλεπψο δελ

κπνξεί λα πηζηέςεη φηη δέρεηαη επίζεζε θαη ραιηλαγσγείηαη απφ έλα φπιν… ‗Οηαλ ην

ζησπειφ φπιν εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά, ην θνηλφ πξνζαξκφδεηαη…». Σν ληνθνπκέλην

απηφ, πνπ απνηππψλεη ηηο πξψηεο θάζεηο ηνπ ρεδίνπ ηεο Παγθφζκηαο

Υεηξαγψγεζεο, είλαη ην πξντφλ κηαο επηρείξεζεο κε ην φλνκα «Operations Research»,

πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα επίζεζε

θαηά ησλ ερζξηθψλ πιεζπζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θνηλσληθήο κεραληθήο θαη

ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ.

Σν 1954, ζχκθσλα κε ην ληνθνπκέλην, ε «ππεξεζληθή ειίη» απνθάζηζε λα

εμαπνιχζεη έλαλ «ζησπειφ πφιεκν» αξρηθά θαηά ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ θαη ζηε

ζπλέρεηα θαηά νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο, κε ζηφρν ηελ εγθαζίδξπζε κηαο

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Σν ληνθνπκέλην κνηάδεη κε θσδηθνπνηεκέλν θείκελν πνπ

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθνχο θαη ειεθηξνληθνχο φξνπο γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ

νηθνλνκηθν-πνιηηηθά έιεγρν ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ ππεξεζληθή ζπλσκνηηθή ειίη. Οη

Page 4: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ζπληάθηεο ηνπ ην ραξαθηεξίδνπλ σο έλα «εηζαγσγηθφ εγρεηξίδην πξνγξακκαηηζκνχ»

πνπ δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ καδψλ, ηεο πνιηηηθήο θαη

ηεο νηθνλνκίαο.

Σν εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ απηφ έγγξαθν ππνηίζεηαη φηη βξέζεθε ηπραία ζηηο 7

Ηνπιίνπ ηνπ 1986, κέζα ζε έλα κεηαρεηξηζκέλν θσηνηππηθφ κεράλεκα IBM πνπ

αγφξαζε έλαο ππάιιεινο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Boeing… Χο εκεξνκελία

ζχληαμεο ηνπ εκθαλίδεηαη ην έηνο 1979. Φαίλεηαη ζαλ λα πεξηγξάθεη κία ζηξαηεγηθή

πνπ απνθαζίζηε θε ην 1954 (έηνο ίδξπζεο ηεο Λέζρεο Μπίι-ληεξκπεξγθ) θαηά ηε

δηάξθεηα κηαο κπζηηθήο ζπλάληεζεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ειηηίζηη θσλ θφξνπκ φπνπ

παίξλνληαη νη απνθάζεηο ησλ δηα-θαπηηαιηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηνπ

καθξνπξφζεζκνπ θνηλσληθνχ πξνγξακ καηηζκνχ, ζε δηεζλέο επίπεδν.

Απ‘ φ,ηη ιέεη ην έγγξαθν, αιιά θαη απφ ηελ κνλαδηθή αλάιπζε γχξσ απφ απηφ πνπ

ππάξ ρεη ζην βηβιίν «Behold the Pale Horse» ηνπ William Cooper, πνπ θπθινθφξεζε

ην 1991, θαίλεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ «ησπειψλ πισλ» ζπληνλίζηεθε πξνο

φθεινο ησλ ππεξεζληθψλ Παγθφζκησλ Αθεληηθψλ απφ ην βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην,

γλσζηφ σο «Chatham House» (Σζάηακ Υάνπδ). Σν φλν κα Chatham House ζπρλά

ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξά ζην Βαζηιηθφ Ηλζηηηνχην Γηε ζλψλ ρέζεσλ (Royal

Institute of International Affairs – ΜΗΑ), πνπ είλαη ην αλάινγν ηνπ πκβνπιίνπ

Δμσηεξηθψλ ρέ ζεσλ (Council on Foreign Relations – CFR) ηεο Ακεξηθήο.

To Σζάηακ Υάνπδ, νη ππεξπφληηνη δνξπθφ ξνη ηνπ θαη νη ζπλαληήζεηο ηνπο, φπσο θαη

ηεο Λέζρεο Μπίιληεξκπεξγθ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπλχπαξμε ελφο θιεηζηνχ

εζσηεξη θνχ θχθινπ κπεκέλσλ νη νπνίνη, καδί κε έλαλ εμσηεξηθφ θχθιν ζπλεξγαηψλ,

εξγάδν ληαη ζηαζεξά κε ζηφρν ηελ άζθεζε επηξξνήο ζε ζεκαληηθά θπβεξλεηηθά

ζηειέρε, γξαθεην θξάηεο, δηπισκάηεο θαη επηρεηξεκαηίεο.

Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ππνηίζεηαη πσο ήηαλ θσηνηππεκέλν αληίγξαθν πνπ

πξννξηδφηαλ γηα θάπνηνλ απνδέθηε ηνπ θιεηζηνχ θχθινπ, δηφηη είρε ηελ έλδεημε:

«Έρεηε επηιεγεί γηα ην πξφγξακκα απηφ, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ζαο λα εμεηάδεηε ηελ

αλζξψπηλε θνηλσλία κε ςπρξή αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα αλαιχεηε θαη λα ζπδεηάηε

ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο κε άιινπο αλάινγεο πλεπκαηηθήο

ηθαλφηεηαο…».

Αλ δελ πηζηέςνπκε, φπσο νθείινπκε άιισζηε, φηη ην ληνθνπκέλην εγθαηαιείθζεθε

ηπραία, ηφηε κπνξεί λα είλαη δνπιεηά θάπνηνπ «whistleblower», φπσο έρεη ζπκβεί θαη

κε άιιεο απνθαιχςεηο γηα ζπλσκνζίεο ηέηνηνπ είδνπο.

Γελ απνθιείεηαη επίζεο λα είλαη άιιε κία «πξνβνθάηζηα» ηνπ ηχπνπ ησλ γλσζηψλ

«Πξσηνθφιισλ», θάπνηνη πνπ ζέινπλ, δειαδή, λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηελ

αλζξσπφηεηα γηα ηα κπζηηθά απηά ζρέδηα ρσξίο λα ζηεξίδνληαη ζηελ απζεληηθφηεηα

ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Άιισζηε ε πξαγκαηηθή «ζπλσκνζία» πνηέ δελ απνδεηθλχεηαη.

Σα πην ζεκαληηθά απνζπάζκαηα ηνπ απφξξεηνπ απηνχ εγγξάθνπ, καδί κε ηα δηθά καο

ζρφιηα, παξαζέηνπκε παξαθάησ:

Top Secret: ησπειά όπια γηα Αζόξπβνπο Πνιέκνπο Ηζηνξηθή εηζαγσγή

Ζ ηερλνινγία ησλ ζησπειψλ φπισλ εμειίρζεθε απφ ηελ Operations Research (O.R.),

Page 5: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

κία απφξξεηε ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ηελ Μεγάιε

Βξεηαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Αξρηθφο ζθνπφο ηεο

Operations Research ήηαλ ε κειέηε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ πξνβιεκά ησλ

επίγεηαο θαη ελαέξηαο άκπλαο, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε

πεξηνξηζκέλσλ ζηξαηησηηθψλ πφξσλ θαηά μέλσλ ερζξψλ (π.ρ. επηκειεηεία, δηνηθεηηθή

κέξηκλα).

χληνκα σζηφζν,

αμησκαηνχρνη κε

ζέζεηο ηζρχνο

θαηάιαβαλ φηη νη ίδηεο

κέζνδνη κπνξεί λα

ήηαλ ρξήζηκεο γηα ηνλ

πιήξε έιεγρν κηαο

θνηλσλίαο, αιιά ππφ

ηελ πξνυπφζεζε λα

αλαπηπρζνχλ

θαιχηεξα εξγαιεία. Ζ

θνηλσληθή κεραληθή

(ε αλάιπζε θαη ν

απηνκαηηζκφο κηαο

θνηλσλίαο) απαηηεί ηε

ζπζρέηηζε κεγάισλ

πνζνηήησλ ζηαζεξά

κε ηαβαιιφκελσλ

νηθνλνκηθψλ

πιεξνθνξηψλ (δεδνκέλσλ), γη‘ απηφ ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα πςειήο ηαρχηεηαο

ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ:

Οξφζεκα: Οη παιαηνί ππνινγηζηέο ήηαλ πνιχ αξγνί, αιιά ν ειεθηξνληθφο

ππνινγηζηήο, πνπ επηλνήζεθε ην 1946 απφ ηνπο J. Presper Eckert θαη John W.

Mauchly, ηθαλνπνηνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο. Σν επφκελν νξφζεκν ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (κέζνδνο Simplex) ην 1947 απφ ηνλ καζεκαηηθφ

George B. Dantzig. • Σέινο, ζηηο αξρέο ηνπ 1948, ην ηξαλδίζηνξ, πνπ

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο J. Bardeen, W.H. Brattain θαη W. Shokley, έθεξε κεγάιεο

ειπίδεο γηα εμάπισζε ηνπ πεδίνπ ησλ ππνινγηζηψλ κεηψλνληαο ηνλ αλαγθαίν ρψξν

θαη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ.

Με απηέο ηηο ηξεηο αλαθαιχςεηο ζηα ρέξηα ηνπο, νη ηζρπξνί ηεο Γχζεο ππέζεζαλ φηη

ήηαλ δπλαηφλ λα ειέγμνπλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ.

Ακέζσο, ε λαπαξρίδα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην Ίδξπκα Ρνθθέιιεξ κπήθε ζην

παηγλίδη δίλνληαο κία ηεηξαεηή επηρνξήγεζε ζην Κνιιέγην Harvard, ηδξχνληαο ην

Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Δξεπλαο Harvard (Harvard Economic Research Project) γηα

ηε κειέηε ηεο δνκήο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ην 1949,

ζπλέπξαμε θαη ε Ακεξηθαληθή Αεξνπνξία.

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ ηφηε ν αδηακθηζβήηεηνο δηάδνρνο ηεο Βξεηαληθήο

Απηφθξαηνξίαο, ε νπνία ζηηο, αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ήιεγρε ην 1/4 ηνπ πιαλήηε. Οη

ΖΠΑ θιεξνλφκεζαλ απφ ηε ζαιαζζνθξάηεηξα Μεγάιε Βξεηαλία φιεο ζρεδφλ ηηο

ζεκαληηθέο γεσζηξαηεγηθέο πεξηνρέο πνπ ήιεγρε, αιιά δελ είραλ ηελ απαηηνχκελε

απηνθξαηνξηθή αληίιεςε γηα λα αλαιάβνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. Έηζη,

Page 6: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

νπζηαζηηθά νη ΖΠΑ έγηλαλ ην έζλνο-θξάηνο, πηιφηνο ησλ Δπηθπξίαξρσλ γηα ην

κνληέιν ηεο παγθφζκηαο Απηνθξαηνξίαο. Ο έιεγρνο ηνπ πιαλήηε πξνυπφζεηε ηνλ

έιεγρν ηεο Ακεξηθήο απφ ηα κέζα.

Πνιηηηθή Δηζαγσγή

Σν 1952 έιεμε ε πεξίνδνο ηεο επηρνξήγεζεο θαη έγηλε κηα πςεινχ επηπέδνπ

ζπλάληεζε ηεο Διίη ψζηε λα θαζνξηζηεί ε επφκελε θάζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα

ζρέδηα ηεο θνηλσληθήο ρεηξαγψγεζεο. Σν πξφγξακκα Harvard ππήξμε πνιχ

θαξπνθφξν θαη απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηε δεκνζίεπζε νξηζκέλσλ εθ ησλ

απνηειεζκάησλ ηνπ ην 1953, ηα νπνία κηινχζαλ γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο

νηθνλνκηθήο (θνηλσληθήο) κεραληθήο.

Ζ λέα κεραλή Αζφξπβνπ Πνιέκνπ πνπ αλαπηχρζεθε ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο

ηνπ ‘40, ήηαλ ην λέν απφθηεκα πνπ κπήθε ζε εθαξκνγή ην 1954. Με ηε δεκηνπξγία

ηνπ κέηδεξ (δηάηαμε ελίζρπζεο ε παξάγσ γεο κηθξνθπκάησλ κε εμαλαγθαζκέλε

εθπνκπή αθηηλνβνιίαο) ην 1954, ε ππφζρεζε γηα «μεθιείδσκα» απεξηφξηζησλ πεγψλ

αηνκηθήο ελέξγεηαο ζχληεμεο, απφ ην βαξχ πδξνγφλν ζην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ε

επαθφινπζε δηαζεζηκφηεηα απεξηφξηζηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ήηαλ κία δπλαηφηεηα

πνπ θαηλφηαλ φηη ζα επηηεπρζεί κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ο ζπλδπαζκφο ήηαλ

αθαηακάρεηνο.

Ο Αζφξπβνο Πφιεκνο θεξχρζεθε ζησπειά απφ ηε Γηεζλή Διίη ζε κία ζπλδηάζθεςε

πνπ έγηλε ην 1954. Σν ζχζηεκα ζησπειψλ φπισλ ήηαλ έηνηκν ζρεδφλ 13 ρξφληα κεηά.

Σα Παγθφζκηα Αθεληηθά είραλ θαηαιάβεη άηη ήηαλ απιψο ζέκα ρξφλνπ, κεξηθέο

δεθαεηίεο κφλν, πξηλ νη αθππληζκέλεο κάδεο λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο αλαηξέςνπλ θαη

λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία, γηαηί ηα ίδηα ηα ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο ζησπειψλ

φπισλ, πνπ εμππεξεηνχζαλ ηα ζρέδηα ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ θαη γηα

ηελ νπηνπία ησλ πνιιψλ. Δπνκέλσο, γηα λα απνθιεηζζεί έλα ηέηνην ελδερφκελν θαη

λα εμαζθαιηζζεί ε θπξηαξρία ηνπο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ

ελέξγεηαο.

Ο ξόινο ηεο Δλεξγείαο

Ζ ελέξγεηα είλαη ην θιεηδί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πιαλήηε καο. Οη θπζηθέο

επηζηήκεο αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ησλ πεγψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο θπζηθήο

ελέξγεηαο, θαη νη νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο επηζηήκεο αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ησλ

πεγψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θνηλσληθήο ελέξγεηαο. Καη νη δχν είλαη θπξίσο ινγηζηηθά

ζπζηήκαηα, δει. καζεκαηηθά. πλεπψο, ηα καζεκαηηθά είλαη ε πξσηαξρηθή επηζηήκε

ελέξγεηαο. Καη ν «ινγηζηήο» θαηέρεη εγεκνληθή ζέζε φηαλ ην θνηλφ αγλνεί ηε

κεζνδνινγία ησλ «ινγηζηηθψλ». Ζ επηζηήκε γίλεηαη ην κέζν γηα έλαλ ζηφρν. Σν

κέζνλ είλαη ε γλψζε θαη ν ζηφρνο είλαη ν έιεγρνο.

Πέξαλ απηψλ παξακέλεη έλα δήηεκα κφλν: «Πνηνο επσθειείηαη;» («Qui bonoi?»). To

1954, απηφ ήηαλ ην πξσηαξρηθφ δήηεκα. Πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ηάμεο, ηεο αζθάιεηαο

θαη ηεο εζπρίαο ηνπ κειινληηθνχ θφζκνπ ηεο ππεξεζληθήο ειίη, απνθαζίζηεθε λα

μεθηλήζεη παξαζθεληαθά, θαη ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ θαη‘ αλάγθελ νη εθιεγκέλνη

«αληηπξφζσπνη» ηνπ ιανχ, έλαο ζησπειφο πφιεκνο θαηά ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ κε

απψηαην ζηφρν ηε κφληκε κεηαθνξά ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο ελέξγεηαο (ηνπ

πινχηνπ) ησλ πνιιψλ αλνξγάλσησλ θαη αλεχζπλσλ, ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ πνπ

Page 7: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

«δηαζέηνπλ απηνπεηζαξρία, αίζζεκα επζχλεο θαη είλαη άμηνη». [ζ.ζ.: δειαδή ησλ

Οιηγαξρψλ].

Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο απηφο, ήηαλ απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπλ, λα

θαηνρπξψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ λέα φπια ηα νπνία, φπσο απνδείρηεθε, ήηαλ κία

θαηεγνξία φπισλ ηφζν έμππλσλ θαη ζνθηζηηθέ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παξνπζίαο ηνπο, πνπ ηα απνθάιεζαλ «αζφξπβα φπια».

Γηα λα επηηεπρζεί κία απνιχησο πξνβιέςηκε νηθνλνκία, ηα κέιε ησλ ρακειφηεξσλ

ηάμεσλ ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα κπνπλ ππφ απφιπην έιεγρν, δειαδή λα

«εμεκεξσζνχλ», λα εθπαηδεπζνχλ θαη λα δεζκεπζνχλ κε βάξε θαη καθξνρξφληα

θνηλσληθά θαζήθνληα απφ πνιχ λεαξή ειηθία, πξηλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα

αλαξσηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηηθή θχζε ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη λα ακθηζβεηήζνπλ

ην ζχζηεκα. Αξθεηνχο πνλνθεθάινπο είραλ πξνθαιέζεη νη «γεληέο ηεο

ακθηζβήηεζεο»…

Γηα λα εμαζθαιηζζεί κία ηέηνηα ππαθνή, έπξεπε λα δηαιπζνχλ νη παξαδνζηαθέο

νηθνγέλεηεο ησλ κέζσλ θαη θαηψηεξσλ ηάμεσλ κέζα απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο

απαζρφιεζεο θαη ησλ δχν γνλέσλ θαη ηελ θαζηέξσζε θξαηηθψλ θέληξσλ νινήκεξεο

απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο (δειαδή πξνζαξκνγήο) ησλ παξακειεκέλσλ παηδηψλ

ηνπο.

Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δίλεηαη ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο πξέπεη λα είλαη ε

ρεηξφηεξε ηνπ είδνπο, έηζη ψζηε ην ηείρνο ηεο άγλνηαο πνπ ζα ηε δηαρσξίδεη απφ ηελ

ειίη, λα είλαη θαη λα παξακέλεη αδηαπέξαζην γηα

ηα παηδηά ηεο.

Με κία ηέηνηα πζηέξεζε εμ αξ ρήο, αθφκα θαη

ηα επθπή άηνκα ηεο θαηψηεξεο ηάμεο ζα έρνπλ

ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο λα μεθχγνπλ απφ ηνλ

ξφιν πνπ ηνπο επηθπιάζζεηαη. Απηή ε κνξθή

ππνδνχισζεο είλαη βαζηθή γηα ηε δηαηήξεζε ζε

έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηεο θνηλσληθήο

εηξήλεο πνπ επηζπκνχλ νη λεφπινπηεο ειίη θαη

πνπ, ελ ηέιεη, έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ

ζήκεξα ζηε Γχζε ζε αζχγθξηην βαζκφ ζε

ζρέζε κε ην παξειζφλ, ράξε ζηελ

θαηεπζπλφκελε πξσηνθαλή παζεηηθνπνίεζε

θαη ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο λενιαίαο.

Πεξηγξαθή ηνπ ησπεινύ Όπινπ Οη δεκηνπξγνί ηνπ ζησπεινχ φπινπ πεξηκέλνπλ απ‘ απηφ φ,ηη ζα πεξίκελαλ θη απφ

έλα ζπλεζηζκέλν φπιν, αιιά κε ην δηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Σν

φπιν απηφ ππξνδνηεί θαηαζηάζεηο αληί γηα ζθαίξεο. Χο κέζν πξνψζεζεο

ρξεζηκνπνηεί ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, αληί ηε ρεκηθή αληίδξαζε (έθξεμε). Ζ

ππξνδφηεζε ηνπ πξνέξρεηαη απφ πιεξνθνξίεο, αληί γηα θφθθνπο ππξίηηδαο. Σν

ρεηξίδεηαη έλαο πξνγξακκαηηζηήο ππνινγηζηψλ θαη φρη έλαο ζθνπεπηήο. Σίζεηαη ππφ

ηηο δηαηαγέο ελφο κεγαινηξαπεδίηε θαη φρη ελφο ζηξαηεγνχ. Γελ θάλεη ζφξπβν θαηά

ηελ εθππξζνθξφηεζε, δελ πξνθαιεί εκθαλή ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά ηξαχκαηα θαη

παξεκβαίλεη θαηαθαλψο ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή δσή. Απηφ ην αληηιακβάλεηαη

κφλν ν εμαζθεκέλνο παξαηεξεηήο πνπ γλσξίδεη ηη λα παξαηεξήζεη.

Page 8: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Σν θνηλφ δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πιήξσο απηφ ην φπιν

θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα πηζηέςεη φηη δέρεηαη επίζεζε

θαη ππν ηάζζεηαη απφ θάπνην φπιν. Σν θνηλφ κπνξεί λα αηζζάλεηαη

ελζηηθησδψο φηη θάηη δελ πάεη θαιά, αιιά απηφ νθείιεηαη ζηελ ηερληθή θχζε ηνπ

ζησπεινχ φπινπ. Γελ κπνξνχλ, φκσο, λα εθθξάζνπλ ην αίζζεκα ηνπο κε ινγηθφ

ηξφπν ή λα αληηκεησπίζνπλ εγθεθαιηθά ην πξφβιεκα. πλεπψο, δελ μέξνπλ απφ πνχ

λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη πψο λα ζπληνληζζνχλ κε άιινπο γηα λα ακπλζνχλ απφ απηφ.

ηαλ εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά έλα ζησπειφ φπιν, ην θνηλφ πξνζαξκφδεηαη (ζπλεζίδεη)

ζηελ παξνπζία ηνπ θαη καζαίλεη λα αλέρεηαη ηε δηείζδπζε ηνπ ζηε δσή ηνπ, κέρξηο

φηνπ ε πίεζε (ςπρνινγηθή κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο) γίλεη πνιχ κεγάιε θαη

θαηαξξεχζεη. Άξα, ην ζησπειφ φπιν είλαη έλαο ηχπνο βηνινγηθνχ πνιέκνπ. Πιήηηεη

ηε δσηηθφηεηα, ηηο επηινγέο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο κε ηε

γλψζε, ηελ θαηαλφεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίζεζε ζηηο πεγέο θπζηθήο θαη

θνηλσληθήο ελέξγεηαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο θπζηθέο, δηαλνεηηθέο θαη

ζπλαηζζεκαηηθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπο!

ζεσξεηηθή Δηζαγσγή

«Γώζηε κνπ ηνλ έιεγρν ηνλ

λνκίζκαηνο κηαο ρώξαο θαη δελ κε

λνηάδεη πνηνο θάλεη ηνπο λόκνπο

ηεο», Mayer Amshell Rothschild

Ζ ηερλνινγία ησλ ζεκεξηλψλ ζησπειψλ φπισλ είλαη

παξάγσγν κηαο ηδέαο πνπ επηλνήζεθε, εθθξάζζεθε

επηγξακκαηηθά θαη εθαξκφζζεθε απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ

Μάγηεξ Άκζει Ρφηζηιλη (Mayer Amshell Rothschild),

ηδξπηή ηεο παγθφζκηαο δπλαζηείαο ησλ ηξαπεδηηψλ Ο

Ρφηζηιλη αλαθάιπςε έλαλ βαζηθφ θξίθν ηεο νηθνλνκηθήο

ζεσξίαο πνπ είλαη ε «επαγσγηθφηεηα».

Γελ πξνέβιεςε, βέβαηα, ν ίδηνο φηη ε ηδέα ηνπ, κε φξνπο καζεκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ

20νχ αηψλα, ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη ηε Γεχηεξε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, ηελ

εκθάληζε ηεο ζεσξίαο ηεο κεραληθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο θαη, ηειηθά, ηελ επηλφεζε

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξηλ κπνξέζεη λα εθαξκνζζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ

έιεγρν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. [.ζ.: νη νηθνλνκηθνί νξηζκνί ηνπ θεηκέλνπ

παξαπέκπνπλ ζην βηβιίν Beyond the Pale Horse...].

Απηφ πνπ είρε αλαθαιχςεη ν Ρφηζηιλη ήηαλ ε βαζηθή αξρή ηεο εμνπζίαο, ηεο

επηξξνήο θαη ηνπ ειέγρνπ επί ησλ αλζξψπσλ, φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζηελ

νηθνλνκία. Ζ αξρή απηή είλαη ε εμήο: «φηαλ παξηζηάλεηο φηη θαηέρεηο

ηελ εμνπζία, ηφηε νη άλζξσπνη ζνπ ηελ παξαρσξνχλ

πξαγκαηηθά ζε ζχληνκν δηάζηεκα».Ο Ρφηζηιλη αλαθάιπςε φηη ην

λφκηζκα ή νη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ θαη ηα δάλεηα είραλ ηελ απαηηνχκελε επίθαζε

εμνπζίαο πνπ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πείζεη ηνπο αλζξψπνπο (φπσο ε

Page 9: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

έιμε πνπ αζθεί έλα καγλεηηθφ πεδίν) λα παξαδψζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο πινχην,

κε αληάιιαγκα κία ππφζρεζε γηα πεξηζζφηεξν πινχην (αληί γηα πξαγκαηηθή ακνηβή).

Να ηνπνζεηήζνπλ σο ππνζήθε έλα πξαγκαηηθφ ερέγγπν

κε αληάιιαγκα… ηξαπεδνγξακκάηηα. Ο επθπήο Ρφηζηιλη θαηάιαβε φηη κπνξνχζε λα εθδψζεη πεξηζζφηεξα ραξηνλνκίζκαηα

απφ απηά πνπ είρε σο εγγχεζε, ζηνλ βαζκφ πνπ είρε ηα απνζέκαηα ρξπζνχ θάπνηνπ

άιινπ αλζξψπνπ σο φπιν γηα λα ηα επηδεηθλχεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ο Ρφηζηιλη

δάλεηδε ηα ηξαπεδνγξακκάηηα ηνπ ζε άηνκα θαη ζε θπβεξλήζεηο. Έηζη δεκηνπξγείην

ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε. Μεηά έθαλε δπζεχξεηα ηα ρξήκαηα, αζθνχζε

αζθπθηηθφηεξν έιεγρν ζην ζχζηεκα θαη κάδεπε ηηο ππνζήθεο βάζεη ησλ

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ. Όζηεξα, ν θχθινο απηφο επαλαιακβαλφηαλ…

Οη πηέζεηο απηέο κπνξνχζαλ, κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ, λα πξνθαιέζνπλ πφιεκν.

Σφηε έιεγρε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο (ρξήκαηνο) γηα λα θαζνξίζεη πνηνο ζα

θέξδηδε ρνλ πφιεκν. Ζ θπβέξλεζε πνπ ζα ζπκθσλνχζε λα ηνπ δψζεη ηνλ έιεγρν ηνπ

νηθνλνκηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο είρε ηελ ππνζηήξημε ηνπ. Ζ είζπξαμε ησλ ρξεψλ ήηαλ

εγγπεκέλε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηνλ ερζξφ ηνπ νθεηιέηε. Σν θέξδνο

πνπ πξνέθππηε απφ απηή ηελ κέζνδν έδηλε ζηνλ Ρφηζηιλη ηε δπλαηφηεηα λα απμάλεη

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ πινχην ηνπ.

Ο Ρφηζηιλη αλαθάιπςε φηη ην ραξηνλφκηζκα ηνπ έδηλε ηε δχλακε λα αλαζθεπάζεη ηε

δνκή ηεο νηθνλνκίαο πξνο φθεινο ηνπ, λα αι ιάμεη ηελ νηθνλνκηθή επαγσγηθφηεηα ζε

ηέηνηεο νηθνλνκηθέο ζέζεηο πνπ ζα πξνθαινχζαλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκηθά

αζηάζεηα θαη θιπδσληζκφ. Γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο έπξεπε λα πξνεγεζεί

ε ζπιινγή αξθεηψλ ζρνηρείσλ θαη ε αλάπηπμε ππνινγηζηψλ πςειήο ηαρχρεηαο πνπ

ζα παξαθνινπζνχζαλ ζηελά ηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ

ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ θαη ην πιεζσξηζηηθφ ρξήκα.

—————————————————————————————————

Η εμαθάληζε ηεο ελεκέξσζεο: Πιεξνθνξίεο ρσξίο

πιεξνθόξεζε

Ζ αξρή ηεο λενηαμηθήο ινγνθξηζίαο είλαη λα εμαθαλίδεη ηηο νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο

κέζα ζε έλαλ θπθεψλα αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαρένληαη κέζα απφ έλα

επξχηαην δίθηπν Μέζσλ Δλεκέξσζεο κε παξφκνην πεξηερφκελν. Απηφ επηηξέπεη ζηε

λένπ ηχπνπ ινγνθξηζία λα εκθαλίδεηαη πινπξαιηζηηθή θαη δεκνθξαηηθή. Απηή ε

ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη θαη‘ αξράο ζηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ, ηε βαζηθή

πεγή ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ.

ινη νη ςπρνιφγνη θαη νη εηδηθνί ηεο λεπξνεπηζηήκεο γλσξίδνπλ φηη ε

απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εγθέθαιν γίλεηαη θαιχηεξα φηαλ απηέο

παξνπζηάδνληαη κε δνκεκέλν θαη ηεξαξρεκέλν ηξφπν. κσο, ηα ηειενπηηθά δειηία

εηδήζεσλ θάλνπλ αθξηβψο ην αληίζεην, αλαθαηεχνληαο άλαξρα εηεξφθιεηα ζέκαηα

δηαθνξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο (δηάθνξα ζέκαηα: ιίγν πνιηηηθή, αζιεηηθά, έλα

θνηλσληθφ ζέκα, θάηη δηαζθεδαζηηθφ, κεηά μαλά ιίγν πνιηηηθή θ.ιπ.), επεηδή

επηδηψθνπλ ηε ιηγφηεξε δπλαηή απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θνηλφ.

Έηζη, είλαη πνιχ εχθνιν λα ρεηξαγσγήζεηο έλαλ πιεζπζκφ… πσο νη εθινγέο, έηζη

θαη νη ηειενπηηθέο ―εθεκεξίδεο‖ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, αιιά έρνπλ ράζεη ην

Page 10: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

πεξηερφκελν ηνπο. Έλα ηειενπηηθφ δειηίν πεξηέρεη ην πνιχ 2 κε 3 ιεπηά πξαγκαηηθήο

ελεκέξσζεο. Ζ ππφινηπε απνηειείηαη απφ ζέκαηα πεξηνδηθψλ, ξεπνξηάδ αλνχζηα,

δηάθνξα πεξηζηαηηθά, θνπηζνκπνιηά θαη ―ξηάιηηη‖ γχξσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Οη

αλαιχζεηο απφ εμεηδηθεπκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο, φπσο θαη νη ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο

έρνπλ ζρεδφλ εμαθαληζηεί νινθιεξσηηθά.

Ζ ελεκέξσζε παξέρεηαη πιένλ απφ ηα πεξηζσξηαθά θαη εηδηθά έληππα θαη ηα θαλδίλ,

ηα νπνία δηαβάδνληαη απφ κία κεηνςεθία πνιηηψλ. Ζ εμαθάληζε ηεο ελεκέξσζεο

είλαη ην απηφ ζεκάδη φηη ε θχζε ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δνχκε έρεη ήδε

αιιάμεη.

——————————————————————————————————

————

Σν Οηθνλνκηθό Μνληέιν Άκεζνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Harvard Economic Research Program πνπ

μεθίλεζε ην 1948) ήηαλ λ‘ αλαθαιχςεη ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, πνηεο δπλάκεηο

αιιάδνπλ απηή ηε δνκή, πψο ε ζπκπεξηθνξά ηεο δνκήο κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη

πψο κπνξεί λα ειεγρζεί. Απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ κία θαιά νξγαλσκέλε γλψζε ησλ

καζεκαηηθψλ δνκψλ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ ηεο επέλδπζεο, ηεο παξαγσγήο, ηεο

δηαλνκήο θαη ηεο θαηαλάισζεο.

Δλ ζπληνκία, αλαθαιχθζεθε φηη ε νηθνλνκία ππαθνχεη ζηνπο ίδηνπο λφκνπο φπσο ν

ειεθηξηζκφο θαη φηη φιε ε καζεκαηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή θαη ε ηερλνγλσζία ησλ

ππνινγηζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ην ειεθηξηθφ πεδίν κπνξεί λα εθαξκνζζεί άκεζα

ζηε κειέηε ηεο νηθνλνκίαο! Απηή ε αλαθάιπςε δελ θνηλνπνηήζεθε θαη ηα πην

πεξίπινθα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξακέλνπλ απφξξεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην φηη ζε έλα

νηθνλνκηθφ κνληέιν, ε αλζξψπηλε δσή κεηξηέηαη ζε δνιάξηα θαη φηη ν ειεθηξηθφο

ζπηλζήξαο πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ αλνίγεηο έλαλ δηαθφπηε πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ

αγσγφ είλαη ην καζεκαηηθφ αλάινγν ηεο θήξπμεο πνιέκνπ….

Έιεγρνο Οηθνλνκηθνύ πγθινληζκνύ

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε εθαξκνγή ηνπ Operations Research ζηε κειέηε ηεο

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ήηαλ θαλεξή γηα νπνηνλδήπνηε πνπ θαηαλνεί ηηο αξρέο ηεο

«δνθηκήο ηνπ ζνθ». ηε «δνθηκή ζνθ» ηνπ ζθειεηνχ ελφο αεξνζθάθνπο, ε δχλακε

επαλαθνξάο ελφο ππξνβφινπ φπινπ πάλσ ζ‘ απηφ ην αεξνπιάλν πξνθαιεί σζηηθά

θχκαηα ζηε δνκή ηνπ ηα νπνία δείρλνπλ ζηνπο κεραληθνχο αεξνζθαθψλ ηηο ζπλζήθεο

ππφ ηηο νπνίεο νξηζκέλα κέξε ηνπ αεξνπιάλνπ ή νιφθιεξν ην ζθάθνο ή ηα θηεξά ηνπ

ζα αξρίζνπλ λα ηαιαληεχνληαη ή λα ηαξάδνληαη ζαλ ηελ ρνξδή κηαο θηζάξαο θαη ζα

αξρίζνπλ λα απνζπλδένληαη ή λα απνθνιιψληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο.

Page 11: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Με ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ειέγρνπ

ηνπ ζπγθινληζκνχ ηεο αηξάθηνπ

ελφο αεξνπιάλνπ, νη νηθνλνκηθνί

«κεραληθνί» πέηπραλ ην ίδην

απνηέιεζκα, κειεηψληαο ηελ

ζπκπεξηθνξά ηεο νηθνλνκίαο θαη

ηνπ θαηαλαισηη θνχ θνηλνχ

επηιέγνληαο πξνζεθηηθά έλα πξντφλ-

δείγκα φπσο ηνλ θαθέ, ηελ βελδίλε ή

ηελ δάραξε. Πξνθαιψληαο κηα

απφηνκε αιιαγή ή ζνθ

(ζπγθινληζκφ) ζηελ ηηκή ή ηελ

επάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

πξντφληνο, αλαηξέπνπλ ηνλ

πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο αγνξαζηηθέο

ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ.

ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχλ ηα

σζηηθά θχκαηα πνπ αθνινπζνχλ,

θαηαγξάθνληαο ηηο αιιαγέο ζηελ

δηαθήκηζε, ηηο ηηκέο θαη ηηο πσιήζεηο απηνχ θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ. Σα δεδνκέλα

πνπ πξνθχπηνπλ επεμεξγάδνληαη απφ ζνχπεξ-ππνινγηζηέο θαη θαηαγξάθεηαη έηζη ε

ςπρν-νηθνλνκηθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο.

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ κειεηψλ απηψλ είλαη ε απφθηεζε ηεο ηερλνγλσζίαο γηα

ην πψο ηίζεηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζε κηα πξνβιέςηκε θαηάζηαζε θίλεζεο ή

αιιαγήο, αθφκα θαη ζε κηα απηνθαηαζηξνθηθή ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ζα πείζεη ην

θνηλφ φηη θάπνηνη «εηδηθνί» ρξεηάδεηαη λα αλαιάβνπλ ην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη λα

απνθαηαζηήζνπλ ηελ αζθάιεηα (πάλσ απφ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ δηθαηνζχλε) γηα

φινπο. ηαλ νη πνιίηεο γίλνπλ αλίθαλνη λα ειέγμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνζέζεηο,

ηφηε ππνδνπιψλνληαη νινθιεξσηηθά θαη γίλνληαη θζελή εξγαηηθή δχλακε.

Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη κηα κεηξήζηκε πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο

βελδίλεο θαη ηελ πηζαλφηεηαο έλα άηνκν λα πάζεη πνλνθέθαιν, λα αηζζαλζεί ηελ

αλάγθε λα παξαθνινπζήζεη έλα θηικ (πνξλφ ή βίαην) ή λα θαπλίζεη έλα ηζηγάξν. Σν

πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη παξαηεξψληαο θαη εθηηκψληαο ηα νηθνλνκηθά κνληέια κε ηα

νπνία ην θνηλφ πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη απφ ηελ

πξαγκαηηθφηεηα θαη εθαξκφδνληαο ηελ καζεκαηηθή ζεσξία ηνπ Operations Research,

είλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηηζζνχλ ππνινγηζηέο γηα λα πξνβιέπνπλ ηνλ πην πηζαλφ

ζπλδπαζκφ δεκηνπξγεκέλσλ γεγνλφησλ (ζνθ) πνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ

πιήξε έιεγρν θαη ηελ ππνδνχισζε ηνπ θνηλνχ.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΔΛΔΓΧΟ

ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παξαπιάλεζε, ε βαζηθή ζηξαηεγηθή Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ε απινχζηεξε κέζνδνο εμαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο

ελφο ζησπεινχ φπινπ θαη απφθηεζεο ειέγρνπ ηνπ θνηλνχ είλαη λα ην δηαηεξνχλ

αζπληφληζην θαη κε άγλνηα γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ κηα, θαη

Page 12: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ζπγρπζκέλν, απνδηνξγαλσκέλν, απνγνεηεπκέλν θαη δηαζπαζκέλν κε πξάγκαηα πνπ

δελ έρνπλ πξαγκαηηθή ζεκαζία, απφ ηελ άιιε.

Απηό επηηπγράλεηαη σο εμήο: (1) Γηαιχνληαο ην κπαιφ ηνπο, ππνλνκεχνληαο

ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο, παξέρνληαο

κηα ρακεινχ επηπέδνπ δεκφζηα παηδεία

(θξαηψληαο κφλν γηα ηελ ειίη ηελ πςειή γλψζε)

ζηα καζεκαηηθά, ηελ ινγηθή, ηνλ ζρεδηαζκφ

ζπζηεκάησλ θαη ηελ νηθνλνκία, θαη

απνζαξξχλνληαο ηελ ηερληθή δεκηνπξγία.

(2) Καηεπζχλνληαο ηα αηζζήκαηα ηνπο,

απμάλνληαο ηελ καιζαθφηεηά ηνπο (ηελ

πλεπκαηηθή θαη ηελ θπζηθή) κε:

(α) ζπλερή βνκβαξδηζκφ (πλεπκαηηθφο θαη

ζπλαηζζεκαηηθφο βηαζκφο) κε ζεμ, βία θαη

ηξνκνθξαηία ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο -εηδηθά ηελ

ηειεφξαζε θαη ηηο εθεκεξίδεο.

(β) ην λα ηνπο δίλνπλ -ζε ππεξβνιή «ζθνππίδηα

γηα πλεπκαηηθή ηξνθή», ζηεξψληαο ηνπο

ηαπηφρξνλα απηφ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη.

(3) μαλαγξάθνληαο ηελ Ηζηνξία θαη ηνπο λφκνπο

θαη ππνβάιινληαο ην θνηλφ ζε απνθιίλνπζα

ζπκπεξηθνξά έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα

κεηαζηξέςνπλ ηελ ζθέςε ηνπο απφ ηηο

πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο ζε πνιπηειείο, κε

απαξαίηεηεο, πξνηεξαηφηεηεο.

ια απηά απνηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο λα ελδηαθεξζνχλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηα

ζησπειά φπια ηεο ηερλνινγίαο ηνπ θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ. Ο γεληθφο θαλφλαο

είλαη φηη ππάξρεη θέξδνο απφ ηελ ζχγρπζε: φζν πεξηζζφηεξε ζχγρπζε ππάξρεη, ηφζν

κεγαιχηεξν είλαη ην θέξδνο. Άξα, ε θαιχηεξε κέζνδνο είλαη λα δεκηνπξγνχληαη

πξνβιήκαηα θαη κεηά λα πξνζθέξνληαη έηνηκεο ιχζεηο γη‘ απηά.

Αλαθεθαιαίσζε Παξαπιάλεζεο•

Μέζα Δλεκέξσζεο: Απνκαθξχλεηε ηελ πξνζνρή ηνπ ελήιηθνπ θνηλνχ απφ ηα

πξαγκαηηθά θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ζηξέςηε ηελ ζε αλνχζηα ξηάιηηπ.

• ρνιεία: Γηαηεξείζηε αζρνηρείσηα ηα λεαξά παηδηά ζε ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά,

ηα νηθνλνκηθά, ην δίθαην, ηελ θηινζνθία θαη ηελ Ηζηνξία.

• Γηαζθέδαζε: Κξαηείζηε ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ηελ δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ.

• Δξγαζία: Κξαηείζηε απαζρνιεκέλν ζπλερψο ην θνηλφ, ρσξίο λα ηνπ αθήλεηε ρξφλν

λα ζθεθζεί.«Πίζσ ζηελ θάξκα κε ηα ππφινηπα δψα».

Page 13: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Σν αλζξώπηλν ζώκα Γηα ηνπο Δπηθπξίαξρνπο, ην αλζξψπηλν ζψκα έρεη πάςεη λα

είλαη έλα πεξηραξαθσκέλν θπζηθφ θάζηξν. Μέζα απφ ηνπο

ηδενινγηθνχο ηνπο κεραληζκνχο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ δχν

κεγάισλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληψλ, ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο

κφδαο, έρνπλ απμήζεη ηελ ζχγρπζε ηνπ θνηλνχ πάλσ ζην ηη

δηαρσξίδεη ηα έκβηα φληα απφ ηηο κεραλέο. Οη δηαδεδνκέλεο

ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ ρξήζε ησλ

εκβξχσλ, ηνλ θισληζκφ, ηελ επζαλαζία, ηελ γελεηηθή

κεραληθή ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζηεξσκέλσλ

πηζηεχσ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα.

Σα ζχγρξνλα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πξνπαγαλδίδνπλ

κηα θνπιηνχξα πνπ ιαηξεχεη ην θαινγπκλαζκέλν ζψκα:

αξζεληθά θαη ζειπθά ζνχπεξ κνληέια πξέπεη λα γίλνπλ ηα

πξφηππά ζαο, καο ιέλε. Οη νζφλεο ηνπ ζηλεκά κάο

βνκβαξδίδνπλ κε κεραλνπνηεκέλα ηέξαηα ησλ νπνίσλ ηα

κέιε αληηθαζίζηαληαη, φπσο ην άτκπνξγθ (cyborg) Σ-800

πνπ έπαηδε ν βαξηζελέγθεξ ζηνλ Δμνινζξεπηή 2

(Terminator 2).

Ζ ξεηνξεία ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο Σερλε ηήο Ννεκνζχλεο,

φπσο ν Μάξβηλ Μίλζθπ, ζπλαγσλίδεηαη ηελ

θπβεξλνθνπιηνχξα ηνπ New Age πνπ πξνπαγαλδίδεη

ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο αληηιακβάλνληαη ηνλ λνπ ζαλ έλα «βηνππνινγηζηε»,

ηθαλφ λα επαλαπξνγξακκαηηζηεί κε ηηο ζσζηέο εληνιέο.

Οξηζκέλα ζρέδηα θαη ζηφρνη ησλ Δπηθπξίαξρσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο

θνηλσλίαο απνηεινχλ ήδε πξαγκαηηθφηεηα… Άιια ζρέδηα αθνξνχλ ην άκεζν κέιινλ

καο.

Α. Η θνπιηνύξα ηνπ Μεηαλζξώπνπ

Ζ επνρή ησλ άηκπνξγθ δελ είλαη ηφζν καθξηλή, αλ πηζηέςνπκε ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πίδαο πνπ κεηέρνπλ ζην απφξξεην επξσπατθφ επηζηεκνληθφ

πξφγξακκα «Παιφκα» (Πεξηζηεξά), αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε θαηαζθεπή

ξνκπφη ηα νπνία κηκνχληαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ ηηαιηθή επηζηεκνληθή

νκάδα αλαθνίλσζε ήδε φηη ηειεηνπνηεί έλα ξνκπφη-κσξφ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία απηήο ηεο εμέιημεο έγθεηηαη ζηελ πηζαλή

επηθείκελε δεκηνπξγία απφ ηελ ηερλνινγία νληνηήησλ κε επθπΐα κεγαιχηεξε απφ ηελ

αλζξψπηλε. Θεσξείηαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά κέζα κε ηα νπνία ε ηερλνινγία κπνξεί

λα επηηχρεη απηή ηελ επαλαζηαηηθή πξφνδν:

1. Πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ππνινγηζηέο πνπ «αληηιακβάλνληαη» θαη ζα είλαη επθπέ

ζηεξνη απφ ηνλ άλζξσπν. ήκεξα ππάξρεη κε γάιε δηακάρε γη‘ απηφ ην δήηεκα.

2. Μεγάια δίθηπα ππνινγηζηψλ (θαη νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηνπο) κπνξεί λα

«αθππληζζνχλ» σο κηα επθπήο νληφηεηα αλψηεξε ηνπ αλζξψπνπ.

3. Ζ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζηελή, ψζηε νη

ρξήζηεο λα ζεσξνχληαη ππεξάλζξσπα επθπείο.

4. Οη βηνινγηθέο επηζηήκεο (βηνηερλνινγία, γελεηηθή ζεξαπεία, βιαζηηθή γνληδηαθή

Page 14: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ζεξαπεία, γελεηηθή ηαηξηθή θ.ά.) ίζσο πξνζθέξνπλ ηα κέζα γηα ηελ βειηίσζε ηεο

θπζηθήο επθπίαο.

Τπάξρνπλ, ινηπφλ, νη πξνυπνζέζεηο ψζηε κηα κεγάιε νκάδα απφ ηελ παγθφζκηα

ηληειηγθέληζηα λα πηζηεχεη φηη, πξαγκαηηθά, κηα εκέξα ζα κπνξεί λα γίλεη

παληνδχλακε.

Σειεπηαίσο, έρεη μεπεηαρηεί ζηελ Γχζε έλα λέν ξεχκα πνπ νλνκάδεηαη

κεηαλζξσπηζκφο θαη ην νπνίν πξεζβεχεη φηη ην αλζξψπηλν είδνο κπνξεί θαη πξέπεη λα

βειηησζεί κε θάζε δπλαηφ ηξφπν κέζσ ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο

ηερλνινγίαο.

——————————————————————————————————

————

Ζ εμαθάληζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλαπφθεπθηε, γηαηί είλαη

επηβεβιεκέλε απφ ηε λέα νηθνλνκηθή εμνπζία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:

1. Ζ εμαθάληζε ηεο θχζεο θαη ε αχμεζε ηεο κφιπλζεο ζα θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο

αθφκα πην εμαξηεκέλνπο απφ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θαη ζα

επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ θεξδψλ (θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ηαηξηθψλ

ππεξεζηψλ, θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ, θιεηζηψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θ.ιπ.).

Ζ θαηαζηξνθή ηεο θχζεο είλαη ζθφπηκε!

2. Ζ αζηηθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιεζπζκψλ ζε

εληειψο ειεγρφκελν ηερλεηφ πεξηβάιινλ, επηηεξνχκελν, φπνπ ην άηνκν είλαη πιήξσο

εληαγκέλν ζηελ πξννπηηθή ηεο Νέαο Σάμεο. Αχξην, πηζαλφλ νη πφιεηο ζα είλαη κέζα

ζε θιεηζηνχο ζφινπο, θαιά πξνζηαηεπκέλεο απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη

σο εθ ηνχηνπ θαιά θξνπξνχκελεο απφ παληνχ.

3. Ζ επαθή κε ηε θχζε είλαη επηθίλδπλε δηφηη ζπληζηά αλαθνξά ζε κία άιιε αξρή,

ζπκπαληηθή. Ο ζαπκαζκφο ηεο αξκνλίαο, ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ηειεηφηεηαο απηήο ηεο

αξρήο είλαη θαηαζηξεπηηθφο γηα ηνπο Δπηθπξίαξρνπο: νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζην λα

απνξξίςεη ηελ αζρήκηα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ζεκεξηλψλ πφιεσλ θαη λα

ακθηζβεηήζεη ηε ζεκεξηλή θνηλσληθή ηάμε πνπ πξέπεη λα απνηειεί ηε κφλε αλαθνξά

ηνπ.

4. Ο ζαπκαζκφο ηεο θχζεο θξαηά δσληαλφ ην φλεηξν θαη εληείλεη ηελ εζσηεξηθή δσή

ησλ αηφκσλ, αλαπηχζζνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ απηεμνπζηφηεηά

ηνπο. Παχνπλ ινηπφλ λα ζπλαξπάδνληαη απφ ηα θαηαλαισηηθά αγαζά, γπξίδνπλ ηελ

πιάηε ζηα ηειενπηηθά ζθνππίδηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ηνπο απνβιαθψζνπλ θαη λα

ειέγμνπλ ην πλεχκα ηνπο. Απειεπζεξσκέλνη απφ ηηο αιπζίδεο ηνπο, αξρίδνπλ λα

θαληάδνληαη κία άιιε εθηθηή θνηλσλία, πνπ βαζίδεηαη ζε αμίεο δηαθνξεηηθέο απφ ην

θέξδνο θαη ην ρξήκα.

ια απηά πνπ κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηα άηνκα λα ζθέπηνληαη θαη λα δνπλ απηφλν κα

είλαη δπλάκεη αλαηξεπηηθά. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηε Νέα Σάμε είλαη ε

πλεπκαηηθφηεηα γηαηί απηή νδεγεί ην άηνκν ζηελ αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ

ηνπ θαη ζπλεπψο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, εηο βάξνο ησλ αμηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο

πνπ ηνπ έρεη επηβάιιεη ε θνηλσληθή εμάξηεζε.

Page 15: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Λίγνο ρξφλνο καο κέλεη λα αληηδξάζνπκε, γηαηί φια ηα απαξαίηεηα κέζα ειέγρνπ γηα

κηα κειινληηθή δηθηαηνξία είλαη ήδε ζε πιήξε ιεηηνπξγία…

——————————————————————————————————

————

Ζ θνπιηνχξα απηή αληαλαθιά έλα βαζχηεξν ζθεπηηθφ ησλ Δπηθπξίαξρσλ, φηη γηα λα

επηδήζνπλ πξέπεη λα γίλνπλ δπλαηφηεξνη απφ ηα κέηαιια θαη ηηο κεραλέο, αθξηβψο

φπσο νη πξσηφγνλνη έπξεπε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε δχλακε απφ ηα άγξηα ζεξία.

Σν εθηαιηηθφηεξν ζελάξην είλαη ε λέα θάζηα ησλ φπνησλ «ππεξάλζξσπσλ» λα

απνηειέζεη ηελ «θπζηθή» εμέιημε -πξνο ην ρεηξφηεξν- ησλ ζεκεξηλψλ Δπηθπξίαξρσλ.

Σε λέα ειίη ηεο απξηαλήο ηερλνθενπδαξρίαο ή θπβεξλνθξαηίαο, πνπ ζα εθκεηαιιεπζεί

ηελ δχλακε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα λα επηβιεζεί ζηνπο αδχλακνπο «Λνπδίηεο»,

ηνπο «κε πξνζαξκφζηκνπο», κε έλαλ πξσηνθαλή ηερλνθαζηζκφ.

Έιεγρνο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο απφ ειεθηξνληθά εκθπηεχκαηα θαη βηνληθά

πξνζζεηηθά κέιε.

• Γεκηνπξγία αλζξψπσλ κε ηξνπνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο.

• Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο ψζηε ην θνηλφ λα δερζεί ηα κειινληηθά εκθπηεχκαηα

εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ηαπηφηεηαο πνπ ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ην

δέξκα.

• Γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εκθπηεπκάησλ ζε ππαιιήινπο γηα αχμεζε ηεο

επαγγεικαηηθήο ηνπο απφδνζεο (λεπξσληθά εκθπηεχκαηα γηα βειηίσζε ηεο κλήκεο

θαη ηεο ηθαλφηεηαο ππνινγηζκψλ, βηνληθά γηα αχμεζε ηεο κπτθήο δχλακεο ή ησλ

θπζηθψλ ηθαλνηήησλ…). χληνκα, ε θαηαθπγή ζε «επαγγεικαηηθά εκθπηεχκαηα» ζα

είλαη αλαπφθεπθηε γηα λα έρεη θαλείο πηζαλφηεηεο λα βξεη κηα δνπιεηά.

ηόρνη

Μέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ•

Απινπνίεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κεραλψλ πνπ ζα κηκνχληαη ηελ εκθάληζε ή

ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ έκβησλ φλησλ: ξνκπφη-παηγλίδηα, ηακαγθφηζη / εηθνληθέο

πξαγκαηηθφηεηεο, αβαηάξ / εηθνληθνί ηειενπηηθνί παξνπζηαζηέο (ηχπνπ Μαμ

Υέληξνπκ) / ζηνλ θηλεκαηνγξάθν: ήξσεο αλδξνεηδή ή άλζξσπνη κε βηνληθά

εκθπηεχκαηα, δεκηνπξγήκαηα κηζά-κεραλέο, κηζά-άλζξσπνη (cyborgs)… (ηάδην

πινπνίεζεο: πξνρσξεκέλν).

• Πξνβνιή ηεο κφδαο ηνπ πήξζηλγθ (δηάθνξά ηξππήκαηα γηα ζθνπιαξίθηα), γηα λα

ζπλεζίζεη ην θνηλφ ζηελ εηζαγσγή μέλσλ κεηαιιηθψλ ζσκάησλ ζην ζψκα ηνπ.

(ηάδην πινπνίεζεο: ηειηθά).

• Να γίλνπλ ππνρξεσηηθά ηα εκθπηεχκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηνηθίδησλ

δψσλ. (ηάδην πινπνίεζεο: πξνρσξεκέλν).

• Δπξεία ρξήζε ησλ εκθπηεπκάησλ γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε

ελζηηθηψδεο δπζπηζηία ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ εηζβνιή κεραλψλ ζην ζψκα ηνπ.

(ηάδην πινπνίεζεο: ζρεδφλ νινθιεξσκέλν).

• Να νξγαλσζεί (ή λ‘ αθήζνπλ λα νξγαλσζεί) πεξηνξηζκέλε ππξεληθή επίζεζε ζε κηα

δπηηθή πφιε, πξάγκα πνπ ζα θάλεη ππνρξεσηηθή ηελ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ

Page 16: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο γηα θάζε άηνκν, ζην φλνκα ηεο «αζθάιεηαο» θαη ηνπ

«πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο». (ηάδην πινπνίεζεο: πξνρσξεκέλν).

Β. Γελεηηθέο παξεκβάζεηο- Σν ηέινο ηεο θπζηθήο

αλζξώπηλεο αλαπαξαγσγήο

ηόρνη:

• Γελεηηθή κεηάιιαμε ηεο «αλζξψπηλεο θχζεο».

• Γελεηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο απηεμνπζηφηεηαο, ηνπ αληηθνκθνξκηζκνχ, ηεο

θαληαζίαο…

• Πεξηνξηζκφο ηεο αίζζεζεο επηπρίαο, ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ζπλαδέιθσζεο κε ηνπο

άιινπο ή ηεο έλσζεο κε ηελ θχζε.

• Γεκηνπξγία αλζξψπσλ κε «ειεγρφκελα»

πλεπκαηηθά ραξίζκαηα.

• Γεκηνπξγία κεηαιιαγκέλσλ αλζξψπσλ

εμεηδηθεπκέλσλ, αλάινγα κε ην επάγγεικα θαη ηελ

θνηλσληθή ηάμε γηα ηελ νπνία ηνπο πξννξίδνπλ.

• Αλάπηπμε κηαο λέαο αγνξάο: κε παηδηά-πξντφληα,

πνπ ζα πσινχληαη θαηά παξαγγειίαλ, κε θπζηθέο

θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο αλάινγεο κε ηελ ηηκή

πψιεζεο ηνπο (ηα φκνξθα θαη έμππλα παηδηά ζα

πσινχληαη πνιχ αθξηβά ζηνπο πινχζηνπο, ηα

ππφινηπα ζα είλαη πην θζελά, γηα ηνπο θησρνχο…).

Μέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ•

Μαδηθή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θπηνθάξκαθα, PCB

(πνιπρισξνδηθαηλχιηα) θαη άιιεο ξππνγφλεο νπζίεο, γλσζηέο γηα ηηο

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ αχμεζε ηεο αλδξηθήο ζηεηξφηεηαο.

Απηφ γίλεηαη είηε κε ηελ ηερλνινγηθή ξχπαλζε είηε κε ηελ

νξγαλσκέλε δηαζπνξά chemtrails. ηνλ βαζκφ πνπ έλα κεγάιν κέξνο

ησλ αλζξψπσλ ζα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηεηξφηεηαο, ε επηινγή

ηνπο ζα είλαη ε θαηαθπγή ζηελ ηερλεηή αλαπαξαγσγή. (ηάδην

πινπνίεζεο: ζρεδφλ νινθιεξσκέλν. Ήδε, ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν

ην αλδξηθφ ζπέξκα έρεη εμαζζελήζεη, ζχκθσλα κε επίζε κεο ηαηξηθέο

αλαθνηλψζεηο).

Απώηαηα κέζα

• Υξήζε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ ηψλ γηα εηζαγσγή γελε ηηθά

ηξνπνπνηεκέλσλ γνληδίσλ ζην DNA ησλ αλζξψπσλ, ελ αγλνία ηνπο

θαη παξά ηελ ζέιεζε ηνπο. Ζ γελεηηθή κεηάιιαμε ζα εμαπισζεί

Page 17: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

αθξηβψο φπσο κηα επηδεκία.

Σα θαξκαθεπηηθά εξγαζηήξηα ζα κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ κέζνδν

απηή γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αζζέλεηεο γηα ηηο νπνίεο ην θάξκαθν (αληίδνην) ζα

δηαζέηνπλ κφλν απηά)…

(ηάδην πινπνίεζεο: πξνθαηαξθηηθή θάζε).

Γ. Δμαζζέληζε ηεο απηφβνπιεο ελέξγεηαο ησλ αηφκσλ – Απνβιάθσζε ηνπ

πιεζπζκνχ

Ζ θαηνρή κπζηηθήο γλψζεο ηζνδπλακεί κε πεξηζζφηεξε εμνπζία θαη ην ηειηθφ

απνηέιεζκα είλαη ν θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ καδψλ. Καη‘ αλαινγίαλ, ζηνλ βαζκφ πνπ

φ,ηη ζθεπηφκαζηε βαζίδεηαη ζε φ,ηη καζαίλνπκε, ε ρεηξαγψγεζε ελφο λνπ, ή ελφο

έζλνπο απφ λφεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο

έιεγρνο ηεο ζθέςεο σο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα είδνο

«ήπηνπ mind control‖.

Με ιίγα ιφγηα, ε θαηεπζπλφκελε «ππεξ πιεξνθφξεζε» ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο δελ

είλαη παξά έλα ζηνηρείν ειέγρνπ ηνπ λνπ. Απηά πνπ δελ μέξνπκε, φπσο

απνδεηθλχεηαη, είλαη πνιχ πην ζεκαληηθά απφ ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδνπιεξνθνξηψλ

πνπ κεηα δίδνληαη.

Ο Big Brother Μίθπ Μάνπο θαη ην Mind Control

Σα Παγθφζκηα Αθεληηθά έρνπλ βξεη έλαλ ηδαληθφ ηξφπν λα ειέγρνπλ θαη λα

θαηεπζχλνπλ ηελ θνηλή γλψκε.

Ζ παγθφζκηα αγνξά ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο ειέγρεηαη απφ επηά έσο ελλέα (φπσο νη

7 αδειθέο ηνπ πεηξειαίνπ) πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ηηο: Νηίζλευ/ABC, AOL-Time

Warner, Sony, Viacom/CBS, ηελ News Corporation/Fox ηνπ Μέξληνρ, ηελ General

Electric/NBC, ηελ Universal/Seagram, ηελ Tele-Communications θαη AT&T, θαη ηηο

Vivendi θαη Bertelsman.

ε απηέο αλήθνπλ φια ηα κεγάια ακεξηθαληθά (.Α:Δβξατθά θαηα 96% φπσο έρεη

απνδεηρζεί απν έξεπλεο) θαη θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην, φια ηα ηειενπηηθά δίθηπα,

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηεο παγθφζκηαο κνπζηθήο αγνξάο, νη κεγαιχηεξνη

δνξπθφξνη πνπ εθπέκπνπλ δηεζλψο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο ησλ εθδφζεσλ

βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ πνηθίιεο χιεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εκπνξηθψλ

θαισδηαθψλ θαλαιηψλ ζηηο ΖΠΑ θαη δηεζλψο, ε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο επξσπατθήο

ηειεφξαζεο θαη έλαο Θεφο μέξεη ηη αθφκα…

Ζ CIA είρε δηεηζδχζεη ζε φια ηα κεγάια κέζα ελεκέξσζεο κε δεθάδεο ρηιηάδεο

δηθνχο ηεο «stay behind» αλζξψπνπο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘50, φηαλ μεθίλεζε έλα

κπζηηθφ ζρέδην κε ηελ νλνκαζία «Δπηρείξεζε Κνηζχθη» (Operation Mockingbird –

κίκνο ν πνιχγισζζνο, θνηζχθη ηεο Ακεξηθήο).

Ο παγθφζκηνο έιεγρνο ηεο πιεξνθνξίαο απφ κηα ρνχθηα κεγα-πνιπεζληθψλ

επηρεηξήζεσλ θάλεη αθφκα πην εχθνιν ηνλ επεξεαζκφ, κε ην ακπαιιάξηζκα θαη ηελ

παξακφξθσζε ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο», ησλ θαηαλαισηψλ. Οη ηειεπηαίνη, κέζα απφ

ην πξνγξακκαηηζκέλν ηειενπηηθφ mind-control, γίλνληαη παζεηηθνί δέθηεο κηαο

«πιεξνθνξην-δηαζθεδαζηηθήο» (―info-tainment‖) θνπιηνχξαο κέζα ζηελ νπνία

κπεξδεχνληαη δηαζθέδαζε θαη δηαθήκηζε, πξνπαγάλδα θαη εηδήζεηο, αιήζεηα θαη

ςέκαηα!

Υξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο δηακνξθσκέλεο έηζη ψζηε λα πξνμελνχλ νξηζκέλνπο

Page 18: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ζπλεηξκνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη αιιάδνπλ ηηο

θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ εγθεθάινπ. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ

γξήγνξε ελαιιαγή εληππσζηαθψλ εηθφλσλ, πνπ θαηαθιχδνπλ ην θέληξν ηνπ

εγθεθάινπ καο πξηλ εκείο κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ή λα επεμεξγαζζνχκε ην

κήλπκα ηνπο. ηελ νπζία εηζβάιινπλ ζηα θεθάιηα καο, αιιάδνληαο καο, αθφκα θαη

θαηαζηέιινληαο ηηο αληηδξάζεηο καο θαη εμαζζελίδνληαο ηελ ελέξγεηα καο.

Οη βηνιφγνη έρνπλ απνδείμεη φηη ην ζηξεο θαη ην ρακειφ επίπεδν ζσκαηηθήο θαη

πλεπκαηηθήο ελέξγεηαο εκπνδίδνπλ ηελ δξάζε (βιέπε ηηο εξγαζίεο ηνπ λεπξνβηνιφγνπ

Henri Laborit ή ηελ ηαηλία ηνπ Αιαίλ Ρελέ «Ο ζείνο κνπ απφ ηελ Ακεξηθή»). Ζ

εμαζζέληζε ηεο ελέξγεηαο ησλ αηφκσλ ειαηηψλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ

θαη νξγάλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε παξεκπφδηζε ηεο δξάζεο εθκεδελίδεη ηελ

δπλαηφηεηα νξγαλσκέλεο αληίδξαζεο ησλ πνιηηψλ θαη θάλεη ηελ εμέγεξζε ηνπο πνιχ

πην δχζθνιε.

————————————————————————————————

χκθσλα κε εηδηθή αλαθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ:

• Οη ηξεηο πινπζηφηεξνη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν ζήκεξα θαηέρνπλ ηφζν πινχην φζν θαη

νη 48 θησρφηεξεο ρψξεο καδί!

• ηηο ΖΠΑ, νη 100 πην ζεκαληηθνί πξφεδξνη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θεξδίδνπλ ν

θαζέλαο θαηά κέζνλ φξν… 1.000 θνξέο πεξηζζφηεξα απ‘ φ,ηη έλαο ―κέζνο‖

ππάιιεινο ηνπο.

• Ζ πξνζσπηθή πεξηνπζία ηνπ Μπηι Γθαίεηο (50 δηζεθαηνκ. δνιιάξηα) είλαη ίζε κε ηε

ζπλνιηθή πεξηνπζία ησλ 106.000.000 αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά Ακεξηθαλψλ…

• Ο πξνυπνινγηζκφο κφλν ησλ ακεξηθαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κφλν γηα ην έηνο

2004 αλήιζε ζηα 480 δηζεθαηνκ. δνιιάξηα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δαπάλε 27.342

δνιιαξίσλ ηελ ψξα απφ ην έηνο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ έσο ζήκεξα… Φαληαζηείηε

πφζα πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε 27 ρηιηάδεο δνιιάξηα ηελ ψξα!

• 122 επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηελ πεγή ηνπ 80% φισλ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ

άλζξαθα.

Η απίζηεπηε θαηαιήζηεπζε ηνπ πινύηνπ… Μεξηθνί

αξηζκνί γηα λα πξνβιεκαηηζηείηε…!

• Γηα λα θαηαζθεπαζζεί έλα γηνη πνιπηειείαο απαηηνχληαη 200.000 ψξεο εξγαζίαο,

δειαδή 96 ρξφληα εξγαζίαο ελφο αηφκνπ (8 ψξεο ηελ εκέξα, 5 εκέξεο ηε εβδνκάδα).

Έηζη, κε απηά πνπ θεξδίδεη ζε κεξηθέο εκέξεο, έλαο δηζεθαηνκκπξηνχρνο κπνξεί λα

θαζνξίζεη ηε δσή ελφο άιινπ αλζξψπνπ.

• Σα ππάξρνληα ησλ 84 πινπζηφηεξσλ αηφκσλ ζηνλ θφζκν μεπεξλνχλ ην Αθαζάξηζην

Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο Κίλαο κε ηα 1,2 δηζεθαηνκ. πιεζπζκφ.

• Σα 225 πινπζηφηεξα άηνκα ζηνλ θφζκν δηαζέηνπλ πεξηνπζία ηζνδχλακε κε ην

εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ 47% ησλ θησ ρφηεξσλ αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε,

δειαδή άλσ ησλ 3 δηζεθαηνκ. αηφκσλ.

• χκθσλα κε ην ίδην φξγαλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζα έθζαλε ιηγφηεξν ηνπ 4% ηνπ

ζπλνιηθνχ πινχηνπ απηψλ ησλ 225 κεγαιχηεξσλ πεξηνπζηψλ (πνπ ππνινγίδνληαη ζε

Page 19: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

1.000 δηζεθαηνκ. δνιιάξηα) γηα λα θαιπθζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο ζε ζίηηζε, έλδπζε,

εθπαίδεπζε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε Γε…

Απηά… Σα ζηνηρεία είλαη ηνπ ‘98. ήκεξα είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο νη αληζφηεηεο.

—————————————————————————————————

ηόρνη*

Ο νινθιεξσηηθφο έιεγρνο ησλ αηφκσλ.

* Να εκπνδίδεηαη ην θνηλφ λα ζθέπηεηαη θαη λα ζέηεη επθπή εξσηήκαηα γηα ηελ θαηά

ζηαζε ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλε θαη δηεπζχλεηαη ε θνηλσλία.

* Να γίλεη πην εχθνια ρεηξαγσγίζηκν ην θνηλφ απνδπλακψλνληαο ηελ αλαιπηηθή θαη

θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα.

* Ο ειεθηξνληθφο έιεγρνο ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ

πιεζπζκνχ.

* Γπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ελφο πιήζνπο, θάλνληαο ην παζεηηθφ, ή, αληηζέησο, βίαην

μαθληθά. Σέηνηα ηεζη έρνπλ γίλεη ζηελ Ρνπά-ληα, ην Μπνπξνχληη θαη ζηελ πξψελ

Γηνπγθνζιαβία θαη κάιινλ γίλνληαη ηψξα θαη ζην Ηξάθ.

Πηινηηθφ πξφγξακκα γηα θνηλσλία δπηηθνχ ηχπνπ απνηειεί θαη ε Διιάδα, ζχκθσλα

κε αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπδεηνχληαη ζε ελαιιαθηηθνχο θχθινπο, γηαηί ν

παιεφο Έιιελαο ζεσξείην, φηαλ κπήθακε ζηελ Δπξψπε, ηδηαηηέξσο απείζαξρνο θαη

πνιηηηθνπνηεκέλνο.

Ζ εληνιή ήηαλ: αλ θαηαθέξνπκε απηνχο λα ηνπο θάλνπκε θπηά, ηφηε ηνπο έρνπκε

φινπο ζην ρέ ξη. Γη‘ απηφ έπεζαλ πνιιά δηο ζε επξσ-παθέηηα θαη ρηίζηεθαλ πνιιέο

λεφπινπηεο επαχιεηο/πξφηππα γηα λα γίλνπλ ιηψκα ηα κπαιά ησλ Νενειιήλσλ…

*

Αχμεζε ηνπ ζηξεο ησλ αηφκσλ. Να γίλεη ε νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε φιν θαη πην

δχζθνιε θαη επηζθαιήο (έληαζε ηεο «νηθνλνκηθήο πίεζεο»).

* Μαδηθή δηάδνζε ηειενπηηθψλ ζθνππηδηψλ θαη πξνψζεζε απνβιαθσηηθψλ

ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ κάδα (π.ρ., ξηάιηηη ηχ πνπ «Je t‘ aime» απφ ηελ

ειιεληθή TV).

• Λνγνθξηζία κέζα απφ ηελ ππεξπιεξνθφξεζε. Απφθξπςε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο

ζεκαληηθήο ελεκέξσζεο κέζα ζε έλαλ θαηαηγηζκφ αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ.

• Μείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ελζάξξπλζε αλά

πηπμεο ζπλζεθψλ ράνπο θαη αλαζθάιεηαο ζηα ζρνιεία, πνπ ζα θάλνπλ αδχλαηε ηελ

πνηνηηθή δηδαζθαιία. (ηάδην πινπνίεζεο: πξνρσξεκέλν).

• Πεξηνξηζκφο ηεο δηάδνζεο ησλ θηινζνθηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ηδεψλ ηδηαίηεξα

ζηνπο ηνκείο ηεο θβαληηθήο θπζηθήο, ηεο λεπξνβηνινγίαο θαη θπξίσο ηεο

θπβεξλεηηθήο -ηεο επηζηήκεο πνπ ειέγρεη ηα έκβηα ή κε έκβηα ζπζηήκαηα.

Πεξηνξηζκφο επίζεο ηεο δηάδνζεο επαλαζηαηηθψλ απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζρέζε κε

ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσληνινγία ή ηελ θηινζνθία. Πξέπεη λα γίλεηαη θνπβέληα ζην

θνηλφ πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηερλνινγία παξά γηα ηελ επηζηήκε. (ηάδην πινπνίεζεο:

ηειηθφ).

Μέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

• Γεκηνπξγία άζρεκνπ θαη απάλζξσπνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ ε θχζε

απνπζηάδεη παληειψο. Γηαηήξεζε ησλ εμνλησηηθψλ (αγρσηηθψλ) ζπλζεθψλ ζηηο

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο θαη ζην θπθινθνξηα θφ. Να επηηξαπεί λα αλαπηπρζεί κφληκε

Page 20: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

βία ζηηο ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο ησλ πφιεσλ.

• Με απνηξνπή ηεο αχμεζεο ηεο ξχπαλζεο.

• Να γίλνπλ νη άλζξσπνη κηζν-άξξσζηνη ράξε ζηελ βηνκεραλνπνηεκέλε δηαηξνθή.

Μεηά, λα επηβαξπλζεί ε θαηάζηαζε ηνπο ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ ησλ θαξκάθσλ πνπ

ππνηίζεηαη φηη ζα ηνπο ζεξαπεχζνπλ. Ζ γεσξγηθή βηνκεραλία, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ

θαη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο ζπγρσλεχνληαη θάησ απφ ηα ίδηα ζπκθέξνληα… (φια

απηά ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πιεζπζκνχο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ

αζθάιηζεο θαη πεξίζαιςεο).

• Δλζάξξπλζε ηεο θαηαλάισζεο ππλσηηθψλ θαη εξεκηζηηθψλ θαξκάθσλ.

• Να επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε αιθνφι ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. Ζ

Διιάδα πξσηνζηαηεί θαη ζε απηή ηελ πεξί πησζε γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλα φξην

ειηθίαο γηα ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο. Γη‘ απηφ έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα ν

αιθννιηζκφο ζηελ λενιαία.

• Κνξεζκφο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ειε θηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο πνπ βιάπηνπλ ηηο

εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο: θεξαίεο θηλε ηήο ηειεθσλίαο, ξαδηνθχκαηα, ειεθηξηθέο

γξακκέο πςειήο ηάζεο… (ηάδην πινπνίεζεο: ηειηθφ).

• Δθπνκπή ςπρνηξνληθψλ θπκάησλ (θπκάησλ ρακειήο ή πνιχ πςειήο ζπρλφηεηαο,

ηθαλψλ λα επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ παξεκβαίλνληαο ζηα θχκαηα

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο).

ρεηηθά πεηξάκαηα: ην πξφγξακκα HAARP, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ακεξηθα ληθφ

ζηξαηφ ζηελ Gakona ηεο Αιάζθα θαη ηα πεηξάκαηα πνπ γίλνληαη ζηελ ακεξηθαληθή

βάζε ηνπ Pine Gap ζηελ Απζηξαιία. (ηάδην πινπνίεζεο: πξνρσξεκέλν).

• Μφιπλζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ ηξνθψλ κε νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηάζεζε θαη ηελ

ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζπζκνχ. (ηάδην πινπνίεζεο: πξνρσξεκέλν).

• Γηάρπζε ζην λεξφ ή ηηο ηξνθέο κηθξν-ξνκπφη (ή «λαλνκεραλέο‖) αφξαηεο κε γπκλφ

κάηη. Μφιηο θαηαλαισζνχλ, εθαηνληάδεο κηθξν-ξνκπφη -θνξείο ελφο ειεθηξνληθνχ

κηθξνηζίπ- ζα κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζηνπο λεπξψλεο φπνπ ζα αλαιακβάλνπλ ηνλ

έιεγρν.

Αφξαηα ζην γπκλφ κάηη λαλν-ξνκπφη έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζζεί θαη ε δηεπαθή

λεπξψλα-κηθξνεπεμεξγαζηή έρεη ήδε δνθηκαζζεί ζην εξγαζηήξην κε επηηπρία. Ζ

ηερλνινγία ησλ εμαηξεηηθά κηθξνζθνπηθψλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ πθίζηαηαη εδψ θαη

κεξηθά ρξφληα. (ηάδην πινπνίεζεο: πξνθαηαξθηηθφ).

Γ. Η Παγθόζκηα Ηιεθηξνληθή Φπιαθή ζν πξνρσξάεη ε παγθφζκηα ρεηξαγψγεζε, ηφζν νη ―ρεξαγσγνί‖ γλσξίδνπλ φιν θαη

πην ιεπηνκεξψο ηη θάλνπκε, πψο ζθεπηφκαζηε, πψο θηλνχκαζηε, ηη ηξψκε, αλ

εξγαδφκαζηε, αλ εξσηεπφκαζηε… Ζ ειεπζεξία καο είλαη ζηαζεξά ππφ πςειή

ειεθηξνληθή επηηήξεζε θαη ε απαλζξσπνίεζε γεληθεχεηαη.

Οη δξαζηεξηφηεηεο καο, νη πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα καο αθήλνπλ ίρλε ζηα

πνιιαπιά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ πνιηνξθνχλ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ια

ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη απφ δεκφζηνπο ή

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ην ―πξνθίι‖

θάζε αηφκνπ.

Ζιεθηξνληθνί θάθειινη, θηλεηά ηειέθσλα, Ίληεξλεη, ζπλδπαζκφο πηζησηηθήο θάξηαο

θαη γξακκηθνχ θψδηθα (bar code), δίθηπν Echelon, απηά είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία

θαηαιχεηαη ε ειεπζεξία καο…

Page 21: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ηηο πεξηζζφηεξεο

πφιεηο, πάληνηε ππφ

ην πξφζρεκα ηεο

αζθάιεηαο, νη θάκε

ξεο παξαθνινχζεζεο

πνιιαπιαζηάδνληαη,

εγθαηεζηεκέλεο

ζηνπο δξφκνπο,

ζηνπο ζηαζκνχο, ζην

κεηξφ, κπξνζηά απφ

ηα δεκφζηα θηίξηα

θαη ηηο ππεξεζίεο.

ηηο θάκεξεο απηέο

πξνζηίζεληαη θαη νη

απηφκαηεο

θσηνγξαθηθέο

κεραλέο ησλ ξαληάξ

πνπ βξίζθνληαη ζε

δηάθνξεο νδηθέο

αξηεξίεο. Σερληθά,

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπζηεκαηηθή αλαγλψξηζε φισλ ησλ νρεκάησλ πνπ

πεξλνχλ απφ κπξνζηά ηνπο.

Μφλν ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή πάλσ απφ 4 εθαηνκ.

θάκεξεο. ην Λνλδίλν, έλαο πνιίηεο πνπ θηλείηαη ζηνπο δξφκνπο θαηα γξάθεηαη 300

θνξέο θαηά κέζνλ φξν θαζεκεξηλψο.

Ζ παξαθνινχζεζε κε θάκεξεο

Ζ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ κεηαμχ ελφο πιήζνπο είλαη πιένλ δπλαηή εάλ

εθνδηαζζνχλ νη θάκεξεο κε ινγηζκηθφ βηνκεηξηθήο αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ. Απηφ ην

ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηαπηφρξνλα πνιιά άηνκα κεηαμχ πιήζνπο άιισλ,

ζπγθξίλνληαο ηα κε πξφζσπα απνζεθεπκέλα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Έηζη, ε

ππφζεζε ηεο παξαθνινχζεζεο γίλεηαη απηφκαηε, άξα θαη ζπζηεκαηηθή.

Με ηελ επηβνιή ησλ βηνκεηξηθψλ δηαβαηεξίσλ θαη δειηίσλ ηαπηφηεηαο, ην πξφζσπν

θάζε αηφκνπ θαηαρσξείηαη ςεθηαθά ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. ην άκεζν κέιινλ, ζα

είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο ε κεηαθίλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ

αηφκνπ κέζα ζε κηα πφιε (ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο ζα κεηαπεδά απηφκαηα απφ ηελ

κηα θάκεξα ζηελ άιιε ψζηε λα ―βιέπεη‖ πάληα ζηελ νζφ λε ηνπ ηνλ άηπρν πνιίηε-

ζηφρν).

Σν δίθηπν Echelon

Σν δίθηπν Echelon έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πάλσ απφ 20 ρξφληα θαη κε κεγάιε

κπζηηθφηεηα απφ 5 αγγινζαμνληθέο ρψξεο: ηηο ΖΠΑ, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ηνλ

Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Νέα Εειαλδία θαη δηεπζχλεηαη θπξίσο απφ ηελ

πεξηβφεηε NSA, ηελ ακεξηθαληθή ππεξεζία ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ.

Ζ ηδηνθπήο ηδέα πίζσ απφ ην Echelon είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο αλαγλψξηζεο

θσλήο ψζηε λα εληνπίδνληαη απηφκαηα ιέμεηο-θιεηδηά ζηηο παξαθνινπζνχκελεο

Page 22: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ζπλνκηιίεο. Απηέο νη ιέμεηο-θιεηδηά επηιέγνληαη απφ ηα ζηειέρε ηνπ Echelon αλάινγα

κε ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο.

Με ηελ απηνκαηνπνίεζε ην Echelon παξεκβαίλεη ζηηο κηζέο απφ ηηο 10 δηζεθαηνκ.

επηθνηλσλίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλψο ζηνλ πιαλήηε. Έρεη ηελ δπλαηφηε

ηα λα αλαιχζεη 2 εθαηνκ. ζπλνκηιίεο ην ιεπηφ.

Οη θάθειινη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζπγθεληξψλνπλ

ηεξάζηην αξηζκφ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα εθαηνκκχξηα πνιίηεο ή θαηαλαισηέο.

Σα ζηνηρεία απηά ππνηίζεηαη φηη δελ είλαη αμηνπνηήζηκα ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη

δηαζθνξπηζκέλα ζε πνιπάξηζκα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Αιιά, νη ―νξγαληζκνί‘‖

πνπ δηαζέηνπλ ηα κέζα κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζηα ζπζηήκα ηα απηά ή λα

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κέζα απφ πνιιέο νγθψδεηο

εζληθέο ηξάπεδεο δεδνκέλσλ.

Πνιπάξηζκεο εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζηελ

ζπγθέληξσζε, πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηζήκσο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Αιιά νη

πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί θάθειινη έρνπλ αξρίζεη λα ζρεκαηίδνπλ ην αθξηβέο πξνθίι

εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ, πνπ δνπλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο θπξίσο. Οη πιεξνθνξίεο

ησλ θαθέιισλ απηψλ πσινχληαη ζε νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα ηηο αγνξάζεη.

Ζιεθηξνληθνί θάθειινη

Οη ινγαξηαζκνί πνπ πιεξψλνπκε κε κηα πηζησηηθή θάξηα επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή

ησλ θηλήζεσλ καο, αιιά επίζεο θαη λα γλσξίδνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηα πξντφληα

πνπ αγνξάδνπκε.

Αλ, γηα παξάδεηγκα, ην πξντφλ είλαη έλα βηβιίν, ζηελ πηζησηηθή θάξηα ―πεξλά‖ ν

γξακκσηφο θψδηθαο πάλσ ζην βηβιίν θαη απηφ ηνπο επηηξέπεη λα μέξνπλ αθξηβψο πνην

βηβιίν αγνξάζακε, άξα λα γλσξίδνπλ ην κνξθσηηθφ ή πνιηηηθφ πξνθίι ηνπ αγνξαζηή.

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ γξακκηθνχ θψδηθα θαη ηνπ αξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο

ζεκαηνδνηνχλ ηνλ απηφκαην ζπζρεηηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο κε ηνλ

ζπγθεθξηκέλν αγνξαζηή.

Ζ πηζησηηθή θάξηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ γξακκσηφ

θψδηθα (bar code)

ινο ν θφζκνο γλσξίδεη φηη κε έλαλ δέθηε ηχπνπ ―ζθάλλεξ‖ (ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε

είλαη παξάλνκε αιιά ε πψιεζε είλαη ειεχζεξε), είλαη πνιχ εχθνιν γηα νπνηνλδήπνηε

λα αθνχζεη ηη ιέκε φηαλ ζπλνκηινχκε ζην θηλεηφ ηειέθσλν. Απηφ πνπ είλαη ιηγφηεξν

γλσζηφ είλαη φηη ην θηλεηφ ηειέθσλν επηηξέπεη ηνλ γεσγξαθηθφ εληνπηζκφ ηνπ

θαηφρνπ ηνπ αλά πάζα ζηηγκή, αθφκα θη φηαλ ην ηειέθσλν είλαη θιεηζηφ.

Σν θηλεηφ ηειέθσλν, ζπλεπψο, είλαη κηα πξαγκαηηθή ειεθηξνληθή ζπζθεπή

εληνπηζκνχ καο, ηελ νπνία κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχκε νηθεηνζειψο θαη ηελ

πιεξψλνπκε θηφιαο.

Σα θηλεηά ηειέθσλα

Ίληεξλεη

Γελ ππάξρεη πην δηάηξεην κέζνλ απφ ην Γηαδίθηπν. Με ην αλάινγν ινγηζκηθφ, ν

νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζπιιέμεη εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ.

Page 23: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ι.ρ. ησλ Windows θαη ην εξγαιείν πινήγεζεο Internet

Explorer ηεο Microsoft πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ρξήζηε, ην

GUID (Globally Unique Identifier).

Σα κηθξνηζίπ RFID, Σα εκθπηεχκαηα, ηα κηθξνηζίπ

―Digital Angel‖ θαη ―Verichip‖

Σα Windows θαη ν Internet Explorer ελζσκαηψλνπλ θαη άιιεο εηδηθέο εληνιέο πνπ

επηηξέπνπλ ην ―δηάβαζκα‖ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ ηνπ ρξήζηε, ελ

αγλνία ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζην Ίληεξλεη. Ζ Microsoft έρεη

αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ εηδηθψλ εληνιψλ θαη ηνπ GUID. Απφ ηελ πιεπξά

ηεο, ε Intel έρεη επίζεο ηνπνζεηήζεη έλαλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο εμ απνζηάζεσο, ζηνπο

επεμεξγαζηέο Pentium III θαη

Xeon.

Μηα παγθφζκηα δηθηαηνξία ηνπ

κέιινληνο δελ ζα ρξεηάδεηαη

παξά λα ―απνθιείζεη‖ έλα άηνκν

απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα,

νπφηε απηφο δελ ζα κπνξεί λα

αγνξάζεη ηίπνηα γηα λα ηξαθεί

νχηε λα κεηαθηλεζεί.

Σ. Οξγαλσκέλε ρηδνθξέλεηα. Σα 6G ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο Ζ αιεζηλή παγθνζκηνπνίεζε είλαη ηα 6G φπσο ηα έρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεη νη

επηθξηηέο ηεο:

1)Global warming (ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε)

2)Global poverty (παγθφζκηα θηψρεηα)

3)Global corruption (παγθφζκηα δηαθζνξά – καθηνδνπνίεζε)

4)Global immigration (παγθφζκηα πξνζθπγηά)

5)Global seduction (παγθφζκηα παξαπιάλεζε)

6)Global terror (παγθφζκηνο θφβνο)

Σελ ψξα, φκσο, πνπ ηα δεκνθξαηηθά, νηθνλνκηθά, γεσπνιηηηθά θαη νηθνινγηθά

πξνβιήκαηα επηδεηλψλνληαη επηθίλδπλα, ην ράζκα κεγαιψλεη κεηαμχ ησλ

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη πνιίηεο θαη ησλ ςεπδνπξνβιεκάησλ πνπ

ηνπο παξνπζηάδνπλ ηα Παγθφζκηα Αθεληηθά θαη ηα ειεθηξνληθά (θαη έληππα) Μέζα

Δλεκέξσζεο πνπ ειέγρνπλ. θνπφο απηήο ηεο νξγαλσκέλεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη λα

ηνπο θάλνπλ λα μεράζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ

ζηαζσηψλ ηεο, θνξηψλνληαο ηα ζε απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο θαη ―ηξαβψληαο ηελ

πξνζνρή ζηα δέληξα έηζη ψζηε λα ράλεηαη ην δάζνο‖.

Σα πξνβιήκαηα πνπ κεγεζχλεη πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ

Μέζσλ Δλεκέξσζεο

- ε νδηθή αζθάιεηα (ζεσξείηαη ζπλήζσο εζληθή πξνηεξαηφηεηα)

- ε ηξνκνθξαηία (πνπ είλαη έλα θαηλφκελν ελ πνιινίο θαηεπζπλφκελν)

Page 24: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

- Δπηδεκίεο φπσο ε γξίππε ησλ πηελψλ

- νη ζέθηεο

- ν αγψλαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ (φινη πξέ πεη λα είκαζηε ίζνη ζηελ ππνδνχισζε

καο!)

- ε πξνπαγάλδα ηεο δήζελ ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ

- ε ζπδήηεζε γηα ηα λαξθσηηθά (πνπ ζπλήζσο αθνξά ηνπο ρξήζηεο θαη αθήλεη ζην

αππξφβιεην ηζπο κεγαιέκπνξνπο)

- ην ληφπηλγθ ησλ αζιεηψλ

- ε δηακάρε γηα ην δηθαίσκα ή φρη ηεο θαχζεο ησλ λεθξψλ θαη ηνπ γάκνπ ησλ γθαίε…

ΔΠΙΛΟΓΟ Οδεχνληαο πξνο έλαλ ηερλνινγηθφ κεζαίσλα

«Κάηη άιιν πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ε

ηδησηηθή εμνπζία κνπ θαίλεηαη φηη είλαη ε θαηάιιειε νληφηεηα γηα

λα ην θάλεη». [David Rockfeller, πλέληεπμε ζην πεξηνδηθφ

Newsweek ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999]. Πξηλ απφ 7 ρξφληα, ηνλ

Ηνχλην ηνπ 2000, κηα νκάδα εξεπλεηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ

―αηζζάλνληαλ φηη θάηη δελ πάεη θαιά‖ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε -

θαη αθνχ είραλ ήδε πξνεγεζεί ηα γεγνλφηα ηνπ εάηι ηνλ

Γεθέκβξην ηνπ 1999, πνπ ήηαλ ε πξψηε αληίδξαζε- επηθνηλψλεζαλ

κέζσ ηνπ Ίληεξλεη θαη ζπλαίλεζαλ ζην λα βξνπλ απηφ πνπ

νπζηαζηηθά δηάβξσλε ην πιαλήηε καο. Άξρηζαλ λα αληαιιάζζνπλ

ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο έξεπλεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ

κηα ζθαηξηθή αληίιεςε.

Ζ νκάδα απηή ήηαλ εμ‘ αξρήο αληη-ηεξαξρηθή θαη δεκνθξαηηθή,

ραιαξά νξγαλσκέλε θαη ζπληνληζκέλε, έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα

ρεηξαγσγεζεί ή λα ππνλνκεπζεί. Σα κέιε ηεο, απφ φιν ηνλ θφζκν,

πξνήξρνλην απφ θάζε θνηλσληθφ ηνκέα θαη ζε θαλέλαλ ηνπο δελ

κπνξνχζε λα κπεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ―ηακπέιια‖. Ζ νκάδα

θαηέιεμε ηειηθά ζην φηη ηα παγθφζκηα ―αξπαθηηθά‖ θαη νη

―βακπίξ‖ ππεξεζληθνί κεραληζκνί κάο πεγαίλνπλ ―ζεθσηνχο‖ πξνο

έλαλ ηερλνινγηθφ Μεζαίσλα, φπσο είραλ πξνβιέςεη νξηζκέλνη

θηιφζνθνη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘60. Κνηλνπνίεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ζε

επηιεγκέλνπο εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο δηεζλψο κε ηελ πξνηξνπή λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιηθφ απηφ γηα λα ελεκεξψζνπλ ην επξχ θνηλφ φπσο απηνί

λνκίδνπλ.

χκθσλα, ινηπφλ, κε απηά ηα ζπκπεξά ζκαηα, ν πνιηηηζκφο καο, αθνχ πέξαζε απφ

ηέζζεξηο δηαδνρηθέο επνρέο πνπ ράξαμαλ ηέζζεξηο κνξθέο πνιηηηθήο εμνπζίαο (ε

επνρή ησλ θπιψλ / Ζ επνρή ησλ απηνθξαηνξηψλ θαη ησλ βαζηιείσλ / Ζ επνρή ησλ

εζλψλ-θξαηψλ / Ζ επνρή ηνπ χζηεξνπ θαπηηαιηζκνχ), θαηεπζχλεηαη πξνο έλαλ

ηερλνινγηθφ Μεζαίσλα. Ζ εμνπζία δελ είλαη πιένλ νχηε αληηπξνζσπεπηηθή νχηε

αηξεηή, θαη δελ είλαη γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλε (ζε αληίζεζε κε ηηο θπιέο, ηα

βαζίιεηα ή ηα έζλε-θξάηε). Δίλαη παγθφζκηα, πιαλεηηθή. Γελ ππάξρεη ζπλε πψο νχηε

ελαιιαθηηθή νχηε δηαθπγή. πληζηά έλα λέν επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, έλα

είδνο ππεξ-νξγαληζκνχ.

Αζθείηαη απεπζείαο απφ εθείλνπο πνπ ειέγρνπλ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηελ

παξάγσγε ησλ αγαζψλ. Δξγαιεία ηεο εμνπζίαο απηήο είλαη ν έιεγρνο ηεο

Page 25: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ηερλνινγίαο, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. πσο θάζε λέα

εμνπζία, εγθαζηδξχεηαη αληηθαζηζηψληαο ηελ παιαηφηεξε, πνπ ππνρξεσηηθά

εμαθαλίδεηαη. Οη ηδησηηθνί πνιπεζληθνί νξγαληζκνί απνθηνχλ πξννδεπηηθά φια ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο: δίθηπα επηθνηλσληψλ, δνξπθφξνπο, ππεξεζίεο

πιεξνθνξηψλ, θαθέιισκα ησλ πνιηηψλ, δηθαζηηθνχο ζεζκνχο (κε βάζε ηηο

ππεξεζληθέο ζπκθσλίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κηα πνιπεζληθή κπνξεί λα ζχξεη έλα

θξάηνο ζε εηδηθφ δηεζλέο δηθαζηήξην!).

Σν επφκελν ζηάδην -θαη ην ηειηθφ- γηα ηνπο πνιπεζληθνχο απηνχο νξγαληζκνχο ζα

είλαη λα απνθηήζνπλ ηελ ζηξαηησηηθή θαη αζηπλνκηθή δχλακε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ

λέα ηνπο εμνπζία, δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο ηνπο έλνπιεο δπλάκεηο, γηαηί ν εζληθφο

ζηξαηφο θαη ε αζηπλνκία δελ εγγπψληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπο παγθνζκίσο.

Θα εληζρπζεί ε πξνπαγάλδα γηα κηα ππεξ-θηιειεχζεξε νηθνλνκία θαη ε πξνβνιή ησλ

ηδησηηθψλ ζηξαηψλ σο ηξφπνπ κείσζεο ησλ δαπαλψλ δηαηήξεζεο εζληθνχ ζηξαηνχ κε

ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. (ηάδην πινπνίεζεο:

πξνρσξεκέλν).

Οη ζηξαηνί θαινχληαη λα γίλνπλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηηο

ππεξεζίεο ηνπο ζηα θξάηε θαηφπηλ ζπκβνιαίνπ, φπσο θαη ζε θάζε ηδηψηε πνπ ζα

κπνξεί λα πιεξψζεη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Αιιά ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ ζρεδίνπ,

απηνί νη ηδησηηθνί ζηξαηνί ζα ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ

θαη ζα επηηίζεληαη ζηα θξάηε πνπ δελ ζα ππνηάζζνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαλφλεο

ηεο Νέαο Σάμεο.

Οη ηδησηηθνί ζηξαηνί ππάξρνπλ ήδε ζηηο ΖΠΑ. Πξφθεηηαη γηα ηηο εηαηξείεο DynCorp,

CACI θαη MPRI, πξφηππα ησλ κειινληηθψλ ηδησηηθψλ ζηξαηψλ. Ζ DynCrop έρεη

παξέκβεη ζε πνιιέο πεξηνρέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ ΖΠΑ (Νφηην Ακεξηθή, νπδάλ,

Κνπβέηη, Ηλδνλεζία, Κνζζπθνπέδην, Ηξάθ θιπ). ηα ηέ ιε ηνπ 2002, ε DynCorp

εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Computer Sciences Corporation, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο

ακεξηθαληθέο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. Σνλ Μάτν ηνπ 2004, νη DynCorp θαη MPRI

ελεπιάθεζαλ ζηνλ βαζα ληζκφ Ηξαθηλψλ θξαηνπκέλσλ. Οη ηδησηηθνί ζηξαηνί (πνπ

απνθαινχληαη ―ππεξγνιάβνη‖ απφ ην Πεληάγσλν) αληηπξνζσπεχνπλ ήδε ην 10% ησλ

έλζηνισλ Ακεξηθαλψλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζην Ηξάθ.

Σα Παγθφζκηα Αθεληηθά πξνέξρνληαη φινη ζρεδφλ απφ ηελ ίδηα κήηξα, ην ίδην

θνηλσλη θφ πεξηβάιινλ, ηηο ίδηεο Λέζρεο…. Γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ζπλαληηνχληαη

κπζηηθά, κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο απφςεηο θαη ηα ίδηα ζπκθέξνληα.

Έρνπλ ζπλεπψο ην ίδην ζρέδην γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ν ηδαληθφο γη‘ απηνχο

θφζκνο ηνπ κέιινληνο.

πσο είλαη θπζηθφ, ζπκθσλνχλ ζε κηα ζηξαηεγηθή θαη ζπληνλίδνπλ ζπλσκνηηθά ηελ

δξάζε ηνπο, πξνσζψληαο ηηο θαηάιιειεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γη‘ απηνχο.

Αλαθεθαιαηψλνπκε:

* Απνδπλάκσζε ησλ θξαηψλ θαη ηελ πνιηηηθήο δχλακεο. Πνιηηηθή απνξξχζκηζε.

Ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.

* Πιήξεο απνδέζκεπζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε, αθφκα θαη ησλ ηνκέσλ ηεο

παηδείαο, ηεο έξεπλαο θαη αξγφηεξα ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζηξαηνχ, πνπ

πξννξίδνληαη λα γίλνπλ ζψκαηα ειεγρφκελα απφ ηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο.

* Τπεξρξέσζε ησλ θξαηψλ ιφγσ κίδαο θαη δηαθζνξάο, άρξεζησλ δεκνζίσλ έξγσλ,

επηδνηήζεσλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ή ιφγσ κεγάισλ

Page 26: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ακπληηθψλ δαπαλψλ. Μφιηο ζπγθεληξσζεί έλα βνπλφ ρξεψλ, νη θπβεξλήζεηο

ππνρξεψλνληαη ζε ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ζην μεραξβά ισκα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ

κε ην παξακχζη ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. ζν πεξηζζφηεξν κηα θπβέξλεζε

βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Δπηθπξίαξρσλ, ηφζν απμάλεηαη ην ρξένο ηεο ρψξαο ηεο.

* Πξνζσξηλή απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαηήξεζε πςεινχ πνζνζηνχ

αλεξγίαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ

παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δίλαη ηφζε ε νηθνλνκηθή πίεζε ησλ

κηζζσηψλ, πνπ είλαη πιένλ έηνηκνη λα δερζνχλ νπνηνλδήπνηε κηζζφ ή νπνηεζδήπνηε

ζπλζήθεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ θάπνπ.

* Μείσζε ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο πξνλνίαο, γηα λα ππνρξεσζεί ν άλεξγνο λα δερζεί

νπνηαδήπνηε δνπιεηά κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο. Οη πςειέο παξνρέο θνηλσληθήο

πξνλνίαο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ επξσπατθνχ θνη λσληθνχ θξάηνπο θαη ν δπλαηφο

ζπλδηθαιηζκφο δελ άθελαλ ηελ αλεξγία λα πηέδεη ηελ αγνξά εξγαζίαο.

* Απνηξνπή δηεθδηθήζεσλ γηα άλνδν ησλ κηζζψλ ζηνλ Σξίην Κφζκν, δηαηεξψληαο

έηζη ηα εθεί νινθιεξσηηθά θαη δηεθζαξκέλα θαζεζηψηα. Αλ νη εξγαδφκελνη ηνπ

Σξίηνπ Κφζκνπ ακνίβνλην θαιχηεξα, απηφ ζα αλέηξεπε πάξαπηα ηελ αξρή ησλ

κεηεγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ

θνηλσλία ηεο Γχζεο. Απηή ζπλεπψο είλαη ε απαξαίηεηε ζηξαηεγηθή ηεο αζθαιηζηηθήο

δηθιείδαο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί πάζε ζπζία απφ ηνπο Δπηθπξίαξρνπο. Ζ

πεξηβφεηε ―αζηαηηθή θξίζε‖ ηνπ 1998 πξνθιήζεθε αθξηβψο γηα λα δηαηεξήζεη απηή

ηελ αζθαιηζηηθή δηθιείδα.

* Σν ρξήκα είλαη ζήκεξα νπζηαζηηθά εη θνληθφ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ είλαη έλαο

ζπλδπαζκφο ησλ ςεθίσλ Ο θαη 1 κέζα ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ Σξαπεδψλ. Σν

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο

ραξηνλνκίζκαηα θαη κφλν ην 10% ησλ θαζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ

αληηζηνηρνχλ ζε νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ζηνλ ―πξαγκαηηθφ θφζκν‖.

* Οη ίδηεο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (θεθαιαηαγνξέο) ζπληζηνχλ έλα ζχζηεκα

δεκηνπξγίαο εηθνληθνχ ρξήκαηνο, κε θέξδνο πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία

πξαγκαηηθνχ πινχηνπ. Υάξε ζην παηγλίδη ησλ θεθαιαηαγνξψλ (πνπ επηηξέπνπλ ηελ

κεηαηξνπή ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ ζε θέξδε), νη

―ελεκεξσκέλνη‖ επελδπηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ πινπζηφηεξνη κε κηα απιή αληαιιαγή

δεδνκέλσλ κέζα απφ ηνπο ππνινγηζηέο.

Απηή ε δεκηνπξγία ρξήκαηνο ρσξίο ηελ αλάινγε δεκηνπξγία πινχηνπ είλαη αθξηβψο ν

νξηζκφο ηεο ηερλεηήο δεκηνπξγίαο πιαζηνχ ρξήκαηνο. Απηφ πνπ ν λφκνο απαγφξεπε

ζηνπο παξαραξάθηεο, θαη απηφ πνπ ε αζηηθή νηθνλνκία απαγφξεπε ζηα θξάηε,

θαζίζηαηαη ζπλεπψο δπλαηφ θαη λφκηκν γηα ηα αξπαθηηθά Παγθφζκηα Αθεληηθά, ζηα

πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθήο θιεπηνθξαηίαο. Άξα πιαζηηθφ

ρξήκα ηζνδπλακεί κε πιαζηφ ρξήκα!

Σα θνηλά ζεκεία κεηαμύ ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο

ζεκεξηλήο πεξηόδνπ:

- ηξνκαθηηθφ άλνηγκα ηεο ςαιίδαο κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ

- κηα θνηλσλία πνπ δηνηθείηαη απφ κηα ειίη πνπ θαηάγεηαη απφ κηα θιεξνλνκηθή θάζηα

- ε κηθξή αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο

- ε επηζηξνθή ηνπ λφκνπ ηνπ ηζρπξνηεξνπ (winners θαη losers)

- ε επηζηξνθή ησλ απνιπηαξρηθψλ απην θξαηνξηψλ (ΖΠΑ θαη Κίλα)

Page 27: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

- ε επηζηξνθή ηνπ θνληακεληαιηζκνχ (Άξαβεο ηζιακηζηέο θαη Ακεξηθαλνί

επαγγειηζηέο)

- ε επηζηξνθή ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο πνιέκνπο (ηζιακηθή ζαξία θαη πφιεκνη ηνπ

Μπνπο εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ ―Θεφ‖)

- νπηζζνδξφκεζε ηεο θιαζζηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο κφξθσζεο, πξφζβαζε ζηελ

αλψηεξε εθπαίδεπζε κφλν γηα ηνπο πινπζίνπο

- επηζηξνθή ζηελ αλαζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ. Δπαλεκθάληζε ησλ ―ζπκκνξηψλ ησλ

εζληθψλ νδψλ‖ θαη ησλ πεηξαηψλ ζηελ ζάιαζζα!

- επηζηξνθή ησλ επηδεκηψλ θαη ησλ αζζελεηψλ πνπ είραλ εμαιεηθζεί εδψ θαη έλαλ

αηψλα.

Ο ηπθνεηδήο ππξεηφο, ε θπκαηίσζε, ε δηθζεξίηηδα θαη ε ςσξίαζε έρνπλ θάλεη ηελ

επαλεκθάληζε ηνπο ζηελ Γχζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο θηψρεηαο. Ζ παλνχθια θαη ε

ρνιέξα εκθαλίδνληαη μαλά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ.

- ε επηζηξνθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ θπιψλ (πήξζηλγθ, ηαηνπάδ, νξγάλσζε ησλ

πεξηζσξηαθψλ ζε θπιέο…)

- ε κφδα ηνπ ―γθφζηθ‖ (νη κφδεο ζπρλά απνθαιχπηνπλ ηηο επεξρφκελεο θνηλσληθέο

ηάζεηο)

- επηζηξνθή ηεο καγείαο, ηεο αζηξνινγίαο θαη ησλ ηειεηψλ καχξεο καγείαο

- ηζρπξή επηξξνή απνθξπθηζηηθψλ ηαγκά ησλ θαη κπζηηθηζηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαμχ

ησλ θπξίαξρσλ ειίη (Skull and Bones, Λέζρε ησλ Bohemian…)

- θησρφο θαη αθαιιηέξγεηνο πιεζπζκφο ηνπ νπνίνπ κφλε απνζηνιή είλαη λα ηξνθνδν

ηεί ηελ ειίη κε ζθιάβνπο (θζελή παηδηθή εξ γαζία, ζεμνηνπξηζκφο, εκπφξην ιεπθήο

ζαξ θφο, εκπφξην νξγάλσλ θ.ιπ.).

Η εκπεηξία ηνπ βαηξάρνπ θαη ε “ηειηθή ιύζε” Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ Δπηθπξίαξρσλ είλαη λα επηηχρνπλ ηνλ

πιήξε έιεγρν ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, αληηθαζηζηψληαο

πξννδεπηηθά ην ζχλνιν

ησλ εξγαδνκέλσλ κε

κεραλέο.

Σν ληνθνπκέλην γηα ηα

―ησπειά πια‖ είλαη

ζαθέζηαην ζ‘ απηφ ην

ζέκα: «Αλ ε άλνδνο

ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ

κπνξεί λα ζπγθξαηεζεί

επί καθξφλ, ε ειίη ζα

κπνξέζεη λα

θπξηαξρήζεη επί ηεο

ελέξγεηαο, θαη ν ιαφο,

κε ηελ ζπγθαηάζεζε

ηνπ, δελ ζα έρεη θακκηά

πξφζβαζε ζηνπο

απαξαίηεηνπο

ελεξγεηαθνχο πφξνπο.

Page 28: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Μέρξηο φηνπ επηθξαηήζεη απφιπηα ν έιεγρνο απηφο, πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε

ζπγθαηάζεζε ηνπ θφζκνπ λα δνπιέςεη, θαη λα κελ εκπνδίζεη ηνπ ζπλσκφηεο λα

πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Μηα ιάζνο θίλεζε, φκσο, ζα θάλεη ηνπο

αλζξψπνπο λα αληηζηαζνχλ θαηά ηελ ηειηθή κεηάβαζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζηνλ

έιεγρν ηεο ειίη». Σα ηειεπηαία ρξφληα φια είλαη έηνηκα γηα ηνλ απηνκαηηζκφ

νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ αληη θαηάζηαζε

ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ ππνινγη ζηή θαη ηηο κεραλέο, νη Δπηθπξίαξρνη απνθάζηζαλ λα

ζπγρσλεχζνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ κεραλψλ. Γηα ηνλ ιφγν

απηφλ νη επηρεηξήζεηο βνεζνχληαη απφ κηα ―κεραλνπνίεζε‖ ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο,

αθφκα θαη ηνπ ηέηαξηνπ ηνκέα. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ φιν θαη ιηγφηεξα πεξηζψξηα

απν θάζεσλ. Ζ εξγαζία ηνπο πεξηνξίδεηαη ζην λα αθνινπζνχλ απζηεξέο θαη

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ απηέο ηνπ ππνινγηζηή, έηζη ψζηε ζην

κέιινλ λα δηεπθνιπλζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηηο κεραλέο.

Υάξε ζηελ ξνκπνηνπνίεζε, ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ε

παξαγσγή θαη ε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πξντφλησλ ζα κπνξεί ζχληνκα λα

δηεθπεξαηψλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ απηφκαηα ζπζηήκαηα. Ο αξηζκφο ησλ

αηφκσλ πνπ ζα είλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεηνη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζα είλαη πνιχ θαηψηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζε κεξηλψλ

εξγαδνκέλσλ. Κπξίσο αλ ε παγθφζκηα δήηεζε θαη θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ

κεησζεί απφ ηελ εμφλησζε ηνπ άρξεζηνπ πιεζπζκνχ.

πλεπψο έρεη μεθηλήζεη έλαο πφιεκνο εμφλησζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Αθνχ

νη άλζξσπνη έρνπλ γίλεη άρξεζηνη, δελ ηνπο εμνληψλνπλ ζηα ζηξαηφπεδα

ζπγθέληξσζεο, αιιά κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ δσηηθνχ ηνπο ρψξνπ, ηεο ηξνθήο, ηεο

πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. Ζ ηξνκεξή αχμεζε

θαηά 40% ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, ε ζπκπίεζε ή ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο

κε επηδνηνχκελεο πξνζιήςεηο, νη ρακειέο ζπληάμεηο, ην μεραξβάισκα ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο αγνξάο

ηνπ ειεθηξηθνχ είλαη επίζεο πξφζθαηα κέηξα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε.

Ο πιενλάδσλ πιεζπζκφο ζα κπνξεί αθφκα λα εμνλησζεί απφ ηηο επηδεκίεο (ζθφπηκε

δηαζπνξά ηψλ ζηνλ αέξα, ην λεξφ ή ηηο ηξνθέο) θαη απφ ηνπο πνιέκνπο θαηά ηεο

ηξνκνθξαηίαο.

ε φιεο ηηο δπηηθέο ρψξεο, ε ―αζθάιεηα‖ ζα απνηειέζεη ζίγνπξα πξφζρεκα γηα ηελ

αχμεζε ηεο θαηαζηνιήο θαη κηαο πξσηνθαλνχο χθεζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Σν ηέινο

ηεο δεκνθξαηίαο, ε έληαζε ηεο θαηαζηνιήο θαη ε εγθαζίδξπζε ελφο αζηπλνκηθνχ

θξάηνπο ζα είλαη ηα απαξαίηεηα ―αμεζζνπάξ‖ ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο,

πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ νγθνχκελεο θαη βίαηεο ή παξάλνκεο αληηδξάζεηο ηεο

κάδαο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ, ησλ θησρψλ θαη ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ (θινπέο,

ιεειαζίεο, εμεγέξζεηο…) θαη γηα λα εληζρχζνπλ επίζεο ηελ ππνηαγή θαη ηελ

παξαίηεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, έηζη ψζηε λα απνηξέςνπλ κηα

επαλάζηαζε θαηά ηεο ππνλφκεπζεο θαη ηεο ―θνηλσληθήο ηζνπέδσζεο‖ ζηελ νπνία

έρνπλ απνδπζεί νη θπβεξλήζεηο θαη νη πνιπεζληθέο.

Ζ ππνηαγή ζηελ νηθνλνκία ηεο Νέαο Σάμεο δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ απνβιάθσζε ηνπ

θφζκνπ πνπ πξνεγήζεθε ράξε ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, ηελ εμαζζέληζε ηεο θξηηηθήο

ηνπ ηθαλφηεηαο ράξε ζηελ πξνπαγάλδα θαη ηελ ρεηξαγψγεζε, απφ έλαλ ηξφπν δσήο

πνπ δελ αθήλεη νχηε ρξφλν νχηε ελέξγεηα γηα ζθέςε, ην ζηξεο, ηελ ρεκηθή θαη

Page 29: Τα Πρωτόκολλα Της Νέας Τάξης Πραγμάτων

ειεθηξνκαγλεηηθή κφιπλζε, ηα λνζεπκέλα ηξφθηκα, ηα ππλσηηθά θαη εξεκηζηηθά

ράπηα, ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ…

Φαληαζζείηε έλα θαδάλη γεκάην θξχν λεξφ κέζα ζην νπνίν

θνιπκπά αλέκεια έλαο βάηξαρνο. Αλάβεη ε θσηηά θάησ απφ ην

θαδάλη. ε ιίγν ην λεξφ γίλεηαη ριηαξφ. Ο βάηξαρνο αηζζάλεηαη

αθφκα επράξηζηα θαη ζπλερίδεη λα θνιπκπά. Ζ ζεξκνθξαζία

αξρίδεη λα αλε βαίλεη. Σν λεξφ δεζηαίλεηαη. Ο βάηξαρνο αξρίδεη λα

θνπξάδεηαη αιιά πξνο ην παξφλ δελ αλεζπρεί. ε ιίγν ην λεξφ

δεζηαίλεηαη πξαγκαηηθά. Ο βάηξαρνο αηζζάλεηαη πιένλ

δπζάξεζηα, αιιά είλαη θαη απνθακσκέλνο, νπφηε ην αλέρεηαη θαη

δελ θάλεη ηίπνηα. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζπλερίδεη λα

αλεβαίλεη κέρξη ηελ ζηηγκή φπνπ ν βάηξαρνο βξάδεη θαη πεζαίλεη,

ρσξίο λα κπνξέζεη πνηέ λα βγεη απφ ην θαδάλη.

Ζ εκπεηξία απηή είλαη πινχζηα ζε δηδάγκαηα. Γείρλεη φηη ζηνλ

βαζκφ πνπ κηα αξλεηηθή αιιαγή επηβάιιεηαη κε ζηαδηαθφ ηξφπν,

ν λνπο δελ ηελ ζπλεηδεηνπνηεί θαη δελ θηλεηνπνηείηαη ν

κεραληζκφο ηεο αληίδξαζεο, νχηε ηεο εμέγεξζεο. Έηζη επηβάιιεηαη

ε παγθφζκηα Νέα Σάμε, ην πιαλεηηθφ νξγνπειιηθφ ππεξθξάηνο

θαη ν λένο ξαηζηζκφο, έλαο πξσηνθαλήο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο

απφ ηνπο Δπηθπξίαξρνπο, ηελ ππεξεζληθή ειίη, ηνπο ―δηεζλείο

ππαιιήινπο‖ ηεο, ηα θαηά ηφπνπο θεξέθσλα ηνπο.

Έλαο ―λένο βαξβαξηζκφο‖: έλαο θφζκνο πέξαλ ηνπ αλζξψπηλνπ

φπνπ νη ―ππάλζξσπνη‖ ζα ππεξεηνχλ ηνπο ―ππεξάλζξσπνπο‖.