ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

of 20 /20
>>1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟΨΗ Διμηνιαίο εκφραστικό όργανο της ΔΗ.Κ.ΦΑ Προοδευτικής Διμηνιαίο εκφραστικό όργανο της ΔΗ.Κ.ΦΑ Προοδευτικής CAMDEN ROAD 94, CAMDEN TOWN, LONDON, NW19EA CAMDEN ROAD 94, CAMDEN TOWN, LONDON, NW19EA WWW.PROODEFTIKI.ORG.UK WWW.PROODEFTIKI.ORG.UK [email protected] [email protected] - 0044 (0) 2083410751 0044 (0) 2083410751 Ιανουάριος Ιανουάριος - Φεβρουάριος Φεβρουάριος 2009 2009

Embed Size (px)

description

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Transcript of ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Page 1: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ

ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

∆ιµηνιαίο εκφραστικό όργανο της ∆Η.Κ.ΦΑ Προοδευτικής∆ιµηνιαίο εκφραστικό όργανο της ∆Η.Κ.ΦΑ Προοδευτικής

CAMDEN ROAD 94, CAMDEN TOWN, LONDON, NW19EACAMDEN ROAD 94, CAMDEN TOWN, LONDON, NW19EA

WWW.PROODEFTIKI.ORG.UKWWW.PROODEFTIKI.ORG.UK

[email protected] in[email protected] -- 0044 (0) 2083410751 0044 (0) 2083410751

Ιανουάριος Ιανουάριος --

Φεβρουάριος Φεβρουάριος 20092009

Page 2: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>2ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Έχουµε ήδη µπει στην τελική ευθεία για την ε-

κλογή του νέου διοικητικού συµβουλίου της Ε-

θνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Ηνωµένου

Βασιλείου (Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β.). Στις 21 Φεβρουαρί-

ου 2009 οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Η.Β

καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-

ωµα (σε Λονδίνο και Ληντς) και να χαράξουν

την πορεία που θα ακολουθήσει η Φοιτητική

µας Ένωση στην επόµενη χρονιά. Οι φοιτητές

καλούνται να αποφασίσουν κατά πόσο η ΕΦΕΚ

Η.Β θα ξεφύγει από το τέλµα που την έχουν ο-

δηγήσει κάποιοι µε την

ανεύθυνη στάση τους. Σε

αυτή την εκλογική µάχη

καλούµαστε να επιλέξου-

µε κατά πόσο θέλουµε µια

Φοιτητική Ένωση που θα

αγωνίζεται και θα διεκδι-

κεί τα δίκαια µας αιτήµα-

τα ή κατά πόσο θα έχουµε

µια ΕΦΕΚ Η.Β της συντή-

ρησης και της απάθειας.

Επειδή ακριβώς ακούγο-

νται και λέγονται πολλά

για την κατάσταση στην

οποία έχει περιέλθει η

Φοιτητική µας Ένωση

πρέπει να κάνουµε µια α-

ναφορά στα γεγονότα

ώστε να αποκαταστήσου-

µε την αλήθεια και να α-

ποµονώσουµε τους πραγ-

µατικούς υπαίτιους που

την οδήγησαν στη σηµερι-

νή απαράδεκτη αδράνεια.

Σύµφωνα µε το καταστα-

τικό της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., οι εκλογές για την ανά-

δειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να γί-

νονται µια φορά το χρόνο. ∆υστυχώς τη χρονιά

που µας πέρασε Πρωτοπορία και Αναγέννηση

είχαν άλλα σχέδια µε στόχο πάντοτε τη διαφύ-

λαξη των µικροπολιτικών τους συµφερόντων.

Βλέπετε στο βωµό της απώλειας κάποιων ψή-

φων οι συγκεκριµένες παρατάξεις θυσιάζουν µε

µεγάλη ευκολία ολόκληρο το φοιτητικό κί-

νηµα.

Στις 08/12/2007, µε πρόταση της Προοδευ-

τικής η οποία έβρισκε σύµφωνη και την

Πρωτοπορία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ),

αποφάσισε πλειοψηφικά όπως οι εκλογές διεξα-

χθούν στις 15/03/2008 και καταψήφισε την αντι-

πρόταση της Αναγέννησης για τις 08/03/2008.

Και ενώ είχαν ήδη τροχοδροµηθεί οι διαδικασίες

για τις εκλογές στις 15 Μαρτίου 2008, Αναγέν-

νηση και Πρωτοπορία επαναφέρουν αντικατα-

στατικά στη συνεδρία του ∆.Σ (1η Φεβρουαρίου

2008) την πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει η

Αναγέννηση για διεξαγωγή των εκλογών στις

08/03/2008. Η Προοδευτική καταψήφισε την

πρόταση (η οποία τελικά

υϊοθετήθηκε µε πλειοψη-

φ ί α Π ρω τ ο π ο ρ ί α ς -

Αναγέννησης) και θεώρη-

σε αδιανόητη την επανα-

φορά του ιδίου θέµατος.

Στις 24/02/2008 ο τότε

πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Κ.

Η.Β. (στέλεχος της Ανα-

γέννησης) ενηµερώνει το

∆.Σ. για την µη εξεύρεση

αίθουσας, για την διεξαγω-

γή των εκλογών, την καθο-

ρισµένη από εκείνους

(Αναγέννηση – Πρωτοπο-

ρία) ηµεροµηνία. Σε

έκτακτη συνεδρία στις

28/02/2008, η Προοδευτι-

κή παρόλες τις διαφωνίες

της για την ηµεροµηνία

και µπροστά στον κίνδυνο

να µην γίνουν εκλογές

προτείνει χώρο διεξαγω-

γής της εκλογικής διαδικα-

σίας το Κοινοτικό Κέντρο

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του Λονδίνου. Η

πρόταση αυτή απορρίπτεται και από τις δύο

άλλες παρατάξεις χωρίς καµία αντιπρόταση. Η

Προοδευτική, προσπαθώντας να αποτρέψει το

γεγονός να µείνουν οι φοιτητές χωρίς αντιπρο-

σώπευση, επανήλθε µε νέα πρόταση να διεξα-

χθούν οι εκλογές στις 12/04/2008 ώστε να δοθεί

χρόνος για εξεύρεση αίθουσας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-

ΕΦΕΚ Η.Β

Page 3: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>3ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η Πρωτοπορία εισηγείται να διεξαχθούν οι ε-

κλογές τον ερχόµενο Νοέµβριο, µετά από Κα-

ταστατική Συνέλευση και η Αναγέννηση επιφυ-

λάσσεται να απαντήσει. Στις 09/03/2008 το ∆.Σ.

συνέρχεται για την τελική απόφαση για τις ε-

κλογές .

Πρωτο -

π ο ρ ί α

και Ανα-

γέννηση

πλειοψη-

φ ι κ ά

παίρνουν

απόφαση για διεξαγωγή των εκλογών το Νοέµ-

βριο του 2008. Τον Ιούλιο του 2008 είναι πλέον

αντιληπτό από όλους ότι είναι αδύνατο να γί-

νουν εκλογές το Νοέµβριο και έτσι η ΕΦΕΚ πα-

ραµένει ακατάρτιστη για ένα χρόνο. Αυτό φανε-

ρώνει και την αντίληψη που διακατέχει την πα-

ράταξη του ∆Η.ΣΥ Πρωτοπορία αλλά και την

Αναγέννηση για τη σηµασία του έργου που

µπορεί να επιτελέσει η Φοιτητική µας Ένωση.

Εποµένως ας πάψουν να ρίχνουν στάχτη στα

µάτια των φοιτητών και να παρουσιάζονται ως

φοιτητοπατέρες που κόπτονται για το καλό της

ΕΦΕΚ Η.Β και των φοιτη-

τών. Τα γεγονότα είναι

εκεί καταγεγραµµένα για

να τους ξεσκεπάζουν.

Παρόλη την χαώδη αυτή

κατάσταση στην οποία

έσειραν την ΕΦΕΚ Η.Β

(Πρωτοπορία και Αναγέν-

νηση) η ∆Η.Κ.Φ.Α Προοδευτική ως η µόνη πα-

ράταξη που υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των

φοιτητών δεν έπαψε στιγµή να αγωνίζεται για

την εκδηµοκρατικοποίηση του φοιτητικού κινή-

µατος στο Η.Β. Από τον Νοέµβριο του 2006

καταθέτουµε συνεχείς προτάσεις για αλλαγή

του καταστατικού µε δύο κύριους πυλώνες: τη

δηµιουργία µητρώου µελών της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β

για να µπορούν οι φοιτητές να ασκούν δηµο-

κρατικά το εκλογικό τους δικαίωµα χωρίς να

παρατηρούνται ατασθαλείες (µια πρακτική που

εφαρµόζεται σε όλες τις κυπριακές Φοιτητικές

Ενώσεις) και εν συνεχεία το άνοιγµα νέων ε-

κλογικών κέντρων ώστε να εξυπηρετούνται οι

φοιτητές σε όλους τους χώρους του Η.Β.

Μετά από δικές µας πρωτοβουλίες και αγώνες

καταφέραµε, το καλοκαίρι, να πείσουµε και τις

υπόλοιπες παρατάξεις για την σηµαντικότητα

της άµεσης αλλαγής του παρόντος καταστατι-

κού. Είναι αδιανόητο οκτώ και πλέον χιλιάδες

φοιτητές που σπουδάζουν στο

Η.Β να υποχρεώνονται να σκή-

σουν το εκλογικό τους δικαίωµα

στο Λονδίνο. Είναι σηµαντικό

να αναφέρουµε ότι αν η

∆Η.Κ.Φ.Α Προοδευτική δεν α-

νακινούσε το ζήτηµα και φέτος

οι φοιτητές θα αναγκάζονταν να

ψηφίζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Σε αυτές τις συζητήσεις Προοδευτική και Ανα-

γέννηση έβαλαν κάτω τις προτάσεις τους

(γραπτώς) για αλλαγή του καταστατικού. Η

Πρωτοπορία, η οποία µε πρόσφατες της ανακοι-

νώσεις οικειοποιείται των αλλαγών που έχουν

επιτευχθεί, στα σαράντα άρθρα του νέου κατα-

στατικού που δηµιουργήθηκε δεν έχει καταθέ-

σει ούτε µία γραπτή πρόταση. Ας µας εξηγήσει

λοιπόν, πώς η Πρωτοπορία αποτελεί τον κατα-

λυτικό παράγοντα για την προώθησή νέου λει-

τουργικού καταστατικού.

Πρέπει υπεν-

θ υ µ ί σ ο υ µ ε

στην Πρωτο-

πορία, ότι

χωρίς την

πρωτοβουλία

της Προοδευ-

τικής για την

έναρξη διαλόγου για αλλαγή του καταστατικού,

δεν θα ήταν δυνατή η δηµιουργία 2ου εκλογικού

κέντρου στο Leeds. ∆εν αρνηθήκαµε ποτέ ότι

το 2005 κατέθεσαν πρόταση για άνοιγµα τεσσά-

ρων εκλογικών κέντρων. Σήµερα όµως βρισκό-

µαστε στο 2009. Το θέµα δεν είναι µόνο να κα-

ταθέτεις προτάσεις. Η ουσία είναι τα λόγια να

γίνονται πράξεις. Αυτή είναι η και βασική µας

διαφορά. Εµείς ξέρουµε να κάνουµε τα λόγια

µας πράξεις, πράγµα το οποίο έχει αποδείξει η

Προοδευτική µέσα από την 35χρονη ιστορία

της. Αν µέναµε στα κούφια λόγια των προτάσε-

ων τους, σήµερα δεν θα είχαµε καµιά τροποποί-

ηση της εκλογικής διαδικασίας.

Ας µας εξηγήσει λοιπόν, πώς η Πρωτο-πορία αποτελεί τον καταλυτικό παράγο-ντα για την προώθησή νέου λειτουργι-

κού καταστατικού.

Εµείς ξέρουµε να κάνουµε τα λόγια µας πράξεις, πράγµα το οποίο έχει αποδείξει η Προοδευτική µέσα από την 35χρονη

ιστορία της.

Page 4: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>4ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Βέβαια πρέπει να τονίσουµε ότι η δίκη µας

πρόταση για δεύτερο εκλογικό κέντρο δεν α-

φορούσε το Leeds αλλά το Manchester που εί-

ναι και πολύ µεγαλύτερος χώρος σπουδών και

φυσικά θα εξυπηρετούσε καλύτερα τον φοιτη-

τόκοσµο. Λόγω όµως του ότι δε µπορούσε να

παρθεί οµόφωνη απόφαση για το Manchester,

(η Αναγέννηση διαφωνούσε), η Προοδευτική

αποδέχτηκε να ανοίξει η κάλπη για φέτος στο

Leeds ούτως ώστε να διευκολυν-

θούν οι φοιτητές.

Στις 21 του Φεβράρη λοιπόν επιλέ-

γουµε τη φωνή της διεκδίκησης.

Επιλέγουµε τη δύναµη εκείνη που

έχει συµβάλλει µε το άπαν των δυ-

ναµεών της στην εκδηµοκρατικο-

ποίηση όχι µόνο της Φοιτητικής

µας Ένωσης αλλά ολόκληρου του

φοιτητικού κινήµατος. Η Προοδευ-

τική αγωνίζεται για µια Ε.Φ.Ε.Κ.

Η.Β. δηµοκρατική µακριά από α-

κ ρ ο δ ε ξ ι έ ς π λ ε ι ο ψ η φ ί ε ς

(Πρωτοπορίας-Μετώπου) που θα

µας οδηγήσουν σε εθνικιστικές ε-

νέργειες και αποφάσεις. Μια Ε-

ΦΕΚ Η.Β µακριά από ανεύθυνους

χειρισµούς όπως αυτούς που έγιναν

πέρσι από Πρωτοπορία και Ανα-

γέννηση. Θέλουµε τους φοιτητές να

έχουν λόγο και διασφαλισµένο το

δικαίωµα να εκπροσωπούνται µε

συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Θέλουµε µια Φοιτητική Ένωση που

να συµβάλει µε όποιο µέσο διαθέ-

τει στην επίλυση του κυπριακού προ-

βλήµατος στη βάση µιας διζωνικής

δικοινοτικής οµοσπονδίας όπως ορί-

ζουν τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Μια

ΕΦΕΚ Η.Β η οποία να προάγει τα ι-

δανικά της δηµοκρατίας, της ελευθε-

ρίας, της δικαιοσύνης και της ισότη-

τας και να προασπίζεται τα συµφέρο-

ντα

των φοιτητών του Η.Β.

Την 21η Φεβρουαρίου βάζουµε φρένο στην α-

συδοσία όλων αυτών που εκµεταλλεύονται και

καταπατούν τα συµφέροντα του φοιτητή. Χα-

ράσσουµε το δρόµο της δυναµικής διεκδίκη-

σης για όλα αυτά που µας ανήκουν.

Στις 21 Φεβρουαρίου στηρίζουµε

∆Η.Κ.ΦΑ Προοδευτική.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΕΚ ΗΒ

Page 5: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>5ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Είναι επιτακτική ανάγκη όταν αγωνιζόµαστε να

δηλώνουµε ξεκάθαρα τι διεκδικούµε και υπό

ποιά µορφή. Ο στρατηγικός, λοιπόν, στόχος της

δικής µας πλευράς για λύση διζωνικής, δικοινο-

τικής oµοσπονδίας που να ενώνει την πατρίδα

και το λαό µας πρέπει να είναι ο καθοδηγητικός

µας φάρος. Απέναντι σε όσους προπαγανδίζουν

και καταφέρονται ενάντια στη διζωνική-

δικοινοτική οµοσπονδία αλλά και κατ’ επ’

έκταση σε κάθε µορφή λύσης εµείς παραθέτου-

µε την αλήθεια τεκµηριωµένα.

Η προσήλωση σε µια οµόσπονδη επίλυση του

Κυπριακού έχει τις βάσεις της στις επιπτώσεις

της πρόσφατης ιστορίας µας. Το προδοτικό

πραξικόπηµα της 15ης Ιουλίου 1974, ενορχη-

στρωµένο απο το ΝΑΤΟ και εκτελεσµένο απο

την ΕΟΚΑ Β’ και τη Χούντα των Αθηνών αλλά

και η βάρβαρη

τουρκική ει-

σβολή της

20ης Ιουλίου,

διχοτόµησαν

µε αίµα το νη-

σί µας. Βάσει

των νέων συν-

θηκών οδηγη-

θήκαµε στην

αποδοχή της

δ ι ζ ω ν ι κ ή ς -

δικοινοτικής

οµοσπονδίας

ως τη µόνη

εφικτή λύση

του Κυπριακού µε τις Συµφωνίες Κορυφής

Μακαρίου – Ντεκτάς του ’77 και Κυπριανού

Ντεκτάς του ’79.

Ένα Οµοσπονδιακό κράτος αποτελείται απο

δυο τουλάχιστον περιφέρειες µε δικά τους

όργανα εξουσίας µε διαχωρισµό αρµοδιοτήτων

µεταξύ κέντρου και περιφερειών. Είναι κράτος

µε µία κυριαρχία, µια διεθνή προσωπικότητα

και µια ιθαγένεια και οι αρµοδιότητες του αφο-

ρούν την Εξωτερική Πολιτική, Άµυνα, Ασφά-

λεια, ∆ηµοσιονοµικά κ.α. Οι περιφέρειες της

Οµοσπονδίας δεν είναι κυρίαρχα κράτη αλλά

εχουν δικά τους όργανα εξουσίας και αρµοδιό-

τητες όπως την τοπική αυτοδιοίκηση, Παιδεία,

Πολιτισµός, Θρησκεία, Αστυνόµευση κ.α. Με

τον όρο ∆ιζωνικότητα εννοούµε ότι θα υπάρ-

χουν δυο πολιτείες, κοινότητες, καντόνια. Ο

όρος ∆ικοινοτικότητα αναφέρεται στο ότι και

οι δυο κοινότητες θα συµµετέχουν σε όλα τα

όργανα εξουσίας (κυβέρνηση, βου-

λή,δικαστήρια κ.α.) καθώς και στη λήψη των

αποφάσεων. Η επίλυση του Κυπριακού θα βα-

σίζεται στην πολιτική ισότητα µεταξύ των δύο

κοινοτήτων. Πολιτική ισότητα δεν σηµαίνει α-

ριθµητική ισότητα αλλά ίση συµµετοχή σε όλα

τα όργανα λήψης αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς Συναγερµικής

διακυβέρνησης Κληρίδη επιτελέστηκαν σοβα-

ρές παλινδροµήσεις σε σχέση µε το Κυπριακό.

Γίναµε µάρτυρες σοβαρών ταλαντέυσεων από

εθνικιστικές, µιλιταριστικές και µαξιµαλιστικές

εξάρσεις σε επικίν-

δυνες θέσεις ενδοτι-

σµού και αποδοχής

απαράδεκτων θέσε-

ων στο Κυπριακό.

Οδηγηθήκαµε από

τον ενταφιασµό των

ιδεών Γκάλι στις

µυστικές διαβου-

λεύσεις του Λονδί-

νου, από το «Ενιαίο

Αµυντικό ∆όγµα»,

την πυραυλολογία

των S-300 και τα

«την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω», στο πα-

ζάρεµα της κυριαρχίας και το χαρακτηρισµό

των εποίκων σαν «παράνοµων µεταναστών».

Από τη Γριβολογία και τον εθνικισµό στην α-

ποδοχή του «όλα στο τραπέζι» που επέτρεπε

στον Ντενκτάς να θέτει απαράδεκτες και εκτός

ψηφισµάτων ΟΗΕ θέσεις του, στο τραπέζι των

διαπραγµατεύσεων. Και ο Λαός θεατής στο πα-

ζάρεµα και στο ξεπούληµα της πατρίδας µας...

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Page 6: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>6ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Το 2004 η ελληνοκυπριακή κοινότητα, στη µε-

γάλη της πλειοψηφία, απέρριψε την 5η και τε-

λευταία εκδοχή του σχεδίου Ανάν, ως τη λύση

του κυπριακού

προβλήµατος. Οι

εύλογες ενστάσεις,

προβληµατισµοί

και ανησυχίες της

ελληνοκυπριακής

κοινότητας δεν ι-

κανοποιήθηκαν, µε

αποτέλεσµα να α-

πορριφθεί η προ-

τεινόµενη λύση. Η

ετυµηγορία του

λαού πρέπει να εί-

ναι σεβαστή από

όλους. Τα δηµοψη-

φίσµατα δεν είναι

το τέλος του δρό-

µου. Το τέλος του

δρόµου θα έλθει µε

την οριστική επί-

λυση του κυπρια-

κού προβλήµατος,

µε την επανένωση

της πατρίδας και

του λαού µας.

Η στήριξη του λα-

ού και η εκλογή του ∆ηµήτρη Χριστόφια στο

ύπατο αξίωµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δι-

καιώνει την συνεπή και διαχρονική πολιτική

της Αριστεράς για λύση δι-

ζωνικής, δικοινοτικής οµο-

σπονδίας µε πολιτική ισότη-

τα. Αποτελεί γεγονός πως η

διαδικασία επίλυσης του

Κυπριακού έχει πάρει µια

νέα τροπή έπειτα από την εκλογή του ∆ηµήτρη

Χριστόφια στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας.

Στις 21/3/08 διεκπερεώθηκε η πρώτη συνάντη-

ση Χριστόφια-Ταλάτ όπου συµφωνήθηκε να

ξεκινήσουν απευθείας διαπραγµατεύσεις υπό

την αιγίδα του Γ.Γ του ΟΗΕ. Σε κοινή δήλωσή

τους, οι δυο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέ-

σµευσή τους για µια διζωνική,δικοινοτική οµο-

σπονδία στη βάση της πολιτικής ισότητας όπως

ορίζεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Α-

σφαλείας, µε µια και µόνη διεθνή προσωπικό-

τητα καθώς και δύο πολιτείες οι οποιές θα

έχουν ισότιµο καθεστώς.

Κι ενώ επίσηµα όλες οι πολι-

τικές δυνάµεις του τόπου α-

ποδέχονται τη διζωνική-

δικοινοτική οµοσπονδία ως

τη µόνη εφικτή λύση του Κυ-

πριακού, εξακολουθούν να

ακούγονται «φωνές» οι οποί-

ες απορρίπτουν ότι έχει σχέ-

ση µε οµοσπονδία. Οι πρό-

σφατες εξελίξεις απέδειξαν

πόσο αστείες και εκτός πραγ-

µατ ικότητας ήταν ο ι

«αντιοµοσπονδιακές εξάρ-

σεις» διάφορων κύκλων στο

φοιτητικό κίνηµα. Η παράτα-

ξη του ∆Η.ΣΥ Πρωτοπορία

και ο µικρός της αδελφός

που λέγεται Μέτωπο ας εξη-

γήσουν στο κάθε Κύπριο

φοιτητή την κοινή τους πα-

ρουσία στο µνηµόσυνο του

Γρίβα. Ας απαντήσουν λοι-

πόν ξεκάθαρα πως µπορούν

να τιµούν τον ολετήρα της

ίδιας τους της πατρίδας. Πως

µπορούν να βλέπουν τον πε-

νταδάκτυλο και την τούρκικη σηµαία να αλλά

παράλληλα να τιµούν τον αρχιτέκτονα της προ-

δοσίας της Κύπρου υψώνοντας µε καµάρι τα

λάβαρά τους και καταθέτωντας τιµητικά στε-

φάνια. Ας απα-

ντήσουν λοι-

πόν πως µπο-

ρούν να θεω-

ρούν τους εαυ-

τούς τους πα-

τριώτες πράτωντας τις πιο πάνς ενέργειες.

Για εµάς ως ∆Η.Κ.Φ.Α Προοδευτική είναι ξε-

κάθαρο ότι η λύση διζωνικής, δικοινοτικής Ο-

µοσπονδίας στη βάση της πολιτικής ισότητας

όπως προνοείται στα ψηφίσµατα του OHE, εί-

ναι η µόνη λύση που µπορεί να επανενώσει την

πατρίδα και το λαό µας. Το πραγµατικό δίληµ-

µα δεν είναι οµοσπονδία ή κάτι άλλο καλύτερο,

αλλά οµοσπονδία ή διχοτόµηση.

Η παράταξη του ∆Η.ΣΥ Πρωτοπορία και ο µι-κρός της αδελφός που λέγεται Μέτωπο ας εξη-

γήσουν στο κάθε Κύπριο φοιτητή την κοινή τους παρουσία στο µνηµόσυνο του Γρίβα.

Page 7: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>7ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η επαναπροσέγγιση για την Αριστερά, έχει βα-

θιές ιδεολογικές και ταξικές ρίζες, που τρέφο-

νται από το διεθνισµό µας και τους αγώνες για

την ειρήνη. Έχει γερό θεµέλιο της τους αιώνες

ειρηνικής συµβίωσης ε/κ και τ/κ και σφυρηλα-

τήθηκε µέσα στους κοινούς ταξικούς αγώνες ε/

κ και τ/κ, που βρέθηκαν µαζί στις γραµµές του

Λαϊκού Κινήµατος. Είναι κοµµάτι της ιστορίας

και της ταυτότητας του ΑΚΕΛ και του ευρύτε-

ρου Λαϊκού Κινήµατος. Είναι µακρύς ο κατά-

λογος των συντρόφων µας, που πλήρωσαν µε

τη ζωή τους την ταυτότητα του ΑΚΕΛιστή και

την πίστη τους στην αδελφοσύνη Ε/κ και Τ/κ.

Βασική µας πεποίθηση λοιπόν είναι ότι η πολι-

τική της επαναπροσέγγισης είναι αυτή που

γκρεµίζει τα τείχη του διαχωρισµού, που απο-

δυναµώνει και εξουδετερώνει τη διχοτοµική

φιλοσοφία περι του αδύνατου της συµβίωσης

των ε/κ και τ/κ κτίζοντας γέφυρες συνεργασίας

και κατανόησης. Είναι η πολιτική που όχι µόνο

συνδράµει στη λύση του κυπριακού αλλά δηµι-

ουργεί τις προϋποθέσεις για τη βιωσιµότητα

της λύσης. Είναι µε άλλα λόγια µια απαραίτητη

και µακρόχρονη πολιτική. . Αν και είναι απα-

ραίτητο συστατικό του αγώνα µας, από µόνη

της δεν µπορεί να λύσει το Κυπριακό και αυτό

το γνωρίζουµε καλύτερα απο όλους. Το Κυπρι-

ακό είναι πρόβληµα εισβολής και κατοχής, κα-

ταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων απο

µια κατοχική και ιµπεριαλιστική δύναµη, την

Τουρκία εις βάρος του κυπριακού Λαού στο

σύνολο του, ε/κ και τ/κ. Χρειάζεται ταυτόχρο-

να αντιιµπεριαλιστικός και αντικατοχικός αγώ-

νας, µέχρι τη δικαίωση.

Η Προοδευτική Κ.Φ. µε µεγάλη συνέπεια πα-

ραµένει στο πλευρό του Λαού µας στο δύσκο-

λο αγώνα του. Χωρίς ίχνος απογοήτευσης θα

συνεχίσουµε να αντιστεκόµαστε και να παλεύ-

ουµε ακούραστα και ασταµάτητα για

να πέσει κατοχή. Με τη µαζική συµµε-

τοχή µας στις αντικατοχικές εκδηλώ-

σεις, µε την προώθηση της πολιτικής

της επαναπροσέγγισης και µε τον αγώ-

να µας κατά των ξένων επιβουλών προ-

ωθούµε τους στόχους και τις επιδιώξεις µας.

Συνεχίζουµε αταλάντευτα για τη δικαίωση της

πατρίδας µας και την επίτευξη λυσης διζωνικής

δικοινοτικής οµοσπονδίας µε µία κυριαρχία,

µια ιθαγένεια και µία διεθνή προσωπικότητα.

Για µια Κύπρο ελεύθερη,επανενωµένη, ανεξάρ-

τητη, πατρίδα όλων των παιδιών της.

Στις 21 Φεβρουαρίου στηρίζουµε

∆Η.Κ.Φ.Α Προοδευτική.

Page 8: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>8ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την ε-

κλογή του ∆ηµήτρη Χριστόφια στη προεδρεία

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αµετακίνητος

στόχος της παρούσας διακυβέρνησης είναι η

πραγµατοποίηση του οράµατος για µια πιο δί-

καιη κοινωνία και ένα πιο σύγχρονο κράτος µε

οικονοµική ανάπτυξη που θα συνδιάζεται µε

περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το

όραµα ενσαρκώνεται στο προεκλογικό πρό-

γραµµα της κυβέρνησης που στόχο έχει τη δη-

µιουργία ενός σύγχρονου κράτους ευαισθησίας

και ανθρωπιάς, που θα στέκεται αρωγός σ’

όλους τους συµπολίτες µας που έχουν την ανά-

γκη του. Ενός προγράµµατος φιλολαϊκού που

θέτει τον άνθρωπο και την ανάπτυξή του, στο

επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Παρόλες τις αρνητικές συνθήκες που επικρα-

τούν στη διεθνή οικονοµία (καλπάζον πληθωρι-

σµός, αύξηση τιµής πε-

τρελαίου, κρίση στις χρη-

µατοοικονοµικές αγορές,

ανοµβρία) η κυβέρνηση

υλοποιώντας τις δεσµεύ-

σεις της έχει ήδη προβεί

στην παραχώρηση µιας σειράς µέτρων. Προχώ-

ρησε στην παραχώρηση πασχαλινού επιδόµα-

τος σε όλους ανεξαίρετα τους συνταξιούχους

του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους

δικαιούχους κοινωνικής σύνταξης και τους λή-

πτες δηµοσίου βοηθήµατος. Αυξήθηκε επίσης

το δηµόσιο βοήθηµα κατά 12% καθώς και ο κα-

τώτατος µισθός πρόσληψης από 698,82 € σε

€743. Για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιµε-

τώπιση του προβλήµατος της ακρίβειας η κυ-

βέρνηση προχώρησε στην επανασύσταση πάνω

σε νέο νοµοθετικό πλαίσιο και σε µόνιµη βάση

της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού.

Πέραν των µέτρων αυτών η κυβέρνηση προχώ-

ρησε και στις εξής ενέργειες. Τερµάτισε την

άδικη πρακτική αποκοπής δηµόσιων βοηθήµα-

των από τους εγκλωβισµένους όταν αυτοί συ-

νταξιοδοτούνται ή εργάζονται. Κατά πολύ στο-

χευµένο τρόπο έχει αποφασιστεί η παροχή 10

εκατοµµυρίων ευρώ για τη µείωση της τιµής

χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος στους πολύ-

τεκνους, τους λήπτες δηµοσίου βοηθήµατος, τα

άτοµα µε βαριές αναπηρίες και τα φτωχά νοικο-

κυριά. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλί-

ου η κυβέρνηση προχωρά στην ανέγερση νέων

οικιστικών µονάδων σε κυβερνητικούς οικι-

σµούς αυτοστέγασης. Αποφασίστηκε επίσης, η

αύξηση της επιδότησης του ενοικίου σε εκτοπι-

σθέντες και παθόντες, ενώ συνεχίζεται µε εντα-

τικούς ρυθµούς η έκδοση των τίτλων ιδιοκτησί-

ας. Σε ότι αφορά το πρόβληµα του νερού

(πρόβληµα που υπήρχε ανέκαθεν) η κυβέρνηση

Χριστόφια ήταν η πρώτη που πήρε µέτρα ώστε

να µην πληγεί ο τόπος µας (εισαγωγή νερού α-

πό Ελλάδα και δηµιουργία µονάδας αφαλάτω-

σης).

Σε ότι αφορά τα θέµατα παιδείας η κυβέρνηση

∆. Χριστόφια και το Υπ. Παιδείας έχουν ήδη

δείξει απτά δείγµατα γραφής ως προς την απο-

φασιστικότητα τους να υλοποιήσουν µε ταχείς

ρυθµούς την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση. Η

ανακήρυξη της φετινής χρονιάς ως έτους Εκ-

παιδευτικής Μεταρρύθµισης, ο διορισµός επι-

στηµονικής επιτροπής για την συγγραφή νέων

αναλυτικών προγραµµάτων η οποία θα προχω-

ρήσει σε εισηγήσεις για αλλαγές στο περιεχόµε-

νο και τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος,

η συγκρότηση επιτροπής για την αντιµετώπιση

του φαινοµένου της µαθητικής παραβατικότη-

τας,ο διορισµός Επιστηµονικού Συµβουλίου

στα πλαίσια της αναβάθµισης του Παιδαγωγι-

κού Ινστιτούτου και της δηµιουργίας του Κέ-

ντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

καθώς και ο ορισµός Επιτροπής για τον εκσυγ-

χρονισµό και την ενοποίηση της νοµοθεσίας για

την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αποτελούν ενέρ-

γειες προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σε ότι αφορά τα θέµατα παιδείας η κυβέρνηση ∆. Χριστό-φια και το Υπ. Παιδείας έχουν ήδη δείξει απτά δείγµατα

γραφής ως προς την αποφασιστικότητα τους να υλοποιή-σουν µε ταχείς ρυθµούς την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση.

Page 9: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>9ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Περαιτέρω, σ΄ αυτούς τους έξι µήνες από την

εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας έχουν

ληφθεί αποφάσεις και υλοποιούνται µέτρα

άµεσης εφαρµογής στα πλαίσια της τρέχουσας

σχολικής χρονιάς όπως:

Ίδρυση Ιατρικής

Σχολής στο Πα-

νεπιστήµιο Κύ-

πρου.

Πρόγραµµα ει-

σαγωγικής επι-

µόρφωσης εκ-

παιδευτικών

Επέκταση και

στήριξη των

Ζωνών Εκπαι-

δευτικής Προτε-

ραιότητας.

Επέκταση του

προαιρετικού ολοήµερου Νηπιαγωγείου.

Επέκταση του θεσµού του Υπεύθυνου Τµήµα-

τος στην Α’ Γυµνασίου.

Επέκταση της εργαστηριοποίησης των µαθηµά-

των Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο.

Οργάνωση τµηµάτων ταχύρυθµης εκµάθησης

της ελληνικής γλώσσας από αλλόγλωσσους µα-

θητές.

Η έναρξη της σχολικής

χρονιάς σηµαδεύτηκε και

µε τις αντιδράσεις γύρω

από τον υπό έµφαση στό-

χο για καλλιέργεια κουλ-

τούρας ειρηνικής συµβίωσης µε στόχο την α-

παλλαγή από την κατοχή. Ως Προοδευτική Κ.Φ

θέλουµε να χαιρετήσουµε για µια ακόµη φορά

την απόφαση της κυβέρνησης επί του θέµατος.

Ο εν λόγω στόχος συµβάλλει σηµαντικά στην

υπέρτατη επιδίωξη µας για απαλλαγή από την

κατοχή και για επανένωση της πατρίδας και

του λαού µας. Είναι µε ιδιαίτερη έκπληξη που

παρακολουθούµε τις σκιαµαχίες και τις άνευ

περιεχοµένου αντιδράσεις κάποιων για τη διδα-

σκαλία του µαθήµατος της ιστορίας στα σχο-

λεία. Ενώ έχει επανειληµµένως τονιστεί ότι οι

όποιες αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισµός στο

µάθηµα της ιστορίας θα πραγµατοποιηθεί στα

ευρύτερα πλαίσια της αναθεώρησης των ανα-

λυτικών προγραµµάτων, κάποιοι προσπαθώ-

ντας εµφανώς να πλήξουν το ΑΚΕΛ και τον

πρόεδρο Χριστόφια φτιάχνουν φαντα-

στικά σενάρια αλλαγών, ασκούν κρι-

τική στα σενάρια αυτά και δίνουν απί-

στευτες προεκτάσεις.

Ολόκληρος ο κυπριακός λαός παρα-

κολουθεί απορηµένος το αλαλούµ το-

ποθετήσεων από πλευράς ∆Η.ΣΥ. και

του φοιτητικού του φερέφωνου της

Πρωτοπορίας. Θυµίζουµε ότι από το

βήµα του συνεδρίου της ΠΣΕΜ ο κος

Νίκος Τορναρίτης προσπάθησε πριν

µερικούς µήνες να οικειοποιηθεί την

ιδέα για να καταστεί η επανένωση και

η ειρηνική συµβίωση υπό έµφαση

στόχος της παιδείας µας. Ακολούθη-

σαν πρόσφατα οι ακραίες αντιδράσεις του βου-

λευτή του ∆Η.ΣΥ. κου Θεµιστοκλέους οι οποί-

ες θύµιζαν σκοτεινές σελίδες της ιστορίας µας

όπως και άλλων στελεχών όπως ο κος Σαµψών

και η εφηµερίδα του. Αποκαλυπτική βέβαια

των προθέσεων των κύκλων αυτών υπήρξε η

πρόσφατη τοποθέτηση της παράταξης του

∆Η.ΣΥ. στους καθηγητές «Αλλαγή», ότι θα

πρέπει να προστατευτεί ο Γρίβας «από το Ακε-

λικό λεξιλόγιο!». Την ίδια στιγµή ο πρόεδρος

του ∆Η.ΣΥ. φέρε-

ται να στηρίζει τις

ενέργειες του Υ-

πουργού Παιδείας

και Πολιτισµού.

Σε αυτό το αλαλούµ προστίθενται οι δηλώσεις

του προέδρου της ΝΕ.∆Η.ΣΥ. οι οποίες ταυτί-

ζονται µε τις ακραίες αντιδράσεις του Αρχιεπι-

σκόπου και του ακροδεξιού ∆ράσις-Κες. Βέ-

βαια είναι γνωστή η αντίληψη κάποιων για την

ιστορική αλήθεια. Ας θυµηθούµε την

«αποκατάσταση των 62», την προσπάθεια εξα-

γνισµού του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄ από την

κυβέρνηση ∆Η.ΣΥ.. Ας θυµηθούµε την ανι-

στόρητη και προκλητική απόφαση της τότε Υ-

πουργού Κλαίρης Αγγελίδου να στέλνονται τα

παιδιά µας για «προσκύνηµα» στο µνηµείο του

ολετήρου της Κύπρου Γρίβα στη Λεµεσό.

Ας θυµηθούµε την «αποκατάσταση των 62», την προσπάθεια εξαγνισµού του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄ από την κυβέρνηση ∆Η.ΣΥ..

Page 10: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>10ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Είναι πασιφανές ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν

συνηθίσει να χρησιµοποιούν την Ιστορία ως

ιδεολογικοπολιτική προπαγάνδα για πλύση ε-

γκεφάλου των µαθητών µας, φοβούνται την

ιστορική αλήθεια και τη διδασκαλία της στα

σχολεία. Για παράδειγµα τα γεγονότα του

1974, της προπρα-

ξικοπηµατικής πε-

ριόδου και τα χρό-

νια µετά την βάρ-

βαρη τουρκική ει-

σβολή αναφέρο-

νται ακροθιγώς

στη σχολική ιστο-

ρία. Γιατί; Τι

έχουν να συγκαλύ-

ψουν κάποιοι; Εί-

µαστε ικανοποιη-

µένοι µε το να µη

γνωρίζουν οι µα-

θητές µας πως φτάσαµε στην τραγωδία του

’74; Ποιοι και πως άνοιξαν τις κερκόπορτες

της προδοσίας; Πως φτάσαµε στην εισβολή και

την κατοχή; Είµαστε ικανοποιηµένοι από την

απουσία του έπους της Αντίστασης; Είµαστε

ικανοποιηµένοι από την απουσία των ηρώων

µας που έπεσαν για τη δηµοκρατία και την ε-

λευθερία από τα σχολικά εγχειρίδια; Είµαστε

ικανοποιηµένοι από την απουσία του µεταπρα-

ξικοπήµατος; Είµαστε ικανοποιηµένοι από την

απουσία των µετέπειτα χρόνων και κυρίως τη

συνοµολόγηση των συµφωνιών υψηλού επιπέ-

δου από τον Πρόεδρο Μακάριο και το Σπύρο

Κυπριανού και οι οποίες αποτελούν πολιτική

πυξίδα για τις επιδιώξεις µας σήµερα; Είναι

δυνάµεις όπως το ∆Η.ΚΟ. και η Ε∆ΕΚ ικανο-

ποιηµένες από αυτές τις ιστορικές στρεβλώσεις

και δεν επιθυµούν οποιεσδήποτε αλλα-

γές;

Εµείς ως Προοδευτική Κ.Φ δεν είµαστε

ικανοποιηµένοι. Ούτε πιστεύουµε η συ-

ντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λα-

ού. ΄Εστω και εάν αυτές οι ιστορικές

στρεβλώσεις προφανώς βολεύουν κά-

ποιους. Εκτιµούµε, ότι περαιτέρω συζή-

τηση επί του θέµατος και µάλιστα µε τη

µορφή των αφορισµών και της κινδυνολο-

γίας, που δυστυχώς υπήρξε από ορισµένους

κύκλους, όχι µόνο δεν βοηθά αλλά προκαλεί

ζηµιά στις προσπάθειες που καταβάλλει η

πλευρά µας για να αποσταλούν ορθά µηνύµατα

τόσο διεθνώς όσο και ανάµεσα στους τ/κ συ-

µπατριώτες µας. Ταυτόχρονα υπονοµεύει το

αναγκαίο κλίµα ενό-

τητας και συναίνεσης

που έχει οικοδοµηθεί

γύρω από τον Πρόε-

δρο της ∆ηµοκρατίας,

εν µέσω µιας ιδιαίτε-

ρα κρίσιµης περιόδου

ουσιαστικών διαπραγ-

µατεύσεων για συνο-

λική επίλυση του πο-

λιτικού µας προβλή-

µατος

Ως Προοδευτική Κ.Φ

παρά τη θετική αποτί-

µηση του κυβερνητικού έργου για την Παιδεία,

εκτιµούµε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γί-

νουν πολύ περισσότερα στην κατεύθυνση υλο-

ποίησης του κυβερνητικού προγράµµατος και

της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Ως η παρά-

ταξη της Αριστεράς στους φοιτητικούς χώρους

θα κάνουµε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για

να πλησιάσουµε στο όραµα για διασφάλιση

του δικαιώµατος σε όλα τα παιδιά και τους νέ-

ους µας σε µια ψηλής ποιότητας, δηµόσια, δω-

ρεάν εκπαίδευση, για ένα σχολείο χαράς, δηµι-

ουργίας για µια Παιδεία δηµοκρατική και αν-

θρώπινη. ∆έσµευση µας αποτελεί η συνέχιση

και η ενδυνάµωση των αγώνων µας προς

όφελος των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού

και ειδικότερα της νεολαίας µας.

Συνεχίζουµε µαζί για

νέες κατακτήσεις...

Page 11: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>11ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Ο Συνεταιρισµός για την Ειρήνη (ΣγΕ) είναι

ένα πρόγραµµα του ΝΑΤΟ µε σκοπό την ενί-

σχυση της ‘’εµπιστοσύνης΄΄ µεταξύ των µελών

του, των µελών της ΕΕ και των µελών του πρώ-

ην ανατολικού µπλόκ. Όπως αναφέρεται στην

επίσηµη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ, την κύρια δη-

λαδή ενηµέρωση για το ΣγΕ, ο Συνεταιρισµός

ιδρύθηκε µε στόχο τη συνεργασία µεταξύ ξεχω-

ριστών κρα-

τών και του

ΝΑΤΟ. Ο

ΣγΕ δηµι-

ουργήθηκε

τον Ιανουά-

ριο του

1994 στην

σύνοδο κο-

ρυφής του

ΝΑΤΟ στις

Βρυξέλλες

και ουσια-

στικά είναι

ένας προθά-

λαµος για

ένταξη των

χωρών µε-

λών του,

στο ΝΑΤΟ.

∆ηλαδή ο

σκοπός αρ-

χικά ήταν η

α ν ά π τ υ ξ η

σχέσεων µε

το ΝΑΤΟ και στη συνέχεια η πλήρης ένταξη.

Πειστήριο έιναι και το γεγονός ότι, 10 πρώην

µέλη του ΣγΕ έγιναν µέλη του ΝΑΤΟ. Τα 10

αυτά µέλη είναι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η

Ουγγαρία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Βουλγαρί-

α, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουµανία, η Σλο-

βακία και η Σλοβενία.

Για να µπορεί µια χώρα να καταστεί µέλος του

ΣγΕ είναι απαραίτητο να περάσει για 2 χρόνια

από την διαδικασία της ένταξης. Σε αυτό το δι-

άστηµα, η προς ένταξη χώρα υποχρε-

ούται να υπόκειται σε έλεγχο από το

ΝΑΤΟ, ως προς την ικανότητα εκτέ-

λεσης και συµµετοχής της στις λει-

τουργίες της συµµαχίας. Η κάθε χώρα

δεσµεύεται για διαφάνεια στη διαµόρφωση της

εθνικής της άµυνας και του στρατού της, το

«δηµοκρατικό» έλεγχο στις στρατιωτικές δυνά-

µεις και τη κοινή δράση µε το ΝΑΤΟ σε

«ειρηνικές και ανθρωπιστικές» εκστρατείες.

Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την εµπλοκή

των χωρών

στα εγκλή-

µατα του

ΝΑΤΟ, δια-

σφαλίζεται

και η δυνα-

τότητα του

ΝΑΤΟ να

παρακολου-

θεί και να

ελέγχει την

άµυνα κάθε

χώρας – µέ-

λους του

ΣγΕ. Πα-

ράλληλα το

ΝΑΤΟ µέ-

σω του προ-

γράµµατος

του ΣγΕ,

εξασφαλίζει

και την οι-

κονοµική ενίχυση των µελών του, αφού οι προς

ένταξη χώρες δεσµέυονται να ενισχύουν του

στρατιωτικούς εξοπλισµούς τους από χώρες-

µέλη του ΝΑΤΟ. Ο ΣγΕ ουσιαστικά δηµιουρ-

γήθηκε ως αποτέλεσµα της ανάγκης επέκτασης

και διεύρυνσης του ΝΑΤΟ µε σκοπό να δικαιο-

λογεί την ύπαρξη του, αλλά και τις δολοφονι-

κές επιχειρήσεις του.

Συνεταιρισµός για την Ειρήνη

Page 12: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>12ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Ως Προοδευτική Κ.Φ θεωρούµε ότι είναι χρέ-

ος όλων µας και πρώτιστα των νέων ανθρώ-

πων, να µην επιτρέψουµε την ένταξη της χώ-

ρας µας στο ΣγΕ. Τόσο το πραξικόπηµα, όσο

και η τουρκική εισβολή είχαν σχεδιαστεί στα

κλε ι -

σ τ ά

δ ω -

µάτια

τ ο υ

Ν Α -

Τ Ο ,

ε ν ώ

τα ΝΑΤΟϊκά όπλα ενίσχυσαν και ενισχύουν

µέχρι σήµερα τον κατοχικό στρατό της Τουρ-

κίας η οποία είναι µέλος του ΝΑΤΟ εδώ και

δεκαετίες. Πολλές φορές το ΝΑΤΟ ενίσχυσε

και συνεργάστηκε µε

στυγνά δικτατορικά

καθεστώτα ενάντια

στις λαϊκές ελευθερί-

ες και το παγκόσµιο

προοδευτικό κίνηµα.

Το ΝΑΤΟ πρωταγω-

νίστησε στην εισβολή

στη Γιουγκοσλαβία, στο Πόλεµο του Κόλπου,

στην εισβολή στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Στηρίζει την ισραηλινή κατοχή στη Παλαιστί-

νη. Το ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικά ένας από τους

πιο σηµαντικούς βραχίονες του παγκόσµιου

ιµπεριαλισµού µε στόχο την επιβολή της αµε-

ρικάνικης αιµατοβαµµένης κυριαρχίας.Πιθανή

ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, καθόλου δεν

σηµαίνει ισοτιµία απέναντι σε ένα άλλο µέλος

τους οργανισµού όπως η Τουρκία. Αντίθετα

θα σηµαίνει την πλήρη υποταγή στον ισχυρό.

Με βάση τα σηµερινά ισοζύγια δυνάµεων

στον κόσµο η ένταξη µας στο ΝΑΤΟ θα ισο-

δυναµούσε µε την ένταξη της Κύπρου σε ένα

στρατόπεδο µε το ρόλο του νεοσύλλεκτου και

την Τουρκία µε το ρόλο του συνταγµατάρχη.

Πιθανή ένταξη της Κύπρου στο ΣγΕ θα σηµαί-

νει την οριστική µετατροπή της Κύπρου σε

ένα «αβύθιστο νατοϊκό αεροπλανοφόρο» για

επιθέσεις ενάντια στους γειτονικούς λαούς της

Μέσης Ανατολής. Επιπρόσθετα θα διευκολύ-

νει την επιβολή µιας

«νατοϊκής λύσης»

στο Κυπριακό, δηλα-

δή της οριστικής δι-

χοτόµησης Με αυτό

τον τρόπο, αντί να

συµβάλουµε στην ορ-

θή λύση του Κυπριακού θα συµβάλουµε

στην αναβάθµιση του ΝΑΤΟ και την υποκα-

τάσταση του ΟΗΕ, κάτι που επιδιώκεται από

τον ιµπεριαλισµό.

∆υστυχώς

ορισµένοι

κύκλοι µε

πρωτεργά-

τ η τ ο

∆ Η . Σ Υ

και τα στε-

λέχη του

(Αβέρωφ Νεοφύτου και Ιωάννη Κασουλίδη)

ισχυρίζονται πως η ένταξη µας στο ΣγΕ κρίνε-

ται αναγκαία για περαιτέρω ενίσχυση της

‘’διεθνούς µας εικόνας΄΄. Η φοιτητική παράτα-

ξη του Συναγερµού Πρωτοπορία ακολουθώ-

ντας την πολιτική που χάραξε το κόµµα της

στηρίζει την ένταξη της χώρας µας στο ΣγΕ.

Αυτή είναι η υ-

πεύθυνη στάση

της παράταξης

της δεξιάς προς

τους νέους αν-

θρώπους και την

πατρίδα µας; Ε-

πιδιώκουν η χώ-

ρα µας να συµµετέχει στις δολοφονικές επιθέ-

σεις του ΝΑΤΟ κατά των αδύναµων χωρών οι

οποίες στο διάβα τους αιµατοκυλούν χιλάδες

ανθρώπων; Ποιά είναι η λογική που τους επι-

τρέπει να ξεχνούν τα εγκλήµατα του ΝΑΤΟ

στην Κύπρο; Ξεχνούν το δίδυµο έγκληµα του

πραξικοπήµατος και της εισβολής που ήταν

αποτέλεσµα µεθοδεύσεων του ΝΑΤΟ;

Ως Προοδευτική Κ.Φ θεωρούµε ότι είναι χρέος όλων µας και πρώτιστα των νέων ανθρώπων,

να µην επιτρέψουµε την ένταξη της χώρας µας στο ΣγΕ.

Ποιά είναι η λογική που τους επιτρέπει να ξε-

χνούν τα εγκλήµατα του ΝΑΤΟ στην Κύπρο;

Η Προοδευτική Κ.Φ δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να παραµείνει η πατρίδα µας εκτός του Συνεταιρισµού για την Ει-ρήνη και θα εντείνει τις προσπάθειες της για µια δίκαιη και βιώσι-µη λύση στο Κυπριακό στη βάση µιας διζωνικής, δικοινοτικής οµο-

σπονδίας.

Page 13: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>13ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Ισχυρίζονται ότι πιθανή ένταξη της Κύπρου

στο ΣγΕ θα δώσει νέες δυνατότητες για αξιο-

ποίηση της «αµυντικής» πολιτικής της Ε.Ε.

και επικαλούνται την γειτνίαση της Κύπρου

µε την Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της

προσπάθειας της

Ε.Ε. για αυξηµένη

παρουσία στην πε-

ριοχή. ∆ηλαδή η

Κύπρος θα αναλά-

βει ενεργό ρόλο

στην ιµπεριαλιστι-

κή πολιτική της

Ε.Ε. για επεµβάσεις

στα εσωτερικά γει-

τονικών χωρών φί-

λα προσκείµενες

προς την Κύπρο και

το πολιτικό µας

πρόβληµα. Αναφέ-

ρουν ότι µε την

ένταξη της Κύπρου

στον ΣγΕ θα στα-

µατήσει η Τουρκία

να αποκλείει την

Κύπρο από λει-

τουργίες της Ε.Ε.

όπως την Κοινή Ευ-

ρωπαϊκή Πολιτική

Άµυνας και Ασφά-

λειας (ΚΕΠΑΑ). Η

ΚΕΠΑΑ είναι χώ-

ρος απόφασης όλων των αντιδραστικών, αντι-

δηµοκρατικών και κατασταλτικών µέτρων ε-

ντός Ε.Ε. και όλων των ιµπεριαλιστικών σχε-

δίων εκτός Ε.Ε.

Μέσα σε αυτά τα δεδοµένα, ∆ΗΣΥ,

∆ΗΚΟ –Ε∆ΕΚ επιθυµούν η Κύπρος να

ενταχθεί στον ΣγΕ όχι µόνο εγκαταλεί-

ποντας τη διαχρονική της θέση για ου-

δετερότητα, αλλά επίσης να λάβει θέση

ενάντια σε µια χώρα όπως τη Ρωσία από

την οποία διαχρονικά έχει λάβει στήρι-

ξη, µε το µέρος του οργανισµού στους

κόλπους του οποίου έχουν σχεδιαστεί

και εκτελεστεί, τα µεγαλύτερα εγκλήµα-

τα εις βάρος της Κύπρου, το προδοτικό

πραξικόπηµα και η βάρβαρη τουρκική

εισβολή.

Η Προοδευτική Κ.Φ ως η µόνη αξιόπιστη δύ-

ναµη στο φοιτητικό κίνηµα αντιλαµβάνεται

τους κινδύνους που εµπερικλείει η ένταξη µας

σε ένα τέτοιο δολο-

φονικό Συνεταιρι-

σµό και δεσµεύεται

ότι θα συνεχίσει να

αντιστέκεται σε τέ-

τοιου είδους µεθο-

δεύσεις. Θα συνεχί-

σουµε να αγωνιζό-

µαστε για να παρα-

µείνει η πατρίδα µας

εκτός του Συνεταιρι-

σµού για την Ειρήνη

και θα εντείνουµε

τις προσπάθειες µας

για µια δίκαιη και

βιώσιµη λύση στο

Κυπριακό στη βάση

µιας διζωνικής, δι-

κοινοτικής οµοσπον-

δίας. Για µια πατρί-

δα ειρήνης και ευη-

µερίας!

Στις 21 Φεβρουαρίου ψηφίζουµε

∆Η.Κ.Φ.Α Προοδευτική...

Για ένα καλύτερο αύριο...

Για µια καλύτερη Κύπρο...

Page 14: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>14ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η εν ψυχρώ µαζική δολοφονία εκατοντάδων

Παλαιστινίων κατά την πρόσφατη ιµπεριαλιστι-

κή επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρί-

δα της Γάζας, έρχεται να προστεθεί στα πρό-

σφατα γεγονότα σε Γιουγκοσλαβία, Αφγανι-

στάν και Ιράκ. Με

πρόφαση την κατα-

πολέµηση της

«τροµοκρατ ίας»

γίνεται προσπάθεια

συγκάλυψης του

αµερικανονατοϊκού

ιµπεριαλισµού, µέ-

σα στα πλαίσια της

«Νέας τάξης πραγ-

µάτων». Το Ισραήλ

ως ένας από τους

καλύτερους συµµά-

χους των ΗΠΑ στην περιοχή επιτελεί το ρόλο

που του έχουν αναθέσει, σπέρνοντας για άλλη

µια φορά τη φρίκη και το θάνατο.

Ο ισραηλινός πόλεµος στη Γάζα κόστισε τη ζω-

ή σε 1.310 Παλαιστίνιους. Τουλάχιστον 700 εί-

ναι άµαχοι και ανάµεσά τους βρίσκονται 410

παιδιά. Οι παλαιστινιακές ένοπλες ορ-

γανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι 112

µαχητές τους και 180 αστυνοµικοί της

Χαµάς σκοτώθηκαν. Το Ισραήλ έχασε

10 στρατιώτες, ενώ τρεις άµαχοι σκο-

τώθηκαν από ρουκέτες που ερρίφθη-

σαν στη νότια επικράτεια. Έπειτα από

σφυροκόπηµα 22 ηµερών στη Λωρίδα

της Γάζας καταστράφηκαν πέντε χι-

λιάδες σπίτια, 16 κυβερνητικά κτίρια

και 20 τεµένη, ενώ περίπου 20.000 κα-

τοικίες υπέστησαν ζηµιές. ∆εκάδες χιλιάδες

άνθρωποι έχουν µείνει άστεγοι. Γειτονιές της

Γάζας είναι σήµερα αγνώριστες από τους βοµ-

βαρδισµούς ενώ παντού υπάρχουν συντρίµµια

και ερείπια. Η πρόσφατη επίθεση αποτελεί την

πιο αιµατηρή από το 1947.

Η Προοδευτική, συναισθανόµενη τη σηµασία

της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, ξε-

κίνησε µια σειρά από δραστηριότητες.

Με τη µαζική πορεία διαµαρτυρίας

που πραγµατοποιήθηκε από το ΑΚΕΛ,

την ΠΕΟ και την Ε∆ΟΝ στις 3 του Γε-

νάρη στην Κύπρο. Συναγωνιστές σε

αυτό τον αγώνα βρήκαµε τις οργανώσεις ΝΕ-

∆ΗΚ και ΝΕ∆ΕΚ και τη νεολαία του CTP στην

Κύπρο. Με τη συµµετοχή της, µαζί και µε

άλλους φορείς του Κυπριακού Λαϊκού κινήµα-

τος, σε αποστολή στην Παλαιστίνη µε εκπρό-

σωπο της Προοδευτική Κ.Φ.

τον Παναγιώτη Παττίχη. Με τη

συµµετοχή στις µαζικές κινητο-

ποιήσεις του ελληνικού φοιτη-

τικού κινήµατος και του

Σ.Α.Σ.Α και µε τη διοργάνωση

αντιπολεµικής εκδήλωσης στην

Αθήνα. Η Προοδευτική στέκει

στο πλευρό των αγωνιζόµενων

Παλαιστινίων που διεκδικούν

µια ελεύθερη και ανεξάρτητη

πατρίδα.

Ως Προοδευτική καταδικάζου-

µε για ακόµα µια φορά την αλαζονική επιθετική

συµπεριφορά του Ισραήλ κατά των Παλαιστινί-

ων και καλούµε τη διεθνή κοινότητα να συµβά-

λει καθοριστικά, ώστε το συντοµότερο δυνατόν

να επαναρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία που

να έχει σαν στόχο

τη λύση δύο κρα-

τών, την αναγνώ-

ριση των νόµιµων

δικαιωµάτων του

Παλαιστινιακού

Λαού και τη δηµι-

ουργία ενός κυρί-

αρχου Παλαιστινι-

ακού κράτους στα

εδάφη του 1967, µε πρωτεύουσα την Ανατολι-

κή Ιερουσαλήµ. Θα αντιπαλέψουµε µε αποφα-

σιστικότητα τις δυνάµεις του ιµπεριαλισµού,

που τόσα δεινά έφεραν και στον δικό µας τόπο.

Απέναντι τους θα βρουν τους Λαούς που αγωνί-

ζονται.

Νέα Τάξη Πραγµάτων -

Παλαιστινιακό Πρόβληµα

Page 15: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>15ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Εδώ και µερικούς µήνες είναι γεγονός ότι ζού-

µε όλοι υπό την σκιά της παγκόσµιας οικονο-

µικής κρίσης. Μιας κρίσης που ξεκίνησε από

την µητρόπολη του καπιταλισµού τις Η.Π.Α

και σήµερα απειλεί άµεσα όλες τις οικονοµίες

του κόσµου. Η εν λόγω κρίση είναι

αποτέλεσµα του ίδιου του οικονοµι-

κού συστήµατος και του νεοφιλελεύ-

θερου συντηρητικού µοντέλου.

Τα αίτια της κρίσης αυτής προέρχο-

νται µέσα από την φύση του συστή-

µατος, το οποίο θέλει την συσσώ-

ρευση των κερδών και των χρηµά-

των σε όλο και λιγότερα χέρια. Αυ-

τό έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση

του χάσµατος µεταξύ πλούσιων και

φτωχών και τη µείωση της αγορα-

στικής δύναµης των καταναλωτών.

Το νεοφιλελεύθερο µοντέλο εφαρ-

µόστηκε και θεοποιήθηκε πρώτα

στις Η.Π.Α όπου τα πάντα υποτά-

χθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα ενώ ο

κρατικός τοµέας βρέθηκε στο περι-

θώριο. Ξεπούλησαν δηλαδή περιου-

σία και εταιρίες του κράτους στον

ιδιωτικό τοµέα. Κάτι ανάλογο ζη-

τούσε και στην Κύπρο ο ∆ηµοκρατι-

κός Συναγερµός πριν µερικά χρόνια.

Όλα αυτά είχαν ανυπολόγιστες οικο-

νοµικές και κοινωνικές συνέπειες.

Στην αµερικανική κοινωνία εµφανί-

στηκαν πολλά προβλήµατα. Ένα από

τα µεγαλύτερα ήταν και το στεγαστι-

κό αφού ο αριθµός των φτωχών οι-

κογενειών αυξήθηκε ραγδαία (10 ε-

κατοµµύρια το 2006). Η ανάγκη α-

γοράς κατοικίας από τους φτωχούς και µικρο-

µεσαίους Αµερικανούς ώθησε τις τράπεζες σε

µια κούρσα ανταγωνισµού, οι επενδύσεις των

οποίων διπλασιάστηκαν και έβαλαν σαν στόχο

το βραχυπρόθεσµο κέρδος µέσα από τη ανάλη-

ψη αυξηµένου ρίσκου. Η φούσκα του κτηµατι-

κού οξύνθηκε και έκρηξη ήταν ανα-

πόφευκτη.

Είναι γεγονός ότι µερικοί οικονοµο-

λόγοι προέβλεψαν την κρίση αλλά

τα πολιτικά και οικονοµικά κέντρα

εξουσίας τους αγνόησαν. Τις κρίσεις αυτές τις

είχαν προβλέψει άλλωστε και οι µεγάλοι θεω-

ρητικοί του σοσιαλισµού αφού όπως είπε και

ίδιος ο Λένιν χρόνια πριν, ο ελεύθερος αντα-

γωνισµός µετατρέπεται σε µονοπώλιο λόγω

της συγκέντρωσης της παραγωγής σε ολοένα

και λιγότερες επιχειρήσεις. Είναι γεγονός ότι

πολλοί αναλυτές και οικονοµολόγοι έστρεψαν

την προσοχή τους στους τόµους του

‘Κεφαλαίου’ του Κάρλ Μάρξ ενώ στην Γερµα-

νία έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις του συγκεκρι-

µένου βιβλίου κατά 300%.

Οικονοµική Κρίση

Page 16: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>16ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

∆υστυχώς το µονοπάτι που χάραξαν οι Η.Π.Α

ακολούθησε πιστά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η

ευρωπαϊκή επιτροπή µε τη στήριξη των πολιτι-

κών οµάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµα-

τος (για το οποίο και περηφανεύονται ∆Η.ΣΥ

και Πρωτοπορία) και των «Σοσιαλιστών» θεµε-

λίωσε πολιτικές για ιδιωτικοποιήσεις και φιλε-

λευθεροποιήσεις.

Στην Κύπρο η αριστερά µε µπροστάρη το Α-

ΚΕΛ προσπάθησε όσο µπορούσε (στα πλαίσια

βέβαια της Ε.Ε) να αποτρέψει τις ιδιωτικοποιή-

σεις και να διατηρήσει το υπάρχον σύστηµα

της µικτής οικονοµίας αφού υπό τις συνθήκες

θεωρείται ευ-

εργετικό για

τον τόπο µας.

Μέσα στα

πλαίσια του

αγώνα του αυ-

τού το ΑΚΕΛ

κατηγορήθηκε

πολλές φορές

για ευρωσκε-

πτιτισµό και

για πίστη σε

λανθασµένα

ιδεολογήµατα.

Η ιστορία

όµως το δια-

καίωσε για α-

κόµα µια φο-

ρά.

Μέσα από όλα

αυτά που κα-

ταγράφει η

ιστορία το µε-

γάλο κρατού-

µενο είναι

ένα, ότι το νεοφιλελεύθερο συντηρητικό µοντέ-

λο ανάπτυξης της οικονοµίας απέτυχε παταγω-

δώς. Ο άκρατος καπιταλισµός ο οποίος δεν θέ-

λει σε καµία περίπτωση το κράτος να παρεµ-

βαίνει στην οικονοµία δεν µπορεί να εξασφαλί-

σει σταθερότητα, ασφάλεια, ευηµερία και πρό-

οδο για την σύγχρονη κοινωνία. Οι µεγάλοι υ-

ποστηρικτές του µοντέλου αυτού (Η.Π.Α και

Ε.Ε) έχουν διαψευστεί εκ των πραγµάτων και

τρέχουν τώρα µε κρατικές παρεµβάσεις να δώ-

σουν δισεκατοµµύρια στις τράπεζες για να σώ-

σουν τις οικονοµίες τους. Βέβαια αυτά τα εκα-

τοµµύρια δεν έρχονται από το πουθενά αλλά

είναι λεφτά του φορολογούµενου πολίτη και

του απλού εργαζόµενου ο οποίος είναι αυτός

που πληρώνει στο τέλος της µέρας. ∆υστυχώς

αυτή η αποκάλυψη ήρθε µε το χειρότερο τρόπο

για τους λαούς αφού χάθηκαν χιλιάδες θέσεις

εργασίας και εκατοµµύρια άνθρωποι είναι αβέ-

βαιοι για το αύριο.

Εµείς ως

∆Η.Κ.Φ.Α

Προοδευτι-

κή ήµασταν

και θα συνε-

χίσουµε να

αποτελούµε

τη δύναµη

εκείνη η ο-

ποία αγωνί-

ζεται για

ένα πιο δί-

καιο κόσµο.

Για ένα µέλ-

λον της ισό-

τητας και

της κοινωνι-

κής ευηµε-

ρίας µακριά

από τις Α-

µερικάνικες

επ ιβουλέ ς

και τις καπι-

ταλιστικές

επιδράσεις.

Θα συνεχί-

σουµε να µαχόµαστε υπέρ των διακαιωµάτων

του απλού ανθρώπου, των εργαζοµένων, των

φοιτητών για τη δηµιουργία µιας δικαιότερης

κοινωνίας που θα έχει ως επίκεντρό της τον

άνθρωπο και όχι το κέρδος. Το µέλλον µας δεν

µπορεί να είναι ο καπιταλισµός αλλά ο σοσια-

λισµός µε δηµοκρατικό, κοινωνικά δίκαιο και

ευαίσθητο πρόσωπο.

Page 17: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>17ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Το 35ο Συνέδριο της Παγκύπριας Οµοσπονδίας

Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) την καθιστά

για ακόµα µια φορά, διεκδικητική και πρωτο-

πόρα στους αγώνες του φοιτητικού κινήµατος.

Η ισχυρή και µαζική παρουσία της Προοδευτι-

κής Κ.Φ. υπήρξε καθοριστική στην διεκπεραί-

ωση των εργασιών του συνεδρίου. Το συνέδριο

ενέκρινε την πλειοψηφία των ψηφισµάτων που

τέθηκαν προς ψήφιση από την Προοδευτική σε

συνεργασία µε τις προοδευ-

τικές δυνάµεις του φοιτητι-

κού κινήµατος, Αναγέννηση

και Αγώνα. Μέσα από τις

δηµοκρατικές διαδικασίες

του συνεδρίου αποµονώθη-

κε για ακόµα µια φορά η

Πρωτοπορία η οποία επιλέ-

γει να εξυπηρετήσει ως επί

το πλείστον αντιπολιτευτι-

κές σκοπιµότητες.

Το πρώτο ψήφισµα κατετέ-

θη στο συνέδριο από κοινού

από την Προοδευτική Κ.Φ.

και την Αναγέννηση και α-

φορούσε το Κυπριακό πρό-

βληµα. Το ψήφισµα ξεκαθαρίζει ότι η επιδιω-

κόµενη λύση είναι η λύση ∆ιζωνικής ∆ικοινοτι-

κής Οµοσπονδίας µε µια κυριαρχία, µια ιθαγέ-

νεια, µια διεθνή προσωπικότητα στη βάση της

πολιτικής ισότητας όπως αυτή καθορίζεται από

τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Καταδικάζει την

34χρονη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία

και χαιρετίζει την έναρξη διαπραγµατεύσεων

µεταξύ του πρόεδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρα-

τίας ∆ηµήτρη Χριστόφια και του ηγέτη της

Τουρκοκυπριακής κοινότητας Μεχµέτ Αλί Τα-

λάτ. Ταυτόχρονα, εκφράζει λύπη για τη στάση

που κρατά ο Μεχµέτ Αλί Ταλάτ περί ύπαρξης

δύο λαών στη Κύπρο. Η ΠΟΦΕΝ ξεκαθαρίζει

µέσα από το ψήφισµα ότι στη Κύπρο υπάρχει

ένας λαός που αποτελείται από δύο κοινότητες

την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή.

Το ψήφισµα που εγκρίθηκε για τα φοιτητικά

προβλήµατα κατετέθη από κοινού από Προο-

δευτική Κ.Φ, Αναγέννηση και Αγώνα. Το

ψήφισµα διαπιστώνει ότι το Κυπριακό Φοι-

τητικό Κίνηµα επιβάλλεται να συνεχίσει τη

διεκδικητική του πολιτική µέσω των φοιτητι-

κών ενώσεων και του αναγνωρισµένου δευτε-

ροβάθµιου οργάνου, της ΠΟΦΕΝ. Κεντρικός

στόχος του φοιτητικού κινήµατος είναι η άρση

όλων των κοινωνικών ανισοτήτων και εµποδί-

ων στον τοµέα της ελεύθερης πρόσβασης όλων

των νέων σε µια ποιοτική και υψηλού επιπέδου

Τριτοβάθµια εκπαίδευση στον τόπο µας. Μέσω

του ψηφίσµατος, η ΠΟΦΕΝ συνεχίζει να διεκ-

δικεί από το

κράτος, την

αναβάθµιση

της πολιτι-

κής παρο-

χής κρατι-

κής φοιτητι-

κής µέρι-

µνας η οποί-

α θα δια-

µορφώνεται

συνεχώς

στα πλαίσια

της Κυπρια-

κής κοινω-

νίας. Η

Πρωτοπορία, επιλέγοντας να καταψηφίσει το

ψήφισµα που διασφαλίζει την διεκδίκηση και

την συνέχιση των αγώνων για την επίλυση των

φοιτητικών προβληµάτων, αποµονώνεται για

ακόµα µια φορά από την πλειοψηφική απόφα-

ση του συνεδρίου. Με ιδιαίτερη χαρά η Προο-

δευτική χαιρετίζει την οµόφωνη έγκριση του

ψηφίσµατος που αφορά στην Τουρκοκυπριακή

Νεολαία. Το ψήφισµα τονίζει την ανάγκη οι

δύο κοινότητες να αντιληφθούν τις ρίζες της

σύγκρουσης και της καταστροφής στην βάση

των οποίων θα προκύψει η πίστη στην ανάγκη

για ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των δύο κοινο-

τήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ε/κ και τ/κ νέ-

οι θα πρέπει να εντείνουµε την συνεργασία µας

και να προωθήσουµε περαιτέρω, την ενίσχυση

του κοινού µας αγώνα.

∆υνατή Προοδευτική ...

∆ιεκδικητικό Κυπριακό

Φοιτητικό Κίνηµα.

Page 18: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>18ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Με ψήφισµα που προτάθηκε από Προοδευτική

Κ.Φ. και Αγώνα και εγκρίθηκε από το συνέδρι-

ο, το φοιτητικό κίνηµα εκφράζει την αντίθεση

και την αγανάκτηση του προς την ιµπεριαλιστι-

κή – επεκτατική πολιτική των ΗΠΑ και των

συµµάχων τους που δυστυχώς επιβεβαιώνεται

για ακόµα µια φορά µε τη νέα αιµατηρή επίθε-

ση των Ισραηλινών στρατευµάτων στη λωρίδα

της Γάζας. Το ψήφισµα εκφράζει αλληλεγγύη

στους λαούς του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της

Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Κούβας, των

Βαλκανίων και πολλών

άλλων που υποφέρουν από

την επικυριαρχία της πολι-

τικής των ΗΠΑ και του

ΝΑΤΟ και τοποθετείται

σθεναρά ενάντια στην οι-

κονοµική και κοινωνική

εξαθλίωση, την πείνα, την

ανέχεια, την κοινωνική πε-

ριθωριοποίηση και τη βαρ-

βαρότητα.

Όσο αφορά στο ψήφισµα

για την Ευρωπαϊκή Ένωση

το συνέδριο δυστυχώς ενέ-

κρινε την πρόταση που κα-

τετέθη από Πρωτοπορία

και Αναγέννηση που µεταξύ άλλων, χαιρετίζει

την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας η

οποία απορρίφθηκε από όσους λαούς της Ευ-

ρώπης τέθηκε ενώπιον τους προς έγκριση. Η

πρόταση της Προοδευτικής τοποθετείται υπέρ

µιας Ευρώπης ανθρωποκεντρικής, δηµοκρατι-

κής, κοινωνικά δίκαιης, στην οποία οι πολίτες

θα έχουν τον πρώτο λόγο. Η Προοδευτική ορα-

µατίζεται µια πραγµατική Ευρώπη των λαών

και όχι των µονοπωλίων και των πολυεθνικών,

καταδεικνύοντας την ανάγκη ύπαρξης µιας συ-

νταγµατικής συνθήκης που θα ικανοποιεί τις

ανάγκες και τα συµφέροντα των λαών. Επίσης

καταδικάζει προσπάθειες της έγκρισης οδηγιών

για επέκταση του χρόνου εργασίας σε 78 ώρες

την εβδοµάδα και δηλώνει πολέµια οδηγιών

που συνδέουν σηµαντικά θέµατα, όπως η παι-

δεία, µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και

υποβαθµίζουν την επιστηµονικότητα. Τέλος, η

πρόταση της Προοδευτικής, σε αντίθεση µε το

ψήφισµα που κατέθεσε η Πρωτοπορία και η Α-

ναγέννηση, διατυπώνει την αντίθεση της για

την ένταξη της Κύπρου στο Νατοϊκό

«Συνεταιρισµό για την Ειρήνη», µηχανισµό

που σκορπά το θάνατο και ευθύνεται για το

σχεδιασµό του διαµελισµού του νησιού µας και

που είχε ως αποτέλεσµα την τραγωδία του

1974, µε το προδοτικό πραξικόπηµα και την

βάρβαρη Τούρκικη εισβολή.

∆υστυχώς για ακόµα µια χρονιά παρακολουθή-

σαµε το «θέατρο του παραλόγου» από την Συ-

ναγερµική παράταξη της Πρωτοπορίας η οποία

προσπαθεί να ισορροπήσει µεταξύ φθοράς και

αφθαρσίας. Με µια ισοπε-

δωτική αντιπολιτευτική λο-

γική και λόγο που έσταζε

δηλητήριο απέναντι στον

∆ηµήτρη Χριστόφια και στη

κυβέρνηση, επιχείρησε λαϊ-

κίζοντας να ρίξει στάχτη

στα µάτια των φοιτητών

όντας απούσα από ΟΛΕΣ

τις διεκδικήσεις του φοιτη-

τικού κινήµατος. Προσπά-

θεια που έπεσε στο κενό α-

φού µετά βίας έπεισε τον

εαυτό της ότι ξαφνικά µετα-

τράπηκε στον µεγαλύτερο

προστάτη των φοιτητών.

Έτσι κι αλλιώς, άλλοι έχουν το όνοµα και

άλλοι την χάρη, στην πρωτοπορία των αγώνων

του φοιτητικού κινήµατος!

Το 35ο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ διασφαλίζει την

συνέχιση του διεκδικητικού χαρακτήρα της ο-

µοσπονδίας. Η συνεργασία των προοδευτικών

δηµοκρατικών δυνάµεων αποδεικνύεται προσο-

δοφόρα για το Κυπριακό φοιτητικό κίνηµα που

µέσω της ΠΟΦΕΝ έδωσε και δίνει µεγάλους

αγώνες για το καλό των φοιτητών και της Κύ-

πρου µας. Η Προοδευτική Κ.Φ. δηλώνει πα-

ρούσα στους συλλογικούς αγώνες του φοιτητι-

κού κινήµατος κάτι που διαχρονικά επιβεβαιώ-

νεται µέσα από τη δράση της υποστηρίζοντας

την ενότητα, τη µαζικότητα και την διεκδικητι-

κότητα του φοιτητικού κινήµατος

Τίποτα δεν χαρίζεται,

Τα πάντα κατακτιούνται...

Page 19: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>19ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Ο Άντρος Κυπριανού είναι από τις 21/1/2009

ο νέος Γενικός Γραµµατέας του Ανορθωτικού

Κόµµατος Εργαζόµενου Λαού (ΑΚΕΛ). ∆ια-

δέχεται τον ∆ηµήτρη Χριστόφια µετά από την

εκλογή του ως προέδρου της Κυπριακής ∆η-

µοκρατίας.

Ο Άντρος Κυπριανού γεννήθηκε στις 26 Ο-

κτωβρίου 1955 και είναι ο µικρότερος από τα

τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Είναι νυµ-

φευµένος µε την Σοφία Ποδινά και έχουν δύο

παιδιά, την Εύη και τον ∆ηµήτρη.

Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς από

µικρός µπήκε στην βιοπάλη αφού για να

εξασφαλίσει τα προς το ζην, εργαζόταν

στις οικοδοµές από τα δώδεκα του χρόνια,

µέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών

του. Ο Άντρος Κυπριανού φοίτησε σε δη-

µοτικά σχολεία στον Στρόβολο και απο-

φοίτησε απο την Τεχνική Σχολή Λευκωσί-

ας το 1973. Συνέχισε τις σπουδές του

στον κλάδο πολιτικής µηχανικής του ανώ-

τερου τεχνολογικού ινστιτούτου, από

όπου αποφοίτησε το 1976. Το 1978 εργο-

δοτήθηκε στο ανώτερο Τεχνολογικό Ιν-

στιτούτο και παρέµεινε εκεί µέχρι το 1988.

Έτυχε επίσης µετεκπαίδευσης στο Ρίµινι

της Ιταλίας (1984-1985). Ο Άντρος Κυπρι-

ανού υπήρξε πρόεδρος του συνδέσµου των

Αποφοίτων του ΑΤΙ και µέλος του ∆ιοικη-

τικού Συµβουλίου του Τεχνολογικού Ιν-

στιτούτου.

Από µικρή ηλικία ασχολήθηκε µε τον αθλητι-

σµό καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής και αρχη-

γός του ποδοσφαιρικού σωµατείου ΠΑΡΝΑ-

ΣΟΣ Στροβόλου. Επίσης ήταν ιδρυτικό µέλος

του τµήµατος Μπάτµιντον ενώ στο σχολείο

ήταν αθλητής στον στίβο και συµµετείχε σε

παγκύπριους αγώνες.

∆ιετέλεσε µέλος του επαρχιακού συµβουλίου

Ε∆ΟΝ Λευκωσίας και τακτικός συνεργάτης

της εφηµερίδας «Νεολαία». Στο ΑΚΕΛ έγινε

µέλος το 1974, και συµµετείχε (ως µέλος) στη

συµπλεγµατική επιτροπής ΑΚΕΛ Στροβόλου

και στην επαρχιακής επιτροπή ΑΚΕΛ Λευκω-

σίας . Το 1998 εργοδοτήθηκε στην κεντρική

επιτροπή του ΑΚΕΛ και το 1990 εκλέγηκε

µέλος της κεντρικής επιτροπής. Το 1995 ε-

κλέγηκε στο πολιτικό γραφείο του κόµµατος

όπου συµµετέχει µέχρι και σήµερα. Την περί-

οδο 1996-2001 διετέλεσε δηµοτικός σύµβου-

λος Στροβόλου ενώ το 2001 εκλέγεται για

πρώτη φορά βουλευτής. Από το 2003 υπήρξε

εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ και στις 21

Μαΐου 2006 επανεξελέγη βουλευτής για 2η

φορά.

Σήµερα είναι αρχηγός της αντιπροσωπείας της

βουλής στην κοινοβουλευτική συνέλευση του

συµβουλίου της Ευρώπης όπου από το Απρίλιο

του 2008 εξελέγη ως ένας εκ των αντιπροέ-

δρων για το 2008. Είναι επίσης µέλος του Ε-

θνικού Συµβουλίου α-

πό τον Φλεβάρη του

2008. Είναι πεποίθησή

µας ως Προοδευτική

Κ.Φ ότι ο Άντρος Κυ-

πριανού είναι η πολιτι-

κή εκείνη φυσιογνωµία

η οποία µπορεί να αντι-

καταστήσει επάξια τον

τέως γενικό γραµµατέα

∆ηµήτρη Χριστόφια.

Άνθρωπος απλός, µε

µεστό πολιτικό λόγο ο

οποίος χαρακτηρίζεται

από ανθρωπιά και ειλι-

κρίνεια. Μάχηµος

στρατιώτης του λαϊκού

κινήµατος επιδεικνύει

σεβασµό και εκτίµηση προς το ΑΚΕΛ, τον ερ-

γαζόµενο και τον απλό άνθρωπο.

Ανδρωµένος µέσα στο κόµµα είναι σε θέση να

υπερασπιστεί τις θέσεις της Αριστεράς για ενα

καλύτερο µέλλον για την πατρίδα µας και τον

απλό άνθρωπο. Έχει τη διορατικότητα αλλά

και τις πολιτικές γνώσεις ώστε να προσπαθή-

σει µαζί µε την ηγεσία του κόµµατος, την κυ-

βέρνηση καθώς και τις άλλες πολιτικές δυνά-

µεις για µια δίκαιη και βιώσιµη λύση στο Κυ-

πριακό πρόβληµα και για τη δηµιουργία µιας

δίκαιης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας.

Άντρος Κυπριανού-

Νέος Γενικός Γραµµατέας

του ΑΚΕΛ

Page 20: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

>>20ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 www.proodeftiki.org.uk ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ