Κείμενα Νεοελληνικής

of 256 /256
Κεμενα Νεελληνικς Λγτενας A’ °Àª¡∞™πOÀ protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 ™ÂÏ›‰·1

Embed Size (px)

description

A’ °Àª¡∞™πOÀ protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 ™ÂÏ›‰·1 °’∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1/ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ∂∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔ̤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ À¶∂À£À¡O™ TOY À¶O∂ƒ°OÀ ∂•øºÀ§§O

Transcript of Κείμενα Νεοελληνικής

 • #', ''1#

  A piO

  protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 1

 • pi fi fi, pi , ,

  pi-piOO fi ,

  , fi , fi, fi /

  piOOpi pipi , fi

  O O , pi

  O TOY OO , fi, fi /

  O ,

  Opi pi

  ... / pipi / 2.2.1 / 2.2.1.: fi

  pipiO pipiOO . fiOfi ...fi pi

  :

  fi . pi

  . fi pipi . fi pi

  75% fi fi fi 25% fi fi.

  protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 2

 • OpiO pi pipi pi

  pipiO pipiOO

  OpiO O pipi pipi

  fi fi

  #', ''1#

  A piO

  OO

  protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 3

 • protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 4

 • 5pi

  O 2pi' 7upsilonacute ;

 • 6fifi

  7 #', '# 9 ............................................................................................123:1 1, 1 1 .................................................................................................126

  pi'# O ; C2 O ; =C pi; upsilonacute' T 2 O pi;71 1, '1 .............................................................................................................130#' ''1, O '; 9pi' ' T'upsilonacute ................................................................132# +', T+ :+ pi'M9 .......................................................................................1361 ;, 9 = pi ' pi+ M+..............................................................140'upsilonacute 1M, O ;' ' 1' + upsilonacute.................................................144

  ;9 1, O Opi; upsilonacute' .......................................................................................148=' U1, ;' 100 = ................................................................................................1509 1, + ' piupsilonacute' 'upsilonacute ..............................................................................153

  2pi ' Gpi' O 7'# '# H 2pi9 1, ; '+ .........................................................................................160'; 'upsilonacute, ; pi' 1pi............................................................................................163+ upsilonacute, O 9......................................................................................................1651 +', ; 1'.........................................................................................................168upsilonacute M#, 1pi ; .............................................................................................170O= upsilonacute, Z pi9 ' '+ .............................................................................172Z O1, O pi; M+' .....................................................................................................174+ 1, V ;pi :;........................................................................................180

  H'pi2 T' ; piupsilonacute ' Gpi'; piupsilonacute, O M:; ; ....................................................................................186=' O, ' T; pi+

  M;' 1', ' pi+ pi+..................................................................188O' =:M, O 1.................................................................................................................190+ #', # ..................................................................................................................195

  'H, upsilonacute1' @,# 1, M+' #............................................................................................200'+ pi'upsilonacuteB, ' upsilonacute' upsilonacute ................................................................................................203+ 'upsilonacute, 1pi'' upsilonacute' ....................................................................................207= +, Zpi B=pi + .................................................................................209

  O 7#' @G= B+, ' 9 1 ................................................................................216;' [;pi'', 1 ' pipi1.....................................................................................222+ =7, 1M ..................................................................................................................2279 R1M', + '9 ........................................................................................235#' pi#, #--+-1T.............................................................2417 ;', O 1'.............................................................................................................245

  POEEYH TN EIKONN ........................................................................................251

  protoselid 0059 A GYMN 07/11/2005 13:31 6

 • O ANPO KAI H YH pi

  ME THN OMOPIA fi , , fi . , - , , . fi , fi, fi fi .

  -, fi ()

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 7

 • 8!! : fi fi , !! : !! : !! fi: !! -: !! :

  ,!! , .

  .

  fi fi .

  !! !! .

  ,fi!! !! , !! .

  fi , fi 1884 fi fi , fi fi fi . fi - fi .

  K , T K ()

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 8

 • 9

  fi. B . fi. E - fi fi. , , -. fi . .

  . fi . fi fi . fi - .

  2

  1

  3

  2

  1

  fi ,

  fi fi , ,fi .

  . , , fi. 6,

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 9

 • 10

  O

  fi fi . , fi, - , . fi fi P fi , fi fi . fi fi - , O , fi fi .

  fifi

  fi .

  M , , fi , , fi .

  . , , K

  O

  fi fi fiI fi

  Nfi , E

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 10

 • fi fi.[...] !! fiO fi A .

  O. , ,

  fifi,, & O

  11

  ; fi . O. ; , fi; fi ; . ; O. ; .

  fi fi fi. - fi .

  7654

  3

  21

  !! ( ): , fi

  , - fi

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 11

 • , fi fi fi, , fi, . fi,fi fi fi!! . fi: ,

  fi, , , , fi , , fi . fi , , fi : fi , fi , fi, , , fi fi .

  , , Svav,fi fi fi, , fi: , fi , fi fi .

  fi : , - fi! O fi , fi fi- fi ,!! , fi .

  fi, fi fi fi fi fi , , fi fi , ,

  12

  !! fi: fi !! :

  fifi

  fi fi fi O fi, fi 1963 pi. fi - fi . .

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 12

 • , !! fi , fi . , , . .

  , , fi . ! ! ! fi ,

  , fi , , , .

  ;, . ! fi

  : , , , fi!. , fi fi, , fi fi.

  fi , , fi . , ,

  . fi , fi, fifi. , .

  . .fi , ,

  fi!! fi. fi fi fi, fi, - .

  , fi fi fi . : fi fi, fi

  fi fi, fi fi ,

  fifi

  13

  !! : !! fi: fi

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:32 13

 • : , fi fi .

  fi . , , fi fi .

  !, fi . , fi !, ,

  , , .

  , ;, . fl , ; , , fi, , , .

  O : , fi ; fi fi , fi , fi fi. fi , , fi fi fi fi .

  , ! fi;, - fi . , fi! ! fi! fi .

  fi , , . :

  fi ! .fi , fi ,

  , fi fi fi: fi , fi fi.

  O .

  . , O fi, . ,

  O

  14

  fifi

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:33 14

 • fifi

  15

  fi , fi .fi , fi ; fi; .

  fi 19 - O fi. fi.2

  1

  3

  2

  1

  pi piO (1923-1985) . . 1947. fi pi - . fi fi - , . fi : O fi : fi (1952), O fi (1957) O fi (1959) ( -). O (1958, ), O fi (1963), (1969), O fi fi (1972), (1983).

  pi. , fi fi fi ()

  enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:33 15

 • enotita 1A 0059 A GYMN 07/11/2005 13:33 16

 • Opi

  OA OY AKOOYEI - fi , fi fi fi (fi / , ) fi fi . , , fi, .. fi fi - fi. fi , fi , fi .

  ,

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 17

 • 18

  , , fi, . , , fi fi . , . , . fi , !! . fi!! , fi.

  O , fi fi, fi fi fi . -fi , . , ;, . , , . fi , fi . fi ; , . , ! fi ; O fi! , fi, , !.

  , , :, : , fi. fi , ! - fi fi. fi, fi !.fi

  fi fi!. fi ,

  fi

  fifi

  . , . fi, , fi . , .

  !! (): !! fi:

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 18

 • 19

  fi ! fi - . fi fi . O . , -. fl , , . fi .

  , !, fi ., ;, . fi , , ! ;, . - , fi fi fi ! O , fi, -.

  , , fi . - , fi, . , ! , , , -

  , . fi fi , !!, fi , , , fi , , .

  , : !. !! !!. . , . O fi , . , , fi. , , :

  , fi , !. fi!! fi , fi, , ,!! fi, !! . fi !! , - , fi fi fi , . . , , : , ,

  ! , , , .

  fifi fi

  !! : fi !! : !! : fi !! fi: fi- !! : !! [ ]: fi !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 19

 • 20

  , ,!! , fi . , fi . , ,

  , . , . , . fi fi, , 3-4. O fi , ! fi, fi fi . , . !, - .

  , . fi , . , fifi fi fi : ! fi fi fi! fi !. fi - : , . . fi, fi .

  O !! , fi - , fi , , fi fi fi , !

  , . , , fi

  !! : !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 20

 • 21

  fifi fi

  , fi :. fi ;. ;. fi ;. - ;. fi fi; fi -fi , . - . , . fi ;

  , fi . , fi , . fi, - . , - fi fi fi . fi () . , fi , pi .. .

  2

  1

  3

  2

  1

  , fi

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 21

 • 22

  ( !! fi.

  O fi !! .)

  fi,

  pi , , . , fi , -

  . fi fi, , , fi , , , .!!

  pi , , , . fi , . !! . : .

  fi fi ;pi , , ,

  , fi fi, , fi fi , fi

  fi , fi ;pi . !!

  , .

  fi

  HH fifi

  fi - fi , 1925. fi fi - fi fi . O fi, , fi . - fi , fi fi , fi , -, fi .

  !! : !! : !! : !! : !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 22

 • (!!) , fi , - .

  pi , , . fi , - , fi , fi !! , fi, .

  , fi ,

  pi fi fi , , fi -fi , , , . fi . , . , ; - .!! ; !! , fi .

  , fi , fi fi;

  pi fi, fi , fi . , ; fi . , .

  , fi , . ;

  pi , ; fi, fi, - , , . , .

  , fi, fi fi fi . . , fi . fi , fi , fi -

  HH fifi fi

  23

  !! : !! : !! : !! :

  , O fi

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 23

 • fi . , fi, ;

  pi , ; , ;!!

  ; , fi .

  pi , fi fi .

  , Kfi. Efi, ,Kfi!

  pi Efi, , X , . Kfi, fi ,

  , fi . M, - fi .

  pi , X, M, Kfi. A -fi.

  (A)

  B (H )

  M, X, Kfi

  () E , M;Mpi N, X, fi -

  . !! . fi !! ;

  , .Mpi ; , -

  , ; , , fi

  fi . fi, .Mpi () ! fi,!! -

  . , , . .

  , . E

  24

  !! : fi !! (): !! : !! fi: ,

  fi, O

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 24

 • fi, , fi . fi, . fi , .

  Mpi , , , -. , fi.

  , . fi . , fi fi.

  Mpi , , .!! , ; , , fi .

  () , , fifi . , . fi . fi.

  Mpi , . , !! .

  () fi! fi, .pi (!! fi fi -

  .) , . (pi!!) , -. !! , , , . !!, , . . ()

  Mpi () , .!!pi (pi) , ! O

  fi . () , . ( .) , . (pi) .

  Mpi , !! . , , . , , fi , , , ;!!

  pi (pi) , fi, -. () , , , .

  O fi, fi. , . pi,

  HH fifi fi

  25

  !! : !! : !! fi: !! (): fi , fi- !! : fi !! : fi - !! : fi !! : !! :

  , O

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 25

 • 26

  fi fi fi ; fi ; . , fi . fi fi.

  fi fi, Kfi ( CD-ROM) , fi . fi .

  2

  1

  43

  21

  fi . 1871 1949. fi- Kfi 1903 . fi fi ( , fi, , fi ..). fi , fi- fi 1924 ..

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:46 26

 • 27

  Y !! , , fi , fi, . , , . , fi .!! !! fi !! .!! , fi !! fi. fi fi . , , fi . !! , , fi fi !! . - fi fi . .

  . . , , fi.

  fi

  fi fi . . - () fi . - fi .

  !! : !! : !! : !! : fi !! ( ): , !! : , !! : !! :

  ,

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 27

 • 28

  fi / /- fi; fi; fi fi ; fi ; fi (.. ) fi ; - .

  fi , fi, - , fi , fi , - (, ..). , - fi (.. ) fi . pi, O O . fi . M - - (.. fi fi - fi ).

  2

  1

  4

  32

  1

  Kfi, H

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 28

 • 29

  , , , fi. fi ; . . fi

  fi ,, . - , fi . - fi . , . fi fi - fi, - . , fi;

  fi !! fi . fi . . fi. .

  fi fi . fi! !! fi. O ,

  . , . , , fi fi , fi . fi . .

  pi

  TT

  fi fi fi fi pi- . fi - fi fi , fi .

  !! : !! : fi

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 29

 • 30

  . ,!! fi fi, . fi - fi fi fi . fi . fi , , , fi - fi fi fi -

  . , - , , . O , . -, , . fi.

  , , . . fi - fi . . . - fi. , ; . . . , ; fi fi . . ; -; fi. -

  ; fi , fi fi ; fi ; fi fi

  . fi, . , fi fi , , fi , , fi. . fi . , fi fi .

  , , -

  ,

  !! : fi fi fi

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 30

 • 31

  fi .!! , .

  , . fi . . .

  ;, . fi ,

  . , . fi fi. ,

  .fi fi

  , fi fi . , , , . , fi .

  . pi, ,

  TT pi

  fi; fi - (= , ) fi; fi fi . , fi : , ;

  fi fi - fi, fi - fi.

  3

  2

  1

  !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 31

 • 32

  .E ; fi -

  !! ; E, fi, . A K !! K fi,!! B. Afi X A fi fi !! , . fi. Tfi, . , fi M, - . O M , K fi, fi. A fi fi. fi fi , fi fi . K fi fi , fi, fi, . !! . , , K , . Efi ; . E, , fi. K -fi .

  O , A, fi .M . A ... , fi . fi, . N . fi fi , , !! . !! . O ,

  fi fi fi (1963). fi - ( ) 20 . - fi fi , fi , , fi .

  !! : fi . . - !! : !! fi: fi, !! (): fi !! : !! -: , !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 32

 • 33

  fi , fi , ! . fi . K fi , , fi . T fi !! , fi - , fi: , !! , - fi . .

  M fi fi , . M -, , ,!! fi . K fi . , ; N, fi , ; , !! ,!! , . , . B, fi . fi.

  T , . N . fi fi ,!! fi!! . H fi . O , fi, fi fi, fi fi . Afi, . , fi.K, . fi , fi, , fi fi , fi , fi . T, fi, fi, fi, . Afi fi. T , fi fi, fi . B, fi , , fi fi . M, , fi . T fi , , .

  T fi T: fi fi , . fi ,,!! , fi, .!! Afi fi . B ,!! -, , fi , fi-. fi A, fi ,

  !! : !! : !! (): !! -: fi !! : fi !! : fi - . fi !! fi: !! : !! : fi !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 33

 • 34

  . M fi , , -,!! !! fi, fi. O , . Efi fi fi fi, fi , . - ... A fi , , , fi fi, .K fi , fi fi . A, - , fi , . T , , , . T . Afi .!!

  A . - . N, , fi, fi, Xfi fi fi, fi ; K .

  A . , . fi.

  . , ,

  O , , fi . ; - ; ; . fi ;O fi. . , , fi: - . ;

  -fi, . http://www.hartaetos.gr/. .

  2

  1

  5

  4

  32

  1

  !! : !! : !! :

  enotita 1B 0059 A GYMN 07/11/2005 13:47 34

 • OpiOpi pi

  piA TH ENOTHTA AYTH fi -, fi fi . , fi , fi( ), fi. M fi , fi , fi fi , fi.

  ,

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 35

 • 36

  , !!

  fi !, fi ;

  fi fi fi!! fi fi:, ;

  . fi, fi , fi. 1, O

  fi

  fi fi fi (1909). fi, - , fi , , fi, fi, fi fi. fi fi fi- , .

  pi,

  !! : !! fi: fi, fi

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 36

 • 37

  fi

  . . fi , , fi fi fi ; fi ; fi - - fi :

  , fi , fi. , ! fi fi! , - fi fi. fi fi .

  [] , fi. . , ; fi fi , fi fi fi. O , , -, ! fi, .

  ; , fi . . fi , ! fi, . fi , .

  , fi - .

  fi. fi fi . , , fi ; fi , fi . fi fi . !, fi, . , fi

  fi, fi fi. , . . . -

  fi Saint Maurice, fi fi !

  (fi - . , .

  fi , fi.

  fi . fi .

  4

  3

  2

  1

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 37

 • 38

  A. I fi . , , fi, fi fi fi I.

  H fi , fi fi, fi , fi fi fi .

  O , fi fi . H . E fi fi fi , fi . -. fi, - , ,, fi fi ; fi fi fi .

  , - , . fi, fi fi fi fi. fi fi - !! . fi -

  . , fi , fi fi . :

  !! ,!! !! fi

  fifi

  fi, 1895, fi . fi fi - fi .

  !! : !! : !! : !! :

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 38

 • 39

  , !! , . , , fi fi . fi fi , , , - fi .!! fi, fi . fi

  . !! fi , , , fi - fi . fi , fi -. O fi . fi . fi fi . , , . .

  -, fi , fi . fi fi . fi fi , fi , . , ,

  . . fi . fi, , -. , fi

  fifi

  ,

  !! : , !! : !! :

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 39

 • 40

  , , fi . fi fi ,fi fi , fi fi .

  !, , ! fi fi. , .

  , , fi fi- , . O , fi . fi , fi fi -fi fi fi . . fi , , fi , fi . fi fi fi fi fi .

  . , , fi. 5,

  fi ; ; .Y fi; . ; ; - fi ; , fi fi -. , -fi.

  . fi - , fi fi. (, , ) , fi.

  5

  43

  21

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 40

 • 41

  ,fi .!!

  , fi .

  , fi , fi.

  fi !! .!!

  . , , pi. .

  fifi

  O fi fi , . , fi - fi -, , - . .

  !! : !! : . O , fi, fi !! : fi (. fi, fi, fi, - , )

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:01 41

 • 42

  O fi . fi fi ; ; fi fi , ()fi . .

  , , fi - .

  32

  1

  ,

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 42

 • 43

  !! : -

  O . fi , , . fi . fi , fi fi. O , - !! fi . ,

  fi , . fi fi . . O fi .

  fi fi . O fi :

  , ;. : , . ,

  .O .

  . fi fi - fi fi .

  . fi, , , . . ,

  fi

  OO

  fi fi fi - fi . - fi .

  I. M, fi T fi

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 43

 • 44

  ; fi ; fi . ; O . ;

  4

  3

  21

  pipipi O P fi 1828 - 1910 . fi fi fi, fi - fi fi. , fi fi. fi fi fi fi-. , , fi 13 . O fi fi , , - fi fi . fi , , , , .

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 44

 • 45

  . T . T fi . Efi . fi , fi fi . M , fi fi, fi, fi ,!! , , , -, , , , .

  O fi fi !! . H fi , .

  ;, .H : , . K fi , fi -

  . E , fi , fi , fi fi

  , . K fi fi- ,

  , , . E . H -, , A-, fi fi , . N A . H fi fi ,

  Z

  NN

  fi fi fi fi fi , fi . - fi, , , .

  !! : fi !! fi: (fi )

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 45

 • 46

  , ; M , , . T

  , : . A, - , fi , K. fi fi fi fi , . H N fi: , fi !! -. fi , . O fi fi ,

  . A , : fi E Z, - , fi N. T fi fi.

  H - .

  M , ,

  H fi. E fi . fi fi- fi ., , fi , , T- T, M, fi

  E, : , fi , - fi fi. fi: fi ; E - fi . ; H fi fi !! fi fi. A,

  !! : , , - !! : fi, fi

  . , B

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 46

 • 47

  , . H N fi , - fi, , fi fi . K , , fi fi . , , - . H : , fi, K T - , , K , fi , N, Z E, fi fi. H N

  O , , , N, fi , fi - , , fi-, .

  H N fi . O : fi ; H N! ; H N! - ; H N! T , N! K fi .N, M, -Kfi , , . M, , , : ;. , fi -Kfi : M, ; E T. H , , fi fi , . Tfi fi T, , fi , ! K , , fi fi , N . A fi fi - fi.

  , fi ; K,

  Z. , N,

  NN Z

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 47

 • 48

  fi fi fi fi ; fi - ; , fi ; ; fi fi , fi, fi, , .. fi -.

  , fi 20 . fi .

  54

  3

  21

  1925. fi . fi fi fi - . 1994, fi -. fi : , , O fi , T, T , , O fi , .

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 48

 • 49

  fi , , fi -, , fi fi , fi . fi , fi , , ,, fi fi . - ; fi , fi , fi . O fi . , fi . , . - ; ; ; fi , , , fi, fi . -, -fi , fi , , fi - fi . .

  fi . . , fi fi fi , - . fi - ; fi .

  , . fi fi fi

  T T

  fifi

  fi -, fi 1993. , , fi , fifi fi , fi . fi , fi fi .

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 49

 • 50

  , . . fi, fi fi fi fi , , fi, , fi, , fi fi , fi . , . , . fi . , , fi . , . fi . ,

  . . fi : , -, fi -, fi , fi , fi , fi, , fi , - fi fi ., , fi

  , fi fi . fi : fi ;fi . ;., fi, fi , fi . , fi , - . fi fi fi fifi.

  fi fi fi ! fi , , fi - fi . fi , , fi , fi fi . - , fi,

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 50

 • 51

  , , fi .

  fi fi , fi - fi ; - fi , . fi fi - , , fi , fi, fi, fi -... fifi , , .

  , fi . fi, fi , fi fi fi . fi . fi fi: , fi, . fi , , : ; .

  fi , fi fi fi fi . fi : ! . fi - fi, fi , fi , , fi , , fi fi . , fi - .

  . , ,

  fifi T T

  , fi

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 51

 • 52

  fi fi ; ;, fi , - . fi fi ; ; fi fi ; fi fi, fi . fi (.. ).

  . fi fi - fi fi . - , , - .

  6

  543

  2

  1

  pi 1944. - , . fi fi [pi (1986), fi - (1989), (1991)], [ Ofi - (1984), (1993), (1996), fi (1999)]. fi fi - fi fi fi - . - .

  enotita 1C 0059 A GYMN 07/11/2005 14:02 52

 • pi

  piA TH ENOTHTA AYTH fi ( - , , ), , . H - , fifi fi , fi . Afi , , fi fi fi fi .

  Afi K, X

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 53

 • 54

  fi fi , fi, fi .

  fi, , , !! ,fi .

  ,!! fi!! , fi .

  fi fifi fi, , .

  fi , , ,!!, , ,!!fi .

  fi - . fi fi .. fi 1983. fi .

  fi,

  !! : !! : , - fi !! fi: !! : !! - : fi

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 54

 • 55

  fi fi . fi!! !! fi .

  , !! fi .

  !! fi, , !! , fi .

  . , , fi. 5, fi

  fi, fi, fi

  . fi ; fi . .. (. 56) fi fi . fi fi - ; , fi ;[ (. 57) fi ].

  . fi , fi, fi (.. ). , fi fi fi fi .

  2

  1

  5

  4321

  !! fi: fi , fi !! : !! (): !! : !! -:

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 55

 • 56

  .H , ,

  fi

  fi .A ,

  , , fi .

  .. , (1897-1918),

  ..

  1898 fi 154 .. (1863-1933), fi fi - . fi fi .

  fi . ; fi fi , , .

  fi , .fi fi , , , .. , fi fi fi fi. - . , , fi fi .

  2

  1

  21

  fi ,

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 56

 • 57

  !! fi. O fi , - fi , , fi fi .

  fi, , fi , .

  - fi, - . fi !! !! fi . fi , -fi , .

  fi , , - !! , .fi -, ,!! .

  , fi , . , - . , fi fi .

  fi fi fi 44 fi, fi 1949. fi fi , , , - M . O , fi, fi fi fi -fi. fi fi fi , fi . T fi , . fi - fi .

  !! : !! : !! : fi !! : !! :

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 57

 • 58

  ,!! , , - fi . .

  !! fi, fi fi, . fi ,!! , fi fi.!!

  , fi fi fi-!! fi .!! , , , fi -, , , .

  fi fi, fi, , -.!! fi, , fi . , . fi fi !! fi , , - O, , .!!fi fi , . , , . fi fi, , , fi fi fi!! fi fi fi .

  O, !! fi . , , .fi fi fi -

  , . , , , . fi , !. fi ,

  fi !! , fi . -

  !! : , !! : !! : !! fi: fi , !! fi fi: fi , fi , fi !! fi : fi !! : fi !! : fi !! -: fi !! fi: fi !! : !! :

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 58

 • 59

  , fi , fi . . - .

  ! fi fi, , , fi

  fi fi: , , ,

  !!! !, fi . : fi !!! ! , , ,

  fi !!! fi , fi , -

  fi . , , , !. , fi , .

  O , , fi fi fi fi, fi fi fi.!! O fi fi fi!! .

  , ! fi fi fi.

  . , fi,

  !! : , , - !! fi : !! : fi fi fi, !! fi: !! fi: fi fi fi fi

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:12 59

 • 60

  fi ; ; . fi fi fi O; fi fi -, fi 44 .

  fi pi , . , fi- , fi .

  2

  1

  4

  3

  21

  , fi

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 60

 • 61

  fi, , -fi fi . fi fi . fi fi , fi fi- . fi fi fi fi, fi . O fi fi fi- fi fi -, fi. fi fi fi , fi, fi . , fi fi. fi

  , fi , . O , fi , fi -. , fi . fi - , fi . fi, fi, fi - fi . fi , .

  , ! !, . fi , fi

  , fi . !, . ! fi -

  fi , . fifi

  fi fi fi , 1843 fi fi fi, , . fi , .

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 61

 • 62

  fi fi, .

  , ! fi . , .

  , . -!. fi ; -; fi!

  , fi. fi; fi ; - !

  O , fi, ! fi !.

  , , fi. , , fi

  fi fi ; ! ! ; fi fi; - fi ; , , fi - !! fi fi!! . !

  !, fi. , , fi fi

  fi fi . fi , fi!, . , . fi . , fi !

  fi ! , , fi,

  , fi. , -. , fi, fi fi fi fi ,, fi

  !! : fi fi fi, fi fi !! fi: fi fi,

  A. P fi X K. N

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 62

 • 63

  , . fi fi, . fi fi fi fi fi , , , fi fi fi. fi, , fi fi , fi . : !

  . , , . ,

  , fi . fi ; fi ; fi , . , 8-14, fi fi , .

  fi fi fi - fi .

  5

  4321

  piO fi . 1812 1870. fi fi, fi . . ( fi, ..) fi fi. fi ( , fi, , ) . fi : , , fi, .

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 63

 • 64

  , fi .fi . , , ,

  fi , fi . .

  , , , . , .

  . , , , !.

  , fi- fi;

  ; . -, . .

  , , fi . fi fi.

  O .

  fi , fi ! , . fi : 17,

  fi. , . fi.O fi -

  fi fi, . , -

  fi

  fi , . - fi fi , .

  fi ,

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 64

 • 65

  17, fi-, fi , fi.

  . O , fi fi , . fi , fi , , fi , : fi , fi ... . .

  fi , fi fi, . - fi . fi. , fi fi . , fi .

  fi fi, fi, -. O fi fi fi . - fi. , , fi fi fi. , fi. , .

  , . . . . fi fi fi. O

  . -.

  3 - . , . - fi , .

  , fi fi . fi fi- fi. :

  fi ; . ;

  fi

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 65

 • 66

  . fi , . .

  , . fi . fi , fi

  fi . , .

  . . . , ;

  fi , -.

  .

  . fi . , fi. fi, . , , - fi . fi . fi . fi. :

  , fi , ; ; . ; . . fi ... , ! !. fi

  fi. ,

  . fi fi , - . .

  O fi . O . fi fi. fi . - : . - fi .

  fi . , - : . fi .:

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 66

 • 67

  , ! ; , . fi -

  . .O .! , ! . ! , fi . fi !

  fi fi , . , , fi, , . ;

  fi fi fi. fi, :

  . ,

  fi . , ; !! . , fi . ; . . O -

  . fi . fi ; ; fi -

  fi. , fi.

  O fi fi. O -fi . O , fi, fi , fi , fi . ! . fi . .

  fi . , fi fi . : fi , ,

  ;. . ,

  fi

  !! :

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 67

 • 68

  fi . - . . , , fi . . . fi . fi , fi . O fi fi fi .

  , !, . , . fi . .

  fi fi , fi . . fi fi, , , . O , fi . . -

  , fi , . fi fi :

  ; ; ; , ! , ! fi . fi

  . fi fi , fi ! ! - .

  fi. . fi , . fi fi, fi . , ! - . fi.

  O fi . , , . , . , ; , fi . . , -

  fi , . , ;

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 68

 • 69

  ; ; , . , , ; -

  . fi fi.

  O . , , , .

  fl fi ;, . , ! fi, ! ! fi fi.

  , fi . , fi ! fi , , fi, . fi , , .fi -

  . , . . fi :

  , -, ; ; , . , . fi -

  . .fi . fi fi -

  , fi . fi. fi. -

  fi . . .

  O fi . fi. fi , , :

  . -, , fi, . fi

  : , ; ! fi . -

  fi . . fi fi!! fi -

  fi

  !! fi: fi

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 69

 • 70

  , fi : . . fi. , . , . fi , , fi , . ! . -

  , , , .

  , , . . , - : fi!fi , ! ,

  . fi . - fi .

  . fi, ,

  -. fi ; fi; fi ; ;

  , . fi fi ; fi , , fi fi. ; fi ; -fi ; O O.

  2

  1

  5

  4

  32

  1

  enotita 1D 0059 A GYMN 07/11/2005 14:13 70

 • ENIKH ZH

  pi pi fi - fi - . fi fi , 1821, fi , -, , . ( , - , fi, , ) - .

  fi ,

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:19 71

 • 72

  fi , fi fi fi , !! ,fi!! , .K fi ,!! .K !! , fi , :, ,!! , fi, , , , , .

  .. , fi

  K

  fifi

  fi .. , fi , . fi fi -, fi - .

  !! : !! fi: fi, !! (): !! : -, !! : fi, fi

  fi, fi

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 72

 • 73

  fifi K

  fi , fi. fi -. ; fi ; fi fi;

  fi pi, fi (, ..), fi .

  32

  1

  , O fi

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 73

 • 74

  fi , . , , . O !! , fi . fi, , fi. fi

  , . fi . fi , fi . fi ; fi, , , fi , .

  , fi , , , fi , fi,

  fi!! fi . , fi-

  !! fi . , fi fi. fi , . fi fi . . fi fi , fi fi . fi , -, , , fi fi fi .

  fi. . fi , , . .

  fi ,!! fi . !! . , fi !! fi. , -!! .!!

  fi fi , , 1911 fi fi, fi fi, fi . , .

  fi , ()

  !! : !! fi: fi !! fi: !! fi: fi, fi !!: !! : !! : !! :

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 74

 • 75

  , , , ,!! - . : ! , , , fi, . fi . , ! . ,!! ,

  , : , ; , . , fi,!! !! ,

  , fi . - !! , fi .

  . fi fi .!!fi fi .

  !, . ! ! ! ! fi.

  . , fi,

  fi fi. fi; fi fi ; , .

  O (http:www.culture.gr/2/21/toc/katalog_gr.html), fi fi - . fi fi . fi, , fi .

  32

  1

  !! : !! : !! fi: fi !! : !! -: fi !! fi :

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 75

 • 76

  , ! fi fi! [...]O , fi

  . , fi!... ,

  , fi fi . !! fi - fi. O . fi- ,!! !! , . fi fi, , fi fi .

  O !! fi fi , fi - fi fi fi . O fi , fi . fi fi, fi fi, ,!! fi .O , , , fi fi.

  OO KKfifi HH fi fi fi fi O fi ( fi : , - ). fi - . Kfi fi fi , . fi fi fi fi fi fi fi.

  !! : , 1909 !! (): fi !! : !! : , fi !! ():

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 76

 • 77

  O fi fi fi . , , fi , . fi , fi fi fi fi fi .!! , , fi , , fi, , fi , !! fi -, fi fi. fi fi , fi - . [...]

  O . fi fi fi fi ,!! ,, ,!! fi fi , fi . O fi fi , - , fi!! - . O fi , fi , fi . - , fi .

  O fi . O fi fi . fi !! ! fi- . O fi . fi fi fi -, fi fi fi . fi, fi fi !! ,!! fi [...]

  , , , - !

  ! O fi !, fi , .

  fifi

  !! : !! (): !! : !! : fi !! fi: fi !! : fi 1897, !! -: !! : fi,

  fi,

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 77

 • 78

  O , fi, fi fi. O fi, fi ,!! fi !! . fi , fi ,

  fi !! fi fi. O fi, !!

  fi fi.

  . , O fi ,

  !! : !! fi : !! : fi !! -: ,

  fi , fi fi fi . fi fi, ; fi fi fi , fi - fi fi : - . ; .

  fi fi .O fi fi - . fi fifi fi fi fi fi fi . - (.. fi fi , ..);

  2

  1

  3

  2

  1

  fi fi (1920)

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:20 78

 • 79

  , 28 O 1940

  fi. ! O fi fi, , , , , fi, , fi , fi , , fi -, . : - fi -.

  fi . fi, , -, fi , . fi, , fi.

  . . O fi .

  2288 OO 11994400

  fi fi fi fi -. , -fi fi. O - fi .

  pifi . fi .( . )

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 79

 • 80

  , , fi . - fi . O . . , , . , , fifi .

  , !! , fi . -, fi. O fi -, fi, , - fi.

  fi - . fi . fi .

  !! : fi, fi ,

  , 28 O 1940: ()

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 80

 • 81

  2288 11994400

  Ala Litoria.!! fi, !! fi, fi . fi . fi -fi , .

  , .. fi , fi . fi , fi. [...] fi, , , , .[...] O fi , , . , fi fi . - , fi, . fi fi, . fi. fi fi.

  . , 1939-1953,

  fi fi . . ; - . , fi -, ;

  O 28 O1940, : (.. ), (.. ), , , fi fi .. fi fi . M fi fi : http://www.mpa.gr/specials/28-10/.

  3

  2

  1

  !! Ala Litoria: pi !! :

 • 82

  42. fi. , fi fi fi, - . fi fi, .

  O . . . . pi, fi , !! . O fi , .

  . . fi fi - . O fi fi fi.!! . . :

  , , !

  fi , fi fi fi. - fi. fi . fi . fi , . O - . , fi -. fi. . , fifi , fi .O fi. fi , - fi . , fi, .

  OO

  O fi fi fi , , . fi fi fi.

  !! : , !! fi: fi

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 82

 • 83

  ; ! fi fi . fi fi

  -fi, fi fi , fi fi.

  . . , . fi, fi fi, , fi fi. ,!! O, ! O. , fi , fi .!! fi fi fi. . . fi fi. fi . fi . ; fi fi. .

  ; ,!! . fi; !!! .

  ! fi fi ! .

  . , . !! . , . .

  ; ; . . fi, , . -

  , .! , . !

  !! : !! : !! : !! : !! : fi

  O Mfi

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 83

 • 84

  fi -. .

  . ; . .O fi .

  . . . -. -! . . , , , fi . fi:

  --!

  ! fi - fi fi fi - , fi, fi fi fi . fi :

  !!! --! , . . .!! . fi fi

  . fi . fi , . ,

  , , . fifi :

  !...!!. . fi. fi

  .

  . , ,

  !! : !! : , !! !: !

  , H 41

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 84

 • 85

  fi ; ; . fi -: . ; fi . . fi : fi fi .

  fi , . fi , pi : .. !. fi fi 28 O-.

  2

  1

  5

  4

  3

  21

  1907 fi . - . fi fi: (1959), (1960), (1967) .. O - fi: (1940), fi(1940), (1941), (1953). fi fi 1941 fi (1968) . 1979.

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 85

 • 86

  fi , , . , ,.

  !! . !! fi, .

  fi , , , .!! , fi fi, ,, : ! fi,

  1177 11997733(())

  fi 67-74 (1984) - , 17 1973, fi fi . fi fi - fi , .

  !! : fi fi !! : fi !! :

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 86

 • 87

  1177 11997733

  . ; ; , . fi fi , fi fi.

  , fi, - . http://philippos.mpa.gr/gr/other/17-11/index.html, fi , fi , - , .

  2

  1

  432

  1

  . 1915 1998. pi , . (fi fifi (1960-1998), fi ). , , , pi. : fi fi 1934-1967 (1968), (1980), fi fi, fi.- (1985). : fi fi (1971), fi fi pipi.fi fi fi (1972, fi), fi fi pipipi. pi fi (1973, ), (1979, ).

  !, , ,fi , , , , fi!

  . 17 1973 , -fi . ,

  enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 87

 • enotita 1E 0059 A GYMN 07/11/2005 14:21 88

 • piOTE O

  E pi, fi fi -, , fi fi . O fi fi . O , , , , , . fi . fi , fi (.. fi ), (.. fi ).

  fi,

 • 90

  fi , , , fi, , fi, , fi fi . !! fi , . !! -, !! , fi , fi fi , !! , !! , , .

  fi, fi , ,!!, ,!! , ,!! , , fi !! , , , , ,!!O! , ! , fi .

  K

  fi -, O (1893). O . , fi fi , fi fi.

  !! : , !! : !! : , !! : fi - !! : !! : ( ) !! : !! : fi !! : fi fi !! : -

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:43 90

 • 91

  fi , !! ,!! !! , fi , fi !! , , fi fi fi fi : fi , fifi fi!

  . , , fi. 6,

  fi fi fi - . fi . , . . fi fi ; fi, , ;

  O : - fi , (.., , ) .

  4

  3

  2

  1

  fi,O

  !! : !! : fi !! : !! : - , fi

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:43 91

 • , , fi, fi fi fi, , fi , fi ,!! fi . -fi , , , fi - fi.

  , . fi !!

  fi .!! , , , - -,!! , fi ,!! , . , .

  O , , fi . fi, :

  , , fi .O fi -

  fi fi fi (1961), fi . fi , fi fi . Ofi . fi fi , - ( 19 ) fi -. fi, fi fi - fi , fi , fi .

  92

  !! : , !! : , !! -fi: !! -: , fi - . !! :

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:43 92

 • 93

  , fi, , .

  , . fi . fi , , fi , ,

  . , -

  , .

  fi fi fi fi fi - , , . fi .[...]

  . , fi,!! , fi. ,!!, fi , , , , !! fi ; ; fi. fi , , -. fi fi , . fi fi , fi. , , fi, -. , , - fi . fi, fi , . , , , !, . fi, ! fi fi , , - fi fi- , , fi .

  fi , : , , , ;

  fi;

  !! fi: fi, fi !! : !! : ,

  fi

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 93

 • 94

  fi , fi .

  , , , fi .

  fi fi . , , , . , . , ,

  fi! fi

  . : fi fi, - . -, fi fifi fi, !.

  . , , fi .

  fifi

  fi . ; fi fi; , ; .O -. fi ; (fi fi ), , . . fi fi fi .

  fi (, , , ) fi . fi fi (fi - ) fi fi.

  5

  4

  3

  2

  1

  ( 20 .)

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 94

 • 1886, , fi fi . fi , . fi -, fi !! . O fi fi , -. fi - fi, fi , . fi fi , fi fi fi fi.

  fi . , , , - fi fi . -. . , . , , , , , .!! -!! , fi,!! fi , . fi fi, ,!! fi fi !!. , fi , . fi , fi

  fi fi fi , fi 19 . fi - , -, . fi fi , .

  95

  fi fi fi

  !! : !! (): !! (): !! fi (fi): , fi !! (): fi - fi !! : , fi

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 95

 • 96

  . , . - . fi fi . fi fi , fi fi .

  , !! . ,!! fi , - . , , , fi . fi - . fi . fi fi fi fi.

  fi , fi fi fi fi fi . fi fi. , fi . , fi . fi fi . fi - fi fi fi . , , fi fi- fi . fi , fi . fi , , , fi -. . -fi fi , fi, fi, fi .fi fi , fi , - fi fi fi . fi fi . fi , , fi fi !! , fi. fi fi fi fi -

  fifi

  !! : !! : fi !! : - fi

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 96

 • 97

  , fi , fi !! fi , fi , fi - . fi , fi , - , . fi fi fi .

  fi fi . fi fi . -,!! fi , fi fi fi fi fi fi . fi , fi , fi fi fi, . fi fi , fi, fi -. , fi , fi fi . -, .fi fi. !

  fi fi fi . fi, fi fi fi fi . fi. - , fi fi, , fi fi fi, fi , fi fi , fi , - fi fi , fi , fi fi, fi- fi . O fi . , - . fi, ,

  !! : fi !!:

  ()

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 97

 • 98

  . O fi - . , , , .

  fi fi , , fi fi . [...]fi fi fi ,

  , , , fi fi fi. , fi , .fi. fi . , , , , . fi , , . , , fi - fi fi fi. , fi !! , fi fi . fi, fi . fi Ofi , fi

  fi . fi -, fi . fi fi , - fi . fi , -fi fi A. A fi fi ,

  fifi

  Afi ()

  !! :

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 98

 • 99

  fi . fi , fi .

  O , fi, -, fi, fi , , fi, , . - fi , , , fi , . . fi . fi fi fi fi fi - , fi fi fi . , . fi , fi .

  . , ,

  ;

  19 . ; 19 ; fi . ;

  fi ( ) fi fi fi fi . , , , : ) () (fi ) 19 , ) , fi .

  4

  3

  2

  1

  Npi 1947 A. E . 1998 fi H . A H - (2000), H (2003) (2005). T fi.

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 99

 • 100

  , fi fi fi , fi - , fi fi . O - . , fi , . fi - . . - fi . , -, !! fi, ., , ,

  .!! , fi -, , . . fi . . fi , , , .

  , , ,!! fi . , , fi . fifi, . , fi . .

  fi fi fi fi -, fi 1982. - fi , , . fi, . - fi fi fi . , - . fi fi fi.

  !! (, fi): fi fi !! : fifi !! :

  ,

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 100

 • 101

  . fi - fi . fi . fi -. . fi fi. fi.

  O , - . , , .!! . - . fi- ! fi , fi. , fi , -. fi -. . , , . fi fi . , , . . . , . , , fi . , fi, , .!!

  fi . , . ,!! , . ,fi . , , fi fi; ; , , ! , ! fi , fi. fi . , . , fi fi. . . fi

  , fi . fi

  . , ,

  !! : !! : -fi !! :

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 101

 • 102

  fifi

  ; fi , , fi fi ; ; ; fi .

  fi . - fi fi . , fi .

  2

  1

  543

  2

  1

  ,

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 102

 • 103

  O fi fi . , , , fi, -fi fi . ,!! , , fi, fi - fi , fi fi . ,

  fi,!! , fi , fi, fi . , fi , , fi fi . !!

  , , , - . . - fi . . fi fi fi , fi fi , .

  fi

  OO fifi fifi

  fi fi fi - (1988). - , fi fi fi, 1920-1930. . fi , fi fi, , , - , . fi fi .

  : fi ()

  !! : fi !! fi: !! : ,

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 103

 • 104

  , , fi , fi, - - fi. , , fi fi, fi . :O , .

  , .O . fi. , . O , . , fi . ;, fi fi, -

  , . ! ,

  . , . fi. fi

  fi . fi fi . -!!! - fi , .

  .

  - fi . , . fi ,!! , . fi. , , fi !! fi. O, fi fi.

  fifi

  !! : !! ( ): !! : -

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 104

 • 105

  !!fi .

  O -. ;, . , fi,

  . . fi-

  . O fi fi . .

  !, . O -fi;, . . fi . , . . .O .

  fi fi, fi fi .

  ; fi fi. fi . ; ; , fi ; , ; . , , . ; . , ; ; -

  ; , fi fi. O . fi

  . fi fi, fi , , , 25 , -

  OO fifi fifi fi

  !! : (fi)

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:44 105

 • 106

  :

  fi fi fi

  , fi , , fi fi

  , , , :

  , , ,

  fi fi . , fi fi , fi , fi . .

  fi fi . fi , . . , fi fi .

  : ; fi: fi ; , , ,

  fi . . O fi fi . O .

  , ;, . fi . , fi-

  , - : fi , -,!! , fi fi fi fi :

  fi

  fifi

  !! (): fi

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:45 106

 • 107

  .

  fi . O fi . O!, . ; , . , ;,

  . fi, . , !, fi.

  fi, fi , fi , fi . fi fi . , fi -, fi ,fi, - .

  O!, . , -

  . fi fi, fi, . .

  O!, . . , . , fi . fi . O fi , . fi fi fi . fi

  . fi . fi fi . O ,!! fi, fi , , fi, . fi fi , fi , , fi. fi fi fi .

  OO fifi fifi fi

  : O fi ()

  !! : fi,

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:45 107

 • 108

  fi fi fi fi , , fi , fi fi fi fi fi fi, fi, , fi, fi , . fi ! ! :

  ; , -

  , fi , :

  ; fi

  , , , fi fi fi fi fi fi - fi fi fi , fi , , - , fi fi , fi , , , fi fi fi fi - , fi, :

  fi fi , ,

  : fi, , , ,

  !! fi , fi!!

  . fi, ,

  fifi

  !! : , !! fi: fi, fi

  enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:45 108

 • 109

  OO fifi fifi fi

  ( , , ); fi . .

  fi . fi - , , fi - . fi , fi fi - fi fi .

  3

  2

  1

  3

  2

  1

  pi (1921) . , fi . ,fi (1965), fi (1966), fi (1967) .. (1976). [ fi fi (1987), (1988), O (2000), fi (2001) ..] [ fi (1989), (1998), fi (2002)] [O fi (1974), (1981), pi (1988)]. - fi fi fi (1987), 1989, fi - . fi , , 1993.

 • enotita 2A 0059 A GYMN 07/11/2005 14:45 110

 • pipipi pi

  T pipiA E ENE XPE fi, -. A , . fi fi fi. fi fi , fi , fi . fi fi . fi fi fi . - , , fi fi , fi fi - .

  ,

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 111

 • fi . fi fi fi fi fi fi !! !! fi fi fi-fi fi fi fi fifi fi fi fi , , -

  fi -, fi . O fi fi fi .

  112

  !! : fi, !! : -

  , Aux Saintes-Maries

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 112

 • 113

  fi fi!! fi fi fi fi fi.

  . , , , . 31-32 ( 1987, )

  ; fi fi , fi ; fi - -, , fi; fi fi fi fi; fi . fi fi . , , , , fi, fi .

  fi, - fi . (fi ..) fi . fi fi, .

  2

  1

  4

  3

  2

  1

  !! fi: ,

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 113

 • 114

  fi fi fi, , fi fi , - , !! , fi fi , , fi fi fi, , , ,

  , - fi , , fi fi , , , fi fi,!! -fi .[] , , .!! fi!! , fi , fi fi . fi fi - ,

  , fi , - !! fi ,

  K O

  O , fi - , E, I, A, A . O K. O, fi, - , - , .

  !! : fi !! fi: fi !! : , !! -fi: !! :

  fi fi () ()

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 114

 • ,!! fi fi , fi .

  fi fi . fi , fi fi . fi !! . , , , fi. . [] fi fi

  fi fi . , fi . fi , , . fi fi ! ! ... !!

  fi !! , fi !! fi -, , - fi fifi , fi fi , - !! !! - fi , , fi, fi fi fi fi fi fi, -, !! fi - , . []! ! pi

  fi , fi fi !! , , fi fi

  K O

  115

  !! : , !! : fi fi !! : !! : fi, fi fi !! : !! : !! : !! : , !! -: fi

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 115

 • fi fi fi fi fi pi fi fifi fi, , , , fi fi , fi fi ,!! fi , fi .!! []

  Suspirodel Moro. fi , , fi . , , fi -!! ! fi ,

  , fi - pi. - , fi , fi . fi . fi, , , . fi

  fi .!!

  . O, : pi,

  116

  !! : , fi !! : !! -: , , !! : fi fi

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 116

 • K O

  117

  , , fi ; - fi . ; . O, fi fi ;

  fi (.. fi pi , fi fi) fi . O.fi fi , . fi fi pi. , , ( ), ( pi ), ( F.G. Lorca) .., fi pi , fi . O fi .

  3

  2

  1

  4

  3

  2

  1

  O fi , () ()

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 117

 • fi . O fi . . . fi , - , fi fi !! . , pi, fi fi , fi , fi fi . fi pi , fi fi . fi fi fi fi , . !! , fi pi fi - . fi , fi , fi fi fi fi .

  fi fi. fi fi fi fi

  -

  OOfifi pipi

  , , , , - . fi fi - fi pi 1982. O fi 1996.

  118

  !! ( ): fi fi !! :

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 118

 • 119

  . fi,fi -, fi - !! fi pi, fi , fi- fi , - . fi fi fi - fi- fi fi- fi fi -.

  fi - fi . fi - fi fi pi fi - fi . fi !! , , fi fi fi - !! fi fi, , fi , -

  OOfifi pipi -

  !! : pi, fi fi !! : ( - fi, fi)!! : -,

  O fi , fi

  ,

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 119

 • 120

  . , fi , fi fi , , fi!! fi , , ( : fi) -, , fi - fi. pi !! - fi . []

  , : fi, -. fi !! . - , fi . fi fi fi fi . , . . , . , - fi fi fi fi fi . , , fi fi , fi . fi fi . fi , fi fi; -. - . fi O , .!! fi O . . - fi fi fi .

  fi fi, fi fi

  !! (): !! (fi): !! : fi pi !!:

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 120

 • 121

  fi fi fi !! fi . fi fi , -, fi fi fifi -, fi -, . , . ! fi , - . fi ,fi fi fi - fi fi , fi- fi fi . pi fi fi . -, fi fi , fi , fi !! fi pi fi . , fi fi .

  . -, Ofi pi. -, , . 31-32 ( 1987, )

  OOfifi pipi -

  !! : !! : , fi

  pifi ()

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 121

 • 122

  pi ; fi pi; . - pi; fi Ofi pi . - , , .

  fi fi pi - fi . . O , - pi , - (.. ).

  2

  1

  4321

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:54 122

 • 123

  fi fi fi - ,fi , . fi fi fi fi , fi, fi, fi . , , , fi , fi fi- . fi fi , fi , , , fifi . . fi

  , fi , fi fi fi . . fi , , fi fi.

  fi fi fi fi,fi fi fi fi , fi. , fi . fi fi , fi fi, fi fi -fi. fi, , fi fi

  fi fi O . fi fi fi ( fi fi), (1951). fi fi fi fi fi.

  O , fi

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:55 123

 • 124

  . fi, fi fi -, fi fi, fi , fi . fi fi-

  , fi , fi . , , fi,

  fi fi fifi , fi , fi , fi, fi , -, . fi .fi fi

  fi -fi . fi - , fi fi-, fi fi, fi fi, fi. fi,

  . , fi , fi fi fi , , , . fi fi fi . fi fi pi, fi fi fi. fi, fi , fi -, .

  , fi , fi fi. fi, - . fi, fi fi fi .

  . , O , . ,

  fi,

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:55 124

 • 125

  fi fi E . 1926 . , . 1951-1953 - . - O , , O . 1954, fi , , - fi fi. 1997 : - fi , , fi : fi.

  . fi , fi ; fi fi , fi - fi fi. . fi fi fi; O fi fi fi, . fi ;

  , fi, fi . fi , fi , .. 20 fi . (.. , fi ) . fi . fi , fi (.. . , pi , - ..).

  2

  1

  4

  3

  2

  1

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:55 125

 • 126

  fi , , ,, fi .

  , , fi fi . fi , fi , .

  . , ,

  fi . fi fi , . , , fi fi .

  fi O, pi

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:55 126

 • 127

  fi fi ; : , . fi fi - ; . fi fifi - . fi.

  -. fi pi fi fi . .

  54

  321

  A, Afi fi

  enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:55 127

 • enotita 2B 0059 A GYMN 07/11/2005 14:55 128

 • Opi pipi O piO O O pipipi pi O

  IA, H AOMAKPYNH HAH fi fi fi , fi fi fi fi . - fi , , . fi , fi , , fi .

  ,

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:04 129

 • 130

  ,, , ; , ;

  , ,!! ; , ;

  . !! . , ,!! .

  .!! !! , .

  fi. fi.

  ,!! .!! ;, , , ;

  pi

  fi fi fi, fi, - (.. ), fi , ... O pi fi .

  !! : !! : !! : , !! : , !! : !! : !! : ,

  fi fi fi ( . )

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:04 130

 • 131

  ,!! , . , .

  fi , ,

  , , .

  !! !! , , .

  pi

  , - . ; ; fi fi ; fi; . ;

  fi. fi .O (, , - ..) . . fi fi , . fi O. fi ( fi) O(fi 109-121 177-209).

  2

  1

  3

  2

  1

  !! : !! : , !! : ,

  . , , fi. 4,

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:04 131

 • 132

  Ofi !! fi fi. - , fi,!! fi fi, -. fi fi - fi, , . fi , .!! . , -

  , . , , . , !! fi . fi , . , . , , , ,!! , ,

  fi fi . fi , , , fi.

  , . fi fi , !! fi. pi , , fi. fi fi ! O - fi , . fi , fi:

  OO fifi

  fi (1940) . . O , fi -, 20 fi fi . - fi fi , fi , fi , , , - .

  !! fi : . , fi fi !! fi: fi fi !! : !! : !! : !! :

  , fi

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:04 132

 • 133

  ;. fi . fi , , fi . fi , , . , . O , . , ,

  , . -, fi , , fi , fi ,!! fi !! - fi fi : .!! fi, fi , . fi fi , -, fi. fi

  , , !! . fi , -, fi fi . fi fi , -, . fi - fi, , fi -. fi . fi fi fi . O , fi - , fi - , fi , fi fi. fi fi. fi

  OO fifi

  !! : !! : !! : !! :

  : (fi )

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:04 133

 • 134

  fi fi, . fi fi -fi . O fi , fi , fi fi . O fi fifi , fi fi . O fi fi fi . fi , - , , , . fi . fi - , fi fi fi , , , . fi fi . fi fi . fi, fi .

  , , - fi , - , , fi . , , - pi fi fi ,!! , fi . fi fi. , fi , fi , , -fi , fi fi, , - ,!! fi - , , - , fi . , fi fi fi fi . fi fi-, . fi - fi . , ,

  HH fifi fifi

  !! : !! :

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:04 134

 • 135

  , fi .fi fi fi fi, fi fi , fi , fi , fi . fi fi !! !! , fi fi fi - , fi, -. , - fi. fi fi, - , fi fi. fi , , , . .

  . , ,

  OO fifi

  fi ; . fi fi - ; , fi fi fi , fi - . fi fi fi , .

  fi . fi . , fi .

  2

  1

  4

  3

  2

  1

  !! : !! :

  : O fi (fi )

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 135

 • 136

  fi .

  fi, , -, fi -. , . O fi - , , . . , , ! -

  fi fi ;O -

  . , fi, . ,

  , fi, O fi ! . , . . .

  , . , , -

  , , . -, fi fi , .!! : ; ;.

  fi fi fi fi O - fi 1922, fi fi fi fi fi . . fi fi I, fi fi .

  !! : , fi

  ( - fi) fi - (fi pifi , )

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 136

 • 137

  - fi, fi fi .

  , , , - . , fi.

  . fi , . fi fi. .

  , , , ( - fi) , . fi , fi, . . ;

  , fi. fi fi fi . fi . fi . - fi.

  fi , !! - , fi . fi fi : -fi , fi, fi , , . , fi fi fi ,

  . ; fi . ; fi fi fi , ; fi fi, fi, -fi, , . - ;

  fi fi

  !! :

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 137

 • 138

  , . fi -. ; - !! -

  . . fi!! , fi.

  , , ! - fi fi,

  fi . : , . fi . fi, fi , fi fi

  .fi , . -

  fi . ;, .

  . : . ; , ; , , . , -

  . ; fi . ,

  fi . , , . fi , fi . fi fi -

  fi fi . fi .

  , . , , . fi,

  ... ; fi fi

  , . , - . ; ;

  . , O ,

  HH fifi fifi

  !! : !! fi: fi

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 138

 • 139

  fi fi fi fi ; - ; ;: fi fi ;

  O . O fi fi, fi fi fi fi. fi , - , fi 1922. .

  2

  1

  2

  1

  fi ( )

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 139

 • 140

  903!! . , , ,

  fi , O. . fi fi fi - , fi .

  - fi, . fi , fi . fi , fi . , fi, ,

  , , fi. pifi, fi fi . , pi -. fi fi,!! fi , ,!! . fi . fi , , , fi, -. fi .

  , , fi, . fi .

  . fi, - , , fi .!!

  fi

  fi fi - ( : ), fi . fi fi , , 20 . fi fi . O fi , fi fi fi fi fi .

  !! 903: 1903 !! fi: !! :fi , !! :

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 140

 • , -. fi fi fi. . . , . . fi,

  fi , , . , , .

  . , . , fi.

  , . , fi

  . . . . ; . fi ; fi . ; , . ; . fi fi ; fi , fi . fi ; fi . ; , fi, . , , . ; , , . ; . , !! fi, . ; . fi . . O fi , fi!!

  fi

  141

  !! : fi !! fi:

  fi (fi )

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 141

 • . !! , fi . !! .

  .fi . , , , . , , fi . . . -, . . fi.

  , . . fi , . fi , -

  , fi, , . fi fi. fi , . fi,!! . ; . ; . ; . !! fi , ; ; .

  , .; ,

  . . , fi-, .

  , , , .

  ,!! , . , . , -

  , , . ., , !! .

  HH fifi fifi

  142

  !! : , !! : , !! fi: !! : !! : !! : fi

 • fi

  143

  fi, . fi , , , -, . fi . , . .

  fi , fi . . - .!! !! fi !! - ,!! . - .

  , . , .

  fi , - fi.

  fi fi .O fi -

  fi.!!

  . fi, . : ,

  !! : !! : fi !! : !! : - !! fi: ,

  fi ; E - . fi fi . fi , .

  20 fi fi ; , - (.. A, A, ) (.. , , ..).

  2

  1

  2

  1

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 143

 • 144

  1 ,

  , fi . fi fi fi. fi , -

  , fi fi fi , . , , fi fi fi .

  fi fi fi . , fi , fi . ;, . . . . fi. ;

  fi. - fi -fi. O . . fi fi fi , .

  OO fifi

  fi fi fi fi fi . , fi 2003. fi fi , fi . fi fi fi fi . - . fi , fi - , fi . - , fi fi- , fi . fi fi fi fi fi.

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 144

 • 145

  fi , . ;, . , -; , fi . . fi fi.

  fi ; . - fi, , fi; . fi ; fi;

  , , . . . fi . fi . fi: , -, .

  . fi fi .

  fi 6

  fi, fi

  . . . fi . fi fi . fi . .

  O ; ; - . pi fi : -

  fi fi fi. -, fi, fi , fi fi. fi fi fi . -

  . . fi . . fi.

  fifi

  , fi

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 145

 • 146

  . . , fi . fi.

  fi, . . fi.

  ,

  . , O fi ,

  HH fifi fifi

  fi fi - ; fi , , fi . fi fi .

  . . fi . fi fi .

  2

  1

  2

  1

  pi 1937 fi fi - . fi 1972 -, T I, , . fi , fi -. : (1974), O (1976), (1980), O fi (1986), (1997).

  enotita 2C 0059 A GYMN 07/11/2005 15:05 146

 • piO

  O piO EINAI PATHPIOTHTA fi fi . O - , fi fifi fi , . , - fi . O- , -, , fi fi . O fi, fi, - , , , fi . , .

  O , 2004, O fi( )

 • 148

  ,

  , , ,, fi .

  fi , , .

  , fi fi, fi , , fi.

  . , , fi. 3,

  K

  OO OOfifi

  O O 1896 . - , fi , O , fi -. fi O fi, 1952, O.

  , O fi

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:02 148

 • 149

  OO OOfifi K

  fi, ; ; ; ; . ; - O .

  O - O fi O . fi fi: http://www.olympics.ariadne-t.gr/OLYMPICS/olympic.html. fi , fi fi fi, O , fi .

  2

  1

  4321

  (fi , fi , )

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:02 149

 • 150

  fi , . fi fi. fi

  fi fi fi fi , -, . , fi, fi , fi , . fi fi, , !! , , , fi fi fi ,

  fi , , -, , fi , fi -, , fi !! , , fi fi 100 fi ,!! fi

  fifi 110000

  fi fi fi X, 1944 fi fi. fi fi , , fi , fi - fi 100 , . , fi fi .

  !! : !! : fi !! -:

  (fi , fi, fi)

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:02 150

 • 151

  , fi fi fi,fi . fi fi fi fi fi , , fi . fi , , fi , fi . fi fi.

  fi fi . , fi . , , fi , fi . O fifi , fi, fi- fi , fi fi fi . fi fi- fi, fi, fi , , , , - fi , fi , , fi fi , fi,fi fi, fi fi. fi . fi fi fi- , fi fi fi , - fi , , .

  fi . , , , , , , , fi fi , fi fi

  fifi 110000

  , fi 12 + 1

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:02 151

 • 152

  , fi fi , fi , fi fi fi fi. fi- 100 . fi fi; fi , fi fi , fi - .fi fi fi ,

  fi , fi , , fi , fi , fi . fi fi , fi - , - . fi : fi , , fi , fi fi- , , fi ,!! fi fi, fi .!!

  . , fi fi,

  fifi

  fi ; fi fi fi fi ; fi .

  : fi, fi-. fi, fi . fi : http://www.ontherun.com.2

  1

  3

  2

  1

  !! fi : fi !! : (-) fi

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:02 152

 • 153

  , , , fifi. , , fifi, fi fi , - fi , : , pi , fi , .

  O fi fi. .fi , , .fi fi, -

  . O , , fi, fi-, , fi . fi , , ,

  , fi fi Lermiseaux, Flack, Burke, Kelner, . . fi . fi: fi , , fi

  , fi fi, , fi fi, fi fi- fi fi fi.

  fi. fi , , .

  40 fi., , fi fi-

  fi fi ;.

  fi fi fi , , - (2003). fi , , fi 1896, O . fi fi .

  ,

  (fi pifi , )

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:02 153

 • 154

  fi . .

  fi , . fi fi;, fi .

  fi fi fi. fi , fi !! -

  fi fi , fi . , fi, - . fi . O , fi fi, , , , fi - fi 24 fi . fi fi, , -, . . fi fi fi.

  , , fi, . .

  . . fi . fi.

  O fi, fi . , . -, , fi .

  , . fi ,

  . fi , fi, fi

  fi fi. fi ,

  fifi

  !! : fi

  fi O 1896

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:03 154

 • 155

  , - fi , fi .

  O , fi, fi fi, , fi fi .

  ! ! , ! fi!, . fi ,

  fi. fi fi fi - .

  fi fi. , , fi . 32 fi fi fi. O - . , . , fi - .

  , fi fi -fi fi : , , , . , fi fi fi, , fi, , , fi, , fi . fi fi .

  ! ! fi!, fi fi . fi , fi, fi, fi

  fi, , -, fi .

  O . , - , fi , .

  O , .

  fi. , , -, , ,!! , - . - . , fi fi.

  O . .

  !! : fi

 • 156

  fi . fi . : , , fi, fi .

  . fi . O . fi . -

  fi - . O fi . .

  fi fi. fi ; fi !! ; fi fi fi ;

  fi fi. . . . - fi. .

  !O fi 17 . fi . ! ! ! , fi -

  , fi , ,!! , , , .

  !! . O -, , , ., fi ,

  fi . fi fi, -fi fi, fi 40 fi ,58 50 fi.

  . , , ,

  fifi

  !! : !! : fi !! :

  enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:03 156

 • 157

  fi ; fi ; fi . fi ; ; , fi , fi, - . fi ;

  fi fi fi O (http://forthnet.gr/Olympic.org/gr/ http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/) . O .2

  1

  54

  32

  1

  pi 1931 . . - fi 1966, fi , fi . fi , , . - (fi ,, ..) . - fi . fi fi (1985) fi , , fi fi fi (1998). : , , , - fi, , , ;, fi ..

 • enotita 2D 0059 A GYMN 07/11/2005 16:03 158

 • pi O O Opi pipiOpi Opi

  OA AYTH . fi, -, , , . fi - fi.

  fi, pi

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 159

 • 160

  fi fi . fi fi -, fi. , , fi , fi fi . !! fi, , fi !! .

  fi !! -. , , fi fi , , !! fi,!! fi .

  fi , fi, fi - fi fi fi !! fi.

  , , . , , . . , .

  fi fi fi . , , fi, fi . fi ,

  , , , . fi!! , . fi fi , fi ., fi, fi , !! ,

  !! : , !! : , !! : - , !! : fi !! fi: !! : !! fi: , , fi fi !! :

  fifi

  fi fi . fifi , - fi . , , fi - .

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 160

 • 161

  ,!! . , fi!! -, !! fi. . fifi . , fi !! . fi . fi .

  . fi, fi . fi . . -, .!! , . fi fi . , fi , . fi!! fi , fi fi . fi, , fi fi!! . fi , fi - . , , . , , , . , fi . fi fi- , , , , .

  , . , . -. fi!! fi . fi . fi . .

  . . !! . - . . fi !! ! -

  . fi- . . , . , ; . -

  fifi

  !! : , !! fi: !! : fi !! : !! : fi !! fi: !! fi: , !! fi: , !! : fi, fi fi,fi !! : fi , ,

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 161

 • 162

  , fi fi, fi, fi . fi ,!! -

  , .!! o . , fi fi , . , fi fi . - fi .

  . . . . fi. fi , , . . .!!

  fi !! .

  . , ,

  fi ,

  !! : !! : !! : - !! : fi (fi )

  fi ; fi fi fi ; . -; , , , fi fi - fi .

  O fi fi . fi (.. . , . ).

  4

  32

  1

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 162

 • 163

  ,fi , , , fi!! !! . :

  , , .

  ,!! ,fi fi , , , .

  , . pi,

  fi

  fifi

  fi fi . fi , fi, fi fi - , . () , - fi . , , , .. - , fi .

  ,

  !! fi: fi !! : !! : ,

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 163

 • 164

  fi . . , fi; - . fi fi:

  1. fi fi fi

  2. ,

  N.. , fi

  (.. , , fi ). fi fi fi fi .

  3

  2

  1

  pi ,

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 164

 • 165

  fi fi , - fi. !! , , , fi, , fi fi fi . - fi - fi . -

  , , fi , fi .

  , fi, fi. fi , . fi, fi, , .

  , , , - fi. fi fi . fi 12 fi . fi fi

  , -. . , fi . , , fi fifi

  OO

  O (1999). , . - . , , fi, fi .

  !! : (, ) fi

  enotita 3A 0059 A GYMN 07/11/2005 16:06 165

 • 166

  , fi .

  , . ,

  fi fi fi . fi