Επεξεργασία επιφανειών

of 20 /20
¢π∞Δƒ∏™∏ ∫∞Δ∂¢∞ºπ™∏ μπ¢øª∞ ∫√¶∏ ª¶∞Δ∞ƒπ∞ ∞¡∞ƒƒ√º∏™∏ §√π¶∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ™ÂÏ. 30 ™ÂÏ. 30 ™ÂÏ. 42 ™ÂÏ. 76 ™ÂÏ. 140 ™ÂÏ. 156 ™ÂÏ. 174 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· 2009

description

Επεξεργασία επιφανειών makita

Transcript of Επεξεργασία επιφανειών

Page 1: Επεξεργασία επιφανειών

¢π∞Δƒ∏™∏

∫∞Δ∂¢∞ºπ™∏

μπ¢øª∞

∫√¶∏

ª¶∞Δ∞ƒπ∞

∞¡∞ƒƒ√º∏™∏

§√π¶∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

™ÂÏ. 30

™ÂÏ. 30

™ÂÏ. 42

™ÂÏ. 76

™ÂÏ. 140

™ÂÏ. 156

™ÂÏ. 174

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· 2009

Page 2: Επεξεργασία επιφανειών

∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞∂¶πº∞¡∂πø¡

™ÂÈÚ¿ ÂÏ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ,Á˘·Ïfi¯·ÚÙˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ

ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

Page 3: Επεξεργασία επιφανειών

58

∂¶

∂•

∂ƒ

°∞

™π∞

∂¶

πº∞

¡∂

πø¡

°È· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ̆ ÏÈÎÒÓ

Â›Ó·È Ôχ ‚·ÛÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÛˆÛÙfi

ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹

ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘

ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜

ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

§∂π∞¡™∏ŸÏ˜ ÔÈ ÎÔ¤˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

ÙÔ˘ ̆ ÏÈÎÔ‡ ÎÔ‹˜ Ô˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó,

Û ÌÈ· ÂfiÌÂÓË Î·ÙÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ̆ ÏÈÎÔ‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ

ÂÌÊ·Ó›˜. ∂ÈϤÔÓ, fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· ÙÚ·¯È¿

ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ

ÌÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹. ΔÚ·¯È¿

ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÍÔ̷χÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ï›·ÓÛË, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ô˘ ı·

¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÏÂÈ·›ÓÔ˘ÌÂ. °È· Ó· ʤÚÔ˘ÌÂ

ÛÂ ¤Ú·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ

ÛÌ˘Úȉfi‰ÈÛÎÔÈ Î·È Ù· ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ·

¿ÏÏÔ ·fi ÛÌ›ÁÌ·Ù· ÎÔ‹˜ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘

ÚÔÂͤ¯ÂÈ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ∏ ÂÎÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜

¿Ú· Ôχ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ¿Óˆ ÛÙÔ

¯·ÚÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÎÊÔÚ¿ ÁÚ‹ÁÔÚË

·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË.

∫∞Δ∏°√ƒπ√¶√π∏™∏ Δø¡ §∂π∞¡Δπ∫ø¡ ∂•∞ƒΔ∏ª∞Δø¡√È ÛÌ˘Úȉfi‰ÈÛÎÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰˘Ô ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ë Ì›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ

¿ÏÏË.

∏ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË

ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎfiÎÎˆÓ ·fi ÙÔ˘˜

ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ∏ Îϛ̷η

ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÔÒÓ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ ›ÓÙÛ·

Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ

ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ì ÈÔ

ÏÂÙÔ‡˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ¿Ú· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ∏

‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ

Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: Ë ÎfiÎΈÛË ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ

ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘

οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÎfiÎΈÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ·

ÌÂ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ̆ ÏÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜.

∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓÀ§π∫∞ ∫∞π Ã∏™∂π™ ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó Ù·

ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙ· Â›Ó·È ‰È·ÏÂÁ̤ӷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘

ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚԇ̠ӷ

ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ οıÂ

ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û¯‹Ì· ÛÙË ÏÂÈ·ÓÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. ∏ ‰È·ÏÔÁ‹

Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiˆ˜ Ë ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ·ÓÙÔ¯‹

ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎfiÎÎÔ˘.

¶·Ú·Î¿Ùˆ, ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ÈÔ

‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ̆ ÏÈο:

√Í›‰ÈÔ ˙ÈÚÎÔÓ›Ô˘Δ· ˘ÏÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ÙË

ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ·˘ÙԉȷÙËÚÔ‡ÌÂÓ·. ∂›Ó·È,

‰ËÏ·‰‹, Û ı¤ÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎfiÎÎÔ˘˜

¿ÓÙ· ηÏÔ·ÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∂Ó‰‡ÎÓÂÈÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ï›·ÓÛË ÙˆÓ

ÌÂÙ¿ÏψÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ.

÷Ϸ˙›·˜√ ¯·Ï·˙›·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·ÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ

·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ·Î̤˜ ·Ó·›ÛıËÙ˜. ∂›Ó·È,

ÏÔÈfiÓ, Ôχ ηÏfi˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ͇ÏÔ.

ºÂÏfi˜∞˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì·Ï·Îfi ˘ÏÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÌÈÎÚÔÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ

ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ̆ ÏÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜. ÿÚË Û ·˘Ùfi Ô ÊÂÏfi˜ ›ӷÈ

ȉ·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË Ï›·ÓÛË Ôχ ÛÎÏËÚÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ ÙÔ

Á˘·Ï›.

¶˘Ú›Ù˘ªÂٷ͇ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ ˘Ú›ÙÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ

ÛÎÏËÚfi Î·È ÙÔ ÈÔ ÎÔÊÙÂÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ.

ΔÔ ˘Ú›ÙÈÔ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÎÔ‹ ηÈ

ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ (·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ,

ÔÚ›¯·ÏÎÔ Î.·.), ͇ÏÔ˘, ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ¤ÙÚ·, ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ,

Á˘·ÏÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ̆ ÏÈÎÒÓ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Ï¿ÛÙȯÔ.

¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘Ã¿ÚË ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÎfiÎÎˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ

Ù¤ÏÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÈ·ÓÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙÔ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ó·

Â›Ó·È Ôχ Û˘Ì·Á¤˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋

ÈηÓfiÙËÙ· ÂÎÊÔÚ¿˜ ̆ ÏÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÈηÓfi ÛÙËÓ

ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÚÔ‡Ù˙ˆÓ ‹ ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯ˆÓ ·ÙÛ·ÏÈÒÓ Î·È ÛÎÏËÚÒÓ

͇ψÓ.

Page 4: Επεξεργασία επιφανειών

59

™Ì˘Ú›‰ÈÔÿÚË ÛÙËÓ fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÒÌ·ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎfiÎÎˆÓ ÙÔ˘

Ë ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ̷Ϸ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ

Î·È ÌÈ· Á˘·ÏÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ

ÏÂÙ¤˜ ÎÔÎÎÒÛÂȘ ÏfiÁˆ, ·ÎÚÈ‚Ò˜, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜.

√Í›‰ÈÔ Ûȉ‹ÚÔ˘π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ηı¿ÚÈÛÌ· ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·fi ÛÎÔ˘ÚÈ¿

Î·È ‰È¿‚ÚˆÛË ¯¿ÚË ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÎÊÔÚ¿˜

˘ÏÈÎÔ‡.

÷ÚÙ›ΔÔ ¯·ÚÙ› ¯¿ÚË ÛÙË Û˘Ì·Á‹ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ηÈ

ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̆ ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ›ӷÈ

ÙÔ ˘Ô‚Ô‹ıËÌ· ÙˆÓ ÎfiÎÎˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ˘ÏÈÎfi. ∞ÏÏ¿

·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÁÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË

¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ¯·ÚÙÈ¿

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂȉÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘

ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡ ̆ ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â¿Óˆ ÙÔ˘˜.

ÿÓÂ˜Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ›Ó˜ ÂÈÎÔÏÏË̤Ó˜

Û ÛÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ

ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÂÔ̤ӈ˜ ȉ·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜

Ï›·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜.

¶·Ó›¶ÈÔ Û˘Ì·Á¤˜ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ›, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ

¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ. ªÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ê˘ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ ÙÔ

‚·Ì‚¿ÎÈ ‹ ·fi Û˘ÓıÂÙÈÎfi fiˆ˜ Ô ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜. Δ· ÏÂÈ·ÓÙÈο Ô˘

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηÈ

˘ÁÚ‹ ̄ Ú‹ÛË.

ΔÔ ÏÂÈ·ÓÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ‹ ÙÔ

·Ó› ¯¿ÚË Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎÔ‡ fiˆ˜

ÎfiÏϘ Î·È ÚÂÙÛ›ÓÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘

Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁfi ̆ ÏÈÎfi, ÙÔ ̄ ·ÚÙ› ‹ ÙÔ ·Ó›, ÛÂ

Û¯¤ÛË Ì ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡.

∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘

¯·ÚÙÈÔ‡/ ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È

ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Ù˘ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ˘ÏÈο Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Ù· ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ȉÈfiÙËÙ·˜

ÙÔ˘ ÎfiÎÎÔ˘ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÎÔ‹˜ ‹ Ù˘

Ï›·ÓÛ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÚfiÛıÂÛË ·ÓÙÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ̆ ÏÈÎÒÓ

Â›Ó·È Ôχ Û˘Ó‹ı˘.

Page 5: Επεξεργασία επιφανειών

60

™Ì˘

Úȉfi

¯·ÚÙ

· ∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 115 x 229 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9046, 9045N, BO4900V™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙ· Ì 14 Ùڇ˜ 115 x 280 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9046, 9045N, Bosch, AEG, B&D, Festo, Metabo.

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ̄ ˆÚ›˜ Ùڇ˜ 115 x 280 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9045N, 9046, B&D, Festo, Metabo.™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ì 14 Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 115 x 229 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9046, 9045N

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-33174 40 10

P-33180 60 10

P-33196 80 10

P-33205 100 10

P-33211 120 10

P-33227 150 10

P-33233 180 10

P-33249 240 10

P-35726 40 50

P-35732 60 50

P-35748 80 50

P-35754 100 50

P-35760 120 50

P-35776 150 50

P-35782 180 50

P-35798 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-33009 40 10

P-33015 60 10

P-33021 80 10

P-33037 100 10

P-33043 120 10

P-33059 150 10

P-33065 180 10

P-33071 240 10

P-35645 40 50

P-35651 60 50

P-35667 80 50

P-35673 100 50

P-35689 120 50

P-35695 150 50

P-35704 180 50

P-35710 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36267 40 10

P-32976 60 10

P-36273 80 10

P-32982 100 10

P-36289 120 10

P-32998 150 10

P-36295 180 10

P-36304 240 10

P-36310 40 50

P-36326 60 50

P-36332 80 50

P-36348 100 50

P-36354 120 50

P-36360 150 50

P-36376 180 50

P-36382 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43022 40 10

P-43038 60 10

P-43044 80 10

P-43050 100 10

P-43066 120 10

P-43072 150 10

P-43088 180 10

P-43094 240 10

P-43103 40 50

P-43119 60 50

P-43125 80 50

P-43131 100 50

P-43147 120 50

P-43153 150 50

P-43169 180 50

P-43175 240 50

Page 6: Επεξεργασία επιφανειών

61

™Ì˘

Úȉfi

¯·ÚÙ

· ∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ 93 x 228 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9036, BO3700, Bosch, AEG, B&D,Festo, Metabo, Ryobi.

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 94 mm

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4561

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 93 x 185 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9036, BO3700, Bosch, AEG, B&D,Festo, Metabo, Ryobi.

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ̄ ˆÚ›˜ Ùڇ˜ 93 x 228 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9036, BO3700, Bosch, AEG, B&D,Festo, Metabo, Ryobi.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-31871 40 10

P-31887 60 10

P-31893 80 10

P-31902 100 10

P-35891 120 10

P-35900 150 10

P-35916 180 10

P-35922 240 10

P-35938 40 50

P-35944 60 50

P-35950 80 50

P-35966 100 50

P-35972 120 50

P-35988 150 50

P-35994 180 50

P-36005 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36136 40 10

P-32948 60 10

P-36142 80 10

P-32954 100 10

P-36158 120 10

P-32960 150 10

P-36164 180 10

P-36170 240 10

P-36186 40 50

P-36192 60 50

P-36201 80 50

P-36217 100 50

P-36223 120 50

P-36239 150 50

P-36245 180 50

P-36251 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-33255 40 10

P-33261 60 10

P-33277 80 10

P-33283 100 10

P-33299 120 10

P-33308 150 10

P-33314 180 10

P-33320 240 10

P-33336 320 10

P-42597 40 50

P-42606 60 50

P-42612 80 50

P-42628 100 50

P-42634 120 50

P-42640 150 50

P-42656 180 50

P-42662 240 50

P-42678 320 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-31837 40 10

P-31843 60 10

P-31859 80 10

P-31865 100 10

P-36011 120 10

P-36027 150 10

P-36033 180 10

P-36049 240 10

P-36055 40 50

P-36061 60 50

P-36077 80 50

P-36083 100 50

P-36099 120 50

P-36108 150 50

P-36114 180 50

P-36120 240 50

Page 7: Επεξεργασία επιφανειών

62

™Ì˘

Úȉfi

¯·ÚÙ

· ∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ Ù‡Ô˘ μ¤ÏÎÚÔ 94 mm,

ÁÈ· ÛÙfiÎÔ, ‚ÂÚÓ›ÎÈ Î·È Ï¿Î·. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4561

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 114 x 102 mm, ÁÈ·

ÛÙfiÎÔ, ‚ÂÚÓ›ÎÈ Î·È Ï¿Î·. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4554, BO4561

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 114 x 102 mm

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4554, BO4561

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 100 x 240 mm

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4563

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-42684 40 10

P-42690 60 10

P-42709 80 10

P-42715 100 10

P-42721 120 10

P-42737 150 10

P-42743 180 10

P-42759 240 10

P-42765 320 10

P-42771 40 50

P-42787 60 50

P-42793 80 50

P-42802 100 50

P-42818 120 50

P-42824 150 50

P-42830 180 50

P-42846 240 50

P-42852 320 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-35807 40 10

P-35813 60 10

P-35829 80 10

P-35835 100 10

P-35841 120 10

P-35857 150 10

P-35863 180 10

P-35879 240 10

P-35885 320 10

P-42503 40 50

P-42519 60 50

P-42525 80 50

P-42531 100 50

P-42547 120 50

P-42553 150 50

P-42569 180 50

P-42575 240 50

P-42581 320 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-42868 40 10

P-42874 60 10

P-42880 80 10

P-42896 100 10

P-42905 120 10

P-42911 150 10

P-42927 180 10

P-42933 240 10

P-42949 40 50

P-42955 60 50

P-42961 80 50

P-42977 100 50

P-42983 120 50

P-42999 150 50

P-43000 180 50

P-43016 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-33087 40 10

P-33093 60 10

P-33102 80 10

P-33118 100 10

P-33124 120 10

P-33130 150 10

P-33146 180 10

P-33152 240 10

P-33168 320 10

P-42416 40 50

P-42422 60 50

P-42438 80 50

P-42444 100 50

P-42450 120 50

P-42466 150 50

P-42472 180 50

P-42488 240 50

P-42494 320 50

Page 8: Επεξεργασία επιφανειών

63

™Ì˘

Úȉfi

¯·ÚÙ

· ∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ̄ ˆÚ›˜ Ùڇ˜ 114 x 140 mm

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4553™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ̄ ˆÚ›˜ Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 80 x 133 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: §ÂÈ·ÓÙ‹Ú˜ Bosch, Festo, Hitachi.

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ̄ ˆÚ›˜ Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 80 x 166 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: §ÂÈ·ÓÙ‹Ú˜ Bosch, Festo.

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ùڇ˜ 114 x 102 mm, ÁÈ· ÛÙfiÎÔ,

‚ÂÚÓ›ÎÈ Î·È Ï¿Î·. °È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: O4553, Skil, B&D,DeWalt, Ryobi.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36398 40 10

P-32904 60 10

P-36407 80 10

P-32910 100 10

P-32926 120 10

P-32932 150 10

P-36413 180 10

P-36429 240 10

P-36435 40 50

P-36441 60 50

P-36457 80 50

P-36463 100 50

P-36479 120 50

P-36485 150 50

P-36491 180 50

P-36500 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36516 40 10

P-36522 60 10

P-36538 80 10

P-36544 100 10

P-36550 120 10

P-36566 150 10

P-36572 180 10

P-36588 240 10

P-36594 40 50

P-36603 60 50

P-36619 80 50

P-36625 100 50

P-36631 120 50

P-36647 150 50

P-36653 180 50

P-36669 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-42173 40 10

P-42189 60 10

P-42195 80 10

P-42204 120 10

P-42210 180 10

P-42226 240 10

P-42232 40 50

P-42248 60 50

P-42254 80 50

P-42260 120 50

P-42276 180 50

P-42282 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-42298 40 10

P-42307 60 10

P-42313 80 10

P-42329 120 10

P-42335 180 10

P-42341 240 10

P-42357 40 50

P-42363 60 50

P-42379 80 50

P-42385 120 50

P-42391 180 50

P-42400 240 50

Page 9: Επεξεργασία επιφανειών

64

™Ì˘

Úȉ

fi‰

ÈÛÎÔ

È∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 125 mm ÁÈ· ͇ÏÔ Î·È

̤ٷÏÏÔ. °È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO5010, BO5021¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ì 6 Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 150 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO6030, BO6040

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ

125 mm ÁÈ· ÛÙfiÎÔ, ‚ÂÚÓ›ÎÈ Î·È Ï¿Î·.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO5010, BO5021¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ˜ Ì 6 Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ

150 mm ÁÈ· ÛÙfiÎÔ, ‚ÂÚÓ›ÎÈ Î·È Ï¿Î·. °È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO6030, BO6040

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43533 40 10

P-43549 60 10

P-43555 80 10

P-43561 100 10

P-43577 120 10

P-43583 180 10

P-43599 240 10

P-43608 320 10

P-43614 400 10

P-43620 40 50

P-43636 60 50

P-43642 80 50

P-43658 100 50

P-43664 120 50

P-43670 180 50

P-43686 240 50

P-43692 320 50

P-43701 400 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37471 40 10

P-37487 60 10

P-37493 80 10

P-37502 100 10

P-37518 120 10

P-37524 180 10

P-37530 240 10

P-37546 320 10

P-37552 400 10

P-37568 40 50

P-37574 60 50

P-37580 80 50

P-37596 100 50

P-37605 120 50

P-37611 180 50

P-37627 240 50

P-37633 320 50

P-37649 400 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-33342 40 10

P-33358 60 10

P-33364 80 10

P-33370 100 10

P-33386 120 10

P-33392 180 10

P-33401 240 10

P-33417 320 10

P-33423 400 10

P-37384 40 50

P-37390 60 50

P-37409 80 50

P-37415 100 50

P-37421 120 50

P-37437 180 50

P-37443 240 50

P-37459 320 50

P-37465 400 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37655 40 10

P-37661 60 10

P-37677 80 10

P-37683 100 10

P-37699 120 10

P-37708 180 10

P-37714 240 10

P-37720 320 10

P-37736 400 10

P-37742 40 50

P-37758 60 50

P-37764 80 50

P-37770 100 50

P-37786 120 50

P-37792 180 50

P-37801 240 50

P-37817 320 50

P-37823 400 50

Page 10: Επεξεργασία επιφανειών

65

™Ì˘

Úȉ

fi‰

ÈÛÎÔ

È∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ 8+1 Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 150 mm

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO6030, BO6040

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ̄ ˆÚ›˜ Ùڇ˜ 180 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO6030, BO6040, 9227CB

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ 8+1 Ùڇ˜ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 150 mm ÁÈ·

ÛÙfiÎÔ, ‚ÂÚÓ›ÎÈ, Î·È Ï¿Î·. °È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: BO6030, BO6040

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37839 40 10

P-37845 60 10

P-37851 80 10

P-37867 100 10

P-37873 120 10

P-37889 150 10

P-37895 180 10

P-37904 220 10

P-37910 240 10

P-37926 320 10

P-37932 400 10

P-37948 40 50

P-37954 60 50

P-37960 80 50

P-37976 100 50

P-37982 120 50

P-37998 180 50

P-38009 240 50

P-38015 320 50

P-38021 400 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-31918 40 10

P-31924 60 10

P-31930 80 10

P-31946 100 10

P-31952 120 10

P-31968 150 10

P-31974 180 10

P-31980 220 10

P-31996 240 10

P-32007 320 10

P-32013 400 10

P-32574 40 50

P-32580 60 50

P-32596 80 50

P-32605 100 50

P-32611 120 50

P-32633 180 50

P-32655 240 50

P-32661 320 50

P-32677 400 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-33439 40 10P-38037 60 10P-33445 80 10P-38043 100 10P-33451 120 10P-38059 240 10P-38065 320 10P-38071 360 10P-38087 400 10P-38093 500 10

Dischi fibrati per pietra e plastiche.Per modello: SA7000C, GV7000C, 92075PB, 9218SB

∫ˆ‰ÈÎfi˜ Ø ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

794093-4 180 24 10794218-0 180 30 10794094-2 180 50 10794095-0 180 80 10794220-3 180 100 10794221-1 180 120 10

Dischi fibrati per pietra e plastiche.Per modello: GV6010

∫ˆ‰ÈÎfi˜ Ø ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

794086-1 150 50 10794088-7 150 80 10794090-0 150 120 10

Page 11: Επεξεργασία επιφανειών

66

™Ì˘

Úȉ

ÔÙ·

ÈÓ›Â

˜∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 6 x 533 mm. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9032

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 9 x 533 mm. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9032

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 13 x 533 mm. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9032

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 13 x 533 mm. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9032

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 76 x 457 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9910, 9911, Skil, B&D.

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 76 x 457 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9910, 9911, Skil, B&D.

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 76 x 533 mm. °È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9901, 9902, 9903.

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 76 x 610 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9924DB, 9920X.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37166 40/80/120 3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37172 40 5P-37188 60 5P-37194 80 5P-37203 100 5P-37219 120 5P-37225 150 5P-37231 240 5P-37247 40 25P-37253 60 25P-37269 80 25P-37275 100 25P-37281 120 25P-37297 150 25P-37306 240 25P-43393 40 50P-43402 60 50P-43418 80 50P-43424 100 50P-43430 120 50P-43446 150 50P-43452 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43181 40 5P-43197 60 5P-43206 80 5P-43212 100 5P-43228 120 5P-43234 150 5P-43240 240 5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37312 40 5P-37328 60 5P-37334 80 5P-37340 100 5P-37356 120 5P-37362 150 5P-37378 240 5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37091 40 5P-37100 60 5P-37116 80 5P-37122 100 5P-37138 120 5P-37144 150 5P-37150 240 5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43256 40 5P-43262 60 5P-43278 80 5P-43284 100 5P-43290 120 5P-43309 150 5P-43315 240 5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43321 40 5P-43337 60 5P-43343 80 5P-43359 100 5P-43365 120 5P-43371 150 5P-43387 240 5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36675 40 5P-36681 60 5P-36697 80 5P-36706 100 5P-36712 120 5P-36728 150 5P-36734 240 5

Page 12: Επεξεργασία επιφανειών

67

ƒÔ

ÏÏ¿,

ʇÏ

Ï· Î

·È

‰›Û

ÎÔÈ

ÛÌ˘

Úȉ

fi¯·

ÚÙÔ

˘∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 100 x 620 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9924DB, Holz-Her, Metabo, Bosch.

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 100 x 610 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9401, 9403, 9404X, 9924DB.

™Ì˘ÚȉÔÙ·Èӛ˜ 100 x 560 mm.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: AEG, DeWalt, Ryobi.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36887 40 5P-36893 60 5P-36902 80 5P-36918 100 5P-36924 120 5P-36930 150 5P-36946 240 5P-36952 40 25P-36968 60 25P-36974 80 25P-36980 100 25P-36996 120 25P-37007 150 25P-37013 240 25P-43468 40 50P-43474 60 50P-43480 80 50P-43496 100 50P-43505 120 50P-43511 150 50P-43527 240 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-36740 40 5P-36756 60 5P-36762 80 5P-36778 100 5P-36784 120 5P-36790 150 5P-36809 240 5P-36815 40 25P-36821 60 25P-36837 80 25P-36843 100 25P-36859 120 25P-36865 150 25P-36871 240 25

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-37029 40 5P-37035 60 5P-37041 80 5P-37057 100 5P-37063 120 5P-37079 150 5P-37085 240 5

ƒÔÏÏfi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ˘ 120 mm x 5 m.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-38102 40 1P-38118 60 1P-38124 80 1P-38130 100 1P-38146 120 1P-38152 180 1P-38168 240 1P-38174 320 1P-38180 400 1

ƒÔÏÏfi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ˘ 120 mm x 50 m.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-38196 40 1P-38205 60 1P-38211 80 1P-38227 100 1P-38233 120 1P-38249 180 1P-38255 240 1P-38261 320 1P-38277 400 1

º‡ÏÏÔ ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ˘ ÁÈ· ‰¿Â‰· 203 x 476 mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43717 24 25P-43723 36 25P-43739 40 25P-43745 50 25P-43751 60 25P-43767 80 25P-43773 100 25P-43789 120 25P-43795 150 25

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ 180 mm ÁÈ· ‰¿Â‰·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-43804 24 25P-43810 36 25P-43826 40 25P-43832 50 25P-43848 60 25P-43854 80 25P-43860 100 25P-43876 120 25P-43882 150 25

Page 13: Επεξεργασία επιφανειών

68

¢È¿

ÊÔ

Ú· Â

Í·ÚÙ

‹Ì·

Ù·∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ 87 x 160 mm.

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: BO4560

μ¿ÛË. (R = ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi)

* Con velcro.

¶Ï¿Î· ‰È¿ÙÚËÛ˘.

μ¿ÛË Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ.

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ÛÌ˘Úȉfi¯·ÚÙÔ Ù‡Ô˘ ‚¤ÏÎÚÔ 60 ÁÚ.

∞ÓÙ¿ÙÔÚ·˜ ÁÈ· Ï›·ÓÛË.

™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ϛ̷.

∂›Â‰Ë ϛ̷.

™Ì˘Úȉfi¯·ÚÙÔ 95 x 22 mm. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: JR1000FT.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-01301 40 10P-01317 60 10P-01339 100 10P-01351 150 10

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

743081-8 BO5010, BO5021, 1BO5030, BO5031,

193752-1 BO5000, BO5001 1

A-87828 supermorbido 1

A-87812 morbido 1

A-87806 duro 1

BO6040

BO6030

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

192989-7 BO3700 1

192523-3 9046, BO4400V 1BO4900V

794599-2 9565CVL 125 10

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

B-04977 60 10B-04983 120 10

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

192982-1 BO3700 1192983-9* BO3700 1

R 152478-4 BO4561 1R 150807-5 BO4563 1R 193521-0 BO4900 1R 150067-9 BO4560 1R 151404-0 BO4554 1R 151236-5 BO4553 1R 162172-0 9046 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

A-40967 JR1000FT 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

A-40945 JR1000FT 3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

A-40951 JR1000FT 3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

Page 14: Επεξεργασία επιφανειών

69

∂Ï·

ÛÌ·Ù

ÈÎÔ›

ÙÚÔ

¯Ô›

∫ˆ‰ÈÎfi˜ Ø ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

D-27028 115 36

D-27034 115 40

D-27040 115 60

D-27056 115 80

D-27062 115 120

D-27078 125 36

D-27084 125 40

D-27090 125 60

D-27109 125 80

D-27115 125 120

D-27121 180 36

D-27137 180 40

D-27143 180 60

D-27159 180 80

D-27165 180 120

R

R

Dischi lamellari con supporto in fibra con tela a baseossido di alluminio sono particolarmente indicati per:acciai normali, inox, altri metalli e legno.Minima quantità ordinabile 10 pezzi.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ Ø ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

D-27420 115 36

D-27436 115 40

D-27442 115 60

D-27458 115 80

D-27464 115 120

D-27470 125 36

D-27486 125 40

D-27492 125 60

D-27501 125 80

D-27517 125 120

D-27523 180 36

D-27539 180 40

D-27545 180 60

D-27551 180 80

D-27567 180 120

∫ˆ‰ÈÎfi˜ Ø ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

D-28020 115 36

D-28036 115 40

D-28042 115 60

D-28058 115 80

D-28064 115 120

D-28070 125 36

D-28086 125 40

D-28092 125 60

D-28101 125 80

D-28117 125 120

D-28123 180 36

D-28139 180 40

D-28145 180 60

D-28151 180 80

D-28167 180 120

Dischi lamellari con supporto in fibra con tela a base dizirconio. I dischi lamellari a base di zirconio sonoparticolarmente indicati per: acciai normali, inox, ghisaalluminio altri metalli e legno.Minima quantità ordinabile 10 pezzi

Dischi lamellari con lamelle infilate al carburo di silicio. I dischilamellari con tela a base di carburo di silicio sonoparticolarmente indicati per: marmi e pietre.Minima quantità ordinabile 10 pezzi.

∂¶

∂•

∂ƒ

°∞

™π∞

∂¶

πº∞

¡∂

πø¡

Page 15: Επεξεργασία επιφανειών

70

∫‡Ï

ÈÓ‰Ú

ÔÈ Á

È· Î

˘ÏÈÓ

‰ÚÔÌ

˯·Ó

¤˜ Ï

›·Ó

Û˘

∂¶

∂•

∂ƒ

°∞

™π∞

∂¶

πº∞

¡∂

πø¡

∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Ì ÏÂÈ·ÓÙÈÎfi ‡Ê·ÛÌ· Ø 100 x 120 mm.

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9741

∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ·fi Ó¿ÈÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘

͇ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‚ÂÚÓÈÎÈÒÓ Ø 100 x 120 mm.

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9741

∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÛٛςˆÛ˘ Ì ÙÛfi¯· Ø 100 x 120 mm.

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9741

∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ·fi ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÙÚȯ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ¢·›ÛıËÙˆÓÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ø 100 x 120 mm.°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9741

∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ·fi ̄ ¿Ï˘‚· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Ͽη˜Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ Ø 100 x 120 mm.

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9741

* ™˘Ì·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·

∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô (ÔÚ›¯·ÏÎÔ)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-04391 Ø 100 x 120 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

794384-3* 120-80 ·¯‡˜ 1P-04438 120-80 ·¯‡˜ 1794383-5 120-240 ̤ÙÚÈÔ˜ 1P-04422 120-60 ·¯‡˜ 1P-04444 120-120 ·¯‡˜ 1P-04450 120-180 ̤ÙÚÈÔ˜ 1P-04466 120-320 ̤ÙÚÈÔ˜ 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

794382-7 1P-04400 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

794381-9 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-04416 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫fiÎÎÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

P-01127 40 1

P-01155 80 1

PERLINE

¶ÔÙËÚÔÂȉ›˜ ‚Ô‡ÚÙÛ˜ ª14

¢ÈÛÎÔÂȉ‹˜ ‚Ô‡ÚÙÛ· ª14

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-04494 90 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-04488 75 1

P-04472 100 1

051004 120 1

9227CB, N910, 9501BH,9503BH, 9541,

9524NB, 9527NB,9527PB, GV7000C,

PV7000C§ÂÈ·ÓÙ‹Ú˜‰È·Ì¤ÙÚÔ˘

Ø 125 mm ηÈØ 150 mm§ÂÈ·ÓÙ‹Ú˜‰È·Ì¤ÙÚÔ˘

Ø 180 mm ηÈØ 230 mm

R

°È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‚ÂÚÓÈÎÈÒÓ Î·È Ï¿Î·˜ ·ÎfiÌ· ηȷfi ‰˘ÛÚfiÛ‚·Ù· ÛËÌ›·, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,Ù· ηÏÔÚÈʤÚ, ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜Î·È ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ‚ÂÚÓÈÎÈÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿¯Ô˘˜.

ªÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‚Ô‡ÚÙÛ˜ Ì ÛÌ˘Ú›ÁÏÈ

R

§ÂÈ·ÓÙ‹Ú˜

‰È·Ì¤ÙÚÔ˘

Ø 115 mm Î·È Ø 125 mm

Page 16: Επεξεργασία επιφανειών

71

∫‡Ï

ÈÓ‰Ú

ÔÈ Á

È· Î

˘ÏÈÓ

‰ÚÔÌ

˯·Ó

¤˜ Ï

›·Ó

Û˘

∂¶

∂•

∂ƒ

°∞

™π∞

∂¶

πº∞

¡∂

πø¡

ƒ¿‚‰ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù·ÈÓ›·˜. °È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9032

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: 9032 (R = ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi)

μ¿ÛË ÁÈ· ·Ó·ÙÚÂfiÌÂÓË ̄ Ú‹ÛË.

™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘.

°È· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ: 9910, 9911

¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢.

∞Ïfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.

μ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË

Ù˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ÁˆÓ›·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

193055-3 9404, 9902, 19903, 9920

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

125157-7 6 1125158-5 9 1125159-3 13 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

342332-2 9402 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜Û˘Û΢·Û›·˜

192694-6 2

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

193618-5 9032 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

193072-3 9404X 1122352-0 9901 1193070-7 9902, 9903 1193071-5 9920X 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜(mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

R 153315-5 13 1R 153314-7 9 1R 153313-9 6 1

Page 17: Επεξεργασία επιφανειών

72

∂Í·

ÚÙ‹

Ì·Ù·

ÁÈ·

Ï¿

Ó˜

∂¶

∂•

∂ƒ

°∞

™π∞

∂¶

πº∞

¡∂

πø¡

∫·ÓÔÓÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ HSS.

* μÔÏÊÚ¿ÌÈÔ

ªÈÎÚ¿ (Ì›ÓÈ) Ì·¯·›ÚÈ·.

* μÔÏÊÚ¿ÌÈÔ.

ª·¯·›ÚÈ.

* = HSS

* = ̤ٷÏÏÔ

∫·Ï›ÌÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ.

ÀÔ‰Ô¯‹ ÌÈÎÚÒÓ (Ì›ÓÈ) Ì·¯·ÈÚÈÒÓ.

∫·Ï›ÌÚ· ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

A-07406 2

P-04226* 82 2

D-07967* 2

A-07412 2

D-08822 1911B 110 2

P-04232* 2

793013-51805B 155

2

P-04248* 2

793186-41806B 170

2

P-04254* 2

1100, 1902,N1923B,

1923H, 1901

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-19831* KP301 300 12P-19825* 12B-02870 KP312 312 2

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

343433-9 82 11100, N/1923B,1923H, 1901,

1902, KP0810K

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-04282* 82 2

A-85400* 1050DW 50 2

793346-8 2012 306 2

1100, 1902,N/1923B, 1923H,1901, KP0810K

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

123004-6 82 1

123006-2 1805B 155 1

123055-9 1911B 110 1

1100, 1902,N/1923B, 1923H,1901, KP0810K

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

123009-6 1805B 1

123062-2 N/1923B, 1923H, 11902, 1901, 1100

155270-7 1911B 1

Page 18: Επεξεργασία επιφανειών

73

∂Í·

ÚÙ‹

Ì·Ù·

ÁÈ·

Ï¿

Ó˜

∂¶

∂•

∂ƒ

°∞

™π∞

∂¶

πº∞

¡∂

πø¡

A B

DC

¶Ï¿ÁÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜.

ΔÚ›ÁˆÓÔ.

¶Ï¿ÁÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

762001-3 1806B 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

344727-5 1050D 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Δ‡Ô˜ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

161046-2 1100 A 1

123032-1 1100 B 1

123053-3 1806B, 1805B C 1

164371-0 D 1N/1923B, 1923H,

1901, 1902,1911B

μ¿ÛË

ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi˜ ÎÒÓÔ˜ (R = ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi)

¶¤ÙÚ· ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

R 194017-4 1806B, 1100 1R 194018-2 1902 1R 194019-0 1911B 1R 194020-5 N1923B 1R 194021-3 1923H 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

194054-8 1100 1STEX122186 1805B 1194055-6 1806B 1194056-4 1902 1194057-2 1911B 1194058-0 N/1923B 1194059-8 1923H 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

794061-7 150 1

794060-9 180 1

1100, N/1923B,1923H, 1901,

1902

1805B, 1806B,1911B

Page 19: Επεξεργασία επιφανειών

74

¢È¿

ÊÔÚ

· ÂÍ

·ÚÙ‹

Ì·Ù·

ÁÈ·

ÛÙÈ

Ï‚ˆ

ÓÙ‹Ú

˜ Î

·ÈÙÚ

Ȃ›

·∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

∞ÚÓ›ÛÈÔÈ ÛÎÔ‡ÊÔÈ

* Ì ‚¤ÏÎÚÔ. * Per cuffia agnello.

ΔÚÔ¯fi˜ Ï›·ÓÛ˘

743012-7

192629-7743404-0 743053-3

P-21777

P-21761

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

050013* 9200Y, BO6010 135 1

743404-0 180 1

192629-7* 185 1

P-21755 225 1

9207SPB, 9207SPC,9217SPC

9227CB, PV7000C,GV7000C

9227CB, PV7000C,GV7000C

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ÀÔ‰Ô¯‹ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

743012-7 170 1

P-21761* M14 170 1

743053-3 165 1

P-21777 120 1

9207SPB,9217SPC,9218SB,9227CB,

GV7000C,PV7000C9227CB,

GV7000C,PV7000C

velcro

Page 20: Επεξεργασία επιφανειών

75

¢È¿

ÊÔÚ

· ÂÍ

·ÚÙ‹

Ì·Ù·

ÁÈ·

ÛÙÈ

Ï‚ˆ

ÓÙ‹Ú

˜ Î

·ÈÙÚ

Ȃ›

·∂

¶∂

•∂

ƒ°

∞™

π∞ ∂

¶πº

∞¡

∂πø

¡

¢›ÛÎÔ˜ ÚËÙ›Ó˘ Ì ‚¤ÏÎÚÔ

™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÛٛςˆÛ˘ ·fi ÚËÙ›ÓË

™fiÁÁÔ˜ ÛٛςˆÛ˘ Ì ‚¤ÏÎÚÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

051073 165 19207SPB, 9207SPC,9217SPC, 9218SB

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-21749 150 19227CB, 9565CVL,PV7000C, GV7000C

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-21733 150 19227CB, 9565CVL,PV7000C, GV7000C

ªÈÎÙfi˜ ÛfiÁÁÔ˜ Ì ‚¤ÏÎÚÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

P-21727 150 19227CB, 9565CVL,PV7000C, GV7000C

∫¿Ï˘ÌÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜.

∞˘ÙÔÚfiÛÊ˘ÛË Ì ‚¤ÏÎÚÔ.

ºÏ¿ÓÙ˙· ÙÚÔ¯Ô‡ Ï›·ÓÛ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ Ø ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ (mm) ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

743060-6 9565CVL 115 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

417322-5 9565CVL 1

417671-0 9227CB 1

418529-6 SA7000C 1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ °È· ÙÔ ÀÔ‰Ô¯‹ ∞ÚÈıÌfi˜ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜

Û˘Û΢·Û›·˜

224515-5 M14 x 2 1

9217SPC,9218PB,

9218PBL, 9218SB,9227CB