Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

of 11 /11

Embed Size (px)

description

Καταστατικό του Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, μάλλον από τις αρχές της δεκαετίας του '80.

Transcript of Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

Page 1: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
Page 2: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

'flι.ιti

il

ι\

\

{1.ι

t

ιi

. t',iI

:'lI.l

I.l.Jii

t;

Eιrιιi1ι::τos iττρeτis.Τriν iδudrητe αδτi. διατi:oDν Ξ.11δτ9.υ :ι!poυ.,l 6dι).ι*μα.a

t.ι

lι'l

{ilιI,.

I

ιt-t:. ιι. ιiι.νdυυ μελδν.

Ι;.t.

:.dλos τοο\ευlλdγoιr πbυ: Ι.l.ι!I ..

i:ι'ι.l't

l:ι.ι:t:i'.'

Page 3: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

t/q...].ι.υ.1 0 Ψ .

τΞν

ilιoρ.: ν.i {ι::γ;,j icν'.με:j &;d &:d;l.cη, τΓ.S Γ.Σ. xαιj lιc ',{u !ξΠ, /.,,ια5ι,xαodα:

. ι ι ., ] | . l ,. , L .'ι.. ''.--Td &.b. πα;c5d5ευ ri:j δ:o6ciξ.:ι. oτd lδ:d ;.ατ11.1oριJcl 1l(λo3 εΥYρα'.η τηυ χατη-

γcρdq μJ τιiν :ρdοτlηcη..li i::ολoγητ( οτ;{ν rρjrη Γ.Σ. .o,J ουγ*oλεEταu τoυλci.

χLστον.lO μcρεs c1;J τ.{υ i:.j3οoη τηg xoτιγορjαs xα,J γιci τ(ν oι1γiι).ηοη τξs δ-

τ.οιjo; εiδ.:ιoι.ε.ιταr. iγτ;d;υs. .Αυ τci ιi:d r.ατnγoρ jαν μcλor ιi:oυcιiζευ &i<i τri.ν

.

Γ. Σ. |ι oτει1)'η ..iγΥρ";,1

&:oλoγdα τd Θε.μα iζε:.:iζεταυ cρriμην.

. ι1',6ιι}?dcη .rLci Lνυ.1ρqi{, :ταιJρνεταu μd ιλευo(,n9..Jιι 2/3 xog] 1.11,cxαλ(Cτcι

;-Tci τε xT:. ir(i .-i).η i2.:υ.., io.ι δυιαιιliι;τε xeι.i ,iici.ρεi:ευζ

.F) ι;g i*t.:.1o,, δρ.1αν" το$ oυ).λciγοσ xαιJ νj ixλdγυνταL o.α$τci.

,Ι.d τo,.τ"xd μdλη τo0 oυ).λJγoυ iy.oυ..,:r{ν δ;o1ρc,oη;

α) :id συμμoρfιjνoντ.rL μd τjs δι.ατιiξειj τoυ xα"aoτατυxoo xα..i τιJg ιlιο;c.icευs τδυ

η

δργdν:,:ψ τoc} oυλλdγcυ.

. :. -. :*&iiΞdgiitlstr,;* . - ::;.l:s:Ξ-'J.!aτiill.

oια)

ι.

Page 4: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

oror., "

ι

I.lΙl'

τd Δ. Σ.

oρΥαγα

x

ιI

ι

t.

υ

..

:

)..iγ o

:

l.

lο0 oυ

.\

ι.'t..t'I

..:

dγo u.

I

I

!

i

υλλ

.t

.;

ιl

t

.l

I

I

:

i.a

Page 5: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

ι

ι(

:

)i

.. l lι Γ. Σ. € ι €.,.,

Ξpιiεδoο, . λντ u ;..ριjεδρο

τ/os ,τ oo oυ).).dγo9.. .0

ij ξ.x,ρ"cτds Qcνερd;

ι ri'lr

τ (,.,

P:rrι"'

L ατo

il ι.,

δρ:<,1

- -.,:"iiiLr.:jii;:-

Page 6: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

r

Ι.

ιlΙ.ri

ιI

I

ιΙ

t

It'I

ιι1I

ι

ιIιI

II

,1I

od oυνJ;1εια 5 :.oiεδρο;.iη.. eυv(,ιcεν τliν ivJρεη ι/ιs {.rι?ο.;c;υ.cs oτdg 7 ;.μ. .Ι{

ζ.η9ogcριJc διcρxεC &:d τ (s 7a.μ. i.:s τι,s 7μ.μ. Κιisε oυνδυcομd; xαιj oi.3νεζjρ-τrlτoι δτo,i.;j:ιοι ixr.ρoου.:o[l..lταυ .i:..j jvτι:,.l9oιl:oι,lg :oιJ i(:ρε9.ρ tazo'ι;α,- .j1r{ι, q.l1i;:

Hε.ιci τl1.λliξη τrs iη?c;:ρi:s λ ε.ε. ι..,.ργ.Ξ τliν δια).o)i τ.-,.., ιi,r{:ι:.,l i.(,ι-:.iν.-"οι,.'

νεL r.ci ι,,: oτ t).{..'./iJ τ:. .l( δ:ι,:--i, jIι;η ::lg xι.,.\:lig ;ιc.ιJ i ι\ιι:).: ,

,,| i j.,-;;,- ,:.,;6:..:ιδλιυ; : j::; ι,:c,ι.i:..:ι:5 ;clιj lJ.\oUV ι.ii ιι.cοroλcυ:ιf,acν,,l ι,iι. (..,,:iν:ιz:,.!a.

a-.-Ε'.,οτcj:c,-s .iι.i ;ιi 6ι.ε.lεpγεLc τΠs iηlοτι.οιjαS xαι.i τ(ι, xατα|:{τρr1.-lη

ταυ c,.μ{oυ5 c.';d τr1''l Ε. Ε. .Γ..,.:τdosιs. 1υj τ j z-i;cs' τΞν ix).οji.., ,ρ ju,,τ;...

μcραs &rιj τ',ν <..νι,;:oι.| ',,-:cη τiν ji"..,ι.,μιiτ..,,.,. .i1lεοi:g ιrετi τ{'; Jl: c,'.ι.c:e'aiνoτiοεων. γιJι,εται λ &ι':xιJριi6η τδν iτo{ηcdωυ ιoιJ dx).cy.τri].l :1,,.

J9 }.Ξρiσ1Δl9.η του).ci1ιατ1ν .\ μg.\irr. .

Ti μ jλη τc! Δ. Σ. oτ(ι, :ρ.j:1 ι:ετci τdg iι).oγcs c...,...-:,..ι:Ξ:i

.Ξr.)'i1.c\tτoL σc μυ:..,.,1 q,,i;,τcρu.ο xud iιiυ συ),λ ε\,i |,-,-.ι,.ι.J

tκ L,' l:c:' Ic,εν;c.s l;.

GΛι.lV iω..

τ t:(d

oJ oδμαt'iI

I

I

IIt

i.

I

ι.:--\

\:

Page 7: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

Ι

I

r

at.

ι

I

IιιII:,il:,it

a.'l;ι,f

I:ιΙ[tl:l.,;;iιfill;Ι

Iι'tI:fIt.II

!

ζ

t'

,r,{

ι.{

δ ,Λνiι-r.p.{ci;ρos , ,} Γε,r. Γρ;.,:μι: ι.,: ,ιc j 1α::..jαE τo0 οι).}.i.ioυ 0ι το:Ls:]iiι.lτc

Tci lgΟ:l:toυτi .τυυ9 εΙψL. τci iξξ;:Δ..i. ιρoεδρε,Jε" :c,,js oυνL6ριcio..E ..i

', ι,t-

o'ιcυF το:.}s τoilε.s τηs 0ρcστηitcτιlταs τoυ..συ/..ι.c.i

i,.l.,,l.oτδ τ jν πρcεορo {.nu i..j,.L, 6,tλo ...

]α} ..0 Γ!μiε'62oε τcD ,1-l.. ι9.oεδρE,jε...cτ,js .oυνt6ριcioειg ι1oυ, ixιρiλcΥ.o: a! ιιξ?;ι dρχ'i, δ:.oγρjiη.μ{ τd Γ.Γραμrατ/ι δλα τci €η.ρο7α τ:μματJι δλα τci €.η.ρο7α τοc ουλλ.ιiToυ }

εL3 a€ O.\ το'Js τoi,iεs τΠs 6ρcατηiιiτιiταs τoο.e τoσ αυ)....i.

...-;€xιρη7μ;gg.16::εC

.id oιJt! I

o t , a tt'rt-

εχεL τηv γ:νιx{ ειοττευ,J..1r..'F) i0 .;v{υ;:cjεSοg<

τcBF) i0 .iv{ι;ρdεSροs τcB A.Σ. iγτL

-,c,"" πρακτιιιi :oσ i,ιo7ρdφεται 11πci

:α).ιd ιαι.] τiν νdc τcμιJα.

,',t .,r

r e 'J

ι f ι.i

:ιo].\.-

οΞ;c ι,α ιJ μ /iρ υ τ ri

τoo

τd

.. Σιriυ :ρj.:η ;rετ:.l ι js i::λο.;.(:. c.,..,l-δi,.1.,η, .τoΕ l,.i. .c.J.: l,.,

δrερxoμ{ι,oιl δ.Σ. xαi :αρ:5,jδaυv οιcf νdo τρoεδρεCo τj x) εa-αρ1ε(o rαιi τr[ν:εριoιτdα τoi qυλλjTου, Clυv.τi:οoι,τcs τ.2ιτ{

:coαλα5.1g :ο.J δ::oγ6inεται γoιj d:d τci δ.Jc ;..ρoε5ρεCc..

,Aρ $p oν

α;o

ιtgrt (:ρι.iτη)- :t:J'ξ.Td Δ.Σ. o

1ρd'io *o.: 'εxαf &ιιj τci l\'cταL 2\ δ:εs

Td Δ. Σ; cr

ι1ν !lp.ci:6ρo μd jw.;:ojνι::η ;:ιJ

:ι.::ηs. .r..oυγ,λη:η το.J Δ.I..

ι,oπojηcη τΠs oιJΥ:.:ληcη3 i oc

ιjνo rcιJ fxεl δριc9il γιi r,i c

ι.ci , ri3g β5oμci5..(,:s,-=;:.Ξ-

τo0 Δ. Σ. .iρxdcc.,

τΞχ τL Ζ rf Γ. Σ.

υγxαλεΞιcu.ixci τ

${;ατo τfl<:υνε1

:i).η τoυ. .i] r.οι

:ρj..' dr.ιj. τciι, χρ

υνεδριiζιι ταxτL

...;i+ a -.'

Page 8: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

tιJ

ιι

ir:

,i

Ξl,

0

,1

r6

(l".ir

1'

'ioμi}i

l

aliτ(!

|;.' ιa

δοιj

τ(!

a

?(,

εtε

,!

εc'

d a.

i. ι}ιD.

ileι

E0?(

0τε

iιν ι

Ξτi

ψνε (

)(c.'.

Tda:. ι}ι D

ν.J\e

Erogτoτε

τiινI'

Lετdισυνε

i.ν

ετ

ψν

-'.,Ξlr. Ξ

*.Ι1.i

c1 αν.- ιQLοaεχου.

τo0 .

dζo1,

oβiλ

ετ

ι ll .

ι:llV ι:6;

Jνoυ

.σl{ετ

,;.;j).os

,μ.otlci &π

1λ l1

ξ.ι:ι;υν.

ldν

,d:

\dγ

:ξl.

)εμ

να

9 ιιdJ

) .ι ν.

t{g γ'

1ιd,.-i

tlιΔ

υρI

αρ

Lστε

τtρ,

3υΞιι

dλλ

νcL,.

3υΛι

τl

:,:3

ενι|P

τ

t.

.,Σ

,'

ρL.ι:νi

λ:

CL

L.,:t

ι |:.,.;

:9ρ L.ι:].;νJ::i:iεΑ.

xcL

,σιi

: oc.:

ν

1

:ι:.Ξ;:. i...:i1'.ι1.

cS δν Ο.uιυ ι.,i5'.,.,:. ;oυλti1ι..:

cριο:η: lJ εαρ:::;:,1cτii &r.:i

,.μi .τρφ! j\.Ι1'. .

ιogεC μd dri;ααr. τo0 ου::

.)

U'.Ct,

liV ι

". ,,i

υvε ι7

.! \jμοTΞ.. .: *

d liiξ,v x

4?""t0 Ξρ

I

Ρ..

qi

cτn

ι.o^J.ιιΙ

:lτL i:

Aci.

J;

-ιι.ιNL

oυi

ιnt.l-

μ6

iι cJ

;4t0

ι.

ευ

α

0

iq τζιaξρ.1

ιυΞιιc

ιiλλc

,cL,.r

iυΛL(

ι.I

,iντι,ιρioωτ oι

ν{ δτi. il

..νcρ{ε

γaα:τd τdυ:αραiτηcι{

τoσ Qngo6ελτdoυ oτJ

τdτε xρo:ιυρ(οocντcι

'Αβ$ρoy 20cν

fu*δ* €;(ειaψ1rλAll}bi

"isgdEgsι pε).6γ. . :{.&lliΞΡζd.;#

i.6υα Γ.Σ. τρ:;.qριJco:ι il:λ.oγJ( οd 1

P

'l

τοi; μd ;λει,o$rι'.iic 3/Ψ τε.υd x λo γrΞν

I

ιcρjutι:ι1 .ii.

:-τuν xαυoνLχ!ν

."iΙU:.oΞ sυ,1..\-A.".t -i.

Lιeρt,ι

^ "l rs.,-t. ef",) -

6 r'o0 l,

μεν,ι .υ.

'iη: c:

ι| &:.:;l

Page 9: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

γ

ξτoυs

oτ( Γ.

3.

ι

αυτLστoιχα

με}.Ξν τoσ

". Ι;. .;..

Ιil,| ι 1.

.ι.

f f :l ,-,

f ::ji;;,,..Ι:.jlj'i' j , ' :,

,.1, i.'.1.. --iri

ετoυs

ετoυ:.ετoυs.

oτι1ν ιρι.jτη

τdυ {ναρ[η

d;.oφ:oιατιx.{ ;lc"=,..n," }c ;,. ;Δ.Σ. γιιi sjματ: iο.J:,ιoρoi, δiη

τls Γ.Σ.ερy.εταL

t'/ τχ

ι. τωι,

iπιτρorrf Eτcυs iν.cι ;ρco,,liειtε ι, τd ξτos irdναυτι ατd1a.

Ξ αν ε Γ ιo τημιords a

αl

- -:.'

:

iI

IιI

Page 10: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

,Λρcρυ..ι 2:| ov

ι.)

ιIΙI

IΙ.ιI

Ι

2)t.

tt

?ι(!l.ιι.!!ι|.ι .

?::

t.

'. t

ι

i - .---j

-*

:

ItI

γ..ι

ιa!

ι.?,1ι,.,ν

I.ι

.ι.\.,l-ι,

I

ir

t.Ji

? . . η:, }i

[,,,}.r v "tl" t '''r.,.): }1\ ι^.t.)\..iΙ

t r. ti.ι

,)).:-.i, .\1.'' ,t,,'.f ι.:r{

Page 11: Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

1ffi:-*.:4i:lf -.--

ιlκ

!.'-

.!

.a

-'t' ' .12-

.: l:'(Ξ'- !1'.-:

,1..

,a

. Συ}φτ

ξΞ;;jd.Ξf..iδ.:

-:!, -'

Ι:.:id$i:

ii.i , Ιl6ιν

'?..1: r'il .. ι..νε

,JΞ;

F,Ψ.Ψ...,ts,l.::Ψy τ oλ ιτ ι ιiy' μiΨ::;,,

ιληρiατιρη 6υvαττf i.xανcιoιh6η τΓ',ν dιιοτημcjlilχil, ΙνεUματζxΞν, iroμφυ-

.. -

ELri.itΣ" .,.iιgο.).ιιLgil*: ;ιj φυ;ry*;ι:'i-, i',*γt,Ξε τ*:l,. Ξα,"16αετ...)ν μ ιl'-υ e νε,-!

δια τi :3\.ε ιLcτΓ;;:ι:.Ξ}9*

\-'t

r:iiili*iAsf;*ι,ι*fli:1 q*u;ft ;l..*μ..:.'.