Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

74
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Έτος 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

description

Ο Απολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης

Transcript of Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Page 1: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Έτος 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Page 2: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης
Page 3: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα -3-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .......................................................................................... 6

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ .............................................................................................. 9

ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ................................................ 12

Αναπτυξιακό Όραμα .............................................................................................. 12

Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης ............................................................................. 12

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας ............................................................... 18

Άξονας 1: Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη ........................................................ 18

Άξονας 2: Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός .............................................. 20

Άξονας 3: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας ......................................................... 21

Άξονας 4: Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα .............................................. 22

Άξονας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού......................................................... 24

Άξονας 6: Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση .......................................................... 24

Άξονας 7: Τεχνολογία ........................................................................................ 25

Άξονας 8: Πολιτισμός – Τουρισμός ...................................................................... 26

Άξονας 9: Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα .................................................................. 28

Άξονας 10: Αστική και Αγροτική Αναγέννηση ........................................................ 29

Άξονας 11: Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα ....................................... 31

Άξονας 12: Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ως Οργανισμών ...................................................................................................................... 34

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης .................................................................. 39

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης ..................................................................... 41

ΜΕΡΟΣ 2ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ................................................................... 44

Οικονομική Διαχείριση ........................................................................................... 44

Αποτελέσματα Οικονομικής Διαχείρισης ................................................................... 47

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π. Επενδύσεις) ....................................................... 49

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ................................................................ 50

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ...................................................................... 51

Μεταφορά Μαθητών ............................................................................................. 51

Λειτουργικό Κόστος .............................................................................................. 52

ΜΕΡΟΣ 3ο ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .......................................................................... 59

Διοίκηση Περιφέρειας ............................................................................................ 59

Εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων .......................................... 59

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες ................................................................................ 59

Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ................................................................... 60

Περιφερειακό Συμβούλιο ....................................................................................... 61

Εκτελεστική Επιτροπή ........................................................................................... 65

Οικονομική Επιτροπή ............................................................................................ 65

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ................................................................. 66

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ............................................................................ 67

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ..................................................................... 68

Page 4: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα -4-

Ο Νέος Οργανισμός .............................................................................................. 70

Διοίκηση βάσει Στόχων .......................................................................................... 70

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ........................................... 71

Διαχείριση Γνώσης ................................................................................................ 71

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ................................................................................... 72

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ............................................................................................................... 73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................... 74

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ...................................................... 74

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Χανίων .......................................................... 74

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ....................................................... 74

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ........................................................ 74

Απολογισμός Πεπραγμένων «Χωροταξίας & Περιβάλλοντος» ....................................... 74

Απολογισμός Πεπραγμένων «Ενέργειας, Βιομηχανίας, Απασχόλησης & Εμπορίου» ......... 74

Απολογισμός Πεπραγμένων «Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας» .............................................................................................................. 74

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Πρωτογενή Τομέα ...................................................... 74

Page 5: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα -5-

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Απογραφής 2011 Περιφέρειας Κρήτης .................................... 10

Πίνακας 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης ......................................... 17

Πίνακας 3: Μείωση λειτουργικών δαπανών Περιφέρειας Κρήτης (2010-2011) .................. 34

Πίνακας 4: Διάρθρωση Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων .......................................... 38

Πίνακας 5: Υποβληθείσες Προτάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ....... 42

Πίνακας 6: Ενταγμένες Πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ............. 42

Πίνακας 7: Συναφθείσες Συμβάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ........ 43

Πίνακας 8: Απορρόφηση του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»* ..................... 43

Πίνακας 9: Στοιχεία Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Κρήτης 2011 ........................ 46

Πίνακας 10: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ............................................. 47

Πίνακας 11: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Χανίων .................................................. 48

Πίνακας 12: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου .............................................. 48

Πίνακας 13: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ................................................ 48

Πίνακας 14: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) ............................................................ 50

Πίνακας 15: Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ........................ 50

Πίνακας 16: Πληρωμές από Προγράμματα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων .................. 51

Πίνακας 17: Πληρωμές για Μεταφορά Μαθητών ........................................................... 51

Πίνακας 18: Μεταβολή Λειτουργικού Κόστους Περιφέρειας Κρήτης ................................. 52

Πίνακας 19: Καταγραφή λειτουργικού κόστους Ενότητας Περιφέρειας 2011 ..................... 54

Πίνακας 20: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Ηρακλείου 2010 – 2011 ..................... 55

Πίνακας 21: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Λασιθίου 2010 - 2011 ........................ 56

Πίνακας 22: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Χανίων 2010 - 2011 .......................... 57

Πίνακας 23: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Ρεθύμνου 2010 - 2011....................... 58

Πίνακας 24: Ανακοινώσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο ........................................... 64

Πίνακας 25: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ............................................ 65

Πίνακας 26: Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης ............................................ 67

Page 6: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μήνυμα Περιφερειάρχη Σελίδα -6-

ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Η θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και η δημιουργία των

Καλλικρατικών Δήμων αποτελούν την πιο σημαντική μεταρρύθμιση της

μεταπολιτευτικής περιόδου. Έτσι, ο πρώτος ετήσιος απολογισμός μας αποκτά

ξεχωριστή σημασία τόσο για τους πολίτες-αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών

όσο και για όλους εμάς που αναλάβαμε την ευθύνη της οργάνωσης και της

λειτουργίας των νέων αυτών αυτοδιοικητικών θεσμών.

Παρά το ότι τα πρώτα νηπιακά βήματα του θεσμού έγιναν στο πιο δυσμενές πολιτικό,

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μπορούμε να υποστηρίξουμε και να

αποδείξουμε ότι οι στόχοι που θέσαμε και οι παρεμβάσεις που κάναμε σε όλους τους

τομείς ευθύνης μας, απέδωσαν σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Οι

προσδοκίες των πολιτών, που στήριξαν και πίστεψαν διαχρονικά το θεσμό και μας

εμπιστεύθηκαν την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας του, ήταν και

παραμένουν μεγάλες, γεγονός που μας γεμίζει ευθύνη, ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί

πρόκληση για περισσότερη δουλειά και πρωτοβουλίες.

Ο απολογισμός μας απευθύνεται ασφαλώς στους πολίτες για να μας υποδείξουν με

την κριτική και τις προτάσεις τους πως οι ίδιοι θέλουν να συνεχίσουμε, ταυτόχρονα,

όμως, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για μας, προκειμένου να συμπληρώσουμε τις

ελλείψεις και τις παραλήψεις μας.

Η ομαλή μετάβαση από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με λιγότερα

μέσα, πόρους και προσωπικό ήταν το μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε λόγω της

υπερπροσπάθειας που καταβάλλαμε όλοι. Κυρίως, όμως, οι συνεργάτες μας

εργαζόμενοι, που, παρά τη δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και την άδικη

απαξίωση τους από συμπεριφορές ή προνόμια συναδέλφων τους σε άλλους φορείς

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπερέβαλλαν εαυτούς και στη συντριπτική τους

πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις ευθύνες τους.

Έτσι, παρά την ασάφεια του θεσμικού πλαισίου από τις πρώτες κιόλας ημέρες της

λειτουργίας του θεσμού, η εξυπηρέτηση των πολιτών υπήρξε ικανοποιητική. Ενώ με

την πάροδο του χρόνου, την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά κυρίως με την

αλλαγή νοοτροπίας που επιδιώξαμε και εν πολλοίς επιτύχαμε με στόχο την

εξυπηρέτηση των πολιτών με γρήγορο, ασφαλή, αξιόπιστο, υπεύθυνο, διαφανή

τρόπο, ο χρόνος εξυπηρέτησης- παρά την αποδυνάμωση των υπηρεσιών μας - έχει

Page 7: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μήνυμα Περιφερειάρχη Σελίδα -7-

περιορισθεί αισθητά, ενώ σε μερικές περιπτώσεις έχει κυριολεκτικά εκμηδενισθεί, με

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών να έχει βελτιωθεί.

Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην πάταξη της γραφειοκρατίας, όπου αυτή

εντοπίζεται και στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση του Πολίτη, αλλά και η επιτάχυνση

και η αποτελεσματική υλοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων.

Με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που υιοθετήθηκε και

επικροτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τα

έργα που είχαν προγραμματισθεί και τις προγραμματικές συμβάσεις που είχαν

υπογραφεί. Να μην δημοπρατήσουμε νέα έργα χωρίς την εξασφάλιση των

αναγκαίων πιστώσεων και να εξοφλήσουμε όλες τις υποχρεώσεις που είχαν

αναληφθεί.

Η συνετή και συνεπής αυτή πολιτική απέδωσε καρπούς. Η αξιοπιστία της περιφέρειας

εμπεδώθηκε στη συνείδηση των πολιτών, ιδίως όσων συναλλάσσονται με την

Περιφέρεια Κρήτης. Όλοι οι προμηθευτές και συμβαλλόμενοι με την Περιφέρεια

Κρήτης γνωρίζουν ότι ελέγχουμε αυστηρά και αξιόπιστα τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

αλλά ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε άμεσα στις υποχρεώσεις μας, εξαντλώντας κάθε

δυνατότητα γι’ αυτό.

Στην Περιφέρεια Κρήτης δεν υπάρχουν απαιτητά χρέη, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων

από υποχρεώσεις του ΟΣΚ που κι αυτά σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζονται

ικανοποιητικά. Χωρίς να θίξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων της Περιφέρειας

(μετακινήσεις εκτός έδρας, υπερωρίες κ.λπ.), περιορίσαμε τις λειτουργικές δαπάνες,

ενώ εκμηδενίσαμε τις άμεσες ή έμμεσες δαπάνες δημοσίων σχέσεων, όπως

προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η προσπάθεια μας δεν ολοκληρώθηκε! Το 2012 σχεδιάζουμε με περισσότερο

εξορθολογισμό όλες τις λειτουργικές δαπάνες, χωρίς, όμως, να υποβαθμίσουμε την

ποιότητα των υπηρεσιών και των μέσων που απαιτούνται για την παροχή τους.

Φιλοδοξούμε ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, αν όχι όλες, οι

περισσότερες υπηρεσίες της Περιφέρειας να στεγάζονται σε νέα σύγχρονα ιδιόκτητα

κτίρια. Ήδη, τη χρονιά που πέρασε έχουμε σημαντική μείωση των εξόδων σε ενοίκια

υπηρεσιών.

Η πολιτική προστασία, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

είναι για μας μείζονος σημασίας θέμα, έτσι, παρά τον ελάχιστο χρόνο που είχαμε στη

διάθεση μας με καλό σχεδιασμό, ελάχιστο κόστος και πολύ μεράκι αποφύγαμε ή

Page 8: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μήνυμα Περιφερειάρχη Σελίδα -8-

προλάβαμε μεγάλες καταστροφές, προστατεύσαμε περιουσίες παρά το διπλασιασμό

των πυρκαγιών και την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στη

διαφορετική άποψη, σύνθετα θέματα, που στο παρελθόν αποτελούσαν αφορμή

έντονων τοπικών αντιπαραθέσεων.

Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη της Κρήτης, εγκρίναμε ήδη τον Στρατηγικό μας

Σχεδιασμό, με γνώμονα τον συγκρητισμό, την ενότητα της Κρήτης, που κατά την

άποψη μας αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία του

νησιού, ανεκτίμητο άυλο αγαθό για το παρόν και το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι η

συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι ομόφωνες ή

ψηφίζονται σχεδόν με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

Οικοδομούμε με καθημερινή προσπάθεια το πνεύμα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Με τους βουλευτές της Κρήτης, τους Δήμους, τους φορείς και τις οργανώσεις των

πολιτών καθώς και με τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα μας, συνδυάζουμε

τη θέληση και την αποφασιστικότητα όλων μας προκειμένου να διεκδικήσουμε για

την Κρήτη τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την ανάπτυξη της, αλλά και

να αξιοποιήσουμε με όραμα και σχέδιο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας.

Σταύρος Αρναουτάκης

Περιφερειάρχης Κρήτης

Page 9: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Η Περιφέρεια Κρήτης Σελίδα -9-

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης ιδρύθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010): «Νέα

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης». Κάθε (πρώην) νομός αποτελεί και Περιφερειακή Ενότητα και κάθε

πρωτεύουσα νομού είναι η έδρα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Από 01/01/2011, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης», σε

επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνιστώνται 4 Περιφερειακές Ενότητες και 24 Δήμοι. Η

πληθυσμιακή κατανομή των Περιφερειακών Ενοτήτων και των αντίστοιχων Δήμων

της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής 2011,

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μεταφέρονται αρμοδιότητες στους εξής τομείς:

1. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

2. Γεωργίας - Κτηνοτροφίας και Αλιείας

3. Φυσικών πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας

4. Εμπορίου, τουρισμού και απασχόλησης

5. Μεταφορών – Επικοινωνιών

6. Έργων – Χωροταξίας - Περιβάλλοντος

7. Υγεία

8. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

9. Πολιτικής Προστασίας & Διοικητικής Μέριμνας

Με τον τρόπο αυτό η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του

αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό

επίπεδο, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Δ.

149/2010 – ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010).

Οι υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και

υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Page 10: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Η Περιφέρεια Κρήτης Σελίδα -10-

Διοικητική διαίρεση Σύνολο

Πληθυσμού

Πυκνότητα

Πληθυσμού

(ανά km2)

Σύνολο Χώρας 10.787.690 81,75

Περιφέρεια Κρήτης 621.340 74,54

Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 304.270 115,20

Δήμος Ηρακλείου 173.450 709,08

Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων 16.650 49,39

Δήμος Βιάννου 5.500 24,83

Δήμος Γόρτυνας 15.710 33,80

Δήμος Μαλεβιζίου 24.710 84,65

Δήμος Μινώα Πεδιάδας 16.810 42,21

Δήμος Φαιστού 24.360 59,30

Δήμος Χερσονήσου 27.080 99,50

Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 75.690 41,52

Δήμος Αγίου Νικολάου 26.430 51,65

Δήμος Ιεράπετρας 28.270 51,03

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 2.440 18,77

Δήμος Σητείας 18.550 29,58

Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου 85.160 56,92

Δήμος Ρεθύμνης 54.900 138,55

Δήμος Αγίου Βασιλείου 7.440 20,71

Δήμος Αμαρίου 5.950 21,46

Δήμος Ανωγείων 2.400 21,23

Δήμος Μυλοποτάμου 14.470 41,31

Περιφερειακή ενότητα Χανίων 156.220 65,75

Δήμος Χανίων 108.310 308,31

Δήμος Αποκορώνου 12.860 40,76

Δήμος Γαύδου 150 4,63

Δήμος Καντάνου - Σελίνου 5.420 14,41

Δήμος Κισσάμου 10.800 31,67

Δήμος Πλατανιά 16.760 34,08

Δήμος Σφακίων 1.920 4,11

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Απογραφής 2011 Περιφέρειας Κρήτης

Page 11: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Η Περιφέρεια Κρήτης Σελίδα -11-

Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνεται ως κατωτέρω:

α) Γραφείο Περιφερειάρχη

β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών

γ) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Υποδομών

δ) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

ε) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

στ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

ζ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

η) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης λειτουργούν επίσης οι παρακάτω

Υπηρεσίες:

α) Νομική Υπηρεσία

β) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

γ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

δ) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

(ΠΑΜ−ΠΣΕΑ)

ε) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Κρήτης υπάγονται επίσης από 01/07/2011:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης

Στο 1ο Μέρος του Απολογισμού παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Δράσης της

Περιφέρειας για το 2011. Στο 2ο Μέρος αποτυπώνεται η Οικονομική Κατάσταση του

φορέα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας. Στο 3ο Μέρος αποτυπώνονται τα

πεπραγμένα της Διοίκησης.

Page 12: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -12-

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Mε γνώμονα το συγκρητισμό, την ενότητα της Κρήτης, που κατά την άποψη μας

αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού,

ανεκτίμητο άυλο αγαθό για το παρόν και το μέλλον, σχεδιάζουμε την ανάπτυξη της

Κρήτης, εγκρίνοντας ήδη τον Στρατηγικό μας Σχεδιασμό. Παραθέτοντας το

αναπτυξιακό όραμα, τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης, τους στόχους και τις

δράσεις που υλοποιούνται, δρομολογούμε τον οδικό χάρτη μιας ανάπτυξης

εφάμιλλης των δυνατοτήτων του νησιού και των προσδοκιών των πολιτών της

Κρήτης. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι δράσεις της Περιφέρειας, που

προγραμματίστηκαν, ξεκίνησαν να υλοποιούνται και συνεχίζονται στα πλαίσια του

προγραμματισμού δράσης.

Αναπτυξιακό Όραμα

Το αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας Κρήτης συνοψίζεται ως:

«Η ανάδειξη της Κρήτης σε νησί πρότυπο ανάπτυξης με πυλώνες την

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, την έρευνα και καινοτομία, την εξωστρέφεια,

την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να καταστεί

σύντομα πρότυπη περιφέρεια και ισχυρός πόλος επιχειρηματικών επενδύσεων

πολλαπλών ευκαιριών και επιλογών».

Σε αυτό το πνεύμα, για την Περιφέρεια ως μονάδα διοίκησης, η Αποστολή της

είναι: «Η πολιτοκεντρική και αναπτυξιακή λειτουργία της και η παροχή υψηλού

επιπέδου εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης στους πολίτες και την επιχειρηματική

κοινότητα».

Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης

Η Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης στηρίζεται σε θεματικές προτεραιότητες,

όπως καθορίστηκαν από τα ευρήματα κατά τη διαδικασία μελέτης- έρευνας-

αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Ειδικότερα:

Στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων, στο επίκεντρο της στρατηγικής

τοποθετούνται η ανάσχεση της ανεργίας, η καλλιέργεια, στήριξη και προώθηση του

επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας και της

δημιουργικότητας. Ειδικότερα, μείζονος στόχευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας

Page 13: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -13-

και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η διευκόλυνση της

πρόσβασης στην απασχόληση με ίσες ευκαιρίες και η δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας, η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η ενίσχυση της παιδείας, των

δεξιοτήτων και ικανοτήτων και της δια βίου μάθησης, καθώς και η ανάδειξη και

προσήλωση στις ανθρώπινες αξίες. Παράλληλα, στρατηγική βαρύτητα έχει η

βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές, όπως και

η ανάσχεση της απερήμωσης της υπαίθρου. Σε όρους, τέλος, αντιμετώπισης της

τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας προέχει η προσαρμογή του ανθρώπινου

δυναμικού στις υφεσιακές συνθήκες.

Στον τομέα της Οικονομίας, στρατηγική βαρύτητα έχει η βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας. Σε σχέση με το επιχειρείν

προέχει η αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η

ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και της προσφοράς επιχειρηματικών υπηρεσιών,

στα πλαίσια της συμβατικής και της νέας οικονομίας, καθώς και η προσέλκυση και

ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με αιχμή την πράσινη επιχειρηματικότητα. Σε

ειδικότερο κλαδικό επίπεδο, η ανάπτυξη ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής

οικονομίας, η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με τη δημιουργία

προϋποθέσεων για συνεχιζόμενη προβολή του τουριστικού προϊόντος είναι μείζονος

σημασίας.

Επιπλέον, τόσο η διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τους παραγωγικούς

τομείς με επίκεντρο τη μετάδοση και μεταφορά τεχνολογίας- τεχνογνωσίας, όσο και

η ενίσχυση της οικονομικής και επιστημονικής εξωστρέφειας προωθώντας τη διεθνή

εικόνα της Κρήτης, συνιστούν κατεξοχήν στρατηγικούς στόχους. Συνολικότερα,

τέλος, στρατηγικό στόχο αποτελεί, η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

με παράλληλη ενεργοποίηση- αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού πλούτου που

βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέα

δεδομένα, καθώς και πλεόνασμα και υπεραξία.

Η σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας έχει ήδη

αρχίσει να αποδίδει τους πρώτους καρπούς προς την ανωτέρω στρατηγική

κατεύθυνση.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας, η ολοκληρωμένη και

ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς και η

ενσωμάτωση της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης στις στρατηγικές επιλογές

Page 14: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -14-

και παρεμβάσεις, προβάλλουν ως κατεξοχήν ζητούμενα. Η ανάδειξη της Κρήτης ως

τρίτου πόλου ανάπτυξης στο Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και η

ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού,

συνιστούν στρατηγικούς στόχους.

Επιπλέον, μείζονος σημασίας στόχο αποτελεί η ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρος

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, όπως και η

προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αύξηση των εκτάσεων οργανωμένου

πρασίνου.

Στον τομέα των Υποδομών, κατεξοχήν στρατηγικούς στόχους αποτελούν η

ανάδειξη της Κρήτης σε διεθνή πόλο έρευνας και καινοτομίας, η ανάπτυξη και

περαιτέρω αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και η

προώθηση του σχεδίου “Κρήτη 2020–Ψηφιακή Στρατηγική”. Επίσης, βασική

προτεραιότητα αποτελούν, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών

προσπελασιμότητας, η δημιουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου και η

συμμετοχή στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος διαμετακόμισης.

Η θεμελίωση ενός αποδοτικού συστήματος υγείας, η συμπλήρωση και ολοκλήρωση

του πλέγματος κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, σχολικών κτιρίων και

αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελούν στρατηγικούς στόχους αναπτυξιακής και

κυρίως κοινωνικής σημασίας.

Παράλληλα, η διασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου και η προώθηση

νέων ενεργειακών τεχνολογιών, η ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού

στους τομείς των στερεών και υγρών αποβλήτων και η βιώσιμη και ολοκληρωμένη

διαχείριση υδατικών πόρων, συνιστούν πεδία μείζονος στόχευσης.

Τέλος, στο πεδίο των σύγχρονων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών προέχει

η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών τόσο στον αστικό χώρο, όσο και στην

ύπαιθρο.

Στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Περιφέρειας, σε σχέση με το

εξωτερικό περιβάλλον, προέχει η ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης

στα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, η ενεργή συμμετοχή στη

διαμόρφωση ευρωπαϊκών περιφερειακών και νησιωτικών πολιτικών, η δημιουργία

σχέσεων συνεργασίας με ευρωπαϊκές και μη, περιφέρειες για τον από κοινού

αναπτυξιακό προγραμματισμό, καθώς και η μεταφορά και αφομοίωση τεχνογνωσίας

και άριστων πρακτικών.

Page 15: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -15-

Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, ως στρατηγικής σημασίας αναδεικνύονται

η εξασφάλιση οικονομικής ευρωστίας, η αποτελεσματική και σύγχρονη οργάνωση, η

στοχευμένη και ευέλικτη διοίκηση, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και

αποδοτικότητας των υπηρεσιών, η επίσπευση διαδικασιών για την ικανοποίηση και

την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πολίτη, καθώς και η οριζόντια

ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας.

Οι Απολογισμοί των ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Χανίων, ΠΕ Ρεθύμνου και ΠΕ Λασιθίου, από

τους οποίους συμπεριελήφθησαν τα κυριότερα σημεία, υποβάλλονται συνημμένοι.

Οι αναπτυξιακοί τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναλύονται σε Γενικούς και

Ειδικούς Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον

πίνακα που ακολουθεί.

Page 16: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -16-

Στρατηγικοί Στόχοι

Περιφέρειας Κρήτης Ειδικοί Στόχοι

Περιφέρειας Κρήτης

ΓΣ1:

Βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας

της περιφερειακής

οικονομίας

ΕΣ1.1: Καλλιέργεια, στήριξη και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος

ΕΣ1.2: Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτών

ΕΣ1.3: Ανάπτυξη των επιχειρηματικών υποδομών και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΣ1.4: Προσέλκυση και ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων και πράσινης επιχειρηματικότητας

ΕΣ1.5: Ανάπτυξη ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής οικονομίας και σύνδεση του με τον τουρισμό

ΕΣ1.6: Αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

ΕΣ1.7: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμογή του στις υφεσιακές συνθήκες

ΕΣ1.8: Συμμετοχή στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος διαμετακόμισης

ΓΣ2:

Ανάδειξη της

Κρήτης σε διεθνή

πόλο έρευνας και

καινοτομίας

ΕΣ2.1: Προώθηση του σχεδίου “Κρήτη 2020–Ψηφιακή Στρατηγική”

ΕΣ2.2: Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας

ΕΣ2.3: Ανάπτυξη και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης

ΕΣ2.4: Διασύνδεση εφαρμοσμένης έρευνας με τους παραγωγικούς τομείς και μεταφορά τεχνολογίας/ τεχνογνωσίας

ΓΣ3:

Ενίσχυση

εξωστρέφειας

προωθώντας τη

διεθνή εικόνα της

Κρήτης

ΕΣ3.1: Ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης στα εθνικά

και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών, ευρωπαϊκών περιφερειακών και νησιωτικών πολιτικών

ΕΣ3.2: Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με ευρωπαϊκές και μη

περιφέρειες για τον από κοινού αναπτυξιακό προγραμματισμό και μεταφορά, αφομοίωση τεχνογνωσίας και άριστων πρακτικών

ΕΣ3.3: Δημιουργία προϋποθέσεων για συνεχιζόμενη προβολή του τουριστικού προϊόντος

Page 17: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -17-

Στρατηγικοί Στόχοι

Περιφέρειας Κρήτης Ειδικοί Στόχοι

Περιφέρειας Κρήτης

ΓΣ4:

Βελτίωση της

ποιότητας ζωής

ΕΣ4.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με ίσες ευκαιρίες, προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

ΕΣ4.2: Ανάσχεση της απερήμωσης της υπαίθρου

ΕΣ4.3: Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών

ΕΣ4.4: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών βελτίωσης της

προσπελασιμότητας

ΕΣ4.5: Θεμελίωση ενός αποδοτικού συστήματος υγείας

ΕΣ4.6: Ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών στον αστικό χώρο και στην ύπαιθρο

ΕΣ4.7: Συμπλήρωση και ολοκλήρωση του πλέγματος κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

ΓΣ5:

Ενσωμάτωση της

αειφορίας στις

αναπτυξιακές

επιλογές και

παρεμβάσεις

ΕΣ5.1: Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και προσφορά πολιτιστικών υπηρεσιών

ΕΣ5.2: Ανάδειξη της Κρήτης ως τρίτου πόλου ανάπτυξης στο Εθνικό

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και ενίσχυση του ρόλου της στην Ανατολική Μεσόγειο

ΕΣ5.3: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

ΕΣ5.4: Διασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου και προώθηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών

ΕΣ5.5: Ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση

των αποβλήτων

ΕΣ5.6: Ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άμεση αντιμετώπιση

περιβαλλοντικών πιέσεων

ΕΣ5.7: Ενσωμάτωση της Πράσινης Ανάπτυξης στις πολιτικές και στις δράσεις

ΕΣ5.8: Βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

ΓΣ6:

Εξασφάλιση

αποτελεσματικής

Οργάνωσης και

Διοίκησης της ΠΚ

ΕΣ6.1: Αποτελεσματική, αποδοτική και σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση, μεταφορά τεχνογνωσίας και άριστων πρακτικών

ΕΣ6.2: Επίσπευση και απλούστευση διαδικασιών για την ικανοποίηση και

την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πολίτη

ΕΣ6.3: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού

ΕΣ6.4: Εξασφάλιση οικονομικής επάρκειας

Πίνακας 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης

Page 18: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -18-

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας

Οι Στρατηγικοί Στόχοι σε συνάρτηση με τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και

τη δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–

2013», υπογραμμίζουν τη διάρθρωση των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων στους

Άξονες που ακολουθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα που σχεδιάζονται,

υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη σε όλη την Κρήτη. Αναλυτικά παρατίθενται όλες οι

δράσεις στα συνημμένα παραρτήματα.

Άξονας 1: Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη

Ο Άξονας 1 αφορά μέτρα για τη διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων, την

ενεργειακή πολιτική, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των

προστατευόμενων περιοχών, την πρόληψη κινδύνων και την ενίσχυση της πολιτικής

προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις:

Με την αρ. 5/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συστάθηκε η

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, όπως ορίζεται από το Άρθρο

146 του Ν3852/2010. Η επιτροπή αποτελείται από τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη όλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, ανάλογη με την δύναμη

των περιφερειακών παρατάξεων.

Με απόφαση Περιφερειάρχη συστάθηκε ομάδας εργασίας, υπό την προεδρία

του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με σκοπό να αναλάβει την εξέταση και

αξιολόγηση όλων των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι σήμερα και αφορούν

στην Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων (μελέτες, προτάσεις, πρόσφατα καταγεγραμμένα

στοιχεία από τους ΦΟΔΣΑ, νέες τεχνολογίες, νομοθεσία, κ.λπ.) με σκοπό τη

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης και την

υποβολή της για ψήφιση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Παρέμβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ και στον Οργανισμό

Κτηματογραφήσεων Χαρτογραφήσεων Ελλάδος προκειμένου να

συμπεριληφθεί η Περιφέρεια σε επόμενα Προγράμματα Χαρτογράφησης –

Κτηματογράφησης που θα προκηρυχθούν.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου παρακολούθησης των Δημόσιων Μελετών και

Έργων που εκτελούνται στην Κρήτη σε συνεργασία με τα δύο Τεχνικά

Επιμελητήρια του νησιού.

Επισυνάπτεται ο Απολογισμός για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Page 19: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -19-

Ειδικότερα ανά τομέα αναφέρονται επιγραμματικά τα παρακάτω:

Περιβαλλοντικές Υποδομές

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου οι συναφθείσες συμβάσεις για δομές

περιβάλλοντος και υποδομών (ΚΑΠ, Πράσινη Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ) ανέρχονται σε

17.387.141,10 €.

Υβριδικός Σταθμός στο Φράγμα Ποταμών, Αμάρι, ΠΕ Ρεθύμνου (Ο.Α.ΔΥ.Κ.).

Βιολογικοί Καθαρισμοί: Συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους

Δήμους για την ένταξη όλων των μελετών στο ΕΣΠΑ.

Ενέργεια

Είναι γεγονός ότι ο αιολικός, ηλιακός και γενικότερα ο φυσικός πλούτος όχι μόνο

στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι σημαντικός και ανεξάντλητος.

Η θέση της Περιφέρειας Κρήτης είναι καθαρά υπέρ της αξιοποίησης αυτού του

δυναμικού μας με την διείσδυση ΑΠΕ στο Σ.Η.Ε. του νησιού και με τη διασύνδεση

του νησιού, η οποία θα έχει πολλαπλά οφέλη ακόμα και για τη σταθερότητα του

ηλεκτρικού μας συστήματος. Όμως, θέση μας είναι πως η διείσδυση και ανάπτυξη

αυτή πρέπει να γίνει ισόρροπα, χωρίς οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να αλλοιώσουν ιδιαίτερα

με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το τοπίο, την

αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης της

Κρήτης και ταυτόχρονα να συμβαδίζουν με το μοντέλο ανάπτυξης και το

αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών κοινωνιών γύρω από

τις εν λόγω επενδύσεις.

Έτσι ως στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια στη Κρήτη προτείνουμε να

προχωρήσουμε άμεσα σε ενέργειες στους παρακάτω άξονες:

α) Χωροταξικός Σχεδιασμός

β) Ενεργειακός Σχεδιασμός

γ) Εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους της τοπικής κοινωνίας από

αυτές τις επενδύσεις.

Στηρίζουμε, επίσης, την πρωτοβουλία σύστασης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης αξιοποίησης

των ΑΠΕ για την επίτευξη της βέλτιστης προστιθέμενης αξίας για το νησί μας και

τους πολίτες της Κρήτης.

Επισυνάπτεται συνοπτικός Απολογισμός για Ενέργεια, Βιομηχανία και το Εμπόριο.

Page 20: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -20-

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έπειτα από αποδοχή και υιοθέτηση από τον Περιφερειάρχη της πρότασης «Έτος

Εξοικονόμησης Ενέργειας 2012» έχει ξεκινήσει ήδη ο προγραμματισμός δράσεων

με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την άντληση

πόρων για τεχνική βοήθεια αναφορικά με αυτό το θέμα, καθώς και με ενέργειες

ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών της Κρήτης σε αυτή την προσπάθεια.

Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Euronet 50/50 - European Network of Education Centers (Ευρωπαϊκό Δίκτυο

Εκπαιδευτικών Κέντρων) για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την καταπολέμηση

της κλιματικής αλλαγής.

Αγορά Καυσίμων

Η Περιφέρεια της Κρήτης, σύμφωνα με τις έρευνες και τις διαπιστώσεις της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης

φαίνεται να ανήκει στις συνήθεις ακριβότερες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας,

σχετικά με την λιανική τιμή διάθεσης των υγρών καυσίμων στον καταναλωτή.

Άξονας 2: Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Ο Άξονας 2 αφορά σε δράσεις με προσανατολισμό στην αναθεώρηση του

Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των

μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε κάθε δήμο, την εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών

μελετών και σχεδίων διαχείρισης στις περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Επικαιροποίηση των στοιχείων για την πορεία των Γενικών Πολεοδομικών

Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης

Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εκπονούνται σε εφαρμογή του Νόµου

2508/1997 από την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας. Έχει

εκτιμηθεί το κόστος για την εκπόνηση τέτοιων μελετών για τους Δήμους της

Περιφέρειας που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Η εκτίμηση του

κόστους αναλύεται σε τρία μέρη, στα χωροταξικά - πολεοδομικά, τα

γεωλογικά και στα περιβαλλοντικά που συνθέτουν τις μελέτες ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ.

Το κόστος για την εκπόνηση στους 30 Δήμους (Καποδιστριακούς) που δεν

έχουν ξεκινήσει τέτοιες μελέτες υπολογίζεται στα 7.921.775,00 €.

Παράλληλα, έχουν προχωρήσει συζητήσεις με αρκετούς δήμους για σύναψη

Page 21: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -21-

προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση των

μελετών.

Συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση Πολεοδομικών Μελετών που

βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα στάδια σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύσταση ομάδας εργασίας με συμμετοχή των Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ. και Τ.Ε.Ε.-Τ.Δ.Κ.

για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στην Μελέτη Αναθεώρησης

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου και την παρακολούθηση όλων των

σταδίων της μελέτης μέχρι την έγκριση της.

Πρόταση Σύστασης Επιτροπών Καθορισμού Λατομικών Ζωνών.

Άξονας 3: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας

Ο Άξονας 3 αφορά σε δράσεις για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, τη

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ασφαλούς βασικού δικτύου

μεταφορών, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, τη δημιουργία του νέου

διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου και τη λειτουργική αναβάθμιση των υπολοίπων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Για το 2011 τα υλοποιηθέντα και περαιωμένα έργα Προσπελασιμότητας στην

ΠΕ Ηρακλείου ανήλθαν σε 5.575.878,19 €. Για τα έργα σε εξέλιξη

πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 1.885.506,29 €. (Δρόμος Καρτερός–

Επισκοπή, Γάζι-Κρουσώνας κ.λπ.).

Τα δημοπρατημένα έργα (σε διαδικασία ανάθεσης) ανήλθαν σε

24.620.000,00 €. Υπεβλήθησαν, επίσης, προτάσεις για ένταξη έργων στο

ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 31.040.000,00 €. Οι μελέτες για την οδική

ασφάλεια ανήλθαν σε 29.180.000,00 €, ενώ οι συμβασιοποιημένες μελέτες

είναι της τάξης των 1.752.106,57 €.

Κατασκευή Νέου Οδικού τμήματος “Κάτω Ροδάκινο - Άνω Ροδάκινο” (Γέφυρα

Ροδάκινου) (Ένταξη από Ν.Α.Ρ. - Απαλλοτριώσεις, Συμβασιοποίηση από Π.Ε.

Ρεθύμνου) Π/Υ 2.050.000,00 €.

Διάνοιξη Νέου Τμήματος “Παλέ - Αγκουσελιανά – Κάνεβος” Π/Υ

8.050.000,00 €.

Κατασκευή τμήματος “Πατσός – Παντάνασσα”, Π/Υ 7.850.000,00 €.

Μελέτη με 2 υποέργα: α) “Μελέτη έργων εγκατάστασης πρόσδεσης

Page 22: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -22-

Κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου” και β) “Μελέτη βελτίωσης της

θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μόλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της

αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων”, συνολικού Π/Υ 871.000 €.

Μελέτη έργου ‘‘Βελτίωση της Οδική Ασφάλειας στο επαρχιακό Δίκτυο’’, Π/Υ

7.000.000,00 € (Π.Ε Ρεθύμνου).

Μελέτη έργου ‘‘Εκτέλεση Έργων Συντήρησης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου’’,

Π/Υ 1.308.000,00 € (Π.Ε Ρεθύμνου).

Μελέτη έργου ‘‘Αποκατάσταση με πασαλοστοιχίες Οδικού τμήματος στην

περιοχή Σπηλίου, Π/Υ 950.000,00 € (Π.Ε Ρεθύμνου).

Αναλυτικά στοιχεία για τα έργα Προσπελασιμότητας παρατίθενται στις

επισυναπτόμενες παρουσιάσεις των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άξονας 4: Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα

Ο Άξονας 4 αφορά σε δράσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, την

ενίσχυση των παραγωγικών τομέων, τη χωροθέτηση οργανωμένων περιοχών

εγκατάστασης επιχειρήσεων και τη διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Καταβολή ποσού επιχορήγησης συνολικού ύψους 5.445.067€ σε σαράντα

επτά (47) επενδυτικούς φορείς.

Αποφάσεις Ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης

παραγωγικής λειτουργίας για δέκα τρία (13) επενδυτικά σχέδια.

Αποφάσεις Συγκρότησης ΠΟΕ για εκατόν δέκα (110) επενδυτικά σχέδια.

Υποβολή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 8 επενδυτικών σχεδίων

στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής για την α’ εξαμηνιαία περίοδο του

έτους 2011 συνολικού προϋπολογισμού 4.221.262,72€.

Διενέργεια ελέγχου πληρότητας, ελέγχου νομιμότητας, ηλεκτρονικής και

έντυπης αποδοχής των αξιολογήσεων από εξωτερικούς αξιολογητές,

συγκερασμού αξιολογήσεων, προσωρινής ανάρτησης αποτελεσμάτων στο

www.ependyseis.gr και οριστικής ανάρτησης αποτελεσμάτων.

Page 23: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -23-

Έγκριση 3 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους επιχορήγησης 285.084,97€

και 71.271,25 € για φοροαπαλλαγή για την α’ εξαμηνιαία περίοδο.

Υποβολή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης 14 επενδυτικών

σχεδίων στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής για την β’ εξαμηνιαία

περίοδο του έτους 2011, συνολικού Π/Υ 15.851.290,25€ .

Κατά το 2011 συνήφθησαν 55 Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση

αναπτυξιακών έργων.

Λειτουργία και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση

και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Κρήτης. Το Π.Σ.Κ.Κ.

είναι ένα νέο θεσμικό όργανο που λειτουργεί συμβουλευτικά στις περιφερειακές

αρχές, σχεδιάζει, προτείνει και συντονίζει δράσεις για την προώθηση της

καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και λειτουργεί σαν μια

“δεξαμενή σκέψης” για την Περιφέρεια Κρήτης.

Έγκριση πρότασης του ΠΣΚΚ για τη δημιουργία «Δικτύου

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΔΕΚΑ)».

Υπογραφή συμφώνου καθιέρωσης φιλικών σχέσεων ανταλλαγών και

συνεργασιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Επαρχίας HENAN Κίνας, στους

τομείς Εμπορίου, Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας.

Υπογραφή συμφώνου καθιέρωσης φιλικών σχέσεων ανταλλαγών και

συνεργασιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Επαρχίας Καντόνα (Guangdong)

Κίνας, στους τομείς Εμπορίου, Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας.

Φιλοξενία κινέζικων αντιπροσωπειών με σκοπό την γνωριμία και προώθηση

κρητικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί κ.λπ.) από όλες τις Περιφερειακές

Ενότητες.

Συνάντηση με οικονομικούς και εμπορικούς ακολούθους ξένων πρεσβειών στα

πλαίσια της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας για επενδύσεις στη χώρα μας.

Page 24: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -24-

Άξονας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Άξονας 5 αφορά σε δράσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του

ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Υποβολή πρότασης στο Πλαίσιο του Ε.Π. στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΕΥΔ

ΕΠΑΝΑΔ για το πρόγραμμα: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε

Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην

Περιφέρεια Κρήτης», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου

Δυναμικού 2007-2013». Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί

το 2012, στοχεύοντας στη δημιουργία 200 συνολικά θέσεων εργασίας στις

τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες.

ΛΑΕΚ 1-25 / ΟΑΕΔ (Σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων

«Ο Ξένιος Ζευς» & το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων

Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου.

Προγράμματα για αναπληρωτές καθηγητές σε συνεργασία με τη Διεύθυνση

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης (ΛΑΕΚ 0,45%).

Προγράμματα για υπαλλήλους της εταιρείας Αμάρι Α.Ε. /Δήμου Αμαρίου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές σε θέματα κυκλοφορικής αγωγής και

πρώτων βοηθειών, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.

Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή ACCESS (πρόταση υπό

αξιολόγηση, ΚΕΚΑΠΕΡ).

Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή POWERPOINT (πρόταση

υπό αξιολόγηση, ΚΕΚΑΠΕΡ).

Φροντίδα ηλικιωμένων – παραδοσιακές & Εναλλακτικές μορφές

ψυχοκοινωνικής βοήθειας για άτομα 3ης Ηλικίας.

Επιμόρφωση στελεχών Περιφέρειας Κρήτης για 25 στελέχη των Οικονομικών

Υπηρεσιών (ΚΕΚΑΠΕΡ).

Άξονας 6: Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ο Άξονας 6 αφορά σε δράσεις για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και βελτίωση των

υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και την καλλιέργεια της δια βίου

μάθησης.

Page 25: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -25-

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Με την υπ΄αριθμ. 169/2011 απόφαση του Π.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 7 παρ. 3 του Νόμου 38/79/2010, συγκροτήθηκε η Π.Ε.Ε.Κ. με αρμοδιότητα

τη διατύπωση εισηγήσεων στο Π.Σ. για θέματα:

Επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσης της με την αγορά εργασίας,

Διερεύνησης και εκτίμησης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της

αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης

Ιεράρχησης των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν

στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Σχολικές υποδομές

Κατά το έτος 2011 στην ΠΕ Ηρακλείου υλοποιήθηκαν, και κάποια συνεχίζονται

να υλοποιούνται, 19 κτιριακά έργα εκ των οποίων τα 12 είναι σχολικά

συγκροτήματα (μέσω ΕΣΠΑ, ΚΑΠ).

Ανέγερση διθέσιων ολοήμερων νηπιαγωγείων στον Ταυρωνίτη και στο Βάμο

Χανίων ΕΣΠΑ (2011).

Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων, Π/Υ 5.150.000,00 € (ΕΣΠΑ)

Προγράμματα κατάρτισης

Πιστοποίηση του ΚΕΚΑΠΕΡ - Περιφέρειας Κρήτης από το ΥΠΕΚΑ ως

Εκπαιδευτή Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σύντομα σε συνεργασία με τη Ν.Ε.

ΤΕΕ θα υλοποιηθούν προγράμματα για μηχανικούς (ΠΕΡ).

Άξονας 7: Τεχνολογία

Ο Άξονας αφορά σε δράσεις για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνιών, την ανάπτυξη των υποδομών έρευνας και

τεχνολογικής ανάπτυξης και την προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους τομείς.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων βάσεων δεδομένων και

αναβάθμιση εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες του “Καλλικράτη”.

Αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού (Σύζευξις) στο Πνευματικό Κέντρο

Χανίων.

Page 26: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -26-

Επικαιροποίηση των μελετών για την ένταξη του Κέντρου Έρευνας και

Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο ΕΣΠΑ.

Άξονας 8: Πολιτισμός – Τουρισμός

Ο Άξονας 8 αφορά σε δράσεις για την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού

πλούτου, την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών, την ενίσχυση και δημιουργία

υποδομών και γεγονότων υπερτοπικής εμβέλειας και την ανάπτυξη και βελτίωση των

τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Έγκριση και έναρξη υλοποίησης Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας

“Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013” με τίτλο: «Εμπλουτισμός Τουριστικών

Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και

Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» – I4 Walker. Οι

στόχοι του Προγράμματος είναι η διάχυση τεχνογνωσίας στον τομέα της

προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσα από

την ενίσχυση υποδομών που στηρίζουν την ανάπτυξη του εναλλακτικού

τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε νησιωτικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται η υφιστάμενη γνώση και αναβαθμίζεται το σύστημα

οργάνωσης & διαχείρισης των περιπατητικών διαδρομών, συντηρώντας και

διασφαλίζοντας τη διαχρονικότητα των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στο

παρελθόν.

“Κρήτη – Κύπρος- Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός” με

ακρωνύμιο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του γαστρο-

οινικού τουρισμού σε Κρήτη και Κύπρο και η καθιέρωσή τους ως γαστρονομικός

προορισμός. Επιμέρους στόχοι είναι η δημιουργία κέντρων τοπικής γαστρονομίας

για την ενημέρωση και προβολή της τοπικής κουζίνας, η ενίσχυση των δρόμων

του κρασιού Κρήτης, η ενημέρωση/εμψύχωση επιχειρηματιών για την ανάπτυξη

δράσεων γαστρονομικού τουρισμού, η διασυνοριακή δικτύωση επιχειρήσεων

γαστρονομικού τουρισμού και η ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας για την

ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.

Σύσταση Φορέα Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης. Πρωτοβουλία και

συντονισμός με τους φορείς του Τουριστικού Χώρου της Κρήτης για τη

δημιουργία σχετικής δομής. Τέλος Ιανουαρίου 2012 ολοκληρώνεται η

αναγκαία οικονομοτεχνική μελέτη και μετά προχωρούν οι ενδιαφερόμενοι

Page 27: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -27-

φορείς στις σχετικές αποφάσεις ίδρυσης του φορέα. Η ίδρυση του φορέα

κρίνεται επιβεβλημένη και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα για ενιαία

αντιμετώπιση, διαχείριση και ανάδειξη του τουριστικού προορισμού “ΚΡΗΤΗ”.

Αυτή ήταν και η πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στα πλαίσια

του “Προγράμματος Προορισμών Αριστείας” στην αναφορά του για τον

Κρητικό Τουρισμό. Το Όραμα του Φορέα είναι η διαρκής και στοχευμένη

προβολή της Κρήτης με παράλληλη ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας του Κρητικού Τουρισμού.

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», για

τη δημιουργία «Δικτυακής Τουριστικής Πύλης» (PORTAL).

Προκήρυξη ανάθεσης έργου «Σύμβουλος Προβολής – Διαφήμισης

Τουρισμού Κρήτης» μέσα από το ΕΣΠΑ για τη διαμόρφωση πλαισίου

μεσομακροπρόθεσμης στρατηγικής και συγκεκριμένων ενεργειών προς άμεση

υλοποίηση.

Συμμετοχή σε 15 Διεθνείς και Εσωτερικές Εκθέσεις Τουριστικού

Ενδιαφέροντος.

Στήριξη πρότασης για λειτουργία «Παρατηρητηρίου Τουρισμού» στα

πλαίσια του προγράμματος INTERREG «Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας

Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (υλοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο).

Η Π.Ε. Ηρακλείου ανέδειξε το θέμα των μαθητικών εκδρομών και

συνέβαλε αποφασιστικά στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που

ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ακόμη,

συγκρότησε άτυπη ομάδα εργασίας με θέμα τις μαθητικές εκδρομές της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η ανάδειξη του τόπου μας ως

πρώτη επιλογή και για τις μαθητικές εκδρομές, γεγονός που θα έχει

πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία βραχυπρόθεσμα αλλά και

μακροπρόθεσμα.

Προώθηση Τουρισμού Κρουαζιέρας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους

φορείς, συνδιοργάνωση συναντήσεων, συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις κ.λπ.

Προώθηση του Τουρισμού μέσα από την φιλοξενία και τη στήριξη

τηλεοπτικών δικτύων από Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, Η.Π.Α.

Page 28: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -28-

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων θεματικού Τουρισμού (Συνέδριο Αγροτουρισμού,

Κοινωνικού Τουρισμού κ.λπ.) σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Προετοιμασία προτάσεων/σχεδιασμών για υποβολή σε σχετικά προγράμματα

με περιεχόμενο e- tourism.

Προετοιμασία δημιουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό

και αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών.

Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης αυτόνομου θαλάσσιου περίπλου

Κρήτης (εμπειρογνωμοσύνη).

Συνεργασία με τον Απόδημο Ελληνισμό για την προβολή και προώθηση του

τουριστικού προϊόντος, των κρητικών προϊόντων, αλλά και για τη διατήρηση

της ελληνικής συνείδησης και τη σύσφιγξη δεσμών με την πατρίδα.

Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε περιοδικά τουριστικού ενδιαφέροντος που

διανέμονται τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό για την προσέλκυση

ξένων και Ελλήνων επισκεπτών αντίστοιχα.

Ενέργειες για τη δημοπράτηση των μελετών για την κατασκευή του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου.

Εκπόνηση μελέτης από το Τμήμα Τουρισμού της ΠΕ Ηρακλείου για την

Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή της Κρήτης για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ενέργειες για την ένταξη του Μουσείου της Ελεύθερνας στο ΕΣΠΑ από το

Υπουργείο Πολιτισμού.

Εκδηλώσεις Special Olympics (Αθλητικός τουρισμός).

Έργα επισκεψιμότητας, προστασίας και αναβάθμισης της Λίμνης Αγιάς και

έργα ανάπλασης/ανάδειξης Μ.Υ.Η.Σ. Αγιάς Χανίων.

Άξονας 9: Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα

Δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών υγείας, φροντίδας παιδιών και ευπαθών

κοινωνικών ομάδων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Προγραμματισμός λειτουργίας Μονάδας Κινητού Μαστογράφου

Περιφέρειας Κρήτης (η λειτουργία του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012).

Η Περιφέρεια Κρήτης λειτούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο

Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στις Μοίρες, με διανομές στους δικαιούχους μια

Page 29: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -29-

φορά κάθε μήνα. Το κοινωνικό παντοπωλείο καλύπτει βασικές ανάγκες

διατροφής 600 και πλέον οικογενειών.

Έναρξη διαδικασιών για σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης Κρήτης. Αποτελεί μια καινοτόμο

πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τους Δήμους, με

στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών,

μέσα από μια σταθερή και μακροχρόνια δομή διαλόγου και ενεργειών.

Δημιουργία κοινωνικού δικτύου «Κοινωνικής Αλληλεγγύης» σε

συνεργασία με τοπικές αρχές και φορείς για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα,

όπως το “Χριστουγεννιάτικο Καλάθι”.

Εκτύπωση φυλλαδίου για αδέσποτα.

Ενδεικτικές υποδομές:

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Κέντρων Υγείας Αγίας Φωτεινής, Περάματος,

Ανωγείων και Σπηλίου (Μελέτες, Ένταξη στο ΕΣΠΑ και Δημοπράτηση από ΠΕ

Ρεθύμνου).

Χρηματοδότηση και ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ρεθύμνου.

Βελτιώσεις υποδομών κτηριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων Κ.Υ Βάμου,

Κανδάνου και Κισσάμου συνολικού προϋπολογισμού 840.000 € (ένταξη στο

ΕΣΠΑ) .

Μελέτη “κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Γαζίου”.

Μελέτη για το “Νέο ισόγειο κτίριο πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου

Τυμπακίου”.

Μελέτη για το “Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου-Βελτιώσεις Κτιριακών

Υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων”.

Άξονας 10: Αστική και Αγροτική Αναγέννηση

Ο Άξονας 10 αφορά σε δράσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων

σχεδίων αστικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εκπόνηση Στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα

και τη διαχείριση των προϊόντων του. Ολοκλήρωση έργου και ψήφιση από

Page 30: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -30-

το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με την με την Α.Π: 214/9-12-2011

απόφαση.

Παρουσίαση του Προγράμματος “Καλάθι της Περιφέρειας Κρήτης” με

αντικείμενο τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την

τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών

προϊόντων της Περιφέρειας σύμφωνα με το Ν.4015/2011.

Ανάπτυξη του ενιαίου σήματος “Κρήτη” για την προβολή και προώθηση

των αγροδιατροφικών προϊόντων του νησιού.

Έναρξη διαδικασιών για τη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Περιφέρειας Κρήτης.

Σχεδιασμός λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης του Αγρότη.

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αναμπέλωση στην Κρήτη.

Ενέργειες για την προώθηση της δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών στην

Περιφέρεια Κρήτης.

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

Πρόσκληση 30, με τίτλο προτεινόμενου έργου: Δημιουργία Αγροτικής

Δικτυακής Πύλης (PORTAL) για την Περιφέρεια Κρήτης.

Η προτεινόμενη δημιουργία του Αγροτικού Portal έρχεται να καλύψει ένα

ευρύ φάσμα αναγκών και σύγχρονων απαιτήσεων εξοπλίζοντας ουσιαστικά και

αποτελεσματικά τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης με ένα «εργαλείο», η

λειτουργία του οποίου θα αυξήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του και

τους επιθυμητούς ρυθμούς βελτίωσής της.

Το 2011 η Περιφέρεια συμμετείχε σε Διεθνείς εκθέσεις αγροτικών

προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

- “2o AGRO QUALITY FESTIVAL – Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα”, Αθήνα,

- “57th SUMMER FANCY FOOD SHOW 2011”, Ουάσινγκτον,

- “76η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Θεσσαλονίκη,

- “ANUGA 2011”, Κολωνία,

- 3ο φεστιβάλ Μελιού και προϊόντων Μέλισσας, Αθήνα,

- Διεθνές Συνέδριο «World Casual, the future of American Menus»,

Καλιφόρνια για προβολή της κρητικής διατροφής.

Page 31: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -31-

Εκτύπωση 84.000 φυλλαδίων και μετάφραση σε τρεις γλώσσες για τα

αγροτικά προϊόντα και την κρητική διατροφή για την προβολή και προώθηση

των προϊόντων της Κρήτης.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα προϊόντα

ονομασίας προέλευσης (AREPO).

Επισυνάπτεται ο συνολικός Απολογισμός Πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας για την

Αγροτική Οικονομία, Αλιεία, Κτηνιατρική και Κοινωνική Πολιτική.

Άξονας 11: Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα

Ο Άξονας 11 αφορά σε δράσεις για την προώθηση της οικονομικής και επιστημονικής

εξωστρέφειας, τη δικτύωση, την ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Κρήτης

στα κέντρα προώθησης πολιτικών και λήψης αποφάσεων.

Διοργάνωση «Invest in Greece»

Η Περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος Synergassia συνδιοργάνωσε με τον

αρμόδιο εθνικό φορέα προώθησης, προσέλκυσης και υποστήριξης άμεσων

επενδύσεων “Invest in Greece”, επιχειρηματική επίσκεψη ξένων Οικονομικών και

Εμπορικών Ακολούθων στην Κρήτη, στις 15-19 Ιουνίου 2011. Στην επίσκεψη

συμμετείχαν εκπρόσωποι 32 ξένων διπλωματικών αποστολών. Σκοπός της επίσκεψης

ήταν η προώθηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών δυνατοτήτων της Κρήτης,

μέσω της παρουσίασης της ως επενδυτικού προορισμού και της επαφής και

συζήτησης των επιχειρηματιών με Εμπορικούς και Οικονομικούς Ακολούθους από

όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην οποία

παρουσιάστηκε το επενδυτικό προφίλ της Περιφέρειας Κρήτης, επιχειρηματικές

συναντήσεις Β2Β όπου κλείστηκαν εμπορικές συμφωνίες και έγιναν επισκέψεις σε

πρότυπες βιομηχανίες της Περιφέρειας Κρήτης.

Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης -

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει και είναι μέλος της Διάσκεψης των Παράκτιων

Περιφερειών της Ευρώπης. Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης

είναι ένα δίκτυο 160 περιφερειών από 28 χώρες και αντιπροσωπεύει περί τα 200

εκατομμύρια πολίτες.

Page 32: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -32-

Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης στις επαφές της με τα όργανα

της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων, έχει ως στόχο των δράσεών της τη

διασφάλιση των συμφερόντων των Περιφερειών μελών της, λαμβάνονται υπόψη

όλες τις πολιτικές με υψηλό περιφερειακό αντίκτυπο. Ειδικότερα, η Διάσκεψη των

Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης επιδιώκει να διασφαλίσει μια ισχυρή

ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, η οποία θα απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες

της Ευρώπης. Εργάζεται, επίσης, για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παράκτιας

πολιτικής αποσκοπώντας να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – Assembly of European Regions

(AER)

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι μέλος της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών από

τον Απρίλιο του 2011. Η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι το

μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο περιφερειών στην Ευρώπη. Με τη συμμετοχή 270

περιφερειών από 33 χώρες και 16 διαπεριφερειακών οργανισμών, η Συνέλευση των

Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτελεί την πολιτική φωνή των μελών της και ένα

φόρουμ διαπεριφερειακής συνεργασίας. Το 70% των μελών της προέρχονται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Επιτροπή των Περιφερειών – Committee of the Regions (CoR)

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Επιτροπή των

Περιφερειών είναι η πολιτική συνέλευση η οποία δίνει το λόγο στις τοπικές και

περιφερειακές αρχές κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των πολιτικών και τη θέσπιση

της νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι Συνθήκες υποχρεώνουν την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να

ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, για κάθε νέα πρόταση σχετικά με

τομείς που άπτονται του τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου. Η ΕτΠ απαρτίζεται από

344 μέλη από τα 27 κράτη της ΕΕ. Το έργο της επιτελείται από 6 διαφορετικές

επιτροπές, οι οποίες μελετούν, εξετάζουν και συζητούν προτάσεις, με σκοπό την

κατάρτιση επίσημων γνωμοδοτήσεων για βασικά θέματα.

Διαπεριφερειακή Ομάδα των Νησιών στην Επιτροπή των Περιφερειών –

Interregional Group of Islands in the Committee of the Regions

Στις εκδηλώσεις των Open Days 2011 στις Βρυξέλες, η Περιφέρεια Κρήτης

συμμετείχε στις διαδικασίες για τη δημιουργία του εταιρικού σχήματος

«Διαπεριφερειακή Ομάδα των Νησιών» στο οποίο συμμετέχουν μαζί με την Κρήτη οι

Page 33: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -33-

νησιωτικές Περιφέρειες των Βαλεαρίδων, της Κορσικής, της Σαρδηνίας της Σικελίας,

του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και φορείς από την Κύπρο και τη νήσο Μαγίοτ.

Η σύσταση της Ομάδας είναι σύμφωνη με τα άρθρα 5 και 10 του Κανονισμού της

Επιτροπής των Περιφερειών, της απόφασης 1/2010, σχετικά με τις διαπεριφερειακές

ομάδες της Επιτροπής των Περιφερειών, και την απόφαση 9/2010, σχετικά με τη νέα

σύνθεση της διαπεριφερειακής ομάδας της Επιτροπής των Περιφερειών.

Η Διαπεριφερειακή Ομάδα των Νησιών δημιουργείται με στόχο ότι κάθε

δραστηριότητα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή των Περιφερειών θα

αντικατοπτρίζει τα ειδικά προβλήματα των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Η Διαπεριφερειακή Ομάδα των Νησιών αναπτύσσει τις ακόλουθες λειτουργίες:

α) Αναλύει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής των Περιφερειών,

προκειμένου να διαπιστώνει αν αυτές αντανακλούν τα συγκεκριμένα θέματα των

νησιωτικών περιοχών,

β) Να προτείνει, όταν είναι αναγκαίο, τροποποιήσεις των σχεδίων γνωμοδοτήσεων

της Επιτροπής των Περιφερειών, στις επιτροπές και στην ολομέλεια,

γ) Προσέγγιση της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης μεταξύ των Μελών της

Ομάδας κατά τη σύνταξη τροποποιήσεων, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη

υποστήριξη,

δ) Ορίζει το μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, ο οποίος, όταν είναι

απαραίτητο, να υπερασπιστεί τις τροποποιήσεις,

ε) Θέτει στην πράξη κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα, προκειμένου να επιτύχει

την αποστολή της.

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

GRISI PLUS

TREASURE

Habi.Land

“Sea Clean and Safe” (έχει υποβληθεί πρόταση συμμετοχής)

Page 34: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -34-

Άξονας 12: Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ως

Οργανισμών

Ο Άξονας 12 αφορά σε δράσεις για την αποτελεσματική και σύγχρονη οργάνωση και

διοίκηση της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, τη βελτίωση της

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την ανάπτυξη και

ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, της Γενικής Δ/νσης

Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης, ανέλαβε τη στήριξη της εσωτερικής

οργανωτικής δομής του νέου φορέα. Κλήθηκε να υλοποιήσει από 1-1-2011 το

νέο οργανωτικό σχήμα, όπως ορίζει το ΠΔ 149/2010 του νέου Οργανισμού και

αφορούσε από τα απλά ζητήματα της υλικοτεχνικής υποδομής μέχρι τα πιο

σύνθετα της διάρθρωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών σε επίπεδο

Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι μετατάξεις σε Δήμους και οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης

αποστέρησαν την Περιφέρεια από πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Οι

εν ενεργεία υπάλληλοι της Περιφέρειας καταβάλλουν έντονη προσπάθεια να

ανταπεξέλθουν στους αυξημένους διοικητικά και τεχνικά υπηρεσιακούς

ρόλους τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών και της υλοποίησης

του οράματος και της στρατηγικής της Περιφέρειας. Ενδεικτικά στην Π.Ε

Ηρακλείου υπηρετούν σήμερα 265 υπάλληλοι. Στην Π.Ε Χανίων 237

υπάλληλοι. Στην Π.Ε Λασιθίου 151. Στην Π.Ε Ρεθύμνου 150 υπάλληλοι. Οι

προηγούμενοι αριθμοί αφορούν σε Μόνιμους υπαλλήλους και ΙΔΑΧ.

Μείωση λειτουργικών δαπανών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες*.

Περιφερειακή Ενότητα Ποσοστό μεταβολής

λειτουργικών Δαπανών

Π.Ε Ηρακλείου -37,68%

Π.Ε Χανίων -40,92%

Π.Ε Ρεθύμνου -29,54%

Π.Ε Λασιθίου -24,65%

Πίνακας 3: Μείωση λειτουργικών δαπανών Περιφέρειας Κρήτης (2010-2011)

* Προσωρινά στοιχεία 24/1/2012

Page 35: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -35-

Οι απολογισμοί των υπηρεσιών της Περιφέρειας και το ουσιαστικό, πολυσχιδές

και αποτελεσματικό έργο που παρήχθη από τους υπαλλήλους της Κεντρικής

Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την αιρετή

Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζονται αναλυτικά στους

συνημμένους απολογισμούς.

Υποβολή πρότασης στο Ε.Π “Ψηφιακή Σύγκλιση”, με τίτλο προτεινόμενου

έργου: Καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Κρήτης

παροχής φιλικών προς τον Πολίτη ψηφιακών υπηρεσιών και

υποστήριξη πολυκαναλικής διάθεσης.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην απλούστευση των παρεχόμενων

υπηρεσιών από την Περιφέρεια Κρήτης και ταυτόχρονα στη φιλική προς

πολίτες/επιχειρήσεις πολυκαναλική ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εστιάζοντας

σε ένα ενιαίο περιβάλλον προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο να

μπορεί να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε επιχειρησιακές

ανάγκες. Η δράση αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τον

εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση/

βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και μονάδων.

Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί την 1η Ενότητα του

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΚ) 2012-2014,

εγκρίθηκε με την αριθμ. 197/2011 (πρακτ. 17/29-11-2011) απόφαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης μετά από σχετική εισήγηση της

Εκτελεστικής Επιτροπής (αριθμ. 22/πρακτ. 15/23-11-2011 απόφαση της). Η

περίοδος διαβούλευσης έληξε 31/12/2011 και η Δ/νση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού/Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής –σε αυτή τη

φάση-καταγράφει τις προτάσεις/απόψεις για την εξαγωγή των

συμπερασμάτων της διαβούλευσης, καθώς και τις προτάσεις των Υπηρεσιών

και των Νομικών Προσώπων της ΠΚ, ώστε να προχωρήσουμε στην κατάρτιση

της Ενότητας 2 – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός και της Ενότητας 3 –

Οικονομικός Προγραμματισμός.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα

Καλλικράτης» και τη λειτουργία για πρώτη χρονιά της αιρετής Περιφέρειας

Κρήτης, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όλων των έργων που υλοποιούσαν οι

τέσσερεις (4) καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και αφού έγινε η

Page 36: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -36-

σχετική επεξεργασία τους, καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα (ΤΠ) της

Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2011, με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ-

Επενδύσεις - Συντήρηση οδικού δικτύου, ίδιους πόρους (τέλη αδείας & μεταβ.

οχημάτων κ.λπ.), έκτακτη επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών για οδικό δίκτυο,

τακτική επιχορήγηση ΟΣΚ, τακτική επιχορήγηση ΤΕΟ ΑΕ. Επίσης, μετά την

01-07-2011 και την πλήρη λειτουργία της Δ/νσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού μετά την υπαγωγή στην Περιφέρεια Κρήτης και των λοιπών

Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η παραπάνω διαδικασία

συμπεριέλαβε και έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

Περιφέρειας. Το Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2011, υποβλήθηκε στην

Εκτελεστική Επιτροπή και μετά από σχετική εισήγηση της εγκρίθηκε με την

αριθμ. 149/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με τις

αριθμ. 220/2011 και 231/2011 όμοιες.

Δημιουργία, ευθύνη λειτουργίας και γραμματειακή υποστήριξη του Κομβικού

Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του ν.

3882/2010 (Α΄ 166).

Συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών,

οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια.

Συμβολή στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Τ.Ε.Ε. για τη

δημιουργία «Παρατηρητηρίου έργων και μελετών της Περιφέρειας Κρήτης».

Η διάρθρωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους Άξονες Προτεραιότητας, οι

οποίοι εξειδικεύονται σε Μέτρα, συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα.

Page 37: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -37-

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άξονας 1 Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

Μέτρο 1.1 Επεξεργασία λυμάτων

Μέτρο 1.2 Διαχείριση απορριμμάτων

Μέτρο 1.3 Διαχείριση και διανομή πόσιμου ύδατος – Προστασία και διαχείριση

επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων

Μέτρο 1.4 Ενέργεια

Μέτρο 1.5 Φυσικό περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές

Μέτρο 1.6 Πρόληψη κινδύνων και πολιτική προστασία

Άξονας 2 Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Μέτρο 2.1 Χωροταξία

Μέτρο 2.2 Πολεοδομία

Άξονας 3 Ενίσχυση της προσπελασιμότητας

Μέτρο 3.1 Εθνικό οδικό δίκτυο

Μέτρο 3.2 Περιφερειακές – τοπικές οδοί

Μέτρο 3.3 Λιμάνια

Μέτρο 3.4 Αεροδρόμια

Άξονας 4 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα

Μέτρο 4.1 Μόχλευση και υποδοχή ιδιωτικών επενδύσεων

Μέτρο 4.2 Ενίσχυση παραγωγικών τομέων

Μέτρο 4.3 Ειδικά θέματα και υποδομές πρωτογενή τομέα

Μέτρο 4.4 Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα

Μέτρο 4.5 Πράσινη επιχειρηματικότητα

Μέτρο 4.6 Βιομηχανικές – επιχειρηματικές περιοχές

Μέτρο 4.7 Σύνδεση έρευνας και παραγωγής

Άξονας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Μέτρο 5.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση

Μέτρο 5.2 Επαγγελματική κατάρτιση

Μέτρο 5.3 Ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης

Μέτρο 5.4 Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Άξονας 6 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Μέτρο 6.1 Υποδομές εκπαίδευσης

Page 38: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -38-

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέτρο 6.2 Δια βίου μάθηση

Άξονας 7 Τεχνολογία

Μέτρο 7.1 Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Μέτρο 7.2 Εφαρμογές ΤΠΕ και ευρυζωνικές υποδομές

Μέτρο 7.3 Καινοτομία

Άξονας 8 Πολιτισμός – Τουρισμός

Μέτρο 8.1 Διεύρυνση και προβολή του τουριστικού προϊόντος

Μέτρο 8.2 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Μέτρο 8.3 Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς

Μέτρο 8.4 Υποδομές και γεγονότα υπερτοπικής εμβέλειας

Μέτρο 8.5 Αθλητισμός

Άξονας 9 Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα

Μέτρο 9.1 Υποδομές Υγείας

Μέτρο 9.2 Υποδομές Φροντίδας Παιδιών

Μέτρο 9.3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Μέτρο 9.4 Δομές Βοήθειας στο Σπίτι

Μέτρο 9.5 Άλλες Κοινωνικές Υποδομές

Άξονας 10 Αστική και Αγροτική Αναγέννηση

Μέτρο 10.1 Ολοκληρωμένα σχέδια για την Αστική Αναγέννηση

Μέτρο 10.2 Ολοκληρωμένα σχέδια για την Αγροτική Αναγέννηση

Άξονας 11 Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα

Μέτρο 11.1 Ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας Κρήτης στα Ευρωπαϊκά κέντρα

λήψης αποφάσεων

Μέτρο 11.2 Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων της Περιφέρειας Κρήτης

Μέτρο 11.3 Οικονομική και επιστημονική εξωστρέφεια

Άξονας 12 Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ως

Οργανισμών

Μέτρο 12.1 Οργανωτικός εκσυγχρονισμός

Μέτρο 12.2 Υποδομές και εξοπλισμός

Μέτρο 12.3 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

Μέτρο 12.4 Βελτίωση της σχέσης κόστους/αποτελέσματος

Πίνακας 4: Διάρθρωση Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων

Page 39: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -39-

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙΔ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο

του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια

του Νόμου 2218/94 όπως αυτός τροποποιήθηκε.

Το Π.Τ.Α Κρήτης εντάχθηκε στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταμεία της χώρας και ως

εκ τούτου ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόμου θεσμού, ο

οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της

διαδικασίας της αποκέντρωσης.

Κατά το χρόνο λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού του

Περιφερειακού Ταμείου ως υπολόγου των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. :

Η ανάληψη της αρμοδιότητας του υπολόγου των έργων του Π.Δ.Ε από ένα

φορέα ορθά στελεχωμένο και οργανωμένο - και όχι από ένα μεγάλο αριθμό

διαφορετικών φυσικών προσώπων δημοσίων υπαλλήλων, - εγκατεστημένων

σε ισάριθμες υπηρεσίες

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευμένου στελεχιακού

δυναμικού για την ανάληψη του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας

των δαπανών με την συστηματοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης και

συνεπώς η διευκόλυνση του τελικού δικαιούχου και την διαφάνεια των

διαδικασιών.

Το Π.Τ.Α αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό στην επιστημονική, τεχνική

υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών

και ερευνών και εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων που του ανέθετε η

Περιφέρεια. Έτσι μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί - και διαχειρίζεται - περισσότερα

από 90 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα καθώς και εθνικά

προγράμματα και δράσεις με συνέπεια την αξιοποίηση επιπρόσθετων

κοινοτικών πόρων και την συσσώρευση πολύτιμης τεχνογνωσίας.

Με την εφαρμογή από 01/01/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το

Π.Τ.Α διοικείται από 9/μελές Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι από 01/07/2011

ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Page 40: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -40-

Ο Σκοπός και αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι:

α) Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου,

πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων

φορέων του δημοσίου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων

προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών

οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα

περιφερειακά, τα νομαρχιακά, τα τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα

της περιοχής της περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί

Δημοσίων Επενδύσεων, το Π.Τ.Α ορίζεται υπόλογος διαχειριστής για πληρωμές

έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

β) Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του

ταμείου, μετά από έγκριση του περιφερειακού συμβουλίου.

γ) Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.

δ) Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε) Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του

εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή

προγραμμάτων.

στ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών,

τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση

προγραμμάτων που αναθέτουν στο Ταμείο τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι

Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι

όροι και η αμοιβή του Ταμείου.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης κατά την διάρκεια του 2011 διενήργησε

πληρωμές ύψους 53.750.000 €, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων, για 251 έργα και μελέτες της Περιφέρειας Κρήτης για τα οποία

ορίσθηκε ως Υπόλογος. Διευκρινίζεται ότι άλλα έργα στην Κρήτη πληρώνονται από

φυσικούς υπολόγους, ΝΠΙΔ, κ.λπ.. Εξ αυτών τα 12.500.000 € αφορούν στο ΕΣΠΑ

και 41.250.000 στους εθνικούς πόρους.

Επίσης, το Π.Τ.Α Κρήτης διαχειρίζεται 22 πολυετή ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά

προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 4.100.000 € με πραγματοποιηθείσες εντός

του 2011 δαπάνες 500.000 € από τις οποίες οι 389.544,80 € αφορούσαν στην

αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και οι 110.789,26 € στην Περιφέρεια Κρήτης.

Page 41: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -41-

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης

Σύσταση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α) της Περιφέρειας Κρήτης συστάθηκε με την

9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών

και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) και αποτελεί Ενδιάμεσο

Φορέα Διαχείρισης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Σύμφωνα με το

Ν.3852/2010, από 1/7/2011 η Ε.Δ.Α Περιφέρειας Κρήτης υπάγεται απευθείας στον

Περιφερειάρχη Κρήτης.

Αντικείμενο

Κύριο αντικείμενο της Ε.Δ.Α της Περιφέρειας Κρήτης είναι η διαχείριση των δράσεων

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», οι οποίες

βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης και της εκχωρούνται με

Υπουργικές Αποφάσεις. Επιπλέον, διαχειρίζεται συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες της

εκχωρούνται από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και από το

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "Αλέξανδρος

Μπαλτατζής".

Διάρθρωση Υπηρεσίας

Η Ε.Δ.Α Περιφέρειας Κρήτης συγκροτείται από τέσσερις μονάδες:

Μονάδα Α - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Μονάδα Β - Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων

Μονάδα Γ - Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Μονάδα Δ - Οργάνωσης – Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Α Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται στο Ν.

3614/2007 καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Page 42: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -42-

Απολογισμός ΕΣΠΑ

Οι υποβληθείσες προτάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» κατά τα

έτη 2009-2011 ανέρχονται σε 540 με συνολική προτεινόμενη δαπάνη

1.032.596.260,59 € (Πίνακας 5).

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

2009 81 99.135.685,19 €

2010 237 570.082.503,97 €

2011 222 363.378.071,43 €

ΣΥΝΟΛΟ 540 1.032.596.260,59 €

Πίνακας 5: Υποβληθείσες Προτάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-

2013»

Οι ενταγμένες πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» κατά το

διάστημα 2009-2011 αφορούν σε 243 έργα 501.710.775,94 € Δημόσιας

Δαπάνης και η Επιλέξιμη Δαπάνη ανέρχεται σε 464.817.392,84 € (Πίνακας

6).

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ

ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

2009 11 35.101.720,56 € 28.825.196,39 €

2010 117 319.096.280,07 € 297.584.702,99 €

2011 115 147.512.775,31 € 138.407.493,46 €

ΣΥΝΟΛΟ 243 501.710.775,94 € 464.817.392,84 €

Πίνακας 6: Ενταγμένες Πράξεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

Page 43: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 1ο Σελίδα -43-

Οι συναφθείσες Συμβάσεις στο Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» αφορούν

σε 175 έργα κατά το χρονικό διάστημα 2009-2011, με δημόσια δαπάνη

192.235.962,10 € και επιλέξιμη δαπάνη 173.437.611,33 € (Πίνακας 7).

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ

ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

2009 34 53.307.243,27 € 46.549.744,52 €

2010 66 60.851.346,85 € 59.466.044,22 €

2011 75 78.077.371,98 € 67.421.822,59 €

ΣΥΝΟΛΟ 175 192.235.962,10 € 173.437.611,33 €

Πίνακας 7: Συναφθείσες Συμβάσεις στο Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-

2013»

Στον Πίνακας 8 αποτυπώνεται η απορροφητικότητα του Ε.Π «Κρήτης & Νήσων

Αιγαίου 2007-2013»*. Οι πληρωμές από έργα της Περιφέρειας ανήλθαν κατά τη

τριετία 2009-2011 σε 95.176.361,00 €, οι πληρωμές από έργα του ΥΠΑΑΝ

(Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) σε 47.179.955,00 €. Το σύνολο της

απορροφητικότητας ανήλθε σε 142.356.316,00 €.

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ

ΤΟΥ ΥΠΑΑΝ (ΜΜΕ) ΣΥΝΟΛΟ

2009 25.935.205,00 € 15.000.000,00 € 40.935.205,00 €

2010 30.235.692,00 € 15.296.895,00 € 45.532.587,00 €

2011 39.005.464,00 € 16.883.060,00 € 55.888.524,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 95.176.361,00 € 47.179.955,00 € 142.356.316,00 €

Πίνακας 8: Απορρόφηση του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»*

* Στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται η απορρόφηση των έργων Περιβάλλοντος,

ποσού 4.500.000,00 €, που μεταφέρθηκαν από το Π.Ε.Π. στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Page 44: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -44-

ΜΕΡΟΣ 2ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οικονομική Διαχείριση

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης», μια ριζοσπαστική τομή στο κράτος, θεμελίωσε μια

νέα αρχιτεκτονική δομή στην αυτοδιοίκηση με τη θέσπιση 13 αιρετών Περιφερειών

και τη δημιουργία ενός πλαισίου διαφάνειας και εποπτείας στα οικονομικά τους.

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η

Διεύθυνση Οικονομικού επιφορτίσθηκε με σημαντικό και πρόσθετο έργο στα πλαίσια

των αρμοδιοτήτων της. Αναλυτικότερα περιγράφουμε τις παρακάτω ενέργειες:

Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και

υποχρεώσεων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων της

Περιφέρειας.

Κατάρτιση του πρώτου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας , ο οποίος αφ’ ενός

υπολόγισε και ενσωμάτωσε τις υποχρεώσεις που αυτή κληρονόμησε, αφ’

ετέρου αποτέλεσε εφαλτήριο σταθερότητας και ανάπτυξης.

Διαρκής παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για την

αποφυγή παρεκκλίσεων των στόχων αυτού, συγκράτηση των λειτουργικών

δαπανών, αξιοποίηση των εσόδων, μείωση των οφειλομένων υποχρεώσεων με

τελικό στόχο την εμπέδωση αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. Αξίζει να

αναφερθεί ότι ανά μήνα ενημερώνεται η βάση δεδομένων «οικονομικά

στοιχεία Περιφερειών» και το μητρώο δεσμεύσεων. Σύμφωνα με την παρ.10

του άρθρου 268 του ν.3852/2010 καταρτίστηκαν από την οικονομική

επιτροπή οι τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Επτά τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού που συνέβαλαν

αποφασιστικά στη διατήρηση της λειτουργικότητάς του, της προσαρμογής του

στην εκάστοτε οικονομική συγκυρία και στις προκύπτουσες ανάγκες.

Σύνταξη του απολογισμού των καταργηθέντων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,

των συναφών ταμειακών καταστάσεων και του προσδιορισμού του τελικού

αδιαθέτου ταμειακού υπολοίπου έτους 2010.

Κατάρτιση εντός του ιδίου οικονομικού έτους και του δεύτερου

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας (έτους 2012) ο οποίος, με δεδομένη την

Page 45: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -45-

προηγούμενη εμπειρία, είναι ρεαλιστικός, υλοποιήσιμος, διεκδικητικός στα

πλαίσια τα οποία η οικονομική συγκυρία επιτρέπει και αποτελεί εργαλείο για

την περαιτέρω προσπάθεια της Περιφέρειας για σταθερότητα και ανάπτυξη της

Κρήτης.

Πληρωμές και εξόφληση ενταλμάτων που παρά τη διογκωμένη και χρονοβόρα

λογιστική διαδικασία του ελέγχου και της προώθησης των δαπανών,

εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά με συνεχώς μειούμενο το χρόνο αποπληρωμής

τους.

Συνεχής προσπάθεια για την οργάνωση και στελέχωση του τμήματος

προμηθειών, η οποία συνέτεινε στον πλήρη και κεντρικό έλεγχο των δαπανών

για την προμήθεια κυρίως αναλωσίμων υλικών και αναγκαίων υπηρεσιών με

στόχο την αποτελεσματική και μετρήσιμη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η

υποδειγματική προώθηση όλων των προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες

διαδικασίες, νόμους και διατάξεις με πλήρη διαφάνεια και με την

προσδοκώμενη τελική οικονομική ωφέλεια για την Περιφέρεια.

Προώθηση κεντρικού συστήματος υπολογισμού της μισθοδοσίας και της

διαχείρισης του προσωπικού με άριστο αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των

αρμοδίων τμημάτων προσωπικού και μισθοδοσίας, με την κοινή αντιμετώπιση

των πάσης φύσεως ιδιαιτέρων και πολύπλοκων μισθολογικών θεμάτων των

περίπου 1.200 υπαλλήλων της Περιφέρειας.

Η αρνητική οικονομική συγκυρία και η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα

αναμφίβολα επέδρασε στη διαμόρφωση των οικονομικών στοιχείων. Σε αυτό το

πλαίσιο παρουσιάζουμε στην επόμενη σελίδα τα οικονομικά στοιχεία για το έτος

2011.

Page 46: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -46-

Απολογισμός

2011 Έσοδα Έξοδα Εισπραχθέντα Ενταλθέντα

Ταμειακό

Υπόλοιπο 2010

Ταμειακό

υπόλοιπο

(μετ. στο 2012)*

Περιφέρειας 00*** 6.296.109,66 € 6.296.109,66 € 5.524.145,30 € 1.620.224,64 € - 3.903.920,66 €

Π.Ε Ηρακλείου* 67.653.469,44 € 67.653.469,44 € 42.786.610,20 € 28.611.874,54 € 11.808.790,48 € 14.174.735,66 €

Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ** 29.748.201,18 € 32.322.041,44 € 23.402.818,00 € 18.866.218,89 € 2.573.840,26 € 4.536.599,11 €

Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ** 21.059.461,82 € 27.228.272,52 € 16179.833,99 € 10.353.159,46 € 6.168.810,70 € 5.826.674,53 €

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ** 26.566.640,38 € 26.566.640,38 € 22.054.984,91 € 13.116.842,33 € 6.739.348,81 € 8.938.142,58 €

ΣΥΝΟΛΟ 151.323.882,48 € 160.066.533,44 € 109.948.392,40 € 72.568.319,86 € 27.290.790,25 € 37.380.072,54 €

Πίνακας 9: Στοιχεία Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Κρήτης 2011

* προσωρινά στοιχεία 13/2/2012, ** προσωρινά στοιχεία 24/1/2012, *** προσωρινά στοιχεία 18/1/2012

Page 47: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -47-

Αποτελέσματα Οικονομικής Διαχείρισης

Το σημαντικότερο ίσως πεδίο δυσκολιών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κατά

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ήταν η διευθέτηση του υψηλού χρέους της τάξεως των

22.261.836,38 € (απόφαση 35/2011 Π.Σ.), ως διάδοχη κατάσταση των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, που

ενέτεινε το οικονομικό μας πρόβλημα.

Αυτό το χρέος προέκυψε ύστερα από την απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών

στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της περιφέρειας, καθώς και των

διαθέσιμων χρηματικών μέσων, που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 269

του ν.3852/2010. Ήταν η πρώτη απογραφή που διενεργήθηκε, ίσως από τη σύσταση

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και αποτύπωσε με λεπτομερή τρόπο την

περιουσιακή κατάσταση και οικονομική θέση της νεοσύστατης περιφέρειας.

Παράλληλα εντοπίστηκαν αδυναμίες και παραλήψεις που δικαιολογούσαν πλήρως τη

δυσμενή οικονομική θέση του νέου αυτοδιοικητικού θεσμού.

Η Επιτροπή Απογραφής συστήθηκε με την αριθμ. 4875/16-2-11 απόφαση

Περιφερειάρχη Κρήτης στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 269 του Ν.3852/10

και του άρθρου 1 της αριθμ. 74446/29-12-10 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αρμοδιότητά της ήταν να

διενεργήσει την απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και

υποχρεώσεων της περιφέρειας, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων. Η

Επιτροπή, απαρτιζόμενη από Περιφερειακούς Συμβούλους και υπηρεσιακούς

παράγοντες, κατηγοριοποίησε τις υποχρεώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 146.470,72 € 350.180,60 €

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.809,47 € 745.553,83 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 53.107,21 € 3.509.850,00 €

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.159.119,21 € 2.955.735,08 €

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 10.854,95 € 29.632,08 €

ΛΟΙΠΑ 1.437.428,92 € 164.446,73 €

ΣΥΝΟΛΟ 11.808.790,48 € 7.755.398,32 €

Πίνακας 10: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Page 48: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -48-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 719.273,58 € 341.913,37 €

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 186.315,74 € 362.752,17 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.892.918,59 € 4.476.729,67 €

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 777.216,18 € 1.216.572,98 €

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 88.192,81 € 88.192,81 €

ΛΟΙΠΑ 117.156,43 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.781.073,33 6.486.161,00

Πίνακας 11: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.177.611,25 € 236.807,64 €

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 25.310,27 € 234.723,00 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4.404,00 € 2.058.524,34 €

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.902.110,61 € 1.742.157,64 €

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 40.800,17 € 0,00 €

ΛΟΙΠΑ 65.395,86 € 7.465,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.185.917,89 € 4.279.677,62 €

Πίνακας 12: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 598.477,57 € 382.584,26 €

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 327.481,24 € 590.237,87 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 14.300,25 € 849.849,00 €

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.048.408,66 € 1.821.716,31 €

ΥΓΕΙΑ 145.753,78 € 4.800,00 €

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 296.219,61 € 89.673,42 €

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 197.798,55 € 1.738,58 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.628.439,66 € 3.740.599,44 €

Πίνακας 13: Δαπάνες Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 28.404.221,36 € 22.261.836,38 €

Page 49: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -49-

Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε χωρίς δανεισμό, με μεγάλη προσπάθεια και

εξορθολογισμό των δαπανών να φανούμε συνεπείς στις υποχρεώσεις της χρονιάς

καθώς και να εξυπηρετήσουμε το χρέος μας, αφού υπήρχε άλλωστε ο περιορισμός

του Π.Δ.113/2010 αλλά και η προτεραιότητα που έθεσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης για

αποπληρωμή των χρεών.

Εκείνο το οποίο πρωτίστως έπρεπε να ελέγξουμε με μεγάλη προσοχή ήταν ο τομέας

των δαπανών.

Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε και θέσαμε επ΄αυτού συγκεκριμένα κριτήρια:

α) Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος,

β) Εξορθολογισμός των δαπανών,

γ) Επίτευξη οικονομιών,

δ) Αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π. Επενδύσεις)

Όσον αφορά το επενδυτικό τμήμα των ΚΑΠ, από την αρχή του 2011 κατεβλήθη

ιδιαίτερη προσπάθεια για την σύνθεση, συγκεκριμενοποίηση και ομογενοποίηση του

προτύπου που θα ακολουθούσε η σύνταξη του προγράμματος των ΚΑΠ.

Ακολουθήθηκαν πιστά οι κατευθύνσεις της εγκυκλίου του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων, με κύρια στόχευση την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών και

την ένταξη νέων έργων αυστηρά επείγοντος χαρακτήρα, δηλαδή έργων για

πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της

περιφέρειάς μας, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος και από τα πλέον

δύσκολα λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου.

Τα ποσά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για το επενδυτικό

πρόγραμμα κατανεμήθηκαν στο ύψος του 2010 με εξαίρεση τους μήνες Νοεμβρίου

και Δεκεμβρίου του 2011 που αποδόθηκαν μειωμένα κατά 15%. Τούτο έχει ως

συνέπεια ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος των ΚΑΠ (επενδυτικό )

να ανέλθει τελικά στο ποσό των 17.134.813,80 €.

Οι πληρωμές των έργων κατανεμήθηκαν για την αποπληρωμή παλαιών και νέων

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Page 50: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -50-

Γεωγραφική εμβέλεια Έργων Πληρωμές (ευρώ)

Π.Ε. Ηρακλείου 6.695.123,98 €

Π.Ε. Χανίων 2.839.955,60 €

Π.Ε. Ρεθύμνου 2.322.014,45 €

ΠΕ Λασιθίου 3.420.945,59 €

ΣΥΝΟΛΟ 15.278.039,62 €

Πίνακας 14: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)

Θα πρέπει να τονιστεί ότι από την πρώτη στιγμή, βασικός στόχος της Περιφέρειας

Κρήτης για το πρόγραμμα των ΚΑΠ ήταν η αποπληρωμή των παλαιών οφειλών των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ήδη

ορατά με βάσιμη προοπτική να έχουμε σύντομα ένα αμιγώς Περιφερειακό

Πρόγραμμα Επενδύσεων μέσω ΚΑΠ.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο άσκησης

αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας και καλείται να συμβάλλει στην περαιτέρω

σύγκλιση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις και

παρεμβάσεις για την τόνωση της ενεργούς ζήτησης, την προώθηση της βιώσιμης

ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, και της οικονομικής και κοινωνικής

δικαιοσύνης καθώς και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας.

Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζονται στον

επόμενο πίνακα.

Γεωγραφική εμβέλεια Έργων Πληρωμές (ευρώ)

Π.Ε. Ηρακλείου 4.659.893,81

Π.Ε. Χανίων 5.101.162,92

Π.Ε. Ρεθύμνου 410.394,60

ΠΕ Λασιθίου 4.263.936,55

ΣΥΝΟΛΟ 14.435.387,88

Πίνακας 15: Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Page 51: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -51-

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)

Μια ειδική κατηγορία οφειλών είναι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω

του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Η ειδική αυτή κατηγορία είναι ουσιαστικά

μεταβιβαστικές οφειλές οι οποίες όμως ενέτειναν το ήδη οξυμένο οικονομικό

πρόβλημα δημιουργώντας σοβαρές δυσχέρειες στη διοίκηση της περιφέρειας,

δεδομένου ότι πρόκειται για έναν οργανισμό που έχει κηρύξει επί της ουσίας στάση

πληρωμών.

Οι πληρωμές των παραπάνω οφειλών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Γεωγραφική εμβέλεια Έργων Πληρωμές (ευρώ)

Π.Ε. Ηρακλείου 1.750.947,65

Π.Ε. Χανίων 446.993,58

Π.Ε. Ρεθύμνου 234.473,40

ΠΕ Λασιθίου 355.456,29

ΣΥΝΟΛΟ 2.787.870,92

Πίνακας 16: Πληρωμές από Προγράμματα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

Μεταφορά Μαθητών

Την 01/01/2011 αναλάβαμε συνολικές προηγούμενες οφειλές για μεταφορά

μαθητών ύψους 10.894.953,01 ευρώ. Ακολούθησαν σκληρές και επίμονες

διαπραγματεύσεις με τους μεταφορείς και ανάλογες προσπάθειες προς το Υπουργείο.

Μετά από ένα χρόνο είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε αποπληρώσει το

σύνολο της οφειλής μας.

Γεωγραφική εμβέλεια Έργων Πληρωμές (ευρώ)

Π.Ε. Ηρακλείου 5.657.016,13

Π.Ε. Χανίων 5.491.392,67

Π.Ε. Ρεθύμνου 3.305.732,52

ΠΕ Λασιθίου 1.337.640,08

ΣΥΝΟΛΟ 15.791.781.40

Πίνακας 17: Πληρωμές για Μεταφορά Μαθητών

Page 52: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -52-

Το δε υπόλοιπο που απομένει είναι ρυθμισμένο, βρίσκεται σε πορεία εξόφλησης και η

μεταφορά των μαθητών σε όλη την Περιφέρεια εξελίσσεται κανονικά, έπειτα και από

τη δεύτερη παράταση που έχει πάρει.

Λειτουργικό Κόστος

Ένα μεγάλο κομμάτι των υποχρεώσεων που κληρονομήσαμε ως Περιφέρεια Κρήτης

την 01/01/2011 ήταν και οι υποχρεώσεις που αφορούσαν λειτουργικές δαπάνες. Με

εξορθολογισμό και σωστή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων και στα πλαίσια

της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, καταφέραμε να μειώσουμε το λειτουργικό

κόστος της Περιφέρειας Κρήτης ως εξής:

Γεωγραφική

εμβέλεια Έργων

Κόστος Λειτουργίας

2010

Κόστος

Λειτουργίας 2011 Μεταβολή

Π.Ε. Ηρακλείου 11.017.203,35 € 6.865.617,69 € -37,68%

Π.Ε. Χανίων 6.908.479,94 € 4.081.428,67 € -40,92%

Π.Ε. Ρεθύμνου 3.737.711,72 € 2.633.697,30 € -29,54%

ΠΕ Λασιθίου 3.739.847,50 € 2.818.042,87 € -24,65%

Ενότητα Περιφέρειας - 1.065.743,93 € -

ΣΥΝΟΛΟ 25.403.242,51 € 17.464.530,46 € -31,25%

Πίνακας 18: Μεταβολή Λειτουργικού Κόστους Περιφέρειας Κρήτης

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχει σημαντικό ταμειακό

διαθέσιμο (31/12/2011), που προέρχεται και από τις τέσσερις Περιφερειακές

Ενότητες (προσωρινά στοιχεία) και ανέρχεται στο ποσό των 37.379.351,77 ευρώ.

Το ταμειακό μας υπόλοιπο έχει προέλθει από τα υπόλοιπα των τραπεζικών

λογαριασμών όψεως μετά από την αφαίρεση δεσμευμένων ποσών, ανεξόφλητων

επιταγών, εκκρεμών ενταλμάτων, παρακρατηθέντων ποσών από πάσης φύσεως

πληρωμές οι οποίες θα αποδοθούν στην Εφορία ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία και

δαπανών που δεν έχουν ακόμη ενταλματοποιηθεί. Το διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο

θεωρείται σημαντική πηγή για την άμεση εκκίνηση της δραστηριότητας της

Περιφέρειας στο νέο έτος και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά μεγάλο

ώστε αφ’ ενός να καλύπτει μεγάλο μέρος από τις εναπομείνασες ανεξόφλητες

υποχρεώσεις. Αφ’ ετέρου να αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και φερεγγυότητας στα

οικονομικά της Περιφέρειας.

Page 53: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -53-

Τέλος, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για την εξόφληση όσο το δυνατόν

περισσοτέρων υποχρεώσεων μέχρι της λήξης του οικονομικού έτους 2011 αφ’

ενός για να μην χαθούν συγκεκριμένες πιστώσεις υπό προθεσμία, αφ’ ετέρου να

τονωθεί η τοπική αγορά με την εισροή κονδυλίων σε περίοδο εορτών.

Εύκολα, κανείς καταλαβαίνει τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την

εξυγίανση των οικονομικών της Περιφέρειας μας. Η προσεκτική οικονομική

πολιτική που ασκήσαμε και συνεχίζουμε να ασκούμε έδωσε σημαντικά αποτελέσματα

μέχρι σήμερα: βελτίωσε την οικονομική θέση μας και συνέβαλλε στην ανάκτηση της

αξιοπιστίας μας απέναντι στους πολίτες αλλά και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο του δανεισμού, μεταφέροντας το πρόβλημα

στα επόμενα χρόνια, δεν κλείσαμε τα μάτια στις παθογένειες, γιατί το αυτοδιοικητικό

οικοδόμημα πρέπει και μπορεί να αποτελέσει τη βάση της αναγέννησης της χώρας.

Page 54: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -54-

Κ.Α. Ονομασία

Κόστος

Λειτουργίας

2011*

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 733.580,05

0300 Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και

ειδικών κατηγοριών 0,00

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 129.552,27

0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ) 0,00

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 61.797,35

0810 Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές

μισθώσεις και μεταφορές 0,00

0820 Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. 6.800,00

0830 Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό

αέριο κ.α.) 6.866,77

0840 Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων

σχέσεων 41.360,70

0850

0860

Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών

μέσων, λοιπού εξοπλισμού 8.032,91

0870 Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων 590,40

0880 Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ. 0,00

0890 Λοιπές αμοιβές 13.811,23

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων

κ.λπ. 143,60

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού,

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 23.555,22

1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,

εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης 0,00

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 19.874,21

1600 Διάφορες προμήθειες 17.337,71

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.221,34

Σύνολο 1.065.523,76

Πίνακας 19: Καταγραφή λειτουργικού κόστους Ενότητας Περιφέρειας 2011

* προσωρινά στοιχεία της 13/02/2012

Page 55: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -55-

Κ.Α. Ονομασία Κόστος

Λειτουργίας 2011*

Κόστος Λειτουργίας

2010

Μεταβολή %

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 242.317,81 291.239,11 -16,80%

0300 Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών κατηγοριών

737.964,51 439.862,43 67,77%

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 206.749,66 525.941,11 -60,69%

0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ) 12.690,40 5.091,00 149,27%

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 259.362,45 317.729,34 -18,37%

0810 Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις και μεταφορές

814.860,64 1.680.950,59 -51,52%

0820 Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. 260.992,29 210.524,67 23,97%

0830 Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.α.)

137.339,32 155.953,83 -11,94%

0840 Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

24.432,37 101.936,71 -76,03%

0850 0860

Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού

46.468,93 45.378,39 2,40%

0870 Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων 2.631.657,93 5.299.882,57 -50,34%

0880 Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ. 231,73 3.040,02 -92,38%

0890 Λοιπές αμοιβές 31.354,10 84.389,37 -62,85%

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.

53.640,43 90.282,06 -40,59%

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

21.277,41 41.536,48 -48,77%

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

39.561,04 39.717,27 -0,39%

1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης

120.173,46 187.851,82 -36,03%

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 146.254,25 43.933,62 232,90%

1600 Διάφορες προμήθειες 993.966,77 1.301.170,77 -23,61%

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 84.542,36 150.792,19 -43,93%

Σύνολο 6.865.837,86 11.017.203,35 -37,68%

Πίνακας 20: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Ηρακλείου 2010 – 2011

*προσωρινά στοιχεία της 13/02/2012

Page 56: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -56-

Κ.Α. Ονομασία Κόστος

Λειτουργίας 2011*

Κόστος Λειτουργίας

2010

Μεταβολή %

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 187.027,43 353.283,95 -47,06%

0300 Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών κατηγοριών

293.788,94 106.463,27 175,95%

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 23.571,68 160.842,87 -85,34%

0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ) 13.376,40 0,00

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 118.909,27 260.874,06 -54,42%

0810 Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις και μεταφορές

104.455,68 248.815,02 -58,02%

0820 Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. 48.596,89 110.426,76 -55,99%

0830 Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.α.)

40.518,07 76.284,05 -46,89%

0840 Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

28.533,85 153.332,52 -81,39%

0850 0860

Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού

15.417,99 30.222,62 -48,99%

0870 Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων 1.559.261,73 1.891.614,80 -17,57%

0880 Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ. 0,00 350,00 -100,00%

0890 Λοιπές αμοιβές 44.448,51 77.515,06 -42,66%

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.

25.005,75 56.610,53 -55,83%

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

54,20 931,53 -94,18%

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

11.147,75 35.710,70 -68,78%

1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης

2.407,76 5.131,39 -53,08%

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 71.730,57 57.919,58 23,85%

1600 Διάφορες προμήθειες 167.577,31 55.565,31 201,59%

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 62.213,09 57.953,48 7,35%

Σύνολο 2.818.042,87 3.739.847,50 -24,65%

Πίνακας 21: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Λασιθίου 2010 - 2011

*προσωρινά στοιχεία της 24/01/2012

Page 57: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -57-

Κ.Α. Ονομασία Κόστος

Λειτουργίας 2011*

Κόστος Λειτουργίας

2010 Μεταβολή %

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)

191.168,88 297.313,11 -35,70%

0300 Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών κατηγοριών

257.463,45 158.301,37 62,64%

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 69.780,21 210.553,88 -66,86%

0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ) 44.990,22 0,00

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 163.197,38 425.235,60 -61,62%

0810 Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις και μεταφορές

218.757,73 432.357,19 -49,40%

0820 Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. 97.263,79 235.433,98 -58,69%

0830 Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.α.)

109.088,78 127.097,25 -14,17%

0840 Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

218.048,87 1.036.439,39 -78,96%

08500860

Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού

33.179,88 65.694,94 -49,49%

0870 Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων 1.982.756,11 2.782.902,56 -28,75%

0880 Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ.

0890 Λοιπές αμοιβές 27.259,51 34.647,41 -21,32%

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.

44.537,12 102.657,71 -56,62%

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

13.995,27 30.672,76 -54,37%

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

24.756,50 34.465,60 -28,17%

1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης

36.557,49 83.629,81 -56,29%

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 66.053,33 66.376,48 -0,49%

1600 Διάφορες προμήθειες 414.163,37 582.519,26 -28,90%

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 68.410,78 202.181,64 -66,16%

Σύνολο 4.081.428,67 6.908.479,94 -40,92%

Πίνακας 22: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Χανίων 2010 - 2011

*προσωρινά στοιχεία της 24/01/2012

Page 58: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 2ο Σελίδα -58-

Κ.Α. Ονομασία Κόστος

Λειτουργίας 2011*

Κόστος Λειτουργίας

2010 Μεταβολή %

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)

77.851,53 119.681,09 -34,95%

0300 Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών κατηγοριών

324.400,87 412.737,69 -21,40%

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 36.360,52 147.005,67 -75,27%

0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ) 25.935,60 0,00

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 137.714,55 233.690,67 -41,07%

0810 Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις και μεταφορές

261.556,59 667.928,50 -60,84%

0820 Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. 104.459,26 122.853,82 -14,97%

0830 Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.α.)

85.328,28 68.298,72 24,93%

0840 Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

52.700,11 23.460,01 124,64%

08500860

Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού

21.987,88 43.745,65 -49,74%

0870 Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων 975.841,21 1.478.265,21 -33,99%

0880 Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ.

0890 Λοιπές αμοιβές 22.916,79 28.145,42 -18,58%

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.

44.576,87 60.789,47 -26,67%

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

41.226,76 51.014,98 -19,19%

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

23.365,42 48.507,71 -51,83%

1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης

43.514,54 44.234,82 -1,63%

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 36.880,60 32.647,63 12,97%

1600 Διάφορες προμήθειες 302.892,24 118.648,47 155,29%

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 14.187,68 36.056,19 -60,65%

Σύνολο 2.633.697,30 3.737.711,72 -29,54%

Πίνακας 23: Καταγραφή λειτουργικού κόστους ΠΕ Ρεθύμνου 2010 - 2011

*προσωρινά στοιχεία της 24/01/2011

Page 59: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -59-

ΜΕΡΟΣ 3ο

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο 3ο Μέρος του Απολογισμού παρουσιάζονται τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το

έτος 2011.

Διοίκηση Περιφέρειας

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης ασκείται από τον Περιφερειάρχη, τους τέσσερις

(4) άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Ενοτήτων, τους τρεις (3)

θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3852/2010 όργανα,

όπως οι Γενικοί Διευθυντές και η υπαλληλική ιεραρχία.

Εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων

Ο Περιφερειάρχης αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του, με την Α.Π:

2704/2 Φεβρουαρίου 2011 απόφασή του, μεταβίβασε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα

στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών

που λειτουργούν στις Περιφερειακές τους Ενότητες (και εν μέρει την αρμοδιότητα

της έκδοσης όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων που ισχύουν από το άρθρο

159 παρ.1 περ. α, του Ν. 3852/2010), στους παρακάτω άμεσα εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες:

1. Κουκιαδάκη Ευριπίδη του Εμμανουήλ, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

2. Βουλγαράκη Απόστολο του Ιωάννη, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

3. Λιονή Μαρία του Γεωργίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

4. Καστρινάκη Νικόλαο του Λεωνίδα, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Ο Περιφερειάρχης με την Α.Π.: 1586/24 Ιανουαρίου 2011 απόφασή του, όρισε τρεις

Περιφερειακούς Συμβούλους ως Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και τους ανέθεσε τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

Στην Αντιπεριφερειάρχη Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ του Εμμανουήλ

α) Ανέθεσε το σχεδιασμό – συντονισμό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων

που αφορούν θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής

και Αλιείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης,

Page 60: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -60-

β) Μεταβίβασε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: Αγροτικής

Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προβλέπεται στα

άρθρα 15, 16 και 27 του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/2010): “Οργανισμός της

Περιφέρειας Κρήτης”.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Καλογερή Νικόλαο του Ιωάννη:

α) Ανέθεσε το σχεδιασμό – συντονισμό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων

που αφορούν θέματα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, καθώς και την επεξεργασία

και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Μελετών Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

β) Μεταβίβασε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ

242/2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης”.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαμπρινό Κωνσταντίνο του Αντωνίου:

α) Ανέθεσε το σχεδιασμό – συντονισμό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων

που αφορούν θέματα Ενέργειας, Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Εμπορίου σε

επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

β) Μεταβίβασε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: Βιομηχανίας -

Ενέργειας - Φυσικών Πόρων και Απασχόλησης – Εμπορίου, όπως προβλέπεται

στα άρθρα 19 και 20 του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/2010): «Οργανισμός της

Περιφέρειας Κρήτης».

Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Με την αριθμ. 2705/3 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση του Περιφερειάρχη:

1. Ορίστηκε ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον τομέα της Υγείας, ο Κλώντζας Εμμανουήλ του

Μιχαήλ.

2. Ορίστηκε ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον τομέα των Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ο

Αλεξάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου.

Με την αριθμ. 40277/16659/3 Ιουνίου 2011 απόφαση του Περιφερειάρχη:

3. Ορίστηκε ως Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον τομέα Ψυχικής Υγείας, η Τζανακάκη – Μελισσάρη

Μαρία του Μιχαήλ.

Page 61: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -61-

Με την αριθμ. 71571/29168/30 Αυγούστου 2011 απόφαση του

Περιφερειάρχη:

4. Ορίστηκε ως Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η

Μανασάκη Βιργινία του Εμμανουήλ.

Με την αριθμ. 116650/48886/22 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση του

Περιφερειάρχη:

5. Ορίστηκε ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ο Κουρουπάκης Αναστάσιος του Περικλή.

6. Ορίστηκε ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος του

Ελευθερίου.

7. Ορίστηκε ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ο Χνάρης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

8. Ορίστηκε ως Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ - ΠΣΕΑ στην

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου η Πετράκη Πελαγία του Ελευθερίου.

Με την αριθμ. 1071/443/3 Ιανουαρίου 2012 απόφαση του Περιφερειάρχη:

9. Ορίστηκε ως Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, με ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον τομέα του Πολιτισμού, ο Ζαμπετάκης Φανούριος

(Φάνης) του Μιχαήλ.

Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, με

Πρόεδρο τον Πιτσούλη Γεώργιο του Νικολάου, προσπάθησε να αντιμετωπίσει

μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες που προήλθαν εκ της ίδιας της σύστασής του ως

κορυφαίο θεσμικό όργανο ενός νέου θεσμού της Αυτοδιοίκησης, που εκπροσωπεί

όλη την Κρήτη, αλλά και από το μεγάλο φόρτο εργασιών που παρέλαβε από τις

πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συμμετέχουν 7 παρατάξεις και αποτελείται από

51 Μέλη που εκπροσωπούν και τις 4 Π.Ε. της Κρήτης (24, 6, 7, 14 Μέλη από τις

Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων αντίστοιχα).

Page 62: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -62-

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (άρθρο 167) το Π.Σ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες

που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή

διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το

συμβούλιο σε επιτροπή του.

To Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της

περιφέρειας,

β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη

νομοθεσία,

γ) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,

δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,

ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων,

στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση

εμπράγματων δικαιωμάτων,

ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων,

η) τη σύναψη δανείων,

θ) την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών

της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του

οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,

ι) την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,

ια) το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών,

ιβ) τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του κατά τις

διατάξεις του επόμενου άρθρου.

Για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και για

την εξυπηρέτηση των πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης το Περιφερειακό Συμβούλιο:

Με την αρ. 5/2011 απόφασή του συνέστησε την Επιτροπή Χωροταξίας &

Περιβάλλοντος (σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010), στην οποία

μεταβίβασε την αρμοδιότητα που έχει από το Ν. 1650/86: «Για την προστασία του

Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και αφορά στην έκφραση

γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για να συμβάλει στην

Page 63: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -63-

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Περιφέρειας και στην έγκαιρη

εξυπηρέτηση των επενδυτών, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποβληθεισών Μ.Π.Ε.

Το Π.Σ. μεταβίβασε αυτή την αρμοδιότητα, αλλά μπορεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του

άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, να αποφασίζει το ίδιο για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά

αλλά και για θέματα που αφορούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη.

Με την αρ. 6/2011 απόφασή του μεταβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή την

αρμοδιότητα της παρ. ζ του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην αγορά

κινητών, τη μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, καθώς και την

τιμαριθμική αναπροσαρμογή και λύση της μίσθωσης ακινήτων, επειδή οι διαδικασίες

που απαιτούνται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής είναι πολύπλοκες και

χρονοβόρες.

Με την αρ. 205/2011 απόφασή του μεταβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή την

αρμοδιότητα της έγκρισης προκήρυξης μικρών μελετών με προϋπολογισμό

έως 60.000,00 € και τη διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης του αποτελέσματος

διαγωνισμού για ανάθεση μελέτης έως το ως άνω όριο, προκειμένου να επιταχυνθεί

και να απλουστευθεί η διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης μικρών μελετών.

Το Π.Σ. μετά από διαβούλευση (συζήτηση, επεξεργασία και συμπλήρωση του

σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ.) στη διαπαραταξιακή επιτροπή που

συγκροτήθηκε από εκπροσώπους των παρατάξεων του, κατάρτισε τον Κανονισμό

Λειτουργίας του (αρ. απ. 56/2011) που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την

αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του.

Επίσης μια από τις πρώτες αποφάσεις του Π.Σ. αφορά στον τόπο της συνεδρίασης,

με την οποία για λόγους αποκέντρωσης αποφάσισε να συνεδριάζει όχι μόνο

στην έδρα της Περιφέρειας, αλλά και στις υπόλοιπες Π.Ε. όταν κρίνεται

σκόπιμο και αναγκαίο και ειδικά όταν υπάρχουν θέματα με ιδιαίτερο τοπικό

ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2011 συνεδρίασε μία φορά στο Κολυμπάρι

Π.Ε. Χανίων και μία φορά στη Νεάπολη Π.Ε. Λασιθίου.

Στο Π.Σ. έγινε προσπάθεια για όσο το δυνατόν πιο άμεση (σύμφωνα με το

Νόμο η πρόσκληση πρέπει να αποσταλεί 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την

ημέρα της συνεδρίασης) και πλήρη ενημέρωση των Περιφερειακών

Συμβούλων, με όλους τους σύγχρονους τρόπους.

Page 64: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -64-

Έτσι, η ενημέρωση των συμβούλων γίνεται από τη μια ταχυδρομικά (όπου

αποστέλλεται πλήρης φάκελος με εισηγήσεις) και από την άλλη με e-mail (όπου

αποστέλλονται όλες οι υπάρχουσες σε ηλεκτρονική μορφή εισηγήσεις).

Επίσης, αποστέλλεται γραπτό μήνυμα (sms) με την μέρα, την ώρα και τον τόπο

συνεδρίασης και ανακοινώνεται η πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Μια από τις αρμοδιότητες του Π.Σ. είναι η ανακοίνωση στον τοπικό τύπο,

αποφάσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων

στην Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθούν οι φορείς και οι πολίτες

αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά το Π.Σ. για το έτος 2011 εξέδωσε συνολικά περίπου 877

ανακοινώσεις που αφορούν σε έργα στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Δημοσιεύσεις Μελετών

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 41 13 15 14 83

Δημοσιεύσεις Εγκρίσεων

Περιβαλλοντικών Όρων 262 83 77 173 595

Δημοσιεύσεις Διαδικασίας

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 47 14 18 15 94

Δημοσιεύσεις Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Αξιολόγησης

13 8 5 6 32

Δημοσιεύσεις Ειδικών Περιβαλλοντικών

Μελετών 1 1

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: Διαδικασία

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 3 1 1 4 9

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: Εγκρίσεις

Περιβαλλοντικών Όρων 27 7 15 14 63

ΣΥΝΟΛΟ 877

Πίνακας 24: Ανακοινώσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για το έτος 2011 πραγματοποίησε 20

συνεδριάσεις και ελήφθησαν 239 αποφάσεις από τις οποίες περίπου 150

αναρτήθηκαν στη Διαύγεια (Ν. 3861/2010). Κατά μέσο όρο σε κάθε συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετέχουν 45 Περιφερειακοί Σύμβουλοι (ποσοστό 88

%). Όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου δημοσιοποιούνται και είναι

ανακτήσιμες από την Ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Page 65: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -65-

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του

Ν. 3852/2010 και αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ως Πρόεδρο και τους

Αντιπεριφερειάρχες (Περιφερειακών Ενοτήτων και Θεματικούς).

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι πολύ σημαντικός, είναι κυρίως συντονιστικός και

εισηγητικός προς το Περιφερειακό Συμβούλιο όλων των ιδιαίτερα σημαντικών

υποθέσεων, όπως η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του

Προϋπολογισμού, των τομεακών προγραμμάτων δράσης και οι εκθέσεις

πεπραγμένων. Επίσης παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των

Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2011 συνεδρίασε 18

φορές και εξέδωσε 25 αποφάσεις.

Οικονομική Επιτροπή

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 175 έως 177 του Ν. 3852/2010.

Με την αριθμ. 3/2010 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε η Εκλογή

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και με την αριθμ. πρωτ. 2702/31-01-2011

απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή.

Πρόεδρος: Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Αλεξάκης Μανόλης 1. Λαμπρινός Κωνσταντίνος

2. Ξυλούρης Κώστας 2. Πετράκη Πελαγία

3. Κακογιαννάκης Νικόλαος 3. Κουτεντάκη Ευχαριστία

4. Γουλιδάκης Ιωάννης 4. Λεονταράκης Ιωάννης

5. Σημανδηράκης Παναγιώτης 5. Μιχελογιάννης Δημήτριος

6. Σταθάκης Γεώργιος 6. Γιακουμάκης Γεώργιος

7. Σερμάκης Νεκτάριος 7. Παπαβασιλείου Νεκτάριος

8. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος 8. Αγγελάκη Μαρία

Πίνακας 25: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Page 66: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -66-

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει ως όργανο η Οικονομική

Επιτροπή και κυρίως το μεγάλο φόρτος εργασίας, δεδομένου ότι αντικατέστησε

ουσιαστικά όλες τις επιτροπές των τεσσάρων πρώην Ν.Α. και τη μεγάλη σοβαρότητα

και βαρύτητα των θεμάτων χωρίς ιδιαίτερη νομική ή τεχνική υποστήριξη,

ανταπεξήλθε ικανοποιητικά στο έργο της.

Από την πρώτη στιγμή εφαρμόστηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της Επιτροπής η

πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία της και αποφασίστηκε η αυτονόητη προσπάθεια

για διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στόχος της Επιτροπής για το 2012 είναι να προχωρήσουμε πλέον σε ενιαίους

διαγωνισμούς για όλη την Περιφέρεια, για όλα τα αντικείμενα, προκειμένου να

διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και βέβαια το πλέον συμφέρον

αποτέλεσμα για την Περιφέρεια. Ήδη η διαδικασία του ενιαίου διαγωνισμού έχει

εφαρμοστεί για μια σειρά από θέματα, όπως ασφάλειες οχημάτων, καύσιμα, κλπ.

Παράλληλα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών δαπανών σε

σχέση με τα προηγούμενα έτη (συστέγαση Υπηρεσιών, μείωση μισθωμάτων, κ.α.),

που απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα.

Το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν 32 συνεδριάσεις της επιτροπής και ελήφθησαν

495 αποφάσεις.

Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιοποιούνται και αναρτώνται

στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 το Περιφερειακό

Συμβούλιο με την αριθμ. 5/2011 απόφασή του συγκρότησε την Επιτροπή

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στην οποία μεταβίβασε την αρμοδιότητα που

έχει από το Ν. 1650/86: “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 3010/2002: “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων

για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις” και αφορά την έκφραση γνώμης επί των

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από δώδεκα μέλη με τα ισάριθμα

αναπληρωματικά τους, συν τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίστηκε με την Α.Π:

12990/6294/02-03-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη ο αρμόδιος σχετικά με το

Page 67: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -67-

αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης, (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

άρθρου 164 του Ν. 3852/2010):

Πρόεδρος: Νικόλαος Καλογερής, Αντιπ/ρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Αλεξάκης Γιώργος 1. Ξυλούρης Νικόλαος

2. Μαρής Γιώργος 2. Κοκολάκης Αλέξανδρος

3. Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος 3. Κονταξάκης Ευτύχιος

4. Πετράκη Πελαγία 4. Μανασάκη Βιργινία

5. Μιχελογιάννης Δημήτριος 5. Χνάρης Εμμανουήλ

6. Παρασύρης Ιωάννης 6. Ζαμπετάκης Φάνης

7. Γιαννούλης Νικόλαος 7. Φυγετάκης Νεκτάριος

8. Ανηψητάκης Αντώνιος 8. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας

9. Γιακουμάκης Γεώργιος 9. Νικολαράκης Κωνσταντίνος

10. Γιαννουλάκης Δημήτριος 10. Σερμάκης Νεκτάριος

11. Μαλλιαρός Νικόλαος 11. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος

12. Γύπαρης Κωνσταντίνος 12. Αγγελάκη Μαρία

Πίνακας 26: Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά το έτος 2011 συνεδρίασε 13 φορές

και γνωμοδότησε επί 84 Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ.

1601/10046/7-04-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 και αποτελείται από τα

παρακάτω μέλη:

Αρναουτάκη Σταύρο, Περιφερειάρχη Κρήτη, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο

από τη Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου,

Τζανακάκη - Μελισσάρη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος, ως Τακτικό

Μέλος, αναπληρούμενη από την Αγγελάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλο,

εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Page 68: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -68-

Σχοιναράκη Αγγελική, Αντιδήμαρχο Δήμου Ηρακλείου, ως Τακτικό μέλος,

αναπληρούμενη από τη Λυδατάκη Καλλιόπη, μέλος Δ.Σ. της ΤΕΔΚ,

εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,

Αρμάου Ελένη, Φιλόλογο Ειδικής Αγωγής, ως τακτικό μέλος,

αναπληρούμενη από την Μπασιά Αμαλία, Νηπιαγωγό - Βρεφονηπιοκόμο,

εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,

Παχιαδάκη Μαίρη, ως Τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την

Τσιριγωτάκη Μαρία, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων

Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η μέριμνα και υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στην

αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Η διατύπωση προτάσεων και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα της

Περιφέρειας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της

ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής,

πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

γ) Η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της ένταξης έργων στις Σ.Α.Ε.Π.

που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και

πληροφόρησης των πολιτών.

δ) Η συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

των Φύλων, στην Περιφέρεια καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Με την Α.Π: 2311/29 Νοεμβρίου 2011 απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010, η Περιφερειακή

Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία αποτελείται από τα παρακάτω 70 μέλη:

1. Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, ως Πρόεδρο,

2. Δημάρχους των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Κρήτης

(σύνολο 24),

3. Εκπροσώπους Φορέων (Εργοδοτών, Εργαζομένων, Επιμελητηρίων,

Επιστημονικών Οργανώσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων):

Page 69: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -69-

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΓΕΩΤΕ.Ε. Κρήτης

Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης

ΤΕ.Ε./Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης

Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης

Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

Παγκρήτιος Σύλλογος Αιμοδοτών «ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ»

Παγκρήτιος Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών

Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Ο.Α.Σ.Ν. Ηρακλείου

Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας

Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου

Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ανωγείων

Εργατικό Κέντρο Χανίων

ΑΔΕΔΥ / Παράρτημα Χανίων

4. Εκπροσώπους Κρατικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην

Περιφέρεια:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

ΔΥΠΕ Κρήτης

ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

5. Δημότες, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Κρήτης

που αναδείχθηκαν μετά από κλήρωση, (πέντε από κάθε Περιφερειακή Ενότητα,

σύνολο 20).

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως ορίζονται στο

Νόμο, είναι:

α) η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές

προτεραιότητες της Περιφέρειας,

Page 70: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -70-

β) η γνωμοδότηση ως προς τα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που

παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή τον Περιφερειάρχη,

γ) η εξέταση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της

Περιφέρειας και η διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την

αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε στις 7/12/2011 με θέμα τη

διατύπωση γνώμης επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού

Προγράμματος (Ε.Π.) 2012 - 2014 της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Νέος Οργανισμός

Η Περιφέρεια Κρήτης κατά το 2011 λειτούργησε με βάση τον Οργανισμό (Π.Δ.

149/2010 – ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010). Όμως, οι ανάγκες που προκύπτουν από την

καθημερινή (επιχειρησιακή), αλλά και τη μακροπρόθεσμη (στρατηγική) λειτουργία

του Φορέα μας καθιστούν επιτακτική την αναδιοργάνωση και τη δομή της Υπηρεσίας,

για την υλοποίηση του Οράματος, της Αποστολής και των Στόχων που έχουν τεθεί

σύμφωνα με τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας. Ήδη με

βάση τον προγραμματισμό έχουν συλλεχθεί οι παρατηρήσεις των οργανικών

μονάδων της Περιφέρειας, οι οποίες και θα ενσωματωθούν στην αποτύπωση ενός

νέου, λειτουργικού και πιο αποτελεσματικού Οργανισμού Λειτουργίας της

Περιφέρειας εντός του 2012.

Διοίκηση βάσει Στόχων

Η Περιφέρεια ως διοικητικός φορέας με χωρική αρμοδιότητα την Κρήτη και

θεματικές αρμοδιότητες όπως ορίζονται από τον Νόμο 3852/2010 για να υλοποιήσει

τους στόχους της συμβάλλοντας στην βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων του

νησιού, αλλά και να επιτύχει το όραμα, όπως έχει αποτυπωθεί στον Στρατηγικό

Σχεδιασμό, πρέπει να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα συνεκτικό σύστημα

διοίκησης προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Η λογοδοσία και η διαφάνεια, τόσο

των αιρετών, όσο και των υπηρεσιακών οργάνων της, που αποτελούν τους

εκτελεστές της βούλησης του κρητικού λαού, διευκολύνονται όταν το στελεχιακό

δυναμικό γνωρίζει, προγραμματίζει, υλοποιεί, ανασκοπεί και ελέγχει τη δράση του. Ο

Νόμος 3230/2004 όπως αρμοδίως προτάσσει και υλοποιεί την παρακολούθηση της

διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας βάσει στόχων για την επίτευξη μετρήσιμων

αποτελεσμάτων με τον Ν. 3852/2010 ανεστάλη. Ήδη έχουμε ζητήσει την επαναφορά

σε ισχύ των σχετικών διατάξεων του Ν. 3230/2004 για την αποτύπωση και

Page 71: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -71-

παρακολούθηση δεικτών, που μέσω αυτών είναι εφικτή η επιτυχής υλοποίηση των

στόχων μας, όπως έχουν τεθεί στον Στρατηγικό και όπως αποτυπώνονται στον

Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με βάση τον προγραμματισμό και θα ξεκινήσει

άμεσα στο 2012, έπειτα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Περιφέρειας, η

διαδικασία αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας τόσο από τα στελέχη

και τους υπαλλήλους όσο και από τους πολίτες, σε θέματα οργάνωσης, διαδικασιών,

αποτελέσματα στην κοινωνία κ.λπ. Η αυτοαξιολόγηση θα υλοποιηθεί μέσω του

πανευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας ΚΠΑ (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης). Οι

πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που

είναι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους.

Διαχείριση Γνώσης

Η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Κρήτης θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την

αποτελεσματική Διαχείριση Γνώσης και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την

εσωτερική λειτουργία της όσο και για την γνώση που παράγεται σε τοπικό,

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια του προγραμματισμού, εντός

του 2011, ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία διαδικτυακού εσωτερικού δικτύου

επικοινωνίας στελεχών της Περιφέρειας στην Κεντρική Υπηρεσία. Με τη χρήση

ελεύθερου Λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΛΑΚ) παρέχεται σε πλήρως λειτουργικό και

εξελληνισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον η ταυτόχρονη συνεργασία στελεχών της

Περιφέρειας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και ενέργειας, ενώ

παράλληλα συγκεντρώνει πολύτιμη γνώση προσπελάσιμη στα μέλη του δικτύου.

Εντός του Α’ τριμήνου του 2012, όπως αναφέρεται και στην επόμενη ενότητα, θα

δοθεί για χρήση σε όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης καθιστώντας

ταυτόχρονη την αναζήτηση, ανταλλαγή και ενημέρωση των διοικητικών θεμάτων της

Περιφέρειας.

Page 72: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέρος 3ο Σελίδα -72-

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Περιφέρεια Κρήτης βάσει νόμου καθιστά προσπελάσιμη την πληροφόρηση για τις

αποφάσεις και τις δράσεις της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_kritis

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η νέα ιστοσελίδα της Περιφέρειας και είναι ήδη

προσπελάσιμη στο www.crete.gov.gr παρέχοντας χρηστικές πληροφορίες στους

επισκέπτες της. Συνεχώς προστίθενται νέες πληροφορίες, αλλά και υπηρεσίες προς

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες, τους επενδυτές.

Εντός του 2011 ολοκληρώθηκαν και ενσωματώθηκαν στη νέα ιστοσελίδα

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αναφορικά με το πώς αξιολογούν τις παρεχόμενες

υπηρεσίες από την Περιφέρεια οι πολίτες της Κρήτης.

Επίσης ολοκληρώθηκαν, λειτουργούν και έχουν ενσωματωθεί στη νέα ιστοσελίδα της

Περιφέρειας τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας με την κοινωνία, και κάθε

ενδιαφερόμενο, τα κοινωνικά όπως αναφέρονται δίκτυα (Twitter, Facebook,

Linkedin, Youtube).

Page 73: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Επίλογος Σελίδα -73-

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το 2011, το πρώτο έτος λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης, αποτέλεσε έτος

προσαρμογής στις νέες αυτοδιοικητικές και οικονομικές συνθήκες. Η αρνητική

οικονομική συγκυρία, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναμφίβολα

αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα, τον οποίο οφείλαμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κάθε δράσης μας.

Ωστόσο, το Όραμα μας παραμένει σταθερό και αδιαπραγμάτευτο: η Περιφέρεια

Κρήτης να αποτελέσει Περιφέρεια πρότυπο για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής μας, προσαρμοζόμαστε και

υλοποιούμε τους στόχους μας με βάση τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

Η μετάβαση από το προηγούμενο μοντέλο οργάνωσης στη νέα πραγματικότητα,

απαιτεί τη συντονισμένη και αποτελεσματική δράση όλων μας: κεντρικής διοίκησης,

τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών, σε συνεργασία πάντα με

την τοπική κοινωνία. Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μας αλλά

και υιοθετώντας σύγχρονα συστήματα διοίκησης οφείλουμε να αποτελέσουμε «καλή

πρακτική» που θα εμπνέει και θα καθοδηγεί κάθε προσπάθεια με στόχο το συλλογικό

συμφέρον.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει τις προϋποθέσεις για να πρωτοπορήσει. Καλούμαστε

λοιπόν όλοι με αφοσίωση στις αξίες του τόπου μας, να συμβάλουμε στην

περιφερειακή και εθνική προσπάθεια, ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση που επικρατεί

σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλίσουμε ένα πιο αισιόδοξο και ασφαλές περιβάλλον

για εμάς και τα παιδιά μας!

Page 74: Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Παραρτήματα Σελίδα -74-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Απολογισμός Πεπραγμένων «Χωροταξίας & Περιβάλλοντος»

Απολογισμός Πεπραγμένων «Ενέργειας, Βιομηχανίας,

Απασχόλησης & Εμπορίου»

Απολογισμός Πεπραγμένων «Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής

Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας»

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Πρωτογενή Τομέα