Παράνομοι εργολάβοι και ΜΑΤ με την βούλα του...

of 22 /22
r " . "" -.'-' .-. - .." ~-"-~-- - .. If\ ~ ~ VII. .A1f:tr ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 1 êáé 3 ôïõ Älôïò ôçò 17/29 Íïåìâñßïõ 1836 "ðåñß éäéùôéêþí äáóþí'! áíáãíùñßæåôáé ç êõñéüôçôá ôïõ Äçìïóßïõ óôéò åêôÜóåéò ðïõ áðïôåëïýí äÜóç, åêôüò áðü åêåéíåò ïé ïðïßåò ðñéí áðü ôïí áãþíá ôçò áíåîáñôçóßáò áíÞêáí óå éäéþôåò, ôùí ïðïßùí ïé ôßôëïé rälïêôçóßáò Þèåëáí áíáãíùñéóèåß áðü ôç Ãñáììáôåßá ôùí Ïéêïíïìéêþí êáôüðéí õðïâïëÞò ôïõò, óå ðñïèåóìßá åíüò Ýôïõò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñáðÜíù äéáôÜãìáôïò. Ùò äÜóïò, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí áõôþí, èåùñåßôáé êÜèå Ýêôáóç åäÜöïõò, ðïõ êáëýðôåôáé ïëïêëçñùôéêÜ Þ ìåñéêÜ áðü Üãñéá îõëþäç öõôÜ ïðïéùíäÞðïôå äéáóôÜóåùí êáé çëéêßáò, ôá ïðïßá ðñïïñßæïíôáé ãéá ôçí ðáñáãùãÞ îõëåßáò Þ êáé Üëëùí ðñïúüíôùí, óýìöùíá ìå ôïí ïñéóìü ôïõ äÜóïõò ðïõ ðåñéÝ÷åôáé óôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í .Á×Í 11888 "ðåñß äéáêñßóåùò êáé ïñrïèåóßáò ôùí äáóþí", ç ïðïßá ðåñéëÞöèçêå ùò Üñèñï 57 óôï Í.3077/1924, 45 ðáñ.1 ßïõ Í.4173/1929 êáé 1 ôïõ Í.Ä 86/1969 "ðåñß äáóéêïý êþä!êïòÉ'. ÐåñáéôÝñù, êáôÜ ßç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 719/1977 ïñßæïíôáé ôá åîÞò: "ÅðéöõëáóóïìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ åðßôùí äéÜ ðåõêïäáóþí êáëõììÝíùí åêôÜóåùí,ðåñßùí ç õð~áñéè.1151/1872 áðüöóóéòÔQõÅöåôåßïõ Áèçíþí, óé õð'áñéè.116f1868 êáé 698/1876 áðïöÜóåéò ôïõ Åöåôåßïõ Íáõðëßïõ êáé ç õð'áñéè.110/1878 áðüöáóéò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, åðß ôùí åî áõôþí ìç êåêáëõììÝíùí äéÜ ðåõêïäáóþí åêôÜóåùí, ôùí êåéìÝíùí åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò ! ôùí äéïéêçôéêþí ïñßùí ôïõ Þäç ÄÞìïõ ÊåñáôÝáò, ùò êáé ßçò áãñïôéêÞò êïéëÜäïò ôïõ Èïñéêïý êáé êáôå÷ïìÝíùí ðñï ôçò 1çò láíïõáñßïõ 1967 õðü öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí, ïõäÝí äéêáßùìá êõñéüôçôïò Þ íïìÞò ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ õößóôáôáé äéÜôáò ìÝ÷ñé 100 óôñåììÜôùí äé'Ýêáóôïí êÜôï÷ïí áãñïôéêÜò åêôÜóåéò, èåùñïõìÝíïõ äé'áõôÜò, áíåîáñôÞôùò ðÜóçò áíôéèÝôïõ äéáôÜîåùò, ùò åí ðÜóç ðåñéðôþóåé óõìðëçñùèÝíôïò ôïõ ÷ñüíïõ ôçò åêôÜêôïõ ÷ñçóéêôçóßáò êáô' áõôïý". ÐåñáéôÝñù, óôçí ðáñ. 3 ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ 19 ïñßæåôáé üôé "åéò ôçí åí ðáñ.1 êáé 2 ôïõ ðáñüíôïò ñýèìéóéí õðÜãïíôáé êáé ál åêêñåìåßò äßêáé êáéäéáöïñáß ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé ôñßôùí, áöïñþóáé åéò ìç êåêáëõììÝíáò äéá ðåõêïäáóþí áãñïôéêÜò åêôÜóåéò ìÝ÷ñéò åêáôüí (100) óôñåììÜôùí äé' Ýêáóôïí êÜôï÷ïí, êålìÝíóò åíôüò ôçò åí ðáñ.1 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ Þäç ðåñéï÷Þò ôùí äéïéêçôéêþíïñßùí ôïõ ÄÞìïõ ÊåñáôÝáò, åö' üóïí äåí åîåäüèç áìåôÜêëçôïò äéêáóôéêÞ áðüöáóJò ôáêôéêïý Äéêáóôçñßïõ, êáôáñãïõìÝíùí ôùí åêêñåìïõóþí ó÷åôéêþí äéêþí êáé É

Embed Size (px)

description

Παράνομοι εργολάβοι και ΜΑΤ με την βούλα του Πρωτοδικεί​ου Αθηνών 2

Transcript of Παράνομοι εργολάβοι και ΜΑΤ με την βούλα του...

 • r ". "" -.'-' .-. - .." ~-"-~--

  -

  ..

  If\ ~ ~

  VII. .A1f:tr 1 3 l 17/29 1836 " '! , , rl , . , , , , , 1 . 11888 " r ", 57 .3077/1924, 45 .1 .4173/1929 1 . 86/1969 " !'. , 19 . 719/1977 : " , ~.1151/1872 Q , '.116f1868 698/1876 '.110/1878 , , ! , 1 l 1967 , 100 ' , ', , ' ". , . 3 19 " .1 2 l , (100) ' , l .1 , ' J ,

 • r.

  .c..

  - l ". ,

  .40 41 .1160/1981 : "40. , , 1 19 , Kol~o , . 41. 19 .719/1977, , KaefcrraraJ , , , , ..105/1969 f ". 100 , opfwv f 1.1 .196!,f ,

  ;":!~-__, ~~~_!,~ ~- ~ ~-~~!~~n_- 2- ~I ~~!9 !- - ~~~-~~- -~!! () ( 1375/1989, 482/198~, 3573/1997). . , , , 4 .1 , ,

  --,- - - c- - -- -- --- _.

  , f , , , , , , , , . 17 , , - ,

  :!

  - :/.-, i '

  /i!;-

 • .-'

  , , " , " , ! , , , , , , r , 1915 ( 21 .. 26.4/16.5.1926). , 1 24 .1 117 .3 4 , r , , , , , , , , , , ( 1375/1989, ..)., . 347 , o.oo~ , , , , (,,, , .', .2000, '.347,.702, 612/1990, 1991.185).

  , , f"

  , , 19 .1,2 .719/1977 , 1.1 .196, )

 • .

  :

  - 539.414,21 ..,

  , ) (506.962,93 ..) , . , ..116/1867 1151/1872 , .698/1876 , 'q.110/1879 , ( . 719/ 1977), , , , , .

  , , (0.1

  "") , ~ ~ ~--- - (),

  ( 261, 352 . 1 ) , : '.7100/20.5.2011 , -, , , (.347 ) ,

  - . - - --- - - - -- - - ---

  ( 739/1988, 1989.384), : , - .28.352/2008, 241/2006 19559/2001 , , ) 1;:4 27.8.2000 ) 118 , 1) , }>

  .- ,? ..- !c. ~:~~

 • ;{ ,-,_.- , ~..:;.,

  ! :

  :.-

  , 4.390 .., , ., . , 21.11.2000 , 2) , , 3.078 .., 10 . , , , , 3) , , , 8.320 .., , , 1 l , . 1 [I) --. . -.. ~

  ' "-"'~:

  .20119/19.11.1962 , . - ) .6.253/1998 , , 3/4 16.6.1997 , '.48. 756/31. 7.1996 , 31.10.1997 .) '.6.941/12.7.2000 - , , 1/4 [, , ,

  .

  , 2.088 .., , , 1+ ., .. UJ ~

 • r~

  ~

  a

  '.4.076/7.10.1941 , . - ) '.1084/1980 r l -r., , , , r , 2.208,19 . . , r , r , - , " 1980 ) 'l.1013/1980 [ , , , - , r , 1.002,32 .., , , , 1

  '..1250/1980 l -, ., 1/3 , , , , 14.296,20 .. , .. l ~ J.Q wv- _KqI - :, - 1980 . '. 5744,5745 5746/1970 r ., - . - '.1082/1980 l -, , , , , 3.449,78 .., !

  . , , 1

  iir ., , . ,

  -- , ~-).-

 • "~'"

  -

  ;,:i't~

  , 1980 . 0 '. 5744, 5745 5746/1970 I., . - '.6349/2001 -U, , 28.2.1993 , , , '1.2935/21..5.1992 , 12..5.2000 , '.2398/12.5.2000 , , , , 5. 124..1. . ..l , , , .., .,. 2000 . - ' .5623/19.12.1988 , , 1/3 , , , , 2.279 .., , , , 2006 . '.25530/10.8.1981 J , , . ~

 • J~

  - -, , 1979, , , , 2.500 .. ., ., ., 2008 . '.9357/2001 4759/2002 , . - 9.8.1956 , 11.1.1957 ., '.2359/3.4.1957 , , ) ,

  ,,;: , , 3.800.., c..

  q~~9_;_~_J_-- -Qg~tg-~ J9J9~IOQi~ !;IgbJ.S!!JjQy _!g_-~g~Q!]---~j..lJ.:L- ~TQ~-qJ:Ig~-, ., ., , , , bl 2008 ) , , , 10.000.., _o_I9~T.KP - _g, g g___-q lo~, . - '.9282/1979 -l, , ) , . , , 1.980 .., ., ( ), , 1980 ) , , ~T.,K ,

  .-- ! "-,1 -

  i

 • r ~

  .

  .

  . .

  1.617,69.., ., l , lr r ., .

  Li~ ":: 1925 I'ii:t . _, .. ,

  ~

  {, - .445/14.11.1996 ~: -

  , , 1/3 23.2.1977 , , r , , 4.468,10 .., , , r., .., - 2008l r . lr '.12059/1956 13718/1958 , . ( ) , , 'l.1984/2.8.1979 1985/2,8.1979 , . 1908 . -, , 1 , 1979, , , , 3.000 .., , .,

  .

  ..,

  -

 • ,~

  .- l 2008 . '.l.9357/2001 , ! . - '.25573/13.8.1981 Koo~ , , 1/2 21.9.1966 , , , .l, 3.290.,80 .., , . , . i . ( ), 1992 . li '.1867/1937 q~ ~ _C?92-~__9- y ,~IS~ ----g-,~--- ~!!"-Y_R:~ ~~y-~ ---c---~g-~9'S!_~.J_- __Q_~-,-~. 0.1 , ! - '.l.825/28.1.2009

  '.'.,-

  , , 25.9.2005 , , , , 15.175 .., - C?_Q~)- ) !q!9~g

  - ,--' -- - -- --- - -

  l, .l , l 1980 .l . l 2005 . '.11048/9.12.1954 , . , , . - '. 16866/14.1.1998 , l {., i

  :

  , -.- , ,

  '"'" -

 • ." "~ -

  -

  ,.S~

  , ) % r 22.6.1948 . , ) ~ 21.6.1960 , , , . , 15. . . , '?~

  j:,,'j , :c;"c.., l

  . l 2008 l vr . () , 29.8.1935 . - f '. 18490/13.11.1978 , ,v10, J .., . , 6.447 .. r , l , , 1997 . r () , 1930, . , , , , , , -, '.7243/17.11.1946 , , , , , , 6.000 . . , .: - ,

 • r't..

  ~

  .- l 2008

  . , , . ) - ) , - -. 1 , 1-, '1. 14567/5.4.1977 , 1967 , ) , , - ~J-IJ.- g -1-0 ___IT~ ~ -~ 1-9 -..-,,_ -gqIl -,2,__QQ__i, !J_IlQ!,,! q - ~ L~_Q- . q ---,;:l , . , q .., l 2008 , ) , , , 9_,.4e_,. . q_--gQQ_ ~19 - \J- l-gf wv- _-9, , . . . , l 1998 1 ) , , , 3.840.., , ., . () , 1998 . () ) :

  ,.

  ,- j

  -- !.! L' -- '~

 • r - - ~ .".,,- ".. ~ .

  .

  '. 5214/27.1.1954 - , ) '.853/23.11.1954 14013/2.10.1958 , , ) '.2146/18.9.1923 r - , . ( ) u'.15.153f15.6.1977 , , , , r , 13.000 .., r 4.650 .. r .r , , . 8.350 .. ' ' " ' ' ~'

  . , . -- 10KTqara qv_-~r, r

  "

  .l, 12.10.2000 . r () '.375/6.3.1928 1933 , r , . , , 1.1 .1967 - , , l , , . , ;,,1

  ,,~

  , /- . , , ( '" -~

 • J.,

  ,.,-

  - , 1980

  ), , , , , , . , ' - . , 100 , , l. , , ( ) 1.1.1967, (VII) , 19 . 719/1977. .

  - i-"

  , , . -l , . 1 , -,9) -- IQJ9- TWY ;J EKTqcrEWV, qI q_- . - l. , , 'l.1151/1872 , '.116/1868 698/1876 '.110/1878 , 19 , , , , , ~IKo: '

  - ':' -[,~..

 • - "~~ ""..,,:j" '"' -; ~ -

  .j~

  . , , , !J , . '.3910/2007 539 , 140 , . 155,96 r , , f !' . f ) 539.414,21 .., , , ) (506.962,93 ;.) ,

  ! , , .116/1867 1151/1872 f

  ., - :.68!_1876 ..--. ..6. '.110/1879 ,

  . ( i.719/1977), ,

  , , , . , 10.12.2010 , , , ( ) , , - ( ), ' . , -, , , . , C

 • ,~

  ~

  a

  .

  -

  ...... , ., , ! .

  (VIII) 2 , . . ,

  , 1

  .

  , . . , , , , , X~~Y._9K~90: va_.9Kue~crq_uv q~e.q K_~~_~_ . , , . ' , , . . , , ( 1709/2010, 1459/2004, 127/2002).

  .

  ..:- ~;/ (- - c: !

  ~!,

 • r -c .

  .

  ..

  .'

  -.'~

  ;

  . 692 , , , , r l . , , r (, , , , .', .2000, .692, .1354). r : , , (694.3 ). r l

  , , , , , , , .l.Tl_qv - l, _.. ..,_.. ( 734.2 ). , I , (5.900) (1) ( 947.1.'). . , (., .., .394).

  , , , , 'v lq ' .u

  5;~

 • fi t"'c':~'-

  .

  ~ ) ,

  , , ) , , l . , , 13.12.2010 , i ......, , ., , , r , '

  ,

  -

  ' . , , .. .

  ,

  , !

  o

 • r - ~ - '

  -'-::;~'., ;

  "

  .

  ) ' , ' . . ., , , lr . , , fVEI , ( crTolXEro ) , r , yrVEI r , , r ( 535 ), .

  K~. l~ ~ p.-oT~--K. 12.1.2011 -, , ) r rl ) , . -, (r r ), , () , , r r , . , ErvaI r ( 524.1 533 ) , r .

  . 692 .4 , q " ,- , , l,

  ;

  ,_Cc'"

 • ,"CW~

  ...

  .e ~ ~ . "

  8-0' , , , , t , . , , .

  -, , , .l ml , . , , , () , , ,

  -. -, m

  , . 13.1.2011(...1304216572011) . , , - "!:!IK~_~ly .g!q ! - iqIol .r .

  , - , , 947 , , . , ::: (/) , ~o

  .-: .- ,,' ~--

  1.

 • ~~ :.

  .

  ~

  ~

  - , . , , , - ( 535). , ' , ......, ' (2.000) , , : 1) ' ( ) v----v-v ------- --2)-:v:- r . , , , ' , ( 178 .1, 183 591 .1 ).

  ll 29.12.2010(...230552/4137/2010) , 12.1.2011(...10362/532/2011) , 20.4.2011 (...74483/1027/2011) , 14.3.2011 (...46104/630/2011) : .

  c"

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

  ~~,s

  ." , ."

  ;:;:::

  .:c"i

  199/2010 le .

  13.12.2010 .

  c;';

  "'\~~i:, (......)

  .

  - - - Y_ox~x~!_-_!~y--~~~-'-~_!~~~-~~!_~o_~~~_~l_-

  , )

  .c

  , ~;"I;- , cc-

  (2.000) , ) -kt,:,,~"

  ( ) ~= ~f:~J~~

  ~'" ,c , ~~ij~~q-~

  "-"'/;0::;' (2.000) , ) ):;l~;;

  .c--c-..c:,~;:

  :~~., , '

  (2.000) .

  ' , , (350) .

  i ,11 . t"), j' ,

  ",~;~;I.,," I~':~("-,; ..ji;:)/~"-';'~"'-\.-c, -:'. -- - -1 j - 'jc~'.:,;;;:,;

  _1..111..11. ~.... c':c, ~, ",, !: .,,-