εκπαιδευτικό σενάριο

20
Εκπαιδευτικό ςενάριο ΣΠΕ ΣΠΕ ο Πϋτροσ και ο λύκοσ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΗ (Μουςική) με βοηθό την πληροφορική Βαςιλακάκου Μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected] Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών ζηη σπήζη και αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ζηην εκπαιδεςηική διδακηική διαδικαζία Επιμορφωτισ: Σςαμάνδουρασ Γρθγόριοσ

description

εκπαιδευτικό σενάριο

Transcript of εκπαιδευτικό σενάριο

Page 1: εκπαιδευτικό σενάριο

[Πληκτρολογήςτε κείμενο] ελίδα 1

Εκπαιδευτικό ςενάριο

ΣΠΕ

ΣΠΕ ο Πϋτροσ και ο λύκοσ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΗ (Μουςική) με βοηθό την πληροφορική

Βαςιλακάκου Μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected] Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών ζηη σπήζη και αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ) ζηην εκπαιδεςηική διδακηική διαδικαζία

Επιμορφωτισ: Σςαμάνδουρασ Γρθγόριοσ

Page 2: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 2 http://blogs.sch.gr/magdalini/

Εκπαιδευτικό ςενϊριο

Ο ΠΕΣΡΟ ΚΑΙ Ο ΛΤΚΟ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΘ (Μουςικι) με βοθκό τθν πλθροφορικι

Αλλά και γλώςςα, μελζτθ περιβάλλοντοσ, μακθματικά. ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΎΝΕΣΑΙ νιπια και των δυο θλικιϊν

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΑΠ & ΔΕΠ Σο εκπαιδευτικό ςενάριο είναι απόλυτα ςυμβατό με το ΔΕΠ του νθπιαγωγείου αφοφ ο κεντρικόσ του άξονασ αφορά ςτθ δθμιουργικι ζκφραςθ, ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια και ταυτόχρονα υποςτθρίηει τθ ςφνδεςθ τθσ τζχνθσ με όλουσ τουσ τομείσ γνϊςθσ του διακεματικοφ ενιαίου πλαιςίου ςπουδϊν Παρζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα εξοικείωςθσ των νθπίων με απλζσ βαςικζσ λειτουργίεσ του υπολογιςτι και τθν επαφι τουσ με διάφορεσ χριςεισ του ωσ εργαλείου ανακάλυψθσ, δθμιουργίασ και ζκφραςθσ ςτο πλαίςιο των κακθμερινϊν τουσ δραςτθριοτιτων

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Θ παρουςίαςθ των λογιςμικϊν από τθν εκπαιδευτικό, γίνεται ςτθν ολομζλεια του τμιματοσ. Οι δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτθ γωνιά του υπολογιςτι(γραφείο τθσ νθπιαγωγοφ), όπου εργαηόμαςτε ςυνικωσ ςε ομάδεσ 2 ζωσ 3 νιπιων. Οι ομάδεσ άλλεσ φορζσ αςχολοφνται με τθν ίδια εργαςία, άλλεσ πάλι φορζσ γίνεται καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ μεταξφ των ομάδων. Κάποιεσ εργαςίεσ είναι ατομικζσ και μετά γίνεται παρουςίαςθ ςτθν ομάδα.

ΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ

♫ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ πρζπει να ζχουν εξοικειωκεί με τθν επιλογι «πατϊ, κρατϊ και ςζρνω» αντικειμζνων μζςα ςε ζνα υπολογιςτι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ των λογιςμικϊν, κακϊσ επίςθσ να γνωρίηουν βαςικοφσ κανόνεσ πλθκτρολόγθςθσ και τθ χριςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγματοποίθςθ του ςεναρίου είναι

♫ ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, εκτυπωτισ, θχεία, ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι

♫ ΛΟΓΙΜΙΚΑ Power point – word - hot potatoes - KIDSPIRATION - Tux paint- Revelation Natural Art- Google Earth - Εμμζλεια λογιςμικό μουςικισ για το δθμοτικό

♫ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ για δθμιουργία και ςφνκεςθ puzzle http://www.jigsawplanet.com/

για αναηιτθςθ εικόνων http://www.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi/ για να ακοφςουμε και να δοφμε τα όργανα τθσ υμφωνικισ Ορχιςτρασ http://www.dsokids.com/listen/instrumentlist.aspx? για να ακοφςουμε και να δοφμε τα όργανα τθσ υμφωνικισ Ορχιςτρασ (μια πολυμεςικι παρουςίαςθ που δθμιοφργθςα ειδικά για το ςενάριο αυτό) http://www.slideboom.com/presentations/345733/%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%83

Page 3: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 3

για να παίξουμε ζνα διδακτικό μορφωτικό παιχνίδι (tutorial) με ιχουσ (που δθμιοφργθςα ειδικά για το ςενάριο αυτό) http://www.slideboom.com/presentations/345753/%CE%9F-%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82 για να δοφμε και να ακοφςουμε το παραμφκι που φτιάξαμε http://www.slideboom.com/presentations/344459/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF

♫ ΕΝΣΤΠΕ ΠΗΓΕ Κώςτασ Ποφλοσ: «Ο Πζτροσ και ο Λφκοσ» (με CD), Εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ

Selina Hastings (Μετφρ. Ηωι Βαλάςθ) «Ο Πζτροσ και ο Λφκοσ», Εκδόςεισ Μίνωασ Άνν Κίνγκ Χζρρινγκ «Ο Πζτροσ και ο Λφκοσ», Εκδόςεισ Γνϊςθσ αφελά, Ε. - Μαραγκάκθσ, Γ. «Σα όργανα», εκδ.Καμπανάσ, Ακινα 1996 αφελά, Ε. - Μαραγκάκθσ, Γ. «Θ ορχιςτρα»,εκδ. Καμπανάσ, Ακινα 2000 Ζαραμποφκα οφία, «Ορχιςτρα ποντικάτα»,εκδ. Πατάκθ Marko Simsa, «Θ Σίνα και θ ορχιςτρα»,εκδ. Ψυχογιόσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ

♫ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Να ανταποκρίνονται ελεφκερα ςε μια μουςικι ακρόαςθ με ποικιλία τρόπων (κίνθςθ, εικαςτικι ζκφραςθ, λόγο, παντομίμα κλπ.) Να καλλιεργιςουν τθν ακουςτικι αντίλθψθ και τθ διάκριςθ των ιχων Να αναγνωρίηουν τθ χροιά αντιπροςωπευτικϊν μουςικϊν οργάνων από κάκε οικογζνεια οργάνων. Να εκφράηουν τα ςυναιςκιματα, τισ απόψεισ και τισ προτιμιςεισ τουσ για μουςικά ζργα Να αναπτφξουν τθν ακουςτικι τουσ μνιμθ, αναγνωρίηοντασ και αποδίδοντασ ρυκμικά και μελωδικά ςχιματα. Να αναπτφξουν εκτίμθςθ προσ τα μουςικά ακοφςματα και να τα απολαμβάνουν

♫ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΦΡΗΗ ΝΕΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ

Να κινοφν το ποντίκι παρατθρϊντασ τθν ταυτόχρονθ κίνθςθ του δείκτθ ςτθν οκόνθ Να εντοπίηουν γράμματα ςτο πλθκτρολόγιο Να αποκτιςουν ςτοιχειϊδεισ δεξιότθτεσ χειριςμοφ λογιςμικοφ γενικισ χριςθσ Να «πειραματίηονται» να μακαίνουν διάφορεσ τεχνικζσ, να αξιοποιοφν τθν τεχνολογία Να «γράφουν» χρθςιμοποιϊντασ κεφαλαία και πεηά γράμματα Να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο λογιςμικό για να εκτελζςουν παιχνίδια εξερεφνθςθσ και επίλυςθσ απλϊν προβλθμάτων

♫ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

να ενιαιοποιοφν, να ταξινομοφν, να οργανϊνουν τθ γνϊςθ και να αλλθλεπιδροφν να ‘‘διαβάηουν’’ απλά ςφμβολα, ςχεδιαγράμματα και χάρτεσ να ςυμμετζχουν ενεργά όλα τα παιδιά να προκαλεί το ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ και να προάγει, τθ γνϊςθ, τθν κατανόθςθ και τθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια δεξιοτιτων, να επιηθτοφν τθν πρόςβαςθ ςε ποικίλεσ πθγζσ τθσ γνϊςθσ να επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν ποικίλα υλικά να προςεγγίηουν και να παρουςιάηουν διάφορα κζματα με πολλοφσ τρόπουσ να διθγοφνται, να αφθγοφνται

Page 4: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 4 http://blogs.sch.gr/magdalini/

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 διδακτικζσ ϊρεσ για τθ τα ΣΠΕ και επιπλζων 20 διδακτικζσ ϊρεσ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ του προγράμματοσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ

ΘΕΩΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ςφμφωνα με τον Vygotsky θ ανκρϊπινθ δράςθ διαμεςολαβείτε από πολιτιςμικά ςφμβολα (cultural signs) λζξεισ και εργαλεία τα οποία επιδροφν ςτθ δραςτθριότθτα του ατόμου και ςυνεπϊσ ςτισ νοθτικζσ του διεργαςίεσ. Ο ςχεδιαςμόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ με υπολογιςτι (ςυνεργατικι μάκθςθ-collaborative learning) βαςίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο μακθτι, ςτόχο μάκθςθσ και τα διακζςιμα πολιτιςμικά εργαλεία (ΣΠΕ). Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου κα χρθςιμοποιιςουμε και ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου λογιςμικά κακοδιγθςθσ και εξάςκθςθσ (tutorials & drill and practice) για παροχι εποπτικισ διδαςκαλίασ, για τθν εμπζδωςθ χαμθλοφ επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων, όπωσ και για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν. φμφωνα με τον J. Bruner οι μακθτζσ ανακαλφπτουν αρχζσ ι αναπτφςςουν δεξιότθτεσ μζςω πειραματιςμοφ και πρακτικισ ωσ εκ τοφτου κα χρθςιμοποιιςουμε εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα που ενκαρρφνουν τθν προςωπικι ζκφραςθ των μακθτϊν και υποςτθρίηουν τθν προςωπικι τουσ εμπλοκι, με τον εκπαιδευτικό ςε ρόλο εμψυχωτι - κακοδθγθτι ςτθ διαδικαςία τθσ ανακάλυψθσ. κοπόσ μασ είναι να οργανϊςουμε διδακτικζσ καταςτάςεισ ςτα πλαίςια των οποίων ο μακθτισ να ζχει τθ δυνατότθτα να εκφραςτεί, να διερευνιςει και να αλλθλεπιδράςει με το περιβάλλον του προκειμζνου να οικοδομιςει τθ γνϊςθ.

♫ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ Σο ςενάριο αποτελεί ζνα μζροσ του ςχεδίου εργαςίασ «ο Πζτροσ και ο λφκοσ – ζνα μουςικό παραμφκι» που προςεγγίηεται διακεματικά και θ χριςθ των ΣΠΕ είναι μζροσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ. Σα διακεματικά προγράμματα ζχουν παιδαγωγικι εκκίνθςθ και ακολουκοφν ολιςτικζσ προςεγγίςεισ διερευνθτικισ μορφισ ςτα πλαίςια ομαδοςυνεργατικισ οργάνωςθσ, αναγνωρίηουν δθλαδι τθν ενεργθτικι φφςθ τθσ γνϊςθσ και το ρόλο που παίηουν ςτθν οικοδόμθςι τθσ οι κοινότθτεσ διαλόγου, ενιαιοποιοφν μορφζσ και τφπουσ γνϊςθσ για να ςυμβάλουν ςτθ ςφνκεςθ ενόσ ςυνεκτικοφ γνωςιακοφ πλαιςίου κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ ( Θ. Ματςαγγοφρασ)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΜΕ ΣΠΕ

O υπολογιςτισ παρζχει τθ δυνατότθτα για πολλαπλι αναπαράςταςθ των εννοιϊν βοθκϊντασ τα παιδιά να διαμορφϊςουν μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ που εφαρμόηεται ςυνικωσ ςτισ ΣΠΕ ενιςχφει τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ςυνεργαςίασ ανταλλαγισ απόψεων και ιδεϊν, ειςάγει δε τθν ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΑΡΙΟ

τθν προςπάκεια να φζρω τα παιδιά ςε επαφι με τθν κλαςςικι μουςικι το μουςικό παραμφκι του Sergei Prokofiev είναι ζνα εξαιρετικό βοικθμα. Κινθτοποιεί το ενδιαφζρον τουσ για τθν κλαςςικι μουςικι και τα όργανα τθσ ορχιςτρασ, βοικα ϊςτε τα παιδιά να μάκουν να διακρίνουν τισ εκφραςτικζσ μορφζσ, να αποκρυπτογραφοφν, να κατανοοφν και να απολαμβάνουν τα μουςικά ζργα τζχνθσ. Ξεκινάμε λοιπόν με τθν ακρόαςθ του παραμυκιοφ……………

Page 5: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 5

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

1η διδακτικό ώρα: τα όργανα τησ ορχόςτρασ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: δθμιουργία και ζκφραςθ -μουςικι ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: POWER POINT λογιςμικό παρουςίαςθσ που βοθκά ςτθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του κζματοσ και αυξάνει το ενδιαφζρον των παιδιϊν αφοφ εμπλουτίηεται με διαφορετικά αρχεία όπωσ εικόνασ ιχου και video (κλειςτό μακθςιακό περιβάλλον). Σθν πολυμεςικι αυτι εφαρμογι δθμιοφργθςα ειδικά για το ςενάριο και τθν ανάρτθςα ςτο διαδίκτυο. ΣΟΧΟ: να καλλιεργιςουν τθν ακουςτικι αντίλθψθ και τθ διάκριςθ των ιχων ΠΑΡΟΤΙΑΗ: Σα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι περιθγοφνται ςτθν παρουςίαςθ επιλζγοντασ το όργανο που κζλουν να δουν και ακοφν τον ιχο ενεργοποιϊντασ το μεγάφωνο

2ο βιμα Πατϊ για να ακοφςω

1ο βιμα Επιλζγω μουςικό

όργανο

Βλζπω τον τρόπο που παίηεται

Παρατθρϊ το μουςικό όργανο

Page 6: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 6 http://blogs.sch.gr/magdalini/

2η διδακτικό ώρα : παιχνύδι με όχουσ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: δθμιουργία και ζκφραςθ -μουςικι ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: POWER POINT με τθ μορφι διδακτικοφ μορφωτικοφ παιχνιδιοφ (περιβάλλον κακοδιγθςθσ- tutorial),που δθμιοφργθςα ειδικά για το ςενάριο και το ανάρτθςα ςτο διαδίκτυο ΣΟΧΟ: να καλλιεργιςουν τθν ακουςτικι αντίλθψθ και τθ διάκριςθ των ιχων ΠΑΡΟΤΙΑΗ: Σα παιδιά καλοφνται να αναγνωρίςουν το μουςικό όργανο που αντιπροςωπεφει το χαρακτιρα τθσ ιςτορίασ. Πατϊντασ το μεγάφωνο ακοφν τον ιχο του κάκε οργάνου και μετά καλοφνται να επιλζξουν ποιο είναι το ςωςτό πατϊντασ τθν «ζκρθξθ». Αν θ επιλογι τουσ είναι ςωςτι παρουςιάηεται θ ςελίδα επιβράβευςθσ αν όχι τότε τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να προςπακιςουν ξανά

1ο βιμα Πατϊ για να ακοφςω

2ο βιμα Επιλζγω

3ο βιμα Επιβράβευςθ Και ςυνζχεια

Προςπάκθςε ξανά

ςυνεργαςία

Page 7: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 7

3η διδακτικό ώρα : μουςικϊ όργανα ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: δθμιουργία και ζκφραςθ -μουςικι ΧΡΘΘ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: Εμμζλεια λογιςμικό μουςικισ για το δθμοτικό. Μουςικι πράξθ: επίπεδο Α άςκθςθ 3-4-5 Λογιςμικό εξάςκθςθσ που αποβλζπει ςτθν αναδραςτικι απάντθςθ του παιδιοφ και χρθςιμοποιείται για εξάςκθςθ πάνω ςε φλθ που ζχουν διδαχτεί (κλειςτό μακθςιακό περιβάλλον) ΣΟΧΟ: να αντιλαμβάνονται και να διακρίνουν τουσ ιχουσ ΠΑΡΟΤΙΑΘ: τα παιδιά καλοφνται να αναγνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά των ιχων όπωσ φψοσ, χροιά, αλλά και τα όργανα από τα οποία προζρχονται οι ιχοι αυτοί.

τοποκετοφν κάκε όργανο ςτον αντίςτοιχο ιχο

τοποκετοφν τα όργανα ανάλογα με το πόςο βακφσ είναι ο ιχοσ τουσ

ξεχωρίηουν τα αερόφωνα

1ο βιμα Ακοφω

2ο βιμα Σοποκετϊ ςτον αντίςτοιχο ιχο

1ο βιμα Ακοφω

Σοποκετϊ ανάλογα με το πόςο βακφσ είναι ο

ιχοσ

1ο βιμα Ακοφω

2ο βιμα Επιλζγω τα αερόφωνα

Page 8: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 8 http://blogs.sch.gr/magdalini/

4η διδακτικό ώρα : πϊζλ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: πλθροφορικι ΧΡΘΘ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: http://www.jigsawplanet.com/ (κλειςτό μακθςιακό περιβάλλον) ΣΟΧΟ: να κινοφν το ποντίκι παρατθρϊντασ τθν ταυτόχρονθ κίνθςθ του δείκτθ ςτθν οκόνθ ΠΑΡΟΤΙΑΘ: ςυνκζτουν εικόνα από ♫ το παραμφκι ♫ τα όργανα τθσ ορχιςτρασ ♫ δικι τουσ φωτογραφία

Page 9: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 9

5η διδακτικό ώρα : ταύριαξε ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλϊςςα -πλθροφορικι ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: hot potatoes λογιςμικό εξάςκθςθσ που αποβλζπει ςτθν αναδραςτικι απάντθςθ του παιδιοφ και χρθςιμοποιείται για εξάςκθςθ πάνω ςε φλθ που ζχουν διδαχτεί (κλειςτό μακθςιακό περιβάλλον) ΣΟΧΟ: να αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ εκδοχζσ του γραπτοφ λόγου - να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ςτα φωνιματα τθσ ομιλοφμενθσ γλϊςςασ αντιςτοιχοφν γράμματα ΠΑΡΟΤΙΑΗ: ςυνδυάηουν γράμματα και λζξεισ με τα μουςικά όργανα

δείξε το γράμμα που αρχίηει θ κάκε λζξθ

Σα παιδιά ςφρουν το μουςικό όργανο δίπλα ςτο γράμμα με το οποίο αρχίηει όνομα του

τα μουςικά όργανα και τα ονόματα τουσ

Σα παιδιά καλοφνται να αναγνωρίςουν ολόκλθρθ τθ λζξθ και να τθν ταιριάξουν με τθν εικόνα

δείξε με τι παίηεται κάκε όργανο

Επιλζγουν τον τρόπο που παίηεται το κάκε όργανο

Page 10: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 10 http://blogs.sch.gr/magdalini/

6η διδακτικό ώρα : γρϊφω τα ονόματα των μουςικών οργϊνων ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλϊςςα -πλθροφορικι ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: word Λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου, που χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι, κειμζνων ςε ψθφιακι μορφι. το εννοιολογικό επίπεδο, θ επεξεργαςία κειμζνου ςυνιςτά μία νζα μζκοδο γραφισ, θ οποία είναι ποιοτικά διαφορετικι από τθ γραφι με χαρτί και μολφβι. ΣΟΧΟ: να εντοπίηουν γράμματα ςτο πλθκτρολόγιο – να παράγουν λζξεισ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Σα παιδιά γράφουν το όνομα τουσ δίπλα ςτισ οδθγίεσ Κάτω από τθν εικόνα γράφουν, ςε πλαίςιο κειμζνου, το όνομα του μουςικοφ οργάνου που εικονίηεται Χρθςιμοποιοφν καρτζλεσ αναφοράσ ι αναδυόμενθ γραφι Αποκθκεφουν το ζγγραφο ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα

1ο βιμα Ανοίγω το μενοφ

2ο βιμα Επιλζγω αποκικευςθ

ωσ

3ο βιμα Γράφω το όνομα μου

4ο βιμα Πατϊ αποκικευςθ

Αναδυομζνθ γραφι

Με καρτζλεσ

αναφοράσ

Με καρτζλεσ

αναφοράσ

Page 11: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 11

7η διδακτικό ώρα : ταξινομώ τα μουςικϊ όργανα

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: μακθματικά-πλθροφορικι ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: KIDSPIRATION λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ όπου οπτικοποιοφμε τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε διάφορεσ ζννοιεσ, είναι δε ζνασ ςυνικθσ τρόποσ για τθν αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ (ανοικτό μακθςιακό περιβάλλον) ΣΟΧΟ: να ταξινομοφν και να οργανϊνουν τθ γνϊςθ ΠΑΡΟΤΙΑΗ: κατθγοριοποιοφν μουςικά όργανα. Δθμιουργοφν ανά ομάδα το δικό τουσ εννοιολογικό χάρτθ ταξινομϊντασ τα μουςικά όργανα που βρίςκουν ςτισ ςτάμπεσ ανάλογα με τθν κατθγορία που ανικουν (πνευςτά, ζγχορδα, κρουςτά)

Επιλζγουν μουςικά

όργανα

Κάνουν τισ ςυνδζςεισ

Γράφουν το όνομα

τουσ

Επιλζγουν χρϊμα για

το φόντο

Page 12: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 12 http://blogs.sch.gr/magdalini/

8η διδακτικό ώρα : ψϊχνω εικόνεσ μουςικών οργϊνων

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: πλθροφορικι ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: Google λογιςμικό εφαρμογϊν για τθν περιιγθςθ ςε ιςτοςελίδεσ του παγκοςμίου ιςτοφ (ανοιχτό μακθςιακό περιβάλλον) ΣΟΧΟ: να αποκτιςουν ςτοιχειϊδεισ δεξιότθτεσ χειριςμοφ λογιςμικοφ γενικισ χριςθσ ΠΑΡΟΤΙΑΗ: χρθςιμοποιϊντασ το Google αναηθτοφν εικόνεσ και ιχουσ Σα παιδιά γράφουν ονόματα μουςικϊν οργάνων (όπωσ ζμακαν ςτθν 6θ δραςτθριότθτα) ςτθν μπάρα αναηιτθςθσ, ζπειτα ενεργοποιοφν τθν επιλογι εικόνεσ πατοφν «αναηιτθςθ» και βλζπουν εικόνεσ του μουςικοφ οργάνου που επζλεξαν , τζλοσ μετακινοφν τθν πλάγια μπάρα κφλιςθσ για να δουν όλο το εφροσ τθσ ςελίδασ. Επιλζγουν τθν εικόνα που τουσ ενδιαφζρει τθν αποκθκεφουν με τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ και τθν εκτυπϊνουν. Ζπειτα ςυηθτοφν με τουσ φίλουσ τουσ και παρεμβαίνουν εικαςτικά πάνω ςτθ φωτογραφία

1ο βιμα Γράφω το όνομα του μουςικοφ οργάνου

2ο βιμα ενεργοποιϊ τθν επιλογι εικόνεσ

3ο βιμα Πατϊ αναηιτθςθ

4ο βιμα μετακινϊ τθν πλάγια

μπάρα κφλιςθσ

Page 13: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 13

9η διδακτικό ώρα : η χώρα του Πϋτρου

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: μελζτθ περιβάλλοντοσ ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: Google earth Ζνα λογιςμικό οπτικοποίθςθσ, το οποίο παρζχει δορυφορικζσ εικόνεσ μεγάλθσ ευκρίνειασ για όλθ τθ γθ. Οι εικόνεσ αυτζσ ςυνδυάηονται με χάρτεσ. Σα παιδιά μποροφν να πλοθγθκοφν ςε όλο τον πλανιτθ και να επιλζξουν το φψοσ από το οποίο κα κάνουν τθν πλοιγθςθ αυτι ΣΟΧΟ: να ‘‘διαβάηουν’’ απλά ςφμβολα, ςχεδιαγράμματα και χάρτεσ να παρατθροφν πϊσ μικραίνουν τα ςθμάδια ςτο ζδαφοσ κακϊσ ανεβαίνουν ψθλότερα, να ςυηθτοφν και περιγράφουν πϊσ φαίνεται ο κόςμοσ από ψθλά. Να δείχνουν τθ κάλαςςα και τθν ξθρά ςτο χάρτθ. Να ακολουκοφν μια διαδρομι με το δάχτυλο και να εντοπίηουν τον τόπο που ηουν. ΠΑΡΟΤΙΑΗ: ταξιδεφουμε από τθ γειτονιά μασ ςτθ χϊρα του Πζτρου τθ Ρωςία Με τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ γράφουν τθ διεφκυνςθ του ςχολείου ςτθν αναηιτθςθ, ζπειτα πατοφν «πτιςθ» και μετά ςφρουν το ανκρωπάκι για μετάβαςθ ςε “street view” για να εξερευνιςουν το χϊρο τθσ γειτονιάσ και του ςχολείου τουσ χρθςιμοποιοφν τθ ροδζλα κφλιςθσ του «ποντικιοφ» και τθν κυκλικι μπάρα του προγράμματοσ Ζπειτα με τον ίδιο τρόπο που εργαςτικαμε για τθ γειτονιά μασ ταξιδεφουμε και ςτθ Ρωςία υγκρίνουμε τουσ χάρτεσ των δφο χωρϊν και τθ κζςθ τουσ πάνω ςτον πλανιτθ παρατθροφμε τισ διαφορζσ μεταξφ χάρτθ και “street view”

1ο βιμα Γράφω τθ διεφκυνςθ

του ςχολείου

2ο βιμα Πατϊ πτιςθ

3ο βιμα φρω για

“street view”

4ο βιμα Εξερευνϊ

Page 14: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 14 http://blogs.sch.gr/magdalini/

10η διδακτικό ώρα : φτιϊχνω τη δικό μου ορχόςτρα

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: δθμιουργία και ζκφραςθ –εικαςτικά ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: Tux paint. Είναι ζνα ελεφκερο πρόγραμμα ηωγραφικισ για παιδιά. υνδυάηει μια εφχρθςτθ διεπαφι με διαςκεδαςτικά εφζ ιχου. Σα παιδιά ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα κενό καμβά και μια ποικιλία εργαλείων ςχεδίαςθσ που βοθκοφν τθ δθμιουργικότθτά τουσ. ΣΟΧΟ: να «πειραματίηονται» να μακαίνουν διάφορεσ τεχνικζσ, να αξιοποιοφν τθν τεχνολογία ΠΑΡΟΤΙΑΗ: Σα παιδιά επιλζγουν από το μενοφ με τισ ςτάμπεσ ηϊα και μουςικά όργανα, που τα διαμορφϊνουν χρθςιμοποιϊντασ τα ανάλογα κουμπιά και φτιάχνουν ζτςι τθ δικι τουσ ορχιςτρα των ηϊων Ζπειτα τθν αποκθκεφουν και τθ ςυγκρίνουν με τθν ορχιςτρα που ζχουν φτιάξει οι φίλοι τουσ

1ο βιμα Επιλζγουν ςτάμπεσ

2ο βιμα Μετακινοφν το βζλοσ και επιλζγουν ςτάμπα

3ο βιμα Αυξομειϊνουν το

μζγεκοσ

4ο βιμα Αλλάηουν τον

προςανατολιςμό

αποκθκεφουν

Page 15: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 15

ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ: παραμύθι

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: δθμιουργία και ζκφραςθ - γλϊςςα ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ: Natural Art, είναι ζνα ανοιχτό λογιςμικό που παρζχει ζνα ευρφ φάςμα εργαλείων κατάλλθλων για ηωγραφικι, με τθν προςκικθ ζτοιμων ςχεδίων (ςτάμπεσ) ι βαςικϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων (όπωσ γραμμζσ, κφκλουσ, ορκογϊνια, ελλείψεισ, πολφγωνα), που τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν με το κατάλλθλο χρϊμα. Επιπλζον, μποροφν να περιςτρζψουν, να τροποποιιςουν, να μεγεκφνουν και να χρωματίςουν τισ εικόνεσ.

ΣΟΧΟ: να διθγοφνται, αφθγοφνται, να ενιαιοποιοφν τθ γνϊςθ, να αλλθλεπιδροφν ΠΑΡΟΤΙΑΗ: Σα παιδιά εντυπωςιάςτθκαν από τον πίνακα του Marc Chagall “The Blue Violinist” που είδαν ςτθν 6θ δραςτθριότθτα. Ζτςι ξεκίνθςαν να φτιάχνουν διάφορεσ ιςτορίεσ κατά τθ διάρκεια του ελεφκερου παιχνιδιοφ. Παίρνοντασ αφορμι από αυτό φτιάξαμε όλοι μαηί μία ιςτορία που τθ μαγνθτοφωνιςαμε, χρθςιμοποιϊντασ τθν ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και τθν εικονογράφθςαν με το Revelation Natural Art χρθςιμοποιϊντασ τθν ελεφκερθ ςχεδίαςθ αλλά και κάποιοσ ςτάμπεσ. Επίςθσ χρθςιμοποίθςαν εικόνα των φίλων τουσ τθν εμπλοφτιςαν και με αυτιν εικονογράφθςαν άλλθ ςκθνι του παραμυκιοφ. Σζλοσ φτιάξαμε μια παρουςίαςθ power point τθν οποία και ανεβάςαμε ςτο διαδίκτυο. τείλαμε δε ςτουσ γονείσ καρτελάκια με τθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τα οποία εικονογράφθςαν τα παιδιά ϊςτε να απολαφςουν και εκείνοι το παραμφκι μασ

Page 16: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 16 http://blogs.sch.gr/magdalini/

Θ αρχικι εικόνα

αϋ παραλλαγι

βϋ παραλλαγι

Επιλζγουμε ςτάμπα

Επιλζγουμε υλικό

ηωγραφικισ

Επιλζγουμε χρϊμα

Αναιροφμε τθν

τελευταία επιλογι

Επιλζγουμε ςτάμπα

Επιλζγουμε υλικό

ηωγραφικισ

Επιλζγουμε χρϊμα

Αναιροφμε τθν

τελευταία επιλογι

Page 17: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 17

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Θ αξιολόγθςθ του ςεναρίου ζγινε ςφμφωνα με τα τζςςερα επίπεδα του μοντζλου Kirkpatrick

♫ Ανταπόκριςη (reaction) τα παιδιά ανταποκρίκθκαν κετικά ςτο ςενάριο. Από τισ αντιδράςεισ τουσ και τισ εργαςίεσ τουσ φαίνεται ότι όχι μόνο κάλυψε τισ ανάγκεσ τουσ αλλά τουσ δθμιοφργθςε και νζεσ. Θ ελλιπισ υλικοτεχνικι υποδομι (ζνασ μόνο υπολογιςτισ και αυτόσ ςτο γραφείο τθσ νθπιαγωγοφ) δεν επζτρεψε ςτα παιδιά να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ και τθν δθμιουργικότθτα τουσ όςο κα ικελαν και κα μποροφςαν.

♫ Μάθηςη (Learning) ωσ προσ το γνωστικό αντικείμενο η αρχική ςτοχοθεςία είχε πλήρη επιτυχία και αυτό φαίνεται και από την επίδοςη των παιδιών ςτισ δραςτηριότητεσ 2,3,7 αλλά και από τισ δραςτηριότητεσ που αφορούν τουσ άλλουσ τομείσ του διαθεματικού και δεν αναλύονται ςε αύτη την παρουςίαςη. Ωσ προσ τη χρήση νέων τεχνολογιών επίςησ είχε επιτυχία. Σα παιδιά ςτο ςύνολο τουσ απέκτηςαν τισ δεξιότητεσ που είχαμε βάλει ςτόχο να κατακτήςουν αν και ένα ποςοςτό περίπου 60% ήταν ήδη «έμπειρο» ςτην κίνηςη του ποντικιού, την πληκτρολόγηςη και ςτισ δεξιότητεσ χειριςμού λογιςμικών. Ωσ προσ τη μαθησιακή διαδικασία ημαντική βελτίωςη επέφερε ςτισ μεταξύ τουσ ςχέςεισ. Βοήθηςε πολύ ςτο να μάθουν να ςυνεργάζονται καθώσ τισ περιςςότερεσ φορέσ δούλευαν ςε ομάδεσ και ο χρόνοσ ήταν περιοριςμένοσ.

♫ υμπεριφορά (Behavior) Σα παιδιά αγάπηςαν την κλασσική μουσική και ενδιαφέρθηκαν για τα όργανα τησ ορχήςτρασ, πολλά εξέφραςαν και την επιθυμία να μάθουν κάποιο όργανο, όμωσ όλα αυτά θέλουν ςυνέχεια και καλλιέργεια…….. Ωσ προσ τισ νέες τεχνολογίες τα παιδιά μετέφεραν τισ γνώςεισ τουσ ςτουσ γονείσ, και τουσ έδειξαν ότι μπορούν να χρηςιμοποιούν και με άλλο τρόπο την τεχνολογία.

♫ Αποτελέςματα (Results) τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ςτισ δραςτηριότητεσ, απέκτηςαν ειδικέσ γνώςεισ πιο γρήγορα, εξοικειώθηκαν με τον υπολογιςτή και το διαδίκτυο, τονώθηκε η αυτοπεποίθηςη τουσ, έμαθαν να ςυνεργάζονται.

ΕΠΕΚΣΑΗ

Σα παιδιά αγάπθςαν «τον Πζτρο και το λφκο» αποφάςιςαν να οργανϊςουμε μια κεατρικι παράςταςθ με κζμα το παραμφκι και να τθν παρουςιάςουμε ςτουσ γονείσ

Page 18: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 18 http://blogs.sch.gr/magdalini/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ

Για τα παιδιά:

Abbado Claudio, Σο ςπίτι των ιχων, μτφρ. Κατερίνα αριδάκθ, Πανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο1995 Beaumont, Emile, Εικόνεσ από τον κόςμο τθσ μουςικισ, Modern Times, Ακινα 1999. Danes, E., Σο πρϊτο βιβλίο για τθ μουςικι, Ντο–ρε-μι, Θεςςαλονίκθ1996 Prokofiev Sergey, «Ο Πζτροσ και ο λφκοσ», Μίνωασ, Ακινα 1990 Saint – Saens, C. , Σο καρναβάλι των ηϊων, Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν, Ακινα 1992-1993 Vernon, Roland, Γνωριμία με τον Μπαχ, Πατάκθσ, Ακινα 1996. Vernon, Roland, Γνωριμία με τον Μότςαρτ, Πατάκθσ, Ακινα 1996. Εξαρχόπουλοσ, Θ.& Μ., Θ ορχιςτρα, Μφκοσ Ηαραμποφκα, ., Ορχιςτρα Ποντικάτα, Πατάκθσ, Ακινα 1992, Θεοδωράκθ, Μ., Θ ερενάτα για το κανταδοχϊρι, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2000 Θεοδωράκθ, Μ., Θ παραμυκάδα με τισ νότεσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2000 Θεοδωρίδου, Α., Θ μουςικι, Δελθκανάςθ, Ακινα 1993. Καριηϊνθ Κ., Παραμφκια από τισ όπερεσ, Ερμισ, Ακινα 1997 Μάρρα, Ε., Παραμφκια που χορεφουν, Κζδροσ, Ακινα (Σο φιλί τθσ Νεράιδασ ,Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα ,Ο καρυοκραφςτθσ και ο βαςιλιάσ των ποντικϊν ,Κοπζλια ,κλπ) Μπότςοσ, Γ., Σα μουςικά όργανα, Μφκοσ Φραγκοποφλου – Φρανκ, Σ., Σο μουςικοχϊρι, Ντουντοφμθ, Ακινα 1999

Για τη νηπιαγωγό:

Διακεματικό ενιαίο πλαίςιο προγραμμάτων ςπουδϊν για το νθπιαγωγείο Kirkpatrick, D., Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd Edition), Berrett-Koehler Publishers Κολιάδθσ, Ε.,Θεωρίεσ Μάκθςθσ και Εκπαιδευτικι Πράξθ, υμπεριφοριςτικζσ, Κοινωνικογνωςτικζσ, Γνωςτικζσ Θεωρίεσ μάκθςθσ & Γνωςτικι Ψυχολογία, Γνωςτικι Νευροεπιςτιμθ τ. Α, Β, Γ & Δ , Αυτοζκδοςθ. . (2005) Κόμθσ, Β. & Μικρόπουλοσ, Α., Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ, Πάτρα: ΕΑΠ. (2001) Μαραγκάκθσ Γ., άφελα Ε., Θ Ιςτορία τθσ Μουςικισ, Καμπανά, Ακινα Ματςαγγοφρασ, Θ., Θ διακεματικότθτα ςτθ ςχολικι γνϊςθ, Εκδ. Γρηγόρη Ματςαγγοφρασ, Θ., τρατθγικζσ Διδαςκαλίασ- Από τθν πλθροφόρθςθ ςτθν κριτικι ςκζψθ, εκδ, Gutenberg

Page 19: εκπαιδευτικό σενάριο

βαςιλακάκου μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]

http://blogs.sch.gr/magdalini/ ελίδα 19

Πολυχρονιάδου –Πρίνου, Λ., Μουςικι και ψυχολογία, Θυμάρι, Ακινα 1989 υμεωνίδου, Α., Εγϊ και θ μουςικι, Ποταμοσ, Ακινα 1997) Ηλεκτρονικέσ διευθύνςεισ: επιμορφωτισ βϋ επιπζδου Γ.Σςαμάνδουρασ http://blogs.sch.gr/gregory/ επιμορφωτισ βϋ επιπζδου Ν.Μπαλκίηασ http://users.sch.gr/nikbalki/ διαδίκτυο και διδαςκαλία http://www.netschoolbook.gr/ παιδαγωγικό ινςτιτοφτο http://www.pi-schools.gr/ Βιβλιοκικθ Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων http://ifigeneia.cti.gr/repository/

Εκπαιδευτικό δίκτυο ενθμζρωςθσ http://www.alfavita.gr/ Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν (Α.Π..) για τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν των ειδικοτιτων ΠΕ60/70. http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=29&Itemid=828

Page 20: εκπαιδευτικό σενάριο

[email protected] ΠΕ60 βαςιλακάκου μαγδαλθνι

ελίδα 20 http://blogs.sch.gr/magdalini/

Βαςιλακάκου Μαγδαλθνι ΠΕ60 [email protected]