ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ...

35
1 PROJECT ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ – ΠΟΓΩΝΙΑ – ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ - ΣΤΕΝΟ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΑΓΛΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011- 2012

description

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ, ΠΟΓΩΝΙΑ, ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ, ΣΤΕΝΟ)"

Transcript of ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ...

Page 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

1

PROJECT

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ – ΠΟΓΩΝΙΑ – ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ - ΣΤΕΝΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΑΓΛΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΤΕΝΤΖΕΡΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011- 2012

Page 2: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

2

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα οικιακά απορρίµµατα δεν αποτελούν από µόνα τους ένα µέσο διάδοσης µεταδοτικών ασθενειών. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι οι εργαζόµενοι στην αποκοµιδή των απορριµµάτων δεν υπόκεινται ιδιαίτερα σε τέτοιες ασθένειες. Η αναπόφευκτη όµως παρουσία µικροποσοτήτων µολυσµένης σκόνης και άλλων ρύπων, από τον καθαρισµό των δρόµων, µπορούν να φέρουν παθογόνους οργανισµούς στα απορρίµµατα, όταν τοποθετηθούν µαζί. Εποµένως δεν µπορεί να αποκλειστεί η παρουσία παθογόνων οργανισµών και απαιτείται η αναγκαία προσοχή κατά τις εργασίες αποκοµιδής. Γενικά πρέπει να λαµβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις και να οργανώνεται κατά υποδειγµατικό τρόπο η συλλογή µε την συµµετοχή των χρηστών.

(Απορρίµµατα σε αυλή σπιτιού, στην περιοχή Παλαίρου)

Η ΒΛΑΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

-ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΑ -ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΣΜΩΝ -ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ -ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ -ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ

Page 3: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

3

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Τα απορρίµµατα που πρόκειται να συλλεχθούν, να µεταφερθούν, και να διατεθούν είναι:

-Τα κατάλοιπα κάθε φύσης που περιλαµβάνουν κυρίως

οικιακά απορρίµµατα, στάχτες, κατάλοιπα γυαλιών, φύλλα, σκουπίσµατα, χαρτιά και άλλα που τοποθετούνται σε πλαστικές ή χάρτινες σακούλες ή δοχεία.

-Απορρίµµατα από βιοµηχανικές και εµπορικές εγκαταστάσεις,

γραφεία, κτίρια διοίκησης, αυλές και κήπους, τοποθετηµένα σε δοχεία ή σάκους στις ίδιες συνθήκες µε τα οικιακά.

-Κοπριές, αφυδατωµένες ιλές, προϊόντα από τους

καθαρισµούς των δηµοσίων οδών, των δηµοσίων πάρκων, των νεκροταφείων, και βοηθητικών κτιρίων, συγκεντρωµένων σε µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.

-Τα προϊόντα καθαρισµού και τα κατάλοιπα, χώρων εκθέσεων,

αγορών, χώρων δηµοσίων εορτών, θέσεων συγκέντρωσης ζώων, συγκεντρωµένων και τοποθετουµένων σε µεγάλα κοντέινερς για την εκκένωσή τους.

(Νέα Σκλάβαινα)

Page 4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

4

Τα απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία, φυλακές και όλα τα δηµόσια κτίρια, συγκεντρωµένα σε δοχεία συλλογής σε κατάλληλους χώρους.

-Ογκώδη αντικείµενα εγκαταλελειµµένα σε δηµόσιους χώρους

ή τοποθετηµένα σε καθορισµένες θέσεις, καθώς και τα πτώµατα µικρών ζώων.

-Τα αδρανή και τα κατάλοιπα των δηµοσίων έργων. -Οι βιοµηχανικές στάχτες και σκουριές, τα ανατοµικά και

µολυσµατικά απορρίµµατα των νοσοκοµείων και των κλινικών και τα απορρίµµατα των σφαγείων.

-Ογκώδη απορρίµµατα πολύ µεγάλου βάρους ή διαστάσεων ή

τέτοιας φύσης που δεν µπορούν να φορτωθούν σε συνήθη µεταφορικά µέσα.

(Μπάζα σε ρέµα στην τοποθεσία Σκλάβαινα)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Η ποσότητα των οικιακών απορριµµάτων κατ’ άτοµο είναι µεταβλητή και εξαρτάται κυρίως:

-Από τη στάθµη της ζωής του πληθυσµού. Αυξάνει ανάλογα

µε αυτή σε µια ενδιαφέρουσα αναλογία. -Από την εποχή. Μικρότερη είναι το καλοκαίρι. -Από τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων. Επηρεάζεται από

της συνήθεις µετακινήσεις µεταξύ της πόλης και της υπολοίπου πολεοδοµικής ενότητας.

Page 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

5

-Τις µετακινήσεις των πληθυσµών κατά την διάρκεια των διακοπών, το τέλος της εβδοµάδας και κατά της εορτές και ηµέρες αργίας.

-Από το νεώτερο τρόπο συσκευασίας των εµπορευµάτων, µε την τάση της πρακτικής των απορριπτόµενων συσκευασιών.

(Λύµατα στα Νέα Σκλάβαινα)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Πολυάριθµοι παράγοντες επηρεάζουν τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των οικιακών απορριµµάτων όπως:

-Ο χαρακτήρας του πολεοδοµικού συγκροτήµατος:

πολεοδοµική ζώνη, βιοµηχανική κλπ. -Το κλίµα και η εποχή: το καλοκαίρι περιέχονται πολλά φρούτα

και λαχανικά ενώ τον χειµώνα πολλές στάχτες. -Ο τύπος της κατοικίας, η στάθµη της ζωής, τα υλικά

συσκευασίας.

Page 6: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

6

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Τα οικιακά απορρίµµατα είναι ουσιωδώς ετερογενή. Μπορεί όµως να οµαδοποιηθούν σε ορισµένες κατηγορίες που παρουσιάζουν κάποια οµοιογένεια:

1.Λεπτά κατώτερα από 20 χλς. 2.Χαρτιά, χαρτόνια 3.Ράκη 4.Πλαστικά 5.Οστά 6.Θραύσµατα καύσιµα µη ταξινοµηµένα 7.Μέταλλα 8.Γυαλιά 9.Θραύσµατα µη καύσιµα µη ταξινοµηµένα 10.Ύλες ζυµώσιµες

(Σκουπίδια σε ρέµα)

Page 7: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

7

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Οι µέθοδοι επεξεργασίας απορριµµάτων, που χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία µέχρι σήµερα είναι η υγειονοµική ταφή ή ελεγχόµενη διάθεση, η λιπασµατοποίηση και η καύση.

Η λιπασµατοποίηση αφήνει κατάλοιπα, τα οποία κυµαίνονται από 40 – 60 τοις εκατό της ποσότητας των επεξεργαζόµενων απορριµµάτων. Έτσι απαιτείται πάντοτε χώρος σηµαντικής έκτασης, για την διάθεση των καταλοίπων.

Η καύση των απορριµµάτων ξεχωρίζεται σε καύση µε παραγωγή ενέργειας και χωρίς ενέργεια. Τα κατάλοιπα από αυτή την επεξεργασία είναι λίγα, κυµαινόµενα από 10 – 30 τοις εκατό. Το κόστος επεξεργασίας είναι µεγάλο. Η ρύπανση αέρα (αιωρούµενα σωµατίδια, διοξίνη κλπ.) απαιτεί και άλλες δαπάνες, που αυξάνουν ακόµη περισσότερο το κόστος επεξεργασίας. Η ανάπτυξη των καινούριων τεχνολογιών, έδωσε ώθηση για βελτίωση και στις τρεις µεθόδους. Στην λιπασµατοποίηση, βελτίωση του παραγόµενου λιπάσµατος µέσω καλύτερης κοκκοµετρίας και εµπλουτισµού µε άζωτο. Στην καύση, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αξιοποίησης κατάλοιπων. Έτσι το πρόβληµα διάθεσης µιας σοβαρής ποσότητας απορριµµάτων, γίνεται αντικείµενο πολλών σεναρίων επεξεργασίας, µε χρήση κλασσικών µεθόδων ή νέων όπως η ανάκτηση.

(Σκουπίδια σε ρέµα)

Page 8: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

8

ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ: 1.ΟΛΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗΣ 2. ∆ΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

3.∆ΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

4.ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

5.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΜΕΣΩ

∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

(Σκουπίδια σε χωράφι)

Page 9: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

9

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:

Η θέση ενός χώρου διάθεσης πρέπει να ελαχιστοποιεί την απόσταση από τα κέντρα συλλογής. Πράγµατι, τα απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα είναι φτιαγµένα περισσότερο για τη συλλογή και λιγότερο για την µεταφορά τους. Εντούτοις, η εύρεση χώρων ελεγχόµενης διάθεσης, δυσχεραίνεται µε την ανάπτυξη των πόλεων και δηµιουργείται η ανάγκη κατασκευής σταθµών µεταφόρτωσης. Επιθυµητή είναι η δηµιουργία ενδιάµεσης ζώνης πράσινου µεταξύ Χ.Υ.Τ και κατοικιών. Προστατεύεται έτσι από παράνοµες οικοδοµές, απορρίψεις απορριµµάτων κλπ. Εάν υπάρχει πιο πέρα ζώνη πράσινου, η σύνδεση µε αυτή αποτελεί άριστη λύση. Τα απορριµµατοφόρα έχουν ανάγκη καλής οδού προσπέλασης, που να µην προκαλεί ουσιώδεις αλλαγές στον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής, ιδιαίτερα τις ώρες αιχµής. Απαραίτητα πρέπει να διατίθεται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο και ευκολίες αποχέτευσης. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορούν να εγκατασταθούν φορητές γεννήτριες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν δεν µεταφέρονται γαίες στον χώρο ή δεν υπάρχουν κοντά, θα απαιτηθεί αρκετή έκταση για αποθήκευση µεγάλης ποσότητας υλικού κάλυψης. Ευκολίες για λύµατα µπορούν να προβλεφθούν δια σηπτικών και απορροφητικών βόθρων. Τέλος, η διάρκεια πλήρωσης του χώρου, θεωρείται ουσιώδης παράµετρος για την επιλογή ενός χώρου διάθεσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται για τον αποκλεισµό χώρων που πρόκειται να δηµιουργηθούν σε γεωλογικά ασταθείς περιοχές όπως ζώνες µεγάλης σεισµικότητας. Επίσης, περιοχές που λόγω σύστασης του υπεδάφους, διαδίδουν γρήγορα και ευρύτατα την ρύπανση που θα προέκυπτε από ένα ισχυρό γεωλογικό συµβάν.

(Εικόνα χωµατερής στην ενότητα Παλαίρου)

Page 10: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Η διάθεση των απορριµµάτων µε την µέθοδο της υγειονοµικής ταφής βρίσκει δικαιολογηµένα σήµερα την αντίδραση των κατοίκων της γύρω περιοχής. Και αυτό, γιατί δεν υπάρχει σχεδιασµός, δεν εκτελούνται τα έργα υποδοµής, δεν λειτουργεί η εγκατάσταση σωστά ή ο χώρος είναι ακατάλληλος. Αποτέλεσµα αυτών είναι η δηµιουργία πολλών προβληµάτων που έχουν δυσφηµίσει την µέθοδο αυτή.

Ο σωστός σχεδιασµός που βάζει τα θεµέλια όχι µόνο της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας της υγειονοµικής ταφής, είναι καθοριστικής σηµασίας γιατί αποτελεί την βάση για τη µελλοντική επανένταξη του χώρου. Ένας τέτοιος σχεδιασµός πρέπει φυσικά να γίνεται µε βάση οικολογικά και τεχνοοικονοµικά κριτήρια, δηλαδή να δίνεται µέσα στα οικονοµικά και τεχνολογικά πλαίσια, µια ρεαλιστική λύση που θα εγγυάται όσο το δυνατόν περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος.

(ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ)

Page 11: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

11

ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 2. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 3.Η ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. Για την επεξεργασία των απορριµµάτων υπάρχει ποικιλία συστηµάτων αλλά και τύπων εγκαταστάσεων.

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

Α. Η ποσότητα και η ποιότητα των οικιακών απορριµµάτων της περιοχής

Β. Ο τρόπος διάθεσης των ανακτούµενων προϊόντων (χρήση τους)

Γ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο από την διαδικασία παραγωγής όσο και από την ενδεχόµενη διάθεση των προϊόντων ανάκτησης

ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ γίνεται η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων γύρω από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και συστήµατα. Απορρίµµατα είναι κάθε ουσία ή κάθε αντικείµενο. Τα απορρίµµατα δεν µπορούν να εξαφανιστούν, αλλά µετατρέπονται µε φυσικούς τρόπους ή µε την χρήση τεχνικών µεθόδων σε άλλες µορφές. Υπάρχει µια µέθοδος διάθεσης απορριµµάτων όπως, η υγειονοµική ταφή.

(ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ)

Page 12: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

12

Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ

Κατά την υγειονοµική ταφή τα απορρίµµατα διαστρώνονται, συµπιέζονται και ακολούθως σκεπάζονται σε µια ύλη που συνήθως είναι το χώµα. Οι διαδικασίες στους χώρους της υγειονοµικής ταφής είναι η ξήρανση, η αποσάθρωση και το στράγγισµα.

ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

Α. χαρτί- χαρτόνι Β. µέταλλα Γ. γυαλί ∆. πλαστικά Ε. υφάσµατα, ξύλα, δέρµα, λάστιχο Ζ. αδρανή Θ. υπόλοιπα Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία δεν

ανήκουν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες .

.

(ΧΥΤΑ Παλαίρου)

Page 13: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

13

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ (ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ Α. η αύξηση ή ελάττωση της επιφάνειας Β. η ποιότητα

ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Α. αύξηση ή ελάττωση της επιφάνειας Β. διαχωρισµός σύµφωνα µε το µέγεθος Γ. διαλογή ανά οµάδα υλικών

ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ Α. τεµαχισµός Β. κοσκίνισµα Γ. διαχωρισµός

η (Εργοστάσιο ΧΥΤΑ)

Βιβλιογραφία 1. Σκορδίλης Αδαµάντιος, 1993, Τεχνολογίες διάθεσης

απορριµµάτων – Η υγειονοµική ταφή, Περιστέρι, Εκδόσεις «ΙΩΝ» - Στέλλα Παρίκου και ΣΙΑ Ο.Ε.

2. Παναγιώτης Σ. Κόλλιας, 1993, Απορρίµµατα, Αθήνα, Παναγιώτης Σ. Κόλλιας.

3. Αδαµάντιος Σκορδίλης,1990, Εισαγωγή στην επεξεργασία των απορριµµάτων. Μηχανική διαλογή., Αθήνα, Γραφείο τύπου και Εκδόσεων ΤΕΕ.

Page 14: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

14

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Για να καταλάβουµε και εµείς ποιες διεργασίες γίνονται µε τα απορρίµµατα θάψαµε ορισµένα αντικείµενα στην αυλή του σχολείου µας.

• Ντομάτα

• Ντομάτα σε πλαστική σακούλα

• Ντομάτα σε χάρτινη σακούλα

• 1 Πλαστικό μπουκάλι

• Ντομάτα σε βιοδιασπώμενη σακούλα

Μετά από 40 μέρες αυτά που είχαμε τοποθετήσει στο έδαφος τα ξεθάψαμε να δούμε τι διεργασίες κάνει το έδαφος για να απορροφήσει ή να μετατρέψει τα υλικά.

Είδαμε ότι η φύση από μόνη της προσπαθεί να απορροφήσει τα υλικά τα οποία εμείς πετάμε.

• Η ντομάτα είχε εξαφανισθεί.

• Η ντομάτα που ήταν μέσα στην πλαστική σακούλα δεν είχε εξαφανιστεί όλη αλλά μόνο ένα μέρος της είχε αλλοιωθεί.

• Η ντομάτα που ήταν σε χάρτινη σακούλα είχε εξαφανιστεί και η χάρτινη σακούλα είχε σχεδόν αλλοιωθεί.

• Το πλαστικό μπουκάλι δεν είχε δεχτεί καμία παραμόρφωση.

• Η ντομάτα που ήταν σε βιοδιασπώμενη σακούλα είχε εξαφανιστεί αλλά και η σακούλα είχε ήδη αρχίσει να αλλοιώνεται.

Page 15: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

15

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

(ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΠΟΓΩΝΙΑ-ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ-ΣΤΕΝΟ) ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τα σκουπίδια της ΠΑΛΑΙΡΟΥ εδώ και πολλά χρόνια ρίπτονταν στην χωµατερή του ΜΥΤΙΚΑ, όπου εκεί µε σκοπό την αλλοίωσή τους καιγόταν (ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).

Τα τελευταία χρόνια τα σκουπίδια µας ρίπτονται στην χωµατερή της ΒΟΝΙΤΣΑΣ, οπού και εκεί καίγονται µε ανάλογο τρόπο (Χ.Α.∆.Α.).

Τελευταία τα σκουπίδια της ενότητας ΠΑΛΑΙΡΟΥ έχουν αυξηθεί αισθητά µε αποτέλεσµα να συγκεντρώνονται σχεδόν 10 τόνοι κάθε µέρα τους µήνες του χειµώνα και σχεδόν 20 τόνοι την περίοδο του καλοκαιριού.

Επιπρόσθετα πρέπει να γνωρίζουµε ότι ο δήµος µας δεν φροντίζει ΠΟΤΕ για την υγιεινή των κάδων της περιοχής µας.

Εδώ και πολύ καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. Παλαίρου στη θέση «Κακοπετριά» προς τα παλιά Σκλάβαινα.

Ευελπιστούµε να γίνει πρώτα για την υγιεινή του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια για την καθαριότητα του χωριού µας!!!

(Επεξεργασία λυµάτων στα ΧΥΤΑ Παλαίρου)

Page 16: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙA TO PROJECT ΤΗΣ A’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ – ΠΟΓΩΝΙΑ – ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ – ΣΤΕΝΟ)

- ΦΥΛΟ: - ΗΛΙΚΙΑ: - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ - ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: - Πετάτε τα σκουπίδια σας σε κάδους ή όχι; ΝΑΙ ΟΧΙ - Τι είδους προϊόντα προτιµάτε να αγοράζετε; Χύµα Συσκευασµένα Ανάλογα µε τα προϊόντα - Όταν αγοράζετε κάποια συσκευασία, σας ενδιαφέρει το υλικό; ΝΑΙ ΟΧΙ - Τι είδους συσκευασίες προτιµάτε; Χάρτινες Πλαστικές Γυάλινες Μεταλλικές - Χρησιµοποιείτε ξανά κάποιες συσκευασίες; ΝΑΙ ΟΧΙ Μερικές φορές - Έχετε κάδο απορριµµάτων στο σπίτι σας; ΝΑΙ ΟΧΙ - Σε τι σακούλες πετάτε τα σκουπίδια σας; Σε σακούλες σκουπιδιών Σε άλλες σακούλες - Πετάτε τα σκουπίδια καµία φορά χωρίς σακούλα; ΝΑΙ ΟΧΙ - Είναι αρκετοί οι κάδοι στη γειτονία σας ή δεν υπάρχουν καθόλου; ΝΑΙ ΟΧΙ Καθόλου - Οι κάδοι στη γειτονιά σας, τι µέγεθος έχουν; Μεγάλο Μεσαίο Μικρό - Οι κάδοι που χρησιµοποιείτε, πλένονται συχνά; ΝΑΙ ΟΧΙ - Όταν δείτε ένα νεκρό ζώο το πετάτε σε κάποιο κάδο; ΝΑΙ ΟΧΙ - Τι κάνετε όταν οι κάδοι είναι γεµάτοι;

Page 17: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

17

Αφήνετε τα σκουπίδια σας δίπλα Πετάτε τα σκουπίδια σας σε άλλο κάδο - Έχετε πλύνει πότε τους κάδους της περιοχής σας; ΝΑΙ ΟΧΙ - Γνωρίζετε τι είναι ο Χ.Υ.Τ.Α.; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι καταγράψτε το: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Γνωρίζετε τι είναι ο Χ.Υ.Τ.Υ.; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι καταγράψτε το: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ο Χ.Υ.Τ.Α. προκαλεί προβλήµατα στο περιβάλλον; ΝΑΙ ΟΧΙ - Ο Χ.Υ.Τ.Υ. προκαλεί προβλήµατα στο περιβάλλον; ΝΑΙ ΟΧΙ - Ποιος από τους δύο νοµίζετε ότι είναι καταλληλότερος; Χ.Υ.Τ.Α. Χ.Υ.Τ.Υ. Κανένας - Γνωρίζετε τι είναι οι βιοδιασπώµενες σακούλες; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι καταγράψτε το: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Γνωρίζετε τι είναι ή Ανακύκλωση; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι καταγράψτε το: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ποια υλικά ανακυκλώνονται; Ανακυκλώνετε τα σκουπίδια σας; ΝΑΙ ΟΧΙ Τι µπορούµε να κερδίσουµε από την ανακύκλωση; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Πού πετάτε ηλεκτρικές συσκευές και µπαταρίες; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Θα προτείνατε κάποιον άλλο τρόπο διαχείρισης σκουπιδιών; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σας ευχαριστούµε!

Page 18: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

18

PROJECT: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΠΟΓΩΝΙΑ - ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ - ΣΤΕΝΟ) ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΥΛΛΟ: Άντρες Γυναίκες Κόκκινο Κίτρινο 120 180

ΗΛΙΚΙΕΣ: 1) 10 ΕΩΣ 20: 15 2) 20 ΕΩΣ 30: 85 3) 30 ΕΩΣ 40: 85 4) 40 ΕΩΣ 50: 55 5) 50 ΕΩΣ 60: 27 6) 60 ΕΩΣ 70: 20 7) 70 ΕΩΣ 80: 7 8) 80 ΕΩΣ 90: 6

Page 19: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

19

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 1) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 113 2) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 121 3) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 38 4)METAΠΤΥΧΙΑΚΟ: 2 5) ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: 26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1) ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ Ή ΟΧΙ; 1) ΝΑΙ: 300 2) ΟΧΙ: 0

Page 20: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

20

2) ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ; 1) ΧΥΜΑ: 80 2) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ: 118 3) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: 102

3) ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ; 1) ΝΑΙ: 165 2) ΟΧΙ: 135

Page 21: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

21

4) ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ; 1) ΧΑΡΤΙΝΕΣ: 83 2) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ: 148 3) ΓΥΑΛΙΝΕΣ: 42 4) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ: 17

5) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ; 1) ΝΑΙ: 70 2) ΟΧΙ: 50 3) ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ: 180

Page 22: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

22

6) ΕΧΕΤΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ; 1) ΝΑΙ: 183 2) ΟΧΙ: 117

7) ΣΕ ΤΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΑΣ; 1) ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ: 114 2) ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ: 186

Page 23: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

23

8) ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ; 1) ΝΑΙ: 87 2) ΟΧΙ: 213

9) ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ Η' ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ; 1) ΝΑΙ: 124 2) ΟΧΙ: 141 3) ΚΑΘΟΛΟΥ: 35

Page 24: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

24

10) ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΧΟΥΝ; 1) ΜΕΓΑΛΟ: 199 2) ΜΕΣΑΙΟ: 60 3) ΜΙΚΡΟ: 41

11) ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ; 1) ΝΑΙ: 13 2) ΟΧΙ: 287

Page 25: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

25

12) ΟΤΑΝ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΖΩΟ ΤΟ ΠΕΤΑΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΔΟ; 1) ΝΑΙ: 160 2) ΟΧΙ: 240

13) ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ; 1) ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΙΠΛΑ: 132 2) ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΔΟ: 168

Page 26: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

26

14) ΕΧΕΤΕ ΠΛΥΝΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ; 1) ΝΑΙ: 18 2) ΟΧΙ: 282

15) ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΥΤΑ; 1) ΝΑΙ: 72 2) ΟΧΙ: 228

Page 27: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

27

16) ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΥΤΥ; 1) ΝΑΙ: 7 2) ΟΧΙ: 293

17) Ο ΧΥΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; 1) ΝΑΙ: 296 2) ΟΧΙ: 4

Page 28: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

28

18) Ο ΧΥΤΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; 1) ΝΑΙ: 178 2) ΟΧΙ: 122

19) ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ; 1) ΧΥΤΑ: 37 2) ΧΥΤΥ: 100 3) ΚΑΝΕΝΑΣ: 163

Page 29: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

29

20) ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ; 1) ΝΑΙ: 47 2) ΟΧΙ: 253

21) ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ; 1) ΝΑΙ: 144 2) ΟΧΙ: 156

Page 30: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

30

22) ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΑΣ; 1) ΝΑΙ: 7 2) ΟΧΙ: 293

Page 31: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

31

PROJECT ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α’ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ – ΠΟΓΩΝΙΑ – ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ – ΣΤΕΝΟ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ:

• ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ, ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ¨ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ¨

• ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ .

• ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

• ΤΟ 51% ΠΡΟΤΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ, ΓΥΑΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ.

• ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ

• ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

• ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 62% ΠΕΤΑΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

• ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΕΤΑΝΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ

• ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡKΕΤΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΔΟΙ

Page 32: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

32

• ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΡΙΨΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.

• ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ

• ΠΟΛΛΟΙ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΟΥΝ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

• ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

• ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.

• ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο Χ.Υ.Τ.Υ.

• ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ. ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ

• ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

• ΤΟ 52% ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ

• ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Page 33: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

33

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:

•••• ΧΑΡΤΙ

•••• ΠΛΑΣΤΙΚΟ

•••• ΓΥΑΛΙ

•••• ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Page 34: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

34

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

1Η ΟΜΑ∆Α: 1.ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2.ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 3.ΖΟΥΜΗΣ ΑΚΗΣ 4.ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 5.∆ΡΟΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2Η ΟΜΑ∆Α: 1.ΤΣΟΥΝΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2.ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 3.ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3Η ΟΜΑ∆Α: 1.ΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 2.ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3.ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4.ΧΑΣΑΚΗΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ 5.ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 4Η ΟΜΑ∆Α: 1.ΠΕΠΑ ΑΝΝΑ 2.ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΒΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 3.ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 4.∆ΩΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Page 35: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

35