Συνέντευξη: Νίκος Κυρπίδης

of 7 /7

Embed Size (px)

description

Ζούμε σε έναν μικροβιακό πλανήτη

Transcript of Συνέντευξη: Νίκος Κυρπίδης

 • Dovwra$1 m4v Awa lgrydvry, @aroypaEica: ltavv4g Bamap6i19

  Nirog Kupni6ng

  eivat o ptKp o pnK6 g nfl o6toq roD nptpdrtfl ovt6g qq.

  rng Brcnoyiag, t4g Btontgyta; Kar.yow|nrcfig tpatvag orov rc6opo rcat

  Xtov xrino rou f oint GenomeInstitute (JGI) oro Berkeley, xoOrop6-vor ror ou(ntdlvroq pe ro96, 6xowoq p6-hg ogfoer ro er6rxd yuo),rd nou qop6-oope ylq vo

  nroKeqroripe to epyoorri-pro ev6g on6 ro peyo.trrirepo epeuvntrxdx6vrpo qtrtrnlotxnonq rou DNA rtlvHIIA.

  "To prxp6Bto tnq fnq efvor nronol-trd ou6 r' oor6pro tou of pnovrog",),rier xor pe ewun

 • oxroepro: zoro Gr O6Q

 • trernOofv oe onop6v
 • ydvrrq rpoondeelq rls xltrrd6es rt'-lv Fr-Kpoopyclvroprilv nou (ouv po(i oov Kor-v6rnro p6oo oro 6wepo ro:vrepprr
 • 012 CK Or t r rgp to l zoLo

 • xfl q {6vorv enronp6vtlv, },6y