ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

of 79 /79
EP°O ™Y°XPHMATO¢OTOYMENO 75% A¶O TO EYPø¶A´KO KOINøNIKO TAMEIO KAI 25% A¶O E£NIKOY™ ¶OPOY™ À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA Zˆ‹ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ M·Ú›· ™Ê˘ÚfiÂÚ· §Ô˘Î›· MÂ˙¤ °ÏÒÛÛ· B ã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ set 960-06-1967-0 T. Aã 960-06-1970-0 Á ã Ù‡¯Ô˜

Embed Size (px)

description

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Transcript of ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

Page 1: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

EP°O ™Y°XPHMATO¢OTOYMENO 75% A¶O TO EYPø¶A´KO KOINøNIKO TAMEIO KAI 25% A¶O E£NIKOY™ ¶OPOY™

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøNA£HNA

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøNA£HNA

Zˆ‹ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ M·Ú›· ™Ê˘ÚfiÂÚ· §Ô˘Î›· MÂ˙¤

°°ÏÏÒÒÛÛÛÛ·· BBãã ¢¢ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡TT··ÍÍ››‰‰ÈÈ ÛÛÙÙÔÔÓÓ ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ ÙÙˢ̃ ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··˜̃

set 960-06-1967-0T. Aã 960-06-1970-0

Áã Ù‡¯Ô˜

Page 2: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

°ÏÒÛÛ· µã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜

∆ƒπ∆√ ∆∂ÀÃ√™

Page 3: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

™À°°ƒ∞º∂π™ Zˆ‹ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, E›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘M·Ú›· ™Ê˘ÚfiÂÚ·, ∂›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘§Ô˘Î›· MÂ˙¤, K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ ÕÓÓ· ¶·ÁÔÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓNÈÎfiÏ·Ô˜ KÔ˘ÙÛfi˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ M¿ÚÙ˙˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∆Û·Ì¿˙Ë

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ÕÓÙ· °·ÓÒÛË, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

À¶∂À£À¡√π ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡∏ ∆√À À¶√∂ƒ°√À M·Ú›· °. K·Ú¿ÌÂÏ·, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

∂•øºÀ§§√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ú¿‚‚·ÏÔ˜, ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘

¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ACCESS °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™ ∞.∂.

°ã ∫.¶.™. / ∂.¶.∂.∞.∂.∫. ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ̆ ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛËÙÔ ¢.∂.¶.¶.™. Î·È Ù· ∞.¶.™. ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜

Page 4: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

ANA¢OXO™ ™Y°°PAºH™: ∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ ∞.∂.

°ÏÒÛÛ· µã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜

∆ƒπ∆√ ∆∂ÀÃ√™

∑ˆ‹ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ ª·Ú›· ™Ê˘ÚfiÂÚ· §Ô˘Î›· ªÂ˙¤

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡

∞£∏¡∞

Page 5: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 6: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË ̃Ù¿ÍË ̃Ì·˜

∂∂ÊÊËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰Â˜̃!! ∂∂ÊÊËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰Â˜̃ ...................................................

ŒŒÓÓ·· ‚‚ÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ ÔÔ˘̆ ÛÛ ÙÙ··ÍÍÈȉ‰Â‡‡ÂÂÈÈ .......................

∆∆·· ÌÌ¿¿ıı··ÙÙ ÙÙ·· ÓÓ¤¤··;; ................................................................

¶¶ÔÔÈÈÔÔ˜̃ ››ÓÓ··ÈÈ;; ∆∆ÈÈ Îο¿ÓÓÂÂÈÈ;; ....................................

¡¡·· ÛÛÔÔ˘̆ ˆ̂ ÙÙÈÈ ¤¤ÌÌ··ıı··;; .....................................................

ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÈÈÌ̘̃ ÔÔ‰‰ËËÁÁ››Â˜̃ ...........................................................

¶¶ÒÒ˜̃ ÁÁ››ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ;; ¶¶ÒÒ˜̃ ··››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ;; .........

°°ÈÈ·· ÓÓ·· ÁÁÂÂÏÏ¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ…… .................................................

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ™ÂÏ›‰·

°°Ïψ̂ÛÛÛÛ¿¿ÚÚÈÈÔÔ ...............................................................

77

1177

2277

3355

4433

5511

5599

6677

7755

1177

1188

1199

2200

2211

2222

2233

2244

Page 7: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 8: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 9: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 10: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 11: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 12: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 13: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 14: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 15: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 16: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 17: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 18: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 19: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 20: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 21: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 22: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 23: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 24: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 25: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 26: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 27: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 28: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 29: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 30: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 31: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 32: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 33: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 34: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 35: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 36: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 37: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 38: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 39: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 40: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 41: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 42: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 43: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 44: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 45: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 46: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 47: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 48: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 49: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 50: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 51: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 52: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 53: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 54: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 55: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 56: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 57: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 58: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 59: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 60: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 61: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 62: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 63: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 64: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 65: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 66: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 67: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 68: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 69: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 70: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 71: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 72: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 73: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 74: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 75: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 76: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 77: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 78: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄
Page 79: ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ√ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓٷȉˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·ÈÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓË-ÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰ÂʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·ÈÛ‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, Aã).

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

BIB§IO™HMO