Εβδομάδα κοινωνικής δράσης

2

description

Το 5ο Δ.Σ. Ρεθύμνου προσκαλεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στις εκδηλώσεις των κοινωνικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από 5 έως 13 Ιουνίου στο χώρο του σχολείου. "Στόχος μας είναι να παρουσιαστεί συνολικά το κοινωνικό έργο των τοπικών φορέων καθώς και των εθελοντικών οργανώσεων ευαισθητοποιώντας μαθητές και γονείς"

Transcript of Εβδομάδα κοινωνικής δράσης

Page 1: Εβδομάδα κοινωνικής δράσης
Page 2: Εβδομάδα κοινωνικής δράσης

στο χώρο του axoj\tiou ~OS" Τρίτ" 5 /ουνίου έωs Παρασκευ", & /ουνίου Ε'nισκέφεΙ5 ~α{t",τών του σxo~είoυ ανά τ~",~α σε κοι νωνικοό5 φορεί5 Τ",5 "ό~"'5 ~α5.

Τρίτ" 5 /ουνίου ίΟ :00-ί1 :00 Οι ~α{t",τέ5 Τ",5 ΣΤ' τάΙ"'5 "αρουσιά10υν εΡΥασία ~ε {tέ~α: ocΕ'ιρ",ν", στον Kόσ~o~.

τετάρτ" 6 /ουνίου ίΟ :00-ί4 :00 Ε'nίσκεφ", Τ",5 κα5 ΝίΚ"'5 ΑυΥερινου, Συ~βoυ~oυ των "αιδικών χωριών S'OS' και συ1",τ",σ", ~ε του5 ~α{t",τέ5.

tg :00- :1ί :00 H~ερίδα ~ε {tέ~α: oc~ ίκ τυο Κοι νωνΙΚ",5 A~~",~εHό"'5 στο Ρέ{tυ~νο σ"'~ερα~.

E'Kδ",~ωσ", κατά τ",ν οnοία οι ~α{t",τέ5 Τ",5 ΣΤ' τάΙ"'5 "αρουσιά10υν ΤΙ5 δράσεΙ5 των φορέων "ου εnισκέφ{t",καν

λευτέρα ίί /ουνίου 10 :00-1ί :00 Πρoβo~", ταινία5 ~ε {tέ~α: ocM", ~ε φωνά1εΙ5 lένo~ σκ",νο{tεσία5 Λευτέρ", Χαρωνίτ",.

τετάρτ" ί3 /ουνίου tg :00 Γιορτ", ~"'1"'5 του σxo~ικoυ έτου5 στ",ν αυ~", του σxo~είoυ ~α5.

ηΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜεΡ/λΑΣ 6 /ουνίου 10ί1 tg :OO-ig :ί5 ΈΎαρΙ", εKδ",~ωσ"'5 - Xαιρετισ~oί

{g:i5-ig:35 O~ι~ία ~ε {tέ~α: ''Οι εnιnτώσεΙ5 Τ",5 κρίσ"'5 στ",ν ΟΙΚΟΥένεια"

Τ",5 κα5 ΝίΚ"'5 ΑυΥερινου, Συ~βoυ~oυ φυΧΙΚ"'5 υΥεία5 και ΠαιδαΥωΥΙΚ"'5 Συ~βoυ~oυ στ", ~ιoίK",σ", των "αιδικών χωριών SΌS'.

tg :35-10 :45 Παρουσίασ", δράσεων του δικτυου κοινωνΙΚ",5 α~~",~εHό"'5 του Pt{tu~vou αnό του5 ~α{t",τέ5 Τ",5 ΣΤ' τάΙ"'5.

10 :45 Συ1",τ",σ", - Συ~nεράσ~ατα - ΠροτάσεΙ5 K~είσι~o H~ερίδα5

ΣτόΧ05 ~α5 είναι να τιαρουσιαστεί σuνΟflικά το κοινωνικό έριο των τοτιικών φορέων κα{tώ5 και των ε{tεflοντικών

ορτανώσεων ισ{t",τοτιοιώντα5 ~α{t",τέ5 νεί5.