Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

14
Είμαστε η γενιά που τα αλλάζει όλα κοινωνική πρόταση της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ για το φοιτητή / σπουδαστή dap.gr/koinoniki-protasi

description

Κοινωνική Πρόταση Παιδείας - Μάρτιος 2012

Transcript of Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Page 1: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Είµαστε

η γενιά που

τα αλλάζει όλα

κοινωνικήπρόταση της ∆ΑΠ - Ν∆ΦΚ για το φοιτητή / σπουδαστήdap.gr/koinoniki-protasi

Page 2: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας
Page 3: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Κοινωνική Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Η μεγάλη κρίση που βιώνουμε τα τελευταία τρία χρόνια επηρεάζει άμεσα το χώρο της εκπαίδευσης και όλους τους φοιτητές - σπουδαστές, τόσο κατά την διάρκεια των σπου-δών τους όσο και μετά από αυτή.

Πολλοί συμφοιτητές μας δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ή σκέ-φτονται ακόμα και να τις εγκαταλείψουν λόγω της δυσμενούς κατάστασης στην οποία βρίσκονται, οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειες τους. Απ’ την άλλη πλευρά, αυτοί που κατορθώνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, που για τις νέες ηλικίες (έως 25 ετών) αγγίζει το τρομακτικό ποσοστό του 50%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την γενιά μας.

Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν ως διέξοδο τη φυγή από τη χώρα, αναζητώντας ευ-καιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, ενώ αυτοί που παραμένουν, συχνά αναγκάζονται να απασχολούνται σε θέσεις που ελάχιστη σχέση έχουν με τις σπουδές τους. Το απο-τέλεσμα είναι να μην μπορούν να συγκεντρώσουν καθόλου χρόνο προϋπηρεσίας στο αντικείμενο των σπουδών τους, κάτι που δυσχεραίνει την επαγγελματική τους αποκατά-σταση και τους οδηγεί στο να νιώθουν έντονη ανασφάλεια και να βλέπουν το μέλλον με απαισιοδοξία.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ εδώ και 26 χρόνια έχουμε αποτελέσει δύναμη προόδου και θετικών αλλαγών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Έτσι, και στη δύσκολη αυτή συγκυρία, καθήκον μας είναι να προτείνουμε ένα πλαίσιο προτάσεων που θα απαντά ρεαλιστικά στην τρέχουσα κρίση και τα πολλαπλά προβλήματα της φοιτητικής καθημερινότητας. Διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες ώστε όλοι οι φοιτητές - σπουδαστές να μπορούν να ολοκλη-ρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για να μπορούν στη συνέχεια να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Page 4: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Κοινωνική Μέριμνα για τους φοιτητές και σπουδαστές

Η βαθιά οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση έχει αυξήσει σημαντικά το κό-στος της φοίτησης, περιορίζοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους των φοιτητών - σπουδαστών και των οικογενειών τους. Για το λόγο αυτό, η Πολιτεία από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πρέπει να προχωρήσουν σε κινήσεις που θα βελτιώνουν τις συν-θήκες της φοιτητικής καθημερινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις για ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς σημαντικό κόστος αλλά με πολλαπλά οφέλη. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας.

• Οικονομική ενίσχυση των φοιτητών – σπουδαστών με τη χρήση προαιρετικών άτοκων δανείων τα οποία θα πιστώνο-νται από ιδιωτικό ή κρατικό τραπεζικό ίδρυμα με την εγγύηση της Πολιτείας. Η εξόφληση του δανείου θα αρχίζει ένα έτος μετά την αποφοίτηση και θα συνδέ-εται με το επίπεδο επαγγελματικής απο-κατάστασης και το επίπεδο εισοδήματος του φοιτητή - σπουδαστή.

• Ειδική μέριμνα για φοιτητές - σπου-δαστές που οι γονείς τους είναι άνεργοι ώστε να μπορούν να παίρνουν το επί-δομα ενοικίου με ελαστικότερα κριτήρια και να εισάγονται με προτεραιότητα στις φοιτητικές εστίες.

• Μείωση των φοιτητικών εισιτηρίων σε αστικά και υπεραστικά ΜΜΜ κατά 50%

και όπου είναι δυνατό εντελώς δωρεάν μετακίνηση.

• Έκπτωση 10-15% στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ (ηλεκτροδότηση, σταθερή τη-λεφωνία και ύδρευση) για τα σπίτια των φοιτητών-σπουδαστών, μέσα από κοινή αίτηση που θα καταθέτουν ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής στα κατά τόπους κατα-στήματα των ΔΕΚΟ.

• Μέσα από τη σύμπραξη των ιδρυμάτων και ιδιωτών (ΣΔΙΤ) μπορούν να δημιουρ-γηθούν νέες εγκαταστάσεις με εστίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία. Οι φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια για δωρεάν στέ-γαση θα μπορούν, αντί να αναζητούν λύσεις με υψηλά ενοίκια, να καταβάλουν ένα χαμηλό μίσθωμα ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή στέγη. Σημειώνεται εδώ πως

Page 5: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

οι εστίες αυτές θα λειτουργούν συμπλη-ρωματικά ως προς τις κύριες, οι οποίες και χρηματοδοτούνται από το κράτος.

• Διεύρυνση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνονται δεκτοί οι φοιτητές και οι σπουδαστές στις φοιτητικές εστίες.

• Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτι-κών ιδρυμάτων μέσω της δημιουργίας ασύρματου δικτύου (Wi-fi hot spots).

• Επαναφορά της επιδό-τησης φορητών υπο-λογιστών (Laptop) στο 20% των εισαχθέντων κάθε νέου ακαδημαϊ-κού έτους.

• Συνεργασία με τις εταιρείες παραγω-γής λογισμικών για την παροχή δωρεάν πακέτων εκμάθησής τους στους φοι-τητές-σπουδαστές. Το προσφερόμενο λογισμικό πακέτο θα πρέπει να αντιστοι-χεί στο επιστημονικό πεδίο κάθε φοιτητή - σπουδαστή.

• Μείωση 10% στα παράβολα για τις συ-ναλλαγές των φοιτητών με το δημόσιο

(έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση διαβατηρίου) με επίδειξη της φοιτητικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου απο-δεικτικού της φοιτητικής ιδιότητας.

• Επανεξέταση των κριτηρίων μετεγγραφής που σχετίζονται με αιφνίδιες μεταβολές των οικογενειακών συνθηκών του φοι-τητή - σπουδαστή (π.χ. λόγοι υγείας κλπ.).

• Δημιουργία Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης

Φοιτητών - σπουδαστών σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ,

με στόχο την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχολο-

γικής υποστήριξης των φοιτη-τών και σπουδαστών, ατομικά ή

ομαδικά, σε θέματα της καθημε-ρινότητάς τους.

• Αξιοποίηση μη-χρησιμοποιούμενων χώρων στα

Ιδρύματα για τη δημιουργία υπο-δομών ατομικής και ομαδικής άθλησης, στις οποίες μπορούν να έχουν πρό-σβαση όλοι οι φοιτητές ή σπουδαστές του Ιδρύματος και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των υποδομών που ήδη υπάρχουν.

Page 6: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

• Απασχόληση προπτυχιακών Φοι-τητών - Σπουδαστών σε ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ. Ο τομέας της επιστημονικής έρευνας είναι ο κατ’ εξοχήν ελκυστικός για τους νέους επιστήμονες κάθε βαθμίδας. Θε-ωρούμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών - σπουδαστών με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις σε ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να προσφέρεται προαιρετικά και στο προπτυχιακό επίπε-δο. Οι φοιτητές - σπουδαστές θα μπο-ρούν να λαμβάνουν μια μικρή αμοιβή από το Ίδρυμα για τη συνεισφορά τους στην υποστήριξη της έρευνας, αλλά και πολύτιμη εμπειρία σχετικά με τις δια-δικασίες παραγωγής νέας γνώσης στα διάφορα επιστημονικά αντικείμενα.

• Μερική απασχόληση φοιτητών ή σπουδαστών στη διοικητική και τε-χνική υποστήριξη των Ιδρυμάτων. Το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα να καλύπτει μέρος των αναγκών του προ-σλαμβάνοντας φοιτητές και σπουδαστές σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με την εισαγωγή οικονομικών, κοινωνικών και ποιοτικών κριτηρίων για την επιλογή αυτών που θα καλύψουν τις θέσεις ερ-γασίας. Π.χ. θα μπορούν να απασχολού-νται στις βιβλιοθήκες ή τα εργαστήρια του Ιδρύματος.

• Οργάνωση προγραμμάτων παροχής εθελοντικής εργασίας προς κοινωφε-λείς φορείς και ιδρύματα.Το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας θα προσδιορίζεται από το αντικείμενο σπουδών. Για παράδειγμα, φοιτητές

Ενίσχυση της φοιτητικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι πολλοί συμφοιτητές μας αναγκάζονται να εργαστούν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του κόστους φοίτησης, πολλές φορές σε αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τα Ιδρύματα θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να ενισχύουν τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών και σπουδαστών σε συναφή αντικείμενα με τις σπουδές τους, ώστε να ξεκινήσουν από νωρίς να αποκτούν πρακτική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

Page 7: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Ιατρικής θα μπορούν να εργάζονται εθε-λοντικά σε ιδρύματα για παιδιά, φοιτητές - σπουδαστές Νοσηλευτικής σε γηρο-κομεία, φοιτητές Νομικής σε δικαστήρια και σωφρονιστικά ιδρύματα, φοιτητές - σπουδαστές Παιδαγωγικών σχολών σε φυλακές ανηλίκων και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ο.κ. Ο χρόνος εθελοντικής εργασίας θα πιστοποιείται από το φορέα απασχόλησης, θα προσμετράται ως προϋ-πηρεσία (με δυνατότητα αναφοράς στο βιογρα-φικό και παροχή μορίων για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ), ενώ δυνατή θα είναι η λήψη και συ-στατικής επιστολής από τους συμμετέχοντες.

• Ευέλικτα προγράμματα μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές - σπουδαστές.Δημιουργία ειδικού κλιμακίου για τους εργαζόμενους φοιτητές - σπουδαστές, με τις παραδόσεις των μαθημάτων να πραγ-ματοποιούνται σε απογευματινές ώρες. Επίσης, αξιοποίηση στο έπακρο των

δυνατοτήτων που παρέχει η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning, e-class).

• Προσμέτρηση της πρακτικής άσκη-σης ως προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα. Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

των φοιτητών και σπουδα-στών στο πλαίσιο των

ειδικών προγραμμάτων κάθε ιδρύματος να μπορεί να καταγράφε-ται στο βιογραφικό ως εργασιακή εμπειρία, αποδεικνυόμενη από ειδικό πιστοποιητικό και συνοδευτική συστα-τική επιστολή από τον εργοδότη ή τον υπεύ-θυνο για την πρακτική άσκηση καθηγητή. Η

πρακτική αυτή θα ανα-γνωρίζεται ως προϋπηρεσία

στους διαγωνισμούς του Δημοσίου παρέχοντας μόρια στον ΑΣΕΠ, πράγ-

μα που δεν ίσχυε μέχρι τώρα.

Page 8: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

• Ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρη-ματικότητας (Startups)Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και υπο-δομών των Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη, από τους φοιτητές - σπουδαστές, ιδεών που μπορεί να αξιοποιηθούν επιχειρη-ματικά. Υποστήριξη από τους καθηγητές, που θα έχουν το ρόλο του «μέντορα».i. Το χρονικό διάστημα ενασχόλησης με την ανάπτυξη επιχειρηματικού project να μπορεί να αναγνωρίζεται ως πρακτική άσκηση. ii. Διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των φοιτητών και σπουδαστών από κοινοτικά (ΕΣΠΑ) και ιδιωτικά κεφάλαια (venture capital). iii. Καθιέρωση πανελλήνιου διαγωνι-σμού μεταξύ των ιδρυμάτων με έπαθλο τη χρηματοδότηση για τις επιχειρηματι-κές ιδέες φοιτητών και σπουδαστών με το μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας και οικονομικής αποτελεσματικότητας. iv. Δημιουργία θεσμού Βραβείων Φοιτη-τικής Επιχειρηματικότητας (πιθανή συγ-χρηματοδότηση από Ιδιωτικό Τομέα) με παροχή χρηματικών επάθλων και άλλων προνομίων.

Page 9: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Παροχή πιστοποίησης ατομικών δεξιοτήτων

Η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι κάποιος παραγωγικός και ανταγωνιστικός. Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα θα πρέπει εκτός από την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, να προσφέρουν ατομικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν οι φοιτητές ή σπουδαστές να αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους πορεία. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

• Απόκτηση Επάρκειας Γνώσης Ηλε-κτρονικών ΥπολογιστώνΌλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα πρέπει να εισάγουν στα προγράμματα σπου-δών μαθήματα και σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και βασικών υπολογιστικών προγραμμάτων. Η παρακο-λούθηση και επιτυχής εξέ-ταση θα συνοδεύεται από χορήγηση πιστοποιητι-κού επάρκειας γνώσης. Για σχολές και τμήματα όπου στα πλαίσια του αντικειμένου σπουδών χρησιμοποιούνται εξειδικευ-μένες υπολογιστικές εφαρμογές να χορηγείται και πιστοποιητικό γνώσης των εφαρμογών αυτών. Τα πιστοποιη-τικά επάρκειας γνώσης υπολογιστικών συστημάτων που θα χορηγεί κάθε Ακα-δημαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να τηρούν τις

προδιαγραφές που θέτει το Κράτος και να γίνονται αποδεκτά από αυτό.

• Δημιουργία Κέντρων Γλωσσομάθει-αςΤα εν λόγω Κέντρα θα μπορούν να εκπαιδεύουν σε τουλάχιστον δύο ξένες

γλώσσες τους προπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές του εκάστοτε ιδρύματος. Μέτα την εκπαίδευση θα ακολου-

θούν εξετάσεις, με βάση τα διεθνή πρότυπα στην εκμά-

θηση ξένων γλωσσών, και η επιτυχής περάτωσή τους θα

οδηγεί στην απόκτηση πιστοποι-ητικού γλωσσομάθειας, ισότιμου

του Κρατικού και αναγνωρισμένου από το Κράτος, και κατ’ επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Page 10: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

• Τη δημιουργία του Κέντρου Εξυπη-ρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) το οποίο θα λειτουργεί στα πρότυπα των ΚΕΠ και θα βοηθά τους φοιτητές - σπουδαστές στις συναλλαγές τους με το Ίδρυμα και την Πολιτεία (π.χ. αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά του Δημοσίου).

• Σύσταση ειδικής Ανεξάρτητης Διοικη-τικής Αρχής (ΑΔΑ) για την προάσπιση των συμφερόντων των φοιτητών και σπουδαστών. Ο «Συνήγορος του Φοιτη-τή-Σπουδαστή» θα επιλαμβάνεται για τις αναφορές των φοιτητών - σπουδαστών σχετικά με την εφαρμογή της εκπαι-δευτικής νομοθεσίας, προβλήματα που προκύπτουν από τη σχέση των νέων με τη Διοίκηση των Ιδρυμάτων αλλά και εργασιακά προβλήματα (π.χ. φοιτητικές –επαγγελματικές ή στρατιωτικές- άδειες).

• Απλούστευση των διαδικασιών και ελαχιστοποίηση της χρονικής τους δι-άρκειας για την εξυπηρέτηση φοιτητών

και σπουδαστών με αναπηρία (κινητικά προβλήματα, τυφλοί, κωφοί), π.χ. εξά-λειψη γραφειοκρατίας για τη μεταφορά των ατόμων με κινητικά προβλήματα με τα ειδικά αμαξίδια του ΑΕΙ, παροχή συγ-γραμμάτων σε ψηφιακή μορφή ή κατ’ ευθείαν σε σύστημα Braille για φοιτητές με προβλήματα όρασης.

• Δημιουργία της «Κάρτας Φοιτητή - Σπουδαστή». i. Η κάρτα θα εκδίδεται δωρεάν από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ σύμφω-να με τα πρότυπα της «Διεθνούς Φοιτητι-κής Κάρτας» (ISIC) η οποία τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ii. Θα λειτουργεί ως φοιτητική ταυτό-τητα στα πλαίσια της κάθε Σχολής, με την οποία ο φοιτητής - σπουδαστής θα μπορεί να εξυπηρετηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, αλλά και από τις υπόλοιπες φοιτητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας

Είναι κοινό φαινόμενο στην πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας, οι φοιτητές ή σπουδαστές να έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι με σωρεία προβλημά-των γραφειοκρατίας και καθυστερήσεις. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

Page 11: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

iii. Θα αντικαταστήσει το Δελτίο Φοιτητι-κού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) τόσο στο εσωτε-ρικό όσο και στο εξωτερικό.iv. Θα έχει τη λειτουργία βιβλιαρίου υγείας με ηλεκτρονικές εγγραφές για όσους φοιτητές ή σπουδαστές ασφαλί-ζονται για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη μέσω του Ιδρύματος.

Page 12: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

• Ριζική αναμόρφωση των Γραφείων Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.i. Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαι-σίου και αύξηση της χρηματοδότησής των Γραφείων κάθε Ιδρύματος. ii. Τα Γραφεία Διασύνδε-σης θα βοηθούν τους φοιτητές-σπουδαστές σε πρακτικά ζητήματα σχετικά με την εύρεση εργασίας και θα λει-τουργούν ως διαμεσολα-βητές μεταξύ της αγοράς εργασίας και των φοιτη-τών - σπουδαστών, τελει-όφοιτων και πρόσφατων απόφοιτων που αναζητούν απασχόληση.iii. Βασικό όργανο του Γραφείου Δια-σύνδεσης θα αποτελεί ο Σύμβουλος

Εργασίας με αρμοδιότητα την παροχή των κατάλληλων οδηγιών προς τους

απόφοιτους, αλλά και τους προπτυχιακούς φοιτητές - σπουδαστές, ώστε να έχουν οι δεύτεροι ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τους επιμέρους κλά-δους, για την προσφορά θέσεων εργασίας που αφορά το επιστημονικό

τους αντικείμενο και τα επαγγελματικά τους

δικαιώματα. iv. Κάθε Γραφείο θα διατηρεί

ιστότοπο όπου ο εκάστοτε ενδι-αφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει το βιογραφικό του σημείωμα.

Αποτελεσματικότερη Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας

Πέρα από τα ιδιαίτερα σημαντικά κοινωνικού χαρακτήρα μέτρα στήριξης του φοιτητή-σπουδαστή, θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντική η συμβολή των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, και γενικότερα της Πολιτείας, στην πορεία του νέου και μετά τη λήψη του πτυχίου του. Θεωρούμε θεμελιώδες συστατικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης την προετοιμασία των νέων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τον εφοδιασμό τους με γνώ-σεις, δεξιότητες και εμπειρία. Η διαμόρφωση εργαζομένων με υψηλό γνωστικό υπόβα-θρο που θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα των Ιδρυμάτων. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:

Page 13: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Ο ιστότοπος αυτός θα αποτελέσει στην ουσία «δεξαμενή» βιογραφικών τα οποία θα προωθεί το Γραφείο στις ενδιαφε-ρόμενες επιχειρήσεις ανά επιστημονικό αντικείμενο και κλάδο δραστηριοποίη-σης. Παράλληλα και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας ενώ θα παρέχεται ενημέρωση και για τους επικείμενους διαγωνι-σμούς του Δημοσίου.v. Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτώνται πληροφο-ρίες για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσω-τερικό και εξωτερικό, καθώς και ενημερω-τικό υλικό για όλες τις υποτροφίες που αφορούν το Ίδρυμα και τους φοιτητές-σπου-δαστές του. vi. Συνεργασία των Γραφείων Διασύν-δεσης με τα κατά τόπους Επιμελητήρια και τους Επιστημονικούς Συλλόγους για την καλύτερη σύνδεση των Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας κάθε περιοχής.

• Σύμβουλος ΣταδιοδρομίαςΣε κάθε Σχολή ή Τμήμα (ανάλογα με την ομοιότητα των αντικειμένων) θα υπάρχει ειδικός Σύμβουλος (κατά κανόνα κα-θηγητής) για ζητήματα μεταπτυχιακών σπουδών και σταδιοδρομίας, στον οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι ενδια-φερόμενοι φοιτητές και σπουδαστές.

• Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματι-κότητας

i. Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων (φορολογικές απαλλαγές, προνόμια στη χρηματοδότηση και παροχή εγγυήσεων από το κράτος)

για την ανάπτυξη επιχει-ρηματικών πρωτοβουλιών, μέσα σε χρονικό πλαίσιο δύο

ετών από τη λήψη του πτυχί-ου.

ii. Δημιουργία ταμείου επεν-δύσεων αποφοίτων. Το ταμείο αυτό θα

τελεί υπό την αιγίδα των Ιδρυμάτων και θα αντλεί πόρους από διάφορες πηγές ώστε να επιδοτεί επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων στα πρώτα τους εργασιακά και επιχειρηματικά βήματα.

Page 14: Κοινωνική Πρόταση Παιδείας

Κοινωνική ΠρότασηΔΑΠ-ΝΔΦΚwww.dap.gr