Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

19
Εργασία-8: Εργασία-8: Γραφικές Παραστάσεις δύο Γραφικές Παραστάσεις δύο διαστάσεων διαστάσεων Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων δεδομένων

description

Εργασία -8 : Γραφικές Παραστάσεις δύο διαστάσεων. Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων. Εκτέλεση του προγράμματος. To πρόγραμμα Origin ( OriginPro 7.5) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο γραφικής αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Page 1: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

-8:Εργασία-8:Εργασία Γραφικές Παραστάσεις δύο Γραφικές Παραστάσεις δύο

διαστάσεωνδιαστάσεων . Ομάδα Γ Επεξεργασία πειραματικών . Ομάδα Γ Επεξεργασία πειραματικών

δεδομένωνδεδομένων

Page 2: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

To πρόγραμμα Origin (OriginPro 7.5) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο . πακέτο γραφικής αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων

, , Είναι γρήγορο με πολλές δυνατότητες εύκολο στην χρήση και αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις επιστήμες που απαιτούν , γραφικές παραστάσεις διαχείριση δεδομένων και ανάλυση

. αποτελεσμάτων Το πρόγραμμα OriginPro , παρέχει σε γραφικό περιβάλλον

δυνατότητες απευθείας εισαγωγής δεδομένων ή εισαγωγή από , εξωτερικά αρχεία δεδομένων δημιουργίας επαγγελματικών

γραφικών και εξαγωγής τους σε πλήθος διαφορετικών.μορφοποιήσεων

Εκτέλεση του προγράμματος Εκτέλεση του προγράμματος

Page 3: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται από το σχετικό μενού ή , το σχετικό εικονίδιο ενώ η αρχική του οθόνη φαίνεται

. παρακάτω Το Origin αυτόματα ανοίγει ένα δίστηλο φύλλο για εισαγωγή

(δεδομένων Data1) ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνονται άλλα δύο παράθυρα o Project Explorer ( ) αριστερά και το

Results Log ( ). δεξιά

Αρχική οθόνη Αρχική οθόνη

Για να/εμφανίσετε εξαφανίσε

τε τα δύο αυτά παράθυρα επιλέξτε

από το μενού View τα ονόματα τους

Page 4: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

;Τι περιλαμβάνει μια γραφική παράσταση ;Τι περιλαμβάνει μια γραφική παράσταση

Page 5: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Για να δημιουργήσετε τη γραφική

παράστασηαπό μια συνάρτηση

επιλέξτεFile-New-Graph

Δημιουργία γραφικής παράστασης Δημιουργία γραφικής παράστασηςσυνάρτησηςσυνάρτησης

To Origin δημιουργεί ένα κενό γραφικό παράθυρο

και στη συνέχεια επιλέγουμε

Graph-Add Function Graph

Πόσα σημεία να;δημιουργήσει

Τι τιμές να δώσει ;στο Χ

Εισαγωγή έτοιμων συναρτήσεων από τη

Originβιβλιοθήκη του

Εδώ μπορούμε να εισάγουμε τη συνάρτηση της

επιλογής μας

Page 6: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Το Origin . ανοίγει ένα φύλλο εργασίας με δύο στήλες Για να προσθέσουμε μια στήλη ακόμα επιλέγουμε το μενού Column

menu και επιλέγουμε Add New Columns. Με την επιλογή ΟΚ 1. εισάγουμε τον προκαθορισμένο αριθμό στηλών που είναι Μια

νέα στήλη με όνομα C(Y) . εμφανίζεται .Ηπροσθήκη στηλών γίνεται και εναλλακτικά από το εικονίδιο

Αλλάξτε τον τύπο της στήλης C κάνοντας click στην αντίστοιχη επικεφαλίδα C(Y). Επιλέξτε την επιλογή Set as Y Error. Η στήλη

C τώρα έχει νέα επικεφαλίδα C(yEr±) και αποτελεί τη στήλη των . σφαλμάτων

Εισαγωγή Εισαγωγή δεδομένωνδεδομένων

Set Column Values

Page 7: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

1. Από το μενού Plot επιλέξτε την επιλογή Line + Symbol.

2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Plot Setup από όπου μπορείτε . να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε

3. Επιλέξτε την column A ως X και column B για Y.

4. .Όταν τελειώσετε επιλέξτε ΟΚ

Δημιουργία γραφικών παραστάσεων Δημιουργία γραφικών παραστάσεων

Page 8: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Ας αλλάξουμε τώρα το στυλ της γραμμής που συνδέει τα . πειραματικά σημεία

Με Double-click σε οποιοδήποτε πειραματικό σημείο εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε

, , τον τύπο της γραφικής παράστασης το χρώμα το στυλ της γραμμής , . που συνδέει τα σημεία το σχέδιο που απεικονίζονται τα σημεία

Διαμόρφωση γραφικών παραστάσεων Διαμόρφωση γραφικών παραστάσεων

Page 9: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Ανοίξτε ένα νέο φύλλο εργασίας από την επιλογή File - New και στη

συνέχεια επιλέξτε Worksheet.

Στη συνέχεια επιλέξτε File - Import > Simple Single ASCII οπότε

εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου :εισαγωγής δεδομένων

Εισαγωγή δεδομένων από υπάρχοντα αρχεία Εισαγωγή δεδομένων από υπάρχοντα αρχεία Τα αρχεία Excel μπορούν να ανοιχθούν από το OriginPro με την

επιλογή File - Open Excel . απευθείας Εκτός από αρχεία Excel με την επιλογή File - Import μπορείτε να

: εισάγετε δεδομένα από διαφόρους τύπους αρχείων ΑSCII, Lotus,

dBASE, DIF, Thermo Galactic, MATLAB, MiniTab, LabTech, SigmaPlot,

Sound, Mathematica, Kaleidagraph και pCLAMP.

Page 10: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ρωτάει αν επιθυμείτε ( να κράτησετε και τις παλιές γραφικές παραστάσεις Επιλέξτε

<Yes>). Στη συνέχεια εμφανίζονται οι επιλογές διευθέτησης των . επίπεδων και του διαχωρισμού των γραφικών

Πολλαπλά επίπεδα γραφικών Πολλαπλά επίπεδα γραφικών παραστάσεων παραστάσεων 2 . Αρχικά δημιουργήστε τις ή περισσότερες γραφικές

Έχοντας όλες τις σχετικές γραφικές παραστάσεις ανοικτές και επιλέγοντας μια από αυτές επιλέξτε Merge all Graph Windows από

το μενού Edit.

Αφήστε τις προκαθορισμένες επιλογές και επιλέξτε <OK>. Αν

είχατε δημιουργήσει δύο γραφικές παραστάσεις αυτές θα

εμφανιστούν η μια κάτω από την άλλη όπως δείχνει και το

. παρακάτω σχήμα Από το μενού Edit και την επιλογή

Add & Arrange Layers μπορείτε να μεταβάλλετε το κατακόρυφο

διάστημα μεταξύ των δύο .γραφικών παραστάσεων

Page 11: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Για να αποκτήσετε μια εκτύπωση της γραφικής παράστασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης

Windows. που είναι κοινό σε όλες τις εφαρμογές των Απλά επιλέξτε File – Print για να ανοίξει το παρακάτω πλαίσιο: διαλόγου

Εκτύπωση γραφικών παραστάσεων Εκτύπωση γραφικών παραστάσεων

Οι επιλογές που έχετε είναι να αλλάξετε το μέγεθος του

, χαρτιού ο προσανατολισμός

εκτύπωσης και άλλες επιλογές επιλέγοντας το

Properties. κουμπί

Αφού επιλέξετε τις κατάλληλες επιλογές

<OK> πατήστε και με ένα <OK> δεύτερο μπορείτε να

.εκτυπώσετε

Page 12: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

• Ας δοκιμάσουμε να εκτυπώσουμε περισσότερα του ενός . γραφήματα στην ίδια σελίδα Επιλέξτε File – ew Ν και επιλέξτε

Layout.

• . Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται με μια λευκή σελίδα• Από την επιλογή Layout - Add Graph / ή και Layout - Add Worksheet

για να προσθέσετε γραφήματα και πίνακες στην λευκή σελίδα .ώστε να εκτυπωθούν

• Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των γραφημάτων και των πινάκων και να τα ευθυγραμμίσετε χρησιμοποιώντας τη γραμμή

. εργαλείων αντικειμένων που φαίνεται παρακάτω

Αν δεν εμφανίζεται αυτή η γραμμή εργαλείων μπορείτε να την εμφανίσετε επιλέγοντας View - Toolbars - Object Edit. Με βάση

αυτές τις οδηγίες μπορείτε να δημιουργείστε μια σελίδα που να περιέχει το γράφημα και τον αντίστοιχο πίνακα στην ίδια

.σελίδα

Εκτύπωση γραφικών παραστάσεων Εκτύπωση γραφικών παραστάσεων

Page 13: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Εκτός από τη δυνατότητα εκτύπωσης έχετε τη δυνατότητα να , εξάγετε μια γραφική παράσταση σε μορφή εικόνας οπότε και

να την χρησιμοποιήσετε ως αντικείμενο σε άλλα ( . . προγράμματα π χ Word, Powerpoint, Latex).

Από το μενού File επιλέξτε την επιλογή Export Page επιλέγοντας το format εικόνας που επιθυμείτε από μια μεγάλη

: σειρά επιλογών που περιλαμβάνει αρχεία εξόδου τύπου AI, BMP, CGM, DXF, EMF, EPS, GIF, JPG, PCX, PDF, PNG, PSD, TGA, TIF, WMF, XPM και XWD.

Αποθηκεύστε το τελευταίο γράφημα μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα που δημιουργήσατε σε μορφή tiff, wmf, jpg και ελέγξτε

: το μέγεθος των αντίστοιχων αρχείων μέσα από την επιλογήFile - Export Page επιλέγοντας κάθε φορά από το αντίστοιχο

(πλαίσιο διαλόγου τον αντίστοιχο τύπο tiff, wmf, jpg) και αποθηκεύστε τα στον προσωπικό σας χώρο Z:

Για να εισάγετε τις εικόνες αυτές στο Word ανοίξτε το πρόγραμμα Word και από την επιλογή Insert Picture from file

εισάγετε τα τρία αυτά αρχεία σε ένα υπάρχον έγγραφο τουWord.

Διασύνδεση του Διασύνδεση του Origin Origin με άλλα με άλλαπρογράμματαπρογράμματα

Page 14: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Σε περίπτωση που ολοκληρώσαμε την εργασία μας μπορούμε να την αποθηκεύσουμε σαν αρχείο του Origin

(*.opj) που περιέχει όλα τα φύλλα εργασίας αλλά και όλες τις γραφικές παραστάσεις σε ένα μόνο αρχείο μέσα από τις επιλογές Save Project και Exit από το

μενού File.

Επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε μεμονωμένες γραφικές παραστάσεις ή φύλλα εργασίας από την

επιλογή File - Save Window As και να τα συμπεριλάβετε .στη συνέχεια σε άλλες εργασίες

Origin Για να ανοίξουμε μια εργασία του(Project) File > Open ή επιλέγοντας το

Open. εικονίδιο

- Άνοιγμα Αποθήκευση Αρχείων- Άνοιγμα Αποθήκευση Αρχείων

.Είναι μια καλή πρακτική να σώζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ εργαζόμαστε

Page 15: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

1. Επιλέξτε μια στήλη που περιέχει τις . πρωτογενείς πειραματικές μετρήσεις

2. :Από το μενού επιλογών επιλέγω Plot Plot Statistical Graphs Statistical Graphs HistogramHistogram

3. -click Δεξί στο παράθυρο γραφικών και επιλέξτε Plot DetailsPlot Details .από το μενού

4. Επιλέξτε Curve TypeCurve Type Data Data NormalNormal 5. Η καμπύλη που μόλις δημιουργήσατε

είναι μια κανονική κατανομή και στηρίζεται στη μέση τιμή και στην

. τυπική απόκλιση Η καμπύλη κανονικοποιείται στη μέγιστη τιμή

. του διαγράμματος6. :Επιλογές Καμπυλών Lognormal,

Poisson, Exponential, Laplace, Lorentz

Πως θα κάνουμε ένα ιστόγραμμα θα υπολογίσουμε τη σχετική συνάρτηση

; που περιγράφει την κατανομή

1Παράδειγμα

Page 16: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

;Πως θα κάνουμε ένα πολικό διάγραμμα

1. Με κρατημένο το CtrlCtrl- επιλέξτε τις στήλες AA και CC και δημιουργήστε ένα πολικόδιάγραμμα.

2. Με κρατημένο το ALTALT -και διπλό click στο επίπεδο 11 προσθέστε τα δεδομένα της

στήλης ΒΒ στο επίπεδο αυτό. 3. Με δεξί-click 1 στο επίπεδο επιλέξτε Layer Layer

PropertiesProperties και DisplayDisplay και στη συνέχεια επιλέξτε το check box 'Grid on Top of Data'Grid on Top of Data'. Επιλέξτε ApplyApply.

4. Επιλέξτε τη σειρά δεδομένων C και αλλάξτε το Line colorLine color σε Dark CyanDark Cyan και επιλέξτε το check boxcheck box 'Fill Area Under 'Fill Area Under

Curve'Curve' checkbox. 5. H επιλογή PatternPattern καθορίζει το χρώμα του

γεμίσματος.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0o

30o

60o

90o

120o

150o

180o

210o

240o

270o

300o

330o

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Effi

cien

cy

TheoreticalMeasured

Antenna Efficiency @ 1.2GHz

2Παράδειγμα

Page 17: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

1. B Επιλέξτε τη στήλη του φύλλου εργασίας και δημιουργήστε ένα .διάγραμμαπίτας

2. -click Plot Details.Μεδεξί στο διάγραμμα επιλέξτε3. Pie Geometry :Στην επιλογή βάλτε 3D View Angle 3D View Angle 15, Thickness 15, Thickness 30, Rotation Starting Azimuth 30, Rotation Starting Azimuth 125125 Radius/Center Rescale Radius Radius/Center Rescale Radius 5, Displacement 5, Displacement 20 20

Explode Wedge Explode Wedge WhiteWhite4. Στην επιλογή LabelsLabels, επιλέξτε CategoriesCategories και PercentagesPercentages. ΜηνΜην επιλέγετε το

check box Associate with Wedge.5. Στην επιλογή PatternPattern επιλέξτε Border colorBorder color Light GrayLight Gray, Fill color to IncrementFill color to Increment,

starting from Winestarting from Wine.6. 1 Επιλέξτε το επίπεδο και από την επιλογή BackgroundBackground βάλτε το χρώμα

τουφόντου σε Dark CyanDark Cyan.7. Οι διάφορες ετικέτες μπορούν να μετακινηθούν και να μορφοποιηθούν

. ανεξάρτητα Στις λεπτές φέτες μπορείτε να βάλετε βέλη για .μεγαλύτερη ευκρίνεια

;Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα γράφημα πίτας 3Παράδειγμα

Page 18: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

82 84 86 88 90 921E-3

0,01

0,1

1

10

10082 84 86 88 90 92

770

780

790

0

2

4

6

As Grown Annealed T

C

Left

Y A

xis

Title

Bottom X Axis Title

Rig

ht Y

Axi

s Ti

tle -

Laye

r 2

Top X Axis Title

Rig

ht Y

Axi

s Ti

tle -

Laye

r 3

1. . . Επιλέξτε δύο στήλες π χ Tc(X)Tc(X) και P(Y)P(Y) για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα

scatter.2. -click 1 Με δεξί στο εικονίδιο του επιπέδου

στην πάνω αριστερή γωνία Layer Layer Properties Size/Speed WidthProperties Size/Speed Width (under Layer Area) 60.

3. Επιλέξτε από το μενού EditEdit New New Layer(Axes):(Linked):Top X+Right YLayer(Axes):(Linked):Top X+Right Y.

4. -click 2 Δεξί στο επίπεδο και επιλέξτε Layer Layer ContentsContents, και προσθέστε μια νέα σειρά

δεδομένων data1_tadata1_ta και τα αντίστοιχα: σφάλματα data1_errdata1_err.

5. Επιλέξτε Layer Properties - Link Axes Scales Layer Properties - Link Axes Scales - X- X Axis LinkAxis Link to Straight(1to Straight(1 to 1).to 1).

Πως μπορώ να ενώσω πολλαπλά γραφήματα με διαφορετικούς;άξονες

6. -click Διπλό στον X-axis X-axis 82 92 και βλατε την κλίμακα από ως και την επιλογήRescaleRescale στο ManualManual.

7. Επιλέξτε τον αριστερό Y axisY axis Log10. : 1e-3 και αλλάξτε τον τύπο το Βάλτε τα όρια 100. ως

8. Διπλό-click στον δεξιό Y axisY axis 765 795, 10. και βάλτε τα όρια ως με βήμα9. -click Επιλέξτε με δεξί εκτός των αξόνων add Newadd New Layer(Axes): (Linked):Right YLayer(Axes): (Linked):Right Y.10. -click 3, Επιλέξτε με δεξί το επίπεδο και προσθέστε στο επίπεδο αυτό ένα σετ

data1_dtc.δεδομένων11. Επιλέξτε Layer PropertiesLayer Properties, και μετά Link AxesLink Axes ScalesScales και επιλέξτε LayerLayer 11. 12. Στο πλαίσιο διαλόγου του άξονα στην επιλογή Title & Format tabTitle & Format tab, βάλτε Axis Axis

Position % From RightPosition % From Right 20. και βάλτε την τιμή

Παράδειγμα 4

Page 19: Ομάδα Γ. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

1. Ενεργοποιήσετε το υπάρχον γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα .ένθετο γράφημα

2. Επιλέξτε Tools Tools - LayerLayer – AddAdd για να δημιουργήσετε ένα δεύτερο επίπεδο στο .υπάρχον γράφημα

3. Επιλέξτε το νέο αυτό επίπεδο και μετακινήστε το στην πάνω αριστερή γωνία του . αρχικού γραφήματος και μικρύνετε το σε μέγεθος

4. -click Με διπλό στον ΧΧ- 70 80 άξονα και βάλτε τις τιμές και ενώ στην αντίστοιχη επιλογή για τον ΥΥ- 0.007 0.021. άξονα και Μεγαλώστε το μέγεθος της

.γραμματοσειράς των ετικετών5. 1 2 Ενεργοποιήστε το επίπεδο και επαναλαμβάνοντας το βήμα ώστε να

δημιουργήσετε και ένα τρίτο επίπεδο το οποίο τοποθετήστε στην κάτω δεξιά .γωνία του αρχικού γραφήματος

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

70 75 80

0,010

0,015

0,020

75,5 76,0 76,5

0,015

0,020

0,025

Cp

(cal

/deg

)

Temperature(°C)

dCp

;Πως μπορώ να ενσωματώσω σε ένα γράφημα ένα ένθετο γράφημα

6. -click Με διπλό στον ΧΧ- άξονα και βάλτε τις 75.3 76.6 τιμές και ενώ στην αντίστοιχη

επιλογή για τον ΥΥ- 0.012 0.0271. άξονα και Μεγαλώστε το μέγεθος της

.γραμματοσειράς των ετικετών7. click Με αριστερό οπουδήποτε πάνω στο

1 επίπεδο επιλέξτε Plot Details SetPlot Details Set - line colorsline colors .και για τα τρία επίπεδα

8. Με την επιλογή Box ToolBox Tool μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια γύρω από τα επίπεδα

1 2 ( και Για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων ToolsTools επιλέξτε από το μενού

View: ToolbarsView: Toolbars, την αντίστοιχη γραμμή). click εργαλείων Με αριστερό και

'Properties'Properties', επιλέξτε set colorset color blackblack, line typeline type DoDot και fill fill HollowHollow.

9. Προσθέστε βέλη ώστε να συνδέσετε τα .ένθετα με τα πλαίσια

Παράδειγμα 5