ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

of 18 /18
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Embed Size (px)

description

ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. Operation System. Operation System. Operation System. Work Stations. Σύστημα Μετάδοσης. ΣΧΕΣΗ ΤΜΝ & ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. TMN. Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων. DCN. Σύστημα Μετάδοσης. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Page 1: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΤΕ Α.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Page 2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΕΣΗ ΤΜΝ & ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Operation System

Operation System

Operation System

Σύστημα Μεταγωγής

Σύστημα Μετάδοσης

Σύστημα Μετάδοσης

Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων

DCN

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο

Work StationsTMN

Σύστημα Μεταγωγής

Σύστημα Μεταγωγής

Page 3: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΒ Λ Α Β Ω Ν

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΕ Π ΙΔ Ο Σ Η Σ

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΔ ΙΑ Ρ Θ Ρ Ω Σ Η Σ

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΑ Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΧ Ρ Ε Ω Σ Η Σ

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΔ ΙΚ Τ Υ Ο Υ

Page 4: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιχειρησιακή Διαχείριση (BML)

Διαχείριση Υπηρεσιών (SML)

Διαχείριση Δικτύου (NML)

Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου (EML)

Στοιχεία Δικτύου (NE)

Page 5: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

…… TMN Γ΄ Επίπεδο, 42 Θέσεις

TMN B΄ Επίπεδο

Στοιχεία Δικτύου

Αθήνα

TMN A΄ ΕπίπεδοΔ

ίκτυ

ο Ε

πικο

ινω

νίας

Δεδ

ομέν

ων

BMLSMLNML

SML, NMLEML

EML

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ TMN ΣΤΟΝ OTE

Page 6: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

NMC2

NMC 2

ΘΕΣΕΙΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ενδεικτικά)

ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

NMC 1NMC 2

ΘΕΣΗ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Page 7: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

                              

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DCN)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΚ Κόμβοι Κορμού ΚΠ Κόμβοι Πρόσβασης ΝΕ Network Elements (Στοιχεία Δικτύου)

155 Mbps STM-1 (ΑΤΜ) 2 Mbps 64 μέχρι 128 Kbps συνδέσεις κυρίως HC

 

Κέντρο Διαχείρισης DCN

ΝΕ

Back-up

ΚΠ ΚΠ. . . .

. . . . . .

ΝΕ

ΚΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΚ ΠΑΤΡΑ

ΚΚ ΑΘΗΝΑ

Page 8: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ένταξη Συστ. Διαχ. HellasCom

Ένταξη Συστ. Διαχ. HellasCom

Σύστημα Διαχ. Άρσης Βλαβών

(Trouble Ticketing)

Σύστημα Διαχ. Άρσης Βλαβών

(Trouble Ticketing)

Ένταξη Συστ. Διαχ.

Καρτοτηλεφώνων

Ένταξη Συστ. Διαχ.

Καρτοτηλεφώνων

Σύστημα Διαχ. Ελέγχου

Πρόσβασης

Σύστημα Διαχ. Ελέγχου

Πρόσβασης

Σύστημα Διαχ. Βοηθητικών

Μονάδων (ΣΔΒΜ)

Σύστημα Διαχ. Βοηθητικών

Μονάδων (ΣΔΒΜ)

Ένταξη Συστ. Προμηθέα

Ένταξη Συστ. Προμηθέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΕποπτεία Δικτύου

Χειρισμός Συναγερμών

Διαχειριστής Μισθωμ. γραμμών

Ολοκλήρωση Μετάδοσης

Ολοκλήρωση Μετάδοσης

KO I

Σ Α Ρ

P D H

 SDH/DXC

Σύστημα Διαχ. Κίνησης μη

πραγμ. χρόνου

Σύστημα Διαχ. Κίνησης μη

πραγμ. χρόνου

Συλλογή Δεδομένων

Χρήσης (UDC)

Συλλογή Δεδομένων

Χρήσης (UDC)

Σύστημα Διαχ. Σηματοδοσίας

SS#7

Σύστημα Διαχ. Σηματοδοσίας

SS#7

Σύστημα Διαχ. Κίνησης

Σύστημα Διαχ. Κίνησης

X-MateNet-

Manager

Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μεταγωγής

Σημ: 1. Στο σχήμα δεν φαίνεται το δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά των πληροφοριών διαχείρισης. 2.  Στο εικονίδιο SDH/DXC (κάτω αριστερά) περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μικροκυματικά.

Page 9: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μεταγωγής Διαχείριση Βλαβών Ψ/Κ Διαχείριση Κίνησης Συλλογή Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Κίνησης Διαχείριση Δικτύου Σηματοδοσίας CCSN7

Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μετάδοσης Διαχείριση Συστημάτων PDH Διαχείριση Συστημάτων Μετάδοσης SDH Διαχείριση Οπτικών Καλωδίων Διαχείριση Μικροκυματικών Ζεύξεων Διαχείριση Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Page 10: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εφαρμογές Διαχείρισης Πρόσθετων Διατάξεων Σύστημα Διαχείρισης Άρσης Βλαβών (Trouble Ticketing) Ένταξη Συστήματος Διαχείρισης HellasCom Ένταξη Συστήματος Διαχείρισης Καρτοτηλεφώνων Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης Σύστημα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων (ΣΔΒΜ) Ένταξη Συστήματος Προμηθέα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Page 11: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαχείριση Κίνησηςπραγμ. χρόνου μη πραγμ. χρόνου

Διαχ. Σηματοδοσίας SS#7

Εθνικό Κέντρο Διαχ. Δικτύου - Αθήνα

AXE EWSD

DCN

Αθήνα

Διαχείριση Βλαβών

Χ-ΜΑΤΕ

ElementManagers

ΝΕΤ-MANAGER

ΤοπικοίΣταθμοί Εργασίας

DCN

AXE EWSD

DCN

Θεσσαλονίκη

Διαχείριση Βλαβών

X-MATE

ElementManagers

AXE EWSD

DCN

Πάτρα

Διαχείριση Βλαβών

ElementManagers

5ESSMT 20

A’ Επίπεδο Διαχείρισης

B’ Επίπεδο Διαχείρισης

Γ’ Επίπεδο

Διαχείριση Κίνησης

ΤοπικοίΣταθμοί Εργασίας

ΤοπικοίΣταθμοί Εργασίας

Συλλογή Δεδομένων Χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΝΕΤ-MANAGER ΝΕΤ-MANAGERX-MATE

Page 12: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

NML TIER 1 MV 38

NML TIER 2

EML MV 36 ENMS ENMS EMOS EMOS SXEM SXEM1353 SH

1353 WX 1353 SH

NEs

all

Marconi

ADMs,

REGs

Σ.8002

ADMs,

REGs

Σ.8002

ADMs &

REGs

Siemens

παλ.

συμβ.

ADMs &

REGs

Siemens

παλ.

συμβ.

DXCs

Siemens

DXCs

Siemens

ADMs &

REGs

Σ.8006

DXCs Σ.8006

P/H φορείς SDH

Siemens Siemens Intracom

ΣΑΡ

ΟΠΤ. ΙΝΕΣ

PDH

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

TNMS 1354 RM

P/H φορείς SDH

P/H φορείς SDH

Οπτικά και Ρ/Η φορείς

Page 13: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

NML TIER 2 MV 38

EML MV 36 ENMS EMOS 1353 SH

NEs

ADMs, REGs,

DXCs

all

Marconi

ADMs,

REGs

Σ.8002

ADMs &

REGs

Siemens

παλ. συμβ.

μικροκυματικά

συστήματα SDH,

STM-0 & STM-1

P/H SDH

Siemens

P/H SDH

Alcatel

MW MW

Υπόμνημα εσωτερική ιδιωτική διεπαφή του Οίκου

διεπαφή ανοικτή έναντι τιμήματος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΣΑΡ ΙΝΕΣ PDHΟΠΤ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Page 14: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

NML TIER 2 MV 38

EML MV 36ENMS

Αθήνας και Θεσ/κης

EMOS

NEs

ADMs, REGs, DXCs

all Marconi

ADMs, REGs Σ.8002

ADMs & REGs

Siemens παλ. συμβ.

μικροκυματικά

συστήματα SDH, STM-0 & STM-1

P/H SDH Siemens

MW

Υπόμνημα

ΤNMS Aθήνας

εσωτερική ιδιωτική διεπαφή του Οίκουδιεπαφή ανοικτή έναντι τιμήματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΣΑΡ ΙΝΕΣ PDHΟΠΤ.

Page 15: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

Συστήματα Διαχείρισης Γ΄ Επιπέδου DCN

Ολοκλήρωση ΔιαχείρισηςΒ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ONUSTM

-1

ONU

ONU

ONUONU

V5.x

STM-1

OLT

Ψ/Κ

ONUSTM

-1

ONU

ONU

ONUONU

V5.x

STM-1

OLT

Ψ/Κ

ONUSTM

-1

ONU

ONU

ONUONU

V5.x

STM-1

OLT

Ψ/Κ

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Page 16: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

EML

Service

Integrated Broadband

NMS

ATM/FR NMS

ATM MS Siemens (46020)

ATM MS Ericsson (MMS)

FR MS

SDH NMS (Marconi)

MV38

SDH MS Siemens

(EMOS, ENMS, SXEM)

SDH MS Alcatel

(1354RM)

SDH MS Marcon i (MV36)

ATM NE Siemens

ATM NE Ericsson

FR NE SDH NE Siemens

SDH NE Alcatel

SDH NE Marconi

36140

36170

AXD 311

AXD 301

Service Gateway

SML

NML

NE

MS = Management system

Management

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ SDH/ATM/FR)

Page 17: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣτοιχείαΣτοιχεία ΔικτύουΔικτύου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων (DCN)

UDC

Ψ/Κ AXE-10 Ψ/Κ EWSDSDH/DXC

ΚΤΕ

Corporate Data Network (CDN)

EK

ΓΡΑΦΕΙΑΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΠΩΛΗΤΩΝ

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

XMATE NETMANAGER Διαχείριση Διαχείριση

Στοιχείων ΔικτύουΣτοιχείων Δικτύου

Διαχείριση Διαχείριση ΔικτύουΔικτύου

Διαχ. Διαχ. ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών

Επιχειρησιακή Επιχειρησιακή ΔιαχείρισηΔιαχείριση

. . . .

.

Page 18: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΩΦΕΛΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ