Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής...

98
Ατυχήματα Ατυχήματα : : Αρχές Αρχές Δημόσιας Δημόσιας Υγείας Υγείας και και Προληπτικής Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Ελένη Ελένη Πετρίδου Πετρίδου Εργαστήριο Εργαστήριο Υγιεινής Υγιεινής και και Επιδημιολογίας Επιδημιολογίας Ιατρική Ιατρική Σχολή Σχολή Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνών Κέντρο Κέντρο Ερευνας Ερευνας και και Πρόληψης Πρόληψης Ατυχημάτων Ατυχημάτων ( ( ΚΕΠΑ ΚΕΠΑ ) ) Προληπτική Ιατρική 4 4 Μαρτίου Μαρτίου 2005 2005

description

Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής. Ελένη Πετρίδου Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κέντρο Ερευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων ( ΚΕΠΑ ) Προληπτική Ιατρική 4 Μαρτίου 2005. Περίγραμμα. Ορολογία - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής...

Page 1: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΑτυχήματαΑτυχήματα: : ΑρχέςΑρχές ΔημόσιαςΔημόσιας ΥγείαςΥγείας

καικαι ΠροληπτικήςΠροληπτικής ΙατρικήςΙατρικής

ΕλένηΕλένη ΠετρίδουΠετρίδουΕργαστήριοΕργαστήριο ΥγιεινήςΥγιεινής καικαι ΕπιδημιολογίαςΕπιδημιολογίας

ΙατρικήΙατρική ΣχολήΣχολή ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΑθηνώνΑθηνών

ΚέντροΚέντρο ΕρευναςΕρευνας καικαι ΠρόληψηςΠρόληψης ΑτυχημάτωνΑτυχημάτων ((ΚΕΠΑΚΕΠΑ))

Προληπτική Ιατρική4 4 ΜαρτίουΜαρτίου 2005 2005

Page 2: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠερίγραμμαΠερίγραμμα

ΟρολογίαΟρολογίαΜέγεθοςΜέγεθος τουτου προβλήματοςπροβλήματος καικαι κόστοςκόστοςΠαράγοντεςΠαράγοντες κινδύνουκινδύνου

ΠρόληψηΠρόληψη τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων ΘεωρίαΘεωρία: 10 : 10 στάδιαστάδια κατάκατά HaddonHaddonBBασικέςασικές αρχέςαρχές δημόσιαςδημόσιας υγείαςυγείαςΠρογράμματαΠρογράμματα πρόληψηςπρόληψης

KKαθορισμόςαθορισμός προτεραιοτήτωνπροτεραιοτήτωνΣχεδιασμόςΣχεδιασμόςΕφαρμογήΕφαρμογήΑποτελεσματικότηταΑποτελεσματικότητα

Page 3: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

««ΑτύχημαΑτύχημα»:»:

ΟξείαΟξεία έκθεσηέκθεση σεσε ενέργειαενέργεια::

μηχανικήμηχανική

θερμικήθερμική

ηλεκτρικήηλεκτρική

χημικήχημική, , συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων συνθηκώνσυνθηκών στέρησηςστέρησης βασικώνβασικών ζωτικώνζωτικών παραμέτρωνπαραμέτρων, , όπωςόπως ηη θερμότηταθερμότητα καικαι τοτο οξυγόνοοξυγόνο

ΕνδιάμεσεςΕνδιάμεσες ήή αδιευκρίνιστεςαδιευκρίνιστες καταστάσειςκαταστάσεις

Page 4: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΟρολογίαΟρολογία

ΑτύχημαΑτύχημα ήή κάκωσηκάκωση ( (Accident vs. injuryAccident vs. injury)) ΤραύμαΤραύμα, , βλάβηβλάβη ( (trauma, lesion)trauma, lesion) ΑκούσιαΑκούσια ήή εκούσιαεκούσια βλάβηβλάβη

((Unintentional vs. intentionalUnintentional vs. intentional)) Injury control and safety promotionInjury control and safety promotion ΕνεργητικήΕνεργητική καικαι παθητικήπαθητική πρόληψηπρόληψη

((activeactive and passive protection)and passive protection)

Page 5: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤύποιΤύποι ακούσιωνακούσιων κακώσεωνκακώσεων

ΤροχαίαΤροχαία ( ( τατα σοβαρότερασοβαρότερα, ~50% , ~50% τωντων θανάτωνθανάτων))

ΟικιακάΟικιακά καικαι ελεύθερουελεύθερου χρόνουχρόνου ( ( τατα συχνότερασυχνότερα))

ΠτώσειςΠτώσεις

ΕγκαύματαΕγκαύματα

ΔηλητηριάσειςΔηλητηριάσεις

ΠνιγμοίΠνιγμοί, , πνιγμονέςπνιγμονές

ΑτυχήματαΑτυχήματα σεσε αθλοπαιδιέςαθλοπαιδιές

ΕπαγγελματικάΕπαγγελματικά (~5%) (~5%)

Page 6: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤύποιΤύποι εκούσιωνεκούσιων κακώσεωνκακώσεων

ΒίαΒίαΑυτοπρόκλητηΑυτοπρόκλητη ( (αυτοκτονίεςαυτοκτονίες καικαι απόπειρεςαπόπειρες))

ΕτεροπρόκλητηΕτεροπρόκλητηΜεταξύΜεταξύ ερωτικώνερωτικών συντρόφωνσυντρόφων ((Intimate partner (domestic) violenceIntimate partner (domestic) violence

ΚακοποίησηΚακοποίηση

Page 7: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤαξινομήσειςΤαξινομήσεις

WHO: ICD-10 WHO: ICD-10

1010ηη ΔιεθνήςΔιεθνής ΤαξινόμησηΤαξινόμηση, , ΝόσωνΝόσων, , ΚακώσεωνΚακώσεων κκ ΑιτιώνΑιτιών ΘανάτουΘανάτου

WHO: WHO: ΙΙCECICECI Intl Classification of External Causes of InjuryIntl Classification of External Causes of Injury

Page 8: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤαξινομήσειςΤαξινομήσεις: ICD 10 matrix: ICD 10 matrix

Page 9: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΔείκτεςΔείκτες μέτρησηςμέτρησης φόρτουφόρτου

ατυχημάτωνατυχημάτων

ΣυχνότητεςΣυχνότητες ΘνησιμότηταΘνησιμότητα ΝοσηρότηταΝοσηρότητα

ΑναλογικοίΑναλογικοί δείκτεςδείκτες ΚλίμακεςΚλίμακες βαρύτηταςβαρύτηταςΚοινωνικοίΚοινωνικοί δείκτεςδείκτες

Page 10: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΚοινωνικοίΚοινωνικοί δείκτεςδείκτες

ΠροδόκιμοΠροδόκιμο επιβίωσηςεπιβίωσης,,Life Life

Expectancy (LE)Expectancy (LE)

ΧαμέναΧαμένα ΕτηΕτη ΑναμενόμενηςΑναμενόμενης ΖωήςΖωής, , Years of Potential Life Lost (YPLL)Years of Potential Life Lost (YPLL)

ΕτηΕτη ζωήςζωής μεμε αναπηρίααναπηρία, , Years Lived Years Lived with a Disability (YLD)with a Disability (YLD)

ΠροτυπωμέναΠροτυπωμένα έτηέτη ζωήςζωής μεμε αναπηρίααναπηρία, , Disability Adjusted Life Years Disability Adjusted Life Years (DALYs)(DALYs)

Health Adjusted Life Expectancy (HALE)Health Adjusted Life Expectancy (HALE)ΠηγήΠηγή: : ΠΟΥΠΟΥ

Page 11: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

TTαξινομήσειςαξινομήσεις: Barrell matrix: Barrell matrix

Page 12: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Page 13: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΕκτίμησηΕκτίμηση βαρύτηταςβαρύτητας κακώσεωνκακώσεων

ΚλίμακεςΚλίμακες ανατομικήςανατομικής βαρύτηταςβαρύτητας κακώσεωνκακώσεωνΣυνοπτικήΣυνοπτική ΑνατομικήΑνατομική ΚλίμακαΚλίμακα ΤραύματοςΤραύματος ( (AISAIS))ΒαθμόςΒαθμός ΒαρύτηταςΒαρύτητας τηςτης ΚάκωσηςΚάκωσης ( (ISSISS))ΑνατομικήΑνατομική ΚλίμακαΚλίμακα ΑποτύπωσηςΑποτύπωσης ( (ΑΑPP))

ΚλίμακεςΚλίμακες λειτουργικήςλειτουργικής βαρύτηταςβαρύτητας κακώσεωνκακώσεωνΚλίμακαΚλίμακα ΚώματοςΚώματος ΓλασκόβηςΓλασκόβης ( (GCSGCS))ΑναθεωρημένηΑναθεωρημένη ΚλίμακαΚλίμακα ΤραύματοςΤραύματος ( (RTSRTS))

ΣυνδυαστικέςΣυνδυαστικές κλίμακεςκλίμακες βαρύτηταςβαρύτητας κακώσεωνκακώσεωνΒαθμόςΒαθμός ΒαρύτηταςΒαρύτητας ΚάκωσηςΚάκωσης καικαι ΤραύματοςΤραύματος ( (TRISCTRISC))ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός τηςτης ΒαρύτηταςΒαρύτητας ΤραύματοςΤραύματος ( (ASCOTASCOT))ΔιεθνήςΔιεθνής ΤαξινόμησηΤαξινόμηση ΒαρύτηταςΒαρύτητας ΚάκωσηςΚάκωσης ( (ΙΙCISSCISS))

Page 14: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΚλίμακεςΚλίμακες εκτίμησηςεκτίμησης μετατραυματικήςμετατραυματικής αναπηρίαςαναπηρίας καικαι ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής

ΚλίμακαΚλίμακα ΕκτίμησηςΕκτίμησης ΕυεξίαςΕυεξίας ( (Quality of Well Quality of Well Being-scale)Being-scale)

EEυρωπαϊκήυρωπαϊκή ΚλίμακαΚλίμακα ΕκτίμησηςΕκτίμησης ΠοιότηταςΠοιότητας ΖωήςΖωής ( (ΕΕuropean Quality of Life Scale)uropean Quality of Life Scale)

ΔείκτηςΔείκτης ΛειτουργικήςΛειτουργικής ΙκανότηταςΙκανότητας (Functional Capacity Index)(Functional Capacity Index)

ΣυνοπτικόΣυνοπτικό ΕργαλείοΕργαλείο ΕκτίμησηςΕκτίμησης ΈκβασηςΈκβασης ΙατρικώνΙατρικών ΠεριστατικώνΠεριστατικών ( (Medical outcomes 36- Medical outcomes 36- SF-36)SF-36)

Page 15: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Ταα ατυχήματαατυχήματα ωςως ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔημόσιαςΔημόσιας ΥγείαςΥγείας

ΜεγάληΜεγάλη επίπτωσηεπίπτωση

ΑυξημένηΑυξημένη πιθανότηταπιθανότητα θανάτουθανάτου καικαι

αναπηρίαςαναπηρίας

ΠαράγοντεςΠαράγοντες κινδύνουκινδύνου: : διάσπαρτηδιάσπαρτη

κατανομήκατανομή σεσε όλοόλο τοντον πληθυσμόπληθυσμό

ΑυξημένοΑυξημένο κόστοςκόστος

Page 16: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΚόστοςΚόστος ατυχημάτωνατυχημάτων::

ΤροχαίαΤροχαία ( (ΕΕΕΕ-15) -15) 45 45 διςδις. . ΕυρώΕυρώ τοτο χρόνοχρόνο ::

15 15 διςδις: : ιατρικήιατρική περίθαλψηπερίθαλψη, , αστυνομικήαστυνομική κάλυψηκάλυψη καικαι επισκευήεπισκευή αυτοκινήτωναυτοκινήτων

30 30 διςδις: : οικονομικήοικονομική επιβάρυνσηεπιβάρυνση λόγωλόγω θανάτωνθανάτων καικαι τραυμάτωντραυμάτων απόαπό ατυχήματαατυχήματα

ΗΗ αποφυγήαποφυγή ενόςενός θανατηφόρουθανατηφόρου ατυχήματοςατυχήματος αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε 1 1 εκεκ. . EEυρώυρώ μείωσημείωση τουτου κόστουςκόστους

Page 17: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΟικονομικήΟικονομική επιβάρυνσηεπιβάρυνση γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη, , τητη θεραπείαθεραπεία καικαι τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση

ΠάθησηΠάθηση ΚόστοςΚόστος// DALY (US$)DALY (US$)

AIDSAIDS 26.226.2

ΆσθμαΆσθμα 10.810.8

ΤύφλωσηΤύφλωση 5.4 5.4

------

ΤραύμαΤραύμα απόαπό τροχαίοτροχαίο 0.400.40ΠηγήΠηγή: : ΠΟΥΠΟΥ, 1996, 1996

Page 18: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤαΤα ατυχήματαατυχήματα προκαλούνπροκαλούν::

~ ~ 5.1 5.1 εκατομμύριαεκατομμύρια θανάτουςθανάτους 3,5 3,5 εκεκ. . ΘάνατοιΘάνατοι απόαπό ακούσιεςακούσιες κακώσειςκακώσεις

1,6 1,6 εκεκ. . ΘάνατοιΘάνατοι απόαπό εκούσιεςεκούσιες κακώσειςκακώσεις

ΤροχαίαΤροχαία ατυχήματαατυχήματα: ~1,2 : ~1,2 εκεκ. . θάνατοιθάνατοι

ΠαγκοσμίωςΠαγκοσμίως σεσε ετήσιαετήσια βάσηβάση::

ΠηγήΠηγή: : ΠΟΥΠΟΥ

Page 19: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΗΠΑΗΠΑ

> > 150,000150,000 θανατηφόραθανατηφόρα ~~30,000,00030,000,000 μημη θανατηφόραθανατηφόρα

((ΠηγήΠηγή: : CDC CDC 2001)2001)

ΚαναδάςΚαναδάς (1998) (1998) ~ 8,700~ 8,700 θανατηφόραθανατηφόρα ατυχήματαατυχήματα ~ 2,200,000~ 2,200,000 νοσηλείεςνοσηλείες λόγωλόγω ατυχημάτωνατυχημάτων

((ΠηγήΠηγή: : Health Health Canada)Canada)

ΗΠΑΗΠΑ/ / ΚαναδάςΚαναδάς σεσε ετήσιαετήσια βάσηβάση

ατυχήματαατυχήματα

Page 20: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

US: US: non-fatal Unintentional Childhood Injuriesnon-fatal Unintentional Childhood Injuries CDC, 2001CDC, 2001

~ ~ 27 600 00027 600 000 non-fatal injuriesnon-fatal injuries

(IR 9 662 /100 000 people)(IR 9 662 /100 000 people)

~ ~ 7 000 0007 000 000 among children among children

(IR 11 505/ 100 000 children)(IR 11 505/ 100 000 children)

CDC, 2001CDC, 2001

1 death1 death

34 admissions34 admissions

1000 ED visits1000 ED visits

Page 21: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

US National US National MV Mortality RateMV Mortality Rate Map MapCDC, 1989-98 (all ages)CDC, 1989-98 (all ages)

75th NATIONAL percentile 50 th <75 NATIONAL percentile 25th < 50 NATIONAL percentile <25th NATIONAL percentile

Page 22: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

US National US National Fall InjuryFall Injury Mortality Rate Map Mortality Rate MapCDC, 1989-98CDC, 1989-98 (all ages)(all ages)

 

75th NATIONAL percentile 50 th <75 NATIONAL percentile 25th < 50 NATIONAL percentile <25th NATIONAL percentile

Page 23: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

US National US National Fires and BurnsFires and Burns Injury Mortality Rate Map Injury Mortality Rate MapCDC, 1989-98 (all ages)CDC, 1989-98 (all ages)

 

75th NATIONAL percentile 50 th <75 NATIONAL percentile 25th < 50 NATIONAL percentile <25th NATIONAL percentile

Page 24: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

~~ 235,000 235,000 θάνατοιθάνατοι απόαπό ατυχήματαατυχήματα

160,000 160,000 ακούσιαακούσια

75,000 75,000 εκούσιαεκούσια ΑτυχήματαΑτυχήματα σεσε ηλικιωμένουςηλικιωμένους: ~100 : ~100

000000

ΤροχαίαΤροχαία ατυχήματαατυχήματα:: 50,000 50,000 θάνατοιθάνατοι

88 εκατομμύριαεκατομμύρια νοσηλείεςνοσηλείες

ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση-25-25:: σεσε ετήσιαετήσια βάσηβάση

ΠηγήΠηγή: : ΠΟΥΠΟΥ

Page 25: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

EU-25: EU-25: διακυμάνσειςδιακυμάνσεις πιθανότηταςπιθανότητας θανάτουθανάτου απόαπό κάκωσηκάκωση κατάκατά φύλοφύλο

6

3,2

4,7

6,3

3,6

4,9

10,3

4,4

7,5

0

2

4

6

8

10

12

%

_____ __ _____ __ N__ _ ___

_______________

ΣτοιχείαΣτοιχεία ΠΟΥΠΟΥ επεξεργασίαεπεξεργασία ΚΕΠΠΑΚΕΠΠΑ

Page 26: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΚάκωσηΚάκωση: 3: 3ηη αιτίααιτία θανάτουθανάτου σεσε όλεςόλες τιςτις ηλικίεςηλικίες στηνστην ΕΕΕΕ-25 -25

525,0

243,3

70,4

25,023,5

22,1 20,9 20,1 16,3 16,1

Diseases of circulatory system

Malignant neoplasms

Accidents/Suicide

Signs, symptoms,other ill-defined conditions

Chronic liver disease/ cirrhosis

Bronchitis, chronic, emphysema and asthma

Pneumonia

Suicide and self- inflicted injury

Other diseases of the digestive system

Senility

MR perMR per 100,000 100,000 peoplepeople

Page 27: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΚάκωσηΚάκωση: : 11ηη αιτίααιτία θανάτουθανάτου στηνστην παιδικήπαιδική

ηλικίαηλικία ( (11-14 -14 ετώνετών, , ΕΕΕΕ-15) -15)

ΣτοιχείαΣτοιχεία ΠΟΥΠΟΥ επεξεργασμέναεπεξεργασμένα στοστο ΚΕΠΠΑΚΕΠΠΑ

4,9

3,01,1

1,0

0,9

0,8

0,80,8 0,5 0,4

Accidents and adverse effects

Malignant neoplasms

Other diseases of the nervous system andsense organs

Diseases of the circulatory system

Signs, symptoms and other ill-definedconditionsCongenital anomalies of heart and circulatorysystemInfectious and parasitic diseases

Other congenital anomalies

Other endocrine and metabolic diseases

Benign neoplasms, other and unspecifiedneoplasmsMR perMR per 100,000 100,000 peoplepeople

Page 28: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΑτύχημαΑτύχημα καικαι αυτοκτονίααυτοκτονία: 1: 1ηη καικαι 2 2ηη αιτίααιτία θανάτουθανάτου σεσε εφήβουςεφήβους καικαι νέουςνέους

(15-24 (15-24 ετώνετών) ) στηνστην ΕΕΕΕ-25-25

ΣτοιχείαΣτοιχεία ΠΟΥΠΟΥ, , επεξεργασίαεπεξεργασία ΚΕΠΠΑΚΕΠΠΑ

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

MR per 100,000 people

Accidents and adverse effects

Suicide and self- inflicted injury

Malignant neoplasms

Diseases of the circulatory system

Signs, symptoms and other ill-defined conditions

Other diseases of the nervous system and sense organs

Mental disorders

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Other external causes

Pneumonia

Page 29: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΕΕΕΕ-15 : -15 : ΚατανομήΚατανομή διαφόρωνδιαφόρων τύπωντύπων κακώσεωνκακώσεων

σεσε όλεςόλες τιςτις ηλικίεςηλικίες

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

MR

S uicide/ self inflicted injury

Accidental falls

Motor vehicle traffic injuries

All other injuries including late effectsOther violence

Accidental poisoning

Homicide/injury purposely inflicted by other personsOther transport injuries

Accidental drowning/submersion

Injuries caused by fire/flames

Drugs/medicaments causing adverse effects in therapeutic useInjuries caused by machiery/cutting and piercing instrumentsInjuries caused by firearm missile

ΣτοιχείαΣτοιχεία ΠΟΥΠΟΥ επεξεργασίαεπεξεργασία ΚΕΠΠΑΚΕΠΠΑ

Page 30: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΝέαΝέα ΚράτηΚράτη ΜέληΜέλη : : ΚατανομήΚατανομή διαφόρωνδιαφόρων τύπωντύπων κακώσεωνκακώσεων σεσε όλεςόλες τιςτις ηλικίεςηλικίες

0

5

10

15

20

25

Mortality Rate (per 100000 people)

Suicide and self -inf lic ted injury

Accidental falls

Motor vehic le traf f ic accidents

A ll other accidents

including late ef fects

Other v iolence

Other transport accidents

Accidental poisoning

Accidental drow ning

and submersion

Homicide and injury

purposely inf lic ted by other persons

Accidents caused by f ire and f lames

Drugs medicaments causing

adverse ef fects in therapeutic use

Accidents caused by machinery

and by cutting and piercing instruments

Accidents caused by f irearm missile

ΣτοιχείαΣτοιχεία ΠΟΥΠΟΥ επεξεργασίαεπεξεργασία ΚΕΠΠΑΚΕΠΠΑ

Page 31: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

22.3

10.2

EU,MMotor vehicle traffic accidents mortality rates per 100,000

EU, 1970-2000, both sexes

Data source: WHO

Page 32: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

External causes of injury deaths in GreeceExternal causes of injury deaths in Greece

WHO data (1999) adjusted by CEREPRIWHO data (1999) adjusted by CEREPRI

57%12%

1%1%1%2%7%

9%

10%

Road traffic

Falls

All other accidents

Drowning/ submersion

Poisoning

Fire and flames

Machinery,cutting,piercinginstrumentsFirearm missile

Other transport

Page 33: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

1 1 θάνατοςθάνατος50 50 ΕισαγωγέςΕισαγωγές

500 500 ΕπισκέψειςΕπισκέψεις σταστα ΕΙΕΙ

ΗΗ πυραμίδαπυραμίδα τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων (E(Eλλάδαλλάδα))ΚΕΠΠΑΚΕΠΠΑ, 1995, 1995

Page 34: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

X_____ ___ ____________ __ __ __ _______ 1-69 ___ _ (1990-94)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

_______ ___π_____________________ _______

___________

_______ ___π_______________ ___ ____π________

_____

________ π_π_______________

________ ___π___________________

________ __________________

_______ ___π_______π_π_____ __________

_______ ___π__________π_________ __________

_________ ______π_____

_______ _________

______ ___ ____________ ____

ΤροχαίαΤροχαία ατυχήματαατυχήματα

Αυτοκτονίες

Page 35: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

________ π_π_____ __________

_______ ___π_______ ___π_________ __________

_______ ___π_______ ________ ___ ____π________ _____

________ ___π_________ __________

_______ ___π_______ ______________ _______

_________ ______π_____

_______ ___π_______ π_π_____ __________

________ ___________ _______

_______ _________

_______ ___π_______ ______ ___ _____

______ ___ ____________ ____

X_____ ___ ____________ __ __ __ _________ 1-69 ___ _ (1990-94)

Τροχαία ατυχήματα

Page 36: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Injury mortality rates

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

< 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

Age

Mortality rates per 100,000

population

males

females

Injury death rates by age group and gender, EU, 1996

Data from WHO mortality databaseadjusted by CEREPRI, Athens, Greece

Πιθανότητα θανάτου από ατύχημα κατά ηλικία

Page 37: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΕλλάδαΕλλάδα: : ΔιαχρονικέςΔιαχρονικές τάσειςτάσεις ατυχημάτωνατυχημάτων σεσε νέουςνέους

ΠούΠού βρισκόμαστεβρισκόμαστε????

ΠούΠού πάμεπάμε??????

Page 38: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

0

10

20

30

40

50

60

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

years

mortality rate

(per 100.000 people)

Source: 1980-2001: WHO

2002: NSSG

age group 1-4 yrs

age group 5-14 yrs

age group 15-24

yrs

age group 1-24 yrs

Motor vehicle mortality rate (per 100.000 people) among Motor vehicle mortality rate (per 100.000 people) among Greek males, by age group (1980-2002): Greek males, by age group (1980-2002): 2 year moving average2 year moving average

Page 39: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Two-year moving average mortality due to motor vehicle traffic injuries among females

in Gre ece (per 100.000 people ), by age group, (1980-2002)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

ye ars

mortality rate

(per 100.000 people)

Source: 1980-2001: WHO

2002: NSSG

age group 1-4 yrs

age group 5-14 yrs

age group 15-24 yrs

age group 1-24 yrs

Page 40: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Two-year moving average of mortality due to drowning in Greece (per 100.000 people), by age group, (1980-2002)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

ye ars

mortality rate

(per 100.000 people)

Source: 1980-2001: WHO2002: NSSG

age group 1-4 yrs

age group 5-14 yrs

age group 15-24 yrs

age group 1-24 yrs

Page 41: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Two-year moving average of mortality due to poisoning among males in Greece (per 100.000 people), by age group, (1980-2002)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

ye ars

mortality rate

(per 100.000 people)

Source: 1980-2001: WHO2002: NSSG

age group 1-4 yrs

age group 5-14 yrs

age group 15-24 yrs

age group 1-24 yrs

Page 42: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Two-year moving average of mortality due to poisoning among females in Greece (per 100.000 people), by age group, (1980-2002)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002years

mortality rate

(per 100.000 people)

Source: 1980-2001: WHO2002: NSSG

age group 1-4 yrs

age group 5-14 yrs

age group 15-24 yrs

age group 1-24 yrs

Page 43: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Two-year moving average of mortality due to violence in Greece (per 100.000 people ), by age group, (1980-2002)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

years

mortality rate

(per 100.000 people)

Source: 1980-2001: WHO2002: NSSG

age group 1-4 yrs

age group 5-14 yrs

age group 15-24 yrs

age group 1-24 yrs

Page 44: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΔενΔεν αντιμετωπίζονταιαντιμετωπίζονται μεμε κλασικέςκλασικές μεθόδουςμεθόδους: : δενδεν υπάρχειυπάρχει φάρμακοφάρμακο ήή εμβόλιοεμβόλιο γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων

ΌμωςΌμως τατα ατυχήματαατυχήματα είναιείναι::

ΠροβλέψιμαΠροβλέψιμα καικαι

ΠρολήψιμαΠρολήψιμα

ΑτύχημαΑτύχημα ΚλασικήΚλασική νόσοςνόσος

ΠηγήΠηγή: : ΠΟΥΠΟΥ, 2002, 2002

Page 45: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΕπιδημιολογικόΕπιδημιολογικό μοντέλομοντέλο

ΠηγήΠηγή: : ΠΟΥΠΟΥ, 2002, 2002

EnvironmentEnvironmentWet roadWet road

HostHost Driving while intoxicatedDriving while intoxicated

VectorVectorMotor vehicle crashMotor vehicle crash

AgentAgentEnergy ExchangeEnergy Exchange

Page 46: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤοΤο φάσμαφάσμα τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων

ΣυμβάνΣυμβάνΈκθεσΈκθεσηη

ΤραύμαΤραύμα ΑναπηρΑναπηρίαία

ΘάνατοΘάνατοςς

ΑιτιολογικήΑιτιολογική περιγραφήπεριγραφή

Page 47: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

The Haddon matrixThe Haddon matrix

Human Human Factor/ productFactor/ product Physical Physical environmentenvironment

Socio-economic Socio-economic environmentenvironment

Pre-eventPre-event Predisposition? Predisposition? Overexposure to Overexposure to riskrisk

Is vector Is vector hazardous?hazardous?

Is environmental Is environmental hazardous? hazardous? Possibility to reduce Possibility to reduce hazards?hazards?

Does this Does this encourage or encourage or discourage risk-discourage risk-taking and taking and hazard?hazard?

EventEvent Able to tolerate Able to tolerate force/ energy force/ energy transfer?transfer?

Does vector Does vector provide provide protection?protection?

Does environment Does environment contribute to injury contribute to injury during event?during event?

Does Does environment environment contribute to contribute to injury during injury during event?event?

Post-eventPost-event How severe is the How severe is the trauma?trauma?

Does vector Does vector contribute to contribute to the trauma?the trauma?

Does environment Does environment add to the trauma add to the trauma after the event?after the event?

Does Does environmentenvironment contribute to contribute to recovery?recovery?

Page 48: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Page 49: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Ατομικές εμπειρίες

Page 50: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΘεωρίαΘεωρία πρόληψηςπρόληψης ατυχημάτωνατυχημάτων κατάκατά HaddonHaddon (1) (1)

ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες Α΄γενούςΑ΄γενούς καικαι Β΄γενούςΒ΄γενούς πρόληψηςπρόληψης σεσε 10 10 στάδιαστάδια

• ΑποφυγήΑποφυγή δημιουργίαςδημιουργίας κινδύνουκινδύνου//πρόληψηπρόληψη έκλυσηςέκλυσης ΕΕ

• ΡυθμίσειςΡυθμίσεις γιαγια κινδύνουκινδύνου στηνστην πηγήπηγή ΕΕ

• ΑποφυγήΑποφυγή//έλεγχοςέλεγχος τηςτης διασποράςδιασποράς ΕΕ

χρονικούχρονικού ρυθμούρυθμού ήή επιφάνειαςεπιφάνειας διασποράςδιασποράς ΕΕ

• ΤοπικόςΤοπικός//χρονικόςχρονικός διαχωρισμόςδιαχωρισμός ΕΕ--αιτίουαιτίου καικαι οργανισμούοργανισμού

Page 51: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΘεωρίαΘεωρία πρόληψηςπρόληψης ατυχημάτωνατυχημάτων κατάκατά HaddonHaddon (2) (2)

ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες Α΄γενούςΑ΄γενούς καικαι Β΄γενούςΒ΄γενούς πρόληψηςπρόληψης σεσε 10 10 στάδιαστάδια

• ΠαρεμβολήΠαρεμβολή προστατευτικούπροστατευτικού φράγματοςφράγματος

• ΤροποποίησηΤροποποίηση χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών ενεργειακήςενεργειακής πηγήςπηγής

• ΑύξησηΑύξηση τωντων ορίωνορίων ανοχήςανοχής τουτου οργανισμούοργανισμού

• ΠαροχήΠαροχή έγκαιρηςέγκαιρης περίθαλψηςπερίθαλψης

• ΣταθεροποίησηΣταθεροποίηση, , θεραπείαθεραπεία, , αποκατάστασηαποκατάσταση

Page 52: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΑτυχήματαΑτυχήματα: : ΠροσέγγισηΠροσέγγιση ΔημόσιαςΔημόσιας ΥγείαςΥγείας

ΔημόσιαΔημόσια ΥγείαΥγεία

ΣυλλογήΣυλλογή στοιχείωνστοιχείων

ΈρευναΈρευνα

ΠρόληψηΠρόληψη ΠολιτικήΠολιτική

ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

ΥπεράσπισηΥπεράσπιση

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

Page 53: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Χάραξη στρατηγικής πρόληψης

Page 54: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤεκμηριωμένηΤεκμηριωμένη στρατηγικήστρατηγικήΠρόληψηςΠρόληψης ατυχημάτωνατυχημάτων

I. I. ΑιτιολογικήΑιτιολογική προσέγγισηπροσέγγιση– – εκτίμησηεκτίμηση ΜέγεθοςΜέγεθος τουτου προβλήματοςπροβλήματος ΑίτιαΑίτια τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων ΠοιοςΠοιος βρίσκεταιβρίσκεται σεσε αυξημένοαυξημένο κίνδυνοκίνδυνο; ; ΠοιοιΠοιοι είναιείναι οιοι παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου;;

! ! ΑπαραίτηταΑπαραίτητα:: καλήςκαλής ποιότηταςποιότητας συστήματασυστήματα συλλογήςσυλλογής στοιχείωνστοιχείων καικαι παρακολούθησηςπαρακολούθησης ατυχημάτωνατυχημάτων αντιπροσωπευτικάαντιπροσωπευτικά δείγματαδείγματα τουτου πληθυσμούπληθυσμού

Page 55: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΤεκμηριωμένηΤεκμηριωμένη στρατηγικήστρατηγικήΠρόληψηςΠρόληψης ατυχημάτωνατυχημάτων

II. II. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη/ / ΕφαρμογήΕφαρμογή παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων ΠρογράμματαΠρογράμματα πρόληψηςπρόληψης ΠεριβαλλοντικόςΠεριβαλλοντικός σχεδιασμόςσχεδιασμός ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός προϊόντοςπροϊόντος

ΙΙΙΙΙΙ. . ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

Page 56: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

A Quantification of Preventable A Quantification of Preventable Unintentional Childhood Injury Mortality Unintentional Childhood Injury Mortality

in the United Statesin the United States

Webinar, May 25, 2004Webinar, May 25, 2004

Page 57: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

AuthorsAuthors

A PhilippakisA Philippakis, Harvard Medical School, BostonHarvard Medical School, Boston

D HemenwayD Hemenway,, Harvard School of Public Health, BostonHarvard School of Public Health, Boston

DM Alexe, N Dessypris, T SpyridopoulosDM Alexe, N Dessypris, T Spyridopoulos,, CEREPRI, Dept of Epidemiology Athens University Medical School, Athens, GreeceCEREPRI, Dept of Epidemiology Athens University Medical School, Athens, Greece

E PetridouE Petridou,, CEREPRI, Dept of Epidemiology Athens University Medical School, Athens, Greece CEREPRI, Dept of Epidemiology Athens University Medical School, Athens, Greece Harvard School of Public Health, Boston, USAHarvard School of Public Health, Boston, USA

Special acknowledgement to Special acknowledgement to Sue GallagherSue Gallagher

Page 58: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Unintentional childhood injury mortality rate Unintentional childhood injury mortality rate (MR, deaths per 100 000 person years), (MR, deaths per 100 000 person years),

and regression-derived annual percent changeand regression-derived annual percent change

RegionRegion 1989-911989-91

1996-981996-98 MR: % annual declineMR: % annual decline

Annual N Annual N of deathsof deaths

MRMR Annual N of Annual N of deathsdeaths

MRMR Point estimatePoint estimate (p<0.0005)(p<0.0005)

WestWest 15711571 12.812.8 13121312 9.69.6 4.0 4.0 MidwestMidwest 17351735 13.213.2 14201420 10.610.6 2.9 2.9

South South 30413041 16.316.3 26532653 13.113.1 3.13.1Northeast Northeast

Total USATotal USA

985985

73327332

9.89.8

13.513.5

673673

60586058

6.46.4

10.510.5

5.75.7

3.5 3.5

Page 59: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Childhood unintentional injury mortality rate Childhood unintentional injury mortality rate in 4 major geographic regions and the US overall, in in 4 major geographic regions and the US overall, in

two time periods (1989-91 & 1996-98)two time periods (1989-91 & 1996-98)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

West

Midwest

South

Northeast

Total US

1996-98

1989-91

MRMR

Page 60: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Childhood unintentional injury mortality rate (MR, deaths per 100 000 Childhood unintentional injury mortality rate (MR, deaths per 100 000 person years) according to the principal external cause of death (1)person years) according to the principal external cause of death (1)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

West Midwest South Northeast Total USA

Motor vehicle

Fire/burn

Drowning/submersion

Page 61: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Childhood unintentional injury mortality rate (MR, deaths per 100 000 Childhood unintentional injury mortality rate (MR, deaths per 100 000 person years) according to the principal external cause of death (2)person years) according to the principal external cause of death (2)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

West M idw est South Northeast Total USA

Poisoning

Fall

M achinery

Firearm

Page 62: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Over a 10 year period (Over a 10 year period (1989-1998)1989-1998)

Preventable number and fraction of unintentional childhood injury deaths, using Preventable number and fraction of unintentional childhood injury deaths, using 2 scenarios2 scenarios::1. If all 4 Regions had the 1. If all 4 Regions had the lowest overall lowest overall MR, noted in the NE MR, noted in the NE

2. If all States (& Regions) had the 2. If all States (& Regions) had the “ideal” lowest“ideal” lowest MR MR

The “ideal” is generated by considering a population with externalThe “ideal” is generated by considering a population with external cause- specificcause- specific MRs equal to MRs equal to the minimum observed in any of the 50 statesthe minimum observed in any of the 50 states

Principal analyses:Principal analyses:

Page 63: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Number of “preventable” unintentional childhood Number of “preventable” unintentional childhood injury deathsinjury deaths

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

West

Midwest

South

Northeast

Total US

Preventable N of deaths, BscenarioPreventable N of deaths, AscenarioAverage N of yearly deaths

Page 64: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Results: Results: “preventable” unintentional “preventable” unintentional childhood injury deathschildhood injury deaths Scenario A:Scenario A: had all 4 regions, the had all 4 regions, the

same injury MR as in the same injury MR as in the Northeast Northeast RegionRegion: :

>2000 preventable unintentional >2000 preventable unintentional childhoodchildhood injury deaths, annually injury deaths, annually

Page 65: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Results: Results: “preventable” unintentional “preventable” unintentional childhood injury deathschildhood injury deaths Scenario B: Scenario B: deaths in excess of those deaths in excess of those

that would have occurred had the that would have occurred had the “ideal, minimal”“ideal, minimal” type of injury specific type of injury specific MR existed in every region: MR existed in every region:

>4000 preventable unintentional >4000 preventable unintentional childhoodchildhood injury deaths, annually injury deaths, annually

Page 66: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Statistical analyses Statistical analyses

Ecological correlationsEcological correlations

income or educational statusincome or educational status can best predict unintentional childhood MR? can best predict unintentional childhood MR?

Page 67: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

The role ofThe role of: income - education: income - education

Median income: Median income: Significantly, inversely Significantly, inversely associated with associated with

childhood unintentionalchildhood unintentional mortality mortality with the with the exception of fires and burns exception of fires and burns

Education:Education: Significant Significant inverse associationinverse association with childhood with childhood

mortality due tomortality due to fires and burns fires and burns

Page 68: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Preventable unintentional injuries among Preventable unintentional injuries among adolescents and adults (15-64 yrs) adolescents and adults (15-64 yrs) ~14 000 ~14 000 (24.4%) (24.4%) provisional dataprovisional data

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

West

Midwest

South

Northeast

Total USA

Preventable deaths

Average Number ofYearly Deaths

Page 69: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Preventable unintentional injuries among Preventable unintentional injuries among elderly (65+ yrs) elderly (65+ yrs) 3 350 (12.5%) 3 350 (12.5%) provisional dataprovisional data

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

West

Midwest

South

Northeast

Total USA

Preventable deaths

Average Number ofYearly Deaths

Page 70: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Preventable unintentional injuries among all Preventable unintentional injuries among all ages in the USA:ages in the USA:

Scenario A:Scenario A:

21 35521 355 (24% of the total 89 (24% of the total 89 600)600)

Page 71: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Northeast Region:Northeast Region: why more injury safe?why more injury safe?

Higher educational levelHigher educational level

Lower gun ownershipLower gun ownership

Higher population density (shorter distances Higher population density (shorter distances traveled by car)traveled by car)

Better developed emergency medical systemBetter developed emergency medical system

Intensive injury prevention projects Intensive injury prevention projects (e.g.Statewide Childhood Injury Prevention Project)(e.g.Statewide Childhood Injury Prevention Project)

Page 72: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Points for discussionPoints for discussion

Historical data:Historical data:

“ “The unsinkable Titanic shipwreck”The unsinkable Titanic shipwreck”Fatalities were several times higher among 3Fatalities were several times higher among 3rdrd class class passengerspassengers

Median income- education: Median income- education: One more line of evidence that

wealth generates health

Page 73: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Points for discussionPoints for discussion

What is to be done by public health workers What is to be done by public health workers dealing with population groups of given dealing with population groups of given educational and income status?educational and income status?

What is the potential for implementation of What is the potential for implementation of best practicesbest practices projects in reducing the injury projects in reducing the injury toll?toll?

Page 74: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

WebinarsInjury Prevention Editor's Choice Online Webinar Series-2004

"Firearm-Related Deaths:  The Impact of Regulatory Reform"

Joan Ozanne-Smith, MD, MPH

14/12/04

Πληροφορίες: [email protected]

Page 75: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Αιτιολογική ΠροσέγγισηΑιτιολογική Προσέγγιση Συλλογή στοιχείωνΣυλλογή στοιχείων ΈρευναΈρευνα

Page 76: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΣυλλογήΣυλλογή στοιχείωνστοιχείων/ / παρακολούθησηπαρακολούθηση

ΠεριγραφήΠεριγραφή τουτου προβλήματοςπροβλήματος τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων/ / παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων εξελίξεωνεξελίξεων/ / τάσεωντάσεων

ΣυνεχήςΣυνεχής/ / συστηματικήσυστηματική συλλογήσυλλογή δεδομένωνδεδομένων

ΑνάλυσηΑνάλυση/ / ερμηνείαερμηνεία δεδομένωνδεδομένων ΣχεδιασμόςΣχεδιασμόςΑξιολόγησηΑξιολόγησηΕφαρμογήΕφαρμογή

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Page 77: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Page 78: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Delphi technique:Delphi technique: amalgamate experts’ opinionsamalgamate experts’ opinions

SurveySurveyPriorities for Injury PreventionPriorities for Injury Prevention

EUEU

ExpertsExpertsall over the worldall over the world

Top 10 prioritiesTop 10 prioritiesBest strategiesBest strategies

ACTION PLANACTION PLAN

INJURY PREVENTIONINJURY PREVENTION

Page 79: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

EDISS as an early warning systemEDISS as an early warning system

Switching to Euro: evaluation of the choking risk Switching to Euro: evaluation of the choking risk among Greek children after the introduction of Euroamong Greek children after the introduction of Euro

The change to smaller size coins with the The change to smaller size coins with the introduction of the Eurointroduction of the Euro increase in coin increase in coinrelated choking injuriesrelated choking injuries

Papadopoulos et al, 2004Papadopoulos et al, 2004

Page 80: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Switching to EuroSwitching to Euro

Page 81: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Πρόληψη ατυχημάτωνΠρόληψη ατυχημάτων Ανάπτυξη παρεμβάσεων/ ΕφαρμογήΑνάπτυξη παρεμβάσεων/ Εφαρμογή

Page 82: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΒασικέςΒασικές αρχέςαρχές τατα 5 5ΕΕ γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη ατυχημάτωνατυχημάτων

EEngineeringngineering

EEnvironmental modificationnvironmental modification

EEnforcementnforcement ( (νομοθεσίανομοθεσία & & εφαρμογήεφαρμογή))

EEducationducation

EEvaluationvaluation

Page 83: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠρόληψηΠρόληψη ατυχημάτωνατυχημάτων: : στόχοςστόχος εφικτόςεφικτός

50%50% τωντων θανάτωνθανάτων απόαπό ατύχημαατύχημα σεσε παιδιάπαιδιά στηνστην

ΕΕΕΕ-15 -15 θαθα μπορούσανμπορούσαν νανα προληφθούνπροληφθούν εάνεάν σεσε όλεςόλες τιςτις ΕυρωπαϊκέςΕυρωπαϊκές χώρεςχώρες υπήρχανυπήρχαν προληπτικάπροληπτικά μέτραμέτρα ανάλογαανάλογα μεμε αυτάαυτά πουπου εφαρμόζονταιεφαρμόζονται στηστη ΣουηδίαΣουηδία ( (χώραχώρα μεμε τοτο χαμηλότεροχαμηλότερο δείκτηδείκτη παιδικήςπαιδικής θνησιμότηταςθνησιμότητας λόγωλόγω ατυχημάτωνατυχημάτων))

Petridou et al, 2000Petridou et al, 2000

Page 84: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠρόληψηΠρόληψη ατυχημάτωνατυχημάτων σεσε παιδιάπαιδιά

ΠαιδιάΠαιδιά < < τωντων 5 5 ετώνετών: : ατυχήματαατυχήματα σεσε περιβάλλονπεριβάλλον πουπου ελέγχεταιελέγχεται απόαπό τουςτους

γονείςγονείς

ΔημιουργίαΔημιουργία ασφαλέστερωνασφαλέστερων προϊόντωνπροϊόντων καικαι περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών συνθηκώνσυνθηκών

ΕιδικήΕιδική εκπαίδευσηεκπαίδευση τωντων γονέωνγονέων γιαγια αποτελεσματικήαποτελεσματική επίβλεψηεπίβλεψη

Page 85: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Αποτελεσματικότητα Παθητικών μέτρων ασφάλειας

Page 86: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠρόληψηΠρόληψη ατυχημάτωνατυχημάτων σεσε παιδιάπαιδιά

ΠαιδιάΠαιδιά ηλικίαςηλικίας 5 –14 5 –14 ετώνετών: : ατυχήματαατυχήματα σεσε οδικόοδικό περιβάλλονπεριβάλλον

ΠρογράμματαΠρογράμματα ανάπτυξηςανάπτυξης δεξιοτήτωνδεξιοτήτων γιαγια ασφαλέστερηασφαλέστερη συμπεριφοράσυμπεριφορά ωςως πεζώνπεζών καικαι επιβατώνεπιβατών οχημάτωνοχημάτων ( (κράνοςκράνος, , συστήματασυστήματα συγκράτησηςσυγκράτησης) )

ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση οδικούοδικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος γιαγια περισσότερηπερισσότερη ασφάλειαασφάλεια γιαγια παιδιάπαιδιά--πεζούςπεζούς

Page 87: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠρόληψηΠρόληψη ατυχημάτωνατυχημάτων σεσε εφήβουςεφήβους

ΈφηβοιΈφηβοι: : ατυχήματαατυχήματα σεσε οδικόοδικό περιβάλλονπεριβάλλονΣωστήΣωστή ενημέρωσηενημέρωση γιαγια τητη συστηματικήσυστηματική χρήσηχρήση ζώνηςζώνης ασφαλείαςασφαλείας καικαι κράνουςκράνους

ΕκστρατείεςΕκστρατείες γιαγια τηντην αποφυγήαποφυγή ριψοκίνδυνηςριψοκίνδυνης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς ( (χρήσηχρήση αλκοόλαλκοόλ) )

ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση οδικούοδικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος γιαγια περισσότερηπερισσότερη ασφάλειαασφάλεια

Page 88: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠρόληψηΠρόληψη ατυχημάτωνατυχημάτων σεσε ηλικιωμένουςηλικιωμένους

ΗλικιωμένοιΗλικιωμένοι (>65 (>65 ετώνετών): ): κυρίωςκυρίως πτώσειςπτώσεις

ΦυσικήΦυσική δραστηριότηταδραστηριότητα, , ασκήσειςασκήσεις ισορροπίαςισορροπίας

ΤροποποίησηΤροποποίηση φαρμακευτικήςφαρμακευτικής αγωγήςαγωγής: :

έμφασηέμφαση στηνστην ελεχγόμενηελεχγόμενη χρήσηχρήση

ψυχοτρόπωνψυχοτρόπων φαρμάκωνφαρμάκων

ΚλινικήΚλινική αξιολόγησηαξιολόγηση καικαι αποκατάστασηαποκατάσταση προβλημάτωνπροβλημάτων όρασηςόρασης//αντιμετώπισηαντιμετώπιση καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών διαταραχώνδιαταραχών καικαι αρρυθμιώναρρυθμιών//αντιμετώπισηαντιμετώπιση ορθοστατικήςορθοστατικής υπότασηςυπότασης

Page 89: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Page 90: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠαρεμβάσειςΠαρεμβάσεις σεσε ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό επίπεδοεπίπεδο

Standardization BodiesStandardization Bodies

ANEKANEK- - σοκολατένιασοκολατένια αυγάαυγά, , ηληλ. . πατίνιαπατίνια

European Child Safety AllianceEuropean Child Safety Alliance

ΕκστρατείαΕκστρατεία ΠρόληψηςΠρόληψης πνιγμώνπνιγμών σεσε

παιδιάπαιδιά

EUNESE- EUNESE- EU Network for safety among the EU Network for safety among the

elderlyelderly

Page 91: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΕλλάδαΕλλάδα

ΧρήσηΧρήση ζώνηςζώνης ασφαλείαςασφαλείας < 20% < 20%

ΧρήσηΧρήση κράνουςκράνους: : ~25%~25%

ΑποτελεσματικότηταΑποτελεσματικότητα εκστρατείαςεκστρατείας γιαγια τηντην προώθησηπροώθηση χρήσηςχρήσης ζώνηςζώνης ασφαλείαςασφαλείας στηνστην ΑθήναΑθήνα: 6% : 6% αύξησηαύξηση χρήσεωςχρήσεως

ΕθνικήΕθνική εκστρατείαεκστρατεία γιαγια τηντην προώθησηπροώθηση χρήσηςχρήσης ζώνηςζώνης ασφαλείαςασφαλείας: : άγνωστηάγνωστη ηη μακροπρόθεσμημακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα

Petridou et al 1998,1999Petridou et al 1998,1999

Page 92: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΕλλάδαΕλλάδα

ΑποφυγήΑποφυγή περίπουπερίπου 2500 2500 θανάτωνθανάτων απόαπό τροχαίατροχαία (1:5)(1:5)ΧρήσηΧρήση ζώνηςζώνης ασφαλείαςασφαλείας: 300 : 300 θάνατοιθάνατοι ετησίωςετησίως

ΧρήσηΧρήση κράνουςκράνους:: 200 200 θάνατοιθάνατοι ετησίωςετησίως

Petridou et al 1998,1999Petridou et al 1998,1999

Page 93: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

ΠαρεμβάσειςΠαρεμβάσεις σεσε επίπεδοεπίπεδο κοινότηταςκοινότητας

ΣυνδυάζουνΣυνδυάζουν στρατηγικέςστρατηγικές

• ΑτομικήςΑτομικής παρέμβασηςπαρέμβασης

• περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης

ΑπεθύνονταιΑπεθύνονται σεσε

• πολλαπλέςπολλαπλές πληθυσμιακέςπληθυσμιακές ομάδεςομάδες

Page 94: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Ασφάλεια σχολικών κτιρίων

Διαθέτουν...............

50% διαβάσεις πεζών, προστατευτικά κιγκλιδώματα (Μόνον)60% συσκευές πυρόσβεσης (Μόνον)50% ασφαλείς χώρους παιγνιδιού (Μόνον)33% σωστά κλιμακοστάσια (Μόνον)10% χωρίς σπασμένα τζάμια (Μόνον)

Page 95: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Page 96: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

Αποτελέσματα????

Page 97: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Page 98: Ατυχήματα : Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής