ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ...

of 45 /45
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς

Embed Size (px)

description

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ...

Page 1: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γεώργιος Ν. ΚωνσταντινίδηςΓεώργιος Ν. ΚωνσταντινίδηςΔιευθυντής Δ.Ε. Ν. ΚιλκίςΔιευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς

Page 2: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕιδικότερα ο υπαλληλικός κώδικας (Ν. 3528/07) στην πρώτη Ειδικότερα ο υπαλληλικός κώδικας (Ν. 3528/07) στην πρώτη

παράγραφο του άρθρου 2 ορίζει : «Στις διατάξεις του παράγραφο του άρθρου 2 ορίζει : «Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει : δημοσίου δικαίου» και στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει : «Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή των νομικών «Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάγονται στις διατάξεις του προσώπων δημοσίου δικαίου υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές για αυτούς διατάξεις».για αυτούς διατάξεις».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν στο σώμα των δημοσίων υπαλλήλων και επομένως ανήκουν στο σώμα των δημοσίων υπαλλήλων και επομένως ορθά εφαρμόζονται και για αυτούς οι διατάξεις του ορθά εφαρμόζονται και για αυτούς οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (Ν3528/07), εκτός από τις ειδικές υπαλληλικού κώδικα (Ν3528/07), εκτός από τις ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα του Ν. 1566/85 : «Δομή διατάξεις, όπως για παράδειγμα του Ν. 1566/85 : «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», που αφορούν θέματα της υπηρεσιακής τους εκπαίδευσης», που αφορούν θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και θέματα μεταβολών, όπως θα φανεί κατάστασης και θέματα μεταβολών, όπως θα φανεί παρακάτω.παρακάτω.

Page 3: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο δημόσιος υπάλληλος, επομένως και ο Ο δημόσιος υπάλληλος, επομένως και ο εκπαιδευτικός, λόγω της εκπαιδευτικός, λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας, δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας, έχει :έχει :

Α) Ειδικούς περιορισμούς ως προς τα Α) Ειδικούς περιορισμούς ως προς τα πολιτικά και ατομικά του δικαιώματα.πολιτικά και ατομικά του δικαιώματα.

Β) Δικαιώματα.Β) Δικαιώματα.Γ) ΚαθήκονταΓ) Καθήκοντα

Page 4: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΚΦΡΑΣΗΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΥΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΚΑΤΟΧΗΣΔΕΥΤΕΡΗΣ

ΘΕΣΗΣ

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Page 5: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ1.1. Πολιτική ουδετερότητα1.1. Πολιτική ουδετερότηταΗ πολιτική ουδετερότητα αποτελεί θεμελιώδη περιορισμό και έχει στόχο Η πολιτική ουδετερότητα αποτελεί θεμελιώδη περιορισμό και έχει στόχο

να διατηρεί τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους εκτός να διατηρεί τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους εκτός κομματικών ανταγωνισμών.κομματικών ανταγωνισμών.

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.3 του Συντάγματος άρθρο 29, παρ.3 του Συντάγματος 1975/1986/2001, 1975/1986/2001, «Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε «Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος κατά την μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του δημοσίου».άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του δημοσίου».

Και γι’ αυτό, σύμφωνα με το Και γι’ αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.3 του ΥΚ:άρθρο 27, παρ.3 του ΥΚ: «Κατά την «Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών του πεποιθήσεων».πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών του πεποιθήσεων».

1.2. Ελευθερία της έκφρασης1.2. Ελευθερία της έκφρασηςΗ ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται στο Η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται στο άρθρο 14, παρ. 1 του άρθρο 14, παρ. 1 του

ΣυντάγματοςΣυντάγματος που ορίζει : «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να που ορίζει : «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του Τύπου, τους στοχασμούς του διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του Τύπου, τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους». Επίσης κατοχυρώνεται με τηρώντας τους νόμους του κράτους». Επίσης κατοχυρώνεται με άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Ανθρώπου.

Όμως σε αυτήν την ελευθερία έκφρασης υπάρχει ο περιορισμός τουΌμως σε αυτήν την ελευθερία έκφρασης υπάρχει ο περιορισμός του άρθρου 107, παρ. 1, εδ. η’ του ΥΚ,άρθρου 107, παρ. 1, εδ. η’ του ΥΚ, σύμφωνα με το οποίο ο σύμφωνα με το οποίο ο δημόσιος υπάλληλος, όταν ασκεί δημόσια κριτική, που γίνεται δημόσιος υπάλληλος, όταν ασκεί δημόσια κριτική, που γίνεται γραπτά ή προφορικά, στις πράξεις της προϊσταμένης αρχής δεν γραπτά ή προφορικά, στις πράξεις της προϊσταμένης αρχής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί απρεπείς εκφράσεις.επιτρέπεται να χρησιμοποιεί απρεπείς εκφράσεις.

Page 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.3. Οικονομική ελευθερία1.3. Οικονομική ελευθερίαΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1 του Συντάγματος :άρθρο 5, παρ.1 του Συντάγματος : «Καθένας μπορεί «Καθένας μπορεί

να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Όμως η οικονομική ελευθερία του δημοσίου υπαλλήλου χώρας». Όμως η οικονομική ελευθερία του δημοσίου υπαλλήλου περιορίζεται από τον υπαλληλικό κώδικα στις εξής περιπτώσεις :περιορίζεται από τον υπαλληλικό κώδικα στις εξής περιπτώσεις :

1.3.α. Άρθρο 31 του ΥΚ1.3.α. Άρθρο 31 του ΥΚΆσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.Μετά από άδεια, ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με Μετά από άδεια, ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με

αμοιβή, εφόσον :αμοιβή, εφόσον :1. Συμβιβάζεται με τα 1. Συμβιβάζεται με τα καθήκοντακαθήκοντα της θέσης του. της θέσης του.2. Δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.2. Δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.3. Του χορηγηθεί άδεια με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.3. Του χορηγηθεί άδεια με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.Επίσης, δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση Επίσης, δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση

εμπορίας.εμπορίας.Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει ο εκπαιδευτικός :Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει ο εκπαιδευτικός : Να δηλώσει το φορέα εργασίας και το ακριβές ωράριο απασχόλησής Να δηλώσει το φορέα εργασίας και το ακριβές ωράριο απασχόλησής

του,του, Να προσκομίσει βεβαίωση από το φορέα εργασίας, στον οποίο Να προσκομίσει βεβαίωση από το φορέα εργασίας, στον οποίο

πρόκειται να απασχοληθεί, από την οποία να προκύπτει το ύψος των πρόκειται να απασχοληθεί, από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών,αποδοχών,

Να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα Να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία αυτής.προκύπτει ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία αυτής.

Page 7: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.3.β. Άρθρο 32 του ΥΚ1.3.β. Άρθρο 32 του ΥΚΣυμμετοχή σε εταιρείεςΣυμμετοχή σε εταιρείες1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη 1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη

συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων.ιδρυμάτων.

2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική 2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης, ή κοινοπραξία ή να εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης, ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας.διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, τη σύζυγό του ή τα 3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, τη σύζυγό του ή τα ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.

Το κώλυμα συμφέροντος, το οποίο αναλύεται στο άρθ.36 του ΥΚ, Το κώλυμα συμφέροντος, το οποίο αναλύεται στο άρθ.36 του ΥΚ, ορίζει ότι ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως ορίζει ότι ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή η ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή η σύζυγός του, ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και σύζυγός του, ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό, ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση τον τρίτο βαθμό, ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο της υπόθεσης. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο ακύρωσης της σχετικής διοικητικής πράξης.ακύρωσης της σχετικής διοικητικής πράξης.

Page 8: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 35 του ΥΚΆρθρο 35 του ΥΚΑπαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσηςΑπαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσηςΑπαγορεύεται η κατοχή δεύτερης θέσης, εκτός αν Απαγορεύεται η κατοχή δεύτερης θέσης, εκτός αν

συντρέχει περίπτωση προβλεπόμενη από το συντρέχει περίπτωση προβλεπόμενη από το άρθρο 104 του Συντάγματος.άρθρο 104 του Συντάγματος. Σύμφωνα με Σύμφωνα με αυτό : «Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με αυτό : «Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσον οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές των εφόσον οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το υπαλλήλων δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης».θέσης».

Page 9: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η υποχρέωση απάντησης σε αναφορές (άρθρο Η υποχρέωση απάντησης σε αναφορές (άρθρο 107, παρ1, ιγ ΥΚ)107, παρ1, ιγ ΥΚ)

Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται και «η Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται και «η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντηση πέραν των αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντηση πέραν των τριάντα (30) ημερών (τριάντα (30) ημερών (άρθρο 4, παρ 1, ΝΔ άρθρο 4, παρ 1, ΝΔ 796/1971796/1971) πρέπει να είναι αδικαιολόγητη ή ) πρέπει να είναι αδικαιολόγητη ή αλλιώς να μη στηρίζεται σε νόμιμο λόγο. Η αλλιώς να μη στηρίζεται σε νόμιμο λόγο. Η παράβαση των διατάξεων του εκτελεστικού ΝΔ παράβαση των διατάξεων του εκτελεστικού ΝΔ 796/1971 αποτελεί και «ειδικό» (796/1971 αποτελεί και «ειδικό» (άρθρο 107, άρθρο 107, παρ. 2 ΥΚπαρ. 2 ΥΚ) πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 5) που ) πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 5) που μπορεί να «επισύρει και την ποινήν της οριστικής μπορεί να «επισύρει και την ποινήν της οριστικής παύσεως» (παύσεως» (άρθρο 109 παρ. 2).άρθρο 109 παρ. 2).

Page 10: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 2.ΑΠΟΔΟΧΕΣ3.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΠΕΡΓΙΑ

4.ΑΔΕΙΕΣ

Page 11: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΒ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ1.4. Μονιμότητα1.4. ΜονιμότηταΗ μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου είναι συνταγματικό δικαίωμα. Η μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου είναι συνταγματικό δικαίωμα.

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 4 του Συντάγματοςάρθρο 103, παρ. 4 του Συντάγματος : «Οι : «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν»εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν»

Το δικαίωμα της μονιμότητας προβλέπει και ο Το δικαίωμα της μονιμότητας προβλέπει και ο ΥΚ στο άρθρο 39ΥΚ στο άρθρο 39, , σύμφωνα με το οποίο : «Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι σύμφωνα με το οποίο : «Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν».είναι μόνιμοι, εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν».

Η δημοσιοϋπαλληλική σχέση λύεται για συγκεκριμένους λόγους, όπως :Η δημοσιοϋπαλληλική σχέση λύεται για συγκεκριμένους λόγους, όπως :α. η συμπλήρωση ορίου ηλικίας,α. η συμπλήρωση ορίου ηλικίας,β. η έκπτωση μετά από δικαστική απόφαση,β. η έκπτωση μετά από δικαστική απόφαση,γ. η απόλυση, επειδή καταργήθηκε η οργανική θέση που κατέχει ο γ. η απόλυση, επειδή καταργήθηκε η οργανική θέση που κατέχει ο

υπάλληλος (η περίπτωση αυτή δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς),υπάλληλος (η περίπτωση αυτή δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς),δ. η απόλυση μετά από απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.δ. η απόλυση μετά από απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

Page 12: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εκπαίδευση προσωπικού (άρθρο 47 του ΥΚ)Εκπαίδευση προσωπικού (άρθρο 47 του ΥΚ)Η υπηρεσιακή εκπαίδευση, με τη μορφή είτε εισαγωγικής εκπαίδευσης Η υπηρεσιακή εκπαίδευση, με τη μορφή είτε εισαγωγικής εκπαίδευσης

είτε επιμόρφωσης είτε μετεκπαίδευσης, αποτελεί υποχρέωση της είτε επιμόρφωσης είτε μετεκπαίδευσης, αποτελεί υποχρέωση της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος, η οποία υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος, η οποία υποχρεώνεται μόνο όσον αφορά την εισαγωγική εκπαίδευση αλλά υποχρεώνεται μόνο όσον αφορά την εισαγωγική εκπαίδευση αλλά επίσης έχει κριθεί ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους είναι επίσης έχει κριθεί ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους είναι καλό να επιμορφώνονται οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών με καλό να επιμορφώνονται οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσφορά των υπηρεσιών τους.σκοπό την αποτελεσματικότερη προσφορά των υπηρεσιών τους.

Δοκιμαστική υπηρεσία-Μονιμοποίηση (άρθρο 40)Δοκιμαστική υπηρεσία-Μονιμοποίηση (άρθρο 40)1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν διετή δημοσίου δικαίου που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.του υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας 2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα εισαγωγικής τους, παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Page 13: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναφορικά με τη Αναφορικά με τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικώνμονιμοποίηση των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν συνδυαστικά οι διατάξεις :εξακολουθούν να ισχύουν συνδυαστικά οι διατάξεις :

α. των παραγράφων 2(α) και 3(α) του άρθρου 5, του α. των παραγράφων 2(α) και 3(α) του άρθρου 5, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3γ, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 παράγραφο 3γ, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄),Α΄),

β. των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του β. των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 140/1998 (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την Π.Δ. 140/1998 (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011,παράγραφο 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011,

γ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 και των γ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του Υ.Κ. - Ν. 3528/2007 παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του Υ.Κ. - Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),(ΦΕΚ 26 Α΄),

δ. των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 4, του Ν.3848/2010 δ. των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 4, του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) και(ΦΕΚ 71 Α’) και

ε. της με αριθμό πρωτ. 46026/Δ2/25.06.2007 εγκυκλίου της ε. της με αριθμό πρωτ. 46026/Δ2/25.06.2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.υπηρεσίας μας.

στ. Για τη μονιμοποίηση, λόγω προστασίας της μητρότητας, στ. Για τη μονιμοποίηση, λόγω προστασίας της μητρότητας, ισχύει το ισχύει το ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε μηνών,ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε μηνών, που πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να που πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να ασκήσει τα διδακτικά του ασκήσει τα διδακτικά του καθήκοντα εντός του διδακτικούκαθήκοντα εντός του διδακτικού και όχι του σχολικού έτους και όχι του σχολικού έτους (δηλαδή από 01/09 έως 21/06 για την Π.Ε. και από 01/09 έως (δηλαδή από 01/09 έως 21/06 για την Π.Ε. και από 01/09 έως 30/06 για τη Δ.Ε., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 30/06 για τη Δ.Ε., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.24.6/431/6846/11.06.2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.ΔΙΔΑΔ/Φ.24.6/431/6846/11.06.2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Page 14: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Νομιμότητα ενεργειών παράνομα διορισθέντων υπαλλήλωνΝομιμότητα ενεργειών παράνομα διορισθέντων υπαλλήλωνα. Ο παράνομα διορισθείς, του οποίου ο διορισμός έχει ήδη ανακληθεί, α. Ο παράνομα διορισθείς, του οποίου ο διορισμός έχει ήδη ανακληθεί,

θεωρείται ότι για όσο χρόνο εκτέλεσε τα καθήκοντά του, υπήρξε θεωρείται ότι για όσο χρόνο εκτέλεσε τα καθήκοντά του, υπήρξε δημόσιος υπάλληλος και υπέχει τις ευθύνες αυτού, δηλαδή δημόσιος υπάλληλος και υπέχει τις ευθύνες αυτού, δηλαδή πειθαρχική (πειθαρχική (άρθρα 9, 110 παρ.5 ΥΚάρθρα 9, 110 παρ.5 ΥΚ), αστική και ποινική ευθύνη.), αστική και ποινική ευθύνη.

Β. Οι πράξεις του παράνομα διορισθέντος είναι έγκυρες.Β. Οι πράξεις του παράνομα διορισθέντος είναι έγκυρες.Ο απολυθείς λόγω παράνομου διορισμού δικαιούται να ζητήσει Ο απολυθείς λόγω παράνομου διορισμού δικαιούται να ζητήσει

αποζημίωση (αποδοχές) από το Κράτος για όσο χρονικό διάστημα αποζημίωση (αποδοχές) από το Κράτος για όσο χρονικό διάστημα εργάσθηκε ως δημόσιος υπάλληλος βάσει των διατάξεων του εργάσθηκε ως δημόσιος υπάλληλος βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρο 904 ΑΚ).(άρθρο 904 ΑΚ).

Παράνομος διορισμός-ΑνάκλησηΠαράνομος διορισμός-ΑνάκλησηΟ τελειωθείς π α ρ ά ν ο μ ο ς διορισμός ανακαλείται ως εξής :Ο τελειωθείς π α ρ ά ν ο μ ο ς διορισμός ανακαλείται ως εξής :α. εντός διετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού ,α. εντός διετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού ,β. χωρίς χρονικό περιορισμό εάν ο υπάλληλος προκάλεσε δολίως β. χωρίς χρονικό περιορισμό εάν ο υπάλληλος προκάλεσε δολίως

(πρόθεση) ή υποβοήθησε (πρόθεση ή βαριά αμέλεια) την παρανομία,(πρόθεση) ή υποβοήθησε (πρόθεση ή βαριά αμέλεια) την παρανομία,γ. οποτεδήποτε, εάν έγινε χωρίς την ύπαρξη νομοθετημένης θέσης γ. οποτεδήποτε, εάν έγινε χωρίς την ύπαρξη νομοθετημένης θέσης

((άρθρο 103, παρ. 2άρθρο 103, παρ. 2αα Σ, άρθρο 39 παρ. 1 του ΥΚ), Σ, άρθρο 39 παρ. 1 του ΥΚ), ήήδ. εάν δεν υφίστατο η ελληνική ιθαγένεια ή αν διορίστηκε αλλογενής δ. εάν δεν υφίστατο η ελληνική ιθαγένεια ή αν διορίστηκε αλλογενής

πολιτογραφηθείς, καίτοι δεν παρήλθε ένα έτος ήπολιτογραφηθείς, καίτοι δεν παρήλθε ένα έτος ήε. αν εστερείτο των πολιτικών δικαιωμάτων ήε. αν εστερείτο των πολιτικών δικαιωμάτων ήστ. αν είχε καταδικαστεί για «ατιμωτικό» πλημμέλημα ήστ. αν είχε καταδικαστεί για «ατιμωτικό» πλημμέλημα ήζ. αν τελούσε υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.ζ. αν τελούσε υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.Η διαπίστωση της παρανομίας προϋποθέτει κατά κανόνα ύπαρξη Η διαπίστωση της παρανομίας προϋποθέτει κατά κανόνα ύπαρξη

απόφασης Δικαστηρίου (ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού) απόφασης Δικαστηρίου (ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού)

Page 15: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.5. ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.5. ΑΠΟΔΟΧΕΣ Οι αποδοχές του υπαλλήλου περιλαμβάνουν το βασικό μισθό,

τα διάφορα επιδόματα και την τυχόν αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.

Τα διάφορα επιδόματα είναι τα εξής :1. Το επίδομα κινήτρου απόδοσης.2. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης.3. Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας.4. Τα επιδόματα γάμου και τέκνων.5. Τα επιδόματα εορτών και άδειας.6. Τα επιδόματα μεταπτυχιακού και διδακτορικού

διπλώματος.7. Τα επιδόματα «θέσης ευθύνης» και «ειδικής απασχόλησης»

που καταβάλλονται στους περιφερειακούς διευθυντές και στους διευθυντές εκπαίδευσης και

Page 16: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

8. Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους προϊσταμένους γραφείων, διευθυντές τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντές, προϊσταμένους μονοθέσιων, διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και στους προϊσταμένους νηπιαγωγείων, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα τμήματα αγωγής και στα τμήματα ένταξης και τέλος στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές.

Σημαντική είναι επίσης η διάταξη του άρθρου 43, παρ.1 του ΥΚ, σύμφωνα με την οποία : «δεν οφείλεται μισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει». Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου : «Η περικοπή του μισθού ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και την πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά της πράξης αυτής, η οποία κοινοποιείται με απόδειξη στον υπάλληλο, επιτρέπεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται οριστικώς. Η άσκηση της προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα».

1.6. Συνδικαλιστική ελευθερία – Απεργία1.6. Συνδικαλιστική ελευθερία – Απεργία

Page 17: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ(ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΚΥΗΣΗΣ, ΛΟΧΕΙΑΣ, ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Page 18: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.7. Άδειες1.7. Άδειες1.7.Ι. Κανονικές άδειες1.7.Ι. Κανονικές άδειεςΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.4 του ΥΚάρθρο 48, παρ.4 του ΥΚ (Ν.3528/2007), οι (Ν.3528/2007), οι

εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορούν να παίρνουν κανονική άδεια μπορούν να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχέςμε αποδοχές ως ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Η άδεια χορηγείται δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας τους και ζητείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας τους και ζητείται απ’ τον οικείο προϊστάμενο, που είναι ο μόνος αρμόδιος να απ’ τον οικείο προϊστάμενο, που είναι ο μόνος αρμόδιος να την εγκρίνει.την εγκρίνει.

Την άδεια αυτή μπορούν να τη ζητήσουν και οι εκπαιδευτικοί Την άδεια αυτή μπορούν να τη ζητήσουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν που υπηρετούν με ολική ή μερική απόσπασημε ολική ή μερική απόσπαση έως τη έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε δ/νση ή γραφείο δ/θμιας λήξη του διδακτικού έτους σε δ/νση ή γραφείο δ/θμιας εκπ/σης.εκπ/σης.

Page 19: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.7.ΙΙ. Αναρρωτικές άδειες1.7.ΙΙ. Αναρρωτικές άδειες1.7.ΙΙ.α. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χωρίς 1.7.ΙΙ.α. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χωρίς

γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπήςγνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπήςΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 2 του ΥΚ,άρθρο 55, παρ. 2 του ΥΚ, χορηγούνται και χορηγούνται και

στους εκπαιδευτικούς βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες, στους εκπαιδευτικούς βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες, χωρίς τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, έως χωρίς τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, έως δέκα (10) ημέρες το χρόνο, ως εξής : δέκα (10) ημέρες το χρόνο, ως εξής :

1. Με υπεύθυνη δήλωση του υπάλληλου (χειρόγραφη ή έντυπη) 1. Με υπεύθυνη δήλωση του υπάλληλου (χειρόγραφη ή έντυπη) ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, μέχρι δύο (2) ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, μέχρι δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος (ημερολογιακό) π.χ. 1+1+1+1 ή 2+2 ή ημέρες κατ’ έτος (ημερολογιακό) π.χ. 1+1+1+1 ή 2+2 ή 2+1+1,2+1+1,

2. Με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως τρεις (3) 2. Με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος (ημερολογιακό), π.χ. 3+3 ή 2+2+2 ή 3+2+1,έτος (ημερολογιακό), π.χ. 3+3 ή 2+2+2 ή 3+2+1,

3. Με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου 3. Με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος (ημερολογιακό), πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος (ημερολογιακό), π.χ. 5+5 ή 4+1+5 ή 4+4+2.π.χ. 5+5 ή 4+1+5 ή 4+4+2.

Page 20: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.7.ΙΙ.β. Αναρρωτικές άδειες με γνωμάτευση της 1.7.ΙΙ.β. Αναρρωτικές άδειες με γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπήςυγειονομικής επιτροπής

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ΥΚ άρθρο 56 του ΥΚ ισχύουν τα εξής : ισχύουν τα εξής : Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του

λόγω ασθένειας, ενημερώνει την υπηρεσία του την ίδια μέρα λόγω ασθένειας, ενημερώνει την υπηρεσία του την ίδια μέρα για την αδυναμία αυτή.για την αδυναμία αυτή.

Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός επτά (7) του υπαλλήλου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου.ημερών από την απουσία του υπαλλήλου.

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 11 του ΥΚ,άρθρο 56, παρ. 11 του ΥΚ, ο εκπαιδευτικός ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, που βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται μόλις ασθενήσει να υποβάλλει αίτηση χορήγησης υποχρεούται μόλις ασθενήσει να υποβάλλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός δίνει στην αρμόδια Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός δίνει στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή την ταχυδρομική διεύθυνση του υγειονομική επιτροπή την ταχυδρομική διεύθυνση του γραφείου εκπαίδευσης που ανήκει, για να αποσταλεί η σχετική γραφείου εκπαίδευσης που ανήκει, για να αποσταλεί η σχετική γνωμάτευση σε αυτό. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει γνωμάτευση σε αυτό. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.του υπαλλήλου.

Page 21: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας, υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο άδειας, υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί που του έχει χορηγηθεί (άρθρο 56, παρ. 7 του (άρθρο 56, παρ. 7 του ΥΚ).ΥΚ).

Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Αν δεν ζητήσει η αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δε χορηγείται αναρρωτική άδεια παρουσιαστεί, δε χορηγείται αναρρωτική άδεια (άρθρο 56, παρ. 10 του ΥΚ).(άρθρο 56, παρ. 10 του ΥΚ).

Άδεια διάρκειας πέρα του ενός (1) μήνα για ψυχική Άδεια διάρκειας πέρα του ενός (1) μήνα για ψυχική νόσο δε χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νόσο δε χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο.νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο.

1.7.ΙΙ.γ. Δυσίατα νοσήματα1.7.ΙΙ.γ. Δυσίατα νοσήματα

Page 22: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.8. Άδειες κύησης, λοχείας και υιοθεσίας1.8. Άδειες κύησης, λοχείας και υιοθεσίαςΟι άδειες κύησης και λοχείας ρυθμίζονται από το Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθμίζονται από το άρθρο 52 του άρθρο 52 του

ΥΚΥΚ του οποίου οι διατάξεις κινούνται στο πλαίσιο του του οποίου οι διατάξεις κινούνται στο πλαίσιο του Συντάγματος (Συντάγματος (άρθρο 21, παρ. 1άρθρο 21, παρ. 1 «… η μητρότητα και η «… η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους»).παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους»).

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του ΥΚάρθρο 52, παρ. 1 του ΥΚ, στις εκπαιδευτικούς , στις εκπαιδευτικούς οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέρα του από τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέρα του τρίτου (3τρίτου (3ουου, (δηλαδή 4, (δηλαδή 4ουου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, μετά το τέλος της άδειας αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, μετά το τέλος της άδειας λοχείας. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από λοχείας. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Δηλαδή προς το τέλος του έβδομου (7χρόνο τοκετού. Δηλαδή προς το τέλος του έβδομου (7ουου) μήνα ) μήνα κύησης, η ενδιαφερόμενη υποβάλλει αίτηση άδειας κύησης, κύησης, η ενδιαφερόμενη υποβάλλει αίτηση άδειας κύησης, μαζί με τη βεβαίωση του γυναικολόγου της, που μπορεί να μαζί με τη βεβαίωση του γυναικολόγου της, που μπορεί να είναι και ιδιώτης, για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. είναι και ιδιώτης, για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Μετά τον τοκετό, υποβάλλει αίτηση άδειας λοχείας μαζί με Μετά τον τοκετό, υποβάλλει αίτηση άδειας λοχείας μαζί με τη βεβαίωση του μαιευτηρίου, στην οποία αναφέρεται η τη βεβαίωση του μαιευτηρίου, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

Page 23: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθροάρθρο 52, παρ. 2 του ΥΚ52, παρ. 2 του ΥΚ : «Όταν ο τοκετός : «Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία το τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να την πραγματική ημερομηνία το τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών».συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών».

Με την Με την παρ. 2, άρθρο 53 Ν.2721/1999παρ. 2, άρθρο 53 Ν.2721/1999 ορίζεται ότι : «α) Οι μητέρες, ορίζεται ότι : «α) Οι μητέρες, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού, του άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού, του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παρ. 8 του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985 και του άρθρου 30 παρ. 14 του Ν.2083/1992»,Ν.1566/1985 και του άρθρου 30 παρ. 14 του Ν.2083/1992», δηλαδή μειωμένο ωράριο και απαλλαγή από πρόσθετες εργασίες στο δηλαδή μειωμένο ωράριο και απαλλαγή από πρόσθετες εργασίες στο σχολείο. σχολείο. Σημείωση :Σημείωση : Η άδεια κύησης και λοχείας, χορηγείται και στις Η άδεια κύησης και λοχείας, χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι αποβολή.αποβολή.

Page 24: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.8.α. Επαπειλούμενη κύηση1.8.α. Επαπειλούμενη κύηση

1. Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, σύμφωνα με το 1. Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, σύμφωνα με το Ν.3205/2003Ν.3205/2003, , χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, εφόσον έχει βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία που αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά προηγηθεί νοσηλεία που αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.ά).στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.ά).

2. Σε κυοφορούσες εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, 2. Σε κυοφορούσες εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, με βεβαίωση του θεράποντος κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή ιατρού και του διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματοςτμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος (άρθρο 52, παρ. 3 του ΥΚ).(άρθρο 52, παρ. 3 του ΥΚ).

Ο χρόνος της κανονικής άδειας κυοφορίας δεν αφαιρείται από τους μήνες Ο χρόνος της κανονικής άδειας κυοφορίας δεν αφαιρείται από τους μήνες της αναρρωτικής άδειας που θα δικαιούται στο μέλλον η της αναρρωτικής άδειας που θα δικαιούται στο μέλλον η ενδιαφερόμενη.ενδιαφερόμενη.

Όπως βλέπουμε, η άδεια αυτή είναι ιδιόμορφη διότι ορίζεται ως κανονική Όπως βλέπουμε, η άδεια αυτή είναι ιδιόμορφη διότι ορίζεται ως κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές και χορηγείται ως εξής :άδεια κυοφορίας με αποδοχές και χορηγείται ως εξής :

α. η κυοφορούσα πρέπει να έχει εξαντλήσει την αναρρωτική άδεια με α. η κυοφορούσα πρέπει να έχει εξαντλήσει την αναρρωτική άδεια με αποδοχές,αποδοχές,

β. να έχει ανάγκη ειδικής θεραπείας και όχι απλής γενικής ιατρικής β. να έχει ανάγκη ειδικής θεραπείας και όχι απλής γενικής ιατρικής περίθαλψης,περίθαλψης,

γ. η ανάγκη αυτή να προκύπτει από βεβαίωση και του θεράποντος ιατρού γ. η ανάγκη αυτή να προκύπτει από βεβαίωση και του θεράποντος ιατρού (που μπορεί να είναι και ιδιώτης) και του διευθυντή γυναικολογικής ή (που μπορεί να είναι και ιδιώτης) και του διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος σύμφωνα με την σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του ΥΚπαρ. 3 του άρθρου 52 του ΥΚ..

Page 25: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.9. Άδεια ανατροφής παιδιού1.9. Άδεια ανατροφής παιδιού

Ο γονέας εκπαιδευτικός Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές γιααποδοχές για ανατροφή παιδιούανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του , εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου σύμφωνα με το μειωμένου ωραρίου σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2 του ΥΚ.άρθρο 53, παρ. 2 του ΥΚ. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε ο εκπαιδευτικός Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε ο εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση. Για λόγους όμως εύρυθμης υποβάλλει σχετική αίτηση. Για λόγους όμως εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λειτουργίας των σχολείων, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν στις υπηρεσίες τους, υποβάλλουν στις υπηρεσίες τους, ένα (1) μήνα πρινένα (1) μήνα πριν από τη λήξη από τη λήξη της άδειας λοχείας, σχετική αίτηση συνοδευμένη από υπεύθυνη της άδειας λοχείας, σχετική αίτηση συνοδευμένη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι δε θα κάνουν χρήση του δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι δε θα κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου.μειωμένου ωραρίου.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή :Δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή :Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω

δικαιολογητικά :δικαιολογητικά :1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για την κοινή δήλωση των 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για την κοινή δήλωση των

γονέων.γονέων.Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, σχετικά με το αν η σύζυγος έχει Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, σχετικά με το αν η σύζυγος έχει

ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Page 26: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1/10. Άδειες εξετάσεων1/10. Άδειες εξετάσεων

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΥΚάρθρο 60 του ΥΚ, στους , στους εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές, εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές μέχρι είκοσι (20) εξετάσεων με αποδοχές μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος, και εργάσιμες ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος, και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες αυτές χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης άδειες αυτές χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι το πολύ δύο (2) εξάμηνα μετά τη λήξη και μέχρι το πολύ δύο (2) εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, δηλαδή, η προηγούμενη και η δύο (2) ημερών, δηλαδή, η προηγούμενη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. είναι αργία.

Page 27: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΓΑΜΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ Η ΕΧΟΥΝΣΥΖΥΓΟ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΌ ΝΟΣΗΜΑ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Page 28: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.11. Ειδικές άδειες1.11. Ειδικές άδειες1.11.α. Γάμου1.11.α. ΓάμουΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 1 του ΥΚ,άρθρο 50, παρ. 1 του ΥΚ, στους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτικούς,

ύστερα από σχετική αίτησή τους, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας ύστερα από σχετική αίτησή τους, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση γάμου. Η πέντε (5) εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή, που δεν προστίθεται στις ημέρες κανονικής άδειας, άδεια αυτή, που δεν προστίθεται στις ημέρες κανονικής άδειας, χορηγείται αμέσως χορηγείται αμέσως πριν από ή μετά πριν από ή μετά την τέλεση γάμου και όχι την τέλεση γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.

1.11.β. Θανάτου συγγενικού προσώπου1.11.β. Θανάτου συγγενικού προσώπουΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 1 του ΥΚ,άρθρο 50, παρ. 1 του ΥΚ, στους εκπαιδευτικούς στους εκπαιδευτικούς

χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτησή τους, ειδική άδεια τριών (3) χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτησή τους, ειδική άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, που δεν προστίθεται στις ημέρες εργάσιμων ημερών με αποδοχές, που δεν προστίθεται στις ημέρες κανονικής άδειας, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς κανονικής άδειας, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β’ βαθμού, δηλ. γονέων, τέκνων, αδελφών, εγγονών και έως και β’ βαθμού, δηλ. γονέων, τέκνων, αδελφών, εγγονών και πάππων, τόσο εξ αίματος όσο και εξ αγχιστείας.πάππων, τόσο εξ αίματος όσο και εξ αγχιστείας.

1.11.γ. Για συμμετοχή σε δίκη1.11.γ. Για συμμετοχή σε δίκηΣτους εκπαιδευτικούς χορηγείται μετά από σχετική αίτησή τους, ειδική Στους εκπαιδευτικούς χορηγείται μετά από σχετική αίτησή τους, ειδική

άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών για άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου με συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως του ενάγοντα, του μηνυτή, του οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως του ενάγοντα, του μηνυτή, του μάρτυρα κ.ά. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοτυπία της μάρτυρα κ.ά. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοτυπία της κλήσης από το δικαστήριο ή, αν δεν υποβληθεί φωτοτυπία της κλήσης από το δικαστήριο ή, αν δεν υποβληθεί φωτοτυπία της κλήσης, αφού επιστρέψει ο εκπαιδευτικός, υποχρεούται να κλήσης, αφού επιστρέψει ο εκπαιδευτικός, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση του δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε σε αυτό.προσκομίσει βεβαίωση του δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε σε αυτό.

Η άδεια αυτή δεν προστίθεται στις ημέρες κανονικής άδειας.Η άδεια αυτή δεν προστίθεται στις ημέρες κανονικής άδειας.

Page 29: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.11.δ. Εκλογική άδεια1.11.δ. Εκλογική άδειαΕιδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών Ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών

χορηγείται κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού χορηγείται κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετακινηθούν για την δικαιώματος. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, υποβάλλουν αίτηση και άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση καθώς και σχετική βεβαίωση του δικαστικού υπεύθυνη δήλωση καθώς και σχετική βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου, όταν επιστρέψουν.αντιπροσώπου, όταν επιστρέψουν.

1.11.ε . Αιμοδοτική άδεια (ΥΑ Φ351/5/33/Δ1/1207/23-01-98)1.11.ε . Αιμοδοτική άδεια (ΥΑ Φ351/5/33/Δ1/1207/23-01-98)1.11.στ. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους1.11.στ. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους1.11.ζ. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης1.11.ζ. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσηςΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 6 του ΥΚ,άρθρο 53, παρ. 6 του ΥΚ, οι υπηρεσίες οι υπηρεσίες

υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους (κατά συνέπεια υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους (κατά συνέπεια και τους εκπαιδευτικούς) που έχουν τέκνα, τα οποία φοιτούν στην και τους εκπαιδευτικούς) που έχουν τέκνα, τα οποία φοιτούν στην π/θμια ή στη δ/θμια εκπ/ση, για να επισκέπτονται το σχολείο των π/θμια ή στη δ/θμια εκπ/ση, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.επίδοσης.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1613/τ.Β’ η υπ’ αριθ. Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1613/τ.Β’ η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/9-8-2007 απόφαση του Υπουργού ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/9-8-2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ.53 Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ.53 παρ.7 του υπαλληλικού κώδικα. Με την απόφαση αυτή η άδεια για παρ.7 του υπαλληλικού κώδικα. Με την απόφαση αυτή η άδεια για τους υπαλλήλους που έχουν ένα (1) τέκνο, παραμένει στις τους υπαλλήλους που έχουν ένα (1) τέκνο, παραμένει στις τέσσερις (4) ημέρες. Για τους υπαλλήλους που έχουν δύο (2) τέκνα τέσσερις (4) ημέρες. Για τους υπαλλήλους που έχουν δύο (2) τέκνα και άνω, η άδεια ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες αντί των τεσσάρων και άνω, η άδεια ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες αντί των τεσσάρων (4) που χορηγούνταν μέχρι σήμερα, μέσα στο ημερολογιακό έτος. (4) που χορηγούνταν μέχρι σήμερα, μέσα στο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση δε που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε Στην περίπτωση δε που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η άδεια των ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η άδεια των πέντε (5) ημερών, αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα επιπλέον.πέντε (5) ημερών, αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα επιπλέον.

Page 30: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.11.η. Άδεια απουσίας εκπαιδευτικών που 1.11.η. Άδεια απουσίας εκπαιδευτικών που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας.νοσηλείας.

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 2 του ΥΚ, άρθρο 50, παρ. 2 του ΥΚ, οι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δικαιούνται ειδική άδεια με εκπαιδευτικοί αυτοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο.χρόνο.

1.11.ι. Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή1.11.ι. Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστήΟ Ο αποσπασμένοςαποσπασμένος εκπαιδευτικός σε δ/νση ή γραφείο εκπαιδευτικός σε δ/νση ή γραφείο

εκπαίδευσης, ο οποίος χειρίζεται Η/Υ και εκπαίδευσης, ο οποίος χειρίζεται Η/Υ και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερησίου ωραρίου εργασίας, πέντε (5) ωρών του ημερησίου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με αποδοχές, μιας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο η οποία χορηγείται (1) ημέρας ανά δίμηνο η οποία χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο αυτό. Εφόσον δε γίνει υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο αυτό. Εφόσον δε γίνει χρήση στο διάστημα αυτό, η άδεια χρήση στο διάστημα αυτό, η άδεια δεδε μεταφέρεται, μεταφέρεται, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο, σύμφωνα με την σύμφωνα με την παρ.6, του άρθρου 50 του ΥΚ.παρ.6, του άρθρου 50 του ΥΚ.

Page 31: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.12. 1.12. Εκπαιδευτικές άδειεςΕκπαιδευτικές άδειες1.12.α. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για 1.12.α. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για

συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (άρθρο 58 του ΥΚ)εκπαίδευσης (άρθρο 58 του ΥΚ)

Αυτή η άδεια δεν χορηγείται, αν ο χρόνος υπηρεσίας Αυτή η άδεια δεν χορηγείται, αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλασίου της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης, η άδεια αυτή χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης, η άδεια αυτή δεν χορηγείται, αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει δεν χορηγείται, αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία (τη δοκιμαστική υπηρεσία (άρθ. 58 παρ. 1άρθ. 58 παρ. 1).).

Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.Υποτροφιών.

Page 32: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.13. Άδειες χωρίς αποδοχές1.13. Άδειες χωρίς αποδοχέςΆδειες χωρίς αποδοχές χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς στις εξής Άδειες χωρίς αποδοχές χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς στις εξής

περιπτώσεις :περιπτώσεις :1.13.α. Για προσωπικούς λόγους1.13.α. Για προσωπικούς λόγουςΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 1 του ΥΚάρθρο 51, παρ. 1 του ΥΚ είναι δυνατόν, εφόσον οι είναι δυνατόν, εφόσον οι

ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί άδεια χωρίς ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί άδεια χωρίς αποδοχές στον υπάλληλο, μετά από αίτησή του, η διάρκεια της αποδοχές στον υπάλληλο, μετά από αίτησή του, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και της οποίας ο χρόνος, είναι χρόνος ημερολογιακού έτους και της οποίας ο χρόνος, είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και συνεπώς συντάξιμος.πραγματικής υπηρεσίας και συνεπώς συντάξιμος.

1.13.β. Για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους1.13.β. Για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγουςΔικαιολογητικά που απαιτούνται :Δικαιολογητικά που απαιτούνται : Έντυπη αίτηση της χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές.Έντυπη αίτηση της χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές. Επίσημα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα των Επίσημα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα των

λόγων. Π.χ., εάν ο ενδιαφερόμενος ζητάει την άδεια για λόγους λόγων. Π.χ., εάν ο ενδιαφερόμενος ζητάει την άδεια για λόγους υγείας συγγενικού του προσώπου, προσκομίζει βεβαίωση δημόσιου υγείας συγγενικού του προσώπου, προσκομίζει βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου και όχι ιδιώτη γιατρού, ούτε εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείου και όχι ιδιώτη γιατρού, ούτε εξωτερικών ιατρείων δημοσίου νοσοκομείου. Εάν ζητάει την άδεια για λόγους υγείας του δημοσίου νοσοκομείου. Εάν ζητάει την άδεια για λόγους υγείας του ίδιου, προσκομίζει επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιου ίδιου, προσκομίζει επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιου νοσοκομείου, μετά την εξάντληση των χρονικών ορίων των νοσοκομείου, μετά την εξάντληση των χρονικών ορίων των αναρρωτικών αδειών που δικαιούται με αποδοχές, γεγονός που θα αναρρωτικών αδειών που δικαιούται με αποδοχές, γεγονός που θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στην εισήγηση του προϊσταμένου πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στην εισήγηση του προϊσταμένου του γραφείου εκπαίδευσης.του γραφείου εκπαίδευσης.

Page 33: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.13.γ. Για οικογενειακούς λόγους1.13.γ. Για οικογενειακούς λόγουςΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3 του ΥΚ,άρθρο 51, παρ. 3 του ΥΚ, υπάλληλος του υπάλληλος του

οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου υπηρεσία του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή δικαίου ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.

Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν θεωρείται χρόνος Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν είναι συντάξιμος.πραγματικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν είναι συντάξιμος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :Δικαιολογητικά που απαιτούνται : Έντυπη αίτηση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές.Έντυπη αίτηση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία της υπηρεσίας του/της Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία της υπηρεσίας του/της

συζύγου. συζύγου.

Page 34: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.13.δ. Για ανατροφή παιδιού έως και έξι (6) ετών.1.13.δ. Για ανατροφή παιδιού έως και έξι (6) ετών.Σύμφωνα με τα Σύμφωνα με τα άρθρα 51, παρ. 2άρθρα 51, παρ. 2 και και 53, παρ.1 του ΥΚ, 53, παρ.1 του ΥΚ, ο ο

εκπαιδευτικός δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής εκπαιδευτικός δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, η οποία χορηγείται διάρκειας έως δύο (2) ετών, η οποία χορηγείται υποχρεωτικά.υποχρεωτικά.

Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή, χορηγείται με βάση τον Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή, χορηγείται με βάση τον υπαλληλικό κώδικα και υπαλληλικό κώδικα και όχι με το άρθρο 16, περ. Ε του όχι με το άρθρο 16, περ. Ε του 1566/1985,1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις : το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις :

Θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή Θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του,των μελών της οικογένειάς του,

Αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης,Αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδώνΟλοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :Δικαιολογητικά που απαιτούνται : Αίτηση ενδιαφερόμενουΑίτηση ενδιαφερόμενου Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιούΛηξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Page 35: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.13.ε. Για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών (αρθ. 1.13.ε. Για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών (αρθ. 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/8516, περ. Ε΄ του Ν. 1566/85

Για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ή Για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές. Και ο στο εσωτερικό, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές. Και ο χρόνος αυτής της άδειας δεν είναι χρόνος πραγματικής χρόνος αυτής της άδειας δεν είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν είναι συντάξιμος.υπηρεσίας και συνεπώς δεν είναι συντάξιμος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :Δικαιολογητικά που απαιτούνται : Αίτηση, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά στο σχολείο, στο Αίτηση, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά στο σχολείο, στο

οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου, στην οποία Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου, στην οποία

αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σπουδών του αιτούντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.ολοκλήρωσης των σπουδών του.

Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον σπουδών, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για διδακτορικό, ή από τη γραμματεία του πρόκειται για διδακτορικό, ή από τη γραμματεία του πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.σπουδών.

Page 36: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.14. Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών1.14. Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΟι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται όλα τα είδη των αδειών Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται όλα τα είδη των αδειών

εκτός : α) των εκπαιδευτικών αδειών β) των αδειών άνευ αποδοχώνεκτός : α) των εκπαιδευτικών αδειών β) των αδειών άνευ αποδοχών1.14.α. Άδειες κύησης-λοχείας σε αναπληρώτριες 1.14.α. Άδειες κύησης-λοχείας σε αναπληρώτριες

εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούςΟι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια πενήντα έξι (56) Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια πενήντα έξι (56)

ημερών κύησης, οι οποίες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την ημερών κύησης, οι οποίες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και πενήντα έξι (56) ημερών μετά τον πιθανή ημερομηνία τοκετού και πενήντα έξι (56) ημερών μετά τον τοκετό, εφόσον το παιδί γεννηθεί ζωντανό. Σε περίπτωση που ο τοκετό, εφόσον το παιδί γεννηθεί ζωντανό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από τον τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από τον πιθανολογούμενο, τότε το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται πιθανολογούμενο, τότε το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας εκατόν δώδεκα (112) ημερών. Για αυτές τις συνολικής άδειας εκατόν δώδεκα (112) ημερών. Για αυτές τις ημέρες απουσίας δικαιούνται άδεια μόνο δεκαπέντε (15) ημερών με ημέρες απουσίας δικαιούνται άδεια μόνο δεκαπέντε (15) ημερών με αποδοχές από την υπηρεσία τους, ενώ για τις υπόλοιπες ενενήντα αποδοχές από την υπηρεσία τους, ενώ για τις υπόλοιπες ενενήντα επτά (97) παίρνουν επιδότηση από το ΙΚΑ.επτά (97) παίρνουν επιδότηση από το ΙΚΑ.

1.14.β. Αναρρωτικές άδειες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς1.14.β. Αναρρωτικές άδειες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούςΟι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτική άδεια, εφόσον Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτική άδεια, εφόσον

έχουν υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών. Για τη χορήγησή της από έχουν υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών. Για τη χορήγησή της από το γραφείο εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην υπηρεσία τους σχετική το γραφείο εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην υπηρεσία τους σχετική αίτηση και γνωμάτευση του ΙΚΑ. Δεν μπορούν να προσκομίσουν αίτηση και γνωμάτευση του ΙΚΑ. Δεν μπορούν να προσκομίσουν γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς ή υπεύθυνες δηλώσεις και δεν γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς ή υπεύθυνες δηλώσεις και δεν παραπέμπονται στις υγειονομικές επιτροπές.παραπέμπονται στις υγειονομικές επιτροπές.

Page 37: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.15. Άδειες αποσπασμένων εκπαιδευτικών1.15. Άδειες αποσπασμένων εκπαιδευτικώνΌλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία

είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται η γνώμη υπηρεσιακού εκείνες για τις οποίες απαιτείται η γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την υπηρεσία συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται της οργανικής τους θέσης. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες της του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες της αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία. αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία. Η υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι Η υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια, στην υπηρεσία της με την οποία χορηγείται η άδεια, στην υπηρεσία της οργανικής τους θέσης.οργανικής τους θέσης.

Page 38: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γ1.ΚΑΓ1.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ1. ΟΡΚΟΣ1. ΟΡΚΟΣ

2. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ2. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Γ2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΚΟΗΣ

4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

5. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

6. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Page 39: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γ1. Καθήκοντα πριν την ανάληψη υπηρεσίαςΓ1. Καθήκοντα πριν την ανάληψη υπηρεσίας Α. Όρκος (άρθρο 19 ΥΚ)Α. Όρκος (άρθρο 19 ΥΚ)Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη

διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης. Με την ορκωμοσία δηλώνεται η αποδοχή του κοινοποίησης. Με την ορκωμοσία δηλώνεται η αποδοχή του διορισμού και καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση. Ανάληψη διορισμού και καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση. Ανάληψη υπηρεσίας πριν τη δόση του όρκου δεν επιτρέπεται. Η ορκωμοσία υπηρεσίας πριν τη δόση του όρκου δεν επιτρέπεται. Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο. Ο όρκος δίδεται προς το Κράτος και βεβαιώνεται με πρωτόκολλο. Ο όρκος δίδεται προς το Κράτος και όχι συγκεκριμένο όργανο αυτού, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται και ο όχι συγκεκριμένο όργανο αυτού, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται και ο όρκος των αλλοδαπών απέναντι στην Ελλάδα, όπως όρκος των αλλοδαπών απέναντι στην Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο άρθρο 19. Επίσης προβλέπεται χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο άρθρο 19. Επίσης προβλέπεται και ο όρκος αυτών που δηλώνουν πως δεν πρεσβεύουν καμιά και ο όρκος αυτών που δηλώνουν πως δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή θρησκεία που δεν προβλέπει όρκο. Αντί όρκου θρησκεία ή θρησκεία που δεν προβλέπει όρκο. Αντί όρκου παρέχεται μια διαβεβαίωση που αναφέρεται στην παρέχεται μια διαβεβαίωση που αναφέρεται στην παρ. 1βπαρ. 1β του του ιδίου άρθρου.ιδίου άρθρου.

Β. ΕγγυοδοσίαΒ. ΕγγυοδοσίαΗ εγγυοδοσία, δηλαδή η παροχή εγγύησης, αποτιμητής σε ορισμένη Η εγγυοδοσία, δηλαδή η παροχή εγγύησης, αποτιμητής σε ορισμένη

χρηματική αξία, υπέρ του Κράτους, εκ μέρους του δημοσίου χρηματική αξία, υπέρ του Κράτους, εκ μέρους του δημοσίου υπαλλήλου. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την ορκωμοσία και την υπαλλήλου. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας. Κάθε ελάττωση, μετατροπή, μεταφορά και ανάληψη υπηρεσίας. Κάθε ελάττωση, μετατροπή, μεταφορά και άρση εγγύησης δημοσίου υπολόγου, υπόκειται στην έγκριση του άρση εγγύησης δημοσίου υπολόγου, υπόκειται στην έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 40, παρ.1 ΠΔ774/1980)άρθρο 40, παρ.1 ΠΔ774/1980). .

Page 40: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γ2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΓ2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1.16. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα1.16. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην ΠατρίδαΤο άρθρο 103, παρ. 1 του Συντ.Το άρθρο 103, παρ. 1 του Συντ. ορίζει ότι : «Οι δημόσιοι υπάλληλοι ορίζει ότι : «Οι δημόσιοι υπάλληλοι

είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό. είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό. Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα».Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα».

Ομοίως το Ομοίως το άρθρο 24 του ΥΚάρθρο 24 του ΥΚ ορίζει ότι : «Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής ορίζει ότι : «Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, ορίζει υπηρετεί μόνο το λαό και οφείλει της θέλησης του κράτους, ορίζει υπηρετεί μόνο το λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία».πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία».

1.17. Εκτέλεση υπηρεσίας1.17. Εκτέλεση υπηρεσίαςΣύμφωνα με τα Σύμφωνα με τα άρθρα 30, παρ. 1 άρθρα 30, παρ. 1 και και 29, παρ. 1 του ΥΚ29, παρ. 1 του ΥΚ αντίστοιχα, ο αντίστοιχα, ο

υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του και παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο χρόνο. Η βραδεία και παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο χρόνο. Η βραδεία προσέλευσή του, ή η πρόωρη αποχώρησή του από την υπηρεσία, καθώς προσέλευσή του, ή η πρόωρη αποχώρησή του από την υπηρεσία, καθώς και η αμέλεια ή η μη έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, και η αμέλεια ή η μη έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ΥΚ.άρθρο 107 του ΥΚ.

Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν υποχρεωτικά στο σχολείο Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τη για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τη γενικότερη εκπαιδευτική λειτουργία ή για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό γενικότερη εκπαιδευτική λειτουργία ή για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο ή την προσφορά διοικητικών υπηρεσιών, όταν δεν επαρκεί το έργο ή την προσφορά διοικητικών υπηρεσιών, όταν δεν επαρκεί το διοικητικό προσωπικό, σύμφωνα με το διοικητικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.8 του άρθρο 13, παρ.8 του Ν.1566/85.Ν.1566/85.

Page 41: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.18. Νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και υποχρέωση 1.18. Νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και υποχρέωση υπακοήςυπακοής

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 1 του ΥΚ :άρθρο 25, παρ. 1 του ΥΚ : «Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος «Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών».υπηρεσιακών του ενεργειών».

Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν να την όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να αναφέρει εγγράφως την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του ΥΚ.αντίθετη γνώμη του, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του ΥΚ.

Αν όμως η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο Αν όμως η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή (αναβολή (άρθρο 25, παρ. 2 του ΥΚάρθρο 25, παρ. 2 του ΥΚ). Επίσης όταν σε διαταγή, η οποία ). Επίσης όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος, ή όταν ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή, που προδήλως ή όταν ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή, που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή, που αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή, που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και συγχρόνως να αναφέρει το υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και συγχρόνως να αναφέρει το γεγονός στην προϊσταμένη αρχή, εκείνου που τον διέταξε. Επίσης σύμφωνα γεγονός στην προϊσταμένη αρχή, εκείνου που τον διέταξε. Επίσης σύμφωνα με το με το ίδιο άρθρο, παρ. 4,ίδιο άρθρο, παρ. 4, αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείψει την προσυπογραφή ή τη θεώρηση, θεωρείται την ευθύνη. Εάν παραλείψει την προσυπογραφή ή τη θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή ότι θεώρησε.ότι προσυπέγραψε ή ότι θεώρησε.

Page 42: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.19. Αμεροληψία1.19. ΑμεροληψίαΟ υπάλληλος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του με Ο υπάλληλος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του με

αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ώστε ο διοικούμενος να έχει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ώστε ο διοικούμενος να έχει την πεποίθηση ότι ενεργεί με τρόπο αδιάβλητο. Ομοίως και ο εκπαιδευτικός πεποίθηση ότι ενεργεί με τρόπο αδιάβλητο. Ομοίως και ο εκπαιδευτικός οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με αντικειμενικότητα και οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ώστε μαθητές και γονείς να έχουν την απόλυτη αμεροληψία, ώστε μαθητές και γονείς να έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι ενεργεί με τρόπο ακριβοδίκαιο. Η αμεροληψία βεβαιότητα ότι ενεργεί με τρόπο ακριβοδίκαιο. Η αμεροληψία σχετίζεται άμεσα με το κώλυμα συμφέροντος, που αναφέρθηκε σχετίζεται άμεσα με το κώλυμα συμφέροντος, που αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τα παραπάνω, σύμφωνα με τα άρθρα 36 άρθρα 36 και και 107, παρ.1γ του ΥΚ.107, παρ.1γ του ΥΚ.

1.20. Εχεμύθεια1.20. ΕχεμύθειαΣύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 26 σε συνδυασμό με το άρθ. 107 1ζ του ΥΚ,άρθρο 26 σε συνδυασμό με το άρθ. 107 1ζ του ΥΚ, ο ο

υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για τα θέματα που υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για τα θέματα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και σε χαρακτηρίζονται απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. Ο εκπαιδευτικός εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. Ο εκπαιδευτικός για παράδειγμα, έχει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις συζητήσεις για παράδειγμα, έχει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στο δικαίωμα διδασκόντων. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στο δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων, των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999.άρθρο 5 του Ν.2690/1999.

1.21. Αξιοπρεπής και καλή συμπεριφορά1.21. Αξιοπρεπής και καλή συμπεριφοράΣύμφωνα με τα Σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 1, 107, παρ.1, εδαφ. η, ιβ, ιστ, ιζ, ιη, άρθρα 27 παρ. 1, 107, παρ.1, εδαφ. η, ιβ, ιστ, ιζ, ιη,

1θ 1θ και και 109 2δ του ΥΚ, 109 2δ του ΥΚ, ο υπάλληλος, κατά συνέπεια και ο ο υπάλληλος, κατά συνέπεια και ο εκπαιδευτικός, οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της εκπαιδευτικός, οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο, ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής υπηρεσίας κατά τρόπο, ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης.εμπιστοσύνης.

Page 43: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝΔ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1) ΑΙΤΗΣΗ1) ΑΙΤΗΣΗτου/της …………………………του/της ……………………………………………………………………………………………………

……..δασκάλου/ας του …………….δασκάλου/ας του …………….…………./θέσιου Δ. Σχολείου./θέσιου Δ. Σχολείου

Ταχ. Δ/νση ……………………..Ταχ. Δ/νση ……………………..Τηλέφωνο ………………………Τηλέφωνο ………………………

Θέμα : «Αίτηση γιαΘέμα : «Αίτηση γιαχορήγησηχορήγησηκανονικής άδειας»κανονικής άδειας»

ΠΡΟΣΠΡΟΣΤον κ. ΠροϊστάμενοΤον κ. Προϊστάμενοτου ……. Γραφείου Α/θμιαςτου ……. Γραφείου Α/θμιαςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΟδός ……. αριθ. …….. ΤΚ …….. ΠόληΟδός ……. αριθ. …….. ΤΚ …….. ΠόληΝομός …………….Νομός …………….(Διά του κ. Διευθυντή του Σχολείου)(Διά του κ. Διευθυντή του Σχολείου)

Παρακαλώ να μου χορηγήσετεΠαρακαλώ να μου χορηγήσετε……… ……… ημέρες κανονικής άδειαςημέρες κανονικής άδειαςαπουσίας με αποδοχές από ……..απουσίας με αποδοχές από ……..……………….2013………. για .2013………. για

οικογενειακούςοικογενειακούςλόγους.λόγους.Τόπος…………ΗμερομηνίαΤόπος…………ΗμερομηνίαΜετά τιμήςΜετά τιμήςΟ Αιτών/Η ΑιτούσαΟ Αιτών/Η Αιτούσα

Page 44: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝΔ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

2) ΑΙΤΗΣΗ2) ΑΙΤΗΣΗτου/της του/της

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

..καθηγητή/τριας ΠΕ…….καθηγητή/τριας ΠΕ…….του..…….Λυκείου..…….του..…….Λυκείου..…….

Ταχ. ΔιεύθυνσηΤαχ. ΔιεύθυνσηΤηλέφωνοΤηλέφωνο

Θέμα : «Αίτηση γιαΘέμα : «Αίτηση γιαΧορήγηση αναρρωτικήςΧορήγηση αναρρωτικήςάδειας»άδειας»

Πόλη……..ΗμερομηνίαΠόλη……..Ημερομηνία

ΠΡΟΣΠΡΟΣΤον κ. Προϊστάμενο του….ΓραφείουΤον κ. Προϊστάμενο του….ΓραφείουΔ/θμιας Εκπ/σης, Οδός……αριθμόςΔ/θμιας Εκπ/σης, Οδός……αριθμόςΠόλη…..ΤΚ……ΝομόςΠόλη…..ΤΚ……Νομός(Διά του κ. Διευθυντή του Σχολείου)(Διά του κ. Διευθυντή του Σχολείου)

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε…… Παρακαλώ να μου χορηγήσετε…… ημέρες αναρρωτικής άδειας από …..ημέρες αναρρωτικής άδειας από …..μέχρι …...μέχρι …...Συνημμένα υποβάλλω σχετική Συνημμένα υποβάλλω σχετική

ιατρικήιατρικήΓνωμάτευσηΓνωμάτευσηΜετά τιμήςΜετά τιμήςΟ αιτών/Η αιτούσαΟ αιτών/Η αιτούσα

Page 45: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕυχαριστώΕυχαριστώ για την προσοχή για την προσοχή

σας !σας !