Επιστημονική Εκδήλωση

of 121 /121
Επιστημονική Εκδήλωση 18 Φεβρουαρίου 2012 Κομοτινή «Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος- III» Ηλίας Δ. Θώδης Καθηγ. Νέφρολογίας αν/κη Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ. της: καθ.Βασ. Α. Βαργεμέζης

Embed Size (px)

description

Επιστημονική Εκδήλωση. « Ο Νεφρολόγος ως Σύμβουλος-III ». Ηλίας Δ. Θώδης Καθηγ. Νέφρολογίας Παν/κη Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ. Δ/ντης: καθ. Βασ. Α. Βαργεμέζης. 18 Φεβρουαρίου 2012 Κομοτινή. Τρίτη Ηλικία. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Επιστημονική Εκδήλωση

 • 18 2012 -III . . / .../: .. .

 • ,

 • . 120

  .. 2008, .?????

 • Aging seems to be the only available way to live a long life *** ,

  The Mount Sinai Journal of Medicine vol. 70 no 1 Jan.2003

 • 21%Medicare 2010 50+ 1900-2040

 • 80/ 2030

 • Carlos Musso, Int Urol Nephrol 34:2002Geriatrics from the Beginning, Glosa 2001 - : -- -

 • Carlos Musso, Int Urol Nephrol 34:2002Geriatrics from the Beginning, Glosa 2001 - : -- -

 • - 1985: 1 1990: 1990: : Int J Urol Nephrol1994: 1 John Hartford Foundation 2000-2003: 2004: Geriatric CME credits

 • ACGME Accreditation Cancel for Graduate Medical Education

  . . . Geriatric Nephrology be added to the core curriculum

  . . . Fellows must have formal instruction clinical experience in disorders related to the aging kidney and unirary trait . . .

  Renal ASN Week:2-day courses on Geriatric Nephrology 2008,2009,2010,2011Donald Kohan: Chair of the Commitee D.G. Oreopoulos: Co-Chair

 • /

 • Wendy EHoy et al. Kidney International (2003) 63, S31S37

 • Wendy EHoy et al. Kidney International (2003) 63, S31S37

 • Elderly NeprhosclerosisRule AD, et al: Ann Int Med 152:2010n: 1203 Kidney Donors

  Age GroupCrude Prevalence (95% Cl), %Crude Prevalence After Exclusion of Persons Who Received Therapy for Hypertension 18-29 y 2.7 2.7 %30-39 y 16 15 40-49 y 28 26 50-59 y 44 42 60-69 y 58 55 70-77 y 79 75 Overall 28 26

 • Characteristics Assoc with NephrosclerosisRule AD., et al: Ann Int Med 152:201024 hours urinary AE: P:0.010Nocturnal hypertension: P:0.019Hypertension P:0.002...a 32 mg increase in urinary albumin excretion,

  a 21 mmHg increase in nocturnal diastole blood pressure,

  a 32 mmHg increase in nocturnal systolic blood pressure and treated hypertension,

  ..has the same association with nephrosclerosis as an 8 year increase in age...

 • ,

 • -E. M. Darmady et al. J. Path.-Vol. 109 (1973)

 • B. Kappel and S. Olsen , Virchows Arch. Path. Anat. Histol. 387, (1980)

 • Xin JZhou et al. Kidn Int (2008) 74, 710720

 • 10%/ 40

  0.87ml/min/year

 • Spitzer A : J Clin Invest 1974;53

 • (10-and 30-mo-old rats) Challah, M. et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol 273:1997

 • Age and the Absolute GFR of males and Females Berg, U. B. Nephrol. Dial. Transplant. 2006 21:2577-2582

 • Barton, M. Nephrol. Dial. Transplant. 2005. 20

 • ???

 • 1973 249 30-130ml/min

  Ccr= (140-) x ) / (72 x .)

  COCKROFT-GAULT

 • 1999 1628 5-90 ml/ min / 1.73m2

  GFR = 186 x (.)-1.154 x () -0.203 x (0.742) if female x (1.210) if african american

  MDRDLevey AS et al Ann Intern Med 130:461-470, 1999

 • 7747 >65

  Estimating renal function in older people: a comparison of three formulas Pedone C et al Age and aging 2006;35:121-126 CG, MDRD1, MDRD2 51.2ml/min 54.9ml/min 64.7ml/min ..

 • 1 mg% GFR 120ml/min 20

  eGFR Am J Kidn Dis,Vol 49,No 2,2007 GFR 60ml/min 80

 • 40

  Pedone C et al Age and aging 2006;35:121-126 Epo Vi-D

  PTH

  eGFR 85

  GFR:50ml/min

 • GFR

 • ..

 • - GFRLongitudinal Baltimore Study1958-1981Lindeman MD., et al: J Am Soc Geriat 1985. . . 254 GFRml, 0,75 /min/ 70% / . . . 30%

  the decline in Renal function with age can be clinically insignificant unless other acute/chrome diseases that affect the RF are overlapped:arterial hypertensiondiabetes mellitus (II)CHF

 • Coresh J., et al: JAMA 298:2007Zhang L., et al: Am J Kidn Dis 51:2008 : 10% China 4% USA

 • Zhang Q., et al: MBC Public Health 8/2010 26 : USA, Europe, Asia

  . . . >64 23.4%-35.8% GFR MDRD vs CCG

 • eGFR 40% 52% Tertiary Care Hospitals - 63.2 vs 59.3 300% e-GFR

  35% e-GFRNoble E. Et al: Nephrol Dial Transpl 23/2010Richards N., et al: Nephrol Dial Transpl 24/2011

 • GFR ;13,1% 5% 1 27,7% 30,4% 4 5 GFR 60

 • Kidney International (2007) 72, 632637 60 GFR
 • Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 28322836

 • Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 28322836 ; combine all levels of eGFR with ACR measurements..

 • o Cores et al, JAMA,2011 . . . GFR 60-89 ml/min

  . . .

  . . . 75% >70 GFR

 • GFR Levey AS et al Kidney Int 2005;67:2089-00 2005 GFR..

  Marker of Kidney DamageGFRCKDWhat to do?+60YAction Plan-60N

 • ???

 • J Am Soc Nephrol 17: 846853, 2006 eGFR

 • Chart8

  0.2190.7430.8390.894

  0.0770.1490.2560.191

  0.0490.2650.3180.234

  0.0040.0850.1750.085

  0.0060.0280.0620.021

  0.1320.5540.6450.809

  No CKD

  Stage 3 CKD

  Stage 4 CKD

  Stage 5 CKD

  Sheet1

  Diabetes0.25

  Hypertension0.2

  Chronic glomerulonephritis0.15

  Renal Vascular Disease0.1

  Outflow obstruction0.1

  Other0.2

  Sheet1

  0.25

  0.2

  0.15

  0.1

  0.1

  0.2

  Sheet2

  No CKDStage 3 CKDStage 4 CKDStage 5 CKD

  All cardiovascular disease0.2190.7430.8390.894

  Diabetes0.0770.1490.2560.191

  Ischaemic heart disease0.0490.2650.3180.234

  Heart failure0.0040.0850.1750.085

  Peripheral vascular disease0.0060.0280.0620.021

  Hypertension0.1320.5540.6450.809

  Sheet2

  No CKD

  Stage 3 CKD

  Stage 4 CKD

  Stage 5 CKD

  Sheet3

 • ???

 • Primary renal disease distribution65+ years

 • 1. 2. 3. Sjogren 4. ..

 • End- StageProgressionInitiationAt Risk , , ( GFR) , Sarnak and Levey, Am J Kidney Dis 2000;35:S11731. ,

 • Seminars in Dialysis 23: 129133, 2010

 • http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/estimatesNational Diabetes Fact Sheet 2011 27% > 65

 • 9, NPHS1, HSPG2, SELL, CNDP1, LAMNA, ELMO1ACE, ANP, AGTAKR1B1, GFPT2, SLC2A1, GECCR5, IL1, IL6, IL1RN, TGFBR, RANTESAPOENOS3, ENPP1, MnSODPPARG, TSC22, PRKCB, BDKRB2P22phox, SLC12A3

 • The Am J Med 1985 May;78(5):785-94. 20-25 30%-40%

 • , , Endocrine Reviews 25:9711010, 2004

 • , ,

  ,

 • Nephrol Dial Transplant (2009) 24: 12121219 Japan Diabetes Clinical Data Management study (JDDM15)

 • , : 1 10 Am J of Kidn Dis, Vol 49, No 2, Suppl 2 (Febr), 2007

 • ;

 • Diabetes Care 32:14971502, 200955% 2 3

 • Diabetes,52,2003 Type I Diabetes Melitus

 • ???

 • : GFR > 30% GFR 2-3 RASAmerican Journal of Kidney Diseases, 49, 2, Suppl 2 (February), 2007

 • - ????

 • HbA1c < 7% HbA1c < 7% HbA1c < 7% HbA1c < 7% GFR Am J Kidn Dis,Vol 49,No 2,2007 ..

 • .. ..

 • , , , , , , .

  .

  Skyller JS.,et al .Diabetes Care, 32,1 2009Intensive Glycemic Control and the Prevention of Cardiovascular Events:Implications of the ACCORD, ADVANCE, and VA Diabetes Trials

  A position statement of the American Diabetes Association and a scientific statement of the American College of Cardiology Foundation and the American Heart AssociationADA, C-level recommendation; ACC/AHA, level of evidence C

 • Perhaps we should call for future guidelines to be formulated in such a way that they would set various treatment targets and regimens for various groups of patients, depending on the stage of the disease they are at

  for newly diagnosed and uncomplicated ones an HbA1c of

 • End- StageProgressionInitiationAt Risk , , ( GFR), , Sarnak and Levey, Am J Kidney Dis 2000;35:S11731. ,

 • ESH/ESC Guidelines J Hypertension 2007; 25:11051187

 • (%) - NHANES III Franklin SS, Jacobs M, Wong ND, et al. JACC. 2000; 35: 334A020406080100 ()8070-79

 • , K K 61

  958.074 Lancet 2002;360:1903-1913

 • , 140 90 mmHg??? ?????

 • < 140 mmHg @ < 120 mmHg34% (n = 1.617) > 65

  N Engl J Med 2010; 362: 1575-1585 ACCORDthe intensive-therapy group had significantly higher rates of serious adverse events.. ,, .

 • ; ????

 • ..

 • 331 857 (60%) 2 Hypertension. 2007;50:172-180 , < 70 mmHg

 • Arch Intern Med. 1999;159:273-280792 76 O Y H A A K

 • < 150 mmHg;

 • 160 mmHg < 150/80 mmHgN Engl J Med 2008;358:1887-98perindoprilindapamide : HYVET Study

 • : HYVET3845 > 80 >160 mmHg : ( ) placebo 1,8 N Engl J Med 2008; 358: 1887-1898 7 %

 • Journal of Hypertension 2009, 27:21212158

 • < 150 mmHg

 • , RAS?????

 • American Journal of Kidney Diseases, Vol 49, No 2, Suppl 2 (February), 2007

  -//...

 • Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 39773982 RAS

 • Physicians should remember that the most common cause of end-stage renal disease among elderly persons with preexisting CKD is acute kidney injury secondary to radiocontrast procedures, anti-inflammatory drugs, or worsening heart failure, not a gradual decrease consistent with the natural history of CKD itself. Use of RAS blockers in such patients puts them at increased risk for worsening CKD.Sarafidis PA & Bakris GL, Ann Intern Med 2009

 • Start low, go slowbut get there

  , ,

 • ,,

 • / Ferrario CG: Geropharmacology: AACN Adv Crit Care 19:134149, 2008Ferrario CG: Geropharmacology: AACN Adv Crit Care 19: 2335, 2008

 • 3,5 mL/gr/min

  /gr

 • , , , ,

 • ,

 • ,

  , ( )

 • ( )

  ()

 • , ,

 • p

 • (, , NSAIDS, ) (, ) ( (cisplatin) (+ , +, +)

 • , ( )

 • Marc E. De Broe C NSAIDs

 • - ACisplatinM, Tacrolimus Foscarnet -

  Cacrolimus5- g

 • ( , )

 • ,

  2. ,

  1.

  2. /

 • ..

 • The issue in treating elderly patients with kidney disease is not efficacy but safetyGolden Rule

 • ;

  *************************1******************