ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ...

22
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Βάνια Φισούν, Κλινική Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθην Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο Νοέμβριος 2011

description

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Βάνια Φισούν, Κλινική Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο Νοέμβριος 2011. ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ...

Page 1: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Βάνια Φισούν, Κλινική Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου ΑθηνώνΜέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής

Εθισμού στο Διαδίκτυο Νοέμβριος 2011

Page 2: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου Το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο Στοιχεία από την Ελλάδα Παράγοντες που ενισχύουν το

φαινόμενο Πρόληψη Τρόποι αντιμετώπισης

Page 3: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η εξέλιξη του διαδικτύουΗ εξέλιξη του διαδικτύου Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τη νέα μορφή Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τη νέα μορφή

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των προηγμένων κρατών. προηγμένων κρατών.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης της Η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής έχει διανοίξει νέους ορίζοντες πληροφορικής έχει διανοίξει νέους ορίζοντες για τις υπηρεσίες υγείας, δημόσιας διοίκησης, για τις υπηρεσίες υγείας, δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης, έρευνας και επικοινωνίας στις εκπαίδευσης, έρευνας και επικοινωνίας στις κοινωνίες των πολιτών.κοινωνίες των πολιτών.

Αναμφισβήτητα τα οφέλη της χρήσης διαδικτύου Αναμφισβήτητα τα οφέλη της χρήσης διαδικτύου είναι τεράστια, ωστόσο σε κάθε τι νέο ελλοχεύουν και είναι τεράστια, ωστόσο σε κάθε τι νέο ελλοχεύουν και κίνδυνοι που θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη κίνδυνοι που θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη

Page 4: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

Το 1999 η Ελλάδα βρισκόταν στη Το 1999 η Ελλάδα βρισκόταν στη τελευταία θέση ως προς τον αριθμό των τελευταία θέση ως προς τον αριθμό των Η.Υ (30,8% ο κοινοτικός μ.ο ενώ στη χώρα Η.Υ (30,8% ο κοινοτικός μ.ο ενώ στη χώρα μας 12,2%).μας 12,2%).

Αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από Αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από 99% το 2000, σε 17% το 2001 και 20% το % το 2000, σε 17% το 2001 και 20% το 2004.2004.

Το 200Το 20099 στη Ελλάδα στη Ελλάδα 44,8 εκ. άνθρωποι ,8 εκ. άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το 4545% % του πληθυσμού, με ρυθμό ανάπτυξης τα του πληθυσμού, με ρυθμό ανάπτυξης τα έτη (2000-200έτη (2000-20099) ίσο με ) ίσο με 3380%.80%.

Page 5: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τεχνολογικό χάσμα γενεώνΤεχνολογικό χάσμα γενεών Οι γονείς στις περισσότερες έρευνες είναι γενικά Οι γονείς στις περισσότερες έρευνες είναι γενικά

θετικοί στη λογική χρήση των νέων τεχνολογιών, γιατί θετικοί στη λογική χρήση των νέων τεχνολογιών, γιατί αντιλαμβάνονται την Πληροφορική ως μελλοντική αντιλαμβάνονται την Πληροφορική ως μελλοντική αναγκαιότητα. αναγκαιότητα.

Οι νέες τεχνολογίες έδωσαν στους νέους ένα επιπλέον Οι νέες τεχνολογίες έδωσαν στους νέους ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα, να επαναδιαπραγματεύονται συγκριτικό πλεονέκτημα, να επαναδιαπραγματεύονται τα δικαιώματά τους από την θέση πλέον του ειδικού τα δικαιώματά τους από την θέση πλέον του ειδικού κυρίως σε θέματα τεχνολογίας (κυρίως σε θέματα τεχνολογίας (LivingstoneLivingstone 2002). 2002).

Οι γονείς βρίσκονται σε αδυναμία να ασκήσουν τον Οι γονείς βρίσκονται σε αδυναμία να ασκήσουν τον εποπτικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο, γιατί για πρώτη εποπτικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο, γιατί για πρώτη φορά υπολείπονται τόσο πολύ σε συγκεκριμένες φορά υπολείπονται τόσο πολύ σε συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις από τα παιδιά τους (τεχνικές γνώσεις από τα παιδιά τους (TapscottTapscott 1998) . 1998) .

Ο Ο SelwynSelwyn (2003) διαπιστώνει ότι για πρώτη φορά τα (2003) διαπιστώνει ότι για πρώτη φορά τα παιδιά κατέχουν γνώση που πραγματικά είναι αξιόλογη παιδιά κατέχουν γνώση που πραγματικά είναι αξιόλογη για τον κόσμο των ενηλίκων. για τον κόσμο των ενηλίκων.

Page 6: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Παράγοντες που ενισχύουνΠαράγοντες που ενισχύουν τη τηνν υπερβολική χρήση του υπερβολική χρήση του διαδικτύουδιαδικτύου

κοινωνική υποστήριξη κοινωνική υποστήριξη σεξουαλική ικανοποίηση σεξουαλική ικανοποίηση δημιουργία μιας προσωπικότητας (ενός δημιουργία μιας προσωπικότητας (ενός

προσωπείου)προσωπείου) χαλάρωση των αναστολών χαλάρωση των αναστολών ανωνυμίαανωνυμία ευκολία πρόσβασης ευκολία πρόσβασης γρήγορη απόκτηση οικειότητας γρήγορη απόκτηση οικειότητας παραμόρφωση του πραγματικού χρόνου παραμόρφωση του πραγματικού χρόνου

Page 7: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ –ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ –ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Ο όρος που έχει επικρατήσει στη διεθνή επιστημονική Ο όρος που έχει επικρατήσει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για να περιγράψει το φαινόμενο της κοινότητα για να περιγράψει το φαινόμενο της υπερβολικής ενασχόλησης του χρήστη στο διαδίκτυο υπερβολικής ενασχόλησης του χρήστη στο διαδίκτυο είναιείναι::

«Internet Addiction Disorder» (Διαταραχή εθισμού στο «Internet Addiction Disorder» (Διαταραχή εθισμού στο

διαδίκτυο) διαδίκτυο)

ΟρισμόςΟρισμός

Η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου, που περιλαμβάνει Η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου, που περιλαμβάνει πνευματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, καθώς οι πνευματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, καθώς οι εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητές του παρεμποδίζονται από την δραστηριότητές του παρεμποδίζονται από την υπερβολική χρήση του μέσου.υπερβολική χρήση του μέσου.

Page 8: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Γιατί είναι σημαντικός ο εθισμός στο Γιατί είναι σημαντικός ο εθισμός στο διαδίκτυο;διαδίκτυο;

Ενώ η διαταραχή δεν προκαλεί σωματικά προβλήματα Ενώ η διαταραχή δεν προκαλεί σωματικά προβλήματα παρόμοια με εκείνα άλλων ειδών εθισμού, οι επιπτώσεις παρόμοια με εκείνα άλλων ειδών εθισμού, οι επιπτώσεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι παρόμοιες και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι παρόμοιες και περιλαμβάνουν περιλαμβάνουν

απώλεια ελέγχου, απώλεια ελέγχου, έντονη επιθυμία για απόσυρση, έντονη επιθυμία για απόσυρση, κοινωνική απομόνωση, κοινωνική απομόνωση, συζυγικά προβλήματα, συζυγικά προβλήματα, ακαδημαϊκές αποτυχίεςακαδημαϊκές αποτυχίες,, οικονομικά χρέηοικονομικά χρέη,, μείωση παραγωγικότητας στην εργασίαμείωση παραγωγικότητας στην εργασία,, μείωση στην ποιότητα της οικογενειακής ζωήςμείωση στην ποιότητα της οικογενειακής ζωής..

Αυτές οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να Αυτές οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες ακαδημαϊκής, κατηγοριοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες ακαδημαϊκής, κοινωνικής, οικονομικής, επαγγελματικής και σωματικής κοινωνικής, οικονομικής, επαγγελματικής και σωματικής φύσης (φύσης (Young, 1996). ).

Page 9: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ποιοι είναι οι παράγοντες που Ποιοι είναι οι παράγοντες που προηγούνται του εθισμού στο διαδίκτυο; προηγούνται του εθισμού στο διαδίκτυο; ((DouglasDouglas et al. 2009)et al. 2009)

ΚύριοιΚύριοι-Πολυετής χρήση του διαδικτύου-Πολυετής χρήση του διαδικτύου--o o χρόνος που αφιερώνει το άτομο στο διαδίκτυοχρόνος που αφιερώνει το άτομο στο διαδίκτυο--H H έλλειψη σχέσεωνέλλειψη σχέσεων-Η μοναξιά-Η μοναξιά

ΔευτερεύοντεςΔευτερεύοντες-Οι σχετικά νέοι χρήστες του διαδικτύου ενδέχεται -Οι σχετικά νέοι χρήστες του διαδικτύου ενδέχεται

να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης συμπεριφορών εθισμού συμπεριφορών εθισμού

-Τα άτομα που αισθάνονται αδικημένα και μόνα -Τα άτομα που αισθάνονται αδικημένα και μόνα μπορεί να καταφύγουν στις διαδικτυακές σχέσεις μπορεί να καταφύγουν στις διαδικτυακές σχέσεις για παρηγοριά και κοινωνικοποίησηγια παρηγοριά και κοινωνικοποίηση. .

Page 10: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Συμπτώματα που Συμπτώματα που χαρακτηρίζουν το βαθμό χαρακτηρίζουν το βαθμό εθισμού στο Διαδίκτυοεθισμού στο Διαδίκτυο

Η κυριαρχία στην καθημερινότηταΗ κυριαρχία στην καθημερινότητα Η τροποποίηση της διάθεσηςΗ τροποποίηση της διάθεσης Η ανοχήΗ ανοχή H H απόσυρσηαπόσυρση Η σύγκρουσηΗ σύγκρουση Η υποτροπήΗ υποτροπή Η άρνησηΗ άρνηση Η συνεχής χρήση παρά τις Η συνεχής χρήση παρά τις

συνέπειεςσυνέπειες

Page 11: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σε τι ακριβώς εθιζόμαστε ;Σε τι ακριβώς εθιζόμαστε ;((Young 1999)Young 1999)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Griffiths 2000, Kandell 1998, Young 1998).

ON-LINE GAMES (Young 1997).

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (Pratarelli et al. 1999).

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET (Griffiths 2000, Pratarelli et al 2002).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ (Young 1998).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Pratarelli et al. 1999)

Page 12: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Είναι συχνό φαινόμενο Είναι συχνό φαινόμενο ο εθισμός στο ο εθισμός στο

διαδίκτυοδιαδίκτυο;;

Page 13: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σε διεθνές επίπεδο η πλειοψηφία των ερευνών Σε διεθνές επίπεδο η πλειοψηφία των ερευνών σε 13 χώρες έδειξε ότι η επικράτηση του σε 13 χώρες έδειξε ότι η επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο κυμαίνεται μεταξύ 5-εθισμού στο διαδίκτυο κυμαίνεται μεταξύ 5-10% μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου.10% μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου.

Στην Ελλάδα έρευνες σε Θεσσαλία, Κω και Στην Ελλάδα έρευνες σε Θεσσαλία, Κω και Χίο έδειξαν εθισμό των εφήβων στο Χίο έδειξαν εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο 8.2%, 11.3% και 15% αντίστοιχα. διαδίκτυο 8.2%, 11.3% και 15% αντίστοιχα. (1(1οο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιο Συνέδριο HADIAD 2009)HADIAD 2009)

Η Ελλάδα, Κίνα, Ταιβάν και Ν. Κορέα είναι με Η Ελλάδα, Κίνα, Ταιβάν και Ν. Κορέα είναι με βάση την διεθνή βιβλιογραφία οι χώρες με βάση την διεθνή βιβλιογραφία οι χώρες με τον υψηλότερο επιπολασμό στον εθισμό των τον υψηλότερο επιπολασμό στον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο.εφήβων στο διαδίκτυο.

Page 14: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αναγνώριση του εθισμού στο Διαδίκτυο Αναγνώριση του εθισμού στο Διαδίκτυο σε άλλες χώρες- Στάση των σε άλλες χώρες- Στάση των

Ψυχιατρικών επιστημονικών Ψυχιατρικών επιστημονικών κοινοτήτωνκοινοτήτων

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί ξεχωριστή ψυχιατρική διαταραχή Ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί ξεχωριστή ψυχιατρική διαταραχή στην παρούσα χρονική στιγμήστην παρούσα χρονική στιγμή αλλά πιθανότατα θα συμπεριληφθεί στο αλλά πιθανότατα θα συμπεριληφθεί στο DSM-V DSM-V το 201το 20133 ( (Block 2008).Block 2008).

Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την διαταραχή είναι η Κίνα (Νοέμβριος Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την διαταραχή είναι η Κίνα (Νοέμβριος 2008).2008).

Ο εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα από τα σοβαρότερα Ο εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας για την Ν. Κορέα, όπου οι εθισμένοι σε προβλήματα δημόσιας υγείας για την Ν. Κορέα, όπου οι εθισμένοι σε ποσοστό 80% χρειάζονται θεραπεία και ίσως 20 έως 24% νοσηλεία (ποσοστό 80% χρειάζονται θεραπεία και ίσως 20 έως 24% νοσηλεία (AhnAhn 2007).2007).

Στην Κίνα επίσης, ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά το 13.7% των κινέζων Στην Κίνα επίσης, ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά το 13.7% των κινέζων εφήβων (10 εκατομμύρια περίπου) και ξεκίνησε η εφαρμογή μέτρων εφήβων (10 εκατομμύρια περίπου) και ξεκίνησε η εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου με περιορισμό της χρήσης των αντιμετώπισης του φαινομένου με περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε τρεις ώρες την ημέρα στα ιντερνετ καφέ ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε τρεις ώρες την ημέρα στα ιντερνετ καφέ ((BlockBlock 2008). 2008).

Page 15: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΧΟΣΑΓΧΟΣ

ΕΧΘΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΘΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΕΑΣΜΟΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΕΑΣΜΟ

Page 16: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣΟ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΤΑ ΧΟΜΠΥΤΑ ΧΟΜΠΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ( ( ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ))

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΝΟΥΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΝΟΥ

Page 17: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Πώς μπορεί να προστατευθεί ένας νέος Πώς μπορεί να προστατευθεί ένας νέος από τον κίνδυνο του εθισμού στο από τον κίνδυνο του εθισμού στο

Διαδίκτυο;Διαδίκτυο;

Η γνώση ότι μεταξύ των κινδύνων που Η γνώση ότι μεταξύ των κινδύνων που σχετίζονται με την χρήση του διαδικτύου είναι σχετίζονται με την χρήση του διαδικτύου είναι και ο εθισμός, αποτελεί το πρώτο βήμα για την και ο εθισμός, αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία του. προστασία του.

Η επίγνωση από την πλευρά του, του χρόνου που Η επίγνωση από την πλευρά του, του χρόνου που αφιερώνει συνδεδεμένος με το διαδίκτυο καθώς αφιερώνει συνδεδεμένος με το διαδίκτυο καθώς και το είδος της δραστηριότητας που εκείνος και το είδος της δραστηριότητας που εκείνος επιλέγει, θα τον βοηθήσουν σε μια πιο επιλέγει, θα τον βοηθήσουν σε μια πιο ορθολογική χρήση κυρίως μέσω της ορθολογική χρήση κυρίως μέσω της αυτοπαρατήρησης και της αυτορρύθμισης της αυτοπαρατήρησης και της αυτορρύθμισης της διαδικτυακής του συμπεριφοράς.διαδικτυακής του συμπεριφοράς.

Page 18: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο που δεν Η πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο που δεν ελέγχεται από τον ίδιο το χρήστη ή μετά από ελέγχεται από τον ίδιο το χρήστη ή μετά από υποδείξεις του οικογενειακού περιβάλλοντος,υποδείξεις του οικογενειακού περιβάλλοντος,

η απομόνωση στο εφηβικό δωμάτιο,η απομόνωση στο εφηβικό δωμάτιο, η διάθεση να κρύβει το είδος των η διάθεση να κρύβει το είδος των

δραστηριοτήτων του στο διαδίκτυοδραστηριοτήτων του στο διαδίκτυο και οι συχνές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και οι συχνές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις

για τον περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου, για τον περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου, αποτελούν τα αρχικά μηνύματα της μη αποτελούν τα αρχικά μηνύματα της μη ορθολογικής χρήσης που θα πρέπει να γίνουν ορθολογικής χρήσης που θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς.αντιληπτά από τους γονείς.

Πότε θα πρέπει να αρχίσουν να Πότε θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν οι γονείς για το αν το παιδί ανησυχούν οι γονείς για το αν το παιδί τους είναι εθισμένο με το Διαδίκτυο;τους είναι εθισμένο με το Διαδίκτυο;

Page 19: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εκπαίδευση γονέων στην Εκπαίδευση γονέων στην αντιμετώπιση του εθισμού στο αντιμετώπιση του εθισμού στο

διαδίκτυοδιαδίκτυο Κοινή στάση των δύο γονέων απέναντι στο πρόβλημα.Κοινή στάση των δύο γονέων απέναντι στο πρόβλημα. Να δείξουν ότι ενδιαφέρονται χωρίς επικριτική Να δείξουν ότι ενδιαφέρονται χωρίς επικριτική

διάθεση.διάθεση. Συνεργασία με το παιδί για την κατάρτιση ενός Συνεργασία με το παιδί για την κατάρτιση ενός

προγράμματος χρήσης του Διαδικτύου. Η ανάθεση προγράμματος χρήσης του Διαδικτύου. Η ανάθεση ενός ενεργού ρόλου στο παιδί μπορεί να το ενός ενεργού ρόλου στο παιδί μπορεί να το κινητοποιήσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος.κινητοποιήσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο.Τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο. Προσφορά υποστήριξης και όχι κάλυψης.Προσφορά υποστήριξης και όχι κάλυψης. Καλλιέργεια εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Καλλιέργεια εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Να απευθυνθούν σε ειδικό.Να απευθυνθούν σε ειδικό.

Page 20: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Πληροφορίες για ασφαλή πλοήγησηΠληροφορίες για ασφαλή πλοήγηση [Σελίδα συμβουλών πρόληψης της [Σελίδα συμβουλών πρόληψης της

VODAFON – VODAFON – Κατέβασμα του οδηγού Κατέβασμα του οδηγού ασφαλούς χρήσης] ασφαλούς χρήσης]

Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας διαδίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.astynomia.gr/index.php?http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=135&Iteoption=ozo_content&perform=view&id=135&Itemid=128&lang=mid=128&lang=

Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή ΑσφάλειαΟμάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (www.dart.gov.gr)(www.dart.gov.gr)

SafeLineSafeLine (www.safeline.gr) (www.safeline.gr) ιστοχώρος για ιστοχώρος για καταγγελίεςκαταγγελίες

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

((http://internet-safety.sch.gr/http://internet-safety.sch.gr/))

Page 21: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Έκδοση 1Έκδοση 1ουου βιβλίου βιβλίου - - συλλογικό συλλογικό έργοέργο::Σειρά Νέες Τεχνολογίες και Ψυχική Σειρά Νέες Τεχνολογίες και Ψυχική Υγεία, Απρίλιος 2011 Υγεία, Απρίλιος 2011 www.hasiad.grwww.hasiad.gr

ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ Έφηβοι και διαδίκτυοΈφηβοι και διαδίκτυο ΑσφάλειαΑσφάλεια Εξέλιξη της Εξέλιξη της

ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας Διαδικτυακά παιχνίδιαΔιαδικτυακά παιχνίδια Κακόβουλη χρήσηΚακόβουλη χρήση Ποινικό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-

διαδίκτυοδιαδίκτυο Ψυχική υγεία-διαδίκτυοΨυχική υγεία-διαδίκτυο Εθισμός στο ΔιαδίκτυοΕθισμός στο Διαδίκτυο

Page 22: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ