ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

of 37 /37
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Embed Size (px)

description

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑ LEWIS. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΔΑΣ. Μόρια ελλιπή ηλεκτρονίων Υπερσθενή μόρια Δεσμοί ενός ηλεκτρονίου Δεσμοί τριών ηλεκτρονίων Ρίζες. ΤΥΠΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Page 1: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Page 2: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑ LEWIS

Page 3: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΔΑΣ

Μόρια ελλιπή ηλεκτρονίων

Υπερσθενή μόρια

Δεσμοί ενός ηλεκτρονίου

Δεσμοί τριών ηλεκτρονίων

Ρίζες

Page 4: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΤΥΠΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Τυπικό φορτίο (formal charge) ατόμου σε μια δομή κατά Lewis, είναι το φαινομενικό φορτίο που αποκτά το άτομο αν οι δεσμοί στο μόριο θεωρηθούν τέλεια ομοιοπολικοί και τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων διαμεριστούν εξίσου μεταξύ των συνδεομένων ατόμων.

Page 5: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

 

 V: ο αριθμός των ηλεκτρονίων σθένους του ατόμου

του οποίου προσδιορίζουμε το τυπικό φορτίοL: ο αριθμός των μη δεσμικών ηλεκτρονίων του

εξεταζόμενου ατόμου P: ο αριθμός των δεσμικών ηλεκτρονίων του

εξεταζόμενου ατόμου (paired e-)Για παράδειγμα το τυπικό φορτίο του Ν στο ΝΗ4

+:

FCΝ = 5 – 0 –1/2 . 8 = +1

Page 6: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

1. Η πιθανότερη δομή κατά Lewis είναι αυτή που εξασφαλίζει στα άτομα μηδενικά τυπικά φορτία.

2. Σε περίπτωση που τα τυπικά φορτία είναι διάφορα του μηδενός, τότε θα πρέπει να έχουν τη μικρότερη δυνατή τιμή.

3. Αρνητικά τυπικά φορτία συνήθως έχουν τα ηλεκτραρνητικότερα άτομα και θετικά τα λιγότερο ηλεκτραρνητικά άτομα.

4. Το άθροισμα των τυπικών φορτίων των ατόμων σε μια δομή κατά Lewis θα πρέπει να είναι ίσο με μηδέν για τα ουδέτερα σωματίδια (μόρια ή ρίζες) ή ίσο με το φορτίο του ιόντος στα πολυατομικά ιόντα.

Page 7: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 8: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ή ΜΕΣΟΜΕΡΕΙΑ

Συντονισμός ή μεσομέρεια παρουσιάζεται σε μόρια (ή ιόντα) που μπορούν να παρασταθούν με δύο ή περισσότερες ηλεκτρονιακές δομές κατά Lewis, οι οποίες είναι ενεργειακά ισοδύναμες. Η δε πραγματική δομή του μορίου (ή ιόντος) είναι υβρίδιο των οριακών αυτών δομών. Ο συντονισμός συμβολίζεται με διπλό βέλος που τίθεται ανάμεσα στις οριακές δομές Lewis.

Page 9: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 10: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ 7.4 Σχηματική παρουσίαση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας: α) του νιτρικού ιόντος και β) του μορίου του βενζολίου.

Page 11: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Οι βασικοί κανόνες για τον προσδιορισμό των μεσομερών μορφών ενός μορίου είναι:

    α. Η σειρά διάταξης των ατόμων (ή ορθότερα των πυρήνων) είναι σε κάθε περίπτωση ίδια. Για παράδειγμα, στο υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) κάθε μεσομερή μορφή ακολουθεί τη σειρά Ν-Ν-Ο και ουδέποτέ την Ν-Ο-Ν.

β. Ο αριθμός των μη δεσμικών ηλεκτρονίων πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλες τις μεσομερείς μορφές.

γ. Οι μεσομερείς μορφές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αποκέντρωση φορτίων και όχι από τη δημιουργία κέντρων με υψηλά φορτία.

δ. Τα τυπικά φορτία των γειτονικών ατόμων στο μόριο δεν θα πρέπει να είναι όμοια και τα άτομα που έχουν ανόμοια τυπικά φορτία δεν θα πρέπει να είναι πολύ απομακρυσμένα.

ε. Οι μεσομερείς μορφές θα πρέπει να έχουν παραπλήσιες ενεργειακές δομές.

Page 12: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 13: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Αριθμός οξείδωσης είναι το φαινομενικό φορτίο που αποκτά το άτομο στις ομοιοπολικές ενώσεις (ή πραγματικό φορτίο στις ιοντικές ενώσεις), αν οι δεσμοί που σχηματίζει θεωρηθούν τέλεια ιοντικοί. Είναι δηλαδή το φορτίο που αποκτά το άτομο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο.

Page 14: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Για παράδειγμα στο νιτρικό ιόν (ΝΟ3-), όπως

προκύπτει με βάση την ηλεκτρονιακή δομή του ιόντος και με δεδομένο ότι το Ν είναι λιγότερο ηλεκτραρνητικό του Ο, ο αριθμός οξείδωσης του Ν είναι +5.

Page 15: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Πρακτικοί κανόνες για τον υπολογισμό του αριθμού οξείδωσης

Page 16: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ7.5 Ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με

την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων υδρογόνου.

Page 17: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Προσεγγιστικά, το μήκος του δεσμού ενός διατομικού μορίου ΑΒ ισούται με το άθροισμα των ομοιοπολικών ακτίνων των

δύο συνδεομένων ατόμων Α και Β. Ισχύει

Page 18: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

 

Ενθαλπία ή ενέργεια δεσμού

στα διατομικά μόρια είναι η μεταβολή της ενθαλπίας, ΔΗ, κατά τη διάσπαση 1 mol αέριας ουσίας.

• π.χ. Cl - Cl (g) 2Cl (g) D = ΔΗoB =

+242 kJ

Page 19: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Σχηματική παρουσίαση της μεταβολής του μήκους του δεσμού (pm) σε συνάρτηση με το μέγεθος του ατόμου.

Page 20: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ 7.8 α) Ενθαλπία δεσμών (kJ mol-1) στα μόρια των υδραλογόνων.H ενθαλπία δεσμού ελαττώνεται όσο αυξάνεται το

μέγεθος του ατόμου του αλογόνου. β) Ενθαλπία δεσμών ( kJ mol-1) στα μόρια των στοιχείων αζώτου, οξυγόνου και φθορίου. H ενθαλπία των

δεσμών εξασθενίζει από τον τριπλό στον απλό δεσμό.

Page 21: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ 7.9 Η ενθαλπία αντίδρασης CH4+Cl2 CH3Cl + HCl ισούται

με ΔΗ =ΔΗ1 + ΔΗ2, όπου ΔΗ1 η ενέργεια που απαιτείται για τη

διάσπαση των δεσμών C-H, Cl-Cl και ΔΗ2 η ενέργεια που

ελευθερώνεται για το σχηματισμό των δεσμών C-Cl και H-Cl.

Page 22: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ VSEPR

(βέσπερ) • Όταν το κεντρικό άτομο ενός μορίου(ή

ιόντος) έχει δύο δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και κανένα μη δεσμικό ζεύγος,, τότε το μόριο είναι γραμμικό. Τα δύο ζεύγη δηλαδή ηλεκτρονίων διατάσσονται ευθύγραμμα.

BeCl2 BeCl Cl BeCl Cl

180o

τύπος κατά Lewisμοριακό τύπος γεωμετρικό σχήμα

Page 23: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

• Όταν το κεντρικό άτομο ενός μορίου(ή ιόντος) έχει τρία δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και κανένα μη δεσμικό, τότε το μόριο είναι επίπεδο, καθώς τα τρία ζεύγη ηλεκτρονίων διατάσσονται τριγωνικά γύρω από το άτομο.

BF3 BF F

τύπος κατά Lewis γεωμετρικό σχήμα

F B

F

FF

120o

120o 120o

μοριακός τύπος

Page 24: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ 7.11 Μοριακό πρότυπο (μοντέλο) σε ανεπτυγμένη μορφή για την απεικόνιση: α) της ευθύγραμμης διάταξης του BeCl2 β) της

επίπεδης γεωμετρικής διάταξης του BF3.

Page 25: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

• Όταν το κεντρικό άτομο (ή ιόν) έχει τέσσερα δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και κανένα μη δεσμικό, τότε το μόριο έχει τη γεωμετρία τετραέδρου. Τα τέσσερα δηλαδή ζεύγη ηλεκτρονίων διατάσσονται τετραεδρικά γύρω από το κεντρικό άτομο.

CH4

τύπος κατά Lewis γεωμετρικό σχήμα

C

H

H

H

H C

H

H H

H

μοριακός τύπος

Page 26: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

• Όταν το κεντρικό άτομο μορίου (ή ιόντος) έχει πέντε δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και κανένα μη δεσμικό ζεύγος , τότε το μόριο είναι τριγωνικό διπυραμιδικό.

PCl5

τύπος κατά Lewis γεωμετρικό σχήμα

P

Cl

Cl

Cl

Cl

μοριακός τύπος

Cl

Cl

PCl

Cl

Cl

Cl

Page 27: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

• Όταν το κεντρικό άτομο μορίου (ή ιόντος) έχει έξι δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και κανένα μη δεσμικό ζεύγος , τότε το μόριο είναι οκταεδρικό.

SF6

τύπος κατά Lewis γεωμετρικό σχήμα

S

F

F

F

F

μοριακός τύπος

FF

SF

F

F

F

F

F

Page 28: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ 7.12 Μοριακό μοντέλο για την απεικόνιση α) της τετραεδρικής δομής του CH4, β) της τριγωνικής διπυραμιδικής διάταξης

του PCl5, γ) γ) της οκταεδρικής διάταξης του SF6.

Page 29: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

• Η παρουσία μη δεσμικών ζευγών ηλεκτρονίων στο κεντρικό άτομο προκαλεί παραμόρφωση της στερεοχημικής διάταξης, όπως αυτή προκύπτει (με βάση τους προηγούμενους κανόνες) αν προσμετρήσουμε τα μη δεσμικά ως δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων.

• Αυτό συμβαίνει επειδή τα μη δεσμικά ζεύγη απωθούν περισσότερο τα άλλα ζεύγη ηλεκτρονίων, καταλαμβάνουν δηλαδή πιο πολύ χώρο απ’ ότι τα δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων

Page 30: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 31: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

• Τα δεσμικά ηλεκτρόνια των ηλεκτραρνητικών ατόμων καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο από ότι τα αντίστοιχα των λιγότερο ηλεκτραρνητικών, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα δεσμικά ή ελεύθερα ηλεκτρόνια να απλώνονται περισσότερο.

Page 32: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 33: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 34: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Page 35: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
Page 36: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ

Παραμαγνητικές ιδιότητες έχει μια ουσία όταν έλκεται ασθενώς από ένα μαγνήτη. Για την εμφάνιση παραμαγνητισμού σε ένα μόριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία στο μόριο μονήρων (μοναχικών) ηλεκτρονίων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει το μόριο να έχει περιττό αριθμό ηλεκτρονίων σθένους, π.χ. ΝΟ. Αντίθετα, οι διαμαγνητικές ουσίες δεν διαθέτουν μονήρη ηλεκτρόνια και απωθούνται ελαφρώς από το μαγνητικό πεδίο, π.χ. NaCl.

Page 37: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΣΧΗΜΑ 7.20 Σχηματική παρουσίαση του μαγνητοζυγού, για τη μέτρηση της μαγνητικής επιδεκτικότητας ουσιών.