ΜΕΛΕΤΗ...

Click here to load reader

download ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠ

of 72

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  16
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Λευκωσία, 26/ 1 0/2010. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (1). Γενικός Στόχος - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΜΕΛΕΤΗ...

No Slide Title*
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Λευκωσα, 26/10/2010
*
Η βελτιστοποηση του συστματος παρακολοθησης των Δεικτν Παρακολοθησης που περιλαμβνονται στα Επιχειρησιακ Προγρμματα για την περοδο 2007-2013.
*
Η επαρκς παρακολοθηση των δεικτν.
Η εξειδκευση των στρατηγικν αξιολογσεων.
*
Πλρες σστημα δεικτν για την προγραμματικ περοδο 2007-2013 που να αντικατοπτρζει την επτευξη λων των Γενικν/Ειδικν Στχων των Προγραμμτων με καθορισμ ρεαλιστικν τιμν βσης, ενδιμεσων στχων και τελικν στχων.
Κατευθυντριες γραμμς για την εφαρμογ πλρους συστματος παρακολοθησης των δεικτν.
*
Αξιολγηση της ποιτητας, αποδοτικτητας και αποτελεσματικτητας των Δεικτν Παρακολοθησης για την προγραμματικ περοδο 2007– 2013: Καθορισμς επιπρσθετων δεικτν και ενδιμεσων στχων (2ο πακτο εργασας).
*
Προσδιορισμς και εφαρμογ του Συστματος Δεικτν Παρακολοθησης (4ο πακτο εργασας).
*
1η κθεση Αξιολγησης (περιχει το 1ο και 2ο πακτο εργασας).
2η κθεση Αξιολγησης (περιχει το 3ο πακτο εργασας).
Τελικ κθεση Αξιολγησης (περιχει το 4ο πακτο εργασας).
*
Ενιαο γγραφο Προγραμματισμο για την Αλιεα.
Κοινοτικ Πρωτοβουλα EQUAL.
*
Επιχειρησιακ Πργραμμα «Απασχληση, Ανθρπινο Κεφλαιο και Κοινωνικ Συνοχ».
*
Συνφεια των δεικτν με ειδικος στχους και ξονες προτεραιτητας.
Ποσοτικ κλυψη ειδικν στχων και αξνων προτεραιτητας απ τους δεκτες του ΕΠ.
Συμβαττητα/συνφεια των δεικτν του ΕΠ με τους βασικος δεκτες (core indicators) της ΕΕ.
Αξιολγηση των δεικτν σμφωνα με τη μεθοδολογα SMART.
*
H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ SMART (1)
Συνολικ αποτμηση της καταλληλτητας και αξιοπιστας κθε δεκτη, με βση τα ακλουθα κριτρια:
Σαφνεια και μονοσημανττητα (Single/precise).
Μετρησιμτητα (Measurable), στα πλασια της οποας αξιολογεται η επρκεια και η αξιοπιστα της ποσοτικοποησης του δεκτη (καθορισμς τιμς βσης και τιμς στχου με καταγεγραμμνα και αξιπιστα στοιχεα και μεθδους, ρεαλιστικτητα και επιτευξιμτητα της τιμς στχου, αξιπιστη και καταγεγραμμνη μθοδος παρακολοθησης της υλοποησης) .
*
Διαθεσιμτητα (δυναττητα ορισμο, ποσοτικοποησης και παρακολοθησης της υλοποησης του δεκτη) με αποδεκτ κστος, λαμβνοντας υπψη τις αρχς της πρσθετης αξας και της αναλογικτητας (Availability at acceptable cost).
Σημαντικτητα, συνφεια και αντιπροσωπευτικτητα του δεκτη, σε σχση με τον ειδικ στχο που εξυπηρετε και παροχ χρσιμης πληροφορας σε αυτος που λαμβνουν τις αποφσεις (Relevant to the objective concerned and to the information needed by the decision makers).
Σαφς καθορισμς του χρνου κατ τον οποο αναμνεται η επτευξη της τιμς στχου (Time-bound).
*
Ισχυρ σημεα (strengths) - 1
Για την επιλογ των δεικτν ακολουθθηκε μα ρεαλιστικ και προσγειωμνη προσγγιση, η οποα κατληξε σε να σστημα με λογικ αριθμ δεικτν, λαμβνοντας υπψη την αρχ της αναλογικτητας και αποφεγοντας την αξηση του διοικητικο φρτου των Δικαιοχων.
*
Ισχυρ σημεα (strengths) - 2
Η ποσοτικοποηση των δεικτν (καθορισμς τιμν βσης και τιμν στχων) ταν ικανοποιητικ και προκυψε απ την παραγωγικ συνεργασα μεταξ Γραφεου Προγραμματισμο, Ενδιμεσων Φορων και Τελικν Δικαιοχων.
Το πλγμα των δεικτν ργων/μτρων δομθηκε με ορθ και συστηματικ τρπο, στε να διασφαλζει την παρακολοθηση της υλοποησης σε εππεδο Μτρων. Επσης χρησιμοποιθηκαν και πρσθετοι δεκτες εκρον για την λεπτομερ παρακολοθηση της υλοποησης σε εππεδο ργων και κατηγοριν παρμβασης.
*
Αδνατα σημεα (weaknesses) - 1
Παρ την εν γνει ικανοποιητικ ποσοτικοποηση των δεικτν παρουσισθηκαν ελλεψεις σον αφορ την λεπτομερ καταγραφ και τεκμηρωση των παραδοχν ποσοτικοποησης, ειδικ στους δεκτες αποτελεσμτων.
Λγω των στενν χρονικν περιθωρων υλοποησης των προγραμμτων (2004 – 2008), των ελλεψεων του Γραφεου Προγραμματισμο σε προσωπικ και του συνεπακλουθου μεγλου εργασιακο φρτου των στελεχν του, δεν κατστη δυνατν να δοθον γραπτς κατευθνσεις και οδηγες προς τους Τελικος Δικαιοχους και τους Ενδιμεσους Φορες σχετικ με την εξειδκευση και τυποποηση των υπολογισμν της προδου υλοποησης των δεικτν εκρον και αποτελεσμτων. Κατ συνπεια, ο υπολογισμς της προδου υλοποησης των παραπνω δεικτν γινταν με μριμνα και ευθνη των Τελικν Δικαιοχων και αποτυπωνταν στα Τριμηνιαα Δελτα ργου και Υποργου χωρς περαιτρω αναφορς στη μεθοδολογα και τις παραδοχς του υπολογισμο, γεγονς που εγκυμονοσε κινδνους σχετικ με την ακρβεια και αξιοπιστα της αποτπωσης της προδου υλοποησης.
*
Αδνατα σημεα (weaknesses) - 2
Στα πλασια της παρακολοθησης δεν χρησιμοποιθηκαν χρηματοοικονομικο και διοικητικο δεκτες αποτελεσματικτητας, οι οποοι θα βοηθοσαν
Στην εξαγωγ ποσοτικν και αντικειμενικν συμπερασμτων σχετικ με την ποιτητα του σχεδιασμο και της υλοποησης (management by objectives) των ργων και των προγραμμτων συνολικ.
Στην εξαγωγ ποσοτικν και αντικειμενικν συμπερασμτων σχετικ με τη διαχειριστικ ικαντητα και επρκεια των Τελικν Δικαιοχων.
*
Ισχυρ σημεα (strengths) - 1
Για την επιλογ των δεικτν ακολουθθηκε μα ρεαλιστικ και προσγειωμνη προσγγιση, η οποα κατληξε σε να σστημα με λογικ αριθμ δεικτν, λαμβνοντας υπψη την αρχ της αναλογικτητας και αποφεγοντας την αξηση του διοικητικο φρτου των Δικαιοχων.
Οι δεκτες που επιλγηκαν πληρον ως επ το πλεστον τα κριτρια της μεθοδολογας SMART, παρλο που δεν γινε συνειδητ και συστηματικ εφαρμογ της κατ το στδιο του σχεδιασμο του συστματος των δεικτν.
*
Ισχυρ σημεα (strengths) - 2
Η ποσοτικοποηση των δεικτν (καθορισμς τιμν βσης και τιμν στχων) ταν ικανοποιητικ και αξιπιστη και προκυψε απ την παραγωγικ συνεργασα μεταξ Γραφεου Προγραμματισμο, Ενδιμεσων Φορων και Δικαιοχων.
Η ποσοτικ κλυψη των ειδικν στχων των ΕΠ με δεκτες ταν σε γενικς γραμμς ικανοποιητικ (νω του 80% του προπολογισμο κθε ΕΠ μη συμπεριλαμβανομνων των αξνων της Τεχνικς Βοθειας), τουλχιστον σον αφορ τους δεκτες εκρον.
*
Αδνατα σημεα (weaknesses)
Παρ την εν γνει ικανοποιητικ ποσοτικοποηση των δεικτν παρουσισθηκαν ελλεψεις σον αφορ την λεπτομερ καταγραφ και τεκμηρωση των παραδοχν ποσοτικοποησης, ειδικ στους δεκτες αποτελεσμτων.
Κατ τη φση του σχεδιασμο και ναρξης της υλοποησης των ΕΠ δεν ορσθηκαν πρσθετοι χρηματοοικονομικο και διοικητικο δεκτες οτε ολοκληρωμνη μεθοδολογα παρακολοθησης της υλοποησης των δεικτν.
Κατ τη φση του σχεδιασμο και ναρξης της υλοποησης των ΕΠ, δεν υπρξε επαρκς κατρτιση των στελεχν των Δικαιοχων και των Ενδιμεσων Φορων σε θματα σχεδιασμο και παρακολοθησης δεικτν.
*
ΕΠ «Αειφρος Ανπτυξη και Ανταγωνιστικτητα (1)
Οι δεκτες εκρον καλπτουν το 87,8% του προπολογισμο του ΕΠ (δεν περιλαμβνονται οι ξονες της τεχνικς βοθειας).
Με βση τη μεθοδολογα SMART, και σε σνολο 24 δεικτν εκρον:
15 δεκτες (63% του συνλου) κρνονται κατλληλοι.
8 δεκτες (33% του συνλου) χρζουν βελτισεων/διευκρινσεων.
1 δεκτης (4% του συνλου) χρζει αντικατστασης.
*
ΕΠ «Αειφρος Ανπτυξη και Ανταγωνιστικτητα (2)
Οι δεκτες αποτελεσμτων καλπτουν το 80,8% του προπολογισμο του ΕΠ (δεν περιλαμβνονται οι ξονες της τεχνικς βοθειας).
Με βση τη μεθοδολογα SMART και σε σνολο 12 δεικτν αποτελεσμτων:
6 δεκτες (50% του συνλου) κρνονται κατλληλοι.
3 δεκτες (25% του συνλου) χρζουν βελτισεων/διευκρινσεων.
3 δεκτες (25% του συνλου) χρζουν αντικατστασης.
*
ΕΠ «Απασχληση, Ανθρπινο Κεφλαιο και Κοινωνικ Συνοχ» (1)
Οι δεκτες εκρον καλπτουν το 82,0% του προπολογισμο του ΕΠ (δεν περιλαμβνονται οι ξονες της τεχνικς βοθειας).
Με βση τη μεθοδολογα SMART, και σε σνολο 11 δεικτν εκρον:
4 δεκτες (36% του συνλου) κρνονται κατλληλοι.
7 δεκτες (64% του συνλου) χρζουν βελτισεων/διευκρινσεων.
*
ΕΠ «Απασχληση, Ανθρπινο Κεφλαιο και Κοινωνικ Συνοχ» (2)
Οι δεκτες αποτελεσμτων καλπτουν το 70,0% του προπολογισμο του ΕΠ (δεν περιλαμβνονται οι ξονες της τεχνικς βοθειας).
Με βση τη μεθοδολογα SMART και σε σνολο 8 δεικτν αποτελεσμτων:
5 δεκτες (62% του συνλου) κρνονται κατλληλοι.
3 δεκτες (38% του συνλου) χρζουν βελτισεων/διευκρινσεων.
*
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (1)
Συμπληρθηκαν τα κεν και οι ανεπρκειες που εντοπσθηκαν σον αφορ τη διατπωση και την ποσοτικοποηση των δεικτν και τη σχετικ τεκμηρωση.
Καθορσθηκαν ενδιμεσες τιμς στχοι (τλος 2010), που αυτ κρθηκε αναγκαο.
Ορσθηκαν νοι δεκτες εκρον και αποτελεσμτων (π.χ. δεκτες εκρον για τον ειδικ στχο «δημιουργα βισιμου συστματος μεταφορν» του ΕΠ «Αειφρος Ανπτυξη και Ανταγωνιστικτητα»).
*
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (2)
γινε πλρης ποσοτικς συσχετισμς μεταξ των δεικτν πυρνα, που προβλπονται απ το σχετικ γγραφο εργασας της ΕΕ, και των δεικτν του ΕΠ «Αειφρος Ανπτυξη και Ανταγωνιστικτητα».
Ορσθηκαν χρηματοοικονομικο και διοικητικο δεκτες παρακολοθησης.
Συντχθηκε ολοκληρωμνη μεθοδολογα επιμτρησης της υλοποησης για το σνολο των δεικτν (δεκτες εκρον, δεκτες αποτελεσμτων, χρηματοοικονομικο και διοικητικο δεκτες).
*
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
50 δεκτες εκρον (33 για το ΕΠ «Αειφρος Ανπτυξη και Ανταγωνιστικτητα και 17 για το ΕΠ «Απασχληση, Ανθρπινο Κεφλαιο και Κοινωνικ Συνοχ»).
32 δεκτες αποτελεσμτων (19 για το ΕΠ «Αειφρος Ανπτυξη και Ανταγωνιστικτητα και 13 για το ΕΠ «Απασχληση, Ανθρπινο Κεφλαιο και Κοινωνικ Συνοχ»).
14 χρηματοοικονομικο δεκτες (κοινο και για τα δο ΕΠ).
4 διοικητικο δεκτες (κοινο και για τα δο ΕΠ).
*
Οι χρηματοοικονομικο και διοικητικο δεκτες εναι συμπληρωματικο των δεικτν εκρον, οι οποοι εμφανζουν τις ακλουθες αδυναμες:
Δεν μπορον να αθροισθον σε εππεδο αντερο του ειδικο στχου, δεδομνου τι εκφρζονται σε διαφορετικς μονδες μτρησης .
*
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (2)
*
Δεν παρχουν την απαιτομενη πληροφρηση σχετικ με την τρηση βασικν χρονικν οροσμων (π.χ. σνταξη εγγρφων προσφορς, διενργεια διαγωνισμο, ολοκλρωση υλοποησης) των νομικν δεσμεσεων.
Δεν παρχουν την απαιτομενη πληροφρηση σχετικ με την τρηση του καννα ν+3/ν+2 και την αποφυγ απλειας Κοινοτικν πρων.
*
Δεκτες αποτελεσματικτητας .
Δεκτες αποδοτικτητας.
Δεκτες νομιμτητας και κανονικτητας.
*
Δεκτες παρακολοθησης χρονικν οροσμων (milestones) προσυμβατικο σταδου νομικν δεσμεσεων.
Δεκτης παρακολοθησης της διρκειας υλοποησης νομικν δεσμεσεων .
*
Εππεδα παρακολοθησης.
Εκθσεις προδου – Σχετικς αρμοδιτητες.
*
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)
Η μεγλη πλειοψηφα των αναγκαων στοιχεων καταχωρεται δη στο ΟΠΣ, μσω των βασικν εντπων του Συστματος Διαχερισης και Ελγχου, πως:
Πνακες προγραμματισμο προσκλσεων.
Δελτα Παρακολοθησης.
*
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2)
Η μνη τροποποηση που απαιτεται εναι η προσθκη κατλληλου πεδου στο Δελτο Δλωσης Δαπανν, στο οποο θα δηλνεται το πληρωθν ποσ της προκαταβολς.
Πρσθετη εισαγωγ στοιχεων (manual data entry) απαιτεται μνο για μα παρμετρο (δεδουλευμνη αξα) και μνο για τις δημσιες συμβσεις κατασκευν.
Ο υπολογισμς των δεικτν θα γνεται αυτματα μσω κατλληλου υποσυστματος του ΟΠΣ, στο οποο θα προγραμματισθον και οι φρμουλες υπολογισμο των διαφρων δεικτν. Επσης αυτματα μσω του ΟΠΣ θα γνεται και η ντληση των αναγκαων στοιχεων. Κατ συνπεια, ο πρσθετος φρτος εργασας για Δικαιοχους και ΕΦ εναι αμελητος.
*
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το σνολο των δεικτν θα υπολογζεται ανακεφαλαιωτικ αν εξμηνο, τσι στε οι δεκτες να αποτελον τμμα των εκθσεων προδου και να παρχουν τα αναγκαα ποσοτικ στοιχεα για τη διατπωση αξιολογικν κρσεων, συμπερασμτων σχετικ με την πορεα υλοποησης ργων και προγραμμτων και των τυχν αναγκαων διορθωτικν ενεργειν.
*
Ειδικς Στχος.
ξονας Προτεραιτητας.
Επιχειρησιακ Πργραμμα.
*
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Συντσσονται σε εξαμηνιαα βση, απ τους ΕΦ κατηγορας Ι,ΙΙ και IV, βσει τυποποιημνων υποδειγμτων (templates).
Αποτελον το βασικ εργαλεο παρακολοθησης και συνεισφρουν στη σνταξη της ετσιας κθεσης εκτλεσης κθε ΕΠ, που υποβλλεται στην ΕΕ.
Αποτελον επσης εκθσεις πεπραγμνων, μσω των οποων η Διαχειριστικ Αρχ ενημερνεται επσημα για τις ενργειες των ΕΦ και την επαρκ εκτλεση των καθηκντων που τους χουν εκχωρηθε απ τη ΔΑ, στα πλασια του Συστματος Διαχερισης και Ελγχου.
*
Δεκτης υλοποησης .
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΕΝ)
Εκφρζει το κατ πσο ο προπολογισμς των ΕΠ (αν Ταμεο, ξονα Προτεραιτητας και Ειδικ Στχο) χει «δεσμευθε» σε συγκεκριμνες κατηγορες ργων, δηλαδ το κατ πσο προχωρε η εξειδκευση του προγραμματικο σχεδιασμο των ΕΠ μσω της δημοσευσης των σχετικν προσκλσεων.
Υπολογζεται απ τη σχση: ΔΕΝ (%) = (ΠΔΠ/ΣΠΕΠ) Χ 100, που:
ΠΔΠ = Συνολικς προπολογισμς δημοσιευμνων προσκλσεων του εξεταζμενου εππεδου παρακολοθησης.
ΣΠΕΠ = Συνολικς επιλξιμος προπολογισμς του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης.
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΔΕΞ)
Εκφρζει το κατ πσο ο προπολογισμς των ΕΠ (αν Ταμεο, ξονα Προτεραιτητας Ειδικ Στχο και Σχδιο Χορηγιν) χει «δεσμευθε» σε συγκεκριμνα ργα, δηλαδ το κατ πσο οριστικοποιεται η εξειδκευση του προγραμματικο σχεδιασμο των ΕΠ σε εππεδο ργων.
Υπολογζεται απ τη σχση: ΔΕΞ (%) = (ΠΕΕ/ΣΠΕΠ) Χ 100, που:
ΠΕΕ = Συνολικς προπολογισμς ενταγμνων ργων του εξεταζμενου εππεδου παρακολοθησης.
ΣΠΕΠ = Συνολικς επιλξιμος προπολογισμς του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης.
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΣΥ) - 1
Εκφρζει το κατ πσο ο προπολογισμς των ΕΠ (αν Ταμεο, ξονα Προτεραιτητας, Ειδικ Στχο, Σχδιο Χορηγιν, ργο) χει «δεσμευθε» σε συγκεκριμνες νομικς δεσμεσεις, δηλαδ το κατ πσο το ΕΠ χει μπει στη φση της υλοποησς του.
Υπολογζεται απ τη σχση: ΔΣΥ (%) = (ΠΝΟΔΕ/ΣΠΕΠ) Χ 100, που:
ΠΝΟΔΕ = Συνολικς προπολογισμς νομικν δεσμεσεων του εξεταζμενου εππεδου παρακολοθησης, πως αυτς προκπτει απ τα επικυρωμνα στο ΟΠΣ Δελτα Νομικν Δεσμεσεων.
ΣΠΕΠ = Συνολικς επιλξιμος προπολογισμς του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης.
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΣΥ) - 2
Ο υπολογισμς του δεκτη σε εππεδο ργου χει νημα μνο για τα ργα δημοσων συμβσεων, δεδομνου τι στα ργα σχεδων χορηγιν το ργο ταυτζεται με τη νομικ δσμευση.
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΔΑ)
Εκφρζει το βαθμ απορρφησης των οικονομικν πρων του ΕΠ σε ρους πιστοποιημνων προς την ΕΕ δαπανν.
Υπολογζεται απ τη σχση: ΔΑ (%) = (ΣΠΔ/ΣΠΕΠΚΣ) Χ 100, που:
ΣΠΔ = Σνολο των πιστοποιημνων προς την ΕΕ δαπανν του εξεταζμενου εππεδου παρακολοθησης, το οποο προκπτει σαν θροισμα των πιστοποιημνων δαπανν, μετ απ αφαρεση των τυχν καταλογισμν, διορθσεων και εσδων, μχρι και το εξμηνο αναφορς και των προκαταβολν απ την ΕΕ μχρι και το εξμηνο αναφορς .
ΣΠΕΠΚΣ = Συνολικς επιλξιμος προπολογισμς του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης.
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΔΔ)
Εκφρζει το βαθμ απορρφησης των οικονομικν πρων του ΕΠ βσει του συνλου των δηλωμνων δαπανν.
Υπολογζεται απ τη σχση: ΔΔΔ (%) = (ΣΔΔ/ΣΠΕΠΚΣ) Χ 100, που:
ΣΔΔ = Σνολο των πιστοποιημνων δαπανν, επικυρωμνων μη πιστοποιημνων δαπανν και δηλωμνων σε Δελτα Δαπανν μη επικυρωμνων δαπανν του εξεταζμενου εππεδου παρακολοθησης, αφαιρουμνων των τυχν καταλογισμν/διορθσεων/εσδων ργων.
ΣΠΕΠΚΣ = Συνολικς επιλξιμος προπολογισμς του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης.
*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΥ) - 1
Εκφρζει (αν Ταμεο, ξονα Προτεραιτητας, Ειδικ Στχο, Σχδιο Χορηγιν, ργο και Νομικ Δσμευση), σε αντθεση με το δεκτη απορρφησης, την πραγματικ υλοποηση του φυσικο αντικειμνου των ργων των ΕΠ, δεδομνου τι λαμβνει υπψη το σνολο των δαπανν (επιλξιμων και μη) που χουν καταβληθε για εργασες που χουν πργματι εκτελεστε (δεδουλευμνη αξα), καθς και το συνολικ κστος (επιλξιμο και μη).
*
Υπολογζεται απ τη σχση: ΔΥ (%) = ΣΔΑ/ΣΠΚΕΠ, που:
ΣΔΑ = Το σνολο των δαπανν του εξεταζμενου εππεδου παρακολοθησης, που χει καταβληθε για εργασες που χουν πργματι εκτελεστε (δεδουλευμνη αξα).
ΣΠΚΕΠ = Συνολικ προβλεπμενο κστος (να εκτμηση κστους) του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης
*
Επιλξιμος προπολογισμς (επιλξιμο κστος) ργου: 100.000 €
Εκτιμμενο κστος ργου: 120.000 € (εκ των οποων τα 20.000 € κρθηκαν μη επιλξιμα).
Πιστοποιημνες δαπνες: 15.000 €
Δεδουλευμνη αξα: 12.000 €
Με βση τα παραπνω δεδομνα προκπτει:
Δεκτης απορρφησης = (15.000/100.000) Χ 100 = 15%
Δεκτης υλοποησης = (12.000/120.000) Χ 100 = 10%
*
Δεκτης μεταβολς ρυθμο απορρφησης.
Οι δεκτες αποτελεσματικτητας εναι οι πλον χρσιμοι για την παρακολοθηση της υλοποησης, δεδομνου τι αποτιμον το κατ πσο τηρεται ο αρχικς/τρχων εγκεκριμνος προγραμματισμς (management by objectives).
*
Επισημανεται τι αθροιστικς καμπλες – στχοι για τις απορροφσεις ορζονται σε εππεδο νομικς δσμευσης, ργου, ταμεου και συνολικο ΕΠ.
*
G
*
Ο Δεκτης τρησης απορροφσεων (ΔΤΑ) ορζεται σαν το πηλκο της πραγματικς αθροιστικς απορρφησης προς την προγραμματικ αθροιστικ απορρφηση για το εξεταζμενο χρονικ σημεο αναφορς, πολλαπλασιαζμενο επ το λγο του προγραμματικο συνολικο κστους προς το συνολικ προβλεπμενο κστος.
Τιμς του δεκτη μικρτερες της μονδας υποδεικνουν υστρηση απ την προγραμματισθεσα πορεα και κατ συνπεια κινδνους καθυστερσεων αλλ και απωλειν πρων λγω του καννα ν+3/ν+2.
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (5)
Με βση το προηγομενο Σχμα και θεωρντας τι το συνολικ προβλεπμενο κστος ισοται με το προγραμματικ, προκπτει τι:
ΔΤΑ = (AB)/(BC) = (230.000 €)/(420.000 €) = 0,55
Η τιμ του δεκτη (0,55) εναι σημαντικ μικρτερη της μονδας και υποδεικνει σημαντικ υστρηση στην επτευξη του στχου των απορροφσεων.
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (6)
Ο Δεκτης τρησης χρονοδιαγρμματος (ΔΤΧ) ορζεται σαν το πηλκο της χρονικς διρκειας εντς της οποας πρεπε να πραγματοποιηθε η τρχουσα αθροιστικ απορρφηση (σμφωνα με την καμπλη στχο) προς την πραγματικ χρονικ διρκεια που απαιτθηκε για την εν λγω απορρφηση.
Η τιμ του δεκτη υπολογζεται με γραμμικ παρεμβολ, με βση την τιμ της πραγματικς αθροιστικς απορρφησης πολλαπλασιασμνη επ το λγο του προγραμματικο συνολικο κστος προς το συνολικ προβλεπμενο κστος.
Τιμς του δεκτη μικρτερες της μονδας υποδεικνουν επσης καθυστερσεις στην υλοποηση και κνδυνο απλειας πρων.
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (7)
Με βση το προηγομενο Σχμα και θεωρντας τι το συνολικ προβλεπμενο κστος ισοται με το προγραμματικ, προκπτει τι:
ΔΤΧ = (FE)/(FB) = (FG+GE)/(FB)
ΔΤΧ = (2+0,59)/(4+7/12) = 0,57
Η τιμ του δεκτη (0,57) εναι σημαντικ μικρτερη της μονδας και υποδεικνει σημαντικ υστρηση στην επτευξη του στχου των απορροφσεων.
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (8)
Ο δεκτης μεταβολς του ρυθμο απορρφησης (ΔΜΡΑ) συσχετζει τον τρχοντα ρυθμ απορρφησης (απορρφηση/χρνος πραγματοποησς της) με το ρυθμ απορρφησης που θα απαιτηθε για να ολοκληρωθε το ργο στο προγραμματικ του χρονοδιγραμμα (αρχικ τελευταο εγκεκριμνο) και υπολογζεται σαν λγος των προαναφερθντων ρυθμν απορρφησης.
Τιμς του δεκτη σημαντικ μικρτερες της μονδας υποδεικνουν τι απαιτεται σημαντικ επιτχυνση των εργασιν για την τρηση του χρονοδιαγρμματος, η οποα κατ καννα δεν εναι εφικτ απαιτε πρσθετους οικονομικος πρους.
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (9)
Με βση το προηγομενο Σχμα, και θεωρντας τι το συνολικ προβλεπμενο κστος ισοται με το προγραμματικ, προκπτουν τα ακλουθα:
Τρχων ρυθμς απορρφησης = (AB)/(FE) = 230.000 €/(4 X 12 + 7) μνες = 4182 €/μνα
Απαιτομενος ρυθμς απορρφησης = (430.000 – 230.000) €/5 μνες = 40.000 €/μνα
ΔΜΡΑ = 4182/40.000 = 0,1
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (10)
*
Με τη βοθεια των δεικτν αποτελεσματικτητας μπορε να αποτιμηθε η επδοση (performance) κατ την υλοποηση των νομικν δεσμεσεων/ργων, βσει της ακλουθης κλμακας:
Εξαιρετικ επδοση (πολ χαμηλ επικινδυντητα): Δεκτης αποτελεσματικτητας ≥ 0,95
Πολ καλ επδοση (χαμηλ επικινδυντητα): 0,80 ≤ Δεκτης αποτελεσματικτητας < 0,95
Καλ επδοση (μση επικινδυντητα): 0,70 ≤ Δεκτης αποτελεσματικτητας < 0,80
Μτρια επδοση (υψηλ επικινδυντητα): 0,50 ≤ Δεκτης αποτελεσματικτητας < 0,70
Ανεπαρκς επδοση (πολ υψηλ επικινδυντητα): Δεκτης αποτελεσματικτητας < 0,50
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (12)
Η αποτμηση της αποτελεσματικτητας σε εππεδο Ταμεου και ΕΠ και η παρακολοθηση της τρησης του καννα «ν+3/ν+2» γνεται με ευθνη της Διαχειριστικς αρχς και με τα ακλουθα βματα:
Η ΔΑ κατασκευζει την αθροιστικ καμπλη των προβλεπμενων απορροφσεων σε εππεδο Ταμεου, με βση το χρηματοδοτικ πνακα του ΕΠ, και την αθροιστικ καμπλη των πραγματικν απορροφσεων, με βση τα στοιχεα απορροφσεων των προηγομενων επιπδων.
Με βση τις παραπνω καμπλες, η ΔΑ υπολογζει τους δεκτες αποτελεσματικτητας σε εππεδο Ταμεου και αποτιμ το εππεδο επικινδυντητας για το σνολο του Ταμεου.
Τα δο προηγομενα βματα επαναλαμβνονται απ τη ΔΑ για τον υπολογισμ των δεικτν αποτελεσματικτητας σε εππεδο ΕΠ.
*
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (13)
Με απλς στατιστικς μεθδους (π.χ. γραμμικ συσχτιση, μθοδος των κυλιμενων μσων ρων κλπ.) και με βση την αθροιστικ καμπλη των πραγματικν προβλψεων σε εππεδο Ταμεου, η ΔΑ προβανει σε πρβλεψη των αθροιστικν απορροφσεων μχρι το τλος του τρχοντος τους, στο οποο ανκει το τρμηνο αναφορς, καθς και στο τος στχο του καννα ν+3/ν+2 (π.χ. το τος 2010 για τις δεσμεσεις του 2007 κ.ο.κ).
Οι παραπνω προβλψεις συγκρνονται με τις αντστοιχες προβλψεις που προκπτουν απ τα Δελτα Προβλψεων και σε περπτωση σημαντικν αποκλσεων ζητεται πρσθετη αιτιολγηση απ τους ΕΦ /και γνονται κατλληλες διορθσεις απ τη ΔΑ.
Για τον λεγχο της τρησης του καννα ν+3/ν+2, αφαιρονται απ τα παραπνω ποσ των απορροφσεων οι καταλογισμο/διορθσεις και προστθεται η προκαταβολ του Ταμεου.
*
Ο υπολογισμς του δεκτη αποδοτικτητας (ΔΑΠΔ) βασζεται στη σγκριση του αρχικο προγραμματικο κστους με το συνολικ προβλεπμενο κστος για το εξεταζμενο εππεδο παρακολοθησης (νομικ δσμευση, ργο, σχδιο χορηγιν, δικαιοχος/ΕΦ ΙΙ, ειδικς στχος, ξονας προτεραιτητας, Ταμεο, ΕΠ).
Ο δεκτης υπολογζεται απ τη σχση: ΔΑΠΔ = (ΣΤΚ/ΣΑΚ) Χ 100, που:
ΣΤΚ = Το συνολικ κστος του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης (πραγματικ /και εκτιμμενο).
ΣΑΚ = Το συνολικ αρχικ κστος του εξεταζμενου επιπδου παρακολοθησης.
*
Ο δεκτης νομιμτητας και κανονικτητας (ΔΝΚ) υπολογζεται για το εξεταζμενο εππεδο παρακολοθησης (νομικ δσμευση, ργο, σχδιο χορηγιν, δικαιοχος/ΕΦ ΙΙ, ειδικς στχος, ξονας προτεραιτητας, Ταμεο, ΕΠ) απ τη σχση: ΔΝΚ (%) = (ΣΚΑ/ΣΕΔ) Χ 100, που
ΣΚΑ = Το σνολο των καταλογισμν που χουν επιβληθε
ΣΕΔ = Το σνολο των ελεγμνων δαπανν
*
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)
Εν π.χ. σε να ργο χουν ελεγχθε οι διες δαπνες ψους 200.000 € και χουν καταλογισθε:
10.000 € απ τον Ενδιμεσο Φορα.
Πρσθετες 5.000 € απ την Αρχ Πιστοποησης.
Πρσθετες 5.000 € απ την Αρχ Ελγχου.
Ττε η τιμ του δεκτη εναι: [(10.000 + 5.000 + 5.000)/200.000] Χ 100 = 10%.
*
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (3)
Ο δεκτης δεχνει το βαθμ τρησης της νομιμτητας και κανονικτητας κατ τη διαδικασα υλοποησης των ργων.
Τιμς του δεκτη μεγαλτερες του 10% υποδεικνουν τι ο Δικαιοχος χει προβλματα στη διαχεριση των ργων του σον φορ την τρηση των καννων νομιμτητας και κανονικτητας (Εθνικ και Κοινοτικ θεσμικ και κανονιστικ πλασιο) .
*
Οι διοικητικο δεκτες (ΔΔ) εναι επσης επ της ουσας δεκτες αποτελεσματικτητας, δεδομνου τι, μσω αυτν, παρακολουθεται ο βαθμς τρησης συγκεκριμνων χρονικν οροσμων που αφορον την προσυμβατικ διαδικασα και τη διαδικασα υλοποησης των νομικν δεσμεσεων των ργων δημοσων συμβσεων.
Οι διοικητικο δεκτες (ΔΔ) υπολογζονται σε εππεδο νομικς δσμευσης, για τα ακλουθα χρονικ ορσημα.
Χρνος (ημερομηνα) ολοκλρωσης…