Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

44
Σεμινάρια Ερμούπολης Σεμινάρια Ερμούπολης Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία εμπειρία Άγγελος Τσακανίκας Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ Διδάσκων Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πελοποννήσου [email protected] [email protected] Ερμούπολη Ερμούπολη 07/07/2006 07/07/2006 Η πλευρά της προσφοράς: Η πλευρά της προσφοράς: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Επιχειρηματική δραστηριότητα στην πληροφορική και τις επικοινωνίες πληροφορική και τις επικοινωνίες στην Ελλάδα στην Ελλάδα Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ

description

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ. Σεμινάρια Ερμούπολης Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Page 1: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Σεμινάρια ΕρμούποληςΣεμινάρια ΕρμούποληςΟικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της

πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρίαπληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία

Άγγελος ΤσακανίκαςΆγγελος ΤσακανίκαςΕρευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Διδάσκων Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πελοποννήσου[email protected] [email protected]

Ερμούπολη Ερμούπολη 07/07/200607/07/2006

Η πλευρά της προσφοράς: Η πλευρά της προσφοράς: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Επιχειρηματική δραστηριότητα στην

πληροφορική και τις επικοινωνίεςπληροφορική και τις επικοινωνίες στην στην ΕλλάδαΕλλάδα

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ

Page 2: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Προς έναν ορισμό του τομέα ΤΠΕΠρος έναν ορισμό του τομέα ΤΠΕ Ανάγκη για αξιόπιστα και μεθοδολογικά Ανάγκη για αξιόπιστα και μεθοδολογικά

συγκρίσιμα στοιχεία -μεταξύ των χωρών για συγκρίσιμα στοιχεία -μεταξύ των χωρών για διάφορες διαστάσεις της Κοινωνίας της διάφορες διαστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τόσο από την Πληροφορίας, τόσο από την πλευρά της πλευρά της «ζήτησης«ζήτησης»...»... Π.χ. Χρήση Π.χ. Χρήση Internet: Internet: διάφορες έρευνες αλλά σε τι διάφορες έρευνες αλλά σε τι

είδους χρήση ακριβώς αναφέρεται; είδους χρήση ακριβώς αναφέρεται; Ηλεκτρονικό εμπόριο: Τι περιλαμβάνει, ποια τα όρια Ηλεκτρονικό εμπόριο: Τι περιλαμβάνει, ποια τα όρια

του του B2BB2B; Κτλ; Κτλ ...όσο και της προσφοράς:...όσο και της προσφοράς: Ανάγκη για μία κοινή Ανάγκη για μία κοινή

αντίληψη του είδους των επιχειρήσεων που αντίληψη του είδους των επιχειρήσεων που συνθέτουν τον τομέα ΤΠΕ (αποσαφήνιση έτσι συνθέτουν τον τομέα ΤΠΕ (αποσαφήνιση έτσι στοιχείων για εμπορικές ροές, όγκος αγοράς, στοιχείων για εμπορικές ροές, όγκος αγοράς, κτλ)κτλ)

Page 3: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Προβλήματα ορισμούΠροβλήματα ορισμού Εθνικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τους Εθνικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τους

ισχυρούς παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ισχυρούς παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία)(π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία)

εξυπηρετούν τις αντίστοιχες εθνικές ανάγκες, εξυπηρετούν τις αντίστοιχες εθνικές ανάγκες, Ενδεχομένως να μην βοηθούν στη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες Ενδεχομένως να μην βοηθούν στη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες

χώρες. χώρες. Διαφορετικές προσεγγίσεις ανά χώρα λόγω διαφορετικού Διαφορετικές προσεγγίσεις ανά χώρα λόγω διαφορετικού

επιπέδου παραγωγής ή ενσωμάτωσης αυτών των επιπέδου παραγωγής ή ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών στις οικονομικές δραστηριότητες κάθε μίας. τεχνολογιών στις οικονομικές δραστηριότητες κάθε μίας.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90’, όταν πλέον φάνηκαν οι Από τα μέσα της δεκαετίας του 90’, όταν πλέον φάνηκαν οι νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργούσε η νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργούσε η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ, ξεκίνησαν και οι πρώτες ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ, ξεκίνησαν και οι πρώτες προσπάθειες συντονισμού των εθνικών προσεγγίσεων και προσπάθειες συντονισμού των εθνικών προσεγγίσεων και υιοθέτησης κάποιων κοινών μεθόδων και προδιαγραφώνυιοθέτησης κάποιων κοινών μεθόδων και προδιαγραφών

Page 4: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εννοιολογικό περιεχόμενο τομέα Εννοιολογικό περιεχόμενο τομέα ΤΠΕΤΠΕ

Δύσκολη εργασία για δύο κύριους λόγους:Δύσκολη εργασία για δύο κύριους λόγους: ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται

με ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες οι οποίες με ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις παραγωγούς (άρα μεταποίηση), αφορούν επιχειρήσεις παραγωγούς (άρα μεταποίηση), αλλά ταυτόχρονα παρέχονται ως υπηρεσίες προς άλλες αλλά ταυτόχρονα παρέχονται ως υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις ή καταναλωτές (υπηρεσίες). επιχειρήσεις ή καταναλωτές (υπηρεσίες).

Ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, σταδιακή Ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, σταδιακή σύγκλιση διαφορετικών τεχνολογιών που δημιουργεί σύγκλιση διαφορετικών τεχνολογιών που δημιουργεί νέα προϊόντα / υπηρεσίες που συνθέτουν διαφορετικές νέα προϊόντα / υπηρεσίες που συνθέτουν διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: καθίσταται όλο και πιο επιχειρηματικές δραστηριότητες: καθίσταται όλο και πιο δυσδιάκριτη μία σαφή οριοθέτηση της κάθε δυσδιάκριτη μία σαφή οριοθέτηση της κάθε δραστηριότητας δραστηριότητας

Page 5: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Δύο (συμπληρωματικές) Δύο (συμπληρωματικές) προσεγγίσεις για τον τομέα ΤΠΕπροσεγγίσεις για τον τομέα ΤΠΕ

Από την πλευρά των επιχειρήσεων και βασικής Από την πλευρά των επιχειρήσεων και βασικής τους δραστηριότητας (τους δραστηριότητας (toptop--down approachdown approach) ) Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας άρα μονάδες Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας άρα μονάδες

οικονομικής (παραγωγικής) δραστηριότηταςοικονομικής (παραγωγικής) δραστηριότητας

Από την πλευρά των προϊόντων / υπηρεσιών Από την πλευρά των προϊόντων / υπηρεσιών τους (τους (bottom up approachbottom up approach). ). Κατά μία έννοια συνδέεται με επιμέρους συναλλαγές. Κατά μία έννοια συνδέεται με επιμέρους συναλλαγές.

Προβλήματα και περιορισμοί και από τις δύο Προβλήματα και περιορισμοί και από τις δύο προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

Page 6: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Η πλευρά των επιχειρήσεωνΗ πλευρά των επιχειρήσεων Σημαντική δουλειά από το 1998, στον ΟΟΣΑ: Σημαντική δουλειά από το 1998, στον ΟΟΣΑ:

κυριότερο αποτέλεσμα η επίτευξη διακρατικής κυριότερο αποτέλεσμα η επίτευξη διακρατικής συμφωνίας για τις δραστηριότητες που συνθέτουν συμφωνίας για τις δραστηριότητες που συνθέτουν τον τομέα ΤΠΕ. τον τομέα ΤΠΕ.

Υιοθέτηση ενός ενιαίου ορισμού για τον τομέα ΤΠΕ. Υιοθέτηση ενός ενιαίου ορισμού για τον τομέα ΤΠΕ. ΠαραδοχέςΠαραδοχές: :

• Υπάρχουν επιχειρήσεις που παράγουν Υπάρχουν επιχειρήσεις που παράγουν και και προϊόντα ΤΠΕ, αλλά προϊόντα ΤΠΕ, αλλά δεν μπορούν να περιληφθούν στο σύνολό τους στον τομέα ΤΠΕ, δεν μπορούν να περιληφθούν στο σύνολό τους στον τομέα ΤΠΕ,

• Υπάρχουν επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα ΤΠΕ, Υπάρχουν επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα ΤΠΕ, αλλά παράγουν αλλά παράγουν και και προϊόντα που δεν σχετίζονται με ΤΠΕ.προϊόντα που δεν σχετίζονται με ΤΠΕ.

• Υπάρχουν επικαλύψεις με επιχειρήσεις που παράγουν Υπάρχουν επικαλύψεις με επιχειρήσεις που παράγουν περιεχόμενο, το οποίο ανάλογα με το τρόπο διάδοσης / διανομής περιεχόμενο, το οποίο ανάλογα με το τρόπο διάδοσης / διανομής του μπορεί να περιλαμβάνεται και να αφορά τον τομέα ΤΠΕ. του μπορεί να περιλαμβάνεται και να αφορά τον τομέα ΤΠΕ.

• Δεν συμπεριλήφθηκαν στον ορισμό επιχειρήσεις που μόνο Δεν συμπεριλήφθηκαν στον ορισμό επιχειρήσεις που μόνο μερικώς και για επιμέρους δευτερεύουσες δραστηριότητες μερικώς και για επιμέρους δευτερεύουσες δραστηριότητες ανήκουν στον τομέα. ανήκουν στον τομέα.

Page 7: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Επικάλυψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής, τις τηλεπικοινωνίες και την ανάπτυξη

πληροφοριακού περιεχομένου.

Εκτός τομέα ΤΠΕ

Page 8: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Ορισμός τομέα ΤΠΕ Ορισμός τομέα ΤΠΕ (ΟΟΣΑ, 1998,2002)(ΟΟΣΑ, 1998,2002)

Ο τομέας ΤΠΕ αποτελείται από εκείνον τον συνδυασμό επιχειρήσεων Ο τομέας ΤΠΕ αποτελείται από εκείνον τον συνδυασμό επιχειρήσεων (μεταποιητικών, και υπηρεσιών) που δραστηριοποιούνται στην (μεταποιητικών, και υπηρεσιών) που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής (κλάδος πληροφορικής) και επικοινωνιών (κλάδος πληροφορικής (κλάδος πληροφορικής) και επικοινωνιών (κλάδος Τηλεπικοινωνιών) με τέτοιον τρόπο ώστε να συλλέγουν, διαβιβάζουν Τηλεπικοινωνιών) με τέτοιον τρόπο ώστε να συλλέγουν, διαβιβάζουν και παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες ηλεκτρονικά και παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες ηλεκτρονικά

Δύο αρχές διέπουν αυτόν τον ορισμό: Δύο αρχές διέπουν αυτόν τον ορισμό: α) για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα τους πρέπει να α) για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα τους πρέπει να

εκπληρώνουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και τηνεκπληρώνουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης και της απεικόνισής επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης και της απεικόνισής τους. Επιπλέον πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές επεξεργασίες για τους. Επιπλέον πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές επεξεργασίες για την ανίχνευση, τη μέτρηση ή / και τη καταγραφή φυσικών φαινομένων ή τον την ανίχνευση, τη μέτρηση ή / και τη καταγραφή φυσικών φαινομένων ή τον έλεγχο μιας φυσικής διαδικασίας. έλεγχο μιας φυσικής διαδικασίας.

β) για τις επιχειρήσεις του τομέα των β) για τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιώνυπηρεσιών, τα αντίστοιχα “προϊόντα” , τα αντίστοιχα “προϊόντα” τους πρέπει να επιτρέπουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών τους πρέπει να επιτρέπουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα. και την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα.

Page 9: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Ο τομέας ΤΠΕ (ΟΟΣΑ, 2002)Ο τομέας ΤΠΕ (ΟΟΣΑ, 2002) Κλάδος NACE

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ 30

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 31.3

Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων   32.1

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών για ενσύρματη τηλεφωνία και ενσύρματη τηλεγραφία

32.2

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και συσκευών για ενσύρματη τηλεφωνία και ενσύρματη τηλεγραφία εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας καθώς και τα σχετικά προϊόντα

32.3

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής

33.2

Κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής 33.3

ΕΜΠΟΡΙΟ

Χονδρικό εμπόριο συσκευών, οικιακών, ηλεκτρικών – ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών 5143

Χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 518

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου και Η/Υ 713.3

Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 72

Τηλεπικοινωνίες 64.2

Page 10: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Η πλευρά των προϊόντων / Η πλευρά των προϊόντων / υπηρεσιώνυπηρεσιών

Συμφωνία μόνο ως προς τα προϊόντα ΤΠΕ.Συμφωνία μόνο ως προς τα προϊόντα ΤΠΕ. Επιλεγμένοι 6-ψήφιοι κωδικοί του Εναρμ. Συστ. Περιγραφής Επιλεγμένοι 6-ψήφιοι κωδικοί του Εναρμ. Συστ. Περιγραφής

και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων (και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων (HSHS, , Harmonized Harmonized SystemSystem). Ορίζονται πέντε ευρείες κατηγορίες). Ορίζονται πέντε ευρείες κατηγορίες

α) τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (κάθε είδους συσκευή και μηχανή α) τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (κάθε είδους συσκευή και μηχανή που μεταδίδει / μεταφέρει φωνή και δεδομένα), που μεταδίδει / μεταφέρει φωνή και δεδομένα),

β) εξοπλισμός Η/Υ και συναφών δραστηριοτήτων, (όλα τα β) εξοπλισμός Η/Υ και συναφών δραστηριοτήτων, (όλα τα εξαρτήματα του Η/Υ και περιφερειακών), εξαρτήματα του Η/Υ και περιφερειακών),

γ) ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ημιαγωγοί, τυπωμένα κυκλώματα, γ) ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ημιαγωγοί, τυπωμένα κυκλώματα, καλώδια, καθοδικοί σωλήνες, κτλ), καλώδια, καθοδικοί σωλήνες, κτλ),

δ) εξοπλισμός ήχου και δ) εξοπλισμός ήχου και videovideo (από μικρόφωνα, μαγνητόφωνα έως (από μικρόφωνα, μαγνητόφωνα έως κάθε είδους εξοπλισμό παραγωγής και καταγραφής)κάθε είδους εξοπλισμό παραγωγής και καταγραφής)

ε) άλλα αγαθά ΤΠΕ, (άλλα μηχανήματα, εργαλεία, εξοπλισμός που ε) άλλα αγαθά ΤΠΕ, (άλλα μηχανήματα, εργαλεία, εξοπλισμός που σχετίζεται με τις ΤΠΕ.σχετίζεται με τις ΤΠΕ.

Υπηρεσίες: Οι υπάρχουσες κωδικοποιήσεις δεν επαρκούν Υπηρεσίες: Οι υπάρχουσες κωδικοποιήσεις δεν επαρκούν για να περιγράψουν το πλήθος των νέων υπηρεσιών, για να περιγράψουν το πλήθος των νέων υπηρεσιών,

Page 11: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Κατηγορία δραστηριότητας

Περιλαμβάνει

Εξοπλισμός ΤΠΕ(ICT equipment)

α) Εξοπλισμός Η/Υ (Computer hardware)β) Εξοπλισμός επικοινωνιών τελικού χρήστη (End user communications equipment)γ) Εξοπλισμός και Μηχανές Γραφείου (Office equipment)δ) Δικυακός Εξοπλισμός μεταφοράς δεδομένων (Datacom and network equipment)

Προϊόντα Λογισμικού(software products)

Λογισμικό Συστημάτων (system software), Λογισμικό εφαρμογών (application software), βοηθητικό λογισμικό, εργαλεία εφαρμογών, κτλ

Υπηρεσίες Πληροφορικής (IT services)

α) Επαγγελματικές συμβουλευτικές Υπηρεσίες (professional services)β) Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Support Services)

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου (Carrier services)

Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης (cable TV services), υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων και μίσθωσης γραμμών κτλ

Άλλες προσεγγίσειςΆλλες προσεγγίσεις (ΕΙΤΟ)(ΕΙΤΟ)

Page 12: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Ο εγχώριος τομέας ΤΠΕΟ εγχώριος τομέας ΤΠΕ

Εκτός από κατηγορίες ΟΟΣΑ, ανάγκη για χρήση κάποιων κωδικών από το λιανικό εμπόριο (μεγάλες αλυσίδες),

Επίσης επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 2 δευτερεύουσες στις παραπάνω

Συνολικά ~1900 επιχειρήσεις από τις οποίες περίπου οι 1500 με βασική δραστηριότητα στις επιλεγμένες του ΟΟΣΑ

Page 13: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεωνΚατηγοριοποίηση επιχειρήσεων• Α) Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ: Η μεταποίηση του τομέα ΤΠΕ

• Β) Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ: Οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα

τη χονδρική & λιανική πώληση προϊόντων ΤΠΕ

• Γ) Πάροχοι τηλεπ/κών και διαδικτυακών υπηρεσιών:

• Δ) Προϊόντα λογισμικού: κυρίως όσοι πωλούν άδειες και

εγκαθιστούν τυποποιημένο λογισμικό

• Ε) Υπηρεσίες Πληροφορικής: Οι περισσότερες επιχειρήσεις

Πάροχοι τηλεπ/κών υπηρεσιών

8%

Προϊόντα λογισμικού

6%

Υπηρεσίες Πληροφορικής

37%

Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ

42%

Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ

7%

Page 14: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Έτος ίδρυσης επιχειρήσεωνΈτος ίδρυσης επιχειρήσεων

• Οι επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού ΤΠΕ έχουν μεγαλύτερη ιστορικότητα (το 50% <1995)

• Το 82,2% των επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε μετά το 1995

• Το 68,7% των επιχειρήσεων ΤΠΕ που παρέχουν υπηρεσίες Πληροφορικής ιδρύθηκε μετά το 1995 (35,6% από το 2001)

• Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που συνθέτουν τον εγχώριο τομέα ΤΠΕ έχει ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (82,8%)

Έτος ίδρυσης Αριθμός επιχειρήσεων %

πριν το 1970 21 1,31970-1979 38 2,41980-1989 218 13,51990-1995 392 24,31996-2000 520 32,22001-2005 424 26,2Σύνολο 1613 100,0

Page 15: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Μέγεθος επιχειρήσεωνΜέγεθος επιχειρήσεων(προσωπικό)(προσωπικό)

Υπηρ.ΠληροφορικήςΥπηρ.Πληροφορικής: : Το 44,3% είναι Το 44,3% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζομένους)εργαζομένους)

ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες:: Το 35% των Το 35% των επιχειρήσεων ΤΠΕ απασχολείται στις επιχειρήσεων ΤΠΕ απασχολείται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (με ΟΤΕ) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (με ΟΤΕ)

Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕΕμπόριο προϊόντων ΤΠΕ:: Το 83,6% Το 83,6% των επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 49 των επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 49 άτομαάτομα

Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕΚατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ:: Το 48% Το 48% είναι μικρές επιχειρήσεις (11- 49 άτομα)είναι μικρές επιχειρήσεις (11- 49 άτομα)

Προϊόντα λογισμικούΠροϊόντα λογισμικού: Το 71,7 % : Το 71,7 % απασχολεί έως 49 άτομααπασχολεί έως 49 άτομα

Για δείγμα ~1200 επιχειρήσεων του τομέα ΤΠΕ

* χωρίς τον ΟΤΕ

Προσωπικό %Έως 10 άτομα 39,711-49 άτομα 41,750-249 άτομα 15,2Πάνω από 250 άτομα 3,5Σύνολο 100,0

Κατηγορίαδραστηριότητας

Μέσος όρος(μ.ο.)προσωπικού(άτομα)

Κατασκευή εξοπλισμούΤΠΕ

87

Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ 43

Πάροχοι τηλεπ/ κων /διαδικτυακώνυπηρεσιών

410162 (χωρίς ΟΤΕ)

Προϊόντα λογισμικού 51

ΥπηρεσίεςΠληροφορικής

37

Σύνολο ΤΠΕ6552

(χωρίς ΟΤΕ)

Page 16: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Κύρια χαρακτηριστικά εγχώριου τομέαΚύρια χαρακτηριστικά εγχώριου τομέα Το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει βασική δραστηριότητα στον κλάδο Το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει βασική δραστηριότητα στον κλάδο (NACE (NACE

7272)) Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητεςΠληροφορική και συναφείς δραστηριότητες, ενώ το 36,3% , ενώ το 36,3% δραστηριοποιείται στο σχετικό χονδρικό εμπόριο. δραστηριοποιείται στο σχετικό χονδρικό εμπόριο.

To To τμήμα της πληροφορικής αποτελεί το 85% του συνόλουτμήμα της πληροφορικής αποτελεί το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων. των επιχειρήσεων. Σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις Πληροφορικής έχει ιδρυθεί την περίοδο Σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις Πληροφορικής έχει ιδρυθεί την περίοδο

1996-2000, ενώ συνολικά την τελευταία δεκαετία στην πληροφορική ιδρύθηκαν 1996-2000, ενώ συνολικά την τελευταία δεκαετία στην πληροφορική ιδρύθηκαν οι πέντε στις εννιά επιχειρήσεις (Τηλεπικοινωνίες στο 67%). οι πέντε στις εννιά επιχειρήσεις (Τηλεπικοινωνίες στο 67%).

Πριν το 1980 κυρίως επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (ηλεκτρολογικό / Πριν το 1980 κυρίως επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (ηλεκτρολογικό / ηλεκτρονικός εξοπλισμός).ηλεκτρονικός εξοπλισμός).

Το 83% της πληροφορικής απασχολεί έως 49 άτομα, (66% στις Το 83% της πληροφορικής απασχολεί έως 49 άτομα, (66% στις τηλεπικοινωνίες). Κάθε επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί κατά μέσο όρο τηλεπικοινωνίες). Κάθε επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί κατά μέσο όρο 43 άτομα (142 άτομα στις τηλεπικοινωνίες, χωρίς τον ΟΤΕ) (η μέση επιχείρηση 43 άτομα (142 άτομα στις τηλεπικοινωνίες, χωρίς τον ΟΤΕ) (η μέση επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί 14 άτομα, 26 άτομα στις τηλεπικοινωνίες). πληροφορικής απασχολεί 14 άτομα, 26 άτομα στις τηλεπικοινωνίες).

Το 55% των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, εργάζεται στην πληροφορική, Το 55% των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, εργάζεται στην πληροφορική, Αν εξαιρεθεί ο ΟΤΕ, τότε η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο Αν εξαιρεθεί ο ΟΤΕ, τότε η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο 29%.29%.

Page 17: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Κύρια χαρακτηριστικά εγχώριου τομέαΚύρια χαρακτηριστικά εγχώριου τομέα Η πλειονότητα (42%) των επιχειρήσεων ανήκουν στο Η πλειονότητα (42%) των επιχειρήσεων ανήκουν στο Εμπόριο Προϊόντων ΤΠΕΕμπόριο Προϊόντων ΤΠΕ, (χονδρικό , (χονδρικό

και λιανικό, μηχανές γραφείου και Η/Υ, αλλά και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού). Ένα 37% και λιανικό, μηχανές γραφείου και Η/Υ, αλλά και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού). Ένα 37% εντάσσεται στην κατηγορία εντάσσεται στην κατηγορία Υπηρεσιών ΠληροφορικήςΥπηρεσιών Πληροφορικής, που αποτελείται από επιχειρήσεις , που αποτελείται από επιχειρήσεις που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.

Το 77% των επιχειρήσεων ΤΠΕ έδρα στην Αττική, (10,6% στη Θεσσαλονίκη). Το 83% έχει Το 77% των επιχειρήσεων ΤΠΕ έδρα στην Αττική, (10,6% στη Θεσσαλονίκη). Το 83% έχει ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (1990-2005), ενώ το 81,4% απασχολεί μέχρι 49 ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (1990-2005), ενώ το 81,4% απασχολεί μέχρι 49 εργαζόμενους (μ.ο. 51 άτομα, διάμεσος 15 άτομα). Σημαντικά μικρότερες οι επιχειρήσεις εργαζόμενους (μ.ο. 51 άτομα, διάμεσος 15 άτομα). Σημαντικά μικρότερες οι επιχειρήσεις στην Υπόλοιπη Ελλάδα (πλειονότητα αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 άτομα). στην Υπόλοιπη Ελλάδα (πλειονότητα αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 άτομα).

Παρά την υπερσυγκέντρωση στην Αττική, ο ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Παρά την υπερσυγκέντρωση στην Αττική, ο ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια είναι ταχύτερος από ότι στην Αττική.Περιφέρεια είναι ταχύτερος από ότι στην Αττική.

Ελαφρά μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων Ελαφρά μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων Προϊόντων ΛογισμικούΠροϊόντων Λογισμικού και και Υπηρεσιών Υπηρεσιών ΠληροφορικήςΠληροφορικής στην Αττική, ενώ στο στην Αττική, ενώ στο ΕμπόριοΕμπόριο καταγράφεται η υψηλότερη συγκέντρωση καταγράφεται η υψηλότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην Υπόλοιπη Ελλάδα (48% έναντι 40% στην Αττική).επιχειρήσεων στην Υπόλοιπη Ελλάδα (48% έναντι 40% στην Αττική).

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής είναι γενικά η πιο «νέα» κατηγορία επιχειρήσεων μετά τις Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής είναι γενικά η πιο «νέα» κατηγορία επιχειρήσεων μετά τις τηλεπικοινωνίες: σχεδόν τρεις στις οκτώ επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ιδρυθεί τηλεπικοινωνίες: σχεδόν τρεις στις οκτώ επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ιδρυθεί μετά το 2000, ενώ το 70% αυτών έχει ιδρυθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Επίσης έχουν μετά το 2000, ενώ το 70% αυτών έχει ιδρυθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Επίσης έχουν ένα μέσο μέγεθος προσωπικού περίπου στα 37 άτομα, καθώς το 44% αυτών απασχολεί ένα μέσο μέγεθος προσωπικού περίπου στα 37 άτομα, καθώς το 44% αυτών απασχολεί μέχρι 10 άτομα.μέχρι 10 άτομα.

Σε όρους απασχόλησης στις τηλεπικοινωνιακές / διαδικτυακές υπηρεσίες εργάζεται το 35% Σε όρους απασχόλησης στις τηλεπικοινωνιακές / διαδικτυακές υπηρεσίες εργάζεται το 35% περίπου των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, ενώ ακολουθεί ο χώρος του Εμπορίου περίπου των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, ενώ ακολουθεί ο χώρος του Εμπορίου που απασχολεί το 32% του συνόλου.που απασχολεί το 32% του συνόλου.

Page 18: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Δομή ΑγοράςΔομή Αγοράς Λιανικό Εμπόριο: Δίκτυο διανομής από τους Λιανικό Εμπόριο: Δίκτυο διανομής από τους

ίδιους τους ίδιους τους vendors (box movers) vendors (box movers) Στροφή των επιχειρήσεων πληροφορικής και Στροφή των επιχειρήσεων πληροφορικής και

στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ανάπτυξη λογισμικού και customized customized λύσεων, αλλά και υπηρεσιών λύσεων, αλλά και υπηρεσιών web-hosting web-hosting (SaaS, Software as a Service)(SaaS, Software as a Service)

ΣύγκλισηΣύγκλιση τηλεπικοινωνιών /διαδικτύουτηλεπικοινωνιών /διαδικτύου Τάσεις συγκέντρωσης με διεύρυνση σε Τάσεις συγκέντρωσης με διεύρυνση σε

περισσότερες δραστηριότητες και πιο περισσότερες δραστηριότητες και πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αλλά μεγάλος ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αλλά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων για τα δεδομένα της αριθμός επιχειρήσεων για τα δεδομένα της αγοράςαγοράς

Αρκετές επιχειρήσεις στρέφονται σε νησίδες Αρκετές επιχειρήσεις στρέφονται σε νησίδες αγοράς εστιάζοντας σε εξειδικευμένες αγοράς εστιάζοντας σε εξειδικευμένες λύσεις για ναυτιλία, υγεία κτλλύσεις για ναυτιλία, υγεία κτλ

Page 19: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Συγκέντρωση Αγοράς:Συγκέντρωση Αγοράς:ΙσχύςΙσχύς του του top-10top-10 ((σε τζίρο) ανά υποκλάδοσε τζίρο) ανά υποκλάδο

Μ.ο. τριετίας 2002-2004Κλάδοι Σε τζίρο Σε Ενεργητικό Σε κέρδη

(μεταξύκερδοφόρων)

Πληροφορική 35% 40% 54%ΓΕΡΜΑΝΟΣ-INTRACOM -SIEMENS

17%

INTRACOM -ΓΕΡΜΑΝΟΣ-ALTEC

23%

INTRALOT-INTRACOM 23,5%

Τηλεπικοινωνίες (λοιπές) 58% 65% 82%Κινητή Τηλεφωνία 33% 45% 75%ΟΤΕ 29% 46% 19%

Πληροφορική 2004: Σημαντική εξαγορά FIRST-DELTA

Page 20: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Χρηματοοικονομική εικόναΧρηματοοικονομική εικόναΚατασκευής εξοπλισμού ΤΠΕΚατασκευής εξοπλισμού ΤΠΕ

σε εκατ. ευρώ

• 2004: ΙΝΤΡΑΚΟΜ & SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ έχουν το 76% των κερδών των κερδοφόρων. Η μείωση του τζίρου είναι και τεχνητή (αποκοπή τμημάτων τους σε άλλες δραστηριότητες)

•Το 20% αυτών είναι ζημιογόνες το 2004: Μία όμως έχει το 52% των ζημιών

Κύκλος εργασιών

Συνολικό Ενεργητικό

Καθαρά αποτελέσματα

2002 1.433 2.309

130,9

2003 1.270 2.149 84,52

2004 1.269 2.031 78,1

03/02 -11,40% -6,93% -35,43%

04/03 -0,09% -5,49% -7,64%

Page 21: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Χρηματοοικονομική εικόναΧρηματοοικονομική εικόνα Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ

σε εκατ. ευρώ

• 2004:Το 78% των επιχειρήσεων είχε κέρδη

• Οι γνωστές αλυσίδες κυριαρχούν

• Η αύξηση του 2003 οφείλεται σε άνοδο του τζίρου της HP λόγω συγχώνευσης με την COMPAQ

Κύκλος εργασιών

Συνολικό Ενεργητικό

Καθαρά αποτελέσματα

2002 6.545 5.305 89,23

2003 7.192 5.823 231,73

2004 7.863 5.969 239,5

03/02 9,88% 9,77% 159,74%

04/03 9,32% 2,50% 3,36%

Page 22: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Χρηματοοικονομική εικόναΧρηματοοικονομική εικόναΤηλεπικοινωνίες (χωρίς ΟΤΕ)Τηλεπικοινωνίες (χωρίς ΟΤΕ)

σε εκατ. ευρώ

• 2004: Γράφουν ζημιές από αποσβέσεις ακόμα οι εναλλακτικοί

Κύκλος εργασιών

(χωρίς κινητή)

Συνολικό Ενεργητικό

(χωρίς κινητή)

Καθαρά αποτελέσματα (χωρίς κινητή)

2002 3.654 (603,8)

4.521 (924,26)

639,7 (-41,41)

2003 4.499 (967,4)

4.993 (1.145)

801,4 (-48,5)

2004 5.280 (1.290)

5.436 (1.246)

959,8 (-11,64)

03/ 02 23,14% (60,23%)

10,44% (23,93%)

25,28% (-)

04/ 03 17,37% (33,41%)

8,87% (8,75%)

19,77% (-)

Page 23: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Χρηματοοικονομική εικόναΧρηματοοικονομική εικόναΠροϊόντων λογισμικούΠροϊόντων λογισμικού

σε εκατ. ευρώΚύκλος

εργασιώνΣυνολικό

ΕνεργητικόΚαθαρά

αποτελέσματα

2002 391 701 26,2

2003 427 715 23,0

2004 357 782 114,56

03/ 02 9,15% 2,06% -12,09%

04/ 03 -16,33% 9,28% 397,89%

03/ 02 11,33% -0,1% 28%04/ 03 -4,99% 9,8% 41%

* Χωρίς Delta Singular

2004: Η Delta Singular μείωσε τον κύκλο εργασιών της κατά 20,4% (εξαγορά από FIRST DATA)

Page 24: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Χρηματοοικονομική εικόναΧρηματοοικονομική εικόναΥπηρεσιών ΠληροφορικήςΥπηρεσιών Πληροφορικής

Κύκλοςεργασιών

ΣυνολικόΕνεργητικό

Καθαράαποτελέσματα

2002 1.208 1.661 106,62003 1.199 1.736 109,1

2004 1.282 1.929 135,103/ 02 -0,78% 4,50% 2,37%

04/ 03 6,93% 11,13% 23,80%

σε εκατ. ευρώ

03/ 02 -1,11% 3,83% 10,21%04/ 03 7,86% 11,14% 25,89%

* Χωρίς First Data

Page 25: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ ((EITO 2006)EITO 2006)

Αγορά ΠληροφορικήςΑγορά Πληροφορικής

20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 04/0304/03 05/0405/04 06/0506/05 0077/0/066

ELEL 1,8821,882 1,9361,936 2,0282,028 2,1562,156 2,3142,314 2,92,9%% 4,74,7%% 6,36,3%% 7,37,3%%

EU-25EU-25 273,45273,45 281,90281,90 293,5293,5 306,35306,35 319,83319,83 3,13,1%% 4,14,1%% 4,44,4%% 4,44,4%%

EU-15EU-15 265,22265,22 272,19272,19 282,6282,6 294,28294,28 306,69306,69 2,62,6%% 3,83,8%% 4,14,1%% 4,24,2%%

EuropeEurope** 290,13290,13 299,20299,20 311,7311,7 352,45352,45 339,84339,84 3,13,1%% 4,24,2%% 4,44,4%% 4,44,4%%

εκατ. ευρώ

*EU-25+Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία

• Ταχύτερος ρυθμός αύξησης από τους ευρωπαϊκούς μέσους από το 2005

• Σημαντική επιτάχυνση, ξεπερνά τις τηλεπικοινωνίες

Page 26: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ ((EITO 2006)EITO 2006)

Αγορά ΤηλεπικοινωνιώνΑγορά Τηλεπικοινωνιών

20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 04/0304/03 05/0405/04 06/0506/05 0077/0/066

ELEL 5,6615,661 5,8695,869 6,0596,059 6,2336,233 6,4386,438 3,7 3,7 %% 3,2 3,2 %% 2,9 2,9 %% 3,3 3,3 %%

EU-25EU-25 306,02306,02 319,79319,79 329,8329,8 337337 342,5342,5 4,5 4,5 %% 3,1 3,1 %% 2,2 2,2 %% 1,6 1,6 %%

EU-15EU-15 286,76286,76 298,70298,70 307,2307,2 313,45313,45 318,27318,27 4,2 4,2 %% 2,8 2,8 %% 2 2 %% 1,5 1,5 %%

EuropeEurope** 321,70321,70 336,88336,88 347,8347,8 355,41355,41 361,32361,32 4,7 4,7 %% 3,2 3,2 %% 2,2 2,2 %% 1,7 1,7 %%

εκατ. ευρώ

*EU-25+Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία

• Η επιβράδυνση συνδέεται με τον έντονο ανταγωνισμό τιμών και την εκτιμώμενη έξοδο από την αγορά κάποιων εναλλακτικών που δεν θα τα καταφέρουν

• Γενική επιβράδυνση στις περισσότερες χώρες

Page 27: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ ((EITO 2006)EITO 2006)

Συνολική Αγορά ΤΠΕΣυνολική Αγορά ΤΠΕ

20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 04/0304/03 05/0405/04 06/0506/05 0077/0/066

ELEL 7,54 7,81 8,09 8,39 8,75 3,5 %% 3,6 %% 3,7 %% 4,3 %%

EU-25EU-25 579,47 601,68 623,4 643,34 662,30 3,8 %% 3,6 %% 3,2 %% 2,9 %%

EU-15EU-15 551,99 570,88 589,8 607,77 624,95 3,4 %% 3,3 %% 3 %% 2,8 %%

EuropeEurope** 611,83 636,07 659,5 680,9 701,16 4 %% 3,7 %% 3,2 %% 3 %%

εκατ. ευρώ

*EU-25+Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία

Page 28: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εγχώρια Αγορά ΤΠΕ Εγχώρια Αγορά ΤΠΕ (ΕΙΤΟ 2006)(ΕΙΤΟ 2006)

2006: Ξεπερνά τα 8,4 δισεκ. ευρώ2006: Ξεπερνά τα 8,4 δισεκ. ευρώ Σταθερή αναλογία 75-25Σταθερή αναλογία 75-25%% μεταξύ Τ μεταξύ ΤEL-ITEL-IT όταν όταν

στην Εστην ΕU-25 U-25 είναι 52-48% (είναι 52-48% (IR:60-40, PT:70-30)IR:60-40, PT:70-30)

ΕλλάδαΕλλάδα EU-15EU-15 EU-EU-2525

2005/042005/04 2006/052006/05 2005/042005/04 2006/052006/05 2005/042005/04 2006/052006/05

Σύνολο ΙΤΣύνολο ΙΤ 4,7 4,7 %% 6,3 6,3 %% 3,8 3,8 %% 4,1 4,1 %% 4.1 4.1 %% 44,,44%%

Σύνολο TelΣύνολο Telcoco 3,2 3,2 %% 2,9 2,9 %% 2,8 2,8 %% 22,0 ,0 %% 3.1 3.1 %% 2,2 2,2 %%

Σύνολο ΤΠΕΣύνολο ΤΠΕ 3,6 3,6 %% 3,7 3,7 %% 3,3 3,3 %% 3,0 3,0 %% 3.63.6%% 33,,2 2 %%

Εξέλιξη αγορών ΤΠΕ

Page 29: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εξέλιξη ανά κατηγορία αγοράς ΤΠΕΕξέλιξη ανά κατηγορία αγοράς ΤΠΕ(ΕΙΤΟ 2006)(ΕΙΤΟ 2006)

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

ComputerHardware

Τηλεφω νικέςσυσκευές -τερματικός

εξοπλισμός

ΜηχανέςΓραφείου

Δικτυακόςεξοπλισμός και

εξοπλισμόςμεταφοράςδεδομένω ν

Λογισμικό ΥπηρεσίεςΠληροφορικής

ΠάροχοιΤηλ/κώ ν

υπηρεσιώ ν

Σύνολο ΙΤ Σύνολο Tel Σύνολο ΤΠΕ

2004/03

2005/04

2006/05

2007/06

Page 30: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Διάρθρωση εγχώριας αγοράς ΤΠΕ Διάρθρωση εγχώριας αγοράς ΤΠΕ 20062006

Πάροχοι Τηλ/κών υπηρεσιών; 63%

Computer Hardware; 9%

Υπηρεσίες Πληροφορικής; 9%

Λογισμικό; 5%

Τηλεφωνικές συσκευές - τερματικός

εξοπλισμός ; 7% Μηχανές Γραφείου; 1%

Δικτυακός εξοπλισμός και

εξοπλισμός μεταφοράς

δεδομένων; 6%

Page 31: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Δαπάνες ΤΠΕ (% ΑΕΠ) Δαπάνες ΤΠΕ (% ΑΕΠ) σε () οι τηλεπικοινωνίεςσε () οι τηλεπικοινωνίες

  2002 2003 2004 2005

Ελλάδα 5,6 (4,23) 5,28 (3,97) 5,04 (3,8) 4,88 (3,66)

EU15 6,56 (3,34) 6,43 (3,34) 6,4 (3,35) 6,4 (3,34)

EU-25 6,52 (3,38) 6,44 (3,4)6,43 (3,42) 6,44 (3,41)

Ευρώπη* 6,55 (3,38) 6,46 (3,4)6,45 (3,42) 6,47 (3,41)

ΗΠΑ 8,11 (3,39) 7,07 (2,95)6,81 (2,79) 6,64 (2,69)

Ιαπωνία 7,77 (4,28) 7,53 (4,15)7,59 (4,19) 7,65 (4,2)

*EU-25 + Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία• Μείωση δαπανών (ταχύτερη άνοδος του ΑΕΠ)

• Σταθερότητα συνολικά στην Ευρώπη

• Περίπου (2005) 758 € κατά κεφαλήν (μ.ο. Ε.Ε. = 1376 €) από τα οποία τα 568 € είναι για τηλεπ/νίες (μ.ο. Ε.Ε. = 703 €)

Page 32: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ (2004)(2004) Πελάτες: 60% των επιχειρήσεων πούλησε έστω και 1% του τζίρου του Πελάτες: 60% των επιχειρήσεων πούλησε έστω και 1% του τζίρου του

(2002) στο Δημόσιο τομέα(2002) στο Δημόσιο τομέα Μεγαλύτερα όμως μερίδια αγοράς στο Β2ΒΜεγαλύτερα όμως μερίδια αγοράς στο Β2Β Αλλά υπάρχουν και ενδείξεις εξειδίκευσης: ένα 3%, 4,5% και 1,5% Αλλά υπάρχουν και ενδείξεις εξειδίκευσης: ένα 3%, 4,5% και 1,5%

διαθέτει >60% του τζίρου του σε Υγεία, Τράπεζες και Τουρισμό διαθέτει >60% του τζίρου του σε Υγεία, Τράπεζες και Τουρισμό (καθετοποιημένες υπηρεσίες)(καθετοποιημένες υπηρεσίες)

Το 63% δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Το 63% δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μικρή εξαγωγική δραστηριότητα (κυρίως Βαλκάνια και κυρίως σε Μικρή εξαγωγική δραστηριότητα (κυρίως Βαλκάνια και κυρίως σε

εξοπλισμό)εξοπλισμό)

Ε&Α: Περιορισμένη, κυρίως μέσω επιδοτούμενων συνεργασιών με Ε&Α: Περιορισμένη, κυρίως μέσω επιδοτούμενων συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, επιδοτούμενεςπανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, επιδοτούμενες

Το 34% είναι πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα του Το 34% είναι πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στην εγχώρια αγορά εργασίαςανθρώπινου κεφαλαίου στην εγχώρια αγορά εργασίας

Το 34% δήλωνε σημαντική εξάρτηση της επιχειρηματικής του Το 34% δήλωνε σημαντική εξάρτηση της επιχειρηματικής του δραστηριότηταςδραστηριότητας στη διετία 2004-2005 από τη συμμετοχή του στα έργα του στη διετία 2004-2005 από τη συμμετοχή του στα έργα του ΚΠΣΚΠΣ

Page 33: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Πηγές ανάπτυξης Πηγές ανάπτυξης για τον κλάδογια τον κλάδο

1.1. Διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2. Διάδοση των ΤΠΕ σε άλλους αναπτυσσόμενους κλάδους της Διάδοση των ΤΠΕ σε άλλους αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως π.χ. Τουρισμός οικονομίας, όπως π.χ. Τουρισμός

3.3. Επίπεδο ανώτατης / ανώτερης / τεχνικής εκπαίδευσηςΕπίπεδο ανώτατης / ανώτερης / τεχνικής εκπαίδευσης

4.4. Ποιότητα προσωπικού στην αγορά εργασίας των εταιρειών Ποιότητα προσωπικού στην αγορά εργασίας των εταιρειών του κλάδου του κλάδου

5.5. Επάρκεια ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίαςΕπάρκεια ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας

Σε σειρά σημαντικότητας

Page 34: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Εμπόδια ανάπτυξης για τον κλάδοΕμπόδια ανάπτυξης για τον κλάδο

1.1. Πειρατεία ΛογισμικούΠειρατεία Λογισμικού

2.2. Μέγεθος εγχώριας αγοράς Μέγεθος εγχώριας αγοράς

3.3. Επίπεδο πληροφοριακής κουλτούρας Επίπεδο πληροφοριακής κουλτούρας χρηστώνχρηστών

4.4. Επίπεδο οργάνωσης - δυνατότητα Επίπεδο οργάνωσης - δυνατότητα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων χρηστών αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων χρηστών

Σε σειρά σημαντικότητας

Page 35: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ (2004)(2004)

Αύξηση της χαμηλής χρήσης των ΤΠΕ και άρα μεγαλύτερη διάχυσή τους στον Αύξηση της χαμηλής χρήσης των ΤΠΕ και άρα μεγαλύτερη διάχυσή τους στον πληθυσμό και στις (μικρομεσαίες) επιχειρήσειςπληθυσμό και στις (μικρομεσαίες) επιχειρήσεις

Επιτάχυνση έργων ΚτΠ, δημιουργία κρίσιμης μάζας χρηστών στο επιχειρηματικό Επιτάχυνση έργων ΚτΠ, δημιουργία κρίσιμης μάζας χρηστών στο επιχειρηματικό και ευρύτερο κοινό θα κινητοποιήσει τη έως σήμερα στάσιμη / αρνητική αγορά και ευρύτερο κοινό θα κινητοποιήσει τη έως σήμερα στάσιμη / αρνητική αγορά

Μείωση του κόστους των υποδομών / εξοπλισμού και χρήσης των Μείωση του κόστους των υποδομών / εξοπλισμού και χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Μεγαλύτερη τυποποίηση των λύσεων / προϊόντων και άρα αύξηση του τζίρου με Μεγαλύτερη τυποποίηση των λύσεων / προϊόντων και άρα αύξηση του τζίρου με παράλληλη μείωση του κόστουςπαράλληλη μείωση του κόστους

Προοπτικές του κλάδου:Προοπτικές του κλάδου: Το 37% δηλώνει (πολύ) αισιόδοξο, Το 60% δηλώνει συγκρατημένο (επιχειρήσεις <10 ατόμων πιο αισιόδοξες). Λόγοι:

Κλίμακα τοποθέτησης: Πολύ αισιόδοξη, Αισιόδοξη, Συγκρατημένη, Απαισιόδοξη, Πολύ απαισιόδοξη

Page 36: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Αλλά …Αλλά … Βελτίωση του γενικού οικονομικού κλίματος Βελτίωση του γενικού οικονομικού κλίματος Οριστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου (κυρίως Οριστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου (κυρίως

τηλεπικοινωνίες) τηλεπικοινωνίες) Συνέχιση και επιτάχυνση της πορείας του Ε.Π.ΚτΠΣυνέχιση και επιτάχυνση της πορείας του Ε.Π.ΚτΠ Εξατομίκευση των προϊόντων / υπηρεσιών που Εξατομίκευση των προϊόντων / υπηρεσιών που

προσφέρονται προσφέρονται Εξωστρέφεια – άνοιγμα σε αγορέςΕξωστρέφεια – άνοιγμα σε αγορές

Κόστισε η καθυστέρηση στην ένταξη των έργων της ΚτΠ

Ελλείψει οικονομικών πόρων περιορίζονται οι ίδιες επενδύσεις

Η προσέγγιση ξένων αγορών δεν είναι εύκολη υπόθεση ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φτωχές ακόμα υποδομές που περιορίζουν την ανάπτυξη Οι μεγάλες πολυεθνικές καρπώνονται την ανάπτυξη λόγω Ο.Α

Page 37: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Συμπερασματικά…Συμπερασματικά… Οι προοπτικές εξαρτώνται από την εξέλιξη Οι προοπτικές εξαρτώνται από την εξέλιξη

της ζήτησης, αλλά και από την ετοιμότητα της ζήτησης, αλλά και από την ετοιμότητα των επιχειρήσεων ΤΠΕ να προχωρήσουν σε των επιχειρήσεων ΤΠΕ να προχωρήσουν σε νέες στρατηγικέςνέες στρατηγικές

Σημαντικός ο ρόλος του κράτους στη Σημαντικός ο ρόλος του κράτους στη δημιουργία πρωτογενούς ζήτησης (έργα δημιουργία πρωτογενούς ζήτησης (έργα ΚτΠ). Σημαντικότερη η δευτερογενής ζήτηση ΚτΠ). Σημαντικότερη η δευτερογενής ζήτηση και η εμπέδωση μιας νέας «πληροφοριακής» και η εμπέδωση μιας νέας «πληροφοριακής» κουλτούρας σε πολίτες και επιχειρήσειςκουλτούρας σε πολίτες και επιχειρήσεις

Page 38: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Συμπερασματικά…Συμπερασματικά…

Επιχειρήσεις: Πελατοκεντρικές στρατηγικές Επιχειρήσεις: Πελατοκεντρικές στρατηγικές με στόχο την ταχύτερη εξοικείωση των με στόχο την ταχύτερη εξοικείωση των δυνητικών χρηστών ΤΠΕ: Διεύρυνση δυνητικών χρηστών ΤΠΕ: Διεύρυνση εγχώριας ζήτησης, αλλά παράλληλα…εγχώριας ζήτησης, αλλά παράλληλα…

Εξωστρέφεια, διεθνοποίηση, έστω και σε Εξωστρέφεια, διεθνοποίηση, έστω και σε γειτονικές αρχικά περιοχέςγειτονικές αρχικά περιοχές

Page 39: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Έρευνα 2006Έρευνα 2006 Έντονος ανταγωνισμός τιμών κυρίως, αλλά και σε επίπεδο Έντονος ανταγωνισμός τιμών κυρίως, αλλά και σε επίπεδο

προστιθέμενης αξίας προϊόντων / υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προϊόντων / υπηρεσιών Δύσκολα προβλέψιμο το περιβάλλον τόσο ως προς την πορεία της Δύσκολα προβλέψιμο το περιβάλλον τόσο ως προς την πορεία της

ζήτησης, όσο και προς τις κινήσεις των ανταγωνιστών ζήτησης, όσο και προς τις κινήσεις των ανταγωνιστών Στρατηγικοί στόχοι για το τρέχον έτος: Αύξηση πωλήσεων μέσω Στρατηγικοί στόχοι για το τρέχον έτος: Αύξηση πωλήσεων μέσω νέωννέων

προϊόντων / υπηρεσιών κυρίως, αλλά και αύξηση μεριδίου αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών κυρίως, αλλά και αύξηση μεριδίου αγοράς στα στα υπάρχοντα υπάρχοντα προϊόντα / υπηρεσίες στις προϊόντα / υπηρεσίες στις υπάρχουσεςυπάρχουσες αγορές. Πιο αγορές. Πιο χαμηλά η εισαγωγή υπαρχόντων προϊόντων / υπηρεσιών σε νέες χαμηλά η εισαγωγή υπαρχόντων προϊόντων / υπηρεσιών σε νέες γεωγραφικές αγορές ή νέους κλάδουςγεωγραφικές αγορές ή νέους κλάδους

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων υλοποιούν στρατηγικές που Για την υλοποίηση αυτών των στόχων υλοποιούν στρατηγικές που δίνουν έμφαση στη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων προϊόντων / δίνουν έμφαση στη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, στην οργανωσιακή ευελιξία της επιχείρησής τους και τη υπηρεσιών, στην οργανωσιακή ευελιξία της επιχείρησής τους και τη διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες. Αντίθετα περιορίζουν το διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες. Αντίθετα περιορίζουν το outsourcing outsourcing και τις συγχωνεύσεις / εξαγορές και τις επενδύσεις για και τις συγχωνεύσεις / εξαγορές και τις επενδύσεις για εξαγωγικές δραστηριότητες εξαγωγικές δραστηριότητες

Page 40: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Σ.Σ. Παράγοντες-30 Επίπεδο ‘’πληροφοριακής κουλτούρας’’ των ιδιωτών – χρηστών

-30 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς

-25 Κόστος σύνδεσης και χρήσης του Διαδικτύου (από χρήστες)

-23 Κόστος δανειακών κεφαλαίων

-23 Ρυθμιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού (ΕΕΤΤ, κτλ)

-15 Επίπεδο οργάνωσης επιχειρήσεων-χρηστών

-13Φορολογικά κίνητρα για διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στον πληθυσμό και τις

επιχειρήσεις

-10 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών υποδομών

-8 Θεσμικό πλαίσιο ζητημάτων ασφαλείας (ηλεκτρονικές συναλλαγές κτλ)

-5Επάρκεια και ποιότητα ειδικευμένου προσωπικού στην εγχώρια αγορά εργασίας του

τομέα

-5 Κόστος απόκτησης εξοπλισμού ΤΠΕ (από χρήστες)

0 Διάδοση των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους της οικονομίας (π.χ Τουρισμός)

0 Μακροοικονομική πολιτική

0 Πολιτική προώθησης της καινοτομίας

5 Δυνατότητα πρόσβασης σε ξένες αγορές

10 Ξένες επενδύσεις εταιρειών του κλάδου

15 Επίπεδο ανώτατης / ανώτερης / τεχνικής εκπαίδευσης σχετικά με τις ΤΠΕ

18 Επάρκεια τραπεζικής χρηματοδότησης

18 Υλοποίηση του Προγράμματος για την ΚτΠ

Πηγές / εμπόδια ανάπτυξηςΠηγές / εμπόδια ανάπτυξης

Page 41: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Οι μισοί δηλώνουν αισιόδοξοι ή πολύ Οι μισοί δηλώνουν αισιόδοξοι ή πολύ αισιόδοξοι για την επιχείρησή τους, ενώ το αισιόδοξοι για την επιχείρησή τους, ενώ το ποσοστό περιορίζεται στο 21% όταν ποσοστό περιορίζεται στο 21% όταν ρωτώνται για τον κλάδο ΤΠΕ συνολικάρωτώνται για τον κλάδο ΤΠΕ συνολικά

Ικανοποιημένοι από το επίπεδο του Ικανοποιημένοι από το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, σταθερότητα ανθρώπινου κεφαλαίου τους, σταθερότητα απασχόλησης στον κλάδο απασχόλησης στον κλάδο βραχυπρόθεσμαβραχυπρόθεσμα

Page 42: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Πηγή: WITSA, Digital Planet 2006

million $

7-8%, lowest growth

Page 43: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Πηγή: WITSA, Digital Planet 2006

Page 44: Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

ICT Round Table ICT Round Table

Ευκαιρίες και απειλές για τον κλάδοΕυκαιρίες και απειλές για τον κλάδο Ανθρώπινο ΔυναμικόΑνθρώπινο Δυναμικό Μελλοντικές τάσειςΜελλοντικές τάσεις Προτάσεις πολιτικήςΠροτάσεις πολιτικής