Βασίλης Πολυχρονόπουλος

of 30 /30
Τεχνικές κατασκευής Τεχνικές κατασκευής δένδρων επιθεμάτων πολύ δένδρων επιθεμάτων πολύ μεγάλου μεγέθους και μεγάλου μεγέθους και χρήσης τους για γρήγορη χρήσης τους για γρήγορη αναζήτηση βιολογικών αναζήτηση βιολογικών δεδομένων δεδομένων Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Embed Size (px)

description

Τεχνικές κατασκευής δένδρων επιθεμάτων πολύ μεγάλου μεγέθους και χρήσης τους για γρήγορη αναζήτηση βιολογικών δεδομένων. Βασίλης Πολυχρονόπουλος. Βιολογικά Δεδομένα και Ακολουθίες. Το DNA περιέχει όλη τη γενετική πληροφορία ενός οργανισμού. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Βασίλης Πολυχρονόπουλος

 • DNA . . RNA . . .

 • , . : (suffix trees) (suffix arrays)

 • . ( ). / . 00

 • . TRELLIS.

 • trie

 • [01] . . , . bin-packing . .

 • DynaCluster [CYH05] TOP-Q[BH04]DynaCluster TOP-Q ,

 • TDD [THP04] Hunt. wotdeager . wotdeager: uffering cache .

 • TRELLIS [PZ07]

 • &

 • TRELLIS trie LCA : LCA LCE

 • C++. ( NCBI): . . . .

 • : query. data.: .Knuth-Morris-PrattBoyer-Moore

 • ( query)

 • ( )

 • : query. data.: . .

 • ( query)

 • ( )

 • :query 40 bytes k=3: ( + ). cut-off heuristic.

 • (Mbps)Ukkonen 85 (sec) (sec)10,33820,64851,5103103,0198

 • : 8 : brute-force .

 • (1) Boyer-Moore, , query dataset dataset query

 • (2) / LCE LCE

 • TRELLIS DNA TRELLIS (27 bytes/) LCE ( , )

 • [BH04] Bedathur S., Haritsa J., Engineering a fast online persistent suffix tree construction, 20th International Conference on Data Engineering, 2004.[CYL05] Cheung C., Yu J., Lu H., Constructing suffix tree for gigabyte sequences with megabyte memory, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 17(1):90105, 2005.[HAI01] Hunt E., Atkinson ., Irving R., A database index to large biological sequences, 27th International Conference on Very Large Data Bases, 2001.[PZ07] Phophakdee B., Zaki M., Genome-scale Disk-based Suffix Tree Indexing, ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 2007.[THP04] Tata S., Hankins R., Patel J., Practical suffix tree construction, 30th International Conference on VLDB, 2004.

 • ..;

 • (nm) n X m (n+m) LCE (kn) k , (mn)