ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ηράκλειο Ηράκλειο 20 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009 Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 2007-2013

description

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Page 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο

πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-20132007-2013

Page 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

12 12 Άξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων οιΆξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων οι 4 αφορούν στην Κρήτη4 αφορούν στην Κρήτη

Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 1.325.000.178 Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 1.325.000.178 ΕΥΡΩΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ : 871.300.178 Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ : 871.300.178 ΕΥΡΩΕΥΡΩ

Συνολική Δαπάνη που αφορά την ΚρήτηΣυνολική Δαπάνη που αφορά την Κρήτη564.000.000 ή το 42,57% του συνόλου του 564.000.000 ή το 42,57% του συνόλου του

ΠΕΠ ΚΝΑΠΕΠ ΚΝΑ

Page 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Άξονας 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες ΠροσπελασιμότηταςΆξονας 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 210.000.000 ΕΥΡΩΣυνολική Δημόσια Δαπάνη : 210.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Θ.Π. 23 : Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί Κ.Θ.Π. 23 : Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί

180.000.000 ΕΥΡΩ180.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Θ.Π. 30 : ΛιμένεςΚ.Θ.Π. 30 : Λιμένες 30.000.000 30.000.000

ΕΥΡΩΕΥΡΩΆξονας 4 : Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότηταΆξονας 4 : Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα

Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 37.000.000 ΕΥΡΩΣυνολική Δημόσια Δαπάνη : 37.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Θ.Π. 2 : Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Κ.Θ.Π. 2 : Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής

Ανάπτυξης Ανάπτυξης

9.000.000 ΕΥΡΩ9.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Θ.Π. 8 : Άλλες Επενδύσεις σε επιχειρήσειςΚ.Θ.Π. 8 : Άλλες Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

28.000.000 ΕΥΡΩ28.000.000 ΕΥΡΩΔιαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Page 4: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Άξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωήςΆξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωήςΣυνολική Δημόσια Δαπάνη : 311.000.000 ΕΥΡΩΣυνολική Δημόσια Δαπάνη : 311.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Θ.Π. 44 : Διαχείριση οικιακών & βιομηχανικών Κ.Θ.Π. 44 : Διαχείριση οικιακών & βιομηχανικών αποβλήτωναποβλήτων 28.000.000 ΕΥΡΩ28.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 45 : Διαχείριση και διανομή ύδατος Κ.Θ.Π. 45 : Διαχείριση και διανομή ύδατος 10.000.000 ΕΥΡΩ10.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 46 : Επεξεργασία υδάτωνΚ.Θ.Π. 46 : Επεξεργασία υδάτων 30.000.000 ΕΥΡΩ30.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 51 : Προώθηση Βιοποικιλότητας και Κ.Θ.Π. 51 : Προώθηση Βιοποικιλότητας και 2.000.000 ΕΥΡΩ2.000.000 ΕΥΡΩ φυσικής προστασίαςφυσικής προστασίαςΚ.Θ.Π. 53 : Πρόληψη κινδύνωνΚ.Θ.Π. 53 : Πρόληψη κινδύνων 8.000.000 ΕΥΡΩ8.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 57 : Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικώνΚ.Θ.Π. 57 : Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών 3.000.000 ΕΥΡΩ3.000.000 ΕΥΡΩ υπηρεσιώνυπηρεσιώνΚ.Θ.Π. 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτι-Κ.Θ.Π. 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτι- 30.000.000 ΕΥΡΩ30.000.000 ΕΥΡΩ

στικής κληρονομιάςστικής κληρονομιάςΚ.Θ.Π. 59 : Ανάπτυξη Πολιτιστικών ΥποδομώνΚ.Θ.Π. 59 : Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών 7.000.000 ΕΥΡΩ7.000.000 ΕΥΡΩ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Page 5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Άξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωήςΆξονας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωήςΚ.Θ.Π. 61 : Ολοκληρωμένα Σχέδια για την ΑστικήΚ.Θ.Π. 61 : Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και την αγροτική ανάπτυξη και την αγροτική ανάπτυξη 50.000.000 ΕΥΡΩ50.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 69 : Μέτρα για την βελτίωση της προσβα- Κ.Θ.Π. 69 : Μέτρα για την βελτίωση της προσβα- 13.000.000 ΕΥΡΩ13.000.000 ΕΥΡΩ σιμότητας στην εργασίασιμότητας στην εργασίαΚ.Θ.Π. 75 : Υποδομές ΕκπαίδευσηςΚ.Θ.Π. 75 : Υποδομές Εκπαίδευσης 90.000.000 90.000.000 ΕΥΡΩΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 76 : Υποδομές Υγείας Κ.Θ.Π. 76 : Υποδομές Υγείας 24.000.000 ΕΥΡΩ24.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 77 : Υποδομές Φροντίδας παιδιώνΚ.Θ.Π. 77 : Υποδομές Φροντίδας παιδιών 6.000.000 ΕΥΡΩ6.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. 97 : Άλλες Κοινωνικές ΥποδομέςΚ.Θ.Π. 97 : Άλλες Κοινωνικές Υποδομές 10.000.000 ΕΥΡΩ10.000.000 ΕΥΡΩ

Άξονας 11 : Τεχνική Υποστήριξη ΕφαρμογήςΆξονας 11 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 6.000.000 ΕΥΡΩΣυνολική Δημόσια Δαπάνη 6.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. Κ.Θ.Π. 8585 : Προετοιμασία, : Προετοιμασία, εεφαρμογή, φαρμογή, ππαρακολού - αρακολού - θηση και επιθεώρηση θηση και επιθεώρηση 3.000.000 ΕΥΡΩ3.000.000 ΕΥΡΩΚ.Θ.Π. Κ.Θ.Π. 8686 : Αξιολόγηση & Μελέτες, Πληροφόρηση : Αξιολόγηση & Μελέτες, Πληροφόρηση 3.000.000 ΕΥΡΩ3.000.000 ΕΥΡΩ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Page 6: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΚρήτηςΕνδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης(ΚΥΑ 9776/ΕΥΣ 1129/29-2-2008)(ΚΥΑ 9776/ΕΥΣ 1129/29-2-2008)

Μονάδα Α : Προγραμματισμού και ΑξιολόγησηςΜονάδα Α : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης• Προβαίνει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότηταςΠροβαίνει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας• Εισηγείται στην Επ.Πα. τα κριτήρια ένταξης των πράξεωνΕισηγείται στην Επ.Πα. τα κριτήρια ένταξης των πράξεων• Οργανώνει και παρακολουθεί την δημοσιότητα του Ε.Π.Οργανώνει και παρακολουθεί την δημοσιότητα του Ε.Π.• Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσειςΣυντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις• Οργανώνει και παρακολουθεί την αξιολόγηση του Ε.Π.Οργανώνει και παρακολουθεί την αξιολόγηση του Ε.Π.• Παρακολουθεί την πορεία των αξόνων προτεραιότητας : Παρακολουθεί την πορεία των αξόνων προτεραιότητας : χρηματοοικο-χρηματοοικο- νομική πρόοδο, δείκτες και εισηγείται για την αναθεώρηση νομική πρόοδο, δείκτες και εισηγείται για την αναθεώρηση τους τους • Υποστηρίζει τις εργασίες της Επ.Πα.Υποστηρίζει τις εργασίες της Επ.Πα.• Μεριμνά για την εφαρμογή της Σ.Μ.Π.Ε.Μεριμνά για την εφαρμογή της Σ.Μ.Π.Ε.• Εκδίδει της προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων Εκδίδει της προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησηςχρηματοδότησης• Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονταιΣυγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται• Μεριμνά για την απόφαση ένταξης του έργου και τις τυχόν Μεριμνά για την απόφαση ένταξης του έργου και τις τυχόν τροποποιήσειςτροποποιήσεις

Page 7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 –Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Μονάδα Β : Παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεωνΜονάδα Β : Παρακολούθησης και διαχείρισης πράξεων• Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειαςΜεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων (συλλέγει Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων (συλλέγει τις τις περιοδικές εκθέσεις προόδου, συντάσσει και καταχωρεί στο περιοδικές εκθέσεις προόδου, συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων, εξετάζει την παρακολούθησης της προόδου των πράξεων, εξετάζει την επίτευξη των επίτευξη των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, παρακολουθεί τους ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, παρακολουθεί τους δικαιούχους, εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης, τηρεί φάκελο δικαιούχους, εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης, τηρεί φάκελο έργου)έργου)• Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις και επιβεβαιώνει την Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις και επιβεβαιώνει την παράδοση των παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματοποίηση των δαπανών που δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοιδηλώνουν οι δικαιούχοι• Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή συνόλου της Δ.Δ. του έργουΠροβαίνει στην ακύρωση μέρους ή συνόλου της Δ.Δ. του έργου• Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – οφέλους μετά την οφέλους μετά την ολοκλήρωση των έργωνολοκλήρωση των έργων• Μεριμνά για παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των Μεριμνά για παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεωνπράξεων

Page 8: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Μονάδα Γ : Επιτοπίων ΕπαληθεύσεωνΜονάδα Γ : Επιτοπίων Επαληθεύσεων• Προβαίνει στην εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων Προβαίνει στην εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων συμβάσεων (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης). Εκφράζει (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης). Εκφράζει γνώμη εντός 15 γνώμη εντός 15 ημερών από την λήψη των σχετικών εγγράφων. Η σύμφωνη ημερών από την λήψη των σχετικών εγγράφων. Η σύμφωνη γνώμη της γνώμη της ΕΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση του έργου.ΕΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση του έργου.• Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσειςΔιενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις• Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της Δ.Δ. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της Δ.Δ. έργου η οποία έργου η οποία επιβάλλεται κατόπιν πορίσματος Επιτόπιας Επαλήθευσηςεπιβάλλεται κατόπιν πορίσματος Επιτόπιας Επαλήθευσης

Μονάδα Δ : Οργάνωσης - ΥποστήριξηςΜονάδα Δ : Οργάνωσης - Υποστήριξης• Μεριμνά για το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής ΒοήθειαςΜεριμνά για το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας• Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ποιοτικούς δείκτες • Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣΟργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ• Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριώνΟργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών• Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκηΟργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη• Υποστηρίζει την οργάνωση των εργασιών της Επ.Πα.Υποστηρίζει την οργάνωση των εργασιών της Επ.Πα.

Page 9: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - ΗράκλειοΗράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης ΠροτάσεωνΔιαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων

Εξειδίκευση Κωδικού Εξειδίκευση Κωδικού Θέματος ΠροτεραιότηταςΘέματος Προτεραιότητας

ΥΠΟΙΟ - Διαχειριστική ΥΠΟΙΟ - Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠΑρχή ΠΕΠ

Έκδοση Απόφασης Έκδοση Απόφασης ΕκχώρησηςΕκχώρησης

Προετοιμασία ΠροκήρυξηςΠροετοιμασία Προκήρυξης

Page 10: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Π.Π.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τ.Δ.Ε.ΠΤ.Δ.Ε.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης ΠροτάσεωνΔιαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων

Page 11: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΦΑΚΕΛΛΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥΔΕΛΤΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Δ.Ε.ΠΤ.Δ.Ε.Π

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΔΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΔΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΔΑΠΑΝΗΣ

Διαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης ΠροτάσεωνΔιαδικασίες Υποβολής - Υλοποίησης Προτάσεων

Page 12: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Κωδικός Θ.Π. 23ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Κωδικός Θ.Π. 23

Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 180.000.000 ΕΥΡΩΣυνολική Δημόσια Δαπάνη : 180.000.000 ΕΥΡΩ

Δημόσια Δαπάνη που έχει εκχωρηθεί : 117.263.492 ΕΥΡΩΔημόσια Δαπάνη που έχει εκχωρηθεί : 117.263.492 ΕΥΡΩ

Δημόσια Δαπάνη που προκηρύσσεται : 90.000.000 ΕΥΡΩΔημόσια Δαπάνη που προκηρύσσεται : 90.000.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : 50.000.000 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : 50.000.000 ΕΥΡΩΕΥΡΩ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : 40.000.000 ΕΥΡΩΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : 40.000.000 ΕΥΡΩΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις : (1) Αρμοδιότητα στο προτεινόμενο έργο : (1) Αρμοδιότητα στο προτεινόμενο έργο (2) Διαχειριστική Επάρκεια(2) Διαχειριστική Επάρκεια

Page 13: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Επαρχιακό Οδικό ΔίκτυοΕπαρχιακό Οδικό Δίκτυο• Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτωνΈργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων• Έργα Βελτίωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του επαρχιακού Έργα Βελτίωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύουοδικού δικτύου• Έργα και συναφής εξοπλισμός για την βελτίσωση της ασφάλειας στο Έργα και συναφής εξοπλισμός για την βελτίσωση της ασφάλειας στο επαρχιακό τοπικό δίκτυοεπαρχιακό τοπικό δίκτυο

(Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο επαρχιακό σύμφωνα με την (Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο επαρχιακό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)κείμενη νομοθεσία)

Κατηγορίες Έργων που μπορεί να υποβληθούνΚατηγορίες Έργων που μπορεί να υποβληθούν

Τοπικό Οδικό ΔίκτυοΤοπικό Οδικό Δίκτυο• Έργα Βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των Δήμων της Περιφέρειας με το Έργα Βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των Δήμων της Περιφέρειας με το επαρχιακό και επαρχιακό και εθνικό δίκτυοεθνικό δίκτυο• Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών διαμερισμάτων διαμερισμάτων και οικισμώνκαι οικισμών• Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή (αρχαιολογικά ή φυσικά)φυσικά) • Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσης των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσης των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσειςλειτουργίες και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσεις

(Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο σύμφωνα με την κείμενη (Πρέπει το έργο να είναι χαρακτηρισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)νομοθεσία)

Page 14: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 –Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργου : 300.000 ΕΥΡΩΕλάχιστος Προϋπολογισμός Έργου : 300.000 ΕΥΡΩ

Από 10-2-2009 μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της Από 10-2-2009 μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της πρόσκλησηςπρόσκλησης

• Αίτηση ΧρηματοδότησηςΑίτηση Χρηματοδότησης• Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης ΠράξηςΤεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης• Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα πρότασης, Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα πρότασης, υλοποίησης, υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. αρμοδιοτήτων του. • Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (και προγραμματική Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (και προγραμματική σύμβαση)σύμβαση)• Χρηματοοικονομική Ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα Χρηματοοικονομική Ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα (για έργα (για έργα μεγαλύτερα του 1.000.000 ΕΥΡΩ) ή βεβαίωση μη παραγωγής μεγαλύτερα του 1.000.000 ΕΥΡΩ) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδωνεσόδων• Βεβαίωση μη χρηματοδότησης του έργουΒεβαίωση μη χρηματοδότησης του έργου• Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Νομαρχιακού ή Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Νομαρχιακού ή Δημοτικού Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον Τελικό Δικαιούχο)Συμβουλίου ανάλογα με τον Τελικό Δικαιούχο)• Διοικητική πράξη χαρακτηρισμού της οδού Διοικητική πράξη χαρακτηρισμού της οδού • Εγκεκριμμένες μελέτες και σχέδια μαζί με τις αντίστοιχες Εγκεκριμμένες μελέτες και σχέδια μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις και αποφάσεις και όποιες άλλες άδειες και εγκρίσεις (Πίνακες Δ1-Δ2)όποιες άλλες άδειες και εγκρίσεις (Πίνακες Δ1-Δ2)• Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν υπάρχουν)Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν υπάρχουν)

Page 15: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται

να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της

προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες

καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου πρίν την καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου πρίν την

εφαρμογή του Ν.3316/2005, ελέγχονται υποχρεωτικά εφαρμογή του Ν.3316/2005, ελέγχονται υποχρεωτικά

προκειμένου να πληρωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν προκειμένου να πληρωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν

γένει εφαρμο-σιμότητα τους και αναθεωρούνται, γένει εφαρμο-σιμότητα τους και αναθεωρούνται,

επικαιροποιούνται ή συμπληρώ-νονται, πρίν την διαδικασία επικαιροποιούνται ή συμπληρώ-νονται, πρίν την διαδικασία

δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και

επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται

δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά τον δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά τον

Ν.3316/2005.Ν.3316/2005.

Ν.3621/2007 άρθρο 4, παράγρΝ.3621/2007 άρθρο 4, παράγρaaφφooς 2ς 2

Page 16: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διενεργείται Διενεργείται περιοδικήπεριοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίμηνο προτάσεων με έναρξη του πρώτου τρίμηνου την 10-2-ίδιο τρίμηνο προτάσεων με έναρξη του πρώτου τρίμηνου την 10-2-2009 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) και λήξη την 10-5–2009 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) και λήξη την 10-5–2009 (τελευταία μέρα του 32009 (τελευταία μέρα του 3ουου μήνα μετά την δημοσίευση της μήνα μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης). πρόσκλησης).

Η αξιολόγηση αρχίζει την 15Η αξιολόγηση αρχίζει την 15ηη ημέρα μετά την λήξη του χρονικού ημέρα μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος υποβολής και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών. Στον διαστήματος υποβολής και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και για τις οποίες τυχόν συμπληρωματικά ίδιου χρονικού διαστήματος και για τις οποίες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΔΑ κατά τον έλεγχο πληρότητας στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΔΑ κατά τον έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης του δευτέρου έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης του δευτέρου σταδίου. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (έλεγχος πληρότητας της σταδίου. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (έλεγχος πληρότητας της πρότασης) λήγει σε ένα (1) μήνα μετά την έναρξη της αξιολόγησης. πρότασης) λήγει σε ένα (1) μήνα μετά την έναρξη της αξιολόγησης.

Page 17: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.βαθμολογία τους.

Σε περίπτωση που θετικά αξιολογημένη πρόταση δεν Σε περίπτωση που θετικά αξιολογημένη πρόταση δεν εγκριθεί για χρηματοδότηση, λόγω εξάντλησης της ετήσιας εγκριθεί για χρηματοδότηση, λόγω εξάντλησης της ετήσιας διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, δύναται να συμπεριλη-φθεί με την ίδια βαθμολογία στον δύναται να συμπεριλη-φθεί με την ίδια βαθμολογία στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. επόμενο κύκλο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί τη βελτίωση της Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί τη βελτίωση της βαθμολογίας της εν λόγω πρότασης, βαθμολογίας της εν λόγω πρότασης, επανυποεπανυποβάλβάλλλει το ει το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί η οικεία πρόσκληση. Η σύνολο των στοιχείων που απαιτεί η οικεία πρόσκληση. Η πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί εκ νέου στον επόμενο κύκλο πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί εκ νέου στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. αξιολόγησης. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΔΑ αποβεί αρνητική, ή οι Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΔΑ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημε-ρώνεται ο Δικαιούχος με σχετική πρότασης ενημε-ρώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα. συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

Page 18: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕλέγχεται η Ελέγχεται η πληρότηταπληρότητα των στοιχείων της πρότασης ως προς των στοιχείων της πρότασης ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα. Ολοκληρώνεται εντός τα απαιτούμενα έγγραφα. Ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνόςενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα κριτήρια λαμβάνουν κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμέςδυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΌΧΙ. του τύπου ΝΑΙ/ΌΧΙ. Προκειμένου μια πρόταση να προχωρήσει στο Β’ Στάδιο Προκειμένου μια πρόταση να προχωρήσει στο Β’ Στάδιο πρέπει να λάβει πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙσε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ. Είναι δυνατόν κατά το . Είναι δυνατόν κατά το Α’ Στάδιο αξιολόγησης να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία που Α’ Στάδιο αξιολόγησης να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία που όμως πρέπει να κατατεθούν πρίν την έναρξη του Β’ Σταδίουόμως πρέπει να κατατεθούν πρίν την έναρξη του Β’ Σταδίου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ πρόταση αξιολογείται σε σχέση με τις εξής 4 ομάδες Η πρόταση αξιολογείται σε σχέση με τις εξής 4 ομάδες κιτηρίων :κιτηρίων : Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξηςΑ. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης Β. Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών ΚανόνωνΒ. Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων Γ. Σκοπιμότητα της πράξηςΓ. Σκοπιμότητα της πράξης Δ. Ωριμότητα της πράξηςΔ. Ωριμότητα της πράξης

Page 19: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΑ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α1. Η πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της Α1. Η πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της

πρόσκλησηςπρόσκλησης

Α2. Σαφήνεια της περιγραφής της πρότασηςΑ2. Σαφήνεια της περιγραφής της πρότασης

Α3. Πληρότητα της περιγραφής της πρότασης Α3. Πληρότητα της περιγραφής της πρότασης

Α4. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πρότασης Α4. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πρότασης

Α5. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Α5. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της

πράξηςπράξης

Α6. Η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμούΑ6. Η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού

Τα κριτήρια λαμβάνουν Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμέςδυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του Α6 που μπορεί να λάβει την τιμή δεν απαιτείται. εκτός του Α6 που μπορεί να λάβει την τιμή δεν απαιτείται. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα κριτήρια της κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ ΑΟΜΑΔΑΣ Α πρέπει να λάβει πρέπει να λάβει σε όλα τα κριτήρια σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ.ΝΑΙ.

Page 20: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝΒ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Β1. Τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων που Β1. Τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων που αφορούν τις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιώνυπηρεσιών

Β2. Τήρηση της Εθνικής Νομοθεσίας και των Εθνικών Κανόνων Β2. Τήρηση της Εθνικής Νομοθεσίας και των Εθνικών Κανόνων για το για το περιβάλλονπεριβάλλον

Β3. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και τη μη διάκρισηΒ3. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και τη μη διάκριση

Β4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της Β4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίαατόμων με αναπηρία

Τα κριτήρια λαμβάνουν Τα κριτήρια λαμβάνουν δυαδικές τιμέςδυαδικές τιμές του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ή του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Προκειμένου μια πρόταση να θεωρηθεί ότι εκπληρεί όλα τα κριτήρια της εκπληρεί όλα τα κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ ΒΟΜΑΔΑΣ Β πρέπει να λάβει πρέπει να λάβει σε σε όλα τα κριτήρια ΝΑΙ.όλα τα κριτήρια ΝΑΙ.

Page 21: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 –Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣΓ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Γ1. Γ1. Αποτελεσματικότητα της πράξηςΑποτελεσματικότητα της πράξης Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/δεικτών του Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας – αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας – Δείκτης Εκροών Πράξης Δείκτης Εκροών Πράξης ---------------------------- = Τ1, Τ2, Τ3, ….Τν ---------------------------- = Τ1, Τ2, Τ3, ….Τν Δείκτης Εκροών Θ.Π. Δείκτης Εκροών Θ.Π. Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10. Η πρόταση που συμβάλλει Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10. Η πρόταση που συμβάλλει περισσότερο περισσότερο παίρνει 10 οι υπόλοιπες παίρνουν ως αναλογίς της τιμής 10 με παίρνει 10 οι υπόλοιπες παίρνουν ως αναλογίς της τιμής 10 με βάση βάση τον τύπο τον τύπο (%κάθε πρότασης/%καλύτερης πρότασης) * 10(%κάθε πρότασης/%καλύτερης πρότασης) * 10

Γ2. Γ2. Αποδοτικότητα της πράξης Αποδοτικότητα της πράξης Εξετάζονται οι εκροές σε σχέση με τον προϋπολογισμόΕξετάζονται οι εκροές σε σχέση με τον προϋπολογισμό Δείκτης Εκροών Πράξης Π/Υ πράξης *0,8Δείκτης Εκροών Πράξης Π/Υ πράξης *0,8 ---------------------------- : --------------------- = Τ---------------------------- : --------------------- = Τ Δείκτης Εκρεών Θ.Π. Π/Υ Θ.Π.Δείκτης Εκρεών Θ.Π. Π/Υ Θ.Π. Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10Κλίμακα βαθμολόγησης 0-10

Page 22: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 –Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Γ3. Γ3. Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10

Υψηλή κρισιμότητα (βαθμός 10) Υψηλή κρισιμότητα (βαθμός 10)

Επαρχιακή οδοποιία: • Ολοκλήρωση και βελτίωση των καθέτων οδικών αξόνων• Ολοκλήρωση και βελτίωση των οδικών συνδέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους καθέτους άξονες • Ολοκλήρωση και αναβάθμιση των οδικών αξόνων που βελτιώνουν την προσπελασιμότητα στις ορεινές και τουριστικές περιοχές

Τοπικοί οδοί :• Έργα που βελτιώνουν την οδική σύνδεση των Δήμων της Περιφέρειας με το Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο • Διανοίξεις και αισθητικές αναβαθμίσεις των βασικών οδικών αρτηριών των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας και των περιοχών με έντονη τουριστική δραστηριότητα

Page 23: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 –Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 – Ηράκλειο 20 Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Χαμηλή κρισιμότητα (βαθμός 2) Χαμηλή κρισιμότητα (βαθμός 2) Eπαρχιακή οδοποιία: • Έργα βελτίωσης της ασφάλειας των μεταφορών με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεωνΤοπικοί οδοί :• Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά και φυσικά) • Διανοίξεις και αισθητικές αναβαθμίσεις των τοπικών οδών των οικισμών της Περιφέρειας με αστικές λειτουργίες

Μέση κρισιμότητα (βαθμός 6) Μέση κρισιμότητα (βαθμός 6) Eπαρχιακή οδοποιία: • Παρακάμψεις αστικών κέντρωνΤοπικοί οδοί :• Έργα σύνδεσης μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων ή μεταξύ διαμερισμάτων και οικισμών (ενδοδημοτική και διαδημοτική οδοποιία)

Χωρίς επαρκή τεκμηρίωση (βαθμός 0) Χωρίς επαρκή τεκμηρίωση (βαθμός 0)

Page 24: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Γ4. Γ4. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξειςΣυνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10

• Σημαντική – μέση συνέργεια Σημαντική – μέση συνέργεια βαθμός 6-10βαθμός 6-10• Μικρή – χαμηλή συνέργειαΜικρή – χαμηλή συνέργεια βαθμός 2-4βαθμός 2-4• Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια βαθμός 0βαθμός 0

ΕνδεικτικάΕνδεικτικά : :• Τα έργα γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ λαμβάνουνΤα έργα γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ λαμβάνουν 1010• Τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά στο Γ’ ΚΠΣ και δεν Τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά στο Γ’ ΚΠΣ και δεν χρηματοδοτήθηκαν χρηματοδοτήθηκαν λαμβάνουν 8 λαμβάνουν 8 • Τα έργα που αποτελούν σύνδεση λειτουργικών τμημάτων πράξεων Γ’ Τα έργα που αποτελούν σύνδεση λειτουργικών τμημάτων πράξεων Γ’ ΚΠΣΚΠΣ λαμβάνουν 8 λαμβάνουν 8 • Τα έργα που εμπίπτουν στην στρατηγική του αντίστοιχου τομεακού Τα έργα που εμπίπτουν στην στρατηγική του αντίστοιχου τομεακού προγράμματος λαμβάνουν 4προγράμματος λαμβάνουν 4 • Τα έργα που εξυπηρετούν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Τα έργα που εξυπηρετούν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων λαμβάνουν 2 λαμβάνουν 2 Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Γ3 μηδέν ή λάβει συνολική Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Γ3 μηδέν ή λάβει συνολική

βαθμολογία μικρότερη του 6 απορρίπτεταιβαθμολογία μικρότερη του 6 απορρίπτεται

Page 25: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣΔ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δ1. Δ1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξηςΣτάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης γίνεται Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης γίνεται ανά υποέργοανά υποέργο

• Απόλυτη ωριμότητα : Απόλυτη ωριμότητα : 1010• Πολύ υψηλή ωριμότητα : Πολύ υψηλή ωριμότητα : 8-98-9• Υψηλή ωριμότητα : Υψηλή ωριμότητα : 6-76-7• Μέση ωριμότητα :Μέση ωριμότητα : 33• Αρχικό στάδιο :Αρχικό στάδιο : 11• Ανώριμο :Ανώριμο : 00

Βαθμός κριτηρίου για την πράξη υπολογίζεται το άθροισμα των Βαθμός κριτηρίου για την πράξη υπολογίζεται το άθροισμα των γινομένων των επι μέρους βαθμών των υποέργων επί τον γινομένων των επι μέρους βαθμών των υποέργων επί τον προϋπολογισμό του κάθε υποέργου δια του συνολικού προϋπολογισμό του κάθε υποέργου δια του συνολικού προϋπολογισμού της πράξηςπροϋπολογισμού της πράξης (Β.Δ1.Υ1)*(Π/Υ1) + (Β.Δ2.Υ2)*(Π/Υ2) + …… (Β.Δ1.Υ1)*(Π/Υ1) + (Β.Δ2.Υ2)*(Π/Υ2) + …… (Β.Δν.Υν)*(Π/Υν) (Β.Δν.Υν)*(Π/Υν) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σ.Π/Υ.ΕΣ.Π/Υ.Ε

Page 26: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

ΔΔ22. . Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειώνΒαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών όπως ενεργειών όπως περιγράφονται στο Έντυπο Δ2περιγράφονται στο Έντυπο Δ2

• Ολοκληρωμένες ΑπαλλοτριώσειςΟλοκληρωμένες Απαλλοτριώσεις Βαθμός 10Βαθμός 10 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ στο έντυπο Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ στο έντυπο Δ2Δ2• Υψηλός Βαθμός ΠροόδουΥψηλός Βαθμός Προόδου Βαθμός 7Βαθμός 7 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1.Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1.ii στο στο έντυπο Δ2έντυπο Δ2• Μέσος Βαθμός ΠροόδουΜέσος Βαθμός Προόδου Βαθμός 4Βαθμός 4 Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1 στο έντυπο Ικανοποιείται το σύνολο των αδειοδοτήσεων Α, Β, Γ1 στο έντυπο Δ2Δ2• Χαμηλός Βαθμός Προόδου Χαμηλός Βαθμός Προόδου ΒαθμόςΒαθμός 00Αν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Δ1 ή Δ2 μηδέν απορρίπτεταιΑν μια πράξη λάβει στο κριτήριο Δ1 ή Δ2 μηδέν απορρίπτεται

Η συνολική Βαθμολογία της κατηγορίας Δ σταθμίζετει ως εξήςΗ συνολική Βαθμολογία της κατηγορίας Δ σταθμίζετει ως εξήςΔ = (0,7*Δ1+0,3*Δ2)Δ = (0,7*Δ1+0,3*Δ2)

Page 27: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την σύνταξη Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την σύνταξη του Φύλλου αξιολόγησης της πράξης. του Φύλλου αξιολόγησης της πράξης.

Η συνολική Βαθμολογία της πρότασης προέρχεται από Η συνολική Βαθμολογία της πρότασης προέρχεται από κατηγορίες κριτηρίων Γ και Δ που σταθμίζονται σε κατηγορίες κριτηρίων Γ και Δ που σταθμίζονται σε ποσοστό 50% ως εξής :ποσοστό 50% ως εξής :

Τ = Γ*50% + Δ*50%Τ = Γ*50% + Δ*50%

με την προϋπόθεση ότι στα κατηγορίες κριτηρίων Α και Β με την προϋπόθεση ότι στα κατηγορίες κριτηρίων Α και Β που βαθμολογούνται με δυαδικό σύστημα υπάρχει θετικό που βαθμολογούνται με δυαδικό σύστημα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα (ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια).αποτέλεσμα (ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια).

Page 28: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 -Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 - Ηράκλειο Ηράκλειο 2020 Φεβρουαρίου 2009 Φεβρουαρίου 2009