Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

of 22 /22
Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 1 Πρόσκληση 93 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» Χρήστος Μπούρας Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ e-mail: [email protected] URL: http://ru6.cti.gr/bouras

Embed Size (px)

description

Πρόσκληση 93 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας». Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Page 1: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

1

Πρόσκληση 93

«Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο

ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας»

Χρήστος ΜπούραςΧρήστος Μπούρας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ

e-mail: [email protected]

URL: http://ru6.cti.gr/bouras

Page 2: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

2

Πλαίσιο Πρόσκλησης 93— Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την

«Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας»

— Εντάσσεται στα πλαίσια της κατηγορίας πράξης 2: Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Page 3: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

3

Στόχοι Μέτρου 4.2

— Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης

— Προσαρμογή στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της νέας πρωτοβουλίας eEurope 2005: “An information society for all”

Page 4: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

4

Στόχοι eEurope 2005Ειδικότερα οι στόχοι που τίθενται στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν:

— Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005

— Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές

— Εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση

— Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005

Page 5: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

5

Η Κατάσταση στην Ελλάδα— Αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

— Γεωγραφική απομόνωση και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την εμπορική επένδυση ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων

— Ημι-αστικές και αστικές περιοχές— Το υψηλό κόστος των ευρυζωνικών υποδομών καθιστούν μη

βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων (η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά όταν το κόστος από την μαζική διάδοση μειωθεί αρκετά)

— Μια τέτοια καθυστέρηση σε ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τομέα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απόκλιση από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες

Page 6: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

6

Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης

— Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν νέες επιλογές σε όρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών— Γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο— Εκπαίδευση από απόσταση— Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση— Παροχή υπηρεσιών υγείας— Τηλε-διάσκεψη— Ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα

— Λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχομένως εφικτά ΜΟΝΟ μέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση

Page 7: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

7

Στρατηγική για τηνΕυρυζωνικότητα (1/2)

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ήδη διαμορφώσει Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα με βασικούς στόχους:

— Δημιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια

— Διασύνδεση μεγάλου μέρους των φορέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

— Αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του κόστους

— Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων

Page 8: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

8

Στρατηγική για τηνΕυρυζωνικότητα (2/2)

— Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες μη ευνοημένων αστικών ή αγροτικών περιοχών

— Κάλυψη των μακροπρόθεσμων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας

— Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών

— Έμμεση ενίσχυση της βιομηχανίας παραγωγής περιεχομένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών

Page 9: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

9

Στόχοι Πρόσκλησης 93— Σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες

υπηρεσίες – εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

— Παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη

— Ενίσχυση της δυνατότητας προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών μελλοντικά

— Τροφοδότηση της ζήτησης μέσω δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού, που θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών

— Ο ανταγωνισμός αυτός θα εγγυηθεί τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια

— Έμμεσος στόχος είναι η συμβολή στη μείωση του ψηφιακού χάσματος

Page 10: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

10

Αναμενόμενα Αποτελέσματα Πρόσκλησης 93

— Μητροπολιτικά δίκτυα που διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος (Φορείς: Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.α.)

— Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή – χρήστη

— Διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης

— Τα έργα που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές ίνες, σημεία διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και ελάχιστου ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης στα δημόσια κτίρια

Page 11: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

11

Κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων Πρόσκλησης 93

— Κατηγορία 1: Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών)

— ΟΤΑ Α’ βαθμού – Όμοροι Δήμοι(Συνολικός Προϋπολογισμός: 33 Μ

Εuro)

Page 12: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

12

Τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη δικτύωση στα ΜΑΝ είναι:

— Οπτικές Ίνες

— Ασύρματες Τεχνολογίες

— Wi-Fi, πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11b για WLAN (Wireless Local Area Network)

Page 13: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

13

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων (ΟΤΑ Α’ βαθμού)

1. O Δήμος στέλνει στους φορείς της πόλης επιστολή, στην οποία επισυνάπτει το έντυπο σύμφωνης γνώμης σύνδεσης στον MAN. Το έντυπο συμπληρώνεται από τους φορείς και επιστρέφεται στο Δήμο.

2. Με βάση τα στοιχεία κάθε Δήμου, τις απαιτήσεις από τους φορείς και τον χάρτη της πόλης του ο Δήμος να χαράσσει διόδευση και συμπληρώνει το Έντυπο Βασικής Καταγραφής Απαιτήσεων ΜΑΝ

3. Συγγραφή του Τεχνικού Δελτίου του Έργου που θα συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία από το Έντυπο Βασικής Καταγραφής

4. Ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΕ (στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr) και σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο υποστηρικτικό υλικό

5. Ο φάκελος υποβολής της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει: την Αίτηση Υποβολής, το Έντυπο Βασικής Καταγραφής Απαιτήσεων, τα Έντυπα Σύμφωνης Γνώμης Σύνδεσης και το Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Ο φάκελος αυτός αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή.

Page 14: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

14

Διαδικασία Ένταξης— Οι προτάσεις αξιολογούνται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ με την

διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης— Αξιολόγηση των προτάσεων με τη σειρά με την οποία υποβάλλονται και

ένταξή τους μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου με την παρούσα πρόσκληση προϋπολογισμού

— Γνωμοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, από το αρμόδιο για το ΕΤΠΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) και από το αρμόδιο για την άσκηση πολιτικής για το μέτρο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ)

— Εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΚτΠ για ένταξη ή μη της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

— Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης η οποία και περιέχει συγκεκριμένους όρους και υποχρεώσεις για τον τελικό δικαιούχο, που αφορούν την υλοποίηση της πράξης

Page 15: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

15

Υποστηρικτικό Υλικό (1/3)

— ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ

— ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΝ

— ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΝ

— ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

— ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΝ

— ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ• Περιγραφή Διοικητικών Καταστάσεων και των κωδικών τους

Page 16: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

16

Υποστηρικτικό Υλικό (2/3)

— ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ….doc• Παρουσίαση των προτεινόμενων Επιλέξιμων Δαπανών, Δεικτών ανά

Κατηγορία Ενέργειας και Διακριτών Τμημάτων

— ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TΔΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΜΑΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1 (ΟΤΑ Α’ βαθμού)

• Υπόδειγμα του ΤΔΕ που πρέπει να υποβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους

— ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΠΡΑΞΗΣ (Δ.E.E.K.).doc

— ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ-Υ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.doc• Οδηγίες Συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου Έργου και Υποέργου

Υποδομών

— ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΑΝ

Page 17: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

17

Υποστηρικτικό Υλικό (3/3)

— SITE ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ• http://maporama.com/share/Map.asp?MapID=DEB9D990-8889-414E-

B7ED-810B373BA123&language=En

— Διαδικασία απόκτησης κωδικού για ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΕ

— ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

— 5b_ΜΕΤΡΟ 4.2.doc• Περιγραφή του Μέτρου 4.2 του Ε.Π. ΚτΠ

— eEUROPE ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

— ΑΠΟΦΑΣΗ SEC 2003 Guidelines On Criteria And Modalities

Page 18: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

18

Παράδειγμα: ΜΑΝ Πάτρας

— Άθροιση της ζήτησης: καταγραφή βασικών απαιτήσεων

Ενδεικτικό κόστος για 2002 (χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ

ΦΟΡΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΕΙ 2 117,39 763,02 880,41 ΤΕΙ 1 29,35 44,02 73,37

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΕΠΙΣ. ΠΑΡΚΑ) 6 73,37 44,02 117,39 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 76 29,35 73,37 102,71

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 44 58,69 49,89 108,58

ΕΚ

ΠΑ

ΙΔΕ

ΥΣ

Η

ΕΡΕ

ΥΝ

Α

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2 2,64 2,93 5,58 ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4 35,22 586,94 622,16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 11,74 146,74 158,47 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1 11,74 58,69 70,43

ΔΗΜΟΙ 2 17,61 58,69 76,30

ΔΗ

ΜΟ

ΣΙΑ

Δ

ΙΟΙΚ

ΗΣ

Η

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1 1,17 2,05 3,23

ΣΥΝΟΛΟ 140 388,26 1830,37 2218,64 2,2 εκ. ευρώ

Page 19: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

19

ΜΑΝ Πάτρας:Ενδεικτική Τοπολογία

ΜΑΝ ΠΑΤΡΑΣ

(22 km)

Προς Πύργο

Προς Αίγιο

Προς Αγρίνιο

Κόμβος

Σημείοαπομάστευσης

ΚόμβοςΠανεπιστημιούπολης

ΣΑ ΠεριφέρειαςΣΑ Λιμανιού

Κόμβος Α

ΣΑ Nοσοκομείων

Κόμβος Β

ΠανεπιστήμιοΕΑΙΤΥΠΕΣΥ

Επ. ΠάρκοΕρευν. ΙνστιτούταΔημαρχείο Ρίου

Συνεδριακό Κέντρο Π.Π (hotspot)Προβλήτα Ρίου (hotspot)

EAK Δ. Τόφαλος (hotspot)

ΠεριφέρειαΣχολικά Συγκροτήματα (1-2)

ΕΘΙΑΓΕ

Σχολικά Συγκροτήματα (3-4)Λιμάνι (hotspot)

ΔημαρχείοΝομαρχία

Δημοτική ΒιβλιοθήκηΕΑΠ (3 κτ.)

Σχολ. Συγκροτήματα (2-3)

ΤΕΙΣχολικά Συγκροτήματα (2-3)

Νοσοκομειακές Μονάδες (3)Σχολ. Συγκροτήματα (2-3)Eθνικό Στάδιο (hotspot)

Σύνδεση μεκόμβο ΕΔΕΤ &κόμβους άλλων

δικτύων

6 Km

2,5 Km

2 Km

1,5 Km

1 Km

Κόμβος

Κόμβος

Σημείοαπομάστευσης

Σημείοαπομάστευσης

ΣΑ

ΣΑ

ΣΑ

Page 20: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

20

Ενδεικτική διόδευση

Page 21: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

21

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

— http://ru6.cti.gr/broadband

— http://www.broad-band.gr

Page 22: Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93

σελ

ίδα

22

Ευχαριστώ

Χρήστος ΜπούραςΧρήστος Μπούρας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ

[email protected]