Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν α φ ο ρ ά ς κ α ι χ ρ ό ν ο υ Συστήματα...

104
Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΤΑΤΜ - ΑΠΘ ομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. A. Δερμάνης Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου Συστήματα αναφοράς και χρόνου Σ Σ υ υ σ σ τ τ ή ή μ μ α α τ τ α α α α ν ν α α φ φ ο ο ρ ρ ά ά ς ς κ κ α α ι ι χ χ ρ ρ ό ό ν ν ο ο υ υ Συστήματα αναφοράς Συστήματα αναφοράς για την περιστρεφόμενη γη για την περιστρεφόμενη γη 7 7

description

7. Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν α φ ο ρ ά ς κ α ι χ ρ ό ν ο υ Συστήματα αναφοράς για την περιστρεφόμενη γη. Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου. Περιστροφή της γης - πρώτη εντύπωση : ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν α φ ο ρ ά ς κ α ι χ ρ ό ν ο υ Συστήματα...

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ΣΣ υυ σσ ττ ήή μμ αα ττ αα αα νν αα φφ οο ρρ άά ςςκκ αα ιι χχ ρρ όό νν οο υυ

Συστήματα αναφοράς Συστήματα αναφοράς για την περιστρεφόμενη γηγια την περιστρεφόμενη γη

77

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης - πρώτη εντύπωση:

ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης - πρώτη εντύπωση:

ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Περιστροφή της γης - πραγματικότητα:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση (precession-nutation): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης - πρώτη εντύπωση:

ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Θέση του βόρειου ουράνιου πόλου :

Ίππαρχος (190-125 π.Χ.): 12 24 από τον πολικό αστέρα Ιανουάριος 2003: 43 (πλησιάζει προς τον πολικό)

2102: 27 (μετά θα αρχίσει να απομακρύνεται)

Περιστροφή της γης - πραγματικότητα:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση (precession-nutation): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης πραγματικότητα: κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

μετάπτωση (precession)

o άξονας περιστροφής διαγράφει πολύ αργά έναν κώνο, με άξονα κάθετο στην εκλειπτική (επίπεδο της τροχιάς της γης), γωνιακό άνοιγμα περίπου 23 27 και περίοδο περιστροφής περίπου 25800 χρόνια.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

κλόνιση (nutation)

πρόσθετες περιοδικές μικρές αποκλίσειςκυριότερος όρος: διαγραφή πεπλατυσμένου κώνου με άξονα τη θέση λόγω μετάπτωσηςημιάξονες της ελλειπτικής κάθετης τομής: 9.21 και 6.86περίοδος: 18.6 έτη (κατά την οποία η κίνηση λόγω μετάπτωσης είναι 15.6 )

μετάπτωση (precession)

o άξονας περιστροφής διαγράφει πολύ αργά έναν κώνο, με άξονα κάθετο στην εκλειπτική (επίπεδο της τροχιάς της γης), γωνιακό άνοιγμα περίπου 23 27 και περίοδο περιστροφής περίπου 25800 χρόνια.

Περιστροφή της γης πραγματικότητα: κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

εκλειπτική 2000 εκλειπτική εποχή t

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Η εκλειπτική δεν παραμένει σταθερή:

μεταβάλει τη θέση της λόγω της επίδρασης της μεταβαλλόμενης έλξης των πλανητών πάνω στη γη.Η θέση σε κάθε εποχή μεταβάλλεται σε σχέση με την θέση αναφοράς (θέση το 2000)

Η τομή της νέας θέσης με τη θέση αναφοράς μεταβάλλεται περίπου κατά -870 ανά αιώνα

Η γωνία κλίσης της νέας θέσης ως προς τη θέση αναφοράς μεταβάλλεται περίπου κατά 47 ανά αιώνα.

870 / αιώνα47 / αιώνα

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Αίτιο μετάπτωσης - κλόνισης: ροπές που ασκούνται στο ισημερινό εξόγκωμα της γης λόγω της έλξης της σελήνης (κυρίως) και του ήλιου.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Αίτιο μετάπτωσης - κλόνισης: ροπές που ασκούνται στο ισημερινό εξόγκωμα της γης λόγω της έλξης της σελήνης (κυρίως) και του ήλιου.

Η δύναμη είναι μεγαλύτερη στοπλησιέστερο προς τη σελήνη τμήματου ισημερινού εξογκώματος f1 > f2

1f

2f

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Αίτιο μετάπτωσης - κλόνισης: ροπές που ασκούνται στο ισημερινό εξόγκωμα της γης λόγω της έλξης της σελήνης (κυρίως) και του ήλιου.

Η δύναμη είναι μεγαλύτερη στοπλησιέστερο προς τη σελήνη τμήματου ισημερινού εξογκώματος f1 > f2

o μέσος όρος fm = ½ ( f1 + f2 ) συμμετέχει μόνο στην μεταθετική κίνηση του κέντρου μάζας

mf

1f

2f

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Αίτιο μετάπτωσης - κλόνισης: ροπές που ασκούνται στο ισημερινό εξόγκωμα της γης λόγω της έλξης της σελήνης (κυρίως) και του ήλιου.

Η δύναμη είναι μεγαλύτερη στοπλησιέστερο προς τη σελήνη τμήματου ισημερινού εξογκώματος f1 > f2

o μέσος όρος fm = ½ ( f1 + f2 ) συμμετέχει μόνο στην μεταθετική κίνηση του κέντρου μάζας

Οι διαφορές f1fm και f2fm από τον μέσο όρο fm

προκαλούν ροπή γύρω από άξονα πάνω στον ισημερινό και κάθετο στην κατεύθυνση γης-σελήνης

mf

1 mf f

2 mf f

1f

2f

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Μέγεθος μετάπτωσης - κλόνισηςσχετικά μεγέθη (γωνίες = αποστάσεις πάνω στην επιφάνεια της γης, όπου 1 ~ 30 m)

Για σύγκριση:

μεταβολή αδρανειακής θέσης σημείoυ στον ισημερινό λόγω της ημερήσιας περιστροφής: 465 m/sec,

ή 46.5 cm σε 1 msec [1 msec = χρόνος μετάβασης σήματος από χαμηλό δορυφόρο (ύψος 300 km) στη γη].

Mετατόπιση του άξονα λόγω κλόνισης: ημερήσια 0.0014 (~ 4 cm στην επιφάνεια της γης)1/100 της μετάπτωσης

Mετατόπιση του άξονα λόγω μετάπτωσης:ετήσια 20 ημερήσια 0.14 (~ 4 m στην επιφάνεια της γης).

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης πρώτη εντύπωση: ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Περιστροφή της γης πραγματικότητα:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση (precession-nutation): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

(2) Κίνηση του πόλου (polar motion): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς τη γη.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης πρώτη εντύπωση: ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Περιστροφή της γης πραγματικότητα:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση (precession-nutation): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

Mεταβολή του άξονα περιστροφής σε σχέση με τη γη κατά τρόπο απρόβλεπτο

(διαγράφει σε γενικές γραμμές ένα κύκλο με μεταβλητή ακτίνα της τάξης των 6 m και περίοδο περίπου 14 μηνών (περίοδος Chandler = 430 ημέρες).

Kίνηση άξονα ως προς τη γη = φαινομενική.

Στην πραγματικότητα μετακινείται η (περιστρεφόμενη) γη σε σχέση με τη θέση που έχει ο άξονας λόγω μετάπτωσης και κλόνισης

(2) Κίνηση του πόλου (polar motion): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς τη γη.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Η κίνηση του πόλου (1997 – 2003)

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Η κίνηση του πόλου (1997 – 2003)

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

3 m

6 m

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης πρώτη εντύπωση: ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Περιστροφή της γης πραγματικότητα:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση (precession-nutation): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

(2) Κίνηση του πόλου (polar motion): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς τη γη..

(3) Mεταβολή της διάρκειας της ημέρας (length of the day variation): μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της γης.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Η γωνιακή της ταχύτητα περιστροφής (μέγεθος του διανύσματος περιστροφής) συνδέεται με τη διάρκεια της ημέρας:

Όταν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, μία περιστροφή πραγματοποιείται σε λιγότερο χρόνο και επομένως η διάρκεια της ημέρας είναι μικρότερη.

Και αντίστροφα η διάρκεια της ημέρας γίνεται μεγαλύτερη όταν ελαττώνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής.

Περιστροφή της γης πρώτη εντύπωση: ημερήσια περιστροφή, γύρω από έναν φαινομενικά σταθερό άξονα περιστροφής με φαινομενικά σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Περιστροφή της γης πραγματικότητα:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση (precession-nutation): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς το αστρικό στερέωμα.

(2) Κίνηση του πόλου (polar motion): κίνηση του άξονα περιστροφής ως προς τη γη..

(3) Mεταβολή της διάρκειας της ημέρας (length of the day variation): μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της γης.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

διάνυσμα περιστροφής:

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής:

διεύθυνση άξονα περιστροφής (μοναδιαίο διάνυσμα):

||

1n

00n e n en

0e

e

= αδρανειακό σύστημα αναφοράς

= επίγειο σύστημα αναφοράς

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση: μεταβολή του n0 (αδρανειακές συνιστώσες)

διάνυσμα περιστροφής:

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής:

διεύθυνση άξονα περιστροφής (μοναδιαίο διάνυσμα):

||

1n

00n e n en

= αδρανειακό σύστημα αναφοράς

= επίγειο σύστημα αναφοράς

0e

e

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση: μεταβολή του n0 (αδρανειακές συνιστώσες)

διάνυσμα περιστροφής:

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής:

διεύθυνση άξονα περιστροφής (μοναδιαίο διάνυσμα):

||

1n

00n e n en

= αδρανειακό σύστημα αναφοράς

= επίγειο σύστημα αναφοράς

(2) Κίνηση του πόλου : μεταβολή του n (επίγειες συνιστώσες)

0e

e

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Μετάπτωση-κλόνιση, ημερήσια περιστροφή και κίνηση του πόλου

Περιστροφή της γης:

(1) Μετάπτωση - κλόνιση: μεταβολή του n0 (αδρανειακές συνιστώσες)

διάνυσμα περιστροφής:

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής:

διεύθυνση άξονα περιστροφής (μοναδιαίο διάνυσμα):

||

1n

00n e n en

= αδρανειακό σύστημα αναφοράς

= επίγειο σύστημα αναφοράς

(2) Κίνηση του πόλου : μεταβολή του n (επίγειες συνιστώσες)

(3) Mεταβολή της διάρκειας της ημέρας : μεταβολή του ω

0e

e

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για την ανάλυση των παρατηρήσεων

που εκτελούνται από σημεία πάνω στη γη προς αντικείμενα των οποίων η θέση συνδέεται με τον αδρανειακό χώρο (δορυφόροι, σελήνη, quasar ή άστρα κατά το παρελθόν)

χρειαζόμαστε δύο συστήματα αναφοράς:

ένα ουράνιο (αδρανειακό) και

ένα επίγειο σύστημα, δηλαδή προσαρμοσμένο στην παραμορφώσιμη γη (άξονες Tisserand)

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για αδρανειακό ουράνιο σύστημα: αρχή στο βαρύκεντρο (κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος)

Για τη γη (επίγειο σύστημα ): ιδανική αρχή του είναι το γεώκεντρο (κέντρο μάζας της γης)

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για αδρανειακό ουράνιο σύστημα: αρχή στο βαρύκεντρο (κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος)

Για τη γη (επίγειο σύστημα ): ιδανική αρχή του είναι το γεώκεντρο (κέντρο μάζας της γης)

Για τo διαχωρισμό μεταβατικής κίνησης (τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο) και περιστροφικής κίνησης (γύρω από το γεώκεντρο):

σχεδόν αδρανειακό (quasi-inertial) ουράνιο σύστημα με αρχή το γεώκεντρο.

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για αδρανειακό ουράνιο σύστημα: αρχή στο βαρύκεντρο (κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος)

Για τη γη (επίγειο σύστημα ): ιδανική αρχή του είναι το γεώκεντρο (κέντρο μάζας της γης)

Για τo διαχωρισμό μεταβατικής κίνησης (τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο) και περιστροφικής κίνησης (γύρω από το γεώκεντρο):

σχεδόν αδρανειακό (quasi-inertial) ουράνιο σύστημα με αρχή το γεώκεντρο.

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη):

ουράνιο σύστημα αναφοράς (CRS = Celestial Reference System) επίγειο σύστημα αναφοράς (TRS = Terrestrial Reference System).

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για αδρανειακό ουράνιο σύστημα: αρχή στο βαρύκεντρο (κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος)

Για τη γη (επίγειο σύστημα ): ιδανική αρχή του είναι το γεώκεντρο (κέντρο μάζας της γης)

Για τo διαχωρισμό μεταβατικής κίνησης (τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο) και περιστροφικής κίνησης (γύρω από το γεώκεντρο):

σχεδόν αδρανειακό (quasi-inertial) ουράνιο σύστημα με αρχή το γεώκεντρο.

Διεθνές ουράνιο σύστημα αναφοράς (ΙCRS = International Celestial Reference System)

Διεθνές επίγειο σύστημα αναφοράς (ΙTRS = InternationalTerrestrial Reference System)

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη):

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για αδρανειακό ουράνιο σύστημα: αρχή στο βαρύκεντρο (κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος)

Για τη γη (επίγειο σύστημα ): ιδανική αρχή του είναι το γεώκεντρο (κέντρο μάζας της γης)

Για τo διαχωρισμό μεταβατικής κίνησης (τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο) και περιστροφικής κίνησης (γύρω από το γεώκεντρο):

σχεδόν αδρανειακό (quasi-inertial) ουράνιο σύστημα με αρχή το γεώκεντρο.

Διεθνές ουράνιο σύστημα αναφοράς (ΙCRS = International Celestial Reference System)

Διεθνές επίγειο σύστημα αναφοράς (ΙTRS = InternationalTerrestrial Reference System)

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη):

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Για αδρανειακό ουράνιο σύστημα: αρχή στο βαρύκεντρο (κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος)

Για τη γη (επίγειο σύστημα ): ιδανική αρχή του είναι το γεώκεντρο (κέντρο μάζας της γης)

Για τo διαχωρισμό μεταβατικής κίνησης (τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο) και περιστροφικής κίνησης (γύρω από το γεώκεντρο):

σχεδόν αδρανειακό (quasi-inertial) ουράνιο σύστημα με αρχή το γεώκεντρο.

Διεθνές ουράνιο πλαίσιο αναφοράς (ΙCRS = International Celestial Reference Frame)

Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς (ΙTRS = InternationalTerrestrial Reference Frame)

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη): YΛΟΠΟΙΗΣΗ !

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Διεθνές ουράνιο πλαίσιο αναφοράς (ΙCRS = International Celestial Reference Frame)

Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς (ΙTRS = InternationalTerrestrial Reference Frame)

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη): YΛΟΠΟΙΗΣΗ !

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

H υλοποίηση του θεωρητικά ορισμένου συστήματος αναφοράς (ITRS)γίνεται μέσω ενός πλαισίου αναφοράς (ITRF) που αποτελείται από τις

αρχικές συντεταγμένες x0i = xi(t0) στην εποχή αναφοράς t0

και τις σταθερές ταχύτητες vi

ενός επιλεγμένου δίκτου σημείων (i = 1, …, N) πάνω στη γη, όπου γίνονται παρατηρήσεις διστημικών τεχνικών VLBI, SLR, GPS.

Διεθνές ουράνιο πλαίσιο αναφοράς (ΙCRS = International Celestial Reference Frame)

Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς (ΙTRS = InternationalTerrestrial Reference Frame)

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη): YΛΟΠΟΙΗΣΗ !

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

H υλοποίηση του θεωρητικά ορισμένου συστήματος αναφοράς (ITRS)γίνεται μέσω ενός πλαισίου αναφοράς (ITRF) που αποτελείται από τις

αρχικές συντεταγμένες x0i = xi(t0) στην εποχή αναφοράς t0

και τις σταθερές ταχύτητες vi

ενός επιλεγμένου δίκτου σημείων (i = 1, …, N) πάνω στη γη, όπου γίνονται παρατηρήσεις διστημικών τεχνικών VLBI, SLR, GPS.

H υλοποίηση του ουράνιου συστήματος αναφοράς (ICRS)γίνεται μέσω ενός πλαισίου αναφοράς (ICRF) που αποτελείται

από τις ουράνιες συντεταγμένες (διευθύνσεις) αi, δi

ενός επιλεγμένου δίκτου εξωγαλαξιακών ραδιοπηγών (quasars), οι οποίες παρατηρούνται με την τεχνική του VLBI.

Διεθνές ουράνιο πλαίσιο αναφοράς (ΙCRS = International Celestial Reference Frame)

Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς (ΙTRS = InternationalTerrestrial Reference Frame)

Συμβατικά συστήματα (επιλογή της διεύθυνσης των αξόνων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη): YΛΟΠΟΙΗΣΗ !

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Κυρίαρχη συνιστώσα της περιστροφής της γης: ημερήσια περιστροφή.

Μεγέθη μετάπτωσης-κλόνισης και κίνηση του πόλου: πολύ μικρά αλλά όχι αμελητέα

(σημερινή ακρίβεια παρατηρήσεων ~ 1 cm).

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Κυρίαρχη συνιστώσα της περιστροφής της γης: ημερήσια περιστροφή.

Μεγέθη μετάπτωσης-κλόνισης και κίνηση του πόλου: πολύ μικρά αλλά όχι αμελητέα

(σημερινή ακρίβεια παρατηρήσεων ~ 1 cm).

Xρειάζονται 2 ενδιάμεσα συστήματα με τον τρίτο άξονα στην κατεύθυνση του άξονα περιστροφής:

ένα (ενδιάμεσο ουράνιο) το οποίο να μην ακολουθεί την ημερήσια περιστροφή και

ένα (ενδιάμεσο επίγειο) το οποίο να ακολουθεί την ημερήσια περιστροφή

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Κυρίαρχη συνιστώσα της περιστροφής της γης: ημερήσια περιστροφή.

Μεγέθη μετάπτωσης-κλόνισης και κίνηση του πόλου: πολύ μικρά αλλά όχι αμελητέα

(σημερινή ακρίβεια παρατηρήσεων ~ 1 cm).

Xρειάζονται 2 ενδιάμεσα συστήματα με τον τρίτο άξονα στην κατεύθυνση του άξονα περιστροφής:

ένα (ενδιάμεσο ουράνιο) το οποίο να μην ακολουθεί την ημερήσια περιστροφή και

ένα (ενδιάμεσο επίγειο) το οποίο να ακολουθεί την ημερήσια περιστροφή

ενδιάμεσο ουράνιο Intermediate Celestial IC

ενδιάμεσο επίγειο Intermediate Terrestrual IT

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ουράνιο (Celestial) - C

ενδιάμεσο ουράνιο (Intermediate Celestial) - IC

ενδιάμεσο επίγειο (Intermediate Terrestrial) - IT

επίγειο (Terrestrial) - T

][ 321CCCC eee

e

][ 321ICICICIC eee

e

][ 321ITITITIT eee

e

][ 321TTTT eee

e

//3

ICe

4 συστήματα αναφοράς:

//3

ITe 133

nee ITIC

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ουράνιο (Celestial)

ενδιάμεσο ουράνιο (Intermediate Celestial)

ενδιάμεσο επίγειο (Intermediate Terrestrial)

επίγειο (Terrestrial)

][ 321CCCC eee

e

][ 321ICICICIC eee

e

][ 321ITITITIT eee

e

][ 321TTTT eee

e

//3

ICe

4 συστήματα αναφοράς:

//3

ITe 133

nee ITIC

ενδιάμεσασυστήματα:

κοινός3ος άξονας

στην κατεύθυνσητου άξονα

περιστροφής

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ουράνιο (Celestial)

ενδιάμεσο ουράνιο (Intermediate Celestial)

ενδιάμεσο επίγειο (Intermediate Terrestrial)

επίγειο (Terrestrial)

][ 321CCCC eee

e

][ 321ICICICIC eee

e

][ 321ITITITIT eee

e

][ 321TTTT eee

e

//3

ICe

4 συστήματα αναφοράς:

//3

ITe 133

nee ITIC

ανοικτόερώτημα:ποιές είναι

οι κατευθύνσειςτων 1ων αξόνων;

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ουράνιο (Celestial)

ενδιάμεσο ουράνιο (Intermediate Celestial)

ενδιάμεσο επίγειο (Intermediate Terrestrial)

επίγειο (Terrestrial)

][ 321CCCC eee

e

][ 321ICICICIC eee

e

][ 321ITITITIT eee

e

][ 321TTTT eee

e

//3

ICe

4 συστήματα αναφοράς:

//3

ITe

TCIC Qee

μετάπτωση-κλόνιση

133

nee ITIC

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ουράνιο (Celestial)

ενδιάμεσο ουράνιο (Intermediate Celestial)

ενδιάμεσο επίγειο (Intermediate Terrestrial)

επίγειο (Terrestrial)

][ 321CCCC eee

e

][ 321ICICICIC eee

e

][ 321ITITITIT eee

e

][ 321TTTT eee

e

//3

ICe

4 συστήματα αναφοράς:

//3

ITe

TCIC Qee

3( )

IT IC T

IC T

e e D

e R

μετάπτωση-κλόνιση

ημερήσια περιστροφή

133

nee ITIC

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ουράνιο (Celestial)

ενδιάμεσο ουράνιο (Intermediate Celestial)

ενδιάμεσο επίγειο (Intermediate Terrestrial)

επίγειο (Terrestrial)

][ 321CCCC eee

e

][ 321ICICICIC eee

e

][ 321ITITITIT eee

e

][ 321TTTT eee

e

//3

ICe

4 συστήματα αναφοράς:

//3

ITe

TCIC Qee

TITT Wee

μετάπτωση-κλόνιση

κίνηση πόλου

ημερήσια περιστροφή

133

nee ITIC

3( )

IT IC T

IC T

e e D

e R

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ (ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

Μετάπτωση - κλόνιση:

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

Ce3

//3

ICe

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

//3ICe

μετάβαση 1ου άξονα στη θέσηICe1

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

Ce3

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

//3ICe

ICe1

μετάβαση 1ου άξονα από τη θέση στη θέσηICe1

ITe1

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

)(3 RD

Ημερήσια περιστροφή: (ενδιάμεσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο)

Ce3

μετάβαση 1ου άξονα στη θέση

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

//3ICe

ICe1

μετάβαση 1ου άξονα από τη θέση στη θέση

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

Ημερήσια περιστροφή: (ενδιάμεσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο)

Κίνηση του πόλου:

)()()()( 3323 sFgF RRRRW (ενδιάμεσο επίγειο επίγειο)

Ce3

μετάβαση 1ου άξονα στη θέση

ICe1 ITe1

)(3 RD

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

)()()()( 3233 FgFsT RRRRW

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

//3ICe

ICe1

μετάβαση 1ου άξονα από τη θέση στη θέση

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

Ημερήσια περιστροφή: (ενδιάμεσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο)

Κίνηση του πόλου:

)()()()( 3323 sFgF RRRRW (ενδιάμεσο επίγειο επίγειο)

(επίγειο ενδιάμεσο επίγειο)

Ce3

μετάβαση 1ου άξονα στη θέση

ICe1 ITe1

)(3 RD

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

μετάβαση 3ου άξονα πό τη θέση

στη θέση

)()()()( 3233 FgFsT RRRRW

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

//3ICe

ICe1

Te3

//3

ITe

μετάβαση 1ου άξονα από τη θέση στη θέση

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

Ημερήσια περιστροφή: (ενδιάμεσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο)

Κίνηση του πόλου:

)()()()( 3323 sFgF RRRRW (ενδιάμεσο επίγειο επίγειο)

(επίγειο ενδιάμεσο επίγειο)

Ce3

μετάβαση 1ου άξονα στη θέση

ICe1 ITe1

)(3 RD

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

μετάβαση 3ου άξονα πό τη θέση

στη θέση

)()()()( 3233 FgFsT RRRRW

(ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο)

Ανάλυση του μετασχηματισμού ουράνιο επίγειο σε τρία μέρη : TCT Ree

DQWR

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

μετάβαση 3ου άξονα από τη θέση στη θέση

//3ICe

ICe1

μετάβασης 1ου άξονα

στη θέσηITe1

Te3

//3

ITe

μετάβαση 1ου άξονα από τη θέση στη θέση

)()()()( 3233 EdEs RRRRQ Μετάπτωση - κλόνιση:

Ημερήσια περιστροφή: (ενδιάμεσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο)

Κίνηση του πόλου:

)()()()( 3323 sFgF RRRRW (ενδιάμεσο επίγειο επίγειο)

(επίγειο ενδιάμεσο επίγειο)

Ce3

μετάβαση 1ου άξονα στη θέση

ICe1 ITe1

)(3 RD

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

E

d

dE + s

e C1

2Ce

3Ce

e IC1

2ICe

3ICe

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

E

e C1

2Ce

3Ce

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Εμέχρις ότου ο άξονας περιστροφήςβρεθεί στο επίπεδο των αξόνων 1 και 3

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

3Ce

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

1

2

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Εμέχρις ότου ο άξονας περιστροφήςβρεθεί στο επίπεδο των αξόνων 1 και 3

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

3Ce

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

1

2

d

d3ICe

Περιστροφή γύρω από τον 2ο άξονακατά γωνία dμέχρις ότου ο 3oς άξοναςβρεθεί στη θέση του άξονα περιστροφής

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

1

2

d

d3ICe

Περιστροφή γύρω από τον 2ο άξονακατά γωνία dμέχρις ότου ο 3oς άξοναςβρεθεί στη θέση του άξονα περιστροφής

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

1

2

3ICe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

1

2

3ICe

e IC1

E + s

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Εsμέχρις ότου ο 1ος άξονας βρεθεί στην τελική του θέση (1ος άξονας ενδιάμεσου ουράνιου)

2ICe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC3ICe

e IC1

2ICe Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονα

κατά γωνία Εsμέχρις ότου ο 1ος άξονας βρεθεί στην τελική του θέση (1ος άξονας ενδιάμεσου ουράνιου)

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

E

d

dE + s

e C1

2Ce

3Ce

e IC1

2ICe

3ICe

ω

equator

ουράνιο ενδιάμεσο ουράνιο Ce ICe

Q = R3(Es) R2(d) R3(E)

CeICe QT=

xIC = Q xC

Συνολική μετάβαση από τοουράνιο στο ενδιάμεσο σύστημα

Η γωνία s επιλέγεται έτσι ώστε ο 1ος άξονας να πάρει την«κατάλληλη» θέση

Ερώτημα: Ποια είναι η κατάλληλη θέση του άξονα ; e IC1

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

=

θ

e ΙΤ1

2ΙΤe

3ΙΤe

e IC1

2ICe

3ICe

ω

equator

ενδιάμεσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία θμέχρις ότου ο 1ος άξονας(1ος άξονας ενδιάμεσου ουράνιου)βρεθεί στη νέα του θέση(1ος άξονας ενδιάμεσου επίγειου)

ICe ITe

D = R3(θ)

ICeIΤe DT=

xIT = D xIC

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

F

g

gF + s

e IT1

2ITe

ω

equator

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3Τe

e T1

2Τe

3ITe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

F

e T1

2Τe

3Τe

ω

equator

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Fμέχρις ότου ο άξονας περιστροφήςβρεθεί στο επίπεδο των αξόνων 1 και 3

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

1

2

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3Τe

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Fμέχρις ότου ο άξονας περιστροφήςβρεθεί στο επίπεδο των αξόνων 1 και 3

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

1

2

g

g3ITe

Περιστροφή γύρω από τον 2ο άξονακατά γωνία gμέχρις ότου ο 3oς άξοναςβρεθεί στη θέση του άξονα περιστροφής

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3Τe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

1

2

g

g

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3ITe

Περιστροφή γύρω από τον 2ο άξονακατά γωνία gμέχρις ότου ο 3oς άξοναςβρεθεί στη θέση του άξονα περιστροφής

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

1

2

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3ITe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

1

2

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3ITe

e IT1

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Fsμέχρις ότου ο 1ος άξονας βρεθεί στην τελική του θέση (1ος άξονας ενδιάμεσου επίγειου)

F + s

2ITe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

ω

equator

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3ITe

e IT1

2ITe

Περιστροφή γύρω από τον 3ο άξονακατά γωνία Fsμέχρις ότου ο 1ος άξονας βρεθεί στην τελική του θέση (1ος άξονας ενδιάμεσου επίγειου)

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

F

g

gF + s

e IT1

2ITe

ω

equator Συνολική μετάβαση από τοεπίγειο στο ενδιάμεσο επίγειο σύστημα

Η γωνία s επιλέγεται έτσι ώστε ο 1ος άξονας να πάρει την«κατάλληλη» θέση

Ερώτημα: Ποια είναι η κατάλληλη θέση του άξονα ; e IΤ1

ενδιάμεσο επίγειο επίγειο ΤeITe

WT = R3(Fs ) R2(g) R3(F)

TeITe W=

xIT = WT xT3Τe

e T1

2Τe

3ITe

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

DQWR )()()()( 3233 EdEs RRRRQ

)(3 RD

)()()()( 3323 sFgF RRRRW

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

DQWR )()()()( 3233 EdEs RRRRQ

)(3 RD

)()()()( 3323 sFgF RRRRW

Οι γωνίες Ε, d προκύπτουν από τη θέση του άξονα περιστροφής στο ουράνιο (αδρανειακό) σύστημα

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

DQWR )()()()( 3233 EdEs RRRRQ

)(3 RD

)()()()( 3323 sFgF RRRRW

Οι γωνίες Ε, d προκύπτουν από τη θέση του άξονα περιστροφής στο ουράνιο (αδρανειακό) σύστημα

Οι γωνίες F, g προκύπτουν από τη θέση του άξονα περιστροφής στο επίγειο σύστημα

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

DQWR )()()()( 3233 EdEs RRRRQ

)(3 RD

)()()()( 3323 sFgF RRRRW

Οι γωνίες Ε, d προκύπτουν από τη θέση του άξονα περιστροφής στο ουράνιο (αδρανειακό) σύστημα

Οι γωνίες F, g προκύπτουν από τη θέση του άξονα περιστροφής στο επίγειο σύστημα

Οι γωνίες s, s επιλέγονται έτσι ώστε οι 1οι άξονες των ενδιαμέσων συστημάτων να πάρουν τις κατάλληλες θέσεις ώστε:

Το ενδιάμεσο ουράνιο να μην περιέχει συνιστώσα ημερήσιας περιστροφής ως προς το ουράνιο

Το ενδιάμεσο επίγειο να μην περιέχει συνιστώσα ημερήσιας περιστροφής ως προς το επίγειο

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ω = διάνυσμα περιστροφής επίγειου ως προς το ουράνιοTd

dt

Rω R

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ωQ = σχετικό διάνυσμα περιστροφής ενδιάμεσου ουράνιου ως προς το ουράνιο

αντίστοιχη συνιστώσα ημερήσιας περιστροφής =dt

d T

QQ

Qω 3Q

ω = διάνυσμα περιστροφής επίγειου ως προς το ουράνιοTd

dt

Rω R

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

ωQ = σχετικό διάνυσμα περιστροφής ενδιάμεσου ουράνιου ως προς το ουράνιο

ωW = σχετικό διάνυσμα περιστροφής ενδιάμεσου επίγειου ως προς το επίγειο

αντίστοιχη συνιστώσα ημερήσιας περιστροφής =

αντίστοιχη συνιστώσα ημερήσιας περιστροφής =

dt

d T

QQ

dt

d T

WW

3Q

3W

ω = διάνυσμα περιστροφής επίγειου ως προς το ουράνιοTd

dt

Rω R

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

κριτήριο της μη περιστρεφόμενης αρχής (Non Rotating Origin, NRO) :

03 Q

03 W

t

t

dttdtdt

dEss

0

]1)()[cos(0

t

t

dttgtdt

dFss

0

]1)()[cos(0

),( dEss

( , )s s F g

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

κριτήριο της μη περιστρεφόμενης αρχής (Non Rotating Origin, NRO) :

03 Q

03 W

t

t

dttdtdt

dEss

0

]1)()[cos(0

t

t

dttgtdt

dFss

0

]1)()[cos(0

= ουράνια αρχή των εφημερίδων (CEO, Celestial Ephemeris Origin).

= επίγεια αρχή των εφημερίδων (ΤEO, Terrestrial Ephemeris Origin)

ICe1

Mε την επιλογή αυτή

ITe1

),( dEss

( , )s s F g

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Συστήματα αναφοράς με τον 3ο άξονα στην κατεύθυνση του διανύσματος περιστροφής

κριτήριο της μη περιστρεφόμενης αρχής (Non Rotating Origin, NRO) :

03 Q

03 W

t

t

dttdtdt

dEss

0

]1)()[cos(0

t

t

dttgtdt

dFss

0

]1)()[cos(0

= ουράνια ενδιάμεση αρχή (CΙO, Celestial Intermediate Origin).

= επίγεια ενδιάμεση αρχή (ΤIO, Terrestrial Intermediate Origin)

ICe1

Mε την επιλογή αυτή

ITe1

),( dEss

( , )s s F g

ΝΕΑ ΟΡΟΡΟΛΟΓΙΑ !(μετά τη συγγραφή του βιβλίου)

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Για στοιχειώδη μάζα dm :

Στροφορμή: ( )h dm x p dm x v

Oρμή: vdmp

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Για στοιχειώδη μάζα dm :

Στροφορμή: ( )h dm x p dm x v

admfd

Δύναμη πάνω στη στοιχειώδη μάζα dm: (νόμος κίνησης του Νεύτωνα)

Oρμή: vdmp

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Για στοιχειώδη μάζα dm :

Στροφορμή: ( )h dm x p dm x v

Ροπή (ως προς το κέντρο μάζας Ο): ( ) ( )l dm x df x dma dm x a

admfd

Δύναμη πάνω στη στοιχειώδη μάζα dm: (νόμος κίνησης του Νεύτωνα)

Oρμή: vdmp

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Για στοιχειώδη μάζα dm :

Στροφορμή: ( ) x ph dm dm x v

Ροπή (ως προς το κέντρο μάζας Ο): ( ) ( )l dm x df x dma dm x a

admfd

Δύναμη πάνω στη στοιχειώδη μάζα dm: (νόμος κίνησης του Νεύτωνα)

( )( )) (

dx dvdm v

dh dm ddm x v

dt dtx dm v v x a dm x a l dm

dt dt

(εξίσωση περιστροφικής κινησης)

Oρμή: vdmp

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Για στοιχειώδη μάζα dm :

Στροφορμή: ( )h dm x p dm x v

Ροπή (ως προς το κέντρο μάζας Ο): ( ) ( )l dm x df x dma dm x a

admfd

Δύναμη πάνω στη στοιχειώδη μάζα dm: (νόμος κίνησης του Νεύτωνα)

(εξίσωση περιστροφικής κινησης)

dhl

dt

Για το σύνολο του σώματος :

όπου ( )dx

h h dm dm x v dm x dmdt

Oρμή: vdmp

( )l l dm dm

( )( ) ( )

dh dm d dx dvdm x v dm v x dm v v x a dm x a l dm

dt dt dt dt

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

( )( ) ( )

dh dm d dx dvdm x v dm v x dm v v x a dm x a l dm

dt dt dt dt

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Για στοιχειώδη μάζα dm :

Στροφορμή: ( )h dm x p dm x v

Ροπή (ως προς το κέντρο μάζας Ο): ( ) ( )l dm x df x dma dm x a

admfd

Δύναμη πάνω στη στοιχειώδη μάζα dm: (νόμος κίνησης του Νεύτωνα)

(εξίσωση περιστροφικής κινησης)

dhl

dt

Για το σύνολο του σώματος :

όπου ( )dx

h h dm dm x v dm x dmdt

Oρμή: vdmp

( )l l dm dm

ολοκλήρωση για όλες τις μάζες

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή: ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

[ ] [ [ ][[ ]]] Rdmd

dmdt

ddm

dt

xh x ω

xx hx x ωx Cω

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

[ ] [ [ ][[ ]]] Rdmd

dmdt

ddm

dt

xh x ω

xx hx x ωx Cω

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

[ ]R

ddm

dt

xh x [ ][ ]dm C x x

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

[ ] [ [ ][[ ]]] Rdmd

dmdt

ddm

dt

xh x ω

xx hx x ωx Cω

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

[ ]R

ddm

dt

xh x [ ][ ]dm C x x

σχετική στροφορμή πίνακας αδράνειας

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

[ ] [ [ ][[ ]]] Rdmd

dmdt

ddm

dt

xh x ω

xx hx x ωx Cω

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

[ ]R

ddm

dt

xh x [ ][ ]dm C x x

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

[ ] [ [ ][[ ]]] Rdmd

dmdt

ddm

dt

xh x ω

xx hx x ωx Cω

lehωh

e

l

dt

d

dt

hd][

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

[ ]R

ddm

dt

xh x [ ][ ]dm C x x

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Εξίσωση περιστροφικής κίνησης σε διανυσματική μορφή:

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο αδρανειακό σύστημα:

,Ildt

d Ih dmdt

ddm I

IIIIx

xvxh ][][

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

xωx

v ][ dt

d

[ ] [ [ ][[ ]]] Rdmd

dmdt

ddm

dt

xh x ω

xx hx x ωx Cω

lehωh

e

l

dt

d

dt

hd][

ldt

hd

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

[ ]d

dt

hω h l

[ ]R

ddm

dt

xh x [ ][ ]dm C x x

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

[ ]d

dt

hω h l R h h Cω

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

[ ] ( ) [ ]( )R R

d d

dt dt

hh C ωω h Cω hωl

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

[ ]d

dt

hω h l R h h Cω

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

[ ] ( ) [ ]( )R R

d d

dt dt

hh C ωω h Cω hωl

εξισώσεις Liouville

[ ]( )RR

d d d

dt dt dt

ω C hC ω ω Cω h l

Οι εξισώσεις της περιστροφικής κίνησης

Εξίσωση περιστροφικής κινησης στο επίγειο σύστημα:

[ ]d

dt

hω h l R h h Cω

(εξισώσεις περιστροφής της γης στο επίγειο σύστημα)

[ ]R

ddm

dt

xh x [ ][ ]dm C x xόπου

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Περιστροφή παραμορφώσιμης γης == περιστροφή επιλεγμένου «αντιπροσωπευτικού» συστήματος αναφοράς

Καρτεσιανά (ορθοκανονικά) γεωκεντρικά συτήματα, επιλογή μόνο προσανατολισμού αξόνων

2 επιλογές:

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Άξονες σχήματος: Tέτοιοι ώστε να παίρνει διαγώνια μορφή ο πίνακας αδρανείας

Περιστροφή παραμορφώσιμης γης == περιστροφή επιλεγμένου «αντιπροσωπευτικού» συστήματος αναφοράς

Καρτεσιανά (ορθοκανονικά) γεωκεντρικά συτήματα, επιλογή μόνο προσανατολισμού αξόνων

2 2

2 2

3 2 2

0 0[ ][ ] 0 0

0 0

xxx x

Ay z y xzdm y x z yz dm B

z y x y C

C x x

Πρόβλημα: Παρουσιάζουν ημερήσιες μεταβολές της τάξης των 60 m λόγωτης παλιρροιακής και περιστροφικής παραμόρφωσης της γης

2 επιλογές:

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

Άξονες σχήματος: Tέτοιοι ώστε να παίρνει διαγώνια μορφή ο πίνακας αδρανείας

Περιστροφή παραμορφώσιμης γης == περιστροφή επιλεγμένου «αντιπροσωπευτικού» συστήματος αναφοράς

Καρτεσιανά (ορθοκανονικά) γεωκεντρικά συτήματα, επιλογή μόνο προσανατολισμού αξόνων

2 2

2 2

3 2 2

0 0[ ][ ] 0 0

0 0

xxx x

Ay z y xzdm y x z yz dm B

z y x y C

C x x

Άξονες Tisserand: Τέτοιοι ώστε να μηδενίζεται η σχετική στροφορμή

0x

xh dmdt

dR ][

Πρόβλημα: Παρουσιάζουν ημερήσιες μεταβολές της τάξης των 60 m λόγωτης παλιρροιακής και περιστροφικής παραμόρφωσης της γης

Δεν ορίζονται μονοσήμαντα. Πρέπει να επιλεγεί αυθαίρετα η θέση τους σε μία αρχική εποχή

2 επιλογές:

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

l CωωωCω

C ][dt

d

dt

dΕξισώσεις Liouville για άξονες Τisserand:

[ ]( )RR

d d d

dt dt dt

ω C hC ω ω Cω h l

R h 0

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

l CωωωCω

C ][dt

d

dt

dΕξισώσεις Liouville για άξονες Τisserand:

),,,,,(),(][ 321321 dt

d

dt

d

dt

d

dt

d

dt

d T ωθθωω

RRω

Κινηματκές εξισώσεις Euler:

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

l CωωωCω

C ][dt

d

dt

dΕξισώσεις Liouville για άξονες Τisserand:

),,,,,(),(][ 321321 dt

d

dt

d

dt

d

dt

d

dt

d T ωθθωω

RRω

Κινηματκές εξισώσεις Euler:

6 διαφορικές εξισώσεις 1oυ βαθμού με 6 άγνωστες συναρτήσεις:

)(),(),(),(),(),( 321321 tttttt

TTομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

A. A. ΔερμάνηςΔερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνουΣυστήματα αναφοράς και χρόνου

l CωωωCω

C ][dt

d

dt

dΕξισώσεις Liouville για άξονες Τisserand:

),,,,,(),(][ 321321 dt

d

dt

d

dt

d

dt

d

dt

d T ωθθωω

RRω

Κινηματκές εξισώσεις Euler:

6 διαφορικές εξισώσεις 1oυ βαθμού με 6 άγνωστες συναρτήσεις:

)(),(),(),(),(),( 321321 tttttt

Για τη λύση των διαφορικών εξισώσεων περιστροφής της γης χρειάζονται:

- oι ροπές l(t) που εξασκούν η σελήνη και ο ήλιος στη γη

- τα στοιχεία του πίνακα αδρανείας C(t)

(μεταβολές κατανομής μαζών γης, θάλασσας, ατμόσφαιρας)