ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ...

of 268 /268
Ñ Ï  Ï Ó  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ NEO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α . ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην εποχή µ ας η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιοϊατρικής έχει δη µ ιουργήσει νέα δεδο µ ένα . Από τη µ ια πλευρά διαπιστώνεται έκρηξη γνώσεων σχετικά µ ε τον ανθρώπινο οργανισ µ ό και τη λειτουργία του , από την άλλη ό µ ως έχουν προκύψει τεράστια « βιοηθικά προβλή µ ατα », όπως ο κίνδυνος δη µ ιουργίας µ ιας « άριας φυλής ». Ωστόσο , η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να είναι αλόγιστη , αλλά  να θ ε µ ε λ ι ώ ν ε τ α ι σ τ η δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή σ χ έσ η « γ έ ν ε σ η - ζ ωή α ν α π αρα γ ω γ ή θ ά ν α τ ο ς ». Στόχος της επιστή µ ης δεν πρέπει να είναι η κατάκτηση της αθανασίας και η ικανοποίηση της ανθρώπινης µ αταιοδοξίας , αλλά η ποιότητα ζωής . Σκόπι µ ο είναι λοιπόν να εφαρ µ όζεται η επιστη µ ονική δεοντολογία , για τη διασφάλιση της οποίας  υ π ε ύθ υ ν η ε ί ν α ι η π ο λ ι τ ε ί α . (104 λέξεις ) Β 1. Η πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών οργανισ µ ών εγκυ µ ονεί τον κίνδυνο δη µ ιουργίας γενεών πανο µ οιότυπων οργανισ µ ών προς εκ µ ετάλλευση . Πιο συγκεκρι µ ένα , είναι ορατός ο κίνδυνος της µ αζοποίησης των ανθρώπων , γεγονός που θα ευνοεί τους οικονο µ ικά και πολιτικά ισχυρούς , καθώς χωρίς κριτική σκέψη θα είναι εύκολα χειραγωγήσι µ οι . Ταυτόχρονα , είναι ισχυρό το ενδεχό µ ενο δη µ ιουργίας « κλώνων » µ ε στόχο το ε µ πόριο µ ελών οργάνων σώ µ ατος . Φαίνεται λοιπόν πόσο επικίνδυνη µ πορεί να αποβεί η κλωνοποίηση για την ανθρώπινη ηθική . Β 2 .  Η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του κει µ ένου είναι παραγωγική . Πιο ειδικά , αρχικά αναφέρεται γενικά στη σύγχρονη πραγ µ ατικότητα και τις διαφορές που διαπιστώνονται ανά µ εσα στον εικοστό πρώτο και εικοστό αιώνα . Στη συνέχεια τονίζει πιο ειδικά τις δρα µ ατικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην καθη µ ερινή ζωή εξαιτίας της προόδου των βιοϊατρικών επιστη µ ών . Τέλος , η αναφορά στους το µ είς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής , µ ε την οποία καταλήγει στον πρόλογο , είναι πιο ειδική από τη γενικότερη αναφορά που προηγήθηκε . Ακολουθεί λοιπόν τη συλλογιστική πορεία από το γενικό στο ειδικό , οπότε η µ έθοδος είν αι παραγωγική . Β 3 .  Ειδικοί όροι : α ) Βιοϊατρικές επιστή µες β ) Μοριακή Βιολογία και Γενετική γ ) Χαρτογράφηση ανθρώπινου γονιδιώ µ ατος δ ) Βιοηθικά προβλή µ ατα ε ) Κλωνοποίηση στ ) Επιστη µ ονική κοινότητα ζ ) Βιολογικοί νό µ οι της φύσης η ) Ηθική δεοντολογία θ ) Μοριακοί µ ηχανισ µ οί ι ) Γονίδια αθανασίας ( Ση µ είωση : Ο µ αθητής χρειαζόταν να εντοπίσει πέντε από τους παραπάνω ειδικούς όρους ). Β 4 . Στην τελευταία παράγραφο του κει µ ένου είναι διάχυτη η συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας , ο λεγό µ ενος εικονοπλαστικός λόγος . Πιο ειδικά , οι

Embed Size (px)

description

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2000-2015Αρχειο pdf, με σελιδοδείκτες

Transcript of ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ...

 • NEO .

  . , , . , , - . , . , .

  (104 ) 1.

  . , , , . , . .

  2.

  . , . . , , , . , .

  3. : ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (:

  ). 4 .

  , . ,

 • : ., , , , ...

  , . , , . , , .

  . . :

  . . , .

  . : :

  : ) :

  - -

  . -

  . - ,

  , .

  ) . , (, ). ) . , . ) , , ( ).

  (: , ).

 • : , . : : ) . ) , , , . ) , . , , , , . , , , , . ) , , , , . . (, , ) ) , . : ,

  : , -

 • . "". ' . . , . , , . 1. "" , . , , . ' , . , . 2. 2 .: . 3 .: . 4 .: ' . 5 .: , . 6 .: . 3. - - , - , - , - , - ,

 • 4. - / - / - : 5. : : "" : : : - . , , . , ' ' . . : . . () 1. - 2. -

  - - 3. ,

  4.

  , , .

  : . [ ; ( , ).] ( )

 • 1. ( ), , , , .

  2. -

  . 3. -

  . 4. -

  [, , ] - .

  5.

  , .

  : ! .

  : ,

 • -

  1

  2010

  1 ()

  , . , , , . , , , , . , , , . 1 . , , , , . . , . 2 ) . . . , ( ). ) : 19 . : :

 • -

  2

  3

  ) /

  ) / 4 3 . ) : > ) : . : > ) : (. , ) . : : : / / :

  ( )

  . ,

 • -

  3

  , , .

  , ( )

  , .

  , , .

  ( )

  :

  . ( )

  (.. )

  : ( , )

  .

  . , .

  . .

  :

 • -

  . , , , . , , , . , , ... , . , . , , , : .

  110 . 1 . , . , , , , . , , , . . 2.. : .

  , , , , . . - ,

  . - , ,

  , -

  . - . ,

  . 3 ) :

 • -

  / / / ) : / / / / . 4 ) : , , , . ) : , . . . : . : ,

  , .

  .

  , .

 • -

  , , , .

  : , , . , , , , . : . , ,

  , : ) , ) , , , ) .

  , , .

  , (.. ) ... .

  , .

  , , , .

  . : , , .

  : ,

  ,

 • -

  , .

 • -

  . . - . . [] , , , , - . , ; 1 , . . . , , , 2 . , , , . , , , . . , , , , , , . [] , 3. , 4 5 . . . 6. 7. . , . ;

  . , , .2, . , 1974, . 175-177

  1. : 2. : 3. : , 4. : 5. : 6. : 7. :

 • -

  . (90-110 ) .

  25

  1. (70-80 ) : , .

  10

  2.) - . .

  2 ) , , . .

  3

  3. : , , , , .

  5

  4. : , , , , .

  5

  . . . (500-600 ).

  50

 • -

  . , , . , , , . , , , , . , , , . , .

  1. . , . , , . , . .

  2. ) . . , 1 . , . ) , .

  3. - :

  . - :

  . - :

  . - :

  . - :

  .

  4. -

 • -

  . :

  .

  :

  .

  - .

  - , .

  - .

  - , , , , , .

  - .

  - , , , .

  - ( ).

  - .

  , .

 • -

  - , , .

  - .

  - , , , .

  - : ) ) ) ) , , .

  - , , .

  - , .

  .

  .

  : , , ,

 • -

  .

  . .

 • -

  .

  . , . . . .

  1. . . , , . , , . .2 ) ) , .3 = = , = = = 4

  . . , . , , . , , ... .

 • -

  . .

  , . , . , . : 1. ,

  .2.

  .3.

  , .

  4. , .

  5. , , .

  6. , , . , , ( ) , .

  : . . : .1.

  .

  2. , , .

  3. , .

  4.

 • -

  , .

  5. .

  6. .

  7. , , .

  8. , . .

  9. , .

  : .

  :

  . . , .

  ,

 • . . . . . . . . (90 ) 1. . , . . , . . 2. . . ( . : , : ) . . , , , . 3. : , : / , : : : /

 • 4. . : , , , , . . : , , : . . : , . . . , .

  . : . . . . . . . :

  1. . 2. 3. .

  . . . , . . . .

 • : . : 1. - - , , 2. :

  - - - , , .. - - - -

  3. :

  - -

  4. :

  -

  - -

  : . , , .

  .

  :

 • . . . , , . , . , , . , , , .

  (89 ) . 1. , , , . . , , . , , . , , , . . 2. : . : , . - : , . . 3. : , , : , : : : ,

 • . 4. (< < ) .

  , , , , , . , , , , .

  : 1. ,

  . , , .

  2. . .

  3. , . , , , , , , .

  4. , , , , , , .

  5. , , , .

 • 6. , .

  7. , .

  8. , ( ).

  9. , , .

  , , , . , . .

  .

  :

 • . , . , . , , . , . , , . . 1. , . . , . , . . 2. : . : . : .

  . . , . . , . , , , . , . . 3. . ( ) (, ). , . ,

 • , . , , . . 4. . i. ii. iii. iv. . 4. .

  + () () + () + () . . , . :

  .

  .

  , , , , , , , . , , , , .

  .

  , . , , , , , .

  , , . ,

 • . :

  .

  .

  (, , ), .

  , , .

  .

  , .

  : - ,

 • .

  o . . , . , , , , . , , .

  1. . . . , . , , .

  2. : , , : , : , : , : ,

  3.

  . . , : ) : , , , , . ) 1: , . ) 2: .

 • ) 3: , . 4 5 ( ) ( ). , , : . . , . 4. . . , , . . . . . : , , - , , . .

  , . . : 1 : . ) : (2 )

  . ,

 • , (.. , )

  , . , , ( )

  , , . ( )

  ( ) . , ( )

  ) (2 ) ,

  . .

  . , . : ,

  , , ( )

  2 : : (3 4 ) 1.

  , ( ) , , .

  2. ,

  . , . . .

 • 3. , . , .

  4.

  . . , . , .

  5.

  , . , .

  : .

  : , ,

 • -

  12/5/2011

  1 , , . , , , , , . , . , . , : , , . , , , . 1. . , , , . , , , , , . 2 ) . , ( , , ), .

  1. : () 2. :

  . 3. :

  ) , ( )

  ) ) : . , .

 • -

  ) 2 : : : 3. ) . :

  : . .

  , ;:

  , . :

  . .

  ) ... () . 4. . = = = , , = , , = , ( ) . / / /

 • -

  1. , , . : , ,

  : . .

  1. , , . , , .

  2. , ,

  , , .

  3.

  , . 4.

  . 5.

  . 6. ,

  . 7. ,

  .

  8. , ,

  , .

  9. ,

  . : .

  1) . ,

 • -

  (.. , ..)

  2)

  , (.. ..)

  3)

  , , , , / / / .

  4)

  / . (.. , , ..)

  5)

  .

  6) . 7)

  (blogs). 8) ( ).

  : : . , , , , .

  :

  : , ,

 • -

  1

  ..

  25 2010

  , . ; , , - , . . , . - , , - . ,, , - , (.. ), - , , . , , . : : . - , . ; , ; , ( , -) , , , . , , , - . - . ; , , : , - . -. . .

 • -

  2

  . . , . . ; - . - . - [...].

  (.. , , , 2009, . 254-259, )

  1. , , (100-

  120 ). 25

  1. 80-100 - : , , - , . - ..

  15 2. ,, ... -

  : ) ) . .

  6 3. : , -

  , , , : , , , , .

  10 4. :

  ... ( ), , ... ( ); 4

  1. . , .

  , .

  500-600 . 40

 • -

  1

  ..

  22 2012

  , , . , . , , . , , . , . . , , , . ( ) . , 1. , . . , . . , ; , . , . : . , , . , , : . , , 2 : (, , ), , (, , ) (, , , , ..).

  .. , 2003, , . , , . 121-123 ()

  1 = 2 =

 • -

  2

  1. , ,

  (60-80 ). 25

  1. 60-80 : , , .

  15 2.

  ; 5

  3. . : , , , , . (. 5)

  . : , , , , . (. 5)

  10 4. .

  5 1. , ,

  . (400-500 ), , , .

  40

 • : 40, . 2109932291 pi 51, . 2109941471 103, . 2109911067 : 12, . 2109944396, pipipi & 2, . 2109955210

  email : [email protected]

  www.romvos.edu.gr

  . ( )

  22 2012

  1. pi

  . , pi pipi

  pi. pi

  . pi , pi pi

  pi .

  pipi pi.

  1. pi pi pi pipi

  pipi pi . ,

  pi pi

  pi. , pi , pi

  pi pi pi pi

  . pi, pi pi pi

  pi.

  2. pi pi pi pi . ,

  pi ( ), pi pi , pi pi

  ( ). pi pi pi .

  3.

  ) / pi / pi / pi / pi / pi pi / /

 • : 40, . 2109932291 pi 51, . 2109941471 103, . 2109911067 : 12, . 2109944396, pipipi & 2, . 2109955210

  email : [email protected]

  ) / pi / pi pi / pi / / pi

  4. : pipi

  1. pi pi pi pi . , pi pi .

  :

  : pi pi , pi pi

  pi .

  : , pi ,

  , . pi ,

  pi pi ..

  ( : pi pi):

  - , , pipi

  - pi pi

  - pi (pi.. pi , pi pi ..)

  - pi pi (pi , pi ..)

  - (pi , pi pipi, , -pipi, pi pi pi pipi,

  ..) - (pi ,

  -pipi ..) - pi pi (pi

  pi, pi ,

  ..) - pi pi pi (pi

  , pi ..) - pi pi pi pi (pi

  )

 • : 40, . 2109932291 pi 51, . 2109941471 103, . 2109911067 : 12, . 2109944396, pipipi & 2, . 2109955210

  email : [email protected]

  : pi pi :

  - pi pi: , pi

  pi, , pi , pi

  ..

  - : , pi, pi

  , pi ..

  - ...: pi pi ,

  pi pi, pi , pi

  pi ..

  - : pi pi ,

  , pi , pi

  - : , ,

  pi , pi

  , pi pi pi pi

  ..

  - pi: pi pi pi

  pi (pi, pi , ), pi pi pi , pi ,

  pi, pi pi,

  ..

  : pi pi pi

  pipi pi pi pi pi pi

  pi pi

  pipi ,

  .

 • -

  .( ) ) . , . . , , , . , , , . 1: ) ) ) ) ) 2: , , . , . , , , . 3: ) : .. . - : .. : -- ) . 4: 1) 2) 3) 4) 5)

 • -

  )

  . . . , . , . greeklish. , , , . , , . , . , . . , . . , . , . , . , , , . . , . .

 • -

  . . , . , . . ... . , . . ... . , . , . . , . .

  : . .

  : , , . 2 . .

 • -

  (. ) 2010

  .1

  . . , , . , . .1 . . , . ; . . .2 ) . () . . ) (.. ). .

 • -

  .3 , , .4 1. : ! 1. : . 6,5 . , . . , , , , , , , . . . . .

 • -

  2. : . . , . :

  - . - ,

  . - ,

  .

  - . -

  (.. , ) ( , ..)

  :

  - - - - - - .

  :

  - .

  - .

  : - - .

  . :

 • -

  - .

  . , .

  - . . , .

  - ... . , .

  - . . . , . (.. , ). , , . , . , .

  3. : , . .

 • -

  , . . .1 . . -

 • -

  1

  ..

  26 2009

  . , . - , , - . ; , , - . , - . , , . 1, - . , . (, ), , , , . , (, ), , . , , , , 2 , , , . ... -. 2000 . - , , , ; -. , , . , , - , 1 : 2 : , ,

 • -

  2

  . - , 3 - .

  A. ,

  (90-110 ). 25

  1. , -. )

  . ) -

  . )

  . ) . )

  . 15

  2. 70-80 : - .

  5 3. )

  . 6

  ) . 4

  4. - . .

  1) ) 2) ) 3) ) 4) ) 5) ) ) )

  5 3 :

 • -

  3

  . . , .

  , , - , - - .

  500-600 .

  40

 • 1

  7 2001 :

  : (5)

  ,

  , "".

  . . , . , , , , , , , ' , ' , .

  . , . , . , .

  1

 • 2

  , , , .

  ' . , , : ' , ' .

  , , , , .

  ' . *, , , . ' . , , .

  , , . , . ,

  . , ,

  2

 • 3

  , . , , . , .

  ( . , , )

  . , . , (80-100 ).

  25

  1. 60-80 : " , , ."

  5

  2 " ... ." .

  5

  3. : , , , , , .

  3

 • 4

  6 4. , :

  ( ) .

  4

  5. , , , ( ), : ;

  5

  . , , . ; ( ' 500-600 , .)

  50

  ( )

  1. (, , ). .

  2. . .

  .

  3. .

  4

 • 5

  4. . 5. : (3)

  . 6. : (1 1/2)

  .

  K

  5

 • 1

  23 2002 :

  : (4)

  O

  - . , " " 21 20 . ' . DNA, 45 , " " .

  . . , . , , " ".

  , ;

  1

 • 2

  , , ;

  . , . (...) , , "" : , , , . , , : , , . (...)

  , , , . , , "" " ". , , .

  . , , . , , , . , . ; ; , ,

  2

 • 3

  ; . , :

  ... , ...

  ( )

  . , . . (100-120 )

  25 1. 70-80

  : " ".

  10

  2. (-) ; .

  5

  3. , . .

  5

  4.

  3

 • 4

  ;

  5

  . . , . (500-600 )

  50

  ( ) 1. ( ,

  ). .

  2. . .

  .

  3. . 4. . 5. : (3)

  . 6. : (1)

  .

  K

  4

 • 1

  22 2003 :

  :

  , , , . , .

  , , , , , . , , , , . .

  , , , , , , , . ,

  1

 • 2

  . , .

  , , ( ) 2 3% . , . .

  , , , , .

  . , , , , . . ; - - ; .

  2

 • 3

  , , , , , .

  ( , , )

  .

  (100-120 ). 25

  1. 80-100

  : , , , .

  10

  2. : , , , , .

  5

  3. ; .

  5

  4. ;

  5

  3

 • 4

  .

  . . (500-600 ).

  50

  ( ) 1. ( ,

  ). .

  2. . .

  .

  3. . 4. . 5. : (3)

  . 6. : (1)

  .

  K

  4

 • 1

  2 2003

  :

  : (4)

  , . - - , . - - . ; , , , , , .

  , . . , , . , , . , 4 .., ,

  1

 • 2

  . : .

  , , - - . , , , . , , - - , .

  , , , , , . , , , , .

  , , , , , , , ,

  2

 • 3

  , .

  ,

  , . , ()

  . (100-120 ).

  25 1. 70-80

  : ... .

  10

  2. .

  5

  3. : , , , , .

  5

  4. .

  5

  . .

  3

 • 4

  (500-600 ).

  50

  ( )

  1. (,

  ).

  .

  2.

  .

  .

  .

  3. .

  4. .

  5. : (3)

  .

  6. : 10 .

  K

  4

 • 1

  1

  20 2004 :

  : (5)

  ,

  , , , ., , , . , , , . ; .

  . . , . . ( , , , ) . , ,

 • 2

  2

  : , , ,, , , ,, .

  , , , . , , . , .

  . , ( ) . ( , ) , , , .

  , .

  . , , , , .

  . .

  ; . , . , ,

 • 3

  3

  , . .

  ( . . , , 1976, )

  . (80-100 ).

  251. 70-80

  : ( , , , ) .

  52.

  . 5

  3. ( ) ; .- , .- ., . , .( ).

  8

 • 4

  4

  4. . , .i. ... .ii. ... .iii. ... .iv. ... .

  4. , , : ( ) .

  3. 400-500

  . , , . ;

  50

 • 5

  5

  ( )1. (,

  ). .

  2. . . .

  3. .4. .5. : (3)

  .6. : 10.30 .

  K

 • 1

  1

  30 N 2004

  :

  : (5)

  . ; , ;

  . , , ... , , , , . . , , , , , . , , , . .

  .

 • 2

  2

  . , .

  , , , , , ; .

  , , . , . , , .

  , , . , , . , , . , , , .

  ; . . . , , . , , , , ,, ; , ,

 • 3

  3

  , ;

  : . . .., , , .

  , . , .

  , , . , ;

  , . , , , . , ; . ; ;

  , , ()

  . (100-120 ).

  251. 80-100

  :

 • 4

  4

  . .

  10

  2. ( ... ); .

  53.

  : , , , , .

  54.

  ; 5

  . , . , (500-600).

  50

 • 5

  5

  1. (,

  ). .

  2. , . . .

  3. .4. .5. : (3)

  .6. : 10.00

  K

 • 1

  1

  24 2005 :

  : (4)

  1. , , , .

  []

  , , , , , .

  , , , . , , , .

  . ;

 • 2

  2

  . , , , !

  , , . , , , . , , . .

  . , , : , , , .

  : . , . : , , , . , , .

  []

  , , . , 2, .

  ( , - , 1962)

  1. : . 2. :

  .

 • 3

  3

  . (70-90 ).

  25

  1. 70-80 : , , . , , .

  10

  2. ( ).

  5

  3. :

  , , , , .

  5

  4. , , , , :

  .

  5

  . . , , 500-600 .

  50

 • 4

  4

  ( ) 1. ( ,

  ). .

  2. . .

  .

  3. . 4. . 5. : (3)

  . 6. : 10.30 .

  K

 • 1

  1

  1 2005

  :

  : (5)

  , ( , ) . 1 :

  2 3 4 . .

  , , , , , , , , , . .

 • 2

  2

  . . . ... , !

  [...] ,

  , . , , . , , 5.

  , , , , , , . . , , , : , , . , , 6 , , . .

  , () , , , . ( , .)

  ,

 • 3

  3

  , . , , . , . . , 7 . , , . , : , ...

  ( . . , . , . , 2003, . 235-236, 238-239)

  _________________

  1. , . 2. . 3. , . 4. . 5. , , , . 6. , . 7. , , .

  . (100-120 ).

  25 1. 80-100

  : ( , .)

  10

 • 4

  4

  2. (-) ; ( ... . .). .

  5

  3. : , , , , .

  5

  4. , , , , : .

  5

  . . 10 (500-600 ).

  50

 • 5

  5

  1.

  (, ). .

  2. . .

  .

  3. . 4.

  . 5. : (3)

  . 6. : 10.30 .

  K

 • 1

  23 2006 :

  : (4)

  . , , , . [] , . [] .

  []

  , , . . ( ) . , . , , .

  1

 • 2

  , , , ( ), , , ( , , ). , . , , , , , , , , , .

  []

  .

  ( . . , , ,

  1980, . 320, 321-322, 323)

  2

 • 3

  . (70-90 ).

  25

  1. 70-80 : , .

  10

  2. [...] . : . ; ( 2) . ; . ( 3)

  5

  3. :

  , , , , . 5

  4. .

  5

  . . . ; , , ; 10 (500-600 ).

  50

  3

 • 4

  ( )

  1. ( ,

  ). .

  2. . . .

  3. . 4. . 5. : (3)

  . 6. : 10.30 .

  K

  4

 • 1

  30 2006

  :

  : (4)

  :

  . . , . : . . , , , : , , , , , 1 .

  , , . , , . . , . , . , , 2, 3, . . , , . . .

  1

 • 2

  [...]

  : , . , , , . , , , . [...] .

  . . . . . , , . [...] , , , , . , , , , , . . ,

  2

 • 3

  , , 4, .

  ( . . , .

  , , , 1993, . 89-92.)

  1. : , 2. : , 3. : ,

  4. : ,

  .

  (100-120 ). 25

  1. 70-90

  : [...] , , [...].

  10

  2. , , [...] . () ; .

  5

  3. , : , , , , .

  5

  3

 • 4

  4. , , , ,

  : , .

  5

  . , . , (500-600 ).

  50

  ( )

  1. ( ,

  ). .

  2. . . .

  3. . 4. . 5. : (3)

  . 6. : 10.30 .

  K

  4

 • 1

  1

  19 2007 :

  : (5)

  , . , , . . , . 1.

  . , (homo humanis). , 2 .

  . Humanismus (, ) Individualismus (). . . ,

 • 2

  2

  . : , , , 3 ().

  []

  : . : . , (). , , . . . , . , 4 . .

  5. , , . [] : , .

  , . : .

  []

 • 3

  3

  6

  . , .

  ( , ,

  , 420, 2006, . 647-648). 1. : 2. . . . : , 3. : 4. : 5. : 6. :

  . (80-100 ).

  25

  1. 70-90 : , .

  10

  2. , , . .

  5

 • 4

  4

  3. . :

  , , , ,

  5

  4. . .

  5

  . . , . , , (500-600 ).

  50

 • 5

  5

  ( )

  1. ( ,

  ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.30 .

  K

 • 1

  28 2007

  :

  : (5)

  [] , 1: , , . . , , , 2 , , , . , . . . : ; ; ; , , ;

  . . , ,

  1

 • 2

  , 3. , . , . , .

  , , 4. . . . , , . , , .

  . , , , . , , , . [] . , . . [] 5 .

  , . . , , , . , 6, . .

  2

 • 3

  , . , 7, , , . []

  ( . , . ,

  : , 31988, . 312-314.)

  1. :

  2. : ,

  3. : 4. : , 5. : , 6. : , 7. :

  . (80-100 ).

  25 1. 100-120

  : . .

  10

  3

 • 4

  2. , . :

  . . ( 2,5)

  . . ( 2,5) 5

  3.

  , : , , , , .

  5

  4. , , , , : .

  5

  . , , . , , . (500-600 )

  50

  4

 • 5

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.00 .

  K

  5

 • 1

  20 2008 :

  : (4)

  . [] , , , , . , ; 1 , . . , , , 2 , , , . , , , . . , , , , , , .

  []

  1 4

 • 2

  , 3. , 4 5 6. 7. . , . ;

  . , , .2, . , 1974, . 175-177

  1. : 2. : 3. : , 4. : 5. : 6. : 7. :

  . (90-110 ) .

  25

  1. (70-80 ) : , .

  10

  2 4

 • 3

  2.) - . .

  2

  ) , , . .

  3

  3. :

  , , , , .

  5

  4. :

  , , , , .

  5

  . . . (500-600 ).

  50

  3 4

 • 4

  ( )

  1. ( ,

  ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.30 .

  K

  4 4

 • 1

  19 2008 :

  : (4)

  , , . . , , , , . , , , , , .

  [...]

  , , . , . , , . , , . , . , , , , , , , , , .

  [...]

  1

 • 2

  , , , , . [...] , , . , , . , , , .

  , , . . , , , , , , , , . , , , . , . , .

  (.. , , 1991, . 49-51).

  1. : . 2. : , . 3. :

  , . 4. : .

  2

 • 3

  : . ,

  , 80 - 100 . 25

  .1. 70-90 :

  , , .

  10

  .2. .

  ... . 5

  .3. :

  , , , , .

  5

  .4. : . ( 2). .

  ( 3). 5

  . ,

  , (400-500 ).

  50

  3

 • 4

  1. (, ). .

  2. , . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 8.30 .

  4

 • 1

  15 2009 :

  : (4)

  : , , , , , , , , , , , . , , , , , , , . , . , , . : , . , , .

  , 1 2. , , . ,

  1 4

 • 2

  , . , , . : 3 , . , , , , .

  , . , , . . , , : , , . 4 , , , , , , . , .

  , , , 1993, . 155-156

  1. : , 2. : , 3. : , 4. : ,

  2 4

 • 3

  . (90-110 ).

  25 1. 80 100

  : , ...

  11 2. )

  . .

  4 )

  .

  4 3. )

  : , , , , .

  5 )

  : , , , , .

  5 4. (

  ) :

  ) , , , .

  3 4

 • 4

  ) , .

  6 .

  . (500-600 ).

  40

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.00 . .

  K

  4 4

 • 1

  1 4

  6 2009 :

  : (4)

  H , , .[...] . , , , . , . , .

  H , , . , . , 1 , , . ,

 • 2

  2 4

  . , .[...] , . , , .[...]

  , . , , . . , 2, , . , , Gibbon, ... [...] : / / . , , , 3 , 4 ;.

 • 3

  3 4

  . , ,

  , , 2001, . 174-182.

  1. : , 2. : , 3. : 4. :

  . 90-110 .

  25

  1. 80-100 , , ;

  12

  2. (2) .

  6 3. .

  : , , , , .

  5

  . :

  , , , , . 5

 • 4

  4 4

  4. . (3) .

  3

  . : , , , .

  4

  . , . , , (500600 ).

  40

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  , . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10:00 .

  K

 • 1

  ( ) 14 2010 :

  : (4)

  , , , . , , , , -. , . , , , .

  , , , , , , , . (, , ) , .

  1 4

 • 2

  . , . . , , . , , , , .

  , , E. Durkheim 19 . , , , , . ( ) ( ), .

  , , 2002 ()

  2 4

 • 3

  1. (100-120 ).

  25 1. 80 100

  : ... ...

  12 2. )

  ; ( ... ) ( 4)

  ) ( 3)

  7 3. )

  : , , , ,

  . ( 5) )

  : , , , , .

  ( 5) 10

  4. .

  6 1.

  . (500-600 ).

  40

  3 4

 • 4

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.00 . .

  K

  4 4

 • 1

  3 2010 :

  : (4)

  , 60 , , . , . : .

  , . , , . , .

  , , . 97% . , 17

  1 4

 • 2

  2030, . , 15-20 9 , , .

  . , , , . . , , , , .

  , , . , .

  , , . , . , ,

  2 4

 • 3

  .

  , 13 2008

  ()

  1. (100-120 ).

  25

  1. 80 100 : , ...

  10

  2. ) ... ; ( 3)

  ) . ( 4)

  7

  3. ) :

  , , , , . ( 5)

  ) :

  , , , , . ( 5)

  10

  3 4

 • 4

  4. ) .

  , . ( 4)

  ) , : .

  ( 4) 8

  1. . (500-600 ).

  40

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 09.30 . .

  K

  4 4

 • 1

  ( )

  12 2011 :

  : (4)

  . . , , . , . , 1. , .

  . , . , , . , . , .... . : 2, ;. . , ;. , . . , , . 1455 19 . , . , , . , .

  ,

  1 4

 • 2 . , , . , . , . . . . , . : , , , . , .

  , . . .

  . ().

  1. : . 2. : .

  2 4

 • 3 A1.

  . (100-120 ) 25

  1.

  . 60 - 80 .

  10

  2. ) . ( [.. .] ). ( 4)

  ) . ( 3) 7

  3. )

  : ,

  ;

  ( 3) )

  . ( 5) 8

  4. )

  : , , , ,

  . ( 5) )

  : , , , , . ( 5)

  10

  3 4

 • 4

  1. , , . (500-600 )

  40

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.00 . .

  K

  4 4

 • 1

  1 4

  3 2011 :

  : (4)

  . , , . , , ( ), .

  , . . , , . , , , , .

  . . ,

 • 2

  2 4

  , .

  1 . . , . , , , . . , , , , .

  ( ) , . 2 . . .

  , , 1977 ().

  1 : . 2 : .

  1. (80-100 ).

  25

 • 3

  3 4

  1. 80 100 :

  , .

  10

  2. ) : . ( 3) )

  : .

  ( 4) 7

  3. ) . ( 4)

  ) . ( 4)

  8

  4. ) :

  , , , , . ( 5)

  ) :

  , , , , . ( 5)

  10

 • 4

  4 4

  1. . (500600 ).

  40

  ( )

  1. (, ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 18.00 . .

  K

 • 1

  ( ) 21 2012

  :

  : (4)

  . , , . , , , , .

  , ( ) 1 . , . , . , ,

  1 =

  1 4

 • 2 , . , , , . []

  , , , , , . , , , , . .

  , , , , . . , , . : , , , , .

  -

  , 2007 ()

  2 4

 • 3 A1.

  (100-120 ). 25

  1.

  . (70-90 ).

  10

  2. ) ( 6).

  ) ( 4).

  10

  3. ) , , , , : ( 5).

  ) , , , , : ( 5).

  10

  4. : ( 2). ( 3).

  5

  1. 500-600 . ,

  3 4

 • 4 .

  40

  ( )

  1. ( , ). .

  2. . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.00 . .

  K

  4 4

 • : 40, . 2109932291 pi 51, . 2109941471 103, . 2109911067 : 12, . 2109944396, pipipi & 2, . 2109955210

  email : [email protected]

  www.romvos.edu.gr

  . ( )

  21 2012

  1.

  pi pi

  . pi pi pi

  pi . pi pi

  pi ,

  . , pi pi

  pi pi, pipi

  pipi pi .

  pi pi pi

  pi pi pi

  pi.

  1. pi. pi pi

  .

  pi . pipi, pi

  , pi pi,

  pi

  . , , pi pi

  pi. pi, pi

  pi .

  2. ) pi pi : pi , pi , pi

  .

  pi pi: pi

  ) : pi

 • : 40, . 2109932291 pi 51, . 2109941471 103, . 2109911067 : 12, . 2109944396, pipipi & 2, . 2109955210

  email : [email protected]

  B3. ) pi -

  / , pi

  pi / / / /

  ) / pi -

  pi ,

  pi / pi

  .4 pi .

  pi pi : pi pi pi pi pi .

  pi : pi pi pi (pi ).

  .1 pi pi pi pi pi pi

  pi pipi . , pi pi

  pi pi :

  : ,

  pi ,

  pi , pi ,

  ,

  -: pi pi

  pi, .

  pi , pi, pi

  pi . pi pi

  pipi pi

  pi.

  ( : ):

  , pi pi

  ,

  pi , pi

 • : 40, . 2109932291 pi 51, . 2109941471 103, . 2109911067 : 12, . 2109944396, pipipi & 2, . 2109955210

  email : [email protected]

  pi

  pi ,

  pi , , pi

  pi pi

  pi pi, pi pi

  pi pipi

  pi pi

  pi pi pi

  : pi pi , pi pi pi pi

  pi .

  : pi pi pi pi :

  , pi pi

  pi.

  pi

  (, , , ..pi.)

  pi pi ,

  pi pi, ,

  pi .

  .

  pi , pi pi pi.

  pi pi .

  .

  .

  : pi pi pi

  , pi ,

  pi , pi

  pi .

  : pi pi

 • 1

  1 4

  HME

  ( A)

  ( ) 19 2011

  :

  : (4)

  ,

  , . , 1 , , , ... [...]. , , , , . [...] 1960-70,

  , 2 , . , , , ,

  1 = , 2 = , ,

  http://edu.klimaka.gr

 • 2

  2 4

  . , , , .. , , . , , , , . ,

  , . , , . .

  . , , , . . , , . . , , homo

  http://edu.klimaka.gr

 • 3

  3 4

  sapiens3, , , .

  1. , ,

  (100-120 ). 25

  1. 80-100 : ... .

  15 2.

  ; . 5

  3. ) : , , , , . ( 5) ) : , , , , . ( 5)

  10 4. .

  5 1. ,

  , 15 . . (500-600 )

  40

  3 homo sapiens =

  http://edu.klimaka.gr

 • 4

  4 4

  1. (, ). .

  2. , . . .

  3. . 4.

  . 5. . 6. : (3)

  . 7. : 10.00 ..

  K

  http://edu.klimaka.gr

 • 1 6

  &

  ( )

  : 28/05/2014

  :

  A.1

  .. .

  ,

  .

  , ,

  . , ,

  . ,, , , ,

  , .

  .

  , , , ,

  .

  1.

  . ,

  .

  , ,

  . ,

  .

  .

  . ,

  .

 • 2 6

  B2. )

  :

  -: : .

  ( ).

  -: .

  2.)

  :

  :

  3.)

  - : ,

  - : ,

  - : ,

  - : ,

  - : , ,

  3.)

  - : ,

  - : ,

  - : ,

  - : ,

  - : ,

  4.)

  :

  : -

  4.)

  ( )

 • 3 6

  1.

  :

  : !

  :

  :

  .

  :

  . : :

  (1) - :

  -

  - , ,

  -

  -

  (2) :

  - ( )

  - ( , )

  - (, , )

  (3) :

  :

  -

  - ,

  - ,

  (4) :

  -

  -,

  - ,

  -

 • 4 6

  (5) :

  -

  -

  - , ,

  :

  , , , . , , , .

  , , , .

  . (, , ).

  , , .

  (, , ) (, , ).

  .

  : :

  (1) :

  :

  - - : , , ,

  .

  - : , ,

  .

  - : , ,

  - ,

  (. )

  - ,

 • 5 6

  (2) :

  :

  -

  -

  ( ,

  , , )

  - :

  . -

  ,

  - :

  . , ,

  -

  :

  .

 • 6 6

 • 1

  1 3

  ( )

  28 2014 - :

  : (3)

  , ,

  , . , , , , , . . . . : . , , , . , , , , .

  , , , , , , , , , , , . , , . , , . , , , .

  . .

  , , . , , , , . . , , . , , .

  , , , , , , , , . . , . , .

 • 2

  2 3

  . , , . , . : .

  , , , , . , . , , . , . . . . , , . , . . , . . , . . . . I.., . , 1988. 18 ().

  A1. (100-120 ).

  25

  1. 100 120 : , . : ..

  10

  2. ) ( ) .

  6 ) : ( ) ( ).

  4

  3. ) :

  , , , , . 5

 • 3

  3 3

  ) :

  , , , , . 5

  4. )

  : ( ) ( ).

  2

  ) . 3

  1. , ,

  , , , (500-600 ).

  40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. . . .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 10.00 ..

  K

 • 1 5

  &

  ( )

  : 17/05/2013

  :

  (. )

  A.

  .

  .

  . ,

  .

  . , ,

  , .

  1.

  .

  . , ,

  .

  . ,

  .

 • 2 5

  2.

  ) :

  : .

  o - : .

  :

  ) :

  1.

  2.

  3.

  4.

  3.

  )

  = ,

  =

  =

  = ,

  = , ,

  )

  = ,

  = ,

  = ,

  = ,

  =

  4.

  ) :

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  )

  ,

  ,

  . : (): ! : (): .

 • 3 5

  ) . : . , , ( , , , ). : . , , , . , , , . : , , . , , , . : , .

  : . , , . : , , . , , , , .

  : , , . 50% . : , , , , . . : . , , . . , , : , , , , , , , , , . ) .

 • 4 5

  . , , .

  .

  : , , , , . : . . , , .

  , . , , . . , , . . .

  , , .

  . . . . , . . , , . .

  ,

  ,

  .

 • 5 5

  ,

  . ,

  2001 2005, , ,

  .

  . , . . . . , , .

  , . .

  , ,

  ,

  :

  , , , , .

  . , . . . , , , , . . ( ), , .

 • 1

  ( ) 17 2013 - :

  : (3)

  , . , ; , . . . , , . , , .

  , . , , . , . , , , , .

  , , . , . , , . , , , . , .

  , . . , , , .

  , . , , , , , . : . , , , .

  .

  1 3

 • 2 , , , , , , , . , , , .

  , , . , , . , .

  , . , 2013. 2 ().

  A1.

  (100-120 ). 25

  1. 100 120

  : [] , , , , .

  10

  2. ) : .

  3 )

  . 4

  3. )

  : , , , ,

  5 )

  : , , , ,

  5 4. ) (

  , ;) ( 3), ( ) ( 2).

  5

  2 3

 • 3 )

  : , , .

  3

  1. : )

  )

  (500-600 ). 40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. . . .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 10.00 ..

  K

  3 3

 • 1

  1 4

  ( )

  18 2015 - :

  : (4)

  .

  , , , , ,

  . (, .) .

  , , , , .

  .

  , ,

  . ,

  , , , . , , ,

  . , .

  , , , , , , , ., , . , .

 • 2

  2 4

  , , .

  ,

  , . , ,

  . ,

  , , , , ,

  . 1 , ,

  .

  , ,

  , ,

  ( ) , , . . , , , 2009 (). A1.

  (100-120 ) . 25

  1. , , , , , , , , : .

  . .

  . . ,

  .

  1 : (.) .

 • 3

  3 4

  . .

  . , .

  10

  2. )

  ( ) .

  4 ) -

  (-) : ( ) ( ) ( ) .

  6 3. )

  : , , , , .

  5

  ) :

  , , , , . 5

  4. ) :

  ( ) . 2

  ) ; .

  3

 • 4

  4 4

  1.

  , (500-600 ) : )

  ) .

  40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. , . . , .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 10.00 ..

  K

 • 1

  ( )

  18 2015 :

  .

  1.

  . ,

  . ,

  , ,

  . ,

  . ,

  . ,

  .

  .1.

  ) (, .)

  ) ( .)

  ) ( , ,

  )

  ) ( )

 • 2

  ) ( .,

  , .)

  2.

  )

  -.

  (

  .)

  : : , : ,

  : (- . , ,

  )

  :

  : .

  )

  :

  :

  :

  3.

  ) = ,

  =

  = ,

  =,

  = ,

  ) ,

  ,

  ,

  ,

  4.

  )

  .

 • 3

  ) ( )

  ,

  ., .

  1.

  .. ,

  .

  1. , ,

  .

  2. .

  .

  3.

  .

  4.

  .

  5. , ,

  , .

  1. , , ,

  .

  2. project,

  .

  3.

  .

  4.

  .

  5. ,

 • 4

  ,

  .

  .

 • 1

  8 2013 - :

  : (3)

  , . , , , , , , . . , . , , .

  , , . , , . , , , , , , . , . , , , , , , . , . , .

  , . . , . , , . , . ( ). , . . . , , , . , . , , , . ,

  : ,

  1 3

 • 2 , , . .

  , , . , , . , . . , , , , ( ) , . , . , , , , . , . , . .

  , , . . , 1994 ().

  A1. (100-120 ).

  25

  1. , , : , , 100-120 .

  10

  2. (, , ) ( 4) , , ( 2).

  6

  3. ) ( ) .

  4 )

  ; (1 ), (2 ), (3

  ), (4 ), (4 ). 5

  2 3

 • 3 4. )

  : , , , ,

  5

  ) :

  , , , , 5

  1.

  . .

  (500-600 ) .

  40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. . . , .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 18:00.

  K

  3 3

 • 28 2007

  . . , , , , . , . , , , . , , . .1. . , . , , . ( ), , . , .

 • .2. . . , : , , . , : .. ...

  . , . , . , , . , , : ., , .. .

  .3. . . . . , . .4. . . . . .

 • . , , ,

  , , , , .. , , . , , , .

  . 1. : . 2. :

  , , . 3. : , ,

  ( ), " ".

  4. : ( ).

  5. : , . . 1. : , , , . 2. :

  -- . 3. :

  -.

  , , , . :

  .,

  , .

  , , .

  , , .

 • : 1. . 2. . 3.

  , , .

  4. , . .

  . , , , . , , , . , . . , , , , . , , .

  .

 • 1

  1 3

  9 2015 :

  : (3)

  , , . ;

  , . , Andy Warhal, , .

  . , . . . .

  . , , . , . , , . , . , , . , . , .

  . , , , , , , . . , , , , .

 • 2

  2 3

  , , , , . , .

  .

  . , ..., - , 2006, . 96-102 ().

  A1. (100-120 ).

  25

  1. , , , , , , .

  . .

  . , .

  . .

  . . .

  . 10

  2. )

  ( 2) . ( 3).

  ) ( 2) ( 3).

  10

  3. ) : , , , , .

  ( 5) ) ,

  : .

  . ( 2)

 • 3

  3 3

  ) , :

  .

  , .

  .

  ( 3) 10

  4. ,

  . ( 2) , .

  ; ( 1)

  ; ( 2) 5

  1. ,

  500600 , : )

  ; )

  ; 40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. , . . , .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 18.00.

  K

 • 1

  | 9

  /6

  /20

  15

  9 2015

  &

  A.1 . ,

  ,

  . ,

  ,

  . , ,

  ,

  , . ,

  ,

  .

  , ,

  , .

  B1.

  .

  .

  .

  .

  .

  2. )

  . ( ).

  ,

  :

  .

 • 2

  | 9

  /6

  /20

  15

  ) . :

  ( ), (

  ) ( [1 ]

  [ 2-5] [6 ]).

  3.

  ) :

  :

  :

  :

  :

  )

  / .

  .

  )

  .

  , / .

  / .

  4. : ,

  .

  ,

  .

 • 3

  | 9

  /6

  /20

  15

  ,

  (

  ).

  1.

  : , , , ,

  .

  :

  .

  . ,

  .

  :

  ' .

  .

  , , .

  , .

  , , . .

  , , .

  , , ,

 • 4

  | 9

  /6

  /20

  15

  . .

  , .

  :

  : , ,

  - ( ), ()

  , .

  . .

  .

  . , .

  ..

 • 1

  1 3

  19 2014 :

  : (3)

  ,

  . . . . . , . . , .

  . . . , , , , , . , , . , .

  , . , .., . , . , , , (, , , ), . .

  : , . , , , , , , . , . .

  , , , . , . , , , . , .

  , . , , .

 • 2

  2 3

  . , . . , , .

  . . , . . , , . , , .

  , , , , . . . , , , . .

  , , , 1975, . 79-82 ().

  A1.

  (100-120 ). 25

  1. 80 100

  : , , , .

  10

  2. ) ( .) .

  6 ) ; ( ) ( , ) ( ) ( ).

  4

  3. ) , ( ):

  , , , , . 5

  ) , , , :

  , , , , .

  5

 • 3

  3 3

  4. : )

  . ( 2) ) ,

  . ( 3) 5

  1. .

  (500-600 ) : ) ) , .

  40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. . . .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 18.00.

  K

 • 1

  1 3

  9 2015 :

  : (3)

  , , . ;

  , . , Andy Warhal, , .

  . , . . . .

  . , , . , . , , . , . , , . , . , .

  . , , , , , , . . , , , , .

 • 2

  2 3

  , , , , . , .

  .

  . , ..., - , 2006, . 96-102 ().

  A1. (100-120 ).

  25

  1. , , , , , , .

  . .

  . , .

  . .

  . . .

  . 10

  2. )

  ( 2) . ( 3).

  ) ( 2) ( 3).

  10

  3. ) : , , , , .

  ( 5) ) ,

  : .

  . ( 2)

 • 3

  3 3

  ) , :

  .

  , .

  .

  ( 3) 10

  4. ,

  . ( 2) , .

  ; ( 1)

  ; ( 2) 5

  1. ,

  500600 , : )

  ; )

  ; 40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. , . . , .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 18.00.

  K

 • 1

  | 9

  /6

  /20

  15

  9 2015

  &

  A.1 . ,

  ,

  . ,

  ,

  . , ,

  ,

  , . ,

  ,

  .

  , ,

  , .

  B1.

  .

  .

  .

  .

  .

  2. )

  . ( ).

  ,

  :

  .

 • 2

  | 9

  /6

  /20

  15

  ) . :

  ( ), (

  ) ( [1 ]

  [ 2-5] [6 ]).

  3.

  ) :

  :

  :

  :

  :

  )

  / .

  .

  )

  .

  , / .

  / .

  4. : ,

  .

  ,

  .

 • 3

  | 9

  /6

  /20

  15

  ,

  (

  ).

  1.

  : , , , ,

  .

  :

  .

  . ,

  .

  :

  ' .

  .

  , , .

  , .

  , , . .

  , , .

  , , ,

 • 4

  | 9

  /6

  /20

  15

  . .

  , .

  :

  : , ,

  - ( ), ()

  , .

  . .

  .

  . , .

  ..

 • 1

  1 3

  19 2014 :

  : (3)

  ,

  . . . . . , . . , .

  . . . , , , , , . , , . , .

  , . , .., . , . , , , (, , , ), . .

  : , . , , , , , , . , . .

  , , , . , . , , , . , .

  , . , , .

 • 2

  2 3

  . , . . , , .

  . . , . . , , . , , .

  , , , , . . . , , , . .

  , , , 1975, . 79-82 ().

  A1.

  (100-120 ). 25

  1. 80 100

  : , , , .

  10

  2. ) ( .) .

  6 ) ; ( ) ( , ) ( ) ( ).

  4

  3. ) , ( ):

  , , , , . 5

  ) , , , :

  , , , , .

  5

 • 3

  3 3

  4. : )

  . ( 2) ) ,

  . ( 3) 5

  1. .

  (500-600 ) : ) ) , .

  40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. . . .

  3. .

  4. . 5. : (3) . 6. : 18.00.

  K

 • 1

  8 2013 - :

  : (3)

  , . , , , , , , . . , . , , .

  , , . , , . , , , , , , . , . , , , , , , . , . , .

  , . . , . , , . , . ( ). , . . . , , , . , . , , , . ,

  : ,

  1 3

 • 2 , , . .

  , , . , , . , . . , , , , ( ) , . , . , , , , . , . , . .

  , , . . , 1994 ().

  A1. (100-120 ).

  25

  1. , , : , , 100-120 .

  10

  2. (, , ) ( 4) , , ( 2).

  6

  3. ) ( ) .

  4 )

  ; (1 ), (2 ), (3

  ), (4 ), (4 ). 5

  2 3

 • 3 4. )

  : , , , ,

  5

  ) :

  , , , , 5

  1.

  . .

  (500-600 ) .

  40

  ( )

  1. . - . - . .

  2. . . , .

  3. .

  4. . 5.