Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος...

of 340 /340

Embed Size (px)

description

Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Transcript of Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος...

Page 1: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807
Page 2: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

,*

ΪΙίίΤΓΗΓβ

ηί

Αιχίηιηι ΟΓί|[?ηΙο0ΧΓ8ΐ

ΑαΙϊΗΓπ, •Ν>ηι φοΛ

ΟεροδϊίοιΙ ϊη Ιίί)Γ9Γγ οί

ϋωοη ΤϊιβαΙ. 5«η:•η?--τ, ΝΡν>, γη.

Page 3: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ν*%.

&>&*α

Τίιβ ΒιιγΙ» Ι_ΊΙ>Γ3Γν

υηίοηΒ3ΓβΒΒ82Θ28ν.2

03ΖΘ, ΑηίίΐίΓΠ05,

ΒΜ'ιοίΙι βΚ βδ ΗθΙΙ βηιΚ βδ.

ΟΑΤΕ

ΙδδΙΙΕϋ το

ΤΗΕ ίΙΒΒΑΒΥ 5ΤΟΗΕ #«-0207 ΡΒΙΝΤΕΟ ΙΝ υ.δ.Α.

4

Ι

Page 4: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

-1 «ν%

* «^ Α^

Page 5: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΒΙΒΛΙ ΟΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Page 6: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

\ ,>

"--.

Page 7: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ

Δ Τ Ο

Περιέχοντα κατά ^ρονικτίν Λροοίον τας #ερι

τον «ξσχον Έΐΐτίνον Συγγραφέων

βεβαιοτερας εί&ίαίεις -

'Συνερανίοϊ&νΜ £χ ττοιλουων ^ νεωτέρων

Κριτικών, τ§ ε'κΛοθα/'πχ ιητο

ΑΝΘΙΜΟΤ ΓΑΖΗ

ΤΟΥ

Μ Η Λ Ι ί2 Τ Ο Τ.

ΤΟΜΟΣ Β'.«-Τ , , _

V Περιέχωτ σο Μεννεροτ Βιβλίοτ,

ΈΝ ΒΕΝΕΤΙΑ,.

"Ετί/ τω Σώτ«ρ/ή, Χ|ηϊΗΗΗΠΙΙ. 1807.

Ε χ της Τυπογραφίας Τ1«γ* ΘηΙνοη'ν τνΊξ Μανΰτνίν^τ .

Page 8: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ί. '.. "■ ^ * ' !

Page 9: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3^£& ΑυυϋΜΓ

Β ΙΒΛΙΟ Θ Ι Κ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ,

" ' Α ' ; ' Γ νΤ ι ' ■ • ι *> > - ' ' . .» -■■'• - • • '- ■ χ .,

; Η ΗΛ Δ. ?

ΘΕΟΔΟΤΙΩΝ,

ϊί'χμ&ζΐ μ«» Χς/ΐαν ττεζ^το 176. «1β$•

Χ^Εοΰβτίων &' οξ Έ*φί(Γβ'9 , 'τώτ&ος %ν Μαραϊωνίζ τ*

ΐΐοντι**, (ίζΊζ λαβαν τ-ιν&ς ΰιϋάσ-ϊΑλΐαζ ί» &'βι'άι>Όζ * ί-

Λλ>ίθ» ^ Ε'βιωνπΗς, η ιχφόύτνν. «τ^ %&<?ιαυτοςι Ια-ΜΐΛ

γάσάϋ-ΆΤΌ τον \\&&'ϊσ•μίν ■. Ε'« -ΐίτα 'βφοίίλδΈ ^ μί& »*ω~

ιερά μιτάφραιτίζ τη'ς θ«Λς Γραφίϊς , Μπς «γ^ίτο γνω?τ$ «ς

Λν £/ρ»)'«Ϊ9> * ^ 17^• δ ΐ?7^ Αίΐτ^ » μ*πχφρά<τις Ψλ*-

ϋΊΰίζει (ΐζ Μ*}}!*» *"&* ιίϊτ^ 7&η• Ε'/βδίμνυίΟί'τα , ίτ/ή κρΛ-

τ*ϊ %ίΙορ τον μισόν ϊρ&μόν τϋιζ'τξ ΰττο%ί1^λα)μζχγ\ζ μινχ'

φράσ-ΐωζ -Λ Α'κϋλα , φ ι»ζ ί'λώθίρΛς τ£ %υμμά*(* » Α-

Ιγο τϊίπν ί•^ινί *} ύ » Δαν/κλ &ζ το ΕΤ&ήνϊκον μιταφρα•

σις , »«ζ 7τί *ή£ ίτΛρΛν ηϊς κάΛΰΡίκαίξ βίβλίβϊς' της π&~

λαυας Γραφΐς σωζίτΰα , τα ϊέ Χίίζτα *ώ «5 τοί* Δαν/ηλ

αΒρος-£ΐβόμοι>Λ βιβλία, δ^ ιηιού-ίτϊ&νκτα» >&& ηί ΒίοΙοτΙω-

νοζ «ς τί«) 7ϊΑλ&χιιχ γραφΙκά) άΧχ' ουη των λϊ/πων κίθ•

κρυφών βιβλίων δοί β?•αθιι ζτύέ ο <πΛλ^4θς, *$ «'ίί «-

5Τ0ί> , καθώς ^ ί/ βίβλοι ί$ ΤΙαράλιΐ7Γομ<Λ<ων > φ» το

θ)»<ίτοΐ' τ^Ι ΙΛαχχχβοιίων , δε* μες άναα' βίβχιον _^α$ νπί

«'« β'α«ΐ5'ρ«φ»(Γαί' . Τ« λβ/!Τβ "^τοατίΆΐτμχτίΛ] των μιτα-

Είο

Page 10: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

£ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝ.

ϊράσαίντ* ία ά&ατκΗ τ">«ζ ό* τ? έζαπλρ σ-υΆο^ρ »

έϊ&γ&χς', $ Ι» τ} » Φχβ&.*1χ Βιβλιοδ. βιβλ. Γ'. χίφ.

12. »/*. Β'. <τίλ. 334• Λ&'βΊΜΜΚ ο# Δοχι'μιον»

■':. ΗΗΔΔΙ.

ΑΘΗΝΑ Γ ΟΡΑ Σ.

Α'^ί-α^ορΛς »>» Ακραίος Φ/λόβΌρος. «70$ δ/α* >>α ί'^τβ•

ρίσνι να α*7•/Γρ«τ<ίΙθίί χαταν 7ων Χ&ς•ιαΜων , »'θ«λ»β•ί ?α

αϊαγνάα•ρ αφότΐρον ιπιμιλως τίυυ $είαι> Γραφίω , δ/α ^«

7ΐ"λ&ωο~$ άτυχας τίυυ χατ' άυτων φιλον&κία» , ο*τ/ ό'μ&ις

ί>α κ&ταο•βνο•γ το φως τκ Ευαγγελίου με τάς πί&πλοχάς

των λόγων τα , εφωτιο-$ιι ό£ αυτκ πεζβίτόπρον , Λς-* ^πΐ

^/ώ)'ϊ7»ς Λ Ευαγγελία , εγιναι α'λ«θ«ς δ/δασκαλος , ααρος-α.-

ηά,'α'ας ί* Αλεζαώΐρ&ιι, το Χ&τιαννικον δ/δασ•καλ«ορ , ο#-

φα κ) τώζ; ΤΙλατωνικίω Φιλοσοφία* 6ζ*ικολά'$Η ^ τον φι~

λοσ&φικων χιτώνα 'ίφίρί. Δ/ο δο* «αρίπα να εκπλήττεται

τινας Όταν ο» το/ς συγ^άμμασιν αυτά σωυαπαχτα Ιχνη

ΪΙλατωνιχων ιΰεα,ν , τας όποιας άζαιρίτως ας τάς νεζ* »

Τ/'ίί ■» Θ«β εκφράσεις τα μιταχα&ζίται , χ) α/ οποίοι ετι

γνωζ/ζοιται ψανερως &ς τάς πε& <αρονοίας Θεα. *ώ 7»ς.

5>-ί£Λ » >αμ8 /οίας, τ» οποία εοοξαζε αιρατερον . Οτι β*

μ&ο «ι/πς άπεςάλη ας Όρεο-βυς "Χπο κ»ς ο* Α'λίξατδρ&α)

Χζίςιχνας , ιιρβς ο^ καίσαρα , ^μ οτ/ δ/α ζώσης φονης.

μετ' άν$ όμιλησας, νπεραασι'&ϊΐ άυταςί ποϊ&οϊ των νεωτέ

ρων Κ&τιχων τ» ίπιβφχι^σι . Πί£^ν δί 7Μ* λοιπών συμ-

βίβηκότων^ της ζωνς τα δοι) οξ&ρομ&ι πεΖλατότΐρον , α'^' £-

η »«£/ » $α»α7* αΐ^ϊΒ καμμίψν Μητιν ϊχομον .

Γ*

Page 11: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ ΐ77· 7

Συγγράμματα.

ϊ^ϊιπ*£ίί ταν Τνγ-χαμμάτην τα , » νπιρ τω» Χρι&τιαγ&ν

Πρε&βεία (χει τίν) <βφοτήμϊΐσ·ι» , ΐτις). ταύτης δο*

αμφιβολία , «μ» , «ί ο Αθ^α^-ορας τίκ) *φύλ*£$

μόνος τα , » «ζφβς 70» Κακταρα τίω τταρξ^ωκον , ά',-ζς τίπ

γ» Μάρκος 6 Αόρνλιος , ^ β 1/0$ βκ» ΚόμμοΙος τ κ' δι

οΐρε&βεία α·νυυί^ζάφη ™ \ηη. ίτ«, χ«θΛ>ί ϊ%υρας ό Μο'-

πιζί τ* των Κχιο-άραρ χ) της ")ζ*φης άπίϊ&ξζν . («)

Β'. 7Ιε/>ζ; Αγαδνάνεω* γεκρώγ .

Ε'χτος 7κ'τωι> τω» δυ'» Συγγραμμάτων , σωζίταχ ΐ(ώ μία

.Γ«>»^ Ξ('ΐ£ηΐΜτ άι Οΐη'ιΙΗ μεταφράατάς «ς ϊον Γα^/χο» ο£ι-

ϊ&ιχον . Ο' Μαρίσιος θ/λ« οτ-/ ο ο-ΐ/^^ζΐίρόΐίς ταύτης είναι

*ις των Σοφις-α» , ό Β^αρτ θβλ« οία α^β» 7τχλοαό-

7τρον τ&ιχ ο-υγγ>αφία · Το Ε'^ανιχό» ομως <αρωνίτυπον 8ο*

^Ι'ρίθ·» ακόμη, ό Χκίτιις (0), Γίτβίρτ Κύπιρ (γ) ο

λα Κρότζβ (δ), άπίΰ&ιζου) ΰΐίζοΰικως , ό'τ/ τ£π> το Σύγ

γραμμα ^ναχ υποβολιμαίο» , οιν ο*οαΐί7Γλί^θ« "ώτο εγοΑ·

λων λ) διαφόρων σνγ^ζαμμάτω» , κ) ό'τ/ <? Σϋ^^ςα^ιίίίς τβ-

7* «τρρ Ιχϊθ7Ρ{ «ς τώ*> Α'ρχιηχπνικίω , ^ χρα-οχοϊκίώ

τΐχνίλ» .

Ε' Χ (ί 0 (Γ Π

7&>»> τί Α^ϋΡΛγβρα ΈκδόοΊων , ορ« το » Μάρτυρος

ϊας-ίνα /ίρ$ρον .

Λ'&ηΥαγόρου Λ Πηγαίου Φι\οΐτό<βον , ν:*ίίρ

{τοΊαγώγ ΊΊρε&βεία , κ) τ. λ. ο^ίδοθΉ υδπ» Ε'ρρίχου »

Στε?>*»κ, 7&Γ 1557· β'ί 8. Ε'Λ. Λατ.

(*τ·1» ίϋίί. άινιτα αίσια ΛροΙαχιΐιή Λιύαηαχατα , ίη 6)ί«6

θβσι ΌΊαιτί. αά Η. Ε. ριτήηιηι . -ΡοΙ. ΛΙιοη*. ί733* 8· Ρ·

209· _

(β) Όΐ οτ'ΐ£. ΤάοηΙατ. ΚοτηΛηνηί . ρ. 44·

(γ) Παρ» ιμ Φ*#β<κ· •V1· ε. αιλ. 88,

(ί) Π«/ι« ψ ώψ ιόμ» γ'. «λ· 184.

Page 12: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ι ΑΟΗΝΑίΌ'ΡΑΧ.

ϋυ νΓ3γ & ρΛΓίίΐί Αγποιιγ ,.έοπϋ εη Ογρο ρ3Γ Λιύιηαροταί

Ρΐιΐ1ο5ορ!ιε ΑιΗεηΐβη , οοηιεηηηΓ 1ε? Λιλοπγϊ. Ηοππ?5ϋ« (12 ΤΗεο-

βοηε & Λε ΟίΐΛΓΪ<3β, άε Ρ}/ί«<:ί<1ρ$ & <1β Μεΐ3η§οηϊε , α Ρ3ΓΪ5 ,

εΐιβζ ϋβηϊεΐ Ουίΐίειηοπϋ. ι<5ΐ2. 1 2. Τούτο όξίδοθκ «ρρότίρΌτ

~~ 1599• % •**' '"** ο-υχνάκις. . ~_ ~

.:.-" ΗΗΔΔΙΙ.

ΑΤΡΗΛΙΟΣ ΑΝΤίΐΝΙΝΟΣ.V •• . . ..••.••• , - • '.;

Ε 7^• *? Ι2ΐ- 0ΠΤ6.3". τω ΐΰο. έτη.

*χ ...... ■- >.....

™*<ίρκος Αυρήλιος Α'ντωηος , «ς 7κρ αυτοκρατόρων της,

Ρώμης, απέκτησε μεγαλύτερα» φνιμίω λτγε τώ^ μά§*σιρ

χ) νόφι'αΜτα 4*£$ί . κίο τΙ/μ βασιλεία» τα , «τ/^ χ) χοιιως

6 χρυσας αι&ν αιομαζετο . όντνς χαηγετο οζ έπιφου/*ς γέ-?

νας τ»ς Ρωμηζ, ά τίνος »' γονέα α»αγεταχ είς τυν Νάμα} ,

ε^ο^'θ» τ^ί ?72• *7« τ»? Ρ'αί,αχ,', ό'ζτίρ «ς•/ το τα Σίοι»-

ρος 121. ο πατηρτα Κ'ννιος Βίρος ίχαλεΐ™ , οςις Χττθα-

«μι» ί<?ος , ανεοεγρη την ι^ον αατα ο πατηρτα , ύ ο^-ο/ίς

μ?τκ μεγάλης επιμελείας αυίί&ρεφι ην εγγονό» άυτα Αν-

•Πύνΐ'.ον* εως ά ο αΐ/7τχρα7&>ρ Α δ£/α*οζ τερ ελαβον &ις ττχ

βασιλέα ^ )ί) (κ νίς αγάπης τϊιο οποία» 'εδ&χνί Όφσς τοΡ

ρε»ν , Α ννιον Ουεζί-σιμον τυν ανομαζεν . Ο νέος έχων μεγα-

λΐιχ. επιθυμία» είς τας μαδήσεις , έγινε Ιιόλα έκδοτος αυ

τών , χ} ας ολίγον καιρόν έαπάΰαζον ολας τάς τίχνας ι^

έπιτήμας η κούρα τα , χ} εφημίζετο μεγάλ&ς , ΐο^ίως δί «ς

τώϋ Ρ'κ7Γε/κία) , ίδ/δαο•χί75, -ϋζσ© 7» πε&φνμχ "Ρ'νιτορδς τωρ

ν'αμα'ιων Κορλιιν/ου Φρό^», >(ά) εις τίυ) Φιλοσοφία» νζώ

Χ«^7« Χαιρανεούς , Ικλ/'ν Ρ»?-/χκ , Κλαυΰίχ Μαζίμχ, ^

Κίννα Κατάλχ. (επίμεινε δ? παίτα εις τί/ν ΣτωϊκΙα> , ι$

'ττέφερί , πωοιοιι ετι αν ολας της σκληρότητας άυνις )

νκπ 2ί Λακία Βολαο~ίχ Μοκκιαυνα , ί'5/^Λ^θ« τώο ττολιτι-

■χ

Page 13: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

<:Λϊ1ΕΘ. ΤΩ ιδο» .·.·$

αΐυυ γ χ} τΐω τίχι-Ιω τ* ^ιοιζϋν . Η* μβτζχ ταύτα $ιο!χ.νια·Ιζ

ϊ», τα <τυμβίβνιφτα χ *ϊς τα όπτΐια, , * πίσ-ον « ο'ικο-^ζν&ίΛ

ΛντΖ , ίΐούκαχ εϊς άυπν ΰ/αφοριτιχας άκοα&αζ , δ/α να φί·

ρ/ί «ς <&ραζιν ολα τα της μα&χιπάςΏί . Οόττς αφ ίι α*ί-

/?» *ίς ττ^ αντοκραπ&χον Βρανον -πίς Ρ άμκς, ώ$υς ον/χ»-

«ΓΟί' ολας νχς α>αβτιοτητας μς γενναιότητα , (Ιιωρ5,α\σ,ί τα

»« πολ ιτάματος , ΐκατιτίράίϋΊ τα μ·&λ των 07Γμχο4>»'.»_,_

ννι^αρί %ολ&<Χ) 'ίφίρι 7Γα»ταχό§<^> τεχνίτης, ι@) Ιιΰαιτκα-

λας , «ς όποίνς μΙ μιγάλας ττλνιρωμας κ) χαζ}α-μ*τα, ι-

*ιμα , ^α) ΐ^/ύιζί τχς νωάρχς ^ αμελείς φιλοσόφχς 7»ς

ν άμίΛς ι ο'ί τικζ κδο# καλόν εφερον «ς τίϋ> πατζβ>α.τύν Λ

κ> ω·/ λόγω , ο Α ντωνίνος έδρεπε να. όνομίζεταχ Μαχα^

ριοί άντοτιράατοορ , και ό ατασ'ηρ σ~ηί αίαπρίδο! υ α*

»ί Έραόνιςτχ ύίν χατΐ7τεί$ιτο είς τ*ς εχ$ρχς η Χ&<ΓΐΆνΐΓμ*ι

να \α><τγ κ} αυτός τΐυϊ γνωμίιν τα , «ς 75 ν κατα Χ£Λ-

^ιαυναν οιαγμόν . Κπε^αχε τι$ ΐζγικοςω ετει της κλικίαςτα»

Σ ν ■' : Γ Γ

υγγραμματα.

Ο ΑντΜ^Γ^βς ^ α> ώ ήα-νχαζο» - ϊκ Των 7Η&ασασ'μαν της

ίΐ3ΐχ.ήο·εα>ς , χατΐγίνίτΌ εις τίυυ μελετίω , «ς τκς φ/λβ*

<το<ρ/κας Θί&ς/ας , ό£ συυυί^ανται λ) τκ δώίδίχ* βιβλία

τα μίχϊλ τ& οε ^ττΌσ-ω^ζντα , έπΐ'χαφομονα κατα π1* Σβ·

λωνα'. ειι εαννυγ . 7α όποια επαυνχνταχ μεγάλως, ^α)

παρατηρείται ζ» αυτοίς , βτ/ α*<<ί> 7»ς ^όόβ-ίώις ι» Χι?ί5"/«"

νιιτμν, δο* «7ϋν δ^ατοι» >α γ>χφω<η κατά τϋτον τον τρό·

ττον . Έύ^/α-χορτου όν α'ϋ7τΓς δ/££Ηταρ^ιοναί "^στολο-^ΙαΛ ' ττί^Λ

ϊής ατκληρότΗτύς τίω έποίαυν χατατων Χ&ς'ΐαΛ>ων 'ί§ΐΐζεί κ^

μία κλ/σ-/ς με^άλ» 7ΐίζ). τής τη Χ£;?·« δ/$αο·»αλ/ας . Τ/-

*ϊς &ίλαο·ιι> οτι τά σωζομοχα ταύτα βιβλία ώναχ ΐττιτομ»

ο*ος μπαλού Χυγ^άμματος , α'^' &νηχ τη^ουνον , . οτ/ ί

Α'ντωνίνΰς δο* σΜΛ'ί^οα^ί ς-οιχιΐίιίως , α/λα μόνον ' ϊας- θίΛ»·

£/'ας τ» τ»λς «ατα καιρόν ^οςυχέατας . Ο' βαδδαϊος νυχ>ΐ·)ζα~

4« εΐσαγαγΙ/Μ &ς αυτής . Σάζοιτχί ,ίτι μες^και

Έ,7Γί&τλα< , α'^« . 40. γνίοΊΟν ανταν αμφιβάΑίτοίι .

Page 14: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίο Αυρήλιος Αντωνίου• « * ■

Ε' Χ ^ 0 ί" £ ί ί .

Μάρκου ΑΎττοοτίγον είτ εαυτόν . Μ. Αηχοηίη'% <Ιβ

$ο ίρ5θ ΙϊΙ>. XII. όζιΰό$*ισα9 Ε'&. Αατ. μιτη σημειωσ-ίων

η Ηι>λα*'δρ», "ύυη Μα£,'»>» 7&Γ 1558. «'? 8. ανΤιγχζ}ω. ,

— - Κα< •ώτε Θωμά ΓατηΜζ}.αυ ο* Καυνπχβ&γία. τφ

ι6$ι. «ς 4• ;

Κα< •ώπ& Μί&ίχκ ΚατααβωνΗ ο» Λορδρα 7$Γ 1698. «ς

φυ'λ. Ενχδο<τ/ς α^Γ».

Κα« έ* Λ«>{./α τδΓ 1 729* &ζ 8• •ώκ> Χ&Γβφορ* Βο'λ-

λί, ΟΗπεΓορΗοπ "ννοΐΐβ .

Κοά μίΐά ταύτη αΰπ$ι , 7&Γ 1796. «ς {.

ΗΗΔΔΙΙΙ.

Αδριανός.

Ηνκ/χοι£ε ττες^ τα 1 8ο.

Α'$£ΐα»σ;, «ζ π!^ Έοφιςων , «π» **ο τ/ίο Τι/ρο» 7»? Φ$**

ϊίχης, μαΒαης δ« Η'ρα'δ» » Αττ/χ«, ι£ δ/α'δοχος » ^β-

λ«'« «κ» έ^ Α'θ»»Ό/ς. Ουπς ίτιμ&το μιγάλως ι3δπΐ τί Καί

σαρος Κνπίν'ιρχ , χ) δ&ρα βΊ^α ιίζτ' ακ» «λαμβωα . μβ-

τ» 7ε•5π« δί άπιλΒαν &ς Ϋαμίιχι^ ΰιΰχσ-καλος ϊκεΐ ϊ^ίίμα•

τιιπ , ^ μυθικός Γραμματβς 7» ΚομμόΙα . »' μιπχξυ τ^ί

Χοφις-ω» υδΠ)'λ»>|./ς » «π»1 7βΌ μιγάλγι, ω?8 χ) Τοηι ά•

νομάζιπ . ΑπίΒωιιν εις ΫωμΙα» τφ όγΰοηκος-ω ίτ&ι της «'-

λικίας τα . Κ'* 7^ λόγων τα (τάζονται μόνον μ$&χα ^η>-

σπάο-ματα , ί'χδοθο»τα -ώτο ϊ« Α'Λατ/κ .

Ιη Εχ«ιρΐί$ Ογοχογπιιι ■5ορΗΐ$κίΐΊΐιή & ΚΗοίοπιιη . • Κοηι*

1641• «5 '4•

Page 15: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΑ ιβο. ίι

ΗΗΔΔΙΙΙΙ.

Φ Ρ ϊ Ν Ι Χό 2.

Η"κμΛξβ 'κίζ) *ώ 1 8ο.

Φρόηχοζ Α'ράβιοζ , ί?ί %$ 2οφι?£ρ , ν>π» ^η τΐιυ Β/-

$»ι>/α», >£ Β»θ» μίτά κλίας ϊηΐ τ»ς βασιλείας Α'ντωνίν*

$ Κομμόΰ*. Ούτος πινίχα-Ιν ο*β μίγαΣόγ-χαμμα }] Πα•*

ραο-κενη &ο<βιίττιχύ , «π>/ "&π>θΜΧΗ 7»ς Σοφ/Γ/χίίς , β**-

^ζαιρό|ΐί04Ό»' , <τωυιςάμο#ον "%πν Τ&.ακο>πτχ(7Γτη βιβλία, θξ

£ν ό Φώτιος ο» μοκ^ οαίγρωτον , «'$ «μας δ* ^°* ϊ*™*1"

«νίσ-ώίθ», «>» ο* (ΐΐρονΕ'χΙογαι Λ'σ-αηχώτ Οτορ<£~

ίΤωκί χαι ρ'ηβάο-ωτ, ϊπι}ζα<ρόμα>οι> .

Ε' χ <? ο'-ο- £ * ?.

Φρυνίχου ΈΪηΧογαΙ Α'αΌΊ,ηωΥ ΟΥομανωτ και

Ρ'ϊΐβάϊϋοτ , ΡΗπηκΗί Εε!ο§χ ηοπιίηυπι & νδώοπιπι Αιιίοο-

πιπι . /"«"* σ*μ&ω<πων όζ&όΖνι •ώπ> ΐω'αίνου Κορηλίου

ΤΙάιβ . ΙοΗιηηβ ΟογποΙϊο «1β Ρ»ην/ . ο» ΤΜ§β£Η βά ΚΗεβτ

Page 16: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΔΑΠ.

ΜΑΞΙΜΟΣ.

Ηννθα ι#ζ£ το. 1 8 ο. ετο$ .

Μοίξιμος' ό ΐχ Τΰρν ι £ς ίων Χοφιςτων £ Τιλατωνιχαρ

"λοατόφωρ^ ήκμαζα νις τον χαιρον ■» Α'ρτωνίρ* κ) Κομμό

βτε χ) «ς V αίμίχυ παρίγονίτο' αϊ ομ«ς ι£ <®ρ$προν ' ϊς-ά^Λ

είς Ρ'ωμίυυ χα^ώςτινίς 4υπΐλαβρρ , «τα* άμφίβολον , 7»τβ

/αοί-ορ «ρα* βίβαχον ικ τίνος . χορογράφου ίν ΤΙαζ^οΊοις^

τπ&ίχον ης ΐπτα Έρωτας λργχς , ϊπιγραφόμ&ορ ί Τών*

εΥ <τγ. ρ'ύίμτι δια'Χί^'εωτ '.'&ηι σίρώττητ επιδημία/ ·

§π·«δ>ί κ) »' δ^τερα 7» ί7τιΰημία δο# «^δρίίτί »α ν2ζτπ5τ5-9· ϊί

«βράτη , β(β<αότερορ όμως είναι οτι ο Μάζιμος ' χτος δο* β-

χφμάτιο-ί ΰάάσ-κα,λϋς »> Κ ντώνίνχ , α^'α/^οςτ/ς Σττο/χοι;

Κλαύδιος Μάξιμος καλάμονος, ο δί νμίτιρος δ/ετ&ι^.* τά

ΤΗζβκοτίρον της ζωής τα έν τίί ΕΆα'δ/ , ^| 7ΠΖ/.οτοΐΐρογ

αϋ^ο δο* μας «>ό* ^ως-οί» .

Σ^οιτα* «τ/ 'τΐοεαράκοντά χ)1 α!ας Λόγοι) Χάι Λίαλε-

$ειί , τα ό/70/α Ια#σς ο Λ«τκα£ΐς «ορωτος τα ιφνρζν &ζ

τΐιο 1 πχΧ/α# , χ) 7α ΐχά&κτί τω Λαυρέντιο) Μνιδ/κ» · τα

ΤΙα&οΊοις χειρόγραφα φυλάττατι μία» α^ί&ο τα^/ρ ,

τταρά λοιπά * «' επιγραφή των «νρωτων ΐπτα λόγων *-

σημείωση ανωτέρω , τω*· δί λοιπών Φι"Χο&οφονμετα (πι~

•γράφεται . Τα σ-υγγράμμ,αττζ τα Μαζιμα ίπαινϊίνται μβ'

γάλως δ/α' 7ο »'δν «ίμ^δί» 7»ς ρητορείας τα , χ} μάλίζ'*

4 Κατανβα^ος ηκΙ1ί:ί$5;πΐιιπι ΡΙ?.ΐοηίοοπιπι τον όρομάζει. πί~

\

Page 17: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ ι8ο. »?

5ττ«, β ΦαβζλΆίος (α) /#*ρ«5 »' ό*•ρΛΓ**ς«»•

Ε* κ ^ σ <τ • ε > 5 •

ι

'*" ϊ

Μαβαου Τνρίσν λόγοι χαί ^Φ» • &Μ**

<γμ> 70 •Η»*»*" ο» ΤΙαζκτίοις *$ 1 5 57• "ς„ ' . „

Κάί £ Λ*^*, Β*τ. ™Γ ιδΐ4* «« 8' **,Μ **' **;

μαωσβων τ* Δα*. Ε'Ϊιό-/» •

/Κί7α πιάτων νημ&Λίμαΐων , ικίοτις ά?^ν .

Μ*£. Μ3χίπιϊ Τγήΐ ΡίιϋοϊορΗι Ρΐδίοηίεΐ άΪ58βτίβίΐοπ« ,

&άό&9τα» ν» Λό^ρα (ΙλικΚιη) ^ 1740• «« £ ^

!««»'. Β«ρδ. -νν3Γ(Ι. ββίη ί^οστς., £*«»»*£*«?'»«'

ΗΗΔΔΠΙ.

ΠΟΛΤΔΕΤΚΗ Σ. / γ

Η'κμαξε ττες; το ι8ρ.

(«) Β^λ. ΕΆ. β,βκ. Δ'. «?. »3. §• 8• •**• Δ'• "λ* 32'

Page 18: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

14 ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ*.

%>ι &ς τίρ η Αεζιφωχς Διάλογοι/ . ΤΙαρίτείνί 5β* ΐυ» βίοι»

ανη μίχζι των ττ&ίτε $ όγΙο»κορ7α έταν. ■

Σ υ γ γράμματα.

&.απι της μαρτυ&ας τκ Φιλος-ράιχ κ) Σκ'/δ\χ, φαίνίται ο•

τ/ ό Πσλϋδίί,'χΗς (Γκυ/^ρα-φ* πο&ά ^ διάφορα βιβλία ,

οι οι ς επαρατηρείτο πε&.ατότερον ως Κ&τικος των αΤ&ων

ντάρα ως. Τυγγραφ&ς ιΰιος . Το μόνο* εκείνο η οποίον

%μ&ιν&> εϊς ήμας είναι π ότοραΡΟΊχόν εκ Ιεκα βιβλίων-

σωυις-αμονον , εις 7ο οποίον βρίσκονται διάφοροι λίζ&ς εκ.

δ/αφόρα* συγγραφέων συυοαγμνίαι , δ/α τω»» όποιων φανέ

ρωνα τας ονομασίας ποΤλων χ) οιαφόρων πραγμάτων , ως

ζτΛρ." χάρ. σ*α σ"ο£ οίκον &χενη , σ"α συν ράαττσν έρ•

γαλεια, χ.τ.λ. Το δ« χρονολογικόν 7ο φίροι> 7ο τ« Πο-

λυο&κας όνομα , αναι α^Ν.»- νεωτέρα τινός Χ&τιλ»χ σωαω-

ννμα σύγγραμμα. .

Ε' Χ ί Ο (Γ £ ; ?,

ϊον'Χίον ΙΙθλν$£ΐϊχθνΐ ΟΥΟβ,α(Τ<Τ17θ6γ. ό^βϊόθ» 7ΐί

<ηρωην ζ» Βονετία. παρά τ&Γ Ανλ^ 7&Γ 1502. εις <ρόλ.

Και ίν Φρκγκοφ*ρτ τα0 ΐ6θ8. είς 4• Ε'^> Αατ• ι'το

λνοΐίεβηςί 5βΒ&ΓΪί . ϊονλ. ΠοΧνδεύχονί όνοβαεττιχότ .

7«//'ΐ ΡοΙΙιιάί Οηοηΐίίίίοοη . Ε'^.. Λατ. μίτα δ/Λφορωί' <γη"

μειώσεων , παρατηρήσεων , >£ πίνακος των Αίζιων . ό^βδόθ»»

ό» Α μς-ιλοΰαμιΜ ΑτΆΐΐύχά&νηι βχοβ". νν«5ίεηΐ:ιη;ι > "^ 1706

α» ο«β•< πμβ/ς «ς φ»Λ. £ αοτν «5"/ί" » α^?•» ικοοσις*

Page 19: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

15

ΗΗΔΔΠΙΙ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ,

Ηνχμαζε ττεζ/ το 1 8 1.

ν-' Θεόφιλος ζτος ρομίζιτΛΐ κοινώς άς ϋς των Έΐ$νικων ,

βν«δ» μόνος τα γρως/,ζίτ&ι , ό'τ/ δα* ΙτγΙϊ&Ο» Α ραςασιν

πήραν, α'^' ο μίταφρας-ήςτν Γίρμουιός ^σπ>δ«ΧΓ!>« ί* τω*

^το<Γωθαί7ΐι»' βιβλίων ίη ότι ν>ην ΐ'κδαΤος , ί * τ»ί τω* Σαο-

$&χαΐΛ»' αάρίαως , δ/ότ/ ο Θίόφ/λος δο» α»αφί'ρ« «ς χ?*

?ε*'α μβρος , οτ/ αυτός Όρότιρον νπν βχοΌτος εις τΐώ &}>ω-

λολατρ«'α* , ί'χ •ης οποίας ίϊγανίζιτο να άποαπάσ-γ τόρ Αυ•

τόλνχον . Ε χ π κμομτΊη ομάς , καλ« ης ΙΊίδα<«ς «ρο^ίί'ίς'ί-

ρ»; 7» , ι£ 70»» Αβραάμ ιοροπάτορα , χ) π* Ααβϊΰ πάτερα .

Δ/α δ« 7»ς <αροο•(%ϊίς α»Λγνα<πως της $(ίας γραφγις , ^ω-

ζ/τας τ/ω αλΜ^κα», |^/*ί Χ£/?•/αι»ο?, ^ τοί» χΐς Αντίο*

χ&ας ϊπισκοπικόρ $ρόνον κατά η 169• (τνς δ/?δί£α7ϋ , π»

οποίον , χαίβ τον Ν/ΧΗφί'ρορ τ&ια'χο^τα , κατά /«ο* δί το/'

Έ,ΰτΰχιον , εϊχοσν Ιτ» ΐκράνιτι .

Συγγράμματα.

ο λ/^ον ιαροητΐρα "&7Ό τον $αυΙαηνιχ σ'ωυίγρα^ς» ο Θίό-

φιλος τ&ί'α βιβλία Όρος Αΰτολυχον τίνα πίπαΛθάιμζ»ον ^

ί'ραΓ&υ τ»ς α'λ»θ«ας ϊδριχόν. Ο' Δοδ/3<&. τκν άποΐ/ίει <&>

ί'όί* άποχροντος λόγου , «ς ά^οντινχ νιωτίρον Οιοφιλον

Αντιοχία , ακμάζοντα ϊπι Σί/2»'ρ« , $ άπόδιχνύΉ ότι ^

το τζ}τον βιβλιον (γράφη <αρό των ά^αν ύύω, ο δί Βολ-

φ/ος ίπιβΐβαιοΊ οτι οΌχκγράφιΐΟΆΡ ως 'ίχχοΊ , χαθ&ς ?>««-

>ίταί ^ο τα ς αρχάς των ί πλίω παρατηρ&ιταχ Οτι το <αη>ω-

πρ *) τξ/τον βιβλ'ιορ δο* «<ό< όνϊίΛίί • Ο Λαχταή-ζος ••

Page 20: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Τβ Θ Ε Ο Φ Ι Α Ο 2.

7τίγρα-\.β 70 τ&ην βφλίον άε Τεπιροτ'ώυΒ . (π&Ιη *) π*•

&ίχ& ίπιτομικας μιαν χρονολογία* 6ζ αρχής κόσ-μα μί-

χ& η Κ&ίσ-χρος Μ. Αύρηλιχ Βίίρ» .

Ε κ των λοιπών Συγγραμμάττύν τ» Θιοφίλχ χΰζ» άπι-

σω^η , τα δ« υπο το όνομα Θεοφίλον νΛομΥημάτωτ

βιβΧια τι,ν&αρα , Τί/^ιγρχφ»α•αν υπό τίνος οΤ&^χ νίωτέ•

ρ«, « χ.α$ως πζρατηρθίτΆΐ , τϋτο ««όκ μΙ<χ ο-υ^ογη πολ

λών πΐζιοΰων ΐχ. των κ Κ.υ•®ριχ#χ χ) ϊίρωνύμχ συγγρ&μ.*

μάταν , »ργον Μονάχων τίνων .

ΈΪ Χ <ϊ ό α- ε ι ς.

θεοφίΐον Ε'&ιβ-κόπον ΑΎπιοχεία! βιβλία <τρία,

αρότ ΛννοΧντΰοτ , ά£*δοθ»•"α» τ» <®ρωτον ο» Τιγαξ/ύ>,

ττ/ 1546• «? ίΐ'λ.

■ Κα» ί» Εασνλί'α 7&Γ ΐ555• ο» »ι>7ς Ο'ρθοδοςο^ρα^'ί •

ΟΤ ίΓβλ. 2§5• ι

Κ0(1 ΐη ΑαίΙίπο ΒίΜίοίΗββκ ΡΡ. Ρ»πϊ . 1624. • «ς φ^'λ.

Κί« /δ/ως, Θεοφίλον Λ'γα-ιοχείαι βιβλ. >'. ΤΗεο-

ρίιίίί 5εχή ΑηίίοςΗίηδίί Ερίδοορΐ , ό^ίδο'θ» υπο ]ο]λ. £\η\$ι+•

Υίο\ΐλ έ* Α'μ,βχργω πβ ^"]ΐ\• &ς 8.

Και μ#ηχ πίν » Ιβ^Μκ Μαρτβρος τω 1742• ε*5 £ϋλ•-

■ [.• :•-•••■ .:

. ' . , ■;*•. .

. Ο

. ' < ΗΗΔΔΠΠΙ.

Άργςτει ΔΗ Σ.

Εγοι/. τ^ Ι.19• λίγε θ. *ιβ? 189•

« χ&τ ά?Λ. τ$ 1 99• *ΤΗ •

Αθλιος Α'&ς-εϊδας ϊγονν-ή&η οι» Αδ£* ινουττΰλ λ της ΜίΛ

ιγ/λ; ϊ»ς ρχί -Β/θυρ/ας χ&λνμαίη;, τ$ 129. £τ£ί ^π> Χρ*

Page 21: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Π £ Ψ I Τ Ο 1 99- ι?

κατά ηρ "ΝΙχα-σον , κχασον Η'ρ&δώ/; π» Α ττιχον > Κ&ςο·

χλ*ν ην Τίΐρ^χμινον , χ) τον χοινον $ιΙάο~κχλον της Ε'&ά-

ϊος Αλίζαυνΰρον τον Κοτυχϊον , ^ το* Πολί^ορα , ό'η? 194

Όράτος των μχ^γιτων ήτα Ι/ιφνμι'ζίΐο . Μ«τά ταο τα απ*λ-

&αν ον Χμνρνϊΐ Ίιίτ&βον ί'χ« , ^ ϊπχινέίτο μίγχλως

νψ όλαν τω» ΣοφίΤαν δι« τ? τΐυυ πολναοί^Ηχν &φρχ·

ί«α* άντϋ . Δ<24> 0Λ·όμ/ζί προτίρνμχ το ^α λαλίϊ τ/^ας

» <ΰφοχ&ρχ , δ/' δ β'νης ττοτ» δο> όμίλια χα&ίς μ$γάλνις

<πφοίττιμχσ·ίχς , 5^ βλίγί <&φος τον Κοαα-χρχ Μ. Ααρήλιον ,

βτ/ αι//-ρς δο» ητον £χ ίΤίϋΓ ερονγτα>τ > αΛΛα :τοϋΓ α-

νίριδονττωτ . Ε'^αε/'&ίι μίΐκ ή Καίο-χρος Μ. Αο'ρ. Α»-

ταν'κα τφ Ι7^« τε»" όποιον χ) μίτα δϋ'ο ^ρσ^ς

■παρίχΊν^οΊ 9& οΛακοανιτνι τ'υυϋ Έ,μνρνΙίΜ , »τνς ι^β τ/ρος

μίγ$λχ σειτμϊί κατεκρ/μη&η 7 χ) οιχ το ό-πο7ον οΐ Σμυρ~

ρκϊοχ τα ίςικτχΜ ονχ χχλχαν Α ι/$&χ»τη αν τω τη Α σ-χλ»-

7γιη νχω , ίίζ ο» ^ ό Α εΛ?«δ»τί «ς »»< ίων ίβρί^ν , χα*

£«ς «ς ί*; ττατζ^δο; 7» νχο/ τ» ΔιΙς , "διότι δς# η-

3βλβ να Λ-^νΛς χοο-μιχχς ιΐζΐ'&ς . Η'λίί^ιρά^»

μςτα ταύτα 1/72*0 τκ Α ντωνίνα >(<μ Κομμοί* ή ψα «α» ^το

7ζΐς δκ^υο·.7»; ί'χδ«λίΐν«ς , όίχζν της ΡΉτορθίχς τα . Α'πκλ'

«ς τώιί Α/ν^ί//ί7Β>' ηαταρίς φαρυάς , τ/α» οποί ι» ^

7Γί€Λ8}-*ί<ΓΛΤΒ /«/^2^ τ»ζ Αιθιοπίας , ^.χ) ττίβ/ γω*- οποίαν

μχς ενοποιεί . ΙΙί2Λ τ»ζ ίδη&οτηπ»; τα απο&Ηχ.νΰον<ην οί

?»ο>ο/ϊ», οίς ^ χχυχατχι πίζ). τι!; <ΐίζχ$ης τα ο\Άί·

νείχς, οτι σ Α'ο·χλ»ιπιος , ο Σίραττ/ις , ^ ο Ιν<τ/ς τίί ίβ-ι/^-

β*ίλά>ο·αυν τΐω διραπείοΛ , όλο^ οτ; δα^ ΐατρϋ^ι όλο-

πλάς ' παρίτεικ δί τοΥ ^/ορ «ι/ι» μίχκ τκ ίζηχοςου η

ΐβίομϊίχος-χ 'ίτΗς της ηλικίας τα > χ) απ&ω.ζ* άν^Σμόρνρ ί-

πϊ ΚβμμόΊ* τη αότΌχρατορος .

Συγγράμματα.

0/ λβ'^Λ » Α'^Γίι'δ* ίθίίίρκντο «ς τον χχιρίν τα άς χρ·

"χΐτυπον > ^16 70 νίί <ί!/'£<*ο·κθί'Τί) ο^ιααιχρμζνία &ς άι/κς ο·

λ&ι αί ρντΰ&ηοίΐ ι,Ιίονιτίς , αί οποίχχ ττχρά Τϊλάψχι , Θ«-

χΐ/δ/Σ»)», ί«Η Δημο&ο*ιίΐ £οί.ο·χοντχι κ Ο' Α'£χς-«'δ))ς «ν*δ«?<

τΖαί «λ«θ« χζ/'ίτ^ ανϊώ^ , ^ βλοι» οτ/ ΖΓαρίτνρή^ηα-ιαι μί-

τ. II. υ

Page 22: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ι* ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

&χα σφάλματα, δο* ο•μιχριώ*ν όμως τΪφ νπόλ^ιν «V

»», χ) μά*ν όλοι οι Κζ/τ,χοι «ς τΐω των παλαιών γνω•

μΐιυ. Ε'χ των λόγων ίη σάζονται άχόμα τρεις «# ποντη-

κοντά, χ) Ιύο βιβλία πΐξ) Τεχνών ρ'ηανρικώτ.

Ε* χ £ ο V • ι {.•.

ν

Α'βΐϊσ'ίΐδΰν/ Λόγοι , Λτ\$νΑη ΟηίίοηΓ5. <££*ϊό$κ«•*»

ορ Φλωρεντία. τζ> 1 514• «ί Φ«'λ• «■"•' ΕΜφρτνΜ* &>"»*

ϊατροΰ .

Α(1ι\ Ατ'ανϋα θΓ3ΐίοηυπι ίοηιί III• Ογ?« & 1*«η« , μ«-

*» Ιιαφόρ/αν αναγνάηων όξίϊο'θ«β•«» »ρικΙ. Ρ»ι»1. δίορΗϊηαηι.

1604• «ς 8.ΛριΟτσΊδονί τα σωζόμενα άπαντα . Ατ'τΜίάΐ» ορο•»

βπιηίι. Ε'».. Κατ. ό» Ζνο-ι τίμοις μιτα στιμ&ωο-ιων , *£

ίπώ/ορδωνιων , ΟυΙ. Οιηκπ , Τγ!*Γ3γϊ , Ρ»1ιϊι?γ» , Ρ»Ιμ•ϊ »

δρίηΐκϊπιϋ , Νοπηίπηί, & Βοεϋ , ό£ίδο'θ. νπο &π». ΙβΜ>.

ο* Οζωνία β ΤΗβίϋΓΟ δΗεΜοπ . 1 7"• «ί 4• *ί« *"* ■«"»

■• .

ΗΗΔΔΙΙΠ.

Σ Ε 5 Τ Ο Σ.

Η"κμαξε ττες/ το 193• 'Τ°?•

• :,

2ίίζτοζ β Έ.%μπ&&χος, νομίζίται Α'φ&χανίς, χα^ως μο-

νοςτα μαρτυρά τίω 'ΑυβϊαΛ δ/ά ττΛτ&ίδΛ»} ϊ» οι όνομα

•ας πολιάς ι ον γ ίγαννή&η, άποτιοπα . εις αΑο μιροο πά

λιν ο άυτος φαΐνίταχ οτι Ιζ* ίίτβν "ϋ*•* τίω Αυβϊα» , *»"«-

$» χ) παρομοίαζα τα «θ» τω»- συμπατζ/ωταν τα μιτα των

Τίρμανω» , Ϋωμαιων , ϊνίων > Αιγυπτίων , Σχρβ" > Σχο-

θώ-, "Σαρματων, Σύρων, ΤΙιρσων , Σπαρτιατών, Θραχων] ,

Page 23: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Π Ε Ρ Ι Τ Ο 193. 19

Γΐταν, *) Κιλίκωρ. Τινίς (Τυγχίχσ-ιρ όΐφαλμοίως •ηρ $-

μΐκρο* Σίζτον /Λί »ν Στω'Ίκον Σίξτορ πρ Χχιραρί», •η*

Ζώάσ-χζλον » Αντωη-ρ*. Οντος όμως β Σίξτος τηο). * ο

λόγος , «* ριωπρος^ «««V» ,^ ογ/? ίχρίΐζΐ ττί&ι «γ τέλη -ας

ΧομμοΊίν, χ) %λτ αρχάς τϊς η Σίβήρκ αΰτοχρατο&χς . Α/

δ* τκ {άποίεικνόνα-ιν οτι ντον ίδριχός , ^ οτι ΐχρημάτισ-ζ*

Ιατρός &ναχ αναντΊρρητον , χ) οη ν>τον ίκ τ» ς των Ε'μππ-

&κων αίρίιπως, μ 'όλορ 'ότι τινές ην θ/λ*<τ/ Μί&οδ/χό* .

Ό' Φχβζίχιος παρίαρηο-οο οτι οι Ε'μτηΗ&χοϊ ας Λτί ϊ»%

ττλϋςον ητον Σηπτικό) &ς τας π&ρχζτωρ, χ) οχι οι Μβ•

$οΰιχοΐ^ ^μ %ιατ*το ο Σί'ξτος τάτο-ίται μόνος τ» «ς τίκί

τα'ζιρ των Ση,ίπτικωρ .

Σύγγραμμα τα.

*ϊ Σο^ραμμαπ* « Σ«£« αίιίχ**•/* «ς τ&υ τ»* Πί/ρρβ-

^βΐνν , «ίο/ τώ* Σκεπτικά^ Φ/λίτοφία» , βΐςτίιύ οποίαν «ίυ-

<*£ς δ/ϊ« ο**' λχμ<αφορ φας , χ) τΐΰ) ύττίραα&ι'ζίτχι μ§ μ».

-γάλΙω άγχίρΟΐΜ) .^ Ε'ρ ϊρ?; τΤί^ Πιίρρ»**ς αγωγής τζ/τί

φιβλίοιςτα έ7δ« ο* τ»χΓ/χβ>- %β>ιορ τιύν αξιωμάτων ταύτης

•ης αΐρίηως, π%β. τ* οποί* ον τοις λοιποίς οϊδίχ* «ι;»

βιβλίο:ς χατά τω» Μα$ημχτιχων, ΰΐίζωδικώτητίχ <αρχγμχ-

τά'ίΤΛΐ, αίτιλίγαρ νφος ηις γνάμχςτων. Το <αφωτορ βι-

βλ'ιον πίζ} των Μαθηματικών , «/-λ* χχτα των Γραμματι-

χωρ, το ΰ&τΐρορ χαια των Ρητόρων ^ τ$ Τξ}τον κατά των

Γεωμιτρων, το δ'. χατα τω» Α,'ζΑ^μητικαρ , το β, χχτά των

Α'ς-ρολόγωρ , π γ'• χατα τωρ Ήίπα-ιχων , π ζ'. χ) «'. χ«ττί

ίων Λογιχώομώωρ , 7ο &'. χ) ι. άτοιχιωτως χχτά τωρ Φυ•

σικαρ , χ) ιδ ιά. καιά των Η'^ιχων» Αι δβ βραχεία* Ιια•

λίζ&ς αϊ Δωΐις•/ κατά των Σκίπτιχων γ$γραμμορΌυ , «-

»Ό»7ως ^Οΐί^ορτα* ο» τοϊς τ» ηματίρ* Σίζς-χ Συγγράμ-

Ε' χ $ 4 τ β ί. ζ ,

Σ^α-ου Ε'μστειριχοϋ <τά ο-φββετα 5(χϊ$ Εηρϊήη

ορβ« . μίτά ο-νμαάχηαρ Ε'ρρικ* η Σχρφιι»*, όξίδβ'5•» ο#

Πβ&ιηΌ/ς τω 1 6ζι. ^ς ?ν'λ.

ν

Β 2

Page 24: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

10 Σ Ε 2 Τ Ο ϊ.

...... Ε'^,. Αατ. μ/τα σψμ&ώσιων Ε'ρ· 'Στΐφ. χαιτηαν

α.%.6ύ» 7Γ«ρ«τ»ρ«ν»Λ)>' *} σ*μ. ο^ίΕβθ» ιίττο I ο>α*. Αλβέρια

ΟΙβιϋίβοΗϋ Β. £1. 17 1 8. «ς φυλ.

- - - Αιαλί^εΐ! Λ'γζτιϋκεΰζοΊχαι , ο* τϊ ™ Φλ/2^χ/«

Β//3λ«?θ. /δ^δλ. 5·'· χιφ. 7· »ήκ· ΙΒ'· **λ· οι;.

ΗΗΔΔΔ.

* Α Γ Α θ Η Μ Η Ρ Η Σ.

Μίτα ■» ΐ93·

1

Α'^/Λ^Μ^ΐΗρΗς β 7» Ονρ3αν0ς ι/°$ » ιάατίτια ύττο ταν Κβ*-

τ/χιϋί λτι »ς βΕ/τ«χρ«ίτ0£/ίας Σί£τ/μ/« Σί/3ο'ρκ , ολο* ·-

τ/ ^5τ' α^ιβρ τάνσίταχ τω ι ί'. Αιωη . Χβίζοϊται νί-κ Βο'β

βιβλία μιας μιχρας Γ$αιγραφίας , νποα~υαω&εωγ <τηί

Γεωγραφίάί εν ΈΪαϋισομτ}. , ϊπιγραφόμαΐΛ) οί οίς αλ

λάς &ζ]ία-χ.οντα1 τινις άγνά&ς-χι «δ*ίβ·«ς . Ε χτος πϋν άλ

λα* ·παλαχω* Συγγραφέων ης οποινς άοης »μ§λί·οινο» ,

ο ΚλΛϋ'δ/βς Πτολβμα/ ας τιμάται νπ' λο» μιγάλας .

Ε' Χ ί 0 Γ ί / 5 .

Λγα&ημτίρονί \πηΊυπάοηων Γίωχαφίας , Βιβλ. 1. II.

Ε'^»νο-Λ«Γ/ρ. /Μί7Τϊ (ημαωαηων Ταμ. Τίπ&λ/κ , ό^ίδο'θ.

έ* ΑμΓίλοοΛμ· τ&Γ 1672. «ς 8. βρυλ ΙοΗ. Κ.εν€$κίη ·

. - - - Μίτκ σημ&ΰοπωρ λ) ϊπΐδιορ$οϋ<πως ιΐδτο Γαχ. Γρο»

ροβία , ϊΡ'ζ Γίΐιο^α'φοις ΐλάατο<τι .

Και έν ϊΡ/ζ » Ι· Χ«δβ·βί Ηικίίοηϋ Γία^αφ. Ε'λοί<τ.

Page 25: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

21

ι

■ \

! » »' « .

ν■: !*■'■

ΗΗΔΔΔΙ.

Σ Τ Μ Μ Α Χ Ο Σ.

Πΐ& ιό 1 93•

Σύμμαχος υιψ Σαμα&τΜζ . Κώταλ/τώ!* μετά ταύτα 7β ^-ί•

<ό; 7ρκ, ΛΛ-Βλ^ο* «ς τίω ΐ'^δαια», ο*θ« ^ ΙίΙτϊ'ρα»

ΤΠζΛτομΙαϊ (λαβίν , *»•«7« . 5ί φ) πΥ χζ*?ιαα>ισ•μορ ΊΙίζχ-

το, μ χυ&ας ειπείν , τβ^ Ε βιωνιβτμον . Εττ-ί^βρκιΓί τ[ιυ μβ»

ταφρατιν νϊς 7ΤΛλαζ*ς Γραίρϊς, υς-ιρΛ "&τβ τον Α'χο'λαι»

^ ΘίοοΌτίανα , «ζ τ^ οτγοΙομ -τπΖΗχτοτΐρον ίΊΰρίσ-ΐ^Ό» «ς

5β Γόνιμα «>^5ν «ς τκ$ λίξας . ΦχίπηΜ οτι 'ίκαμΐ τία> μΐ-

τάφρικην ϊκ τ* Σαμα&τικίί , δίο'τ/ -«^Εττφίϊταί 2γ* ο7»ί» β#

ΊΊατίρις ανΆφίρωΡΐ τι «)§/ γ^Γ Σαμ^η»»- , φ$ρνο•ιν &ς

μαρτυ&ίαν ιταίητί τον Σύμμαχο* , χαθας ^ ^ Α'χι/λαρ

7Γ€2^ πον ΓκΒαιαικ . Τα ^τοσ-αθο^τα τΐμαχ/α ταύτης Ίηζ

μίταφράσ•$&>ς £&ίκοντχι αν ΒογπΙι. <1β Μοπ(Γ»υοοη Ηεχ3ρϋ$

Οπ§ρηΪ5. ΡίΠί. ΐ7ΐ3• .."'.•»*

Και τ^« έ* τϊι » ΦΛβ&κί* ΕΆ. Β/#λ. Γ'. χΐφ. α»

§. ίο. τόμ. Β'. ο•»λ. 336.

ΗΗΔΔΔΠ...« * • . ■

ερμιάς.

Π/30 Τ» 200.

&'ρμι'ας , ίΐί ϊω»- Ε'χχλίιΛαΓ/ί«>' Συγ^αφίαρ , «ί-αί μί-

«ξν* τω»1 ομωνύμων » ο α^β'^Γίς , «ν«Χ)ί *δς» ΐζ&ρο- , ^

-

Page 26: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

<ί% Ε Ρ Μ I Α 2.

μα> π$ζ} ·ας ζωνς ί* £ νις χατας-απας η» Ι 0} Σιί&ογ&ς

νις βιβλιο&»χ»ς ταπ'β«ν τήοεχτιρ αυτόν &ς ην Δ'. Α/«ν

να * β^ο/ 7Γ«λα> «ς τί» Ε'. χ) ?■'. ο Ααμβίχισς χ) β Ύ»νζ»\

τον δίλκοΊν ότι ΐίνοΛ ο αύπς Ε'ρμι'ας Σωζόμενος 7ϊαλαμί~

?κος , ό χ) τίω Ε'χχλχΛίίΓ/ίίί"» ϊνοζίβ» ο·υγ·)ξΛ-\.χς % α

Κ«^'# ) οΊατχορπίζΗ ταύταν τΐυυ ^ιιάμΐιυ ^χπά&ιχνΰαρ ϊχ\

χ$ ~)>πνσ·ύ>$όντων Χυ^^ζχμμάτων τη > οτι ηχμαζον «ς »ς ^ό·

ι»»ς ό'ΐί {*θ*ί^*«θ(ί/κ » βίδ^λολατρί/β , χ) πι§α»ωτα-

«τ/ *ζ» τγ*£* η ήλος τ« Β. αιώνος. Σαζίται 7χτ»

*7Π%<χφομα>ο» ί έ* ώ 7Γ«£ί/τ«/^« χ) ^ιαα-κορττίζα τάς γνι&*

μας των , δ/α 7»ς &π)δ«£«Λ>ς 7ων ί*ι&9 της ·\,νχϋς , χ) τί

Φίϋ » 7Κ νυμπίρίσματάτΗ ομάς Λ-β4 & 2λ« ΓΟφΤΜίί·

£^ κ ^ · νπ ;

Ε'ρβίον Φ/λββ-βφ» . ΗβΓππαρ ΡΙιϊΙοίορίιί ίπίϊίβ ποηιιΐίιιηι

Ρ&ϋθ5ορ1ιοιυιη. Ε'&. Αατ. ό^ίδι&Η έ* Βχνιλία τ$ ΐ55£·

•ίς 8 ρβΓ· I. Οροπη .

Κα/ ίη ν«β«ί Βΐϊςυοΐ- Τ1ΐϋοΙο§θ5 Ογ3κο$, Τί§αΓΪϊ 15*0 ίοί.

,Κα< ίη Αικμγϊο ΒϊΜΐοίίιεοβ ρρ. ΡιγΪϊ.1 1Λ14. Ιοί.

Καί /κ»πΐί τ'ξί » Τατ/α*» ά> Ο'ζανία τ« 1700. «ς 8.

Κα /α«τα 3^ » ϊνςίν* Μ«ρτ. ό'ρ« » άρθρο*

■ ■ 1 ' ■? ^ «

- ΗΗΔΔΔΙΙΙ. .

Λ Ο Τ Κ ΙΑΝΟ ς;

Η'χμαξε μίταξυ τ» 122— 200. Ζτχς.

Λ«χ/«ος , πατ&$α άχί τχ Τ&μύσ-Λτκ -ας Τυζ/ας , β ^β-

>Ός χαθ' ο? ΐ^Οί'κ'θΗ χ} άπ&αβί ΰντχόλας ίμπβρά να) Ιι»-

. Ο/ πωηροι ϊς-οζ/κοί τα'ατκσ·/ τ$ν ^όνον χαθ' ο ν «χ-

^αζί ^|7»ξύ » ΐΖΟ.μίχζΑ Κ 200. 579{, «ρτί τ^ς «{/«χρα.

Page 27: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 122-200. 23

πζ}ας τϊ Αντωνίνν, κ) η Κομίλόΰου . Ο/ γονείς πυ ονττς

πτωχοί, αφιίρωοΌυν το> Ααχιανον εΐς τίιυ Αι$οζο"ιχίυιϊ τίχ-

νην , τίω ςποίαι/ ΐΐι^άβ-χιτο <8>^χ τω αδιλψρ της μητρός τα ,

λιδοζόω πι&φήμω , «'/&* #7Γ«δ») κ) κ τ?;^η λ£τ» »£«*» δο'-

βτκολος εις ην Ααχκυιβν , παραιτηνας άυτίυο άπηλ^ζν «ς

Αντιόχεια* , κ) «^«χο/Κ^θ» «ς τα; μα$ήσ•(ΐς , «ς τα; #-

3το/ας «λ4^ Ι^^Λλίι» ϊφί<τιι>) εις ολίγον χχιρον ϊχαμ$ μι~

•}άλχς <αρ\•)ό%*ς, ιφ π$ζ}χχςός (γοίίη . Καπ* •ΒρΛίΐΒί' δ/»•

€/'«7η Σχυίί^ορος ( 8«1νος3ίπ$ ), δι/<ταρίΓ«3•«; ϊέ *) *ΐ; »»

τβ επάγγελμα, μΐτήρχίτο μόνο» τίω ρητορεία», οτ? *} ττί-

βχ«λθί τίια ΓαΤ^/αν , Μαχίδο^/α* , Αχαΐα* , ΐ(£μ Χωνιά»,

Και ΐπειΰη εις «ύχας τατς οοΌιποεί&ς (κατάλαβα/ οτι ίλαβί

χλίβ-ιν τίνα «ί ματαιότητα εΐς αξιώματα κ) εις πλάτη , κ) οχ/

*ΐς «ρί7«ς, $ «ς α&* Όροηρήματα τα οποία ςολιζχν το»

%<τω αί^ρωπον ν παρχίνκτας κ) τίιυ ρητορΐίχν , χασαθ» τ&»

φιλοτοφι'αν , *ίν/ς ς-ολ/£« τη «Β» τ» α#θρ&>ν» , χ*τ» το

«β^'δ^^Λ*» ΣΑίχρα»; , ;τϊ2< της οποίας <η»%γματέίονται

χ) τα πλείς-Λ -ήτα Συγ^ζάμματα' >(α) χα$ως ατός ντο» φί

λος όλων των αρετών % τοιατοτράπως χαηφρόνΗ τίιυ κακία»,

κ) νζίχα τίω πιχροτα7»ρ χολίν) χατ» τ»ς Λφρβτκώις , ^

άλαζωνίας τ$ φιλοτόφων ■,τ*ί αιώνος τα λ} τ$ παλαιοτέρων .

Η' ίΑόΙθί^'β » πε&παίζειν τα παίτα , »τ/ς «το* μεμιγμί-

η μη πικρότητας , ζταρί'τρί^,ον «ς •ώτοφ/α# »ς τταλαιοτί-

ψας κ} νεωτέρας ϊια να τίν χαταγοραταν , «ς βθίον , κ) /»' ό

λον ί'τί τ/νες ϊο» υπερασπίζονται χατά τατο, δο» έμπορα»

ομάς να άρνη%ωο~ιν 'όη αιΐτος ατον γλος εκΒΰτος ος τία»

Έίπικάρ&ον Φιλοσοφία* , κ) οτ/ >ίρ^«Γ0 τώ χίς -φ"^^ λ'^λ»

νοτιά») ^ '*τ' *η Ψυ<Γ'*Β «φάρματα $ίν τα άνόμιζον αζια

ζντροπης , χ«θβ)ς >£ όν το7ς $/αλο>•ο/ς « πολλάκις όμιλπ

ϊξω τη Ιίοντβς . 'ότι δί αι/7ος ϊο* ίδί'^θ•» »•07» πν Χ^Γ/λ-

νινμον , γίνίΤΜ δ»λο* «χ τίίς όλίγης γναοΊ&ις 1*ν &χη π*-

£ΐ !^Γ Χιζ/ις•4'ΜίΐχωΊ> δογμάτων, τβ' 05Τ0Ϊλ σνγχίει μιτα των

ϊήΐχϊχων. ΈΪπι της τ« Μα'ρχκ ΑντωνΊπ αύτοχραταζ/ας ΐ-

Γα'θ» δ/β/χ»7»ς «ς «V ^/ί'ρος τ»ς Αι'γιίπτχ , καθήίς ο /δ/βς

7σ μαρτυρώ (α) . Εκ » χνς Ποδ*χ«ς ϊγκωμί* ρΑτδανβ-

(«) Α'ΐίΚογίκ Ίΐιρ! μισϊίφορ. $.12.

Page 28: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

24 ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ.

ι

μα> , 'ότι 'ΐπχ%ε *) ^ιό τΖτο το πά$ος , Ίνως ψ» »χ τίτα

άττί^αΛΟ» , ως συμτηροάνα&ιν' π δέ' βτ; κΛΐΓ<τ«ν^ί'^θ>ι ιί-

3Γο ι^Γ χυνων , «*όι μυδος .

Συγγράμματα.

Ε* τω;» τ» Λνχιαν* Συγγραμμάτων , α-άζίτχι ένας μιγοί-

λο; αριθμός , οι» ο/ς φχίΐΐται 6 άπχρά7)^χχης άπλας

γλυχυταπς. Αττιχιο-μός χ) μ τ*τ« πολυμά&ειχ , άγ~χι~

ναιχ, εκτός τ^ΰ αζαχ'ιαν άςΐιατμων τ», *) μ όλον 'ότι δο» ητβ»

•γεννίΜμανος (ΐς τχ^ Α τγ/χμ^ , το ίίφσς 7» &χυμά&γι χ) αττ"

αι;»ς τ»; /δ/«ς , ι^οΐ) θαυμάζεται δ/α παίτα . Ο' μεγάλος

α&ίθμος τω»* Συγγραμμάτυ>ν τα μι εμποόίζα νά τα αναφέρω

ρητώς , χ) σημεία μόνον εχ&νχ τα φέροντα τίιν 'οροτΙμνιοΊ» ,

«77-ίρ «β*/ χαίτα. 7 ίμων η ΜισάνΒ-ρΐοποϊ , «ς τίτο

ζ*>2ξχφίζ& τας χόλχχχς , χα* τους κΛχώίς χρομοίους τα

πλάτη. ΠρορηΒ-εύι η Καύκασο/· θεών διάλογοι >

ο/ς δ/«^-«τ£« τί>-ς &>ροΜΐ3ΐϊρ«ς . μύδχς , κ} τας άπρεπεις

βφάρέσ·&ς τ$ Πάντων . Νεκρικοί διάλογοι, η; όποιας

ο αμίμητος Φοντϊιΐ>λ χμλωτατα έμιμή^ν . Χαρούν η Θεώ·

ρίαι . έ* ώ <©^ί77/ρί7 ό Σσολ τΖιο <τχλ«ρα* Σ&ρροσ-αΛΜί' ,

^ αθωότητα. Βιύον αϊράσιχ , οι» ώ ζτ^^ζ1*·^ τ&υ μα-

ταΛοΐΥίτα >(φ, τα έλχττώμχτα τ$ φιλοτόφων . Αλιεύί η

αναβίωνα;, μι χ υπερχσπιο-ις των 'δφοτίροϋν ^ιχλόγων»

Περί μισ&οφόροαν διδασκάλων , Ζει)/ άνα-ιλεγόμε-

να , Ζίΐ3/ Τραγώπουχ } ορ ω }>?η.ΰθΐχνυωίΐ τίαί ά%»μο·

σΐΐμίω τνς ΰ&σ-ιΰοαμονίας , κ) τίκ> ζ^ίί Ε'ΰνιχων Θ;ων . Τ«

άμφιβχ^όμονα ητα (ϊοΊν· Α'λχνών , τίτο ^π:δ'δί7Κ/ «ς

7&ρ Πλατω^Λ , » Αεοντη τους Α κχΰαμιχχνς , Μένιππο* ,

Αστρολογία, Ενρα>σ·ε/> &εά ΣνρΙα, Λημοσ&ενονί

έγχωμι&ν, Κννιχόχ , ψενδοσοφιο-?ή{ . Φιλόπατρις

ί»τυς «ν«δ«^5Μ ·ύσο Γίατνιρ 'ότι ιμψχλ α)λχ τινός Αου·

κ/α*« νίωτίρα, άχμχζοντος Ιαλιανί, <9ρος τον όποιον

ΐ(α) μ Ια ο^ις-ολ^τα σάζίτχΛ. ΧαρΊδημοί , Νέρων > ?ία^

Ο'χνσίουί .

Page 29: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 121-200. 25

Ε' κ ^ ο (Γ ί ι ς .

ΑσΰχιαΑ'οΰ τά σωζόμενα , ό^ίδόθΜΟΌν ο* Φλβρ&ΐ7£

Ε'ίΚν. 7&ί Η9^· ·*« ?^λ·

Καί νζτο ■» Ανλδ« όο Βανπία τ&Γ 1522. «ς φιίλ.

Κα)' α> Ανητία των Ώαζ^βΊωρ μίτα σ-Λμααχτ. τά ιβιζ

Αονχιαγον τα σωζόμενα ανταχτα . ΣαααηΊ ορατ» ογπ-

ηΪ2 , όν δϋβ"/ τόμοις . α£ίδβ$Μ ιΙ»"ο I ωα£ν* Βενίοίκτχ Βΐηι-

Αϊΐύ% Ε'/&. Λατ. 7&Γ 1619. η'{ 8. ώ Σαλμπζ/,ω δίίπιυπϊ

Τγρ. ΡεϊΓ. Ρίεάεηί, Ενχδο<πς χαδαρωτάτη .

- — Ει» Α'μςιλοΰαμίρ ΑηκκΜαιηί. 6χ ίγρ. Ρ. οι ].

ΒΙϊιι > ™Γ 1687· ΰνο-ι τόμοις 8. μιτά ϋιχφόρων σϋ'

μ&ωσ. Ενχδο<τ/ς ποϊ&α ΐσφαλμονα , τά δί χάλια ταύνις τι

μώνται .

Λονχι&τον τα σωζόμενα αποχτά. Σαίϊαηί ορεη οπιηϊί,

μετά %ο"λ'ιων διαφόρων σαμειωτβωρ , παρατηρήσιων χ) α-

να^νωσΐων , ό^ίδοθ» ·ώίΠ) 1 ωαννα Φ&Ιε&κα ΡΊΐτζιν , Ιο3η.

Γηάβηά Κεΐιχϋ , Αηκίείο^βηνΐ , ο* Κ'μςίλοΙαμίω , τ*ί 1743·

ον τ&«ο-/ π'μρ/ς «V 4· Ταυτ»ς τ»ς ίχδο<τί*>ς ο%ΗΧολοΰ&ησβ

κ) ο τέταρτος τόμος, 7Γ*Ζΐιίχων ης Τίίναχας των λι'ξ(ωι> χ)

φράσεων , ος-/ς ό^ίδοθι» ΤΓ3)ε<:ΐί αά Κ.Η. τλΓ 174^ ·*5 4·

Κ<« α£τ» ίΓ/ν «' α£Χ5·ατητ» των μ^β* »δί ί'χδί<τίύ^ .

— Ετ/ ό£«δόθ» έν Α"&/ι 7»ς Ζαζωνίας 7&Γ ι8θΟ. ο»

δοσ·/ τομοις εις 8. Ε'^ηγ/γ/ μό/Όν μετά %ρλίων .

Καί όι> Αρ^ο^ρατ^ «ς 10. »«'ί<Β? (ϊς 8.

Page 30: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΔΔΔΙΙΙΙ.

ΓΑΛΗΝΟΣ..

# 201. «ΤΗ.

Κλαύδιος Γαλέος, ο 7Γί4ιφΜ/*ο7ατ»ς των παλαιοί» ϊατρόάτ

μιτη τον Χπποχράτην , Λ-ατς/δα «χί τ£η) πι&φημον πά

λιν ης μιχρας Αο-Ζας, Ώίργαμον, ίνθα ϊ&Γ ι^ι. ϊπ/ μι-

'νχ Χ&ς-ορ , τ&Γ /Β*. « /«. ?τ« 7»ς αυτοκράτορας » Α'δε*«-

, (^αννή^κ . Ο' ττ«ι»ρ » αΐκαν «ς 7$ ^ίε/ρΗΤ**"1

ιαματικών , κ) Α'ρχιτΐχ.τόναν , ίδ/δα£β ^ το^ ψν η ο>βς

τ«Υ μα^ηματιχάς ϊπιτήμας , «Ηροα-δ/δ^ς «ι/πί κ) μ/αν κ«-

λάο αίατροφίαύ | ο Βί Γαλέος φύσιας ϊ^ηκοβίας <χρβς της.

μα$ήο·Βΐς &>ν , μίχΐ* » δίχατ* τ?τπ'ρ» Ι»ς 7»ς «λ/κ/ας

» ηχ^ο-ο* βλ* τκ ί?δ» , ι^α) «ας οάρίο-ας τϋς φιλοσοφίας 9

ίβΓ δβ / «π/ το* άφιίρωσο» ο πατήρ τα , δ; ο»βς ό^Ρίρ* ^

«ς τ/ω I ατβ/χίκ) τ»* οποία» (δ/δ«ο"χίτο β Γαλέος V»! το»

Σάτυρο» , Χτρατόνικο» , χ) Κ'κτχζίοινα ' μ(τα δί 7βρ θαίχ-

το* » ' πατρός του «ττίλθοί» ίΐς "ΣμυρνΙαι , ηχ»ο·* το*

Γατρόν Πΐλοπα , χ) ϊϊ>> Πλατνί'/χβ/ Κ'λβΊνον . /μ?7κ «27»

^ί^Μλθί :ταϊ&.»ς 7ΐ73·»ς , χ) ττόλ^ς , χ) ιδίας τώ/ί Α/μνον %

$/α »-α /δ/ί τ&ν π$θ/<ρημον ϊατζ/κ&ν γνν , χ) τ/ω Σλ/£χο#,

ϊ/α ?α $ΗρΑνηα·ρ το Βάλοταμον , χ) Α'λιξα»'δρ«α» χ»»

κάθιδρα» 7075 7»£ Γατς/χής , κ> ιών μβθιίίβΓΗΜ' ■ ^ μίτίϊ

ΙΤΤ» ιτω* όδο/7το2/«ς , ι5^·«5"ρί'φΛ? «ξ τίίο πατ&ΰατν , ϊ/β-

τ£^ι μοΊ/ο* τίαταρα ϊτη , κ) ?ζτ«« «νίλθο·» «ς ψ'ωμΪΜ %

«/θα «ς 7ο ϊιάςημχ τω» ποίτ* Λτων της Όρατιις τα «κ« δ/α-

τ&β*ς , >ύ τίς μΐ7κ ταο7α , δια 7»ς γυμνάο·(&>ς τϊίς τέχνης

τα , δ/α ϊ^ί άκ&ίβαντχ παρατηρίαων ίΐς τας ά&νιίας γ *)

ϊ/αχ &τνχαίί ^ποηλίσ-μάτων πειραμάτων τα χ). τ^Γ

νγβρρ-ήΐτίάίτν , άπίκνιοΊ μίγάλίω %^ιώι>% Η' ίναχ·λβα3Ίί·

Page 31: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘ. ΤΠ ίοο. 5 20β,

ΰΊΜΤΆ 7ταΜ(ύλ·Λ μίτύ ταύτα ην ίβ/χο-ί να φιίγτι *&ή) τ£μ) Ρ «<■

μΐυα , ^ νά άπίλ§α 1τάλιν &ζ τΐώ πΑτζβατ* τ&Γ ΐ68;

ϊτα ^τβ Χε*Γ« . Τ£ δβ ϊπομνίψ ίτε* ό Καίσαρ Μαρχβς

Αύρηλιος, χ} Α. ο δπρος, α#««λ#β"ατ, χ) ώραν αιΐτ»ς

Λ'χνιλαια», «θίλΗβ-α» »-« το* λάβαν μ&' (αυταν ΊΖιΓ 170»

χ*τα 7»ς Γβρμα*!ας #χς·ρ*τ-«α#7&Μ' , ο δί '&τβρί'Τ'βί*

τϊίτο δ/Λ /ΓΛρακλ«ίΓίώ)ς , αττίλθο* «ς Ϋωμίιυ , ίί'θα φ)

^/ί'τ&ί^ί 7ΐ! ύττόλοιττον τής ζ&>ϊς τα * ηλάχιτον δο# ώ,£Α«'-

χσμο* 7;^», αί τταλ/ί» «ς τ£κ? ^ατ^ΛΤ» ι)*-»Γρ#4*ι τίτ»

/χοί-β/ οχ/ χ) «ς τκς ^ξοί-χς » Σί/5»ρ* βξ^νηχτο «ς ΡαζκΜ

βτ? ^ τ»*» θΗ^αχώο, ττοτε ο*/« 7»ν Μαίρκον Αντωνιοψ

όξηργάζ*π> , ^τοΊμαα ^ δ/αό»*· Κλτκ τορ Σ8ϊδα#*$:ΓΛ«·

ρί7?/« τίκί κ'λ/χ/α» άύτκ μί^ι τ^ί έβΙομνΗοννα %ταν\ 3$)

άπί$&Β τιί ζοο. « 20ΐ. «τη "&π> Χ&ιγκ.

Συγγράμματα.

Κ27» γΖο» μαρτυ&ίβυν » Συί5«, ο Γαλίυυος ϊ^ξΛ^Λ

μόνον ϊατ&χα , Φιλοσοφικά π , Γία>μίτ&ιχ« , ^

Γραμματικοί , <ί| α» γ^Γ τίλ^ταίαν ητων σαζρρτΑΐ μιΖΑ-

χ« ·πμαχια Λ 6 δ« Φαβ&κιος (α) χ) 4*τιλίί χ*7»λο}·ο<> τ*7ΐ»*

©^β'δαχί , χαθαΐς κ) σωζόμενων τ$ οποίαν 4 άζα^μος

μίΐά ή/$ ττμαχ'ιων , ντηρβαίνβι ην Έ,'κ&ην ίβΰομήχοντα .

Ο' Χαρτ/ιρ τα δ/α/ρίσ-ο βίς τάζιις . ®$λν<ην οτι αναι χχΐ·

ΤίνΑ νΖΤ9/3θλΐμΜΧ , βΪΛνα <©^{75?ρ£ΪΓί« βΤ7 ^0^0/ 7θί Α*-

Τίνιτι ο-αζο'μον* &α·ι ηιχυτα. Μιταζύ τψ σαζομαίων »

φιΧο&οφικ,ι'ιτταυ ΪΟΌΌρία, \χ<Η μ$γάλίω ομοιότητα μΐ

το) Α'ρέ&κοτνα οόΪ/ ΦιΧο&όφοα ηΤΙλαηΙρχνί μ'ολοτ

ΟΤΙ 7» δΐίβ «>Όί ί^Κ^Ϊ, 70 §6 »·ί£>ί ΧρΑρίΟΟί ζΓίύΥ

μέρων (Τον Λ'ν&ρ(*&Ιγ<Α) (τώμανοί) άνβα β αροαόηι-

τος ύμνος <αρος τΐω Θί<>77>τα, ά«> α> «τβδ«χ*χι« τώ*» τγοιόό··

φΛν η Αήρινριγν ϊκ ης ηχνιχας χιηκβΊίώϊς η αϊδρα-

ττ'ινον σάμαηςί ^ τβίίτ·* ϊφ*μίο·&η μ$γάλνς 4

Γαλανός .

(«) 3ΐΆ. Β<ίίλ<βθ. ^Γι/ίλ, Δ', χ»^ ι?· <»><· Γ. «λ. 3β^

Page 32: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

α* ΓΑΛΗΝΟΣ.

Ε' κ £ ο <τ £ ι ς .

Γ^Λη^ου βιβλίων , ΟβΙβηΓ Ιϋΐϊοπιιη ρβη ρήηΐί , ΙΓ. ΙΙΓ.

IV. $ V. Ε^η*. ^ίδοθοβ-α* ΒίΡίτι'α τ&Γ Α'λδν

τ&Γ 15^5· ·*ί Φϋ^· β*"*^ κ< ϊπιμιλείι Γιαργίον Αρζ/χόλ-

' λα , χ) Ο&ιζν .

Γαίλητον σ-ά {τω&β,ε™ , «ρει·» οηιηίι &£ίδόθιι

Ε'5λ«»Ίς·< ό» Βα<τ<λίΛ ό# ττ^Ί* πμ. 7&Γ 1538. «ς φι/λ.

}ό: ΒείχϊΙ · ™ΰτγ τγ (χύόο-Η α-νυυίτρίξα* ττοΤ&οι

πίπαιΙ&μν*.ωι> τώ» 7αΐ/7»ς (πιΐιίρ^ααην .

Κ αϊ ]«ίπί 7^ » ϊπποχρχτι/ς ον ΪΙα&ιοΊοις τ&Γ 1679·

&ς φόλ. ρκ Κεηίίυπι {^ΗΒίτεηυηι , /5ί ΐπ&Όχράο'ηι .

Γαλζ7-ο£ πμάχιχ διαφορά, ορυχουΐί νβπ», α Ο.

ιηιμ&ίϋΐΓίων όζ·ί$ο9*#θ0 ά> Ανβόργ ■ Ι,οηύίηϊ 1640·

«$ 4* Τ>'Ρ· Κ.'εΐ1· Β3(1§βΓ .

»*

·: . · . > :*

; , ΗΗΔΔΔΠ. »*■

' ν £ ί Ρ Η Ν Α ί Ο 2*

Εγοτ» τί£ ΐ2θ. )ή οίπΐ'& τ*£ 202. βτβ· .

Ε/ρκΓαΤβς ί^ονκ'θ» «ς τία) Ε'^αδά » ^ οχ/ 6»ς τ£κ> Γαλ*

λ/α* , χαθα'ς *·/ς τ^ί" παλαιών -^ΑΛως υπίλαβζν ' ότι ομωζ

ί>°·'»·&Η «'§ "2.μ<ί>ρψΙι»\ χα&ώς ά)&θι λίγκα-ι , ι^α) τ»τσ δί*

ε**Όι ττ(Γον (ϋζιόπις-ορ , οοόκ *Ϊγο< , οτ/ Βΐ/πς ;?ος »λ-

3ο* «ς ΣμΰριΙω^ 6δ/δα'β·χί70 ·ώ<το » ϊίολυχάρπ» , τοο

οποία π ^γιρας πίπτει εις τίυυ πόνιτα » Ειρίωαάα , */ _β-

ττατα ϊ<)ι§χχ$Μ ΰττοτιιοξ ανώνυμα , δ/α^οχοί/ όμως τ3^ Α-

ποςόλων (α) . Πο'π σμ&>£ , *) δ/ατ/ άπϊιλ5ζν εις τΐω Γαλ

Page 33: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Α Π Ε Θ. Τ Λ 202. * 2-9

λ /α*, δο# ϊζ<ά!ρομα> , 7τλίω ητν έιν&ι αναμφίβολο* , ο«

«ς ττ^ χχιρον η μαρτυ&ίχ τ* Πσθ«/'« , ϊτΓκτχα'πν η> Αιθ

ρία , Ιάοπ ■ ΧΛΠ* 7Β 1 77· "π"' ίχ<* > ίί^ δ/άδολος »'» π»

δράνα ϊγ&ίίπ , ότι ομως (χ&ροτονή2τ» ας Ρ'ωμίω , ως λΐ-

γπσιν , «ιόι α»α/ΤβδΛκ7ϋί' . Κατ άρχας ντζ αρχιιρατάας τα

α7Τβδ&·£ί μία/ ά^ιαπχτίυυ ζωίω , ΐζαί μ*γάλον ζϊίλον ύτΐίρ

ι» ς Ε κκλησίας , Λ< δί μιτα ταύτα τπ&ς-άο-εις νίς ζωής του

μας άναι αΰηλαι , χα$ως ^α) ό &α»αης » . κ' κοιιωτατη

γνωμ* είναι οτι αυτός «λαβι πΥ ς-ίφχνον η μαρτυζ/α 7&Γ

οιχάτω Ϊτθ* νίς αύηχρατοξ^ας » Σίβν,ρου ^ αζτίρ ζο

20Ζ. Χ£*5"« .

Συγγράμματα.

Ο Ειρηναίος ο-κ/^ρα-φ' ^α» καλά ΐκχληαηας-ιχα

Συγγράμματα , ϊδο* «ς ιϊμΛί άττ*α·<ύ!$ϊ\ , «μη ,

7γο*τρ βιβλία χατά αιρετικών , «το/. Περί έλίγ^ον και

άγασ~ροατηί σ~η/ ψενδωτύμον γτω&εωχ , βιβλία αίτ-

ζτε . Φαίνεται , στ/ αΐ/Τκ ολ/^»ν όί.φρα'δ«αι/ εχναν παρα

όο-Ιύ* ίΌγί7Π ρλ εγωσιν άς χχ& αΰτυ Ε Ι&ηχ,ίυ) όιά-

λίχτοί» , )ύ «ατα τ^«) γνωμίω των Κ&τιχων , το τνιχτυν υ

φός 7» Ειρηναίχ ϊίτον χοαον τοπ «ς τ&υ Γα^,/α*, τπ δβ

ογ/ σ·«Λί^ρ«4°* Λαηχ/Γ/, ως τίνες ύπελαβον , δα* το

χορός , ο/βτν α» ϋτως έγραφε , οο» νΰε/.ον &ιναι χοινα τα τ*

Έ,ΐρΙ/χ>αΪΗ Συγγράμματα χατ εκείννς ης χρόν&ς μεταςο ας

ης Ε"?*\ηνας. Ε'ζ αύτ^β "Κοπών των πζίτε βιβλίων, μας

κρΰλαζί/η πρώτον σωον , ο Ε -πιφαίιος , έκ δί ^1 λοιπών

τεμάχια τινα σώζονται , ο#ίο~παρμ&1α μετάξι) γ5^ ττατίβΧ'

χων Συγγραμμάτων ' τίνυ Λατινιχίαυ μίτάφραοΊν νομίζουςι

τινϊς ας ιαρωτότυπον τϋ Ειρνιναΐχ , α'^' αΰτ» » γνωμν άναι

·\.ά,ο*ϊΐς , ο μίταφραςνς αγνοείται ' τίϊτο μόνον ®^ί7>?ρίί-

τα< , οτ/ β μίταφρας-Μς «ς ττ"ο/^αν /«ρ» βαρβα&ζει ,

φΛί/ίτα/ οτ/ Ιάκμαζί· Ότ^). τον ς~, αιώνα .

Ε'χ ζω»- ΐχλίλ&πρτω* σώζονται διάφορα ημάχιχ , έί»

τϊΣιι^σ^ϊί λ Τραβε, Μαατ^βτ, κ} Πρα'ρ.

Page 34: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

5· Ε I Ρ Η Ν Α I Ο Γ .

Ε' % $ Ο β* I I ξ.

^ «*>&7» «χδββνς ίγαίηβ μ·*ορ ΑατινιτΙ ι$Γ 1$ΐ6. ό»

ΈίρτνταΙαυ να νοοβόμεγη , Ιίτ<»«ί Ορβη , ητμ τβ? χ«-

*» Α/ριχ/χα* βιβλία Ε'. /κπτ» ^ Ε'Λχί'/χίϋΐ' Τιμ*χία?9

•ξιΙό&Ησ-α» νζτο Ν/χολβκ ΓλΛλτ/κ, 1570· ·* Πλ£*>

σ/ο/ς «ς φι/λ.

Και Ανπτία, των ΤΐΑ^κτΙαν μβτά τ»ι» η Πβλυχήι-

Ε'&. Αλτ. -λΓ 1675· Φ"'λ·

Κα» υ»^ η Γρα/3», Ο'ζωνία τ$Γ Ι701· "V Φϋλ·

Καζ ώτο του ΤΑχατουίτ , Κ,βπϊΠ ΜκιαίΙ , 17*0· ο»

Ειρηναίου τα αιίχίοτκ , Ιηηαιί Γηςπκηηι »ηκάοα , ί'χ

διαφόρων Βιβλιοθηκών χ} Συγγραμμάτων ίραΜί&ζίτα Ε/&.

Λ*τ. ο^ίδοθ»<ΓαΐΓ /μ«7κ αχΖλβΰύ» 5ίολφγικαϊν σ*μαά<ηοη ,

ν»π>χ ΧείΓορ. Μλγ3·. Πφα>, ΟΜη,ρΙι. ΛΙμιιΙ). ΡΓ*βΙ, ε*

Τα αϋτη ό^ϊ'δωχί χ} ό Φοιβο/κιος , ο* τ&Ι Β'. Το/Εΐ^υ 7Τ&

ΐ'ττττολντα τα> \ηι%. 6» ΒίΛΤξΛτά.

Εντ< /δ/ας ο£ίδοθ»β·«» μι τοιαότίω ίπιγρχφίΛ, .Γ.

•Λίί 5θΠρΓ3 ίΠ«(ίθΓ» , 0«ΡΜ β{ ΙλΠΙΙΡ, Π0Π5<)11Ρ (ϋϊίΡΓΜ-

ιίοη&υ; ί1Ιϋ$ίΓ3ί3 , άβηϊηυρ Ι.ίιαΓ§!Α (3γ3?02 , }ο.· Επκκιϊ Ογ3-

Βρ , ΙβΒοκ « $:υ^ίο €Ηπ$κ>ρΗ. Μ3ΐ(Η>« ΐΜή , Τοαι. I. II.

1υ§<1οη. Β«. β: ο. 1743· «5 '·

ΗΗΔΔΔΠΙ.

Ο Π Π I Α Ν Ο 2.

Η"κμΛ^£ ττ£ρ/ τυ 204. ίΐο£·

Αΐάζαρβον ΐίς τίω Κιλικία* της Μ/χρα$ Ανίας, β ζτ«

Page 35: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ Ζ04; $ί

7*ρ τϋΰ εκαλεπο Α'γητίλαος ," &ς &ν τω» πλαατ'ω» ^ 7Γ,#

πουϊάμανα» αώρων , ό οποίος ϊΰωχε μίαρ χαλίιύ ανα»

τροφίω &ς ην ήίν του ΟππιαχοΡ , ^ λρ ίδ/^Λ^ο* ετιμβ-

λας ολας τας επιςτήμας , χ) <'Ϊ/λμ» τΖω Μ*σ•/χίΜΛ , Γεωμε•

τβ/*"» $ ΓραμματικΙω • Καχ|ί τόχγομως, πε&.επεο•ον &ζ

τάο όργίω τ* Καίσαρος Σεβήρα > /κ* ττ *« νιμελγσε να ευ-

γγ εΐς "προϋπαίτησιν χ) νζ&ΰεζίωτιν μετά των λοιπά» συμ'

•πάτρωτων τ» ίν φ ο Σεβήρος ο^κρχετο Ιια της Α'ναζάρβα ,

χ) ά%ο&ί&η νπ' αυτά εϊς τΖκ) Μελίτη» μια» των νήσων τοα

Αδβ/ατ/χ* κόλπα • Τ«το εγοίετν τψ 1 94• ^ΤΡί • Ο' ν°? **

Ο/τπ/βι-ος ετνωτρόφά,σε τον πατέρα του &ς τίυί εξορία» ,

χ} ες-άΒκ ο ελοί&ερωτής 7» . Εν&δ» βΌ^ρα-φας το Κι/ι»»-

^βτ/χόί» » ποίημα , 7» ε<αρο'σφερε <Λγος τον Αντωνίνον Κλ•

ρ«χα2&αι> , π οποίον αΐαγνωσδοϊ δημοσίας , 7<ΓΛ»ς «ς τ&»

κ,αιρορ της ϊχβηλαία Εορτής τ$ Ρ'α>μαΙων7 ίχ5 204• «τ«»

$υρε τίνα» κρίην , χ) αρέσκεια» , ήί?β ί5ττοι> «ίφος 7γ»Ολ•-

ψτιωιον να ζνπήσγ ελώδερας ο,τ/ επιθυμεί , δ/' αΐταμοιβίω ,

κ) αο'πς ηπ παρεκα'λεσε να ίλίί/θίραθίϊ ο πατήρ τα ν>ς

άξοζ/ας, χ} έλαβα» οχι μόνον π ζήτημα 7Κ7Β, λ^« ^|

§/α χαθ'ΰία ϊίχον, ίνα χρυσών νιίμισμα της Ρώμης, Μί

το ΤΒϋ7α ϊπα»ελ§άν είς τίυα πατςβα η Α'νάζαρβον με

τά 7» πατρός τη , μίτ-' ολίγο» απεδα»&> Όσα »ς πανώλης ,

τ£ τ&ακοςφ Ϊτη τ» ς ηλικίας τα .

Συγγράμματα.

ν) 0ν»7*ι>β*ς πε&γράφει όλον τί Κυνηγετικό» τα Ϊ1»!ημα,

βΐς τζία Συγγράμματα , <£'«? εκατόν ΟΌΜίς-αη "ϊίτη πνίτη

βιβλία, ΐχείνφ τ! οποίο» πι&ίλαμβανι π»ζ) τώρ πτηνών >

2ττ(ρ χ) ϊ$εναΊχά ΐπ$γράφιτο , ίχά^α τελείως , μ' ολο»

οτι Φραγκίσκος Ασκλανος ππο» οτι 70 ^^ί , χ) βτ/ Λ'ρι'-

^&» «ς μ/α# βιβλιο^ήκΐιχ) /^ιπ» τ»ς παραφράηας τι Εο-

ϊϊχ«'/« (α) . Τα ^ίΛί«;ίΓί»ίί σώζοντα* νωα , ^ ί'χ 7»»»

Κντηγετιχώτ λιίπα π πέμπτον.

(«) Τλ *•/τί « ΕντιχΛΐ» $ νιπ βχμβη*, «γη^η*.

,•

/-

Page 36: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3* Ο Π Π Ι Α Ν Ο 2 -

Ε* * ί ό β" ι ι ζ .

^'ίτ'Λ'ίατον α'ΛίϊνίΓίκίί, και ΚντηγδΖΊχά , ο^<ϊ•'θΗ-

Φρα^χ/ίτχ» Α (τκλοι»» .

• Καί α> ΪΙα&τ/αις τ&Γ Τ 555• •*ί 4•

όππιανΐί Κνιηγίτιχων βιβ. Δ'. >£ Α'λιώτιχων βιβ- Ε .

Ορρΐ3ηί (ίβ ν&ηίΐίοηε ΙλΒπ ίν. <!ί ρί$οΐυ Ι-ΐΐ3Γί V. ΕΛ>. λατ.

ό£«δο'θ» 13579 €οηχ3Γ<ϋ ΚίΓΓ0Γ5ΗυδΗ , Α*ίτετ <τημ6ίά*ιο», «<*-

φόραν α*αγνύ>σ•(ωρ ^ %ολίων , τ^» 1597* **5 °" ^ Ι-ϋ8^•

Ββί. οχ οΕ Ρΐ3ηπη . "'

ΕνοΈΜνίον σοφις-5 παράφρασες «ς τα τ» Οππιανχ I-

ξώτ/χά Ε'»ν. Λατ. ο^ίδβ'θΐ) υδτο, Ε'ρ. Βιώιγγί* , ^κ £>.

νΊηάιη&Ίιαη. Ηαίη. 170*. «ς 8.

ΗΗΔΔΔΠΙΓ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ.

Συνε'γ/οοΐ•φε μετά το 204•

Ά'5*ίμΑΐϋς , «ς 7»»- Γραμματικών , κτϋΡ ^το τ&χί τπ^ίρντ

μορ ττολ/ί» Ναυχράτην νίς Α'ιγντπκ, ϊζη «ξ τκς χρο^ς τ«

Κχί(Γ«ρος Α'ιιτα,ηΊΐΗ, >$ τ» Φιλοσ-όψ* , σ-ι^ί^ραφ^ °,κως

^ίΐα τι>ν ΚόμμοΙον *) τογ ύππιηνον (*) ι»»1 Πο/Μτίω , ό'ί"<5

έλίγον ιορο τ« Α'θ«;Όί8 %*μαζε •

(*) Ο* «ν'αά. Α'5#/. Δητ*. #£λί Α'. χ»», ίο.

>>

Page 37: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 204• 33

Συγγράμματα.

Α ο μίχΖΛ τΐΟδε (ταζόμονον "Σύγγραμμα τα Α %ν\ναάχ Αει-

βίΥΟΙΤοφιΰα'αι ϊπιγρχφόμανον ^το^εικνΰβΐ μία» ΐκτίτα-

μα>ΰχ> παλυμά^αα* τα ανϊρος , πΐ&ίχων 'άμα χ} 'ίνχ μίγα

^ασ•αθρον Ί&Ί&γ\νικγις Αρχαιότητος . Ύύτα τα άζιωτατα Συγ

γράμματος (τάζονται μόνον ΙΕ'. Βιβλία. , ο£ ών το <αψωτονί

%) δΐίί-'ιτρσχ' , χ) » άρχ* τα τ&τα φαίνεται οη &ιναι μία ΐπι~

ζύμη τ$ πρωτοτύπων ( ο%ι όμως Ολον το βιβλίον) τη Α-

5γιναιν , χ) αυτή » επίτομη φαίνεται να Ηναι ποΤ&χ πα~

Τ,αια , ί3*«δ« ο Ε^Γαθ/ος ο πίί Θίσταλονικν; εκείνος πε-

Ζλκλίνις Επίσ-χοπος σνχνάκις τίυ) αναφέρει εϊς το ά^αχατον

τα πόνημα , εις δί τα λοιπά βιβλία τ» Α'^αιναια φαίνον

ται εις ^κί£*χα μ/ρ» «^έί-φας τ/ΐ'ίς .

Ε' χ- £. β 9* € ι $«

Α Μηναία Δειπνοανφις-ων βιβ. ΙΕ'. ό^ίδοθκίτα* 7ο •ζη>ωτθί

έ* Βϋίτία. <8^* τ£ Ανλδώ> τω 15*4• **5 9°'^• Αίτ» » Ιχ-

Βο<τ;ς ίΐ^α< πολλά εσ-φχλμοίιι.

-• --Ε'ζεΙό$» ό* Βασιλία τω 1535• «? Ρ1^• βρικί. |ο:%

ν»ΐΓ?Γΰπι |Μί7» τ^Γ σημοιωσ-εων Ερασγ*» τ* Β»δα.ί'« , •ώ?ί

Ιακωβα Βίδρο'» . Α&τ» ί/Τ/δ/βρθ&θ» «ς ^ο^α μίρΗ, ή^ο

ς-ιδεάτων ιφ %ΰο Ώινάκων των Αεζεων , ΕΊληνικουπ ^α)

Λατινικού .

• - - - Κα* νίπι» τ» ϊναακ ΚΛΤαα-βωνχ Ε/λ. Αατί/. μ•-

τκ κ} ί^/ρ σημειωσ-ιων Ι αχ. ϋεΙοςΠαπιρϋ , &*' ΗίίίΙεΙΒόπ*. ϊρ.

Ηί^ Οοιηιη&Ιίη . τω 1597• «'? 0ολ•

Λ&ιιταΊσυ Αειπτο&οφι&νώτ ΑιΗεπ3ρί ΟίρηοδορΗίδΓα-

πιπί 1ίΙ)π IV. Ε'^. Λατ. μετά των σ•γιμειωο•. ϊακ. ΟλΙεοΗ.

χ) αΤλων τίνων Κ&τικάν παρατηρήσεων χ> χχ'&,Μπια•αχτων ,

μετά των αναγκαίων πινάκων, ά^ίδόθ» 7Β ΰάτερον ύπο Ι

σαάκ Κασ-χαβωνα Ι33υά ^32^ι1^X)^^^, «*' Ι,ο§(1ϋηϊ , αρ. νίά.

Απγ. (1* ¥ίζτγ. ΐ6ΐ2 εϊςφυ'λ.

Αϋη 'ίς-ιν μ' μϊχν• τ»δί αε/'5•Μ «κδοσνς τιί Α'^Υΐναίπ .

Η1 αϋ» ί'χδ/^δΓί« «2» έν Α'ρ^ΟίτορΛτίϋ βς 8. μίχξΛ

Τ. II. ο

Page 38: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

34 ' ΑΘΗΝΑΙΟΣ.

τϋο* (φα£ν\αταϋ> %νω τόμοι, ίήρχιαπ £ «ς Αεί-^ιαν να ΐκ$α·

$μ εις Θ'. τόμ. εις 8. Ε'Τλ,γινο-λατινο ■ Γα^ις-ί , α'^α <2®ρο

7τζίτι ετών μΒμ ίφχτΜΟΌΜ τρεις 7β'«ο/ , ο με* <αφώτος 7Γ(&έ-

%ει ίτχ πζίπ <αφωπι βιβλία Ε'^ανιτι, ο δίί<7?ρος π* «υτα

Αατίνις-ι μιτα των Κζ,ιτι$ΰύ» ^6^.τ»ιργ<τία>ν τη Καο·αχβά»χ ,

χ) ό τ&ίτος μετάτιναν αστικοί» σημειώσεων.

ΗΗΔΔΔΠΙΙΙ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Προ τ« 2ΐι. Βτας .

•^■'λεζαυν^ρος ο Α'φροδ/Γ/ώ'ς , «ς τω»» Π??.«3Γ«7>ίΓ7«6)>' Φ/λο-

σΊφ&ν , ί5,ο*ΡΗ·θι» 5/'ς τ£μ) Αφροδισία» -πάλιν της Καο/ας ,

80" ής )ύ τ&ο επωνυμία* ελαβζν , έΰιΰάχδη ·ν3σο τρί> Ε ρ-

μΊνον , Α ζι-τοχλία τέ» Μ/ίΟΓΜί'/;^, ^ Σωσιγονί/χ» ταότη»

τΐιί) Φιλοσοφία» τόσον ςοιχειω^ας^ ατΐ υπερέβη τταίτοις

τχς Κ'&ςοτΐλιχ.Ης , *ί επειδή έκχπζλάμβαυίί τόσον αχ.ζ/βας

τας Α'&ς-οπλικάς λέξεις, £ μόνον αότας μ?τ?χεΐ£^ζετν

ς}ς νά πχς συγχενι με α^,ας α^αν νεωτέρων , ο< Ε"/^·*^

κ) ο/' Α'ραβες άφησα» %εΙον το 7» Α'&τοπλνς ονομχ,

αίτ/ 7»» τόρ Αφροΰισιέα 'εφερο» παΛτοη «'ς μαρτυρία» , χ)

ο/ οποί&ο/τν Α'λεζχνϊϋρέίς άνομάζονη , <ΐϊψοσετι χ) ο'ι ναο-

ιεροι ιόν ετιμϊίσα» μεγαλως, καθώς το* Πλωτ/ΐΌ*· φα/-

^ίτοΜ.-Η' μεγάλη πολυμάθεια ήτα τ£ ανδρός το* άπικα·

τίςνσε δημόσιον Καθηγατί/χ) , ο^/ «ς Ρ'αμΙιν , α^λ<^

ί*ς 7»ς Α'&ήνας, εις Α λεζαίΰρειαν , <ΰή>οσκαλέσαιπες αυ

τό» οι Καίσαρες , σζ? Σεπτέ μιος Σεβήρος, χ} Α'ντωνϊνος Κλ-

ρακάλχς , <®/5ος «V ^ 7ο τγ€£/ Ε'ΐβαρμέτηϊ βιβλίο» <ί1'-

χαζίϊή&ον συωί^ςχ^,ί» . Ε/ς πις τΐ Α&ς-οτελχς ΰόζας νιπν

ϊ%υρως Όφοσ&οΤλνμζνΌς , ε'χζος //ο^ο^ «ς 7»ς ^τ?£/ Θί« , )^

7Τί£/ Ώρονοίας. Φαίνεται Ύίαρ' Α^ηναίω , 'ότι μετά τίν τιν

Σεβχ'ρν δαίαπν εζα ακόμα .

Page 39: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

? ..ΠΡΟΤΟΥ 2ΐι. 35

Συγγράμματα.

Α\ Π?ρ* Έίβαρβέτη! χαι σ"ον έφ' ηαϊγ , ο» τοοτλι

^αχνίτΑΐ 'ότι άγωνίζίτχι να ^ττος-ρί^ τον Σίβηρον Υϊτβ ην

Αΐρολογία*. Ο' ΈϋιτίβίΟζ ρϊαφίρα μιαν μεγάλίτν πί&ί&ον

τούτου .

Β'. Φχόβτηβα 4 το^ τη>α>τον των Πρωτίραν Α'ναλυτ-ΐ-

%άν τΖ Α'&ς-οτέλας . . .

Γ'.' Τ'&όβνηβα , «ς τα Η'. ζ3^ Τροπικά» . Φρα^κ/β-χας

ο Ώατ^κιος ^ίτοδ/δ« τίίτο $?ς τ//»» α/λοί- ηαηροι>\ ■ ο

Σδυϊδας «ς νιμίτερον Α λίζίανΰρΰν , ώ <ν<δ/ορθύ'»'«

&α'ρορ« σφάλματα τάρ » Α'&τΓοτε'λκί,' αβηγραφίων; , *α-

κβ/ίΓ/ί' της δ/«?>σ'ρ*ς αναγνάο·^ς , χ) £* τβ'ϊβ φιαπ-

ται 'ότι άχ$ διάφορα αντίγραφα τ» Α'ε/^οΐϊλκς α#Λ ^«ρα;»

Δ'. Τ'ΣΤοβνηβατα , μ ίί?!ΓθίΓΗμέία<Γ«ς , «ς 7ον 5Τί6Λ *"··

φίςικων Έιλίγχω/, .....

,. Ε'. Τ ΰίόβΥΠβα (ΐς τα ΙΒ'. 7ωί· μίτα 7α Φυτικά.

ΊΗία σάζιται μόνον η Λατ/^/ΧΗ μετάφραα-ΐζ ΐααν. ΐοπβΊχ

ΣΐττνλβίΙα . % .ϊ

': Τ'αϊόβ^νηβα &ζ το 7Τ(ζ) Αιτημάτων.

21. Τ'ζίοβΥηβα εϊς τά Δ'. βιβλ. των μίτρωρων . τατο

αμφιβάΤ^Λται ύπότινων, (Ττ^ϊΙ ^ παρ Ο λνμπιοΰάρω ά>

τοίς ΜατναρολογικοΊς δΐ* φαίνονται μ?&Α&ι πί&κοπαί .

Η'. Π?£λ Κβά&εωχ σαΐβά^ων > βιβλίον ιφ ης Στωι

κής δ/δ^ο-καλ/ας . ·"■--■ '

Θ'. Π?£*ν ψνχη! βιβλία, Β'. Δν« δ/αφορίτ/χα , ζ-λίκ»

0^/ 70 <&}ίύΊ0ν^ Χ), οΆ,τίρΟΡ .· ί Α

Γ. Φυσικών Σχολίων, βιβλ. Δ'.

ΪΑ'. ΏροβΧηβάπ<ύΥ^ Φοτικάν %) ί'ατ&χων » /δ/,5λ /<* Β'.

ΑμφιβαλλόμΟΡα . " ' -'■

ΙΒ'. Πί£/ Πνβετώτ Όρος ΑΉολλάνιον ΙβτρΛ» «κ 3$ί,

ΑμφιβαΤ^ομάίίύ» , ··. .■ ·. , .·: . ί· ;.·; ί.

ΙΓ'. ,Τ'ΰίόβτηβα , ητο/ ^σλ/οί «ς 7» τε/Λ βιβλία τΗ

Page 40: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

1$ Α Α Ε 5 Α Ν Δ Ρ Ο Τ.

Ε1 κ <^ ο <γ ? > $. ^

Τ-ί τ5 Α'λ?£αιβρ« Συγγράμματα δεν ίξίΙο5*ΚΤΛ» βίκομ*

<*'ς εί σΰόμα , αλλά παυντοτί ώιως.

Α'λ«£α*δρ« Α'$>ροδ/<τ/ίας. 7Γί£^ Ε/μαρμοΛίς , ίζ6βο3> Λ

αορωτον ίν Βζνίτίρ τ&Γ 1 5 34• Φ"'λ•

Κα« τ&' 1658• «; 8. όο Ιοηίίηϊ ΕΛ. λατ.

Ε/ς τκ <®ρωπχ Αναλυτικά τ« Α'ε^ΓΟτ. ί£«δβ9•» <*

Έ>ζνιτ1& τψ 1520. «*ί Ρ^« ^ ε# Φλ^ρεντ/α. τω Ι52•Χ•

-•• Ε/ς τα ΤρβττΛίΖτ, εν Βον*τ/α τω ϊ5*3• **$ φνλ.

--- Ε/ς Τ8ς β-ο<^/?-/Λ»ί βλί^βς , Βίνετ. 1 5 20. «ς φυλ,

— Ε/ς τα /Μί7» 7α φνστιχχ , εν Ρ'ωμρ 15*7• *♦? ί"λ.

'--- Ε/'ς 7» 5Γί£/ Αϊ&ημάη>ν Β«>ίτ. »5:17• **$ Ρ°'^•

"-•« Ε/ς τα 55"<2/ Μί7ϊ*ίρΛ)^ Βενίΐ-. 1 52.7. ?<ς φολ.

-.- Ί\ίζ} Κρά<πας , ^ 4ϋλ•*ί » ανή&. 153.4• **? Φϋ'λ•

•--■Τ1§γ) ΏροβλΗμάτΜΡ φυσηων , ». τ. λ. αΰπθ-. Ι53&»

-«ς φάλ. ^ ςν» ΪΙαρίτίοίς τα> 154°* *•< Ιϊ•

— Ώ,ΐξ). ίίυρίτύν , ο» Βενετ, 149^• "? Ρ0^*

Μίρ/χα ίκ τύτχύν ώζ/α-κοντα* *) «ς τά$ τ« Αρ/Γβπ»λ«5

ΗΗΔΔΔΠΙΙΙΙ.

Κ/Λ Η Μ Η Σ. ': ■,;•

Α ττεααι/ε ττ/οο τ« 2 1 δ. ζτύζ.

^ . . ... ■; •*<■: •;.ΓΛ .• !

Λ-ίπς Φλάβιος Κλκμνίς, ί^οί-^Ηθ» «ς τάς Α'$1ω'ας, ο?ΐζ

χοινοηρο» Α'λίξαίδρίΙ/'ς ονομάζίται , δ/α 70 δ/Λτ£/•>{,α/ έπι-

ττολύ εν Αλίξα*δρβίί, »7υν Ε'&ΐ'ϊκος Φιλό<τοφος , ^ μ?7»ν

7»ν7α Ι^/ί'ί Χ2>(ξ"/α*σς. Πί^/ίλθω»- ηλγ' αρχάς ολίαι τΐω

Ε'&α'&ί, τίκ> Κα/&«/3&ί9ί* , τ*!» /«/«ρχ» Αν/β», κΆτίωνι*

Page 41: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Α,ϊϊΕΘ, ΠΡΟ ΤΟΥ ζι8. 37

+ζ» τίλος άταχτων «ς τίώ Ανιγυπτον , ονΒα ηχυο'ε ττοϊ&ούς

Χ&ςΊύυνκς Αι^ατχάλας , τιον όπαων νχ ονόματα ο '/δ/ος α-

7Γ00Ί&Ι7ΓΆ , ο δίν τελίϋΐΰΐίος "ίϊ^ρί τω οποίφ ον Α'ιγνπτω I-

ρ,ανεν , εη,αλείη Ι&αΛταινας , Κατηχηνις η ο» Α'/#£α*δρείΛ

5» «Α« μερ»^ χοζταγ/ι όμοιος τΙ»χ> Φ<λοσ•ο<ριχν τίω οποία»

■Ατγο διαφοράς φιλοτοφι&άς αϊ.ρεο~εις 'ίμαθον , έχαταλχβε $/

αυτής τΐω αλητεία* «τ/ς όδ^ίϊ 7ΒΓ άνθρωποι* εις τίω δί-

«.Λίσο-ΰρίιο χ) εις τΐαι γΐ/α>ο~ιι> ης Φεόπιπς . Ούτος ΐπίςά/Ο»

<τι η •?$ .βαρβάρων ^ο) Έ,'ΙλΙωων Φίλΰο-οφία πι^^ίχε τί

όλον ης ίαΰονιχ αλκθβαζ, ^ ο?νς ιίθίλί τΖα> ατταο^-ΐ-τγ ό-

ν\£>^ ομ» £ να τ«λ φ«ρ>ι «ς ο* , «θίλον (Γκς"»^ ο» Σος-»-

//α , το Οποιον %ζ» εινοκ μακρού τϋις Χζχΐΐΰώικνς δ/δα<τχ#-

λίΛζ» ΤαντΙ& τίΐο $ι$ατ&αλ!Αν τΐυυ ίλχβζν ο Κλήμης «*

570 τον ΙΐΜίτβίίνον , Λ; «Γαί » βατις 7« εγκώμια , το οποίον

ας τα/ χααρον κ ΤΙηντΛίν* Όψασεφε^ΟΛί «ς τ«ς <?ϊφ5ς•&πζς του

έν Αλ*ξ«*βρ«'α %ολείχ τ»ς Χ&ς-ιχρικνς Φιλοο-δφίχς . Απο~

ς-αΤ&θίς £ν ο Η&ντοΰνος τψ 189• ίτ« , τ_2Ζΐ> τχ ίίς Αλεζαα-

Τίρείχς Ε'πισ•χόπχ Δ-ήμΗτ&χ , «'; τας ΐΥδ/ας, δ/ίδ/^θ» 7ζ>«^ο-

λ«θί> τ»ς ΚζνιχηοΊας ό Κλήμνς. Εις τίτο το ετάγγίλμχ

οο* ίφ&ασε τινας ποτέ , &ι?"? να εο&ςί τκτνιι• αγιότητα , ζτσ-

7\υμά%(ΐαΛ, οσΙ*ν ό Κλγ'μης . αΐ/'ταί β/ §£/'& άρετχι ε<τυροα>

ττλ^ο; μαΒητψ ας αΰην , ό<£ ώ»- ίίς μρ ^ή βί1«/^ί<Ής,

βΓ/ς ^ δία^ο^ος τί/τχ ίγζίιτο , οτ5 ο Κλ«ί/»ις κχταλιπων

τΐιυ Αλΐ0οϋ»δρε<ά* έ<ς το'γ χουρόν η χαττχ γ$ ^ζ/ζ-ιπαΐορ ϋ-

•πο ■& Σίβήρα ΰιωγμϊί , ο^ιίτζ,ιβ'ζν εις ϊ»ρχ$•αλνίμ ^ «ς Αν-

τιόχαα» , ε ως χ ϊπίςρβ^'ζν,Ο' Εόο'ίβιος 'ηψ^τί'τι Χχπχ τα

195• ί7Β? ην ονομάζει ^ /'ίρ/α. ο χρόνο; χχ3τ ον ^αψος Κο-

£/ον Λπί%•!\μΆ<η , δο* μ«ς «ι-αί ^κ^ΐ-οξ, σ-υμπιρχίν^οΊν ο»

μας, 'ότι τητο ϊγ-ενίτο ίν Αλ«ξα»δρ«£ί δ9ι τ»ς χότοκρχτο•

&ίας ΑντωνΙνν νί Καρχχχλχ .

Συγγρα-μμ,ατα.

*'*$&« τ»ς πολυμάθειας χ) ώφραΰίας η Κλ^μ^ης , /χ«-

|ίβ»^ ^ΊΌΟ^Χί'ΚΒσ•/ τα «σ*ίτ; (Τ&ζά'μονχ α,ϋήί ΤΖί/γγράμμαπ* ,

ικ 0/70/« XΛ7«, τ4*ί ττΛρΛτήρ^τιν τ» ΔλμηΛ Ε,'ϊνοΊχ <κ^

Page 42: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

$8 Κ Α Η Μ Η 2;

ς-Ιυ!νσΊ τνς τρ&ς β*$μ*ς τίίς μνς-ιχϋς δίολατρ&Λς των

νταλααάν Φιλασ-όφων , τΐχυ ααΐοχά&αροντ δ»λ. τΐχυ μ-νη~

Ρντ , χ) τΐιυ εΰϊοϋϊτείατ . πί σωζόμενα τάτα «V/.

Α'. ΠρονρεσΐαΊχδί λόγοι, ϊίπνι νχ3εο·/'α α»ρος τούς

Ε'θ»'/κ»ς , ε* ώ ανασκώάζει τα τ»ς θρΜτκκ'ας 7&»' , ^ τυ'ς

<&^ιχ/<'ίϊ τα δί^θάίΐΓ/ τ«ν χ&,ςιονικών ^ασχαλίαν . Αίΐ7τα

€>μως η αρ^» τ»» τ* λο'^ΐί , κ) αΤλαι τινίς "πί&χοπιά β/ς

Β'. Παιδαγωγοί , ©^/ί^ί» μ/α* ωραχοτάτνιν Χ£,ίς-/α*/-

χΐυυ «'θ/κώ^ , χαίτιιας α/&*ς χανονάς, πώς πρΐπ& να. δί-

δαο-χ&ί'ταί να ζαχτιν οι ποάο'ίς των ^ιτιαυνων . "ΣυχιΊτΛ-

τοα ^πο τζία. βιβλία, χ) τΐλαώνα μέ οί'α υμνον Όρος το»

, Γ . Οι Σνραομαα'εϊϊ , η νώτ χατά σύτ άλη&τί <βν-

ΖΚο&οφ'ιαν γτύϋσ-τιχύύτ ν&ομ,τημάνωτ ιττρωμαο'εΐί

α'. ζτοι συνί^ά,ψηοΌΛ τω 194 β Κλήμης ^ποίαχνόα ίν τα'το/ς

τΙφ ομοιότητα διαφόρων οΊΰαα-χχλιών των Εθνικών Φιλόσο

φων , Γ»δαί&ί' > ^) Χ£*?τ/&»><ίί' . 70 ο-νγ^ζαμμα τητό είναι α·

νχκτον , ^ «τχοτανον «ς ^το^α μίρκ . Το ογδοον βιβλίο»

τύτων , δο* 6^;« αυναφορχν μί τα λοιπά , «;αί δί <προς τάτυις

^ ΐΤλθΠΤίς .

Δ'. Αό^οι α^οι τινίς, χ) εχλογα} 'ίκπ » ΘίοΙότα , ^

προφητών , κα* τ/ηχ αναο-ματια . >

Ε' χ ί ο ί ί 5 .

ΚλήβετσΌΐ Α*3<ε$ατδρεού5 <τά ενριΐτχδμετα άπαν-

σα. ο/ζίΐόδνο-α» νζά Ιϊίτρα Βιχτω&νχ . Εχ ΒίΒϋοΓΐ]^ Μο-

ΟεπιεηΠϊ Αΐεχίηάπηϊ ΟρβΎ3. Ογοκρ « ΪΛϊίηβ . Μίτα ση-

μ&ωμάτων ϊπιΐιορ^ωσίως Δα*·/«λ ΈΊνσι* οζίΐ. νζπ

φ£/δί6/"« Συλβαργία , τλ! 1641. ον Κολωνία, &ς φΰλ.

- - -ΟρεΓ3 ςϋ36 εχίδπ'Γ. ζξίΰδ&α α> θρανία μίΐα

ϋ-νιμαώσΐων ϊ*Λννν ΤϊοτηζΙα τω 171 5» «ζ & ιΗμγγ.

5Ηε1(1. .

---Ορ?Γ3 ςιι»ο εχΐίηί. ό^εϊοθ» έ» ~Βζνίτία} τω 1771·

έί> Βι/σ·ί τνμοις, «χ&οτις ά&ςχ .

Page 43: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΔΔΔΔ.

'ΙΠΠΟΛΤΤΟΣ.

Ο1 ΐππόλυτος ζης εΰακε μβγάλας αιτίας σ·υμπερχα·μά~

ίων μεταξύ &ς ·&ς πεπαΛώμςάας , επ&ΰη μ Ιγοε/λ τκ «-

;ό* πο&α αμφίβολος , τ» 07γο/« ύα? έζ&ρομα> ακόμη

μ»η τΐω 7τατ&}>& » , το γοΛοςτχ, το άζ/ωμχ τα , τΙ/μ κλ·

ταγωγίχυ , κ) π* Βανχτόν τη με βεβχιότκτα . Ο/' Συγγραφείς

7»ς Γα^/χ>ις 7ΐϊ^ πεπαι\ίυμοΑα»ν ϊςο&α,ς ην Βελαο-ι Γάλ

λοι , επχφεροντες μία» τ* ιχαρτυρίαν, Ιίτις σάζεται

τ.'Λ> (α), στ·/ «75^ μχΒητης τη Ε/ρκ^βι» , χαθώΐς τον ϊπιμαρ-

τυρ&ο-ι φ τα σ-υγ^άμμαπχ'τχ . Α'&οι πάλιν ό£ &>αντιας τον

Βελαο-ιν Ασιατικον , χ} ιερέα τ»ς ΑΑραβίας , μ' όλον 'ότι Ζίν

»χαο·ι τινα πάλαια» μαρτυ&αΛί. Ο Τίτλος τη επκτχοπιχΜ

αξιώματος όπα τψ %τοΰίΰίτχι , ΙΙαχί κ) αόϊος ό'^< σλ/^ας

αιτίας όζεπχο-εαν » ο/' πλασιες-εροι Συγ^αφιϋς τ* κχιρατα

δο# όνομάζασι τον τόπον της επισκοπής τα. «' κοινωτίρα γνω·

μν κατά το ^ονικόν τχ'Συγγ£λχ, τον Βίλα δ/α Έ,πίσκοπον

τη Ρ'αμαίχα Πόρτα (λιμ^ος ) «ς Οί'ςιχ» . ό Στέφανος

λε Μοϋνε ζ»τ(]ικπν τον Αιμαία άς τίω Αραβία», % μ Ό~

λον τΗτο δο* &ζ^ο"χα 'ότι 8χ« ντον τότε Βρόνος επισκοπι

κός , Ο' πε&κλεης Ε'ϋμαίν τον Βίλα Έ'π'ισκοπον 'όχι ιερα

τικές αζ/ας , «'^α κοσμικής , «τ/ς ί'ό/δί7ο ϊβ'λ «ς. τ»ς <®γο-

ς-οίπχς '^β.Βαλα.στίαόν , κ) λιμς*αν , πιΒοννόν ,

οτ/ ο' Ι ππόλυτος τοιατος "Επίσκοπος ϊϊάΒη , Όροςατης ο«λ.

*} επιθεωρητής, η λιμζίος νις Οζϊαςϊ «ς φαίνεται *} ϊπά

(«) Κ.'Λ ι».

Page 44: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

4θ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ:-

ην Εΐσε'βιον , χ) Ιερωνυμον , οι τίνες πεζ} Εκκλησίας κϊο»

νώαφίρζαπ, Και μ ο>ον ότι ,οί Συγκάψεις τ»ς ϊςο&ας τ$

7τΐ7ΐαΛά,μνΜύν της ΓαΤλίας , ην δέλβυσι μαΒτγιτίιν τον

Έιρννχί* , &ίς είπομον , κ) μβτκ 7»£τα Ε πίσκοπο» κατά μί'

ρος, δοί ημπορην νά η Χποο'ίίζχτι , ^ 57"°'τε μ"1* *»ί *"

Ασία» , 3"07? «ς τώο Έ,όράπΙνυ χ*ρύτηνπχ ην φέρχσιν , /τσ-

75 δί ^ Λ'&γοίΙω μα^χτίω ηυ ^ελασιν . Ότι Όμως

δ/ί'τ&ι^ορ εις τίω Έ.νρωπΟχ) Ηναι αναμφιβολον . Αι μά

λαζα* κ) νηα γνωμ-αι τον Βελατιν οτι ύπεψερβ ην μαρτμ·

&χον θα/βί70Ρ, α'Λν' ό τόπος, ο χρόνος είναι χ} εις αύπς

αδ«λος . Η σιβοπνί τη Εύσεβίχ, (α) τ» ϊερωνυμοο (/3)

ϋι τίνες πεζ} αΰτϊί τ» Ϋππολύτχ χ) πεζ). τ^β συγγραμμάτων

ανη αχαφέρασι , χα%τ χίΰπβάλλεί *) «το β'ς αμφιβολία* .

Συγγράμματα.

Ο ϊππόλνης %ην ϊππηϋ&όπϊτοζ είς τία) νΉπρείχ» ,

Φιλοσ-οφίαυν , Ε/ς τας λοιπάς επις-ήμχς έμπειρος . έπλατΗ-

χητΥΐν Εκκλησία» με σ<α'φρρα Συγ^άμματχ , 7Π ο^σ/α ι25π5

τω»» ^·αλθ|4)ί' μιγχλαο ετιμωνη ^ εφκμίζονη , εκ τ$ 6·

ποίων ολίγα. τίνα. εις Ϋιμας απεσωΒησ-αν , ^ τ*™" πε·

Ζΐονοπρχ είσϊν νππβολιμαϊα . Η' πες} τ» Τίά%α έχχαιδε-

9ίαεσ·?ιρίχ νον , ώ'ρ/θ» τω 155 ι· Ρώμη, μεταξύ τίνων

ερείπιων γψγαμμΐ** ϊτά τίνος αρχιερατικέ Βρόνν, έκ μάρ

μαρα , ^ίί Ε'/^»«κα γράμματα .

Ε' Χ ί Ο (Γ Π ί.

Ταν το ο^μα τ* Γτ/τολκ'τ* τη; 5τλε?ΓΛ σωζόμα>α , ί-

ζ?δο3-»(τα* ιΰιοατίρως, κατ» δ/αρόρ»; *α/ρ«ς , κ) ς* δ/αφσ-

ρο»ς μίρεσιν . «ς 3 μόνον τίυχος συΜα^ροισ^αΙτα οςίδο'·

3*ισαν , 8. Ηίρροΐ/ιϊ ορεΓ3 ( ·ώτο Γομο'. Α'λβέρτχ Φαβ&κίχ ,

Ιοη: ΑΙΒεΓΓΪ Ρδί^ποϋ , έν δι;σ-/ 7θ'μο/ς τ^ί 1716. ^« 1718.

Α'μβουργω , Η3πιΙ)υΓβί .

(β) Ε'κχλίτβ·. IV. ^ί/?. γ'. χβρ. 20. ? 22.

(ί) Π·β« β»/ ινίίζνν α*ίρϋν ιαρ, (ΐ.

Page 45: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΔΔΔΔΙ.

! ΑΙΛΙΑΝΟΣ»

•Η'κμαξε το 222* ϊΐϋζ·

4

Κ-λαύ'ΰιο'ς Αιλιανός, ϊίτΰν ίη. ΐϊίς Τίραιιρξς-ϊίς της ί*> ϊτΛλιψ^

Έχ&οΊΐς τν πολπίχΰρ ΖιηαιωμΛ τϋς Ράμηςι, ίί ο χ) ο Φιλέ*

ϊ-ρατρς {α) Ραμοαβν αυτόν χαλ« , ο αντό ς Αιλιανός Ρώι-

μίαι , λέγει , τ»ν πατζ^Άτα (β) . Ο' Φιλός-ρατος ΰι»γεΊτ·Λί

ίτ/, οΤι 7»ν Αϊλιχνόν οτι αυτός δον ο^ίϊλ&ί

7Τ075 ττί ς Γι»λ/ας, λ'/&.'ητε «ς &άλαατα» 'επλάια μΊ\ΐΐ τη*

•έγνά&ζε , ^ τ«70 μ λ* «ζ «ί/'^ ]κ/« ΐΰιάζχο-ά τιμά "

τ&ο 1? ωμνιν . Ο' Αιλιανός ομάς διηγείται μόνος τα οτ/

«ς τ&χ) Αλεξάνδρεια* , ^ β^*" * αντιλογια ά^ίως

δο* οδηγείται , ^-αρα , βτ/ ο /ζε* Φιλόςρατος εγρα-\.ε ταυ'-

*τίω τίω εΊΖικτιν Ί^οτητερΛ, φ μετά ταύτα ύπϊπλά>ο·<ιν 6

Αιλιανός εις Αλεζαίδρειαν . Εϊς τΐω Ε'^,α'δα δο» μτορ πύ-

τε , μ 'όλβν 'όη διίτ&βε πάντοτε ο* ϊταλίχ , «ς τη* Ε'λ-

ληνιχίυ) διάλεχτον ειχε τόοΎΐν δΰναμιν , ά>ν? ρε3.ίγΆΰΰ&&θϊ ,

>Ι£Μ .μελίφ&ογγοί βΖνομάζβη , χ) ('^? λ Σοφι&τηι ετιμα-

τό . Ηνχ80"ί τερ ρήτορα ίΙαυαΌΐ/ίαν , έ^αόμαζζν Η'ρωΰίυυ

ην Α'ττ/κο^ «ς τώχ> απλότητα της τέχνης της ΡΉπφέ/ας 7» .

Ο' Α-ίλιαί'ός σιαιε^ζα^,ε μΐτά ιόν Α θώοοκον , ί'χ τ» όποιου

^ ^-Ο/Ι^α ίλαβον , ϊ£>» δί .«ς 70»» αυτό* χαυρόν όπ* ^ ο

ί#&τ*ρσς Φ/λες-ραΓος . Ο Σί«ϊδ«ς το»» ονομάζω αρχιερέα , δ/ο'-

τ/ σ·αυε'γρα-^.ε πλείςα θ«α <&ράγματα , ττί&< ΧριΚΊ^αιρ ,

*δίζ/ ποίνης εκείνα» ο'ί τίνες άρν^ντχι τίω τη Θί£ Πρβί-ο;*»,

{«) Ε^ /5(5<>' 2ορ/Γ. Β<£\. Β'. χ·ί· 5ΐ,

(ί) Π«χι'λ. Βι/?λ. Β'. «ρ- 38. -

Page 46: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

(

. ' 4* ΑΙΛΙΑΝΟΣ.

ι$ ιδίως πίζ} ΤΙρονβίας . παρίτείνί δί τον βίοψ ανή ύπίρ

τα ίζγικοντχ 'ίτη , χ) άπ&α»ΖΜ άγαμος .

Συγγράμματα.

ν» Αιλιανός ων ουνίπιιήΰειος είς τΐω νΎιτορείαυιι , χαπγ!ν€~

το &ς π ατυγ'χαφ&ν βιβλία , εις ο ^ομ ίΙδοχ«|ΐικίΓί . τβ υ

φός ία ομοιάζει %ί$όν μ\ το τ* Δίωνος . Σώίζσ/'τχί 'ετι τεο~-

«ταρα Σι^^ζαμματκ ι!/Το το ονομά τα , 3Γί^ί Γ$ οποίων άμ-

φκτβατΐΐτοίΐ ου» είναι Όλα γννοΊΧ,

Α'. Ποικίλη* ίαπορία,! βιβλ. ΙΔ'. ο5τ-ιρ <®^5ν τοίς

νταλαιοίς ϊιαφορως επι^ζίφίτχι , Περί σΐοικι'Χη! άφηγή-

<τεωι . Ιστορική! άιαΧε^εω! , ?ία2 , ΣνβΐιικοΌί ΐ&•

ΌΌρια . Πίζ/ τ*7« ατιμία αμφιβολία , ©τ/ μ»ό< τού «μ*-

Τίρου Χυγ^ζαφιως ' 짣_ιχοί λίγονοΊν Ότι το βιβλίον δο#

^9ζθίώ»ρκ'θ» *το τον ί^ιον Χογ^ζαφίχ , «V » «νη^άφ» ' φαί

νεται όμως ίκ τα Όψολόγα, χ) 'έϊήλόγχ 'ότι είναι εΤ^&πΙς ,

τί) εκ τα Στοβχια , χ$ Σ«/"δα, οί τίνες αναφεραοΊ πο^ά τα

οποία τΐιο σήμερον δο* σώζονται .

Β', 2Ιε/>£ $ώα>ν , « ίτ^ζ ^ωωτ ισιόοΉΤΟ! . /?/,5λ.

ΙΖ'. Τοίτο «ί-οκ (μ/λ «π^ο^ιι 7»ς εμπείξ/ας τη }χπο ά'Λπς

Σνγίζαφ&ζ , ι£ τ« 5τί£χαΓοτίρχ ί'χ των τ» Α £/5ΌΤ5λ«ς } οτ/

<ίμ&>ς ζ) «το «»όχ 'εργον της χειρός τκ δον είναι αμφιβολία.

Γ'•. Τακτικά, με&χοϊ Άε'λοιισιν Ότι είναι τ»υ Αιλιανού

μας , λ/& οι Ό^/ιχτότΐροι τψ Κξ/τικων ^ττο^εικνύασιν , Ότι

ο Συγγραφές τψ Τακτικών άτον Έ.")&ία> το γένος, ^ »-

^ίί/ρί καλώς τυν τ^β Ε'ϊλίωων ΤχχτικΙω , νχί δ* κ) τώ τ$

"Ρωμαίων , κ} εκ ήτα χοίνασιν 'ότι Ό Συγγραφές αΰΡ$ «-

τον χείον παλαιότερος ή Αιλιανέ πΐ&πχ ίκατον ϊτκ .

Λ'. Εχ αώτ Αι"Χιατοϋ άγροικων εσίιΟ-α'ο'Χώτ .. Αδ-

ται εΐο~ι γυμνάο-ματα τ$ύ Α/λ/α*2 υπάρχοντος ί'τι ο» τφ

%ολείφ , α!ς λβγαο-ιν .

Λ

Page 47: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 222. 43

Ε' κ <Γ <ί <τ ε ι ί·

Λΐ&νατάν <τά (τύΰ^όμεγα αααττα. Ε'&. Αλτ. ο£*.

ΛιΧιαγοΐΐ ΤΙοίχί'Χηί ΐ&ΤΟρία,Χ. ΟΙαιχάιαπΊ ΛίΓιαη'ι γ*,

ιΐ» ΗίδίοΓΪ» ό£ίδσθ« μίτα ΰϊ&φόραν σ^μαοοπων ^ ί/Γ/δ/ορ-

θώ/σ-ί^ς ·ϋδπ> 1 αχ. Π#£^ζ6>»'/« .5"^. Ρίΐίζοηϋ . Λ«}<δ. Βλ-

3τ/?. 7&Γ 1701· *<ζ 8. (κ&οσις άζίς-ν .

<■ '· ..„„; -~Γ;« «^εΧλΛ» μ λ,,,,τ^ //67Π8 ΚΟΛ Τίνων ξΤίρίύ»

&ς 3.

ύτααιηα

Οτοηον'ιο, 1υ§ά. Βίί. τ$Γ 173 *· ••5 4» *# α^'Ζ" » °"»'

Κα* ά> Παεχσ·/ο/ς 7&Γ 1805. *ώτη·» Κ^τ/κω!»» Κοραί,

-Περί $ύύ<&Τ ιδιοτητοϊ , <1? παΓυτί Αηίιπίΐίιιιη ,

Ι-ϊί^ΓΪ XVII. 6ξεΙό$Η ο» Το/ΐβγ Οεηενίβ, τ&Γ 1 6 1 1 ■ $ίς \%ψ

Κα/ όο Αον^Ινω , ταΓ 1 744· "'ί 4· να® Α'βρΆαμ Γρονοβία,

— Ταχνιχά Τααίεα , ό^ίδο'θκιτα* -ώτο 5ϊκά Ακβπί ο»

Αχγΰ. Βατ. 7&Γ 1 6 1 3· ΐΐζ 4·

Ε αηοτνολα,ϊ , ©Ι^δοθΜβ-αρ ί/ς 7πς ο-ι/λλσ^αί π3ρ

Ε^^/καρ Επιϊολαν,

ΗΗΔΔΔΔΙΙ.

ΙΟΤΛΙΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ.

Η"χμ. ττες/ ττ> 228. ετυς .

5/£τ«ς Γ»'λ/ος Α'φ&κχνος , β7ς των Ε'»«λ»<Γ/ας·/)£&!? 35ο><-

5?*ίί'β>/ , ην οποϊο» ο μζν Σούδας φιλόνοφοτ Άιβυν

Page 48: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3$ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ

χ«λί7, ο δ« Φαβ&χιος (α) Σί>ρβ? ('κ τ»ς Ε μαας -^ ήτις */

Κ/χο^-ολ/ς μΐτά ταΰΒα ονζμά&γι • 8τ/ ό']α&>ς ί/ς Λο'τίκ) τ»*

5τολ/ρ άρχίτνν %όνον Ιιίτ&-1.&> είναι ΐκτυς πάσης αμφιβο

λίας-, δ/οτ/ *?'άλ&ιι ύζ ιαρίσβυς ε) ς τον καίσαρα Ελαγά-

■βαλ&ν { Ηλιο^άβαλον ) , "ύιά τΐω αχαχαχνισιν ταύτης της

πόλεως , τ&Γ 22ΐ• Ιτ«. ό δ? Ε*/5ίδ Ι β^«. το*» ονόμαζα, Ε-

πίσχοπϋν της Ε'μάΐίς. ων Όρότΐρον ϊθ^/κος, «δί^θ» μετά

"ταύτα, τνν Χ&ϊΐανισμο'ν , β ^αίάτός του τάοχετια \Ζ& τού

Καιλ 7&Γ 2?2. «τ«ν

Συγγράμματα!

ν Γέρ&ίΐ'υμος (/δ) δ/δ« μ/αιτ ωραΐΌτάτΙϊω μχρτυ&χΛ π'εΖΛ

■Ίτίς πολυμάθειας Γκλ/'» » ΑφζιχανΖ . Τα 3ϊ•ί£/αΓσϊϊρΛ 7ΜΡ

Εϋ^'^ζΐίμμα'τωζ' •» απωλοντο; τα δί σωζόμονά εΐσΐ'.

- Α'; ΣϋΓουδαΡβανα >, τητο το σΰ^γαμμα συωίς-αται α-

'τγο ΰιαφόρχς «δΜ<τ«ς )£ μελετάς , 7Κί οποίας ο Α'φριχ-ΜΟζ ,

.^έ>π) δ/αφορ&ς Χυγ^ζαφεϊς εις ο* ο"ί/χι?ρ'ρ'α^.ατθ, ^5 'ΐΒί>ί7Γ^ί

να λΟπνιΒωμζν δ/α τΖ«) Λ7Χ φθορά» . η σωζόμανον τα νυν

•βιναι μία ΐτΗτομν τ» ΐΒρωτοτΰπα ^ το οποίον κάποιος νϋο-

4?ρβς |ΜίΤ» <ΖΒ/)0ι8->ίχΜζ οξέδωχί , κ) ο* το/ς χειρο-^αφοις ά>-

^σκεταχ κατά πολλά ΰιεψθχρμονορ *

Β'. Χρονογραφία ι, άρχομαι* ^γό κτίσεως κόσμα μ?χ&

τα 221. ««ς /Ηίπ* Χ&(5"*3 . Καί τίπ 7ο Σνγ^ζχμμα αττω-

λεη ^ ί'χ7$ς το'ώίί' πεζ/κοπων αποσωθζίτΐύν φ•^ 7&ί Εο-

σεβίω , >ί έτίροις τισι νεωτίροις ^ονο^ρχφευσι Ύο δί Λα-

τινις-ϊ σωζοα&νον , (1β ϋίνίδίοηίΒιυ βϋ εβηεΜίΐοηίΒιΐΐ ε,εηπυπι ,

2ο* «Γα/ τ» Α ρε^κα*» ) άλλα <■« Ι 'ππολΰτχ .

Γ'. Πράξει/ ραρα-νριχαϊ , εκείνων δολ. όζτΐί ύπεφιρον

νυν μαρτυρικό» θαίατον εις τϊ>ν καιρόν τϋ Α'δ&ίεα'ίί . ]«»£/-

χο/ τσ 3•ίλϋ(Γ/ δ/αν νό§ον .

Δ'. Ε'ίΤί0":7Όλ7ζ ίτ^ο/ ΙϊριγΙνητ σίερι &ηί ίΰ&ορίαί

&η! ΣωΐταΤΐΗ > ά' ίί ιομίζα ταΰτΐυο τίνύ ϊςο&α» ^ίί/δκ,

(«") Ε'*;;!-. Βι^λοθ. Β.Ά. Ε'. Κερ. Α'. §. 3• Τίμ. Ε'. σ*λ. 2$4•

-

Page 49: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ ζ*?. 4$

ιίς Ια> απ(κ&5» 6 Ω'&γ&ης Ιν τρ μβτά η ΙίχοΊτν οί/μο*

μιλίφ , παρ ω ίκζτοιχνσ-ε» ο' &.'φ&καΜος , οτι δο» Ίφίίπέί α*

<Ρρόνως νά κπιρρίπτβίηαΛ ί& παροί τίίς Έϊκκλχβ'ίας }>ι%ό*

μ<ν>χ βιβλία*

. Κ* κ <Γ ο <τ ι ι ς,

μίζα τψ παλαιών Μχ$χματικαίν , ς* Πα£/ιτ/ο/ς 75Γ χ6 93ι«

α> ίΓίλ. 275· · * ,

Α'^£/αν« ΘΪο-αγαγϊίς α» Αυ§υ. νίη«1. 7&Γ ΐ6θ2. «ς 4*

Και μ«7« τ»ς Ανοχ£/σβ<«ς 12 6>}>οι»#ς ο» τω τ» Ω -

ζ,ιγονονς Διαλόγω χ«7« Μαρκ/ί^/ζώ» , τ£ ΐ$74· ·<5 4»

Ο» <Γίλ. 220.

„ ΊΊρά$εα ρ,αριτνριχαΐ , ϊη ΤΗβοά. Κ.ηίη»πί 3θώ 5β-

|θθΓ. Μ3ΓΓΥΓ· ρ. 20 . <

Κβκχ Αςπ$ 55. Αηΐτ. ζά ά. XVIII. 5ιιΙ. ρ. 358. Τοπ. 17.

ΗΗΔΔΔΔΠΙ. ί ;

δ ι λ ν. .;

£γεν. ΐ55· Φ «πε'θ. μπα το 229. ΐης.

(«) Φ*'τ<«( Κ*Λ 71*

Page 50: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

4« Δ Ι Λ Νχ

ζωναράς , *) ο Κεΰρννος ονομΰίζατι τχταν Ρ'ωααχον , οιοτί

$ιέτ&.-\,ε 70 πε&ατότερον τ»ς ζωΐς τα ε'ις τίω Ρ ωμ^ * *ίΜ

Ήιά τα πολιτικά αξιώματα , μέ τζ* σττα7α αιίτος *χ« ετίμ*•

3». Π?£* ™ς Γς-ο?^'ας τκ, μόνος του μαρτυρεί » *«< οτ•/ αυ•

*ος δο* ίδεθ» ττα/δ/ο^ο* «ς τΖμ) (ΰτουοΊχΰ ' άλλα μίτά

τχυτα άφ' α εχατάλαβε ύΙλ> ταύτης νιοΌν/χν <, εις τ\ιμ ^^

ϋτιχίαυ Α>ιλθ(τοφ!αιι δον' ί«αμ? ττο-ας ό£?ταο"«ς , 0""αζ **

τ&λ Ρ'ητορείαρ , β'ς τ»* λ'ς-ρολόγιαν , Χρητμολτγι ιν , ^Ο

ν&ροχριτιχίω* Ηχολά^νβ-ε το* πατέρα τα αζ την Σικελία»)

οί&α ^βμ το δ/ο/χέίΐ' ίδ/δα'^5•» , «77Γραρ«•*ς δβ «ς Ρωμιω,

τω ΐ8θ. Ιτ« σ-υυυετάχ^νι *•& Ρωμαϊκά Συμβπλιω , τω

Ν 1 9*. ?τ« ιτιμ*5'ιι με το άζ'ιωμα τ» Πρα/ζωρο', "-""*

_~ π„, ' .ί —V. 1 ■:... .Λ - 2.*., *„.,~»Δ<-ηίο

«ί

\Ή&

τα ΐίερτινακος , μ# 7ο* Οποίον χ) ρυχνακις συναχεςρεφετο *

Μετά δί το* &!φρι%ον !τχίκ &αίατον, εχαο•α>'ολας τας ελ'

ντΊ%αςτα $Η Τεβήρα , £ έμεινε πάλιν είς τορ των Συμβα-

λβ>* άζ/ωμα , φερών τι'τλορ Κοννάλα , εφ ησυχάζω* ειζ

Ρ'ωμΙιν, }(Λΐι συυά^ων νλίαι δ/α τό Συ-^^αμμα τα . Μίτα

ϊ»ίτΗτ γΐκολ*§γισ& τ£ Καραχάλα, μΡ >£ άλλων συυ.βνλων^

%ως εΐς Νικομ^&ια» , )£ •ΰδΤϋ τκ Μ««εΛ'8 *•&> ϋ 8. «τ«> 6*

^/*« Διοικητής τ»; Σμί/'ρ"ίΉς , )(α) ι^ς ΐίερ^άμα > «λα μ**"*

τρ«$ χροιάς, »' τΰχίΑταττάλίν μετατραπεία-α τον εφιρίν^α-

7Το &? αξίωμα εις 'οί'λλο ύ•\,γιλότ*ρθρ , δ/ο'τ< «τ/μ>ιθ» ίιϊίο

Α'λιξκ&ρ* τα Σεβριρα Τω 222. Μ 227. 2τ« ^ Ύ^ατ-ος τ-»ί

Ρ'ωμνίζ , κ} μ6ταν τα~τκ ΥΙροκόνσπλος , «ί-ο/ Α ιΉυπατΰς τκζ

Α'φ&χϋς, £ μετά ταίτα ϊς-άλ$η εις τΐχι Δαλματία», ^

οχωτερω ΤΙουριορ/α» , ^ ταντα πυυ'ττχ ε^όίϋντο μ^' τα 227»

*τος , 6^τζ5ρα?^1ζ δί «'{ Ρ'ωμΙω , « Πρα^τκ^αηχΗ φυλαχ»

ΐζίίΤκα-ε παρά τα Καίσαρος τοι> δουίατό» τα' άλλ 6 χακταρ

}>04> ϊίχουο-ε το ζήτημα ι»ε , «Η το^ (τίμα&α ε* έτερον

νπατΟΡ 7»ς Ρ'&,κΧί * ^ ί5τ«δ» »' ΓΙρα/τκε/αί'/κΜ φολάΛΜ δι/-

β"«ρ65•«θ•» περιάτότερορ κατά τατο ) ο χαίσαρ δ/α π* χ/**

ί«Λ0* , άπεςαλε τον Διώροί εις τά 'έξω μερνι της Ρ ωμ»ς^ ,

δ/α ραν μν νποπεσγ ^ ^τος «ς τον χΊρΙόρορ τα Οΰπιανου «

Τελαω^^τος δί τ» ^ο*κ τίίς όπχτείας , ό Δ/ω* ίπχννλ-

5όρ «ς Ρ'ωμί/Μ , α*ίί, τν/ος κ/*δκ/« , ^ %ΐετ&&ί μ*τ<* *"»

χαία-αρος έν Καμπαρι'α , ο*θα ιίδτβτΓϊΌ-ας «ς ^«/α» τω* 3Ό*

δω* ά&ε#εί&»• , κ) λαβών τίω αίεια» ιο^Ηρ τα χ «ίκαρος ιί

Page 51: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 219- 47

9τοί- τϊς ζωκί »" μίχ& τίνος Όμως παρίτεινί τον βίον »>

/^α$ ρ;;αζ ίτ/ α•}\ωςον ,

Συγγράμματα.

Άιοίφορα Τυ^^άμματα >πφο»λ5ον "&π> τ<!«< γραφίοΆ του

Διωιος. 6 αυτός αναφέρει ον 'Σύγ^ζαμμα πέ& Ε'νυπνίάιν ,

ί^α) μ/α» ΐς-ορία» τ« Κομμοοα, το ΐΒρωτρο άπάλίτο, το δίχ

^Ι/ττρσί' &&.σΗίταα διιαβο-αρμονον &δ? χαΊίεϊο-ί ο* τϊί Ρ»-

μαιχγ τη \ςος)α. ΚΖτη ο~υυυ'ιςατο από όχτα δ?χαδας , »τ0*

Χίϊ β} δίκχοζ•τα βιβλία^ αρχομανή }χπό τδ Αινεία, *) λΗ-

^υσ-α ?&ς «ς τ«ς ^ονας τη Δίωνος . ντον 'ίργον είχοοΊ^ύω

οχιουτκν , οχ™ «ς τ«ί» <τ^λλο^/Λυ , #) δαίδίχα «ς τΖ«) στ/χι-

Ήζζιν » Η' μίχ>πα καίσαρας ϊς-ο&ία ντον ϊυωτομοξ , χ' «ί-

τα ιηαΐΐία δ? δίέ£ώ>($/χ&)τβρα , η δί τ» χαιρατα δ/ί^οδ/χωτα-

Β*, 7π£/.ϊίαφασα £ τα μικρότατα συμβίβηχότα^. « ^ί&ί^Μ-

4<<ς ϊ*^•- βιβλίων δοί ώα/ τ« Δίωνος , άλλα" ^«ίρ τα <?*

ϊοματά τίΰν υπάτων , μ βλο/ν 'ότΐ ^} έ* τοίζ παλαιότατος

χ&ροχαφοις <£&ίο-χ(ται , « δ? Χτο τ« 6ΐ, μί^ι τα %θ.βιβ.

<8φαπτίΒΜ *&>ζό τον ΛώαιχλανΊον » Η' \'ςο&α τα Δίωνος έ-

σωζιτο σ'αα μ?χ{ι τ» Ζωναρά ^ μ' 'όλον οτι ^α) αι>7Β; /ζτβ'-

τ6*^? ττολλ^; ϊλλειπας Κ&δκχας, άλλα π'^ί ^ϋίν *Χ0νι β?

χολοβώ&ή δ/ όλ<3£>. Τα Όψωτη τ&άχοντα παντ? βιβλία^

δο* ώναι , άμα μι&χα ταμάχια, τα οποία Φάλβιος Οο'ρ-τ \

σ//Ός ?χ τπλ»- χειρογράφων αυ/ίλλιζατο . π ?'χ τ» τ&α~ \

χοςα πέμπτα πμάχιον , Βίλαιτιν οι πι&σχοτεροι οτι είναι ■

ί'χ τα τζ/αχος-α 'ίχτα , τα δ« μίτα4 ταύτα μιχζ/ τ» πλ»ς τ£

π&πνχοςα βιβλία σώζονται σ"&ία, ί'χ δ? π^ λοιπών μόνον

τίνα Ύττοοναο-ματα, ίκτος τα παν7ηκο?α πϊμπτα^ ϊκ του

οποία σ-ώζίται α< άρχίτον πμαχιον , τα δ»1 /«6^' τ« ΐζνχο•

ς-α &ιο•ιν ο^τήτομιη τις ϊχ των τ« Δίωνος , ανώνυμα τίνος , α'-

^■ο δ« τα ίζ^χοζ-α μΐΎ!ΐ τίλας ()ναι μ (πιτομη του Έιφ'ιλ!•

ν» ίχ τω*" 7» Δ/ω^ος. «ς τ»ς /νί^ιτϊρκς <5ΐρ5«7«σ•α* χα< τ^λ

άλλα ϊξ αϋτων τ$ βιβλίων λείψανα , τα όποια προο-ίτί-

&ΥΙ0-Ο9 εις τας ιιωτίρας ΐν7>οο~εις . Ο' Δίων ϊπεινίΊται ϊότά^

τας Κ&τικας} δ<α π άληΰές » η$} ΌφΛγματικόν της Γ^β* \

Page 52: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

4& Δ Ι Λ Ν.

ς}ας 7#, μ'ολον τητθ δον έ»α& ^ χ&>£λζ σ-φάλμ^ηχ , &/ /-

τ/ <«Ν^9{7»ρ«τα/ 'ότ< πολλά. αττΐγρ*4*&> ^π> ινν ΤΙλουταρ.-

χον , δ/ α το οποίον άλλοι ύπερααχτιζοντεςζον $ϊλναην οτι

Τ8Τ0 <ζρροϊίλΒαι άπο τους αντιγραφείς , ο< τ/^β; ανηγαγον

αυτά; τας τκ ΤΙλουτάρχου πι&κοπάς' και οτι εις πολλά

μέρη παράκαιρα μεταχειρίζεται τίιυ ρϊΐτοζιχίαι τα περιγρά

φων μάχΛς ' και οτι κρατά τ/α) ϊςο&αν του μί ορειρκ >

θαύματα. , η%ονάς φ) πότας τψ αξιωματικών , κ) με άλ

λα Φ^μιχρά α-υμ&ίβΗχοπζ , αίάζια τϊς ΐΓορ/Λς , *? ο«

περιπαίζει ην Κιχε'ρωνα , Σο/«κα, κ) αλλάς μεγαλας Ζυγ-

^ζ«Φ^5 » $ ?•? ^Ρ' Γρατ/Λίτ/χίς ολίγΐιχι ΪΙεχν είχε.

Ε' Χ ί 0 β- ί Ι 5 .

/ίίωΥΟϊ Ρωμαιχωτ ίσσοριωτ οξείόδ» τη πρώτον

α (λως ο» Υ\.<*&ο•Ιοις τω 154^• *** $υ^'

Κα&σίον Δίωνα Κοχκηϊατον . Ρωμαϊκών ϊςο&ωΎ

τα σ•ωζόμονα άπαντα Οίχδίϊ ϋίοηϊϊ Οοσοδ^ηί Η'κγοπ'& Κοαια-

Π3 ςυκ δορβΓϊΐιηί, μετά των σημειώσεων 7* Φ<ζ^£λχ/» , «»■*-

$/ορθ»«ή>ς , αφο&ΗΚϊΐς ίκ πο^ων χειρογράφων, ψ άχ&τ

βων πινάκων, Ε'/&. Λατν ο^δβθΜβ•*» ιί^ο Ε'ρμανου Σα,-

μανλ Ρ'ιϊνα&χ, ΒβιαιΖΌΜ δβπιιιεΠδ Κ.οίπβ», <^ Α^μβάργα,.

Η3£ΐιΒυΓ§ί , τ£ 175^• ο» ^<τ< ™>ο<; «5 ?«λ. ^Μ «2» Ι-

57* » Λ&ί?"»•

ΗΗΔΔΔΔΙΙΙΙ.

Α Ψ Ι Ν Η Σ.

Α'4-Λΐίί , «ζ τω* νΎιήραν εκ τ»ς Γ«&«ρα πόλεως -ας Φογ-

νίχας, ϊχ«« ην Ρ'η'τορ* Η'ρ«*λβδίκ/ «5 Σμόρνίω, κ) το>

Page 53: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 236. 49

ΧιΗηλίσ'χο* ρ*ζ Ν/κβμ>ίδ«α», Ίήν$γι ϊπ) τ»ς αύτηρατό·

β/ας τα χαίϊαρος Μαζιμίνχ, πι οποίο» τψ %%6. βτος δ/*-

Ιίχ^νΐ ο Γσρδ/α»ος . Σάζονται ^οί) πτν Ιΰω Συγγράμματα

Α'.) τέχνη ρ'ητοριΧ7ί. Β'. Περί νων αχηβασ·^·

ΟμΙ,ΥΟΰΥ στροβΧημάνούΥ , ίχδοθοψ'τ» «V τ£ Σνλλο^)»

τμ»< ν'κτόραν ύπο τα Α'λΙα τφ Ι50?. ε» <τ«λ. 68*. ^

727» $ °* τί * Ρ'ίϊβ-χ/κ.

■"V" 111 '. >

ΗΗΔΔ&ΔΠ.

Η Ρ Λ Δ I Α Ν Ο Σ,

Η'νθεί ττεζ,/ το 238. έ'ττ>$ »

Η ρ&>ο*ιχνος , «ϊ$ τ»* ϊς-ο&χάν (τη οποία ίρ όνομα δο» ^»/-

τγ« να ο-νγχίηται μετά τίνος Γρ^,αίίατ/χ» ομώνυμα τα

ο οποίος νιτον φίλος τα Καίταρϊς Μαρκ» Α'ντωνίνα ) , ή

τοι» άξιαματιχος της Ρ'ωμχς , ώί; ρ* ϊ^/βς ομολογεί . Ούτος

νναίγρα^β Ρ*1** Ραμαΐκίω ϊς-οζία» εις Η'. βιβλία , ώ'ρ-

χομααν Χτρ 75* θάνατον τη Μάρκα Αννκν/να , ·ίώ>ς «ς τη/

Γορ$/α*ο<' το* κάπρον^ %ιηγάμα>ος ατυμβίβηχότιχ τά όποια

άυπς ειΰεν % Κχασ-ί > ^βμαθς*, ο* ώ μρ εϊς τας ϊκο'αλάϊ&εις

78 άζ/άματοςτα. Ο Φώτιος (α) τον επαινεί μεγάλως , α>ε-

ί«Μ 7» ς γλυκείας <£φρχΙ_ία.ς η ΰφ*ζ τα , το όποιον ^ ο/

»ί«ϊϊρ«/ Βπ/βίβαιανης λίγαπν , «θί ΐ<αφόο-ίχρν 0 Η'

ραίιχχος άτω &) κατά τίω χρονολογία* -

Τ. II. ι

Page 54: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

5ο ΉΡΏΔΙΑΝΟΖ.

Συγγράμματα*

ϋ κης ταν όκτά βιβλίων τής Ρωμαίικης 1'<?οζΐας , δο* β-

ξ&ρομζν α» ϊίγρα-^,Β χ) ά^α τίνα , χ) ταύτα πάλιν φαίνορ-

ναι κολοβά «ς %ΰω μίρη . Ε'-^ω οζίτάζων πίζ) τοιίτωψ

ικλίλειπότων , (υρον παρά τινι φίλω μα δι;*» πεζικοπάς α»~

τιγιγραμμαίας (κ τίνος κω6/\κος τϋς Βιβλιοθήκης η ολ Ε -

λαατωνι νίς Οΐτταλίας Μονας-η&ν , τας οποίας }(ά) νιφβς-ί-

3νμι αΐί.

Β//?λ. Β'. «ρο'ί 40 <ΠΓλ3ί <π? Β'. Κίρ*λ.

„ Κα** τβ ς-ρατιωτιχον εις τίκί βαοΊλνιον άυτον ΰ^αγο*

αυλίιχί .

Β*/3λ. Δ'. Κιρ. Δ'. *?ί μι» ίια τοργίιυ , ■» ίι ί! ϊιτιβιιλην .

Έ-υρηται ι

„ Τ»ς μο# »ί» μκτρος μΐταπϊμ\αμα>ης ης παΊΙ&ζ , ^

,, ^04» Γίΐας 3"«&«ς τθ/ς της μητρός λό^οις , μόνος αφ&-

,, χίτο , ό δ ΑίΊ&ν/ίΌς πονηρός αν ήκε <Βψ*ς τΰυ μντΐρχ

„ μί7η τώ» χιλιάρχων . Έ. ν ΰ§ τω παρχινϋν άυτον τίω μη-

„ υ'ρα , ?ύΙ« το7ς γιλιάργοις τον 7» Γι 7» &αίατον . Ο' δβ

,, Γί'τας ιπι5ία τοΊς νίς μητρός 5"»'θ«ον, χ) /δοα, Μαιρρ !

,, Μαχερ ί σωσον , ^ 7»ς μο* καλυιίσης δ;α ςτοργίυυ , τκ

,, δϊ Α'ντωνίνα μη πει&ομανχ δ/ ΐπιβχλίω , όρμήσ-αυνκς οί

„ χιλίαρχοί) άυτον κατίκτανα» . Γβ'τας μεί τρωδείς , χ.τ.λ.

Ε' κ ^ ο' σ* « / ? .

ΗβΟΰ&ιαΥον τνις μιτά Μάρκον Ρωμαϊκής ΪτοζαΛ! βι

βλία Η'. ό^ίδόνΗίταΐ' ο* ΒονιτίΛ τω 1503• ^«Ρ* τ^

Αλδίϋ β<ς ρο'λ.

Εντ/ *^ίδο'θ«(Γ«* μίτα 7»5τα «ς ττο^,α /Κί'ρ»» ο£ ώ^ »

/ΕίίΤΒτ τω»» Ελατιτονων Ρωμαϊκών ΐς•ορικων υπό η Σολ•

βαρεία τω 1 5 9°• **ί Ρϋ'^• **''α< » ά&τη .

„ ΐίροοδκντοϋ ΗβΓοάϊδηϊ ΗίίίοπΛπιπι ΙίΒη VIII. Ε'Λ.

Αατ• μπα σ-ημ&ωα-ιων , ί/ΤΎδ/ορθήκτίως , ^ πίνακβς , ^

Αίζικάν, οξίίόδϊΐ ύπό Βαλταατάρα ΈχύΙί* ΒβΚίίΛΐί δςΗεί

Page 55: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 138. 5»

Λίϊ ε* Α ρ^οίΊτρατΑ» τ&Γ ι66ζ. ον ΰυ<τι τόμ. «': 8. χ? αυ

τή Κ49. « β'βίΓίί. Κλ^λΪ; χ) μ 7»; Οζωι/ας τ&Γ 1699• **{ δ•

---Ε£?δοθ» «τ/ ά» Λ«|('λ τλΓ ι8οο. Ε'ΛκΓ/ς-/ μόνον ^

μίτα ^ τκ Ε'^μ;ό - Γιρ^αί/κ» Δί^/χ« «ς η 7?λος , >£ α^ων

τίνων Τίρμα9ΐκων <Γ»μα*)μάπϋ? , <ϊίρο£ ^ϊκην τ^β %ολ&αν ,

ΗΗΔΔΔΔΠΙ,

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ

ο' παλαιότερος:.

Ε"ζ>1 οίκο/χ^ ττί^/ •π> 244• *ΤίΙ •

Φλάβιος Φιλός-ρατος^ νιτον ι^ας Φιλος-ράτχ ζ/5 η Τϊ/Βήρου,

ΑιατΖλ-\,ας «ς τώ* νΐότΗτά τα εις τΐω Ανμιον , χαλ&ταΛ ο-

;δ-σ' τ/ρλ^ δ*α »7Β Αίμνιος*/οτι όμως ΐγθ9»*&ιι κ) «ς τ&λ?

Λι5/«ί'βν, αςτ/νίς λίγαοΊ, οο* εΐψχι βέβαιον . Με&κο) <τυγ- .

χίχσι ταχον μετά τίνος α^.» Φιλος-ράτα -πα^αιοτίρα , 05"/ς

^ ^•?ε>( 7»ς Τιίρ» πολιορκίας νυωε^ρα-\.ίν . Οϋης »««« 70ί»

ΝΛυχρΛτ«•^ο Πρσχλβί' , Δαμιουτον τον Έ.$έοΊον , ^ Γ:Τ/70-

?>ρομον Λχξ/αΓΆΐον , α»δρα•ς, οϊ τίνες καταρχάς της τα Σι-

/3»'ρ« αυτοκράτορας μεγάλα; ε'φνιμίζοντο . Κλτϊϊ τία) μ«ρ~

τυζλου) τκ Η'<γο^/8 *; ™ Σϋϊδα , ο Φ/λός•ραπ; «κκιτί κατ αρ

χάς τΐυ) Ρηπ&ικΙυυ εις τ»ς Αθήνας, μετίπ&πι δί αττ^λθον

«ς ΡωμΙα) επ) τ»ζ τ* Φίλιππα αυτοκρατορίας , ίίτ/ς 3"/ττ«

77<Γ 244• *ΤΡ<• Η' κχια•αξ)ς ϊαλία τον σ-υγκατίταξε με τη»

των πεπχΐδΑ/μζίων ετχιρείυυν, ^ϊ) έγυμνάζετο ΰπ' αυτά «ς

τας ίττιτ*μαςΛ >£ δ/« <ιη>οτροπης ταύτης , ΐΜνί^ιΧ'φ'^ ϊ**

<3/β^ η ΛΪποΤ&αιιίν .

• * * .

Ο 2

Page 56: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

5» ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΓ.

5.

Συγγράμματα.

Α'. ΙάΧόΧλωτΙον Τνατίωχ βίοι. βιβ'λίβ Η'. Ι» £

ζω-χΑφΙζίτΆΐ ό Αποΐλάνιος ως θίβς, ^ ως οχαυιτίβς τ5

Χβ/ίΚ, ιχλάχις-ον ΐ(α\ Ό ΐθροχλης ϊϊωκον αιτία* εις νίτο*

ην σ-χοπεΡ) χα$ως. ~ϊοη$ειχνύει Ό Ευσ-ε'βιις, χ) α)&οι. αλ-

7\ως δί πί&ίχϊΐ τ»το ~π> Συγ^ζχμμ,α. πλείς-χ της τταλχιχς

ΪΙνΒα'ΫΟ&ιινς γ χ) Α<τΐΛ7ΐκν\ς Φιλοσοφίας , χ) &<§« φας εις

ιΙ»χ> ΫωμαίχΙλν ϊςο&ν* ^ση5 ηψ κχιρον » Νέρωνας μεχ°β

» Νι'ρκα , τ,ί^ίίχων ίτι χαάτινας χζίας χ-Μΐόνας ττίξ} της

χοινϊς ζωής , >£ τγ*£^ Δνμβκρχτ/χς .

β'. Ηρωικά, ννχς Ιιάλογος > εις τον Όποιο» τπ&'χχ-

φοντχι ονας χ) έίκορι ίίιρωίς τής ΤρωχΊος . Τίτο άναα μ/α

χ&τιχν εις η>ν Οί'μχρο/' , χ) ΊΙίως πίζ) των εφάρίσ-ίων ^

χαρακτήρας των , ώρ αε/π>ς αναφιρει .

Γ'. Εικονεί . 2 Ε . Τί&ιχαφ» των εικόνων των α> τΐϊ

Α"^>ι τ»ς Ν*«3τολ*«ς , ας ΰόω βιβλία . Ο Μ,εχρηος Χτο-

ϊ/5εί »τρ εις τον Ώχλαιον Φιλοτραπν .

Δ'. Β/ο* &ΦΙΑΧΤΒΜΓ &ν ίνα-1 βίβλοις, -κτο το νυΜ$-

^,ρα\( <Βφο± τον ϋοΐΌ-αλον Αντωνιον Γο$ιμιοι> , οςις ύπιχ*

τύίί τι» 239• μ6'*δ^ * 141• =*.£ &*«*?« «ς Σοφις-άς εις

■ ϊοω 7»ξ«ς ,• «ς ^ο* τ!*»* _ Όφωτϊ*» τους ον τχότω οιτας

"Ρ'ήτνρας >&) Φιλοσ-άφνζ , «ς <5ί τώϋ &ώϊϊρα»> «ς ΡΊ/ποας

μόνον •

Ε'. Ε'ΰηνράλαι ?•'. Ε'&ιγράβρασ-α. Ζ'. Α]ποασΰί<τμχ•

τα ίχ τάν π*£} ΑιαΧε^εω! , &**£ Νυβου .

Ε' χ ί ο'^Ήί,

ΦιΟί.θθνρα<τον Ααμνία ία σωζόμενα , Φιλος-ρχ'τκ τ5

Ρίωτίρα εΐχοιες •, $ Κα^/ξ-ρβ» (α) ϊκφρασ-ις , ^«7» πϋ* μ

(α) Π£©< Ι»1» •» Κ«»ίΓ^«'» οώχφίρΗ β Ο'λικ'^οί ς* οτ» <» φ*-

24> "^'ί*• Γ'• «ίλ. 86. ό μα*' ιον νίλΗ Διίάβχαλον «ν Δνμοδίνχί

Page 57: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

II Ε Ρ I ΤΟ 244· 5*

%ναηβΊχ Καιαταρίως αντιρρητικών χλτκ' τί Γ«ροχλί'«ς >£ Α-

ϊγ·^»*»/», Ε'7λ.ϊΐ!0-λατινι<?ι όξίύο'θ»(Γα» ι^ο Ρεά, Μοκίϋ 5*

ΪΙα&σ-ίβις τ?«Γ ιόθ8. «ς ί>όλ.

„ Τ*»» Φιλο&νραΰ'ώ'Τ τ» (ταζόμΐχα , ΡΜΙοϋταίοτα»

ψίχ δυρβπιιηί οπιηϊί , κ. τ. λ. μί7Ώ σ-γιμεκνα-ίων %μ παραιτ-

ρήο·(ωρ ο^βδίθ. "ώτο Γοττφζ/§χ Ο'λία&ίν ΟοίΓοίτκΙϋ ΟΙβί-

ηί , ο* Λ«·4-/α 1709. «ζ <Ρ^'λ. αυτή ίς-ιν μ άζί<τ*ι .

Αξία £ίδ»ν?ως ««« ^«μ μ' Γλ^/χμ μίτα'φρανις των Ε/-

χό»-^, ίττ/^α^β/ΜΟΡκ Ι,β» ίηΐ3§« ου Τ3Ϊϊ1?3ΐιχ <ίβ ρΐβίιβ ρρϊπ-

ΙϋΓβ <1« ϊίειιχ ΡΚιΙοίΧταχα , & 1ε·5 3ϋ3Γυε5 <3β €α1Γιιίτ*μ. Μίδ

βη ίϊίΐη$οι$ ράτ ΒΙα'ηι βι ν'ι&ηιη & ς. -- ηοιινβΐΐδ βϋιίοη.

4 ΡβΓΪϊ, ςΗβζ 5βΙ}3$Γ. θ3πιοΪ55τ . 1637· «5 Φ&λ.

4

ΗΗΔΔΛΔΠΙΙ.

Φ I Λ Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο 5

ο Νεώτερος *

λθΤρ«7Χ , ί**£5 δ? 7Γ&Τερ» ΤΙ&ΤΤΟΛν ΝΐρΤΚΧΛβν , 7ΤΧΤ?$Α

τϋα) Αί(Γ$ον . Ο ·9·«?3ς 7» Φ/λοΓρατοί ί/κ^εϊτδο 5Γί£^ τ»» (α)

οτ/ ίτ/ αν &ίκ9(τϊ^ύω ϊτζόν , όζίφβίννιβ·^ ο?λ λόγ&ν ϊκ τί

9φ6%(ίφχ > ^ 7ϊί &κος-ω τϊτΐχρτω 8τ« ϊ»ς ηλικ/χ:. τα ΰι&

οία α^ον λόγορ όπϊί <πψος Κντίύηνον τον Καρακάλαι» ο|*·«

«ίχβ'μ» μίίββ τ»ν δοάαπίϊ » Η'λιογχχλβν , «Γ/ς πίπτη

!:τις >"χμ*£$ πιΐξ/1 τ&ο Ρ Η'. Ο'Μ/μιτ. ί ί^' >τ» Σιχίλ/β ν\ιτ)>α>£**

νχμαζιν «V «V καιρόν <α Τϊκχφχρχν,

(β) Ε'>- 2βρ<Γ. Β'. 27. $ 30. -,

Page 58: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

54 Φ I Λ Ο 2 Τ Ρ Α Τ ΟΤ;

<τ&Γ 11 1. ?τ« . Ο' $&οςτν Φιλότρατας ομιλά (α) π$ξ]ί νί-

τα , χ) ψβΐΜτου 'ότι «δ» ϊιτχ>» άπί$αμμζ*ος , 7» οποίον σι/·

ψί^άφ&Ι Μ 7« 239· " 24Ι* ποζίζβταα , *·

τ/ ο ήμέπρος Φιλός-ρατος ατπ$<χη πξ)ν 7» 241. 6Τ»ς .

ΗΗΔΔΔΔΠΙΙΙ.

Α Μ Μ Λ Ν I Ο 2.

Η'ζμαξε ττες^ ·π> 250· ''π^·

βΤμμβίήος &ζ των Χ&ς-ιχναν Συγ^αφίαν , «λρ *&π> τΖ«»

Α'λί£α*δρ«αι> , ο οποίος σνγχίίταζ χοινάζ με πν Φιλόσ-ο-

$ον {ίμμωνιον τον Σαχκα» , ΓΓ/ς Ηγωρ/ζβη να ονάο-ρ τΐλϋ

Φιλοσοφία» » Πλαπ^ος, χ) Α'ε/ς-οϊί'λ»; , ^ τ» ίϊ^γα/ας

Δ,ιΙάσ-καλοζ (%(γματσ·α> . Ούττ>ς λοιπόν β Αμμώνιο; , ^ί£^

£ «' ϊΐΦζ^αμας^ είναι ίχεΐνος, ην οποίον χ) ό ΪΙορφό-

&0ζ χ&ταχξ}ν6ΐ οτι άπο Χ^ιςιαχας , «ς 7Π τω;» ΐδναιάν 6-

^"αν», *> ο Εύσ-ίβιος πλοΛ^εΐς τον ΰπίρζασιζετχι . θ5-

τ>ς ϊγ&>νή$η χ) απί$αι>6 Χ&ςτιανος π6& τά μίνα, η τζα-

ιχ Αϊαινος. Καπλιπι δ? ·ϊ?^ς-α Σ:>γγ>άαμαπχ πίζ} τ»ς

7» Μωΰσεωχ και ϊηοον Σνμφωτίαί , 3ί#ί Α'ρμον'ιαν

Εναγγβλιχ^ , ό£ «ς ο Εύο-ιβ.ος 'ίλαβο* αίτιου» να συΜ'

$ίσ$ «ς ΕώζτΤ-ΛίΡίΟΐ)/ καΥοναί ζτον , ο% αν ολίγα τί

να ο~άζοντχχ ίκοο§ο#τα

Page 59: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΪΙ Ε Ρ Ι ΤΟ 250. 55

Ε'ν ηϊς Ο'ρ$ο1οξοχάφοί; . Καί ςν τ.ϊί Ζιβλιο^ήχ^ των

ΗΗΔΛΔΔΠΙΠΙ.

Δ Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ. -

Η'κμαξε μίτά ιβ 250• "°ί •

ΛΛίο^ίης ο γνας-ος συγχαφ&ς ης ΐς-οζ/ας των φ/λσϊτο-

ψαν , ?«ρ« 7β ϊπ&νυμον Λαέρτιο! , ττίε) τϋ οποία οι Κε*-

ν/χβ/ δοί εϊνχι σύμφωνοι. Μί£Λκο/ θβ'λϋο•/ τϋτο ας μια»

ηπανυμία» τα γαίας τα, τΐώ όποιου» οί'ας των Όροπατοραν

τ# ων γονναμονος εις τΐω Ααΐρτάν πολιν της Σιχίλιας ,

άπίΗητ§ ταυτίνυ , ^ τ£ω μίήίωκι *? εις τάς '^τογοιγς » .

Α'ΐλοι πάλιν δίλαο-ιν , οτι ο Διογώνς «ν^Ηθ» «ς αυ

τά*) τΖω 3-ολ/ν , >£ δ/« »7Β χατα Τίί» Βυζαχτιον ΣτίραΜ*

(α) Λαιρτι&ς λϊγίται . -Ω'ς ^σς »*- Α^^ **$'2"( »£>**

ο-ί , χ£/£/<$1'« χ) ττβε/ α'ϋ7Β » άβίβιαόνις . Μί&χοϊ ■πχατχσι

τίτον ην %φνον ΐπι -ης άνπχρατν&ας Μαρχκ τα Αντωνι-

*■«, αΤ&.οι πάλιν ίπι ης τ» ψ άυκ Κομμόοχ, ^ύ α^οι

*πϊ ης -κ Σΐβύρ* , «τ/ς ττ/^τβ* π*ξ) τα μίνα τ* τ^τα

νάωνος , » ^3ΐ 'τ»ς τ* μεγάλα ■ Κωνς-αίτνα , > VI λίγααην .

Α'^'ο ΐάνσιος άπίΐ&ζα) /#νρα>ς οτι <? Ααίρτιοζ π&ν τί

μεγάλα Κανς-αντήα Μμαο-εν , 67Γ«5« χ) ο Σαπατρο; , ο-

Γ/ς τα" πλ&ςα ιχ. των » Ααβρτίου Ιλαβατ % ί'φον&Βη^&Αι

τ» μεγάλα Κανς-αντίνα , «) Όφοσ-ίτι 'ΧτίΌο'&χνύΉ οτι αχι >£

Ιϋ Μ. Α'ντωνίνχ, άΤλ'&Ιϊ £ί£»ρ* Λ»μαζο»,& Ε'ΰαιώ

νος , οιο&ζν ακόμη άχ&βωηρα ην καιρό»^ τα Λαέρτιου ,

ίϊτ&τδΜ παρχηρέΐ οτι, η εκλεχτά» Φιλοσ-οφία % ολίγον τί

(«) Ε'* Λ. Χβλλι'ί«Μ.

Page 60: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

56 ΔΙΟΓΕΝΗΣ.

<Βΐονί)τρΛΐ ίδτί/Κίλ/ήίθ» •ώπ> » ϋονχμου , ζέ&ι τίί οποίου

"ϊσπ$ίΐκ(ύα<ην οτΐ Τ^ϋμοΰννος , ^ μβτ' α»»; ο Βρ» κιρος , 3-

τί »7Βς ό Ποταμός , ϊίκμαζί %ίθον χατ' αρχαίζ τ» Γ'. αί'α -

ι>βς, ο δβ Αχίρτιος κ#αμφι@όλως πιρι •π£ μίνα. Πίρ/ δί

7ΐ»ί' λβιπ&ιν πι^/,ς-άσιων τη Αχίρτίν δο» εζ&ρομον α/&σ ,

ίίμ« στ/ Λτος «^5 μιγάλίω ιϊίαΛ ολαν των φιλοτφφιχωρ

νυςγμάτων . Οτι ομάς ζην Ε πιχάρειος , βίς λίγχτιν , δο»

βίναί αρκιτα έπο^θίγμαίον .

Συγγράμματα.

^«ϋΐ^ίτίΜ τ» Ααιρτίίϊ ον ΊΖόγ-χαμμα , ΌΛ^ηφόμζχον . Φί-

ΖΚοΡοφο/ ϊίτσΌβία ατερϊ βίων, δογμάτων , 3ίαζ όίτο

$&εγρ.άσ(ον σων εν φιλοσοφία ενδοχημ,ηΐτάτσων ,

βιβλία Δικά. Τ«το «Γΐοίέ^αφ» Όρίςτινα πίπχιο'ώμονΊυυ

γαυούχα > »; οποίας κρύπτει το όνομα , ^ π$&ιχει &ν&

χά^,ι^ον ^«τανρον (ΐδίαηων της φιλοτοφικνς ΐςΌρίας , <^β

7^ οποίον χζίωςτϊίμαι εις άυτον μιγάλας γ^ά&πζς . Το Σνγ-

^ζαμμα είναι πολύτιμο» , μ Όλον "οτι ό Συγ-χαφάς δ^ν *-

<&ρόΌ*ίζυ> «ρκ(π£ μήπ εϊ; τίιυ ορθότατη , Λ* χρίατιν , «'^α

μ»κ «ς 70 £'<ρσς, ^ μάλις-χ εις τά ^τή^άμμαια όπϋ αν

αυτά θίίθΰΧειρα> . Κατκρ^ας ?χ« /Μ/α* «<Γα^Λ>^ώο 57β£/

7»ς Λρλ»ς 7ϊ?ς Φιλοο-οφίας , ^ ;τίρ/ 7τ»ρ• διαφόρων αυτϊίς

Κιρίσ-ΐων , ϊπειπι Όραγματάίται έ* ί'/ττα κιφαλαίοις πβ•

ρι των Ι αινικαν ΦιλοοΌφαν , ό* δ« ϊο7ς λοιπφΊς πιρι των

Ι ταλιχων , χ) πλάΐταίον ΐΐλειανει ας ην Επι'χαρον , αττβ•

ΰτλαραν πίρι αυτί το ΰίχαηρ όλον Βιβλι'ον.

Ε'» ^0 (Γ £,< 5•

Μιόγένονι Λαερττίου , ό^δοθνοΌ* ϊβ <τη>£ην ον Βα-

σ/λί'α τ£ 1533• *ί 4•

Κοαν -ώη! τκ Κασαουβωνον μιτά σνμΗάοΊΛΐιτ Ε'^.

Λατ. τλ) ΐ593• **$ ^•

/3νογετονί ΑαεραΊον πιρι Βιάν , Δογμάτων, λ} Α*-

ποφ&ίγμάπύν των έ* Φιλοτοφία άΰοΆΜμιιτχρπΰν , Β/^Λ. ΐ'.

ϋίο§εηΪ5 Ιββηϋ άο νίώ , ^οζΓΠδίίΒυϊ , & ς. Ε'/ϋλ. Αατ. μη»

Page 61: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

4•γΐμ&ΰί<Τ(η9^χ) άχ(/βΖν πΑρατηρί^εαν ^ πο&αν πεπ«Λ<&

μονά» οώΰρωΊ>, κ) μετά των είχοι<ωρ τ&ρ Φιλοσ-ίφων , $ πΙ•

ί-ακος των λεξεαρ ) ο» ΰύσ•} τίμοις έΐς 4• οξίδόθΗΟΌ» έ*

Α μς-ιλοΰξμ/ω ΑπάύβίώάΛΜ > βρικΓ Ηβπικιιπι \¥εΓ$£βηίιιιή ,

1692. Ε'χδσσ-^ αρ/ς-» .

„ Κατά 70 χβίμονορ τϋις οΙ^τίρω ο^ίδοθ» ο* δυο*/ ίο-

//ο/ς βς 8. •ώπ3 ίί'ϋΐΐο ϋ^ηΐεΐβ Ιοπ§ο1ίο , τ^ ϊη\$* &

Ε11ΓΪΪ Κρ§ΒίΠ3Π3•.

η ί> ϊ γ ε νΗ.

Ε'γοιτ. τι5 185. φ αττεθ. 1$ 253• «τβ•

Ο1 Ω'&γο»ιις εγτι>ρ»'5γι ύς τίυυ Α'λεξχίΰρθϊά» , τ« 1 8$.

ίτ« 2κτβ Χρ. χ»7»5/ίτβ δ« '&τϋ Χ£*?να»*ς ^-Οί-ίϊς , χ) ό ττα-

9»ρτκ ηρ εΐίίαξβ τΐώ γιυζιώηχΙΑ ΜατχάλίαΦ , 7•Ζμ> ο-

ϊί-ο/α* > βκ/τος #Χκβ μί1 μεγαίλον ζηλορ , ^ ό*ττς ολ/'^» «0θ«-

&α> ρις μίαν 7570/0* χατας-ασ-ιρ » ο^β ίχαμνε "διάφορα ύ!*ι~

Λα ερωτήματα *&ρος ην πάτερα τα , &ΐ5"ί ο£* ημπορασε ο

παπρτν να. τα λάπί . Μίτκ ταυη» ««κο-ί Κλπ/ίοντα τον Α'-

λ?£α»δρ/#, χ) τον Φ/λόσ-οψον Αμμωνιον το» ΣάχχαΛ (α) 4

βτα* ό πανιρ-κ πίξ} η 202. βτπς %%%'Σεβγιρχ υπέφερε τορ

μάρτν&χορ Βηίαη» , «θίλβ χ) βκ>$ μί7« χαράς ρά ην α-

*ολϋ$ίόηι , αϊ » /^ι/χ^ρ αυτκ μί7οί μεγάλης βίας §ο» 70ν βμ-

2τόδ/£? . Κα« ί'^-Ρίδιί ολλ τω» 7π υοϋς-αηχα έϊ>Ημ&&η<Γ<χ* ,

ε<άψεπα/ ο Ω,&γζίνις δ/α τ» δ/δασ-χα^/κβί επαγγέλματος ί

9α θρί'ρ» »•<^ μητέρα τα με εξ άΰελφπς ' τ4 1 8. Ιτ« 7»ς

ίλιχίαςτα αχείίχδνι τί χολϋαρ ύς Α'λεξαώρ'ήας , μετάτώ*

Page 62: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

53 η Ρ I Γ Ε Ν Η 2:

ψνγίω η Κλήμα>πς , (ΐς το στοίον μίπχαοίζιη γα} τ^

Χΰο-μιχίυυ Φιλσατοφιου) ως <ί»α. Φργαιιον, δ/α ναι ο^χ^λάο"^

ην Χ&ς-ιου/ιο-μον , α'/&' 'ίττβπχ τταροατηδεις ταύτας , «δ/δ**-**

μι μιγάλον ζϋλον τΙλμ Χς/5"ίομιχ'μι ΦιλεοΌφϊαν , ά>ςτ* β/

7Γ(&στότ?ροι των μαθητών τα 'ίλαβον τον τ* μοίρτυ&χ ψϊφα·

ραν . Μίτπξι; τω* μα^ατωντα ντον χ) ποϊλ.ο·1 παρδ^α , γα)

δ/α »>α αποφΰ^-γ τίχυ ύ7το\1ου» των ΐ^νιχαν , » κατ' αί\»ς

δ/ο'τ/ 7βρ ίβι'αζορ >αφος γάμον , » χατ' α /λο£/ς .δ/β /ίχ άχβ-

Λ«θ«(Γ>) το ρΉτο* τ» Εϋα^ίλ/'* («) <ίί.ί/«^/9"ί το* ΐαυτόρ

ΎΗ , « 5/ Ί&τ&καν , ϊ» δ/α τϊς μαχααρχς . Ειχβ μιγάλορ

ζνλο» *) μίγάλΐυυ ςα&ίρο-ηπα δ/« /α <%απλάο~νι τΐω Δ/-

)α«·χαλ/ι» » Χρ^ξ-», κ) τ&ς μπάλας κάπας γ ·3?χι>μο*

ρΐω , γα) ^ο^/Ό/οττ/τα απίν.τηο·* το έ^ιθίτοκ το τα χαλίται

άδαμάτοΊτοι , «α* χαλκέντερο/ , ίν«δ» 2ο* ίςά^η

β/λος τρ/»τρς ζκλώ»7«ς » Χζ^ςίοχισμπ γα) λό^-ω γα) «ρ^Λ»

•Χ»ς τ^Γ Α πος-όλων . Το παρά&ιχγμΛ τ» (βίαζαν ας χ) τί»^

^ίρρντας ν& τρίχαχτιν «ς π* μαρτ ιί&ια . Μίτα το» 3»ορ*-"

το^ τ£* Τιβ^ρα α'/τίλθο- «ς Ρ άμίυυ , ϊτήο-κί^η τοις ί-

χ« ΐκκλησ-ιας , α'^ ιβιά&» ναι χζζηςρί\γ εις π %σλέίον τκ ,

συμπαραλαβων ύίιχ των μ&$γπϊύν τα το/ Η'ραχλαϊ βο*5ον >

>>« ί^,Μ κουρον νά. ασαΐαίζ» γα) τΖμ) Έ,'βρβύχΙυ» Δ/α'λί-

χτνν ' μίτη ταύτα αττίςίλη εις Α'ρχβ/α* δ/α »« κιψυ'ζ» ϊ·

χ« , α'/^'ΐ/νίς-ρί^ί ταχίω;ί γα) ΐΐίρίπβ νά φύγρ τίω μα·

ρ/αν τί Καραχα'/Λα , ό'θα> ααχαρηο-α» &ΐς τΟμ ΚχισάρθίαΜ

5»ς Πϋλα/5'/ί'»ς } ο*θα γα) αινταμω$νι μιτα τ« Ε'ζτ/ο-χόττβΜ

Θιοχτίς-χ, ^ τη ϊιροτολνμων Α'λ«ξα*'δρκ, όΊτιας £ <αφι<τ~

βόηρον τον ΐχαροτΌναταν χ) τον άπίςαλου» άς τΐ/ν Έ1»\λ·

ϊα , δ/α »·α δ;θρθώί<Γ>» μι&χ,άς ααρίνας οπχ ί'«« αΜί<ρΰηο·αΛ .

Τίτο ττ-αραρ^ΜΟ-ί ΔμιΜητ^ο^ τβ^ Αλίζαί'δρβα; , ϊαθ«ς γα)

7ο <£νάχισ·μα, , γα) βτ^αθρο/ο-ας διία» σ-Μ/>ο'δίίς τβ/> ίατίκΖλ'

ναΛ | γα) τβ»- α5Τίδ/ωζα# 7»ς Α λί^α*δρ«ας , ο' .δ Λ'^^ο/ος

ττρρώ^Ηζ ας Κα/(ταρ«α* 7»ς Παλα/Γ/νΜζ 2^1. ο-ωτΗζ/φ

ίτει, ίς·»ο·ον ίχ« 7ο ρζολ&οντκ , )^ ποΤ&οϊ τνν ΚτύΓκίπτον·

το , ό% ών εις »ν χ) Γρνγό&ος 6 Θχυμχταργός , Ε/'ς |{ το»

(α) Μ«Τ<9««< Κ«φ. <*'. 12.

Page 63: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠ Ε Θ, Τίΐ ι$ι. - $9

χχιρον η -υ&ο Α'λί£«βρ» » Σβ^ρ» κ«τυ? ϊ^? Χ^ιςιαι/α*

ιιιωγμϊί , καταρι^*»» «; Καισ-άρ&χ» της Καππαδοκίας > *-

χρΰπππ Μβ ^*β μ/α* παρδοίον ΐΉλ/α», ί'τ/ς ίφρόντιζβ

χ) κ«τα τίοί τροφίυότΧ) •£< Χια βιβλία,, ίκά&ο» 2ί «ττίλ•

5•ον «ς 7ας Αθίνας,.^ «ς τίκ> Β^'ς-ραν, <υ>θ<ϊ ^ β^ζίτχί-•

0$» 7ον Επίποπορ Β»ρν)&οι>* Ε/ς το»» β-χλκρ^ %ιωγμο*

•» Δίκίχ ΐβλήδ» ο &&γ&ίης εϊς τίιυ φυλακίώ , κ) νπίφιρ»

γζλ>ναίως πχ μαρτίς/,α , μ«τ« δί 7δν θα*Λ7Βΐ' 7* Δ«χ/κ , *-

λίίιθίρώιθβίς > μικρόν μίτκ ταύτα άπί§αΛ$ 3&Γ 251• β**"»!

β/&> «γ«, *) 7&Γ 69•' τ»ζ ηλικίας τ*, (β)

Σύγγραμμα ΐ α.

ν Ω'£*)/α?Ής γην ίμπ&ροτατνς &ς τίιΑ θ«α» γξαφίυο , )£

7Γΐ&βο\π>ς «ς τταϊ «δοζ μα3»τβ6>ς . Σ^ί^α^σ* ι/'ζ-ίρ 7»ς

•ξ ^/λ/α'^Λς ίχκλ»(Γ/5ίς•«α ο-νγ^άμματα Ύ έ* οϊς μ#τρ»>»

ύολ , ως ψ*ίνίταχχ χ} •/ λόγοι τα , ^ αι ^ΐΓολβα», α'^λ' •χ

7»» π μιγάλα ά&5μΗ ολίγα τίνα (ΐς *μας άπκτάΒ>ια•ου/ Λ

χ} τζτ πί&ατότρρα ϊκ ητων ιτάζονται μόνον Αατινιςί . Τλ

ναζόμονα λοιπόν νιναχ .

Α'. Βιβλία Ε^ασίλα . ο Λ'^οΑίζ ό* ί» ίϊν χιχρνμ*

μένος «ς τώχ> Καιο-άρΗου» τϋς Καππαδοκίας , ϊπ9χεις/&ιί

ί'α σωυά-\.γ ολνς ης μίταφρας-άς της &θίας ^ςαφϋς , ^ *•»

χαμέ» ίζ άυη»ν τρεϊς σί/Τλο^ας , »ί μ<« ί'χαλ«7Ρ ΤενρΆ'

ΡΤ^Κά , «ν«Β)) σνυυίς-ατο ^π) τ$σ•σ•αρας τυλχς , πι&ί'χατΛ

τ(ω μιπχψραοΊΡ τ£>» Ε'βόΌμήκοντα > » Αχυ'λα, » Σνμμά•

%φ> , ^ομ 7» Θιοΰοτίύΐνος • » δ«$.» Ε^ανΐλα , πίζιίχζα-α.

«$ δο'ο ?•ϋλ»ς• 75 Εβραϊκό», μι Εβραϊκά, ^α) Έ.')λ6υυιχα

•χχμματη . » δϊ τ£/τ» Οχα"αοΐ!Χα , πίζ^ίγ^ο-α τΐυ) πίμ•

πτΐιυ α) 'ίκτίω ικίοσ-ιν , τί«ί 7075 «ςρο ολ/^κ όν ϊι&χώ χ}

"ϋικοπόλα ώ'ρίθΐϊσ-α* * αΤ&,' βίυνι « β"ΐ»^ο><Μ άπαλίτο, «χ-

ης μόνον μί&κων τεμαχίων .

Ε'χχλν^ιοίΓίχ^ ί'ί-οβιν» Τρ^ί. Α'. ριλ. 241• ίΐ 24•1• Χί" 24?• τ^•

^\

Page 64: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίο Λ Ρ I Γ Ε Ν Η 2» ,

φΐΑ&ιίτίκύ Άί Α μβρόσ-ιορ , ο·ι«/ί3£«>£οι> όζήγαοΊΡ άλτης νις

8#4&ξ %*<ρΪΛζ , «ς τ£αί οπ»ίαν &χο# ίττιά Ιαχυ^Λψας ,

7« άπ$<τώ%ι&&» .

Γ'. &α£Γα σου Κείλ&ου βιβλ» Η'. τίτβ βΊα/ίχαφχ οία

ΐΗροτροπΗς τ» Αμβροτί» *π$ 147* Φ /*'α βί^Ο»τΛ0Ί{

§ί Χ&ϊιανισ-μβ .

ΦιΖΑοχαίλία, τϋτο ««« ίχλογέΰ $κ τάι Συγ^ζχμ·

μάττύν τ« Ώ^/^οΛτζ ^ *»ς «ποίας ό Βχ<τ< λείος , χ) Γρ»^β-

£/ος Νλ£/ο*£, ΐτυωχζα* .

Ε'. ο'βιΧίαί . --γ*. Προ&ρέβί&ϊνώί *»ρ$ς μαρτνει»

Ζ'« Ε ΰΐιΟ'&ο^Ατι «αρ^ζ Α'φ&κ&ρορ πίζ} της Σωταίης , α^τ»

Φνια-χάφιΛ τι£ ζι8. ίτ«. Η'. Αιά&<$γα χατά Μαρχιανι-

*£> . Θ'. #ί£χ Ε'&ράϊχωτ ονομήπύΡ . Γ. Ε*ίλεγχο/ χα-

9α ττΛνβόν τΦΡ ΑΐρίσίΛΡ . τίτο αμφ/@άΐλ.ιται . ΙΛ'. 3τ?&ί

*ρχόό* βιβλ. Δ'. Τβ Κ

ψΓϋλύτύ 4 *ή/ τ/ί/Λ άμφιβαΤ&όμ&ΐΛ .

Ε χ £ ο <τ ε ί ψ.

4ϊρϊγ{το>ϋί (ί"ά σωζόμενα ααταητα Οήχιή'α Ορ«ί

*πιίιΪ3» Ε'Λ". Αλτ. όξίδοθ-« νζιο Καρολκ Δίλαρ&'ί , ΟβΓοΙί

ί)εΐ3πι« , τεκπ «>μοις ο» ΪΙα&σ-ίοις , « /*οι> Α'. ^ Β'.

1733· °' δ« Γ'. 174°· **? ΦΒ'*· .

Ο' ίχδοιβς ταιίτ^ς ο* ω ΐγίνιτο ό τύπος άττί5χρ$ , ^

4η>οσ·μοίίτχι άχόμ1» ό·Δ'. *) Ε'. Τόμος > οι οποίοι «θίλα/

!

Page 65: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

$!

ΗΗΪ51Ι.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ.

Μετά.™ 254•

τη νι ς αυτοκράτορας τα ϊ α.^ίωα . ζ.ά>τ«τλι τχτχ ο» ζ,-,γ

χχμμα , Εκ νωτ ε'ιί σα ΰϊάνρια _• Ρωμπΐ 6ϊ»ρς*φ«μρ

μ£ω, -παρομοίαζαν μί 9*Λ τυ<ρλο?γ όπί δο# «5* Λ» Η»

λ/ε*- . άϋ&ίθ•χίΤΛΙ τχτο

Ια Ι,εοη. Αΐΐβιϋ ΕχςβΓρΐι'5 ΚΗείοπιιη & δορΗίίΐίπιιη . ρ. 2}ί•

ΗΗΐΗίΊΙ.

Δ Ι Ο Ν Τ Σ Ι Ο Σ.

Α'ττεθ•. 7^ 204- «τ«.

•»

Δ!θτύ<ηοζ ο Α'λ#£«ϊρ*/*$ Εν/τχοΛ-05, ντορ^β&ιχος , £

§Βί*3ιι ** ΧρηοΜ-μο* % μάντης ί>ο»«Ό. τ« ίΐ'ρφθ»«ς,

χ) 3/βδβνος τ* Η'ραχλα «ς π κατ»χϊΐτι*δ* ^ %ο\£ορ της Α -

λ•$»ϊρ«'«ς, τα 248. ϊτ«, /"?ια τη"™ δ« *7 Ε τπ ο-κοττος

ϊκο'ττ/ς *ροΒχ&ζί&*. βς ί«ίβ ϊ/βΟΆίίίς^βηί ™" Χρ<?ναϊΛ*γ

15-α'θΜ >ο**Μθ«τος, ^ ον τί ό^β^^ι-ϊβί |/&«Τί *<ί

Page 66: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίϊ, λιονϊϊιοϊ;

ϊ« ιβο. ιτ« , αφ η ίτυ'χΛτεν ό ΰιωγμος, όπΐς•ρί-\,&> «ς

Αλί?«*'δρ«α* • Η' α?ρί(πς τ* Ε πισκόπου της Α'ντί&χείας

Παο'λ« π Έ,αμωσατίως , ην παρίκΙνηπ να σννο&ψοίσ-γ μία»Σύνολον , α'^,' αϋπς δ<α ηΧ "γΥΐρΛζ £ δ/α ϊ£η) άΰαυαμία* δο#

«τεν παρών 1 >£ ζτςζ/' να λυθ)ί αοτν , αυης <αρος Κύ&ον «-

Συγγράμματα.

IV* 7«ρ Σι^^ζα/Ημα'τωί' η Διονυσία σάζονται μόνον μι&~

χα Ίίμάχια , τα δ« ντί&χσότΐρΑ «β•/* •άηβολιμααα . Α'. 2**

ΰίόμΥημα εις Διονννιον ην ΑρεοπαγίτΙ/α , ηπ έιναχ οκ'ός

^■ο/λα ναοτίρα Διονυσία Α λί£α#δρίΆ>ς "Σοφίτα Σόγ^ξκμμΛ)

φ φίΐδ&ς άτΓΟοΊΙιταζ «ς 70*» νμΐΐΐρον Διονύσιον . β'. £'ίΤί-

ίΤίΓοΛ^ α^ος Παίλο/ τον Σαμακτατϊ'α » Ύαυτίυυ ο μο# Φλ-

β&κιος τίαί θί'λ« >->'»(β•/άΐ') ο/ δί πίζ/στοηροι , νό5ον • Γ'*

Έ, πιταλοί.

Ε' Κ ίί 0 (Γ £ ί ί

Εαίιϋτο'λαΙ , ά£ίδοθ»β•£» ™Γ ι6ο8, «ς 8. ά> ν'άμγ,

κ) ον τ» Β/,βλ/οθ-ΜΧί» των Πα^'ρ*;^, «χδ. Ιυ§Α έ* π'μ. Γ*,

β-ιλ. 339• *» /",τϊ* ™>ν%ηλίαν » Ζ^αρά, ^ Βάλσαμα-

νος) 6ν τρ Συίλογ} των Σ<Μ>οΰιχάν .

ΗΗ[π|ΙΙΙ.

ΠΛΩΤΙΝΟΣ,

Ε'γ^• *? 205• ί^£Μ* «ττίθ. τώ 270.

**λ*ιτ7ίΌζ «ί τβμ' Έ,'κλίκτιχων Φιλοσόφων , ίγζ#νή$η &ς

τ!ω Λυχόπολιν τις Αιγιϊτπν, 7&Γ δί ο')/δί^ «τ« ης ηλικίας

Page 67: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Α II £ Θ* Τ Λ 27ό» $3

V» «λ&ον εις Αλεξάνδρεια» μεια της τροφ5 αυη , »τ/? 7Μ

ίδ/δί το ^α'λα ακόμη, χ) τω (ΐκος-ω ογοόω 'ετει κι/ζΛίΙθ»

&Π3 ε*« μεγάλον έρωτα της Φιλοσοφίας, μη νζπφίρων ο*

|ϋώ>ς αί/τον κδ«ς ίων Φ/λοΐτόβ&ί' , τίλο'ς ίνας φίλος τα τον

Ζφβρε <Βρος Α'μμωνιον τον Έάχηαν, ος-ις χατ' έζείνας τκς

^&->Ί*ζ ηγωνιζετο να οχωσγ τας }>ΰω Φιλοσοφίας ητε Πλα-

*ιωνος Λ} Α &ςοιέλας , δ^« να λ&ψα' "&το 70 μέσον αϊ φι*

λονεικιαι . Ο' ΙΙλ&ιτζίΌζ <ι»ροσ•)£θλ«3,^ς «ς αυτορ β δ/δ«<τ;££7Ρ

€*δ«α γόνους ταύτί/Μ τίω Φιλοσοφία», έπειτα εΊ>ό$η ^

*ϊς τίω αηα^ίω ης των ΙΙερσαν χ) ϊνΰων Φιλοσοφίας , <£*■

ψων &χαις).αχ %ιλ τατο τΐυυ τη Γ<?ρδ/α*>8 εχςρατεια» , τίκ»

•όποια» αυτός ηχολχ$ησον<, ά/&' αυτή δ/ άι/πν βτβϊ' παραμί'

*ρα ωφέλεια , δ/οιν αποθανών ο Γορΰιανος ο» Μεσοποτα

μία. , ό Πλ&τ^ος <$1'ρίθΗ βιασμΖΛος εις τη ί'Λ καταρί/^-ίΤ

ί«ς Αντιόχεια» , ^ ίκείθο* «ς Ρ ωμίυυ , οίθα ηρχισε ν χ

7>£α:ο~κγ , ^ *α β'χΒ/δ}ΐ τι^^α/αματα , λαβών αιτία» εκ των

μαθητών τη ερωτημάτων*, είχε ύνα πλήθος μ»5ηιων , -ζ/ζ ων

ν\τον *) ποΤλ,οί των αξιωματικών , μ όλον Οτι ό καρπός ε

πίνειο ποΤλα ολίγος . Εύρί μεγαλίω χα&ν πάρα τω Κα*»

β-αβ* Γα^«ν&!, χ} ^•αρα τ^ΐ Κα*0"α£/'δ/ Χαβονιανγ , τ&ξ ο-

5Τθ/*ς %%ιμ?λείτο να ης $εραπ&γ , <νη>οβάλ&.ων εις άΌτας ,

ό'τ/ μ/α* χατηΰαφισμ&ΙΙω πάλιν ΐής Καμπάνιας ν£ τίυύ χ-

νεγείρρ εκ των ερειπίων , ^ να συςήσγ εκεί μ/α» Λ,ημο-

χρατ/α# μετά των μαθΗτων τ* , *ί βτβ/α να δ/ο/χνίζ>α< κατ»*

β»ς νόμνς, ^ Χ-ακόνας η ΤΙλάτωνος' άΤλά το ΌρόβλνμΑ

»7ϋ α^•ίρρ/?>θ•» ιΐδτο ϊτϊ»" συμβαλων 7β Κοι/ο•αρος. Έ,χωφ

%ΐ φιλά&ονον σώμα , ^ μ« φρόντιζαν τελείως δ/α τΐχο ,

χ} 2>9ϊβ•ώ;ρ<ί1θαΐ''π»ν 57•ο^λ!»' χακων >(α) όζίων χυμών η αί

ματος , υπέπεσε τέλος πάντων εις <αρίσματη ( οιδήματα )

τά οποία σεσνιπω5ο*τα ί<αροζ•ζναν μεγάλόυυ δκ<Γ&δ/α* , &!-

5"? »δ«ς 7ων φίλων τ» «πλησίαζε να τον £5ΐ5"χίρθ>ι , δ/ ο

^ εβια&η να αναχωρήσγ νίς Ρώμης χάπι το 269. 6 Γσς ,

3^ ανίλθον «ς ον -ύζοςατιχον οϋς πις-ϊί τα φίλα εις την

Καμπατία» , ο?θ* /κ* ττο^βς ^ λύπας ίΠλείασί η ζην .

Page 68: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

$4 ΒΑΛΤΙΝΟ».

Συγγράμματα.

νΛ ΤΙλωτίνος ο•ιΐίΐί^ζΛ-^( παννικοντατίοΊταρΛ βιβλία , •ί$

οποίων υις τιτλνς κ* τυν καιρόν χα&ον σανί^ζαφνισαυι β

ΪΙορφό&οζ ίτημαωσαη. Αυπ£ πναι εΐζ »ζ £';'•«$«( , χ-

τοί ας εζ ΧυΤ&ογας , συΜΐς~αμύναζ ^ττο οχνία βιβλία. Ο'

ΪΙλωτίιος ντον ζγο^* άμ§λχς &ς η συγ^'χφ^ν , /»μτε *$/-

δί ττβίδ <αφοσ•οχϊ*Μ εις η 'ϋφοςίΗ ί α)ίχά τν αψατ^ «ς τ»*

ί5ιδ<β'ρθή)0'/ΐ' τ» μαθ»:» 7» ΤΙορφυ&χ , οΓ/ί λαβών ταΰτΐυ*

τίω ϊλά>$ί£ί«Λ , <Βφοα•ί3νκί καά τιναζ Έψα&Μας . Το υφός

τη είναι σκοτανον , αϊνιγματωοι; , • κ) δι/σ^ολο* . Ο/ παλαιό-

ΐτροι ονόμιζα» οτι ον άμπις •ώ3Τ»φιί/Γτϊται μία βαρεία σβ-

φ'ια% *) (λαβαν χλίσΊΡ να τ!α> &ξ(ταζω<η , κ) κα τά*) αυ«-

ΰάζασΊν , «2&.' οί νίωηροι άψ « «δον το σκοτ&ίνον , *) α/"*»*•

^βικδί; τ»ΐ;7»ς , ολίγον φροντίζχοΊ 7Γ6?} άυης , *} ΰιά τί-

ίο μ/«* £ μόνίΐΛΐ φορά* ετυττάδιισχ* τη Χογ^άμματά » »

Ε* Χ (ί Ο (Γ £ ( ί .

ΤΙΧατίνΗ Φιλοσ-όφχ τα σωζόμενα ατονία . ΡΛ>ί/«Γ Ορβτ*

ΪΜΙοΒβρΗοΓυιη οπιηίυηι Ι.ίΙ>π II V. Β'Λ. Λατ. ό^ίοοθ» ο»

Βασιλιά τφ 1580. «ς ρι!λ. »<1 Ρβπιείπι 1ε5>*ι!ιυιη . «ς £*£-

£/χα σώματα &&.σχιται ίιτ»ρεπ5Ϊ5 ίικίονίοί γ?£•Ϊ5•. *6ΐ5• δαλ

«ϊΐΌί ομάς β&ο σημοίον να γνωζϊσωμον , α# κ} «κ δίϋηρ*

όξίδοθ» , μ μώ-•»- ην τίτλο* » βιβλία παρήΤ&αζνΜ.

Page 69: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗ,^ΙΠΙ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

■ρ

* ρνγο&ο; 6 δ/α 7» ΘανβααΌνργαι Κπι$ίτχ γνως-ος , οζ

<Βψοτΐρον Θιόύωρος ίκαλεΐτΌ , χατήγιτο Ύριό ΖϊΙιτ-,ίμχς γο·

νεις ί^νιχας ")>?ΐ6 τυώ Νιοκακηχραα.ν τ»ς Καππαδοκίας ' έ'-

χχτί τον πάτερα τα τω ι δ'. ?τ« της Μλ/χ/αςτκ, μ 0« μ»7-

Λϋτκ τοΥ αφι?ρωο~ο* άς ο*α ΊΖ-αυή^ορον , 'ίβαλβ

ρα απουΰαζιι τίυυ Ρ'ντο&χίω , «ς τ&ί) οποία» Όροχωρων

χ«3· έχας-Ιω, ιΰιΰί μιγα'λας χρηςτχς ϊλπίΰχς ' έν τα^τω

δ? ιαν>ίΰαζ( χ) τΐώ ΛχτινιχΙιυ ΰιάλίκτον , ωςε %ϊα μίτου

ταύτης να τιμη3·νι μ£ καναίχ πολιτικοί/ αζιωμχ^ κ> μάλι-

ςα με το νίς Βηρυια , ως ΰΐίφημίζετο ο^άπαντως . Α'/λ' β-

π&ιΐη ^ κατά τνχίυυ οΊιρχόμαΌς τά μίρη της Παλχις-ίνης ,

«ιλθο* «ς τΜν Καίαταρίΐα» ταύτης , α/θα ώ'ρωί' π» .Ω £Λ-

5Ό*ίιυ , τον- β^ον άποκαταςΐΛθ-&ι το εκέΐ %ολείον τα ,

ιμ&ιβ παρ άντω μιτά τα ά^ελφα 7* ΑθΉ^δαίρκ . Ο' ίΊ'&γβ·

ης οΊο^άζας αυτόν ολα τη είδ» 7»ς Φιλοσ-οφίας , 7©»- ί'ρβ-

ί'ϋχολωτατα (ΐς τΙ*ι> Χς^ςΊΟΜίκΙαι Ι\ίϊΜ> .< Ο' Γρ»^-ο£^ος

ττέί/^ξάφα μόνος τα , ·πν ευκολο-ν ΰρόμον νίς Διΰαο-χχ-

λιας, ην οποίον ο Διΰάσ-κχλόςτα μετε%ει&&Η + &ςτονπαχγ,-

ϊν&χόν τα <®ρος ίϊ&γα/Ι/α Αόγον' \μ&ινε \ί παρά τω Ω.'ρι·

>ο»« πόντε χιόνας, ^το τα 23Ι· μίχρ' 238· , $

ε» τα μεταζύ δ/6τρ/·φί τώ« Αλί^ακ'δρρι*» , όΐ5 δίίλ.

β Ω,ριγςχης γιτον χεκρυμμζ»θζ , %ιά τον κχ.τ εχ&νας τας %{ό-

νας οΊωγμον η Χρις-ιανισ-μα . Μετά ταύτα ΐπαί§λ£α>ρ «ς

τΐώ πατξβα τα , κ) χκύσας οτι ο της Α μασ-είας τότε Ε πί·

ηΐΰπος Φχίΰιμος , εβχλετο, νά τον νηιοχ&ξ/σ-ρ Ε'πια-κοπον ,

Ήίχβΐρησ-ςν εις τΐω ΐρημίαιι . £'<αφ$πζν 'άμας τί?χος πιυ»τ(ύ9

Τ. II. Ε

Page 70: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

66 Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ.

ιά χ&ταπ&ι&γ , χ) οαΐ^ΐχ^η τό Επινχοπιχοιι αζ/ωμα τηζ

Νιοχ&κταρ&Λζ , τω 264• ?τ«. Ο/ ΐπαρχιωταχτα πτβ δο»

«σαν 7Τ(ρΐ3ϊοτ?ροι ^ότο δ?«ί(—ο*Ίε, α /λ." ο Γρ«^ορ/ος »ρ>αζί-

το αδ/ακί'ττως 70»- αμπελώνα 7» Κυρίου τ» , ^ 7ΠίΓ0«' *"

γυ^ηατζν , ά'ς-? «ως εις π ν 5χίαη'ι> » 5τσ/&α ολίγοι εύηχοι

έμειναν. Εις τΐυυ χχτα η Σαμωνατεως ΤΙχυλα <Γΐιυ&$ροι•

&(Ϊογομ Συυύοΰον τω 264• ^ «/ζ τίκ> δόύτεραν τω 269• ί-

τ« , Μ7Ρ»" ό Θί/ος /«ας Γρκ^σρ/ζς πάρων ' Ός-ις ^εχρες-ω;

πολπάι^εις, χ) δ/α των ποΤ&ων ^αυμχταν , τα Όποια £&

7»ς ^αρ/τρς τ» Κο^β απετέλεσαν , ακ«« το επωννμον Θαν-

ρα,ΟΌνργοί ( α ) • απέθανε δί &*9ί τ/»ς α^τοκρατοε/ας τοί

Καίσαρος Αΐ/'ρίλ/α*» , μίταν το 270. «τος.

Συγγράμματα.

Τα Συγγράμματα τ* Γρ»^ο£/'« , ί/να* πο^α ολίγα ν

7ΐ) Πρώτο»» «///« ό Πατηγνριχοϊ χροι ίΙριγενη,Υ άλο

γοι . Β . Μενάφρασί! ει/ ςτότ £κχ'Χησια&νι'ΐΥ . Γ'.

ερμηνεία τη/ Πίοτεοοΐ , Δ'. ΕΌίίίηχοΟίΛ Κα,ΥΟΥίχη

<αφος Μάπα» Ε πισχοπον τη Πόντου . Ε'. Περί ^ν^ηί •

«^ς ΎατιαιιΌν , χαχ τίνες Ομι'Χιαι.

Ε' χ $ ό <τ ε ι ζ ,

Γρηγοριον τ» Θχυματνργ* τα &ριτχομα>α . ,?. (?*-<£«?

^/^ Τ1:»υΓη&ϋυΓ§ΐ ΟρβΓ3 οπιηίί ^ίδο'θ» -υ^το Γίρα'ρδ* Βοσ*/»,

0εΓ2Γ(}ί νο5$ϋ , ε* Μογαντία Μοπυηπϊ, τϊί 1604• «ί 4•

„ Γρηγοριον --- και Μακαρίον τη Αιγυπτίου, ^

ΒαδΊλειον Σελ&χ/βς , πι άρισχομονχ άπαντα . των α*

^/ων . 55• ΡΡ. Οΐί&οτη - - - ΜαεατΊΊ Α6§γρ:ϋ , & ΒαύΙΊΊ 5ί-

Ιίϋοΐα: Ερίίοορί Ορ??3 οηιηίί , μ£τ» των αναγχαχων Πινάχων 1

■χ) σημειώσεων , χ) χ>ς τ» Ζωναρά Ε'ρμΙυυ&ι&ς «ΐς την καχο-

ϊιχΙχ) Επατολίω , ς^ίδοθ»α•α* όν Πα£/β•/ο/ς τ}3 ι62ΐ•

«ς <ρο'λ.

(*) Ο*/* ΛίξβΛχ*; «V ^*'•» «■»» τ«/>« Τρφ'&ίίΐ "}> Νμβ»/.

χ

Page 71: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

.Λ Ο Γ Γ Ι Ν Ο Σ.

Α'ιτεθανε τω 273• ^τε* •

*^ιονόβ•ιος 6 ΑογγΊνος ^ οο-ον πε&ψν.μος (<?χ5η &ς τΐιύ

ζωΐω τα , α^ο τόσον ϊυςυχνις δ.α τκς μεταγατες-ε'ρας <$ζ αχ-

πας των Ι ζ-ο&χων , οι τίνες 02» τζ-ί^ερςα-φα» τε* βιοντν.

Εν«δν} «μίς δ^ (%&ρομον .μήτε η γο,ίοςτΗ, /Κμ'τϊ τ&χ)

ϊϊ"ατ£ίδά•«) /Μητ5 ην ^ο:βν χ«3•' ον αι^ς ϊ},α!>ν>ιθ>ι . Ο'

Σ^/δας <αφος ί$α<ηρ αυτω χ) η Κ.α&θΊθϊ όνομα , χ) δ/α κ-

π μΐ&Μι ην νομ'ιζχαπν *γγονον τ* Κ&αϊι'χ Αογγ/ρχ, η»

οποίον χ} ο Πλχ'τκρ^ος αΛαφέρα (α). Ο' Α'^^λος Σ«/&?ρ ,

Ογ/£ ε?δ? τα ερείπια της πόλεως Τϊαλμνραις , μας δ/δ«

μιαν εϊδνχτ/ν, ον είδ« παραρτήμαης , »■?£/ » Αογγ/νχ . ό

οποίος α-υμπεραανεί οτι η όνομα Κάσιηο! , εΌφεπί Κα&-

ΐΤίβΟ/ να αχΛ'γΐναΰβ•κ(τ<ΜΛ ί#«δη τΖτο η 'όιομα άναα πολ

λά γνωζόν εις τΙα» Α ρΛβίουν , >£ μχ'λις-Λ εις τΙ»Λ ο* Μίδ/3-

λαίοις ίκδοσιν «ί Σοο'ίδα , μεταζι, των ονομάτων (κείνων ,

οξ ών το Αεζιχ,ον 7» Σ«/δ* (Γχνίτί^η , &ζίο•χετχι >£ ο5>ας

ΑογγΊνος Κάΰ-ιμος (β) . Μ/α Ε ττ/^ςαφ» έ* μαρμάρω <£-

βια-κομα!)» «ς τώ/) Αγγλία» ^ντοϊϊειχνύει ην ΑογγΊνον οτι

$ην ^άτί π* Σα/ί/4>νατ73ί τίς Σκ&ί'ας . Εό&<ηιοντα.ι όμως κοα

τίνες των πεπχιΰώμ^ων , ο/ τίνες ην 3τελχσ•ι δ/α Σι/ροζ» ,

ιίλάχις-ον χ' ^«7»ρ αυ» *πν ^τα τΐω Ενμι<τχ9 της Συ-

(«) 2ι;/Μ0Γ5ίπ«κ» Βι/?λ. •&'.

(/?) Ο'τ/ ο Λϋ»•ΓΐΌ{ σι/υί^ρκ-^-* Α* ιτορή μ α τ α Ο'"/»»/)/**, , ■»

μαρτυρά ό %ο\ιχγι)! ιλ \\, Β. £ Π^οίλ»/"*^"^^Τ**/1» >& Αύσαι ,

ί Πί©< <7ώ^ τ*/ί 0'μ»'ρ* «Α« νημανίΗσα* Λίξννν , έ' Αντ/κ<Ϊ7

Λίξ•»!- ιχίο'βΊΐί Β . ^' Λ«ξ« Α'ντιμάχ* ^' Η'/>*χλι'*»Όί «

Ε α

Page 72: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

68 Λ Ο Γ Γ Ι Ν Ο Σ.

£/ας , τ»ς οποίας τον άΰελφον ο Ρ ναωρ Κορνήλιος Φρο'ντας

κληρονόμο» άυτχ απεκατες ν<τον . Ο' Ακγγβοΰνος συμπεραί

νει Ότι Ό Αογγινος ντον *&το τΐιυ Φάσηλιν τ»ς Βι5ιινίας 9

ϊπα^η Ό Έυγ^ζαφάς τα βίου η Ν/κχνδροϋ, ανχφέρει οίνο.

ΑιονναΊον , ος-ις πεζ). της Ποιγκτεως τα Αντίμαχα ο•υυυε^ζα-

.φ«, Ί_φ ο Σ*/δ«ί αναφέρει } ογ/ ο Λο^^/^οί ατν-υε-χχ^ε ,

Λε$εΐί Λ'γςπρ,άχον . Α?^οι πάλιν &ίλαο•ιν 'ότι ο Αογ-

γϊι/ος β")Ό>νιί&νι ί-ίς τ&ο Ε'?λ«δίί, η «ς μ/α* επαρχία* γεί-

7υν& 7»ς Ε&άδος, ί7Γ«δ-Η >£ ό Λσ^/ρσ^ λ/},« πεο^τϋ Κ/-

%ίγύ>νος'• ει και ήρΓιτ α>5 Ε'Χλη&ιγ εφεϊναίτι γινώ-

φαειν . Ο' πα-αιρ τα είναι αγρω&ςΌς , μ.ετ' λόίη ο Αογγϊ-

}•ος είς τ'υυυ νεόντατα ττί^ολθδ πο^α' πόλεις χ$ το'πας ,

}£ ά» 7αιίτ>» τϊί ^Ικα/ρίίΛ, εγνωριο-ε τας 'ο^ιτήμοτάνίς Δ/•

δΛ(τκαΛ»ς π»)^ Ε πις-ήαων , ^ί ^?><3£λ&)^ εφιλιω^Λ μη• αυ

τών . Μεταζυ τΗΠύν , ίττοί» Αμμώνιος οΣ-ϊΐιχχς, λ} Ό Ω,'ρι-

'γζ.ν'ας , τώ^ όποιων τα αα^ημχτα ό Αογγίιος Ιιά πολιοί

χαιρόν ηχχ&ζν' έκτος τατων , κκ«<τ? τίωτε ΤΙεριπαπιτιχΙω ,

3$ τώϋ ΣτωϊκΙυυ Φ:λοτοφίχρ, >(α) τ-σίτοί» μεγάλον τίβας ει-

£00 «ς τβς άρχη^ίτας αυτών, ως-ε χα9• εκατόν ονιαυτον

τί-,ς ετίμα με ε* λχμ<&γον <τυιχπο<τιον , ΥϊίΡ/ιποτερον όμως

ίδόθ» εις τίω Γραμματικά , ΚριτιχΙω , χ) Ρητορεία* , ^

ί'κ Τ8των απεχτητε τόο•1>χ> μεγάλ'αχι φήμίιυ , άίτβ βεγιστον

ΚριΤίκοΥ, τον ώνόμαζον, χ) εις τάς Αθήνας τζί ετερόσ-ψε-

ρον νχ σ•υγ^ξάμματα των πεπχι%ά>μζνων να τα %7τι5ϊωρμ .

Η*τον ιαρος τόίς ά%.οις ?(α) εις τ!/μ \'το&ολ τνις ΪΙαιΖείας

εμπειρότατος , χ) τόο~αν εχρατει εις τΐ/Μ μνήαίιχι τα τάς 7ΐε-

ό). ταύτΙχυ εϊΐήσ-ας , ωςε ν^\ Ζύύΐτατ Βιβ'Χιο&ήκητ ,.' «

ςτο Ταμε*ΊοΥ των πεπαιόώμζνων, τον ώνόμαζον (α). Η'?>»*

μη τα άζαπλω^νι είς ολα τα/Λί'ρ», χ) ηΚααα-α^ς Ζίουοβ!α>

Λκάο-αα-α πεζ} αυτΐί, μέρος μο,ί δ/« ι>ά σβυα-γ τίυυ δ/•φ«*

την οποία» &χ» Όρος της μα^ήτεις, μέρος δ? ί/α γα Ιωσ-ρ

^ χχλίω αίιατροφίιυ εΐς τα τέκνα της , τον εΌΐροσ-κάλίσ-ε μετά

(α) Λο»Γ»βί ϋ χ*1» <ην χρίΐΌν ίχάνον Βί/Ζλ/οθ/χ» τι; Ζ* ΐμ-

4"λ'Γ ί "ΐ •νΐζ/.<ηαιίν Μ-ίίΗον , { χξ/.ναν }ί <λ; νακαιΐί *νίτί<Λχ<η »

ίι>ν«τ, *$ ,Πβ/9"'ί• '

Page 73: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕ©. ΤΩ 273» 69

μεγάλης τιμϋς εις τώ*ί ΓΙχλμι/ραν. Έ'λ$ΰοι> δί ο Αογγΐ~

ϊθ€ , όίθυς τον ετιμηοΌ» Συμβαλον των βασιλικών χ3ζ3Τ»θ6-

«Γί^ο , τ» όποια ττοχτοτβ αά ο~υμβχλαϊ ειγρν άτυχη '&το-

ΐελεσματα . Αύτ» η τίμα ίφερε ήλος πάντων ας τον Αογ-

γινον τίαι %υςυχίοΜ, ^ ιυν 5'χχζτον . Ε'ττ^δΐί ό Κα/ο-«ρ

Αύρελιαυοός σνγκροτιίσΆς πόλεμον μετ αυτής τϊίς άζίας Καζ-

ναζ/^ος , >£ νικϊίΤΛς ό Αύρελιαυνός, *ί ΚοΜίΓας/ς ^'ρί'θ» /δ/α-

σμζίη να φΰγνι ^τιό τΐιί} Ιϊαλμύραρ μετά των 7Γΐ~οτάτω^

ονμβαλαν της , *? κοίτη ΊίυςυχίαΛ εττεσο» εις τας χείρας τ«

£^θρ5 73ίς , φ δ/« ρα ίλ<$ί/θ*ρΛ)ο->) τ&υ ζω!/Μ της , χανκ το

ζήτημα τ5 Αΐ/ρίλία*« , τταρίδωκοΐ' αι/Γ« τ«ς συμβάλ-ις ης. ,

/Κίθ' ώ»> »το^ )£ Αογ^νος , )£ τ»ς κατε'6/κασ-ον εις τον δ/Λ

£/'?>»£ δχνατον , >£ β Αογγίνος υττνγε χαίρων μ\ μία» φι-

λοο-οφιχ,Ιυυ , κ) κρ&ι/κίκ) γον»Άΐότ»τα εις τον &χι!ατον κλτά

•η 273• 67"°? "• Σ^τΗρ/ο* . /

Συγγράμματα.

νΛ Λ^^/Ρος β*ΜΛΐ?'^ςα•^.ί οτλ μεγάλο* άζ^μον 'Συγ'χαμ*•

μάτων , 2τ?£* τω;» οποίων ό Φαβζίκιος , ^ ο Ε'ϊίΊκον (λ)

ί/?ξοοοεί«)Τ»7Βί ιιφαγματ&ονται , τα ίποία άπωλορτο, &> μό

νον ο» το Ιϊερι νι^ονί Ά,όγον , μετά κΆ τίνων τεμαχίων %

}£ τϋτε %ολοβόν , «ς Ημίϋς άπεατω^ϊΐ.

Ε' Χ ί ί (Γ £ ί {.:.'«•■■•.--•• • ■ • •

Λιοννετίον ΑογγΙτοΌ , ίίί^ί ϋί/Όνχ υΰίυβτη,βα . £■

ξίδοθ» Ε'^Μ^Γ/ ΤΟ Όφώτνν Ον ΒίίΓ/λί'ίί, 7&Γ 1554• "ί 4•

ϋΐοηΥδϋ Ι•οη§ίηί <!? 5υΙ)1ίηιίϋ3ίε (ΙοπιεηΓαΗυχ . Ε ?λ«-

«•Λατ/Γο-Γα/λ/Γ/ , μίτα Γα/'λ/χώ/' σνιμειώαπων , ^ιδ/ορθή»-

β"ί6)ς , χ) έτερων χα^ωπ/σ^μάτων, ό^ίδο^υ ον Τγπ). α<1 ΚΗβη,

τ&Γ 1694• «'ί 4* "ώ"* ΐΛκάβα Το^ν/Ή.

(«) Ταϊτή ΒΊΜΊαΐ!) Οτ, Ι'ώ 4• ί<?ί• 31• §• 9• ^'• 4• ^Λί»

409 ΟατΙ. Ηί'ιητ. Η«'ιη(Ιίΐπ Ιαύεη άα Σοη£ΐηια}. ι* π~> «ί» «»*-

» Ε')&ιιιογιρμ*νΐϊ•ι ΐχϋσπ λ«ί Λο^^/^χ .

,''

Page 74: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

\

7ο Α Ο Γ Γ I Ν Ο Σ.

---- Ε'£«δο$ν» ό# Ο ζονία. τ&Γ 1710. «ς 8. β ΤΗβίΐπ»

δΗεΙάοη .

Ε'£ίδοθ» μιτα χ*1 τίνων τεμαχίων > χ) κ?^τικων σ*κ«

ΙΪ35 ΡεϊΓοβ. Λόίδρα Ιοηάϊηΐ , ^ Ταικοη , & ]. Υίίη$ί

τ&Γ ΐ72·4· Λ'ί 4·

Αΰ™ «ϊραι » » Λογγι'νχ άξ/ςη «κδοανς · Α 67τα%ν\

άντη ν<τα λαμ'&ραπζΜ £ ττολντ{μοζ> χ) ακολπ^ας οχι κοι·

&ς 3λ»ς, παρικνής ττζλιν ο άυπς ΐχΰατης κ) τ&ο ι·

ξίΰίϋκο» ϊχ ,δώτερ» 7&ιΓ Ι731· Μ5 ^« μί^ τ^ος ίτι ί3χδ/ορ·

&ά(ηα>ς *} Όφα&ήκνις , ψίρων ολχ τα α-ημειαμιπτχ \}&ά χα-

τμ μ χ&ιμ&χ* Α?Λί:7-«δ» Α /χς-ίλοδΛ/κ/ω νρχιπ »ί$

«κσ7δ"ίτα< η αϋτ» «ς 8. χ) αφ » ιη/ζτ&θΜβ-αν μί^^κα* χσλ-

>αί ^ ΐφ«ίν « &ς 8. τ»ς Οξείας , ίβαλον τα σημειαίματα

βίς το τέλος , ΐ£Μ 70 β<Γ6τ/ αΛίχΰοτνν \ζζνμ.ννμα. τκ Φρα^χ*-

σχκ Πορ» . «5τ» « » ΑΓίλοέαμ/» τ&<7» ™ Πίαρχ* ίχδβ-

βνς βρα*» τι/ 1731- 3ρυ<1 Λ. & .1. λ/νοίτεηίο5 & Ο. δπικΗ.

--•-Ε'ξίδοθκ ο/ Βίρα** τλΓ 1733· 4· ΕΆ»<ό-Λλ*

•χινο - ΐ7Κλο - Τα^ιςι . \"

Ε'^ίδοθχ ο* Δρί'τδΗ Ε'^μϊό - ΤιρμαΜίςι , ϋϊαη^ϋ

Ιοη§ϊηϊ νοη ΕιΗίβεηεη, Οι-ίεςίιίίφ νιη(1 0εικ$ς1ι . μαά η 01*

τ» Ένγιζ&φίως , .τ££>ί 7ω^ "Συ^^Λμμίτων αυτχ , ^ ί·

ρόΙ'/Ής 8Γ*2>( τ» τ/ ο^ολ ο Λοβ,γϊνος δ/α τ» Τ"^*ς % ώτβ

Καρολ* _ Ε'ρρίχ.* Ε"ϊν6κ( . ΟΜ. Ηεϊηι·. Ηείικ&ε Οι·«<1<?η .

1742. «ς 8. αντη &ναΑ 7γο^λ χρίβπμος κδοβνς «ς τ«ς

«'2β7»ς τώ» Γίρμανιχίω ίχιάλίχτον .

Page 75: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

-ΗΗϊϊϊϊΠΙ.

αρχελαος.

Πε^/ 70 278.

Αρχέλαος '<!. Έ.'πι'ο'χοπος Καρραν έί,ζ τΐυυ Μΐτοζτοπχμι'α* ?

•γ'ινίτα.1 •γνω<?θζ δ/ ο*ος Β/αλε^» 7^>> άποΐορ ίχαμβ μίτά τ£

Μοα», τίϋ Ζ7^• βς "ΣοριαχΙυ) ΰιχλεκτον , ττί' οποίον μιτά

μιας &%ιςολγίς η εΌρόσ•φιρ§ Όψόςτινα Διόΰωρον . Ηγίμό-

ηος τις τον μίηφρΛσοΜ «ς 7ο Ε^ηρ/χοι», μ χχ^ιον ειπείν,

τον ίπίπμζυ , ^ μ/α πάλαι» Αατινικ» μίτάφραατις «ττί-

0-&ί3χ . μβ&χοι ιό» 5ίλου<τι πίπλακτμνίον . μι&χχι πι&'

κόποι τκ» (τάζορτχι &» τοΊς εϊζ τον Σωχρατίυυ τον ΐχκλη-

(τιας-ιχορ ο~γιμ&ιά>μΑθΊ * 7Γ$ζΜ>το'ίΐρχι ομάς. άπα<πτχο•$ονι?ς

βχ των 7» Κο&ίζ&κ Χιροα-ολόμιον , >£ Επιφχνί* Σνγ•}ζχμ~

μάτων , <αψοσ•ιτε^αταΜ α> 7&Γ Β'. Το'μαι χω)» » ΓίΓΗΤβλο» . ότ

β•«λ. 134• *χ^• * Φ*β&&ίχ•

Page 76: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

7*

ΕΠΟΧΗ

Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Α.

ΗΉΕΠΠΙΙ.

Η Σ Τ Χ Ι Ο 2.

Προ τ» 300• ^ηϊ?. ■'..

Η-σ-νχιος ο λ'λεζ'Λνΰρώς , ο Συγ^ζχφ£ς » Ε'&Λνικν Λ«-

£/κ» , β δάκο* αιτίου» εϊς πο^άς ^ δ/α?>ο'ρ8ς έρ&νας , ^

μ όλον 7«το ακόμη ζΰεμία βίβαιότης είναι πεζ) τ»ς ζωϋς

τ», %ά] *λ<χ<ας του. Μεζικοι ην δίλχατι Χ&ςια»ον , 3«Η

«7π/ πάλιν ανθί άσυμφωνοι άς ι»ρος ην %ζόνον καθ ορ ί•

ζήσε, δ/ότ/ ο/' μαρ λ»» ^ελουατι δ/αν εκείνον ην Ησυγιον

τον οποίον ο Ιερώνυμος χ) α)λοι ως εκ&οτ'ίν) της θ«ας Γρα

φές αναφέρχοΊν , ό οποίος εζνι πε&ί η ^00. βτος , ^ οτι

ας η Λεζιχόν 7» ε^ινα» με&χαι <®ρο&νίχαζ μιτα ττζυτα , αλ'

λοι πάλιν ην τάαταοΊ πεζ} ην Τΐίμπην, ^ ΈΪ'χτον Αια-

να , Λ) }χπορρίπ-τχσ•ι τας <ζη>ο&ήκας η Λεζικϊί 78 , ά)λ.ά ^αί

ότο/ 7Β^ $ελχοΊν , αίίΐ τ/νος "^τπ^είζεως , Χ&ιηανόν . Προς

7*ς 0/7Ό/«ς α^ο/ τταλιν ΟΛτιλε^αα-ιν , μ? ταντίυυ μονί/Μ την

'Χπνο'&ζΐν 78 Λί£/Χ8 7Κ, 077 Ο Σ^^ςα<ρίΠζ 78», ^«75 «ς

7ο Ώροοιμιόν 78 , «ς 7& οποίον αναφέρει πϊζ). τ^Γ μεατων 6ζ

ών έρανί&η η "Ζΰγγαμμά τα , /ΜΗ7? ?«£/ τ5^ Γλωοϋ-αε."»"

ό£ &/ πλαμμυρεΐ » θ«'α Γρα<ρ>ι , μκΊρ ττίβ^' τ/ρος α^8 ί'κ-

χλ«ο-/ας-/χ8 Χυ^^ζαφέως , ί λέξεως αναφέρει , ώ'ζ-ί ό£ αι/-

τ^Γ »'α συμπεράνωμον 'όη ντον Χ^ζ-ιχνός . Καί πάλιν εις

το ΐΰιον ΏροοΙμιον δο* ανάφερα β Ηιπ^/σς τ/ναν τ^ ^ίτβί

Page 77: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ ΤΟΥ 3°<5• 75

τί 3Όθ. *τ°ζ Σν^-ναφεων ' ο$ζν συμπεραίνεται οτι β Η*-

σΰγιος ήκμαζε πε& τα τέλη τη Τ&ιχ Αιώνος , χ} η λοι

πόν 'όλον μον'ει εισέτι άμφΐβολον . Το Αεζιχόν τα συνεχρο-

ΤΜθ« ίκ των Αίζ?ων π Απίωνος , Α'πο^ωνίου , Θεωνάς , '

Δ/δόμκ,, Α£/5"αρ^» , Αιογονιχνα , Η'λ/οδώίρ« ^ Ηρώιδ/α*»

7^ί Γρ^μματ/χα ν , <ι*ρο&&ς καίτινας λίζ&ις εχ τ$ 7Χ θ'/«»-

ρ« , Κωμικών , Τρα^/κ^ρ , *? Λο£/κώ!<' Πο/Μπο^ , ^ β'κ ^

Ρ'χτπρΛ/' , Γατραί', ^μ ΙςΌβ/Χάίρ , «ς δ« »ς υς-βρ»; γόνους

■αφοσετΐ^ησαν καίτινες λέξεις εσφαλμένως , &'$ μ» το/

αφελε* ί ι / ,

..... Ι Α

Ε' κ ί ο (Γ ί ί $,

Η'&νχίον Αίξίκή . Η*ι?οΙι<Ί Ό\ζύοηΛχ\αιη > »» *»ρατο9

^ίδσ'θ» ά> Βαιετια. <α^β, τω Α*λδώ> , τω Ι5Ι4• **? ?ϋ'^•

Αίίτ» μ «κδοιτ/ς ($■<£§» « ϊγ«>μ ελω»» 7&>ι> («67α ττϋίπζ ίκ-

έό<Γ6«ί' εκ τίνος "χειρόγραφα, το όποιον εφνλάττίτο έ# τίί 7»

άγια Μάρκα Βιβλιο&ήκ». μ όλον τατο εΐσβ'φρητα» πολλά

σφάλματα εις τον τύπ°ν .

Μετά ταύτα. άξεΰό&ιι ον Βαα-ιλεα. , τφ ί$ιο. εις φΰλ.

«'^α ^ εις αύτίω έπε&σϊώσα» ακόμα τα τυπογραφικοί

σφάλματα χ) μάλις-α εις τας Διφ$όγγας •

Ε£ίδοθχ ετι ζχ Ααγο^ονω Βαταυ'ιων τω ι668. είς 4•

μ?7« διαφόρων σημειώσεων ν&ο Κορνηλία Έ,^εβελ'ια . άΤ&ά

5^ αίΐτο » Ε χοΌσις δε* «»ό< αί-ίΐι σφαλμάτων .

Ε'^ίδοθΉ μίτα σημειώσεων πολλών πεπαχ&Α,μζχων

αΐ&ρων μετά $%ιΰιορ3άσεως , \}<30λ ίααινου Α'λβερτοα ΐ,

Ιοαηη'ι ΑΙΙΐτί'ι , ο* Λϊ^δσ'^ Βχταυίας . Ιιιεάοηϊ Β^Γαν. 3ριΐ(1,

8ίπι. Ι-ικΗϋηΐίηιυ , εί 61. ά» δυο"/ ϊτ>'/κο/ς 6«ς φι/'λ. τ$1 174^•

^94 αι>7» ίΓ/> » «6<ν*» εκονσις .

■ - •ι

Page 78: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗιΈϊΠΙΙΙ.

Α Ν Α Τ Ο Λ I Ο Σ. ι

Περϊ το 300. έ'το$.

Άν&πλίΛζ , «? των Χ<ιτ$ων , πίζ). τ* οποία ον τοίς Γ«α>-

πονιχοΊζ μνεία γινίτΑΐ , ί5"αθ» ΙιΙχτκΛλος τν ϊαμβλίχα ,

«βρρτϋ νά ύπάγγ &ζ ην ΤΙορφυ&ον . Ο' Φαβο}κιος Όρωτοα

ικ&μΐ ^νωςον ο*λ "Ζΰ^γαμμα τίτου π(ξ} Σνρπα&είαι 9

χαι Λ 'τνισιΌ&εια* , π) οποίον ιμμ νζίΰωχο» α! τ>? «ϋτ«

Ε'^ηι/χ]! Β//9λ/οθ»χ>«, Δ', <τβλ. ζ 95· 00·

..·..·. ,; ΗΗϊΗϊΠΙΙΙΙ. -Λ . ':'

ΠΟΡΦΤΡΙΟΣ.

Π^ρβ^ος ο πί&φ»μοτατος φιλόοΌφος τ» Αιώνος τα , ί'}Όί>-

*»θ« «ς τ&ι) Β«7α^α /«/ας λ^Ρ^ί ϊίςΣϋβ/αξ, ωνομά&η δβ

(<*) ΠΐβΛ β» 282. #*ϊ»ί ήκμχζ* χαΐτκ «»«ί Α'ι>«νλ<βί Φίλβ'σβφ»^ ,

μαθηματικός , ^ Ρ'β'ϊω^ , οπί 4' ΑιίάσχαΧα ι»ί ε* Α'λίξα*^» £

<α»« »ατβ/ίΌί ι» £ολί< Ιγ^νμχτισι , μί<» οβί/βκ ϋ νο\ιορχ»^αση; <ο><

Α'λ§ξα*<Γ/5«'βίί , χατίιρ υγι* Η( Αΐ^υνη/ν <ψ ΐ6ζ. <:ν§« τ@ι <Γιο/κ»<ι»{

^ί*(το) ίι 270· ιΚ$α!ν Ααοίιχβιχν ι»ί 2ι/βι«ί , Ε ητίσχ.ο'πο;

ναυτία ^τηκχτέτιι . τηίη σιίζίτ&ι ΑλτιπγΙ Οαηοηιη ΡαεοΗαΙιηι χαΐ

ηρκ Κ«4-°"" Μ α$ » μ*<τ ι χ. ν ν Τ$ <& Φββ&κία/ Β/#λΐίν>/χΐ) ,

Β'. β·ιλ. 275—277·

Page 79: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ 30α 75

μιτίπεπα Ύυ&ος Ιιά τ^'^ατνίατιν της πόλίαςΤνρχ' «*-

« το γο*ο; Ι»δαϊσς, ϊγζνή&η τω 233· » ϊκαλ^ίτο «ς

τ»ν μγιτ&κήνΐΜ γλαοΐχν τ5^ Σιίρωί- Μα λ^-ος , β δ? δ.δα'<Γχ«-

λος 7» Λο}. ^«Ός «ς τάχ) τηυτόνημο-ν %Τϋ^ηνικ(ιμ λίζιν μίτο*

τρίχας , Πορρο'έ/Οί' αυτόν ανόμαιτζν . Κατ αρχάς εϊζ τΙιΛ

νορώτ^ %&ον άκμΙ/Μ τ»ς τρυφιρας 7ου ίί07»τος , ηχα<π 7?ν

β&(>Ό#αο, /Μί7πι 78 05τσ/« *} ώτ^ς* «ς τας ΑθοΊ-α;, όν*

$ρΰ>» τβι» Λί^^/ί-β»- μβτά κλίους διδάσκοντα , «^«^ί παρ

αυτω χ) «χ^σ-ί τίυι) ΡϊιτοζακΙλι) , 075 ^ μ?7κ Αμμωνία η

ΤΙλαπονικα Φιλοτόφα βγνα&&η , Μιτα ταύτα άπϊλ^ών «ς

ΨαμΙϋϋ τω τ&ακοτω ϊτ&ι της ηλικίας τα , ηχ«<γ6 το* μίγα$

ΒΚΗΡΰν ΦιλίτοφΟν Ώ,λβ/ΤίνΟν , 7» ΰπΟΐ'α ΤΛζ ΓΚΟΤΗνάς ίβίχζ

κσ-οΐ' άκ&βαΐ; ίζίταζβ , ^ 700·^ μιτα χοε·» άπχάρα εϊζ

7ας Ίδιας 7» , ώ'ς-# ο Πλ«τ/Γος ην ηγάπητί μ?γχλαις , ^

τα ς»»7τ-/ΓίΙ'θ« ολίκλ 7·ώυ 29ι^ορθ& Γ/ί' τ» ίίφκς τ$ Συγ- ,

^ζάμμάτων τκ , ^ €»ς 7ον χοκρο»» όπα ντον ^χτομιμαχρυμί»

ης , δον δακόπη »» ,Μίταξυ «ίί^ίί «λ/χ^Ηζ ά&ηλο-χχφία »

Εν«δ>» β Πίρρο'^/ος μίλα^-χολ/χίς κράοΊως ·\1φΌς·»ι&ζο-

μζνης μ« τώ« Πι;θ·α>Όβ*χ&« ΐφ} Πλαπΰ^χίίΛ Ηθαίυι, «ρ-.

θιχο-Οί» «ς τοιατον βα&μόν, «Γί ΐμία-ηη τον ΐχυτο'ν », ^

να ιλΛθίρβίοΊ» τΖα) ^υχίω του ^πο τΖα) φυλαχίω του

νάματος τκ, άπςφάησ·* νά ΆαΜχτω^γ μόνος 7», α.^,' ο Πλω·»

τ/κβζ τβρ βτυμβπλάχη νά άπΐλδγ άς Σικελία» , οττί δ/β£

τίς πε^ιηγήτιάς τκ , κ) α^α>ν τοιχίων ·χχ.%}.ζ»τχύ» ^ιατριβω» ■

να )χ>ττ^ιΐύζρ ταύτίω τΐιυ της αυτοχ&ζϊας Ιδία». Δ<αττλ<ίί'-

σας λοιπόν οΐς Σικελία» , )^ 7Π&βλ3αν ης ήττας ης όποιας

νιξ/γράφει ό Ο'μηρός , ίγνω&ί&η ίττατα μετά τίνος Πρόβα

οτρ τ/«< θί^'α»» ΓραφΙνο αίί'γναο-ι. Μιτά ταύτα αττίλθο*, -■-

«ς τ/ώ Α'^ε^"^ » ^ ** τ»ζ Ά ίεΛχιϊζ -πάλιν ΰπί<?ρί-\.<ί» «ς,

Ρ^'μ/α;, ^4 ί^ί^ατκί τΐα) Φ/λοοΊαφ/α» , φ} τά*»1 Ρ'κΓββχχιιν ,

2» 6^»χοΓ&ί όγο'όω Ιτη τϋς ηλικίας η, «λθο* «ς ^χγλ-

, οτί >(ά) τον Θίόν ίϊς τίω /δ/α* μορψίνΰ τα ιπίζν οος λ*»

' (α) «'&' αυτή » ίκςα&ις "ϊπτ&ΐ&ιται «ς τίαί μιλαγχο*

λικίιιί η κρασ-ιν . Μβτ» τϋτο π ννμβίβηκός &&ύς «ρζΛ·|»

(«) Ε/» ν»; <» Πλατ/κ».

Page 80: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

^5 ΪΙ0ΡΦΥΡΙ0 2·

Ινν βίον τ« ϊάασ-ΧΛλου μ ΪΙλατίνα , Ρ*τ ολίγνς χφ·

ης β/Γϊθα»ί ·

Συγγράμματα. ,

Ο Πίρϊ>ιί&ίος %ην ϊμπ&ρόπζ70ζ εΐς ολα τα «δ» ης Μαθ«-

ή-ίώΐς, $ τ3^ άρχίαν πχναν , 7»ς Α β*θ/*»Τ7Χ>ίς , ΓίΑ/μίτ^ίας ,

Μαηκ^ς, Ας-ρονομίας, ΦιλούτοψίΛς^ *) τϋς χ&τ' χύτΐιυ 1'5-β-

ζ/Λζ) της Βιολογίας , »£ 7ων κατ" αΰτΙχΔ αΐρΐσιων , *} θ·6»ρ-

^/αξ, ολών <ταυίγρα-\,ο» ΐρμννείας , (α)

ίτΪ6Λ των οποίων β Ο'λςίιν ( Ηο1$Γείη ) δ/ίξοδ/κώίς ^

φρι&ματ&Ιτοα (β)' τά 7Γΐ£ΐ<πότϊρΛ - ομα>ς τίτΐύν ΐχάδη-

ί-α* . Τα σωζόμενα ήτα &νχι . Α'. 2?/ατ Πυ<9-θ}>όρσυ ,

Λ70 «κη ί^«7Γί'ς . Ο' ϊάμβλιχος }λαβί ττοΑάς τπ&.κα-

ττάς τίτΓ , ^ μίηχ&ΐί&ϊΐ «ς το ϊΐιζόντα . Β'.

υ/ο/ Πλωτίνου, χ) αίερισϋοτ Σνγγραμμ,άσων αν-

σον . Γ. £*ί/5ί ΑΌϊοχηί^ έμ^νχαοτ. Δ'. Ε'οη&α-οίΚιί

ύτρόί Λνηβστην σατ Λιγνσίζτιοτ . Ο' Εύνιβιος ^α) β

©βοδα'ρηίΒς «φϋ'λαξαι» ί'£*ντ·ώΛν μίγάλα πμάχια . Ε'. /ν»-

^αΐ) ^7Ρ» Μα*γϋ'γ9Λ 6ίζ τά ΊΗΪΙλατ'ινχ Συγγράμματα, ς-',

Ο'μϊΐΖ/κοί ζητήματα ΔΔΔΙΙ. <πνος Α'νατίλιον . Ζ'. Η'θ/χ*

βρμανίία της Πλα'ί-χς 7» Ο'δυσσεύοϊ* Η'. Νυμφών Α'Ύ-

σροΫ , ρ'« *Λ»>ί·β|>θ) ρ/λοσ-αφ/χ»1 πραγματεία . &',

Τεμάχιοτ ίκτχ Α'. βιβλία τγ»& της Στΐ/><)ς , 7»7κ 7ρ βιριί-

λΛξοί' ο "Στοβαίος . 1 . ΕκταγωγΛ εις της τγολτϊ φα»νας »

*Λ7»^Ό£/βς . Τ»70 6>ραφκ ·<βρος 7Β>· μα$ητίω τ* Χρυατχκριον

ά> Σιχίλία . ΙΑ'. Ερμηνεία «ς τας χα7»^ο£/Λς 78 Α'^-

€·07ε'λ*ς , χατ' ΐρωτανόκ^σ-ιν . ΙΒ'. Τ'στόμν?ιμα άςτη Α'ρ-

μανικά τ» ΤΙτολίμχίν . 1Γ . Εισαγωγή εις τΐώ Τιτράβι·

βλον η ΤΙτολΐμαία .

(«) Οί/<!» οτι«'7ΒΜ/>ίί βρΐί «ΊΓΛό-ο» «ρίτίυ β «*β/5 00 0; χμΫΙματι

ίτλίο» Βί <·«/« αιαίύ* , »; τώί ίαυαμιν ιί Κογ» . ϋανχιηο! Ηί <αν

βίον Πορςυρ.^

Page 81: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ Τίΐ 300. 77

Ε' χ ί ο α· π ?.

ΤΛ' τί ΤΙορφυς/α Συγγράμματα δα* οξ(ΰό$νι<τατ «χόμη &ς

ο* ιταμά, α'/&α τταΜπη οΊ(απα.ρμζί&ς , $ /δ/α>ς.

Πορφνρίον Φιλοσόφου, βία Ι1ν$αγόρν , τ« λο-

κ Γνώβαι, ^ Νυμφών Α'ντρον , σνιμαάιηω»

παρατηρήσ-ενν , ^ » /8/« τ* Πορ?υ£/'* , ό'ζ^ό^ησ-αν

Λυκα ΟΆβΐν/ν, ό* Ρ'λαΊ· ^ 1630. V ΐ6$$. ίν Καν

ιαβ&γΐφ εις 8. Ε> ταιίχ^τ τ,ϋ /3'. ίκδο<τ« "αροηήδη χ) το

ΜαΙώια δίνε ΡνρΙιγτΐΗΐ , ΜαΧχοϊ , »π>/ ΤΙορφό&οζ πεζ)

βίου Πν&αγόρου , μίτα ζωί" σνμααχτ. τν Ο'λΓον/'» Ι*υο»β

Ηοίαβηίί , ^Λ) ΐαμβλίχ* ττίζ} βία Πυθαγόρα , ό£ίδο'θ. 6»

" μ?*λθο*αμ!φ τά' 17©7· «ξ 4·

Πσρρι^'* 7Γί^ν βιατης Πλατή», μβτπ χ) Ίων ·» ΠΛλτ/-

« Συγ^ζζμμάπ,Μ <^ίδόθ·. άί> Βασ-ιλία 77<Γ 1580. «ς ριίλ.

Καί 7·^| τ-οί Φχβ&κιου Ε%.ην. βίβλιοδ. Τόμ. 4·

«λ. 9ο.

- - - - ΙΤερι άαοχηϊ έβΐ^νχων βιβλ. II II. » «ϋπί

ΐ^νώμαι , Μιχαήλ Εφια-ίχ %0μκ «ς τα τίαταρα. βιβλίΛ

η Α &ς-οτξΛκς 7Γίζ) ϊάαν Μορίων , ο^βΒοθ-, ο»> Φλ*ρο*τ/Λ

Τ 154^· «'ί φίίλ. \Ϊ5τζ5 Πί'τρκ ΒίΚΤω&Χ .

» Ε'τ/ 70 άστοχη! Εμ-\.ύχαν , μβτα καί τίνων 75-

^<3ίλ,ώ"'ν ο'^έδο'θ» α» ΚαυντΛταβζλγΊα τ&Γ 1655· 8.

Εττ/ς-ολ») •ίϊτ'σς Α 'ννβόιΊιυυ Αιγύπτιον , 57·ί£^ θία;*" )£

Δ^μοιαν , Ιαμβλίχου π(ς). Μυς-υ&ίων Αΐγυπτ. ο£#-

Ο'ξωνία 1678, «ς φιίλ.

βμηριχ$ ζητήματα , ^ Ννμφώτ Α^ντροτ^

**/ Οδνσσειαν , ό^ίδόθκ ά* Ρα'μρ τω 15 ίδ· «5 4· *9·)

^ Λ^βοΡΛ» Βχταυίαν νζπ Γώ>α». Κολιίμβχ τ&Γ 1745· «'? 8.

* - - Ε'&αγωγη ζζερϊ ίτών πέντε Φωνών , ο^ίδο'θιι

ί«?ϊκ 7^ γ» Α'&ς-οτίλους , 7&Γ 1495· ^) Α467» "· "5

Α ε*Γ07Ελ»ς όργανον ,

" * - ΕιρμηνεΙα £ΐ! σάί σον Α*ριντοτέ'Χαν! Τίατη-

Ί^ια,ί , α^ίδοθυ 7τ«Γ 1 54-3· 4· ^ ^'τ' Ι**·»· β'Ρ"

«■αρύ* Φίλ/χ^ίΐ#'β ς* Γ1α£Λ0·/<?/ς Ι54^· **'ί ^·

Page 82: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

7* η ο ρ φ ϊ ρ ο ϊ,

Τ'ΰΐόβνηβα ειΐ νά άρβοτίχά νον ΠαΌ^εβαίον'^

Ι^ίδοθΉ ν&Ό Υωχί. Βχ^\ΐα·ία , ίη ε)υ5(!. Ορρ. Τοιη. III.

Εισαγωγή ε'ιί νητ Τετράβιβ'Χοτ νου

βαίον, &£ίδύ'θ» "ύχΌ ϊίραν. Βολφ/χ Β»·θ;λί'α 7&Γ 1559

β»; ρι/'λ» /κβτ» 7μρ 7» Πρόχλ» «ς Πτβλίμ.

ΗΗ|7ΪΙΔ.

Π Α Μ Φ I Λ Ο Σ.

ΑττέθοΟΊ ΐΐίρι το 3°9'

Τίχμφιλος ) ο ί& Βηρυη της Φί^/χπς, ητο «ζ π αιΐρϋϊ

7Γί7ταυΙάμζνος , χ) ο-υχίβο^^ι χατα -παΐτα τρόπον δ/α τ»1»

'κφόοδόν Της , ο-υΜχζαντας Κχίμιλως τα συγγράμματα τ$

ΤΓΐπααδ&μζχων ^ μιμπμα/ος το <3>^[δ«^μα. ΔημητίΑ* τον

Φαλα'&ίδίς, ^ » Πρ«Τ/;-ρα'τκ · Ε/ς *ώ*ί ιτατ&ιδατΗ ϊτιματβ

μί το αζίωμα 6 ΪΙρωτος της Κοινότατος , α$να δ/α ία ρ/ζό!

(λά^ερος , παρντή^νι τνίω», αφίίρωθΜ «ς τάο μίλίτί/Μ

τ»ς θ«'ας Γραρίίς. Μ?π* τηντο ιλδών «ς Καχσ'άρ&α» > <τν-

>»'θρο/σ-ί μ/αν βφλιο5ή>ί(φ , χ) τώ/ί άφιερω&ζ» εις τΐυα ί-

χ« ΕχχλίϋΓ/'α» , (τυς-κσΊΐζ ^ ο* %ολέίθν θϊς το οποίον 7ία·

ρΐύιΰί τίω 3·«α* Γραφί»), «ϊς οποίας ϊκΛμί χ) ττί^ας 6*-

δό<τ«ί χαπέ μίμϊκτίν τχ ίΐ , 7&» οπΌ~ιον μ?γάλας 6-

τίμα,' Εις τΐιο Τ,υζίαΛ ^α) ΤΙαλαΐτ/νίω μίτρχειρίζοντο ωζ

το πλεΐςο» τα αχτί^ζχφα της 5έίας Γραφής, τα όποια

αύιος ΐζίΰιίε. φ^άτας δ» «ς ^χθύ ^ίρας «ς Κα<σ"αρ«α* ,

ϊρ»» δ/α μαρτυρία θάνατον ννΰόζως'Μπίφίρί , /Τίρ/ ττ«Γ 309. Ιί·«·

Συγγράμματα. '

Η υτΓολίί^/; /α! <Κ)/»οί 70/» ίϊ&γίνΐω ην τταρικι νησΐ

να γρ*-\γ /ΛΙ'οίΡ απολογία» <&φ:ς βοή^ΐΐη» τη Ω,'&γζνους ,

β'ς 5το*'ιρ βιβλία , «ς τ£κ) οποία» ο Έΰτίβίος μίτά τον

Page 83: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 3°9· 79

§α/&ηΐ"ΐχ ί<ι&ρό&(βΌΐ> 'ίτι «κην βιβλ/ον. Χάζίηα (τι

ΐ£Ζο η οιομάτα , ιφι μίΛ Ε^χθίσν; ^χτηςολικων Διχτά'

ζια>? .

Ε' Χ ί 00" £ /

ί-οδα»» , τώ)" 1715· ό* Π«β*«7ο#ς ·

Κα/ τ» ΦΛβ&κία ά> ηις » ϊππολύία σ-υγ^χμ»

Τόμ. Β'. «λ. 205·

ΗΗ|Η|ΔΙ.

Μ Ε Θ Ο Δ I Ο 2.

Α'ττετμ/ίθ») τΐω κεφαλίιυ τω 311.

Ο Μ?θοδ/ΰς , ίκαλϋη χ«7α 7ϋ>> Έ.7Γΐφχίιϋν χ) Είί/5*λβς,

«πι» Ε πίοτκοποζ η Ολνμϊτχ εϊς τ(α> ΑνχΙαυ/ » » τ3^ Παπ»-

(α) μιιίπ&τα δί <δφθ%βιβ&&·Λ εϊς τώχ) £973*χο>τίω τίς

Το'ρ», ύπέφιρί χ) &τας ονΰόζας ην μαρτυρικοί/ θάνατον ϊ·

5τι Δ/οχλ»τ/α»8 «ς τώω Χαλχ/δΛ νίς Κοιλο-Συρίας } ί&Γ 5 1 1 ·

Συγγράμματα.

βιβλία , ώ*- «τ&ζοί'ται . Α'. ί'χ ι» Περί Α'τα&'ϊάΰεούί

σων νεκρών μί&χχ' τίνα ιτμάχΐΆ <*>^<« 7&Γ Ε τηρα^/ω ,

χ) Φατ/ξϋ . Β'. Τ'χαβτηβ,α εΐί νητ Γενεετιτ^ χ} #κ ™-

(«) Κ«>» τό» "Σβίϊοιτ ιί<ηψ μία £ »' *·λκ «ρί/>ί έ'

Page 84: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

δο Μ Ε Θ Ο Δ Ι Ο 2.

7» μιΖ*χ.χηνα τεμάχια αττίλ^ρθΉσ-α» <®«^' τω Φωτίω .

Γ*. Περί τον Αντε}ουσΙου . Δ'. Συμαιόσιοτ δεχα Παρ-

&έτων . Ούτος ο διάλογος αναι ποί&ά νίνο&ώμοίο;•. Ε'.'

Ομιλία ατερί Συμεών και Α ΥΥΐυ , μιζικοι 5ίλ&<τι τ£-

70 να άνοιζ ά/λ.α τίνος νιωπρα ΜίθοΒ/'» , ς-'. Ομιλία είϊ

σα Βοία , Ζ'. Τ'αΐόμνημα ει/ σητ Αοιθχά'Χυ}(ΐΥ .

χ) τβτρ άνΛχ οίΛ» Μ#3όο7« Πατ^ιαρ^* 1£6»'<Γα»ι-Η'&/?άλί&ς

2<φμ*τί<Γα»πζ .

Ε' χ ί ο «τ ε ί ; .

Με&ο$Ίου Παπάρων , ,5*. ΜιΐΙηίΊΊ ΡίίεΓεηίίί > τ» «τω-

ζόμαΐΑ, ό£ίδο'θ>ισ•α# όν ΐΐα&ρίοις μβηχ ζ^ί τ« Αμψιλβ-

ν<8, τ&> 1644• **? ί*»λ•

— ΕΥ τϊί Β//2λ/σθ. τ5^ Πάτερων. Τομ. Γ'. <τίλ. 673-735•

ΕξβδόθΜίταν δί κ) >'δ/α»ς, τπ μζί Συμπα<ηοι•, έν Ρ'άμρ

τ&Γ 1656. «ς 8. )£ ό» Παρ/σΥο/ς 7&Γ 1657• «5 <?όλ. >£ τ»

λοιπά όν 7θ7ς Ορθοδοζο^ρα'ρο/ς .

ΗΗιΒΜΙ.

ΠΕΤΡΟΣ.

Απέθανε τι& 311*

Λ-Ιίτρος ο ης Αλβ£α*<$ρ«Λς Έ'ττ/σ-κοπος^ ο όποϊος ομχοτ

7ης άγιότητός ία ^ τ»ς /Γα^έ/ας τκ ίπχινειτχι μιγάλως ά-

5τσ 7» ΕΐίΓΐβΙν . Εις τον κχιρον τη υ?} των χρις-ια&ων ϊιωγ-

μ* υπο τη Διοκλητι^Η , φυγαν ίκ της Α λιζουιΰρείοις βγλό-

76ΐ«τί τώο ζωίυΰτου , α?λ' ίττ^πζ «ς πν -ώτο τκ Μλ^/,μ/ιο»» ,

ί^-ρίτί να &?Ιισ•φρ&γί(ΓΥΐ τΐΑ τη Χ6/5"» οΊοΌισ-καλίχν μϊ το

αίματα , 7&Γ311• Σβ>7»ρ/α« 6τ«. 77"ί£* τω 3°6• (Γοαίί^α-φαί»

οί βιβλίοιτ πιρϊ Μίτανοίας , ί'χ » οττο/β σάζονται ακόμη

Ιι&απο»τί Κατάης .

Page 85: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ Τ ίϊ 311. · 8ι

Ε' Χ ί Ο 3· Η ί.

Πύτρον Α 'Χε^.ανδρεΐαί , Κακόνις πίζ) Μιτανοίας, μί

να των %ολιωι> του Βαλατχμώνος , Ζωναρά , αζί%ό2τ.^0Μ

τϊ Πα*θίχτ·>? ί^ί /'ίρύϊί' Καχονων , ς* θρανία, τω 1672.0»

7&μ, Β'. <τ*λ. 8. Και τα<ς λοιπούς ΣνΤλ,ογχίς τ^Γ Γιρώτ

ΗΗΙίΓ,ΔΙΙΙ.

Χ Α Λ Κ I Δ I Ο Σ.

Προ τί 325·

Χχλκ/δ/ος ο Σ'υγ*ζ&φ<£ς τ« υπομνήματος &ς ην τη Πλά

τωνος Διάλογο» η Τιμαίου , α?»ί<Γί 7»ς μιτηγν/ίςΐ'ρχς &ς

αμφιβολίας , α* «τον γι&ςιανος , μ ί&νικός* Ο/ Τ7ί£^ατο75*

ρο/ 3^ Κβίτ/Χώ»1 Βίλαα-ι» 'ότι νιτον Χ&ς-ιαΜος , ΐπ&ΰη ^

(ϊς το υπόμνημα του άς/<τκονται ίχνη Χβ*5να*/ογί« , α&ο/

»·αλ<» 5ίλουαπν άμφίβολον τΐαο τοιαυτίυυ πε&κοπίαί ' 'ότι

'ίμως (χρημάτισε. *> Ιιάκονος νίς ία Καθάριο*» Εκκλησίας ,

^54 τίτο μας «*·αι άμφίβολον , ^α* αώαπ-ΪΖΐΗΐΠΌν . Το υπό

μνημα, τέτο ί^/'ί <®ρός τίνα- Οανορ, τον όποιο» $ίλουτιν

ότι Ιπ,ν ό Επίσκοπος νις ΚοΙρκβης , άςνς «7ϋρ »-«ρ«^ }£

Ε' Χ ί 0 (Γ Π 5.

Π?κζτ&)ΐΌς Τίμαιος, μετά τη -ώτομνήματος 78 ΧάΧηιδίον

ο^ίδί'θ» Λ^δίία; τω ι6 1 7· «ς 4*

Κ α* ^ίτα 7* ϊπ&οϊΚντον , τω 1718. νζτο Γ. Α.Φλ-

β&κιΉ , ο» τ£> Β'. 7ο/λ. σ«Λ* Ζ25·

Τ. II. Ρ

Page 86: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗ^ΔΙΙΠ.

ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ.

Α'ττεθίίνε ττρο τ» 333- «τ»;.

I άμβλιχος &ς των ττί&φύμ&ιν Χν^^ζαρίων , τ» οποίου ιί

όνομα ποΤλάχις ο·νγχίίταιχ μίτ' αλλ» τίνος παλαιοπρχ , φ

ηωτίρα σ-ανανόμχ ϊαμβλίχν , κατήγίτο ~&ιό μια» '6πι<τη·

μον γα/ία* ης Χαλκίδος ε-ϊς τίυα Κοιλο-Σν&'χ» ' ο ^ονος

χαΒ'ον ϊγΐννήΒ» £ναι ίγναςος . Ο' Σαϊΰας ταοεει ταπν (·

7τϊ της αύτοκριτο^ας Κωνταντι'ν* τα μίγαλα , τ»;

ποίας , χ} μάλις-α <&ρο τα 353* 2*»ι»£^» ίϊ»ς φαιπται οτι

άπί$αΛ'0Λ> ο ϊάμβλιχος , <σφοτα να «λθι» «ς τία> χαίιτα-

£ιχΖμ) αύλΐν) , ο μαθητής τα Σωπατρος . Αφαρωτί τρν (αυ

τήν τκ ρ<ς τ£η) Φιλοο~οφΐΜ> > '^Μ μάλιςα εις τύχ) Πλαι&»'/-

Κ&υ , β'ς τ&λ όττοίαν «χ# δ/δασ-χαλορ 7υΥ ΤΙορφνζ,ιον , ^

τόσΙ/Μ μιγαίλίω ύπόλγ\·\.ιν ΐλαβί* &>γ« ό «α?σ·αρ 1«λ/α*οζ

Ιλί^αΐ', ό'τζ ό ϊάμβλ/χος -,πον χατωτίρος τα ΠλαπύΐΌς χά

πι; τογ χρόιον μόνον, ά}}\ οχι χατα τίυυ μά^ητιν. Σα·

νίΰαίΟΊ ταότ0.ν τΰχί Φιλοατοφίαν μι τίυυ των ΤΙυΒαγορείων ,

Αιγυπτίων , χ) Χαλΰχίαν' « -υ^τολΜ-ψ/ς 7» ϊΐύζησ·&ν ακόμη

πιζιατότΐρον , μέ τ/ω φήμίυυ τνις άγιότητος , τ«ς θΛϋμ<*-

ματϊφ^/χίίς τ» %υνάμ.(&ις * ί/Γ«δ>ί «' μα^αρ Βαυμασμα αζιον ,

«'&ϊ χ} Βαυματαργον τνν άιομαζον , ^ α< το/αίτα* ·9"Λί;-

ματαργ/αι απίΐίΰοντο τίπ εις τας ί^νικας Φιλ οο*ό<ρας , δ/Λ

*α ΐμποΰ/ζαν τρόπον τινά τΐιυ ΊΒρίοδον της χο-ςιαχιχης δ/-

ΰαο-χαλιας. Α'ύτη »' φήμη, ^ » καθαρά όζήγηοΊζ των μα-

Βημάτων τα , σ-ιινοίΒ&σ·* ποΊΟ^ας μαΒητας ποΛταχόΒον .

Η αλικζβναά τα δο* 707 Βοτνγχωρα »'« χράφ»» οΐ/δο* 7»/

μνςκ&αν της ΦιλοοΌφίαςτα , χ) αυ7» άπικατίζ-ηα τές μα'

Βάτας τα όπα κμέρα* ^ τίκτα να μίννν παυντοτί μίτ' αά

Page 87: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

, 7 ΑΠΕΘ. ΠΡΟ ΤΟ Τ 333• %1

η , '*) τα ΰττηρίτνα-ιρ «ς τίυυ τροίπίζαίτχ (α) 'ήτίς χβο*

ατον παρόμοια μΐ τΐω ΙΙυδαγοζ,ικίω .

Συγγράμματα.

«*ε* τ$ Συγ^Λμμάιωρ τη ΐαμβλίχ*, ο Φαβ^χ,ις 6',

£6&>χο# (£) ο?α ^ί^/χβι» χατήλογον , (ζ ων τη πι&στόπ•

ρα εχα&ηο-α» . τ» βΜ^ο,αοΐ'Λ α«ν« «ο•/ Α'. 77έ^>ζ Μυστή

ριων των Αιγυπτίων . Ο1 ϊάμβλιχος συωί-χα^ τζτο

νπο -η όνομα τ« Α'βαμμων , *5ς μ/αν άπόχ&σ-ιν της τοο

■ΤΙορφυξ/α Χ&ςολΐς προς ην ίΐρίοφη-Λν ΚΊφν, £ -πράγμα-

τ^ίταχττα) ης τά? Ε'Βν,χωρ Ζηουργίχς, ςα) $ξ^Λ της

Ιυατχολιας οοταχ άτηυ/τάνται κς τίω θβολογία» , »£ ΤΙνά-

ματολογίγ ^ χατοι τη αξιώματα των Αιγυπτίων , Χαλ-

ύαιων , ήττή Ε'^'νων. ΤΙαρατΗρζνται ό* αίτφ χαί τίνα 'ΊχνΛ

Χ&<ηαι>ισμ>ί} ο οττοίος Ίλαπον άπ αυτόν .

Β'. Περί τηι τον Πυθαγόρου Φιλο&οφίαχ "βιβλία

οεχα , εκ ταν οποίαν ί£#Ιβ'θ»β•α# δ/« χ« τυττα μίχζι τ£~

V; «• Βίο/ Πυ&αγυρον. β'.όμιΧίαι σίερϊ ΦιλοΟ-ο-

φιατ,•γ. Μαθηματική κοινή άιΡασχαλια , ΐκ ταΰτης

μί&χάτινα τμήματα Αατινις-ι ©£ίϊβθ»β•» . Ο' Γ«λ«, ^

ό Ύννέλιος ομάς ΰτηχ&ηταυ, μία» ο*ηλη Ε'^ρ/χ^ τ«-

7δ»- ΕχδοοΊί.Ι'.Τ'ΰΐό'βτηβαεί; τά Λ"ριθμητιχά . Ν/-

χβλα'» Τίραο-ινΙν, χ) τέ ζ. Θεολογονμενα Αριθμητικά,

Ε Χ ί Ο 7 £ ( 5•

Ι'αμβλίχου ΧαλχΛίως ΰίερϊ Μυστηρίων . ΙατηΜίώΙ

€1ΐ3]ςί{ΐ6η5Ϊ5 «1ς Μ^ίβπίί , όξα>ο5α' μιτά σνμ&άηων Ε'Λ«-

Λατ. «3-0 Θάμα Γάλί ον Οζανία. τω 1678. «ς ρολ. «α

ϊ» το χ&ρόχχφον ϊσ-αάχ τ» Κοσο-ίχ .

ΤΤί^ί τον Πυ&αγοριχον βίου , άβ νκα Ρ^ιΗβ^ο-

γϊμ. Ε^Μ'-Δατ//. μϊτ« νψ&άο-ιων . Λ»δ. ΚκΓί'ρ* ι£ £3ι-

(«) Έ,υψάνης *ί <αν βίβ» «ντ» .

(0) ΕΆ. Β/Α. £/£. Δ'. χιρ. ιί. Τόμ. Δ'. «λ. ϊ8ϊ.

Ρ 2

Page 88: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

$4 ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ»

Κμς&οΐΑμΙω , τ£ 1707, «5 4• ,

τδΙ ι668. «ς 4• . . η ~ ,*-^/

... γ^ ΘεοΛογονβ&τα σηί . Λ ρι&μηηχηϊ , οξβώβ-

θ«ο•«* ο» ΪΙα&ισ-ίοις τ£ 1 543• «5 4•

ΗΗί^ΔΠ.

Λ Ε £ Ι Π Π Ο Σ.

Η'κμοκτε μετοί ττί 333•

. »

ι ...

Ο: Δίξιππος άτμητα* μίταζυ -α» ίκλίχτικα» Φιλοβ-9-

φων, μ'ολον τ*το πχβ ττΜ&ατοπρ** κλίτιν «ΰ ία Α &?••

ηλ<χ<ί , *$* «ς « Πλ*τ»«*ώ, ^ 3 ^ μ* π Ϊ3ίθ«»ζ Π«-

■&7τανιτι*κ ΙιαχξίητΜ *&π π» ΐς-ο^χο* Λεξιππον . »» 2*

^θ»^ τί ϊ*μβλ*'λ» , "">? «*•>»« «*/> » 353; ?™>? «

£•(>«« χαί τ«'ΐ¥ τβ/β /?//3λ/« $ρά,τημαιω* «ς «ς Κββτ-

*ο6*'«ς τ* Α'ρ/5•ο«'λ*ζ , τα ο5Γ0/« ««γϊ'« «»■<» «#«&οτ» 5/*

» τώτ« . Η' Α&ηηκ» μ$τάφρατις ό^^'θυ α> Βο*έτ•/Λ τ$»

154$• *? *566> 3ί ΟίΙοεΓη ΡοτρΗγτη ϊη ρΓίεώςδίηεηΐϊ , Ί3Ι

ο»! ΪΙχζ/νί&ζ /δ/»5| τ•^ -1549• •»ί 8.

' •/

Λ

Page 89: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*5

ΗΗΐπΔΠΙ.

Ε Τ Σ Ε Β Ι Ο 2.

Έ\ώ. τφ 2.64. φ αττεθ. τϊ£ 34°• *Τ£ί•

"' Έυσ-Ιβιος ίγζ^ή^νι «ς τ&« ΪΙαλιυς-ΙιΊω ηξ} τά τέλη

»ς αοτοχρατΒ&ίας τκ ΓαΤ^/ί-λίοο , τιμηθείς δί μ?«*ν τα^ίΠ!

ορατός ης ό* Κχισ-αρείΆ Κοινόΐίιης , έφιλιά^» μεγάλας-

με ην ϊΐάμφιλον^ οςις ^ άΰ«>ς τυ'τ= Κτίκτήμως (τιματο

μί το ϊΰιον άζίωμα . Έΐ'λαβΐ το έ^θίτοι» τ« να ονομάζεται

1$ έτος ΤΙαμφιΧοί , ^ιματΊα-ας ^υ δ/δαΊτ«αλος τ»ς νδτί

38 ΪΙαμφίλα σ•£/5"»θ«'θ"»ς «β ^ολίς. Μίτα δί τόν νζκ> 7ρο

Δ/βκλΜΤία»ί5 χατα ΐ3^ Χ&ς-ιανων οΊαγμον > μικρόν τι μετά

ταύτα είρίωά>σ•άοΉς ης Εκκλησίας , '®ροεχΗ£ί&ϊΐ Επίσκο

πος ης Καιο-αρείας , τά! 3 14• Σώ»τ^2/'ίι> ετα , Ε'μίχδνι μετά

ταύτα «ς 7«(ς τί Α'ρ«« φινον&ικ'ιας , ^ $έλων να τον ύπε-

ρααατι&νι ηιψος τον Αλίζια/Ιρον ης Α'λί£ανδρ?/ας Ε,πίσ'Κ07Γ0ν1

οιεαατΗρε με&κάς <ίθ^/κθ7τάς «ς ηί 2ι/^^α«^Λτα τα , «ι ο•

3όΓμ/ Ιό» ^<χη^Ηκν6«0Ί» υττοτττον' μ όλον ότι υπέγραφε»

«ΐς το ο» Νικαΐα. Έ,όμβολον ης Ο'ρ&οΰίζου Τΐίς-εως . ΗΎτο»

παρών ^ «ς τας κατά τκ Ευςα^Ίπ Α'ντιοχείας , ^ Αθα-

»αο•/« Σί«νοδ»? , ΐ($Μ <ίβ/>ος το;» μέγα» Κ.α>νζ-χ»τΐνον τας πίζ)

» Α'θα»αο•/« αίαφορας απες•&λα> , Ο' Κ&ί-ξ-αοΓ/ΐΌί ί'σρτκζβ

%εο~ον το'τ5 τερ τ&ακοϊον έτος ης αυπχρατΰζιας τκ, ότρ ι^

ο Ευτεβιος ην Έ'γκόαμιας-ιχον Αόγον «ζβρβς Κανς-αντι νον ό£ί-

ϋ«Ϊ(ήο-6 , <3^&$ίν τω όνοιω όΓρί μεγάλίω^χά&ν , ^α) α-υχνας

ΐτήτολάς παρ αο'ικ ελάμβανε , >£ ποσάκις μετ' αυτϋ σ-ωυέφα-

3-ί , )£ φιλικωπχτα συνωμιλχα-ε , τκ χύορ» τ&ν %ρνον δ/ατ£*-

/3θίΊίς . Αποδοχών %ί ο Κανςω/τΐνος , ολίγον μ$ ταύτα ά>»

ώ£θλ«'θ»(Τί >£ ο Εύα-εβιος . Ο' Βαλεατ/ος τάττα ιβί• θαί»Λτο»

αν» τ£ 34°• Σ«τι;8Λ|6ϋ «τη.

Page 90: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

86 Ε Τ 2 Ε Β ί Ο Σ.

Συγγράμματα.

Α.'νμντηρρν'τως Ό Ευτίβιος τάσατχχ μιταζύ των Όρω'των 7Γί-

τταΛά,μζΛων κ αιώνος τχ , 7» οποία οά $κΰαλ&σ·ας ης τίω

ΐςοζ/αΜ , ιόιας «ς τίαι Ε χχλ»τιχτικΙυυ , μίνουτιν ά«

θα*λτε/ , μ ολο»- ετ/ ίο* ί<ηφοσ^ί κχλως «ς τα χχ3»χβν·

τζζ οίος ϊς-ο&χΐί · Εμίταχα&ί&η εϊς βοήθεια» των νυγ^αμ·

μάτων τα τΐοί τ? β<βλιο5ήκΙιχ/ τα Ώχμφίλα , κ) τΖ«] χβς Γ#·

ρασαλ^μ . Εκ 7Τι)γ Συγγραμμάτων τη μας σώζεται ακόμη

οί>'«ς μεγάλος Α'ζι$μός . Α'. .φστζΡίόκ, £ πα»το%Λπνί Γ-

5·ο£/λ , ώίς λί>« ό Αο^κ^/ζ/ος (α) «ς » β/το/κ π/» χα/ρόν

7Κ αϊηίγχφχ ϊιΤλ» ασανιχ . Τ«το ατυυυίζ-ατο 'Χτγό %ύω μί·

ρ», ο£ π «βραίτον, Χρονογραφία , χ) π δ^προ// 2£α*

ί'ίϋτ ρζροτιχόί (πί-χιάφοντο ' άς το <αφωτον ϊπραγματ&$·

η "2^/ Α ρχαιολογιας %ίΰο» Όλων των Ε3νων , «'ς δ/Λρβ-

ρχ τμήματα, το δί ΰ&προν ντον μία γονική τίχτα^χφ» ,

ζην της Κλήσεως του Α'βρχάμ , μίχζΛ τα 32,5. ίτοί/ς τοί

Έωτη&ου . Το Ε/λ»?/χβ>' «^τοπ/^^ σχεδόν ϊχχ5η' «

ι3^ ολίγων [τεμαχίων εσώδνισαΜ ονεσπαρμέι* «ς αϊ&οι/ς

Σί>3,^ζα<ρ«ς , π* όζτο/α ο' Σκώλ/^'ρος συ^άζχς , μίταψρά-

σας ^ ΜζβΧΛ , *χ τκ Αατινιχα ό^εοωχζ» . Ο' Σκχλ/γίρος

%ο! π» έσωύχζε χχλως , ^ ι^ί^ί^» ο' Γζζζλος ϊίρωννμο;

δί Πρατρ, (#) »<χ χαμ,» «/λώ^ κχΑιτερα» συ&ογίω,

ίχων ουϊχ χ^ρας καάηνέ βί>λα ^"ίο-ια Εϋσ-φιΌν , μ|

τα μεπχφράσρ >(χ) το Αχτινικον εις το Ε'ϊλΐΐνιχόν πάλιν

αΆ>α μέχζ* τ«δί δο* ακο'μ» « Β'. Προπαρασκευή!

Εναγγελικη; , /3//3λ. ΙΕ'. "Ζζρος ΟεόΙοτον Επίσχοπον Ααο·

δ/χ/ας . έ* τ«'τ« "ϊ>ότϋδ«*ί'εί« ^αϊς ΐΒρίττα να ΐΒροιτοιμαζί·

ται τινάς δ/α ί-ά δί^θ)} τώΰ Χζ/ςιαι/ικΙα» Υΐίςιν , κ) π όρ^ον

ταύτης . Ευ&α-χοντοιι ιτι ον ητω πο?λ.οά 7Γβ&χο7τχ1 δ/α-

φόρων χαμαιων παλοΑων Συγχχμμάτωρ. Γ'. Εναγγελν

Ό« ΟΗτοηΊο'ΐ! ΓιΒτ'α άαοΒια αά Έ^καΙΊο Οάαατ. ίοτϊρΐιι

ίί (ά\ια ά'ιαιηαίιο ναοηα. ιη 50. «V 8.

Page 91: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

χ ΑΠΕΘΑΝΕ Τίΐ 34°• 87

*»/ άΰζΌ&ε^εαοτ , τούτο συΜίςατο ν?π? Άκοπη βιβλία ,

σάζονται μόνον τα %ίκα , ^ ταύτα πάλιν εϊλ,αττη ■ ^πό-

Ιακνΰ&ί ο,ν αΰττά τϊχη Χς^ς-ιαυνικΙ/ύ ΤΙίς-ιν ιχ. της" παλαιάς

ΓρΛ^ίϊί . Δ'. Ε'χχλη&ιαατικη/ Χςοο}ας βιβλία ΐ'. άρ-

•χομοΛΥΐ ^ττο Χ&ς£ μίχ& τ»~ 3Μ• Σ&γ. ?τ. Α07» εϊναι το

$(ΐΛίλιον 'όλων των ά'/^ων Ε'κκλνο-ιαςικων ϊϊο&άν . Ε.

Βίοι μαρτνρύύΥ , ©7ταίς ιμαρτύργκτΆ» ~Χπο το Τ,ΟΙ• μί-

%& τη ι ίο. £9; Αιοκλητιαιιϊί {ϊς τΙ/μ ΪΙαλαις-ινΙυυ. ς-'. £α~

ίΓα Ι εροκίΚεονχ Ζιοικνιη τ»ς Α'λίζανΙ'ρθίας , ογ/£ δ/>ί)/«ρί

ϊβ» Διοκλητιαιον να κιννο-γ ην >$> των Χ&ςιανών ^ιωγμον^

%) κατά τ» βιβλία , «ς τβ οποίον παραβαίνει ΑποϊΚωνιον

ην 'ΤυοΛία , μβ ιοί» Ι'μτ«^ Χ&ςόν . Ζ'. Κατά ΜαρχεΧ-

Άον Αγκυρας Ε'πιο-κόπχ , βιβλία Β'. Η'. 7Τέ^>ί εχχΧη-

&ιαστ*χηϊ &εοίΚογίαϊ , /3/,0λ. }Λ Θ'. -Ε'ίτΤί^ίΤίΛΑίζ -π^ς

τϋς Καια-αρέΐς τηζ). της ό# Ήικαίψ βιβαιω^εία-ας ορθοδοζ»

πίτίως. Ι'. ίϊερζ τόπων κ) ΰϊύ'Χεϋύτ Εβραϊκών. ΙΑ'.

ΤΉορτηρα εΐχ τον/ ^αΧρούί . ΪΒ'." Τεμάχια ΐκ τϋ

ρις το Α'^σμα τψ Αιμάτων -ύπημννματνς . ΙΓ'. .β/Οί Προ-

φιιτώτ . ίΔ'. Τ'ατόανηρα ειχ Ησαίατ. ΙΕ'. Κανόνις,

\\τοι Υΐίναχις ΰίκα &ϊς τΐψ Εϋαγγιλικίω αρμονία» , μίτι*

τίς ΙΟίΤολίς «ϊϊ^ος Καρπιαίοι. Ις'. Τεμάχια Διαφωνίας

Έ,ϋχγγί^ιων. ΙΖ'. Αογοί ϊγχωμιαςιχος ,<8φός ΚονςαντΊνον .

1Η . 2ίζο/ τ» μιγαλα ΚωνςαντΊνα , βιβλία Δ . ορ τ«7Υι>

ί/κ^ίίτα* Οίτα ο Κή/ΐ^α^τ^ος πίξ} της Ε'χκλναη'χς ϋιιφαζί .

Ύον καταγορΗΟΊΐ' όμως οτι κατά πολλά μακρύνει τπς ίπαί-

νκς. ΙΘ'. ΤεμάχιοΥ πΐξ) τ» μαρτυρία τ» ΤΙαμφίλ*. Κ'.

Τιμάχια ϊκ των βίων τ$ Μαρτύρων . ΚΑ . £ Λι&τοΧτΙ

Όρος Κωνς-αντία» Αύγιίςαν , τ(Ι«> ο-νζνγον κ Αικιν'ια . ΚΒ'.

Απολογία π(ξ} τ» Λ'^^ο^ς , καζ' γ/ι'Λ άλλα τιμάχια ,

ι» <32Γθ;<ζ τ/ί-ίς ϊκ ^<πΓθδ/δ»ΐΓ/ τϊιΓ Έίμισινω Εύο•$βίω •

Ε' χ' ί ο β' π 5.

Ενσεβίον Χρονικόν. Ύ[\ε3Λνίτνί ίβσιροΓυιη, , Ευ5ε!)ϋ » Α1**

7π σ^μαωσΐων ΐαιταφ τ* Σκαλιγίρα , ό£ί§ο'θ» έ* Αμςτελο-

%αμίω, 7&Γ 1 65 8. «ς φυλ.

Page 92: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Μ ΕΤ2ΕΒΙ0 2.

— Ευαγγελική/ ΤΙροΌ^σ-χάνς βιβ. ΙΕ'. αζε%ο$νι α»

ΤΐΛρισ'ιοις τφ ι6ζ8. εις φνλ. κ} ο» Κολωνΐχ π£ ι688.

— Ευαγγελιχηχ Α'ποο'είζίως , /3//3λ. Ι^ό£ίδοθ. μετά

σκμαωσ-ίαιν 7&Γ ι6ζ8. «ς φύλ. ο* ΤΙαριτίοις ,^ χ) τ£ ΐ688.

ά» Λ«4.'ν Α1*7» τ«? *Λ71* ΐΐροχλίχς Ε'ττ/ς-ολίίς .

— Τίροοΐμιον τϋς Εύαγ^ελιχϊίς «Βροττχρατκάης εχ τηξ

α> Β«χ«ρ«5•/ο/ς βιβλιο$τήχ*ς ϊωχί. Ν/κολα'* Μαι^ροχορδα» ,

ό£ίδοθ» έν τίί » Φχβρχί* Ε%.νι». Κιβλ.Τομ. Γ.«λ. 30.

--- Ε'χχληΐτιαίπτιχηί ϊ&ατορίαί, βιβλ. Γ. μ?τα τ«

ί^χωμιχςιχϊί Αόγα προς Κανς-αιτΐνον >(φ » /?/« αυτοί/ ,

ό£#§όθ>ι ό* Κοαικβζιγίιι τω 1 720 >£ <=* Τ*^»-» τω 1 74^•

--- 2?/θ£ 7^ί όν ΤΙαλοας-ίρΥΐ μχρτυρ»α•χίτων , όζεΐ. &»

τα<ί τ» ΡΉϊνάριχ Μαρτύρων ιαράξετι .

— Ε'αιΡΟΌλη χχτά ϊεροκλέχς, οζεΰό$α οο π/ς 7ω»

Φ/λοςρχτων , ^ έ* τ/ί » Εόσ-εβία Εόχγγελιχϊς Α'ττβδ»-

--- ΙΧξρί σοΧΰύΤ έβρχ'Ίχων , «ττ/ Ο'ιομα^ιχον τ*$ ίβ-

ρχ'ίχων τόττων >£ πόλεων, οζίΰό&η μετά <τ»μεΐΰύθ•εων ϊωχψ.

Κλε^'κ* ον Α'μς-ελο^αμίω τω 1 707• **? Ρϋ*•

-— Τ'ΰΤυμνημα ειςτζς \αλμχς, 6ζ&ό$γι είς τ«ι> Χυλ-

λο^Ιω Τ« Μί»7?Ι&>Κ0ί' Γ^ί Π*75ρ4>ί', Ο* 71>μ. Α.

Ευΰεδίου, Πολυχρονίου, και Ψελλού, Ε'ρμννέΐΛΐ

*ις 7π Α]ο•μα των Ασμάτων» όζεοΌ'δϊκταβ ο» Λκ>δό^Λ> Βατ.

«τ&Γ ΐ6 1,7• «ί 4• .„

' — Τ'α'όμτημα , «ς Ηναϊα* ά|•ίδο'3Ή £* τνι Σί/λλβ^

τωρ ΪΙχτίρων τ» Μοί'τφ&ικσί' . ον τλ Β. 7εμ. β•'*λ. 347•

— Κατο<Τ£/, ητρ/ Ώ,ίνχχες ΰίχχ Ευχγγ. Αρμον. Όρος

Κααπιαίορ , εζεΰό$*ιο•ουν πάντοτε εϊς 'τό τέλος τ» Γίρ» Ευα^•-

γιλίχ τη ο» τοας ΕχχλίίτΙχις α»χγινωτχομο*α .

--- Ευαγγελίων ($Ία<βωηα, έζεΰ. α> τοις Ερανιμάτι

Α'νχτχοΊν 7Κ Σινχίτα , φ & τρ βιβλιοδϊίχνι των Πχτεραρ

Φρχγχίο-χχ Κΰμπεφκττ/ν ά> τω Α'. τόμ. σελ. 781.

--- Βίος τ» μάρτυρος ΙΊαμφίλα , ά> τ^ τ» •ώτο Φββρι-

Χ/Β 7« Ι'ΰΙ&ολν&Ον ίχδθβ•«, 70|ίΧ. Β'. <Γίλ. ιΐ7•

--- Τεμάχια εκ των βίων των Ήίαρτύρων , ί^ίδοθ". βς

7» Πρακτ/χά των Ήατίραν , π^<. Α. «λ. 4^0•

-— Ε'εη&ζτολιϊ Όρος Κανςαχτίο» \ ίξ«5. ς* τ«<ς σ*»»

Page 93: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ Τ Λ 34°• *9

μαάτιοΊ !'»«/'» Βο'ίβιν/ου εις τα τβο Νικηφόρου Γρήγορα 9

οπλ. 795•

— Απολογία υπέρ τκ β'^ώ{ , ϊδέ το αρθρ. Πάβ'

φιλοί . »"■

Κα/ τ/»-α α^να τεμάχια ο» τ} μεγάλη Βιβλιοθήκη τν»

Πάτερων •

ΗΗΠιΗϊΔΙΙ.

Σ Ε Ρ Α Π Ι Λ Ν,

Α'ττεθοο* τ^ 35&•

βρακιών, γη» Αιγύπτιος η γένος* Μονάχος 7ο £?μ« ,

3(ά) Κατηχγι»ς εις τίω Α'λί£α»δρ«α», μί7Β ταίτα &ί ^ Ε-

»-/(Γ«θ/7ος 7»ς Ομ&ΊοΌς οο Αίγυπτω (γ&>εη . Ούτος ήτοι

"ένας )χ>τό τ»ς ΐ9/>ίο•0εις , 0/ τ/^ίς άπε?άλγτα» <ιβρος ην Καν-

ς-αντιον υπέρ η Α'&μαοί'η , ^ προς ην οποίον ^α) Ε'ζγλ•

ς-ολαί 7κ Α'θαναα•/» ο-ωζονται . Ο' ΐίρωνυμος επαινεί με-

γάλως τίω πολυμάθεια* , ^ τύ^ <$ΙΊ}/ραδ«α* ι3^ λόγων

78 . Σάζεται αυΐΗ ο* βιβλίον κατά τ$ ΜαΜίχαίαν , το β•

ττβ/ο*1 ^α) ο Φαίτ/βς αναφέρει»

Ε' κ ^ ο α* ε / £ .

Σερααίιωνοί κατά Μχνιχαίαν , β^ίδοθ» ίη Η. Οιηΐϊϋ Ιλ-

«ίοη . αηιίςα. βίΐϊϋ. |. Β35ΐια§ίο. Τόμ. Ι. ο*ίλ. 35•

Page 94: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ηη^δπιιι.

αρισταινετοσ.

Η'κμαξε ττες/ί ττϊ 358•

Άεΐψβ,ίρ6τ»ζ , ο (κ -ΐης Ν/χα/ας τνς Βι^νινίας , Μ70ί> £3ϊ »

"Καίσαρος Κωρς-αντία Επίτροπος ταύτης της επαρχίας , ο-

Γ/ς «ζ η* σ&ο-μον τα 3 5 8. *»ζ καταπλακωθώ ς «ς τώ

Ν/χομκδβαΐ' , άπί$&ι>ίν. Ο' φίλος τα , ο ργυωρ Αιβαυνιος τον

ϊπχινέί μ'ίγαλως , ί/ικον της ρατοραας τα ^α) τω»- χργιτων

νι&ων τα . ΑποοΊΰχσ•ιν ομάς «ς αντ^ ο~νω Βιβλία ερωτι

κών Ε ίχιΟΤοΧύίΥ 1 τη οποία ώναχ απίω^ισμονα )&τό τά

αραιότητα α*θ« των τ» Πλάτωνος, }£ ϊηρων πΐ£ΐφημα>ν α»-

ΰρων Συγγραμμάτων. Ο' Γ. Κ. Πώ!/3 , με τ&/ί σ-αχ^'θ»

άλαζονικίω >(φ αδιάκριτοι/ ϊ^υρογνωμια» τα 5ίλ&ι , οτ/ ό

Σο^ραφίϋς τατων των Επιβολών ντον κάποιο; Σοφις-γίς>

^ ί'χ 7»ς ' <αφάτης Επιβολής , ίλαβον Άΐτιαν να νζιοδίοταρ

Συγ^ξαφία τάτων τον Α&ϊχινίτον .

Ε* χ δ ό ατ β ι ς.

ΛριϋαΌ,ιτίαΌυ Επιτολαά (ρωτικαά.. Τινά τ$ παλ,αχωΐ

Ηρ(ό(ύΤ '6τΗτάφια, ί'^ίδο'θ•. ο* Α'νταίρπία τω ι $6 6. εις 4.

Λ'ρι&ταιηαΌν ΕαίιΰΌΌ^λαι Ε'λλΜ-Αχτιν. «ξίδο'θ«ο'β»

ον ΙΙα&ο-ι'οις , τ« 1639• «'? 8.

--- Εττ/Γολαί Ε'λλην-Αατιν. μιτα σημειωσ-ίων ϊωα-'ια

ΙΛίρκίζ/ου , ίζίΙόΒαιταν •ώτο Γ. Κ. δί ΙΙωβ , ( ςίβ Ρίυ^ ) •

Τγ3]«π Λά Κ.Η. Ι736• «5 8.

Page 95: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ηηϊ5ϊδ;πιιιι.

ε τ σ τ α θ i ο σ.

Α'ττεθανε νβ 360.

Ε^νά^νος ο ιχ τϋςΣίΙας ·ας ΤΙχμφιλίας , ντον **τ' άρχαζ

Έπ/σκοττος νίς Τροίας της ο» Συ&α , ^ ίταρώ!^ «ς τ/αί

ο* Ν/κα/α α, Σα/ίοδοι> , τΖα) οποίαν ί'πθ» π/' θρο%

ΙΌ» της Α'ντιοχείας , κα< βόθρος μεγάλος τ$ Αρειανάν , ο<

τ/*ί; συυυιήργγισουν να σ·ΗΑΐανθίί μία α/λ« Σι^ίοδος «ς τώ*}

ιτιοχεία» κατ αυτπ , δ/α μια* συκοφαντία* οπα κατ αυτά

ο! Λρ&αυτοι (πλάσου» , «τ/;, ην 6καθ»ρ? , ^α) ο£*θ}.&η εις

τ6λ/ Θράκαν οί^α ^) ί'^Λίο/θ» »' άδαόνις τα . απί^οαίί δ#

.Συγγράμματα.

0 Εοναθϊβς αμίλασβ κατα πρώτον Ιλ> Ονόματι Όις Συ*

νο$* ας τίιυ Ν/χαία» ιερός τον αυτοκράτορα Κωνςαντίνον ,

αυτή » ομιλία^ φχίνίτΛξ οτι »τον γε^αμμίννι ^το τον Νίο-

καισαρείας Γρνιγόζ/ον , >(ά) οζ*φανγι5ν\ "ώτο » Έυς-α^ιου ,

» ^·Λς τΐω Ύποΰίΰωσι* «ς τμ> Γρηγό&ον . Σάζίται

ϊτι ?λι) ο* "ΐ'πόμιηήμα εις τΙ/χ> Ε^αήρ,εροτ , « μάΤ&ον

, α» }$ρνικ6ν το όποΊον άρχεται ^π> Κτίσίως Κοσμά

'ίως εις τον καιρόν τψ Κξ/των . Έύε/σκονται 'όμας αίτίαί

αμφιβολίας, αϊ ο Εύς-άδιος είναι 6 συγγραφές 7»», ε-

κατ αρχάς τα Συγγράμματος λέγει, θΌ>ν άγιων

να άχριβε&τάζΓην &ών> ^ςρότοον ϊ&νορία/τ ατοιη&α-

β&ΎΟί . υπονοαν τον άκρως αάτικείμζνόν τη Εΰσίβιον της Κχΐ'

σαρεί^ς , οτι αϊαφερει μιρ^κά <χττο το \<£&ίς Ώρωτά,αγ-*

^ΐλιον ΐ8 ΐ'ακάβχ, όν &} λ<^α>, 'όλον ητο το ίναντίέί*

Page 96: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

9* Ε ϊ Τ Α Θ I Ο 2.

ναα «ς τΐω ντολυμ^αα» κ) &ψρα&&&* τΖ Ηιίς"*$/κ ) τ£α>

οποίαν Ό*βφί*χο~ι ο Σωζόμ&ος (α) . Το βίβαυόπρον &ρλζ

π Λ-ίβΛ ΕγγΟ&&ρΐβν$νν κατά η ΙΪ&·),ο*νς) *)

Βιβλιοδίκρ όξί'δ&χοο. /

Ε' >ί ί ο' ύ* ί / $ .

Ένσ&α&ιου) ομιλία ιερός ΚαρςαΛΤίνον τορ Αόιόχρβτβ-

ρ*> ο^ίοοθκ /Μίΐϊί τ3^ » Λ'λατ/», ό* Λ^ο^ω, τ&Γ 1629·

Και τ!ΐ ο"ΐι^.ο>ϊί τ3^ ΌρΑκτικάρ 7$ Πατερών, «/ι/. Β·

«λ. 555· "^ίΙ* ϊ&Γ Φαβ&χ!ω τόμ. Η'. ο·|λ. ι68.

— Τ'ΰΐόβΥηρα &ς τ&ο Ε ςακμίρο»- , χ) τί , Π?£ί

φασσ'βίβυ&ον χαζά Ω.'&·)><#*ς > Κλι το τ« Ω'&«)<ο**(

€Λ Ε'γγΛΓ&μύ&χ , ό£*δο'3·ΗθΌ» μί7» οκμείάιΤίαρ τκ Λβο^τος

Αλατ/β | τ&Γ ι62<). «ς 4» ο* ΑΗ^ίΛ^·

·*- Συγγραμα<ΤΐατινΑ, οξίδο'θ, τίί μβ^άλγ "Βιβλίο·

$ηχγΐ τω* Πατερά οι> ίομ^» 27· «λ. 22. χ) 41· Κοκ ς#

τ» Φαβ&χί* βιβλιο$· ημα Η'. «λ. 172.

ΗΗιΈϊΔΔ.

Ε ΐ Σ Ε Β I Ο Σ/

Α'πέ&ανί τω 360.

Ε«τί'/5/ος ό Ε'πίβ-χοπος ης Ε'μίτας $}ζ τΐω Φοη>!χΐα/, βνμ-

βοηδος τωρ ΗμΐΛρ&&>&>ι> ϊ%*μ&τ&&) κατά τω ^6θ. #τ« »

Ε* τ^β ")>ηιηα>νχ.ντϊ! σν^^ίμμάτων , τα όττο/βί α»Λ<ρ?'ρ« 9

ϊίράρνμος κδε*> νάζίτοα . Τα "ώτβ ορομβίτ* σ-αζόμανα ,

(«) Ε'χχ»Γ. Γγο/ι. £//?λ. Β'. χιρ. »·5'.

Page 97: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ ?6ο* . 93

ίχμ, λατίΡίζ-ί ί'χδοθο*τα ο* τ« μιγάλνι Βιβλιακή*} ■$ Πλ•

καν ΧυγνχφίΛΐρ . ;

ΗΗιΈΐΔΔΙ:'

, . .. 1.,...

Δ Λ Ρ Ό Θ Ε 6 Σ.

Αν.ίθ. μετά τ> $%*.

-

Α^ρο•&*θί «ί τππλασ-ρίονος Έ'πΙΰτκοττος της Τιφ«, θίλ*•

ο-/*- οτ/ (μαρτυρά* &% Γ»λ*α*» τ£ Χ.97•.• βΓ« **« »*&

χία'-Μ» Ονπζ τ*> &τι δο* έχρψάνιαη ποτέ <τνγχαφ&ς ,

«'^^λοςτ/; οζ'«ζ Ηχ/Βίβ^β ^ τί 555• ΠρβχΜητβς ^κ*

μαζόμανς, συγ-χά^ας μία» πραγματεία* ττΐξ^ 7/) Εβόφ

μγ,ηοντα Α'πβςόλαν, νπίβαλον ναο το όνομα ψ Δαροδί* ,

γ ο9τοι α ϊπλά&η &α ηί? /*#τα£ι) «ς•.; Ε «λ«β•/«{ τ»ς Κ«>«

ς-οντιναπάλιως ^ τ»5 Ρβμχς φιλονικίας .

Ε' χ ί ο β- 8 Ι 5,

Αωρο&ίσν Ε'πια-χόπν Το'ρ» ?"ε>ι α» Ο'. Ανοτόλαρ ,

ί^ίδο'θΗ μβ το χρνηον η ΊϋαχάΜ φΙΙα&βηΌις , τ» 1 6.8 8.

«ς φιίλ. ο* «λ. 4ΐ6. . .. ,. ,. .^Λ

--- Ε'ν τ^ /κβ>«λ»ι Βιβλιοδρχρ τφ Πλτρρ*»» ο* τ$> Γ.

7Β^ί. «Γίλ. 42^•

Page 98: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

I

,**

* -

. . ι ■ -<\ <■ ·

·.-.-..· ·· > . ' . ϋιιΊι . <·*— ■-■

ΗΗιΒΔΔΙΙ.

Μ Α Ε I Μ Ο 2.

Η"χμ*ζε προς τ»

ματίτνς Δι^άσ-χαλος Ι'κλ/ợ τ» Αόπκρατορος , ό οποίος δί»

*φίττ& να θ·υγχί*ιτβιι μβ α^ον τ/^« Μάζιμον Εφίτιον ,

βτ/; $ αί/πίς ίδ/δα£ί 7οι- ϊνλιχρόν . Σώζονται $ή 1Β'ηί Ρ'*

ύΒραγμΑτθία Περί Α'0<ντωγ ΑΎτι&έ&εοαΥ , ^ α» Α-

ϊ-ρολο^/κο^ Ποίημα Περί Καναρχώτ , ο «V/, α* χ «θ»

Τίτύχ&ρικης , χ.«π* τ&« θί*7* 7»£ ΣιλΙυϋης , λαμβαίγ «υ-

τυ^ιχς π'λ·ς .

• ■ - Ε' κ ο <γ ε ί $ . .

Μα$1ρσυ πίζ} Α'λυττύν Αντ^ίνιαν , ό^ίδο'θ» μίπί τί{

Εττ/^ΰλιϊζ Διονυο*/* Α'λικχρναο'. Όρος ΊΙομητΛίον ό# Πλ£ι«

σ7ο/ς 7&Γ 1554· **? 8.

„ Κατ ο*'τίϊ» Φαβ&κιχ Β//5λ/οθ. 7ϋ«. 3-'. ο·ιλ. 570"5^6.

• — 77έ;/»ζ Καα"αρχών , &£ίδσθι» ό* τ»Γ » Φαβ&κϊον

Β//3λ<οθ. ο» τίμρ Η'. «λ. 415-44^ .

Page 99: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗιϊϋΔΜΠ.

I Ο Τ Λ I Α Ν Ο Σ.

Ε'γεί'. τω 33ΐ. αττεθ. τιί> 3^3·

1 «λίαί-σς , » χα5ώς ο» τοις παΚαααχς Ε'πιγραφαίίς . Φλά

βιος Κλαύδιος ΐουλιανος , %τον ψς ϊουλίου Κωνς-ιυ/τΙου ,

αΰελφου του μεγάλου ΚωνςαιτΊνου , Λ οποίον μετά τίς

δόί/ΧΕρας αΰτα γυναικός Εααηλίνίΐς τφ 331. ετ& έγεννίΛ'

σαν , Ανετραφετο ό Ιουλιανός ο» Κωνταντινουπολει με-

θα*«7Κ 7Κ θβ/» 70« μεγάλου Κωνς-ουντίνου , δ/αδί-

^θίίς δέ ό ζ/ος «ώτ»ϋί τ/«ί αυτοκράτορα» , σ-νυυίβκ μ'ΐΛ

σχλνιρά ΙυςυχΙα ίΐς 'όλχς τ»ς Συγγενές τ» 1*«λ/α*« ,

7»ς όποιας μόνος 6 Ιαλιχνος δ/α 7π τρυφερον τ«ς νεότηιοςτ»

εγλΰττύβ-ον . Η*τον εκ φύσεως κατά τρ αϊάζΊίμα τ» σάματις τ*

;το^« α^μος, χα7π δ^ το^ ς-ολισμνίος με ολίιυ τΐχ»

Ό^ν^αότητα , ή!ς·β μ« μεγάλον 5χυμχτμον των ΰιΰασκάσ-

κλΑοο'ΤΚ, «ς ολίγον ΰια'ςϊίμα κοκρ», απέκτησα/ Ίνα με~

γάλον δϊΐσαυρον μαδήσεων . Η' ^ις-χσία. της <αΓ*δίίς 7» ί-

7ρ^ δ/Λ^τμο*» «ς χαποιον Α,νχγον \Ααρ\όνιθν , ο/' δί δ/δα<τ«

καλο/ αοτί μίτο* Χρις-ιανοι , $ επφοσεχον μεγάλως οτι β

Ινλιουνος ττοπ νά μ» σαυανας-ρεφετχι με Ε'$νικ*ς πεπαχ·

οΛιμίνας . Ν/χοχλ»ς β Λχχίΰχίμων ην ί'δ/δαξί τ/αί Γραμ-

ματιχΙ/Α , ^ Ε'κέβχλος την Ρ νιτοζίκΙω . Η' υποψία του

Κανς-οα/τία , βλέπων η Γκλ/α·»» τώ*ί άγχίνοιοΜ , ^ τώ«

τ» ττλ«θ»ς «τ>σς α&7·<> άγάπίυυ , ϊον παρεκίνχσε να α'ττβ-

μαχρυιιγ τον ΙουλιαΜον }&ιό τΐυυ Κωνςαντινοΰπολιν , οθο*

απεςειλζΜ εΐς Ν/χομ»'δ«Λ» , απ-α^ορ^ΙΌ-Λς «ς α^π*

σ?ιοδρο7ζΐ!7α , να μώ/) Ιμ,δ» ττοιε «ς 70 σχολ&ο*

τ» Αιβανίχ, ό οποίος χ) αϋης τότε %ιαχ$9ΐς ί'χ τιϊς Κα*·

ΐαηννπόλβας , ίδ/δαβ-χο* «« 7» μα^ψατα . Ο' Γ«λ/βίίς

Page 100: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

9& Ι Ο ϊ Α Ι Α Ν Ο 2.

ιπρίπί να %%ιβεβαιωσγ με$' ορχα , χ) να φνλάζϊΐ ακριβώς ,

δ/α 70»» κίνδυνον της ζωής τ», τηύτίιυ τΐιυ Όΐρος-αγΙω . Δο»

ίμβηκε ποτέ ας αϋπ το %ολάον , αλά κατ ίόία» ΐασχΰα,•

ζο# ο^Ημελως τα συγχάμματά τα , ^μ έλαβε μίαν μεγαί-

λΐυυ χλ'ισιν ας τατνν ην Συγ^αφίχ. Ε'γνωζί&η πτ* Η£4

με ην Εθνικον Φιλοσοφον Μάξιμον τον Ε'φέσιον , ότις μ-

τον 'ίκδοπς ας τ&ο Μαγαα» , ι£ εκολάκάιε συχνά πν ϊου-

λιαιόν μ* τΰχι ^χττακτησιν « αύτΌκρατοΖΑκα &ράνα τίίς Κα*"-

ψαντιναπόλεως , οιεγάρων αύπν χ)άς μίσος κατά γ^Γ Χε/-

Γ/αί-αρ * ^ο τϋτυ»- κ) ^Ρπ3 α^κς ακόμα ί'δ/δα'^θ» τώο Ε'χ-

λεκτιχίνα , £ Ποθ'α>Ό6>«*ο•Πλαπι)^/χο- Σ^χρΗ7•/5-/χίίΑ» Φ/λο-

νοφίαν , >9 /δ/ας τ/ω θί«ρ^/α#' τ^π.»» τ^Γ αιρέσεων . Μ ό

λον ταπ ώ/Γίχρι^τε 70 μίσος κατά τ^Γ Χ^ις/αιων , ^ αν»λ-

$£ν «ς πχς Α δηνας , δ/α /-α ασα&άζρ κα^ίπρα τίιυ μυ?ι-

χ,Ιιυ Θεολατρείουν , η^) τίω Χρνσμολογία» , οί&α *? σι/Μονε-

ς-ρε'φεπ με τ»ς• δοα φως-ϊρχς της Εκκλησία; , η?ν Γρήγορο» ,

%α) Βασ'ιλαον , ο/' τ/Ρί; ^ύ λμβ< 7ε'τρ ίχί? ί'αΐΓ8δαζον /υ?

μαθήματα , ^} ανεγίνασκε με πν Βασ/'λ «£>;>, 2^;/ μονό;

τ&υ χοσμιχίώ ϊςο&ίαιν , α'/λα ^α) τώο 5άαν* ΓραρίΜ/ , α><-

χαλα )£ «'ς 75»» Γρηγό&ιον δον ήμπορϊίσι νά ■ύαοκ&^η , ^<

μ όλον οτι δορ τ&Ι ί?»α*ίρακΓί 57ΌΓ5 τκς ίΓΧ03"8ςτίί. Μίπζ ταί-

τα καταλιπων τας Αθήνας > ηςμ πε&.ελ§ών πο'/λχς αίνους

ήττας μαθήσεως ένεκεν , ό'/Τ» ^ (^α&ί&Η μβ :το/&»ς βθ-

»>/χ«ς Φιλοσόψας , ^ μ^γας » ι^ίί-ρί^ο* «ς Κωνς-αντινοιί•

•πάλιν 7Γίζ) π 355• β^ί» α'/^αν δο* δ/ίτεζ^,ί πολυω χρό-

νον , «ν«δ>ί ό Κβ»'?•α*τνος > α*»5Όρ4{ιβ•ας αιΪ7ο» Καίιταρα , Ι^ί-

»■« ><α ρ74.»ΐ 70 ^^«ον )^ 70*" Φιλοσοφικον μ'-ίΛύα» , κ) ρ«

άπελ§γ άς τά Μίδ/ολα»α, ^ έκά5α> ας τΐω Γα/λίαν^

'όπ* ε&αυμάζεπ ^α) ας Φ/λο'ΐτοιροί , ^(α) ας στρατιώτης , ^

μεχ& ήτα τ» ^ρόΐ1» χατΕ^Λίτο «ς 7ας μα^ήσας , ^ί) «ς

«ρ σϋ^^ςα'φ«^. Ηνρζατο δί /««τα ταϊζα >■« /δαι»» «ς «νραζιν

νχς μα^ήσας τα ^ λ^ νά καταγίνεται ας μεγάλα κατορθώ

ματα, ττεξ). των όποιων ό σκοπός μας δο* «ΐΌί , β^λα ,«ο-

^ο^ ιό* πν θεωρήσωμαν ως οία τ*$ πεπχιο'άΐμαων , )ά Ρ^Γ

Σι^ρζαρ/αί'. Η' μεταβολ» της διοικήσεως τα , )ύ »/?>χ*?ρα α'.,

ττάρνησις 7» Χ&ςΊαβισμα ιύ έδωκαν το 'έ^ί-θετνν Παραβά

νηι , ^ Ααίοίτ&ανηί , 3τ?£< τ^ όποιων &ΐίσκα τινάς

Page 101: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

.ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΛ 37

ίκνβΐψ&Μζ εϊδ»ο·«ς , «»^ί ηΊς ΐςο&χοϊς χ) Ε'χκλαηας-μ·

χοϊς Συγγραφώο·ιν . Ο' θαρ'απς 7» σ-ιιυι'βη τύ ^β^.ΣωτιιΖΑω

}τη )χτό μίαν πλαγίω , τ&χ) οποία» Βλαβον «ς ην κ»τμ

?»{ Πίρβ-/ας πόλιμον .

Συγγράμματα*

Ιϊ»£* » κ'θ/κ» χαρακτήρας τα ϊαλιανα , 5Τί£< τ»ζ χατα-

ςάσίας 7»ς δ/ο/ΧΜΟ-ίας τ» , 7» «ερος ης Χρ^ς-ιανας φιρ-

σίματίς τα , ας «^αζ όνα>ς ^α} αί «7ργ , 5Γί£/ λτζ!»» ο λό-

γος μαςΰίΐν &ναι' μ όλον ητο μζνει νι φήμ^τα αραμφίλιχ.-

τνς, 'ότι αυης ϊςα&η οίας ^πο ης μιγάλας νόα; ττς Αρ

χαιότατος . }Ϋτνν άχάρας-ος $κ νΐότατός τα «ς τΰι> ανχΙ'*υ τ$

τψχιων , χ) ϊτήςημων , ης μιγαλνπρας π*παχ\&μί-

ν*ς η αιώνος τα, χ) ης όπιρίβ* τάς μαδήο-α;" ηπ^ -αφο-

χομονίς-χτνς Φιλόσοφος της τότε Φιλοο-οφίχς, χ) τα "Συγγράμ

ματα τα ττν ^βη^βανυααν οία Ρήτορα μι μί^άλίω :τ«θω,

Ιχι μόνον της Κωνς-αντ,ναπόλιως , α'^α' χ) αυτών των Α'θχ-

τίον αίλον ίοϋτβρόι Δαμο^οί» ' 'ίνα καλόν ΤΙοιητΙ/μ μι (ωιι-

ρα* χ) χαρπογονον ψα»η»τΙα» ' καλόν ΑατΊνον , οντΐλίί ,

ιον χ) γλαφυρβν Ε">λώλΐα , ϊ*?ο&κωτηπν , χ} Αρχαιολόγον,

Τα σ-οζόμονα τίτα Συγγράμματα &ναχ .

Α'. Εγκωμιον Όρος Κωνς-αντινον τον Α^πχρα'τορα .

Β'. Π?ρ< 7»ς βαο-ιλεΐας *} των Όράζιων η Κωνςαντίν* »

Γ'. Εγκωμιον «ορός τίω βατ',λκχταν ΕΰηβΙη .

Δ'. Ε'γχωμιον <ηρος τίκ) μνήρα η Θ»*.

Ε'. Κατά Κι^/χω* .

γ'. Προς Η'ράκλ&ον Κυνιχόν.

Ζ'. Ε'τπΓολ» -κιρος Σαλάς-ιον, Η'. Προς Θίμι'ς-ιον Φιλο'οΌ-

<ρον τον ΰίο'άσ'χαλόν η. Θ'. Απολογία.· I. Κου'ταρίς, ϊβ·

ϊβ &ναι ο* ο~ατυ&χον ποίημα ίτταίω βϊς ης Όρος αυη Καί

σαρας . ΙΑ'. Α ντιοχικος , «π/ Μ/ο·ο^·*)>-<«>ί' , ^ «το ομοίως

νατυζιχον χατη Α ντιοχίαι·» ΙΒ'. Εν/5"ολα< Ζιάφοροι 7

^ α^,α τ/?α ·

Τ. II. «

Page 102: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

98 I Ο Τ Λ I Α Ν Ο 2 .

Έ κ $ ο (Γ ε ι ζ »

ΐαο'Χιαγον Αιίπ>«ρατρρος τη Σωζόμ&>Λ , Ιυΐι&α'ι ϊιηροη-

ΙΟΓΪ8 ΟρεΓβ, ςυβε εχΐίπΓ. ό£ίδοθ»β·α» ο* ΤΙαζια-ίοις τύ 1583·

«ς 8.— Τα σωζόμενα , Έ,'^ινο-Αατινις-ι ο£?δοθ· ο» ΤΙα&ί·

σι ας μιτα σ^μ^ώο-εων τ&Γ 1630. ας 4· α'/'7''

Τα <τωζόμα>χ , μ«τ« τ»ς » Κυ&λλου ώτιρρνιααζ

κατά 7Μ,Ι »λ/αί'8, μίτ« σγιμ&άαηων Διονυσία ΪΙιτανία , ^

Ε'£ίχ/Μλ Σπουνχεμι'ου , ό£ίΰο'θ. ον Λ«4,/α 7&Γ 1696. «ς

Ε'^ίδόθκσ-α» δί ^α) ταχ συγγράμματα τα , ώι> ,

οι Καίσαρεί . Η' εκδοσις της Γοτθας Ι741" ^· "*'ί" "

«'ε/'ξ"» . Ε ν τοις Έ ίλανικοϊς ΑνεχΙόπις η Μαραπραι · ι 7°9'

ΙΪΛτπϋ. «ς 4· εμ 3^5· &0-θ"*-θνταΛ \τι τρεις Έ.7Γΐςο·

λα) , αί ΌποΊαχ δοι! <ίΙ'ε/σχθΓΤί« «ς τα απαντά τα , τα ς δ·

*·0/'α$ ^ · Φαβ&κιος ρζέΐωχζ» τϊί Β//3λ/θθ«'κι» 7Κ , Μ

ΤΟ/ΜΛ» Ζ'. βιβλίω Ε'. «λ- 84·

/ ; : ΗΗίΗΙΔΔΙΙΙΙ. ; .

I Μ Ε Ρ I Ο Σ.

<>>ί ακόμη τη 363·

^μί&ος &ς τ$ πε&φίμων Σοφίτων ντον "&τσ τ/α>' Πρκ'ίΓΛ»

7»ς Β/θί^/βς , «ρθ» ο» 7©7ς χ^όνο/ς Κανς-αιτία , κ) Ικλ/α»1» ,

^46 «ρ οποΊον χ) &χε φιλίαν , μβτ» δί τον τα ϊουλιανα θα·

νχτον , άπϊίλ5ον &ς της Α'$ήνας , ^ Ιιετ&βο* ί'κ« ,

«#.η» ΤΛροΆίρεσιον ( μβη» τί. οποία 6 ϊμέ&ος £χε με

γάλων αμν^αν Ιιά τ»* ΡΉτορε/α*) εΙΙΙασκί τ/ίο ΡΉτοβ*

Page 103: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΒΖΗ Τ Π 99

ίιΐω" φΒαα-ας δβ «ς μακρόν ^νιρας^ §χατ« ιό φας »,

(ίπίάίΐιιεν λάβήν > χατηλαβΗΰ~ιις αύτϊν &ς το )/Μρας ;

Ο' Φύίτ/ος μάΥ ι^νας-οποιεί ττοΤ^χς λόγκς ητα τ* Σοφις-οΐιί'#

ϊκ τών οποίων σαυάζας ο Ερρίκος "Στίφ&νθς μ«ζικά τεμά

χια , 7Κ (ζίΰΐύκί μετά των ίου ΐίολε'μονός . Ζητ« ί*ς το

Αρ3·ρ. ΐίολεμαν* Ροΐΰηίοηϊί β£ δϋσηιπι ^αΟΓαη^αηι <3ες1αηυ-

ΐϊοη'ώίΐί ϊ 5^7* ίΌΙ.

1 » ·»

γ1---· ; - -- μ

\ · - \ .' \

'. - '

ΗΗϊϊΓ|ΔΔ'Π.

β '· Ε '· & Ν. ·

Η"κμαξέ ττ££/ το 3^5*

Θ/ώ»»» ί?ς ίων ΤΓε&φΜμαν Μα^αμαί-ικων , μ '&Π) Α'-

λίζουίΰρ&οϋι> της Αΐγόπτα , κ) ^α/λβς ™ ττΐζ^φ\ιμ» Μκσ-β»-*

Εραθ» ολ' Α*όΐΌν Κ(&φγιμοζ . δ/α τ&λ πνπαΑώμςάΙιΧ) ^

'πο'Κυμα^ΐ^ατΙϋ) ^Ογαΐερατα τΐω Τύΐανιατ , α'Λ,α ^

τωι» μαθηματικών > 3$ αγρονομικών τα ^νμνά<τεων . Πί&ί^α-

ί« μ/α* 'ΐ)0\ΐί\ιν τ» »'λ/«^ *·μλ οποία* "παρε-άρηο-ε 7(ϊ 1,6$.

^αΐ»ζ/ω Ϊτη * ποσόν όμως εζνο~ε μετέπειτα ηναΛ α^ναΐον *

Ο' Σϋ',ιδας ίε»- ί»ατ« £^ ί» μεγάλα ΘιοΙοσΊχ.

Συγγράμματα,

1

Ε'λ των 2ο^3£Λμμα7ΖιΜ' & τάζονται ακόμη * Α'. Εν2ίδο&Ιί ^

•πες} τϊίς οποίας '/δί «ς Εύκλείδητ . Β-'. ϋμερο'λόγιοτ ,

η Ε'φχμί&Ις , ^ μί£/κα τεμάχια εκ τ* ν?»'ς ι&ροχ&ρο*

Κανόνα τη ΊϋηλιμοίΙχ χζτομήμχτος » Γ'. ΣχοΛία εις Αν-

ρΛπί'· Κ«ϋ7α εϊό"ιν &%ιτχ<άιΰΐσ·μανα< Δ'. Τνϊόμνημά εις τ»ρ

κ ΐΐηλίμαία μεγάλίω %ωί>ταζιν < Η' τ£ Θίωιός 6ζ^γγΐΰ"<ζ

δον «ίίΌ* «ς σλα 7» βιβλία της μεγάλης .Ί2·Μ>τηζεως $. άλ

λα «'ξ 7β Πραπν, Β'. Δ'. μί'ρ0$ 7» Ε'. το Ζ.

Ο 2-

Page 104: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

100 ΘΕΩΝ.

Η'. Θ'. Γ. $ ΙΓ'. ής η Γ'. έίνοα »' η Ν/χ*λα* Καβασ-ΐ-

βχ , ^ μ «ρχ« » Ε'• «^λ* »' « ϊΐάππχ ' ό Οίων σα/υί-

33*4* τκτο 7ο Ύ'πόμιιβμβι , κ) » «ς το* /ζατονα , «ρας ^>-

σ/ί- μ ί/5 αυτί.

Ε' χ ί β β- π ί.

Πι&< τη» ΊΖχνλίων των «ς Α*ρατδΐ'ί 7ο*ί το Α'ρθρ. λΓ-

ραΟΌί , ^α» ττί£/ » «ς ΤΐΊΌΛίμααον ΊΖΒ&μνημΛπς , /ο* «ς

Πα'ο'Χεμαίογ' /δΥ«ς δ? <^?3οθ«α•αί.

,,&έωνοχ Ε'φημερίΓ , η? τεμάχισα «ς 7»$ ΰτροχείρονι

Κατογαί η ΤΙτολιμαίχ, οζίΰό^ατΆν ον θζα>νία μπά των

ί* Κυπ£ΐ*Μ* . ΤΙ)ί*ηα ρ35ΐϊ Ογχο> ρ^οΓίδ , & ρίικίβηι Γγλ^-

ΛιοηΝιπι »η ΡίοΙίΓηχϊ Π:βχ. Κ ο», ϊπ ϋΊτ*ι\ ΌοάντιΓ» Αρρεη<ϋ-

£<1 (ίΐ$$ίπ*ιϊοηί$ Ο^ρπΛηίοίί Οϊοηΐχ. ι584• »'< 8. & ου» (Γ/•

ρϊ'ιαη'ι ν«ιπϊ$ ε^ίποηί&οε.

Κα* ον ΑμςίλοΙαμ'ιφ 7§Γ 17 55- Λ? 4•

ί ΗΗϊΗΔΔΠΙ.

Τ Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Ο Σ . ■ *:

Απεθαρε ττ«£/ •π>' 369.

ΛΛ.χΐ4•αΖΐος Ι οβ«λφος Γρηγό&ν ή ΝΛζιαίζννΖ , βμβι^»τώσ•ίν

Φις τΐχυ Αλίζχχΰρεια* τία! Φ/λοατοφΙαν, ιφ τώυ ΧατΖρΛίΐ» ,

$λΒαν Ιι μΐτα ταύτα ας Κ.α)ν<?αΛ>ηνχπολιν , ΐκτήοΆπ μιγά-

λΐιυ φημίιυ , (άς-ί 1«λ/α*βί ο ανπχράτύψ ην ίλαββ δ/« βρ-

χιατρόν ζ* , κ-Νι»* ίτίμηατ» ΤαμΙαΥ εις τίυύ Β/θα^/α» * μ*-

7α §3 το» θα»Λ70^ τ» Ι αλιανχ ίΖ'άις-ραφεις εϊς Κωνςαυρτινκίτο-

λ/ι>, ίτιμν\5νι πάλιν μ* τα ύι% άξιάμχιτχ "ύζν τ« Οόβ-

Χα>τος , ^ Τα,κ/οίς «ς τάχ; Ν/χα/ατ, ττί^ το 368. ?τ« .

■Λ/^'ύΐε α-υϋϋίβα ό μεγάλος (κώνος σεατμος είς τΐω Β/θο-

Page 105: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

5 Ε Ρ I ΤΟ 3^9· 161

ιίαν, ι@) η Νίκαια *αταιργμνΙ&γι , ο Κα/<τ«&ισ; ίγλΰπχη-

$αυμαο·ίως , άζτ§θαι>04> ομΑ/ς ολίγο/ μίτά ταύτα χατ' αρ

χάς τ» 369· *

Συγγράμματα.

2αί^σ>το« αάτο π 2«>μί£ τ* Κοκα-α^Αχ Έρωτήματα θεο*

λογιχά , Ρίΰί Φιλοσοφικά Ρ ^ Ε'. τ» οποία. α*αφίρν<τ(

Χ; 6 Γλύκας. ΑμφιβάΊ&χο·ιν "ομάς α* το τούτον Συγ^ζχμ-

μα ΗνΑί τ» ΚοαατΆΖΑα , «ν«^!ΐ ^ ο αΊίίλφός τα ΓρΥΐγό&ος

(ϊς τον ^ιτάφιόντα λόγον κδο* α*«?>ίρ« Σο^^αμμα-

τ« Κα«ΓΛ£/» . Ο' Σο^2ζ«<ί!ΐ<ίί/ς τκτ« φχίνιτχι ί« τ« γ<-

τλ« τβ βιβλία ίν χΗρο·)ζζφθίς , ϋτν ί'μΛθΜΤ'ΰίΊΓΟί' «ς Καν-

99»ΤΙ»Η7Τθλ/Ρ &Χ.ΟΟΊ ν0ΐ>1/ς , ΟΛΛφίριΗ ΓρΜγό^ΟΡ ΤΟν Νί/-

ιτ«5 Έΐπίατκοπον , ί» ψ ο Γρνγα&ος άρχα^Ίτ^α-ί μίτά π9

^ΟΛΛΤΌ» ΤΗ 37°* *τε< ί αΤΤΟ&ΪΙΆνΰ(1 ΤΟ Ί-

Ιιον Σόγ-χαμμα 'ότι &ναα ϊργον χειρός ϊ%νρ£ τίνος Θίολο'-

)-« , /ατρί , » τάλάχίτον , βώ ■ώ3ΰθ/<Γ4)^οί' β'τν το

Σόγ^ζαμμα &ν&ι τ» Καίσαρα , το τνί Ο Η . ίραι^νί* ?

ότα» αϊχφίρϊΐ ττΐζ). τ« ανθρωπινά σώματος , λίγων πτωσι :

δτ αοί' Λο^'ο^ καταλείπω τοϊτ αερι ΐατριχηρ

ίΰχολακό&ι " δοί /δ/χο^τ», α&.α ^μ'γϊ τκ άοιλφ*

» Γρκ^οε/κ , χαθας τ/«ς ίχόμιζον «ς τον κχιρον τα Φατία ■

Ε' χ ί ό β· ■« Γ 5 .

Κ,αι&αρΙον ερωτήματα ®(ολογ. ^ Φιλοτ. ό^ίδοθκα-α*

ϊέ ■ζζρωτοί' Ε'^η^ο - Λ«τ. μο;» 85. ε* Αίΐ^*'?7> τ&Γ ΐ6ζ6.

«ζ 4· Ί ^Εντ/ ό^ίδοθ«β·αΐ' τίί Βιβλιοθήκη των Ώατίρων -ης τα

Πα£/<τ/» ίκδοο-. 7&Γ 1654·, ^ ΙΑ'. τΡ^ί. ο* τρ « Δί^-

χλαυ/ν. τομ. Δ'. «λ. 75 1·

/

Page 106: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΙΟΖ

ΗΗΠΪιΔΔΠΙΙ.

Τ I Τ Ο 2.

Α'ττε'θ. ττε^/ ·ηί 37 1· ■

Τ/ιοζ ο Επίσκοπος Τίότρας , Βορράς , « Βκστίρίθ , <αρα·

τάίχο-γις 7»ς Αραβίας , 'βφίπει νά ΰπίφιρΒ πο^ας ^4

γάλας κχταΰρομας εις τον καιρόν τχΙκλίΜχ, χα^αις γΐ'

ίΐτχι δήλοι» ϊχ. η αύτοκρχπζίκχ ΚϊήπχγματΌς , το οποίον ηα)

ρ.ίχΖ>· *»? (τήμιρον σάζβτχι (α) . Η*το;» πάρων «ς τ&ζ/ £3ι

Ι&/3ίθ4>» Σια/οδο* 7»ς Κνηογκας, $ απεδχνι τω 37 *« **

τ« . Οίιπς ο-αυ/ρ^α-φί κατάρα βιβλία κατά Μανι%χΐα>ν%

©0 7ο τέταρτοι απάλετΌ, Το «ς τορ Λ»καϊ υπόμνημα

ϊο» «να* ιο/χον τα , α^' τ/ρός νΟοτίρΗ ΟΊΐήπχγμχ , κ'

«ς τα. Βα/Λ Ομιλία , «»αι $ «υ τ» αμφίβολος «

Πα*τα ταοτα ό^ί^ο'3·κσ·α» ο* τα?ς πο;» Πατερά βιβλίο-

θ«κα/ς , £ ο» Η. Οίηίδίϊ Ιβ£Ηοη. &ηΓ. ειΐκ Β35ηί§ϋ Τοω.

(*) ΕΓί ·» σ*ζ£μν>χ <ή Γ«λίο»ί, «λ. 455·

Page 107: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίο 3

ΗΗιπιΔΔΠΠΙ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Έ.\εν. τω 296. αττεθ. τμ 373*

Α-'ΰαιραίσ-ίος ο μέγας Διοάσκαλος νίς Ε'κκλίίτίας , έγοννί-

θ» εις τίυ) Α'λεζαίο'ρείΰυν , ως· συμπεραίνασι τω ϊ<)6. 'ετει.

ίδεθ» εκ νΐόνιτος εις τΐω αύ-α^ίυυ νίς Υραμματικης τ@ί νίς

Ρ»7ΰ^αϋς, κ) κυ&ως εις τ!/* νίς δείας Γραφ»ς . ΕΊιαι §·

νας μυδος εκείνο, οπ^^/νιγείταΛ ο Ρ'αφίνος πε& τχ Βαπ-τί-

νματος, 'ότι ων ετι παιίίον παίζων εβάπτιζε τά ά^-α

πχιΐ/χ. Ο' Ε'π/σκοπός Α'λεζαιάρος τον έλαβε Ιιά Κοτά&όν

» , κ) μετέπειτα πν (χειροτόνησε Αιακονον , ^ ΪΙρεσβντΐ-

(ον . Εις τίυυ 6ι> Νικαία ιαρωτίω "Σαχιοϊον , ηγωνι&η με

γάλος ϋ^-ίρ τ/ϊς Ορθοδυ^/ας, ^ δ/α τκιο «αχ'ρί κα,τα τα

ΐζυτϊί τα το μίτος των Αρειαυιων , ^«Η π*"* Ευσεβιανων , ο/

τ/ΐ'ίς μίζα τα27« σ-χλιφας τβ^ κατίτρεχον εις ολί/χι τα <%ε-

Ιαν τΐω ζωίυυ' . Τω 3^6. κσ/τρ 4Μ'?)ω » >Βφοεχειζ/&η Επί

σκοπος νίς όν Α'λεξχνορεία Ε'κχλησΙας , τ&χ) οποίαν κ) ί-

'ζροΐάτά,ε γονναίως, οι ΰί ί'νθρο/ 7»ς Εκκλησίας δο* Ιλ«-

ιω*1 Ιιαβολάς, τον κατηγόρησα» εις της τοπικάς %«/;όδ*ς

Καισαρείας , 7»ς Τυρ» , χ) τίς Κω^^™^^^ > ς>ο-

» τυραννίας, μοιχίας, μαγείας , καύσεως νις 5έ?ας

νατζολιν εκ νίς Αίγόπτα% αςε κατίπεισα» τον Κωνς-χντ7νον

** τίν όζορ,Ιση εις το Τβίερ πολιν νίς ΓαΤλιας, μετα δί

& Τ&όια» όζο&ίαν , Κωνς-αντίος ο ψς τη μεγάλα Κων-

ϊα»τίνχ πν ηλά,^ερωσο» '^ς-βλας αυτόν εις τον δράνα*

Λ > «'^ν' η ο*» Α'ντιοχεία. Σνωοΰος τω 341· 6τί<» ε>?ι5,''

£λό» ίΛ δίί/τερΒ «ς Ρ'ωμΙΐΜ) οίθ* Σχνόδϋ τω 347· **

Page 108: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

το4 ΑΘΑΝΑΣΙΟ 2.

τα τβ?ς <®ροβλη$(ί<Γας κατ' αυτν συκοφαντίας γζνραίως

χοιτκ λόγορ δ//λ{ΛΓ£ , χ} α'θ&)&$>: ·ά5Γ0 ταύτης της Σ:/χ»οδΐί ,

χ) δ/α μκτιτείας Κ&νς-αττος αϊδίλφΖ τη Κ&ρ<?αβτιν , (λχβ§

πάλιν ηρ δροροριχ, ττλίω 'όχι μ» βϊβχΛότητα χ) ήτνχι ομ ,

ίν«δ» ?β)Ρί7Γ» >■« χρνφίως δ/« γλντιίτνι τίυυ ζωίω

78, ί&ς οτΓ» 7ΕΛος ττακτίύΡ υςίρον κτν 7Γθκ.ας α-^αρας

χΐρΰαυας %ΐϋ τϋς αντνχρατνρί'ί'; η Ονάλοντνς , οΊβα·χ.ίο*α&η

τα ιέφος, ίλαμ-\.ΖΜ Ίι βϊρήνη εις τΐΐυ Ε κκλησία» , *} β ;το-

λϋαθΆος Α'3Ό»α£Γ/ος ίί<πίχβ&ο* ~)χπολΛϋο·Ας τόρ 3ροι>ορ τα ,

^£Μ μ*τ ολι'-γορ μ( εΐρηηκορ τίλος <&ρος Κ.ΰ&9ρ ό£ίθΉ'μηο·ΐ

τφ ^ 7 1 * *τΡ< Χα7« τόρ Σακρχτίυυ , χ«7« δί πι)ς Νίθ>7?ρ»;

373·

Συγγράμματα.

Ε χ 7ων ΤνγγαμμάπύΡ τν Α$χ»χσ·!χ σ-ώί^ίται Ακόμη αρΛζ

μι^άλος ά&$μός. Η' ναβτοίτ* ίύοα-ις των Χιιγ-^ζχμμχττύΡ -

τ», 7πζιίχ& 43· >«'»·'»«>'» ΐ3· Λμφίβόλαρ , κ} 34·

λιμκίωρ ·£ΒΟ$€<ηα>ρ Αό^ας , β πί&φΥΐμος Μτρτφωχόν ,

ίΚΟίΓΟπο'ηοΌΡ ακόμη 0Λ>2ί;ια λόγας , ^ τίω «ς τ»ς Ψαλ-

μ»ς Ε ρμηνεία*· , ο/ ιχ » Βονίδ/χτ» όζΐΰαχαΜ ιβρόΐΐρορ μία»

αϊλυχι Ερμηνεία» . ητις χ&ρ{ται άςιοδος. Εκ τωρ Γνησίωρ

«Ότ» 'Σ.υ^γμμμάτχύΡ , 7α πί&ατότΐρα είναι χχτα ικρ Α'ρρίΛ'

ρωρ , ^ 0,' Αό^οι κατά Ε'^ήραρ , ο ίρ/ι> Ε/δ«-

λολατράν , « £ Ενικών , «V; γ α£/ο/ αίχγρά<ηας ,

Ε* χ $ 6 <τ * ι ς ,

•Α '&αΛταΐτΙον τ» μ$γάλχ τα ο·&>ζόμα>Λ . £. ΛιΙιαηαρϋ - -

Ορ?Γ8 0ΓΠΠΪ3 . Αί^ΤΚ α~ημ*"ίθ~(6ΰΡ ό£ίδθ'θΗ<ΓΟ* όν δϋ£Γ/ 7Ε/«0/ς

τω ι6οι. «'ς 9ϋ^· ρχ οίϋςΐηί Οοηηπι«1Ϊ3ηί .

Εντ/ ω» Κολων/Λ (Λ«4,/α ) τω 1 686.

Ε'^ίδο'θ»β·α» ον' Παεχ<Γ/β/ς α» δϋΐτ/ τόμοις τφ 1698.

«ς φΰλ. ν?δΤ0 ΐαχάβα Λοπιρ , *) Βίρναρδ» Μαντφακόρ .

* Συγγραιμμάτζχ τιρλ βυΐίχδοτα , ό^ίδοθ»ισ·αι» ο* τ,ϊ

,Νία Σΐ'/λδ^^ των ΠατερΛ» ι^ζτο 7Κ Βΐρ/· Μορτφαχορ τφ

1706. α> τίμ. Β'. α-ί>ι. I.

ι

//

Page 109: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΛ 373· ι°*

.. .. Ε^ιί>Μ<Γ/ς «ς τ*ς Ϋαλμχς , ( »* γνήσιος) &£ίδό9·||

«'βί χειρόγραφα τϋς Βαρβι&ρικνς Βιβλιοθήκης .

ΗΗ|Η]ΔΔΠΠΙΙ.

ΕΤΤΡΟΠΙΟΣ.

Α,7Γίθ(θ'« «προ τ» 375·

Εί/τρον«ς ό γνως-ος Τυγγρ»φ&ς τ»ς Ραμα/χιίς ΐςοξ}ας ,

7βι» οποΊον μβζ/χοί κάπροι Φλβίβιον Εντρόπιο* ονομχζχοΊ*)

#δ«Χί μπάλας άφορμας ό%ίτάο·(ων , δ/στ/ μίΐαχοι τον

λκσ·/* Ε'^Η^α , αΛνο; δί ϊ'ταλόν ΟΌφιτίυυ , ^ «'^τ» Α*·

»' χοινατίρα γνώμη, χ) «Λ·/ π* δίλαην ί'χίϊί'Οί', τίρος

ϊποϊον &ξ£αηιογτ<ΧΛ μ(ζ/χοά 29ίΓθλαί 7» Συμμαχν (α) π/

ίποΐον χ) θίλΒΟΉ' οτ/ «7ον ^ότϋ τίίΑ Γαλατία» (β) ·?"/ς

^ 7β? ίί'τι^Η ςραπν τη Γορ5/α*κ 7η^.γρίφα . ΊΙεζΑ της

ζαϊς τ» «δον ϊζ&ρομο* , τ»το μο»^ 07τ£ ό <δ/ο; Λ"6-

£λγ$άφ& » οτ"/ «ς τίω ϊχς-ρΛταα» τη Γ»λ/β#5 χ«7«

Πίρο-ώι», «το* χ) «ϋ7Βς τταραν , οτ/ ομάς «το* «ς ο<ρ-

φ/χιον μόνος τ* το μαρτυρά, άΤ&ά τ/ οφφ'ιχιον ειχβ δο* 70

. Δο» ΊΒρίπ&ι ομως νχ τον νομ'ΐζωΟΊ δ/α ιχβινον τορ

Εύτρόπιον , β5"/ς χ) Ανθί/τταιτί τις Κ'ο-ίας τφ 1%0. ϊχρ»"

μάτκπ , α'&α μκ» δ/ (κάνα* ην «ποίο» 6 Αμμιουνος Μαρ*

\/

I

(«) Βί/?λ. Γ. Ε'*;ρολ. 47·

(?) 8^λ· Γ. Ε'νιηλ.

Page 110: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3θ6 ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ.

* Συγγράμματα.

^α'ζίται τάτα κ Εντροπία μία Ε'πιπμη , της Ρ'ωμαιχϋς Γ-

ςοζϊχς , »' ο^-ο/Λ &ρ"χίται ^το χτήα-αος Ρ ώμης μι%Ζ* τ*

ΙΙΙ9· *»ς αι/7»ς , ϋτο/ μί',^ρ/ » θα»*» » Γχ/5/α*« , «ς

Δί'χα βιβλία. Ο' Εντροπίας ϊπβχ&ζΐδϊΐ τατο το Σύγγραμ

μα Ιια ιιψος·αγ%ς τα αντοχράτορος Οϋα'λοντος . Αντ» (Γ'χοβ-

γράφα Αίτιαςι , ^ «ς τ&ς ττβλαϋϊς ^οϊκς ίύρί μιγάλίχν

φημί/Μ , ϊ/' ο ^αι μιπφρχ&η «ς το Ε'^κί'/χο^ δϋΛ> <ροροας ,

«' ///'α ϊγιι/αι (ϊς π»- χα/ρο* 7» ϊας-ινιχνα , ^γβ τ/γλ Κα;τ/-

7κγλ Λ^'χίον , ίίτ/ς ^ ί^α'θ»* « α^ν« , «τ/ς (Γ^ίταί ,

τ/^α άγνωρο» Συγγραφέα ΥίοαιχΜίον , 2γ/? 2ο»

«7Βί> 5»·β$να νεώπρος τα Εντροπία , &ς λίγαο~ιι> »

Ε* χ $ 4 τ * ι ς,

Ενσ'ροσΐίον Ε'πιημη Ρ'α>μα'Ίχ»ς ϊ<?οζ}ας , μϊτκ ης Ε λ-

λΗΡ/κκς μίταφράο-ίως τα ΤίχιοαΙα , Επηορη Βκνίηπιτιτι Ηϊ-

ΐΐοιϊχ Κοιτίίηϊ ουπι Οιτχζζ Ρα*ηηϋ ιη6ΐ3ρΗΓ3εΐ , ^α) μίτα σ-«-

μ&<ι«πούν » Σνλβαργία, οξίδο'θ» ό* τϊί (τκ^ο^ίί Ε-

λαοϊονω» Ρ'ωαζιχων ϊς-ο&κών , έ# 7&Γ Γ'. Ίόμψ.

— · Ε ρ Κ/£λ (Οζϊ) ·ώ?ο Χ^ΓΟφορ» Κί/Ϊ\α£>ί8 /ϊ/ας

•τβΓ 1678 «ς 8.

• — Ε* Ο'ςωνΙα τύ 170Ζ, &ζ 8« Θί'ατρ. Σ«λδ. ·ώπ>

Όαμχ γ. «ρ» ι .

μ&ωμάτΐύρ , κ) ά'ΐιτ» Ις-/^ ιί α£ΛΓ» ·

— · Ε» Βιοίν]ΐ , με&ά ττίί ά/ΚίΚηί ααραφράοεοοί ι-

£«δόθ>» «ς διίο τυμί^Λ \}ζπ> Νίορν» τ* Δ»«α , τω ιδθ7«

Page 111: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίο/

ΗΗίΗΐΔΔΔ.

Π Α Τ Λ ο 2.

• α . ·. ■ .

ΪΙαυλος άζ τχν Α'ς·ρολίγαν , «πι* &π3 τίκί Α'λί£ιχ*δρ«α» .

σ-£υ/έρς«4* 7Γ?^' ^ ?7*· ΕίΰΌ,γωγητ εΐί νηΐΡ

άχοτε'Χεΰ-ματί'κήτ , «70/ «ς τήβ' Ιυώ&μιρ ^ άΐργειαΜ

τωι/ Α'ς-ίΖκτμωρ , «ς τίκ) οποΊ<*Λ ^>ζ}δ·κ·ντΛΐ χ) ^β'λ/Λ ς»ος

Ε' Χ Ο (Γ ί / ί .

• «%

Πανλον Α λί^ανδρί'ώίς &<ταγαγη εις τίυυ Αποπλιτμχ*

τικίω , Ρλ«//' Α1βχαη<1πηϊ ΐηιι·θί1ϋ£Ηο ϊη ϋοίΐηηίηι «Ιβ νίπ-

β{ 8.

ΗΗΡίΔΔΔΪ.

Ε Φ Ρ Α I Μ.

Απ/θανε τω 37^·

ι

Page 112: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΐο8 Ε Φ Ρ Α Ι Μ.

ης Ης «λ Μοι>Άϊ)ί&ίοι> , )ί Διάκονος της ο* Εΐία-νι Ε'χχλ»-

β-ίας , ανθα «ς μ/α» μίγάλίω ϊΑ^ιν •7» , «χαμβ /κί^α'-

λώ*» βογι^ααν εις ης πτωχός , ^-αραχ/»-»!*"*; «»ς πλάγιας

>ό αϊοιζαν ης $ηο•Άνρχς άυτων . ΚατΐγοίΤΟ εις ολίχν τα τίιυ

ζωΐώ , «ς αροο-άχΙ/Μ , δ/δα^α; , >£ μιλίτίω τ»ς θ«Λζ Γρα

ίας. Ο' χα/ροζ χαθ'ον <ηροςΚό&ον οζώήμικτορ &ναι αβί~

βαιος , χλτ» τίκ) μαρτυρία* ομάς η ΐ$ρανΰμα , φχίριτΛ*

οτι ητο ί^ο/ιτο τ^ί 37^• Σ6»ι»ε/ί» ?τ« } 2>5ζ » Αυτοχρατη-

ροζ Οι)αλο*ϊρς .

Συγγράμματα.

Ο' Ε'φραΙμ &χ$ μ/α# φατικά (βαίρβπν Ρ«τ»ρε<οι» )£ 5/λΛ•»

φυρόνιτη εις ΐύς Αά^ας η . ΣύίζβίτοΗ »77 ανά πο"&•α ο-ν^•

•χάμματα «ς τ&ο Σο&ιβχίκ) Ε'^ηνικΙω , >£ Αατινικίω %ιχ•

λίΧΤΰ» .

Ε' κ <? ο σ* ε / ; •

Έφραιμ τη Σιίρ* χώ σωζόμνα . 5". Ερματα 5/π Ορ«-

Γί οπιπίι. ό£*δοθ» Ε'$ι• Λατ. μ«τ» %ολί&» Γίραρϊ* Βΰβ••

«■/» , ο» τ£*τ/ τόμοις1 τοχ τζ/τον , ο* Κολονία τω ι6ι6»

— Καί ν» ΟζωνΙΑ Ε'&,Ιωιςί μόνον τω 1709• **ί Ρ1^•

---•Ε^ίδίθ» Σι/£*γ/ , Ε'^)ι«γ/, κ) Αατινιτι μί7Κ σίτ

μ&ωμάττύΡ αϊ Ρ'άμνι ο* τω Τυπο^^αφέίω ης Εχτικαάης , «ς

*£ το'μΗς» «ζ' αν οι τρ&ς 7τι&ίχχο•ι η Αατιιικο* *? Ελ-

λΜΊκόν . οι δ' αΑοι τρ&ς η Λατινικά* ιφ Συζ/αχόν . τψ

*71* ■""• ΐ74^• «5 ?ϋ'^•

-

Page 113: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ϊ0•>

ΗΗϊϋϊΔΔΔΙΙ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Έ\<μ. "Φ 3 1 6- αττεθ. *"? 379• *τβ•

Βατίλ&ος β μίγας Αι%άσκαλος ης αλιείας (λ) βγο»νκ'

θ» «ς τ&ζ* Νίοχοο<Γαρ«α* χ?ς Καππαδοκίας, τ« ί}1^. Σ&-

ϊ»β/^> βτ« . Το >0»Ό; τ» ««μ ϊ/' ολ» πΐξ^φνμον $£ ύΙιλι α•

ριτίυί τη χ} ίίρχτιχίυυ άζία» τκ , κα&ως Γρνιγό&ος ο Ναζ/α»-

^«^ος «£ 7ϊ^ν ^ίτα'(ρ/ο^ «υ» Λο^β«Ί, >£ Γρ»>ϋ£/5ς ό Νί/'ατκί

β αδίλφος «ϋ» δ/ίξοδ/ΧΛίκ»» ίς-ορνα-ιν . Η'μ«ς ^&>&ίς ν«ί

κρατήσαμε* ην λόγοι- μας «δω αίχφίρομς» ς*> σωυτομία,

οτι ί. Βασίλειος ΐοαηίΰαζί τίιν Ραιτς/κΐ/χ) ΐ(α) ιτχς ωραίας•

•άχνας εΐς Αντιόχεια* εις πο>?\ας πβ&φ»μχς Αι%ασκάλας ,

Ιπ&πι εις Κννς-αντιν&πολιν εις ην π«ξ/φαμον "Σοφις-Ιω Λ<«

{2α*(βν , τφ μίΐτχ ταύτα ει; τας ΚΆίνας , συμμα3ητ£σχς

μαα Γρηγαζ/% η Ναζιανζέ , >£ Ινλανδ » Αοτϋχραπρος ,

άκροα-ης γαιόμ&ος ητΐ ΐμίζϊν , ^ Προα/ρίβ•»* • ϊπα»ίλ~

θ&ν δ* «ς ΚθΑσκρεια»\ ύπ»γβ μ»τα ταντα «ς τ-Ζεο Αίγν-

πτον , ^ μίτηί τ&λ $3ι?•ροί^ί <2Βροίχει&&ιι Α'ναγνας-ης χ)

Διάκονος ^ Πρίβ•/3ιί»ρρβ; 7»ς• ΕχχλκίΓ/Λς 7τϊν Καισαρεα/ν .

Ε'»•«δι» Ο/κας »^θον «ς λογοτίφάς μβτά » Έ,ύηβΙ* Ε•

πιτζόττα Καισαρείας, ό Βασίλειος αΐεχάρησο» νσύχως, κ)

ίΐλίξας τία) μοιαχικ/χ» ζαίιν, Ιιίτ&βίν εϊςτας ίρημίας «

ΠίΜ» . Φ/λ/Λ>θ<»'ϊ5$ δ* τταλ/ί» , ΐΛΤίς-ρί^ον β Βασίλειος εις

τΐω Καισαρεία» , ^ Α4871* "^ ^αίατυν 7* Εύσίβία <®ροί-

χ&&&*> Επίσκοπος ταύτης της Εκκλησίας τω 37°• *"* »

τίώ οποία» όκτχύ χβννς ποψΛ»ας, Φρός Κν&ιον νζίοΊήμησν

τ&> 379• " Σβτ»£/$» ϋτ«, τ« «'■ ϊιανχαξ/ν.

*»—— II Ι' , _

(?) Ζ(?χ«&ΐΛί Μ<7Ρλ!«-. «τιλ. «4• «**• ««V5•

Page 114: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίΐο ΒΑ21ΑΕΙ02,

Συγγράμματα»

Ο Βασίλειος ωχ.ο^6μνσε τΐιν ΈϊηχλνισΊαυ) η Χε*Γ8 > οχΐ

μόνο» μι το παράΐ&γμά τα ΐφ, μί τας ομιλίας τα , α7^\α

3$ μί τα Συγβάμματα τα , τα όποια πλνμμυρχαΊ» ^>π»

7Γ«λο«α'θ«αιι » >£ «ρίτ/χυ . Ε* «π^ ο-&£?Γθί <χχο'μ» 5*^

μεγάλος ά&.3μός , αΤ^' ομ&>ς οΰιχρατέί μία μεγάλα Λμφί*

βολ'ιΛ *ίς αντά , >ύ ^?οογ δο» μο«£4 μιίΐΕ <* αίίί' φιλονι

κίας ■ Α'. «'/ ίΤΜΓ Ε^αημεροΥ όμιλ'ιαι Θ'. « Ι. Κ ΙΑ»

ίΤίτρΛ δημιουργία/ Λτ&ρώζΐον » "^πΌρρΊπτΰΡΤΜ » ωζ μ*

αϊαφιρόμζνχι άπό ης ΐίαλοχας , $ ο*ν «ίι/τοα <αφοτίη^αο•αΛ

"&ζό -πν άΐίλφόντχ Τρνιγό^ον. Β'. όμιΧίαι ΙΖ'. ειί νουί

Φάλμονί ' ιχΐ^ηα! ό£ Λΐ/τών «^ι'ομ «ς φιλον&κία* . Γ. Ο-1

μιΐίαι διάφοροι Λ Α'. Δ'. /!«/»* σον Βαΰϊσίνμασο^

βιβλία Δ'. Ε'. ΤΤί^ί Παρθενία!» ς. Ε']ή}'ηίτιί «ς το?

/5"'• 'βψύΰτα κΐφάλ. η ΗΊτα/'κ , *) ά'ί>7» άμψιβά^6ται . Ζ.

£ασ•ά Εύϊομιανοΰ βιβ. Ε'. Η'. Περί νον άγιοι) Πτευ-

μανοί στρόί Λ'μ<βΐΙ\όχιοτ * Ο Φχβζίχιος μιγάλως (*

παινεί ητο η Σΰγ%>αμμα . Θ. Λ &ΜηΐΓΐΜα . Ι* £ί7/•

ϋνο'λαι 4^3« ΙΑ'. Εοι'λογαι ΐκ τΐάν τ* Βασιλεία Ο'μ/-

λ/ΛΡ . Τα 2* Νυ&α ως πο%.\χ τνν+άζι.$μον τα ϊταρατρί*

χομο*.

ΐϊ κ 3 ο <τ ε ί ς

Βάΐτιλειον νον μεγαλον ϊ», σωζόμενα < Β. ΒαϊΙη Μ,

ΟρεΓί . οξίδόθκ το <αιγα>τν οι βασιλιά τψ Ι532• **'? Φ^'

β?^«57•«ς ί,««ς 4 >£ ο* ΒοΛκτία ταί 1535*

ΕζβΒο'θκ ονΐΐλετέρως ς,ί ΐίαριβ-ίόιζ Ε'?λ* Λατ< μί

το σημαωσεων τα> 1 6 1 8< «ς φι/λ« •ώκ> Φρόντα Δαχαίϋ) *)

ΦιΙ. ΜβρίΛ/» *

„ Βαϋΐ'Χείον τκ μεγάλα τα σωζόμονα απαίττχ 5. Β-ΐδί*

Ιίί Μ. Ορεη οηιηϊί , ςικε εχΓ3ηϋ. μετ» σι»μαωσ(Λν , «»'//-

βαλ&έϊο-α 3%φόρ<!ΐς οώτι^άςοις , ί'^ίδοθ» ά* Ώαριτΐοις νΖ!Ό

ϊχλια#ΐι Γαρί'/ί'ρ», )υΙίιιπί 03Γηίεπ ο* τβ/β"* ίΟ/κο/ς ας φυλ'

τω \ηι\ — 173^. ^ ά'νχ» έν^ « /^ί'λ^ *$* λ'^'γ»•

Page 115: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

31*

-».

ΗΗ{π|ΔΔΔΠΙ.

Π Α Π Π Ο Σ.

Ιίχππος «? 7ω> Α'λΐ^αυ^ξ/οωρ Ι/Ι^ματικω» , β^νί, «Λ»

β» τίκ) μαρτυ&α» » Σ*;^ , £3} » μίγάλα Θεοΰοο-ία . Ε'»

7ωί- Σκ^^ςΛ^αττΒί'τίί, τκ οποία ην ~ϊ?π%*ηιΐ)ύχσ•ιν ΐμπεί'

ροπχτο» «ς τώϋ Μα^μαηκίιυ , ο-ωζίταχ ίτι ο» χκρΰ•χά-

φο/ς το , ΜαθΒ^ατ/χ&ίκ Σο^ο^-α* , ^οτο 7Κ μΐτα τκ δίί/75-

ρ»» μ\χν• » ο^Ο* βιβλία, Τα ί'χδοθΰψτα λο/Β-ορ μβ'χε*

τ•*£? «>/'. Α'•) Τ» δίί/π'ρκ /|//3λ/κ ΠρεΛΧίτ/ζ ΙΕ'. μΐχΖΑ

ύς ΚΖΛ Β'.) Εροοίμ/βρ » Ζ'. /3//3λ/'« , χ) Γ'. ) Κάμμαι*

τιΐ/α ί* Ζ'. Βιβλία,

2) ο^ί!οθ«9•£ΐ* ιλϊγο Κβφο'Λν » Μανολίατ/κ τ&Γ 1659• ό*7<μ, .....

Page 116: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

/

«Ι*

Τ"»

ΗΗ(Η|ΔΔΔΙΙΠ.

Κ Τ Ρ Ι Λ Λ Ο Σ.

ϊ^όζ/ΐλος &ς των Α'γίων Ώχτίρων της ΈχχλΗτίαζ , «το/

χατ' αρ^ας Διάκονος , )£ Πρ»0•/δ(>»ρος τίς όο Γίρ»<Γαλ>ίμ Ε χ-

χλκιτ/ας , κ) μετέπειτα άφ' « κ'λ.ίί/θ'ίρωθ")) ο ^ντχοττιχος έ

τος θρόνος δ/α τϋ Εζπβ-χον» Μχ£/μ«, δ/ίδί^θ» τβτοι» β Κυ-

ΖΧ^ος $& σ-υυυΰρομνίς -η Επισ-χόπα της Αντιοχείας Ακα

κία , α^' Όμως μιτα παρΐλ&σ•ιν "^ρνα , χατ» ντησ-α» άμφοτί•

ροι άτοι οι %όω πχπρίς εις φιλονιχείαν ί$ νχ <&ρωτ£χ τβ

&ρόνν , 4$ 7ο όποιον ο Α'χάχιος •\υ^αΛ§εϊς μιγάλως , 2ο

%πχυ<τί χατατρίχων ην Κόζ^)ί^ον , 'εως η πν &%ζ» ^πο-

ίιωγμοίον » θρο*•», ίπειΰη ο Α'χάχιος 'ίκλινατ (ϊς ην Α•

ρειοαιτμον , ^ί) ο Κυ&ϋλος μί 7Γ μίσ•βν τίνων φιλωντχ α•

7τήλχυσ•§ πάλιν τον &ρόρον τα , >£ 'ίΦρίπζ» &5ύς νά τον πα•

ρααΐΗΟΓΥΐ μεχ&ι τ»ς δ^τε'ρας οΐχνμ**ι*ίζ Σ'ΜΐόΙα ιά 381.

ΐ"τ«, ο» λαβών άυτον ίμεινζν άκλόιγιτος μίχΖβ. » «λ»5

3»{ ζήήϊς», το όποιον ϊγενβπ •π£ %%6. ίτ« .

Συγγράμματα.

Α* Συγ^ξάμματτί » ονομάζονται νπν τϋς Ε'χχλητίας Κν•

ρίΧΧεια , χ) ^ι^άφοντου ϋ'τω . Α'. Κανηχήσειι Φωνι-

$ομέγωτ , ΙΗ'. Β'. Καν?ϊχιχηί Μυσταγωγική. Γ'. Ε'-

7ΤιςΌλγ) <αρος Κωνςτχίτιον Βχο•ιλία . Δ'. Ύίμάχιον έχ. της «£

ην Παράλνητίάτ Ομιλίας . Ε'. Τίμάχιον ΐκ της Ομιλία;

•ίϊι Β'. Κίφ. 7» Ιωάννα . 5"'. Ομιλία «ς τώο Α'αΐάτ&ηΡντ

τά Κ黣χ«, 57•ΐ£< τίίΐκ «χα* φιλονικεία . Ζ'. ί&σορία »ΤΜ

θεωρία Εχχλητιας-ιχίΛ , £ Μι/Γα^α^/ΧΜ . Τ»7β «*«« β-ί^'

-

Page 117: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Α Π Ε Θ. ΤΩ $86. 113

ΙζΛμμα Γίρμα** Τ1α.τ&άρχ* Έίωνςα»τυ*7ΓΟλ. κ 7Πζ} τα

1255• '67Β? 7Γα,τζ/α$χ'&<Γα»ΊΌζ,

Ε' κ «ί1 β (Γ ε / £.

ΚνρίΧ'Χον ϊιρβα-ολνμαν τη ο-ωζόμονα. άπαντα. 5\ Οζ

η*/// ."επυ»!. 0ρεΓ3 οπιηία , μβπχ <τημ&ωο•ι&>ν . ??ίδϊθ» χζη}

Οωμοί Μ/Λίς ε* Ο'ξαρ/α, Θ«'«τρ. Σίλδ. 7&Γ 1703. «{

-- — Ε'£«δο'θ» ό# ϊΐΛ&σ-ίοις ναη Αντωνίχ Αύγας-ίη*

Ταττίί ΤοιιΐιΙο> ?&Γ Ι72•0• *»ς Φϋ'λ. Αί/7» » ίκδοσ-ις &ιναχ

«κα&ηερΛ, δο» ?χ« ομ&ς τώ Ε Κχλ»(ΠΛ5"/>ί&0 > » Μί/Γ<χ-

ΗΗ,πίΔΔΔΠ,

θεμιςτιος.

^ίμ'ιςιος ο Σοφις-ης , ίγοκνή^ίί «ς ο* μικρόν χωρίον νίς

ΉαφλαγονιΆς' 6 πατήρ η Ευγένιος τνν ίδ/δάξο» ό ίδ/ος τας

επι^Ημας )£ τίω ΦιλοοΌφ/αν } £ δ/α »70 τεν ίτταχνα μιγα-

λας «'ζ 7ί?ν νίατά^ιον-τκ λο'γον •, 'Έ.'$ΐ%χ<ηα• τΟμ Φιλο<τοφιζ»

μ» μεγάλίυυ φη'μίω «ς ΚανςαυντινΗπο'λιν &ζοα•ι ^οννς, $-

πάτα άπίς-άλη εις ΡύόμΙκν νδΐβ η Α,ότνχρχ-προς ί& άμά•}-

*α/ας πολιτικές νδπ>θί'<τ<?ίς , $ πάλιν νζπ>ςρί\α.ς Ιΐίτ&ββ

π<ωπιτξ «ς Κωνςαχτινχπολιν . ίΐ'ς "ΐ^ος τ'μ> Φιλοο-οφιαι , »-

ι» ομάδος τ» Α'&ς-οτελχς , δε* καταφρονεί όμως ** τίω ι»

ϋλαΊω^ος , ι£ Πυθαγόρα. Κνί^ίνοαηΐί σΌυιχας τα τ» Πλα-

^"ο; , χ) π* (μιμή§γι ας Όψ^ς τΐω Ρ'»π;ρ«Ά» $ ώ'ίρΛδρία»,

^3 $ τηιό ωνοαάΆ-Λ ΕνφραΒΎίί , καθώς ^) β .δ/σς το ο-

/*°λο>•€ΐί , }) Πλά?<&π ξτντωτ σόο &εΰντί.σίφ , 2ί#ζ .4 *

Τ• II Η '

Page 118: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Υ

Ιτ4 Θ Ε Μ Γ Σ Τ I Ο 2.

ριίτιοΌ'ε'λει 'ϋνγΒιαινόμεγα . Η' πολυμί^&ά τα , $ »'

Ϋνπχ>ρ-Αα.τα ΐ$Λνμάζ§η νζήτΐ Χ&ς-ιχΜαν ηαι Ενικών, ό,ζ

ων Γρήγορος 6 Ναζιαυαζηνος , «ς μ/αρ τα ΧπιςολΙυυ Βασι

λέα ϊλογοτ αυτόν ονομάζει. Ο/ Αότοχράτορις τον ϊτίαχ* με-

γάλως , ο μον Κωνςαίτιος τον άνόμαζί ς-ολιτμον τα Βί-

σιλείχτα, χ} τβί ϊτίμντβ Έΰμβαλον , τ^ϊ }55· *^ 3^1.

4^'τ/^ος,δ<ίΙ'Τϊρ*ζ ^5ϊς"σλ))ς, £ είς ανάτερον βα3τμον τον ίν&ρο-

βίβασζν, ο £? Ιαλια*ος Έ^παρχον τον ετΙμησ·ζν\ ό %ε &ιο-

ΰόσιος αχαιιεά<τας πάλιν βΐς αυτόν τίω ίΰι'ουν τιμίω , ιά

384» το» άπίτειλβ μετά τα ψί τα Αοκαδ/'» εις τά μι'ρν της

Λύσεως να. τον ^ί^άα-κγ . Ο' Θιμίςιος λέγει μίαοςτχ , ό

τι τίοχαράκοι-τα %{ονχζ έΰάλώ<τε τίω αϋτοκρχτΌ&χν με α-

ζιάμχτΚ) κ) μί <αψ;·σ·βε4ας , >£ «5 ά&3,μήο~(ί>μον Χτσ τα 347

ετας στοκ ό Κωνς·αχτ4θς τον αντάμωνε το <&ρωτον εϊς τίυύ Ανγ·

γνραν της Γαλατάς , ο Οεμίςιος εζμ ακόμη 7&Γ 387·

Συγγράμματα.

"Σάζονται ίτι «χ παν "Σ.υγραμμάτων τα Θιμιςια. Α'. τ&.ί·

κοντά ^ τρεις λόγοι β'. παράφρασις τα Α'. κ) Β'. 7μρ «'·

ναλντιχ,ββΡ ι»ρωτων τα Α&ς-οτζλας . Γ', Παράψρατις των Φι/*

(Γ/ϊ&ίν » Α &ς-οτί'λας. Δ'. Π#ραιρρ<χ:Γ/ς τώ^ πες} \νχ*ς Γ'.

Β//5λ. τ« Α'ε<5"θτ· Ε . Παρ*ρρΛο-/ς εις το πεζ) Μνήμη! ,

Α ναμννκπως, Ύ"πνα , χ) ί^Μ>ο'ρ<Γ?α»ς , 7» Α'&ςοτ. ς-'. ΤΙα-

ράφραης εϊς τα Δ'. Β/^λ. » Α'&ς-οτ* πεζ) Οόρχνα . Τκ-

ϊυ 7ο μετίφρασο εκ τα Ε'βρα'ϊκα ό ΐαΐαχος Μωσ-ϊίς ο Α'-

λατινος πάλιν εις το Ε'^ανικόν . Ζ'. Παράφρασες εις τα

μετά τα Φυτικά, τα Α'&ςοτίλ. Καϊ τατ) μετεφρά^νι §* «

Ε'βρααα χπώ τα Μωο~ΐως Φίιτζ πάλιν εις το Ε'^ανικόν.

Ε' χ 3 ο α· ε ι ς .

Θεμιο-νίον ααίαντα, και Α^ε^άτ^ρον Λ'φροΰι-

&εύοί , ττί^ ^ -"6^ εϊμαρμοννς, ο/^ίδσθκίτα* 6ν Βί-

«Γ/α 7&Γ 1534· Βίχτνρος Τ&γκαβί%.α .

Οίμιςία Αόγοι Λ Γ'. όζίΰόδ. ον ΏαζίοΊοις 7&Γ 1684.

εις φόλ.

*

Page 119: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

115

', ΗΗ^ΐΔΔΛΙΪΙ.

Α Μ Μ XI Μ Ι Ο 2.

Μείδί ιτ> 389.

Αμμώνιος εις των Γραμματικών , ο αν^ζ-ίφ^ς ι» πολύτιμα

Συγγράμματος στερι οροιωτ χαΐ διαφόρούγ Αε^εούΥ ;

{Όμίζίταζ \χώ των ποΤί^ων να νινχι ό άντυς Α» ί' ΕΤ&ζδ/ος,

οςίς α} α'θ7ίς μρ ό« Α'λϊζαΛριχΑ Γραμματικός , , ος-/ς 2Γ?&»

ϊβ 3^9• Λατΐφ^ε* «£ Κώ)ΐίς-α*ι-/^«7Γθλ<ν κα& 2ν καυρίν $$

©ρο^α^ης » Θίοδβτ/» ίκρνμνι&γκτα* ο! Ναο/ ϊωΐ'-βοωλς»

λάτρων , λ) π^ τ»ς ϊί'κκλΗΟΊας-ικηζ ϊϊο&οίς Συγ^χφία Σ«•

κράτίχυ &χο> &$ μα$ι/\τεΐου> , «&« ΒΛλχοί'αίρος ( νβΐΐίί-

ϊιχγ) ϊΟΛτβ ϊ»7•ο^ παλαχόττρον , α| Συγ^αφία η , Περί

ση/ Κα&οίλιχη/ Τίροϋφδίαί , σς-/ς γκμαζ* αχταρμάς

» δίϋτί'ρ» αιώνος > α) 7ϋΥ οποίαν ό Αμμώνιος £?αφν'Λ.ην%

Χαι ί-ϊβεσ'εροτ ονομάζει , β7»Βη α! ο Αμμάη ->ς λγο»- ί*-

£έ <{$ ΔιΙάσ-καλόν τα ' ό 'δε Φιβ^Ικιος <% εναντίας δίλεί

ό'τ/ αμφότεροι ηγμ Γραμματικοί έκ• της ηί Αρ*τάρ%Η %ο-

λνΐς , α) ^ τκτο φίρκσΊ ϊο τΟ/ατά» 2>5ί9•ϊί•οι» . Μί2Λϋ0/ ^άτο-

δ/'δ»ίΓ/ τβτώ 7Β βιβλίο* έΐς ϊωαίνΐω τον Φιλοπονον » α! ά'λ-

λο/ πάλιν εις τον Ε'ρίμιαΜ Φίλωνα, α)&ό $α κα>οαρος ά-

ποϊϊεικνΰ& τΐυύ γνητιόιντα αυτά εΐς ην Αμμώνιο» τατΰν , α)

ω» ύπίραασΐζίτΑΐ μιγαλ«>ς *

Ε* χ $ ό <τ £ ι ς*

Α'μμανίϋ πίζ,'. ομοιαν ^ ί&φόρωϊ> ΑέΡίων * ό£ίι5ο3>ί

7Γα*το75 «ς το χελος π•)* ΓροΜί£ο-ΛΛτ///,ίχα!ί' Λί^/χΛΊ' *

Α'μμωνι'α «. τ. λ. /'δ/ιΜζ &£ίδοίΗ μ* κ* τ» Λΐ&βοΰ-

ταχτοι πίξ). Γραμματικά* ρμιμάτων , £ » ττίζ/ Π»^/""**

Η 2

Page 120: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ϊΐ6 Α Μ Μ η Ν I Ο Σ.

*ύ» Αιζιχ* . ΤΙίξ) Βαρβα&τμϊί , ^ Ζολοιχιτμΐί , χ. τ. λ.

ΑκΙοβίχχ Καεοσαρχ βζλκα><χ/ρΒ , μ*™! 7* "ύπνμνήμα.-

τος τι- των α'ι/» βΊΐμαβίσ^άΐΒ , όν Λΐφ$ο?9> Βαπυι/. τ«3 1759»

ΗΗιϊΓ ΛΔΔΠΠ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Έ?Ύζν* τφ 3°°* *3 ο6ττί'&. τοί> 39Γ·

,Τρνγο&ος ο Θιολόγ&ς^ *γ&>νιί$η &ς μΊιχ Καμία) τνς δόδ-

ϊί'ρας ΚαίΤ/ΓαδοχΛχς Α'ρεα^ζοί' χαΚχμζίΐ/Μ , μακρά» τ»ς Ν#-

£<αρζίί. Ο' Παττ/ρ» ητοϊ' Επίσκοπος τ»ς Ναζιαρζϋ πο*

λιως . Ο' Γρ»γί&ος ϊμα8-ίίτώ>σ& κατ αρχάς &ς τΐυΰ Κα*·

νάρ&α» -άς Ώχλοας-ίννς , ίττ^πι «ς Α λιξαί^ρΗΜ , Ω'ί

της Α'^Η^ας , ο^θα )ύ ϊφιλιω^γι μιγαλ&>ς μι τον "ΒΛσϊλ&ιοι· χ

Λ έγνω&ι&ν μι τον ΙαΧιατον. Οταν αρχαρατάτον ο Βα·

σίλθίος > ϊχβιροττνϊΐσζρ Έπισκοπον των ϊασίαων^

γι Σασ/μων , Εν/β-χσζτκς ™'ς Καισαρείας, ϊπα^η

ο ιίτίΟζ ίχ« υιτοι' νοσ-άοΉζ ) ο Γρηγάζίος παραπήΒη ,

δ/ίδί'^θ» Επισκοπή τη πατρός » , 7&Γ δί 37^·

ίτ« αττΐκα-τΐ^ν Πατ&αρχκς 7»ς Κανς-αΛΤιναπόλεως ύ^ό 7»ς

ον Κντιαχεία Σ'ΐιυό^α , /§?/?Λΐ&θ«ς φ νί<σο τ£ μιγάλα Οεο·

δΰσ·/« . Ευθύς λοιπόν χα&ας αχίβ'Λ «ς τρ^ §ρονον (*ργ,νά>-

α τίω Εκκλησία» )χπο τας τοίραχας των Λ'ρααχαίρ , α&χ

ι^ύον πο^ύς ϊχ^ρας κατ αυτα, παροατ»$η τ» θρο'ί» 7&Γ

381· >£ δ/βτβζ/δ&' ησυχίας πλησίον -πίς Κωνςαβτινηπόλβως ,

^α'ΐ άπ&α»<χ> «ς μακράν >ϋρας, χα:» /«οι! Χίράνυμο»

•πΐ 3^9* χαπ* ^* «ε^αν $ α/^κς 7λΓ τ»ς λο-

·ξθκρατοξ}ας Θεοδοσία η μί^άλν , β «*/ λΓ 391· Χ£/!Γ« ·

ί

Page 121: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Α ΓΙ Ε Θ. Τ ίΐ 391• 117

Συγγράμματα.

*^χ ττϊ»- "Συγχαμμάτα» τϊ Γρ^ος/α , σύζίταη ακόμη <3ας

μίγαλος αΡΐ$μος , ιά Οποια "$Αοο£ΐχνύ*θΊ μια» λαμφραώ ■$

γλαφυρή» Ρητορεία* , ^ μία» ^χυμάσιον πολυμάθεια** Ο'

άσωτος Τόμος τϊύν Χυ^^αμμάτιΑν τα πίζ/-%χει τ-&αχ.οι>τηπ&'τ$

ίμιλίας ί&φόρων \}ζτ)5ί<πΑ>* , οΐζ αν αι δώυ ε\ναα κχτά

ΐΉλ/α**, όατιπς $ Στ/ιΆινεντΐΧΟί Λύγο* 1%^ζάφβνταχ ,

β/' οποίοι Ο-υνί^ζάφκα-αν μΐ μίγάλαν διρμόνιπχ ' ώ οιακοτίας

τραταρακοντίαταρχς Επιτολάς ' ο οβ 'δ&προς πί&ϊγνι Ποιή

ματα ) όζ άν πι /Μ&» 4%αχο<>Τΰπ4αΓαρχ εΧναα Ε'ζχμίτρχ , ττ£

€( ΈΪ0>ομγιχ.ΌντηοΗτω , ί^φόρύιν μίτρων . Ο' Τ«'^/ος ίκοινο-

ποιίΛνοΑ ακόμα είχοτι, χΰά ό Μαρατορνς 22 8, γνωμικά %

ιΐίκΰοτα βΠ οντά ι» Γρ«>β£Λβ.

ΡρηγορΙσΰ <?συ Να^κντ, ίητον , $.ϋι*§©τϋ &22ί3ΐι2?:ή

Ορεη, ο^βδοθ» 70* ΐβράτον Ε ληπτ* £» Βά.σ-/λίχ 7&Γ 1 5 5°•

«ς φϋ'λ.

ϊτομννιμάτων ίν Ιυο-ϊ τομοις (ίς φόλ* νπο Φίδ. Μορ«/&/«

ϊξΓ 1630.

Η' Λντ» &£?δοθ« *; οϊ> Κολονία (Α«4/$ί) ^ «690» «$

$>&λ. πλΰυ ποίλα' ΐο-φαλμονη*

:**•- Ε'^ίδόθκ ο <&ρωης Τόμος ο» Ώα&ο~!οις τψ 17* μι-

*η ύ-αιμέούατίων >(α) άχζ/βαν <Χ^$ΤΗρή&ίαν , α'2&. 6 δίΐ'ζϊροζ

«χίμ» δΰ* #ρα#Ή.

' — Ποιήματα ουτίκδοτα χ$ζίΰό&τ9•αΜ ύπο ΐακάβχ ίη

Τβ/λ/8 ο» τοις άυκ ΐηςϊβπϊΒυδ ίϊίηεηΝΪ Ιταΐίοί , β* Τγβ] 34

ΚΙκη. ι6$6. *ίι 4• Ρ• ι-**ια$.

Τπομιχά . νπνι ΥΙοιίματα κ) Έ'πι^ζαμματα μιτα «γ«-

μαωβ•(αν * ό^ίδβΒχαΌ* ώτδ Αιτ. Μ«ραπ'ρΜ , ς* το/ς αΐ/'ι3

ο»6χδ67ο/ς Έ.%»ηχοϊς ΜϋΓαιοπί Αηεεάοία Ογκ* Ρ«. ρ3§.

ί—127.

./-

Page 122: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ϊΐί

ΗΗΓπΊΔΔΔΠΙΙΙ.

μακάριος.

νιίχκάζίΟζ ο μέγας, νην \&πτΙώ Θν0αί$α τϋς ΑιγυπίΗ,

μα^ντης τη μηγαλ* ΑΊ-ποΡ/» , ΙΑβναχος το χήμα , ^α) α'-

<Γ;:ιιπτς ιίς Ε'ρ»/αΜ Σ*/θ<, οςτ<ς $β Γί<*> μΛγαλϊιυτ* αβ-χκ-

«■/? ?£ Γίορ «τ« •*ια 70ί' άνόμχζον ΠαιδαριογζβσταΌ, ' •πί

ϊΐαηχρακος-φ 'ίτι τής ηλικίας » πν Ί^φοίχθί^αταυι Πρισβΰ-

ττρον. Ζ«'<τας ο* τβϊς Έ,'ριίμοις ΐξγ,χοντα &άνας Ό?ος Κύ-

Ζϋον ζ^ίΐιίιμνσζν .

Συ γγρα μμαΐα,

Ι πο το ο»)ΐ/α ώ»τ* σάζονται πεντήκοντα ΟμιλΊαχ , 5Τί£/

Λ» όποιων άμψισβκτϋτχι αί/δ/χαιτ* ^*όμ , $ Α-'νίανίη «

μίγάλα . ΙΛ.ίζ/χ.οι Βελασιν οτι ο Α'ντωΐΊος τάς σνυυί^χ-^4

Ζν&ςι , χ) ό Μαχαβ/ος ι»ς μετέφρασα* , #ν«δ« ^ «ί τί

Αατινιν.ον σάζονται τιν$ς Ομιλ'ιαι η Κ'ντωνίν , α* <&ρίπη

?ά τάς ττις&ΰ-αμο) γνήσιας ' καΙ μίξ/κα συγ^χμμάτιχ

Ασκητικά, ΆΛίτινα «ττορθ* γματα ,

£' Χ ^ 9 Γ Η (,

Μαηαριΰν η Αιγύπτια Ο'μιλ/αι, οξίϊο'&ιι<Γα» Ε'&»-

9ΐ9ΐ ά> ΙΙα&σιοις τ&ί 1559• **? 8. ^β) ^ί7« 7»»» ι* Γρ»«

^/θ£./κ τ» δανματχργϊι , ς* Πα£/ιτ• ι6ζϊ. «'; φο'λ,

--•- Ομιλία* . Ε'^Μί'ύ-Λατ/Μί-/ <έ£«$/θη9-αρ ς* Λα>{./ίί

7ζ.Γ 1698. *! ^•αΑ/ν 7&Γ 170Ζ. «ς 8. αΰπ&ι ,

' . . - . Συγχαμμάτια ( ΛίβίβΓ//' Α?87Ρΐ• ΟρυδςχιΙ^ , & Αρα

Page 123: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

II Ε Ρ Ι Τ Ο 391• Ιτ9

ρΙΐίίιββίιΐΒί» $ £ Α'ποφδίγματη ο^ϊ^ό^γιτα» Ζ,ν Λειψία τ$>

1699• ^ τ« 3 7Ι4• «'? §.

ΗΗΠϋΔΔΔΠΙΙΠ,

ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣ.

Αν/θανε ιτρο τ» 3921•

ΆνοΆΐΡΰίζχος νιτην ψς α>ας Τραμμαηκ* ΚποΤλαιαζ}.*)

ος-ις χ) μιια 7»νι« ΪΙρισ-βυπρος -ης ί» Λαοΰικία Ε'χκλϊΐ-

ρ-ι'ας ϊ^ημάτια , ΐ{φι ύπο των παλαιά» ως Γραμματικός,

Πί/Η^ίς, Ρ'ο'ττ.ιρ, άΦιλότοφος πί^χχφίτχι • & ΐ)όςτκ λοι

πόν (μαδγιτά,α-ε τΙ*ΰ ΡΉτοεαά/) «ς τώ; ;τατρδα » , ^

^«τα 7α5τα Χ-ττ) Αν<χ>Γ«?Ί|ί 7«ς ΚβΗβχηνς ίκλιχ^νι λ> Ε-

πίσ-χοπος τανντς '. ά?λα μίτα ταΖια π*ρίκλίνας •ϊκς Ο^ρθο-

οοζίας , ί^ινον αρχηγίας μιας αάρίο-ίω; , η οποι*^ »ί Δ/-

Ιαα-καλία χατ?κζλ5» νπο τ»; οι» Ραμ») Σ«Λ>οδ» τ£ 378-,

$ ύπο τΙς ον Κντκτχήα τω ^79*> $ ^ Τ^, *=* ^*";

ςιυιτιναπόλα τω 3^1. (α) Ε* ή»* Χυγχαμμάτα^ *«τ*

χ) τ£ πατρόςΐΗ %ν» ράζιται αΊλοΧ «ρ /κ/β Μίτα'φραιτ/ς

τω? Παλμών άς ςίχας Η'ρα/χ*;, « όίτο/β *) άμφφάΑβ-

τβχ Χτο μεζ/κάς .

Ε' χ ί ο σ• £ ι ί .

Λ&οΧλνταρίου ό^ήιιτις τω» Παλμών. ΛροΙϊιηαιϊΐ

ίπίΡΓρΓΟΓίΐΓίο ΡδΛίωοΓυιιχ . «φδο'θ* ά> ΏΛ&τίοις τ«' 1552••

«ί 8• Ε'»ιιγ. * ν •, „ •Ε'^ίδοθ» Ε/&. Λλτ. μίτα τα Ώιναχος τω» Αίζίαύ

(«) 0> £φϊκ•ί ϊ•β* ■»'■»» ΜίΜΤ. |.'χ*λ** Γί-ν• *>>» Α'.

«λ. 387.

Page 124: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

\

\

Ί ίο Α Π Ο Λ Λ Ι Ν Α Ρ, Ι Ο 2 .

οι- Ώα&σ-ίοις τφ 1580. ιύ Ι» Κολονία. » αοτψ τω ι6ι£.

εις 8. *} ό* τρ Βιβλίου, των Ώατίροίν, τω 1 654• ο* τσ/Η«

Δ'. σ-ίλ. 1 6 ζ.

ΗΗΙΗϊΔΔΔΔ.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο 2.

Λ

Ε"ζ>? ακόμη τω ^94- ""8•

•*■ ρνγί&ος ο μικρότερος αοΊλφος •κ Μιγάλα Βατ/λί/κ ,

ί^οΐ'^Η'θ'» «ς «V Πί^τι»» τίς Καζ-ζ-χδίχ Ιας . Εδοθ» έ'λα»ς

«ς τϊιυ Ρ'μτο&κΙο) >£ άίοχίμνπ τόοΌν μ?γαλως, αζΐ «•

τταινηται το υψοςτα ας γλαςνρωππΌρ *&το ολχς ης Συγ-

2ζα<ρΗς, χ) <3ίχα> τω:• μεγάλων τα ϊκΰχλ&ο-ιων , της οποίας

<πψος τίω Ε Άκλνατ'κιιι τα Χ^/ς-κ ίΌρόσφερζν , ονομάζεται '.

6 <τα>τ ζΐα&ίρωτ αϊατήρ ' 6 ίτόοτ Νν&σαεων Φύϋ&ν7ΐρ '

άτήρ βεα~ά ο"οτ ά&ελφον δεύτερα εητε λόγοι! καϊ

α~ροποιχ . Η'ρητορεία %ίϊον ϊφντρωοΌν εις τα 0ά3η της

χαρΰ/ας τα . Κατά >3>ρωτα> <αφοίχει&ο!τη Αναγνάς-κς , ^ ο

άΰίλψος τα ο Έ>αο•/λειος , κ) Γρ«γό&ος ο Ναζίυυ/ζϋνος , τορ

ίβ/αζα» «ς το να ϊχφωνϊϊ παίτοτί λόγας . Ο' Βατ/λείος

μιτίπεπη τυν αΐΐβΐβασζ» εις ην τϋς Επισκοπής Βρονο*

τνις Νώτος τω 372• «3& ο'ι Αρειαχοι τον άπίβαλον τψ

ίπομαω ίτ«, τω <$? ?7^• απίήλαυη πάλιν τον Βρόνον τκ

ξ£ τ« Αντνχράταρος Γρατιχνα. Η*τον πάρων εις τΐυο ολ Κων~

ςαντιναπόλει ΊΖυΑοΰον τω 38 1. ^ 394• *Γίί* ποίον 'ίζρ

δί μίτοι ταΖτα μας είναι αγνωςον .

Συγγράμματα.

Ια "Ζυγ-χαμματά τα σάζονται %&ον 'όλα* μΐ&χά Ιχν*

Ω.'&}θνισ•μχ εϊα-ίφρηο-αν <ίν τοΊς νυγγράμματιν «υτα ύττο)

-.

Page 125: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Α Ιϊ Ε Θ. ΤΩ 394·

ίων Αιρετικών ^Ο' Φαβζίχιος ό%ί$ίτο οία καταλογον τλ»

Σνγγραμμάτώΐ' τη , ο οττοΐάς &υχ>Ίςαταχ "ϋτο όγίΰήχονίη

!&φορωι· •ΰαέ&ίηαιρ Ομιλίας, γςμ Χτπί τίνα μικρά. ο~υγ-

γραμμάτια , 6% ών ίζακόνηχοκτω ύ%ίΜ$Ητα# ο» τίΐ τίλώι·

τχία ϊκΰόιτει , κ) με&χκί Ε'πις-ολοά , αχ τιης νκτα» α»ΐκ§ο·

»/. Μ?&ικ« 6« τ«7ΐϋ>> «τα* αμφισβητήσιμα .

Ε' χ (ΐ ο β* ε ι ς.

ΓρηγορΙου ΝύσΟτίί , σωζόμονα αττχιτα Οτβξοτϋ

Κγ$3. ΟρβΓ» οηιηίί» ^«δο3-ι» Ε'/&. Αλτ. ο* ΙΙα&σίοις μΐ'

τα νΐΐμ&ωσίω» οι> δι/3·/ τόμοις τω ΐβιζ, «ς φύλ.

Αρροπάιχ, Προιθ»χΜ «ξ 7ϊϊ σωζόμονα τ« Γρ»^. Ν. ^ί-

$ο&ν αντίδι τω ΐ6ΐ8, «ς φύλ.

,, Η' αοτΜ ίχδοβνς ϊγοίιτο αύ&ις ονΤΙα&σιοις τω 1638.

ο» τ&ισί Το'μοις, ά?λ."ό%ι τόσον. καλή, οσ-οι» « <αψω·ηι .

,, Ύ'πομννιμ& §ιπλ*ν «ς τ«ς *ί*αλμ8ς , ^ίδο'θ» τ&ί 1743·

«ίς 7« τ« ΐ'αχ. Οι-βίδβπΐ ορρ. Κβ«$ί). ό» Τομ· ΙΔ'.

- * - - Α'ντιρρνιτικος κατά Α'7Τθ)^,ιναζ)αί * Κατά ϊνίχιν* ·

Αίγας &ς τον άγιου Ετεφιννον* Πί£* τ» άγια ΤΙν^ματος .

Επις-ολοά ΙΔ'. ό^βδο&Η Ε'ίλ. Λατ. ϋζτο Ααυροντία Α'λδ-

£α*'δρ* Ζακχίη Ζαεα^ηί , ϊη βίικύ. <2οΙΙβ£Κ ιηοηαηιβηΓ. ν«.

Εκ1β5. ΰΓίεοβ. ό» 7β]ΐί. Α'. σ*λ. 12^·

— Διάλογος πίζ} -Ιαχής, ^^6* Ανατάσιως, αζί^ο-

θ» Ιωα». Χ£/γο^. Βολφία \¥ο1ήί 7βί*ς αι/τ£ Ε'λ-

λ»>νχο7ς Ανίχ5βτβ<ς το'μ· Β'. «-«λ. 284.

Page 126: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΙϊΓιΔΔΔΔΙ.

Α Μ Φ I Λ Ο Χ I Ο Σ.

Ε"ζη ακόμη τ*β 394· *τ£,'

Αμφιλοχίας ο ιχ τϋίς Καππα^οχίας^ «το* χαϊ' αρχάς Μο

νάχος , «ν«7α <ηροίχοι&&νι Έπι'ο-χοπος της *# I χονίψ

Εκκλησίας της Ααχαονίας . Ηγωνί&η βϊΰρει'ως χατα -η»ψ

Αρ&ανων , χατά των όποιων ονήρ^ητε ^ τΙ/μ άπαγορά-

αν των (Γίΐν&ζιάν των ·β^£ τω Βϋβνλέϊ Θίο^οτίω . Η τορ

παρών «ς 5&φόρας "ΣΜαόΙας' εις μον τϋ>Λ ον Σ/δ»» τω 383

ο Όψόίΰρος ταύτας , λ) «ς τώ/) ο·» Κα>ν~Χ9τιναπόλει

394· Τ/ 70 /κ*τ« ταύτα πίζ} τάια, δο* &ζ}ο·χομζ* ατιμία*

ΐ&ηοΊν ' συμπίρ&ίναην ομως 'ότι το ίπομζίω ιτα ίξίδ»-

ρκβ** <®ρος Κνζιον .

Συγγράμματα.

Ο' Α'μφιλόχιος συυυίγρα-\,ς ποί&ά χ) ίζαίρετα Τ.νγ^ρίμ-

μχτη, τα οποία %ιΙον 'όλα »χβΆη^00) τα νυίν σωζόμενα

υπό το όνομα Αμφιλοχία , $ίλαο~ι , χ) μάλιςα ο Οΰϊίνος

(α) 'ότι είσίν ο#ος αλ.α νεωτέρα Αμφιλοχία , όςνς «χμα-

ζο# εϊς τας χρνας τα Φωτία , « ταλάχιςον δα# ημπορπ-

μα> νά ξ&κο/νωμο# πο~Ία αναι τα πάλαια , ποία ν&

νεωτέρα . (ίο*) λοιπόν .

Α'. όχτω Οβίίλίαι. Β'. ΪΌ,ρβοι Όψος ΣελΛ,κον' ατοί

τπ&ίχαοΊ μίωι ΐδιχίυυ , ^ μίαν ^ιήγησιν πεζ) των βί

βλων, της 8είας Γραφής , συΜίςαμαιοι εχ 333· 5"'λ*5·

(«) Οαάϊηηί Οοιιηηι. ά* 55. ΕκΙ. Τοτη. III ρας. ιι6.

Page 127: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Ζ Η Τ Π 394? Ι23

Μί^κοί τ»ς άποΰίΰαοΊΡ (ΐς Γρνγό&ον τον Ν«^/^«ίθΐ» .'

Γ'. Γνωμαι, β&α πμάχια. Δ'. 7ηζ} <2»α»5ρω7τή<ηας

τ» Χε/?"«. Ε'. Ιίΐξ} τ» μη άσιελσείβεθ·&αι . γ'. Βίος

δαυμ«τα τ» α^/'» ΒαδύΚείον . Ζ'. Β/βς τ£ Ε'φροάμ

Ε' κ ί ο <τ ε ι ζ.

ζόμα>&, χ) Λ'γδρέΌυ Κρήτης 55. Ραίπιιη Λτηρ}))Ιοώϊ* Γςοη.

Μ(ΐΙ}οάΊΊ ΡίΠΓβπϊίί , & ΑικΙγ. θΓβκη$ί$ ΟρβΓ» οιηηί» > μινχ

ννιμα6ύ<Γί(ύν , ί'ξίδοθ, ο*> ΠΛ^ίτ/ος Ε'Λ. Λατ. τ<ϊ 1^44·

«ς ρο'λ. ι

Ε ί- πκι/'τ»» τρ ΙΧ&ίτΗ ^ίίίΠίοντΛΐ μόνον Μ Ε', <βρ«τ« Σν^·«

γράμματα .

'"· Ιναμ$οι <&ρδς Τίλάικον , βξϊΐοθ. /««πί 7ω? τ» Γριτ»

5-ο£*'κ τ» Ναζ/α*^Μί'£ , π'/Κ» Β'. <τ»λ. 1$$. ^ ι'δ/«ς τ$ί

1609. 8.

- — Β/ος Ε φραίμ τ» Σιίρ» . ι^ίδβθ» /κίττ» τ«>

γραμμάτων τ* Ε'φραιμ οβ Ρ'αμιΐ.

νπο ΐ. Β. Κοπλίξ}* ο» τ»/ς όζ-' βκί»·ϋ Μοηιυιηβπ:. Εςςίρϊ.

ΰΓο,χί. Τοηβ. II. ρβ§. 99'

Page 128: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

"4

ι» .Ιίιι^»*ι ιι Γ 1|1^> ^

ΗΗ[τί|ΔΔΔΔΠ.

ΑΡ2ΕΝΙ02.

Α'ιτέθβνι •προ τ« 395•

Α!ρβΊ5»Ί<ς ο?ομβίζ(τκί 5ΓΛρ« τω Κ«ι/ί (λ) οίί*? Ρ'&μοΐίόξ

ΤΐΑΤζΑΧίος , ο οποίος ίδ/δαβ•** τ»ς ί/»ς τ» μβγάλα Θίσδβ•*

β-/» , χ} (πάτα Ιγινί Μοναχός . Ούτος ιπ/ίί^ρα-ψ* ^β""""*-

φΆΚοντητίανοψΑ ΑΌτοφ^-ίγμαχτα^ τά οποία ΐξιΰο'δΗΟ-αΛ

ίο Ιο. ΒβρΓ, Οοιβίβπΐ ΜοηΗηι. Ε«Ι. Ογχοι Τόπι. Ι. ρ. 353•

Μβζ Λιδα&ΗαΧία ατρυϊ ΜοΥαχσύϊ ϊύο^Ηο-α ίη ί'ίίηΰ,

ΰαιηοέ&ϋ Αυ£»Γ. ηονΐ3$. ΒίίιΙ. Ρ»», Ογχο. Ρ*π. Ι, ρ3§. |βΐ

ΗΗιπιΔΔΔΔΠΐ»

ΑΙΒ^ΝΙΟΪ;

Ε γεν. *π3 314. «&ϊ οιχομη τφ ^95#

Λ.ιβ(νΙιος ο ν»&φημο'ττζ*θζ των Σοψις-ων , βγο#η$α ^*τ5 ε#

5Γαλα/©? *; ^ήτημον ^αν'ος εις τίω Αντιόχεια*) «^ί τω

ττοταμω Οροντη τω % μ.. ί'τ« • Α'φιιρω&η δ/' ό'λκ «ς τώ

ασχουω των μα^μχτων τω ΙΕ. «τ« της χλ/χ/ας», χα-

τ'αρ^ας ομ«ς ϊπΐτυχο» α&είνς δ/3αο•χα'λ*ς , τ*ς όποιας

(*) (?. Ολϊ/λ Η. Ι. 5$. ΕπΙα, Ταη. Ι. ρα$, ι7%.

■■■

Page 129: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Ζ Η ΤΏ 395* 1*5

ο 'ΊΙιοζ Ειδω'Χα Σοφι&νωτ όνομαζε*[, α'&« μί τ!ι» βοή-

δειαν οίος «λλ« χαλλ/τε'ρκ , ινροχαρήδ-α; εϊς η να. α»«-

γινάνχγ τχς παλαιάς Συγγραφείς , χχτΐφυγο» εις τας Α'->

θ»ν«ς, οίθα $&τ&·^.ας τΐτο-αρας ^βννς^ αΛ'ίλ^ρΐ' βττ«τπι

(ίς Ν/χομβΪΗαν, λ) μ$πζ ταύτα εις Κωνςαιτινάπολιν οπ χ}

ϊγνω&&η με Νικοχλνν ην Ααχ&χιμονα· , *) μβ ην Σίβι-

ξ-ύχ) Βιμαρχιον , τ«ς οποίνς μετ' ολίγον %{όνον ότιρ»9ιι4

Ε'ττα^» αφ * 6 Αιβανιος εις ματίχυ (ζητικτι μιαν δ/δα-

σχαλιχίω καθαρά» «ς πτς Αθήνας, ϊίρχησ-ον α? Κωνς-χν-

τιρχπολει τ»ς ΡΉτί>£>(χ»ζ» γίνεται &>$οΡος, χ) να)

ώφνμϊζίτ&ι^ κ) ο* τοσ&τφ άπεχτηνο» ύπερ τα'ς ογΰονκονπχ

μχ§γτα*ς. Ταη ΙιΑγ&ρζ» εις ζνιλοτυπίαιι ην Β?μάρχιον9

επ&ιΐνι «0λ?7Γον 'ότι »' ΡΉπρίι'α 7» χ)» ΰπόλα-Ι/ςη χαθ'ιί-

μιρίΑ» ϊζίτητττον, ό3ον ο·υχοφβυ/τϊΐο·ας τνν Αιβχνιον , *} χ«-

Τήγοραν αύην ας μάγο» , ίβιά&η ο Αιβαίιος ρά παραιτή»

Γ» τίκ) Κανςαντινχπολιν δ««^θ«ς λίσο ι»ς Ε'^»σ·/«ς , 7^Γ

34^. βτ« . Α'ττελδαν «ς Ν/χσ,κχ'δ«α* τις Βι&υωίας ,

τ£ς Ρ'»το£/χ«ς τοι» απεχτχτε μεγάλίω φ* μία/ ,

&ςε Χ/ σ 1 Ηλιακός ετι νιος ων , ην ε^αημα^ε *} ην βτ/-

μα μ$γάλας . Μετά [ταύτα ποτέ μο» είς Νιχομή$&βι* γ

7Γ0ΊΪ οΊ εις Κωνςχντινέπολιν %ιίτ&ββ . Αχβαον τ{α> α-

οΉχν παρά η Καίταρος ΓάΤλ,ν (α) <£&ί τίαταρας μήνας «-

/τίλθο* «ς τίυύ πατ^χτα τΐώ Αντιόχεια» ηί ^54·

*α7·' «Γ^τον ην κοϋρον οΉυυεβ» *} ό δαίχης π Γα'/&« ,

ο οποίος εχ,αμε ην ϊνλιαβον νά μεΐνγ «ίς τίω ■πατζ.Ί'&α τα

ϊο>ς εϊς το τίλος της £«»ςτκ, η ·ποιο* *} ίτΐίϋίβΐΛ τ»

Αρχαδ/« 7$ 395· 2Λϊ»£/λ» ^γ«·

Συγγράμματα. ^

Ο Αιβαίιος &χβ »-ο^λ« ό^ι)»1, ονίργατικάταην , >ύ α-

ώρζςον κάλαμον , «χ » εττβ/'κ ιτάζονταζ ιτι ι»αϋ πο$\ό·

Page 130: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιι6 Α 1 Β Α Κ I Ο 2.

ίατπί <τυγ}ξ<1μμχπι . Κατηγορέϊταχ , %ιότι (7ημιλ*$Η ύπίρ

το ϊίβρ τΐιν τίχνϊιν » ΰφνς , «' όνοι λ <®γ(%ο>ϊϊ ζαμιαα «ς

τΰχϊ χά&ρ χ) γλαφυρότητα των ίχφράιηωρτν' ίγιρζ* %ι\όρ

β-χοτ&ι/ός 2$ ·ας μιγάληςτν £%π>ι'δάί<π&>ς · Μ&νβ-ιρ βμας

Τα Ένγ^ζαμματά τη $$ τταΐτα, ως οίας χχ»α» ^ ?**$μ*

τϊ Α'ττ/χ» λόγχ . "Συωίςαβτ&χ Α'. *&π) Προγνβ<Τα&βα·

Ρα, Β'. Με'Χία'α! ) τας οποίας ο Φάτιος <αροτιμψ ταν λα*

«^α*, Γ'. Λόγον;, κ) Δ'. }σπ> Ε'πιτολάς.

)Έ* κ ό ό ατ ί ι ς .

Τα "Συγγράμματα η Λιβχ»ία %ζ» 3ζΐ%ό$η<τα* ακόμα &ς

ο~άμχ, ττχόπη βίας , ως Λιβαηοΐ) Χοφιςον

ϋρογυμνάσματα^ 1$ Γυμνάα-μανχ^ μ(τα σνιμειάα-ββϋΡ ^

ττίραχος τ$ Αίζιωρ' (ϊ%$ΰό&ηο"ου> "ώβ' Φίδί&'χκ Μορ«/&κ έ*

Ώα&ο-ίοις 7&Γ ϊ6θ6. ω» δι/ο·/ τνμοις «ς ρυ'λ.

— Λόγοι ΛΖ'. ό^ιδοθ. ο* Πλ£4«·/ο/<; ·ώ30 Φ«δ· Μορίλ*

λ» /Μίτα ο-νιμ&άσ-ίαρ τ&Γ 1627» «ς φ/λ.

Λόγοι Δ'. όξίδο'θ. ς* Γονίβρα 7&Γ ι6^ι. «ς 4· ^

ίαχ. Γοττοβρίδ*, χ) τ&Γ 1642. ό# Λ»>έόί·ίϋ ο* το/ς » αό*

» Γοττορρβύ"* Ορϋ$αι1ίδ ,ίυι-κΐϊοΐί >, /«» τώο <αρο&ϊιχ.Ιιυ ίιι *·

νός λόγν ·

— Λόγοι Δ'. ( α&ο/ αίίχΰοτΌΐ ) , ό^ίδοθοτία» ο* τη τ«

φαβ&χίν Β//3λ/οθ))'χ»ί τεμ. Ζ'. «τίλ. 145·

ΜΗ Βονγιοβκόϋ ΒοΜη'α τφ 1 754· 4*

χαραχτηρεϊ Ε'πΐϊολιχ,οϊ , <££*$ολ ο* Λ^δο*» ,

*&Γ 1614. «ς ι»·

Μί&ιχαί ^5ΐΓολβιί &ξ1αϊ.0Ρταζ ο* τγ τ* Φαβο^ηΙου

Β//3λ/σθ»'χί» .

— Ε'ΰίΐ&Τόλαι « οΎμοοόπων ϊωαν, Χ&ςΌρ. Βύλ·

0/'«, "ννοΐβί , ύζί^όΒ-κσ-αυα άν Α'μςελοΙαμίω 7&Γ 17 3 8. «ί

φι/λ. Αοτ» »' ίχδο<Γ/ς πί&ίχει μία» Συίλογίχ» ι6θζ· Ε-

^/ΓολΛί* «5 Λιβαν/χ , 'ίκ^οοΊς λαμπρότατη χ} λ^'γ» .

Page 131: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

4>?

ι ΗΗ|ϊϊΐΔΔΔΔΙΙΙΙ.

Η Λ I ο δ α Ρ Ο Σ.

Η*κμα£ε τνζζ) 70 395·

λιόοΊύ'ρος } *&το τΖω πόλιν Ενμίΰ·α» τηζ Φοίνικας ψ

(ζη εΐς ης χρόνας των Ανηχρατίραν Θ«οδο<π* » μιγάλα^

^ ί3^ ή®» Λνη , Χ^ις-ζα^ος χατ» π Ιόγμχ. Σιαΐίχα-\,ο*

νιότητάτου μία» Μνθ/ΓΟ&ί'α», 7» κ«τα ΘίαγενΙαν

^£ϋ Χαζίκλειαυν , «ς δι'χα βιβλία. , τώ* οποία» , οίίχο* 7»ς

Η'ρ&ι/ατΜς Χαρίκλειας , «τ/ς μΗτράθον «το» Βα<τ/λ<νς τϋς Α '/'

Βιοττιας , Αι&ιοσΐΐ-χά , τώ» άνόααο~ον . Ο' Η'λ/όδ&φος «ζγ»-

τα ΐχρημάτιατον Ε'πίσκοπος της χατα τίυ) Θίαταλ/α* Τ^'χ-

χ»ς , το* οποίον ίττειτα μία Συχ>ο%ος τοπιχ» 7ο»» ϊβίασζν η

7ο Σύγγραμμα ππ , &ς Ερατ/χοί» , χλριπι, » τα 5γλ-

ραΐ7»θ>» 7»ς Ε'577β·χο;!ΓΜς , ^ β Η'λ/όδβφος δ/α τα φυλάζρ

τίτο 7ο ν^ικούταπν "αγνικάτατον Σύγγραμμα ίΌρόχ&ν»

νά τον χαδήρωτι , χ) ?α παροΜ7»θ>ί 7»ς Επισκοπής. Αυτή

« «5κ<τ/ς αναφιρίτχι -άπΐ η Νιχηφόρ* (<*) «'^α δο* «χ»

το'ίτώϋ αζιοπις-ι'αν , όΊτύχ; »' τί Σ^κρατΗς , ο?νς λί-

^ε* οτ/ ό Η'λ/οδήιρβς ϊ^μάτισαν αρχηγός εις τίω Θί<τ-

σαλία» η «θ»; δ/α ι>α χχ&Αΐρά,ι>τχι όσοι, Κλ»ε/κο< ί'ρυ'λατ*

7ο? 7ας γυναίχας, μί της οποίας ησα» νομίμως γν*>με»ο»

®ριν ιμβασιν εις τυρ Κληρον · Α'τΓοδΐΰονβΊν εις αυτυν ίτι

κ) ο» α&ο χνμιχον ΪΙοίημα, το οποίον *ίς ίβ'θο/ β* Κ^τ*-

Χβ< 70 ΐχσυο/τταοΊ .

(*) Ε'*χλ»ίτ/ίίΓ·. Γγορ. ΙΒ'. 54·

0^ Ε'χΧλ//σ<ΛΓ, ΓΓβ/!. Ε', 22*

Page 132: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΐχ% ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ.

Ε' χ $ β τ ι ι ς.

Η'λίοδωρον Αιδιοτηχων άξίδο'θ» *ί αφατον ΕΆηη Ι»

ΒοκΓίλεα. τύ 15.34» *•ί &•

— Ε'ξβδο'θ» οκ Α'ρ>ο*ΤΒρα'τ^> τ&Γ 179^• Α**788* •»/*««?•

Γία* νδπ> » Μπερλίνα «ς 8.-■-- Ε'ξώοθχβην •ώπ>ν Δ. Κορβ» ο# δυ<η π/μο/ς «ς δ»

©ν ό μο* <ζϊ/ΊΪί7ος 7ΠΖλίχα 70 κείμζοορ , ό δί δίίίιερος 7»ς

Κε/τ/χ«ς Χνμαάβ-ε/ζ , τω 1 804• ό* ΐίαζίβ-'ιοις ί ^ «ατ»

85ΊΓ » «'£«■»•

ΗΗίΗϊΔΑΔΔΠ.

Ε. Τ Ν Ο Μ Ι Ο Σ.

Α'^εθανδ ττ/30 τ» 39^•

Λ-ΐΜίμίος , ντον ")&τό τΟμ Δαχορα* τ«ς Κα^τταδίκ/οίζ , ιίτβ-

γ,αφ&ς , χ) μα,Βνπϊς η ύττίρΛσ-ττις* τω* Αρειαχων Α'§γ!η »

ττί» όπ•7ο» ^ υπερέβη, )[ίΜ αρχνγΐίης τ$ ¥.ΰνομια»α>ν ε-

νφίμ&τιο'ο* . Η ην κατ αρχάς ΰιαχονος εΐς τ»* Α'ίτ/^βΜ»

/χίπ* τπίτα τ£ 360. ϊγηο* Επίσκοπος τϋς Κυζ/κκ ' δο»

ΐμπόρετο» όμως νά ς-αθίί ττολυω γ^όνον έζ αιτίας τ»ς

ευρέσεως τ» , α$ν« τω ίπομ&><*> ίτ&ι (%α>ζί&ϊΐ υττο 7» Αι<ϊο-

χρ«Γορος Κωνς-ουντία , ό Βί Οιιαλ»ς , ηί*» άπιΰίωζα* εως ας

τάχ) ηανζ/αανία» , έπανελ&ων δ* «χ 7»ς έζο&ας , τω «δο-

θ« αδ«α »α ύπάγγ εις »κ νζτοτατιιιάτχ. ε4ς τίω Δαγορα*

να ν,σνχμσγ εν5α »-ί£^ τφ 39^• *£ αϋ^ραπαν εγοάετο .

Σάζίταχ }(ΐμ ϊκ'τκ /κ/β έ$ηγη&1ί της ϊΐίς-εως, τίω οποία»

ίπγόα-φερί <®ρος ην Αύπκράτ. ΘεοοόΊηον ύιά '&ροςαγίΐζ « Χ

$ μια Απολογία , τώυ όποια* αίαιρεί ο Βα«7λ«ος.

ν

Page 133: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ Τ Ο Τ 396. 129

Ε Χ £ 0 <Τ $ Γζ ,

ϋ ζί%ό 9•«3•α* άμφότΐρχ ς* τγ Βιβλίου, τη Φαβ&κιχ , »ί

μο* έβήγη&ΐϊ τϋς ΥΐΙπως α»' τω Η', Το)κ. αηλ. 249* *

2έ Α'ττολογ/Λ αύτό&. «λ; 262,•

ΗΗΐπ(ΔΔΔΔΠΙ.

Δ, Ι Δ Τ Μ Ο Σ.

Α'ττε'θανε "η£ 39^•

ν * ι

ίΤΙ 6» ΊΐΟΤΛ-ΖΑ/δί/μ ος , «ϊβ^ '&τσ τΐιά Αλίζουτΰραχ» , ^

ραρ "χρνων ττΛί^Ιον ίχαοΊ το φως τ$ οφθαλμών τχ• ητο

όμως δΐΐ> ίμηο&ί<τ$ τίω εις της μχ^ίτας Όψο^υμίαω του ,

α)&α /(Ο] τυφλός ων 2/λ μίο-χ της άκοης ^ τ»ς\ αγχινο/αξ

τ* , ίμζδί καλώς , « μόνον τίυ) ΓρχμίίχτικΙ/χ} , λ3\λ ^

τ«(' Ρ ντο&κΐω , Διαλίχ,τικΙιυ , Γίωμίτ^'αν , Α'&δμντίΆΐα) ,

Ας-ρβί^/κ/αρ, ^.) τα ς λοιπας φιλοσΌφιχ.Άς '&τήτνμ,αίς, ^

<®ϊο<τϊτ/ 'ί^ινο» (μπαροπζτΌς άς τίιυ θεία» Γρχφίλύ , >£ £«-

λώ»7ΐίς «ς 70 άκρο*» τίς ο'ρθοΒο^» Χ&<ς-/αν/;£>ϊς Π/ς-έΛ>ς , ^ή

*λ^Ρ°? ΰραςήριος » ΑρΗ&ι/ισμϊί. Ε'χρνμάτκτί Κχν<χνηΐζ

«ς τ»ίί' Α λί£α*'δρί*α* , μίταβας τά όγΐΰήκανπ* τζ}α ίτ$

&ς σϊΐμαοί ο ϊ§ράινμος (α) «/του πι» 576£^ π^ ο*'οο£α>?

π*5ρΛ)ί' χχτάλογον σ•υυυί,)ζ>χφ(.ν , σ «τι τω 392• ίτί<» Ο' Σ/-

>ί|δ?ρτ τάατε* τον ^αίατον τα τω $$6. *»■«, ^ Φ&Ιι>6ΤΧΙ

ϊο τρ ό Δίδυμος ν& ηκν 8$. ^φνα» ηλι&ίας.

{<*) ΰί ν/ΓΜ 'ίΙΙιαίτ. Ο, ιορ.

Τ. II. ι

Page 134: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

130 Δ I Δ Τ Μ Ο 2.

Συγγράμματα,

0' ϊίρωνυμοζ ακμαοϊ ποίλα Συγχχμμχτα η Διΰνμχ , %\

αν τα νυν οί μόνον β-άζίτχι οΐς το ΕΊλανικον Κατά Μα·

νιχαίύύν , ί'χδοθο* ιν νψ βιβλιο$Υΐκ$ Πατέρων , τΐα

χ&ό ίη ΚομβεψΗτΙα , $ ο» Η. Οβηκϋ Ι-βοποη . αηής.

Α'. (τιλ. ΐ97·

ΗΗνΔΔΔΔΠΙΙ.

Ο Ρ I Β Α Σ I Ο Σ.

Ώρο π>ΰ 400. ί τϋ$ .

Ο 0)&βάσ·ιοζ &χε πατ&ΰχ τία Πΐργαμον , ΐ$ι)>αχ§ιι «V

I Λτβίκίκν ^το ϊννωνα τον Κυπ^ιον , χΛτα π)»- Εώ,4·

/τνο»» (α) „ ;τρ<>ς το χκρον ΐώραιχων της I ατ&κϋς τον πάτρια

,, (μιμεϊτο &ίόν . (0) 'ότον αν^ράπω οΌυυατον είς τίω μίμχτα

,, ιίτίλ^ίί^ κ θί^'« , ί'χ μ&ίρχκίχ οΟιφχνίις γο/όματοζ , ί«*

,, λ/αυτός μεν αυτόν εις τον καίσαρα Όρο/αν νυχι^ρπχνΐΛ

η\τγ τΐχνϊΐ , ο τοσατον ίττλίοιίκτα τχϊς ά^αις αρ«τ<«; ,

„ ας-ί βχοπλίχ- τον ϊχλιαυιον άττί^αζον". Ο' /δ/ος Ιυλ/Λ-

νος )>ποδεικνύει «ς τας ϊτΗς-ολάς τα (γ) τΐω μιγαλίω φι·

>/α» (μπις-οο-υνην , τ&λ οποία» είχαν είς βοτον* μ»» δ/

Λ θάνατον η ϊχλιανΐί η τιί_^» τ5 Ο'&βααΊχ βΓα'θ» ττβλ-

λα ο~κλγιρά , ·ν«5ιί ό θώλ»ς , ο δ/αδί^σς τί ΐΉλ/α*» &π>·

ρείλας αυτόν εις τΐω εξο&αυν , ιο'ήμάβΌν αϋτΗ ^ 7α ι/τλ'ρ"

^οπα , β'^ν' 6 Ο'&βαατ/ος $ μίταζύ ιαν Βαρβάρα» ϊιαφ'

(«) Εν βίοι; 'ΣοφίΓνν § Φ/λβσβρβ» .

(>) ΕνίΓβλ»; ΙΖ'·

Page 135: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ ΤΟΥ 400· ΐΐι 1

βων «ίρί μεγάλίω τιμίιυ παρ αύπίς δ/Λ της τέχνης τα , φ

%βον άς θίον ην ϊτίμων . Μετά δί τάώ ΐκ τϋς τϊβζο&ας ί-

παΐιο^ον , μόνον ην εαυτόν τα έχων αντί πάσης ουσίας <^α|

ην άρεταν πλνην , 'ίζη μ£ μεγάλίω τιμήν , 'ίως έπα

0 Ευναπ/ος 6 άκρος φ/λος ·» σωυε^ζα-^,ε ης βίας ■?$ Σο-

φιςαν , η οποίο» βγοί$τα <οροςη ήλος τη πτάρτν αιώνος·

Σ υ γ γ ρ α μ μ α τ α.

Ε'χ τ3^ "Ευγ^αμμάτων ϊ» Ο'&βασία ποΤλα ολίγα σάζβ. *

τ«ί. Ούτος δ/α ιβροςαγης τη Γ«λ/α*« 'ίκαμε μίαν &%πνμι~

ζΐυυ συΤ^ογΙω όλων τ1^ ϊατρων , τ&υ όποια» ^ Ε β.^ο-

χιηϊΐΟΥ&άβιβ'Χον' ωνόμασο/ , ί'ί 7»£ οποίας σώζονται τά

ΐΒρατα ΙΕ'. βιβλία τϋς λατινικής μεταφράσεως τ» Ρλιγλ-

β/*, ^α) ι^ρωτίχ κεφάλ. τβ Τΐίμπτχ Βιβλίου «ς 7ο

ΕΆκρ/χογ* Το εϊχο<?ον τενχρην ^) εϊκος-ον πέμπτον, «τρί

»' Α ΥΟίΤΟβια ΐκ 7ων η! ΓλΑη*» . Το Τίοταρακος-ο* τρίτον

Περι ΒβόχούΥ , 7Βν πσταραχος-ον τίπχρπν Περι Ε'άεΰτ-

μωτ ( Λατινιτι ) , π Μ « . 21^} ΜηχαΫηρ,άταόΥ , «

ρτερί Βιαφοραϊ καναρΤίΟ-βώτ ( Λ*τ/ι·. ) ™ Μτ'. /Ζ?-

/>ί Καταγβάνι&τ , $ 7Ρ ΜΖ'. /Ιε/?£ £,)'αρ&ρημάτων ,

Β'. ) ΣνΥΟ-ι^ίϊ <®ρος ην ιμάντα Εϋςά^ιον^ ( Αχταις-ί) Γ'.)

Περί Εν&ορίσ&οοΥ . ( Αατιν. ) η δι «ς »$ Α φοριϋτ-

ρούχ ναόμνχμα δον «ίΌ< /δ/χό»» » ·

Ε' χ <^ β> ι <

ΰριβαΐτίαν Έυ^ογαι, εκ « £'» /2/,#λ, «ι* Κίρα'λ,

&£ίδο'3·Ηβ·«ν ίΤ&Υΐνο-λατινιςι με τα ν τα Τχλίιυχ ί) Ρ «/φ* ?

Χτναπασματίων , &> Ψωμγ τύ 1 5 5 5 * 8.

--- ^ΎααΌβΐχά , όξίδοθ·. Ε Λ.· Αλτ. £ν Αν>δΛα 7&Γ

1735· «? 4· ■ ■

--- Πί2^ ^ροχαοτ^ κ) τ· λ. ά^ίδο'θΜβΌ» Φλωροντίχ

ΐη ν«επιπϊ Μεάϊΰοηιοϊ €ΗΐηΐΓ§ίοίϊ > ^ 1754· |Ε ^· Λ«τ.

«ς ?ίίλ. · ' ,

Page 136: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ι3ι

» ν

ΗΗμΔΔΔΔΠΙΙΙ.

Α Σ Τ Ε Ρ I Ο 2. I

Πες/? ίο 4°°·

Αν«£#$ ο νίς Κμανίας Επίσκοπος, βδ/δ*;^» νζήτηοζ

Σχιίθ» Λίχμαλάτχ. Ε'χ,ημ&τια-ί Ζιάϊοχος » Εύλαλία , οβ·

τιοίος ΰΐΑ>χ$&ς νζπ> τω» Α ρ&ααων , ίλαβ$ πάλιν τον θρο-

7» 7&ί 37^· "«-^ * ΟώλοτΛςϊ Ο' Α'η'&ίος λυπέίται π;

2ταυίατνν ι£ Ραφίνα καά τ£ Εντροπία , ο< τ/;βς ό μο* 7}Γ

395· ό 7&Γ 399· β3Χ&**0* * 7Γβφ$λ&όνης όρ/αν», $

« Αςί&ος ο0 β»5ρωπων «τϊλθί. Τα Έυγγράμματάτ* <τ»·

νίς-αττΛΐ )κτη &κοα·ι%υω Ο'μιλιάς , οξ, α>> οχπα εϊηκ «{

Ε' Χ ^ 0 7 Π ; .

Ε'£ίδοθ»0·«* έ* τ/ Προό&χ'χ)» 7»ς Βιβλιο&ήκγΐζ τψ Παπρβ»-,

Τόμ. ΙΓ'. ^ί!) έ* τ«ϊς Βιβλιο3ήχκζς ΐ$ Πχτίραν , ^

ία Μοηοπκηί. Ε«1θ5. Ογοχι. ΤοΓη. II,

Page 137: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗιϋΔΔΔΔΠΙΙΙΙ.

Ε Τ Α Γ Ρ I Ο Σ.

ΤΙψ 70 4°°·

]&}άγ>ιοςΛ νπρ ^το τΐυύ ϊ'βγιζΜ* πάλιν χ,&μοίΐω '*^β

Έ,ϋζβίνω Πόντω , ιη>οεχ<εΐ£Α&Λ Α'ναγνωςΊΐς ·<^2?ον Βασνλβοι/

τί μεγάλα , Διάκονος νζπ 7* Γρνγο&χ Νύσχνις , $ Αρ^/δ/β-

χονος ·αις Κωνς-αχτιναπόλεως ί3επ> Γρ»}-0£/Β » Να^/α*ζ»^« .

Η'τρι» κατή! τ&β μορφίυυ η σώματος τ» ποίλά άρχίος ,

δ/α 7»το ^το ζηλοτυπία* όνος ■?$ μεγάλων οάϊϊρων , ό'ξτ/ς υ-

τοτττίΙ'θΗ ττί^ 7»ς γυωχΐκόςτα , χατίυΰηα-ον είς μεγάλος

γ.Ινδυωοι> , ό'θ-Ο' φυγών εκ ης Κωνςαωτινχπόλεως ηατην*

τηιτατ &ς τα ορα 7»ζ Ν/τ&ΐΛς, οίΦα εχρνπτετο ΰεκαπφ/τβ

^ό»»ς 7β^ άτκητικον βίον μετερχόμα>ος , ^ -ώτο τ» Μλ-

δ/δ<*σ7£θ'μο»Ό; . Ο' ;&δίος καθ οχ απί^ανον μας άννΛ

αγνωςος .

ιώ όττο/α ο^ίδ<5'θ»ο·«» ταϊς Βιβλιοδήκ&ις ΪΙατίρω* .

Page 138: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*34

ΗΗΗ.

ι

νεμεςιος.

ΤΙίζ/ το 400.

^ίμίαΊος 4 Ε'πίτχοπος τής ζ» Φοηϊχγ Ε'μίοΉς , πίζχ ην

όττοΐα οϊ Παλαιοί δο* μας αφ^τα» χαμμίαβ είΰνιβ-ιιι , αν-

νίγρα-\.ζ» ο? βιβλίο» Περί φΰ&εοοΓ Λγ&ρώ&αι> , λ$

ίποίον ϊτ<ρχλμ<ιίως το απίοι^ον εϊς Γρήγοροι τον Νυαητς;

Ε'ν τάτψ "^ζτο^&ικρνα τΐ/ν ώφίλ&ατ της χολής γ τίκ) χίνητιτ

η θάματος , χα! τινα φυοΊολογιχχ <&ρχ%ματα , μ ολο$

ητο Ης μί&χα. δοί ίζϊΐγϋτχι χαλάς .

ΈΪ % ό 6 <τ % ι ς .

Νεβε&ίον Ε'μΗΤίνΐΐ , /Τί&ί φυσιας Άνδρ/όπου , Νεπιρ-

βίί — πΐΓΐΐΜ Ιιοπιίηίί ό£«δοθ>» ά> ΚντνίρπΙα, τ£ 1568.

«ς 8. χ) ον τους Βιβλίο^. ζ$ ΤΙατίρωρ.

--- Ε'£«δοθ» ό* Οζωιία 7$Γ 1671. «£ δ. Χ; Λ"/&(»

ϊ»ί Σαγωνίας τω ΐ8θΟ. εις 8.

Page 139: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*35

ΗΗΗΊ. ν

ΜΑ Ρ Κ Ο Σ.

ΤΙερϊ ιό 401•

Μ/*'ρχβς, &ς τφ Αιγυπτίων Ευρημάτων , μα$ *?»-<« >?«-

Γος δ/α της αγιότητας τα . Ουτυς 6£»<τε* ΰπερ τα ίκοιπν I-

7»• «ξώρο» ολώι; τ&λ θβα* Γρ*^ ί'χ Γ»'θ»ί ^α< πολ

λά ασ-χντικΆ βιβλία ο•υωΐγζ*\νι> , ο% ων τα Ιίκ* μίΐΟΨ

σάζοντχι , τα οποία αναφέρε $ ο Φώτιος (α) .

Ε' Χ ί 0 (Τ ί ( 5.

ΤΛ «>'*" Ήατέραν Μάρκου Ε'ρ»/κ/» *£» Λ'<γχι»7* , ,Μτ

Τίολάον , χ) Ηΰ-νχίον <®ριο-βυτ»ρν τά <&&ο•κόμν,•α συγ-

■χάμμανΧ) όξβδο'θ. ό* Ώ.α&ο~ίοις τφ 1568. β; 8.

„ Κα<ν ς* Τί«ς Β//6λ/ί>θ»'χΛ*ς τώ* Πλ^ρλ»/ .

ΗΗΗΙΙ.

ΕΠΙΦΑΝΙΟΧ.

Α'-ττεθοοΈ τ$' 4°3•

&'πιφ*ίης , το γοίος *πν ϊχϊιιϊοζ * ( ***} τ!ω μ&ρτο&α*

{«) Κ«'ί, 200.

Page 140: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Π I Φ Λ Ν I Ο 2.

τ«ς Ελά^ιραπόΜως τ»ς 1\αλαχςίνης . Ε/ς τδ* νείτιπά τα ε-

δ/δα'^θ» 7»ς μοναχές ης Α'ιγόπΐϋ , «δ^ί' τνίς οποίοι;

^α) πολυΖ κούροι 'εμ&ινεν . Ο' ϊερωνυμος (α) 7ο? ονοαάζα

Πεν&άγΟίΰοιττον , επέώ» κατελάμβανε ποίτε ^λ&ατας,

Ε'βραίκίυυ %ηλ. ΣυοιακΙιΐϋ , Λΐγι/7ΓτΐΐχχΙυί> , Ε 7&.ννιχ!/χ> , ΐ£;

ΑατινιχΙω . Επανελ^ων δ? εχ-Όις Αιγόπτχ ας τΐχυ πα·

τζβίατχ , μετήρχετο πάλιν τον μονα^ιχον β'ιον , χτίσας ο?

/έ/Οί' μονας-ϊί&ον . Πί&ί τω 368. εκλεχτή Ε'πίσχοπος τϋς

Ιίωνς-οωτίας τ»ς Κόπρα , Μτ/ς Όφόπρον Σαλάμι ς εκχλειίΌ.

τ» ΐΌτΡΟΟΊίαλί&η νπο η Α'υπκράτορος , ^?£^ τ3^ ιί·

ττοθ ίσΐων τ* Ώανλ'ινχ ςάεχαν τ» £3ι<Π£0/7/*5 θρο^» , «ς

Α ντιόχεια» . Τω 39 *· α»εφύτρωσε μία φιλβνίχείΛ μεταζίί

αυτά χα) η ΐωχννα Έίπισχόπχ Ιεροσολύμων νίεκζν ης δ/·

Πασχαλιάς τη ίΐ'ς^γαίας , τίευ οποία» 6 ΐ'ωανννις επεχυρα·

νεν . Η' αυτΗ φιλονίχεια ανεφύτρωσε μεταξύ αυη ^ Ιβ-

«ν^« τ» Χρυσοςόμχ . Ο' Ε πιψχνιος εσνναζε μια» ΣαχιοΙο!

εις τίω Κν<αφον τω 401· οποίαν χατίχ&νον τΐια

α»άγνωο~ιν των τϊϊ £1&.γζί>ίς βιβλίων. Έ,ζντει νά ψε'ργ *)

τον Χρυσόςομον εις αντίυυ τία) ΥπΌψασιν , δ/^ τα ο9ΐ·

βεβαχωσγ *) τίιν ^οτόφασιν 7»ς όο Κί;^^ Σχοεδ« , απιιλ-

.&? μο'νβς ■» «ς Κωι>ς-«*τιι>χπολιν , α<%.' ο κοντός τ» (5Γ*θϊ

άκαρπος , ό'θο* ον τω ύποτρεφ&ν ά&ονήτχς αν τω πλο'ιω ,

«ί/>ος Κυ&ον οζίΐίμησον) ,παριχτείν&ς τον βίον οπιρ π*

ΐχατον ενι .

Συγγράμματα.

Ε'κ 7ων Τυ^^αμμάτων η Έίπΐψα»ί« τάζονται , Α'. ό «ίΥ'

χ,νρύύΤυί , σ-ι^ζίίφθίς μεταξύ τ» 373· 1^ 374· *Λ$> Β'·

ΊΙαταριοτ , «π/ συχιΊΤχγμα χατά Π'. αάρίσεων . Τ«7ο τ/-

μαται \ίδτο 2^1 πε&σϊΰτι'ρων 7»ς βεβαίας ϊ»{

Β'κχλϊίσιατιχης ϊςο&ας. Σννε^ράφ^σα» ^ αίτά τω ^73*

αχήσει τ$ Πρεσβυτέρων Α'χαχία , ^ Παο'λκ . Γ'. ^να-

ηεφάλαΐύο&ΐ! , ητο/ επιπμη των %ύω αιροειρνιμαίωί) βιβλ.

{ν) ΑροΙο§ία €ο«ίία Καβη. 2, ^. 537· 2. ί<ί ^*γο».

Page 141: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ Τ η 4®3• 137

Δ'. Ώίζ} Μενρωτ Μαι Στα&ρώτ τϋα-βν τ$ ία^αία» ,' •

'οσον χ} τ$ α)^.ων Ε$ι>άρ . Ε'. Ε'ΰΐΙΡΖ'οΖλπ ι&ρος ΧωβΛνΙλΜ

τον ϊίροιτα λ ύμων. (αύτη σάζεται μόνον Αατίνιςι ), ς-'.πβ-

Ο £$ δ&'δίχα Λ'ι&ων . Η'. Τ'ΰΐοβτ?ΐβα «ς το Α^τμΛ

?^Γ Αο-μάτων. Θ'. Τεβά^ιοτ επίτομης τη κοίτα ϊωαίιΊω

Ευαγγελία . Ι . Α ποφΆεγματα ΙΖ'.

Το Πί2>ί Προφητών , Φυσιο'Χόγο! , Ο'μιλίχι Η'. ^αί)

»» δαυμα της άγ. Ενχα&τίας , χζ/,νοντοιι ως -ύζοβολιμοΰα *

Ε* χ, 3 ο <γ ε ι ς .

£ ΰϊιφανίον τα ψωζομ&ια νζε$ό5ηταυι> η ιηωτορ ς#

Έχο-ιλεχ πα 1 544• Η? Φ^•

— Τα σωζόμενοι , ο^ίοοθ. έ* Ώχ&σΊοις α» δοτ/ τρ'-

/ίο/ς Ε'^-Λατ. •ώτον Αιονυο-ί* ΤΙεταυία, ττ£ 162.1. βι'ς φυ'λ»

* * *

--- Π?£] ι^Γ δα'δίχ* Οίί&ων ό£ίδά9•. ορ £'<*>/",*> /"**

τα σϊΐμαωα-εων η Φογγινίχ , τ&> 1 743• •*ί 4• "

Ύ'πόμνήμα «ς το Λ*&βα ΑΊτμάττοϋΥ 6^ε%ό^. νζά

Π. Φ. Φογγινία ό» Ϋωμγ τω 1 75°• **$ 4• •

— Ύεμίχιον ϊτήτ. εις π κοιτά ϊωινίνΐιιν Εΰαγ. ο%ε$ό9:

ον τψ τη ΚομβεφίτΙα Αοομγ. ηον*ΐ5$ϊηι. τόμ. Α'. «λ. 300.

— Α'ποφ$έγματα ό^ίδο'θ. ϊη (ΖοΓεΙβπϊ ΜοπυαιβηΓ. Τόμ.

Α'. ίτβλ. 4^6.

— Θαύμα Α'γ. Έ,όχα&ς-Ιαζ . ό^ίδ. άν τίί τ£ Θεόφιλο»

Ρ'αύνωΙί* ( ΚαχηΒίκϋ ) Ορρ. τομ. Δ'. β•«λ. 382.

Page 142: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

5 3$

", ' , ΗΗΗΙΙΙ.

Ε Τ Ν Α Π I Ο Σ.

Ε'ζγι- αίχόμτι τιβ 404·

Ε^να'ττ/οί, νίταρ ")χπτ> τπς Σαρδ«ς 3»ς ΑυοΊχς , ^ νυγγβ-

ννϊς τα Φίλοσόφα Χρυα·α»ΒΊα δ.α ?»ς γυναικός τα . Ε'δ'δΛ^-

£μ £>ν αιίτ» τίω Φιλοσοφι αβ ι£ τίίβ Ρ»το2/χ/α), τλ» δί 8ί-

ϋώτ^ί ϊχτώ» ίτ« 7»ς νιλιχίαςτα «ττίλθορ «ς τ» ς Α&η'νας ,

ϊν&α μ» υποφέρω* τίυυ θαλαατα», ϋπίπίοΌ» «ς μίγαίλΙχΛΐ

Λδαί&βΜ , /Μίτα 2ί τ/<λ Βαυματμα αζίαν άνάρρωαΊν τα 9

βόσ'θι» όλως «ς τη* Ρμ70£λχμ»' , οι^χτχόμοαος ν» Προαί-

ρί<τ/'» , «; τΖ«) Όποια» οι γονείς τα τον ίβίαζον , >ο Βίλα*

ΐά Β/δα^θ^ί τα μυς-ήζια τίον Ε ύηχων τον ίμπο%ιο~α» του

ία ΰπάγρ Ηζ Αϊγυπτον . ίδ/δαχθ» Όμως τη τ$ Ε'^ννων

•τόσον , ωςΐ &<ηΙχ$η ^ΐ) τα μυςνικά της Ε λάγνος .

Ε'πειτα ό^»χο.Λ«'θ>τίΓί τΖα» ϊατ&χίυυ . Μίΐ»£ι) 7^ Όρίσβίωψ

τ»ς ΑνοΊ'ας, οιτινίς άπ»ς-αλ*α·α» Όρος τον ΐαλίΜον ,

Συγγράμματα.

Ο Ευνάπιος ο-υνί-χχ-^Β τας Βιονί ν<χ>γ ΦιΧοΰόφαΰτ χαι

Σοφισσών τα Μανός Λ, δ/Λ προτροπής τα %ρυα·αχ$ίχ >

«'ς ο* οτχοτανον >φ τίχνιχΌν ΰψος . Συνίγρα-\.ον ίτι λ) τη»

ϊς-ο&ίχν τα Διζίππχ , μί',χε/ 7?ς ό^οζίας τα Χρυσ-ος-όμου ,

^ τ» θα*«7# 7κς Ενΰοζίας , <ρ$ά<τας ^ τη σνμβίβηκότη

τα 404· · Ε'χ τ*·» τ» δ^/75ρ« Συγγράμματος σάζον

ται μόνο» μι&ιχά αποαυάνματα. .

Page 143: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ζ Η Τ Λ 404· ' 139

\ Ε?' χ ^ ο €τ % ι ς ,

Εννα,ΰΐίου Σαρδ/ατΐί , Βίοι ΤΣοφις-αν Φιλοσόφων , ϊ-

^ίδο'θκο**» ον Αντβίρπίφ τα> Ι5ί>8. «ς 8. ?*δ. ^ο/λα ία·-

— Ε'£ίδο3·» ο* Τ&>1βγ τφ ι6ι6. *ί$ 8. μίπϊ ^ιοκρόραρ

Ένναπί* "^τηαπάσματα Ι'ς-οζικα , ό^ίδο'θ. ματχ σνιμ&ά-

σίων η» Βαλ(σ·ία ί» τφ τα ΡΗ. ί;ώ!)6Ϊ . Φ. Ααββ.-ίχ τη^λ

τ$ Συγγραφέα* τ»ς Βι/£αρτ/δβς Προτρί^τ/χα, <τίλ. 15.

ΗΗΗΠΙΙ.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

Ε'γ. τω 347· *τ*&· ΤΨ 4°7·

\ αχινός 6 Χρνσός-ομος } ίγοννή&νι «ς τ&χ) Α\τιο·χμχ» της

Κοιλαο·υο}ας , 7» 354· β' γοιϋς τα νπνν Ε'^νικοι ■ ο ζτα-

ϊ»ρ 70ϋ άπ&αυα νιος , « δί μίίτνρ α^τί ο5«τα «χσ<Γ/τ&ί<ϊί*

%ρναν ΐβαπτ'ι&η μιπζ τα ^«7»ς αίδτο τϋ τϋτς Α'ι>τιοχείχς &%ι~

νχόπχ Μίλ*τ/» . Ε'δόθ» ίκπόνπός τα «ς ϊϊίς /Μ«θ«ίτ«ς . Ε'-

δ/δ^θ» «ς τώ*) Ρμτο&χΙιμ ^ντν τον 7Γ(ζ).(ριιμο» Αιβχίιον ,

Χρνσ-ότομος ϊλαβα>, εις δί τώ) Φιλοσοφίας ίδ/δ^θ» ·ώτί

"ΐαπίσ-ας δί π»- μοναχικών β'ιον , «νίλθ-ς» «ς Μβ-

'«λ^5 ? ε*θα δ/« τ»ς <τχλγιραγαγΐας τα αΰυρατνοτχς , ΐβια-

&»ι να ΰττοςρί-^γ «ς Α'ντιόχ&αΜ , ' ό'τε ^ διάκονος ϊχ&ρο-

«5 τ*$ ^ρον»; νρχ'Ρ* να ^χΤ&ωπίζγ τα «θ» τ$ Α'ηιο-

Page 144: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

14» ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

χίων μ% τχς χα$Ημιριι>χζ λόγνςΐΗ , οτι ^α) τ£ς ακίξ^αΐταζ.

τκ Θ?σδθίτ/« ^ τβς Πλαχ/Λι»; ίχρίμνκταν χατα το 3^7•

τ* δ« 39^• *τί* *&π>2πν/ώι> β Ήίκτάριος , πατ&αργης Κωι~

Ταχτιναπολιως ί•\.ηφί&η .' Αναβάς λοιπόν εις ην $ρονον ,

ί«# β^•«ί;ί παίηπ να δ/δα'<ΓΧ>» *) *α χα^απίζι/ι μέ 70 πα-

ψά%£ίγμάτα λ! τι<ς μικρές ΐ(ΐμ τ«$ μί^αλϋς, ^α) 'ώ3Β77-ί<Γί<>»

βίς ην φΒόνον των κακότροπων , ς%ο%}&ν τα Όψωην αδ/-

χως τω 40Ζ. 70 ζτλίϊ&ος /δ&ν τ£κ) αδ/χ/α*, ^ *ΛΌΧΊαροί'

%α» τϊ«> πολ/ρ , δ/α τ»70 «ν ίφίρβ/' μίπ* δο^κς πάλιν εις

ην $ρόι•οντν, ά^ά καχ'α τίϊς βασιλίσσης Ευδοξίας, την

οποία» δ/α τ»; βδ/3£/«ς 7»ς τίυυ νλεγχί συχνά , £ φ%ονω<

τ^ί αρχαρίων , ο/ζο£Α&η πάλιν το δάΐτιρον τω 404• **'? "^

Κύί^αΐ"* , ο*θα ΐλβεινως , ^λ) δί>Γΐ/^;»ς το ν&όλοιπον της

ζωΐίς τα δ/6τε*4,δ μί',χεχ « 4°7• $ ΐζ&ήμιΚΓί Όρος Κν&ον .

Συγγράμματα.

ν/' θ«ος Κρνσός-ομος μας άφασι ποΤλότοπα ίΆχλασιαςΊκά

"Συγγράμματα . Η' νίωτίρα τντων ϊκδοσις πιρχίχ^ γνησίων

τε χ)νό&ωι>) χιλίων τετρακοσίων τισταράκοντα ίπτά λόγων

υποθέσεις , $ 2.49- Ε'τ/ς-ολας , ί'£ αν β/' Α'νΰριαίτΐς , ^α)

οι 5Γίβ* ϊίρασυωης λόγοι ήρα* οι πχνιχάηιηι .

Ε' χ ί ο ο- £ ί ς .

■*» α> Α'γ. Πατ. ημών ϊωάντον τον Χβνΰτο&τόρον-

τα &ρισχόμα>α , δ/ (πιμελαας %) αχαλωμάτων Ε'ρ'ρ'/χ» τ»

Σαβιλία ΐχ -παλαιών αντιγράφων (Λο^ο^πχ ον Ετ&ί/'Μ ,

( «ς οχτώ π'μ»ς ΕΆμρ/γ/1 ) τω 1613. «ς φίίλ.

Αίτ>/ ί*ίΌ£ » 0>ρωτη *? ορθότατα εχοΌσις 7ων τ» Χροσ-0-

ςόμου .

ί'ααίνον τί "Χρυσοςομα , τη) σωζόμενα απαιτζτζ .

δ. Ιοίηηίχ <Ζ:Ηΐ7505ί0Γτιί Ορ?Γ3 οπιπί» • Ε ς?δοθ»«Γαίί Ε'^». λατ.,

Ι» -Ώας/σ/οις νπο ΒεΐπΑτάΊ όε ΜοηϋΓίικοη , «ς δίχατρίϊς

ττ'^κς «ς ςίίίλ. 7^1538. /Μίτ» σΥΐμείωσΐων , Ε*δ. «£/'?-». .

„ Η' αατ« «'^δόθ» ^ όν Βα>(τι'α ά'^^^άχτως κατ

«ντές τνς Χρόνος .

Χ

Page 145: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΐ4ΐ

ΗΗΗΠ.

Β I Κ Τ Λ Ρ.

Μετά το 4°7·

Β/ϊ™ρ Πρβΐβότερος της ο» Α'ντίΦχρίαί Ε'ζκλητίας , κατίλι·

τη μία» Ε κλογην της ϊς-ο&ίχς η Εΰ&γγίλίχ η Μάρκου ,

*' οποία ο^βδόθ» ον τ$ η Ώίτρχ ΐΐοατιρίχ Σ«ρα (ςίΐεηί)

«ς Μάρκον ην Ευα^βλ/Γίκ) ά> Ρ'αί/κ}! 1673· «5 φι/λ.

ΗΗΗΠΙ. '

Σ Ε Τ Η Ρ I Α Ν Ο Σ.

Μετοί το 4°7·

2ίϋ»2/α*ο?» βχρψάτισο» ϊΰίσ-κοπος ·αίς ο* ΑΊττιοχείΑ Γ««

/5α'Λ«ς . Η^λθορ «ς ΧωνςωτινίποΚιν , ο?τί δ/α Δ/5α-

^4>* » ?α σαυαζγ ^μ*τα ' ίφιλίδίΒ-η μιγοίλας μι ίό»

Χρνσ-ός-ομορ , ^ ττο^ναχ/ζ άττο'ϊΒς τ» Χρυο-ος-ομα αμιλπο·^

αϊτ αντί ίπ' Έ.'χκλνιο·ίας , μίπζ ταΖτα, (νω^εϊς μίτά ^

(χ^ρων » Χρυσος-όμν , «β*» χατίτρί^ί ^ Λί>7ϋ?. Ζάζορτοα

ι&Ι »'» /Κί&αβκ Ομιλία») ί»δοθ«(ταί μί7« 7^ » Χρυο·««

Page 146: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

14*.

ΗΗΗΠΙΙ.

Ν Ο Ν Ν Ο Σ.

Πε/»/ το 41^·

Ν0ν»β{ 4 ΪΙοΐίΐηζ νιτορ "Χτώ τίω ΤΙαβόπολιν τής Α/>ι/τ»τ

χαταγάόμζνος πα&τοτΐ (ϊς τίω ΪΙοιητιχΙα} . Θίλνο-ί» ατι αης

νπυν κλτ' αρχάς Εθνικός ' ττίζ). δ? τ$ λοιπών 7Γί&ς-ασΐωι

τη ζ ζωίς τα , &δο^ μας &ναι γνως-όν . "Σώζοντα* καί ηπο

?>ύω Ποιήματα , Α'. Αιογν&ια-χά βιβ. ^νω , τά οποία χ&<"

ιονται ως άία χάος χω&ς τάζιν σαυΐχααυι . Β . Πα·

ράφρα&α Εττ/χμ «ς το κατά ϊω&ί>>1α) Εύαγ^ίλΐΦ» , «ί

♦ία/ όποιου» κν&ι&ίΐ ύ αχωτίρα ^νάμα · ι

Ε' κ (ί1 ο (τ ε / ί.

Νοτγον σον ΊΊατο&οΧία'συ Αιστν&ιατιά , οζβΐόδη·

ΟΌΡ Ε'^ΠΊς-ί ·ώτο Φαλκενβχργίχ τω 1 579* ^5 4· ε* ΑίΤ-

βίρπία. Και ο» Α'νοβίχ τφ ίδιο. θΐς 8. #

— Παράφρα&ΐϊ &ς ·κ κατά ϊαουίρίιυ Εΐαγγίλιον ί·

^οθ« Ρωμγ τω ι$ζ6. &ς 4' ,

■» — Εντ/ όο Ώα&σ-ίοΐζ Ε'$>. Αατ. ναο Ν/χολα* Α/3ρ«-

/Κ» τω 1623· 8. μ.ίτα ο·νιμ£ίώΌ~ίων .

Κλι ο» τίί Βιβλίο^ήχγ ί*$ Ιίατίρων , αντίδι 7ί/Μ. ΙΔ ;

πλ. 304.

Page 147: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*43

ΗΗΗΠΙΙΙ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

Ανε'θςΟΈ τώ /[ι ι.

™(ΰφιλος , δ/ί^ί^θ» τον $ρόνον νϊς Αλιζαώρ&ας μιτά π*

ΎιμόΒβον .τω 3^5• •τ*»» «τον άνθρωπος με όζυτατίαβ άγ•

χίνοια» , κ*|«'ςτκς μ*&ιίτ&ς χαλάς 7ητταιο'&μαίΰς . Ε^β^β

μί^&λον ζίιλον «ς το να χατακρΗμνι'ο-νι τχς ναχς τ§5 Ε'ενι

κών , τη? λ«-φα*ύί τ^ς Κ'ρχαχοτητος , μ όλον οτ* «τον όνο-

ϊϊ"ϊ"ί , χ) ^ον/καίς ειπείν , «τον αϊθρ&ιττος αχρείας •\.νχ»ς ,

^ρΰ μΐμακρυσμοίος τκ '&Γος-βλ/χοί ^α) ΐπκτκοπιΚΗ ΐπαγ-

^ίλματος , χατακυράμοίοζ ^το ολα τκ -ψι/^/χα $μ σωμα

τικά 57«θ« , ι^ το 7Τ(Ζίθίότΐρον ^&π> το μίσος, >(α) ί'χοΥ»»-

σιν , χαθώϊς φαίατοα εις ν>ν χακί τ$ Μονάχων τϋς Ν/-

τζ/ας ΰιά πυρός ^α) £'<ρ«ς δ/ή^μον, ^ «ς 7ον χατκ τεί

ΐΒραοτάτΗ Χριισος•ομα μίσος , το όποΊον σαναπί5&ι>ί μίτ'

αόη . (#) Έ,'βάς-αζβ τυραννικως τον %%ισκοπικον έραναν της}

Α,'λίζαώρ&ας 'ίτ» &χοσιοκτω .

Συγγ/3οίμμοη« >ή ΕκοΓο<Γε*$.

Σώζονται >£ τηίχ μιζικχ "Συγ^ζάμμαηι , Α'. ) Πρόλογοι

ηφος Θεοδόσιο» τον Αοτοκραπρ* ττί£/ » Υ\.ά%α , ϊ'κδοθ-βς ά»

τίί τ2 Διονυσ. Ώπηνί* ϋοοίπη» ίοπιροη Τόπι. II. σ*«λ. 879•

Β'. ) Κα/τστεί , μ?τα των ^σλ/Λ»- « Βαλσαμανος ϊζίΙόΒ;

«ν τιΓ Πα»θ(Λτ>ί . Γ'. ) Λόγο/ αΐαραντε&ιτοοί , έν τρ το5

(«) ΓζΛ>να'$Ίοϊ τΐβί «••> (*ίόζαν ββίρύ* Καρ. 2}. 6* τί> <» Φ«-

Ιαχι'» Ε'κχλ. Ιν^. Φλ^^'. Β(^λ. Ε'λ. 5»'ί«, Ε'. «λ. 95• *' "Μ.

^Β'. «λ. 6 5 6.

Page 148: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

τ44 ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

Φα/δε/κ/* Βιβλίου, τόμ. ΙΒ'. <τ«λ• 6ζγ. Δ'. ) Εΰη^ΟΌΟίΛ

Όψος Αμμώνιο» , εις τα ΥΙρακτικα ^ Ώ-απρων , π'μ. Γ'.

β-*λ. 347• 'ϊίΜ ^* τ? Β//3λ/οθ«χ^ ^ί ΠΛϊϊρωί- , 3π»'μ. Ε'.

β-#λ. 842..

ΗΗΗΠΙΙΠ.

ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΟΣ.

Ε'γεν. τι£ 3^4• ^ οίττΕ'θ. τι£ 425•

Ρ/λο<?όργιος 6 (κ Καππαδοκίας , μτογ ι)ες °*°ζ Έυνομιανχ

Καρ7ί£/« 7Ώ όνομα. , σς «φίρον ολας τα ης "Συγγενείς «ς

νχνηιρ τΐυυ αΧρεσ-ιν . Ο Φιλος-όργιος α^Ηλθον «ς Κ&ητ*»-

τιναττολιν . Τα συγγράμματα τη τον *)χτοο'ενινι>χθΊν ότι »•

7Ρ? πιπαΛάμείος εις τ&ς ωρχίας τέχνχς, ΙοΊως Ιί εϊςτηί

Φυιτιχί/Μ , Μαθ»μ«τ/>ιίί« , Αςρολογία» , Ι ατ&κΐώ , Γί«•

ρ^Λίρ/ίί*, \'<?0ξί.Χ9 , ^ Ηθ/ΜΤ«ίΜ/, ^ £«2ΐίμ«ν θλώ)Γ ώ

Σν^^ςί/α^αζω^ 7»»» Πάλαιαν Τ,υγ-χαφί&ιν . Η'π»» βχθ'ρος

α.<τπον%ος των ϊ&ΰχίων , >£ ^ Ε'&νιχων , κ^' ολιγωκρον ι(?

τ$ όρδοΐόζων , δ/ ο >£ <3>^ίν « Φωτίχ , Εγκάβίοτ νωτ

αιρετιχώτ , τ^ύγοχ Λ> γνβτόί χαί. κατηγορία σώτ

ορ&οδόβων, ονομάζεται. Ούτος σ-υυαΒ'χα-^ί μίαν Έ,χ,κλ»•

χηας-ικίω ϊζ-ο&αν , ><7το τ»* οποία» ολίγα τίνα πμ&χΐΛ

0•ύ){«ντΛΐΛ

Ε' χ £ ά <τ £ ι ς.

ΦιΧο&ΟΌρ^'ΐον Ε'χκλΐΐα•ια?ικγί ϊςοξ}α , «ζίδοθ» » ^α-

ηρ ά> Υζ,νίβρχ. τω 1643• «ί 4• ϊ*ϊββ"• πο'Αχ ϊο-φαλμζνιιΐ .

— Ε^έδοθ» ά> Ι1α&.ο•<οις > ^ςύ ο* Κανταβ&γίχ 'μιτα

νίς » ΘεοΒωρίτΟν η) ίπραν Ε'&χληβ-ιχς; \.ςον-ας> τψ

1673• ^ ΐ720• «? ?£>λ.

Ν

Page 149: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Η5

ΗΗΗΔ.

. Ό Α Τ Μ Π Ι Ο Δ Λ Ρ Ο Σ,

Μίΐα το 42.5*

ΚζΛνμπιοΰίϋροζ , ίγζννή$» &ις πχς Θήβας •ης Λ/γόπτν ,

«7^κ Πο/Μ7»ς, Χημικός, Ί$ί ϊϊο&χος , ος-ις απίτάλη <ζιφίσ•«

βνς Όψος ην ΒΛ<ηλίχ ι5^ Οίνων Δοναπν τω \\ι. ?τ« .

Χυυυίγρα^,β δδ >£ μία* ΓατικΙω ΐςο&αν άρχομοννιν "&π? π

402. χ) λήγαο-χν μίχζΛ » 425• «'? ΙΒ'• βιβλία > ίξ «?

μί&χ,οά ΐκλογαά Ό>^^ τω Φωτίω άπεο-ω^ηα-κ* .

Ε'' Χ £ Ο «Γ Ι Ι £ .

Ε^ίδίθίίίτα» ο# τ/ί « ΣυλβνργΙν Χνί^ογρ ■?$ ελααηνωρ

νωμαϊκων ϊςο&κων , η/μ- Γ. σ•«λ^. 853•

Καί «ς ιας ί'κλο^ας ^ ϊτιριχωρ της Κυζχντίΰος , Φ/λ.

λαββεου , <Γίλ. ι.•

ΗΗΗΔΙ.

Ζ XI 2 Ι Μ Ο Σ.

Μετά το 425•

*ί τώ Κανςαντιν&πολιν ' «ζ» «ζ ™" «^ χα/ρο»» οσ« £

τ. π. κ

Page 150: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Τ46 ΖΩΣΙΜΟΣ.

ο Ο λυμπιεΰχρος , σ•υαΐί^ΡΛ•1.09 όμως μιτα ταύτα • Ενομυ»

ν * • < ' » ' γ » »« / * ' ν_ιύ?ΤΌ αυτόν μια* ΑοτΌχρατορ ιχ'χα Ις-οβ^α*», αρχομζννν ύτη

ης χιόνας 7» κοάσ-αρος Αόγί,ς-χ , κ) λήγχατα» μί%& τ* 410•

β7κς κιό Χρ. ο» >ϊ αχαφίρα ρητώς π* Ολυμπιό%ωρον (α) .

Και κτ&δκ ό Φώτιος ίκ τκτκ τα Συγγράμματος δον αΜ^ΛΗΤί

©^/α3•Ο75ρ0;' , ΟίΓΟ* *} 705 ί"/Λ> Γαζί Γ£Μ , φαΙνίΤΧΙ ΟΤΙ &νβΙ Ζ1•

πλις ' μ Όλον ύητο μας δ/δ« ι>ά χαταλάβωμζ» οτι ο Ζ»«•

«ος Εα* σ-^χ/τρα-νΐί Η? χει1 νόνην' κ) ιχομ&> αίτια» να. σνμ•

πίραχωμον , οτι πολύ, μβτα ταύτα σ-ι/^έ^Λψ0*», ο* ω α»«<ρί-

ρκ ;7?£/ τί Χρν&αργνρον , εΐσαχ^οντος •ώπ 7* Κωνία;-

τ/νου, κ) κατ ΐχίίνας τζζ '&ονας τ» Ζλχγ/Μ* 6ίςαλ«ρθ&*-

τος , 03"«ρ δ/α τ» Α νας•α<ην ίγονίτο . Ο ΖωσΊμος λοιπόν %•

ΐΒρίπι να. 7*3•» •2^< το πλος τ»» τ» πίμπτχ αιώνος , αι

αί'7» «' πΐ&χοπη δο» εΐσ-ίφρϊκταν -ώπ ^ο*»ς χ&ρες ι καθα;

ψΑίηται. Ο' Φ&τ/σς λε^« , βτ/ η ϊςοζΐ* τκ Ευνύτττ/ίί/

α»τί^ζΛ(ρ« π πίζιατότίρον μίρος &το τνν Ζωο-ιμον , ίχαμί*

ό'μως ταύτας ΰυω §χδσ'σ•«ς , οθον <ηροΧλ5ί το όνομα. 1 07&

ρια νεα . Το τίΛος. 7ίΓ Ότρίΰτα , ^α} « α'ρ^Μ τ» δ^ϋτερκ /3(•

/δλ/« λοιπά. Κατά τκς κατΗ^β&ιας ό/7« τ&ί ΊΒροταπτΗτα

ίμιλεί λη-Ιομίρως κατά ι"$ Χζ/πανων Βαο-ιλίων . Ααιαι•

κλαυιος ΐ%ιως εις οία ζεχω&ς-ον όπερ αύτκ Συγ^αμμα π/

υπεραιτπιζιται , δ/Λ 7» οποίου ό πεπυκνομζνος ττν νίν ίί

ϊί Μοιίιβ Ιβ νβγβΓ (/3) δο# πληροφορείται .

Έ' Χ 3 6 <Τ £ Ι ς.

Ζω&ίβον 1'ς-οριαίρ βιβλία ς-'. ΐζιΐό^α υπο Φρ/δ. Συλ-

βχρ^ι^ μετά των ίλαοχοναν Ρωμαϊκών ΐς-ο&χων ον' τα Γ1•

η'μ• ο~ιλ. 623.

Ζοίΐτηι ΗΪ5ΓΟΓΪ3 ηον3. ί^ίδο'θ» ζί Ο'ζανία. τφ 1679•

•£) 7&Γ 17 1 3• **ί 8. ο# Ιί^ μιτά ο-κμαωμάτων ύπο Χ^Γ»•

^ο'ροϋ Κιλλα&αυ .

(*^ Βζ/ίλ/'ί» Ε'.

Χ

Page 151: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*47

ΗΗΗΔΙΙ.

ΚΛΕΟΜΗΔΗΣ.

ΤΙίζ} τω 42.7•

•"■Λιβμιίδίΐί ας τω» Κςρονόμων τάαπτια •ώ?οχ τ« Καο•7τά~

ρ* Π<ίί,κ?ρ (α) χαζά τχΐΌν πΥ •£ονον , Λ/λ,ο/ δί π»» θ«λ«-

«•/)> ί'£ ΖΛαίΐ/τΙ&ς π&λααότΐρον τ« ϋτολίμοάα , ί7Γ«δ« ^

«£ 7β Σύγ^αμμάτα δο* α»α?ί'ρ« τελείως ην ΪΙπλίμοΰοι/ .

Πί£/ τ« γονας τα >£ 7»ς ττατε/δβς» ϋ'δον 6'£όΙρ£>μο*' . Σ&-

^6Γαί ^ί) τ»» ϋ£/>ζ κνχλιχηϊ δ-εωρίαχ μετεώρων

Βιβλία. Β'.

Ε' Χ ί Ο (Γ ί / ί.

Κλεομκίου ανχλιχύότ βιβ. Β'. ίξιδσ'θ» ο# Π«£*-

«■/β/ς τω 1559• **5 4•

Κοκ ο* Βαο-ιΧίΛ τω 1585• £*ζ 8.

Οεοπκ&ί ιηείεοΓ» Ε'^λ. Αλτ. ίξβδόθ. ύπο ΚοΒβΓίο Β»Ι-

ίοκο , Μ Βκρδί^αλ»! τώ 1605• «5 4•

(«) Ζη ΕΐΐϊβΦηΐ. Λίίτβηαη, ρι η.

Page 152: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

1 /

1*8

ν

ΗΗΗΔΙΙΙ.

Π Α Λ Λ Α Δ Ι Ο Σ.

Έ\α'. ^ 3^7• φατίθ. προ τ* 43 *•

■*• Ια^αδ/βς ί'χ Γαλατίας , τω εΐκος-ω ίτει τ»ς ηλικίας κ,

57θθ•»νας τκ* μοναχικίω ζωΐυυ , α»ίχ_ΐν(>ησ•α> εις τας ΐρήμαζ

της Α'λέζαΛροίας , ^ «ς π*; μοί'Λς γ^Γ Α<ηοΐ7Β>ί' , ο#&Λ

(ττιμείνας ΐννία Αβάνας , )£ ά&ζνήίτας ύνεςρί•\.θι> εις τΐώ

Παλαις'ινΙιυ . ΝΙίπζζύ των ΰιΰχτκάλωτχ «τον χ) Ευαί^ξίος ό

(κ τη Τΐόντα , >£ δ*α τ»τϋ ο ΓΐΛ^αδ/ος ύπαπίτζ* εις ΰ'/Τί•

•φ/α* , οτ/ α'χολ«θ2ο•ϊ τ^λ δ/δΛβτχαλ/α» τοί Ω'ριγαίον; .

Ιωοίναςό Χρνο-οϊομος Ιχωρ μιτ' αύτπ μιγάλίω φιλία»)

•ην <αφο(χήρι<ΓΖΛ> Ε π ίο•κόπον ης Έίλζναττολίως της Β/θ^ι/α;

τα 4°°• *ΤΡ* • β'λθβ» £« «ς »κ Ν'σζτωια της Γαλατίας &'

7τί^α»αι ίκέί >®ρο τ»ς ο* Ε φίσ-ω Σ^ο'ο» .

Σ υ γ γ 9 α μ μ α τα .

φ-'ροη-α* ώϊ-σ το όνομα τ» Πα2λαδ7ν Α'. ) αϋ Σΰγ^ςαμμΛ

πί&ίχον τ»ς /δ /«ς 7^ Μ?;'«^λΪγ χ) Μο*α£»ο*&ίί' τ» αϊϋ•ης

7», το κοινώς λβγόμονον Ιστορία Λα,νΰά'ιχ,η, η Λαν•

&άϊκ6γ <αφος τίνα Ααυσον αζιωματικον Θίεδοον'» τ« ιι/•

*ρ» , τω 4^0• «?■« • Παρατηρείται ϊν τοις χειρο^ζάφοις μ'ιΛ

μίγάλη "διαφορά , ά'/&α με» 'έχαοΊ πίριατόπρα , α)λ\α ^

, ολιγωτερα κιφάλαια, ^ μαλις-α. ο τ« Η'ρακλ«δ« ΤΙαρα-

%&ιο•ος , ε\%ωρε\ εις τά ττί^ατο ττρα κεφ,ζλοαα . Β'. ) ,^α-

Ο^ογοί στερϊ βιοτηϊ 1ωάτγου του Χρυσοο-τόβον , α

' 7Β «ίαί άμφιβολον , £ « αμφιβολία '6%ι-νι&ζεται εις τυι*

χρονολογία» . Γ'. ) 77£/>/ Γν&ώτ και Βρα^μάγωτ . Ο'-

μαίως >(α) τατν άμφιβχ$\ίται , δ/ΰ'τ* δο» 'ίχομζν κάμμία»

αιτία» να το ^χπνο'ωτωμ.ον «ς πι;• Πα^^/^ ,

Page 153: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ ΤΟΥ 431• χ49

Ε' Χ <ί 0 (Γ ί ί $,

Παλλαδίου , ϊςοεία Αχνο-χϊκ* ΡβΙΙαάΊΙ ΗΪ5ίοπ» ΙβΜ-

$3ΐςα , ί0ίΒοθ« Ε'^ν. Λατ. ύπο ϊωχίνχ Μίαρσ-ία ο* Λνγ-

ύόνω τω ι6ι6. &ς 4• Κοά α> τα/ς Β/βλ/ο5ήχΛΐς των Πλ-

Τίραν .

Παλλαδίου Βίος Ϋωχν. τ« Χρυιτοςομα ? βςίδοθι» ιί^σ

Ε'. Β/>ότ<* ο# Παξ^τ/ο/ς τ« 173^• «'? 4•

Παλλαδίου Πί^ζ ΐν^Λν ^ Βρχχμχνων , ίξίδόθΉ ώτο

Ι. Καμ6ρ*£*8 ο* Λ«%},/λ οκτώ αοτ« Γνωμολογικω ο# ο*ίλ.

ιιβ. 253• $ 302•

Ε τ/ ο* Λοιδρα £οικΗηί> τ£ 1 668. £ΐς 4•

ΗΗΗΔΙΙΙΙ.

Σ Τ Ν Ε Σ Ι Ο Σ.

Α'ττε'θου'ε τω 43 Γ•

2*νι>ί<Γΐος 6 &χυμχ<τ/$ς , §Υο*ρ«θ» «ς τί«) Κνρ«%^υ 7»ς Αι-

^'ζγτη , ό£ '&ίΐΓ-ήμων ^ονίων καταγόμενος ' ων δί »«. φνσ-ίωζ

βνχ//»5"Λ7ος , Λ> %τήτη1)ειαπχτΌς κατά την ναν , «ς βλ/γον χαατ

ρο» υνίρίΙδοΛΜΊι/Μσ-ί ^ΐ» ϊττίΰε-ίζχτΌ «ς* τκ ίγκοκΑιχ μχ-

θ»'μα7», 7Γ$&βΰϊΐτνς γονόμζνας Ιιχ' τ? »ζ Ρμττ>»»χμ<; , ^Μ

ΠοΛΜτ/κϊς . Μίπ» ταοία χνίλδων &ς Α'λίζουίΰρεαΜ ί<3•Λ

%» τίπ ό 5ρόη>ς £$ Μχο-ων , ννωιζ&ζχτο μίτ αυτών τήν τβ

φιλοο-οφ/αν λ) τΐ/ν μχ^γιμχτιχ,ίιυ , 6Ηφί>Λ»ς ^^ομονος Τ-

Τβτ/ας τ»ς ΤΓί&κλίχς ίκείνας £ 7Γί7τχι^ώμζν»ς ΐΙλχττύΠΐΐΛς

γυναικός ; Κ*ί «ς ταυτην τίυυ Φ/λοσ-οβ/'α* ο Σ άγονος ί«δο-

τς ό'λος γονόμανος , ΐ'δροχώ'ρνα-β τόσον , <Ζς-« ϊ^χρατ» τ«ο-

3»ς τνν ΐαυτνν του άπικατίς-η^β , »£$ Πλαπΰί' αλλο^ β/Γίδ**•

χ^ΐ/'ίπ, ο^ΐΑίχφίπαν φιλοσοφία τε >£ άριτ} • Τοιντνς ϊί α^ ,

/

Page 154: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

150 Σ Υ Ν Ε Σ I Ο 2.

Τ&Γ ϊ<8φοβαλον τον %>τήσ·χοπιχο» 5ρόνον , αλλ* δο* η3·6? ί >β

τον δίχθίί δ/α >-<£ μιί ΰποπία-γ «ς τίς ύπαχοηζ

της θ'ρθοδο'£» Π/5·ϊΑ>ς , μάλι?α ϊχων γυνούχα , δο* η3"«-

λ$ νά βια&η νά τΐώ παραιτήσ-γ , άΤ&ά μήτε πάλιν χρ'υφίως,

άς μοιχός, νά μίγνυταΛ μίτ αύτης, χ) φιλοπαχγμων ^ &· φι-

λοχυνηγος ων , δαί «θίλί μήκ τη τοιαύτα να ΓίρκθίΓ , % μα-

λ/ς-α μ» ων πληροφορημένος π$Ζλ ™>ζ αίας-άσ-ιως τψ νιχρωΡ)

3ο» «θίλί νά δίχθ>Γ το τοιχτον Ιόγμα , ϊπειίη *) ή φιλοβ-ο·

(ρ'ι&τα τον ΐ%ΙΙαο·χί ι/λ ςοχάζητκχ το σώμα ως μίαν φυλά·

χίω της -\>νχης , εΐς το οπο~ιον ή \νχη ητον συωΰ&εμζ*)! ' Χ)

2ια νά μη φανη -\,&ϊης «ς τίω φιλοσοφία» τα, δοί ιΰίχιη

το ϊ^ϋισχοπιχον αξίωμα , ο» σσ·ίι> «' Εχχλητία δα» τ&Γ ίδ/§ί

τα ς τοιαύτας ίλά,^βζίας (α). Συ-γχατανέίο'αα·α δί ΗΕχχλΗ-

β·/α «ς τα ζητήματα τα, χ) χατα3-«δ·«ς ώτα τ« Ε πιτχότη

·ϊ»ς Α'λίξα#δρβας Θιοφίλα , ΐβαπτί&η τύ 410. ίτ« , ^β-

%&&&εις νπ' αόκ χ) Ε'πίσ-χοπος, νχί τϋς Κνρήνης , *&*

τ»ς Πτολιμα/δος , βτ» ^ ας «ρ^ζ«ρ<ίΰς άπίπληρωνι Όρο·

&ύμως τη τη Ε'πιρχίπχ ^ί'«, πιτ&νας ^α) «ς το πι&»

Κ'να?άα·ίως . Ο' 3αίατίς τα ίζν μας άναι γνως-ος , νυμτη-

ψάχνεται ομως , ογ/ μβταν το 43°· β*-51 δο* *ν* π^*ον , ί^«-

δ» ^ομ β άΐΐλφός τα Εύόπτιος 6 ο^ιάοΌχος τβ Βρόνα τα ην»

πάρων «ΐς ην ίν Εφίβτω Σύνολον τά 43 1· *Γίί Χ%Αί*.'

Συγγράμματα.

Τα Συγγράμματα » Σωυίτία , *) /δ/α/τ8ρ6;ς βκ' Έ,'πιςΌλαΐ

0-χαΛ/α», ο<ς ων μόνον οι ι μνοι &ο~ιν αχηματίΐοι , )^ τλ»-

ρ«ς τίς Οί>'αλο*τζαΐ'>)ς πιπλαο-μοίηί θρχο"κ«ας Ο/ίί-

λο^« /ί*ί*ος » (^) οτ/ τα Λ^α^Μτα' » παζίι'α , τ« «χ τ»;

(*) Ι"!"· Ιθ5· «¥>ίί ι»*" αϊίλφίνΐν Ε'ιτίΐ-ΟλΙυ! .

(/?) Ι"<Γ« ίτίβ» ιαύτ»! τίβ σημΗ&σι* τί Γ. Βκ-τίίτ» ιι*' ™*"

λΙΤ<ϊ Ε'χΧλ»«Γ. Γϊ·ί/>. ΙΒ^*· Α'. ο·ίλ.. 20^.

(}-) Επ τίϊ» «ι^ί* "βι» άίίλφόν όι 10). Έ,'τιτβΚιΙν»

Page 155: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ 431· '5ΐ

Φιλοτοφ/χς %ζν »θίλί νχ τα άρννι^γ , ^ «*

«ρβν , Ότι ο Σι/Μίσχος δο* ο·νχ)ί^χ-\,( μόνον Όγ\ν άρχηρχ·

τά,οΊΛ , λ'^λ χ) μιτα τηΥ άρχκρχτ&ίχ* , >ύ «ς («ο* φιλόσοφος

Ιφρονασε 7» φιλτόφων , &ς δί «ρ^ίρίϋς αποπλήρωνε τα

•ηίς άρχίίραβ'ωΰης τα %>ίν\ . Τα β-ωζόμ&χ ήτα Συγ·)ζχμμχτα

όνο* .

Α'. Περί Βασιλεία* , αίρυι ΑρχάοΊον τον Αυτο

κράτορα όνας λόγος, τον όποΊον ως <αφεο·βνς των Κυρη-

νχιων <ϊ%ιφώνϊΐο~8 ηνρός τον ΑυτΌχρχτορχ ττβ 397· *Τ&1

Β'. ,άίων , η ζΐερί τη/ χα&' αντόν διαγωγή/ . Τί

το τυΛΗχάφη τ&Γ 4°4· ολ',γον 'ΰςιρον τα γάμα τα , &νχι

οία ΐγκοόμιον ΐΐ'χΐΊχωτατον ίΐς τΐυϊ ίλίί^ΐρχν πχιΖ<πχν φι-

λοιτοφΊαν , ό* ω σ·υμβαλ&& ι£ τον ψντα, «ς τον οποίον ί?-

χβ ^χτας ελπίδας .

Γ'. Φαλάκρα/ εγκωβίοτ . Ύατο ανηγράφη οναντίον

&ς ε χήνα ια το'ς Κΰ/,ινις ϊγκωμία Δίωνος τη Χρυσ-ος-όμα .

Δ'. Περί Προτοία/ η Αιγν&τιο/ , μ'ιχ παράς-ασις

των ΰνςυχιων τη πάλαια χχιρα , ·υ33Ό το %νμχ τα ΟτίζΑ-

δος , Τΐ/φ&υ'βζ .

Ε'. Ο'ριλία ετ Πανηγύρει , ίτ» 3*<ίζ δϊΐ τιμαν τχς

έορτάς , ς..- φ ^ «^Μ^βε^χι» τ/; <%Ηγ*ο·ις τα 8. εΰαφιχίου

η 75· Φαλμ* ·

5"'. Περί ΕτνσΐνίΦΤ . τατο συΜεγρχφη <Βφός τΙιΑ δ/δα-

(τχαλ/ατα* » Ύ'πχτι'α» . Ν/χυρόρας ο Γρ^ορϋ:; α-αυί'ρ^α-φβ*

«ς τ«70 υπόμνημα »

Ζ'. Εαιι&τολαι , Έίχατον πεντήκοντα εζ .

Η'. Ο'μιλίχ παΛυχίος (ϊς τΐιυ Υοίνηατιν του Χ&εγβ.

Θ'. Αημηγορία (κφ.ωνη$Ηο·α τλΓ 412· τ^ μ*"γΙζΜ

βαρβα&κίω ΖτήΙρομήν .

ϊ. Αημηγορία ϊγκωμιχςηι* <®ρος Α'νυτιον .

ΙΑ'. Περί. του Μ<όρον τ* Αϊρολαβί* <αρος Ώχιωνιον ,

399· */πι? ·

ΙΒ'. Τ'μτοι Ανριτωϊ δέκα.

Page 156: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

15* Σ Τ Ν Ε Σ Ι Ο 2.

Ε' χ ί ο' (Γ π 5 ,

Σννείτιου η Κυρηναΐχ . Πί&ί βασιλείας <αρόζ Α'ρχάϊ/οτ

τον Αυπκράτ. Φαλάκρας ΐγκωμιον . Π?£/ Προνοίας , » Α/•

^κττ/ος , Δημνγο&α Εγκαμιας-ικ» . Π?&ί Ενυπνίων , μ»«

7» τυ Υπομνήματος, ^ Ε'πιςολαί' ίζίίό^αταβ το πρώτο*

Έ.?λαυις•ι , ?χ των Βασιλικών Κωΰήκων , ον Παζ/χτίοις ι$

155 ?• *ςψνΚ^

Σντείτιον η ΚυρΙυυαάχ τα σωζόμενα άπαντα, Β%ίΰβ$Η•>

σα» το ύά,προν Ε'Τλνινο-Αατινις-ϊ μ%τά των η Διονυσία Ιϊα-

ϊβο/« σνιμ&ιωσίων , ς* |Λ*τΐίτ/α τ&Γ ι6ΐ2. «ς φιίλ. Αύτ» »

«χδοονς μεΐΐτυπω^νι αιίτοθ/, τ&Γ 1631. $ 1633. χ) 164Ο.

α*<ίυ τ/;Ός <®ρο&ήχ.γ\ς, «'ς τ&λ πλώτχίαΜ Όφοσίτΐ^ασα» ^

τα τ» Κο£/2&« Ι'βροτολνμαν Συγγράμματα .

. Συνισιου — Δίων « ττί£^ ζ?ς χαθ-' αυτϋ ν διαγωγής , μίτ»

των «ΤΗμέίωβ-ίων 7κ ΪΙαπχυίν , ί^ίδσ'3» ορ 7&ί Πρβοιμίω Δίων

νθζ τα Χρυσος-όμα, ον Πα&σίβις τ4 1604.

^— Α.'^οζττ/ος , $ πιο) Προνοίας, μίτα των σαμαάσιων

Εσρομι'α ν'αίιγγις}*• ϊζΐ%ό%γι ο* Βανίλια , τω 1557• **ί

δ. «®^βίλ τω ΙωαΥ. Ο'πο&νω .

— Πί£^ Ενυπνίων, εζιΰόδη ον Βζνετία Ε'ϊ&χΓ/ς-/ , μι•

τα των τ« Αρπ?μ/δωρ« , τ£ 15 1 8. «ς 8. 3ταρα τω Ανλδί».

— Πί£< Ε'νυπρίων, βξιΰό5>ι ^ ο* Λατετ'ια ΰπο Φί$.

Μίρίλλ/'* τω 1586. «ς 8.

--- Είτ/ς-ολα/, εζίΰό&νσ-α» Ε'^ανιτι α» γ.γ νζπΐ » Α'λ••

ο» Σί/^ο^Η των Ε'Ααν/χαν Ε'πις-ολών , τω 1499• ό* Βί•

ν?τ/α .

•-■^Ε'^ανολατινιςί ϊζι§ό&. ο» Τνν'ίβρα, ον' τρ "ΣυΆο-

γγ των Ε'^ννικάν Ε'πις-ολων τω ι6θ6. εις φΰλ.

--* Ε ζεοοδΐΐσαν ίτι ιδίως μετά των σ-ϊΐμ&ιώο-ίων Φραγ'

γ/σ-κου η Πο'ρτ* ς* Πα^τιοις παρά, τω Κλ. Μορίλλου ,

τψ ιβοζ. &ς 8.

--- Εντ/^ο*' Β/ΰΛ* ης Α'*ξΓε<α?, Ε%χνιτι μετά. των

Σχολίων τ» ΔιΙασκάλχ Νβοφΰτχ, ϊζίΙό^ΥΐοΌΛ ύπο Γρ^ο-

&Κ Γίρο^/αχβ'ν» » ΚωνΓαΐ'τα, τ£ 1792•

"V

Page 157: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

153

ΗΗΗΔΠ.

ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΟΣ.

Α'ιτεθα^ε ττρο τ»

ϊϊ-ολυχζόνιος , «το* ^το τία) Σί/ε/α* 7»ς Αντιοχείας ,

«'δίλρσς Θίοδαρ* τί* Μα^κίζ-Μίν , λ)ρ δβν άσ-κητης αϊίβνι εις

ην &%ιτΆθπικο» Κρίνον της Ατταμείας τω \\ Ο. 'ίτει , το;» σ-

ποϊον μετά χ,λε'χς δ/α τίς πολυμάθειας λ) ώγλωττι'ας τα

εποίκησε , ^κ'σ*ας χαδαρον ^ αμωμον β'ιον . Α πήλθαν ίζ

αά^ρώπων ίδρο τ»ς -ο* Έ'φίνω Σοί/^δκ , δ/οτ/ ό δ/αδο^σς

βιί» ΑλίζίαΰρΟς ου ταύτγ ϋπεγρα-^ε . "Σώζονται* ΰττο το

ονόματι τ»» μεζ/κά τεμάχια εκ τής έξηγναπως εις τΖαί Σ«-

ρα* « Γα/δ, ^ α"<*ζ ιψόλογος εις τυν ΐ'ωβ' με&κα εις

τας ΪΙαροιμ/ας ι, εις τον Χερεμια» , ;Ε'£?χ/»λ , Δχν/Μλ , ^

#ΐς 70 (τμα Α σ-μάτων , τα ο^-οΤα ί'£ίδόθ"»3·α* υπο ϊωάν,

ΜεαραΊχ Λβ'ΰδα τα 1617· μετά τγις τ» Έΰσ-εβι'α^ ^

Ί-ί^οί εζγΐ'ϊ'Υΐσεως εις το κ]<τμα, ^ ο<! Γοττιγγία ταί

1738. «ς 4· ίπ ϋϊνκΐ Οπο \ναΗι·εηάοπ ε Μβάϊυιίοηί&υϊ <ίβ

ιΚϋΓΓβςιίοηβ , 5ρβ«*πιη )οΙ»ί.

Page 158: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

154

I

ΗΗΗΔΠΙ.

Θ Ε Ο Δ Ο Τ Ο Σ.

. Πες> το 431·

ΘίόδοΤΒζ, ( £χι ως τω Γοναΰίω Οίοϊωρος ) . νπον Ε'-

πίσ-χοπος ης ο* Ταλατΐψ Αγκυρας , ος·/ς νγων'ι&ϊτ θερ

μώς τ» ΝίΓοε/κ ο·! τϊ Ε'φίσ·^ "Συνόλω τω

2τ« . "Σώζοντα* 78» μι&χχι Ο'μιλίχι $χ$ο$εϊο·αχ α! 70/;

Σι^οδ/χο/ίς , ι£ «' κατά » ΝίΓο&ί'* /'δ/«ς ο» ΪΙαΖίτίοις τω

ΐ66ζ. &ς 8.

I

ΗΗΗΔΠΙΙ.

2ΛΚΡΑΤΗ2.

Πεζ>ί το 439·

Σωκράτης , ί^ον^'θ» ο* Κωνς-ουντιναττόλΗ τφ 380. «τ«,

δ/δα^θείς τ£μ) Γραμμχτιχ,Ιιυ ύττότΐ η Αμμώνια Ε'^α-

δ/» 7ωί> Εθνικών , ο; τ/νίς χλγ' ίχείννς ης ^,όνχς ιΐλθον β-

^"0 τ&ϋ Α'λίξα»δρ«α* «ζ ΚωνςαΛτινΗπολιν , ύπο η Σο-

φίίΌΐ; Τρή»ίλ« τώχ) Ρ'ητοΖΜΐΙϋυ' . Οίλαατ/ν οτι ίβημχτκτ»

"Συνήγορος, δ/ 3 $ τ^! *δόθ» π όνομα Ί2χολας·ιχ.ος , μ' ό

λον οτ/ «ς »ς πάλ/ΜΗς δον ώ'&ιβτκΓΟί ηττβ 7β &η$ι>ν»·

0£π?ς βΉΛ»ί}<ρύί·>{.ον ϊςΌζ}α» Ε'χχλντιας·ιχ.!α> , ^ (παινείται

%ΐα τίκ» 'έπιμίλααΜ ία 7Γ6&σϊόπρον »ς τώμ ο*

Page 159: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 439· *55

πιίαν Χςο&'Λ» συνί·)ζα-\.ι <ορος τιν* Θεόΰωρον , τον οποίον

>φ ιερόν Θεον αΫ&ροοκογ ονόμαζα. ΪΙαρανιρννται μ(-

&κχ σφάλματα θίς τϊιν ϊςΌ&αυν ηυ , ιά οποίΑ ο Σωκρά

της φαίνεται οτι δε* τα ίπαραήρνιτ&> , άκολα^πήσας τ/«ϊ

γνωμίοι τη Μακι^ον/ανα Σαβίνα , 7α οποία βέβαια α* τζκ

»Φ^557»ρ«<Γβ , χηί έ^ιδ/βρθ'Λ^ί , χ«θα; φαίνεται «ς

ποΤ&ά .

κ ^ ο «· £ ι

Σωχράνονί ϊςο^ας Ε'κχλΜίΓ/ΛΓ/χϊς , βιβλία Εν£, *·

ςίδοθ»β·«# 7ο ιορωτον μετά η Έύατεβία τω 1544· 0,1 Πλ-

&<τίοις , «'< φύλ. <3)^!, Ρ'ο/3. Στεφανω .

ΣούκράτοΌ! , Ερρείον, και Σ(ο]ομέΎον , Ε'χχλ»-

ϊτιας-ϊχη ϊς-οίΐΛ) ϊζεο'05» Ε'/&. Λατ. μ<τ<χ α-ημ&ιωτ. τοί>

Ερ'ρ'/χΗ Βχλεα-ία , ιίβ-β Γχλιελμου Ρι&αΊγγ. ΚακΙ'ιηχ, ο»

Καυνταβ&γία , τω 1720. *»ς Ρ&'λ. ,

* _ |

ΗΗΗΔΠΙΙΙ. ;

Κ ϊ Ρ I Λ Λ Ο Σ.

Α'ττε'θ. χατα το 444·

Κ,^^ος, «70^ αίίφος β&ιλφίς Θίοφίλν Ε'^κτΛοπου

Α'λεζαρδρείας , "&το Λ* οποίον χ) ίδ/δαχθ» βις τ&ο «οτ#-

τβ τ» , 63τ«7α δί μίτ* μ/α» άρκετίώ %ιατζ^βΙια) μίτα τ^Γ

Μονχχαν ο» τϊί Ν/Γ&ί'α , «λθβ ^ί#τβ τ» 7» βς τίω (V

ΧαλχηδβΜ τϊς Δρι/ος Σα-όοδο»» , «ς τώχ) οποία» ό Θεόφιλος

ανέβαλε η 5ρόνχ ην Χρνο-ός-ομρν , χ) ?^/« δ/αδο^ίς ^

Γαϋηχ 7» θρο'"* τίς Α'λ6^α*δρ«Λί , χ) της οζόνιπς Τ£

τα , πίζ). της οποίας μεταξύ των ποίλων αΤλαν , ο κατα\

πίν Ι'αΰχίων ΰιωγμος , χ) οί ο» Α λί£αιδρ«Λ $«>>ο/ ί&ααρ»

Page 160: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*5* Κ Τ Ρ Γ Λ Λ Ο 2.

τυρΐίν (α)· Κατατρ(χ&Μς δί υπό τ$ Νί?·ο2ίΛ*α/, ^ του

θρ5ί>« Γ*ρ«θ«ς , μίπχ&ζί&Η ^ιχφόρας τρόπας , >9 ο-υ^ικρο·

9»σ-? τη* ο* Ε'φβιτω Συνοΰον , τω 43 *· οποίας ^ «ροί-

. δρος Μ7Β?, χατκχς)νας ην Νίτό&ον , οίε Ιω&ίνίω τζι

Αντιοχείας «ς μπάλας ί&ΰας κ) μΊιτος «λθί, τπν ό/το/ο»

ϊ/« 7ΐ£* η Αυηχρα'τορος <®γί<τβ%ων εις φυλαχίιο έβαλβ , ^α)

ίίί/τϊ'ρο» Σ-χυοδίΓ χατά τϊί ϊωαίνχ, λοιπών τας Ανατο

λάς Ε 7Γ/σ·Κ*7Γά>ν (ΓίαΚκρότΗΟΌν , Λ^' « Σ'^Όδθζ κλώύθίρ&ίΓί

ην 1 ωαυίνίαι > κ) τω ίΰωχί ην 5ρονον τα « Ο' Αυτοκράτωρ β-

^η'γ« »-λ οΊαλλάξνι η μιταζύ αυτών χρυφόν μΚτος , α/& ί'·

Γαθ» βδ[/Λα7ΓΓ, μ*χ& της πλάτης αιίτί.

Συγγράμματα.

Ο "Κατάλογος των η Κυ&)λ.χ Χυγ-χαμμάτων αναβαΙνα

(*9χ& των 154· Έ-ν^'χαμματίων , ίξ ων ΙΟ. εΐιτιν αμ$ι-

βαΤ&όμϊνα , (0) Μιτοίζύ τύτων ά&5μέίτΛΐ % η Γλακνά^.0^

η οποίορ ο Αάμπίος ϊξί'δαχζν .

/ Ε' κ ^ © α- ε ι ζ .

Κ.νρϊλλου Α'λιξχιίο'ρείας τα ο-ωζσμενα . 5. Ογπ11ί ΑΙί·

χζηά. ΟρεΓ3 , ό^ίδόθ» ε* Αουτετία των ΤΙα&ο-ίων υπβ

ϊωάν. Α'ϋ/ίίρη* |0Λη> ΑιώδΓίί ε* τίσχαρσι Ύόμοις «ς φο'λ;

τ£ 1638.

€ίοτΊ1>»5 εοΙΙβαα, ίη Λοΐα 55. Ληιν. ρ. 849. Χ. ΕΙΙ. ά\ι Ρίη .

Νοκν. Β'ώΓιοΐΙ). Τοϊπ- IV. ΡαΒτΊααί Β. Ο. τόμ. Η. σι\-

(β) Α! Θ. Ο'μιΚίΜ <Γ»λ, β; ίο ν Ι'ιμμίαν ) ύτινκ «σϊ «ΙΩ'φ*

Page 161: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

357

χΗΗΗΔΠΙΙΠ.

ΪΙ Ρ Ο Κ Λ Ο Σ.

Α'ττεθ. τω 44^* ί 447•

ΙΙ,.όχ.λος, Ιταν *χτ άρχα\ 3**^ Γ*λ/« ηΧρντοςόμν*

'%) μιτα ταύτα Νοτά&ος τ* Ε'πιο-κότΓα τΙς ΚΙ>ζ?**τιν*7Γ0-

λίΛ*ς Α'ττιχ.* έβνμχτκτζ» , βΓ'ί ΛΤΛ^νάτΙί» > Οΐάχονον , £ .

<®ϊί(ϊβΰπρον τον ίχαροτόνασ-αΤ) ό §* δ/αδοχος » Αττικού

Σισίνιοζ τω 42.6. τον ΐχ^ροτόνατον Έΐττίο~Άοπον τκς Κυς< χ* ,

μθ>0

£ οι Κυζικινο) &χον ίκλίζΐΙ α^οντιν* Δ^λίΛΛτιον χλΑ*-.

ιννο» , οθοο ίμ*να> ν» Κωνς-α*τινχπόλ<Η νκτυχχζων . Η *•

ρίτκ'τκ μίΓ* τκίπ* , χ) η 7Γθλνμχ5<ΗΧ τη <!%«7Γλω$η τία-09

«ς τ»» λαον . ώ'?-ί ίίίτα τίω) «κβ*λ(ο* » Νί7βε«« , Ε π; <τ-

χοτδν τίϊς Κων~α»ηνα7Γθλίω; τον ΐ^φιαΌ» , τ?* τ5'*• α/)7

ι'ττβϊ» τόη Ϊΐ9ρί7η να. <®ρ>τιμη5$ ο Μχζιμιανοζ , ο ΤΙρό•

χλος αίίβνι εις τον δρόνο» μ?τα ην διωχην τπτα τω 434•

$ ίπο'ιμαχί την Β'χκλνκΓ/α* τ» Χ£ΧΓ» μί ότιότητα κ} δίΧβκο-

ηωίί* μίχ& τ£ 44^• * 447•

2 υ γ γ ρ .α μ μ^ α τ α .

Τ2ν σωζόμζνχ Συγ-χχμμχτα τί Προκλκ ο-υνίς-αχτοχ χυ-

&'«ς &π> 2θ. 0>/λ/*ς, «5Γ«δβ α* «ρβς λ* Ση^β" «ι»

Πρωπμόίρτι/ρΛ 6*ιό* τ« Αρει* . Το δί 2Γίε« »"»5 θείας

Ακηργίας άνχι άμρβχ^ομινον , Β ϊνλίχιτον $ο» β""**-

^α'ρϋ «ί«ς ιί/το τ« Ιϊροχλ*. Κα* #ξ ΕίΓ/5•ΰλί« •

Page 162: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

15$ Π Ρ Ο Κ Λ Ο Σ.

Ε\χ $ ό ρ $ ι ς.

ΤίροαΧον τα β-αζόμανα ο^ίδο'θίΚΓα* αϊ Αχγ$όι>ω τω

1617. «ς 8.

— Εζίδόθκίτα* ϊτι οίΡ'άμ*ι τφ 1630. «ς 4• *Ρ• ΗοκΑ

Β. Ζ2ηη«ί, % αίίτη έιναχ η ζντελΐς-ίρα. «κδοονς.

ΗΗΗΔΔ.

σωζόμενος.

Μετά τχ> 44^•

-ώω^ομ^'ί» μ 2αλα(α«ΐ'»ί ύ'ρμίας Σαζόμ&ος, ίο» ί}-2**

•>»'$»* «ς τΖαί ο* ΚνηψΜ Σαλαμίνα* , ως τίνες ονόματα* ,

«'^οί «ς ία /««ρ» *ί 9* Παλαιή/*)• Γα£»ς . Το εττωνναο»

~Σ^ζθ"ΧαϋαΊΉθ! οππ φί'ρ« /«ας φανέρωνα οτι ΐ^αμάτισα»

Σανήγορος των ο* Κωνς•α*τινχ7τολει Κ&•πι&ων , χαθήίς ι$}

ό /5/βς αίαφερα οτι παυίπτΐ ϊ/β'τ£//3ον «ς 7Ββ Κβ/7»'&!«•

Μ» άχα&ιϊχμαιος ομωζ «ς »70 70 επάγγελμα , ΐτράπη

«ς 70 ο•ϋ}/^Λ<ρ«ρ βιβλία , Λ> ταύτης ης κλίτεως χαρπος

νιναι ή Έ,'κκλνκηας-ιχϊΙ ία ΐς-οζΑΑ, ίίτις αρχετΜ ^ίτο 70)325

«τη μϊχν- *»' 439* 0^7Βς ο'ΐιχιε'χα\ί ιζχότίαι ολίγον 'ύςε•

ρα μετά ιό» Σωκράτίω , χ) αναφέρει ην ΤΙρόκλον ως ^»τβ-

&αυνόνπζ τ&Γ 44^• βθαν 'ϊττεταχ κ) «1/705 μιχρο» μετά ταϋια

να άπίδαχίν .

Ε' κ (ίο <τ ε / ς.

Σα>$ομετον Εχχ.λησ•(α<?ιΐίΗ ϊςοζί» ο5^ί$ο'θ« μι τα1 »

Ενσ-ιβίν ί» ΙΙα&οη'αις 7&Γ 1544* •*'? Φ^• '^β •* Α¥ρθρ»

Page 163: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

159

ΗΗΗΔΔΙ.

Φ ΛΑ Τ Ι Α Ν Ο Σ.

Α'ττί'θίίΐ'ε τω 449•

Ρλαο/ανος ντον <αρίθ"βύτΐρος Ίϋς ον Κων?α»τι»Η7τόλει Ε'χ«

«λχίτ/ας, χ) 7&Γ 44^• Έπ'ιατχοπος τοιντνς <®ι>οίχ£ΐ&&Η ' ί•

ναχτιω^άς δί «ς ην Ευτυχία , τοΥ εχβθκρϊ #) πιν αναθί-

ματιτε, ο~ωυα5ροΙβ'ας μια» ηπιχίω Σαωοΰον ΐΐοταράχοντα

Επιτχόπων' && Ό Ευτυχής μ? η μίτον τ» Εόννχν Χρυ

σάφια , Ί&^β/ίχ.ινήο'ας ην Κνηχραηρα , σΌΛα^ροΊταη τΐιυ

αν Ε'φίσω ΛΜΓ£Ί5"ώΛ Σ^ωοδο^ τ&Γ 449 » Λ$ ""^ οποία* ο

Ευτυχής αθωοθ» , ^ ο Φλανιαυνος άπίβλήδνι , ΟΓ/ξ •ώπί

τωΐ' οπαδών τ£ Ευτυχές χτυπ&Ης $& 7ων πυγμών , »^\

χαταπαικ^άς , μίτη τρ«ς «μίρας άπνιλ^α» όζ αλ&ράπων

ον τ)ί Ύ'ττί&γ νίς Λι/δ/ας. Σάζονται αυτί ΰυω Επ/ς-ολοά ,

μ/α Όρος Αίοντα ην Ε'πκτκοζτον Ρ'άμης , ^ή μ/α ίίρβς

Θίοΰόοπον ην Βανιλία.

Ε' Χ ί Ο (Γ ί ί $.

7ων Σνυυοΰιχάν ο» Τομ. Β'. «λ. £.

Page 164: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

<6·

ΗΗΗΔΔΙΙ. ·

I Σ I δ α Ρ Ο 2 . ■

Α'ττεθου/ε ·πδ 449·

-.

I <τΙ%ωρος {γ&ΤΐΧ$η εις τΐυυ Α'λ6£α»δρ«αιτ , ΐπ&τττχ τνν μ&-

να-χιαον β'ιον ααχταταμονος , ύπίιγζν εις ο* μονας-ή&ον τ»

Π»λ*σ7χ , « )ύ 7» ϊπώ>υμον ^ΊΊηΧον&ιοοίΤΐΐ! ϊλαβί '

ί$γων δβ π»» ^/β^ «υ» α> παΛια. όσ-ιατιιτι , δ/βδοθ» κ

<ρήμ*τχ παυπαχΗ, ^ 'όλοι κοινώς Α!γιον αυτόν ωνόμαζον',

\νττον μιγάς ζηλωτής » «λ»θ«ς , *) ™? όρ$ων δόγματα»

τ»; Ε χχληοΊας , #) ί^θρος τώ» χαχοΰόζων , καθώς «ς Ός

<ο/>ος Λ» Κϋ'ς/^νΟί' Έίπιςολας τ» απο\οικνύίται . Ε χ πολ

λών Σοι^ρςα^,ωάτων τ» δο* <τώλ£#τα< α^ο , «Φ^ί αϊ Ε'ί7

ζ-ολοάτχ , αί οποίοι είναι %νω χιλιαΊας , ^ δώίδίΧΛ , β'ς

τταίτΐ βιβλία %ιγρκμο»αα. Φχινίτοα 'ότι αΐ πβοχσχότΐραι

*■/ γυμνάσματα νίς Ρ'»το£^χ»ς τ», αί όποιοι ί$ τΐιυ <£φρα'

ί«αν των , κ) ^ το άφίλις νφος των τιμώνται μιγάλως ί

Οι παλαιότεροι $ίλ*σ·ιν 'ότι ο α&$μος τϋ» Έίπιςολαν τ*

ανίβοαιον «ως ϊίχα χιλιάδας ·

Ε' χ ί β β* ί ί

Ι'&ιδω'βον ΕΊτιτολα)) ϋζίΙό$κ<ταΛ ο» ΤΙα&σ-ίοιζ 'πί

1585· εις

Εν77 αΰηδι τ&Γ ι6θ5· Εχ οίΗοίηί ΟοπιπιεΠη. &ί

φο/'λ. $ αίτ» 65"/»· » ·

Ε "τ-/ έν Ρ'βί/Κ»» τω 1670. «ς δ. Τ/ρ. ¥ΜΊ άε Ρίΐ-

«ο. «27» 1<;ΐ9 » ττλνρίτίρ*»

Page 165: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΗΔΔΙΙΙ.

ΙΕΡΟΚΛΗΣ.

Προ τΰ 45°·

ντον ΐ&ριχος Φιλόα·οφος7 κ) <Βτρίπ& να $&χζίνί*

ιαχ ~)&ιό αΤ&ον τινα &αυύ»νμβρ τα , οςις ήκμαζε <®ρο η 400.

ίης , κατή τ» οποία ι@) ο Έ.ύο-(βιος σ-ιω(2ζα·\,α> . Όίιτος

19; ΘιοοΌοΊα τα μικρά βδ/δαο-χο* ε* Α'λί£α*δρίΐα τά#

ΏλατωνικΙω Φιλοσ-οφίαν μι μίγχλίω άγλωττια* , Ιχωιτ

7$ ΚίνίοΜ ταμ Γαζχϊον μα^ΗτΙνυ τα . "Συνί^ά^ατο ο# Β/-

βλίον βξ/ Πρόνοια/ , 3ίΛζ Ειμαρμένη* ·> ιερός τνα τω»

ϊ^ισγιμων Ο λυμπιοέαρον , ο» ω ίρμν\νά>& καθαρότατα τ&ο

Πλατων/χώ*/ δ/δα<Γχ*£λ/α# , ^ κάμνει ρνγκροτκτμβν τχχΰτνς

μι τΐω τη Α'&ς-οτίλχς , ώίς ο* τίϊ αι;τ»ς ΚτΗτομμ <®^ί τω

Φατι'ω (α) φαίνεται , τώ*) όποια* α^ος τις πατέρος ανά-

ιυμος ακόμη ιπίτΐμον. Εκτος ταύτας φέρει το όνομα αύτΖ

χ) το «ς 7α -κ ΪΙν&αγορ* Χρν&α Ε''&η Ύ'πόμν»μα% καί

τηα Α &νεΊα,

Ε' χ ο α* ί ι ζ .

Ι'εροχ^λέον/ , Προνοίας χ) Είμαρμζννς ,

€» Ααητίχ των Τία&.σ·1ων τω 1595· ··

Εν77 ©ί*ίδόθ>τ ς* Αό^δρα τ^» 1673» «5 8.

Ύ'πόμννμα άς τά η Π^θα^ερκ Χρυτα Εν»»

«ς Ποθα^ο'ρ. Το/*. Α'.

(«) Κ<^. 214. ί »5Ι·

Τ. II. . £

Page 166: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιβζ (

ΗΗΗΔΔΙΙΙΙ.

Α Δ Ρ I Α Ν Ο Σ.

Τίίζ) το 45°·

Α. ί£;αι»ος «ς των Έ.'κχλ»α·ιαις·ικων Έυ^,'χχφίύΐί , $ π>;

οποίον σάζεται μια. Εί&αγαογη] εΐί σήτ &είαν Γρα·

φην' αΐαφί'ρίται νζώ » Καατ/οδαρ« , ·ώτο 78 Φλ^6/·

χι α νομίζεται ο Μονάχος Α'ΰ&ουνος , «όρος 7ΐ>ν οποίον εγι·

φ» « » Νί*'λκ Ε'πις-ολ» (α) «ς τώίί οποίου» επαινείται μ?

γαλας ί£ τΐυυ εϊς τίω Βεία» Γραφίω μεγάλίω μίλιτία)

ί* « ο δί Τνρρ/αιϋς εατφαλμοίας ονομάζει άνην Α'νΰροναο) .

Ε' Χ (ί Ο 7 ί ί ί·

Α'δριανον Εϊσ-αγωγ* εις τΐυο θ«'αι> Γρ*?>£ω, ^ο'5»

ναύ Δαβ',1 ΑΊχελία ΌΛνα ΗαδοΗεΙϋ ^ Αυ§υ5Γ. νίη<1·

ΐ6θΖ. εις 4·

Κ« ίη ΟππΌοΓυπι δαοΓΟΓ. εάίΐ. ΑπκΐβΙ. Τοιΰ. VIII. «λ. ιΓ·

$ βάη. Έιαηεοί. Τόπι. VI. «λ. ρ.

(«) Β/£λ. Β'. Εν/Γβλ. 6ο, Εχί. ΑΆ«τ/*.

Page 167: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΗΔΔΠ.

διάδοχος.

Πες/ το 45°·

διάδοχος Έϊπ!<ΤΜπος της Φωτιζης εις τΐω ΪΆυ&ίαΡ) $»■

θ» πβζ) τα μίνα. η πέμπτα Αιώνος , χ«3γ«5ς μαρτυρεί

Βίκτωρ 6 Βιτζρο*ιος (λ) . Σο^'^Λ-φί ^ 2π>ς ίκ&τον Κίφά*·

λοιια 7τΐζ) ΤΓράιμα,τιχόύΡ τίλειοτιίτΐύρ , ού Γ/^ίς ό^βδο'θΜίτα»

Ε'^.»ί'/5"/ μβ7Τ3Ε ιχάν Υνωμων τϊί Α'γΐ* Ν?ιλ», μίτάτιναψ

Ρζολίαν εις αΰτας^ ο* Φλωρο»τι'α τφ 157$· 8.

ΗΗΗΔΔΠΙ.

Σ Τ Ρ I Α Ν Ο Σ.

^υ&χρβς, ο ψ>ς Φ/λο£ο*«, λ«>*Γα« νζώ τ» Σ»'/δ<* <»ί Α'-

λί£α*δ&«''βζ * «*' $ ϊβΊΰαρβρ λίγιτκι οτι ί^αινη^η

εις τίιύ Γάζα». Ούτος «Χ8<Γ6 ΤΙλχτηρχον εις τας Α'θκ'-

*ας , κ} ηϊον νγαπή$Η ΰπ άυη , ώ>?"6 Δ/δ^σ-χαλ/χο»»

» $ρόνον εις αυτόν ΐι&^&αχς* ' ο "Σ.υ&α»ος δ? ί&ΰίχδείζ

ύην ην ϊλάμνιρυη μπάλας 7» ς πολυμάθειας 7», £

<\\

, ν

(·) ΕΓί β» * βΐρ·λ^ο/ Λ Ρβτίίαιίϊοηΐ ναηάα\\ίΛ ,

Page 168: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

164 ΣΤΡΙΑΝΟΣ,

ΰιαιπρβύζ $ ™ς Ρ'ιπνρείας τα , ^ ^ ιϋς νίωτερας συγ-

χρ»τ/Γ/Χ)ίς » Πλατω^/κίς Φ;λοβ•ο^/«ς . Μ,ίταζυ 7»^ «χρβα-

τμ^ τα ο £9ΐ0-Η|Μοτ«5τς μ/όη ο ΪΙρόκλο: , 05"/ς «$£: τώο μ»-

^αίλΐυυ αγάπΙ>Μ 07τη &χι <αφος τον δ/δα'(Γχαλο>"ΐ« , τταρήγ-

}>είλί να τον ^ά-\,&><η μίτα τον ^ουίατόν τα εις το ΪΙροχς•ΐΐο?

«ς 70 Ίϊιον μνϊΐμ&ίον η οΊοΊΗΤχάλχ τα . Ο' ^ανίατος τ« Σν

*£<«*£ συνέβη , κατά τώ*ι γνωμίιυ τα Φαβς/κια , τ« 45°•

Συγγράμματα.

ΙΤρώιλ£> χ) Σβίδα αναφέρονται , δο» απίο-&>5* χ%\οεϊζήμοίς

Α'. Τ'ατόρνημα ης το Γ'. Ι Γ. χ) ΙΘ'. /3//?λ. » Α*£<-

ς-οτίλας , ο* ώ φαίνίται βτι νπιρΆοστίζιτοα ην ΤΙλάτιον»

χατα των ϊ\(&7ταν)τι>ί&>ν. Τητο σάζεται 'ίτι α» χ&ρο^ζάφοις

*ΐζ δ&φόρχς βιβλιοΒϊΐκας , ^ μό;»^ »ί Λατινική μ«τάφρα~

σις ο£4ο'3μ τω 155^• &ζ 4• β*Βο*»*/α.

Β'. Τ'ΰϊόβτηβα «ς 7ο τ* Ε'ρβογ^τονχ π%ξ). Σ<τά-

(τεωτ ' Τατο ο^βδόθί) οο' Βονβτία '»£>& τω Κ'λΰω τω Ρ50<3%

ΗΗΗΔΔΠΙΙ.

ΝΕΙΛΟΣ.

Α'-ττεθανε ττε^ί •π> 45°• ί 45 '•

ν/ Ν«λβς χατηγίτο ")ήπ μίαν ΧϊΚαΉμορ οϊχογ&ρ&αυν τϋζ

Κωιςαντιναπόλίως , χ) έφ^ασι όσον ϊ$ τΐα) <£γον&& τη

^.ψας τ* , τγ(Γ0γ /Χ) 4$ 7» π-λ^ τ» ΐΐς ην βα^μον τα να.

*ινχι Ιιοικηνίς ταύτας νίς ττόλίω; . Σννβζάχβεις μιτα τίνος

Page 169: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 450. *65

-βμοιαςτα γυναιχος, εγονναπ Ιυο πχΐΰας , Ιπκτά άπιφα*

νισε να αζυα&ρ ην μονχχικον β'ιον , καταλοίπων δί τΐώ

γυναχχα άντα , άπνιλ^ον «ς 7ο -ορός Σίνα , «χαν «ίθ' ββί/-

τ« κ* 7©^ ο*α ζ/ο*- 7«, 7ϋ* οποίον οταοραμοντες ποτέ οι βάρ

βαροι τον ελαβον «ί3•' εαυτών ώς οϋχμάλωτον , ;7ορ<ίΐ3ΐίς

β* ο πατήρ αυτά οπίσω αυτών $& να. τον λύτρωση, $λΑ

ρον % αυπν , λυτρω&θίς Ιι εύρε τον ΐ)1ν τα <®0β τω Ε'πι-

<τχ.07ΐ-ω της Ελάσας, ^ρος ην οποίον οι βάρβαροι άυτων ε-

πωλνσαν . Ο1 ^αίζης τίτα συνέβη , κατά τον ΣναρεζίΦν (λ)

τφ 45 Ο. « 45 1• ^τηζ/ω ετ&ι.

Συγγράμματα^

*-*κτος τ» μεγάλα άζ/^μ'ά των Ε'πιςτολων , ο Ν«λβς ί"0•

/"ί^-ρΛ-ψ0* Ληόμιη *) σνμβαλάτιχχς Δόγας «προς τ»ς οί Σι-

^λ Μοί-α^ς , 7Γί3Λ άρπαγ»ς τ* τταίΒος «Ότ5 , $ ^'φ^ρ*

α/ϋ^α Α'σ-χΜτ/χα , ο0 αι» π Χρι&Τίαηκυγ εγχειρίδιο^

αναΛ ( 75 5αυμασιωταπν , 7Β οποΊον χατά μίμησιν εκείνα

τα Επίκτητα συνεγρά\ατο , χ) ^ίδσί- ττίς ©ξ/ατοπ'ραξ /δ/«ς

λ«£«ς χ} γνωμας έφΰλαζε, >(α) «ς ζτο^α μ?'ρ» ίτ-πδ^ρθω»

ιγ«7β. Σώζοντα* ετι τάτα λ) τφ«ς <τι/#! ο^αζ ΤΎωμιαων ,

όξ ώρ 7» ττλίΐς-α ο* τ]» 7»ς Ρα/Μς ΐχο*£β•& των Συγγραμ

μάτων τα δο* άζίσκονταιι.

Ε' χ ί ο ί π ;.

Νείλου τα σωζόμ&να . 5". Μ/»' Ορεη . ίζεοΌ'δη α> Π«•

&κπο/ς τ& 1639• «ς 4• ν3^ Πίτρ» ΠοατΛκ. Ε'νιαντνι τ^

•χοβο-» λ&π*σιν οϊ Συμβαλάιτικοι , χ} ο «Β^ος ΑλβιαΛον

Αογρς .

υ Νειίλον Όραγματεία, «χ εφόρων χ&ρο'χα'φων συωα>

~Ρο/<&ο*τη ^ ίχδοθο»'ίΒ Ε'Τλϊΐνο-Αβτινίϊΐ ν&$ ίύύΰηφ Μα*

ρια Σοναρεβιου α> Έ'ώμγ νώ 1673• «5 Ρνλ. >•

(*) Ζ>ί*Γ (ίτοηοίοςιαίί άι νϊΐα ί", Λ?/7Γ.

■-;'/-•.

Page 170: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

τΗ' Ν Ε I Α Ο 2.

Αί/'τ» »' ονΤλύγγί πιριιχπ /θ'. Όρχγμχτ&χς ^φόρα>ν £

7το5ί<πων, εις τά ήλος ο* μόνο» Σόγχχμμχ » Ν«λ»,

Νείλου Ε σίΐ&ϊολαι , οξιΙί5>ιταρ Ε'&ν.. Αλγ. ώπί Πϊ·

Νείλου Ε πιΰ'ΖΌ'λώγ 6ι6Χΐα Λ. μβτη νίς Λατινικές

μιπχφράο-ιως Αίοντις Α'Λιατ/Ή, χ) 7»ς Διχτ&β/ις αυτά πι-

Νείλου Γνωμικά, 6ζ9ο~ό3»οΌΜ -ώπ> Μ/χακλ Νί^ρ*

7δΓ νπ' αυη Οριτρ Λάτιο- Και ο» τοΊς Ο'ρ&οδο^;*ογρα.'

φοιι , χ} ο»> τί) Βιβλιο&ήχτί των ΐΐαήρων.

Νείλου 7Γίζ} των οκτω α»9ραπι'νων Γονιών ό^ίδβ3·. «

•7&Γ » Φρα^χ/σ-χ* Κομπιφίν ΑυΆ*τ· Νονί5$ϊπ7. ΒίΒΙίοίΗ. Ογ.

ΡΡ. 7Βμ. Α'. σ-ίλ. 303· ^ Γ<ι>α#. Βατζτ. Κοχίλβ&ί* Μα-

ηυιηβηΐ. Ε«Ι. Οϊ. Τόμ. Γ'. β-»λ. 185·

ΗΗΗΔΔΠίΙΙ.

Χ Ρ Τ Σ I Π Π Ο Σ.

• . ^ Πεζ/ το 455·

ι ·

ΧρόαΊππος , ο ΤίριατβΰΐΈρος της των ΐίρβσ-ολυμαν Ε'χχλ»·

σ/ας , «π»*· ί'χ τ»ς Καππαδοκίας , δ/δα^θίίς καπ* «2^^

οτ Σν&α , μιτίπθίτα απηλ^ί Όψός τον μίγαρ Έν5νμιον $/$

να ΙιΙαχ^Υ κ) ύπ' άυη . Ούτος ί^ματισβ ττί 455· *τ(ί

Οικονόμος της τη ΕϋΒυμια Λαορας, χ) μ?ι» 7»Ϊ7α <8ρ5?-«·^ικονομος της τα αυ^υμιχ ιναυρακ,, *^ — —

τκς ης Ε'χκλησ-ίχς τίς . Ανχτάοηως , *) π'λος Πρί<τ^»Ρ«ί

τ»ς I ίρ»<ταλ»7ί , χ) φϋ'λαί» » τ/μ/'* Στηνρχ , το ^όποιον »'

το ΐπάγγΐλμα Ιίκα χόνας ΐφόλα^Β. Χωζίται $ »» Ρ'4

βμ/λ/β β'ς τα α^/Λ Θιοφχνθίχ^ ίς»φΛ»ωμ^α μΐ τα

Page 171: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 455· ι67

ποίκιλα αϋ%γ\ η Έ,'^ανικα υψας , μ όποίχ ό^βδάθ» ίη Αιι-

&λτ. ΒιΒΙ. ΡΡ. ϋυοχίηο. Τόπι. ΙΓ. «λ. 4*4·

Κα< τί) Β^δλ/βθ. 7»^ Υϋχτίραν , Π«£·β\ 1 644. ο*

«μ· ΙΒ'. «λ. 668.

Κβί (γκωμιον Φρος τον Κ'γ. ΘίοΊ>ωρον~ τον Μάρτυρα,

η οποίον σάζεται \τι α»ΐκ%ο·ην .

ΗΗΗΔΔΠΠΠ.

»·. <

ΘΕΟΔΑΡΙΤΟΣ.

/■.··· ,

Ε'γον. ττεζ^ το 393· Φ βΐττί'θ.'^ο τ» 457·

Ο ΘίοΰάξΑΊΌζ Ιλαβε το ΤΌίΗΤΏν όνομα , ϊπείΰ» » ρπτφ «V

8<τα ξ-ίίρα δί«ατρ«ς ^όνας> μετα ταύτα άπεκτησ-ε τχτον

ην ίρν . Εγαννή$η λοιπό» ο θοο^άρατος εϊς τίω Αντίο*

γςννι 77ίΓ 393* Σώ)7»£/Λ· ίτ«, ττ/ όγΐόω ετει της ήλι-

χ'ιας ϊόό$Η &ς τϊιί» μονίιυ ηΓ Έναρεπί* να Ιώχχδρ

ιας μα^να-εις , ο*θ« κ) έπίμ&νεν 'εως £ <®ροεχεΐζ/&η Έίπι-

νκοπος . ΈΪχ&ιροπνΐΛ$Υΐ αίαγνάς-ης > Διάκονος , Ώρεσ-βΰττ*

ρος άυτχ ναύ τη Όις λ'ντιοχεί&ς Επισ-κόπ* γ εΊ>ιΰχχ$» τ»»

ί» Χρυσ-οςόμν . Έίναυντίον δί 7»ς 5βληο·εωςτκ (®γοεγ&ι&ί&Υΐ

Επίσκοπος ιϋς Κιίρ» , μικράς τίνος επαρχίας της Συ&ίχς ,

ϋδτβ τ» τ»; Α'ντιοχείχς Έίπισ-χόπα Θίοδύίρ», 7?<Γ 4^3* 'Τί1 ·

Ο' <ζΒ/)<$ς τΖαί Ο'ρθβδο^/'α* ζίλοςτκ ^ότσδβκίΊ/'ίΓία ί'κ 7»'« ,

•ό'τ/ «α-α ιοίΒ » Επαρχίχτχ %εΰον δ/ολ« χ.ν&ά>μονη νζπτ

$&φόρ&>ν (Δρίτιων , 0 ΘίοδΛ>ρ»π>ς με μρςυττναν όμμα ανπς

ολίγα τΐαί έχαδάζΑσε , χ) «προ; τίτοις %εκα χιλιάΐας Μαρ-

χιανίτας «ΐς τΐώ Έίχχλικτίαα τα ύπέςρε\ζ¥ ' αί&' ΐπ&ΰη ί/£

φφοτροπϋς ϊωχννα π» Αντιοχίας οτΐίΐυί^χ-^β χ&τη τ&ν I Β'.

ς<* £φίο·ύ} Συυυάΰφ τ£ 43 11 &*β&λςν ως τά η Νί

Page 172: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

τ 68 Θ Ε Ο Δ ίΐ Ρ I Τ Ο Σ.

ζΌ£/« φροναντα , *} οτι ΰτυυυί^ζχ-^,αν βτι παντ? αΤ&α βιβλία

χατα τχΰτνς τϋς ΣΜ>όδκ, μόλο» οτι ο Θίαδβ/ρκττ; μάτε τον

ϋ?ς"όζ^ον όπεραασίζετοΛ ' α/λα κ) ύπεγξάφα &ς τον π Κυ·

'όρον , μ ολον τατο ιμανον εις τί/ι) •^δτο^,/α* , ας-ε Η·

τον νά υροσκλαυ^α &ΐς τΐιυ Ιάτίρα» όν Ε'φε'ο·ω Σΰ-

νοδον τω 349· Φ ΡΛ α#α$(μαη&]ϊ ύπ'άνηις^ *} πάλιν εις

τΰυυ ολι Χχλκιΰόνι Συχιοϊον τω 45 *· ζ'^ικωςτΗ ειαρεπε να

αία^εματίο-νι τον Ν;-ο&ον , οτε ^ εσ-υγχωρήδα ' μ' ολον

ητο τά βιβλία.™ εμ&νω» αία^εματιατμονα , σνωεργ&ία »

Κι/£/^* . Θελχιτιν ακόμα τίνες , χατα τώχ) μάρτυρα» Θεό·

2ωρα τ» Μο>}.}ίίς-» , οϊϊ σ Θί5δα'£/7ος ιςα$η ή <αφβί·ηι .βρ^»

« %'ισματος της ανατολικές κ) ΰυτικης Έκκλασ-ίας , οϊί-

λορ 7»ς εκπορ&σ-εως τ5 Αγία Πν^ματος , οτι μετά π

457* Σβϊί'βΛτ ϊπις δο* πλέον*

Συγγράμματα.

Ε'* Συγγραμμάτων η Θεΰδω&τν μας (τάζεται ακόμη

οί'ας «ρχ£7ρς αβ/θμος .

Α'. Ε χΟ&γαι %εΰόν "^το ολ* 7» βιβλία, της πάλαια;

Γραφϊς, ί'χ7ΐ;ς τ» Ι'ύί/3, Παροιμιών , 7« Εκκλατιαςα , $

7»»" Α'ποχρύφων .

Β'. Ε'χλογαι εκ τ$ I Δ'. Ε'πιςολων τη Α'πο-όλα ΤΙαό·

λα , α/; ΛχοΛ«θ« ώίς ί3ζ το πλ&ίςον ΐωαυίνΐυυ ταμ Χρν

σόςομον .

Γ'. Ι'ανορίαί Ε'χχ'ληΐτιαίΤΌ-ικηϊ βιβλία Ε'. ί'χ : ™

325· » 429- Σωνίξ/α ετας . Ασ/7» βι-α* μ/α αώ*

πλάρωσ-ις τής η Σωκράτας κ} Σωζόμενα , «τ/ς ^«Λί^'ί»

τ« 45°·

Δ'. ίϊο&α άσ-κΐΐτικα ΐ$ Α'ο·Ά*ιτων ^ Ε'ρνμιταν βιβλ, Α'.

άντρων τε γωυαιχωρ , ό0 δ/χα ί^Λΐρ ακόμα οτι τ/α)

1'ζΌο/α» 7τεξ}- τω 4^4· •"ί 0"^«?ξα4·α7Β ·

■ Ε'. Ε'τ/5-ολαί ΡΜΖ'.

γ'. Διάλογοι τρ&ς μειαζό Ε'ρονις-ων κ} Ο'ρ^ο^όζαν.

Ζ. Αιρετικών Μό5ων βιβλία Δ'. 7»^ οποίας αντιτάαίβ

ο# τή! Ε'· βιβλίω 7?7ς ΚτΗτομης τψ δείαρ Δογμάτων , 787»

σ-ω ■« τ« 45 2·

Page 173: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ ΤΟΥ 457• ι6?

Η . ΧΙίξ) Προνοίας 6'μ/λ/αι Δί'χα , τάς οπο/ας ό%ίφά•

9ΥΙ0-&/ ο» Α'ρτιοχεία τω 4"}°•

Θ'. Κατά Εθνικών , βιβλία Ι Β'. τά οποία συηγάήν

σαν κατά τ& Γ»λ/α*8 ττί^ το 427•

ΐ'. Αν*•/ρρ»'(Γβς Ι Β'. κατά των κεφαλαίων » Κνβ*'^« Α-

λί£α»σρ«ας .

Ι Α'. Διάλογοι Ζ'. κατ» λ'ροίανων , Μακίο\Η'/α«ι&ίί' , ^

Α'ποΐ&ινα&ς-ων . Ε'κπς ήτων φέροντα* και τινΐς Επις-ολαχ

€Ϊς τά πρακτικά τψ Συνόΰωρ , της οποίας ό Υαρνιίρος μ%τά

καίτικαν αβ^αν τεμαχίωρ τ* θίοδαε/τ* ο•υν67&βζαπ .

Ε' Χ <ΐ θ 0° € Ι 5.

θεοδΰΰβΙοΌν Ε'&ιΰ-χό&ον κύρον τά ο•Λ>ζέμ&>χ . <$*«

^ά&Μίτα» Ε'^Μνο-Λατ/ί/ίς•/ ο» Δ'. τόμοις «ς φιίλ. 1 ακάβοί»

Σιρμόνΰχ οι» Αχτετία τ^ί ΤΙα^Ασ-ιων τω 1641•

— «■ Τα Παραλ«;τ-ΰμο#α , μτβ/ ο Ε'. π',αβς ό^ίδόθ* «ο-

το3ν •ύδτο 1&>α». Γαρρις/κ τ« 1684• «ξ φολ.

Το άυπ ε^Ε^β'θ» κ} ο* Φραγκοφορτ μιτά των Σνγγραμ-

μάτωρ τ* Γαρρε&ίχ τω 1685. (ϊς φύλ. μιτά μιας <αραγμα-

τείχς πίζ} » βία κ) Τ$ Συγγραμμάτων τη Θίϊίωβ/» .

Θίοΰω&Ιτχ —-εις τά άπορα τ»ς Θείας Γραφίϊς. κατ ί'χ•

λογίω. ο^βϋοθ» ϊ^ιμίλεία. η ^ιψαυνίτάκ «ϊΒρο/δρ» ϊααυίνα

Γΐ/χ« , ο* Πα6^<Γ/ο/ς τ£ Ι55&• ^ί 4•

©<ο5λ>£^τκ Γς-ορ. Ε'χκλ. /3//3λ. Ε'. ό^ίδο'θκβ-α» μ«»? 7>ί<

ΐςοζ/ας » Εΰσϊβία τω 1 535• *7 1 544• °* Η-α&ινίοις «ς

φιίλ. Κα/ ^ίτπί τ»ς τί Έόαγρ/,χ %* των λοιπών , λίσο Ερ-

ρ'/χκ Βαλϊο-/» ο» ΚαΜταβ&γΐα. τω 1 720. «ςριίλ. Ομοίως

^ίΒοθϋβΌ* κ) τα λο//ταν ι ο7α; ο» φ&^ορο/ς 309*0/$ •

Page 174: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

170

ΗΗΗΔΔΔ.

ΠΕΤΡΟΣ.

Αφθονε ττρο τί 45^•

ίί'ίτρος ο η ιπανυμο» Χρυβ-ολόγος , *^«4ίίΓ•9ίι &ς ϊμο-

λαί , Χπισχοπήσ-ας ο» Ραβζνΐ'ϊΐ }>πν το 433• **"£• Π?£<

ϊίς £*>«ς »'•» ά'&ας «διίίΓ«ς δον ίχομεν, <*'?&.' εκ των £3ϊ-

ςΌλων » συνάγεται* οτι μιπί 70 45$• 6ΪΒ5 οο* ϊζη 7τλ$ο» •

Σώ>'£σι<ταί ^ «/» μί&χαά Έ,'τΓΐϊολαά , ^ Εχατέ* Ε'/βδο^»-

χο>ζα «ξ ΟμιΆίαι^ τας όποιας Φί'λ/ξ ό Επίο-χοττος Ι*α-

βζίνίΛς 7Πζ). τά% αρχάς η ο^δό» Αιώνος συν&'λεζατο' οζ

«>ν αχ τπ&ατοτεραι συνίγράφηο-α* υπ' α)ί^α τηός εις τιμά*

κ ϊΐίτρα ,

Ε'χίί ο'ιτ ί / 5,

ΤΙεα'ραο Χρν&ολόγον Ο'μιλίαα ^ Έ.'πι<?ολ&ί ό£ιδ»-

£κσ•α» Έϊλνίνο-Αατινιςι ο» Ώας/τιοις τω ΐ6ιζ. «ς 8.

— Τα Σωζόμενα , όξίδοΊ&Ηίτα* ς* Ζοκτία τφ ι?42*

Page 175: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

171

ΗΗΗΔΔΔΙ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Ε'Χη Λχόμη κοίτα το 458·

' ΈΙισ-Ιλαος β Ε'ττΙα·χο7Γθς Σςλάχίας ης ο# Γβ-βι/β/ρ , 4&'-

§οχος τη Δί£/ατ£, *Β%/ τό 447· β* ?»ί ι«**π?

τί Εϋ'τκ^ίς φιλον&αίας *Χτπ>ϊϊ&χνύττΛΐ η ακαιας-ασ!α «

πν^ματόςτα , φχίνίται οτι ποπ μο# «ν ανατιμά·

χαθας (ραίπτοα ϊχ ης «ρος Αίοντα ην ΒαβνλβΛ Ε'ττις-ολϋς

τ» , 4$ οποίας Ό^ίκινϊί ην Βχβηλία , μ€7»ν ^ α^<«ι»

Εκ Συγγραμμάτων η ίτώζονταχ ακόμη Β'. βιβλία τη·

ζ} των ΤΙράξιων χ) θαυμάτων ης αγίας Θίχλνς , κ) ΜΑ'.

Ομιλίχι 'όξ ων χ' ΚΖ'. β?ρ«* άττοτρβπτιχνί 7ωί- Ολυμπία*

αγώνων , ^ *' Ά Η'. ^τοδΜχτ/κ») ζτβ&ί » Μίατ/ » , β'χ 7&>ί>

ί'/τπ* ίβΖομά^ων τ» Δα*/»'λ * ιαότίω ο μον Φχβ&χιος («)

τ^ω θ«λ« ώίς ^κ/αρ ^07ο τζ3?ς ό^οαρί'»; , ό δ» Α^^·, Β/-

>ο'τ , Γαρν/ίρ, χ) Κάνε, τίώ &ίλν<ην ως νό$ον {β), άς

μ* <£&σ·χομζί>Ιω ο» π7ς χ&ραγράφοις μίτά τύν λς/χύ*

αοτί Συγγραμμάτων .

κ <ί ο β- £ / £ .

Βασιλείου Ε'πιτχόπ* Σβλάχίας ιά ϋτωζσμ&Ά, ΐ£#δ<£·

ω ΒΊΒΐιοώ. Οτ. ν,οΐ. VIII. »3°· _

Page 176: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

17* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

— Έζίϊο&νιτοιν $τι τω \$>η. Ε'λ. Αλτ. μβτά τω* η,

Γριαγοζίν τ» ΟΆυμαηργΗ ύπό Πίτρν Ώχησία κ.λ.ττ. α

ΗΗΗΔΔΔΙΙ.

Ε Τ θ Α Λ I Ο 2.

ϋϋ'θαλ/βξ β Διάχονος της ο* Α'λ#£«*δρρΐΛ , « α&κς τιι\(,

α! Αΐ^ύτττφ Ε χχλνισ-ίας , ^ μ*νχ ταύτα Ε'ττία-χοτϊΟζ τ»;

·* Έ,χλχγ Ε'χ*λ»ο·/«; , ι! οπφι μβς «μη ά'δκλος , «^«ι-

χι τα 45 8. «*ς Εν/ΓΟ^ τ» ϊΐτέυλν ς'ιχβύν μίτα «-

νος Προλόγα Ο^ί 7»ζ ϊςοζίχς "'ίδ ΠΛίίλκ , Α'θακχΛίς

β ι>§άηρος Έΐπΐσ-κοπος της Α·'λί£«#δρ«ας μ«7κ παρίλ&ειι

ρίζ/χω» "βρναν , ί£ί'&ί»ιι τ&« άυτίυυ ματί τίνος ·ώκ)δ/£«ρί·

β"ίΛ»ς χί<ρ&λχίων , ^ (ηιμαάα-(ως των Ρ ητών της Πυ

λαία; Γρα^ίς , τώχ) οπσια» τταρίδαχο^ «ς τύ*# ο» ΚαίΐΓβ·

■ρ«$ί Βιβλ/οδάχΙω , «τ/ς «ς «μας ΑπΗΠύ5ΐΛ·

Ε* Χ Α 0 (Γ Η / £ ,

\ ΕώθνζΛ/ου Έϊπια-κόπχ Σ»λχΐίζ , Ε'&. Α«ί\ ί£«δο$. ι/·

Ααυροντία Α^#£/« Ζαχα'ΐΉ. (Ζαε3§ηί) ο» τ£ ώτ'βο-

τ» ΟοΙΙεΛ. ιηοηυιη. νεϋ. £«Ι. <3γ. & ο» Ρ*/*. τ£

Ϊ698. ο* «λ. 4©?·

-— - Βίος τ£Α'πο?όλν Τίαύλα , ί£ίδ«'θ» ο* Φρα^'

*ο?φτ τ£ 1691. «ς 8.

Page 177: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

173

ΗΗΗΔΔΔΙΙΙ.

Λ Ε Λ Ν.

Τίξρι το φ ι.

χρον , δ/αδσχος τ« Σ/£η< τ» Γ'. $%ξημβίηρθ* . Ούτος συνί-

^ρα-φί 7τλ&ς-& Ε'χκλΗσνβΓ/χα Συγγράμματα «ς π Αατινί'

Γθλ« <3>ρος ΦλαυιαΛον κατά τ-κ Εί»τ^»ς , ίίτ/ς ί'ξίδο'θ» ο*

Α'μβκργω, τω 1614. «ς 8. Εζτ/ΓολΜ «ρσς Π»λ^»^'α»

λ/7ζζς, «Ζτιι/ίς (ζίΰό5»α·ατ Ία ]. Β. Οοκίβπΐ Μοηιιπι. Ε«Ι»

Ογϊο. Τοιτι. I. ρ3§. 54· Ε'ζτ/Γίλιί <8$ρος τ*ς αν Κα»1-

5Ί«Γ»'ίί/7θλ« Α'ρχιμανΰ&τας, αυτόθι σιλ. 64.

ΗΗΗΔΔΔΙΙΙΙ.

Π Ρ I Σ Κ Ο Σ,

Ε"ξ>ι Λκόμη τφ 47 *·

ΠρΓ^ος ό » Παν/* τίς Θρ«'*>ις > <1Η

»ολ«μο» ν βφλίοις Ζ'. « βνβϊβ οαταλοΦί * «5

Page 178: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

174 Π Ρ Ι 2 Κ Ο 2 .

Λο»' απατάει* , «8^ (κλογαί τιν%ς , οι» αίς τ£κ) ^ίο-βΗο»

7ϋ ^ΐίζοίικω7ανχ ν.αηγρά\ατο .

Ε' χ ^ β α* ε ι £.

Πβίσχον "Σοφίς-ϊί τιμα'χια, ι'ξίδοθΗοΌτ ίη ΕοΙο§ίϊ Ι.ί•

ςίίΐοπιιπι , 3 Όζύ. ΗοεϊοΗεϋο, Αυ§. νϊηί. ι<5θ3•

Κα* ο»! Ώα&σ/οις τα 1648. ο* τω σάματι τϊς Βυζαιρ-

τϊΰος .

ΗΗΗΔΔΔΠ.

Γ Ε Λ Α Σ Ι Ο Σ.

Πες/ τβ 47^•

1 βλάο-ιβς 6 ψς ο*'ος ΤΙριο-βυτίρν τ?ς Κυζ/κν , ΆίλνοΊν οιι

βχφμάτιο'ε* Επίσκοπος της α> Βι&υι>ι& Κοαα-αρΐίας , «ρα<

βίβαχον όμως 'ίτι άνπς α» Β/θί^/α οΊίτ&βζν οτα» £5} τ?ς

Β«σ•/λ««ς τ» Βαο-ιλίτχχ τίιο τνς ο* δικαία Σί^όΰ» IV••

£/α» βΊ^ί^ρΛ^-απ» . ©ίηος ^ι^ρ^ιζίτΛΐ £9ι ϊο/ς Όρακτιχοίς

7αΰτιις τνις Σοτοδ» , ταν οποία αντος ϊχ. τίνος χ&ρογραφχ τ»

Έ,'τηνκοπα της Κυζι'κν Δαλματία , κ) ΐτίρων συ^Β^άμί-

νος εις τς/α βιβλία συνίπχζζν , «ς ώ;- τβ τ^'ιβγ φιιίνΐΤΜ

ϋτι τα. ϊμποΰί&Υΐ ποτρ ύπο της Εκκλπανας, ί» δβ λοιπά

τ£χ& Συγγράμματα δο* «ροκ μιγάλης τιμής αζια, •

ΤεΧαοίον Κν$ΐΜητΦν Σωόταγμ* τω» κατά τίω ω

Ν/χο/λ άγίαυβ ΣαιύοοΌι> Όψαχ^οχιτύν . Ύα Όφακτικα ταις οι-

χχμονικϊίς τζ^ι»ς Συνοΰχ της ο» Ε'φίιτω ο•υγχρο7»5&ΐ(ηις.

Σιυίο-^ις των άγιων τ\β\ οπίνμζνικάν Σν?οδαν7 π* , ττο'τί)

Page 179: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Κ Β Μ ΤΟ φ. *75

^,ίίΛτά τίνων (ϋάςγι άυτω* συνηχώ • Ε'ζ(ο*ο5η Ε^Λ**.

μπα σψ&ωσβων τ* Ρ'οβ. Βαλρορί'», ο* Λνπτΐα τίόν Πα-

Ζΐσ'ιων τ<% 1599• **ί 8. 3ρ. Ρβά. ΜοίεΙ. ■'

. Εν77 ΐζ&όδνι τω 1 604• ίή β&ΐίορόϋο Ο>ηιπΐ6ΐκιηο .

Και αντγ, τ5 λ&ββΐ* ( ΙιίΛεϊ ) ^υψο^ τ$ Σο-

Η&ηωρ. Τομ. Β'. σελ. 1 05• >[94 Ο» τϊί τ« Α'ρδ*/*» (Ηλγ-

ίαΐπί ) Τόμ. Α'. <τβλ. 345•

ΗΗΗΔ&ΔΠΙ.

Α Ι Ν Ε Α Σ.

Μετά το 484•

Αινιας 6 ΐη τνις Γάζας νιην 2οφις-*ς *} Πλατωνικός Φίλο*

σοφός, μα$ητ»ς δ« ϊίροκλίας τ» νΐΰομννιματις-ϊί τψ χρυ

σών Επων τη Πυ^αγόρπ . Χ&<?ια*>ός δί γα>όμ<χος ίμαρ-

τόργισι τω 4^4* ^ Ούσβζ}χ ΒΛσιλίως τ^β Βαλοάλ&Φ ,

οΓ/ξ τ&έ> ^-λαατα* αϋτ» βα^τίως ημών, ϊΐκπνξ πάλιν αυ~

ην όρ$ως ^ καθαρές όμιλπν-πχ , >£ τον Χε/ς-ον , 9°" Θίί

ομολο^ΐ^τα • Οϋ7ος δ/«>-£?ταί μόνος τα ταότην την ομολογία»

(α) ΐ(<&) έξ άυτνς ΰιο&ζίτχι 6 χρόνος καδ' ον αυτός ήκμα

ζε . ΤΖωζίτου ίτι τίίτα νιας Μιά"λογοϊ ΰίερϊ ά&ωτασίαϊ

ψνχηϊ , χαϊ ΑγαΡτάσεύοί σώτ νεχρώτ , ος/ς <5$ π

ο» Λυτω λαλϊίν πρόσωπον Θιόφρχςος χαλ&τοα , $ ακοτι-

7πώπ Έπιςολαά .

Ε' χ δ ο (Γ ε ι %,

Αιτέου Γαβαίσυ Θεόφρα&οτοϊ , ίζίΐόδη Ε'2&, Λατ.

(«) 2ιλ. 8ι. ίχΛ Β«/£.

Page 180: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

17* Α I Ν Ε Α 2 .

ύπο ϊωα». ΒολφΙν 0#' Τι-γνς}<ρ ρίΓ Αηάι·. Οκμγ 1560.

«ϊ; φόλ.

-— Και ο# τί< Β/^λ/βθ. 7ων Πατ/ρωι α> Ώαζισίοις ται

ϊ644· *»Τ4μ, ΙΒ'. «τιλ. 6ι^.

„ Αιγέα ΓαβαΙου , »αί Ζαχαρίον ΜιννληταΙσο

ον Λ«4./5ί Ε'^. Διχγ. ·ώπ> Καβζτα'ρβας Βαρθ/« (ΒϊγιΗπ)

νζβ 1655· **ί 4·

λΗν/χα* Έίπιςολων »ςχ* -ώτό η Α'λδ», φ τίς ο# Γο*ίβρα>

β* ο-ίλ. 4^2"

ΗΗΗΔΔΔΠΙΙ.

ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ.

Μετά το 484·

Μ»ταπόκ&ι<η* δ/ %%ι?ολαν μίΐα » Κινία . Σάζονται ι£ α-

7* τιοχαράχοντα εξ Επίϊολαυ , α7 τ/νί; ο^ίδοθίκτα» ς* ταϊς

Συ^β^αϊς 7ων Ε^Ην/χαν Επις-ολωΐ , έ* τίί » Α'λδκ^

βτ Α'&&μ. 3ΐ· ε* τίί -ώτο » Σιεφα** ς* «λ. 51» Φ*

Page 181: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

177

ΗΗΗΔΔΔΠΙΙΙ.

Π Ρ Ο Κ Λ Ο Σ.

Έ\εν. υβ 4*2· ^ α'ττε'θ. τιβ 4$5·

Προχλ·ς , &ς τω»> %%ιαΊΛμ&>ν Φιλοσόφων της Εκλεκτικές

λϊρίσίίύζ , ί^οΐ'νκ'θ» Κωνςα»τηαπόλα ττ<Γ 412. Ιτ« τ/ϊ

8. Φίΐ;ρ»α2^». Ο; ΤονΆςτα ντον )χπο τΐώ Αυκί'Μ , 6«Λ-

ταχΰΟΌΛ «ς τία) ΤΖ,χί^ον , όθεν ό Πρόκλος κοινώς Αυ-

χι£ς καλ&ίτχι , κ) πατείς τα ιί Ξα»θσς γνόα&ίζίτΛΐ . Κατ άρ·

χας ηκααπ τάς μχ^»σπς ο» τυι πατζβι » /««ια μεγάλης

<αψοΒυμίχς ^ £Ή'λ« , μίτίπεπα ϊί άπ»λ&εν «'ς Αλεζουί-

ϊρ«α» ί»ς Αίγντττν, οίθα ίί' π>ζ» ο θρόνος τ$ Μνσων 7

οί^Λ )ύ ϊγνμνάζίτο τίυ) ΡητοζικΙυυ , ι^δτο » τη&φήμχ Ώ'-

ίίονος , ^ τίω Γραμμχτικίω ·3ΰώ τη Αίωνχ, οή *ιμ τίω

Αατινί^χ ψαρίαυ , ^ τα Νομικά έγυμνάζιη . Ε% 'όϊ&ιρον ό

μως , «ς π όποιο» «8» τ/α) Α'θίίχαϊ , «τ/ς 7ον ον&άρρυ»

ι»ΰ* «ς τ£η) Φιλοσοφία» , 7ΐιΓ βδ&κοο άψορμίί» >φ ί'δόθ» ό

λος «ς 7ας ^ΓΗ^Λς , άκύσας •αρατο» τΐιυ ΜχδηματίκΙυ}

τίιΓ ϊίρανι , ^βή τ&/) Α'ζιςοτελικο - ΠλατωΓ/κύα) Σί;>-

χ&ίπχίο Φιλοσοφία» 'Φ^ί ΟίλυμπιοΙωρω , ΟΓ/ς 703Ε

μιγάλως <3?£/ ταντίω βφκμίζετο . Μβτα τκύτα καταλ/ζτωί'

τίω Α λ#ζ«*'ίρίία» , α;τίϊλ3Όΐ> «ς τκς Α'θ^ας , έκλίζχς Ζι-

ΰααΊίχλχς τα τόν τε ϊίλύτα,ρχοψ κ) τυν "Συ^ααόν , ο7 τ/Ρίς ι-

δαύμχζον τΐω <αψος τάς μχδήσας ΐχχκχ» '6τή§νμία» τα , /-

βάτης αυτό* ταμίας ΌροχαρΫισαβιτζ , χ) κατα /δα'θος «'·

^*ιρΐ((Γ*»ια ά> τ>Γ αυτών ΦΙλοσοφία } τορ άπβκχτίς-ησα» <$φ'-

ΰοχον τ»7ς φιλοσοφικές αυτών Κχ3έόρχς , οθον ^ τί«) ί/Γίϋ-

ινμια» 6 ΊΙρόχλος Ιλαβί τη κχλέί&αίΐ Αιάδοχοί . Εν^/;'«

λοιπόν ητΐ ό Πρόκλος 'Β^/ιβόητο; $ της Γραμματικής ,

βο'Ητ-αίϊς , Ρ'νπρήχς , Μχ&ημχτικίίς , Φιλοσοφίας , ^ »·«

Τ. II. Μ

Page 182: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

178 Π Ρ Ο Κ Λ Ο 2.

ξαιρίτως είς τίνυ Χαλ^αϊχίω χ) ΘεχργικΙιυ Φιλοσ-οφΙαν , εις

ηχς οποίας **δ^«ς αυτόν «βροίβη . Τά νζπ> » βιο'χαφι

χ) μαθ»» «ο» Μάζωνα (λ) » χαραχΆρος χ) των χ'·

θα> » Πρδ'χλ» ις-ορήμζΛΐΛ , 7Κ πλείςα «ο·/»» ΐ%ίπλας·& ,

χ) (Γχιπαρμοία μί α» κάλυμμα μυΒόοΰις , π> όποιον *&π>-

χαθ/Γ»»"/ τίκ) £ή>£α) 7» Προ'«λ» μ/α» Φ/λβ<τβ?νχώ/ί Μοθ/^β-

ε/α*, Ό%>£ς-ήνων άυπν μι ης Θίκς ατωυανατρεφόμόνον γ χ)

θαυμάσια 'ίργα ίχτΐλχντα. Α'ττί&αΜΙ ώτβ μ/ας βαρείας

άρρας-ίας τ&Γ πίμπΎψ χ) ίβ^ομαχος-ω ?τ« ϊ»ς ηλικίας η ,

β"ίλ»ΐ'/βχβΓς χφνοις ίπα&ιδμιίμζνον .

Συγγράμματα.

Τ« Σϋ>ρ3«μμα7« Προχλκ νοξ/ίχαοΊ μία» έχηταμί-

*ίιο πολυμάΖαα» , χ) μεγάλίω μβλίτίω είς ης πάλων;

Έυγίζαφεις , »τ/ς χψισ·ιμ&ει μ$γάλως εις τίιυ ΐτοζία» της

Φιλοσοφίας , χ) εις τίω ταύτης χατάλγι\ιν' μ ολον ητο ιώ

τα* μεγάλης οροσ-οχϋς εις τίνα μ/ρ» , «ν«δϊί ο Προ*λ9{

ως ίΙ'χολοχαι«'λ«3·7« π* ζ%ίλαβον , ά'/οζε μ χα/ τ/λ«{

^ΓβίμΛς η* της άποϊίόΗ είς ης παλαιάς , Ε χ τ»* »·β^Λ

Συγχαμματωνκ τά πλέϊςα ο πανΰαμάτωρ %\όνος ίίρπί·

<τ* , γ£μ μ/ρος «πορ (ίο·ιν είνίτι αχΐχ%οια . Τβ ταζόμα/α

εΐοΊ τ» επόμα>α .

Α . Περί ΙΊροΥοίαί , ειμαρμένη* . ηη όζίΙό$η

μόνον Αατινιςϊ ό» τ/ί τ» Φαβ&κίχ ϋιβλιοδηχγ τόμ. Η'.

σελ. 4^5· μ*ταφρχΆα* %χ η Ε'^ανιχα ·ώτον Γχλιίλμχ Μβρ*

Β'. Περί σ"(ύτ δεχα αέρι ΠροτοΙα,ί άρφιβοΧιώτ .

(<*) ΟιΓίβί β μ«?ν™< 4' ίιάίαχας <ι>>( *». Α'θίίΊΜί ριλοσοφίχϊι

Ι7"°· »ί 4' ·' Α'ρδρ. Α*Μβτϊ>05 <»^. Β'. 49 /ι «ρ»; Ε«-

χκάίΐαι υπόμνημα. ασίτι *μφισ/2ιιιιίσιμ9ν ■

Page 183: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ 485. 179

ομοίως η) ήτα μ μ8τάφραα·<ς ©£ίδοθι» έ* τ/ί η Φαβζ/κί*

Βιβλιο$ήκ*ι ·

Γ'. ϋί/>ζ »α*ίο^ νϋΐομονηί , όμοιας $ τάτα ιί μιτα·

φρασνς ό^ίδόθ-» ο»θβ ανωτέρω .

Δ'. ΊΡ'μνοι ΙΙΙΙ. «ς Η"λι^, «ς Μ^α-Λς, ^ «ς Α'φρο*

β/τ&β .

Ε'. Ε/ς τώχί ©ιολογία» ·» Πλάτωνος Βιβλία 'ί% .

γ'. Θ§ολο^/χα Ώροβλήμανχ 2ΐι.

Ζ'. Πί&ί κινήπως βιβλία II. »το/ Στοιχείωσ-ις Φυσική ·

7Ητο σναυιτάχ^η (κ των τί Α'£/Γ0τελ»ς Φνατικων .

Η'. Ύ*σΐοσνποζο-ΐ! Λ'ονροτοριχών &ε£τεα>ρ , «χ πϋίι»

τ* ντΓττάρχα^ Α'οίς-άρχχ , ΐΐτολβμαΐα .

Θ'. Περί Σφαίραϊ , μτρ/ /Τ^ε/ ί»* νρουτίων Κύκλω» .

τβ70 «#αι 7ο πί&σεόπρον εκ τ»ς Εισαγωγής Γίμίνα » Ρο-

*/'*, «ς 7« Φαινόμενα.

ΐ'. Παρ«<ρρ«β·/ς «ς τίοχαρα βιβλία ή ΪΙτολιμαία τπζ}

%%ιρροϊς Ανςρων . Σώζονται «τι και τίνα χάλια (ΐς τα αυτά

βιβλία τα Τίτολίμαάα , τββ οποία ^ίποΐίιΰοντχι τα> Προκλω . |

ΙΑ'. Ε/ς 7αν «ζίρ&ίτα Στοιχεία τβ Εόκλ«'δ«ς βιβλία Δ'.

ΙΒ'.< Υπόμνημα «ς Ην/όδ« Ενρ>·« ^ Η'μέρας .

ΙΓ', Χρ»5Όμ«'θ«« , «το/ ίκλογαι Γραμματικά} βιβλία

Β'. ττί£^ η» ο μο» Φ&τ/ος αναφέρει Δ'. βιβλία , ό δβ

Σ«<δας Γ'.

ΙΔ'. Ε/χθ0*/δ&0 ι3δΐοθ^«<Γ«ς χλτβΙ Χ.ζκια»ων , «τβ/ οναντ/ον

•ας δ/δα^χαλ/βς οτ/ ο Κόσμος δα* ίϊ/χα αιώνιος . Γ«α»'ί»ς

βΦ/λο'/τοίος έ* τω Συντέλειας 1Η. βιβλία τα , «ρυ-

λα£ί τ/να βχ ταύτης της πραγματείας .

ΙΕ'. Υπόμνημα εις τον η Τΐλάνύρος Ύίμαχον βιβλία

ΪΙαίπ. Ε'^ «τ» φαίνίται 'ότι ο Προχλβς τω εϊκοτιογΖόω Ι*

τ« τ»ς ηλικίας τα το ο-ε/Λί'^α^ί , οτ/ ^ α^ατινα βΐ'

βλία ήτα άπωλοντο . Ο' Μα&ο^ς τ/μρ μπάλας «τβ δ/**

τίκ) ώ'<ρρ«'δ«α» .

Ιγ'. Ε/ς Α'λκιβιάΙΊω Α'. τ» ΤΙλάτωης .

ΙΖ'. Ε/ς τ» Πολ/τ6ί«ς » Πλα'τϊιΐί'βς . τ«τβ «ροζ ί-

*«»ό 05τ« παρί'δ/δο* «ς η<ς έ* Α'θώχ/α/ς μάνητας τα , ί» φ

*} πις) ταν Μύ$ων των Θ$ων <αραγματ<£ίται . . ,

ΙΗ'. Ε'πΐΐολικοί Χαρακηρις , κτβ/ ό^<δβθΗβ*<ν η Ό^ωην

Μ ζ

Page 184: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ι8ο Π Ρ Ο Κ Λ Ο 2.

υδτο π τη Αιβανίχ όνομα , α'/λ' άποοΊχχΖη «χ ταν Χ«ρ»-

γράφων "οτι έιναιι τ» Προχλ».

• ΙΘ'. Τϋζ} ίχλ(ί·].(ύ>ν Ηλία χ) ΣίλΙωκς.

Κ'· Ύ'πόμνϊίμα «ς π*ς Πί/Ηττχας φατ£χ«ς .

Ε' κ (ί ο (Γ ε ι ? .

Πρόχίον Ανκίου . Ί'μνοι Έ'. ο/ζίΙόΒατα» μίτ» 7»

3» Ορφίοος 6» ΦλαψοντΙα , 7&Γ 150Ο. «ς Δ'» χ) ο» Βς^ΐτ/ρ

3ταρά τω Α'λ^ω τώ ΐζίγ. *ίς

Κα) ο» τγ Σνϊλογρ τϋ» Πο/μπ»* ΐωα*. η Αιχτ/κ «{

φΐ/'λ. ς* ο-βλ. 737·

Κβά ομ τν τέ Μβοτταιροι; Μϊ<:Β. ΜβΪΜΪΓβ Μίκοΐΐβη»

Ογ3«ογ. ΙοικΙ. 172.2.. «ς 4*

Ε/ς τίιο ΪΙλάτχύ^ος Θιολογία» βιβλ. γ'. μιικ η» ιτ

55-<? τ» Μχ&ιχ βία Λ9ΤΗ , ό^ίδοθι* έν Φρα^κοφορτ. τ^ί ΐ6ΐ8.

φόλ.

— Θίολογηιά προβλήματα , χ) Θεολογία ΤΙλατανικ»,, (·

ξΐτΙό&ΜΟΌ» ο» Αμβζργφ τψ ΐ6ΐ8. .

— Υ'ζτοπ/ΣΜκΓ/ς Ας-ρορομίκα>» &ίο·$ον , ^ιδοθ» ε* Βί-

νιλία τω 154°· ·*€ 4·

— Σραίρα, ό0ίδβ'θ» Ε'2&. Αλτ. ο* Α*γί&» Οό'ηΙίβ*

τ$> 1609· «ς 4·

Κβκ ο»' Ασ^ρα τβΓ ι 620. «ς 4· "ώ"^ Ι**»"· ΒίίπΒπ^ρ,

χ) ορ το/ς τ« Αράτα Σνγ·)ζχμμασ·ι , χ) όν α&β/ς .

— Ώχράφρασ-ις «ς τ* Πτολίμ*/* Δ'. βιβλία, οί

Λκ^δ. Βαταυ. οβ". Εΐζβνϊτ. 1635· 8.

— Εις 7» Πράτα Στοιχεία » Εοχλίια»; . ϊ£ί 7ο Δ"ρθρ·

Ευχλβίδΐίζ . τόμ. Α'.

— Ύ'πόμινμα «ς Η'*·/οδκ Ενρ><« >(α) Η'μίρας, π*

Α ρθρ· Η'β-Ζοδος , 7ρ'«. Α'.

— Χρ»5-0/"αθ«* Ώοιητική . θΓ«ίοπΐ3ΐΗΪ3 Ρο«ίε3, »τοι

βχλο^α/ ιςαμματικοά 6ζίΙο3. α» τγ τα Φωτίν Βιβλιοδή-

χ)», Κλ»'ο\ 239· $ /δ/ας /«ί7ί» τα ΑϊΛ»/» 2Τί£ί Συυυτά-

ξίας , τψ 159°· ϋ'*"β τ!* Συλβαργία, ίν Φράγκοφορτ. Κμ

έο Α'νοβιχ 2915· «5 4· Α4*71* Ί^"' <τ*μ&ώ<ηων Α'ρΙρί*

τ* Σχο'τα. ... ·....'

Page 185: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ 4^5· ΐ3*

- - · Ε/'ς ην τ« Πλάτωνος Ύίμχιον , ©£ίδοθ» παίτοτί μι*

τα των τη ΤΙλάτωνύς. ϊ'Ίί τέ βίρ&ροι> "Πλάτων , Τομ. Α'.

Έπιςολικοί χαρ&κτϋρίς , $ν Πα&κηο/ς τζ^Γ 1 577·

— Πί&ί Πο/Μτ/χϊς , ί'ξίδοθ» ο» Π*&ισ·/ο/ς τ^Γ ι6 1 5-

ΗΗΗΔΔΔΠΙΠΙ.

• . .<*

Μ Α Λ Χ Ο Σ.

Μετοί το 49 Γ·

"Μ-οίλχος ο ιχ Φιλαΰιλφί&ς ·ηίς "Συ^Λζ , $%ρμάτισ·( Χοφι-

ςης α» Κανς·αι>ντιι>χ7Γθλ& μί μίγάλΐιυ φήμίω τΐίς Ρ'«τβρ««ς

* , χατβ τ«ς ι/'5»)β"«ς τ» Φωτιά ντο» Χ&?ι&νός . Χυ.οί·

»7Β τοΣ^^ζαμμα, *λ » οποία σάζονταν μόνον ΰύο ίκλογχΐ .

Ε' « ί β β* ί ι ι.

^Ιχλ^οο Φιλχδιλφιίω; Τιμάχια, οβώό&ίκτα» Έ.'%>. ία

Εο1ο§ίϊ Ιί§2Ποηυω, Ζ)<ίΐ;. ϊΧοαώβΙϋ. Αυ§. νίηά. 1603.

--- Ε'£ι$οθ»0*αν »τ/ Ε'<&. Αλτ. μιτα ο·»μΗαα·$αν Ε'ρ'ρ'.

Βαλίίτ/ϋ , ία ΡΗΊΙ. ΖαΜή ΡίοίΓβρικο & 55. ΒγνηΓ· Ρ*»* «

Page 186: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιδι

ΗΗΗΔΔΔΔ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

Π/οο τ£ 5°°•

^•ίϊφβνσς ό Βυζάντιος , »7γρ «ς 7«ρ πε&φίμωρ Γραμμα

τικών » αχωνόςτα, *) ήκμαζε μετά χλί'»ς άς τύς χόνας

ΊΛαρκιαρα η Η'ρακλεωτα πβζ) τ» μεο-α ιϊί πέμπτα Αιώνος -

Φαίνεται οτι ντον Χ&ς-ιατος , μ όλον οτι μ' ^ωμχ αυτή Ιΐεν

«&«ι «7βς αμφιβολίας . Συυυεχα-^ο* ον Γραμματικο-Γ«ω-

χαφικόν Αεζιχόν, π οποίον μεταχανζονται συχνάκιΐ °}

Φιλόλογοι, ζ» φ εκτός των πείθων αίλων αξιόλογων «-

ΰήσ-εων , άς/α-κονται *) αϊ ^α^γωγαι τ$ Ε'δνιχων όνομα-

των. Φ»ρ« τίυυ Ε'πιχαφίω , Ε'&ητίά) το οποίον α•ι*ι>1ς•α•

το "&π> ποΤ&ά βιβλία, χα§ας φαίνεται εις το ς-οιχέίον Ο.

το οποίον κάμνει άρχίυό τ* Τ&αιιος-χ Ε"λ» βιβλία, Η1

$3ζ^«ίι} 7Τ£•/»ί Πο'ΧεοΰΥ, Μ'δο'θ» "&π5 »ς μετηγανεςερουζ

αίτιχαφέίς . Ε'ρμόλαος γαμματικός ί» Κωνς-αιτικαπόλεε

&ς τον καιρόν τα ϊαςινιχνα έκαμε μια» Έπιημίχχ» νίτα τα

αζιωτάτα βιβλία , ως μ* ποτ ωφελατ , )£ «27» έπφοζζνηο•*

ην όλεθρον •ϊϋ "Άρωτοτύπα , κ) » 05το/« «ς «μα ς α^ίίΓώίθ»ι ,

3τλ&« όχι *) λο'ϊ» ό#ΐίλ»ς καθβίς φαίνεται ίίς τα ςοιχ&α

Κ. χ) Λ. Ε'χ τ« Πρωπτ^Λ-ίί τ* Σηφαιία '.&ρ&ιι ο* τεμάχιο»

«ς τ&ο Βιβλιο&ήχίω τα Καγγελα&Ια "Σ,εγα'ιίρα, εκ τα ο

ποία γίνεται ΰϋλον , πόσον κακόν έ^οζεναο-ζν ο Ε'ρμόλαος

με τΐω Ι&ΗημΙω τα «ίς τό Πραητυπον τα Σπφαυία .

Έ? χ δ ό <τ ε ι ς.

ΤΙνεφάνον Βνβα/ττίον πεζ} Τΐόλεων, ο%ί§ό$» Ε'λλ.

το Όρωπν ο» Βς*ίτ/α ίβ^^ Κ'λΰα 7&Γ 1 502.. «ς ρϋ>\. Κ«ί

Page 187: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ Τ Ο Τ 500• ^3

α> Φλωρα>τ, νώ τζίι. κ) ο* Βασ-ιλία μπα των σ-ψ&άηων

τΐ Συλαίϊον <ηβ ι$β%. <* φΰλ.

— Ε"τ/ ο^βΒ. Ε'^. Α4#. ρπί τ* Τεμαχίου νπο Ι Μ.

Γρο*|β/» ο" Α'μςιλοϊαμιω η$ 1678- «ς Φ»'λ. ί*ίΠ* «Η

«ζ&λη' πολυμα3ί<?άπύν σημ^άα-βων . <

---Εντ/ /«επί τ»$ &Ηχ*φκ Σνεφατον σα Ε&ηκά

χασ-' έΰϊίΟ-οβήν. ΞίιρΙιαηΙ Οιηίϋια ρη Ερ'ιιοιηιη , μ«*«

3•ο»>ήίί' ^ πολυμαδις-άτων <τ*μαά<πων τκ'ιϊ Α'/3ρ. Βίρχβ-

λ/κ, Ι'β*. Γροροβ!*, Ξϋλα*ν, Βο^ρτ/*, £ Π*λμί£/«,

δ/*ρβρ«ς «τ^αφο/ί αίτιβλί,Ζοί, ν> Αχγϊονω Βάτοι/. ^

ι694• 3Ρ• Ρκί• Η83ΓΪ£. &1 *} «8» «Γ/ν », «£«■"•,

ϊ&/*ς Ν <%ΐΙ*>κ <ηιμ*ή™ς $ ο Α**ας Ολνινιος, «ς

π τη Ζπφαί* Ε'θ«χ«, μπα τίνων Ίίμαχιων ΧχυμνατΗ

Χ/η, 3$ α-ι&ί τίς έ* Ι'ταλ/Λ ^5»ς αποικίας » Α**»* ,

τ&Γ 1684. «ζ ?ολ. ά» Λκ>δ. Πατκν.

ΗΗΗΑΔΛΛ.Ι.

ΣΤΟΒΑΙΟΣ.

Προ τ»Γ 5°°•

ϊ**ίηΐζ 6 Χπβάος 6γ&ή$*, ας συμπίραΐναπν , *ς μ***

πολιν -ης Μακάονίας, Ζπβου χ*λ*μο*Ιω ,%όξ »« **• %

το ΐπάνυμον . Πί&ί τ« χ&οκαμίν* » ^ 5™£* ™? £«»$ * »

μί* αυτός ο "άιος §ν*μ*ώΌ*αηη , μ>ίτ? α>λος τ/ς^ Σο>-

3ί«ί•'«* . Τίτο μάοκ 5>3τορ« *« συμπ^άνγ τινας ί* τ»?

Συγχαμμοίτωρ τα , ότ/ «χμα^ ^/^ ^όκν υ&ρον μπ#

•άν Φ:λόσΌ<ρον Φομις-ιον, «τις ντον β ί'««ταη»ς τμ? Συ^Λ-

&Μ ΐκήνων ης όποιας ο Στοβαίος σνχνάχις Μίγινωσ-Άί' %

ηοιίη «ς π Τυγχαμμάτ* δε* «αρ«'ρ« Λο/β η" ΧβΛ"<-

α»ά> Ζνγχαψίων , α».*ν /κη'κ «λ&« «»« ©^«Λ» δο# «>**-

«τ»» οτ/ ΐμίΐαχΗζλ&ΐΛ , "&χοϊί<*ί•ώ™« «« κπ»- μαχρ«* τ»

Page 188: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

■184 ΣΤΟΒΑΙΟΣ.

"Χ&ς-ιαικτμϊί . Το άζιίπαινον Σνγ^ζιιμμάτα ΟΊΐυυίς-ατΆΛ λ-

7γο ικλίλεγμονα αϊθ» διαφόρων μίγάλων "Ζυγ^αφίων , ο

ίς-ιν ^ότο γνωμχς, κ) $ϊϊία<ΓχάλιΑζ , ./ί ^θΌλο^ζοτ ί?ίΛο·

<^<Β»^, άαϊοφ&εγμάοΌοτ , »αζ ύΰτο&ηκαίτ χαλ*φ.ατο!·}

9ο οποίον σ-υυιεΤ&ίξατΒ ^π> Πα/ταχοίτ/κς β^?δορ Τνγ^ζα<ρεί;

ΥΙοιητάς τΐ , ^ Αο>ο^ζβ?ικς , σι/Μΐς-άμα>ον ^πυ τράταρα Β/-

/5λ/α , ό£ 7» δι/ο Όρωτα , ( ^ μάλις-α το ΰ&τίρον ) β-

<τ/ χαταχνράιμαν'α , χα$ως όζ οναντίας &ς «ς νεατερςυζ

^ο'ί'κς ^-λεΪΓίί α» αντοϊς &ο~ΐφργσα* ζέννις χ&ροζ ΰϊΐμηρ·

•γήμαπη , «ς «χ 7»ς τ« Φωτί* εϊΰήο-ιως 'ο^βίβαχΗται . 4

Ε' Χ (ί Ο (Γ £ ί ξ .

ΐα>αγγον Στοβαίου Ε'χλογαϊ, το Τε*τ»

Ε'^. Λίχτ. ιίδτο Κοί-ρβδου Γίανί'ρ», ·πΧ 1559* Φ**·

ο* Τιγν&ω .

— Εχλο>£«ν φυαΊχα) ^ >ί3:/χα*, μίτ« του ^/βλο^κ

Κνρον χαι Θεοδώρου πίξ} της όξο&ας της Φιλίας, ϊ·

ζύο&ΥΐοΌ» μιτα ο-Ημαώιτεων χ) Πινάκων \3δΤ0 Λ υοό^υιοό %

και Μα$ίμον Μονάχων τά 1609. ο* ΛίφΙώφ, «{

φιίλ. ^ «ΐ/7» ίτιν » «£/'?"»» ·

ΗΗΗΛΔΔΔΙΙ.

Α Ε Τ I Ο Σ.

Π?£/ το 5οο.

Α ίτιος , ώς των Ιατρω»» , ( ο όποιος Φρίπα νά δ/αχ£^';'<·

τα* ^τγτ/ρλ Λ^ον συυυώνυμόν τα , οςνς «τορ ^ αυτός ίσ

τρος , Λ> ο αρχηγός των Κ'νομοίων , 3Γί£* τα με'σ-α τ» τ?τ«'ρ-

7Γί; αιώνος ακμάζων.) νχμαζί πίζ} το τέλος τη πίμνα

αιώνος , ^οτ«τθ^{ «ς τ** Α'μ/δα τίς Μίνοποπιμίας , Χ&Τ

Page 189: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ τ φ 50β: ι«5

τιανος λϊ Κο^Ης $νημΛτίτό0 . Εχ των ΊΖυγγ>&μμχτωρ η

"^τϋδ«κ!Ί;ίταί ογ/ το πλεϊςον νίς ζαϋς τα εις τίυύ Αλ(ζαί-

ορ«α» δ/ί'τ^-φβ, ·>£} ίκ τίπχ συμπίραίνίτ&ι 'ότι χ) αύτπ β-

δ/δα^θίί ΪάτΖικΙχη , παρβτχίρω α&ο ιτ-ίβ/ τκ'» δί/

ίΕάρομα/ . Χωζβτχι ^ τ&7» «V I «τ^ίχο* Χνγίζχμμχ εις

Άεχαε$ Βιβλία (α) το οποίον το πί&στόπρον ώναι μία,

ο·ν)&,ογη ΐκ των <Λ]>ο λοτ» ΐατραν, δ/ ο κ} ίπαανείτΛΐ μί-

γάλας νζεν τ» Βοιρχχβίχ ( ΒοΜΗί&νϋ ) , μ ολον 'ότι ^ότο

τινας /δ/ας Ό^ιρπΐργίτΒΐζ δο* βλίΐ'θίρβν %&θΊο*χιμορΐη

καν μίσαν . Μίχ& τϋίδί τα όκτω βιβλία ό^ί^οθικτα* είς

το Ε'ίλννικον , ^ «ρο ολίγων %,ονων τί ο&ρχτον ΙοΊ'ως ο#

Λ«·φ/ξ£, 7αν δβ λοιπά κείνταα χειρό^αψχ α» τα7; βιβλίο*

θ»χα<ς, )£ /κβ'ί'βί' » ΑχηΐΊΧΗ αύτων μβτάφρχτις ο£<δο9Ή.·

Ε* κ $ 4 <τ ε ι ς . ^

Λ^ετΙου Λμιδηνον , ό£ίδοθ>ι Ε'^. ο* Βζι>§τί» υποκ τν

Α*λδ« 7&Γ 1534· *»?

Ιο.· ΈτηαΐΊ Ηίίιηίΐΐξ'ιί Τεηίδίηεη Ρΐιίΐοίοςίουιη Μ«1κ:υιη

ίυρεΓ Λ&ί/'/ Λτη'ιάιηι 5νΠ0Ρ5·3 ΜβΛςοιυαι νβϋΰπιπ] βΓ. Ε'ϋλ.

Λλτ. 6*;ίδσ3·» ο* Κεη\'ι& τα' 1757· Λ'ί 4· ς* τ>Γ

Σι/λλο^ίί τ$ ϊατραν τόμ. Α'.

(«) Η' Ύίτρ«/!ι/!κογ ϊιβίμβκ }** βνα «V· β»» Α'ίτιβν , χ««

Page 190: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

1*6

&ΗΗΔΔΔΔΙΠ.

1 ΑΝΔΡΕΑΣ;

Περί το 500•

Α^^ρίΐίζ ο Ίί'π!α•χοπος της έ* ΚαππαοΌχία Κοαβ'Λρείας ,

&υρί^ζΛ-\,ι μίτά ην Κΰ&.'&,ον Α'λίζΰυώρείας , χ) <νη& » Α'-

ρίθα τϋς Καισαρείας , οΒόρ χ} τήαπτΆΐ <&ρος η η'λος πα

τημπτν ΚΊωνος , μ όλον οτι β Ούτινος ι»ατ« τητογ «ς Α

ίνναην Αι ανα .] Σνυυίγρα•\,ον νζήμνιιμΛ «ς τΐω Α*ποχ.Α•

λ&4" » ϊωχίϊν, «/όςτίΡΑ Μαχά&οι>.

ΈΪ χ <$ 6 <γ £ ι ς .

ΛΎδρίον ΚαΐΟΌ,ρεΙαϊ , υπόμνημα &ς τΐιυ Α'ττοχΛλυ•

^,ιν , ό^ιδο'θ« Ο9το φ£*5. ΊΖυλβνργίχ μυα νίίμαάσζων τά

1596. ό* τ}ί Τυπογρ. Η. ΟοιππιβΗη, έ* ΦρΛ}'χ0Ρ0Ρτ » $1

ά» 7^* μί^. Β/^βλ. 7»*» ΤΙαηραν Ύομ. Ε'. <τίλ. 5^9•

ΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙ.

Δ Ι Ο Ν Τ Σ Ι Ο Σ.

Π?ς^ το 5οο.

*Χιορΰτιος Α'ρΐοπαγ/νις » Ύ'πο τί όνομα ήτα η ο» Α'θ»'•

ιχις Επινχόπ* χμματιβΊνπς , χ) ν όποιος ϊζν ίϊςτννχβα.•

Page 191: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 500· 1*7

ρον τ$ Κποςολωρ , χ) νζπΐ π Δομίτια»* μαρτυ&χ&ρ

θάνατον ύπΐφίρξ , φίρίται μια <τυ7λ.ογγ\ "Συγγραμμάτων 9

τΐυϋ οποία» οι <3φοχ&πιι τ$ πεπαιΰΰίιμονων Λπίΰειζα» οτι

αυτή \Α&ως φίρει π όνομα ϊχείβχ η 3τεία Διονυσία., του

Α'ρεοπαγίτα , χ) οτι είναι καρπός νβωτίρων αιώνων , >$ χ*τϋ?

μα» τίω ^πό^ειζιρ συμφωναην 'ίλοι κοινώς, κατά δί π»»

^ο'ίΌ»" χαΛ·' β·ΚΛ>ί^ςαΊρ» άσυμ^ωνασιν , »7Γ«διι μί&χοι <5ί*-

«ϋ'^Γ $ίλαο*ιν οτι είναι βρ^βί» » Δ'. Αιώνος , α^βί δί » Ε'.

$ αοτ» »ί ηλώταία είναι μ π&ανωτίρα , η οποία 5ίμίλιχ~

ται ϊπονίω εις τίω των ΣεβΗ&ανων αίαχάλίτιν , » τύλάχι-

γορ ο/ ορθόδοξο/ ϊφύλαζα» ταύνιν , "ϊοτοχοανόμζχοι «αρος ης

Σίβν&ιουιας , #) «γ/ ^ΐϋδ«κΐΊ;ϊΓι« ί%υρωτατη ΐχ ήτα, στί

π·«&ί ταύτης άΰΐμία» μνεία» ^^ίβτχομον εϊς ης παλαιούς

Πατέρας 7»ς Ε'χχλιιοΥας, ο* ω αχαφίρουβΊ τόσους άλλους

παλαχοτίρας αΰτων . Και Όρος τάτοις εις ταύτίω τΐιυ ·φ<ίι-

ίιπίγραφον τυΤλογίω , φαίνονται τοσαι α^,αι σ-υυυήδθίαΐ

ης Έ,'χχλασίας , 7Ης όποιας, εις τον χαιρόν η Α'ρίοπαγί-

τα | )ί Ε'χ*λ»σ·/α δε* 7»ς «ί^ο* «'ς χροΊν , χ) μάλιτα το ό

νομα τ^ί Μονάχων, Ο' Β«ρ«τ/»ρ *&π3δ«χ>Ίί» ο« ό Σι»^-

^ραρίβζ "ταύτας είναι Διονύσιος 6 Α'λιζαάροϋς , ο δβ Λα

Κρο'£β θίλ« ΣυνίοΊον , α'^α* ^α) ο/' δι/Ό «μκ μαχραί

ης άλαλους ^τΌ^»ίζ$ως . Το π^ανοίπρον είναι οτι αυτή

ΐχαλχ&$νι υεπ» τ/νος Α'57,ο$\/»,«6ΡίΓθ£ί » πίμπτου Αιώνος

τίτις συνι'ς-αται ^ατο ΰδΠ>θί'<Γ«ς τοιαύτας . Περί ονρατίου

ίεραρ^ίαί , ί^ί^ί εχΜΟνίΟΐα&τίΜ,ηι ίεραρχίαχ , ίτβ-

/»ζ Θίζίϋί' όνοβάθΌ>τ , δΤ£/>ί μ,νβτιχηί Θεολογία; ,

Ε' Χ ί ό ί" £ ί 5.1

Λιονν&ίον Λ'ρεοΰΐαγίτον π? απαηα, <^ίδβθ>ίβ·α»

Ε2&. όν Φλωρεντία τ&Γ 1516. «ς 8.

— Και ΤΙα^λτίοις μιπχ των σχολίων τον /Μαζίμου ,

*Ε94 τ»5 Γριιγο&ίου \τοΰ ΪΙαλυμίρου παρχφράσ-βως , ^αι 7Β»

Εγκωμίου Μιχαήλ του Συγγίλνυ τφ ι$6ϊ. εις 8. ίρ.

Ο. ΜοΓβΙ. 1 ^

-·■ Τά αταττ», μ«κχ τωνίχολίαν^ κ) νίς «ϋ^φράπας

Page 192: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιΜ ΔΙΟΚϊϊΙΟΪ.

ο%ίΊ>. Ε'&. Αλτ. ον Α'ντβίρττίβι. τφ ι634• **ί φε»'λ• χ) λ£.

β» «γ/ι» η «2^ς-» .

Κατ αύτΐυϋ ϊγοίίη χ) » ο» Π«£/ο•/ο/ς τω 1644• /««β*

^ΟίτθιίχΗξ των βνμαωηων ϊωαυίν. Χαμοντία ΟιζυιαοηύΊ .

ΗΗΗΔΔΔΔΠ. .

ΑΜΜΧ1ΝΙ02

Π?ς/ί το* 5^ο•

Ά-'μμήνιος , ο $? » Ε'ρ,κ«κ , μα$»π»ζ η ΓΓρόβελκ ι%ψό•

τλγ», κ) *'δ/δ«<πιο•» ο* Α'λιζανϋρείχ τΐω Εχλίχτ/χώο , «τγ<

τώ« Πλ«7&?Γ/χθ3-ί£^/Γα7»7-ίχία) Φ/λοιτορ/α», οίθον μ*7«ξι}

τω»» μαθητών » μϊό» οτε Δχμχσ•)ΐιθς τ^ Έιμπλίχίος , ό7 τ;«ί

τ^ι *άπ)δ/δή»ο•/ τ» Όψατεΐχ μΐταζό τϋαι τηπαιχδ&μζάα» πϋ

χαιραη , >£ έΟζαιρίτως «ς τύ« ΜβίθΜματ/χ^ , χ) Α'<?ρόη•

μια* . Άκ των Σνγ^ζίμμχτων τα των «ς Πλάτων χ) Πη•

7\ΐμαιον , «ϊο* «ς «μβς Λ7Γβο•<4>&» , <3>^ 7» ίπόμονα .

Α. Τ'ΰτόβνηβα ει/ ττίτ εΐααγωγην του Πορφυ,

,ρνον ΰ&ερί τώτ Πεττε φοανων . „

Β. Τ'ΰτόβτηβα εΐί τάί κατηγορία* του Λ'ρι&νο

ΟΓελονχ . «ς τΐχν άρχί/χϊ ητων 'ίς-ατχι α βίος τα Α&ςτοπ'

λας, τυν οποίον τινβς ^τπ^ι^ανιν «ς ϊωαυνννν τνν Φιλόπονον»

Γ'. Τ'αζόβτηβα ειτ τύ τον Λριντοτελονι αίερι

Ερβη^ειαΤ) το έποΊον σιαιΊ^Λταχ λίγο :το*75 τμήμχπΧ)

*ίς το $&•ηρον Όραγμαιτ&ίτοίχ πίξ) τΐίς ίων Θίων Προνοίας,

Ε' Χ ί Ο (Γ ί ί 5.

Αββίβγίον Ερβείον (Απιηιοηϋ ΡαΓνί Ηρηηϊββ) ιζπ»-

μ*»ιμα «ς τας πόντε φωνάς η Ώ,ορφνξ/α, ς^ίδοθ» αι Β*•

Page 193: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 50Ο. ι8$

ν%τ'ι& τφ Χ$00. «ς φυλ: χ) ύπο η Ανλδ« τ«ϊ 154^· ·*< ^·

— Π*&( Ε'ρμΙαιείας, μιτα τϋς » "{·ίλλ2 παρ&φράιπας

ό£«δ. τ&ί 1503· ό» Βζνίτία, <3Ν^ί τω Ανλδ^> «ς φι/λ.

— - - Ε/ς τοίς ΚαΏίγοζίοίς τΐί Α ί/Γβτδλ*? , ό£»5οθ. αο Β»-

«τ/λ τ£ 1545· 8. ρβΓ ]οζα. Αητ. α Ροκηπι Έϊ&ιτμ

όε Νίοοϋηίϊ ιΐβ $βΒίο.

— ϊαχίι>χ Φιλόπονα βίος Α'&ς-οτελνς Ε'2&. Λατ. ό£ι-

ίο'θ. ο* Ααγΰ. Β«γ. τ£ ι6αι. «ς 8. χ) τ£ ι666. «ς 4*

Η€ΐαι$(. .ϊ. ΜβΙΙβΓ.

ΗΗΗΔΔΔΔΠΙ.

Κ Ο Λ Ο Τ Θ Ο Σ.

Π/30 τα $ι8.

Κ^λί/θβς β Σρ>^ραφ<ιΙίς τ» ΤΙοιήμΆτος ΈΪλένηϊ άρνΐαγΑ^

ΐΌμιζίταχ κοινώς ΐκ^νος , 7Τίζ}τΗ οποιν αναφέρει 6 Σϋϊδας,

ό οποίος κατή^ίτο ¥πτ> της ο» Αίγΰπτά* Δι/χοτολίως, άκ

μονας «ς τχς ^όννς Ανας-χσ-ίχ Βανίλιας τ5ς Κανς-αυρτι·

ρχπάλίως , Σ>57ς χ) τω 51 8. βτ« βττίϊλθο* ο£ &»5ρωπβύν .

ΚΙτη λοιπό» » τ« Σϋίδβ «?δ»07ς δο# «βΊτοί» αλ«θ«$ ,

ίΤίίδ» χ) αο'τος ίο» α»αφ»ρ&ι *δθί τίβ/ τκ» τ* Πο/Μμαπίζ , χ)

το ο>-σμα τ« Πσ/ΜΓ» ο* το/ς ^«ρο^ζύίίρο/ς δ/Λ ίνα ΔΑ. Κο'λτ

λϋθος &&ί0·χ»τΜ. Τ/ς δί ο 7Β/»χρς, ^α< ι'/κο/ ^τορ«τα< ,

φαΐνίταχ ομ(ος (χ τ» ΙΙοινίματος οτι χ) ο Πο/»7»'ς μας Κο'-

λ»θος , ίίκμχζβ χ&τοί τας α.ντχς ρ&όννς . Ο' Καρδ/^αλ/ς Βμ<γ-

νχ&ων ίδρο» αί χειρογραφοις τ*το η ϊΐοίημα «ς τώχ) Κ«-

λαβζ/ον , βμ» χ) 70 τ« Κοινή «ς οΪλ ^70^ αυ'τ&ν χοαρόκ <

Page 194: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

190 Κ Ο Α Ο Υ Θ Ο 2. *

Ε' % $ ο <τ ε ι ς .

Κολον&ον Ελέ<τη/ άρααγύ, δοθ»ι ϊ» «ηωη» μ*~

*ά τ* Κοίλον χαι ΤμνφιΡδωρου , ο* Βονβτ/α παρά τψ

Α¥λ$£>. Και ο» Αυα>ιόί·]ΐ τψ 157^· Λ? ι&· $ °* Α,'μβπρ'

γψ μνά « ΜονΒαίσν τψ 1617. «ς $·

*-- Ε'λέτηϊ αρ&αγτί. Κβριυε Ηείβηββ» ό£«δοθ« £«β*

ϊ747· «5 8.

--- ϋ$ημ»τΐ09 , ο£ώο£» ο» ΤΙαζ/σΊοις τω 1586. ε*ς4·

ΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙ.

Τ Ρ Τ Φ I Ο Δ Χϊ Ρ Ο Σ.

* ρν^/β?Α»ρβς β 2ι/^ρΐί?>Λ!; β»·» παρόμοια Ώοιήμαπς Γ·

ΖΚίον α'Χοο&α , %νήγρ*<ρόμζνον , ήκμαζα* εις ·η» »ύπν *αι·

ρορ οττη χ!) ο Κολάρος , ι£ Αιγιίπα . Ϊ1$ζ} τ»τκ !*δί·

)κ/α# α^\1ω ΐ&ητιν &ζ/ίσ·κομον άς τίνα ιαν Συγγραφέων >

*^$βν #»ζ τώ< Η σύχιο* πίζ) ονΐόζαν α£ράν , ν Δί-

Ε' χ ί ο α· π

Τρυφιοδαόρον Ι'Λ/δυ αλο^ζ/, βζώό&Μ μ? τ« Κο/^

» » Βενβτ/α π&ρά τφ ίϋλίω , ι$ ο* ΑντΐτΙα, /δ/βς μ(7ΐχ

ν*μαά>αηων ύπο Φ&ΰβ&κου Χαμωτ'ιου, τα 1557· 8.

Κα/' ορ' Ο'ξωνία μίτά σ-αμπαύσ-ια* ύπο » Γαα». Μί'ρ-

ρ/χ. τ£ 1741· **5 8.

Page 195: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ι9ί

ΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙΙ.

Κ Ο I Ν Τ Ο Σ.

ι

Προ του 51 8.

Κ. οϊντος 3ς τίύρ Μΐύτίραν Ήοινπωρ , «ναι 6 Ευγγραφώς ο»ος

Πο/ήματος, Ο'βήρον ΙϊαραΧείΰίομετα , Έΐπΐ"χαφόμο«ον ^

το όποιον κπΌττλνιροϊ 7κ της ϊλιοίΰος , βζιςορΖϊ τα τ* Τρώ»/ -

χ» πολεμά , ^το «V Βαίατον τ» Ε"χΛρος , /κβ'χε* τ»ζ ·"

πιτροφϋς των Ε'Τλη'ναν «ς τ&ο Ε'^αδ« . Εκείνα ομας οττα

7Πζ) της πατρός τα , ^ ^'β·* τ0" /Κ0^8 *α,^' 0

Τίοινπϊΐς εζη , λίγασ-ιν , ρ ολα ατυμπίρατματ» , /κλ-

χρα» τ5 αλκθκς . ι» σφάλμα δο# άναχ ιμίπρβρ , «να* βχ«-

7»^ όκηρων τα οιωνός τα , ο"ι τινβς , ας φαίνεται , «ς

ίδο» εμίτραν τας πεπαιδευμαίας , μάλιςατας τοιάτας Πο/«-

«'ς. Μί£χχο/ Βελασιν. οτι πατζ/,ς τα ντον χ Καλαβρία,

επεώ» $ ο Καρΰ/νάλις ΒΗΟΓΛ^'ή»»» «ότ5 ίδρο* ο* χηροχρ-

<ροις η Ποίηματα ' αΤ&οι πάλιν Βίλνα·ι τίω Σμύρνα» , 6-

πιςνιξ/ζόμονοι &ς τ*ς 5"/λ**? » , όν τ£ βιβλία ,

5·/^. 392· ο χ) Σβνρταϊοτ τονονομάζασΊν , «Λι' «χ τ«-

ηΰκ τωι> ς-/χαν 00» έμπορϊμο* να βεβααωΒαμα/ , ^ τ«-

»β μ/ίΌ»» λεγφμο» , οτ/ · Πο/Ητ»'ς μας ε^αμάτιτο» «ς Σμορ-

«ιν Γραμματικός , ό δί Ρ'οΙομουίνος συμπέραινα ί'χ τ£ Πο/μ-

μαπς, βτ/ «χμα^ο* «ς π* αιί™* ^οό*» χαθ' Χ; ό Κο

λιός. Τον Ώοίψά τα συνίζ-ατΜ ΙΔ'. βιβλία*

Ε' % <ΐ ο α* ε ι $ ·

Κοίητον ΚαΧαβρον , ΠαραΧεΐΰίορέν<&τ Ο'βήρον

βιβ. ΙΔ,'. έζεΰό&ησαΜ ο*»' Εζνίτία παρά τψ Κλ%(>> , μίτί?

«■« Κβλίίθ», ί«Μ Τρϋφ/οδ<€>ρ« , Κ«Ην ς# Β«β·/λ^ τ^ί 1569·

«5 8. I. Θ. Φρί'ΐγ/χ.

Page 196: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ί9ι Κ Ο Ι Ν Τ Ο Σ.

Γλιά/ Κοίνα-ου Σμνργαίον , ηπι τα π&αχλ&πόμενχ

Ο'μκ'ρκ, 6^«δ. Ε'^. Αλτ. μιτά σημειώσεων , ο* Α'νοβια.

τω ΐ6θ4• «ί 8. $ τω 1614.. αυτόθι . Και ο» τι» Σ^ο^ϊ»

3^Γ Ελαατόί-ή;^ Ποιηπύΐ> ον' Τανίβρ. τα ι6θ6. «ς φι/λ.

— ΠΛραλΛτο/κο**!»»» Ο'/ΜΗρ». Ομίηή Οαΐίβπ Ρηειεπηίϊ-

ϊογϊιπι αΙ> Ηοιπογο ΙλΒγϊ XIV. Μίτ^ δ/α^ορων σημειώσεων ,

«ξίδοθνιβΌ* ώτο ϊααίνα Κορνηλίου Ϊ1&/3 ( άε Ριυ^ ) ο*

Α^δσ*^ Βλτκι/. τ£ 1 734• Λ'ί 8. $ "^ '^η * Λ2/5"ΐι .

ΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙΙΙ.

ΘΕΟΔΛΡΟΣ.

Μετά ίο 525•

ν^ο'δωρβς ' «ς «ίν Ένγ^ζαφεων 7χς Εκκλησίαςικης ϊςο-

ζίας, έ^ηματισον Αναγνώςης τής ον' Κωνςο&τινβπόλΐΛ Εχ-

κλκίτ/ας , 'όςις βΉΛ/ίρρα-ψο» β* δι/β•/ βίβλοις μία* ΖτΗπμη'

Εκκλησιας-ιχης Γς•0£/?ας , *χ τίς τί Σαχρα»; , Σώζομαι* ,

λ! Θίίδ&ε/» , «τ/ς εισέτι σώζεταχ ϊν Χαρο-χοΙφοις , ϊζαχο-

λκ&ήσας μετά τπης τίω Εχχλησιαΐΐχ,ίυύ 1'?οζ}*Ρ &ζ αλλ*

7Ββ•β βιβλία , "&π> τ»ς >?•'*? Θεοδοσία τη μ/χρϋ , μίχζλ **

"ίνΐΜΟΜ&ι Τ$ ΑύΐΌκραπρων της Κονς•α$τινχπόλεας . Ταϋνχ

"λοιπόν τα τ?λΑ>ταΊα %6ρ βιβλία <αρο ττολλα α.7Γωλε&ησαχ,

^Μ μόνον αϊ Ε χλογαι άστο φύύνήί Νιχηφόρον Καλ-

Όίίο&ον, νου Έωτ&οΰΐόλου , «ς ημάς απεσωνησα» , τβς

οποίας ο Νικηφόρος , » βχ τ« ηορωπτύπα τχ Οιοοώρν τάς

άττίσπάσο» , η χαθως λί>« ο Βαλίβ•/ος , λέγοντος τ* Κβίλ-

λ/Γ» ίόπ» ςομχπς 'όσα σαυπμως ον^υμάτο , 7«χ α^τ^Ρ*"

■ψα* . Οϋ7Βς β Βαλίσιο; έσΰρα%ε και τίνα άλλα ϊχτοαχτάΓ-

ματα τ2 Συγγραφέας μας •

Page 197: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ ζι$:. 193

Ε' χ £ ό <τ β ι ς .■ / ..... ι

&» της Ε'χχλνηας-ικΐίς Ι'ς-ο&ας Θεοδφρρν Α'νΆγνάζ-ου

Εκλογαι, ιζώόδησ-αν μίτο, της τα Ευσεβίον κ. τ. λ. ίν

Λνπτ/ρ τω *544•

Κλι μ$τα -ης Τμ Θίο^ωζίτα %» Κοψτιχβ&γΐχ νπδ

ΟιιΐΙ. Κ«κ1ϊ§. τφ 17^0. «ς φνλ.

ΗΗΗΙΗ,

Προκόπιος.

Προ τβ 527•

*±ροχ.ο7τιος 6 6κ ης Γάζας ήκμαζα» εις πας βάνας τ* Αιί-

πχρατορος ΐνς-ινιακ* τ* Θρχκος, Σοφις-νίς ων , $ δ/δα'<Π£Λ-

λοί ης ΡΊπΌ&κϋς. ϋ'τι δί «το/ Χ&ςηαυνος , )£α) ^«Γων ««

θώ? ανθρ&^ο^ , ^«ς ε&οποιϊα-ι τα Συγγράμματα τα , τα

β«/Λ συνίςαχταα ~ϊπο ίκλογας ^ϋ} ίρμίχυ^ας της δήα-ς

Γρα^ς-, τα ό;το7α ποΐητε φέροντα* μιτα τα Τ$ ΥΙατίρωΫ

"»ςΐΕ«κλ«α•/ας, β'£ &»> ταν πλέίς-α άπώΧονπ* τα σαζόμί'

*« δ# τ*/» «<γ/ 7αν επόμενα.

Α'. Ύ'ττόμναμα. «ς τ&υ Ο'χτχτάχρν (α) .

{*) Ε'χ «»'<» <» ύν»μνίμ#τκ μοην <αί «V «4 Δ'. βιβλί* να» Β4-

ολκ•/ $ξιίό$*ο•Λ* , «» ί"* •'* τίί! ΪΙί^ιάτάιχον υπόμνημα σ*ζνται

».. _ !..ι. μ ηίϊΓΛίΛΟ ΑΙ ί Μ ΑΓΛ»λ Λ/Γ #1 €νΛ V ./ ΟΤαΑηΐ <ΤΜ V Γ%. £ 1-Τ Ι V Λ: Ονβοο-νοβίβοκ ι «Β οποίον αί ανο^ίσμινον »/ «β*ο< •ϊ&ίί' Λ.^»τικων

'» « ί'ξ Γ»•»"•» β* Βί«τ<'}τ, Κί&ίχ*^ *λβ»Γ ϊ {βίομνχννικ

4<*ομ„ΐΗ*η?«( ™* **»'"' Γρ«9»! ) «'* *' «'««"« *5« •' Σνχ^ρΑ'ί

/"«' Προχββ•'•ί > ΧΗΡνΡ'φν' ώχτβϊβ* νιηοκ ίχΜηνα/, ίο όνοΐον «Ι

Ευ'ι^ίΤίκβιίκ'"» μ»•»/) Έ»" νιαχύν , ? μ>,'τ<ν •» /ίβθ^'ίβί^ ρίλβ^ι^ίί

^Χ9λβ'« Ε'λ•/β Μ«/ι*'τξΊ; Κβίί«ϊ*ι<«'ϊ» αιβασι*ία( Λί^ι/λβξκ'ϊ» .

ι. π. 1^

Page 198: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Γ-

,94 Π Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο ϊ.

Β'. Υπόμνημα, &ς Η'<τα/α» η» ΪΙροφήτΙί* •

Γ\ Ε'πις-ολοά ϊξ. (β)

Β' » ^ ό π ι |(

Προχοαίαυ Γαβαίου σχόλια *ς τ« «5» Βββ•/λ«Λ^

ό ΤΙαραλαπομήα» βιβλία , φΜ»»*» Ε Λ. Λχτ. υχο

ϊωάν. Μ«ρ<Γ/'» τ$Γ ι6ζθ. •ν Λ«>δό»'« τω» Π«ην>. «ς 4•

--- Τΰΐόμνημα «ς Η'<Γ*/«, ίξιϊβθΐί «V Π«ε*Γ'<«ί τ* (|

1580. «ς <ρι>'λ. \ „

ΗΗΗιΒί.

Α Γ Α Π Η Τ σ Σ.

Πε^* το 52-7•

Α'γοιπχπς ο Ιιάχονος τής (V Κωις-ατηηρτολΜ ΈΐκκλητίΚ,

£%«μάτιαπ Ιώάσ-χαλος ΐΉς-ινια»* τ* Αυπχράηρος , <^'

α*ί/3» «ς π^ Αΐ/τοκρατυ^κ^ δρόνον" άφ' 8 δ* ο\*τινι*η;

»βαο•ίλά<Γζν, 6 αγαπητός ίγρα-\.( <αρος αντί» ίβϊομ&Ρ'•

τα Ιύο παρουνίτιζα χίφάλχια πί&εχοντα χα»όνας^ $ (ή>μ; |

/3»λΛς ^-ίβ/ τ5^ Εχα-ιλικαν Όρος το ύπήχοον χιών , τα ο-

^•ο7« χινόπρον Βασιλική ΣχέΡη όνομάζορται, φιρο.<

τΐα! δί ^ Α'χρο<Γ/*/'δα . „ Τω δειοτάσφ και ευσεβή

„ ονάτφ βασιλέι ημωτ ϊουστιτιατφ , Λη/ααίην® °

„ έλάχισνοί Αιάαοτςί •

-

Page 199: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

II Ε Ρ I ΤΟ $ιγ. «95 1

Ε* Χ $ 4 <τ 6 / 5.

Τ* ·*αραιρ{τιχ% ταΰτα » Α'γαηΊΐτν Κίφάλοα* $ζ(ΰό$*ο*Λψ

ποσάκις *) ΙΙ'ιως , μιτά αΤλων, α'/λ' η (ν Ώα&ο-ίοις «χ·

ίοον; τχτίύν Ε'Λ. Λατ. τ$ιΓ 1635· *'ζ ϊ· Γ. Γνιρίνου

\ςιν μ «ρ/ς-», ομοίως *} η (V τ|ϊ Βιβλιο&ίχρ τώ· Παπρα»-.

Π*£<9·. 1644· ** "/κ· ^°7·

ΗΗΗΕϊΙΙ.

ΘΕΟΦΙΛΟ Σ.

Απέθανε τω 534·

ΘίορΑ·? €?ζ ?ώχ Νομικών της Κανς·αι»τινχπόλ»α)ζ , ^ ^Ια-

λιςχ βΐς ϊκΗναν οΐ τιης %ιά «ρος-αγίς ηί Αυτοκράτορος Γη-

ςΐνια*ου ϊφιρο» «ς τη^/* 7Κν πίϋ>> Νόμων βιβλία. Ο' Θ«ο-

οιιομάζβτοιι πιάππ του ϊους-ΐϊίαυηυ ο» τνϊζ νο

μικούς ο Όψω-ινς , β κ ώ/τκ <ραΰνίταα ο τι ΰπ>ν ο παλαίατε*

ρος τω? α^Λ* . θ£π>ς ήρμίωά,ιτί 7ταρ*φρας·ι*ωζ «;

Ε'^ΜΝχβ» τα τΜΧΊκρΛ βιβλία ταν ϊπτοΊ,νο'ΰοταΰΥ , η*·χ

«5γο7λ «ς (Μα^νωσ-ιν «μίταχειζίζβϊο ά> Ιίωνςαντινουττόλει

Ιτί ϊοΊΐαα-κί ία Νομικά, Μ*£ΐχαι των π$1Τα/$άιμαέωι> 3ε-

λβί/β·/* ?τ< ««τ» μ ·'?&»μχ}| παροίφρατις δο* ίγοήβπ ΰπο

» Θίορ/λ», ά)&' άπό τίνα νίάτΐρον Θίοφιλίτζην ονόμαζα-

μορον , ακμάζοντα πις). τό ΙΟβΟ. Σανί&ον Ιτος , ά^α ;τί-

6* ™» ΐχνρως άπίίαξα» οη Μΰλιος χ) Ϋβίτζιος (α) οτι

*^/« ΤίκορΙιΊΙια 5" ^αιοατητη )ιιτ'α , Ίηιι'ιΐιιτ'ιοηιτη α\ α.

ί»£ά. Ραΐον. Ι7^?. «£ 8. Κ« 6 Ο. .Λίίίϋ /» ρταε{αΐ\οηί

§. 44· 'ί *τκά\ίοτΜτη νΐη, ά« ΤΗτ. ^. XX. XIΓ,

η ΕκΐΜπ. XX, <*

Ν ζ

Page 200: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ϊφ ©Ε0ΦΙΛΟ2.

ί ΪΙαραφρας-γις $ ο "Συγγραφής των ΐνςινϊιΐύν «ί^ ο αυπζ

μοι . »3•«δ» ομίλων <κ>ος «ς Αϋτοχράπρας, ΐ'νςινιαβον *) Θίο-

β

ςΊνιανα Νομικοί 6%£λώσς» , «ς ίι> τεμαχιον τ#, •η οποίον

ά£$έ$η ο» τοΊς Βα&ι'λιχ,όίί , Μακ,αρίσητ ην ονόμαζα•,

ΐπωννμια %ι%ομο»•Λ βίς &>α ινρο ολίγα ι&π)5α»οντχ » *; *<

ήτων λοιπόν άποΰ&χννίτοα ισ-χυραππα, οτι ο Θεόφιλος ή

ταν παλαιότερος τ$ β&λ&ν νοαι•Λ.ύ>ν , $ <®ρη η να σ•υνπ$ο•

σιν οι ΚωοΊχες , % αά Νεαραι άπεδουνε , >£ 3τν μόνον τ/ω

ΧΙα»θίχτώ/> >£ τά» Παραφρασ•/»- β^ο* ο*- ;}*>>ηγ«. Εκτος τ»-

των ο-ίοιί'^ζΛ-φο* ο Θεόφιλος καΐ τίνα ύπομν{ματα «ς τα τ&α

«Βρω» μί'ρκ τμγ Διατάξεων , ιχ 7&5ι/ όττοϊωτ μ(ζ/χχ τίνα Μ-

μάχια σάζονται* , τ» β*ο7α συΤλέξας ό^Ρ'ε'ιτζιος ο^εΖακα/.

Ε' χί ββ•Ε 15.

Θεοφίλου ϊνστιτον&α: ΤΗβορΙΠί ιηΐ««50π$ ϊηδίίια-

ίϊοηεδ Τυπί Οϊνϊϋί , ό^«δοθ« τ» <ηρωτον \ί&Β νί§1π Ζνϊοίιεπιί

έ* Βασιλέα τ» 1 5 34• **5 Ρ^•

Αϋτ» νί ΗοΌσις εγζνετ» κατά τα χειρόγραφα η Α'γιον

Μβρχκ τ»ς Έίζητίας, ά^,' η /3/β τϋ το/το^ραφκ ιπρβιζ&ιιαΊ

7Γί>^.α τι^σ^-ραρ/χα σφάλματα . Χ^Γ/αίος δ« β Βί'£«λ ™

«ώ-αί «τ« μετετυπωσατο ιό βιβλ'ιον ο* Πχζ/ο'/β/ς, 5^ ί^'*

δ/βρθ'Λΐ^ί ταίτα τα σφάλματα > «$\.« μ' σλ^ »το «ιτίφρι»"

σα» α)&.α Πάτερα .

« Ε'£ίδοθ>» «τ/ /Μ#7α των σημειώσεων η νί§1ίϊ ϊ Ρε-

χτ'ι Νίηηπ έ* Λοβανίω, τω 153^• «5 4•

- - - Κα< ύπο Διονυσία Γοττφρεΰχ ζρ\ιά. Οΐυίΐ. Ι^επκΓΪυηι

( χ,λ} τινα 2ρ. Ειΐ5ϋ3ίίι. νΐ§ηοη) τω 1587. «'; 4•

Κ«τ' άυ-νϊιυ τίυυ ειιδοσιν έγαίονπ ποΤί^αχ , ϊτε. ο» Λκ^δί-

)>αι, τω ΐ6θ8. 3^ μ ον Πα^σ•/ο/ς, τω 1638. *) 1634• ^

α^αχα , α^ν' «' «£/?■» «'?"/»' » •ϋζτοΛ τί Γαλιελμχ Ο'ττ» Γ«'*

τ£/'» τω 175 χ• «5 4• ** ^""^ πμοις. Η3§3ε Οοπι. 3ρ. £«{>■•

Ο. «ί. Ρ. Τίιοΐϋο!. _

θ"ρα 'ίμπρο&ζ» ^ 7β ΗΗΗΐΠ,ΗΙΙ. Κ'ρ^-ον Τριβωνιανός

Page 201: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

«57

ΗΗΗϊπ|ΠΙ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΪΙϊζ/ το 53^

Αχχχ&ίαζ ο ΜυηλΙωας "Επ/σκοττος , ««»« ίο <αρ£ην <&

Α λίζαυ&ρεία τώχ>^ Φιλοσ-οφι'αυν } ο*θα >£ μίΤΏ Α'μμωνι'α τ»

Ερμε*» ϊγρίϋΟΑ&Η ' μιτά ταύτα δί άπίλ^ών εις Β»ρι»τυν , ο-

5Γ» «ι» 70 ΤΓί&φνιμον %ολέϊον των Νομικών , ϊττηί%αατ( τη

Νομικοί, κ) μείνας ίχ& μίτήρχίτο, π ϊ$ Νομικών (τταγγιλ-

μα, δι ο >£ Σ^ολα?•/«ες 6«λ»θ», κ) $/« τ*ν Όψοκοτίά τκ ΐ-

<\»φ'ι&ϊΐ Έίπιτκοπας της ΜντιλΙυύνις , ^ οι» τ•« Κωνς-αντινχ-

Ττολα Τ,υωοΰψ τω 5%6. ντον πάρων . ΤίοοΌν βπειτα βζιισΊΡ

είναι α^νωςον , μι&χοΐ ομάς Άίλνσιν "οτι >£ &ς τίω 7ηίμ-

πτιιν ΤΖαάοΰον τφ 553• *ι7ί" παρών, οτι κ) πι> ΰιάοΌχόντ*

ικλίζι .

2^-γγραμματ α.

*-*χ, ιαν ττοΤλ,ων Τ.υγγραμμάτΐύν τ» Ζάχαρα %νο εις ήμας

άπιβ-ωδηοΌΜ . Α'. Α μμΟϋΥΐΌ! , οίας Διάλογος μίτο. αΐ>ος

/καθ»» τ« ο* Αλβςαι»Ιρ«5ί Φ/λοτοφ» , ος τ/ς η7Β}> >£ «υτος

ίί'ς Βχρί/τον δ/δαίΓΛΟ/Κονος τλ Νομικό] ιφ τ»ς γνήμκς ■» Αμ-

μωκ/» ?τί£/ τί/ς αγιότητας » Κοιτμ* , 5Γί&<ν τίίς όποιας ο

Ζαχχ&ας ιζεροσ-ωπικάς ον Α λ6^α*^ρ«Λ μίτα τ» Αμμωνία

*) ο*ος Ι«τρ£ Γίιτσ•/» 6<ριλονεικ>ιο~Α» . β'. Διάλογος χατα

των ΙΛανιχαίων , <»ρΛ$ Ιας-ινια»ον το* Αυτοκράτορα* τντος

σάζΐται μόνον Αατινιςί .

Page 202: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Χ9* Π Ε Ρ Ι Τ Ο $%6.

Ζαχαριον^ Έ,τησχοπΜ Μυτιλτίνης. ΑιαΧογα χ.τλ•

<5^βδό•&Μ Ε'&. Λατ. /ίίίτΛ τ»ς » ίϊ&γοίνς Φ/λοκαλ/βς, ό»

ΤΙα&βτίοΐζ τί$ 1619 «ς 4• -

--- Κβο ο* ταίς Β//3Λ/οθ»χβος »$ Πατίρωρ •

» - - Κ«η μίΐνΐ Αί**ου του Γαζαίου ορ Λειψία- τί

ΐβ"55• «5 4•

ΗΗΗ|ϊΓ|ΙΙΙΙ.

Τ Μ Β Λ Ν Ι Α Ν Ο Σ.

Α'ιτίθΛΛ «πδ 545•

Λ. Ζίβωνιονοζ «ς των %πισ*μων Νομ/χ&ί?, ι^μ ό χυ£>(Λττρ9{

σίωθίτΐίς Μ» Νομικών βιβλίων η ϊας-ινιουν* , ίγοννή^η β'ς

τ«ΐ' Σ/δ»»» ι»ζ Παμφυλίας ' ο μ 5τατ»ρ «&η Μαχίδο»'/α*ίί »'*

χαλ«70 . Α/' μα!5»0Ής τ(α) αϊ Ζ^ίςγιμοα Όπα ίς-όλιζον τον

Ί&βωνιαΛίον > το* απικατίςΊ/κταρ άζιοαγάπϊΐτον παρά τω βα-

β•/λ« ϊας-ινιουνα) * »?■< β βααηλβϋς <®ρωπ>ν -ης αύλνις « β»

βτίμγιο-ίν, αίαβιβάβταζ ανπν ας τα μίγαλήπρα άζιωμαια >

β/β^( β'ς π τοί; Μα^/ς-ρ* οίδοίοπιαι Μ3ζί$ί« 5«π Ρβΐιιϋ,

*) «ς 70 τ£ Υ'5Τατ« , «&.' η σ-κλαρόνις όπα ίόειΡορ (ϊς τον λαον

βιρ 70 » Κ*βΜ?-σρ6$_, γτοι 7ο » Ταμία &χα» , ίΤΓροζΟίχΛ

μ$γάλνν ταραχή χ) ΐπουνάτασ-ιν «ς το* λαοί/ , οθαν $)

«τ*/3λ»θ» δ/« τώο *<τυχ!αυν , «&« μ|Τ' ολίγον πάλιν ϊλα-

ββ το αξίωμα λο. Ο' 'Σ«νδας , ^ ο Η'ο~ύχιος ονομάζουοΊ

ιΖπν Εδνιχον) ΐ(α) α&$ον, ιφ προς τατοις φιλάργυρον ΐ(ά)

α/#ροχ*ρσ*»' , χ) α&οις τοιαυπις (λαττωματιν -ώκ) κείμόνον .

Ματοιίως όμως τιης των νίωτίρων ίπά%ιο~α* να ^ποπλΰ•

τα» τκτον ην ρυποΐ' .

Page 203: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ 545• *99

Συγγράμματα.

*-ΛμΪ>>•, το οποίον απέχουνά-ηκτε το όνομα η Τζ/βωνιαΜου

&ναι « μιγάλν εμπιςοσύνν , ώ*! <8ρος αι/π»» κχο* ο Γκγ/-

ιιαχός, δ/α τ&υ ο•ι^σ}<£«/ ^ ρνωδεσΊν των Νομικών Βι

βλίων , ο/Τ* ί«ς αύηρ ο/βττ/ΓίΙ'θΜ , τα οποία φερασ-ι το ο«

ΐΌμα δομικά η ϊχςινιιαιχ. Η 5τραΐ7# Σι/λλο)/)» τ»™* «πρ

β Κ»%ι£, ος-/ς πε&ιϊχε τάς ΟοηεΓπυποηω Ρπηαριιπι, «*

τ/^ίς άπετε'λχν τάς Νεαράς ;'ϋ5 ηονυπι . Ο' Τξ/βωνια»ός έχων

ακόμη α^κς ο*νί« συμβοη^άς του , βΐς ΰιάςκμα ημίσ-εως

χρόνα την επλ&ωο~ε , κ) τ»Γ εβ^ομγ Λβρ/^/* , » 52.9• «»? >

τώο εδημοσί&σε *} τΐιυ έπικΰρωσ-ον . Α#τ» πεζ/εΊχε Όρος

7*τΰΐς χα/ τ/^ας «'ζ&ας νί^πρας Δ/ατπ^-ας , εκ » Γρχ}Ό&ι*"

^» , Ε'ρμογονιανχ , κ) ΘίοΰοσΊαν* Κωΰηκος . Ούτος 6 Κω^»ζ

επιθεωρηθείς μίτά ταύτα , ηΰζήνθη μετά Όρο&ήκης κ) (ή

ραν ΰιαταγών , *} μάλις-α, με τάς πα>τ»κοντα διχάλας , κ)

κλαττωθη μετά άφαιρεσ-εως τίνων άχρήτάν . Αίίτη λοιπόν

»' «ωτατ» νυναζις σ-υωι'ς-ατχϊ ^το δαδίχα βιβλία , $ κα

υτοί 0><1?χ ΓβρεπΜε ρΓηεΙεςποπίί, έ$νς ίδΗ/ΗοσνόΙθΗ τϊί

1 6. Νεβμβζ/α 7» 534• ***£> άκυρα ποιηθϊίτος τη ΌψωτΗ .

Ε/ς ΊαυΊην τΐαί συ7&,ογΙυί> &&.ο~κονται καί τίνες άΐλαι δ/Λ-

^'ραιρ δ/αϊκ^βο Λν&ε.ταΊχά ονομαζόμενοι ,

2. Ε'χτρς » ιαρά-ηι Κω^ηκος , άκολνθέί μία λ^μ ο•ι/λ-

^ί>Μ , «τ/ς εοΊχυάχθη "&το διάφορα παλαιών νομικών βι

βλία , τΙφ όποια» ταΰτην δο* έμπορΖμζν νά τ(ιυ ονομά-

νύ>μα> χυ&ας Νομικά, ά)λά νΰςημα νίς Νομικής. Κύτη

ονομάζεται ΙΙανθεκτ» ΡΗηάεςΓ» χβϋ' Ρί§ε5Γα , σ-ωυις-αμ&η ά-

πο πονήκοντα βιβλία > κ) εκατόν ^π) ϊΰια κεφαλαία >&μ

■ώπθί<Γ«ς, με το όνομα τη Νομικά όπα τα εζε'θεο-ο*. Ο'

1*ϊΐνιανος δ/α τώ« σ-ϋ^ορ/ώ*; κ^ ο~αυ§εο•ιν ταύτης ΐΰιω&-

νι το!< Τ&βανιοΛΟ» νά λάβγ ακόμη ΰεζαεζ ο-νμβο>ιΆας ,

ο^Λί'ίΒς Λϋ7&Γ δ/οεια» δ*Χ« χρόνων, ά&.' ανπς μόνος ία εις

*ράς χρόνας τΐιυ εφερον (ίς τέλος * δο* πεζι&χν» 'όμως

ολχ οιτα ο ϊους-ινιχψος ήλπιζα/, επ(ί$η ΐ[α) ώ&ίβ-κοντο εις

αυτίω πολλά σφάλματα, ?(ά) αϊτιρρηατΐΐς . Έ,ϊημοα-ιίί,^Υΐ

Ι* 'όλον πΰπ ^ αυνι τ} ^Ο, Δεκεμβζίβυ του 533• '"

Page 204: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

20Ο Τ Ρ I Β Λ Ν I Α Ν Ο Γ.

ηυς , ^ ιβάλ^ϊΐ ^ εις τα νομ*%ί σχοΚΗΛ , ^) «ς βϊ

3· Προ 7» «? δ»μοο7<ίί,θ£ 7ο σός-νμΛ νίη νίς Νομι

κής, · ϊνπηα»θζ $ιω&τι τον Τζ/.βύ>νΐΜθν ι>χ οΌυυ^ία-νι Ιιαί

τ» Θ?οδσβ·/κ χ) Δα>\ρο&ίχ , ^τΗτημικως ίκ ττύν τταλαυων Νο-

μικων ο* Έγχ&ρΐΰιον Νομικον » ^ /'$/*$ .Τη$ππΐποπϊΙ)ΐΐ5

Οβπ » 70 οποίον ΐ(ΐμ βτνυυιτί^Μ «ς ησταρΛ βιβλία. , ι-

ο^γμοοΊ&Ζη/ι τγ II. Νημβζ}α τ* 533· '^ί » ΐ#-> τ/>' "Ρ**1!

Δεχιμβ&ου %·%ίκυρω$» , 70 οποίον τ£π> Ηναχ Ϋι ΪΙαιροίφρΛίηζ

Θιοΰοο~ί* , 5Τ·£Χ «ς αχωτίρω έίπχμον .

Α/ Νομικών τάτων ϊκδόΊτ&ις 6}>ζνοντο ποΤλοά >(£μ $αΙ·

φόροι , ^ου ;τδτε μα* ι$1ωζ, ποτί δ* «ς οί μόνον σ&·

μοι, οζών τας άς/ςχς μόνον ο-^μ^μζν.

Γ ^ / ω

Α'. ΐ'^Γ'^'Ο"» ϊνΰ&ΐ'ϊοντα ι χ. νίς τη Θίοφίλα παμ·

(ρράο-ίως, βιβλία Δ'. Τιι?πηΪ3ηί ίηχππιίίοηυπι βχ ΤύαορΜϋ

ρ^Γαρ1ΐΓ33! Ιι'Βπ IV. ο^ίδόθ«σ·α» τω 1746 ΐίς 8. ον Φράγ-

Κα< ον Λουγδόνω των Βχταυ. τζβ 1744* ·*{ 4· ΐ#

Β'. ΙΊαν&εκ,?η ϊατινιαχν Ραηόβοϋιι }ιπηηΐ3ηοα ίη ηονίλτι

οπίίηοπι (3ί§Ρ3ί30 , αυπι 1?§ίί)ΐΐ5 Οοάίαί ει ΝονεΙΙΪδ , ςπϊε 3 υδ

Ρ3π;1?οΓ3ΓυΓη <:οηβπτΐ3ηϋ , « ο. ό^ίϊοθ» ο* τ£«γ/ τόμοις ο»

Ώα&ο-ιΌις 1748· ΐ749· ^ ΐ752·''«ζ ?ϋ'λ·

Γ'. \Οοάιά$ ϋπ. |υ$πηΪ3ηί $3ς:Γ3Μ$5. Ρππαρί$ εχ τερεΛί

ρτβείεεποηβ ΙϊΒπ XII. ο^βδοθ» &ν ΝοΓβσιΙϊβ γ§ϊ . τ» 153°*

«ς φύλ.

(«) Πιβ;

, «Χ» ι'Λ*ί ΗΊαατΊα Ραηάεόΐαηΐΐη , ίίκ {αΐιαη (ΧίτηρΙαΠ!

Τίοτίηι'ιη'ι. Ττα) αά ΚΗ. ιγζζ. 4. Κ λ /» &ιί$ν\ι'ιτΊοτη ά(

τΐηιΊηο Οοάϊοε , οηπιπτη ^ααι εχίαηι Ραηάιααηιτη (χνηρΙοχΜ

Ρατο$ΐβ. ΕάΊά'ιι. Ο. ί". νΥβΙοΙιίιΐΒ . 1755· 8·

Page 205: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΛ 545·

Ρϊίτΐ (ί Τταηα*ζ'ι Ρίιίοιί 0\>5ετνλύοηκ 3<1 (ϋοάίκπι

ΝονεΙΙηκ .Ιυίήηίηηϊ ίπιρΓΓΒΓοπε «ο. €«τα Ρταηάίά Ώαχηηα.

Ρ3ΓΪ3. 1689. «ς φνλ.

Δ', Νεαρώτ , β τ$ ΚυτΒχ.ριι-ήραν , ϊ*ς·ιηα»ΐί , Γκς·/**,

Λίοντυς Νεαραι , ,ίπιρο·. ,ϊικηηίίηϊ , Ιυχτίηί , Ι,ίοπΊδ ηονβΐΐίβ

^«δοθΗΟ-α» τω 1558· 1$90 ΕρρΥκϋ τκ Σϊϊ^αιί» , ^ τ£

!5<5θ. ίΐχ&α-ίοις εΙς 4· */ βα<πλί£, τ£ 1561 «ς 4*

^ ά- Κο^α»ία , τ£ 1562. «ς 8.

ΕΙΣ ΕΝ ΣΩΜΑ. ΟΟΚΡΙΉ ΙΙΠΙΙ5.4

Οστρια Ιυτϊβ Οϊνί1Ϊ5 «ο. ό^ίδοθπ Ης ποίτ* τόμνς νΕίϊ

ί. ΟμγοικΙκ. ΑηΐνβΓρ. βχ ο£ (;ίιπ5ΐορΗ. Ρ1»ηΐίηί ^ χ575·

·,-»- Ε^ίδο'θ» ίΓ/ μ(τκ διαφόρων "Σημείωνιων ν&& δϊπιο-

ηκ & Ικιιντίη . Απι$ίεΙο<ί. I. Βίαευ , I.. « Ό. ΕΙζβνΪΓ ,

Ιυ§<1. Β. Έτ. Ηε&\ζ ΐ6ύ$ «κ φόλ.

Κατά ταύτη» βγίρονπ μίτά ταύτα τ » αυτόθι τω Ι?ί6.

&ς ψυλ. χ) γι Α&-\,1%. τ£ Ι7ϊβ· ΐ71^· Ι74°· ·*? 4*

η τκ Γόττοφρίΰ* ολι Λ.α\ίφ τφ 1 705· ^5"'/ " "Γβ*'"

Β". ΟοΓροί .ΤϋΓΐί ΟΐνϊΙίί /κ» Γλάατχς ο^ίδοθ* ο* τίοεΛροΊ

τομοις εις 4· 1593* Γοι-ε^ρΛ, χ) Αβ^'γ^ι» τω ΐ6θΟ·

ΟθΓρη5 Ιυπχ Οί νϋΪ5 .ΤυδΓίηϊβηβί ου πι οοπιπιεηϋΛΓϋϊ ΑιοηπΊ'ι ,

δοΐιοΐϋϊ Οοικϊί , βί ϋ. ΟοιΗοίτ^ΐ Ιικυβήποηίίιυϊ &ά Αοοιιγ-

δίαιη , ϊη ςΐιΛυχ 01ο$^ε οβκουποΓΜ οχρΙΪΜπίίΐΓ, ««. ΟρβΓί

βΓ επιάϊο ]οαηηΐ5 ΐΐΗΊ Ικβίΐιιηί "1*827. ιοί. ·

Page 206: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ν ΗΗΗΙΗίΠ.

Κ Ο Χ Μ Α 2.

„ ΐΐ^ν -η 547·

Κββγίαζ 6 Μονάχος, χατ αρχάς μιπρχόμονος τον εμπο*

&κον βίον , έκαμε ί&φόρνς οδοιποζίας £"Ρ*$ *) &Λ'

λάοτνις ειςτι τΐιυ Α /θ/ο τ/α*, Γ»δ/«* , «ς β^α α^βίολί-

χα /κ/ριτ, ό'θο# έλαβε*) το ενώνυμον IΎδιχό&λ&νίτ&Ο!,

«τον ομως ο» ταί!τ$5 χ) ίχίθ7ϋς «ς τ«ς μα$ήο·εις . Ε/'ς τίω

$%2£αφίκ! τ» Συγγράμματος τη $%ΐ}ζάφεται Αιγν&ΖΜ;

Μοταχδί , χ) «χ Τ8» φαίνεται οτι 'όταΜ σιυ>ίγρα·\,<ϊ» αν-

το ί*»» 7ταρ>π»μο*ος Λ-λ*Ό^ ^<το το ιμπό&ον , χ) μβηρχί-

» το* μοναχικό» βίον . Το ρΉθο»ν Σύγγραμμα ΚτΗγραφί·

ται Τοπογραφία Χριν<τιαπχή ο-νωιςαμανα ^το δαδίχ*

βιβλία, 6ξ άν η τελά/τοίον είναι ατελές. Έ'ν άυτω

βίβαιόΐ τία) γνάμίω , βτ/ »' δο* «/«ι ο·φοΜρ·«δ»ς , «'λ-

λ' ΐζαπλωμοίη , στ·/ ο' χρόνος ως μία κάμαρα αϊοβν

αυτϋς ΐς-άμονος &3ζΓΜβ/£ίται εις τάς ϊνω άκρας άυτης, ^

«τ/ οι άς-ερες χινϊίνταχ ΰττο των άγγίλων , φέρων μαρτυ

ρίας εις ητο ποΤ&ά ρ\τά της θ««ς Γρ«ί»ς, ^ /κ'βλοΐ'

βτ/ τη ρνιτα αυτά ανα'γονται εις υψηλότερα, νοήματα . Ου·

ης είς το ϊεκατον βιβλ'ιον αναφέρει τον ΤΙατ&άρχίω νίς

Αλεξανδρείας Θιοδο'άιον ως %ι<τμα.τικον , ο?ις κατ αυτόν τον

χόνον , «ς ον ό Κοο-μας συνέγραψε, ΰιετ&βον έ* Κωνταντι·

νανόλα, το οποΊον εγοίετο τφ 535· Σωτη&φ ετει, ον δι

τ£ Β'. βιβλίω αναφέρει, οτί άυτος ων εΐκοοΊποντεετύς ,

0 βασ-ιλοϋς τψ Αιθιόπων Έ,'λισ-βα} ες-ράτάσ-ε κατά

Ο'μκ&τχύν, το όποιον έγζίειο τφ ζΐι. ετει, τφ %ε 547·

ως -πάλιν ο άυτος αναφέρει , ίν Α'λίξα#δρ«α ί/&τζ}.βαν > «'*

πιχ*ι&&* τ» το 7ο Σύγγραμμα,

Page 207: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 547• α03

Ε' χ ί β'ο• ϊ ι $ .

ΚοΡβα τ» Αίγονττϊ* ΊΑοναχ* , Τητο^ρβ^/* ΧζΑς•ιαυ>ι~

χμ , β'ξίδοθ» Ε'Λ. Αλτ. μιτά ο•ν\μ&ώ<Τ6ων^ ύπο Βίρνάρϊ*

Μοντφωχον Β«η. & Μοηίίΐϋοοη «ε» τ,ϊ αο» Συ^ο}} ^

Πατερού ΟοΙΙβέΚ Ρίίπιηι Ογϊοογ. Τοπ. ΙΓ. ρ3^ι.

ΤΙβΖΑΪραφ» ϊ^' Φ^πϋ* χ) Ζωών τ«ς ΑνΛϊολ/χιϊς Ι *β/«$ .

Ε'&. Γα?λ. ΡβδΟΓΪρΓίοη &5 Ρίαπίβϋ & <1θ5 Αηίβίθυχ <3ρ5 Ιηίβς

θΓΪβηί3ΐί$ ρ3Γ Οοιηιαί Μοηαώπί 3ΐιί«πιεηΓ ΙηάορΙ:ια(Ηϊ, π-

ιέ (Γυη Μβηυίοπί 4β 1λ Βά^ϋοίΗε^11* <*ε.5• ί*"1^115 ?6 Ρίοκηοί

Ι© Τβχΐΰ Ογεο βνεο 1* Τ«άϋ&ίοη Ρπιηςοϊδο. ίξιίοδ» ίη Γ^ί-

ν«»βίί Κοίβποηϊ άί (Κν«$ Υοχα§β8 «ιπβυχ. Ραπδ ι*66. Ρ. Ι,

ΗΗΗιπΙΠΙ.

ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ."

Πίς/ το 549•

Άχμασ-κιος ο βχ Δαμαο-χν τ«ς 2νς/&ς Δϊ$ο•ο•χαλος τνς έ#

Α'θΛαίς Πλατων/χϋς ^ολ«ς,> ί'μαθ»τώ« « <αρωπν έ*Α%

λ?ί;α#δρ«ά τώχ) Ρ'»πε<«ώώ, «««'β-ας όν 780τ£ "ϋοτο Α'μμω-

νιον τον ύ'ρμεία* τα ο-υγγρα'μματα τι Πλ«ηι>ι>0ς, >£ τώχί

τ* Πτολίμα/* Αστρονομία* , άττίλ&ώιτ $1 μιτά ταυια ς»

Α'θΛαίς , »χ»β•ί τώο Μαθκ^ΛΤίχίοί "^ ϊβ»- 1/1*&νον , ^

τίκ) Φιλοσοφία» "&το τρ* Ζκ^οδαπ^ )£ ΐ'ο"/δ*»ρον . απίλ&όν~

η»ν δίν τ*™»1 «ς Α'λίξα*δρ««ΐ' , ο Ααμάτχιος ϊγοβιτο 5&-

$οχος νις δ/δ«ο•χαλ/κ?ς χαθί'σρΛς άυταν . Φρονων δί π* χ»*

ίδνιχων , ί'3/Λ ν3"« ί»βτ» <$Μ τ»»" "λοιπών Φιλοσ-όφων , £%

Ικγ/πμ* , χ) «ν«λθο* «ς Ηιρα•/» β'ς «ρ Χο«τρο<ίαι * «ρ-

/^χ'τωί' &« αβΛχωχγις }ΐνομο*»ς μεταξύ Ρωμαίων χ} ΪΙίρσ-ων ,

•δοθ» «8«α «ς *'««{ ν* &Λ7ρί\«<τιν «ί «ί $ί Ρωμαία»

Page 208: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

α©4 Δ.ΑΜΑΣΚΙΟ*.

τοπας, χατα το ζήτημα τη Π/ρσ·*, *) αη>ς ύπις-ρι-^ί $

β Δαμάσιος . Τα "Συγγράμματα τάιϋ άπωλοντο , σάζον

ται μόνον τίνα πμάχια Φωτιφ )φ Σα'ίόα. ίΤί£χ Β/9-

τ«ζ Ι'βνδαίρ» τ» ϊι%ασχάλχ τα , χαίτινα α>λα Μ τ« ίΤί^ζ

Αρ^/ζωγ συγγράμματος τα , τά οποία ίζίο*ο5ησα* ίχτι·

νος χ&ιρογράφα τϋς ον Κμβχργα βιβλιοΒηχνις.

Ιη /λ ΟΐΐιίορΙι. 0ο1{ϋ '. Αοαζάσικ 5*α. & Ρκ>ί. Τόπι. III.

Ρ»8· «95-

ι

ΗΗΗίπιΠΠ.

Σ I Μ Π Λ I Κ I Ο 2»

Μ«7Β το 549·

^Σιμπλίχιος Φιλόσοφος «^έΛ^'θ» θίς τΐυο ΚιλΙχίαΡ » «3/·

ία'^θκ δ» τώ/) Φιλϊσοφίαν ύπό ίΐ Α μμωνία τα Ερμ«*,

μ&' χ χ) 7ας Ατρονομιχάς παρατηρήσεις έ* Α'λί£α»δρί<Λ

ιποΐΗ , ^ ώτο Δαμασχίν . Μίτα τχτα ο Σιμπλ'ιχιος ί'·

ί/ήι^θ» «ς ΐΐίρσίαν , ^«Η πάλιν νπίς·ρί-^.ίν «ς 7ο>- «βι/ροί

τ» Ικγη'/ομτ, ί'^ αιτίας^ τϋς δριισχείας , >·(ϋ'β^ιθί'»ς νης

«*α«Λ)^»ς μ$ιαζύ Ρωμαίων χ} ΤΙιρσων . 067β$ χτοι» Πί£/-

ττατΗτιχος , α'&ι' ναχτάζετο ^ 7Κ£ α&ας φιλοσοφιχάς α/ρί-

«τ«ς , β/ο* τΖτλ τ« Ιίί/θ«}«ίρ« , Πλάτωνος , ^ των Στκ/-

χαρ , αγωνιζόμενος <£$ί οα κβ^η μ/α# οϊ<να·/ν τ^'τωρ , αττο-

φώ^ώ»» τας ανωφΐλ&ς τ$ άΆων φιλον&χίας . Το/87θΓρο'τΓ4»{

λοιπόν ο Φιλόσοφος μας φιλοσόφων, χ} π ωφβλιμοϊ' ϊχ τϊζ

Φιλοσοφίας συ^ίγων , άποχαττς-άΒασαΜ 7Βί βιβλία τα ο*

ηχμ&ον Βνσαυρων πολυτίμων ολων τ$ ωφελίμων γνωμαν

7$ παλαιών Φιλοσόφων , 7» όττοϊα χρησιμ&ασι χ) ώφελαιτι

μιγάλως &ς τίιο τνις Φιλοσοφίας Ιτοζίαν . Τα σωζόμνι*-

τέτα άζιόλογα συγγράμματα είναι ' .

Α'. Τ'πνβτηβα «ς ϊκ οχτα) βιβλία τ»ς Φνσιχηί

Page 209: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 549* <*ο$

σον Λ'ρινζΓοτέίλονϊ . Ύύτψ ίχρ»το εις αίάγνωαΊν ί$·■·«>

μα.5νιτα>ρ τα , το όποιον ατυνίγρά-\,Λτο μιτά τον ^αυτατον] τ»

Δαματαία. Β'. ε'υ ςτάί α~ον Λ'ρι&ποτεΧονί Κατηγο~

ρίαχ . Γ'. εις τα Δ'. βιβλία τύ αντί σΐερζ Ονρατον ·

Δ'. εις τά Γ'. βιβλία, τ» άυτπ αιερ'ι ψνχηϊ.

Ε'. Τ'ΰτόβτηβα εις η τ« ΕΉιχ&ήτον Ε'γχειρίδιοτ .

Ε' κ & 4 <τ: * ι ς.

Σίβΰϊλιχίον Τ'πόρνημα είς τπ ο'χτ& βιβλία τίς τί

Αΐ&ςοτίλχς Φυσ-ικύς, ίζί^όδ» Ε'^μρ/γ) ^«7» τ» κ«μο*<*,

ον Βθί»βτ/^ <8^ί τώ Α*λδ&>, τω 1526. «ς ιρολ.

Σιμσζ'Χιτιίον μιγάλΗ Μα>/Γρ», Ύ'πόμν. «ς τ»ς ο7χλ

Άχτηγοζίας τ» Αζ^τοτ^λας , έ£εδο<3* ό^' Β&ϊτία ύττο Χα-

χα&χ ΚαΤ&ιίργ* τί Κρχτος , τ£ 1499· Λ?

Κα/ όν Βχοηλεα το αι»το, τω Ι551· 9*»λ« Ε'2&. Αλτ,

Ύ'πόμν. εις τη Δ'. /§//3λ. 5Τί£χ Οίφα#« , ίξίδο'3·»

ο» Βονετ/Λ τω 1526. «ς φιίλ.

Και πάλιν αυτόθι τα> 1544· είςψυλ, τταρϊίρ' Χκότφ,

Ύ'πόμν. εις τά π(ζ) 4·νχ!ίς τζία βιβλία τ» Α'&ι-

5Ότελ. μιτα ^ τ» Αλίζαί^ρα Αφροΰιοηίως εις το ζτί£* Α/'-

δία-ιαν , Χ* τ« Μ/^α«λ Ε'φ«τία ε]ς το 5τ«£χ Μνήμης . κ. τ. λ;

ί^ίδο'θ» ο* Βΰνβτ/α τ^ί 15^7* & ««ΙίΙηΐί ΑΙάϊ , & Ααάιεχ

Αϊηίδηί δο«η.

Ύ'πομννμα εις η τη Έπιχτίτα Ε'γχα&ΰιον , ^

τα σημειώσεων , όί-εδόθ» όσο Δα*. Ε/^<τ/« τ&ί 1640· «ς 4

α> Λυ^^ίο τ$ί ΒατΛϋ. ϊϊί £ το 7»£ Επίκτητου Αρθρο*.

Page 210: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιοί

ΗΗΗϊϋίΠΙΠ.

.ΠΕΤΡΟΣ.

- Πίς/ το 55°· '

ΤΙέτρος , ο $ της (ρρονήοηώς τα χ) Ρ'»τορ«Λς Μ ^ Ι&ιώιμοζ

ΡΊιτωρ κ) Συυυήγορος , ιγοννή^η ο» Θίαταλονικρ ^&το γοι>Η;

12\ιφ/*ς. Οϋπς ΐτ/μϊτο μιγάλας ·ώπ » Β«σ·/λ?ή>£ Ικςν-

ινα»*, ην οποίον άπίς&λί χ) Όρίο-βυχ} Όρος τις Γότ^χς,

3£Μ Βχο·ιλί& 7$ Τ1§ρσ·ων Χοο-ρόίω &ς τΐοί ττζ»·

τα$τ» ουίαχνχίω τ$ Ρ'ωμαϊχων χ) ϊίιραηααν αρμάτων, τη-

το 55θ· "Σ,ωνις/φ Ιτ« , ^ πνς μπάλας χαλβς

«φος τ(α) ττατξ/^α ϊ&Ηλώνας » , ι'τιμή&η ·ϋδπ> » ΒΛβ7-

λβώ»; ΪΙατ^ίχιος ,' £ Μα^/ς-ρβς . Συυυί^ξΛ-\.( χ) νπς Περι

ΛοΟίΐνιχηϊ χαοταονάσεαπ , μ τ» ό/τ<?/* η/» Σι/^<χμ-

ματος σάζονται μόνον τινά τΐμάχιχ , ΐχδβθοψΛ* ία ϋίν;

Ηθ€5θΗ?1ϋ Εοΐοβ. ΐ€8»ί. Αι>§. νϊη<1. ι6ο$. «ς 4· 19* "4

σάματι ης Βυζάντιος, μιταξύ άς 7Κ Εχ^ρΐ* <1β Ιε£»«

ύοηϊί)ΐΐ5. Ρ»»» 1*48. ?

Page 211: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ϊ07

·* '"' " ■ " - ■ * - ./

ΗΗΗιϊδΠΠΠ.

Ο Λ Τ Μ Π I Ο Δ Λ Ρ Ο Σ.

Μ*τα ιβ 55°·

4$ ξ&φορΆ νζχΌμν-Λμαίικ «ς η » Πλάτανος , ^ «ς

Λ* Πρ^Τί* Τ* Α'λΧ.ΐβίθίΰΙ/11 , «ζ Ο ΤϋΡ τ£

Πλατι^ος /δ/ο», α» £ &&Γχοντακ τη&ιστα'ηρχ, τταρα «ς

ην ι2οφ Λ Λαϊρτ/» . Κα* ««"«δ» αίαφιροι εις ααη πη Πρ·-

χλορ, ^ το* Δαμάτχιον , δε» «το; ϊχέίνος 6 θ'λυμ~

7ηόΰύ*ρθζ ο ΐ'ς-ο&κος > '^Μζ Οίοΰόνιβ* ην μικρόν μία»

ϊς-θ&ίαν νυνίχχΊ&ΐ) α&' α&ος, βδνί Ιχ,μαζί πίζ} τά μίτ

«·« » £"χ« Αΐανος . >

Ε' χ ί ο' «τ, ι ί $ ,

θ'Λ.νβ&ιο$ωβον βίος μ Πλάτωνος , ό£ίδβ3·» ίη Ο&κΝ

Page 212: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

αο8

/.

ΗΗΗϊπ}Δ.

. ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ.

Α'ΐΓ«θα*ί τφ 552•

* ρηγείτιος ο Α'ρχκπίο'χοπος τϋς Ύαφάρ πο'λιαζ αι τ}

Έύΰχίμονι Αραβία, ο-νυυωμίλνιοΊ μιτή τίνος ΐαΰαίχ Ε'ρβαϊ,

3>3ί παρατία. τϋ Βασιλιάς £$ ΟμγΐΖπϊ*ν Κ'βραμ, χ} πα»•

ιος ν» πλή&νς , π-ί&ί Χ&ιγ« • Αίί•» λοιπόν 'έ^ζάφιταχ

Διάλογος , ο οποίος έινοα νονο&ά>μοίος ^>η» μν$*ς , $ β'•

>/^η; <959θ(Γο^;»ς «>όζ £ζιος . Ούτος δο* συνιγράφα •ώΐΒ

7* ΓρΜ^ο*τ/», α&« χΆ$ώς φοιι'ρβταυ. ίχτινος Χλαβιχα χ»•

ρο^ρ«ρ« , £&ο•χομζίου α> τρ Βασ-ιλικνί Βιβλιοδήχγ η

Βίρολ/^8 , 7οΝ οποίον έινοα κ) αντελι'ς-«ρον , <©^ το Ε/λ»-

κχορ 70 έ* τ^ ι»ς Β/ο#ν«ς οΧο^σχομζχον • Σιινεγράφη υπο

» Έΐπι*%ΰπ* •άς Νί^ρα».

Ε' Χ .£ 0 : 0* ( . Ι ( •

ΓρηγεναΊον Διάλογος μίΐά η Γ»δ«/« Έ'ρβαυν^ οξιΐό'

3η ά» Αντΐτία Ε'ίλ. Λατ. μίτοβ σημαωο*. Ν/χ. Γαλαρία ,

V 1586. ίΐς'8.

Κα* ο* ταϋς Βιβλιοδήχ. τ$ Τίχτίραν , «ς /κοί »

ΙΙ*&«γ. 1654• έ* ιρ'ί<• ΙΑ'. «λ. 1 94• *^5 δ* *&" » Δ*"

*α<», ον τομ. Α'.

Page 213: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

209

\

ΗΗΗβΔΙ.

Ι Ο Ρ Ν ΑΝ ΔΗ Σ.

Μετά το 552•

*-'ίρι>α»%ς , 3 Ιορδαν»; , ας ζν ποΤλοΊς χαρογράιροις φίρί-

τ£« , ϋπν Γότθος το γοιίος , ό πάππος νίια Ώί&ας «τ»*

Νβτκ^ος τκ Καβάκος , αρχις-ροΤηίγα 7$ Α'λαυί&ν , ό δί »•«-

7»ρ αι/τκ Αλβυ)θβάμα5ις ϊκαλθϊτΌ . Ο' Ι ορναίΰϊΐς λοιπόν κα

τ αρχάς κην χ) άυτνς Νοτααιος μβτΐπ&ττζ δ? ΐγοίιτο Μο-

*<*χος » >βΜ μ*™ τκΰτκ Βπίβτκοπος , βίς ο/ 5το2&ο/ θί'λκα*/ ,

τίς Ρ'αοο'ίΉς . Πί£/ »'« *δο» α^ο ίζ&ρομο* , «ί©^ ό'τ/

π ο-αζο'μενον άυη Σύγγραμμα Όρος \'ας•ινιαυ>ον ίόρ αόπ>•

κρβηρα ο~(/ΐ'ΐγραί-1.ΰί7θ , το οποίον '&^/ΐχ&ι .

Α'. 7Ιε/>£ άρχηι , »αί αϊοάσεων Γόσ'&ΰύτ . τϊίτο $>«/-

ΐίτα* οτ/ «>ό< μ/α Κτήτομνι ϊκ τ$ η Καστιοΰβίρα (α) α-

παλίδοίτων ϊς-ο&χάν Ιίί^ικα β/βλαν . Ε'χ τ* πλώταάν

η» χίφαλβάν φούπται Ότι ο Ιορναί^>ις δο» σ•ννίγρα-\.« Όρο

» 552• ^"ί •

Β'. ϋβ Γβ§ηοηιιπ & ΐεσιροΓίιιη $υ<Χ65$ίοηϊ. Π#&( βατιλαϋν

*) χρόνοον οΊαΰοχϊίς.

Ε' Χ ί Ο Γ £ ί $ .

ϊορτάτδον πίξ} &ρχ»ζι $ πράξιων Τίτλων , ο£ίδοθ»

? («) Ο' Καοβιοίνρο; , (« Κββιβίν&κ ) *<»* Ιγ^νϋ» <ή* φο. {

«Τίίβί>ι μι,» ^ 5$?. ηην Ι'οκλβ; «8 }-€*'«£ ί'ξ ΐτισημ*» «νί^ο;»»/ ,

•"«ρ πίπαΛΪΑ/μν/'ο! α< άκρον , σια>ΐ .ρχ-4-ΐ ίτΚηρλ Λατινιπ Ζί'χχλναα•

ηχ* , ( τολιτ-<χ*' * μ' «&ιγι/ ϊκΐοιτιι <φ σαζομ*#αν ονγ-^ραμμάταν

• «'«■<» # (» ΐ', Γ*/«τ<* ι* ίυν! ηόμοκ ηι φν\. ιόγς. Λοίοτηα&ι ,

Τ- Η. Ο

^

Page 214: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

αιο I Ο Ρ Ν Α Ν Δ Η ϊ;

μίτα ί$ η Προχοαίου ναο Βίατ. Ρνμ^, α* Βανίλια

τ&Γ 1 5 3 χ· **ί φύλ.

ΜιτβΙ Ϊϋι8ώραυ, χαι Προκοαίον , ό£«ο\ Ε'&.

Λβτ. μ(ΐΒ σνμαάσίων ύηο Βορ. Βυλκαν'» , έ* Ακ^δοι^

Βαταυ. τ$Γ 1597· **ί 8. τ« ιβιγ. «ς 8. «ιτο'θ/ . Κ«

ο» τ^ί μίγάλϊΐ Βιβλίο^, τ^β Παπ'ρ. τομ. I Α'. «λ. 1074·

κ§ηοηιηι & ίοπιροπιπι $υ«β$$ίοηο, ΚατίΡίςΊ ο£ί·

ϊοθκ α> τ$ η Φριδ~. Σνλβονργίου συ^ογρ τ^β Φαμαϊ·

καν ϊς-ο&χ,άρ .

ΗΗΗ|π[ΔΠ.

Π Α Τ Λ Ο Σ.

Πες/ το 562.

Παύλος β η Κι/ρ» ψς , ^α* ϊγ^ορος η Φλβίρ* , Λρομαζί^

ται Μίνας Παύλος Κύρος Φλώρος . Η*τνν <Β$>$. τω Βαβϊλβ

ϊας-ίριαυτω ο &ραης Σιλα>τιάοιος , ητο* μυτικας Γρβρίϋς,

οΓ/ς 4$ τ^ζ Πβηττ/χίϊς ιίχαμί το ο^α' η γρος-όρ · Ε'χπ;

3^ ^φόραν ΤΙοιηματίαρ , (ταίζίτχι οΡ «ς 7α Οίρμα μ;

Πυθ/ας ημιάμβια &ίβεσ·ρα χαταληχτιχά , το ο/το/·*

€<ς ο* χ&ρόγραφορ ^όπ>ο7ύ>τα£ «ς τ/^α Παύλοι νιωπροτ μ&

ς-ιχορ Τραφία Κανς-ουντΙρ* » Πορφυρογ&τρήτχ . Το ο£β<ρί-

70/ μιταζύ Ώάαμάηιρ» χαη» τίκ) *&τ/ρ τ» Α'^βθ/κ

(α) «ιΌΐ » ποητικ* πι&γραφη τ» ?«£ τ»; χ» Θβϋ 2ο?/«{

τ» έν Κύηςαχτινι&πα'λϊΐ , «τ/ς ίγοίπν τω $6 1. 1γ«| ο« %

ία ΐγχαίρ/α ιίια «ορτάζορη, χ)$%ι παρανίχ. τίτρ αιίτοχρ*·

τορος, ν»> ΤΙχτΖΑάρχ* Εότνχ/α , α*ιγρά&Η ό* τω Π*·

λατ/ψ, φ ίκ η»» φαίητΆΐ ο Παύλος ο γ/ ^το* Χ&ίΓ/£0β$·

(«) Βΐ(ίλί> Ε'. αιλ, ΐ55·

I

Page 215: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ $6ζ> 2ΐ%

ΈΪ Χ $ ό <τ ί ι ς.

ΠανΑ&ν Σιλετ&ιαρζσυ Επιγράμματα μιν* %ολ!αν9

$μ <τνμ&(,'σ•(Α>ι> όξίδβθΗβ"ατ ο» τφ Ε'ττιγραμματα^ω τ^ ό»

Φράγχοφορτ ίχΰοδοίτι τφ ιδοο. «ς φύλ.

Και εις ιας Ένίλογάς τ$ Επιγραμμάτων .

- - - - ΊΙί&γραφη της μιγάλας Εχκλιιο-ίας της αγίας Σο-

φιας ό^βδοθ» Ε'2&. Κατ. όπο Καρόλ* τ» Φρίο-νβ , μπά τ$

τ* ϊω. Κινναμία ϊς-ορ. ϋιβλ. Ζ*. <*' ΤΙα^ια-ιοις τφ 1670,

$ ο* ϋονίτία τ# 1729• «5 ?ϋλ•

ΗΗΗ}ΗϊΛΙΙΙ.

προκοπιος.

Πες/ το 5^2•

*'ροχο»7θς ο «χ Καισαρείας •ης ΉαλαΐΓΐ'νϊΐς , ϋ^αχ^είς

τ/αϊ Ρ'ϊπν&ιχΙιν α> Καρς•α»τιρ*πόλ(ΐ , μίηρχιη μίτά ταύτα

τίρ φ Νομικών βίον . Φιλονειχνη τινϊς , α* »7ρς ο Σί^-

)•ραρ<ίΙ'ς ^ας Όρίπνι νά σ•νγχαταζιι5μ»ται με τ»ς Χ^ς-ζα-

**ς * φαίηται όμως οτι »ί Φ^ς-αης τΐω οποία* ζωγρα-

?/ς« ό Προχβν/ο; ο* τίί μυς-ιχρ άυτν ΐς-οζία , ο ΐ<?ιν.ρφ

ΐνϊς Α'νίχδόπις , τπ&ί τ» αύτοκράτορος ϊ*ςΊΡΐν»ϊί ,*^ώ» «ώ»-

βά&Η ο» μίρα &ς νΖΗ^ία» οτι ί<ιρροαο•οιέίτο ην Χ&ις-/*»

»ο χατα 7Β <ραινόμο»ον ' ο δί Φαβξ/,χιος (α) βνα/τΐίΊται εις

ΊηύτΙω τΙιλ χατα τ£ί Συγγραφέως μας χανιγοζ,'χν , ονόμα

ζα» φρόνϊίσιν 7β ηιϊπΌν πρόσημα , οτι $•? &?«< ορριχορ ίνί(νβς

(«) Ε'*ν». Β/./?λ»θ. /?//?. Ε'. χιρ. 5• §• ?- ββ'ί*• 5• "«*■• 24?.

Κ» £. Ρ• Κΐ'ιπΗαΐάχ Ζείιη άα ΡτοεορΊαχ να ά()τ ιαοΊτ-

Ο ζ

Page 216: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιΐί, τι ρ ο κ ο π ι ο ί;

ϊτοζ/χν ρ* ^ποφατίζγ τάς ®κλφγι».άς φιλοναχ/ας. ί««

5"7νος ο παλαιότερος παρείωκε τον Συγγραφέα μας τω «ρ-

χις-ρανΐγω Βελισας}ω εις της ε'κς-ρατείας-ϋί άς μυςικρν Γρα*

ςεα, *) σύμβαλον , ϊκς όποιας ·/) ε<®$>/ϊρα-\,α> , β δ» I»-

Γ/ί'^οζ τιμήνας αυτόν με το ο^ίΒβην Ε'Ύδο^οϊ * το»

ϊλαβο» «ς τί«) φ Συμβόλων η τάζιν , τ&ί δβ τ&ακος*

ίτΗ της αϋηιιρατορείας τ* ΐ'κς-/»αι>ϋί , ο βτ/ τ&> 562.. ·"·?»"

£ί'ω ?τ«, ετ/μν&ιι εις τΐιυ Κων^αντινύπολιν μι π «·

ζίωμα ΤΙολιτα'ρχχ , «χ τ»ς οποίας ηιμ άπεβλήδη πάλιν.

Φαίνεται οτι παρέτεινε τον βίον τη μίχ& ίξίίχο;-* Ι»;

Συγγράμματα.

Ο "Προκόπιος συνεγρα\θ> «Λτω ϊςοζικά βιβλία , τα ό«

5το7ίί επαχνννται μεγαλως ΰπο Κλιτικών το ο'ρθο/,

χαθώρο»» , ώ'φραδέ? αϋ7ωμ . δ/αφίίί'ταί «ς δείο Τίτρ«'·

, ων Μ Πρωτ* Εγγράφεται Τίηϋιτοά , « δέ Δάτίρα

Γον&ικά . τίς ιαφάτης τα δί/ο βιβλία ΐνγαγματέϊονται

«ρ^/ Πίρβ'&ί', ίχ τ» 4<>8. μι^ε* τ£ 559· > ^

«&.α δι;'ο Όψαγματώ,ονται Ότζ). τ$ Βανδάλων κ) Μαιίρα;

7»ς Α'<ζ>β^κ«ζ > ·* τ* 395· μ^ε* τ« 545· ετας. Τ« δί

ΓβτθνχΛ άρχονται εκ τ£ 487· *) λΐγνη μίχΖΛ τ* $52'

Β'. Κνί&βα&α· βιβλία ς-'.

Τ'. Α νεΜδο'ϊα. τούτα. «V/ μ/Λ μυς-/χ» Γς-αε/*,

τία) οποίαν αναιρεί Ότα εις τίχα ϊς-οξ/α» άυτχ μετά ϊπα,Ι'

νων εΐπι φ£/ τ» Γ^Γ^/οαΐ , χ) Βίλ/ο-αε/κ , «προς τ«ζ όίτδ/«{

*&τοδέ<Χί'ίί« εν μεγα μίσ-ος, ενίοτε δί Ό^χνιρΗται , βτ/ ας

το^λ αγωνίζεται νά <πγοσ·ά·\.γ χαμμίαν κατ/ίγο&αν «{

<Μ>τ«'ς . Μίε^Χ0< άρννντχι τντο το Σύγγραμμα , >ώ 75 ^το-

βά^ατιν ^χβ 70^ Προκο^/ί;» , τώο οποία» τζχότίίν γνωμίυ)

νΰεϊς παλαιοτέρων <αρο τη Σ^/Βλ (Λπνο , ά'^νο/ δί τώ·

ν\γων'ι&Η0~αι> νά ")χπο$εΐζωσ·ι -4-^ί>δ« τ» ιίττο τ» ΠρΜΟ·

3τ/« ίςορήμαια , αΛν« μ*Λ;ε< τίδβ μνί^ ο^' ι^ωτοι , μ«β

#/ δ^ίτρο/. νμπορεοΌ» να το "ϊπνΖ^ζωνι . Δόο 'ίε^/οΐ^

φξ^Ι τϋς η»αι%υιτ8 ασέλγειας Θίβ|ώρ«ςλ άΐτιης λ«"

Page 217: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΓΠ Ε Ρ I ΤΟ ζ6ζ, 1\1

ττατιν &ς της τ» Τϊροιιοπίχ ίκ^ό<τ£ΐς\ ό%ί$*>χα* ο ΒΐρνχάρΖ

Μοννοϋη §β τφ Γ'. -ημψ τ^ί ΜβΠ3§ϊοηιπι , «χ τίνος ^«ρβ··

γράφα της Βατικα*Ης .

Ε' χ $ 6 (τ ε ι ς , !

Προχοατίσυ 1'ςοζιάν /Βιβλία Δ'. ^ιδο'θ^ο» ·ώπ5 Δα-

ννδ Ησε$οΗ?Ιϋ Αυ§. νίη<3. τ&Γ ϊ6ο^. «ί φίίλ.

Ε ξίδβ'θ»β·α» Ιτ/ ό# ΪΙαΖΑο-Ιοις τ&Γ ΐ66ζ. «ς <ρι»λ·

ΤΥροβ. τεςίβ . Ε Λ. Αλτ. \

Κνίσματα, , ©^ιδόθΗΐτα» ο# δι/<τ/ν ·π>μ<"ζ Ε'2&. Λλτ:

ϊ&Γ 1663· β^πθ/. Ν/κχ^ορ» Καίσαρος Βρυοννίχ να*μνή

μα εις Τίροκόττιον ό£ίδβθ» Παε/ρ/ο^ς μίΐη τχ ο~Λ>μχτος

ης Βυζαντινός τ&Γ 1691· «ς φ&'λ. *; όν Βενίτί* 7&Γ 17^9*

Λ'ηχίςςΓρ βξιίό^ηνα» τ$ 1654· «? 4· ·" Μβί-

ή· · Γ 1

... ΗΗΗ{πϊΔΙΙΙΙ. ; ,

Η 2 Τ Χ I Ο Σ, V;.

Προ τ» 565.

Σφ'ας, «τις ^ άζίωμα οζτ« ί?>«ρί ωνομάζίτο Ε^Τ&ο^Οί,

Ο' Ση'/^ας ίΰωκοί αντίο» αμφιβολίας αν ο Συγίζαφ&ς μας

ϊπ* Χθί5"/α*ος , ο οποίος ίΉίτνι&ζίταΜ «ζ 4.ώδ»ϊ >ρλ>-

μία/ , «'^' 6 Κ&ΰί (λ) άπ&Μ&ν ί%νρας το ίνοαιτίον . Ο' Η'-

σο^/βς β^«Λ;6'3ςα4ει' β'ί ^ ^ξΟ'Μς τί βΰ7βχρ«7ορος I «5*/-

μμ* μ/αν χρο,ρικίω ΐς-ο&α» , ^το η Β»λ» 7»ς Α.'θϊυ&ας ,

(«) Η*. Χ. Χ^. Γ«/». «ί. ρ»^. £|Ι»'

Page 218: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ϋ4 Η 2 Υ Χ I Ο 2.

μίχ& τ* δαιάτα η Αυτοκράτορος Α'νατατ'ια βίς ιζ *μη·

ματα > ό% ων χίον *ΐς »μας απισ·ω9α , » άρχ* τ£ «*■

» Τ μν'ματος το όποιον <αραγματ6^ΐτοα τ*ζ άρχαΜνί'

ης ης Κωνςαντιννπόλίως, π οποίον ο^βδοθ» το «ρβ·

ην χζπ π όνομα Γεωργία τη Κα&ινΖ . Εκτος ίηίη α·αυί·

$ζΛ-1<!# ίτι κ) <* Αίξιχον , ^^αρομον·* 0γομ,ατο'Χόγοι ,

Λ 7Ιίγα$ ΰτώγ έγ χαιδεία διαλαμ,Ί£άγσ<ϋΥ ϋοφοογ.

η οποίον ον μΐρει ύναχ μία. ί^ιτομη ίκ η Διογείας λ

Ε' Χ ί β (Γ Π {.

Η*&νχίον πίζ) τ$ ίν παιδεία ί&Χαμ·\.ανΐαν ό%$ϊόδη

(τ3θΒ π όνομα Γιοργί* » Καδ/ρ» ) 159^· **ί 3. βρς

Ηίβη ΟοαιπκΙίη. ^ ό* Γα>$βρχ ιτβ 1679· «? 8. ά»

» Μίκρο-/» ο* τοΤς «ο» ορρ. ΡΙοτεηϋ. το/κ. Ζ'. «λ. ιοί.

•-•'Τά Πάνρια Κ&Υ&να.Υνντονπό'Χεοαϊ - ό£ίδοθ»

Ε'&. Λ«τ. «ς τοις ΓΓΟ&ιχας Ε'κλο^βς Βι»ζα#τ/δρς ό»

Πα&ιο'/β/ς τί! 1647· «ζ φι>*·

— ϋ?/3ζν στ»*· έτ αιαώεία διά\αμ$άγ7α>γ Σοφών

ο^ιδβθ» ο* Α'ντ,βίρπία τφ 1 57Ζ· **ί 8. ορ« *) το Δ*ρ3ρ

Δ/ο}-. τ£ Ααίρτία .

, ΗΗΗΐπίΔΠ.

Α Λ Ε Ε Α Ν Δ Ρ Ο Σ.

Προ τβ 5^5-

Α'λ#£«*δρβς β Ιατρός , β /^ίτπ? 7ΐ>ν Γα^νον ο τιμιωταης^

ί^ορ^'θ» «ς τίυυ ΤράΆΐα» της ΑυοΊας , ο παττρ αι/τκ 2«·

φανός χαλ^μοιος ντον χ) «ιίϊος «; τ$ άζίςων ϊατρων , βς

τις «δ/δβξβ χ) π* ί|β* » τ&ρ η'χρί&ηι. Ο' Αλίζ<χ»$ρος

Page 219: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ Τ Ο Τ 565· 215

χα> ακόμη τίκαρας αδίλφας ·®ξ/φήμας, ο πς ώνομάζιτο

Διόσ-χορος, ο; τ/ς μίορ $ άντος Ιατρός, 6 αΑος Α'ν&ίμιος,

ό οποίος ϋηρ να^/φαμος μαθηματικές χ) αρχιτέκτων , τον

οττοίορ ό αϋτοχράτωρ ϊαςινιαΜος άχν» «ς τίω της αγίας

Σοφίας οϊκΰΰομίο) τψ ζ$7,. βτα. Ο'λυμπιό<ϊ*>ρος , 6 <ζ&£/'·

φημος Νομικός , η &> τφ Ανρ3·ρ^ » Ύξ^βωνιαιίΗ α»$-

φίραμον , χ) Μ»τρόδή>ρος ό Γραμματικός , ό'Λο/ «π/ ο/ α-

διλφο/ ίς·α5ϊΐσ·αΛ ®ξ/Ίρ«/Μ0/ κ) ο#δο£β/ αίδρίς . Ο' Α'λίζαβ'

δρος $/$.το}\ας Ο* ΚανςΌβτιηττολεί μιτά κλίας £9ι 7ίς Βλ-

ο-ιλθίας η ΐχ^ρι*»* , α^-ίϊλθί μετέπειτα πι&Μγήηας χά-

6<» «ς 7»ς ΓαΤλίας , Ι σπανία* , ^ ας Ρ'αίμΙυυ , οίθα

τ» νζτόλοιπορ της ζω»ς τα μβτα μβγάλϊΐς φήμης οζίΐτο» , ο»

χ) Αν σωζόμενα δήίδίκα αυτά ϊατζΑκά Βιβλία ο-ω^αψβ·

Λ * 4$ προτροπής Κοσ-μα τίνος μα5ητ* τα , 7τ·ί£χ Γνατβως

τ^ί α&ον&άν , *) ης θεραπείας αυτών» Ε'ν αυτοίς φαίνον

ται, τιι/βς 4^^7»ρ»ν»ς , οποίοι ναο τ^ί άζΛταν ϊατραν

7το7λά ίπαινίνται , μ'ολον τβτο «ς μί&χα μέρ» Ιοί Άναχ

χ) αυτπί ίλιίΐ'θίρα ^τπ %&β·&αιμονίας . Ε κτος τάτων τωζί-

ται ?τ/ χ) μ/« ΚϊζΓολΜ <»ρος Οι&αρορ τινα , :τί&ί γ^Γ ο»

τω ανθρωπινά σάματι ρχαλυ'καν , #? 57*6* ι»; 7»τω» $ι·

$απάας ·

Ε' Χ ί 0 <Γ ί ί ί.

----Εν/?-ολ>ί. Λΐίχαηάτί ΤταΙΗαηι Ερ!«οΙ« «ϊβ ΙοαΛποκ

Η. Μμμτ',,Η* ν»πί5 ΕβΛ. $ »# ^44· «5 Κβ"

τί μ Φαβ&κία Ε%· Βιβλ. τομ. ΙΓ. «λ. 593"

Page 220: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

2ΐ6

, •

ΗΗΗίπίΛΠί.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.

Μετά το 582.

•Εί'-ΐτρβΓ/βί , Ήρία-βΰ-ηρος τής ^.Κωνςωτιναπόλει Ε'χκλπ-

σίας ί^γμάτιτα» £3ι ης Τ1ατ&ιιρχί4&ς η Ευτυχία , πίξ)

η οποία μϊ πολύ σίβας ομιλϋ ο* τω οπιταφίφ ιζορόςάντίν

λόγω , 7νρ ίποΊον τω $%ζ. $τ& ο%$φαιιιιθΌ> . Ούτος συνν

^α•\.ο» ο? βιβλίον πίξ) της 7$ νηρων κατας-άηως , βχ »

οποία ^τϋδ«κ»Ό'ίτί« 'ότι συνίγρα-ψΐ τατο θΐς ην κοαρον χ«•

θ'έΥ ίζη 6 Ευτύχιος.

Ε' Χ ί Ο (Γ £ ί ?.

Ενρ&ρατί&υ Ώριο-βυτερα. "Βίος ία αγία Ευτυχία Π.

Κωνς-, οξιδόθ» ο* τω Αιι&. $5. Ααίνειρ. Αρη Τοίπ. 1. ρ.

548. { >η Αρρ. 6;υ$Ί. Τοτη. ρ. 59•

-— Περί ηαναίτσάνεωί νεχρών. ο^ίδοθΊΐ •ώπ> Λ.

Α^ατ/*, ο# τω αυτί ^ο§πΐ3ΐβ <1β ροΓ§«οπο Οοη5«ΐ5ΐοηί.

Κοπι, ι^55• Λ'$ 8. ο-βλ. 319•

Page 221: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

217

ΗΗΗιπΙΔΠΙΙ.

Α Γ Α Θ Ι Α 2.

ΤΙίζ/ το 594•

Α'^,α^/βς ο (κ Μυξ^νας της Κίολ'ι&ζ ντον ψς όνος §/5λ-

ΰ-κάλχ της ΡΉπβίκίϊ; Μϊμνανία καλάμια , ^Μ της ΏίΖλ-

ίιλιας ,. τίω όπο/ά» αυης £χαοΌΐ> ο# Βνζαντι'ω τ&ων ίτω»..'• 1 Υ * » ν \ '•»'■« « » »7 ?*»^•/θν «? . Μί» 06 Λ£ΛΓ/Ο#0£ , (Μ βλΟ- ΟΤί ΤΙΡβΛ, , α*Λ» <Η-

τ/ «ς, άμφιβά^ααη . Μινίρχετψ ον Βυζαυ>τ!<ρ ίόρ 7$ Ν•/κ/-

χώ»», «π/ ^ Συνηγόρων ΐπάγ^ίλμα. , δ<δαχθ«χς «ι/η» ο•

Α'λ6|α*δρ«Λ . Ενχομ<2» ΐκ »» /κ/** Γς-βε/α», «τ/ζ ίϊ^Λί

(ζακολ^ητις της ΐς-οζ/ας » ΤΙροχοπίν, άρχβμονην «* »

553• Α*6'λε* ** 559• '^ίι τ^"' οποία» συνίγρ&^,αη μιτό

ην $οάατον η ϊας-ινιαι/ϊί . Δον τίυυ ϋαμοοΊ^ίοΌ» ομάς

ττζ}ν η 594• ίΐ&ζ' Ο' Α'γΛ^ίας Ζην «ς "Ρ$ •π%παι&&>μί-

νων τ2 «Ιανός » * ο•ι/ν$7λ.ίξατο α) μίαν σνΤ&ογΙω ί&φόραν

Τρ&ιμικων , ο* ίξαμίτροις ζ-ίχοις , μβτα «ρθιθ•)ίχ>ις χ) ♦δ/αι* ,

Λ'γα&ίον ΐΞχολαστιχον ί&ζτοριων βιβλία £'.

/«τ» 2^Γ Έΐπιγραμμάταν άνιΖ , ί'£*<ίβθ»<Γα# ο* Πα£/σ•;'ο/ς

τ<£ ι66ο. «ς <ρολ« Τ/ρ. Μ§ϋ5. ^ βίΜβητίφ τρ ΐ7Ζ7*

ο» τω τ»ς Βν^α*τ/δος σάματι .

Ι?σΐνγράμματα, ΐζ&ό&ΗΓα» μετά τ$ λοιπαν Ε'-

πιγραμμάτων τω ι6οο. >£ Ιτ/ ο» ταϊς λβ/ίταϊξ τντων ί'χ•

ϊοί-ίαν, ^ ε* τοις Λϊνϋ&.4χ?&κ "τί $£**»»

Page 222: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

21$

ΗΗΗΕϊΔΠΙΙΙ.

Ε Τ Α Γ Ρ Ι Ο Σ.

Εγον• ι^ 53^• ί 37• ονυίγρ. •π^ 594•

&νάγ&ος β ιχ τϋς Επιφαιίας ης Κβ/λκς Χυζ}ας} ίγς*•

>»'θ»ί ««τ» π»Βαλί<ηον (α) τ£ 53^ , « ^7• ν**Κλψ ?*"«>

•5Γ/ς αφ'*(ωηί$χη τΐώ γλαατα» , ΐδόθ» δ/'ολκ «ς τ/α» Νβ-

/κ/χίω « $ £>/>-* τηνψημος Ιϊχολας-ιχος (άβχχάης)' μινίρ-

χίτο %* »τβ 7ο ΐπάγγιλμα άς τΐω Α'μτιόχΗαΛ , οίθα χ)

β•υχο<ρα»7»5Ης χαχνρ-^τήματος^ άπ*'λ§ο» «ς Κοιτατηκα-ο•

λ/* , ίν» ^τολο^κθ/ί , βτβ χ) νπιρααπις^ ίυρί ην Πατβ^αρ•

^ί» Γρα^όξ/ον 5Γί£* το 5^9• *τεγ» ^'δ* τ* «5Γβ/« Πλ•

*&&Ϊ>Χ* Φ •ϊδ'Φο'ρ1^ «ϊ»<τ«ς ί*ζ? £%ίΐολο5ς ^ α» λο^β/ξ

«ς μ/α» Συ&ο^ώο σ-υαγρά-^ατο , λΛ'λοτ» απάλιτό. Δ/«-

ΐΖλβων δι ο» Κωνς-αΛτιναττόλΗ , ίτιμιίδγι υδπ> τ£ Τ//3ί£/'*

'μέ τον τ» ( <2υ;«ί0Γ05 ) Ταμία αξίωμα . Σοπ'^ρβ•^ &ίί χ) ο#

βηροι» «ς τώο τ* Βαδοτία ^αίηκτιν ξβ. το ΟΛ-ο/ον χ) (τιμ»&η

ιίεπ) τ» Μαν&χ/κ μέ η αξίωμα τϋ ( ΡπΓβ&ΟΓΟί ) Πολ/τα'ρ-

^»• «'^α χ) τ»το άπωλιτό. το* μότοΐ ο;γ* «ς »'/£«; ατι-

σβί9•» «>Όί »' «$ *ξ ^//3λ/* Ε'χχληιτ/ατιχή » Γγο^λ , 5-

τ/ς ιξαχολκθίϊ τ/ω τ* Σή>χρα»ς χ) Θίοδή>£/» μ&ε* τ*

593• «**?» τΐώ οποία» ίπλ&ΛΗΤί τφ^ωοΊχάτφ $τ€ΐ της Βλ*

07λ«Λ$ τ-5 Μαυ&κ/ν, 5 ι» τφ 594• Σ*»&«$» »*«*

(«) Η?»Γ. 7λΙιχΊηι, αά Εναςτ, //'£, 4. αφ. 29»

Page 223: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Π Ε Ρ I Τ Ο 594· ***

Ε* Λ & .0 «Γ € I («

^ίδο'θ» μνπχ τί Εϋβηβία , 3"»&ΐ «ς βρα 70 Ανρθρ. τ»

σεβίον , κ) μ«» τκΐίπβ ώτο τ* Βαλισ·/* , έ*ς βρ*^ τβ

Λ'ρθρ. Θεοδαόρηνοϊ .

ΗΗΗίπιΛΠΙΙΠ.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ;

Μίτα το 594·

Μο#αι»3ρβ$ ο «χ Βυζαυντί* , «57$ ^ *ί άζίαμά « Προηχ7ωρ

ονομάζεται , ϊήκμχζο» 09 τοΊς %ίόΊ>οις Μχυ&κίχ τ£ αυτο

κράτορας. Οδης ρυνίγρα-^ί τΙμι «ξακολχ$ϊΐο·ι? τίϊς 1'ςΌζίας

τ« Α γα$ίν ο* οχη» βίβλο/ς , τϊλίΐτωιτ* μί^ε* τ"

>>α« Τιβ$ζ/.ν τί Β'. «7ίρ §5"/ το 581· βπΐί, Μ 9»ς οποίας

ίάίν «ς «μας άπατά^» , «μ» "ϊάπ&βιτμΛτ/χ τηά ί$

Ε' χ ί ο> π ? ;

Μετάτδρον ίχλογχι , $ξ$οόδιιο'α» β'ς «*ς βχλβ^βξ

τί Δα*ι«λ ΗοκςΗβΙΙϋ «? Α«§. νίηό. τ$ί 1603. «ς 4'

Κομ ία Εχο?Γρ« <!<; Ιβ§ίΐ. ευαι ΡΜορ. ΙαΜκϊ Ρχοικρώο

Page 224: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ζ10

*■■,.,. ,ι»ι1. υ ^

ΗΗΗίπίΔΔ.

Ι ίί Α Ν Ν Η 2.

Α'ιτε'θβυΈ τω 595•

*

ϊωαίννς ο (χ Καππαδοκίας μίτηρχίτο καταρχάς μΙαρτ/'

μιον χ&ροτίχνίω , ά-ψα/θ» Ιι μετά πώΐα ί& τηζ αρετής τα

βίς ην Πατ&αρχιχον §ρόνον της Κανς•α»τιΐ'»πόλεως . Μετά

<ην δαυίατυν » Έ,ϋτυχ!*) ΐκ » $%τ. μέχ& » 595• «*$>

β» χ) άπ&αρον. Ουτός ί$ τίω μεγάλίω ννιςείοΛ όπ* ύ-

περερο» απέκτησε η επάνυμον Νησ&εντηϊ , χ) ί& τίαί

ΖτΗχόροτίϊ » τ/τλκ, το να λέγεται Οίχονβεηχόϊ Πα-

ατριάβ^ηΧ) τον οποίον τίτλον <ΐαρατος 6 <αροχατοχος τα Ευ

τύχιος έφερε, ^γαρί χατ' άυτν τΐυο οργώ 2^Γ Επιτκο-

παν ης Ρ'&μνς , ΤΙελαγίχ τ* Β'. χ) Γρηγο&Ηΐ » Α .

Συγγράμματα.

Α α συγγράμματα ήτα απυοίς-ανται &ς Αόγνς ©ξ/ Μβητ-

το'ιας , όξομολογήτεως , χ) άς χαβόνας μεταναστών , χ) ττ«-

£} ■^.Λ^ΟΌροφατων χ) •\,ΛΛα>ν δόγματα» , 7» οποία ας με~

€/χα χαρό^ιζφα ^ποΰβοντοα ας ΥωαννΙυϋ τον ΧρυσΌτομον ,

δι β >£ ο^ίδο'θΜίτα» μ»π* 7$ Συγχαμμάτων ίητη τη &είκ

ΪΙατρος , όν μο# τ;! » Σαο/λ/κ ίκδδ'<τ« ό* 7β//λ> Ζ. «τίλ.

221. ^ 641. ό* 5«ν τίί » Δακοάα α> τίμ. Α'. (Γίλ. 805.

χ} οι/ τόμ. <?'. β•ίλ. 39*>• Κοκ -ώϊο 1'λ>ο». Μοε^* ά» τω

«ν'βίϋ» ΟοωΕηεπΓ. Ηίδϊ. άε Ρβηΐίοαιί» > & «λ. ηϊ>. χ) 9Χ•

Page 225: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

1*1

ΗΗΗΐπϊΔΔΙ.

ΑΝ ΑΣ ΤΑΣΙ ΟΣ.

Α'ττεθςΟ'Ρ *π3 599•

Άναςάιτιοζ ο *λ 3^ "Μονάχων τα Σίνα , ίγενβτο Τ£ττΙν%α~

πος της Α'ντιοχήαζ τδΓ 561. #τ« , >£ ίπεώη ΟΛχοηιάΆη «ς

η> » αύτοκράτορος ϊνς-ινια»* ^ίαυιο-μα κατά τ$ φρονχντα*

άφθαρτο» το τκ Σωτήρας ϊίμων σώμα. <ηρο τής Α'νατάσιως ,

άπίβλήδη 7» &ρό>"<» ^ ναο ία ΐ*ς*?Η 7$Γ '57°' «"«λθη

«ς ©ξο6/'α*', |««κ δ* ι$. χρόννς οβοζίας, άπύλαυσι πά

λι* π» δρόνον » , ϊβ» οποίον ίιωκησε μίχ&Α τ£> θα#«» «V

[ », οπίρ £ς•ι το 599• β^ί• Δ/ίδβ^θ» ίβ πυ» Επισκοπικά*

ιρ «πι» θρβ/οι» α^ος τ/ς Κναςάσιος Σιρχίτκς ^ ντος , β «'«

5?ο7ος ορ τΐί ζ3^ ΓβδαΐΛ»»- έ* Α'ντιοχεία ίπαΛ&ςίσα , 6<ρο-

ιΆ'θ» , χ) χατίχαι/'θ» . Κλ< «»■«$» ποϊλοι Σνγχαφ£ς φίρν-

σι πη το Μιον ϊνομα, γΐν»ται μεγάλα σόγχυσις ας •π»

αυτών Συγ^άμματα . Ο' Φαβρίκιος όμως, *) αΤλ,οι τινές

ρ ϊκταοΊοωσιν «ς ΤΗην , πι& » β λόγος , τα ίπόμνα .

;Ρ ' Α'. Αόγουί £'• αεΡ^ σ™! Ο'ρ&οδββον Πίνο-εωτ .

Ι» Μίζχκοϊ >όπ»,δ/ο*σ7 »'»; , μίρος ας το»- $&οΌχάι> τ*,*) μίρος

1 ας νία «/λο* τ&ίτοί' . Β'. Λ(^οιν 5• £ιί ν°τ Εναγγελι-

'■ 5ί ο^ώ- ση/ Θεοςτόκον . Τ'. είί ςτΑν ΜεναβόρφωϋΐΥ

' ,; Το δ'. βιβλίο» κατά τία) γνωμίω τ$ α&ων δ<* ανήκεί

\ μήτ? εις τον ίμίτΐρον Α'ναςάσιον , /*«?$ «ς π>Υ Ι&'ϊ•^»,

">,» ά)&' ας αΤλον τίνα συχ>ωνυμόντχ, οζ-ις ϋχμαζί πΒζ) το»

Ι ι, 'έβίομον αχώνα , ί5Γ«δ«} %) (ΐς άυτο Λαταπολ^μϋνται οι Μο-

*ίθίλϋτί«. β. δι Ε'νχοί/ος {οι) θί'λ« βτ/ «ναι /^/«ί σι/λ•

(«) Ηιηίώιηιια Λ&. 5Σ\ Τοτη. ι. Αρχ. 854.

Page 226: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ίΐι . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Ε'. Περί <Τού αγίου.

Ε' χ £ ο β- ι ι $•

Λναϊϊαϋίου » Σ/>-*ί» Λ•3/β/ ΐ,'. τη£ »ί Ο'ρθοϊβ*

£* Π/ς-βας, <^ίϊοθικΓΐ» «ς 7»5 » Ε'ρρ'. Κα»/β7* 1«&. Αηΐ.

*>>. Α'. β•#λ. 4^9• Κί" «* •ί /»>**/» Β//3λ/οθ. φ Πάτερ.

1ιι§ί τομ. θ'• °"ίλ• 9ι3• " „ /

- - - Αόγοι Β'. «ς ην ΕΟΛ^$λια•μον της Θίβ7ΒΧ« . ιφ

*<ς τίκί ΜίΤ&μορφα<Γΐν » Σωτίίρβς . όξιδοθίίβ'αΐ' «ς το τκ

Κομβφτί* ΑυΛίΓ. Νον. Τόμ. Α'. β-ιλ- Ι$ο , ^ 866.•

3|^Μ «ς τ» Μ»χρ9"/« νΑΓϋϊ «Ιϊνίηΐδ ο-ίλ. Ι9• Φ 33• *£Μ ορρ.

ΪΙοΓβηί. ημ,. Η'. «λ. 683. βΤίίξ} της •ρθοδο£* Π/«τ*Λ>ς.•-- Εξβδοθ•» μπα τ*

Ια&όγ* **6? »ί «ν*5 Τβββϊβί τ5 αγί* Α'θ«**•/* ,

*$Γ 157°• ίλ^ Ε'ρ'. τ« Ετρρα** «ς 8.

'--- Π#ε> τ£ «>/* *£•*• "6 *" τ* Ι# *• ΚθϊΓ*'ε<

Μοηοιηοηίϋπι ΕοοΙβϊ• Ογ• "V1• ^• σ",*' 425•

«

ΗΗΗΔΪΗίΔΙΙ.

Π Α Λ Λ Α Δ Ι Ο Σ.

Π/οο τ» 6οο. ε τ«$ .

* 5 -

Πα&αδ/ος ό ίατρβζ, ^ ΔιΙάτχαλος Ι» Κ»τιοχ&Α νϊς

1'ατ£*χ?ς , ηίοίπτια ύττο » Φρίϊώίν «Λ«χ τ*»ς τ*ς ^ο'-

*κς (α) , 67γμΪ« φαίιχτΜ οτι βαπί&ιι μι&χα ^ τ»»* Αί-

Τ/9ΙΡ 3φ) Α'λί£*»$ρθ>' 70*- Τρβ^ίΜβν, {$! τί ΟΛ,β7θΙ' Λ**

(«) 3". Ρ π ιτιά. ΗΊαοτ. Μΐάηΐη. ρβξ. 20$.

χ

Page 227: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ ΤΟΥ 6οο. ιι%

χαΜγορεί 6 Βιρνάρΰος (α). Σάζονται φ τ*« . Α'. Τ'ΰίό*

μνήμα ας το τ« Χππο%ρατ*ς πίζ} Φράγμα* , τί όποιο»

ίο* «*<« άνΐίλί'ς. Κα/ Β'. Σχόλια «ς ϊβ τ* ϊπποχρΑίχς

εζ Β//3Λ. «Τίβ/ Ε'3-/δΐ)μίΛ!ρ » «ξ αν σάζονται Ε^ηρ/γ/ ο»

χ&ροχα'φοις τα μίχΐ* τη $β%όμα τμήματος , χ) Γ". »τ#€>ί

Πι/ριπ»* •

Ε' Χ ί 0 ί" ί < £.

Παλλαδίου Υπόμνημα άς το πίζ) Φράγμα* τ» Γ»^

ποχράης, $ξίΙό&νι ς» τίί τ* Φ«β•/« (Εοκϋ) τ» Γ»-»Όχρα-

»? §«δο'β-«, Τονίβρ, 7&Γ 1 6 57• ε» «Έλ• 917•

Κ αί ο* τ^ Χαρτε^οι*») ( ΟΗίΓΚπαη* ) ί'χΰοβ•« τ* ϊπποχρ•

9»μ, ΙΒ'. ο-ίλ. ΐ7°•

Σχόλια • - - ί£ίδβ3•. Λατινι?ι ίη /«»» ΡλΛ

€ταείο , Μεάίαχ αηηςυ. Ογ. Ι»πο «Ιοηαιίδ. ΒϊεϊΙ. ι 581. «< 4•

- - - ϋ£^?ί Πυρενωτ άε ίβΐκίΐϊΐκ οοηςϊ» δ^ηορείϊ . ί'ξίδβ-

θ» ο» ΤΙα&σ/οις Ε'2&. Λβτ. τ£ 1646. «'$ 4•

Κβι* /«ίη» ο-ημαύο-. Γ. Στερ. Βίρ**ρδΐί 7&Γ 1745• «5 ί•

ο» Λκ^άφ 7^7 Βαπκν.

Γ

ΗΗΗρΔΔΠΙ. (/δ)

Ι Λ Α Ν Ν Η Σ.

Α'ττε'θ. η«> 6ο6.

Ι'ααΜΉς « Σ^ίλβΓ/κβν , «το ίπάνυμοτ Κλίβαβ, Χην #ίς

««ρο* π*π*»1ώμοίος , άγαπίνας %ϊ «V μοναχικό* βίο»

(#) Κβ«τ« •»'<»* <»ί ^ςον»ί κκμαζι { Γ/οβ^β'β,ίΜ Α'. ό Π«'μ <»£

Γ*»ν»ί» όί-/( { Διάλογοι λί>ίτ<« , <κ άνοια τδβ Ώρουγιασμ'-νία

Λ««ρ>/«τ ϊχομιν , ήτα μρΜφ/ΗΪΒηι «V ιβ Ε'&ννικίν ύτφ Τα/ργΙ»

/

Page 228: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ϋ4 ΙΩΑΝΝΗΣ;

νώ ι &. βτ« της ηλικίας τα αίιχάρηβΌτ *χ τ£ χό\τμν &ς τας

ΐρήμχς , >£ τίλος ίγάμονος τ» Σίνα 'όρνς απίκατέςγι ' φθο

ράς δί «ς ΐ%μτον γήρας, απηλ^ι <ηρος ΚΰζΛον τ&Γ 6ο6. ?τ«

9&Γ Σωτηρία. Οδτος (πα/ί^α•^2* °•* λ<τκυιτικο» βιβλιον ΚΆ,ι-

^α/ Κάιχαφόμονον , «{φ ΐΒροτροπνις Ιαουίνα ήγνμ&ίχ ι»ς

Ρ'αίθα, ( <Β^>3ς οι» κ) μ/« 25ΐ5Όλη α-ωζίτχζ) £$ τί ότο<«

⧫^« τ&ς Μα^Λ^ς *ζβ)»ος τίκί «ς το» ύραχα» άνάβανι» •

Ε' Χ ί 0 (Γ Π ξ.

Τ<αάτγσν %ολας-ικΐί τα ρωζόμοιι* (/«^». ΧώοΙαιίκΊ ,

<}ΐιί νυ1§ο Οϋηΐίοαϊ βρρβΙΙβηΐΓ) ΐζίΐό^ϊΐο-αυν ε# Ανπτι'α *$»

— Ε'ΰΖΐ&σο'λη ΐξιϊοδη ΐΐίως «ς το Μυνχον ( Μοικ-

εΗ«) 7Η^ ι6ΐ4• «ς 8.

ΗΗΗ]^ΔΔΙΙΙΙ.

Μ Ο Σ Χ Ο 2.

Πες/ το 6 1 ο. ί•

ίωαννας Μο%ος , * τί %ϊϋ3βτον Ενκράα'τΐί * μίπρχεπ τ$

Μοναχικό» βίο» ο* τίϊ Μονμ τ* αίγία ©ίοδο<τ/« «ς τ&α> 1 6-

ρ8β•«λ»!μ , «ς τΐώ ϊρημο» τ£ ΓορΒα»» , ^ ^ *'&*' *'ί'α*

Λανρα» τ» α'^/κ Σάβα } μετά τη Σωφρονία τ« μβπ* τκν-

ϊα Τίατζ/άρχα £$ Ι'ίροτολύμων %γιματήτωιπ>ς . Ούτος "τη-

&ίλ$ω» ολβς 7«ς Μονάς της η Συ&ας , Κιγύπτα , ** βλ-

λβ)* μιρών , σιιυί^ζα-^ί τνς βίας τ^3 Μονάχων τ» αιώνος

7Η &ς ο* βιβλίο» , 70 όποιο» ΑειμαύΥαριστ , ν/οτ 71α-

ράδεισστ , «τί^Λ^0* • Ο* Φάτιος βά*φίρ.& (α) 3°4• «9*'λ.

(«) Ε'» Κβί. ΐ99•

Page 229: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 6ιο. αΐ5

(ζ αν τά 219» άπεα-ά&ηοΌυν . Δο» «?»»« μ όλον τ&«

το ^ ταύτα ίλώί&βρα ")χτο μν^αδης ϊτο&Λζ.

Ε' Χ (ί Ο Ο" £ / ί .

Το τ» ϊωαϊ>>η Μό%ν Λειμοογάριογ , ΐζι^ο'Βα παίτοη

&ς της ·Ρ$ ΪΙατίρων Βιβλ(θ2κχ.ας , ο δ* Γ· Β. Κ«ϊλα'&ίσς ί'ξβ'-

ίαχί κοάτινα ημίχΐΛ &ς π ύπ' άυτ* Μοπυπίίηί. Ε<χ1«ϊ.

Ογϊο. ο* το^· Β'. <τιλ. 34

' ΗΗΗ|π|ΔΔΠ.

Ε Ρ Λ Ν.

Μετά το 6 1 ο.

^>'ρων ο τς/το; «πη» Χζ/ςΐΆνος κατά η Ιόγμα ^ μαθη

ματικός £&ς-ος, άκμαζαν κατά τχς %ρνας Ηραικλά* τ£

Αΐ/τοκρατυρος . Ούτος £,5»$3ί7»ρ>ϊ<Γαι> 'ότι οι απλοΜέΐς Αρί'·

ρ«ς , ^ττ 75»» χοίροι τ« ΪΙταλΒμχία μίχΖΑ ΐμιρων τα ,

ΐιτπχ βα&μχς οπι&ούρομήνα» , τβ όποιον αΛθλ*θ« «ς χλ'-

3* τίαταρχς αά&ν&ς . Τα Συγ·χάμμΛτα όττί ^ΊΌ^ίίοντΛζ

άυτον θϊο-ιν ,

Α'. Πί&ί Πολ/ορχκτ/χάί^ .

Τ«το ίξίδοθ» π <π}ατον αϊά τ» ονόματος τα Σνγ^χφιας ,

Ε"»1 χαρό^ξΑφον &ς τίω ζν Βιοίνγ Βζ/δλ/οθκκΖω ρί'ρ« 7ο β- .

ημα.τΐί Έ."ρΜνος , οκ' άφίΓκοντοα ποί&αϊ 7Π?ακ07γβ<λ χλ-

λ«'£/ι> «χ τ» ΪΙολυβιν , ΐ'ατήττα > Α'ρρ/α»» , λ«-

<ί>Βίίτων ,

Β'. Πί£/ λέξεων Τεωμετ&χων $ Στιρεαμίτ&χων .

Γ'. Ε'χλο^αί 5τ·ί£>( Μέτρων . Ταύτη μόνον εζίΐόδνιται»

.Α'« Πί£/ ττολιμιχα» ΙΑηχμααν , φ

τ. ιι. ρ

Page 230: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιζ6 Ε Ρ Λ Ν.

Ε'. Γιαϊαισία. ί£ίδό3Ή μόνον η Ααίινιχγι μίτάφρβιβηζ

αίΒαατία τ^ Ι57ζ• *»ί 4•

παλαιών Μα^ματιχων ο# ΤΙαρισίοις τφ 1639^ «? ?νλ' ,

Λ<(/£ί/ Γ6ώ»μίτε«*^\ ϊζβΜ$ητα9 μΐτα τη Βνχλβ-

Ιας ύττο τα Δασόττοίος ο* Α>>ο*π>ρατ4> , τ&ί Ι57ϊ<(«« 8.

—,Έ*Μ&οναΙ 7ης) ΙΑίτρων , ί^δοθκσ-α* ιίτο Βίρρ.

Μο^τφΛχβν ο*'π/? λμ•« Έ,ΆηνίχοΊς Α'να.λίκτοις1 τομ. Α.

ΗΗΗϊπιΔΔΠΙ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

Μετά το 6 1 ο.

*&ίόφιλος 6 Φιλόσοφος , *) ο* ϊβο'τ&ί Γατρο^ ^ Ιϊρ4>ιηαΒ•ί-

Βάξ/ος κατά τό αξίωμα , χατηλιπών ιά τ« κοβ*μ* »α»β-

«&Μ ϊον μοναχιχον β',ον . Κχμασζν εις τας ^ο^»ς Η'ρα*λ«κ

τ« αΰπχράτορος , τάλαχις-ον μισόν αίωνα <προ τα Ι «α»»1»

τ« Αχτααζϊα , 05"/ς αναφέρει ττΐζ). άντα . Εχ,τψ Σι^^ςα/*-

μάτυαν τκ ίζεΰόδασαν Έ'^ηνις-ι πχ ίπομννα *

Α'. Π?£^ χατασχάΐής τ« οντ&ρωπίνχ σώματος /5//3λ• Ε•

ϊττΐ/ττκ νομίζονται ως μία %%ίτομ» βζ τψ τα Γαληνά .

Β'. /Γί/ΐί Ονρσνι , £ν α> <Βραγματ&6ΤΛΐ πίζ} τ»ς βοΐ-

φ»ς, φύσεως, >$ τψ λ. π. ,

Γ'. Πβε* ί&χωρκμάπύν χοιλίας- Το δ*

Δ'. Υπόμνημα εις ης η ϊπποχράτχς άφο&σμας , κ>

Ε'. Το ζ•«ε* Σφυγμών , ό|«δίθ)ΐ(Γα^ μο;^ «'$ 7ο Αλτ/*

Page 231: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 6 ίο. 227

ρικον , 7β μς* ίν Βζνιτία βίας τ&Γ 1549• **ί β. ϊί Ιβ μ»«

»α » Φ/λαρβ» ί» Βανίλια. 7&Γ 1533• "ί 8.

Ε' χ ί ο (Γ ί < 5 .

Θεοφιλον ΐΰ^/ νίς » α»$ρωπ* κατασ-χώ^ς βιβλ. Ε'•

άξίδ. έ* Ώα&ο-ίοις 7&Γ 1555• «5 3. >£ ό# τ/ί » Φαβ&κίχ

Β/$λ. π'μ. ΙΒ'. ο-ίλ. 783.

— 77έ^>4 0$/>οιν , ^ 7•. λ. <5£ίδο'3•. ο»» ΛΜ•$ορφ ί$ Βατ,

1Ζ70 Θαμά Γχ'ίΰοτιχ ΐτί 17^3• **? 8. ^ ό* τίί » Χβριε-

6Λ« ίκδόοΈΐ τ® » ΐνζ-οχρ. χ) Γαλ«^. ο* ημ. Η'.

ΗΗΗιΗΔΛΠΙΙ.

ΘΕΟΦΤΛΑΚΤΟΣ.

Πες/ το 6 29•

^ιοφυλαχτος ο Σιμοκάτνις , μήρ Αιγύπτιος ίό γζνος^ χ)

συγγενής Πί'τρ» τ» 7»ς Κιγντηα Τίρααφίκτορος , ΐλ$ών εις

Κωνςαι/τηχτΓολιν ΐτ/μν&Η <£&ί Γ1^ αρίτων τ» «ς τβ » Πρβα-

?>ίΧ7ρρος , χ) Ταβ*λα&.$ αξίωμα. Ούτος σ'ΐυί'χα^ί μια»

Τ&ιχίυυ Γς-σ£^Ίχί>, <$ ^«τροπ-ίς » Π*τ£^«ρ^;» 7»ς Κ*»1-

ςαβτΐίχπόλίας , «ς όκτω βιβλία , οι» 4» δ/«}-«τ•α/ χ) τα πί•

£/ τ» ^αναιχ 78 Μανε^χ/» , τίων οποία* μιτα τον &α»ατΰΐ>

Φωχα 7» Τϋρα*';'« , α^β^ί-ήίο-ας παρρησία , ΰινγ&ρον οΆας

τνς αχροΛτάςη εις δάκρυα. Ε/ς το τ/λος ταυ'τ»; 7»ς Γςτ•

&ας αιαφίρα ην πιροΊκδν πολιμον , οΓ/ς ί>ο*'ίτο <ζβρο δυο

ίτω;» 7» Άαυ/άτα τ* Η'ρακλείν , οθον β,ϋ4ί7Γίρί«ί'ίτία β»7 ο

%νγΉΧ<ρά'μας •πνΓ 6ζο• Σ&7»ρ. βτ« σ-α^'^αφί . ΣωΤον-

ται « τ/ αοη» Α αΐοριαι ΦυΰΊΧαι , ?ίαζ £ σζιίτνο'Χαϊ ϋ -

θ«αί Μ©'. ΓίΛρ^χΛΐ Κ;Η'. ^ Ερατ/Χία ΚΗ',

, ν. * * ΐ

Ρ 2

Page 232: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

αζ5 ΘΕΟΦΤΛΑΚΤ02

Ε* χ, ί β β- ι ι 5•

θεοφυ'Χάχιτσυ Σιμοκάττα τα σώζομαι*, νξιΰό5ησ•χ»

Οδτο ϊααί-ΐ'ν Γρκτ•&<«, «^ Κομμΐλιν , 7^ 1599•

Γς-οε/ω^ /3•βλΙα. Η'. όξιΰόδ. μίτά τ$ η Τίωργία

» Φρα*τ^Μ έν ΐ'Ί'γολς-α.Ι *%£ τ&Γ Σαρτρε/ω , ιβί 1604•

«'{ 4•

--— Ε'ζίΙό5ίΐν•αρ ϊτι α> Τίας/τίοις ττ«Γ 1647• "***? Ρϋ'λ• *

οποία αντη ϊ^οτις "&π>τελήί οία τόμοι/ της Βυζουντιΰος .

Κ*ι ό* Βﻀτι'α τ&Γ Ι729•

-*- Λ^οίορίαι φν&ικαί . Ε'μιρϊο'Χαί . Καδϋιον ϊα~

ςτροϋοφι&πον Ιαπριχαι Λ'ΰίορίαι , χαϊ ^ροβ"Χημα-

σα σΐερϊ νετραποδ'ων $ωΰύτ . οζ%%ό%-Λο•α» ά> Αχγΰόνω

»^ Βα,τκυ. τ&Γ 159^• **$ 1Ζ• ^αά όν Λβ-φ/α τφ 1653•

«ί 4• ,

• • - Ε'πιτολχι , ό^βδοθΗΟΌ* κ) α> τους ΊΣυΤ&ογοίζς τ$ Ε'λ-

ληνιχαν Έϊττιςολον .

ΗΗΗΐπίΔΔΠΙΠ.

/Γ Ε Λ Ρ Γ Ι Ο Σ.

Μεπ* το' 640.

* κάργιας ο ΤίιΤΗ^ίος, γίην ")&π> τΐιν Τίκτα&Ια» , Διάκονος)

ΐ(ΐμ χα-ρτοφυλας ης 6ν Κ.ωνϊαντινχπόλ& Εκκλησίας ^«•

ματ/σ-ας , ί^θ» ο» π>Γς %ρνοις Η'ραχλείχ , ^ (ΟίΚΗ/ΚΗ©•»

ά» τίϊ Π«»77χίί . Έ.'χ ■?$ ΪΙοιψοίτων ία μόνον τζ}χ όξί•

Α', Τίίθ) Κόο-μα, ΐαμβικόν , ζτίςΙ ™ ο;™/* ό "Σα'ίοχς λί-

γα οτι συυυίς-ΑΊΟ ^το 3©οο. ςΊχρί * αΆα το «ς «μας «"

Page 233: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 640. *29

πο<τΐο3ον α-ουΐς-αται ^το ΐί8θ.< <*Ίχ· μ όλον τίτο φαί-

ηταχ «ΐι^ιπίς , -»

Β'. Περϊ ματαιότητα βίου . ϊαμβικον , «^.«ττίζ

μζνττι τζίζ} το τΐλος.

Γ'. Εη τδτ Ναότ τώτ Βλαχερ^ων , ΰ(7τλχι> . (α)

Ε' χ $ ο <τ β ι ς.

Γεωργίου Π/5"«δ/« Πσ/»'μ«7α, έ%;ί1>ό5για·α» -ώτο Φ*δ. Μ««

ρ?'»ν« ον ΑαητΊφ τ$ Υία&α-ίνν τψ 1584. 4·.^ μ*~

τα ττχυτα ίν ΪΙα&ο-ίο/ζ τω ΐζ$6. εις 8. ■£ ο* τ η Σι^ο^})

Ί$ ΏΰίΗταν ον ϊρ'/Μ^ Β'. σ-ίλ. 241· >£5Η ε* ταϊς ί5^ Πατε'-

ραί Β//5λ/βθ>)«οΜ5 , ^ ά> τ ϊί » Φαβάκια , π>'μ. Ζ'. «λ.

693· ' ·

ΗΗΗϊΗϊΔΔΠΙΙΙΙ.

I Λ Α Ν Ν Η Σ.

Η'Ί'«9·ί7 ττε£>ί το 641.

Ι'β«»ίΉς β ίν Α'λεξαυώρεία. 7Τί&<ρνιμος Γραμματική $ οςνς

$ το άχ,ύραςον τ$ πόνων τη ΦιΧοΛοτο! ϊπωνομά&ϊΐ , ί-

μαδήτάΐα-ί τψ Α'μμωνίω Ερμεία τίω βχ,λίκτιχ,Ιιχ}

Φιλοο-οφίαν. Μ'ο'λον ηη εϊχι 7τι&ατοτίραΜ χλί<τιν «ς τία?

Α'&ς-οτίλιχΙτΜ , τίω οποία* «ς πο^α μίρα τΐω ώχόλυνίν .

(β) Γαζωτοί ίτι *μ χαροϊράφαι χαί ϊιν* «Λ« νιι^(ΐΛΐΛ ■» αο'ι» »

β» βττοΤ* κακ,ί τΐ/χρ <Γ^ $ίϊά$>ιο*ιι* (ΐ&ίτι . Α! Ο'μιΚι&ι όΐτβ «ί

ίο όνομα <7ϊ ϊξιίό$»ναΐ' κνήχχβΊ Τιαργΐμ τ} ΐχ Νικομήδεια! . Τι-

$ψί\ιοι>. βρα <ια& <ηί<ιατ* Αι&οτ. £$. Ληΐν,'Ματί. Τβτη.

III. ρας. VII.

Page 234: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

2?ο Γ Ε β Ρ Γ Ι Ο ϊ: '

αν Βί κατά ποΤλά έξηρτημονος εις της /δ/ας ταύτης της Φ/«

λοσοφιας, ΖΒ^/ίπεο-α» είς πο^άς άπάτας της Χ&τιουνικης

ΔιΙχσ-χαλΙας , λ) έγιναν 6 αρχηγός της αΐρίτιως τ$ Τ£Χ-

$ιΊπΰν τΐω οποία* %ΐδον <πγό π 57^• ϊραντά&η, χ? τ$»

68 1. αίίθαματΑθ» •ώσο τϋς έ* Κωνς-χΛτιναπόλει άγι'ας Χυ-

»οδ» . Όυτος ανχντιείπ ακόμα ^τεμ πι&ί 7»ς αΛχς-άαπως τ$

νεκρών . Ο Φιλόπονος Όψεπει να ίφ^ατο* εΐς μακρόν γή'

ρ ας , α* <ΒψΪ7ΓΥί να πις&σωμς* εκείνο Όππ δ/Η}>«7•*£ ό Α'-

βπλφχρχιος (α) όςνς ^ότϋδ«Κίτί« ότ/ ο Φιλόπονος α> τγ υ-

3το ϊ3^ ΣαρακΜί'ώίν άλωσ-α της Α'λβζαεορέίας , εΌ^ίκάλεί

^ιρμως ην άρχις-ρχτηγον αυτών /ϊ'μρον ^ί τη « τί 6κ«-

σ§ Βιβλιοδήχρ φιλοσοφικά βιβλία , α'^,' ο βάρβαρος δ«ν

ιίθι'λχο•* ?« δί^θί» τώο ο^ίητιν τ» Φ.'λοτί)*» , ^α) ί«$»ος•α£6

*α 7Π? μπκχϊ'&Α&ωο-ιν αντί ί/£ ξύλων , >£ να 3πρμχίνωοΊ

ϋ αυτών καιοντάςτα (φι^Ι) τ» λχτρά της λ'λίξαχ&ρείας ,

Τ&το 70 %υςΰχημα της παιδείας ίγο»επ> πεξ} 75 641» Σω-

νι&ον 'ετος ' πιο} δε » Φιλοπόνχ είναι βίβααον οτι ο•αΐ)ί-

^ξα^,Β τω 6 1 7- κα£ώς ο Ιδιος αναφέρει ον τφ εις η Δ'.

τ»ς Φ(/ο*«ΐς Υπόμνημα, οτι ο•ιωί•χχφ% πίζ} το 333• ^™

Δ/οχλ^τ/α*» » τος , ττ5 οποίον ες-ι το 617• »» Σ*ι»6«/ ,

Συγγράμματα.* » • - »

{) Φχβίίχιος ΰιουρεί τα Συγχάμματα τη Φιλόπονα «ς

τρείς ί τάξεις, εις Ε'κκλικτιχς-ικά , «ς Φιλοσοφικά, >(λ) εις

γραμματικά .

Γ Α'. Υπόμνημα εις τίω η Μοοϋΐτίωϊ κτ'κτιν τ5

Κοτμα, βιβλία Π 1 1. «ί οποίχ $/£ <αροτρθ7της

» Πατ£/α'ρ^« Σιρ>/« σΊχαεχά^ατο . Τ»70 »?«(

-' οί άξιολογον βιβλΐον .

Α'. -) Β'. Ο'μιλία πβξ) τη Πά&χα ον γ αποδεικνύει οτι

ο Χ6«?Όζ 'ΒΡΟ » νομικκ Π.ά%α εχχμί τζν μυςι•>

χο^ οειπνον , κ? οτ/ οο* «ραγί το τ» Πα^α αρί'/ον.

Γ7. Κάζα Ώρόκλα τη Διάδοχα πε?) της αιδιοττϋ-

ΟΌ! τη κόα-μα . Ε'/^«;7ίς μοί τοι .

(«) Ημοτ. Όγηαν. ραχ. 114.

Page 235: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 640. 23 1

• Δ'. Υπόμνημα «ς 7κ πρώτα Αγαλντιχά εκ ^Γ

%ολίων Αμμωνία Ε'ρμε/κ.

Ε'. Ε/ς τα ίχ. τ$ Τ'ςίρων Ανα'Χνηαά .

5". Ε/ς τα τίαταρα πρώτη βιβλία $$ Φυτικωρ .ΖΛ. Ε/ς τε πρώην τ$ Μετέωρων βιβλία 1 1 Γ.

ι Η'. Ε/ς τα τβ/'α :>Τ£/?ί ψυχή,! .

β'. * Θ', Ε/ς τβ δί,'ο ρτερί γενέάεωχ , »αζ φ&οραϊ .

Γ. Ε/ς τα ϋταίτρ ςτών αέρι $ωωτ Γεηίο-εωι .

ΙΑ'. Ε/ς 7» ΙΔ', τ»»• Μεταφνιηκ,ώτ . Τ*™ δο#

ό^ίδοΦ» άκομνι Έίϊληνιζ'ί •

ΙΒ'. Σκ^^» Αέ]ε(ϋΥ ^φόρως τοναμοίων , <^Ίρο-

ρορ ^ 7"^"' ονμΛΡ' *» εχόντων .

*- ΙΓ'. Πί£χ ι$Γ 5ί•ο#ίϊ Έ^ηκων ΑιάΧεχτύύτ.

Ε' Χ ί 0 (Γ ί Π ,

ϊύοάγ<του ΦιΧαχόνον εις τ» Α'. χίφάλ. 7»ς Τα»ια•βας

πεζ) -αίς κτι'σ-ιως τ* Κόσμβ βιβλία Έίππχ, >$ Ομιλία

7π%Λ του Πάσχα . ο^ίδο'θ» ο* Βι&νρ' τ»ζ Αάτρ"• εί/το

Βαλτ• Κορδερίον τψ 1630. «ς 4• 'ίχΰοσ: ΐτφαλμ. •

»— Κατά 7« Προκλ» ζτίε* 7»ς τ» χόα•μα άϊΟΊΟτητο^»

ζ%(Ζό$ϊ\ ς* Βο*ίτ'ια τω 1535• άτο Β/κτ. ΤρίΥχανέ'Χσυ,

«ς ριίλ.

Υπόμνημα ίίς τα πρώτα Αναλυτικά τ« Α'&,ςοτί-

λχς , #) 5Γ«2/ ΣνλλογιΟ~β><ΰΥ , ο^ίδοθ•. ο» Βο^ετ/α ώτο

Β/χγ. Ύ&νχαυίλν τω 1 5 3^• **£ ί"'λ. βκδ. «ε/γκ .

•*--Ε/ς τα 6* τ^β Ύ'ϊέρων Αναλυτικά , ς#\ί> χ) βτΐρων

τίνων «ς χα «νια' , ομκ ^ π τ» Εν&ζτρατιον . ο^ίδο'-

θ» ο* Βα>(τία το Ι&τΐρον , τ^5 15 34• ^'ί Ρ^• 3Ρ• ΗβοΓβ-

ίυσι ΑΜ , & ΑικίΓεα: .

Ε/ς τα >®ρωτα τίσταρα βιβλία τ$ Φυτικών η Α'&ΐ'

Γθτελ«ς , ό^ί5ό3". ο* Βανιτία 'ϋ^π/ Ι • Φ, Τε/^καοΆκ . τω

3535• «'? Φ«λ•

Σχόλια εις το πρώην τ^ Μιπωρων τ» Α'&τ-οτ.

ο^ίδσ'θ» μίτα τψ τκ Ολνρ,σηοδωρον οψΒον§τία τω Ι55ΐ•

«ς ί"'λ• «ίδ^ π'5 ν°'~$ * Α'λδ«.

Page 236: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

• Γ Ε ίΐ Ρ Γ Τ Ο Σ.

Ε/ς τά » Α'&ςοτ. πίξλ ·\υΧΗι θζ*Μ&' β* Κοηνίφ τω

1 5 5 Σ· ■*£ ?ϋ'λ·

— Ε/ς τα ττί£/ 5Λ*ίΊτ?&'ς ^ φθοράς , β^ίδοθ-. μ«πι η

τ» Λ'λ«£α/δρκ Αφροδ/β*. $ίς τα* μίτ?Δ»ρολο}</χα , ο* Βονιτ. τω

1527. &ς $ίιλ. ίη γε<1. ΑΙάί & ΑηίΙκι».

Ε/ς ταν τβ Αρ/Γοτελϋς 55Γ?£/ ζήίώίΐ» Γονίο-ίΑ/ς /3//3. Ε'.

$ξΛό&. ο* Βοι»ϊτ/α τ» 1526. «ς ρο'λ. ρεΓ Α. & Ργ. <1ί

- — ΪΙίζ} ·?$ ξ&φόρας τοννμζίων λίζιαν , κ) 7Πζ} $

Ποι>'τ5 Διαλέχτων «ζιδβθκτα» εϊς.ζ&φορα ΓρχικολατίρΐΜ

Λιζικα , ο'/σν το τκ Σχα'/Τϋλα α^ων , φ μίτα τ» ς η Κ.

Αασχαριως Γραμματικής .

ΗΗΗϊΗ|ΔΔΔ.

ΟΛΤΜΠΙΟΔΛΡΟΣ.

Πίζ/ το 650.

υ λυμπιοδαροζ ο της ο»' Α'λ?ξα*δρε<Λ Ε'χκλατίΛς ΔιαΜΚ

χνιματίο-ας , ήκμαζε κατά τίω τ$ ττιρισχοτίραρ γΐίφ»

πίζ} τα μία-ά τη ίβΰόμα αάωνος ' βΊΟΜχα^ΐ δί όττόμνφι

β ς τοι» Γω/3> ^ **? 71ί>,' ΐ*ΡΦ'*ν \ ίξΜ %όλι* «ς π* Εκ·

χλικτιαςίω , ί'χ τ^ί οποίαν τα σωζόμενα ϊζΐ$ό$ηηα

τίκί τ^ί Παΐϊ'ρ&ί' Βιβλιο^ήκΙοι τίκ> ο» ΪΙα&σιΌις «δοθεί-

«τα»» τομ. ΙΓ'. «λ. 6θΖ. £ ίη Αυ&»Γ. ΒίΒΙ. ρρ. ϋικηπ.

Τομ· Β'. «λ. 6οζ.

Page 237: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΗΪΗΪΔΔΔΙ.

θ Ε Ο Δ β Ρ Ο Σ,

. ΤΙξζ/ το 66ο.

\ , * ■

®£$>ωρος ο ΓφάΓς ^ ήγχμοιιος ης α? ΊΙαλαιςΙνγ Λ««-

ρ«ς , <ΓΜΛβ'^ςα·4.6 π*ύ ι»ζ ο·'<ταρ«« . οικονομίας η Χς<?"» ,

χιΧ7α τ3^" ξ&φόραρ οάριτικων , ο'ίηπς' ϊφρόναν τα οταυντία

»'» η δόγματος .

Ε' χ ιί ο α·,£ ι 5.

Θεοδώρου άγαμοι* ν$ χίρίτιχάίρ , βξίδο'θ» ο* Γο*ι-

τ$ί 15^7· «5 4· {;'Τ£' ΕοΓβθ/κ νίβηοη .

— - Ε'ξίδοθ» μ«7« α-ημ&άηων Κ'λλ. Δβτ. » Ρ ο^δ.

Βαλφορίου ο» Λντΐτία ζ^Γ Ώαριτίων τω 1599* **ί

βρ. Ρεά. ΜοΓβΙΙί . Και ο» τίϊ Βιβλιοδ. τ$ Ϊ1ατίρωι> ΊΙαζ/τ.

164.4. αί π'^ί. Ι'. ^ »η Αιιβ»Γ. £ϋ>1. ΡΡ. ϋορχί Τοιη. I.

Ρ»Β· 3^· .

Page 238: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*34

ΗΗΗΐϊηΔΔΔΠ.

Μ Λ 5 Ι Μ Ο Σ,

Ανεθανε •πΰ 6 6 2,

Μ^/μβ?, πίβίδ ό λόγος ς*ταϊίθα, <£$ ι-* ^κ^ατοα <**

π α^.ο» τιρά, Μονάχος, ΐ£γνμα»ος , κ) Ο'μολο^ΗΛς όνο-

μάζίΤΜ • Οοτος χατΜ^ίπ» "&το «/«* άγονη^ οίχογζίειαΛί

της ΚωνςαΛτιναπόλΐως , κ) ί^νιμάτιο-ο» 6 ιηιωτος Μυς-ικός

Γραφ&ς Η'ραχλ«'» τί ΑιΙτοχραΊορος * χαταλιπων δβ τ»!»/ /5α-

σ'ιλ&ον ανλίυυ , «ί^ίίλθο^ «ς τ/ω ο» Χρι/<Γ<?/τσλ« Μον/ω,

θ»θα >£ ^«Τ*5^ Λ'θος «4-»?ι/(9•»' δε* βμανον "όμως #χ«

ττολυω' χοιιρορ , α'Τλ' α'ζτίλθον «ς τ/η) Α'φρικίω , Λ$ να κα

τή ?τσλ6μ>ίίΓ»ι τώ« τ3^ Μο^οθίλυτωί' ού'ρίιτιρ , ςίθα *) ζτ&^νβ

ι5λ-' αι/των **$ οΐρίτικωι> 'ίπα$ον . Α'ν&κΛλ(&&ς δί ύπο »

βαο-ιλίως «'; Κωιτ<χ#τ7ί'ίί;τσλΗ' τίϊ 652. βτ« ϊβιά&ϊΐ η να

δίχθίί Τ87Ρ το ϊ^ί Μί'ί'οθίλχτωί' %όγμα , 5 να παΰο-φ "Έπη

τκς φιλορ&χ,Ιας τ» * ο Μάξιμος Ββ δο* Ϋι&ίλνιη νά ναονζ-

%&$ /Μκ'ΐί «ς το ο» μ«τε «ς 7ο' ά^ο . δ/ ο *} ΐζο&ΐ&Η «ς

τ&χί Β/ζι-'ώ*», $α) #Χ«θο*» «? τ^ ΤΙί'ρβίρι», ^») μΐτάταυ-

τα εις τΐω Λα^χώχί, ς»θα ^ άπ&α»ί τ} 13• Αν>»5"• τ£

6 6 Ζ. "Σ,ωτΜρ'ιφ «τ«,

Συγγράμματα,

Ε» των Χυγ^αμμάτωρ τί Ι/Ιαζ/μν γάζορτια υπ*ρ τζ$

ποντήκορτα βιβλία, ϊξ α» ία μον &<τ)ν Ε'κχλίκπαξτ/χά ,

τη δί Ασκητικά , ^ή ησϊαρΛκοπατΐσχαρίς Ε'πιτολβί .

Page 239: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ 46ύ *3$

ΈΪ χ έ 6 <τ ξ ι ς .

Μα^ίμον ςτον όβολογησ-ον , τ»ν (ταζόμα>»} •ς•ϊ*•

δητα* ο* Παρια-ίοις τψ 1075* <* δϋβ•} ^'/^'ί β'? ?"'*• ^

5Γ<? Ρ^Γης. ΟοπιΙ)βίϋ$,

»»-?■

ΗΗΗϋΓ|ΔΛΛΠΙ,

Π Α Ϊ-Α Ο *.* ;| ν. '/

Μετοί το 668% . ; V,

ΪΙχΖλος έ η τίζ ύιτ* Μγίνης , % ης *(& « «**'«/*»

Α'γΐΥύνηι ίλ«/2ον, *κμαζα> ο» ηΐς χρόνοις Κανάτι νου

» Π«>Μ«ιν. Η*τόρ Ιατρός £ έζνττλαο-ε της (μπΗΖλΛςΦ

2/α τ»* τηζ/»γ*?§»* $ ίίοιττον-αν' 'Χως δί »<ρ*ιμιζηο Οι*

τΐώ θίρ«5τ««*'τ»ί' γνηακν'ω» π&$»» •> $ ΐχρψ«τ«Γ0* ξ

ορατός, οης όξίΰακφ τΙαμ Μαμμικίώ τίχην.

Σύγγραμμα* <*•

Ουης ο-υυυίγρΛ^ί πλ£<?« Ϊλτ&** Βιβλ!<& , ο£ «> *4"

ζίται μ'ιΛ ίππνμ», ηςξ'. Βιβλία •λ*ς «ς' Ιατρός ^Χ'

«ς, ««•/{ «?«κ μ/α βτ/&ο>ιί *** »{ ταλαικς <«*?*?,, >&

Α/«* ν»ί «Ιτ Ο'ΖΑβχηοϊι μ όλον τϋτρ ϊχ« ^ ο Παύλος

ίτο^άς 5ταρ»5»ρ»<Γ«ς «ς αότώιί. Το ΐκη' Βιβλιοθήκης

«ρα^μβτώ'ίτα* ΗΈ&ί τ»ς χ«ρ«ρ^/«ς , " βτβίβτ «?αί ο*

■&η» τ« Η-λί'οΐ' «ξ/ο*"** , ίπνίη 7Π^*Χ» π*^Λ » "* 07ί01Λ

Page 240: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

11$ ΠΑΥΛΟΣ.

Ε' % $ 4 ρ « ι ς ·

Παύλου Αίγινίτα ϊατ&κωρ "Βιβλία Ε'ττ», ϊζβΐόδη·

τουιι όνΒθίτ/Λ τω 152.8 «ς φυλ. Ία 26(1ίβϋ5 ΑΠί εί ΑηιίΓεχ.

Βιβλία (πια, ίξβδο'θ. α> Βαο-ιλεα τω (ϊς

ψύλ, Αηάι. Ο-βΐΜκΙβτ.

ΗΗΗίϊ7ιΔΔΔΙΠΙ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Σ.

Π/50 του 686.

Α'ί'Λς'ββ'/βζ", ο5·/ς πρίπει τα δ/αχε/^χταί *&τό τογ %τ!ί<τχο7Τβτ

τϋις Αντιοχείας, ^ π-ί£/ π οποί* ΊΙιως ϊπραγματ£5*'

μον ανωτέρα , «το» Μΰ^Λ^ος Γίρίϋς «ς η) ορβς Σ/»1* .

Ο/' νεώτεροι β/ομάζα» ψταρ ν$ον Μωϋο·*ν , βτ«$Μ ^ ίπΐζ,

καθ*!ς ό Μωϋσ-ϊίς , λίγα/ην , οτ< «?δί 70»» Θίο^ , «μ/-

λ«ο-« μίτ' αι/78 . Ο' χρο/ος χαθ' «7βς άκμαζε συμπερβί-

ΨΜΤΛΙ ί'χ η» , ό'τ/ α*α?)ίρ« το^ 7τατζ^άρχΙΐΜ τ$ϋ Θεογονία·

ναν της Α'λίζαεΰρ&ίας ϊωχίιΊυυ , 057£ (■πατ&ά'ρχώί 73

^77· (Μχί* "** 686. «τκς.' Τα δί4 Συγγράμματα , β^τ» β{

»7ϋν ^ττίδ/δοί'ται «'πΧ τκ επόμονα .

Α'. Οδηγοί. Σύγγραμμα κατά τα» Α'χεφα'λων , 5$ άλ

λα»^ «Μρΐ^ικων .

Β'. Ερωναυΐοχρίσειι διάφορων ύπο^ίανν . Α5τ«/ «-

«■/ι» ϊρανιο-μζίαχ κπτ> διαφοράς Συγγραφείς .

Γ. Α'^α^Λ^/κα^ θίή>£/'ας «ς τΖα»ν έζανίμερον βιβλία ΙΒ.

β^ος Θεόφιλο* ψ *ζ *>» π ι0. ο^ίδο'θ» Ε'&,Ηηςί .

Δ'. Ομιλιχι δε/ο «ς 7ρ<> ς-'. ψαλμοί» , >£? ετΐρχι · Αν»-

δ/δίτα* 2τ/ «ς αί^ ^όττί με&χχς χ) ο!! ?τερο» Συγγραμ'

μα ττεζ) ΊυΧ»ζ » " όζτσ/ο;» ^βδβ'θιι ο# Τίας/ο-ίοις ύττο ί«-

«η>* Ταζ/ι>α τρ ι6ΐ8. «ς 4·

Page 241: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΡΟ Τ Ο ϊ 62$. 1Π

Ε' χ <ί ο ο- π $ .

I «χ. Γρ*τ<Γί'ρκ , τα! ι6ο6. «ίί'ς 4· ΐ'^ολί-αδ. ^ β* Ρ'άτ/σ*·

β&υ-Λ τω ΐ74· μ«« πίν τ« Γρίτσ·ί'ρ« , α> τομ. ΙΔ'.

— Ε'ρατηποχζίοτθίς 154· βξβΰό&ιισ-β* ναώ Γ: Γριτο-ίρ*

Ε λ. Αλτ. μιπί χ) τζ/α^ Λο^-ω;» Γρχ^οε/κ » Νο'ατ»ς , τί*

1614. «ς 4· ε*. Ι*»βλ5·βδ. Α/' αιίτα* ό^ώβ'θϋβν ?τ/ Ο»

Ρ ατισβανΛ ο* 7Β/ς 7» Γρίτηρχ ο* 7ϋμ. ΙΔ'.

ϊ - - - Αη3§ο§κ:ίΐπιπι οοηίεΓπρίΒΠοηυπι ίό Ηεχ3?πιβΓ0Γ Ι-ίΐϊβΓ ΧΙΓ

ο£ίδο'3·» αν ΛοΊ/δρΛ Ιοηάίηϊ ϊ3^ 1682. 4·

^— Ο'μιλ'ΐΛ εις π»» Ε'. 4·*λμο? , τπΖλ τ»ς Ιίρας Σο-

ννζί&ις, ό^ίδοθκ ίη Η. ϋαη'α'ιι Ιεςί. οηπ^. Τογπ. I. ρ. 4^5·

δςφ {· , ίη Αη«. ηονο. ΒίΒΙ. ρρ. Ρμικ. Οοπι&είΐίϋ ι

Α'. ο-ίλ. 8&ι. >(ά) 907·

ΗΗΗΙΪΓιΔΔΔΠ.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Α'πε&αίνε τφ 74°·

»«/-7«ς , ^ ϊ ^»βϊ· «», αρχάς , ,

ττολίας , ^Η ί5τ«δ» ο*'α*τ/αθ« μίγάλως εις τας Όρος·αγάς

Λίοατος » }4ταυρν , πο*· άγια» Ε/χο'·" > ώτίβλύ&Ι

» θρο^κ 75Γ 730· ««*> £>ί<Γ*ς μίππ«ι7ΐζ &ς άττλνς

α»^ρϋ»7Γθς μίχ&Α η 740· Τ« ΐΛάομοίχ Σι/^ρβ/κ-

Α'. Πί£/ 7»ί» Ε"£ θίχαμα>ικαι> Χυχι&αρ.

Page 242: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

238 Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο 2.

Β. ΈΪπις-ο\ιά τρϊ/ς*

Γ'. Ο'μιλίχι *»{ Έ.Όρνχζ Θίοπχα.

Ε' Χ <} Ο 0* < I 5 .

Τερμανου ΤΙβτρ, Κωνταυν. πιο) τύν Έ"ξ οίκνμ*

$λ>ϊ . »^ίϊο3» ;» ςΐιρΗατή Ιβ Μογηι νίιποΓ. $ζαατ. ΊόμΙ

Α'· <πλ. 68.

... Εα/ι&φόΧαϊ τρ«ς, ίη ίαΜώ οοηο. Τοω.

VII. ρ. 289· έ' ίπ Ηβκίαΐηί οοικ. Τοπ. IV. ρ. 240.

--- Ομιλίαι Δ'. οξαάλ ϊα Αυ««. ηονο ΒίΒΙ. ρρ.

Β'. β·#λ· 14 1 ϊ*

Ο'μιλ/α βίς τΐυυ Κο!μπίτιν τ»ς Οιοτίχ* .

- · - Ο'μιλία «ς 75? &<τοΙει& της Θιοτόκα , «ξίδοθ* ί»

ίτ. €οτηύφ$η ΜίηίρυΙο οπ§ίηιιηι ΓβΓππι^υβ ΰόπίΐιηιίηορ·

Ρ3ΓΪ5 . 1664· 4*

ΗΗΗΕίΔΔΔΠΙ.

I Λ Α Ν Ν Η 2.

Μετα ίο 754·

^■ωουίννις β Δφματχηρ&ς , ιγονν^η «? τδκ) Δχμοί/τκιν πά

λιν της Χν&ας, ο πατήρ οιό-ηί Οιπν «ς 7μγ (ναρίταν χμ*

Μίαναν , β οποίος ιφ ιτ/μχτο μίγάλως ύπο ττϋν των 'Σαρχ*

χάνων Καλίφαν . θ£τρς λοιπόν «δ*** 70^ ι/3* '» «ς α»«

ΊΑοναχον 7»ς I ταλ'ιας Κοτμόίν όνομαζόμονον , ο οποίος τί·

* «αχα δι/Γΐ/^/βΜ» ί7ΓΛ>λ»'θ» σκλάβος ϊχττό «V 5ίβρΛ*ι»»8ζ»

}£* 70»» (ξαγόρασ-ζ* , δ/α >·α 75»» Ιίιϊάζρ , «ττσ «ν οποίον ο

Ιωωΐϊΐς β'δ/δαχθ» 7κς μα^γιτας. Μ«7» δ» 70*» 5μλτο» μ

πατρός τα , ϊτιμή^Η των Καλίφαν μι π /δ/ορ «ξ/β»

*

Page 243: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 754• *39

ΡΛ » πατρός τα , ά^α μετ' ολίγον καιροί παραΐηο-ας αυ-

7$) άπϊίλδό* «ς τΙ*> μονία} τί άγια Σάβά άς *•&*> Γίρ«-

6•αλ»μ, λ, Ϋια-παοτατο τυν μοναχικό» βίο» , οτ? ((ξΜ ΐ'ξρ^ί

Ε ^«ροπ^ηθ» . ύ'η%ί Αεα/ν ο ΫΌ-αυρος , ^ Κ«ν?-ο(*τ7«ς β

Κοπρΰονυμος κατεπολεμαν τίυυ τα Χ^5"« Έ^κκλατΊαν μί

τύχ) Εικονομαχία* , ό ΐωαίνιις παρετβίχ&η αεδρείας * τάς ά-

Κθίλάς αυτών (ΐς υ'δο* λογνάμαιος . Ο' θάνατος τβ'τκ μαίί*

Ε0-6Γ/ άϋιό&ις-ος > φαίνεται όμως οτι ώ'θι)$ μ«ΐϊ 79 754•

Σή»Τ* 6Γ« έγοίεΤΟ*

2 υ γ γ § α μ μ <χ ί $;

**)' ϊααίιηις νιην τία-ον πεπαιΐάμνίος άς τΐυο ΦιλοαΌ•

φία». φ &ς τάς λοιπής Μα$>ί<Γ«ς , αςε »τον ο φωςηρ ,

*) » λάμπας των πεπα^^>μζ»ων τα οιωνός τϋ . Η* Ρ'ϊΐτορ&Λ

ΤΚ^τω ίδ«χ# το επωνυμον ΧρνσοββοΛΪ , ^ δ/α τω* £λ{.η-

λων νοημάτων « ε)λαμπον παΛταχα τα Συγγράμματα τα .

£/£ τώο Θεολογίαν εςά^Ϋΐ ^ ι/^λοίατος , χ) εγινον 6 πρώ

τος τής Συστηματικές Θεολογίας , χ) ό ^αϊ/ίρ τ»ζ Σ^ολα-

ς-ικης . Τα εκΰεΰομοία ήτα πΰ Φάληρος χ»; Έ,'χκλητίαζ

Συγγράμματα «*■/*

Α'. Κεφάλαια φιλοσοφικά , η διαλεκτικά » ,

Β'. Ε''3ί&εο-ιί ακριβή! ίτηϊ όρ&ο&($ον πΙστεθύί\

ϊΐτόι θεολογικά, Τίτο δ/α/ρ«τι« <*'ς τεαπχρα βιβλία, »ί ο-

3Ό/α ΰιαίρεσΊς δο* εγινν» Ύπν τον ΐωαίνίυυ , δ/β'τ/ «ς μ?£Λ-

χα ^«ρο^ραφα &ζ}.ο*κϊτχι ο^ιτ/ιρνιμςχον βΐς εκατόν κεφάλαια .

Γ7. Συωο^,ις των εκατόν αιρέσεων .

Δ'. Πίεί Δρακόντων χ) Στυγων , ο* ω περιπαίζει ης μΰ•

%χς 78 χο/γη λα» •

Ε'. Πί£/ 7ω^ όχτω^ποναοων πναμάτων , )£ 5Γβ£* αρίτωι»

χ?χχχιάν,χ) πεύ » Τζ/^-λΒ /κί'ρ»$ τ»; 4"λ»?•

Γ. Κανόνιον τα Παννα.

. Τ μ»Ό/ . ■

Η'. Παραφυλά /'ίρα, η*> άλφάβιτον , σύγγραμμα άζιο-

λογάτατον δ/α τπτς ο» α^τ^' ^τΒΓ^θβ/ίτας ζτο^ας ττίέχχν•

5Τ«5 ΰιαφόραν εκλελιπότω» συγγράμματα*.

Page 244: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*40 ΙΩΑΝΝΗΣ.

Ε* Χ ί 00* ί Ι ί .

\ωβ»ΐ* τί Δαμαιτ'ΛΥΐνΐί τα τωζόμ<^>α. ^ηηίί ϋίπΐϊίοοπΊ

ΟρβΓ2 βηιιιΪ3, <]ϋ3€ οχιιπι. ό£ίδο'θ»0Ό» Ε'^ν. Λατ. •ώτο Μ/-

^α»λ Λίχϋίί'* , ΜΐοΗίβΙί Ιβςυΐβη (Ιε Ουίεπ ) ν$νη τημοις

«ΐ Τία&οΊοις τ« 1 7 12. «ς φιίλ. Κιά Λυτή Ις» η ά&ςη

ΗΗΗ^ΔΔΔΠΙΙ....'**.. .-.•.. • .• : -...*.*■; ">

Θ Ε Ο Δ η Ρ Ο Σ.■*'•■•.■ ».■■■_.:.. 1 * •_ ..

Πεζ/ τοχ 77°• • >*-« ••-.»

-^ ....■"» ' . ι•" ■ - « '• • »Β' - ;' •■■•'-

™ίό§ωρος β Α'βαχάρας , ο Ιπν ο πατήρ , » Επίσκοπος ης

Κάρας , «το/' μα$νπης ΐ'ωχνρχ κ Ααμασχ^ν» , »*θ» δί 5Μ-"

£* 7ο 77°• Σωτ. βτος . Μ(ιή (ϊσ-ίτι άϊιωαιςον πΐί αρά}(

ίχραμάησ-ον Έ'π/ο-κοπος , «ς τΖα! β* Πχλοιις-ίνγι Κάρα»,

« «ς τΖω Χαρ'ρ'α» 7»ς Μεσοποταμίας . θ5«ς μγοι/ ο^ι μο-

ίί* «5 τΙα> Θεολογία* πεπαΛέομζάος , «'^α ^ εις την Φι-

λοσ-οφίοι» , χ) (ΐς τΐχύ Α'ραβιχΙιυ ο^ιάλεχτον . Συρίγρα,-^ί 3ί

5^ Γ«δα<α>ν , ΣαρΛκΙω«ίι> , )£ ^ α7&α>ν οΊαφνρων αιρετικών •

Ε χ ί βο- { / 5

ί, ,. . „ ' • . , .-..-•..■ ι τ. V '•'

Θεοδώρου Α'βχχάρα , χατά διαφόρων οάρεο-ίων , άξιο'ϊ•*

Βαα-αρ μετά τ£ Ο'δηγον Α'νας. τ» Σ/ρα'ίδ* ο* Ι^ολς-Λί.

<τφ ΐ6ο6. «ς 4^ $ ε* τοις 7Κ Γλχ. Τρετσεζ^α ο* Ρ'ατιν-

βωρχ,,χ) ο» ταχς Βιβλιοδ. τ$ Πάτερων.

— Πί£/ οίασεας χ) ονο-αρχάαηως , ο^ιδο'θκ μίτα π τ*

*^ Α'5αΜ*ο•ί* Συωταγμα ΖιΙασ-χαλι'ας -ηψος *λΜ£*χ*ς ^

Ααϊώς. ο» Παβ/ιτ. τα 1685. «ς 8. κ) Ίη Η. Οηιιϋ Ιβα

3ηΓ. Τόπι. II. ρ. 473•

Page 245: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

241

λ I

ΗΗΗϊϊϋ&ΔΔΠΠΙ.

Γ Ε Α Ρ Γ I Ο 2.

Πί^/ το οοο. Εωττ,ξ/φ Ε"τη1

Τ^ιάργιΐζ ο Μονχχος χ) Η'^μζνος , ος $ κ ΤΙατ&α'ρχου

Ταρασ-ίχ Χνγ^ΐλος, α» Κωνςαντινχπολει (χρνμάτκΓΖ» , *-

π(χ&ρνιβ·$ να «τι^^ρα-φι» ο* Χρονικό* κτίη*)ζ κότμα

μίχ€Λ τκ 8θΟ. »τ«ς ^<το Χ^/,γ» Γ^Μσ-ίως , >(ψ <ρ$άατΛς

ιας (ΐς τ»ς χροννς τϋ Δ/οκΛηγ/ο*» , αφχ<τα> αύτο άηλίς

ί/Κ7Γί^/<τθ«ς αττο τον δανατον . Ούτος ακολα^εί κατά πουν·

νχ. τον Έόσ-ίβίΐοΐ' , τ£ οποία συχνάκίζ κ) όλοκλήρχς ζτίδ/-

τιοττας αναφέρει . Τ/νις συ^γίνσι τχτον ην Γιοίργιον μί

τίνα αΤ&ον Α'μαρηύλον ϊπωνομχζομανον , σ7/ς $ «ϋ7ΐ£ ο<)

α^νβ Χρονικον σ·υνίγρχ·^$ , τό όποιον ακόμη τ*δί

δο* ΐφ&νη «; το φας.

Ε' κ (ί1 ο α- £ ι 5.

Γεωργίου Μοταχον και Συγγελον Χροηκοτ ,

ΟίΤο Α <$άμ βέχρι Αιοχληνιωτοϋ" χαι Νι»ηφ6ρον

Πατριάρχου Ε'πισΌβή χρντογραφιχ/τί , από Λ$άμ

μ«ΧΡ* Μιχαη'Χ και ΘεοφίΧον , οΙίδίθΗβτα* ο* Παε*-

β"/β/ς Οσο Ι'αχ*»/3«, Γο«ρ (<3ο3γ) τ&> 1652. ίϊς φί>'λ. ^ αί

ϊ&Ιτία τρ 172.9. ε* τ£ »ϋς Βί/ζαίτ/δος σάματι.

Τ. II.

Page 246: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

24*

ΗΗΗϊΕϊΛΔΔΠΠΙΙ.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

Έ.\εν. τω 74-8• Α'ττεθ. τω 8 1 8.

^κχράνης ΐν««χ/βζ ο ί»ρβν 7β ί/πρίν ονομ* •ίχ Πέτρος »

ί>ο^«'θ» τ&Γ 74^• Οδτοςβίς τώ/) νεαροί τ* »λ/χ/«* Ιμα^

αρφανός ^τβ «ς }•ορίϊς » , *} *ν«δι• π•λ&β•/ος «τβ» , ίρ/β*

νβ9•» -ώτο 7^ ο-κ^^α»* /<« λα'/3»ι γυνιακα * αΊιυίλδωρ Ιι τ}

Όρωτνι ΐσαίρψ, μιπχ τϋςγυΜαιχάς αύκ εις τον ννμφάίνα, α»ϊ

«αλί/4* "^εζ αιτία) τον σκοττον , ον ε\χ% Όψος τ[ω μίίαιοΓ

χΐυ) ζωίυυ , 'ντις κ) ϊπρζί ητο . "Βχτππ' λοιμοί» ϊζαν άμ•,

φβπροι , ώΐς άίβλφο'ι . Μίχώ 5» το*- δαίαπν τ3^ <τϋ^ΜΛ>'

τκ κατηλιπαν τώχ» γυναίκα ον τ&Γ ο/χ» αό» , ατκλθο»

«ς τΖω Μονίω » Α'^Μρ», οττοο π μοναξιών %*μ* «'&*'-

£απ> . Α/ φιλονηκίΛΐ ίπ&ΐα τ$ εΐχονομάχαν , κατ» τω;

οποίων αυτός μϊ άκρον ζηλον βμάχβτο , ΰιίγ&ρον ην λ>ον

5» Α'ρμανιον χ) ό^οε/ο-ο» «ώην «ς τ»» ΣΛ/κοθραχ&υ , β^κ

κ} άπί$α$$ μίζαζύ » Β 17. *? ΐ5•

'■ -Σ υ γ γ ρ α μ μ α'ΐ α^

Οοττς σ•υυυίγρα•\.&> ο* Χρον/χοί» , μτβ/ τώ« άχολν5ία» Λζ

ΐν^ε^αί *» Σϋ^^ί'λ», άρχόμανον ^όηί η» 285• ίβ'ί ** 8ι 3•

οι» φ είναι ο-υμπίπλίγμονη « Ε'χχλΜανΛςνχ» $ ϊίολιτιη

ϊς-οζία,' ίραβιο-μοτα £ο~α ^τβ ης χαΤλ,ιπρκς Συγγραφεί ,

μ' όλον οτι δον 'ίχα χαλίυ) τάζιν . Αυνι σιιυίςαται α

πό δι/Ό Τμήματα, ϊηλ. 'Μ ΐς-οζιχον , ^ Χρονολογικό» ι

ϊο όποιον &*χι ΤΓοΤλ,α ϊα-φάλμοίον .

Page 247: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΩ, διδ• 143

Ε' κ <Γ ο <τ ε ι ς „

Θεσφάτου; Χρονογραφία, ^ Λίονης Τράμματα*

βίοί, ί'^ίδβθ» ον ΪΙχ&σ-ίοις, 7&Γ 1 655• ^'ζ ?^'λ•

Ε^ίδο'θ» |« φ) έν Βοιπτ/α, τ&Γ 1^29 ΑδΛ "&π?7ελ£?

ε*α

ΗΗΗΕΪΔΔΔΔ;

Α Χ Μ Ε Τ Η 3Β. . ■

Μεΐβί 16 8ιό.

Α ο •

'χμιτ « ΚχΛμΙτ ψς τ* Σί'/£/μ ίχρημάτι*** οραροκ^-

της η Μ.αμχ» Καλίφ* τής %χβυλα>ν'ΐΆς ©«/ 70 8ζο. ί'τος ,

*&το ίο»» οποίον &ζ}σκίταυι ο»! (τνγγρχαμχ &ζ ί^ηνιαίαί

ϋΐάλικπν , ϋνειροΉρί'ηκά , ^ι-^ραφόμ^ο» ' γίνιτχί δί«

λοι» βμβ/ς 6χ 7» 7ο7« (τυγγράμμχτνζ , οτι 9&Α& αυη <τυγ-

ϊςιαψ&ς £μαα αΤ&ος τις Χρίζ-ιοαιος καλυττπμίϊσς νζώ π£

ϊτόματι ητο* δ/ο χ) σ-νμπίρχσ-μοϊ Μΐφύίκτα», οτι <ηι>&ι ϊ&

» Α'ραβινϊ μίταφροκτις ά)&* τίνος νιωτίρχ Γραιχ* « Τ»τβ

β"«Α»<ΓΛϊ•« "ϋττβ τξ/ακοηχ παταρχ χίφχλχιχ «

Ε' Κ (ί β Γ ί < ί *

Λ χβ&η ϋερείβη όγειροχρισΊχά , &£*δβ'3'Ηβ'αι> μ*-

*& 7ων 7* Α'ρτεμ/δώίρ* ε* Αχτ$τίχ ι^ ΐ6θ3* ,«'ί 4• 'Γ/

« $ β* Α"^»ι τ£ 1803.

0. *

Page 248: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ί44

I

; 1 ■ .■ -» ■ ι ■ ■ ■ Λ

ΗΗΗ^ΛΔΔΔΙ, -.

θ Ε Ο Δ β Ρ Ο 2,

Θίί'^&'ρυς ο Στ-αΜτνις ίγιννη^η ο* Υ.ωνςα»τιννπολει

759· 'Γ£*· τ£ ^ 35· *™ ™? ηλικίας ία άπελ$ω>> &ς τ»*

Μονίυ) ιάι· <£*κχ.χ$πωΐ' , νίς ά> ΤΙροχτείω, ης ΤΙολίως

χ«με*»ς, ί>/;ο# Α'ρχιμνΙ&τιις , με τ ολίγον όξα£Χ&*

«««θα/ νίδτο ηϊ ΠαίΓ/λίή»ς Κωνταυντινν , δ'* Λ." χ^τμο»

τϊίς γχυααόςτα Μζι>ίχς,· κ) 7»ς μίτα ταύτα 1 -αν τύπον

ταιτης , ©ίοδοΓΚ , ό/τ* \μαν» 2ί/'ο χρόνας . Μ«π3? δί 9Μ

$ουίατϋΐ> η Βχα-ιλι'αις αϊιιιαλε&Η νζϊύ τϋς ϋχδΊλιαρης Ε<·β>^

7»ν ΐπανυμίαυρ (λαβΐ . Μεια 1* παρί λίΙα·ιι> Ίΐνις η\-

&αι «ς φιλοναχίας μετά τΖ ΪΙατξ^άρχα Ν/χ>ιφορ« ,

χο» λ'ίκ 7&Γ 809. «ν<?'λθκ πάλιν «ς 2ί(/7ϊρ«^ ϊζο&α» ' . ά·

ίακχ2\(&θΐς δί 70 δίί/ΐίρο^ , ςί'ίκοΐ' 7»ς όνθί'ρ|ΐί!ί χ) ςα^ιρχς

του «ίτ/Γαο-ίίϋς , ονχντ'ιον η $ίαζτίιτματος τίΰ Βχς-ιλίως

Λέοντος , χατά τίϋν Είχονομάχ&'.' , ίΓα'λθ» πάλιν ιφ

Τε/τίθϋ ίζοζ,ΙχΛ., 015 ίλα^ί ^ δ/ΛβίρΛ Λ?λ« βα\(ΤαΐΧ ^Λ}

3ταιδ«Λς , τκ οποία ϊθ# ο*ιίσ·εατο& το παραμιχρον μν'ιε

τίω ςα^αροτητατα , μΗΓί τη»1 ζηλον 8>> ί^ον ϋζτβρ 7»ί 7ω*

μγιων Ειχοιων ΊΒγοο·χ.υΛ<τεως . Τ\ίζ) δ» 7τ«Γ 821. σ&τηζίφ

»τ« οαίΛϊλ^Η πάλιν ύπο τ» Βασιλέως Μιχαήλ ' ά>Α

ίπ&ύΛ Ί) (7Γΐτςν ξϊζ τ^ΰΤΟ-^ι α» , ο™ ο^Μ^Μρβ ^ϊβ» Οίνμαι

IV &,<Γΐλε<Λ)ζ , ϊ&ρ?7Τ( Ιχ 7?7»'ρΐ* ?Λ£ ό^Λ;£Χ3&» 5Γί?ί

τλΓ ϋ23· ^ άπίδχιι» τύ' 8ζ6. ά» 7-ίϊ ^ΐατονν^ω τ?5

ί(3//» 1 ρυφανος ,

ι

Page 249: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ Τα, %ι6. τ+$

Συγγράμματα.

&5τοζ ^(ιυίγρα-^,ον ον μιγάλον αζχ$μο? σ-ΐιγ^ϊίμμντίι)» >

ζ% ω» τα Λ·ί&.οϊΰτ?ρχ εΐο~ι τ$ Εικονομαχία» ·

Β'. Δ.ίε&ηχ»), «75/ ομολογι* της ϊΐίς-ιάς τα .

Γ'* Ύ"μιΌΐ ^ Ε πιγράμματα Ρ Κ Β'.

Δ'. Ε'πιϊϋλύί» βφλίΛ 'β\ όξ «*- το ύ 'πί^Ιχα 57»

κ) η ^^,τΐρον 219. Ε'πιςολάς »

Ε'. Κατήχαης » Αοτ»ί δ/αφβϊία/ ε<£ 134· μ'κρ*£ λο^ο^ί

§ιω&ο·μο4Ης εις τάς ττ^αρακος-άς . ■ »

Κίφάλαχα τίχταρα, ττ*<ζ} της «ιηΐΗΠκηξ ζ«ϊίς*

Ζ'. Ε'^χ*/*/* τ/»»*1 «'{ »ς Α'γίας *

Ε' κ 0* Ο <Γ ί I ζ .

Θίο^'ρ» ■» 2»δ/τκ Εν/ς-βλαί κ) τ·/»·* Δο> ματικά ,

Λ&>ό/ ηανιχητιχοι ^ «^δοθ^τα» ο* τϊί μβγάλρ Βιβλίο*

θη'κΗ §ώ# Πλλ'(Ι4)Ι'1 ό* ΤΒ,αα /Β'. «λ. 830.

Κ«φάλουα Α'σ-ΧΗτιχά , ό^ίδοθυβ-α* ό» τ{* ΑνκΜΤ/χ^ Θ»-

(ΓΛνρω ΐ'-ύίΛτΜ* η ΙΙοιτ&ηνίν * '

: η τι- 1 1 1 γ λ· >· γ ι ■ ·ιι·

ΗΗΗΪΗΪΔΔΔΑΠ/ { .

Μ ί Κ Η Φ Ο Ρ Ο 2»

ΐγέΡΛ Ίΐβ 75^· Α'ττεθ; «πο §2.8/

Ο ανήφορος ί^θί-ρ)/θ>ί ό* Κή>ί,?,Λι»πί'*2Γο'λΜ τ&Γ 758* Ζτ&ι

η οποίν ό Πλτ«ρ ντον Α'ρχιγρχμματ&ς τ3ς τολί»; , τη

ϋΤΓο'ια το Αζίωμά 'ίττΒΤί Ί>ιαδοχιχ.ας χ) πς τίν Νικηφόροι ,

'ός τ*ς δ/α τ£μ> μίγάλίιΜ ϊττιτηίίΐότητίϊ τη ομιλών , ^ δ/Λ

τβ αμνΰν και μιγχλο^ιπ^ς τ» πολ/τάμα , ο*^/ ^ο/ό* μ

Page 250: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

24$ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.

ην ο ς·«λιο"μος » αξιώματος ητχ , β^' $τι ϊΐΗγ&ιρι «V

δαυμασ-μον ^4 "> «'ιβΛς ό'λκς τίς Β^τ/λιΧΜζ Λϋλίς «βρος

ΐχυτόν Ψ Μίπζ ταύτα Ιϊ χαιαλιπων τίν Κόο-μον απγ,λ^ζν εις

τίω ΜονΙω , τ£ω οττοίαι αύπς ίχτισ·* , $ ?/« τίς Βαο>

Ρν/ΧΜς Ιωυάμ.ίωζ βλαβ$ χ) τίω ϊ^τατΊαΛ τη μιγάλα Νβ-

ΟΌΧομείν . Μιτ' ολίγον καιρόν ίπανχ ο-ΐηφί&η χ) Πατε^βρ-

χνς -αις Κωνς-αιτιναπόλίως . Δον άπιίλχντον 'όμως 7το\α»

καιρόν ταΰτίω τίω α£/ατ> δ/ο'τ/ μ$τκ Ζνη'χ %ρον*ς ©£ο·

ρ/ί&Η -ώτο η» Βα<τ/λίώ»ς Αίοντος τη Α ραονΑί, «ς ο*θ?ρμβζ

£»λή>™ς άγιων Εικόνων, 7Τ(ζ} τϊβ "]ΐ$. ΑτΓίλθήίν

«ι/» Μο^ώχ) 7» α'^/» Θίεδϊρ« απί^αββ της} τί

%ΐΖ. ν&τάζιον Ιπς π£ »β%ορ**Λ7φ *τ« τής Ηλικίας »,

Συγγράμματα,

Α'. "Χρονολογία ο·ϋυυα7Γτικ*ί ^το Α'Βα/ί , &*·

(ΡΛΗ' τ» Ν/χ»?όρ» *

Β'. Σιοίβ-Ι/ς ΐνοβ^Λ»*· το" δαίαπν » Μχι/£<χ/βϋ|

2 ί*Γ/ν ^στά τη 6οι. «ως » 77°·

Γ\ Αόγοι αφτιρρητίχοι τρεις κατ» Μαμωνα 1$ Είκονο-

μάγων «

Δ'. Στιχομιτςϊα των 5είω9 ^χ<ρω» . (ητο μί&χοι η

ριρνϊίνται ) .

Ε'. Ο'μολογία &ιψΗΙζ Όρο<ί τβρ ΤΙχττβ* Αίοντοι τοψ γ,

ς-'. Κανόνίς ΕκκληατιατικοΙ *

ΐ!. Επιςολαι 17.

Η'. Διάλιξις 7ΐ*ύ $ Εικόνων μ* η Αίόντος Α'ρμίΡΐ'α,

Ε' Χ ί Ο (Γ ί ί

Page 251: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

247

ΗΗΗδΓιΔΔΔΔΙΗ.

Β Α Σ I Λ Ε I Ο 2.

Α'τΓε'θαζ>£ ττ£ 886.

ΐ^χτ/λαος ο $«. Μχχίΰονίας βχκγορ&&)ΐ ΒχαΊλ&ς της Καν

ς-χνηναπόλιως τ$ 867. μιτα τον δαύχτον του Μιχαήλ .

Ούτος Ι/καίως Ϋιμπορχο-ι να ονομα&$ ο χάΤ&ιςος χ} αζιά-

τατος Βχο-ιλ&ς", αϊ δον *^νν» το οαμα η <ΖΒροχχτοχχτχ , τά

«ποίον Ηΐιοιζαν Ης αυτόν τον <ηψος τίυυ Βχο~ιλείχτ ΰρο'μον *

$ιότι & ολας τις ϊς-ο^χας^ χ) ^ττοτά χατορ^άμχτά τΗ

δαυμάζεται χ} ϊπχινεϊτχΛ , Αιοιχήτας χχλως ητον τον Βχ-

ηλιχον Κρίνον ΰίκχοκπβ χιόνας , άπί$α»β 7&Γ 886. νωτη&φ

\τθί . Ε/'ί πι1 χαιρον της Βχο-έλείχςτχ χτος <αρωτος (βχλβν

άρχίιο της φροντίΰος «ς τώ*> » Δ/χ«/« ΰιόρ5ωσ·ιν ,

^ εξέΰωχί μ$τα των ήων του το ΐττιγρχφόμζνον Νομικόν

ϊΐρόχειροτ α~ώτ νομοοτ . Τούτο το οώτι'γραφον ίορ βζβ-

ϊοθκ ολον δ/α τί τϋ/Γ» , μί το νά ί'δ/αζρίθΉ εϊς διάφορα

τμήματα , β'Ι-'ώίΐ' ο Α'ρμίνόπχλος ποΤ&ά πβ&ίλαβΐν . Ε'χτος

Λ» τ&Γ $79· ο·υχιίγρα·\,ί χαά τινα ια^/ανίτίχά χιφά-

λαία <β^ος ϊβΥ ζ^ό^ τ» Αΐοντη , φίροντα τΐιν δι τ&υ '^τΗγρα-

φΐω. „ Βασίλειος ο» Χζ/τω ΒαοΊλίύς 'Ρ'αμο»ων> Λίονη

„ 75Γ πίποδαμενω $ψ κ) συμβανιλϋ .

£' Χ ^ < 01 I I }.

Προ^«ρο»» τω/» νόμων ί'^δθ» ο» το~ς νομιχοίς ·& Κάνκλα·

βία τίμω Β'. «Γίλ. 79· Κΐφ^λβΜΙ παρχινίτιχά ί'^ίδΰθκίτα»

Page 252: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ι$%

ΗΗΗμΔΛΔΔΙΠΙ.

Φ XI ΤΙ Ο Σ.

Ά'πϊθοίΜ ττε^ί τβ 891.

Φώτιος ο μεταξύ των νίωτίρων Τραικων ατηρ πολνμα&ί'

γάτος , χατήγετο ^π5 έπήσιμορ γινος νίς ΚωνςαΛτινχπα-

λεως , 70 οποίον % ί^ωκζν &ς αϋτον τας αίτιας νις. πολύ•

μαγείας τα , 'ί-χ&ν ΐ(ά} εχ. φύσεως ί&ινβειον ιπν . "ΐ'-\.θϋ$Η

βί μιγάλως εις τας χοσμιχάς άζίας της βχηλούς Αόλας,

χατα Όψωτορ τιμη§&ς νδτο' 7» ΐίχσίλεως αρχηγός )£ <αψύ>-

τος τψ βχσιλικωρ σωματοφυλάκων , <αψωτος αρχιγραμμα-

Ί&ς τίίς Ώολεως , ΐί; <πρωπς η βχσιλιχα Ί£ωυ(ο>&χ . Έϊπει-

τα ίξ-αλυ •ώπ> » Βασιλέως }(ά) <ζερισβυς εις τ[αΰ ΙΖυ&χ» .

ΊΛετα, Ι» τΐώ <ζ/ξο&αι τκ Ώατζ/άρχχ ϊγνατια •ϋδπ»ν τϋ Βαρ-

2χ , αάίβιβά&νι ό Φώτιος εις τορ Τίχτ&χρχικάν &ρονορ της

. Κωρς-αντιναπολεως τω 858• ° οποίος εγινο» &ς αύπν η

■ πκγη Λνα&Βμήτωρ κακών , $ » αιώνιος φιλονικία τ* %ισ-

ματος των $όο Εχκλησιωρ της Ανατολικής 3υλ. χ) Δυτικϋς.

Ο' Φώτιος εξο&σΒη/) $ΰο φόροας "&τα τον $ρόνον τα.' , μίαν

φορά» Χτζ> Βασιλαον τον Μαχεοονχ τω 867• ™ν οττόιΰν

πάλιν μιτά Ζε'χα χρονας άπήλχνσε , τφ τΙ/μ δίΟπρα» φϋ'

ρχν )&γο Λέοντα τον Ίϊοφον , πε&ί το 886#

Συγγράμματα*

Λ.ίίξ} τγις μεγάλης πολυμάθειας τη Φλιτ/» μας βΐβαιχ&ί

τα σωζομζνα αυτού συγγράμματα , τω* όποιον απεχτησί

4$ τϋς αναγνώσεως ^ χ&σεως τεο-λ»*- μεγάλων πάλαιαν

συγγραφέων , ϊκ οποία εΐσι .

Α'; Μνριόβι&λοτ , « *«τ' «&«; Βιβλιό&ηκϊτ , » χα-'

τ'«^»ς Α'πογραφ»] ο Ιςι π'ΐ&γραφγι £ χ&τις διαφόρων πα-

^-

Page 253: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘ. ΠΕΡΙ ΤΟ 891- »49

λχιαν συγγρ*<$ϊα>ν » ΤαΰτΙω ο'υυυίγρα-^,ον (ίς τΐώ τγις Α'-

σνζ/Λζ Ίβρίσ-βεία» , ίίτνς πί&ίχιχ «δ»ν«ς πβς/τιναν συγ~

γραφέων , «5 οποίας αϋτνς αχίγνωνα , κα;» τ£κ> ζήντα-ιν

η χΰιλφϊ» αυτϋ ΤαρασΊα . «γ/ δ» α"/» τό παράδειγμα ί•

νίς Κ&τικχ , >£ τιμάται μίγαλας οιάτινας %τήτομάς <$&-

φόρων ^<τ) Λ ?ϊ&οί»τεο ι> συγγραμμάτων , βκ' ο';το<αι α» τκϋ'τ»)

φυλχττονταζ .

Β. Ε ΕΓ/ς-ολαί , 7&)? οποίαν οας/^μος αναβχιΐΉ »ως

ϊ<$. ον αίς (μ7Π£/ίχι-.•χι χ) η ιβρος τερ Μ/^Λΐ)λ Κ'ρχοντοι

•ας Βαλγαξ/ας •Ζΰ•ξ>/ Πίς-ιως, >£ ^•ί£χ :^Γ ί7τη5ί Σ'χιυό'όων ,

δ/δατκαλ/α, )£ « εγκύκλιος <αψος τύς Ανατολικές Έτίκταο*

7τχζ) Συγγράμμαια αξιόλογα .

■ Γ". Κ«τ» Μανιχαίων χ. τ» τ. βιβλία πατχριι • -

Δ'. Κανείς ίκΛλνκηατικαι , κτο; ϊκκλγιηας•ικων Κρα

νών αρμονία, >$ α^α ^'φορα θίολΰ^/χα* , Δογματικά,

4φ ΑατΊνων ^ *} Σι^α^&^Μ λίξεων.

ι

*Μϋ , ον Αύγνς-ι/ΐ) εις φΰλ.

Έ?τι τω 1 74^• **? 4; °*. Λ«4,/λ•« '_.'*

Εν/Γολαί εξ?δβ'&Ηα*αν ΰ* Αον&ινίψ τω 1(»5ϊ• ^τ' 2* χ}

0# τ& 7ϋμίι> τ«ς Χ«ρας τώ ^^ο$. Τα δβ λοιπά ή»™ ο-ϋ^»

γράμματα. ί'Ρίδο&Ηται* ο^ΐίάσαρμζνως ο* ^ιχφόροις αϊ&οΐζ

τ&χιτι , ©&/ αί* ίίΐί «ς τοΡ Φαβ&κιον .

Page 254: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

250

ΗΗΗΐπϊΔΔΔΔΠ.

Ι Λ Α Ν Ν Η Σ:

Πίς/ το ροο. δΐΌ^•

-'ωαίνας Μ^λίλας β & Αντιοχείας ΐς•ΰζ/*οζ , τάαπταΛ ο-

,-' .. • *. ..':.. ιν- 2 ~ κ^Λ.,λβΆΐΓ λ'α' λ.

μκ μ/^6* ϊω»* ^ρό^* » , «τ/ς , νκ βίδ' •»•6>ς ΐχολοβαδ*

καποθο* τω» χρόνων η ϊνςινιαιΧΗ , κ*θ«ς ^5Μ ο* τ>» Λρ^

«?γ<μ ίλλ&πης , μβ^ς* » θαι»Λ» » Η'φ&ίς-ν , το β^-οίο*

θΛίπλϊΐρω$η όπότινος οιωνόμα . ίπομνίως δβν , β«χο# 7ωι>

μιγάλαν μΰδων , ^ » *ΛΡ«* ^ς , /Γ*"" «ς χαχίκ»

Ε' Χ ί Ο (Γί Ιί.

ϊαβυίνα Α'νηοχίνς ι» Μβλιλα Χροπκ» ΐνοε>?<* ? ί'ξίδβθι*

<» Ο'ζονΙα τφ 1691. «ς 8. ο ΤΗείΝτο 5Ηε1<1οη.

Ε*τ/ «ξίδόθκ « Βΐνίτΐ* τφ 1733• β5 ϊνλ• °* τ? "*'"

(κατ/ τίί ς Βΐ/ζα*τ/δθ2 .

■ .

Page 255: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

?5ί

ΗΗΗΐπϊΔΔΔΔΠΙ,

ϊ Λ Α Ν Ν Η $;

Π?ς/ ττ> 904.

Ιωαίης ξ*μ»*«ί*>ς «' ι'χ Θι^Μ,/κ,ς , Π^'ρ* \# ύ,

Κ*Ρ&>β&<β<ορ , φμ&τίφβκ Α',φ^ς, .»£ ΪΙνμυ-

Μ£*βς ν,ς (»γ«λ*ς Εκκλ„ο-ίΛς. θ5πς ύττηρχο, & ®ΐ<χ!α-

1*»*ρ κατ ιζηη,το, χ6,ο,, *«θ> «νη, „" ττΤλ,ς «ν.

β**/»» νσ* ι*Γ Σ^ρα^ώ, Ζ/Γ, ^τ 904. #^ ί«}

? ί™'"' * *« "Λ^λ*»ς «νρθ» «ζ τβρβ•Λ. Εν«5-

... ■ *. ■

ΗΗΗΙΗιΔΔΔΔΠΙΙ,

Λ Ε .Λ Ν.

Α'τπφο^ε τ^ 9 π,

ΧαηλΗ* η ΜχχΛο,ος, %» %βοχος ήτα ης Καηλε/ας

Page 256: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Λξΐ Α Ε Π Ν*

ύζ ΚοΚα»τΐ9*πόλίας , τΐυύ οποία» ι$ ίΑράΐη&έ* *&π> ίη

8 89, μίχϊλ « ί)ΐί. 0-α/ς* Οοπς &χ$ τέν πολυμαΒ» Φ&-

χιον <$ ΰιΰάσχ.αλον , ος τις (0~ίό&ζζν αντον ϊλα,ς τας ίΟί-

ςήμας ήφ τΐώ Φιλοα-ύφία» τη χαιρχ ίχ&να. Ο' ΛιωΡ ίχαν

ίχν 1^ιΙ»ζιον1 ^ -ώιο » τοίχτΗ Ι/οΊζα-χαλα ΰιο'χτχο'μ^μος ,

ιφ&αη %*οοι> τνν ΰιοΌίτκοιλσντχ , δ/β >{φ Σοφός ιττίκλιτ-

θ« . θύτες (Τΐλείωνί ης νόμας, ν>ς όπο'ιχς ό ίΐα,νιρ να αρ-

%ν<Γ( , κ) ϊφιρον (ΐς τζίζιν τίυ) ΝομιχΙαϊ Β'ιβλον τίν^ ϊ^ϊ•

ϊρχφοι$Ιυυ , Τωτ Βα&ι'ΧίΧΟΰΤ Αιανά$έωτ, ο*ιά τ» ο~α-

ματιφόλαχος «ι/τ£ Σαββατί*, η Συμβιτικ, τίιυ οποίαν

ϊαύτύχ) Βίβλοι* μίτέπειία Κωνς-αίτίνος' 6 ΪΙίρφϋβογύίνιίτοζ

β ι)άζ άνκ Χΰι^ίΰύρ'ΛΠ ιφ %7Ηοιόρ2τωο•ί?. Αίΐτ» δο* έίνάχ

α&,ο <®&ΐ£ μία. σ'υΜαζις $&φο'ρύ.Ί> Βασιλικών ΑιΧτα'ζΐαν ,

ΐίίτις ατυχι'ιταταί "&τον ίξ Τ<ά!χΜ , χ} άτζο ΐζηχονττχ Βιβλία. ,

&ο χ) Ε*$ά6ιβίΚοχ ι χ) Ε^ηχοτ&άβιβΆ,οϊ χ&Κ&ταχ. Εκ.

τίταν τινά ^κο* όΊζίοΌ^νταιι δ/ α τ» Τιί## , τ«λ %£ χτω ,

Ο' ττίζ}φνιμος Συωΰιχος ον Ρ'όπρο*χμ!ω Μίίρμαυ» όξί"δαιιέ

7β ^Μ^. 7β »» ^ζΜ7» νβ* ωςε λειπνοΊν Λχομ* τΰ ιΆ. το

%'. μεχ& τ* λζ\ το μγ, μ'ο\ ί) μί. χ)τάο\π<1 ϋ^'ί %α%

Κα ζ'< Μίτα ταύτίχΐ) τΐω ΣνΙίχο-^Ιυυ Τ$ Διατάξβων β ζ4ζ

&υη Κόϋρς-αντίΐΌς ϊ'!}ιιμο~ο~!ώόιε ι(ιμ τ!υ) Ε^'Χογτντ θ"£ύΥ

Ϋομων μΡ τ* Προχείρόν τη ΐΐάππχ αίτΗ Βχα-ιλβίχ ν

ίχ. 7^1" οποίων ο Φροα'ίρ ο* μέρος μόνον ς,ζςΐϊωχε . Ύο\ %%ί*

λοιπ» σιγ^ράμμάτα *■» Αίονης θΐο•} τοΛχολϋθά. ..

&'* Τω* ςν .πολίμβις Ταχτικα/ρ οΊωτομος «^'δβονς*

Β. Όμιλιαι 2α:αίξ .

Γ'. Είτ/ξ-ολ» ίτρος Ο*μβρον Κρχνγον 3^Γ "ΣΛραχίιύαρ

της} -ρις Ίί<ΐ)ςια»ιχγις Ίΐίς-ιως *

Δ'. Στίχοι ιαμβικοί ήίοΐ της ά§λ1ας χαπΧς-άο'εως •ί»ζ

ΕΛαδίζ* Ετι δβ κ) Καρκίνοι εΐχοσαπτά .

Ε'. Δ/ανχξις πι^) τνς τίχξϊως τ2 Εχχλ>1όΊα.<?/χϊί <3ρθνΧ4

γ'. Έίπί•γραμμΛ θΐς • το Μοννμε'&ον .

11. Χριισ-μοϊ ΰίχ/χιξ περί τγ$ ΙΛίΤλόντων , τηρι οϊρ %#

άμφιβολίχ, ι αί άλ»Βαύς τβ Κίοντός ύπάρχά/τι .

Η'. Μ/Λ;? « Υ'μιοι τσες Ε'<*λ»Λ*ί"ΐ*ο/ •

Page 257: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ" Τ .ίϊ 9ϊΐ. ?-53

Ε' Κ & 4 α• β ι ς .

ΒαθΊΐ$ιωτ Βιβλία £'. έ* ίπχά π'μοΐξ <%&&**«»

ί* ηχ&σ-ίο,ς τ&Γ 1^47- «5 ?"'*• £ '*«» «Γ/ι- «! «ρ/«•ι» .

Ταίί-Τΐχα όξιΰόδίΐαηχ» ίν ΚΗγΙόκρ τ?<Γ ι6ιζ. $<ς ^'πϊρ.

ίτί' . Κουτιης νρο&ΐχαι ξτι ν>τγ τ» Φαυ&κί* ΒιβλίοΜχν,

Η ^>ος Ονμαρο?Έ'π•,ς-ολη ο^ιδβ'θ» ον τ&Γ τ» Μ&ρα-'ίχ

Ορρ. τομ. Ε'. ^ &/ τϊϊ μεγχλϊΐ Β/βλι&ήκη τ$Γ Π«τ?ρή»•

•*?*» ίΖ•/?> 55- ό5 ϊβ/μ. ΙΒ'. «λ. 747• « Μ λ«-

5τα τ•«» βρίβ-Άοντ** όντ&Νίω Αυ&3ΐ•. Τόμ. Ίπλ. ι6ο<?.

*£ί ο« τ^τ« Λίβΐ'ΤΒς Α'&Άτίου απλ. 854• ^4 «λ; 3?!5,

ΗΗΉϋϋΔΔΑΑΠίϊΙ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ.

Μετά το1 9 ιι. ;

Οχτίλιχοζ ο Πατρίκιος , σ-αματζφνλαζ γ,ν τζ ΒαοΆ**}

Κβ;*ς-α*Γ/»κ τ* Ιΐ5ρφνρ<?3,οτ;*ί» . Σνχί^ροφ Νζυμ-Λχιχα '

τα ίττοΐα •ηφατον έζίϊαχζ» ό Φιβρι-,ϋος & τϊ^τί Β/!

β7>Ν$ήκρ Ίόμ, Η', «λ, ι^6. ■

Page 258: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*54

■ ι —■——»

ΗΗΗίΗϊΔΔΔΔΠΠΠ.

Α Ρ Ε θ Α 35.

Π«ο» το 9Σ4•

ν Α'ρίδας Α'ρχι*7τ!<ηΐ07Γΐ)ζ γ» Κονταριάς τής α> Καΐ-

ΤΓοίΰβχια. . Ουπς σ-^Λ-^ρα\ζχ νπέμριαμ* εις τίυύ τ« Κτΐο^ο-

λ» ΐαουϊρ* Α'ποκάλυψί' (Λ ί&φόρω^ ΪΙατίρων •π}ς ΐ,'κχ,λνι-

α-'ιας τπη ιηιΤ^βζάμωμος , *) γ*ρι της βκίβτβως ?*τα ζ»τ&

χαπύ-ηρω &ς η Α^θρο* » Οίκαμψίος . Εντ/ δί ^ Αόγΰρ

ττιρί τί Μαρτυρία τ* Χαμωνα , Γκρ/βί , ^ Α'β/βν *

ΗΗΗΗ*

Λ Ε Λ Ν.

Μείδί το 949•

Α/αν ο Γραμματικός , ϊτ&αυίως εΐνχί ία^νύς 1 ο*ς*ιζ ι&\

ΑοΊα»ος >@ϊ Καρ, «βΓ/*, ?'χ «"«ς Καρίας ιπο?Φμαζβται *

"Συυυίγρα-\.ί %ροριχ1ω Γς-βρ/α* ^ Βανιλιών τής ΚωνςταΡτι•

ρουπολβως, άπύ" τ« 8ι^, μβ'λε* τ5 949» ••£'* ^η* ™5

«'ρ^ϊς τί»ς Βαβ•/λ«'ας Αίονης τ£ Αρμψίου , ίβς ίίς ϊβ*

^ουίατον Ϋ&μαβχ τ* Ααχαίηιρα»

Ε'χ ί ο'τί ι ί.

Αέοττοι Γραμματικοί» Χρονογραφία , $&9 (^ τ«{

τί Θίβφα#'»ς έν τ« σώματι τγις Ί&υζοα/τβος & Πα£Λ07θ«ς

τω 1055• >ί) ^" Τ&ονετία τω 1 7^9•

Page 259: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*55

1 Ι ι!

ΗΗΗΗΙ.

Ν Ο Ν Ο Σ,

Τίς}ν τ£ 959•

ΗΗΗΗΙΙ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ε γ». •π3 9«5• Α'ττε'θ. •τώ 959•

Ρ^ΰύρςηυ/τϊΐΌζ Ό "Πορφνρβ^νϊηος ήος Ι» Αίορτοζ τϋ Σοφΐί »

τ* ονο/» £ δ/α^ο; τ»ς Βασ-ιλείχς ϊγ&βη , τ£ ίβΐόμφ

χόνω τ»ς νλαιίας τα , ΰιοικήο-ας ιαύτίω μίρος μιτα &η.

τρόπων , μ/ρος ^ τ»; Μ»τρες τ» , $ μ? τ* ττα/θίρί αο'.

τ* ?'*//£»» τ« Α'ρχις-ρ&ΤΗ•),* , κ) τέλος μάοςτ* ππαρχ.

χοι-τα 63-7Κ «τ», οΐ5 ^ φαρμακωθείς χπέδοΜίν. Ο' Κωρ-

ηατσος &χΐ μία» μίγάλίω τίΚ'κτιν εις τΐω αζηίΐίω χώ

9'λ«μ«θ«α* * ιζτίτΜ πανταχόδζ» ης ΪΙΐπβυϊά,μ^ους *£

Ύίχ,ίτας φ<λο$ίύρα? χύκς , χ) παρότρυναν αίς τΙμ -φ^.

οοτ/ν τ»ς παώ&ιχς , $ «ς τον φωτ/ΰ-μον η ϊ^νας τα , <ζ^ος

Page 260: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

25$ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ίπαγορ&αν ^μ οΊοζίζαν αίλχς &ς το συγγράφ&ν βιβλία

ακαταπαυς-ωζ ' ά^,' οι οκνηροί ^ 2οατι2οιΙμοΡίς υπήκοοι

ανία εις ταύτα ^λογίζοί'το , <ίιο ·«£ "^τολαμβΆπσι τω'·

ρΆ οι ^χτήγοναι αυτών τας καρπας νις ο:·ΛΤΛθ)ίας χ) αμίλάα^

αυτωρ . Τα Λνγγραφ^οίτα νρΌ τα Λία-της Βιβλία &&ι ιό

Α'. ΤΙίς) χατας-άοΊαζ 7»ς Βατιλ^ίας Όρος τον ϊρ» αϋτπ

Ϋοιμανίρ . Τ£π> τη σύγγραμμα πι&ίχα νξιαρίτχς «δ».

<τ«ς 3"ί£^ τ»ς %-Μάμιας ^ ά^υχιαμίας άυτχς -κ^βς πί

Β'. ΤΙι*} ΰιακντίωζ τ*ζ Κνατολικ^ιζ ^ Δυτικής Βλλ-

λκ'ας . Ε'γ τίτφ Ζήσεις ζτ«βί τ»ζ «Ρλ«? ^ ΪΜΗρί-

σίας αϋτωί' χ) 7»ς «ΡΛ:>ί? αΌ^ων &ναν .

Γ'. Ταχτνχα ;τί£* της $αλχσ?&ας ^ τη; >φ £ιφα» ;το·

λ(μικνς τίχνας .

Δ'. Στρατηγιιματιχά $&φόρωρ .

Ε'. Νίβραι ί&τάζ&ς ΙΖ'.

Πί£Λ .τ>>ζ τάζι&ις %μ τ$ αξιωμάτων τνς Βυζαιτιηί

Αυλής .

Ζ'. Βίος Βασιλεία » Μακ&όρος .

Η'« Αιήγησις 7Πζ} τα άγια Μαντήλια ί

θ'. Λόγοι 7τ(ρι τ$ β'ιω &αρβς·άρτηρ

Τ. ΣυΤλογ» ή&φόρωρ ϊςο&καν χ) ΤΙολιτικωρ σνγγραμ-

ματιών .

ΙΑ'. Γ(07Γ0Ρϊΐκωρ Βιβλία είΰίκα»

Ε' κ £^ ο (Γ £ / 5 ,

Κ(ύΥΰ-ταγ<τ'ι¥ον Πορφυρογεννήνον τη σωζό^μα^

οζΐοί^ακουν αν Α^γ^ίνω τω 1617. ο>,^°*' "ώτο 1ύ>α»-

Μ«τρ<τ/« . Ε'??δόθ>ι<Γαι> ε™ χ** /Κί'ρος $ιφόροις α'λ,αις

«τϋ/^ο^αϊς , ^ μίλιςα α> 7τ7ς συμμίκτοις τα Α'/^ατ/»* $

ον π7ς τ» Βαρταρία Περί τα Αί>ατολ/κ« ΒΛσ";λβί» .

Π?ρ; 7^Γ Γί53"0?»Χ6ί^ βρβ τω αηιάτω τνμω σιλ. 64·

Page 261: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*57

ΗΗΗΗΠΙ.

Ν Ι Κ Λ Ν.

Απέθανε ττ?£/ το 99&•

$ χ,ηρνστω») ακίδα»* τω 998 • Νοιμβρία , 2 6. 7Ζάζοι/τ«Λ

% &π> χατον μικρά τίνα α-υ^γραμμάτΐΛ .

Π?ρ/ Κ'ρμζνίων . Πίρ< Κιρίαπων . Ε'5ϊ75•ολ>ιξ<2ΐρο$ Ε'^-

χλυς-0» τίνα , ;^υ αϋ&,α τ/ι<4 , «πια ο^ίδβθΜΤα» 0? τι! μί-

... (1, . .. „ .., /ΗΗΗΗΙίΙ|*: .;,.■/■

ΟΙΚΟΪΜΕΝΙΟΣ.

Π/ίο τ» ι οοο. βτας.

^ικνμ%ίΐ6ς β Ε'ζτΛτκοζτίς 7»ς β* Θράκρ Τρίχης <ηωί'

>ρ«4-ί^ "ύζήμινιμα θΐς τας αγάζεις ^ άποςολων ,, $ «ς

τας Ε'ζτ/Γβλας » Παϋλ* , ^ «ς τί&υ Α'ίτοχαλν-φ/ΐ' , »» ό-

ζό/ορ «»Όί οΊΐ^ογια ικ Ιι*<}όραϊ Πατέρων της Ε'κκλ>ια•ίχς •

Τ. II. κ

Page 262: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

25δ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙ02*

4

Ε' χ ί ο ο- π ?.

Οικονμεγίου *) Α'ρί'^Λ π» *α£όμΛΜ <%ιΙό5να•<ν) *>

οηίύΤΌν ον Βίρόνα Ι5?2. «ς φυλ*

Ε''τι ΟιχΗμ&'ια χζζ&μννμα «ς *1ω Ν/α» Δ/βθ/χ/ω , χ*

Α'ρί'θ•* Κοιισταρείαζ Ε'πκτκόπχ ό£«δσ$»<ΓΛ> έν δυ<τί π^κί/ς

τ&ί 1630. «5 φνλι ον Πλ£<(γ/9/5 •ώτο » Μορβ$>#•

ΗΗΗΗΠ.

2 ι μ ε , α ν;

Πε/ο/ το ιο^ο.

2*ιμαάν 6 Η'})ίμ%>ος ιίιζ Μοννίς -κ Μαμά ζ» ΚίύΡς-ιατίρχ*

ττόλθί , ος τις χ} νιος Θιολόγος χαλϊίτοα , ο"υνβ^ρα-\.έ πολ

λά !κκλασ•ΐΛς,ικά , θίσλο^/καζΕ , ^ ά<τκΠτικά , τα οποίοι

μιτίπ&πη Γρνγό&ος ο Παλαμάς αΛζνίωη, Τ«« 7« «^*

ΐράμματχ ^ζί^ό^ατοα α» ΐγγολςαΰίρ τφ 1603• **'$ 4•

ΗΗΗΗΠΙ.

ΜΙΚΗ ΤΑ Σι,

Πδζ/ 70 1054•

ΛΜ/χ»'ϊας ο 2τ»θατβς, »ΓΓ?>£»ρατβς, Μονάχος νπ»ρχ& -ον

τ]» Μο^ί 7^1 Στ»^/7»^ , >£ μα&ΗΤ»; τί οαωτίρα Σφιάιος

Page 263: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 1054· *59

Ούτος ντον &$»ρμος α»τ/δ/χβξ τ$ Λατίνων ^ Κ'ρμανΙων ,'

5$ $7 οποίων *) ύτανίγρ&^,ί το τπρϊ Α'ζνμων Ήιβλίον ^

$ ίτερα α^Λ , πχ ο5τβ7α «ΟρβτροίΤΗς ϊ« Ι1ρεσ·0(ως τ*

Παβ-α Χνμβίρΐχ <τψ πυρ) 7Τ&ρ&ό%ή<τΜ . Τα β·&£όί4>« α

ϊτό τ«78^ «ν# ΐκόμ&χ' Στίχοι τίνΐζ ϊνμβικοί <αροζ

%ιμ$ωνΑ το» δ/δασ-χαλοί ** $ ο'ίτίνβς ό^ίδβθκοΌ» ο* «"^ τ£

Α'/λατ/κ Διατζ/βγ σελ. 1 68» Σαζίταί Αλτιιίγι $ ο Λ/·

(βίλί; Α&τιναν ο» το]ς τ£ Κα»/σ·/»» 7ίμ$> }Λ ο*ιλ. 2ο8·

ΗΗΗΗΠΠ.

Κ £ Δ Ρ Η Ν Ο 2.

Πδ|/ ι*ν 1057*

δίμ/αί αΑ&*) άίηο-ΐν εχόμΧμ * 'Σ>υυυίγρα·\.( Χρΰρικον^ άττ' αρ»

φόρων άΤλαν &ϋγγράφ$ων , χ) μάλιζα *£κ) «Α>τ?ρ<** IV*·

ρ/«* τώίί £λα$β* όλό&ληρϊν ϊωαίνΐω ην Σκυλίτζη» *

Το υφος τύτα «τΛί αχρ&ιίτ&τΰΡ , ίο όττοϊίν μαλις-Λ ~)&γο*

^«*ίϋ« ί-ώω όλ/ρίω γνάο-ι* τηζ Πάλαιίς Ϊνίρ/Λ? » 1$

Κριτίας ϊκ ίυυυόίμεως »

ι

Ρίώρ)//« Κί&ρ&οίί Χρονικάν οζε§ό3ηι η ά/ωην1 <ώπ3

λ*»δο* ΈαιτιλίΛ τω ί$66. «ς

Ε τι ό^ίδόθ» ^ 'γ^ τδ Ζκνλιτζνι α> ΪΙΐφψΙίΙξ *ψ

16471 ω» τ£ νάμ&τΐ τϋζ'&υζΜτΐΙβζ.

Page 264: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

:

ΗΗΗΗΠΙΙΙ. '

ΝΙΚΗΤΑΣ,

Π«ςί ιρ 1070,

Ν/χΛος ο Τιρρων&ος , Διάκονος »τον ν.ιτ αρχάς της μιγά*

λ»ς Βχχλκοτ/ας, ^ ταίτα δί ί^μάτιπ ηώ, Ε,πίο-χοπο;

τ«ς Ηρακλής . Ούτος φχίιίται 'ότι χ.χτΐγιΐ'ίπ χ) εϊς τ/ω

φιλοσοφία* , ο~/όη &ς τίνα τβ αντιγράφο/ρ ά,υτα όνομάζί·

ταχ Φιλύ/Χέφος . Ώιρι το ιο70· οπίτΐ ^ άΤλνλογραφι'ζι

&χ§ μι τίν Έ.7τί<Γκο7ΐον ΘίοφχίΙα> , 3Έρ/ τ5 οποία έπα-

μζίως ρα^ητίται , κατίγίητο εις τίω ίρμίυυείαρ τίς θέ/ί*

Γρ*?)«ς τ&/> μ&ο"δοι> τ£ το'τ? χοϋρέ , ρ {V/ α-υωάζα»

$&φίρχς ρ»υτ/ς "&το τ*;ς πα.λαιοτίρνς) >φ συρράπιω* αύ-

ϊκς, δίο μ τοιαύτη σν/λογ» ο-«ρα ΐττονομαζίται , Ε χ ζ^ί

ττίχιτύν λοιπές /ΐρ/σχίτα* ίν αντιγραφοις ο* ίτλίϊθύς , «ς

«V Ν/χ»'τ«* ^ΓΒώίδί'μ^^αί ' δ/α τ» τϋΛ·« δί ο^ίδσθ»<Γα* 7Μ

μχσλχ'δα . α'. Σ«ρα «ς τορϊαβ. β\ εϊς τον Ματθαίον,

γ1, «ίς τίω <αρος Κ$&ρ$ίχς ολίιυ . V. ·φσόμ»νμΑ εί;

τ#ς Λο'>»ς Γρ»^«ρ/« τϋ Θεολόγχ «ς τα Τιτράηχα αιπ

Τ» . ι. Α'ττόκζ/ο-ις χω/ονιγ.^ «έρος τ/ι·« Ε πίστυοπον Κα;'-

ςαχτΊνον , ί^υ. γ', Ε'πις-ολη «ορός Αχρμεν/ας τηρ) τί?ς ύτ

ΧαλχκΙοΐΊ Σ«Α>ε'δ», «τ/ς κ) ^.^ας Λ^δ/δίτα^ αντόΐ.

Ε' Χ ί Ο (Γ £ | ί,

^ Σειρά εις τον ΐοίβ ό^δοθ» ρ* ΑοιΥινω τ$ 1637»

Σειρά ας Ματθαίον οξί%ό5η τ&ί ι $47·

Page 265: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ ι©70· 26ι

τη Λίϋνχ.λαβίΗ ]ατ(* Οπεεο Ίόμα α. ίίλ. ^ιθ.

Ε'ϋπς-ολ» Όρος Α'ρ^ιΉς νξ&ό$* α> τρ τη Α'&.βτ/βυ

ΟΓατεϊί ΟπΗοάοχ. Τομφ «. <τίλ. 663.-

ΗΗΗΗΠίίΠ.

1 Λ Α Ν Ν Η 2. . ,

* »

Ώ.ε£)ί το ι8όι*

ϊίς τηρ ΒασΊλιχην Αύλ»» της Κανς-οιντίΡΗπόλΐως . Κατά <ηρά>-

ΐΌν *ιϊοι>ΤΙρβϋ·ινβ>ις-ιάβ/ος ) μΡ ταυτΛ 1$ μιγάς ΔρΉγγά&οςι

£) ΚπροπαλοίτΗς . Ουπς συωίγρ&^ί συΜοπτιΙιΙώ λ'ςορίαΜ λ-

ϊιο τη 8όι , μίχξ/. τη ίθ5^· οεϊιν άπο ην &α#Λ-

ήν τη Ν/χ«?)ορ« , μίχν· τ«ζ *ΡΧ»ζ ™5 Βχάηλείας ϊιτχα*

χ/β ί» ΚομνΙωπ , τίκ; όποια» ταΰϊΐω <ύψωτΙυα &'χήο\ιν έ

λαβε Γεάρ^ος ο Κεΰρίυυος . Μινχ ταύτα δβ ο Σχυλίτζιιις

,&ιΰιορ&άσ-ας χ) ίτταυζκσ-ας τΐαϊ ϊ'ς-Όζ/α* αόπ μΙχζΛ Α-

λιξίπ τ» Κομρίωπ , α·υυυί^Λ·\.ο» ϊτι κοκ τ/^α α&νΛ "«ρίζ

ίέ* Λίίπί^ Α'λι'ζιοϊ ίβ> ΚομνΙ/χιον ι

£* * £ ο' Λ* ΐ I 5»

ΓήίΛ*^»ν £χολ/*£>» Κ«ρβ7ταλ«ι« ΐϊ'ό&Ια &ρ<ν/κ)ί οξίδο&ί

ο* Ώα^σΊοις τ&Γ 1647· «ζ 9^· ε» ΐψ ΰ-άμχτι της Βν-

ζ*ιτι%ς * ομοίάς μ]} νχΖτά £ ον Β^τ/λ «

Page 266: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΗΗΗΗΔ.

I Λ Α Ν Ν Η 2,

Προ τ» ΧίΟΟ,

Τωχίνιας β %$ίλΊνος ίχαμ$ μία» ΈπιτομΙιΔ εϊς τίω ϊ«

ςα&α» Δίωνος τ» Κααπ'» < Πο?λο/ ^ίλονσιν % οτι β συγ

*ροιφ&ς μας να «ν*θκ *λ) ΤΙατ^άρχας της ΚωνςαΛτινχπά·

Μως ι α7Α οχι ορ5ως, ή/$τ/ ο /ή/ος μαρτυρεί , οτ/ κην α·

»«4'ο? θ£ α.ϊιλφΐί » Τίατζ/άρχου ΈΖιφιλίνν . Ε'χ βϊς ρυ·

Βείνης ΖτΗτβμϊίς (Γώ/'^οίταϊ μονβ» τκ τ^Γ λ /, μίχζΛ

ί^Γ ρ\ βιβλίων . Εν αυπΐς ξϊ)θΐζ&> ο Αφλίνος μίγαλίια

#μίλ&ιυ> &ς τώ» Χρονολογία* , τ»ς όποιας 6 Δίωβ

μιγάλίιυ φροντίδα . Ε'νίοτξ πί&παίζα της άρχας

τ» Δίωνος , χ) θβ'λ« γ« £3ι§/£>ρθ<νίπι τρ* .ννγ^αφίχ τ» % β

Ε' « ί 0 (Γ { /

ΓαιαΛκ Χφλϊνα Επιτομή της Διάνος κ Νικαέως Ρ'λη

μαϊκνς ϊς-οςίας όξίδοθ»! το Όψωπν ζ» Καητ'ια τφ 155 1«

(ϊς 4· ό£ιδό3Ή «γ/ >[5Μ.€* τίί σ-ϋ/^ο^ί» τ3^ Ρωμαϊκών μι

κρών ΐςν&κών ιίδτο φβ/δίέ/κ» Σνλβχργίχ τφ ϊ59°* ε*

Φρα^^φορίφ * Ε"τ/ Α'μβνργω. μΡ τ$' ϊ£ Διάνος τί*

Page 267: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

263

ΗΗΗΗΛΙ.

Μ I Χ Α Η Λ,

"Μ-<χαηλ β ί-ί^οΥ, « Μ/^αιιλ ΚωνςαιτΊνος Φώλβς μας

είναι γνως-ος εις το Βασίλειον τίις ΙΙαιδείας , ως α*»ρ τις

γα>ναμψος κ) διω&σμ%ίος )>πο τίυο φΰσιν ί$ να ΈτΗϊΥζίζ]/)

τίω >αρος τνν κρημνισμον φΒάσασα» παιδεία» μιταζύ εις.

ης Έί'^Ιυυας. Κατήγιτο λοιπόν ατος όδ&τξρος Αντλας

ϊτΗσιήμα γαίας τΐίς Κωνζ-αντιναπόλΐω,ς , ν§ τίω μάρτυ

ρα» τα , οχι ϊχ. πλασί* . Ε'' τνιμος "^ττό τον 7Γ%μ7ΓΤϋν

ίον τϋς ηλικίας τα μι μ'ιαυν ϊδίΛίτίραν '&τί&υμΊα» Όρος τάς

μαΒασεις, ιμβ)ίχα> εις το ς-άδιον της ασαφής, παραιτήσας

1$ «70 Κ*5$ αϊ&Ιφ %%ι§υμΙαΜ ^ ιϊδονίυυ . Μίτ ολίγον

χρονα καταλιπων χ) πατρίδα ^ συγγενείς άπϊιλ5$ν εις

τάς Α'δάνας , οπα κ) ιαπάδασβ μι Ζπιμίλειουι κά&$ ώδος

μαδήσιως , ως% 'ίφ^ασζν εϊς μιγάλίω φήμία», της σχτα-

ίίς ςϊίχα , τίω οποία.» δζν άπίκτησβ τόσον μβ τάς α'ο&ί-

νεϊς διδασκαλίας διδασκάλων τα , 'όσον μβ ης ιδίας τα

κάπας μβ τίω φνσικίιά ώφυϊατ τα . Αναχωρ^σας δε ί-

κεϊθο* εποΜ«λ^οιι εις τίω ττατξ/,δα τα , ϊττ« ^ ανιδίχ^η

τίψ Κα^ίδραν της Φιλοσοφίας , Τατο β'γίνΐη 29ι τ»ς βα

σιλείας Κανς-β&τίνα τα Μονομάχα . Έ^κτοτί λοιπόν ϊζη 6

Ϋ#^<}ς μβ1 μ$γα.'λίμυ να^λ^ιν , «£'$■« ίφθατί, ^ «ς 7«

πολιτικά άζιώματζ , ό/τοτΕ ^ τ3^ άλλων απάντων^ β'-

£>/τ« να ανα-ψιι πάλιν τον (σβισμ^ον ζώπυρον της μα*

διίσεως , ^/δ«ίτχίί'ί' μβ μιγάλον ζϋλον τίω φνπο&κ!*» £

Φιλοσοφία* , ^α) μάλιςα τΐυυ Διαλικτικίω , ^ ^λ4"

^«λον ά&&μον ακροατών , Ε'£>)7-« βτ/ να ί/Ίϋίσ"Μ τίκ) Φ<-

λοσοφίαΛτα μ» τίαί Χαλδα/χί», « μαΐλον ειπών τίψ Α'-

Page 268: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ι •

4^4 ΜΙΧΑΗΛ.

λιξαΜΪΪ&νΙω , καταγίνομζνος ίτι )(ά) είζ τ!ιυ Ιαΐζ^κΐλυ •

Κωνςωιτϊνος Δχκχς ό βατιλ&ς ζν9ττις•&&Λ απαττχ εις αυ

τήν τ&ς διίο ΐ^αςτα ηρ Ανΰρόνικον ^ Μ/^ακλ ^ κ ης

δάάζϊΐ , ό όποιος Μιχαήλ μί-ηπείτα $£ ι»ς κρυφής Όψος-Λ-

σ-ι'ας τί •ί"ί?λ» 'ίλαβί )»α} τον 5ροιον τΐίς Βχιτιλειας . Ο'

*ί ί>λος ομ&ις όλίγίαι νΰ^λα-Ι,:» 'έλχβζν )&ιό τίτας τας δυο

μαΖηπίς » * δ/β'τ/ ο λαός τερ (κατηγορεί , ογ* τρ* μ«3>τ-

τΖα> κ δο* πι* βδ/δα^ί Βκο"/λ/χ«ς , λ^« π^ αφηιη να α-

μιλΥΐ τά πολιτικά. Κατά τάτας τας "^ρΐας ΐλ&ων εις Κων-

ς-χχτινζιτολιρ Χίϋαίιης ο ϊτκλος , <3^/ΰΰ•θ7?ρο? ^ τ»ς ίΓ3-

λυλογίας τα , <ί^^ <ξ$ 7»ς μα5ή<ηώςτα ί:ΐί'ρδίΐ<Γί τίν ίν-

ίΊΤ/Λν τ^ αρχόντων , ^ μί'ρος τί; 'ώτολΜ^.ίώς ικ *Ρδ^\.ϋ .

Δ/α 7«7Γ δϋ3"«ρ?ς->ιθ«ί ο 'ί'ί'ϊλας , ^) μάλιτα δ/Λ τ£υώ

οζουοΊαρ τ*$ άρχόνττύν , παρχιτήο~ας τΐιυ Φιλο/τοφικΙια Κχ•

θίδρα» «ς το* Ι'ιαλορ ΐωαίνΙ/Μ , οκτίλθο* εις ΜοίΛς-χ'-

€,«ορ . Ε/ς τ»το λοιπόν το ΰιάςημα ό Ψί^ο; ϊζηταν -ώπί

τώϋ ΒαοΊλεί&ν Νικηφόρα ία Βοττ>νιάτχ , μίχ& ΑΪλίζίν τα

Λ.ομνυΛ)α> 67η τα οποία Ό>ό/ η 1105• 6τ«, ο ες ι , π> β-

«ος-οΐ' «χτερ \τος τί?ς Βχσ'.'λείας ικ Κοιχνΐ/υα , 1^*4•* *^

1\ροοίμιον κ) τας τνιμ.ίΐωο•&ς εις τίκ) Δίοπτρα^ Φιλίππου

τκ Σολιτα&χ (α) . ΤΙοτον ίπειτα ϊζηοΌιι 6 "Ϋί/^ός μας , >£

ζτοΊε απεδανί δε* /«α; ε}/Ό* γναςόν .

Συγγράμματα.

Α 57-<5 7κ Σι>} γράμματα τα "*"«?&« σ-άζπχι ακόμα ε%αζ

μιγάλος ά&5μος πί&ίκτικίς παιπς εϊ}>ας μαδήο-ιας .

ϋ' 9θ*{ «κόμη ίί# ΐζ,ιίίδνσ** ίικ <κ τν** , *Ά« μβ'»β/ » Λατ;-

^^x» «9»Ι> ,ωίοκφ/ιβίΐί ^/ςί^ο'5» «<*■' Γ^αλτατΊρ β 1 604• •ί 4• "β*

«* τϊι μν}*κρ Β«?λ/5θί('χ_» <?$) Πατέρων ιίμφ κ α. οίΚ. 55?• ^' ε</*

τβ <» Φ?.ί?2«/κ ΒίβΚα&ίχρ <ιίμ. {-'. <Γ£λ• 542. «Α* ^κ' βί «κι/τάβ

τ4ί.' μίΐίίφβιην. λ«'ϊκ» <η' <('. βιβκίβν .

Page 269: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ ιιο5* 165

Ε' κ ο ο- ε ι ζ .

Ιν. *

Τ« £βφ*)7»7» ^ ύτϊερτιμκ «ϊ**^» Ε'ρμηιΐΘία &ς Λ Α,5*-

«τμα ϊ3^ Ασ-μάπα» $/£ ςίγων 7Μληιν.ων ΐϊψος ην Βααν-

λία Κυ&ον Νικηφόροι/ ην Βοτονιατην , ο^ϊδόθ» ι3ζ3ηί I

ί1» Μί»ρα7« μΡ τ» Ευο-ςβία $μ Πολιτ^β;/» ο* Λβ^δβΓή».

τω 1 6 1 7· **? 4· 174^· ^* ιοίς <τνγ^άμμ*οη τί

Μ&νρα-ίν τομ. Η'. <τίλ. 289. ο* τυι μεγάλνι Β/^6λ/οθ£-

8^1 Γ^ί Ώχτέρωρ . /

— Προς Μ/^λμΑ Κομιηη'ον Κεφάλαια Θεολογικά

<£&εκχ 6ζεΰό5νσ·χ» α> τω τόμω τ«ς Α'γάπκς ο?' Γλοίλ» τλ>

1698. αϊ ο-ίλ·. 4·9°4

. Εις τας άγιας επτά "Σ,υυυοΰχς Αγράμματα οζίΐό-

&Ησ·α» ο» Πα&ο-ίοις τω 1631. '&ζ 8.

Σε^'ο^ίς- Νόμων τίγρη ττολιτικω» $ ιαμβικών

ύζ*$ό3Η0·βυ α> τω Ν/&) θνο-ανρα τ^» Νομίζω* Γερμανού

Μίίρμα» τε'μω «» σ"*λ. 37·

— Δώασκαλίχ 7Γά*ΐΓ<$*7/·» Όψος Μιχαήλ τον Δχκα> I-

%?Ιο5η νζ!Ό 7» Φαβ&κίν ο* τί αυτϋ Ε'^. Βιβλ. τόμω 4.

— - - Ώραγμαπία «ς τνς τίαταρας μχ^ηματικας <Μα-

νκαλίας «ς τ&υ ΑΌ&μηηκν* Μ«ο"/Λίκ5, Γεωμετ?}.&ρ τ

5$ Α'ζ-ρβί ομ/α», ο^ίδοθκ ο» Βονετία τω Ι532·· 8. ί#

ο» Πώ££/ο·/ο/ς τω 1545 > 12. ^ ο* Βανίλια τω 155^.

--- Ειιταγάη,η εΐ; ης Ε^ζ ρλο#·οφ)χ&ς τροττας. Τιληο*

4'ζ ^ 5Το*7ε φωνών ·> Η9Ί &*τηγ>ο<>μύ9 της Φ;λο-

«•αψιάς . ο^ΐδο'^'» ο* Βα^τ/α τω ι$3ζ· 8.

ι — Σαόο-φ/ς « Α'ε/τοτελ/χ» Ο'ργαάκ . ό^ίδο'θ» ο» Β/-

"χμβίργγ·) τγ 1592. «ς 8.

Τ'ττομνχμα &ς ττι ο,ιτά βιβλία τί?ς Φικπχίϊς ϊί Α-

£ίΓθΐεΛκς . (££*οο'θ» <*· Βοριτ/λ τω 1554· *ί <Ρϋ'λ·

— ΕξηγηοΊς Χαλΰχιχων τίνων ~Κρη?μων* Ζη'γ. π Αρ-

&ροζ> Ζαροας-ρΜς,, Τομ. Α'. «τϊλ. ΙΟΙ»

— - - Π«£* λατρείας ^οαμόνων Διάλογος . ο' Λ»τ?τ/λ τ^λ

1615, «'? 8, α> τϊ» μεγάλμ Βιβλίο^ΗΚ» τψ Ώχτίρω*

Ύίμ. ιδ. σίλ. 589· ^ ο» Κολονία, τω, ϊ688. «ς 12.

Page 270: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ιύ6 ΜΙΧΑΗΛ.

Γνωμ χι $&φόρων 4·νλ«; · ο» τ/ί ϊϋ Λ'·

6/5Ό»'«ς Φιλρκαλια. , «ν Παβ/ίτ/β/ς, τ«ϊ> ι$24·

- - - Ϋαμβοι &ς Α'ρίτας κ) Κακίας , Ανβ?Φ>ιί *»5 Τα»-

ταλο»- τ Α'^ν>«&(« τίς Σ?>/>χοζ , Α'ναγωγϊί «'$ ΚίρχΙω ,

γ* Ρωμ,», «ς 8^Εντ/ χ) ^ » Ηραχλβϋ*

Α'Λ «3^£/άίν ο* Β«<τ/λ. τω 1544· <*{ 8.

»·- Π«£| τϊς ι3^ λίδαν αρβτίς, ο* Οίλοτία * τω ϊ6ΐ5«

*<5 3. χ) ο# Λ«>2ον^» τ£, 1745 » **ί 8.

• - « Ι1#ε>ί Δηιαάω» βιβλία , Β'. αί Βασιλιά , τω 1 5α9> *ί

Μοιωδ/α «ς τ»» Ναε^ τίς ά^ίας Σοφίας , ει> Πα&ι·

σ/β/ς α» 7ο7ς » Λ. Α'^ατ/κ οταμπ^μαο-ιν *ίς Τιάργιον η»

Α'κρβπολιτην .

··« Κξίης είς τα τ» Η'λ/οδωρ» Α/θ/οτ/χα κ) Α;^λ·

^ί'ως Ύατίν , β* 7ρ7; Συμμίκτο/ζ χ) Παραηφ»0Ίβ7 ΚβίΓ<·

Χύ/ς , Ο* 75£«, Ζ'. β·ίλ. 3^7·

— Ϊ1ί£* Α'ρχχιώηπς της ΚωνςαΛτινοοχόλίας βιβλιΛ

ό^βδοθ. ο* τ£ » Α'ντίλμα Βα»δ*£/* Ιπιρεπο Οπεπίίΐί

ορ ΥΙαζινΙοις τφ 1711.

Σω£ο*τί« #τ* καί' τίνα &Αα ο# Χ«ρ0^*$ο/ς ♦

ΗΗΗΗΔΙΙ.

Σ I Μ Ε Λ Ν, _

Τίμιων ο Μ^γις-ρος , ΤΙρα^οβ^ιάξ^ος ν» τ» Π*λατ/« τϊς

1ίωνςα»τιννπαλ(ως τίίς βατιλείας τδ Α'ντιόχν . Ην*<θ«

«ς 70» καιρό» ΜιχανΙλ τ» Δ»'κα , ο Γ/ς ίβαατίλ4/Τον άπα

» 107 1. τ5 107 δ. «ρίς ϊί* οποίον χ} ο-και*^ρα-φί ·

Χαϋκφμ* ΧΛ7Κ ς-οιχϊϊορ ττίΟΑ Τροφών ϊιινάμίων , 7β β-*

Λ·β7ο^ ϊΓο^ο/ α?&ο/ ι3^ 5Τί;τ,α*<ί<ίΙ'|Κα'ωΐ' Ττυυυίΐΐμον , δ/ ο

άποΐίΐίτχι ϊτι ^ «ς .«V Φβ^ορ, Τβ'γο ϊ^ίδσθχ ο»

Βατιλία τφ 1538. «ς 8. ·ώπ> Αιλια Γραγοζ/χ Γυράλ^α»

χ} ει! Ανπτι'α τω, 1658. 8. Σω£οίΤί£< τ*» χλλ τ/ϊ*

α&,α βΡ Α'η(γράφοις, '

Page 271: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ζβγ

-, ^ ΗΗΗΗΛΙΙΙ,

Ι Θ Ε Ο Φ Τ Λ Α Κ Τ Ο Σ.

Ε"ξ» ί'τί τι£ ΙΪ07.

θεοφύλακτος ο ΈΪπίο'κονος 'τ»ς Βνλγαξ/ας , γτοι τ»ς

Ον^6ί^Λς » Α'χ&ΰόνος , νομίζεται κοινώς άς ΚωΡΓαίτ/ίΌϋ-

ττολ'ιτης , ί£ αίτιας μιας ^Ητολγις τη φ/>δς τ&μ Βββ'/' Λ/β"-

Γα* Μα£/αν ' «^ *'* ιαυτης ιημ&ς ΰίν Όφΐπβί να τον νο-

μΊΰτωμο-ν ΤίανϊαιτινοπολιτΙιυ , α?Λ' οτ^ δ/βτ^^ε* <*(>τ« /«

ΧΛί'ίίς χρο'νχζ . Η' »*θ' αό'Τ» πατζΧς τα 'όμως φαίνεται οτι

& νοι μ Έ.ΰ&7τος , χβθας ό 7δ/οζ μαρτυρεί εις /μ/ι*» «λ-

λίιυ » δ^Γολίκ/' βς τ/ς μικρός ϊτι αν άπελ^ών εις Κω*«

ψαχτινΗπολιν , «'δ/δα^θ» τη?ς τ» τ?'τ? χαίρι* μ«θηβ"«ς , Μί-

τ» 7κ2τα δ$ ΐ^ματιπ ι@) διάκονος τ«ς μεγάλης Ε*κ#λ»-

$•/«ς , )£ ΰιΰάατχαλος τ«ς Ρ'ηγ<?£λ%»^ . Η' πολυμάθεια τα τρι»

«63-ίκατ5ν«β"ί ^ ^ι^άα-καλον τ« Βατιλίως Μ/^λμΛ &*ίκα ,

^ Μαζίας ^ Κ&νς-αντίν* των ΪΙ^ιγκ/τταν αυτέ. Μίτκ

ταϊτα £έ εχρ'/ιμάτιο-ϊ ^0 Α'ρχιεπι'τχοπος τ»ς Α'χ^ιΰόνος ,

Β^ 7Γύί(Γ«ς &λ^α£Α*ς ' •ςςγ£/ Βέ τέ $α#χτ* αότΰ νΰεμία*

βΐβαχαβ (ιΰνο-ιν εχομοτ*

Συγγράμματα,

*« Σκ>*>£«μ|Κ«τα Τ* θεοφύλακτα τνυυίς-αντοΛ το 7Γ(ζΑζ^ό•

τΐρβν Χτο Ε'ρμΙ/Μ&ιας εις τ\μ> 3"«ος» ΥραφΙχχ) , ερανισμένοι

ίται ν^τί »-ο^»ς Πατ/ρας, χ) μάλις-α τα ττίε^υόίΕρα *&π!

ίί» θβοΐ' Χρυτόςόμον , τ» οποΊ» εϊαη τα «'χβ'λΗθα •

Α', Ε'ρμΙω&α εις τά τίαταρα Ευαγγελία.

Β'. Ε/ς «ας Έίπιςολάς τ» Α'ττος-όλν Παι/λκ .

ι Γ7. Εις τανς ΤΙράζας τψ Α*ποςόλο»ν .

Δ'. Ε/ς τας «αθολ/κας Ε'/ΤϊΓολα; τι Πί'τρκ.

Page 272: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

268 Ο Η Ο Φ Τ Λ Α Κ Τ Ο 2.

Ε'. ΑόγΟι τινίζ , % ΐ^κάμιχ *

ς-'. Έί'ρμηνείχ «ς τύς ϊάίιΧΛ ίλχστονας Τϊροφήτας»

Ζ'. Ε'/Γ/Γολαι .

Η'. Ο'μιλίχχ εις τά !ρ$ιχλ ΈίωΖίιίαί , κ? «?λ« τ/*α ·

Ε* Χ οΓ Ο (Γ € / 5 .

Θιοφυλάκτα Ε'πΐΒ·χ.όπΐϊ ΒχλγΧ&χς τη <ΤΛ>ζόμα>& άπαντα '

(%ΐόό$ϊΐο·οιρ ον Βίνιτία ι ν τζ/σ-ί τόμοις Έΐ^γνο-λχταις-ί . ί

μίΐμ Α'. τω 1754· ° &* Β'· Γ£ Ι755· ο δ« Γ'. τ£ ι75&«

ΗΗΗΗΔΙΠΙ.

ι

Α Ν Τ Λ Ν I Ο 2*

Π/30 Τ8 ιίιο*

Ο' Α\των:ος «τος Μοία^ίξ π $μα ι 2 το ίπί$ίτά)

Μίλ/ατα, 7Β οποίον ϊλαβζν ^ότπ ίτ/' βιβλίον Μίλιστχ *«-

λχμ&ιοΡ * Πί£* τ&ϊ» ιίδίν Λ^,β βίβααον έζ&ρόμ&' <2^«

6τ/ ηβνβρραφ^κ τ»τβ ^τ?5 7» αζιολογωτερα ρητά τ$ \%·

ρων Βι'βλαν βϊς «Υ τίυ^ος , καθώ!$ αΊίυάζα α' ΜίλίατΛ

γλυκύ μίλι )ήτό τά α*θ» τ» «'^ρ» .

Ε' Χ ί 0 (Γ £ ί

Μί%αΓ«,- «το/ ο*ϋ^β>/)ί ίβ.φορ&ν Θιολογίκαν Κέφχλαίωρ

νζπο Α'ντων/α κ) Μλ£//κ» τω;» Μονχχ&ν , ό^ίδοθιι ς* Τ<-

Page 273: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

269

»"ι ' !'["ί.ι. .ιι"••. ".ι," ΡΙ——ρΐΡΒ—>ρ|—Ι1»

ΗΗΗΗΔΠ,

, Ε Τ Θ Τ Μ Ι Ο 2,

Μςτκ το π ι Β,

ϊ-ίΰΒνμιος ο Ζιγαβχνος , « ΖιγαοΊωβς Μονάχος γν 7»; Μβ•

1>γις νίς ύτπραγίας Οιοήκα Λς ΪΙί&βλεπτν ίπονομ.χζομί-

νης ς$ Κ&νς-χβτινιιττόλίΐ , έ'ί τ/ξ <£& της ?Γθλυμα$ΐίας η#

ττί&φνμος ίγοΛίτο , ^ "^νωςος ας τ!μ> βαψΐλιοζα» Αννα»

τίυυ Κομνίω» ν , Α'λίζιος δ« ο Κομνηνός ΐτίμχ αότον μ*γά-

*\(ος , ος τις ' <*$ <®ρος•αγνς τα ο-νλ>ίρρα•\,ο.ν Ικ των Αγίων

ϊΐατΐραν το ίπιγραφομα'ον βιβλιον ΙΙζχοττλιοί &ογμ:ιτιχνι ,

τι όποιον συωίς-αγοίΛ ^ττο ϊ%. Κίβαλα/α , %'Μΐξγρχ-Ιί δί,

7@4 <*/&« τιναΙ τα οποία (ί<τιν (ϊτίτι ανίιώονζ ,

' Ε' Χ $ Ο ΟΤ 6 Ι ? .

11-ουι>οπλια Δογματική Α'λιζ'χ τη Κομνανϋ τπζ/ίχχσ-α ου

: <Γ£/Λΰ-φ« τα τοις μ&χαζ}αις &) $ίο<ρόρβις Πατράσ•/ συγ^ςα•

φονπχ , εις ταζιν ΙΊ χ,οά ρρμοϊίαιχ τϊθ^τα φ^λ ΈϋΖτυμίχ

Μον&χχ τκ ΖιγαΙχίΐί , ίς^ίθΜίΤα* α! Τεργοβντφ της. Οό-*

ΐροβλαχίας τ$ 17 19.

Page 274: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

17©

ΗΗΗΗΔΠΙ.

I

ζ α Ν Α Ρ Α χ.

Μετα το ιιι8.

ί'ωάννγς ο Ζωναράς νιην ικ Κωνϊχντινντί-όλίως %ηγόνόξ

ϊκείΐΗ ίη Ζωναρά , ος τις ίχρνιμάτια·^ αυλικός Κωνς-αΛτί*

ρ* η ΐίορ<ρυρογζ»νγπχ · Ούτος δ« εχραμάτιτί μ£γ&ς Αρα}·

^ΆΖίΟς Αλίξια η Κομνίνυχ ♦ Η' ΰυςτυχία. της οίκίοϊς #}

ο χω&κτμός ης.^αυαικός », ο Δανάης τυατΐκνων τ* <, π&·

ρίκίηοΌΡ αύπν ν£ άρνηΰρ ιορ χοΊ-μο* , ^ δίχθίϊ »#

μοναχικό» βιόρ , οθο* $ ατίλθοι; «ς ορος » Α*^Λ*

ρ*ς | ο'/ϊγβ 3$ άπΐ^ωιζ» ίταν ογδοήχοντη ενν^α.

Συγγράμματα*

Τ« αΤ/ΰλο^&Ίρρα «τ» ^Συγγράμματα &<?1 *

Α'. Χρονικοί* , π ότοΊϋν νυνίςαται '&τοΰίχάοχιω'&ιβλι&ϊ

αρχόμενοι/ ϊχπδ κτίαως Κοτμα ^ μΐχζ,ι τ* Ϊΐι8. Το %όγ·

γράμμα Όλίό οΊ&ιρθίτχΐ εις $όο μίρκ ' εις το πρώτον ϋ·

ΤΟζ/ουρ τϋς ϊίαλαΐας Γραφής , τΐυύ τ£ Γ«*

τΐι» ΐηζ Δημοκρατίας Ρωμαίων* Εις το ^ΰϋηράν βκ5ί·

τα ίχείρΐιν τ^ΰ Καχα'άρων , τίω οπο'ιω» %(%ον ϊλάβορ βλί·

χλαρον *&το Αι'ωνα. τον Κάσχιον , ίκ τής όπόΐας ϊανανταί ν&

α»&πλγΐρω&ωσ·ι τα ΐλλείπονπί π ΚατοΊ* , χ«θώ)$ τ&

χά&η 6 ΐταλος Φάλκων »

Β'. ϋ'ρμ*ι»εία εις ης Κοκόνας των Α'γΙα» Α'ττος-όλ'αν |

χ) τω* Α >/α^ ΤΙατίραν ί κ) άΆα τινά Ε'κκλητιατιιιά »

Page 275: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ ιιι8. 271

Ε* % ί β β* β ι ς\

ϊ'ααίϊΐέ ■» Ζαναρχ Χροηκορ ε%3>ό$η π <Λρωην ο* Β«<γ/-

(Τΐλία τω 1557· 9* ΤΙαΖΜτΙοις τφ 1 686. «V δθ<τ< 7^-

μο/ς <2# ί-ώ! σάματι τ«ς Βυζου/τίΰος , χαθύΐ; μιτξττειτχ η»)

ι6ΐο, φύ&ον.

ΜΗΗΗΔΠΠ.

Α Ρ I 2 Τ Η Ν Ο 2;

Πε^ί τι£ 1 1 ^ ο.

Α λ/^/Οξ Α'&ίΓ^ος »7Γ? Νομοφΰλαξ κ) Οΐκανόμος της μί>α-

ραρ Καχόνΐΰ» , μτ/5 ίξίδοθ·)* ^ Παρθί«τ>»

ΗΗΗΔΠΠΙ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟ 2/

Ν/«»(^οροζ ο ΒρκδΛ/βζ «ην «χ τι»; ΠΛι&ς Ο'ριτιάΰος τ»ς

^ρης,-Θνης- τάζ μ$γ*λας Φράζεις ία ίτιμαη μιγά-

Page 276: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

χτ% ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.

λως •ύδτο τ2 Βασιλιάς Α'λ?£/« τ* ΚομνΙιυν , *) [τ-κς Β-ίον-

λ/ατκ; Αννννς , ο< τ/ρις «£§? 7α! ς πΰλίμιχ&ς τη βυ^ραγα^ΐας

το;» ώήμασα* "ΐ'πίρσίβζςον . Εκπς τώ» α/λων μεγάλα»

χζτορΒωμχτω» τα , «Γαθ» ^ Σνγγραφάς τπ&φιιμος , Π*ρ«-

χ/ΐ'»$βς ότ• 7»ς ^«ίθίρώς αοη» Ε/ρκ'^κς τϊς Βασιλίσσης ,

ΐΓ'Χί.ιψγρα:-\.ζν ΐςΌζ}α» των Κομιανααρ , χ) Ιοίως λ ΒΛσιλίωζ

Α'λίζί*) τίια οποίαν >£ "ΎλύΜ ϊς-οο/ας ωνόμασ& . Ο' .&«-

;«7Τ)ς ομ&»ς 7Ρν ϊμπόοΊσι *) δ»^ φαο/^-ρα-φί πίζιατότΐρορ ,

«2?>^! τίαταρα βιβλία, τύ 071 οία ίρχονταχ ^στο \'σαάχ τον

Τίομνννον , «ί'^ε» τ«ζ «Ρλ*? τ*£ Βασιλέα; η πα>5ίρρν

«ι;» Λλίζίϋτ, οΐτιν "&το 7» ιο57• ***? ™ ιοδι,

Ε* * ^ ο σ* * ι $

ϊ^/ΧΗφορκ ϊκ Βρυζννίχ Χρονιχον ΐζιΙό$η «V Παξ/σίοις τφ

1 66 1, α! τλ» σώματι τίς Βυζαιτ/δβς .

ΗΗΗΗΔΠΪΙΙΙ.

2 Ι Μ Ε Λ Ν.

Πε^ τ$ 1 1 4©•

Τιμίων ο Μίτκρραπις , Μα'^/ς-ρος ^ Αογο^ίτης ίχρνμά-

τισο> ο* τίί τ«ς ΚΛ)ϊ5"α»τ/>'83"ολ5Λ)? Αΐ/'λί , τη Ο/ΤΟ/'κ άλ

λως »' Ιςο&α €?»όι Λ-ο^,α συγχΐχυμίνη , ί'/Γβ^Μ τ;^6ς μ«ν

5ελνσιν αύπν αξιωματικό» τ«ς βασιλιάς Αΰλίς, τ/ί-ές

06 τ»ς Εκκληΐτ/βΓ/ΧΜς , οζτίρ $ ττ/θβΜ'ώίτρρο^ * α/λ' έχ μτ»

γα>ραται τταλ/ί» λ) λ/&μ τις "&π>ζ}α , Ιιότι Ιΰο Σιμιωνίς

ϊΓαθίυ-α*, ό μιν της) π» α^ίχατυν αιώνα, ο δί 57#ε/ το*

^αδ6χ*70>' . Τ/ς λοιπόν (χ τψ $νο ' η/ζωι «*όμ ο Συγ-γρα-

φώςμας', απορ*μα> . Τ»τσ μοί-ο;» ϊζ&ρομον οτι μιότιρλ

Σιμίάϋ/Ό, ιχοματ τΖκ> σ•ο/&β}<Ζκ> τω;» /ί/αί» ί^β Α'γίων όλοι»

η χρά>Η, 'ίης $η &**ι βλ» ΐχ^ομίρη %£ κτύπ*, βλ-;

Page 277: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ Τί}( ιι4ο. 2?3-

λά μόνον ίκατο» τ&άκοντα , Ε\τος τηνηις τ«ς συΤλο,ΐΙς

ϊχομε» ετι 'Κτπί αυτόν Κ δ'. Λόγας «θ/χ^, συωαγμΐνους

Ε' Χ ^ © (Γ. β <

Τ« τ2 Σ'.μεωνος "Συγγράμματα Ιεν ΐξε1)ό$)ΐ<τα» ακόμα «ς

ίΡ σώμα, άϊ&ά ζεχω&ς-ά &ς Αφοράς πόλεις , ^ ϊν

$όροις συΐ&ογάΐς, ΐϊ ο χ) ΰεν σαμαχμο» ύ^εμία» ϊκ^οσιν

τχτων δ/α 70 συυάτομον . Τα Η'θ;χ«ν μόνο» ΐζΐΐο&ϊΐσοι» ώ

ΊΙα&σίοις τ&Γ 1 55 3- «'$ δ.

ΗΗΗΗΔΔ. ,'

ΝΕΙΛΟΣ.

ΥΙίρι το 1 143-

Νέϊλοζ ο τΐω επωνυμία* ϊχων Δαζαπατρνς , ζτον χα*

τ άρχας Α ρχιμαβίϊ&τίΐς της μεγάλης Ε'κκλνσίας , μ$τ4π&~

τα ϊί ^χρημάτισε ^ Νοηχ&ος τ« Πατί^αρχρικ ^ Πρω-

τοττρόίδρος των Σνγγελων , ^ ίΥ ταύτω ήτνν Νομοφόλαζ τ«

βχσιλιχ,ΐί &ρόνχ . Η ζται-^ς τη» δί»» μας «ραί γνωςνι ,

α'^' «λ πορ συγγραμμάτων τη φαίνβται οτι εζη^ν αρκετό»

καιρόν $ «'ς τν Παλέρμο» της Σικελίας, χ) ό ί'χ<ί /3α«τ/-

λ^'«ρ Ρ'αγ$&ος έζήτν,σο* "&π> αυτόν της είΰήσ&ς ©ς/

3-ί?7? Πατείαρ^α^ · ο δ? Νείλος «ξ&ί *α εκπλνρωσγ η ζή

τημα τ» βασιλέως τ&τχ συΜΪγρα\ε τα Σΐ/νταγρα α:ερϊ

νών κετσέ Πατριαρχικών Θρόνων , πί£/ π!, 1 143·

«ν ω «αφαγματ^Ιίεται ©ξ/ τίϊς αρχαιότητος , σ·ϋ9"α'<Γί&ς , ^|

ηζεας αυτών , βτ/ δδ* κ) πίζ} των άπ' αΰτων εζνιρτΗμενω»

ΙΛκτροττολπην , άρχαπισκόπων , ^ Γ3ζ£ΓΧ5ν«^ } χ. τ· τ· 7Π-

Τ. II. 5

Page 278: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

274 ΝΕΙΛΟΣ.

6* του οποία » Ρ'ωμαϊχ* Εχχλκτι'α Ιίν ιμανο*

Ε* κ ^ ο <τ £ / ζ φ

ΝείΛον Λο^αΰία,ιϊρη Συυΰταγμα τ$ ΊΙατ&αρχ/>

χωι· θρόνων , «£ίδοθ» ΕΆ«ί ΰ-Λατ/>'/ςΓ/ ιί/το Σιρ^α»* λί

Μίο;ί «V τω «ι/τκ Υαι-ϋχ 5αεπ5 , ιόμ* Α · αλ. Ζ 1 1 ·

ΗΗΗΗΔΔΙ.

Θ Ε Ο Δ Λ Ρ Ο Σ.

Ε"£»ί ηχόμη 1$ ιι 45·

Θίο'οΛ>ρσς β Πρόδρομο; , 2£η «V Κωνς-α&τιναπόλεί $ Ιω οι

$ζ ΌΛαηί,μα γονιας, χ) ως ϊχ των συγγραμμάτων τα γιΚ·^

τα* δήλο* , » μ>π#ρ λι)« «'δίλρ» »ι> Επίτχόπα τινός . Τ«

Συγγράμματα τα μας άποΰαχνόασ-ιν ότι ό Θιό^ωρος ιγ

κρατάς ώ« Εφόρων γλω&ων , Ρ'ήτωρ χ) Θίϋλόγος , ί* τω»

οποίων τά πβ&αΓο'τΐρα £&ο'χοντχι άνΐτι χνίχοΌτα <$& τ*

τολ-η . Ε/ς τΐω ΏοπτικΙω ομως $?χ5μ ολίγον άτυχης ,

χ) τατο , ως οΐμαιι , ϊλα/3ί κ) ΐπάνυμον , Πτωχοί,

;λ' ολο/ οτ/ , χαθ·«ς φαίνίται , (ζϊΐ<τα> εις ην μΰναχαο»

βΊον . Ε"» τ/ί-ος Συγγραμμάτων τα φχίνίτοα οτι ούτος

ΐα-υχναζον «ς το Ο'ρφωοτροφθϊον τυι; Κωνς-χντιναπόΧίωζ)

Χ; οτι ντον "Βι^άα-χαλος (ϊς αυτό . Προς τοις αΆ^οις *ιχν

ν(γρα-\.ον *τος χ)} μίαν Μον&ΰ/αν αφός ην ΤΙορφυρογϊνη·

τον χ) Σίβαςοχράτορα Κυ&αν Λ'νϊρόνικον το Κομνηνό/ >

Συγγράμματα φ Ε'κδόββις.

Εχ των Συγγραμμάτων αυτα $φαίχοΊυν δ/β* τα

«πόμινα .

Page 279: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Ζ Η Τη, ι Γ43· 275

Κνρον Θεόδωροι) σον Προδροβον > Επιγράμματα

*ΐς τϊη> Κτίσ-ιι τ» Κρίμα , ι£ είς κ/&ας §&$άρχς \ζπι5ί<τεις

ϊϊζ&ΗΆς Γραφής, ίζίόό$* $ν Βζσ-ιλία τφ Χ 5 3^· 8.

-Φιλία ΐζό&ΐος * ί^ίδοθι» μδπ« τω» τη ΣΐΏβοάκ } )φ

>ρ το"ίς τ» Μα/τταίρ« Σνμμίκτοις , χ) <ο7α>; «V Πα&ίαΥο/ς

Ροδώνας $ Αύσαλβας Κρατικά» /3</3λ. Θ'. ί£«δβ'-

·&»ίτα* Ε'&Ηί'β - ΑαΤινιςϊ «V ΐίαζισ-ίοις τω 1615* «ς 8.

4'- Υπο'μρψα 7ί-ϊζ) "Σοφίας, ίζεΐό&η ύπο τ« Μορβλ*

λ* ϊ·£ ΐ6ο8. 8. «V Ανίίτι'α*

" * - £*7?0λ*? ΐΔ'. χ) ?τ7 , Τςεϊς > «^^(τα* β'ν Ρ'αί'

«> *·ύ/$ Συμμίκτοις των ΧηταΊτων » τώ 1754»

ΗΗΗΗΔΔΪΙ.

Α Η Ν Α.

ΈιρΙϋυΗς τ^ό' βανίλια» τίίκ ΚωνςαΛτινχ7Γ0λϊως ·. Έ'^α/νή^ϋ

τω Ιό%%. ιτεί μίζά Χ&τόν . Ο'^ατυρ αντϋς '&ακέ μιγά-

λ^ Φρόιτο^Ιω &ζ 'άυτίυι) εϊς ν£ τϊω αϋ<&ήΐ·\,γ βα&ιλι~

Κως ί ^ μαλιςά. εις τΐω ασαοΊυι} 3^Γ{ μαλαμάτων « »<γλ $ί

$ αϋτνι φυσιως ο%τ>άθίας ^ ϊ*Άβ$ μΐγάλας ήφόόΰχς «ς τά

μα$ήμαϊά ^ χ) μάλις-ά, εις τΐώ Ρ'ητο&χίΐΛ χ) ΦιΧοτοφίάν *

άΑ' οο-ο'» ρϊίν άΰτϋ Όρότερον ε$αυμάζίτο το φυσ·/*$»

ϊζωτί&ιΛέ» χ,ά^ός ι, λ) $ τνίν $Ηταο'ΐΐότΗΤΒΐ τη νοός της Όρο*ς

*»? μά$»<τεις της , τησ-ον τηζρχόπρον εγινί μΡ ϋχυτα μια·*·

τ% τ»ν ^ολιότΗτίΐνιζ , κ) τΐυυ εναντίον της φύΊτεως άπ<Μ>·

&ρίαττία» Όρος τον άΰιλφοντνς ΧωοίνΙω ην Κομνηνό» , τϋις

όποιας »' κακιά μαρτυριέται ίβ. παντός ΰττο τίς ιςΌ&Λς |

μιας ΰάτίρας Σεμιράμιδος νφ τ* ά$§λφ*7ης *

Page 280: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

176 Λ Ν Ν Α*

Συγγράμματα·

Τϊίξ) το 1148. ?τ« βπλήατατ αυτή το Σύγγραμμα, ώ

γνις τί Κδιγραφόμονον Α'λεζιχς , «ς το οποίον^ Τ«£^ >ίρα'?Η

ϊας <α>ράζ&<1 ^ «β χατορδβίμΛΐ* τη πατρός αύτϋς Α'λεξΐχ

*Γ Κομι^* , τ»ς β/Γθ/«ς » ΫΓΟίΑφ «:*ι *ό*τ|| άτΰμφαη;

αϊ βκ&ρίαι τψ συγχρόνων φι; Ι'ςοξ/κων , Τ*7<? ψακίςατη

%π> ΙΕ', Βιβλία,

Ε' χ (ί ο 7 π 5,

Λ'->-«ν|» τλ> ίδιο. «ς 4· Ε*τ; ϋ ?) ί' Πο££/9·/ί/ς ^ 165Ι1

«V τ« σάματι της ΤίνζαΜτβος , ^ ρ Βζ#ίτί<% τύ ΐη%^%

ΗΗΗΗΔΔΙΙΙ.

£ Ο Τ Ι Δ Α 2, '

Πες^ ίο π^ο,

β «•ϋ^ρβρώ'ξ τ£ Λί£/Ε« , Αναχ τόσον ολίγον γνας};

α>ς( άμψίβΑ&ΛΤΜ » 'όπαρξίς τα . Τίνες ΒίλαοΊρ οτι ες-άδα

<αφο τ» Στράβωνος , α/λσ/ οτ< άκμαζε ιε^/. ην ΐ'. Ιβ'.

χ) 1 Δ'. βΜήίί'Λ , χ) λ^ο* α&α/ς , £>ςε αοταί αί γνωμζι

ττάλιν Ιεν μενχν αίά> αμφιβολίας , έΐς το να πΐΓ&σ·αμ&

οτι το τοιητορ Αεζιχον 1»ν συιετί3α ^το χυ&ως τιρλ %Λ'

%ορ , Λ-λ' ")>πύ £&$όρχς χχλάμας , χαδας γίνβται ΰϊίλον $

^το τας παλαιάς τ«'» ίχΰόσ-εις . Ε'^ λοιπόν κατά τώ

<γν&μΙυΐ) τΐί ΟόΙινα τηατω αότον ας το μέσον τ» ΙΒ'. αι»-

>Ός , ί»·«διί *) ανάφερα ο Σχίζας ρήσης τινας Μιχαήλ τϋ

•ϊ-ί^ν» , )£ Σιμιανος τ« Μίπ*ρρα5-}ί , ^ »'£ εναντίας πά

λι» αναφέρίτ&Λ αϋτοζ "&π? τον Ενςάδιον Θίπαλονίζ»; , οςις

Page 281: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ ΐι 5ο. ,277

(ζ* 5Γί£/ 75 ήλος τίτατα αίανΰζ* Τ3 Αίζ ικον ϊίιχ &νουι ί-

ρααιο-μοΐον )&π> ^φίρας Συγγραφείς , α^' οχι μι μ$γά-

λΐω ·®ρύσ·οχΙιν κ) άκξ,ίβ&ιαιι , «η $ »' τάζις τα ί!η« ά

τακτος , νυχνάκις άφοροι (όΰγόϋ·0ύ7τ& κ) ζωφόροι ν&ϋΒί'

ο·&ς σ-αγχίονταχ μιπζξντων > άγκαλά ττο^οί , 3ίλοντες

/■α ύπ?ραασΐ^ασ·ί Τον κν&ως συγγραφέα ταΐ& τα λίζικα ,

λίγανιν , οχ/ α<ϋ'τ# η αταζία. ΈροϊλΟΌ» απ Ιχ^ας , ο/ τ/-

ί?ς άττίχ-ταοΌΜ το βιβλίο* τατο , *) &ίλονης να η ϊπαυ-

ζήα-α&ι , ϊβ 'ίφίρον «ς ταντίαι τΐιυ αταξία» , $ σΰγγυ&ιν .

Το Αεζιχον τατο ττίξ/ίχθΐ κυρίως β/ας τίνων α>$ο%Α)ν α#-

δρ&Γΐ' , Παροιμίας τινας ^ ^ ίρμϊχα&&ς τίνα» λίζιν*

βιατ/ρμάρ *

Β' * ί β ί ϊ I ί ι

Ζϋονίδάϊ* Ε'^ίδο'θίί ίο Πρώτον τψ ϊ^)%. &%>ηνις·ι οί>

λΐίδ/ολοοίο/ς , «ς φι/λ. μ ω χχίτις Διάλογος μβπέζύ το» '

ΰι^λιοττάλβ ^ τ» Αγοράς* : Αοτ» «' «χδδβ·/ς «5 μι&κας

ρησ-εις &ίναι ορθότερα , «©^β ·· Λχολκθβς *

- - - ΐί'£ίδαθ» 7ο δώΙ'7?ρο> ΈίΤληνό - Λατινίςί £# βνβΊ το*

μο/ς «ς φιίλ. ί>ττο τα Αιμιλία Ιΐορ» ο» ΚοΤ&ανία τψ 1619·

^Εοι^α &ε$%κοτ\ Ε'^ηνο-Αατινις-ι | β'ξδδβθ» νζτ^ Λ«-

$0λρ» τ» Κ^Γβε/» ο* Καυνταβ&γία ^ τφ 1705· °* τ&«(Γ*ν

τομο/ς £ίς φείλ. Τύποις Α'ίια^αμαΐχοΊς . Ο' Κνς-ί&ος 1$

Ίαυτρ τγ ϊκΙοοή ίλαβΐ μίγάλας Ιλΐγχας ·ϋζ£ τψ Κς/χι-

**? , μ' βλοι» τ»τ« &ρβΑ μ ορθότερα *) η ά&τη . ( « )

Page 282: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

2 7%

ΗΗΗΗΑΔΙΙΠ, '

Τ 2, Ε Τ Ζ Η 2.

ακόμη ττβ 1 1 8^·

ΪΆ»α»*Η; ό Τ£βτ£»ς Τρ^μματιχος πί£,ίφ»μος » χχιρντχ , ί'^ιρ

»Μ*θΐ) ΚννςαΛτιναπόλει , Ο' πατάρια Μιχαήλ χαλίίμεκ>$

Ιδ&χι μίγαλίω φρο<τοχΙ/Ά '/ρ το χρίος τα δ/α τ&ϋ ««4τρο-> .

φώχ>' «< , «ςτ/ς μι» ·ς>«δο'μο*σ; όζοΊΐων «νρ· τ«ς πλέον ττι-

ττα/δόί/μς/ίίς δ/δα(Γκαλ8ς , χ) τταρί δωκί τον υο'ν τα εϊς αοηςί

« οποίος ο/α η οΆιόΐζίον Μ «Όος » ^«οορ -φ ν«χ«Γ$» ττ«/<-

7ΓΤ<ρ ίΧΗ ιϋζ ηλικίας τ* ^ ϊ^χρα7»ς $γοί$η απαιτώ* τα»

μαδϊΐμα'τΐύΡ . Η' πολνμα^ΗΧ τίτα τα αβρός ιχτηρϊτο. $

μίχ& ης Ε'βραιχης , ΧαλΒα/χ»ζ 2&λ(κτν . Ο' Σο^ρΛ-

Φ&ς μας «ααΐ&αζί τΐιύ ΪΙοιατικΙα) , Ρ'»τΒ£4χί«) ^ ηχ ϊς-α&ίΜι

Τία»μ»τθ}αι> , ^ φιλοσοφία» μ} τοτην Κτ^μΐλΉχ» , κ) όί,τιτ

αχολχ&ίαν , &>5Έ ο» π/ς α-ν^γρχμμαοΊ τ»τα φαίπταΛ

μία ττο^α ίχηταμίνα πολυμά§&χ , αΑ' ς* τπ^'τω $ ^/'α.

μιγαλη ματαιοτης , άλαζονία ^α) καταψρόννιτις όναιτία*

τ^ΰ α^ων πίπουΰάμζέφν . Ε<; ποοΊια δί «λ/χ/α» ί?>θα«

δε* μας «?α/ γνα&όν . Τ«π> μόνον μας ψαυ/εράνει 6 /δ/ος^

|τ< βκ«πν ^ο»^ ναότίρος ίκϊ "£η? Μ/^αιΙλ π/' ,

2 ν γ γ § α μ μ α τ ά,

Ε'χ Σ^ραμμαπ.)»- Μ Ίζίτζ* πο^ά ολίγοι 6ξ$ό$ιι-

β"α» φ§? λ τί>ν« , τα δ« λοι%ά κ^ίλιπον ,

Α'« Α'^Λ^βε/β" μν$ολογιχαΐ , ςυοΊχαζ , κ) νί$Ίχχί « Αο-

τα< βίτιι» θ3 πμμάχιον^ %% τ$ (Χμη&κάν, ά^ηγο^αρ , 7»{

όποια; Όρος τΐω Βατίλιαταχ ΕΪρήνΙυυ 6γρα·\.α> .

Β'. Υπόμνημα , Μ70/ χάλια, «ς τον ΥίσίοΙον.

Τ'. Χπίμνιμα , μιρ< ^ολ/α β'ς τοί Λνχόφρανα ,

Page 283: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Ζ Η ΤΩ, υ 85- 279

Δ. Χιλιαΰίς , «το/ ΫςόξΛχίί βίβλο;. Ύχίό &ιναι το ό^α/-

ρ?7ον Σύγγραμμα » Τ£ΐτ£» «ς ?"/;£*? 5Τβ?ι/τ/««ς ^-ε^ραικ-

μινορ , το οποίον ο-υΜίτατοα "&το ΐζακοοΊας ΐζηκοντα Ι'ς-ο-

&&ς , ?χ τ^° οποίων οά ίίζνικοντα ιχάθηοΌν ίτι «ς το* κα«-

ρβ» 7» /δ'« . Τ5το 7ο "Σύγγραμμα έινια κυρίως μία ΐζήγη-

αις τυ>» ΰΰιςολων 7* («) , ό* αΓς ©^χλ«^ταί » τταλαυια Γ-

ζοξία , » Μυδρλβγία , χ) Φιλοιτοφία .

Ε'•» ί ?■«■ ϊ < ί.

ΪλοΛή Τζίτζ» Α'ΤϋνγΟΖίχ* Μυθολογία*}, Φυτικού, κ)

Η'^/χα* ό^ίδοθ»(Γ«ιτ ι^ ϊβ Μορί^/'» έ* ΑχπτΙα, ί$ Πα-

ς/,σ-ίων τ&Γ ι6ι6. «ς 8• ,

Χ/λ/α'δίς, «70/ Γγ0&<χη Β/'/3λρ; ό^βδοθ» £ν Βατ/λίΛ τ&Γ

1 546• **ί ί^Λιίτ »

Εντ/ δί κ} ά* τ^Γ σώματι τ^β Ε^Ιών» ΧΙοιηταν ς* Γ**

^'/3ρ»ι τ&ί" 1 6 14» ο* το'μω /3'. ο-ιλ, 274•

; ΗΗΗΗΔΔΙΪ.

Θ Ε Ο Δ Π Ρ Ο Σ.

, £%*} ακόμη τω 1 1 92.

\9ίό$ύΐροζ ο Βαλο-αμών Βγοννή$η Ιν Κωνς-αβτινχπόλει' ,

χρνματίίτας Διάκονος της μιγάλγις Έ'κκλησ-ιας , Νομοφΰ•

λαξ , ^ Χαρτϋφύλαξ ' %πατα δβ <!<φαχει&£πι κ) Π«τ£*α'ρ»

^«ς 7»ς Αντιοχείας, αΛ. «ς τβ7ο «^ίΓΚ^ί, δ/ο'τ/ χατ' ΐκεί~

νας -κς κ&ιρύς «' Αντιόχεια ντον λ}ζζο τίω ςζασ-ίουν τ^Γ Λ«-

τίνων , δ/ο χ) ϊμα>α> &> Κανζ-αυντίναπόλα ΐτνχοίζατ , Οί^ί

(β) ΑιΓτα/ αί ιτ/Γβλβκ ίί^' ίφιαιιοα» «χόμιι <Γ<« νδ τι/»*.

<

Page 284: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΐ8θ 0ΕΟΔΛΡΟΪ.

ΜΜ ν&ίμίοΛ αϊλίω &^κ<τιν 'ίχομ^μ . α'^>α μόνον €16 η σας

συγχ.ιχνμ%*ζ , 5$ 'άζοχ&μ%ας άς ΰιαφόρχς αμφιβολίας ,

&ίς-ί τ/^«; ϊ3^ Κ&τιχ,ων 5ίλαο~ιν , ογ/ ϋττίρ;^ ίΐς χ) ο

αι^τες ο Ζωναράς, 'ίχων κ) ητο το %7ά§ίτον .

Συγγράμματα και Ε'&ς)03εις .

Τα εγγράμματα -ήτα σιΐϋίζανταχ "&π> Κανόνας Ε'χ-

χλ«σ•/ας-/«ίίς , $ "&ΓΒ Ε'ρμίυυείας βίς »ς Καίόνας 7$ άγ'ιαν

Χυυυοο'ων , » όττο7α ο^ίδο'θχίταν π) -Σ^ιϋπν έ* Α»τίτ/ί£ φ

Τίαζικτίων τ&Γ ι6ιο. «ς φό^ον , κ) ον Ο'ζονία 7&Γ 1671.

ΗΗΗΗΔΔΠΙ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.

Ε"^ ακόμη τώ 1 1 94•

Εϋζ-αθ/Ος ο πολύμαΒί^ατός , πατ^χ Αχέ τΐιυ Κανςα•

τινίπολιν . Κατ «ρ^ας «τγρ Μονάχος ον τγ Μονγ τη &γ*

Φλωρα ' /χ^ π^τ» δ• ίημή9η Μάγιςρϊς τψ Ρητόρων , χ?

ίπβμοόως «χψμάτια"ΐ Διάκονος της μεγάλης ΕΆΐιλνκηας&ι-

%).τ$ ιΐ55• *π? • Ολίγον μ? ταύτα ϊκλίγβη Ε'πκηιοποζ

ίΡ/ί Μύρων τής Ανχ.ίας, άΤλά <αψο τη να αΛα1}ίχ$$ ίι>Έ"

πιο~χοπικόν τάτον 5ρονον , ξ& <ΰφο<?αγης η Βατιλιως Μ**

ια\ΐλ κ Κομνηνπ έγινί Μητροπολίτης τϋς ον &ίσταλονι^

Ε'«χλ»ο•/ας . Ούτος ©ξ/ τ&Γ Ιΐ8ό. ητνν πάρων &ς τίω Σι-

ΐΰ^ον τίυυ "ϋσο 7» ρ'»θο*7ΐ!ς Βαο-ιλίως ρυυυαχ5Η<ταυν '^ΓΑ

6ξάλ&-1ιν τϋς βλασφημίας κ^ » Θ«» τ* Μωα'μίθ, » β"

5το/α 7τ-'τ5 ςΐσεχώρητο* «ς τον χατνιχιτμον της Εκκλησιά

μας' ία 1$ 1185• ώ'ρβ$"ί ο Εότάδιος α> ΘίοταλονΊη ,

«αθ'^ χα/ροί» ο/ ΊΖΐΆίλοι Ιχυ^άισαχ ταύτίω τίω πάλιν

άτπΊ&ζίν είς άνας τώιί «ς τδί ΪΙοληικά φρόνητιν ώ Ν«

Χ

Page 285: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Ζ Η ΤΩ ιΐ94· 2§ι

Ι^αότιηά τ» , οι ω* όζαμίρωιτΐ τ!ω θΗε^σΊί χ) άπινί^ρω-

ττον ϋΰτωρ μχνίοΜ ν£ τ$ ΐγ·/.%τοίκ&>ι> τϊίς Πολιάς ταύτης '

•έ *»$ γλαφυραςτα ρηπρ&Λς , όξίψυγο* "Μπότας χείρας

άυτων , 70 οποίον ιγαίίτο 70 1194· Αν^&ϋ βίβααωτί-

■ ρ α* νάησ-ιν τ£ μί^αλ* α*δρ<5ς δον ιχομον ,

7ο νψίλμα. &ναχ τ$ τ?ίπαΛ&ά>ιι§μων η κοκρ* 7» , δ/ότ·/ «υ-

7Ρ/ μ»ίΐ <2?ρ/ 7Γβαοει&ς ίφροντιζον , μ» 1$ <}& ρ'^ί

τ^ίί 7Π7τ&Άά>·$>ων αίδρωί' , ϊ^Γ οποίον ^ »' δ/δ«(Πί3ί?ι/Λ ,

κ) » Β.ό^λ<Ρ/'λ ε^Λ» (πηφελις-άν] «ς ϊβι» κανονικό» βίο»

η χόσ-μχ . β

2 υ γ γ ρ οί μ μ α τ α.

Η' πολνμά&ΜΆ τ&τχ 7» α*δρώλ,; '&τοδ«χί'[;'ίΓΛί «ξ το οί-

$α}ατόν τ» Συγγραμμχ > δ)»λ» «ς ίπ?ς «ς τόν ϋ'μηρον Πλ-

ρί«/2<3λώές , μ!) «ς 70 <ϊ&ο «ς Διύνύσιον ·ην ΐΐίζ^ίίγατίΐύ ,

Λ-ί^' ^ οποίων ίΙώο·&μ$μ ςί§ί<τ&ζ ίν τομω Α'. <τίλ. 125·

^ ο~(λ. 3^9· Ε'*70^ «Λ** β Ε,νς-α$ιθζ βτ/Λϊ^Λ-φί Λ>λ«

ΰιάφορα , φ οποίων *δοί»'« «κόμ» ίφα^τ δ/β τκ

τυν» . Α'ποΰίϊ!ίχσ·ΐι> ιτι «- Λυ'τον ^ το Κ5£9"' ΐΓμηνίαυι ^}

ϊσ-μήνΐω Δραμχ ·\·ά>^ως , βπειδη τητο ««Ό* α^» τ/ι»ος «ρ-

^ο» Εύμα^/χ το 'όνομχ, το δί ^ανος Αιγύπτια , ος τ/ς $

μέγας Χοίρτοφύλαξ ΐ^»μάτιο-€. Τ«γο ά^ίδοθ» ο* δ;αφορ«<ς

7ϊ'/7·ο/ς , λΑ' >ί τ»ς Λ«4,Λί «κοΌτιςΐτίρ »' ας/Γ» .

ΗΗΗΗΔΔΙΙΙΙ.

I Λ Η Λ.

Πε£/ί ττ>ν 1204·

ϊ'βιίλ β ΐνο&ιχος , τί οποίου α&«? (ϊΰήα'&ς δα» ϊ-

χομφ; , ο-ΜΛί^ςα-φοι» Ι'ςοζίοα Χροηκίω , «V Λρ^ίς κόο-μοα

Page 286: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

α8ζ Ι . η Η Α,

μ*Χ& ί»? νδτο τ$ ΑΛτίιαν άλ&κηως τϋς ΙίωνςαΜτινονπο-

3»/» » Α'χροχολίτχ ο* 7&Γ σάματι της Βοζοχτίϊας •

ΗΗΗΗΔΔΠίΙΙ.

ΝΙΚΗΤΑΣ.

*

Λ'ττίθ. μ£ ΤΡ ΐ2.ο6.

Ν/χχ'τκς ο Α'κομινοίης «?ς ζ3^ Γγο^χ»»» 7»ς Βί/ζ«#Γ/^ί ,

ίιην ^γβ τ»ς Χώ^ας πολιάς της Φρι^/ας, ΜΓ/ς α^.ως ^η

Κο2λαατ44 ϊλί'γίπ' ος τις ί'ί'σί βτ/ αν «λθον «ς Κωνς-α»-

τινύπολιν % 07τα χ) αίιψάφη *ϋζτ5 τ» αΰίλφϊί αυτν Μιχχνλ

τ« ^ ϊ«ίτκ Μκτρα3•ολ/7« 7^ Α'θκ^ίϋ^ χνιμα,τίοπυπΌς («)!«

Ο' Νίχίΐ7α.ς ^ ταϋπ* ςί^κον τ»ς φρο*ή<ηως χ) πολυμΛ&βίχς

τη |τ/^»θ» μίγας Λογο&ίτνς , χ) δ/ο*χ»7»$ 7»ς Φιλιππου-

πόλβως -ώίο τ» ΒΛίτ/λίως Ι ταχκΐπ τ« Α'^β'λκ " β'ς δ? ήρ

Χί«ρον τί/ς -ώπί τ3^ Αχτίνων χλωσ-ιως 7»ς Κννς•ου^τινΗ7τό'

>ί«ί «νί)λθί («^ 7»ς συζόγχ κ) ^ τεχνα;;» αι/τ« «ς τ&«

Ν/χ«α» ι»ς Βι&υωίχς , όν» κ) άπ&Μί .

Ο' Ν/ΧΗ'τΚζ σιωί-χχ-^ί τΐω Χςοζ/,αβ τ$ Βχ<ηλίων τ«ς

Κ»<'5"α*τ/ί'»πο'λ66;ς , ^τιβ π* κούρο» τη Βχιτιλίως ϊαουίνου

τη ΚομίΉ/'ί* Μί'χε* Ε'ρ'ρ/χ» τ£ Βαλδκ'/ΐ'ίί , «; δβ'χΛ Τ/*«-

μ«7α• «τ/ δ* ^ &ΗΓχυραιτ τ»ς όρθοδόξϋ Π/Γία; ς» /3ί•

/3λ/Ό/ς Κγ'.

«ιλ. ι8ο. £ Μ'«* Ο'μιλία* «V «α Β*<«, ίτκ &'β*'ϊχιτ* *ί> Τ? «ί

Κβμ^ί^ΐΊκ Β//2λΐοθ»'χ|7 •

--.

Page 287: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 120$,

Ε' χ ^ 09· π 5·

Ν/«Μ»βί Α'χομίΐ&τχ ΤΖ,ωνιατχ ϊςοζΛ& ΧρΜ/χιί ά%ίΤ>όΒη

ΦραπΌί α> Κοκτιλία, ·π£ 1557· *Η βκί&Λτ'· ^ 'ίτι 7&Γ 1647·

ο* Π«6Λσ·/ο/ς, ο* τμ νάμβ,τι τϋς ΙΙυζαυττίΰος . Ο* $1 β'ρθβ-

§ο£ο; Θγια-α,υρδς αύτ* 6ζ$ό$η μόνον Αατ/^Γ/ Οί' 7*Σ; Β/·

ΗΗΗΗΔΔΠΙΙΙΙ,

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,

Πες/ το 1255·

Νικηφόρος ο Βλίμμι^Ης μας ^νατος , α$ «ς τ^Γ τγ*"

2Γοαδ4'μ^'Λ'ί' · Θεόδωρο; Λ«α-χαρης δ Κ&σ-ιλίβς τ»; Κβ^ξΌ*·*

τιναττόλεας 1\*<ρί<το» αυτήν ΐΐατ^άρχίλα , αύτνς μη

})ίχ$€Ϊς τϊιΔ ^ηφον ττχότΐ^^ εμανε μόνον με το μοναχικό*

%ϋμα, ο*%ίΙυμ%ον εχο» κ) το τνιζ ΐ'ερωιτνυύας αζίαιμα , θ£-

ης κατ άρχας ντον ϋς τ$ ζηλοτων τ«ς Α'νατΌλικνς Ε'κ*

%λϊΐοΊας, κ) οχοΛτΙος εκείνης ϊ5^ Αατίναν , τγις οποίας

^ ποΤ&α ο·αυυε'χα^$ ' μετέπειτα Ιε τ$ γνωμών τ«

Α^απ« &ίλ*ψι τίνες » ϊλΑΤ/νο<ρρ&»#ί , αύ'τ» »ί

γνώμη τ» Λ ^λ^'" > καθείς χ) 57θ2&αί , δαί 7ο

κύρος , Τ« σι/γίξάμματα τϋ'ζκ «*όι 7» ακο'λν$α ,1

Α'. Λσ^ο/ §εί<? 77-*£^ της εκπορ^ο-εας τ* «V* Π^ώ'/ί*""^ ·

Β'. Ε'5Γ<5"?λ»ι εγκύκλιος .

Page 288: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*?4 Ν. ί Κ Η Φ Ο Ρ Ο 2.

Ε' Χ $ β <Γ ί ϊ ζ*

Ν/ΧΜφο'ρ« Τίλιμμιβου ιηζ} της ίκτίορΑ,σίωί, «•* άγί&ο

Χίνάίματος , >£ εγκύκλιος %%ιςϋλη όξίδΰθυσ-αι» α*' 7θ7ς τ»

Α'/λατ/« Ο'ρ θβδο£ο/ς .

»••■ Ε'τηπιμΛ Κογιύς 5$ Φοτ/χκ; οςβδο3"»ί3"α* ί* Αί^»-

*# τόΰ ι6ο5• α'ί 8. *) ο* Λ?φ'£ *¥ *775*

ΗΗΗΗΔΔΔ.

ΑΚΡΟΠΟΛίΤΗ^

* ιωργιβς ο Αχροχολινίς χάτήγέπ ό£ %πια•»μχ γζχύς τΐζ

"Κων^ω/τιραπόλίως , Ιϊυγγζνϊίς ων χ) μ*} τκς βασιλικής $α•

μιλιάς. Εγα/ηδη τω Ι22θ. ο~ωνίξ/ω Ιτ«, Λ έποΐόρ 4

•Κατνρ αυτά. ο» τη -νίζστί 7^ Καντινών αλώνει τϊίς Κων-

ς-αχτινχπ6λ?ως *<ρ ΰ(κάτω 'ίκτφ τϊις ηλικίας άύΐΗ ^ \?εί~

λϋι εις τΐώ Ν'/«αίί«' , 'ΰττα ο βά&ιλ&ς Δούκας εϊχι το*

5ρον6» άυτΒ ^ ύςις χ) ιΰίΰχοΊΙι μόνος1 τ# . ην νίον Τίώργιοϊ

ϊ&όννζ ίπτη 7τ?; μχ^νισ&ις •■ Ε*χων δί &Ητήο*&ορ νην βαρό-»

χώρηο-έ τίσον εις ανίας , ας•» ^ Αί/Ίχ» ΙίΑρί-φ'* *« Η'-

λία ια^/ί^Λ-\.ί σαφώς εις τΐώ Βχσ-ίλιστχρ Έ'ιρήνΙωί Ο'

Τίώργιος $}. πινιά βτιμ»$η μιγάλως νώα τ»ς βαηλικίζ

αύλϋς , χ) ΐς-έΐλ^ή εις διαφοράς <αφιο-β&ίας , τάς όποίαζ μξ}

Τίόξης "ϊντοπλίβ-χς ,- νζιώδη τ5 άζίώμαης τ5 μίγχ'λα Αο-

}.οθ67». Πδ£>ί δ? το 12,74• «να'λθ» ι^ο τ» Μ/^«λ Πα-

λοαολογχ εις π Λιόν^ &ς τίω ίχά ο•:*υχ&ροι8&σ•αρ Λα-

τινικί/ν Σαΰοΰΰν, οπα ως ϊκ μ/ρκς τ» βατιλίωςτα ώμο•

λόγγσθι> - ά\.ά%1ί) τω) Ρωμαϊκά Ε'κκλητ/α* , τώϋ οποία»

ταύτίιυ ομολογία» ως οίαΛτία» τ»ς αγίας μας Ε'κκληο-ίΛς

» ο* Κανς-αντιναττόλει ΣνΛΰΰος τω) α7Τίρρι•\.ο? . Αν«'θα«••β

Page 289: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ ,Τβ . ζΗ

7ψ» 12.32. ολίγον τι φροτιάπρα "^ττο. ην βαο-ιλία. Μιχχηλ

2 ν γ γ ρ μ μ- α τ α. .

Η' πολνμαί$ει& τη Α'χροπολίτν ΐηματν μεγάλας εις

«V καιρόν τα , Η' Φυσντοί η* ηΰ^ββά^ίτα^ μί τίω τ« Α'<»>

ςοήλ^ς , κ) » βιολογία τα μ» τΐχχ) τ» Πλάτωνος, 'μ ϊ^Γ β-

! ττο'ιων «κόμη ι$ο* #·^0 «φα»* ^ τ» τι;»-» «μ>) μορσι» η

Χβοηχτϊ Συγγραφή αυτί:, ϋτις αρχιται *&π> τϊς ώτον

Αχτίνων άλώο-ίως της ΚωνςαΑτινχ7ϊόλε<ί>ς , μ*-Χ°-λ τ«.

βαο-ιλίως Μιχανλ τ» ΙΙαλίΜολό^-» .

Ε' κ <Γ ο (Γ ε ι ς .

Γεωργίου Αογο&έοΌν Α'κροσζοίλίαΌν , Χρ9;7χ>? ΊΖνγ*

ΗΗΗΗΔΔΔΙ.

I α Α Ν Ν Η Σ. -

Προ τ£ 1300.

*4>α/)»τ$ ίί^ς %ντιν»ς Ζαχα&α 1*1° ί ο* Κα>νςωιτινα7τόλ€4 ,

ί>ΐνς μαΪ2ύύΐι τίίχ) τΐχι/υυ τ« ττα^ός τ» , έ<ιερο^ωριιιτα> «ς τα

βασίλεια άζίύ>$&ς. νττο τη παλαί* Α'ν^ρονίχα τη βατι-

λίας τας αξίας τα Α\τναζ}χ » οποία» 'ίΰίΰον » Αυλ>ι

«ς μί-γάλας Ια^χς . ΟΕπς λοιπόν ϊςά$ν 6 'ίχαπς

Ιατρός τ$ Γραικών , οξ-/ς ϊλ««^α/ άρετγ ^ μα$ήο~&

(ϊς ίχείνας τχς Ιυςυχί<?άτχς χιόνας , χαθ' *ς χ' ]?'&μχϊχ»

βασιλεία ϊχλον&π (σ-ωηςυιχως η έζωποΑχως . Ε*

(τνγίζβμμάταν τύτα πο7λα πα^τ^ρνα-ην οϊ μιταγν/ίπροι ,

Page 290: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΐ86 ί η Α Ν Ν Η Σ .

χ) ιυρον αυτά άληΖίςατα , χ*$ως π» •χ> » πι&μΛφη **

χτυπίμα-πς τΙς καρδίας , με&κάί τίνα καθαρτικά τ«ς *0/-

λ/ας, 6.'ς « Καάί/Λ, » Μ«Λ-β, η 2α>αμιχ» , ^ ο'ρ/ώ»»

»ί ^ρί»<Ρ/ς ΐνις Α'πος-χξΐως άυτάν δ<α τϋ υϊατος απν <ϋί %ρή*

«•« ,τοώ μίταζό ■?$ Τραχιών .

Συγγράμματα.

Ε'* τ$ ^ν^χμμάτων τ« Ϋωαίνου μόνον <Άα ΐββοΌ'Β*

Ε'/λκπΓ/ δ/α τ» Τύττα , ΐΙ(?} Έ,'νιρ^αν &Ιγ$αφό'μ%>ο» ,

<ι# ΪΙα&σΙοις τω Ι$57* «ί 8* Τύ* ^ λ«'#« #£«$βθ»3Όΐ>

μό/Όν ΑατινιςΙ , ϊ» σζτοΓα ΐ^ίγράφοντχί , Α. Ιϊίιπ ίερίΡΐΜ

<!β ΙΓππΐί, Β'. ϋί πΐΒώοιΙο ««Ιίίιάί ΙΛΗ VI. Ταύτα ^τα βι

βλία ")&τΌπλ*<ην οί ς*75λ«ς «εραχτίκον ϊατ&χίρ <Τυςν\μα ,

δ/α 7Β οττο/ίί 'β^ίΛαλ^ταχ β<το/ τ^ί ομαγ&ων . ϊτυχί νά

ϊχωα-ιν αύΐά «' Α'ντιχάφοίς ύς το Ε'&ΗΜον $ ί'βί ?« <Λ«

φάο-ωνιρ «ς 7ϋ Γο/οξ #

ΗΗΗΗΔΔΔΠ,

Ν ί Κ Ο Α Α Ο Σ.

Π/30 Τ« Ι^ΟΙ*

Ν/«ολαοζ ο Μι/ρε^οί* ΑΆίξαιώ&νβ'; ϊαί•ρσ$ κ) ίίλώ«(/ί$

τ^ Γραι«&!ί τ» ΐ5τε «α/ρΐί Γ«'|ρ3ς «ν . Έ>νχομζ# '&τβ τ^ην

•τβν ϊαψον ο? ο-ΰγγραμμα πίζ). 2ντ&έ(τεΰόι τ$ ΐατν

χων , «ς ηαταρα'κονπΧ οκτώ τμήματα , οιί οί$ &&&κόνταί

χαί τίνες %ϋο•&οαιμόνΙ*ι πι&πλεγμ^ίοα < Τ»™ 4ο Χΰγ^αμ'

μα όξάό$» τω Ι54-1 » °* Βίίαί^βορν , «{ 4» >£ ** &*"

βνλί'α τ«3 1549* κ5 Φ^«

Page 291: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

2&7

ι^ 1 ■ - % .

ί

ΗΗΗΗΔΔΔΠΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Πί& το 130Η.

1 αίργίόζ'ο ϊίαχυμεραζ ίγ&η$ιι «ς Νίκαια» *φϊΐ$ϊ) χλ-

ΐα^όμ\οί, απ' έχήνας της φαμίλιας τ$ Τραι.κων^ αχ οπώοΐ

χατίφυγαν εκεί νς π» χαιρόν *γζ ύπο ΑατίνωΡ αλώ

σεως τ»ς Κωας·α»ΐηνα7ΐόλεως . Τω ΙΘ'. ίτ« τ»ς κ'λ/Ηί *ί

ο Γεώργιος νζπτρέ-\,ας «ς Κωνςαντιιουπολιν , οίίϋο* τ?ς

φροαάύ-βωςνί χ) <ηφοκοπ>\ς ϊτιμάδη μπάλας ύΐίο η Βανίλιας

Μιχαήλ τί£ Κόμη»1* , χ) τκ Τίαλαχολό^Ή > χ) ύτο τίς Βχ-

ϋλαβτίας' Ζιόΐι ΐκ μεϊ> τνς Ε'κκλααη'ας έλαβε ίο αξίωμα τ«

Δ/κχοί», *·« ϊίρϋμρήμορος , κ) τ* ΠρΛχρχδήί»· «λ τμ5 Β«-

ΟΊλιχΧς Αύλης<) »» τ* Διχαιοφΰλαχος . Ούτος οναντιάΒη

μεγάλας δ/α τώ*/ ίετί μελ*τα>μ%11/Μ Έιυ;ο%ον -πεζ) ης &>ώ-

σεως τ$ Έ.'κχ.λϊΐ<Τια>ν . Π&'ι? 'όμως α.7τί$αΛΖ» α*κόμη $ο£ μαζ

νιναχ ·γνωςόν* τϊίτο μόνύν ϊζ&ρομς» οτι 'ίζη ακόμα μίχΖΙ

»5 134°· νανΐζ}.α ϊης .

Συγγράμματα.

Ο' Γί&ρ^/ός ίκδύτβς *?$ τίχ» ΦιλοσΌφΙαν ^ χ) μ«λί-

ξΤ4 «ς Α'ζ^Γβϊϊλ/χίί^ , όποια* £ 5ΤΛρ«ίρΛβ·6

ίορ 'όλίω ) Ιήτις &£ίο·χ.εται ο* Α'ντιγράφοις &ς ^φορνς Β<-

βλιοΒάκας * β« τ»? «ποίαξ Έ'Τ&Ιαιίς-ί ίΐδΰ* ακόμα ά^-ίδοθ»

^ 7* τύπα* Α'» Ε'3Πίϋμ>ί Αθ3>/χ?ς ι» Α'&ς-οτε'λνς . Β'. 1-

ζ-ο&ία Βυ£«τ«Ίί , ο* I Γ'. βψλΐϋις , ο* »ϊ Όραγματ&ετΑΐ

τ$ πολιτικών συμβεβ·ΛΚ9των ~)χπο νίς γονηα-εως Α'ί>-

δρβ^/χ» « ΠΛλα/ολβ^», «7ρ/ "&π> ?» 1258 , μεχ& η ΐ^θΖ9

σατηΖΑΧ β»; · Το νρ»; τανττ/ς ϊς-ο&ίας έϊνχι τΐχνικόν , *)

Page 292: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

288 ΓΕΩΡΓΙΟΣ,1

ξ& ητο (ίς πο&ά μ$ρα σχοτΗνόν . Γ'. Παράφρασις ά•

Διονύσιο» ην Α ρΜπαγι τί/Μ . Δ'. πί& -ης Έ,'κπΰρ&ιηίΰΖ

η αγία Ώνάίμαης . Ε'. ΤΙί^^αίρη της Εκκλησίας της οΐ-

γίας Σοφίας.

Ε* χ $ β «τ € ι ς ,

'Γε<Χ>ργΙ(Ά) Παχυμέρη* Ε'/Πτομ» ΑογικΫΐζ, ά%$1ό&η

Έ.'ϊ&Ι'Χ/ΐη α> ΤΙαζ/,σΙοις 7&Γ 1 54^• "? 8. Ά/ ί» Οζονία. π/

ι666. ίΐζ 8. ΈΪΆννο-Αατ.

— Υς-οξ^α Χρο^/κ« Α'νΰρονι'χν τ» ΠΛλαίολε^κ , ό£ί§ο•

θ» ς* Ρ'λ^μ 7&Γ , ι666. «'ί φιίλ. κ) τκΓ, 1669. αάη&ι.

- -- ΙΙαραφρασις Διονυσία τϋ Αρ&οπαγίτν. Ζχ'τ. ο» »'τ^.Πί&ί τ»ς Ε'κ/Γβρίίί,νίώ)!: τ* άγια ΪΙν&ματος , ό^δδίθ«

ο» τοί"; » ΑΤ&ατί* Οίρ^οΙόζπς .

--- Πί£/^ζ«ί») 7» Ν*« 7»ς αγίας "Σοφίας όζώόδη , ς* τ»

Ν/«»φορ» Γρχ^ορ^ Βυζαιτινί! 1?ο°ία .

ΗΗΗΗΔΔΔΙΙΙΙ.

Θ α Μ Α Σ.

ΊΙίζϊ το 1327•

νΛ»μ«ξ ο Μ«3//5•ρος, ο μΐπρομα&είς οία η Μίί'α^/κί

βήματος ΘιόΙχλος , .«το* Γραμματικός ιφ ΡΉ'τωρ , Μα><-

ς-ρσς >£ Χαρτο?>ολα£ ά> Κα>νς-αυ/τινχ7Γθ'λει , «ς «ς %>όνονς

ΑρορονίΧΗ το Βασιλέως . Μβτα ταύτη καταλιπών πάτα» χ.ο•

ο-μικίο) *ζϊ<η βηήίλ&ον «'; 7ϋ μονατή&ον , ο^•» £ δοίΐ'ϋ-

σ« 70 νζπιλοιπον τϋς ζωνς αντί ς* ίσιότητι ^ %ικχιοσυίχη ,

χΛταλ/^-ή!* τκ ίττόμ^ιχ Συγγράμματα .

Α . Κατά άλφάβηπν ονομάτων Αττικών Έ'κλογχί .

Β . Ε γκουμιο» (ϊς Γρηγό&ον τνν Θίολόγορ •

Γ. Αογας κατάρας Ε'γκωμιας-ικ&ς .

Page 293: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΠΕΡΙ ΤΟ 1327• ' ι&9

Δ'. ϋττιτΰλοά , Η'.

£'. Ίύς βίίίζ Π/ί•δᣫ1_Ει/£ο•/ίΐί , ^ Α.'&<?οφΜ*ς ;

Ε' ϊ ί Ο (Γ Π ί . '

- Θωμά . ΟΌν Μαγίσα-ρον , Ε'χλο^-Λί Κττικων ονομί-

Ίταΐ', ύξίΙόδνΗΓα» α> Ράμμ τ&Γ ι$ιγ.: εις 8• Εντ/ έ*> Λ»>-

Ιόνφ ϊ&Γ 1757• ^* &«γ/ τόμοις εις 8. <®^ί τ&Γ Βλ* δ?ρ

Ε ύκ , μ.Βτα άφορων σγ\μα&σ•ίων χ) *α^^.τη<ιγί<τίων ττοΤλ&ρ

Κ&τιχ,άρ , ■$ α'ύνι 'ίςιν κ' «ε^ςΉ .

Θίοδ*λ* Μοναχϋ , Εγκώμια *; Ε'πις-ολβά <%3ο$>ι<τα»

ΗΗΗΗΔΔΔΠ-

φ Ι Λ Η Σ.

Π/οο τ» 132,1.

«Ιαίίίίΐλ Φ/λ»ζ ό£ Ε'φίσου , ί^β «ς τ-)»» ικαρομ Μιχαήλ

Παλί«ολθ}Ή » ποτέρου . Ούτος «"ΚΛί^α-φο* ο* Πο/«α«

5Γ?ς^ Ζώ;Λ)ρ ιδιότητος «ς Ι'αμβικύς ϊίχχζ » το όποιον ΐξι-

ΙοθΜ 7ο Έγοότΰν ο» Βονιτία τ&Γ 1533* **ί 8. ^ έν Τρα7«Λτ*ι

•π/ Ι73°* ^'ί 4• "ώ"* •* Π«ί/3. >£ £*\7$Γ νάματι τ^Γ Πο/ιι-

τώί' . Ε'τ/ δί σ-υχιί^χ^ί ^μ Πί£^ ϋαυτίλα , ^ί «'^α τ/ρά

ποιήματα, τα οποίοι. <£ζ}α•ϋοντΛΐ έ* 75Γ νήματι Τ& ΪΙαιη*

76>^, $ 4* «^νθ/5 ΰααχτίίρμνίΛ*

Τ. II.

Page 294: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

290

ΗΗΗΗΔΔΔΠΙ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.

Ε"ζτ} ακόμη τω 1341•

Νικηφόρος Κάί&ις-ος ο "Ξ.αι>§οπνλος > εις νν τψ Υςο&κων ,

ός τις ΰχμαζον εις τον καιρόν 7» Βατιλίως ϊωα*νν η Κλ-

τχΛοζίυυΐί * <τυυυ»2ζοι•\.ϊ μίαν ΐχ.κλησ•:ας•ιχΙιιϊ Χτο&οΛ εις δί-

χΛοκτω Βιβλία, σνυυάζας άυτίω ϊκ τ^ί παλαιών ικκληοπα•

ςιγ.ων Έ,νγ^ζαφίων , τΐυίϊ όποίοΜ 6<ζϊφό<τφερί Όψος Α ν&ρόνικο»

τον \\αλαχολίγον . Ούτος άπγιλανσί μ$μ τ'ΐιυ φημίω δ/α π

ά'γ&>ίς &} χαΤ^ωπισμοίον υφός τα , δο* ΪΌ>ρό(πζα> ομάς η

ία Ύπνφίγγ της κατηγορίας , τας οποίας ΰιζχίως <Βροο~α-

πησ-ι Όφος αυτόν οι Κξ/τικοι $$ ης μυχούς ης όποιας

οΐίτείλιξαι εϊς τίώ ϊς-ο&αν τα . Ε'κτές ταύτης , 0Ίχαΐ•)2ϊ\ζ9

ίτι Κατάλογον τψ' Βανιλιών τ»ς Κωνς-ωιτιναπολβως ' ΙΛ•

ρον τψ Ώατ&ίαρχάν , 'ίτΐρον τψ αγίων ΤΙατΐραν, >£ %τίρον

τψ Ύ1μνο•^άφων της Εκκλησίας. Σωϋοπτικία) νυχ)θ\ιν τψ

Αγίων κ χρόνα . ΕνχΙω τϋς έξομολογήτιας, χ)Ε'πιτομΙω

άγιας Γραφϊίς .

/ Ε* ζ <$ ό <τ * ι ς.

ί^ιχαφόρα ΚαΤλ/ς-ν π Έαυν^οπέλχ Εκκλησίας: Γ«τ*β/«ί

Βιβλία Ι Η'. ίζίΐό^κτα» Ιν ^υα-ι τόμοις ον Λατετία τψ Πλ-

&ο*/ων τ&Γ 1630.

Κατάλογος των σαοτιλίων κ) ΐϊατ&αρχων νίς Κωνςαιτί-

ναπόλίως ο* ϊάμβοις ϊξί?>ό5ϊΐ<ται> μ? τψ Κτήχαμμάτων Θίο-

δώίρκ » ΤίροΙρόμα ο* Βανίλια τά 1$ΐ6. εις 8. Ο'μοΊα;

*} τα λοιπά «&α ίζίΐό^ϊΐνουι αύπδι ς* τ§Γ ίΐίω τάχα .

Page 295: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ζ^ί

ΗΗΗΗΔΔΔΠΙΙ.

Ν Η Λ Ο Σ.

Μεια το 1341•

™ νίλας 6 Καββάσιλας Α'ρχιεπίσκοπός Θεσσαλονίκης η* >

Χ) ε ζ» εις ην καιρόν ϊωαυννχ τα Καπχκοζίυυχ , τκ οποία τά

σορίζάμμαια συγχέονται μΡ τψ τα Ν.κολα'χ Καββάσιλα .

Ούτος συνεγια\ε πεζ} της αρχής η Υΐάπα , >£ πεζ) νίς αίτιας

τα %ισματος των ούο Εκκλησιών , τα όποια εζεΰΰ&ησαυν ορ

Α'νοβεργίαί τ&Γ ΐ6θδ. >£ ο* Ααγίόνω τω ΐ6^$. άς 4•

ΗΗΗΗΔΛΔΠΙΙΙ.

■ < ΒΑΡΛΑΑΜ.

Α'ΐϊ-ε'θαί'δ ττ^ 1348.

Εχρλαάμ Μονάχος ο Καλαβρος , ίχ ί'κ. τ» τάγματος τ» α

γία Βασιλεία . Οδπς εκ νεαραςτα ηλικίας έκδοτος ην εις

τίια αατχδίιυ των μαθημάτων , λ) μάλις-α εις τΐω Θεολογία» ,

Φιλοσοφία* , Μα^ηματικίω , λ) Ας-ρονομίαΜ , χ) ατιχον 7»'-

ϊωχ ζωί» Μαθημάτων άπνιλ&ο» εις Αιτωλία* , κ) «ς Θίατα-

λονίκίω. Μετά ττιυτα ο*ε το 1 3^7• άττιλ^ων ολ> ΚωνςΌντινχ•

πολα , "ζεροσ-ίκο^Μθ»! «ς ϊωαυννην ην ΚατακοζΙνυον τον ηγχ-

παμ^ίον τα Βασιλέως Α'νΰρονίκα τα ί-ίωτερ» , «ς π>;> οποίον

Αρων υπεράασισιν , ^ί£ι μ/α* αρκετίω Βιβλιο^νικΙλυ , ο^;/

μόνον εγκρατής ε γηον απάντων των Ε πιςαμων , ^ ι»ς Θίο-

λογίας, άΑα τ^ 133 '• £ Η'^'μ^ος άπίκατίςν 7»; Μβί-ίς

Τ 2

Page 296: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

"

292. ΒΑΡΛΑΑΜ.

*» αγία ΤΙνάίματος . Μ' όλον τϊίτΌ « μίγάλαια φια/ΐασ/α

χ) Μ •ζρ/'ος »ς Γρεοχ»; κατκ?»ρ5ίΊΐίΓ/ς , ίβίαταρ αΰτυν νχ χ\{.

«η» τώ*> Κί^ς-αίτ/ί'ϋ'ζΓολ/ΐ' , )£ ^α καϊη^ιί^ί» «; Θιαταλονίκίιν

Όπα -πάλιν πΐζι ή> ι 53^• "Ρλ*10"6 "*? φιλονικίας τα , χ3

των Μονάχων τ» Ονρ»ς 7» Ανθα»«ος^ ο'ί τινΐς ©«/7ο ι?4Γ«

ο•ινυα.5ροίσ•Μτες μια* 'Σνωο'οΌϊ χ,ατζκζΑνοίν άυτον , δ/α το ο-

^ϋ/ον ό Βαρλαάμ λι//ζ•Η3•«ς μιγάλας , άφήσ~ας τίω Έ,%Λ'

Ϊλ , απνιλ^ζρ οπίσα εις Ιταλία» ιορο'ζ τον Βασιλέα τν

Ήιαπολίως Ρομπίρτον , ό'ς τ/ς τιβ παρίΰωχϊ τΐα) '6%ις•α.τ'ιβ»

της Βιβλιοθήκης τβ , $ πίτε ο Βαρλαάμ α*αδ?_^θ«ς ττβ'λ,ο

τη: δόγματα της Αατφιχνς Έκκλ^ίτίας , άπίΐείϊζ* Ιχνη*

*χ!σρον ασζνΛον των Γραζχαίι' , συγγρά\ας άπειρα, χαθ'»-

μα* ' δ/ο £ Κλήμης ό ς. ΐτίμαο-αι αΰπν μβ τίκί Ε'/Γ/ιπο

#•&υ » Γίραχ/» ο* τ^ Νία57-ολ«,

Συγγραμματ α;

Τα δ/α τβί τιί/ϊ-ου βχδίδομ^'β συγγράμματα η,'^ «^

π) ί7τομ$μα .

Α'. Α'ε/θμκτ/χα , χ) Α'λγίβραϊκά βιβλία γ'.

Β . Η θ•/χα .

Γ'• Πί£*ν τνΐς τί Πάνα αρ^ίί .

Δ'. Λο>ό/ δί/Ό α?ξ/ είάσ-ίως των Ε'χχλΗΡία'ν ,

Ε . Ε πις-ολαά .

ξ-'. Α'πόΰείξις πίζ) τ«ς ί%ΤΤορ&9Κ»$ » α^/« Τίν&μν

ης, τχχ οποϊα <ϊξίΙόδη<Γα» ο* τα7ς Βιβλ/οδνκχΛζ ϊώ Η**

τορ&ί' •

Page 297: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

293

-

ΗΗΗΗΔΔΔΠΙΠΙ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ενζϊ) ύκόμη ττδ 1351·

Ϊ^Ρ>»>οβ/ος ο ΤΙχλαμας ζ% Α'α·/*ς &χϋ το ^ονο; ' χαταλι* ,

νιων δέ ττχτχς τάς βασιλ/κας τιμχς μΡ ΰνο άΰίλφων αν-

τ» > ατπλΒων £α 7^Γ θ"ρ« τ* /ίκαρος , τον μονχ^ΐΆον ηοατά·

σαπ βίον . ΐΑιτα ταύτα ϊζ» άτζητικως εις Βί'ρρ'σ/α» ^ «ς

θιατχλονίκΐω , «ως *ο Βαρλαάμ ΐκινικη τον τ^Μί^α-

Λ;βΜ> ττοΜμον . Ιϊΐ£* 7ο 1 347· ό Βαονλβϋς Κχτακοζί/.υος

η Πατ&άρχχ ϊιτηΰ&ίρου β'·φΜ<ρ/β*0# αύην Αρχαπίσκοπον

7»ς ©ίσϊχλανίκγις , μη δί^3·«ς δβ «απ* ο εκείαπ ΰιοιζηνις ,

β/Γίλθώ)^ «ς Ανιμνον άσυχχζορ . ΙΫτον πάρα» «ς τ»)»»

ΚΑ)νς·α#τιιήί7Γ0λρί ^ η Βαρλαάμ Σωυοΰον . ΑΥ/&ίίς «-

Συγγράμματα;

Ο' ΓρΗ^σδιίΟξ β'ΜΛί'^ρα^-ί 3τλί?7« 5^ Αχτίνων , £ι»λβΐ7>ΐ£

θερμότατος η όρθ» ΰόγμχτος της Α «-ατολ/κίίς Ε «λιι-

ο*<ας , τ»ν όττοΤα σ-Λ^τοί χ^ρο^άφοις ο» ταϊς Β,>3λ.ίθ-

$*χ.Άΐς 7» 0'ρ«ς ι» Κδωνας , μ?&κχ μόνον ιν τυ-

7τα ϊφβυνγι<ηυ> , ί'χδοθο*'τα ίν τοίΐε,Βφλιο$Ηκχι; τ$ ΙΙατί'ραιν .

Page 298: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

294

ΗΗΗΗΔΔΔΔ.

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΤΔΗΣ/

Ε"£*ί Λχόμη περί το 1 3 5 3-

ιμος ό Ώλορ&ιις Μονάχος »ν α> Κωρ<?αίτΐρχπολ« ,

&υ ταύτω ύί «] πίπΑΐΰΛ,μβόωρ π οιωνός τα , τοι· ό-

ποΊον Α'νΰρορικος ό Ώαλαιολόγος ίς-αλαν ως Όψ»α·βυν ας

ΒοίΗτίαβ τ&Γ 132.7· Μίτα Ίαιπα ίπαυκλδων «ς Κλμτο*-

τινιίπολιν §ζη ακόμη, μίχΖλ » 1 3 5 3*

Συγγράμματα,

Εν^βίφ Πλα»ΐίδίω $φορχ Συγγζρμμχτα , Γάλ

λους Εφόρων ΐτίρων α-υγ^ζχμμοίτωρ ^ μιταψρχτΗς , 6*χ

τ$ οποίαν τα ©ξ/ατοπρα ά^ο-καίτοα ζν αώτι^ξχφοίς ' τά

ικΙιΙομ^Λ εΐσ-ι τα ίπόμύτα .

Α'. Κκράλοαχ τίοχύ-ρα. Ό&ί τ» ς Εκ7τορ&ο~ίως η αγίου

Τίνέίμαης .

Β'. Λόγος εις τ»ς Αποτόλας ΤΙίτρον ^ ΤΙχυλον .

Γ'. Λόγος είς τ\χυ Θιόρωμον ττχφΐώ η "Σωνίρος ·

Δ'. Ε'πιχχμματα τ&χ β'ς ην Ναοί» τκ «>/» ΑΥδρ/«.

Ε'. Β/ος Αίατάπα Μ£3·σ/ , ^ οποίων 'όρχ Ύόμα

ά. <πλ, Ι44· Ο' τ» Αΐνωπα βίος ίχ&ι πο^χ ολίγον το

αζ/οπιτον .

5"'· Σωΰαζις Α'ν$ολογίας Ε'^ηνικαν Ε πιγραμμάτων .

Ζ . Κάτωνος δ/ςννα ή&ιχά' .

Η'. Τίί βί^/κ Ανγνς-ι'να «ξ/ τ»5 β^/ας Τ&α&ς .

Page 299: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

/ , *95

* ΗΗΗΗΔΔΔΔΙ,

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Α Σ,

Ε'γεί'. τ$ ΐ295· βίττίθ. μ# *π> 1359*

Ν/χοιρορίς ό Τρηγοράς^ 77·«7&ίδΛ β^δ τ/ω Ηρ«'χλ«ο» τ*

110^7» . Ο' Πατ&ίαρλ»ίς ϊααίννς Τλυχος «δ/δα^α» αύπν την

Ρ ηπζ,ικίω , β §5 Θίόδδ/ρος ό Μβτνχίνις τίω Λ'ς-ρονομι'ουν ,

ΟΓ/ς ΰβζιον ννν 'ίχων , έκαμε μεγάλας Όραόΰνς εις αΰτίμ} ,

$ φ,'ορτίφ 7Κ ϊΐ£%Λ δ/' «ί;7»ς ζΓίρας ε^ίοχτιοτε , ^ οί'β-

λο» λ'τ« Α'νΰρόν/χος ο Παλαιολόγος μεγάλης αύτον ετίμνι-

<π , κ) το αξίωμα τκ Χοίρ^ί/λαχί; (λαβε. Μεττά πχΰ-

τα εις το/» χχιρον τ» Βαρλαάμ ττίε^λί^θείς »τος «ς

3Βτζ φιλονικίας τ£ ΒΛρλΛΛ,α κ) ΠαΛ«/ΐ{ά, ^εή μ'ολον οτι

νγαν!σ·&» μεγάλως τ* <®$άτχ , 6^6^-6 ?α κλε/σ-θίί

«ς φολαχ&ο ον τ!5 /δ/Λ Μο^ί βς «V εχαπίχει' ελά>$ερω~

£-«ς δί πάλιν της φυλαχνις , ετερεπε ναι ύαΰφίρφ ποΤ&άς

^υς-υχίας . Ε'ν τν<ηίτω ομως, χ) μ ολον οτι 'ίζγι μία» τοιχύ-

ιΐιμ %υςυ·%Λ ζ*>ίω , δο* ?λ«·φ8 » συγγζί-^,γ ττλάςα

νυγ^άμμαπι , ών νά χυ&άπρα εϊΰ~ι τά επόυ$μα -

Α'· ϊςοζία Βυζαντινή , «ς λ μ'. βιβλία , &τρ 7»ς οποίας

ετυπάΒ'ηο-αυ» μόνον τα κδ'. τα δέ λοιπά μψαν ειτετι αχεχ-

δοτα . Η' Γς·β£/'« αίίτ» άρχεται ^πο -ϊής άλάα-εας της πό

λεως της νζώ ϊταλων , ««ς τ£ 1 3 5 χ· »κ δι λοιπά

ταύτας μίχ<& τ« 1 3 5 9* β®**" &ο~ίτι ουνίχίοτα.

Β'. Λόγος %π\πίφιος εις Οεοϊωρον τον Μεπχίτίυυ .

Γ'. Ύ'πόμννμα εις το 7* Σανετία οχόπνιον .

Δ'. Μ«ρ7·ΐ)£/ο^ τ3^ άγιων Κοδρα» Κοζινδίχ , $ β^α*

μαρτύρων νίς Α χαΐας ,

Ε'. Πχ%άλιον .

Έ,'πιςολη «$ Θίβδβλοί' Μ,ονΛχάν .

Page 300: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

α9δ ΓΡΗΓΟΡΑ 2.

Ε' % $ 6 (τ β ι ς .

Νικηφόρον "Γρήγορα Ϋςοζ}% Ζνζαβτινη , <1%ίθό5γι ο»

9«<τ;λ/α , τΰιΓ, 1562. εις φόλ.

Ε''τι ό^ίδοθ» α> ΐ1α.&τ!ο:ς λ} ομ Βανίτ/α ορ τω σάματι

τ*ς Βυζα»τί$οξ . Ο' «ς τ&Υ Μίπχίτίω , ά^ίδοθ» Α«^-

Ιίί'ω τω ΐ6ΐ8. €<ς 8. Το ΪΙχΟζάλιΰΡ ο-^ίδοθ» ο* τα! ΟιίρΛ-

ίολογ'ιω , ν δί Ή^ίζ Θίόΰχλορ , ορ Ο-φαΛ», τβϊί > 1693.

ΗΗΗΗΔΔΔΔΙΙ.

ΚΑΤΑΚΟΪΖΗΝΟ Σ.

Ε"ξ)? ακόμη τώ 1 375*

I'&ΟΜΡΗζ ό ΚΛϊ»*ϋζ'>ίί'05 ^ος (/'/τίίρ^ί 7» Δ/5/κ»78 τ»ς Π'λρ'

5Γ0Π'«(Γ» Κατοτχίί^));'8 . Ονττς ί'χ ρίζρας τη ήλιχίας ?δίθ#

'όλος αζ τΐω απαξία/ ν&ιςνμούΡ , «ς τκ 7»$ ΐΐϊλίμι-

χης , ί?5"ί /η£{ , «ί'βχον 7» ς ^οκοτίίς 1* , χ'^αττκ'θ'»

μπάλας ·&π> τ» πάτερ* Α'ρ^ρΟρ/χα η ΤΙαληχολόγν , ό'ί τ'?

οα<> ϊτ/μνιταν αύτυρ μόιβρ μϊ αξιώματα πολιτιχά , β&β

}ύ συμβοη^ον αι/τ»/ «ς τ/ω %ιζ'ικν\σιν τϊίς Βαιτ/λρ/βς ιλα-

/£ον , ^ «ς τεν &α.ραπρ τα Κτητροίτορ τ£ ζ/» «ύ» α,Τίχβτε*

ςνκτίρ . Α ^·ΰθα*σν7ζ;ς δ» Α'^ρορ/χκ , ί'χκριί^θ» Βα^/λ^φ

τίϊς Και?ς-£α·τ/; ^^·(ίλί4;ς ;γε£/ το ι 342·· ττολίμβ τίνος βια-

σαατος αντΌΡ ' %ί ποντηίτίαν αύ&νΖϊ&τνς η ι/« **> Β*"

σιλίως, παρί'όαχεν εις τορ αλχθ» §/£οογον τίυυ Βαίνλβ'α·,

ίτυτ^ί τύ^ δυγζτίρχ αΰη $ΐς γανΚΛΧΑ ' πΐξ} %*

ίο 1355· ΖΛίαλιτταρ τα Βα(τ/λ«Λ , κϊίδ7£απ> τόρ μοραχι-

άορ βίο- . ΤαότΌ ιίτΒ ττοινισας )βΜ ό ί!σ£ αυ» Μ«τθά«ς »

«νίλθον £»$ τβ ορος τ£ Κ'δαρος πί& το 1354*

Page 301: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ε Ζ Η Τ ίϊ, ΐ375· *97

2 υγγραμμαϊα."

ΚΰΠξλιπον $9 &τόι *{ Κατακβ,Τ^νοι Συγγράμματα τα ί·

ντόμινα .

Α'. Βνζαντινν,ς ϊςοζίας βιβλία ΐξίταρα , αρχοηαίαζ α-

τίο 7ΐ» 1320» μίχζϊ » 1354· μ ολον 'ότι κατηγορχο-ιρ

αΐ/'τΖ&ο τ/*#$ ΐίί» Κ«7Πί)£ίί^ΐί>,ο<' , ότ7 όμιλ& .μί λν-^ομί&α* ,

μ όλο* 78/5 τφ&ντι βδτ» » Γςτο&ί* « όρ^οτίρα ίΐΐΐιχ »

ΐ&όνϊΐ. ΕΥ τκο'τ^ &£/9·κα>τΛΐ ίϊ* $ δυο Εν/Γθλ«ί τβ Κα-

ϊκκ^ΜΓκ , λί?3Ώ 70 όνομα Ν<τ<λ« > Χ£*ς·οδ»λ».

Β'» Α\θλογΊαϊ , Μ7Γ* ^?7τ'δ«^<ς 3-ί£ί τίϋς Χβ/5'ί«<'ίκ!?ί Π/*

Γίος ίν*Τ Μοαμίταίω» .

Γ'. Λόγοι Δ'» χλ7β ΊΑοαμ,εταάων .

Ε' κ ^ 0 (Γ ε / ς.

^όλΓαβ/Μ τ&) 1603. «ς ?ιίλ.

ΕνΓ< ο^ί6ΰ'θ» αΐ Π2£χ5-/£/; , κ) ο* Βζαίτία ον τα> σάμα

τι τ»ς Βνζαντιΰος .

Κβτκ Μοαμετΐίί'&ιν ί^ίδο'θ» ς* Βατιλία τω τ 543·

εις φι/λ.

Ματθα/ϋ Κλ7»χ«^«ρ» ίρμηνεία εϊς τα άσμα Ίίαν ασμά

των όζώό^α ,ο» Ϋιίμγ τω 1624· φ^λ.

ΗΗΗΗΔΔΔΔΙΙΙ.

. ΚΛΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ.

Ε\α>. 1320. Α'ττε'θ. τι3 1383·

"^■ϋΡΤονιιτΙ^ΰζ β Α'ρμα/όπχ'λος , «ς τω*1 πεζ/φήμων Νομι·

Page 302: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

298 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

η ΐ-ΛΆλ&τΌ Καροπαλάτης , «' δέ Μκνιρ αύη Μ«£«λαό *

«;' δϊ χ) ο%ά$ελ<ρος η Βασιλέως ΐωαίνχ τ3 ΙζΛτακνζίΜΗ .

Α'φ' « ϊ$($άχ$η 'όλίυυ τίκ) Ε'&ίωικΙω παιδεία* "&τό τινας

Μοναχές Φιλάς-ξ/ίο» *)'Αεοντα, ο Πατ»ρ αυηεφερε >£ α^»

τπ'α &π5 τίω Καλαβ&α* Α'ασάα•(ον λεγόμζνον , ος τ/ς ρ»

δ/οΛ?ο» αύΐΌν *) τΙΛ Αατινικίώ Ζιάλεκτον . Μετά ταύτα

β δβ'θ» έ'λσς εις τα νομικά , >£ 'ίκαμε τοιαύτας «νροόΰας , ί?ΐ

ητβ Κ Η'. ?τ« τί/ς ηλικίας τα έλαβε τον τ/τλον τη Αντίκρα-

σορος , ο οποίος εδ/δβτο ^ιόίΌν β; τ^ς παλαιές ^ δοχ/^ί»ς

Νομικές . Τω Ιε τ&ακος-ω Ιτ&ι ο Τίωνςαχτινος έλαβε το

αξίωμα ϊβ να &νοα ο Όψωτος των ΚζΑΐων , ^ /« ολο»» Ότι

ντον νεώτερος των λοιπών , &χε τΙΛ <ηρωτοχα$εο*ζίαν θϊς

τα βασιλικά Συμβχλια . Τω δβ τεαταραχος-ω 'έτα έγινε

}>ιοικνπ»ς ^ /πρώτος των Κ^ίτω»- της θεαταλονίκας, 'όπα κ)

άπ&*»9 ™ 1383• μ*™ &ζτας άγκάλας της ατυχίας.

Συγγράμματα.,

Ο ΥΙωνςαΛτινος κατεγίνετο πάντοτε &ς την ϊζήγαα-ιν των Ν<?-

μων τι} εις το ιτυγγράφειν βιβλία , δ/ ων εζωγράφιτε το ό

νομα ανιΐί έις τον Ναον της ά^αιαοΊας . Εκ των Συγγραμ

μάτων αΰτϊί εζεδό&αταν δ/α » τυπα τα ίπομζνα.

Α',Έ'ζάβιβλος, «το/ <αγο'χ&ρον των "Νόμων .

Β'. Επίτομη ιοί» $ήων ^ ϊερων Κανόνων .

Γ'. Ώε& Αιρετικών ^ή τϋς γνώμης αΰτων .

Δ'» Π?β* *»ί β'ρθοδο'ζ* ϊίίςεως .

Β'. Το/κος χ«7« Γρκ^θ£/« » Παλαμά.

Ε' κ <? ο σ- ε < $ .

Πρίν«ροί' $? Νομα* , η Ε'ζάβιβλος οξίδόθίΐ β# Ήα&ο-ί-

Φίς 77<Γ ΐ54°• **$ ^'•

Εντ/ ό^ίδοθ» οι» Αονγδο'νω τ$Γ ΐ6$6, «ς δ'. ^ α2»

ϊτιν » αε/5"Μ « Σπανός δβ τ/ς ά> Ανδ^ανϋσολ» δ/δα'στίΛ-

λος παραφραο-ας το βιβλίον «το εαυαχΊα'ζν αυτό της αρ

χαία; αΰ& ώρχιοτητος , οίς μ» ωφαλΐΜ . Η' τοιαύτη ετποντίΤ'

μένη παράφραο-ιςι ε^βδο'θ» οί' Βοί-βτ/'* ποί&άκις .,

Page 303: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΑΠΕΘΑΝΕ τη, 1383. 299

Ε'ττιτΓ^ίΜ των Β&ΐων >(ΰ) ΐβρων Κανόνων ό£ί'§δ'θ»ί (ν τ$

συΤ&ογρ των Νομικών, Το Ιί ^ζ} Αιρίιηων πίζ} της

Ο'ρδΰΙόξν Τΐ/τιως (ζ&ίδντα» ς# τοϋς Βιβλιο^ήκαις

Ώατίρων. Τόμος κατά ΓρΗγοζ/ί* τν ΪΙαλαμα ίξίδβ'θ» άρ

πϊς τα ΑλλατΊα Ο'ρθοδοξβ/ς ,

ΗΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙ.

ΧΡ.Τ20ΛΛΡΑΣ,

Α'π&&νΐ τ& 1 4 1 5·

Ε'^αρϋΜλ 0 Χρι/ο-ολ&φας , ΐττττ&ς τϋ βασιλεία της Κων*

ς-αυντιναπόλιως , γοννημα «*" τϊϊς αυτής -πόλΐως . Φημίζί-

τΌι μιγάλως \}ζζό των Δυτικών, δ/ο'τ/ «τος «ζ-α^Μ ο «ερίί-

ττς «τις άτίψφ πάλι* τΐω σπανίου της Ε'ϊ&ίωιχής γλωα·-

νγις εις τΐω ϊταλίαυν , «τ/; Όρο χρόνων Ίχανων νιταν αμελη

μένη. Α'ττος-αλας ούτος νζώ Ιωχίνα του Η&λαΗολόγχ ως

Ί^ρίο-βυς &ς ν*ς νγΐμόνας τής ϊταλίχς δ/α να. παοικινιτΥΐ

αύης "ινα βοη^ήσ-ωχι την I ωαίνΐιυ κ&τά των '^ή^ρομων

των Τνρχων , των οποίων » %φοΰος ίπαπειλχαπ <ρ2τορχν τη

βαο-ιλείν , ο Χρυσολωρας άφ £ ετελείςωσ-β 7α 7»ς <3φεσ·βείας

τα , 07ϊΌ5"ρ?4αζ «5 Κω»?·αΐ'''/>'«7Γολ/? αχα^γείλας αποΛΤΌΐ

τα Όραχδ&τχ τω Βαα-ιλεί , υπές-ρε^ε πάλιν εις Ιταλία» ,

δ/ο'τ/ Λρε* άρενκεια» , ήο-υχία» εις ητον τον νόττον . Ελ-

θ*»» δ* καπ*ν αφωτον Βονετίχ , «ίί,'θυς 7ο»» ε>*ροο·χάλεσ·αΛ

^απ£ τίιυ Φλωρεντία* <^&ν δ/δα'^ βκ« £3ΐ τΖω

Έ.'^ανικΙα) ί$λεχτον . Μίτά χρόνον τινά έπειτα , αιϊίδί^θ»

7ο ο* Παυ/α Έ!^Ιαιιχον Σχολεϊον , <ηγοτροπγ τ* Α'ρχιΰχκός

των ΜίοΊολΑΡων Ιωάννα Γχλεχτζα . Ε'*«θ<Λ> δβ ί/7·α*ελ-

«ς Βενετία», <®ροτροττγ πάλιν η μ«3·«α αϋτ& Αεω-

ράρΰν Α'ρϊτ/», ανίλ^α» «ς Ρ'ωμίω . ΙΙίζ). δβ τω Ι41}·

«νίίλθοί' ό Χρϋβ"ολίιίρας μεπι τ» Καρΰινχλϊΐ Φραγγίσ-χου

ΖχβαρίΊ&* ι»ρβζ ην Καία-αρα "Σιγκτμϊίνΰον , ν« δ/02/-

Page 304: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

500 ΧΡΪΪΟΑίΙΡ 4Σ,

&ω<Γΐ τίν ήττον εις «ν ί(αί?λί να <τν»α\>&}ί » ύπιρ ης ί*

νά<πως πορ Έ,κχ,ληβΊωρ Σαζ/ίδος . Μίτα 'ίΐΐυτα ύ·ποςρί·\.α.$

&ς Καϊς-αιιτιηίπολιρ , ό Β*τ/λίί)ς ίς-αλα* αύτον μίηχ ^

άϊΧων "ηρίς τΖαί ά» Κωνςαιτία Συωοΰο* , οττ» $ α.7π5αχ*

•λΓ 1415» τ/> *5· α&ριλ. χ} *τή<$η βχ« εν τίί Μονρ τω»

Δομινικανών (α) . ,

Συγγράμματα.

Αν^ «V Κρυιτολαρχν ολίγα τίνα Συγγράμματα ιφαυίη-

ο~α» η τυπν > . ' .

Λ'. £ρωτήματα Γραμματικά .

Β'. Ε'5Γ/Γθλ>ί «βρος ΙωαίνΙιυ Παλαιολόγο» .

Γ'. Εν/5"θλαΐ δώ> <»/>ο; ΥααίνΙω κ) Δαμ^τζ^Ον Χρυτο-

λαραν .

Ε' Χ ί Ο (Γ ί I

Ερώ^'μ*785 Χρυσ·ολβ>ρί , &£ίδό3\ ον Βομτ/'λ 7βΓ , 1507·

κ) «ρ α^ο/ς δ/*?;ορο/ς 70/Γθ/ς 3»ς 1 , έν Παζ^ισίοις

τω, 1549· "5 4; ,

λογίχ .

(«) Κ«τ' ·ι/<»« <»< χρβ'ηκ τβλαι τα* I» Κί>νς·χΐ"τ^»τ>\»

ΕΆα'ίΓ/ ίι*φ<να» ΟΜ^ράν β# ΊΤΛίίίί^ , φοβ»μΐ4/οι τίαα Τχρχιχίίυ «ο*-

ίτλα>^ί'ί£0' % βο»" ίττιχαμΐΛΌ/ αΐ/Τ0~κ αίχμαΚατισμον «ρο' όφ^αλμάν

ΐχα><η(, ύτι»γ<χ* ηι Γοαλ/α*, φιριντί; μιδ ίαυτα* £ «λ* βκ' ΕΆ»-

βιβκία, , τίβ οποίαν νατιχίσμη^οΜ μι «Λι'γ υα&ιίσκί . Μιτ^ξκ"

ηΪΌ>ϊ δβ Γίϋ'^ΐίί β Ύρανιζαντιο; , Οίο'ϊαρο! ό- Ταζίί ο ί'χ 0ιατ<-

! λοκ'χι/ί , ό'ί-ΐί σαυίγρχ^ ί^ιφορ» «< «πί ΕΆι;»;/.^ , $ μίΟΈφρκσ* ίια·

φορεί «5 90 Α*τιηχόι> > Μ*»«»λ ο Μο^βικλοί , Ι'*«*'»>#« Α'ργυρόνιΐ'

λβ; , Κ*>το'.("7?>'3>' β Λ«ο·χ«6«, £*' Σιχίλι'α ω* σ<ιυϊγρχ*1ί τίν

ΕΆ&οιχώ ΓραμματικΙίϋ «ιίτκ > Μ«ν*λο< ό Βυζα/τιβί } «^ί' βΑΜ .

Ε*κ*Β<7ϊ ληνοί «νλ'9"* ίΟ'Τί^ΕΤΛί β' Εΐ7»ν» μι 9« ρ^τα <»ί

/

Page 305: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

$οι

ΗΗΗΗΔΔΔΔίϊ,

■ 2 ϊ Μ Ε ΑΝ,

Α'τΓί'θοϋΈ Τα), 142.9•

Τιμίων 6 Α'ργίίπ'κτΜπος Οίσ^αλονίχης , ά?τί$(ΐνε\τω 1419»

κα3• όν χοιιρον ο 2«λτ«* Αμαράνις ϊκυ&άτί ταάτίιυ την

πάλιν , οςις Ό&φ,&ινϊιμοινοζ •ώτο » Σ«λι»ν» δί ΰπο^ίπων ,

^ δ/ απαλών δια να παρακινήο-γι ιύς Γρχιχ,χς να ϊϊιωζω-

ο-ι τας Αχτίνας ΐη. ταύτης της πόλιας , ιφ να τίνυ 'παρα-

ύώσγ Θίς αύτνν , ί5"αθ» πο-βρ 5"*θ?ρ£?ς >£ ανίχητις , ωϊ-*

1<αφοζ&νβ τςν %αίατον . Ύοιαύτνιν ςα&ίρότηιη ίΰ&ΐζε» ακόμη

»•) Όψΰηρον «ς 7»ς κχπ* τορν Αατίνων ψιλίνακ/ας. Ούτος

<τνΜί•γρα\<ζ» ττίξ) τας Ο'ρθοδο^κ Π/ς-?Λΐζ , ^•6£>! π2* /«ρώ»

Τ$λίταν , ί&^/ ΙΛνς-νι&ίων , κ) ιφ Αίρίσιων , χ, τ, τ, π ό-

7ΐοίον σ-ΰγ^ξαμμχ ιιροσ-φίρα μια» μιγάλην τιμη? ^ρας ααην «

Σιμεών ( » <ίίς τ/ «ς γράφουσ•/ "Συμααν ) τ•3 μζκαζ'ι-

τχ Αρ^ιατισαόπα ΘισταλοΐΊχνς τά (Γ&ιζόμ^α απαντΗ > ί»

ξίδοθίΐιταί' ςν ϊα<τίω της Μολΰαυίας , α&Γ 1^83» «? φολ,

ΓΙαρΛρραιθΌίπ» δ; , ^«£/ί' ?^Γ χο/ρ»ρ , όξίδοθίΐίΓαιι το £<*(<-

ϊ*^ αί Βιαννρ τ$>, 1793* β5 4*

Page 306: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

30ΐ

ΗΗΗΗΔΔΔΔΠΙ.

ΓΕΜΙΣΤΟΙ.

Μεΐΰί •π> Μ41•

Τίμιος ο Τιμιςος ; οης 'ίη $ Πλίθβ/ ανομία , ιγι>.

νί&νι α> Κας-αίτινχπόλα , ΙχΙ> Ι» Φιλόσοφος Πλάτωνος,

*} «ς «χρο* νβτταώάμίηζ , ϊ/ΪΛθ•**λο* β**»* Β»αΓ«2/**Λ

τρρ Τϋα^ινάλΙω, Ουης ηγαπ&ιιι μ<γχλωςνζπ » £*<πλί«τς

Μιχ*»\ η ΠΛλβκίίλον». ΠίεΛ ιβ' ι*ι6, >$«^ π ΐ43|•

«τον 57•«ρ»ν ?αι «ς τάχ; ον ή>λαρΟ>τ1α ΣιωοΙον μίτβ τψ

λβιτταρ ΓραΜή», οΓ/ς «τ» ιϋγ*ι>ι8*ι μιγάλως^ ν$ τ$ Αα-

νι»ύφφ9Ρ*Ιηω* , α^α μ«πϊ ««δ7» > <& τ,^ί θ* **"'"'» ***';

»β £ »τοί «ς 7» δόγματα νίτων . ΈϋττΡίΤα ίτταϋλΖων ας

τϊν'τΓΑτ&ϊ* αντΐίπίζ)™ Ι441• ^οε^Μ οιοικ^νίς της Πε-

ϊοποννΐα-Η . Θίλκσ-ι» 'όη ϊμαχρνυύ9η ν ζω$ αού μΐ&ι τωρ

ίκατον χρόνων, (λ)

Συγγράμματα.

0: Τιμιςοζ <τυ*ίγρα-\,ΐ Α'. ©ξ/ τ*?ς έ» Μανηνθί& μάχης

βτβ\ίϋ Ιϋο , λαβών τύώ ολίω )άώ Διόΰωρον τον^ 2/χίλιω-

τώ/, *} ")#η> ττν Πλ^ταρ^Οί'. Β'. Αίγας ϊύο αφος πν βχ-

σ-ιλΪΛ Ε'μα»*»λ >$ Θιοΰωρον ην ΔΐαχτότΙαι , της} τψ ο»

Τίίλο7τοννή<τω <®ρχγμά'πύν . Γ. Σ^όλ/α &ς ιας Χρκ<Γ/ΐί«ς »

Ζβφοα'ς-ρ* . Δ'. Ε'πιτομ.* των τη Ζαροάτροί) ^ Πλακΰί-ος

Δογμάτων . Ε'. Πίβ* ω* ΑξΑϊοπλας <αφος Τίλάτωνα ^φ?ρί-

Μ«/:κβί ο Έ.'φίσ* "Μητρονακίσ»! , Ι ω<άνηί Έ,ΰγίίΊΧΟί , Θϋ-ί^βί Α -

ν

Page 307: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ 144*• 3°3

ναι . ς . ΓΤ?£/ Ειμαρμένης , Ζ'. ττίβ* Κρβτων , Η'. Πί£*

τ*ς έχπορ&ο-ΐως τϋ άγίχ Υ\ν^ί,μΛτνςΎ Θ'. Πβζ* τοπίων τ$

ΊΑγινα>ν > Χρό^Λ»»» , $ ήμερων .

Ε* χ ά ό <τ £ ι ς ,

■Ι (&>ργ!α Γεμις-ν, π$ζ} νίς «* Μαντινεία μάχης) &^ίδυ'3Ίί

ο* Βα<πλ?« τ&ί 154^• ^'ί 4*

- - - Πί2^ Φ » Ζ^ροαΓρ» Χ; Πλατί^ος Αογματων , β-

ξεδόδη ο» τυι μ Φαβ&κίου ΥαβλιοδάκΥΐ , όι> τόμω ΙΔ'.

ο-ίΛ. 1 57—144• 'δ «*' Βπτψβίργρ τω 1719* **? 4•

- - - Πί&ι Μΐίί'βρ *ε) ρζρνων , ο^ίδόθχ ς» το/ζ Α'?λ&τιχ

ττεξ} μίτρων » χρο^» χ*1 »ς τταλοοίί; .

-*-Πί2/ ών Α'^ς-οτδλΗί ^^ ΤΙλάτωνα ^.^ίρΐταχ , V-

^?δοθ» ο* ΒοητΙαΥ τψ , 1 5 3*• «'? 8. >£ 1 54°• «5 4• $ -

ο» Βαιτ/λίΛ τω 1 574• *•{ 4•

- - - Πί£/ Είμαρμοτης , χ) Ε πιτολαα , β^ίδο'θ-» <κ> Λκ^-

δο?$> τί» 1722. £»ί 55. >£ ο» τϊ5 7« , Κι&κχον/χ Βιβλιο5ήχι/ι

Κα&ολ/χ]} . Το τγ?2/ Κρίτων ί??§οθ» «ς το/ς τ» Στο-

/?«/» . Το δί Π#£^ τ?>ς έ;ιπορ£!<τίως τχ αγία ΪΙν&μχτος

*'ξ#5οθ» 0*> ϊασΊω τω 1698.

ΗΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙ.

■Γ Α Τ Κ Α ς;

Μεΐ&ί ιτ) 1 445•

•"'/^ΛΜλ β Γλύκας £&ο «λ Κωνς-αντινχπόλΐως , οΓ/ς *? «ζ

Σιχίλι'αΛ άρκιην γ_ρονον *&ιίτ&.\% . Τ/ί-ες τάσχ*ο~ι τίτον «ς

τβγ Ι Β . «ϊ#?α , α^' «'ττο μ/α» τ» ^ιτολία) <ηρος τον Β*-

«τιλίΛ ΚωντουντΊνον τον ΙΙαλοιιολόγαν , ^ "&τ» α^ας &7Π5-

ο#'£«ς, γίνεται ΰϋλον οτι ϊίχμαζορ είς τ^ςχρόνας τ»« , Έψϊν

ν οΛίβη εις •π? &ρόνον , (/γ/ δίν 6 Γλνχας μτλμ£ Μονάχος ,

Page 308: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

^4 Γ Λ ϊ Κ Α Σ,

ίς τινίς θβ'λΗ3•/ , δον ϊχομα> άποο^ίί'ζεις . Τίτο μόνον φαχί•

ρπτχι ιχ των Συγγραμμάτων τα οτι <ζφΙς τοΊς α^.αις ΙιΖ

κ) εΐΰήμαν εφόρων άΤ&.αν Γλααχων , >£ ακτίνας Ε'ττιςολης

τα , «»■< δ/δάσκαλος &ι> ϊμ^ Γραμματικών . Ούτος α"Μ/ίγρα-

>\.αι ο* Χρονιχον , 7ΐ5 οποίον άρχιτχι )χπΌ χτΐνβως κόσμου

Χ) λήγει , 'ϋτο αδη'λκς αιτίας, μίχζΛ τα Ι Χ 1 8, >£ Ε;τ<-

ίτβλβ; ι^?ιβ'ρ»ς οξ αν Αί'κχ όζί^ΰ^ητα» «

Ε' κ (ϊ1 ο <τ ε / ς

ΝΙιχχηλ Γλυχά Χρονιχον , ό^ίδόθ» ον ΪΙα&τίοις τω ,

1 66ο, «ς ?ιίλ. ο* τύϊ σάματι της Βυζαντινός , >£ άν Βί-

ατία, 7&Γ 1729•

— Ε'πιςολχϊ , ζ^^όΒησα» οι» τβίΊ; υ< Χωχίν. Ααμί-αα

Ρε1Ϊ6ϋ3 Επκΰίοπιπι• Τόμ. Α'. *}, Ε'. \

ΗΗΗΗΔΔΔΔΠΙΙΙ.

Κ Λ Δ Ι Ν Ο Σ.

Μετά το 1453•

1 ΐω^}ος ό Κωΰινος , 6^« &ς τον καιρόν των "Παλαιολόγων .,

η όπ°ϊϋν γίνίται 1»λον ϊκ ία Συγγράμματος αόη , Πε-

£ΐ «'ρ^ίΐς *} χτίτΐως της Κωνςχντιναπόλιας , ε* ω δ/Η^εϊ-

ται *^ τώχί "ώπ 7&ί^ Ταρκαν καταςροψΙιΑ της βασιλείας

τ^ά Γραικών, κ) τνιν αλωσιν αυτής, άςχ% να ντον αυτόπτης .

Η*ν Ιί ο»ϊί^υμζχος &ς τϊα> βατίλθίορ αΰλίυυ μ<• το αξίωμα,

τρί Καροπαλάτα . Σάζονται άπα τϋπν τα ΐπόμονα Συγ

γράμματα .

Α'. Πί&! τ$ Ο'φφικίων τϋς αύλνίς , κ) η Πατζ/χρχεί* .

Β'. ΪΙαρίχβολαΛ ικ » Χρονικά αϋη , ΪΙις) αρχής ϋς Και"

ςα-ιϊαπόλίως . ,

'

Page 309: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Μ Ε Τ Α Τ Ο 1453. 305

Ι

,, Τ« ρο^ΐΰτάτν Κονρο7ταλάτιι Γεωργίου Κω%ινΐί , ττε^Ι

Οφφιχ/αρ τ»ς Ανλνς, $ η Ώατ&χρχείαι -^ς Κωρς-κίΤΗα-

ντόλ?αζτ νξιϊ)ί$Η α> ΑαγΙίνψ τω 1588. &ς 8. ^ όν Πλ-

&<τ/οις ?&Γ 1625. «ί φί>'λ.

- - - Χροηκόν . Ε'ζεόοδ» α> ΤΙχσχο-ίοις τι$ 1648. »^ι οι>

Βονιτίρ ϊ^Γ 172.9• «'? ?ολ. έ* τω α-ωμαη της Βυζαυιτβο; .

ΗΗΗΗΔΔΔΔΠΠΙΙ.

ΒΡΤΕΝΝΙΟΣ.

Απίθανε το 1 445•

■*- αχτϊΐφ ο Βρυ^νιος Μονάχος ΙλΖ τό %γ\μΛ εκ Κωνςωιτινν-

ττολεως , αήφ πεπονΰάίμαίος είς άκρον λ) φιλόπατρις , σ-υ-

νεγρα.\ε Θεολογικοί , ^ α^κς τ/«<ας Αόγας , ο" τ/ι/ίς ό£βδβ-

θ«<τοαι οο Λ«^/α £ν τ&κπ τΰμοις είς 8. νζ3Ό Έόγει/ου «

ΗΗΗΗίΖΪ.

2ΧΟΛΑΡΙΟΣ.

Μίΐα ττ> ΐ453•

* εωργιος ο Σχολάζ/ος , βςνς *) Τα»νάΙιος μετά τχΐ>πχ μι-

•ζανομα&η , Πατ-ε^αρ^ς εχζ/μάτκτβ της Κως-αίτίνχπόλίως

&$υς μετά τ»» αλαιην^ τα 145 3• Ο^τος τυ^ίγρα-^ί πολ-

τ. Π. ' ν

Page 310: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3ο£ ΣΧ0ΛΑΡ102.

λα βιολογικά $ *Αΐη Αχτίνων, *Λ& ο? Λβαρβ» οζ» *™(

πόλιμος τ# Ε'χχλησ-ιων , α^« πόλιμος τίίς αμάθειας 19*

βαρβαρότατος ηφι κακοηθείας , Όρος τά^ ςχαντία τχτων ,

χα&'όν καιρόν 6 Ζχολα&ος είχβ τΐώ (υνοιαν ,η καταΐα-

λωσ-αντος τίυό πατ&%α ημών Σβλτανχ , «ς το να ζγιτηνγ

ΰπιράττηο-ιν >(α) κπφωο-ιν των Ιανών η Ιυςυγκς >ί**ς,

«ς το να" ζντήο-Υΐ σ-όταοην Σχολείων , ^) $ίφο»'τώσ•ΐΡ των

7Γ87ηαϊ>άμζ#ων , τω»- όποιων μ «ρ^^» «ς τ£«) 1ταλ/α# , «-

ριίμαα-β τώιί δι^ι/χϊ Ε'^α'δ* Χτό τάς μα$η<τεις , $ ^ο-

«Γίΐδ'θ» £3ϊ «>» ^βι- α^-ος ζϋϊ°ς βαρύτατος ^ό της άμα-

Ζείας ' χαθ' 'όν καιρόν 6 Σχολά&ος ϊϊυ'ναπ^ $ Προνομίων

να απολαύο-γ ταύτη παϊτα &π> τον Σαλτανόν . ^

Τα Οίολογικά Συγγράμματα η Σχόλαζα ο%ιο*ο5ϊΐβ•α»

ορ τω 7Β^ω 7»ς Α'^αν»; .

ΗΗΗΗϊίΙ.

Δ Ο Τ Κ Α 2.

Μετ« τδ 1462.

Ι'ω&ίνης ο Δέκας, ικγονος Ιω η Ιατρ« Μιχαήλ Δ***,

}φ απόγονος τίίς βατιλικης φαμίλιας των Δάκων . Ούτος

μ*τη τΙ/μ αλω<τιν της Κων<τα»τιναπολιως κατίψνγ&> βλ ς την

νν,ο-ον Λίσ-βον Όρος ης ίκ« Χ&ι?/α**ς Διοικητά ς Δομι νικον

;»α) Νικόλαον ης Γ'απλύζ&ΐς , ο'ί τιης ιτειλον αυτόν ας

2&(ρόρχς Όρκτβ^'ας <αφος ης Τ»ρ**ς . Συυυίγρα•\.β μία» <το-

νοπτικΐιυ ΐ'ςο&ου» )>πο Α'ίαμ μΐχν- της "ώπ τψ Ύαρκων

αλώσεως χ} ταύτας της Ν»ίο*«, «τ/ς ενορίτη τω 1462.• την

οποίαν 'ίΰ&ιγρά'φει ^ιεζοΰικώτητα . ΐΙοοΌν 'ίζ,ητα) αυτός μι-

τα ταύτα <ίο# μας είναι γναςαν , %ιότι Μ Ι'ϊο&λ αυτή Ό>ρος

70 τίλος είναι $^\ειπής .

Page 311: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΜΕΤΑ ΤΟ »46±· 3°7

Ε' Χ ί 0 Ε I ξ β /

τω 1649* ^ ε* Βζνίτίφ τφ ί 72.9· **ί °* τ?* (ΓΛ,'~

V* ■■■■'ί «Λ ι , ι. ; ι — ,.ι' .11 —

ΗΗΗΗ ]δ] 1 1.

Χαλκοκονδύλης,

Μετα ϋο 1462.

■■^χονικος ϊ μ Ν/χολαό; ό Χαλχεκο^Αιίς ; Λ'θκί'ύΜος ΜΤ©ί>

το γανος ) οτίς σ·υυυίγρχ·\>ον Ι'ς-ύ&αι* χρονικίώ άρχομαιϊω

")&π η 1298» $701 ~)κτό τ» υψαπχ Οττομχν, 'ίώς η 1462.

*π>/ Μωχμετ 7» β\ Ερ ΑΟτγί τη&γρχφβι τΙ>*> κχνχςροφϊχή

της <ϋζσΏ τ^β Τχρύων βασΊλΐίχς των Γραικών . ( χ )

Ε' χ ί ο (Γ ί / 5 ,

ΑχονίκΧ Χαλκοκονδύλη ϊ*ςόζ}ά Χρονικά α»' βίβλόίς V. τ$

βασ-ιλίων Τούρκων, ό^ίδο'θ» α» ΪΙχίΑτίοίς τω 1650. *5 ο#

Βει-ίί/α τ{ϊ Ι729· *ί Ψ^λ, ΐν τψ σώματι της Βυζαντινός >

(*) Κχτ' ανηι η ι Χμίνκ ίν$(ΐ Χ) Ματ5α/ο« β Κάμαξ/,ά1»! ό

*χ Θίοί«λθλί'κ»( . Τίπ/μΊ* ι?>χι>χλ<κ Εντβλ» τ»©! Κ«<τκΓ«νί»>ί α*ί

V 2

Page 312: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

*ο3

·.. . 1

ΗΗΗΗϊ^ίΙΠ.

Φ Ρ Α Ν Τ Ζ Η Σ,-^'

Πε^1 -π£ ΐ477·

Τ*ιάργιος 6 ΦρΑντζΚς , ί^Μΐ «θ»ι οί Κύϊς-ιυ/τηαπόλΗ ϊχη·.

:σς '^Ίπ^αχας γαίας 7ΓΙ& το 1401. ο~ΐζ ο ^.οτος πϊτ&άτΗς

ϋΖ «ς ίκθίιοι/ς νίς ϊυςυχεϊς χρονχ', > τορ οποίοι ό συγ-

γοΐΎ,ς αυτί» ^ Ειτί/^Μς βασιλώς Κύ>νς-χ9τ"ίνος , «ς ττολ-

λβς <Φϊίσβάας ίς-«λ# . Τί'λβς «ς 7ο* χαιρον τίς ααχμα-.

"λασίας τϋς Κ&νςαχτηνπολίως , οαχμαλωτι&εις ηα\ αυτός

κ) «' ^ι»*·»} κ) 7α 7ίχ;α αό» , μ*71* «βιλκ ίλόί,3·6ρώ)$«£ ,

κατε^ο^ο* «ς τόω Πίλοττσ'πΉίΓσί' . Κυ&άι$ειο·γις Ιί £ ταο-

7»ς ·ύηί ■?$ Ύάρχων , χατίφιγε* &ς 1 ιαλ>'α# , χ) ϊχεχ^ατ

ΰπίςρί·\,&> εις Κ<ρχ[/'ρχ», Ο/Γ» χ) το· μοταχιχον %Υΐμα ϊ§€·

ξατο . 1£'ηαο&Λ $&τ&βων, σιινίγρΛ·\.$ ταυ χρονιχίώ *{>»

ϊςο&α», $ 'όσ?α ί'ιρ&αλμοιραρώς ίϊδί ί/7ώθ?, το; οποία

αΐαγινώσχων τις οζν θ*ύι/ατοα να. χρατήσγ τά ^άχρνα , οχι

τόσον τίω αιχμαλωσία» η Γαίας , Όσον ί/£ τ!αυ «'λ/θ/ο-

•ρ-.τα τ$ ηροϊςαμαίαν ανη , ο; το ΰπίτηζα» νττο τον βχρϊ-

ταπν ζν>-ον Τϊΐς τυραννίας, Απι^αυί υί ο Φρα*τ£ίίς τίΪ ι^·

Μαρτ/* ά$λιωπίτΙυυ ^ α^ίίς-ατί/χι χαταςασιρ ,

& {αργία Φραντζή τκ Ήρατοβης-ια&χ χρονιχ* ϊςο&'α , ί'·

ζίίοδη το Όψωτον ο» Βιζίνγ τω 179^· ν?ΐθ Φ.

ίζ?\ΐΐρ , «ς φιίλ.

Γί'Λο/ ίτον Βιβλίου

3§ ίΤέ'Λενο-αίον. Τόβον .

Page 313: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

309

ίΐ I Ν Α Η

Ίων Συγγραψεβν καΐα Εκτιμάς*

Α.

Γραμματικού

Ζϊράιπόΐ&ων «

Δ/^υμος .

Ζηνόβιος .

Διογατιο&ΰς .

Διονύσιος .

Α'7Γ0%:ΜΙΊ0ζ ί

Η'ρ&>δ/α»ος «

Δρ7ΓΟΆ$Άτίθΰ» I

Ή'φχχςΊών ·

Φρον/^ος .

Α'δΙαΙαιος ;

Η'βΊ/'^ος .

Α μμώνιος »

Τζίτζνς .

ίΖ6ς-ά5ιος ί

θαμας Μάγιτρος .·

Χρίχτολώΐρας . ■

Καις-. Δα«·χ«ρΜς.

Β.

Δι£α#καλσι ΐτίζ

Ρ ητοςηκης *

Α'&ςοίΐλϊΐς .

Δγιμήτ&ος Φάλαρις .

Διονύσιος Α'λΐΆαρναστ^Ιίς ;

Ε'ρμογοίας *

Αογγϊνος .

Γ.

Ρτίτοοές

Γοργίας .

Αντιφών ί

Α'ί'δόχ/δχς ^

ΑυατΊας .

Αντι&αίϋζ *

ϊ<τοχ.ρατ}ΐς *

ΑλχιοΊχμας <

Γβ-αϊί; .

Page 314: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3*ο Π ϊ

&ημο&α!ης .

Α<#»»ζ .

Δημάδης .

Ύ'πίζ}1ιις .

Δείναρχος .

Ανισβωναζ

Δίω* Χρυτο'ς-ομος ,

Η'ρωΙης .

Κα^ίΐ'ίχος .

ΐ'»λ/α»(3ς Βαο·;λ.

Οβμίς-ιος ·

Αιβανιος .

Συι>ίσΊ*ς \

Δ,

ΕΛι^ολογραφοι

Ανίχαρνις ,

Φάλα&ς .

Οίανώ .

Η'ράκλατος .

Θίμιςοχ,λήζ .

Σωκράτης .

Δνιμόχ&τΌς .

Αζίς-ιππος .

Διογένης Κυνικός .

"Χ ίων .

Α'λί£α»δρος Μ.

Κρατ»ς.

Α'&ς·αίνβπς ·

Σύμμαχος ·

"ΣυΜίτιος .

Ι'φ&νρος .

Γι Α ϋ

Δίθνΰα·:ος Α'ντιοχ,

Καπιόΰαρος .

Θ§όΰωρος .

ΪΙοιηΐαΐ

α.) Δ/<$α<τχΛλο/ τ»ς

Αρ/ΓΟΓβ'λχς <

) Ανε*χο/<

Ο'ρρώ'ς .

Α'ρχίλοχος ,

Α'λκμαί, ■

ΣτΗτ/χαρος .

Σαττφω .

Η'&Ινιια ,

Αλκαίος .

νΙβυκος .

Αναχρίων .

Π/ρϋαρος .

Πρ«ς/^α .

Κλία»5ος .

Σνυυίο*ι$ς ,

Page 315: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

π ι Ν Α Ξ , 3ΐν

γ'. ) Βκχολ/χο/-,

Θιόχ.&τος ,

Βίων ·

Μόσ-χος ♦

) Η'ραίκοί ·

Η'<τ/οδος .

Α'ποΐ&βίνιος Ρ'οδ/θί«

Τρυφιόΰωρος .

Κοινής "Σμυρναίος,

ί. ) $λίγ&07ΓΟΙθί *

Τυρταίος .

Φίογνις .

) Έ,'ΤΓΟΤΓΟΙΟΙ .

Πυθα^ορβζ ·

Αρατος .

Ν /κα»ίρος .

Ο'ππιχνός «

Γί&ρ^/ος Π<0·«δ.

| ζ'. ) Τνωμιχοϊ

Αίσ-ωττος ,

Φχ/δροί .

Α'γατνπνς .

Βαο-ίλειος Μα«ίδ. ,

Α'ντάνιος Μίλισεα .

Θ«οΊ>ωρος Προδρομ.

Μάξιμος ΤΙλανύ^ς .

Μίλιαγρος .

Πανάδας , ?(ομ α^οι ο'ι ο*

τρ Α νθολογία ι3ζτο του

ΠλοΗ^'δ» α»αφίρο'μ$μοι ,

ίν ηΐς ΑναλίΆίοις 7θί

θ'. ) Δραματιχοί

Τραγικοί .

Αΐ%υλος.

Σοφοκλής *

Α'χαϊος .

Φιλόζίνος .

Χαιρίμαν .

Κράνις ·

Αυκόφραν .

Page 316: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

512 Π ι

/. ) Κωμικοί .

Επίχαρμος .

Φρύνιχος .

Ευπολις .

Α γά^αν .

Πλαπ»* .

Φ/λ«Ι·7δ>ί£«

ΤίλίκλίΙης .

®(όπομπος .

Διογονης θ}νόμ»

Α τι/ΰάμας ·

Ε /Γ/χραϊ>*ς .

Φίλιππος .

Φιλίτοϋρος .

Ν/«θ5"ρατος. ν

Ένφιππος ·

Διονυτιος .

Έιβαλος .

Αναζίλαος .

Α'ζ/ςόφωι· .

Α ντιφαυαις .

Σ&'/τατρος .Ανλίζΐζ .

Φ/λ/σ-χΰς.

Αϊα^/^ττος .

Φιλιππ&ΐΚ ·

Διςιλος .

Φιλίμαιν <

Μο/οίδροί .

ΤΙΰοΊΰιππες ·

Δαμόζονος . 4

Φ;λ/5"/·? ·

; α. ) Εατυξ&οί .

Λϋκ/ορός.

I «λ/α*ιος β&<Γΐλ<Λ1ς .

I 0. ) Μϋ^/Γί^ΧΟ/' .

Παρθο/Ζ/οί <

Η'λ;ο^6)ρος .

Θίο'όΛ'ρβς ΓΤροδρ*

Εϋς-α'θ/βς « Εύμάδιος ,

Ζ.

Γςοςιχοί .

β.) Καθολικοί.

Η'οοδοτος .

Δ/όδ&ρος .

Νικόλαος ΔχμααΊίΥΐρό: .

Αιλιανός .

Φιλός-ρΛτο; .

Είσίβιος ΤΙαμφίλ*

Ο'λυμπιό%αρος ·

Τ1ροκ:πιος.

Θιοςόλακτος .

Page 317: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Π I ΝΑΕ 3Ι?

Τίάργιος "Σίγγιλος .

Θιοφαίας . .

Νικηφόρος . .;.

Ι'ααΙρΗζ Χκυλίτζης *

"Ζωναράς .

ϊωήλ . )

Υλυκας .

β'.) Μ?£*χο) ϊςορίκο)

τα» ϊζο&ίων*

Ι'ύ!σ·»/Γός *

^Λ) Της Α'αΊας,

Μ«>α<θ·οι>>!ς *

δ'.) Των ΈΆήναρ*

Δάρης <

Δ/κτι/ς<

ΤΙαλαΐρατος *

Ξονοφων .

ϋ'ραχλθΐΰης «

Α570?&·δή>ρρς .

Α'ιτωνιος Αφ.

Κίρ;'»τος .

Πτολεμαίος .

Πλίί'ταρ^ος *

Αα-β^ων/βς :

Α ρριαβοζ .

Γιμιςός .

·'» ) Τί?5 Β^«τ/ίβί ,

Πδ/α'χβς.ν

ΤΙροκόπιος .

Ηβ-ι/χ/ρς.

Α'γα&ίας*

Μο*«ί,δρος »

ΘίοφόλΜτος 'Ζιμ»

ϊαουννης Καμην.

Νικηφόρος *

ΚωνςαΑτινος ΊΙϋρφ*

ϊωαώνης Σκυλίτζίις*

Νικηφόρος Έρυίν. ·

Α"ίτα Κ&μρ.

Νικήτας

Νικηφόρος Γρηγ·

Κ&δνο'ς .

Δ»χας .

Χαλκοκονδύλης .

Φραντζής ·

γ.) V ωμικών*

Πολύβιος »

Διονΰτισς Α'λ,

Ώλάταρχος .

Α'^πίαΐός .

Page 318: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3Η « I

Δίων Κάατιος.

Ηρω^ιαβός .

Εύτρίπιος .

ΖαΊτ/μο; .

Τί,ι φίλιος *

£',) Ε'χχλΜθ·/β?·/χο<

Έ,ΰσίβιος .

Π ϊ.ΛαόιΟζ ·

"Σωκράτης · *

Σωζόμενος «

Γλ«6*ος , ·

Θίοδύ/ρχτος .

Γβλάα-ιος ,

Θίόΰωρος .

Εττιφαβιος .

Κ«ατ/ό<ϊ*ρο{ < ι

Εϋ*>&ιος «■

Σιμίών Μιταφρ.

Ν«λος Δοξαπ.

Νικηφόρος Κάΐ&ιτος*

Διονύσιος Α'λ/καρ»-.

Πλ&πϊρ^ος .

Δίβ^οΉς Λβιρτ.

Ενιιάπιος .

Ν Α α

ϊίρβίνυμβς ·

θ'λί/μΛ"/όδΛ>ρος ·

ΐν/^ρος ·

Ι αλιουιος ,

Φώ>τ/ος ·

Σα'ί^Λς ψ

Θωμάς Μά^ις-ρος .

Κννων .

Α'γα5αρχβϊΐς .

Σχύ/ιινς .

Στράβων ·

Διονύσιος ΪΙ$&Υΐγ%

ΫσίΙωρος <

Μί'λ*ς ,

Α'ρριωής :

Πτολίμαυος .

ΧίΛνταβΊας .

Α γ*&Ημϊΐρος ,

Σήφακος Βνζ,.

Κοσ·μας .

Μιλί'τ/ος .

Θίθ7θ'χ»ς «

Η.

Μαθηματικοί

Α'&ς-οζονος .

Ευκλείδης «

Page 319: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ν Α 5 3ΐ5

Ένρινος .

Η/ίππος .

Χίρων ,

ΡIτων ,

Α ένοχος .

Φίλφν .

Μα>$λαος ,

Ήικόμ*χος ,

Ανο^βδαρος 4

Πλοίαρχος .

Αΐΰ'φ'χνπς .

Πολυοίίνός .

ΐ'ϋ'λ/ρς Α*φ£«ί,

Μόδ/Γος ·

Κναχόλιος .

"Πάππος .

Πρόκλος ,

Διονύσιος .

Ιιρωρ ·

Β«<Γ/'λ«θς .

Πορί^Ρ'^0*^"^ «

Ευγένιος %

Θ,

Αγρονόμοι Α'*

πρόλογοι ,

Ε'μπίδοχλιίς «

ΑΥρ«πις ,

ίΛανίδων .

Μβλαμπος .

ΓβμΤΐΌς ,

@ίοδρ«7ος 4

Ύ'-φ/χλϊϊς .

Μάξιμος ,

Πρόκλος .

Μίλί'τ/βξ ,

I,

Φιλόσοφοι *

ΠυθΛ^ο'ρΛς :

Η'ραχλβ7ρς .

ΈϊμπίδοκλΥΐς .

Ώαρμζ»(ίΙας .

Page 320: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3 16

Σαχρανις .

Δϊΐμόκ&πς ι

ΈζΜοφων .

Αΐχή'ηζ .

Α&ςιπποζ *

Α'ντι&ζης *

ΤΙλχτων »

Τίμοαος ·

Α*ρ*ι>'τας *

Διογαίας ·

Α'&ιτοτίλης <

ΘίόφραςΌς ·

ίϊπίκνρας .

Επίκτητος .

Αποϊ^άνιος Τυαί,

Αρ'ρΉ&ος .

Μάξιμος Τκρ^

'Σίζςος Ε'μπυρ.

Α'λίζβυώρύς Α'φρν

Τ1σρ?>ι/ειος <

ϊάμβλιχός ί

Δνζιπποζ .

Μάξιμος .

Γνλ/βνος «

Οιμίς-ιός *

Γίροκλίϊς .

Αινίας «

Προχλος .

Χτνβαϊοζ .

Α μμάηοζ .

Α 8

Ζαχαρίας .

Έιμπλίχιος .

Ο'λυμπι&ωροζ *

Ιύ>Μνης Φιλοττ.

Β«β7λ«0ς Μαχ«

Ν/χΗ?)ΰρος Βλί/.<ί

Γίμιτός ·

Κ.

Φυσικοί Γεορ*

γικοί 2

ΘίόφρβΓος .

Α ντίγορος ·

Διοο-κο&ύνς ί

Αρτεμίδωρος *

Αιλια»ος ·

Ο'/τπιαίός .

Νίμίβηος .

Λ,

Ιατροί

ί'τΓ7Γ0Κράνίζ .

Πόλνβο; .

Page 321: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ν Λ 3 |*7

£Ζ&/οχράνις .

Διοσχο&ϊνις ,

Α'νΙρόμαχος .

Αρετοάος .

Ρ κφος ♦

ΓΛλκνος .

Αι^τάλιος ,

Θίδδωρος . ·

Ο'&βάσ-ιος ,

ΐνία'ρχί^βς .

Αίτιος .

Α'λίζαυι^ροζ ,

Θίοψίλθς ·

Παυλβς Αιγιν.

Χιραττίων .

ϊαα,ίης Ακτ.

Νηόλαος Μι/ρ,

Μ.

Ν ομικοι ,

Ούλπιαυνός .

Παΰλος .

Μοδ«5"7ΐΌς ,

Γρηγό&ος .

Έ,'ρμογαιιΐΜός .

Α'ηίοχος ·

Θιοφιλβζ ?

Τ&βννιανός »

Β«β"/λ«βς .

Α?'ώ)Ρ , . ■

I ιτιοωρος .

Α'δ&ιαι^ς »

Φώίτ/ος .

ΙΖαραρας .

Βοιλσ·Άμαι> ?

| Α'ρμνόπχλος ,

Ε'κκληΰια£ΐ3£θΐ\

Προ^ορος .

Βαρνάβας ,

Α βΙ'ια.ς .

Κλίμης .

1 ^«τ/ος .

Α'κ/λχς .

Ώολΰχ,χρτΓΟζ «

Ε'ρμας .

ϊχςΊνος ,

Τ«τ/α»ος

Θίοδοτίων .

Α'5ηΐΆγορΑζ ?

Θίόφιλος .

, "Σίμμαχος .

] Ε'ρμ&ας «

| Ε/ρκ/'αϊος ·

Ι'ττττ'λητς ,

Αμμώνιος .

Page 322: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

"Κυττ&κχβός .

ΔίονΰσΊος .

Τρη^ός^ος *

Α'ρχίλαος .

Α'ρνόβιοζ .

Πάμφιλος .

λίίθ·δ/ος ι

ϊΐίτρόζ ί

Έ,ΰτίβιος .

Αντώνιος *

Χίραπίαν *

Έ.ύςά$ιος »

Έ'πιφβυίιος $

α'φρΑιμ 4

Βαχ/λαος *

Κ0£/Χ\ος 4

Γρ»>οέ*βς Μ.

ΜακΛΖΑος 4

Α'ποΤλινά&όζ 4

"Χρνο-ός-ομός .

Γραγΰ&ος Νυ'ον

Α'^ιλόχιόζ .

Α ρ<τε»ιος .

Α'μβρότιος .

Α'ξ·ί'ε<ός ·

Έύάγ&ος <

Οιόφιλος 4 \

Κΰ&)&ος 4

Πρόκλος .

Ι'νίΰωρος 4

η ι ν α

Ν«λος .

ΘίοΪ6>ρ»τ»ς' ι

άιόρν&ιος 4

Τ1ρόκ$7τιός ι

Καιο-Α&ος .

Καατ/βδΛφος «

ΗΐίΓρατ/ος *

Γρήγορος *

Ισίδωρος .

ΟλΙ/|ΐί#/όδΛ»ρος ·

Κ'νΛ^άτιος .

ϊωαυίι>ιις Δαμ*

Νικηφόρο; ι

Φώ/τ/ός »

ΟϊαχμοΙιος *

Έ,ιμίων .

Ν/ΧΜτας ·

Εόδομίοξ 4

Ν/χΜφσρος .

Ν«λβς .

ί&Λρλχάμ 4

Γρκ>0£/ός ίΐΛλ;

Μαζιμος 4

Κατοίχαζανός 4

%ιμ*6ύν ΘίΤ'

ΒρνονίΊος 4

Page 323: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3ΐ9

•Π I Ν Α 3

Ο νομα^ι&ος των Συγγραφέων

Κατα Α'λφαβτντον .

Α.

Α'ϊ>α5*ιμ*ρ»ς * ίο

Α'γαδίαζ . 217

Αγαπητΐς 4 χ 94

Α %&.ανος Σοβ/Γκς » ΙΟ

Αϊτ/ος» 184

ΑΒανάσιος* 10}

Α'θ'Βί'ίί^β'ρας . 6

Α.'$ήι>Μος . 7,7.

Αιλιανός. 41

Α'ινίας, 175

Α'κρύττολίτηςΓεάργιοζ» 284

Α λί^ανδρος &Α'φρώιΛ 34

Α'λί^βί'δρώς 6 ϊατρός 4 214

Αμμώνιος Χξ/τίανός. 54

Α μμώνιος Γραμματ. 1 1 5

Αμμώνιος Ερμεία. 1 88

Α'μφιλόχιΟζ, 122

Ανοπόλιος. 74

Λ'νας-άσιος Τίΐτιίσΐίϋΐτος

Α'ρτιοχείας . 221

Α'νας-χο-ιος "Ζινώτης. 2?6

Αγρίας. ΐ86

Α ντωνίος . 268

Α'ποΤ&ινάζΛΟς * 1 1 9

Α'ρ&'θας 4 254

Α'&ϊ/χίρεπς . 9°

Α'ρ'?*«'δ«ς ». ι6

Α'ρ/ΓΗί'ί'ς . 2 7 1

Α'ρ5·ο»'/ος. 124

Α'ρ^ιλαβ; » 7 1

Α'ς-έ&ός . ΙΤ,Ζ

Αυρήλιος Α'ϊηιρϊνος · 8

Α'χμίΐας» 243

Α'-φ^χς ♦ 4^

Β.

Βαρλαάμ* 291

Βασίλειος ο Μίγας « 109

Βασίλειος %ϊλά»%ίας» \η\

Βασίλειος Βασιλ&ς Κων

ς·αντιν>37Γΰλίως « 247

Βασίλειος ό ΐΐατ&κιος . 253

Β/κτωρ . 141

Βρϋο*ν«ς . 3°5

Page 324: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Π Ν

<■ ■ Γ.

Γαλέος . τ.6

ΓίλάαΊος. 174

Τίμιςος . τ,οι

Γίρμανόζ « 237

Γί&ίρ^/βς β Τίκτ^ιος. 228

Γιάς,γιοζ Μοναχός- 241

Γίΰόργιος ο ΪΙαχυμΐρης . ι%η

Τλυκας. 3°3

Γρνγοίτιος. 2θ8

Γρχ^ορας . 295

ΓρΜ>ο6»ς ο Θαυματνρ. 6$

Τραγανός ο Θεολόγος. ιι6

Υρν^ό^αος Νι/ατΜς , 120

Γρυ^ορ/βς ο Παλαμάς . 2 93

ΕΥρ4>Γ ,215

Δ;

Δαμάα·χιος ·

Διάδοχος .

ΔιΙνμος .

20^

84

ι63

329

55

Διονύο-ιος Ε'/Τλγχ.' Αλβ£. 6 1

Διοι/ν<ηος Αντιοχείας . 176

Δίοιν'ο-ιος Κ ρίοπαγίνις. 1 86

Α/αι> · 45

Δ&'χας ϊααίϊϊΐς . 3°^

Ε'τ7-/?>'«ί/ος .

Ερμιάς ·

28

135

21

Εύά^ζίος ο ^π> ην 1*

/δΜρ/Ι-. ^ 133

Εναγ&ος Έ·χ9λ4α<?ι%ός. 2ΐ8

Ε&θαλ/ος. 172

ΕϋΒΰμίος . 269

Εντάττιος. 138

Εύιομιος , 128

Ενο-ίβιος ο Πβυφιλος ό

(Ζ ΏαλΆΐς-ι'ννς . 85

Ενσ-ίβιος Επΐα-χ. Ε'-

Ε^αθ/ος ο ιι νις Ζίύης

•ης ΪΙαμφιλΙας . 91

Ενς-ά&ιος ό ίκΚωιςοΛτ* τ.%0

Ενςράτιος. 2ΐ6

Εϋτρόπιος . 105

Ε'φραι'μ . / 107

Ζ.

Ζαχα&α; Ε'π!σ·κοττος

Μντέλ^νης . 197

Ζωναράς . 27°

Ζ,ιίοΊμος % 145

Η.

Η'λ/οδή>ρο; . 127

Η'ρωΰιανός . 49

Η'ίΓΐίχ/Ος ΟβκΜ/λΗΜ. 213

Η'οτόχιος ό Λλεξαν. η%

Θ.

Θίμίς-ια;.

Οίο^οτίων ,

"3

5

Page 325: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ν Α 2 V 321

9

Θι&οτος. 154

ΘίοΙωζιτος. 167

Θίόϊωρος Α'ναγνωςΊΛς, 192

Θιόΰωρος Η'^χμονός. 2 33

Θίόοωρος ο Α'βχκ&ρας . 240

Θίοϊωρος ο Στχϊϋίτυς , 244

Θίί δ&ρος ο Πρόδρομος . 274

Θίόΰωρος 6 Βάλσαμων . 279

Θιοφοίης . 242

Θίΰίριλος Ε'πΙψχ, Αν

τιοχείας* 15

©ίσ'ρ/Λος Ε ττ/σ-χ. Αλ·-

©ίόφ/λος Νομικές . 195

©βο'ρ/λος ο'Φ/λόα·ρρος. 226

Θ«οφΐ/'λ«Χ7οςο Έυμοκάτ. 227

Θβοφυ'λαχπς Β«λ3/«ρ. 267

Οίων. 99

Θωμάς οΜάγις-ρος, δ88

I,

ΐάμβλιχος , 82

Ι'ίρρχλ»ς. ϊ6ι

ϊμίζβας . 9 8

I ορναίΒιις . 209

Ι*λ/α#ο'ζ. 95

ΐνλ/ος Α'φ&κανός . 43

ΐνζτόλϋ»ς . 3 9

Γο-Ζδαρος . ϊ6ο

ϊωιυινης ο ΐκ Καππα\ 220

1«α»>Ί)ς ό ?^ολα5"/χός , 223

ϊααίνης Γραμματικός 6

χ) Φιλόπονος, 229

ϊωχίνϊΐς 6 Αχμασκγνίς , 23 &

Γ«α»ν«ς Μαλίλβς. 250

ϊωχίννις Καμηνιάνις. ζ$ι

Τ. II.

ΐωαβννις όΣκυλίτζηζ. ι6 ι

ϊωχίηις ο Μφληνς . 20ζ

ϊωαίνας ϊ'ατρός . 285

Γβ»»'λ . 28 1

Κουτάλας .

ΚχΤ&ίνικος .

Κοοακαζανός ,

Κ$ρψός .

Κλίομ^ης ,

Κλήμης .

Κίΐνης .

ΚολχΒος .

Κοσ-μας ,

ΙΟΟ

29^

147

3*

ΐ9ΐ

ι89

202

ΚυζΑ^ος ϊβροοΌλνμ. 112.

Κυ&Τλος Α'λβξαιιΰρήας. 155

Κή/^ός . 3°4

Κωνς·α*τΐνος * 255

Κα>νςΌ»τϊνος οΑρμοαό-

τταλος. 297

Α/«γ Ε'πΉτκ. Ροίμης, 173

Λίβ/ι» ό Δ'. 25 ι

Αι'αν Γραμματικός. 254

Λιβαίιος , 124

Αογγίνος. \ $7

ΑνΛίχνός. 22

Μ-

Μχκά&ος . 1 1 δ

Μοίλ^ος . 1 8 1

Μοίξιμος θ'μολογΗτής. 234

Χ

Page 326: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

·5όιχιγΐίΦζ

ιοί

99*

11ζ15ν&ό

Σ61·5«^»^5*ι«ρ5<?'^ί*ο(ίυ

ίίτ·ϊο&θ£θχΐ$ϊογχρόιχ

ίτ·5«χτροη^οιι

79'*ϊθΛΐζδγ\ι

$0Ζ^5ο<ί^ίυ

οΖΐ*5ο^ο\^ο^/ϊίχο5<?(ί-ε*ΐΐ

°8'^^'^.ν'ω,*39βΛ»»ΐΙ

61ζ·5β/^»»χ<»ογ/^5ι»ν2»ΙΙ

Ζοΐ*5Τ?«ί^»5'ν.ν5ο^ο»χί

ΠΙ·5οΛΐ£ν\ι

τζζ·5ο6χν\ο5θ'§»^ί»Π

'ΙΙ

*VΚί

Ζοζ·5θφθΛΟψφ5οχιλ

ζΣζΜοχ»/γ^ο<Αηξοιΐίτίηχο

£$Ζ·^ο»3·Λλύ.ιγ\

ζΉ*5<β«>οχι5ολ.ιομ

££ζ·ΰοςία.»!ο

Ζ£ζ''"'λ^χ/μ

ο6ζ^ο-δ/^ιοχ5<κΙσ<ίΗΧ'Ν

*8Ζ15«5ρη'«'3ν8ρ5ο<ίρ<2>κχ7Ν

ι£ζ·5ο/Λρη<)ηο5οάο4)Ηχ>Μ

ζ^χ·5οχναΗο*γό5έ*κ*'{|

$£ζ·5α4»£«ΐ2?5«ζκχ/(^

ι6ζ·5νχΐΛγ$ζΙ*·%.ρ5ογ?Μ

Μι*ίΰ/Λίη'ίΜ

*9ΐ"5ο;^Λν5ο*£?Ν

ΣΖζ15«<}χ»χ£»3ον

Μ*·"*

&ζζ·5ο3ίρνι

£9ζΎ"»*^

6ιζ.*5θ(}£/Τ»*θρ(

6Ζ·5β/#>£»ΚΙ

Ψ6ζ55Η^*Γνυρίοη^Ν

ΖΙ·««Ηχχ»ρϊοτήι^χΥΐ

πζζΣ

Page 327: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Π ϊ Ν

Σαίτας»

Στέφανος .

"Στοβαίος .

Σύμμαχος .

ΣωυίόΊος ,

Ευ&Μΐίς .

Σχολά&ος .

Σωζόμενος .

Σωκράτης .

Τ/τος .

Τξ/βωνιανός «

Τρυ?>/οδ»ρος .

Φ/λ«ς .

27*

102

19ο1

289

144

276

ι8ζ

. 21

ϊ49

ι63

305

153

ϊ54

Φ/λοΓρατος ύ ΤΙαλαιό-

τιρος ί

Φλαυιαυτός .

Φραντζής .

Φρύνιχος .

Φατ/ος .

2.

Χβλχ/$/βς .

Χαλχοκσ>διίλ»ς <

Χρύσιππος .

Χρυ&όλαρας .

Χρυτός-ομος *

ύ.

159

308

IX

248

δι

ι66

299

139

57

Χ 2

Page 328: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

$24

Τ Α

ΟΝΟΜΑΤΑ Τ&Ν ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

£ ι ς; την

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ,.

Ο' Τίαίοαηάτατνς Υΐράσιμος Χ,υγχρας ίφνιμί&ος τκ

αγία ιεαργι'χ α» Βζνίτ/ψ, » 2.α>μχτύ . Ι

Μ.4χα»λ ίλνκΰς . _ ίο

ΪΙαίος ©ίοδοσίχ . £ο

Γί&'ρ^ος Καζάρα . 2

Μα&νος Μα^ρο^/α*»^ . ζ

ΑΪΊίλφια Ύ^ωσίμα ον Ν/£ν« . 1

Καιΐζ•α»τιρος Μας/ιο^λι* . . 2

Α 3•«*Λ<τ/σς Ν/κολα« Αίμ'ΰψα * %

Α^λίζιος Ν/κολα/%; . 1

Υωαίης Χε/Γσδ«λ* . ^

ΐί&'ρΤ'/ος Βίλ«δος. ι

ΚαίΓαΐ'τΓί'βί Φλίβας : ι

Δψήτ&ος Ταζίλγις . ι

ΕΝ ΒΟΪΚΟΤΡΕ2ΤΙΩ, .

Ο' ΥΙαναράτατος Μητροπολίτης Α'γ/ος Ουγχροβλ*-

^χίας Κΰ&ος Δοσ-ίΖηος . θάματα. 1$

Ο1 Θιοφίλίς-απς Α'γιος Μπαζών Κϋ&ςς %*»-

Page 329: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ο' θεοφιλές-απς Α*γιός Α^ρτζετιχ Κι^ί Υωσήφ .

Ο1 Τΐχχίζρωταπς Αγιος ΌψωΙυί Βράτζας Κυ'&ιος

» Σωφρόνιος .

Ο1 ΤΙ.αχο<Γΐωτηπς Α'ρχιμαϊΰ&νις τ»ς Α'γιβατανίς

Μητροπόλεως Οΰγχροβλαχι'ας Ιζ,ΰ&ος Ν/χβ'δκμος ·

Ο' ΈΤλογιμωτατος Κρχάιάχονος νίς Α(γ/ωτανις.

Μητροπόλεως Ουγχροβλαχίας Κϋ'&<β; Υλα&ων ,

Ο5 Υία»οοΊωτατος Α^ρχιμχν^ξ/νίς Κ.οτροτζιαα>('α Κϋ'-

&ος Βη(ΰα$/ων . .

Ο' ΥΙουτοριωτατος Α'ρχιμαρ^ξ/νις νίς Υίρας Α^αΰρας

Πατρών % ερμην&νις της Υίρας ^ποκα^ϋ-

\εως Κν'εΛΟζ Κί/^ι^ος . ι

Ο' ΤΙ&νΰοΊωτατυς Κ'ρχιμαυιιΰ&νΐζ κ ^.ιναΐου ορούς

Κί/^ος Κι!&7λος ·

Ο' ΤΙα»οσ·ι^ινί7Ός Α^ρχιμαα^νις Κ.υς/ος νανάΐιος ·

Ο' ον <£γοΛί'α·ι Τίαρασ-χενας Υεωργ/α ,

"Κ-ω>>ς·α?τινος Βαρ%αλά%ος .

Ο' ΧγννίΟΓΐ Δημήτριος "ΧρνΰΌσ-χχλχϊος .

Ό1 ς«/ εΤ&ογι'μοις Στρατώνας Σορεσ-χαλος ΥΙρωτβ-^αλ·

νις νίς Α'γιωνχ7»ς Ή\.ητροπο,λεως Ονγχροβλαχ.

Γεώργιος ΣχάΙας Βυζάντιος .

Υρηγό&ιος Υιχγχαλχϊος ♦

Βασίλειος Ν/χολα« ο εχ Φατζνχΐχ »

Ο1 I* ώγα/εοΊ Νηο'λαος Γοβνϊατος .

Χρ»?ος Ν/χολα» Α^λβχνιπχωξ/νις ·

Ο5 έ* £γϊΛΪοΊ Ννκολώοί Νογο&ίτης της Α'γΊοτα-

της Μητροπόλεως Οΰγκροβλ<*χΐχς . \ '

Ο''μαιηχολογιωνχτος "^αλνις νις Μητροπόλεως Όόγ,

χροβλαχίας ϊΐχΰλος* ' , . _

Νικόλαος Υωαίνα Ύζο&ογλν „

Κωνς-αίτιΐ/ος Γ|· Ζιβίκ ·

Πί'τρσς Η^^-νίΓΜί ·

Βαα-/λ«ο£ Κί/£χα*/ϊ»5 Ύραπιζχντιος- .

•ι

4

χ

ϊ

χ

?

I

I

I

I

I

ι

Χ 3

Page 330: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Ο' Τί^ογιμάτατΌς ΠβρθοΛος Υίροί&χονοζ · βχ

Ν/Χο'λα; Ύ,άββα ο ίκ Ύαρ»άβ» . I

Ο' &γό*ίζ-Λπς Ν/χολ*<?ί τϋ Κρχοιπς Μ$}>αίλ6υ

ϊ^ίαργιος Πάτα Α\ας·α<τι* ο »χ ηζ *ατ ΟΊτΗρο*

χομοπόλίΛΐς Δολ/βνα . 1

Κ»ΐΓΜτ7»βς Α'θαΓαο'/Λ^Ης Πίλβπ-όΐ'ΐ'ίίανος « I

Ν'χολΛβς Π«57·« Ταουίνα Τ&χχαιιος . ί

Ο' ο* &γα>ί'σ·ι Ταβ^λ 7θΰ Αΐρχορήξ μί^άλόύ

"Χατμαία Κ'ντανιν * ι

Ο' ώ}>&ία·ι ΰ&προς Β/7/αρίτ; ΤχβΗφιΐίτήί Π«-

7τιχ»6ς . * I

Κ*»»·ί"«»,τΓ<,βς μ Α'ρχόνπς ΤΙαχαρν/χ* Α'λ/χ* Βο-

ζαν-ηος 4 ί

Μα>-ολακ»ς ™ Α'ρχονης μιγάλα Ββρί'/χ» Φλα>ρίσ·χν * I

Κι/£/(«χος ΚΊ·αςΆθ·ια%Υΐς Ζ»χας πκροτηζ * ι

Ι'ρΗ^ο&ος Δ»μ»ϊ·£ίαδ>»ς Κ^λβανιταχίβ^ίττής . ί

&Ημήτ&ος ΜκΓβχορ ΤαβροβαΤ^ς^ %

Τίίτρος ©ιοίάρχ ί£υζα*τ/θς . 2

Κώ'ί'ς-Λί'τ/ίΌς Πβτορ Φ/λ/3·5τ«τολ/τ>»ς « I

Σ^ί'τ/χος Α\αγ*αίς·>ις Φαζιαλ»· ^

Ο' ιΧ,ογιμάτηης Κός/ος Σ«ρ«φβμ Τίρο$χο>ος ο

«χ. Ρ'ίϋδίς·» · ^

©βοδοΛος Γίαρ^/«^ς< Σ

"Καρς-ου>τίνος Ώ.$ρ&$ερ»ς « 2

Ο1 Ε^^ίΓαιβί ΔψήτζΑος Τίλα^νος Μ. Γρα^.

ματιχος η ύ^λοτάη Αι&ο*» Τ'4»λ«#7ν . ι

• ί

Page 331: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

3*7

χ

ό' ίίυγ&ίϊατόζ Α'λίξιινΙρος <Βέολό}ος β'. Έ/ςιάργις * χ

Ο1 Έ.\λαμ<α>ρόταΐνς ίΐίϊζαΐίς Κ'λί^ανΙρος Χα>~

τζαρϋς ϊ I

Ο1 Έ?)&ογιμάιαπξ Κν&ος Α^πος-όλϊΐς Ίίιφραοζ . ν I

Ο' Έιύγ&ίς-αης £$ιχόλαος ^χρ^Λλαίχο; %*$α(ΐΗς <

Ο' ΕιΑ-ον/ΓΛΤος Ανρ^* Αίί^Λξ Κλα>ϊ·£/αρ>ίς Γ»α*'-

*Ίτς νΛαυροχορ^αης . ί

Κ«ϊ»ρτ^»ς . ,· . ί

Ο1 Εΰ^ονίζ-ΛΛζ Α*ρ#. ϋ£λ8τ^/Λριίς ^χ/^Λ^ς Θίβ-

$αρκ . ι

Ο' ί&ογιμώιάης ΐ£.ανς-ανίΊνος ΧαΙφ7αζ* ι

Ο' Έ,υλαβίς-Λπς Κι/£^ος Γίρομοί-α;^ ο' ?χ Πρκ'βΊίί «

Ο' Εϋ>Ό*ίνΛΤος Α*ρ^. Χχ«ρλα70ζ "Σλάτίυυ4α»ος ·

Ο*

πιάζίις ι

Ο' Ει^ο#ί$·Λ7Ρς Ανρ^· ΠαχΛρ/χί; Γ'ρΜ^ο'β/©; ΡΓο»

μανίταζ 4

Ο' Τ

Ο' Κι/ζ,ιος Δϊΐμήτ&ος ί^/Λόλάα Μ/μί ·

Ο'

Ο' Ε'^ο^/^ίήΐ'τατΒζ έ* Δίΰαο-κάλο/ς Γ»*»;»; Α'»'Λ»

ς-αατ/α ο ιχ %αιγοζ}χ ·

Ο' έ* Έινγ&ΐσιρ Κ^νας&ΰΊος Κορνΰαλ&ς ♦

Λ^λίξαρ^ρος ΥΙανιαχοτάτης ο *χ Ζαγοράς ·

Ο' Εϋ5/0*?'ς-:ί7ες Ανρ^· Μ· Κλ&τ·£ί3τρΗς ®&>μ*ζ

Κ&τζχλ»<τχος 4

Page 332: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

"3*8

φ' ΤΙχΓΟίτ/ωταπς ΐ\'γ*μζνος ^Ααρχντζιουιος Κνα*ς

Δαμιανός · \

Ο' Ε 'ντιμότατος }ζ.ν&ο; ΥωαΛνγις Ιζ.ϊππύ'λΐής . %

Ο'μχτηολογιωταπς ΡΥ£ος 9 έζ Υωαννινωρ εχ χ®·

ϋβζΰχνι'ν . I

Ο' ϋνλαβΐς-ΰίτοζ ΘΐοίοΊτιος Ύραπίζ^ντιος * I

Ο' Α'ρχ. Τ[ολχόβι/χος Διαμα/τΗς ΥΙελοττορησ-ιος , I

γνατίος \1 ερ·μοραχος ο (χ ης ΐΝ»β·8 τη Αγιου

, Ο' Έιυγαΐί'ς-αιτος ι]ος τη ΑΨρχ» Μ. ΤΙαίχ Μ,χνρο'

χορτάτα Κβ>5"α«»ί · * I

Ο'

Ιρος Νί^Ρ^ί · ι

Μ. Κ

Ο1 Ενγ&>ί'ς·*τος Κρχ. "Καμινχρνις Α'λίξχρΰρβς ο

» Ανρχ. ΓΓα»'* Σκαρλάτα ΓχΥχα . χ

Τχαρλάτος Υχΐκας ο » Α?ρχορτος Μπαι/'ν Κάρα-

χκ 1 χ/χα · ι

ϊί/χο'λαος Μ«ίροί Γί&ρ^/« Χ«τμα*« . |

Ο1 Ε'^β^Ζ/Μώ/τηττος Γεώργιος Θ&οχαρόττχλος ο |χ

Ο1 Κρχα»9 β'' Αογο^ίτπς Ί-Τΐφανος Υίαλατζαίος . I

Ο' Α'ρχω* 0· Αβγο^ίτνίζ Κ'λί'ζανΙρος Β«λαρ«ς, 1

Ο' Α'ρχων 0. Β/5"/«ρ»ς Ν/χο'λαος Υ&πας . I

Ο' Α'ρχ> Δ//δ/χϊ»ρ*ς Υωοωρικ; . τ

Ο' Α*ρχ. Μ«^»ρδαρ«ς Κ'λίχοζ ·

Ο' Α'ρ^. /β*· Β/Γ/αρίίς Κ^ς-αχΗς ΚθΑτζχλίσ·χ

Ο' Α"ρ*. Μ. Αο^β&ώ-υς I <Γααχ Φ'αλί'τβς , ι

Ο' &'ρχ· ^.ττλνιαος Νικολάκης . 2

Και/'ζ-Λίτ/ΊΌς' Των/να θίοχχρα . ί

<ΓΚβς « I

Page 333: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

ΕΝ ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΙ.

0' ν-Ιαλβτάης Ανετης Α^λίζανδρός Χαντζιρη .

Ο1 Τϊαναράταπς Μνιτροπολ. Ξ.&νθ'Μζ Χ?ρ*<ρ«μ *

Ο* Ώζηίρ&τ. άγιος Φιλαδελφί&ς Κυ&ος Δωρό&ίός

ο ΐίράιος ο κ) ΣχολΛρ^Μς .

ΟΡΧογιάταιος Κιίρ Γ*Μ»ΐΊτς Γϊ&λαμάίς Μ/Ο'ολο^^/ νΐζ *

Φραγγ^λας ίίαρβννας ΤΝΐισολογγι'τνς .

ΐΓρηγόριος Ύζάλας *

ττανιιρ. αγ. Υκορι'χ Κ.ΰρι^ος.

Ο' πανκρ» αγ. Α*γα$χπόλία>ς Γαβριήλ *

Διονύσιος Διίάσχ. « Ϋραμμάτηιϊί .

ϊ*(ωργχχϊΐς Έχλατζάρης Ά.*>Ρ<?α»τΙ**1

ί^ίόφυης Έ>άμ0ας Χ/ος ·

ΐϊχίσιος ΥΙαραπαταξ .

"Σπυ&οων Υωαυίν* ϋαλίτης *

Κϋ£Λ^ός Αιβί&ος .

*2,τηνράκχς ΤΙόσιας *

Δημήτριος Σ«τζος *

Δψήτ&ος 'Έ.χα,ναβτίζ .

Ζ,πύζβΐων Αίονάρΰν Τ&αλβπΧς έ

Αϋγαττιος *} Διονύσιος οι τγις κατ Α^ριτζ^ς Ιίχσλϊϊς

Διδάσκαλοι .

Χρ/Γοδκλος ο ι» Δραγομαία τής Κ.υ<Βφχ αίς .

ιχαηλ η αίιτα .

ΜανΗηλ Δαμΐιτρ/α β χ. ^λυμβς}ας.

Μιχαηλ ϋ^ίοχαζίτνις ,

*ίιί<ρανος Κ«θ£ .

Υωσ*<ρ Διδάσκαλος τ»ς παλαιάς Έ.χρλίής της Κ.αι>'

ταηηϋττόλίως

Page 334: Βιβλιοθήκη Ελληνικής, Άνθιμου Γαζή Του Μηλιώτη, Τόμος Β, Βενετία 1807

Βα<τ/λ6ίβς Βολτ»; ΑΊ>$ριος, I

ΤΙχντΌλίαιτ Χίος ΦραγκιάΙκς *

Γίάργιος Κ«ος .

Λίόντιοζ Τ&.αυσ·αράϊς .4 1 - .. , ■ . ■ . _ ^

Α\ίξχρ$ρός Κ«σς«

Μχρ^αε^Ηζ Μίλαίθνοξ ο ?'χ τιαταράχορτα Έ'χχλατιάρ

ΙακΛής Σίφνιος Α'ργνρος.

Υιάργιος ΊΤιλοπορ, Δνμητζίχ .

I

I

ζ

χ

χ

I

Χ*

Χ

χ

ζ

ί

ϊ

Αν«5"ββ·/β'ς β ?χ ττατΛραχ»*»» Ε χ'χλκβνβ» .·

Κώ»»τ«/'τ7ί'ώς Φί7«λ«ς β* Ήίνντηνίωρ .

"Έ,ΐϊφβίνος Χ/β'ς ΙΛβίλϋ'ίπις .

ΠΛί'α^βς Π2λθ57β»·' Α'θβί'ΛΛβ^κς .·

"Κάτμαρος Δ»/ΜΜτ£^ος Ζ^//«ς.

Κ«ΜΤ*>τ7ίΌς ά£ Α'γράφαρ*

}ίά»ΡΐΛΡτίρϋς ΤΙαχαίρρίχοζ ικ ^Ααρτανι'αρ ϊ

Α'δα/κ Τϊαναγιωτίΰγις Α*γχιάλν»

Υαβ&άλ Άρχιμανίΐ&τηζ Κρκ'ς.

Δοο*/3·ίβς Ϊ'ίροδ/Λχ. Τί/χχίϊ,'ζ .·

Γιαρ^/ος εχ Βρϋ»^»<' , β χ) Α,ο^Ό^ΐτηζ » γαηκ* της

μιγάλης Ε'χχλαβ'ίαζ · 1

Ο' παριΐρ. παλαιάρ ΤΙατράρ Γιρμαρος .

Θίοδββνβς ΤίραρΦΡ* Τ&ύζαυΙτιος *

Ί,Λχα&