Μερικές σκέψεις για την μετάφραση

of 6 /6
MEPIKE» »I(EYED rIA THN METAOPA»H Nina ANcnsuDIs Traductora, Buenos Aires, Argentina T1v crvtíyrcr1 va ¡recogpd(o ruoír'¡oq cr'¡v octo0oo,rgrlKcr ocw plo Él.€n crrcrcavírqcq. Eíte lóryo tr1q évtovrlq vootctiryícrg yto r't1v notpí6o, KcrL rng porpó¡¿povqq nopcrpovtiq poo oto Mtooávoq Aipeg, --mot arópcr oovelí(etoo- éwe ?wyo trlq em0upí46 vo oopp€plotó ¡re Qí- Louq l"oyorá1v€g rqv onóLrrtor'¡ opto¡rÉvrr» épyolv veoe2r"X,rivov ooY- ypcrQeov. H 6wcrrótr1to ó¡uoq vo 6qpoorco0oóv ot epyaoieg pot ootég noporotdoolre noló crpyótepa, Kat lre évav tpóruo ¡cor¡ 6ev cn¡orX.eiro o1v pcrprri orpncrptíotcrorl trlq oóprroo'ng. lewrd o ttrcoq otrlv 1<ipo not (o, np&a vo( to o¡roloyrioro, 8eXOIre n&¡a tqv petcrQpcrocrri pot 6pootrlptócrltcx pe ev6tosepov rcn erneíras. x'on¡tó pon0á o 0oru¡roopo6 rat 11 oy<írq not tpérQa o opywovog l.ooq rm t&cÉcpo o róopoq tr1q rool,toópqq, Ttcr rd6e rt ror cr$opó tov aplcrto rar o{rylpovo el,l,r'¡vtró nol,tctopó. 'Otm¡ 6óOnre to Bpopeío Nópnel, otov O8tooeú El,úrr¡ ¡,o 1979, rut eíXc, 'rrt, eurorpícr vo ép0ol oe or-r¡vórepr'¡ sncrQú U€ to epryo roo, Ko¿t t8rotírepo ¡ret<i tl1v tpoorrmr( ¡rot yvoprpio( Ir€ rov notrlci -rat Xupn o,nv e¡unotooóvq 7rorl porl é6et(e o í&oq- ern6ó0qro oruo- rl¿toorú oolv ¡ret<í@pcto1 qq moirloriq roo, [€ ávoou tpóno mo ooott'¡pottró. Kord o1v &dpracx rcol,l¡Í¡v etcÍv, ot uepe.q poo titw ye¡líneq onó cr'¡v el.uocrvri rotnon. ÉXc, qraX ruof.1^e6 upQtpoluq Koo [email protected](rtrú »1- vd crro0dv0lKcr r1'lv emOtpícx vo eyrcxtcrleíyot rdOe npooná0eto. H pro opQrpol,io crrol.ou0oóoe trlv «íi"l,q rcn (oóoo crvdpeocr oe Le(t- rri, or:vevta(aq, rproréig, ¡retoQp«íroaq rat dñ.l'eq euporcatrÉ4 y?uis- oeq. Aool lotnóv r1 epyootcx poó ¿tXe úva á+ovl t6én, ul,Xc mnó ¡rou enétperye vs eto6óoo oxooq Srlptotpytroóq prllavtopoóq tot notr'¡tri. To éigyo tor¡ Efurvq Aeutepry fpa"Qú eivor pto oóv0eor1 trlg Tvópnq too oleorú ¡re to 0e¡rcr trlq petcrykinoorlq. Aq 6oó¡re cr Láa o í&oq: Évu á),).o rcpal,Us va praQgí(a raveíg ra rotripara noo ayami n an' qurá, náht ¡tóvov óoa 1eapeí mo npóoQopa rat ú)lo rpul'pa va rtptopí(erat

Embed Size (px)

description

Anghelidis, Nina. 'Μερικές σκέψεις για την μετάφραση'. Estudios Neogriegos en España e Iberoamérica I. 1996 (319-321)

Transcript of Μερικές σκέψεις για την μετάφραση

 • M E P I K E

  I ( E Y E D

  r I A

  T H N M E T A O P A H

  N i n a A N c n s u D I s

  T r a d u c t o r a , B u e n o s

  A i r e s , A r g e n t i n a

  T 1 v c r v t y r c r 1 v a

  r e c o g p d ( o

  r u o r ' o q

  c r ' v o c t o 0 o o , r g r l K c r o c w

  p l o

  l . n

  c r r c r c a v r q c q .

  E t e

  l r y o

  t r 1 q v t o v r l q

  v o o t c t i r y c r g

  y t o

  r ' t 1 v n o t p 6 o ,

  K c r L r n g

  p o r p p o v q q

  n o p c r p o v t i q

  p o o

  o t o

  M t o o v o q A i p e g ,

  - - m o t

  a r p c r o o v e l ( e t o o -

  w e

  ? w y o t r l q e m 0 u p 4 6

  v o

  o o p p p l o t

  r e Q -

  L o u q l " o y o r 1 v g r q v o n L r r t o r '

  o p t o r v r r p y o l v

  v e o e 2 r " X , r i v o v o o Y -

  y p c r Q e o v .

  H 6 w c r r t r 1 t o u o q v o

  6 q p o o r c o 0 o v o t e p y a o i e g

  p o t

  o o t g

  n o p o r o t d o o l r e

  n o l c r p y t e p a , K a t

  l r e

  v a v

  t p r u o c o r

  6 e v c n o r X . e i r o

  o 1 v

  p c r p r r i

  o r p n c r p t o t c r o r l

  t r l q

  o p r r o o ' n g .

  l e w r d o

  t t r c o q

  o t r l v

  1 < i p o

  n o t

  ( o ,

  n p & a

  v o ( t o o r o l o y r i o r o ,

  8 e X O I r e n & a

  t q v

  p e t c r Q p c r o c r r i

  p o t

  6 p o o t r l p t c r l t c x

  p e

  e v 6 t o s e p o v

  r c n

  e r n e r a s .

  x ' o n t

  p o n 0

  o

  0 o r u r o o p o 6

  r a t 1 1 o y < r q n o t t p r Q a

  o

  o p y w o v o g

  l . o o q r m t & c c p o

  o r o p o q t r 1 q

  r o o l , t o p q q ,

  T t c r

  r d 6 e r t

  r o r

  c r $ o p t o v a p l c r t o

  r a r

  o { r y l p o v o

  e l , l , r ' v t r

  n o l , t c t o p .

  ' O t m

  6 O n r e

  t o

  B p o p e o

  N p n e l , o t o v

  O 8 t o o e

  E l , r r , o 1 9 7 9 ,

  r u t

  e X c ,

  ' r r t ,

  e u r o r p c r

  v o

  p 0 o l o e

  o r - r v r e p r '

  s n c r Q

  U

  t o

  e p r y o

  r o o ,

  K o t

  t 8 r o t r e p o

  r e t < i

  t l 1 v t p o o r r m r (

  r o t

  y v o p r p i o (

  I r

  r o v

  n o t r l c i

  - r a t

  X u p n

  o , n v

  e u n o t o o v q

  7 r o r l

  p o r l

  6 e t ( e

  o & o q - e r n 6 0 q r o

  o r u o -

  r l t o o r o o l v

  r e t < @ p c t o 1

  q q

  m o i r l o r i q

  r o o ,

  [

  v o o u t p n o

  m o

  o o o t t ' p o t t r .

  K o r d

  o 1 v & d p r a c x

  r c o l , l v e t c v ,

  o t

  u e p e . q

  p o o

  t i t w

  y e l n e q

  o n c r ' v

  e l . u o c r v r i

  r o t n o n . X c ,

  q r a X

  r u o f . 1 ^ e 6 u p Q t p o l u q

  K o o

  e p @ o l p o ( r t r

  1 -

  v d c r r o 0 d v 0 l K c r

  r 1 ' l v

  e m O t p c x

  v o

  e y r c x t c r l e y o t

  r d O e n p o o n 0 e t o . H

  p r o

  o p Q r p o l , i o

  c r r o l . o u 0 o o e

  t r l v

  i " l , q

  r c n

  ( o o o

  c r v d p e o c r o e

  L e ( t -

  r r i ,

  o r : v e v t a ( a q ,

  r p r o r i g ,

  r e t o Q p r o a q

  r a t d . l ' e q e u p o r c a t r 4

  y ? u i s -

  o e q .

  A o o l

  l o t n v

  r 1

  e p y o o t c x

  p o

  t X e

  v a + o v l

  t 6 n , u l , X c

  m n

  r o u

  e n t p e r y e

  v s e t o 6 o o

  o x o o q

  S r l p t o t p y t r o q

  p r l l a v t o p o q

  t o t

  n o t r ' t r i .

  T o

  i g y o

  t o r

  E f u r v q

  A e u t e p r y f p a " Q e i v o r

  p t o

  o v 0 e o r 1

  t r l g

  T v p n q

  t o o o l e o r

  r e

  t o 0 e r c r t r l q

  p e t c r y k i n o o r l q .

  A q 6 o r e

  c r

  L a

  o & o q :

  v u ) , ) . o

  r c p a l , U s

  v a

  p r a Q g ( a

  r a v e g r a

  r o t r i p a r a n o o a y a m i

  n a n '

  q u r ,

  n h t

  t v o v

  o a 1 e a p e

  m o n p o Q o p a

  r a t ) l o

  r p u l ' p a v a r t p t o p ( e r a t

 • 320 NINAANGHELiDIS

  vWqorlKci oe oplopvd, pya, erc ya ),uyouq oropwotig -uet&i asopovrc.y. va owoXo nou fu 0a riruv oonr va rarattqile.

  Drqv rpcnq rc,pmrtnq, yapg arQtfuX,a, 11 rpor1 pag rphm vq vmauocrlp. Eepourc oa ere o ptaspamr1g iyet co .etfrepo, aiv Bpe1eutpoort. oe anrspBhtlra epn&a, va onoTapfioel KdL vd raparc41e. Atre-vavaag orrlv 6et3repq repmonry eportt n o peraQpaouig, hot n "htrgevat unoTpeatvog va Qroet o' va ano,ciltotu ro oyenrt, ru7tcore,rcahrepo.

  E} ppeeqro crvflUrolrq Km ps flq 6rtl0 ,rp1firoelg &rt rer rovE[tq, perQpcrocr Proo, Ktni Arlpoo].r, Ks],orpr1. AvcxQpopmoro BrB?,o nou rrrLoQprloav Kcn norl Pepcroq rirav 6rr{ por; 7n-i"oyr.'Orw puoq OLr1os vo ono6roo Qpo rpriq ocqv yuvonreonotno-n c4q notpoq ror, rdvovroq pta crrl0ol,o"yta, t6te ytu roropr-rot6 foyor4 1pcrdro0nKs vcx retogp

 • M E P I K E K E Y E I X I - I A T H M E T A O P A ' H

  3 2 1

  O p c r n o o

  p q 6

  c r T r c o 1 o l e ,

  q

  f e y o p e v n

  r e t c r Q p o o r o l , o y t a ,

  * v u t

  m -

  L e t o x e q . A M d

  e y 0 o n p o o r o o ' o

  v o 1 o r -

  r c p t o o r e p o

  p , w o

  v c r

  r o q

  o g r c a ; ( o w r o

  o r e r o r t o r 4 t o o r o w o y v o r p t o r v o t

  r O q y q t g , r o r -

  t 4

  * m

  r e t o $ p o o t g

  n o r

  B p i s r o w m

  o '

  m n c y t o v

  2 c i p o ,

  r o o

  u r r o r 4

  o n o o r 4 a v o r { p o X o

  0 s c r r o o o o r e r u o } " r t o

  e v 8 r o Q p o r o ' e q

  e p n e r p -

  e q .

  K c n

  p r o

  t e L e u t c o

  o r 1 n 1 . ' O t o v

  n p o

  1 p v r o v

  p p g q r a

  o r o o g

  A e l . S o o q ,

  o o v e t 8 r l t o n o r o a c r

  1

  o p l c n t q r o

  r n s

  p e t s p c r o q q

  e i v o o

  y s y o v o g

  r o *

  n o r n p r o t

  l r c r Q p c o r q

  o q p o c v o r

  w p e q n u t

  p e c E e -

  p a v

  -

  p e c e f u p a ( a v

  r o o q

  l r y o r : q

  o 1 6 f l o 0 t o 6

  o e

  o o t q r { y c r w m , r

  v o

  o r p B o r l . e r 0 o v r o v

  r ( p q o p .

 • I N D I C E

  P n r o c o

  R E A L I D A D

  Y

  P E R S P E C T I V A S

  D E

  I , O S E S T U D I O S

  N E O G R I E G O S

  E N

  I B E R O A M R I C A

  Y E L

  P A P E L D E

  L A S

  I N S T I T U C I O N E S

  G R I E G A S

  M o s c H o s M o n p e x r o s :

  I

  C o n g r e s o d e N e o h e l e n i s t a s

  l b e r o a m e r i c a n o s : p u n t o

  d e p a r t i d a p a r a l o s

  e s t u d i o s n e o g r i e g o s

  1 3

  L u c f e , D n u m : T a

  I l p a y p t l p t q d

  o D K v t p o u N e o e l , I q v r r v

  E p e u v v

  r o u E 0 w r o

  I 8 p p o t o q

  E p e o v v

  2 1

  E r m n K e n r s o r : T o

  e p e u v q n r c - o v y y p a Q r c

  ( p y o

  r o u K w t p o u

  E X " L q -

  v r r q q F 1 r 0 o o q 6 . , . . . . . . . . . . . . . . . .

  3 1

  P p n o B o n u e s

  p e

  r e P s e :

  E l

  r e t o

  d e l o s e s t u i l i o s n e o g r i e g o s

  e n E s p a a : U n

  n e o h e l e n i s m o p a r a

  e l s i g l o X X L . . . . . . . . . . . . . .

  3 7

  L O S E S T U D I O S

  N E O G R I E G O S E N I B E R O A M R I C A

  E S T A D O D E L A

  C U E S T I N

  C s e n G e n c f a r v a n n z : H e l e n i s m o

  y n e o h e l e n i s m o e n C h i l e

  N a r e r n M o n r L E N G U z A R : L o s e s t u d i o s

  n e o g r i e g o s e n l a U N A M

  I s r s B o n c s B s r c r u o n o e

  F o N s c e : T a N e o e A . L r l w i

  o r o

  l l u v e m o r i t t o

  D a v I I a X o

  V r c r N r s F E R N A N D E Z , I o A x N e

  N x o l a r o u ,

  M a n l l L m z : L o s

  e s t u d i o s n e o g r i e -

  g o s y l a U n i a e r s i d . a d

  e s p a o l n e n l a p e r s p e c t i o a d e l n c o n s t r u c c i n e u r o p e a . . . .

  M " L u z P n r s r o P n r s r o : E I g r i e g o m o i l e r n o c o m o S e g u n d a L e n g u a E x t r a n j e r a

  e n l a E n s e a n z a S e c u n i l a r i n

  G r u r o D E T R A B A I o

  p s

  G R r E c o M o o s R N o : P r o b l e m a s p a r a l a i n t r o d u c c i n

  i l e

  l a e n s e a n z a d e l

  g r i e g o

  m o i l e r n o e n l a E n s e a n z a M e d i a . . . . . . . . . . . . . . . .

  L A E N S E E N Z E D E L G R I E G O M O D E R N O

  D I D C T I C A Y

  M T O D O S

  R e e u r

  P r u z M m t e : P o e s a

  e n e l a u l a . I o s a s p e c t o s c u l t u r a l e s d e

  l n

  d i d c t i c a

  d e l g r i e g o y s u i m p l i c a c i n e n l a s c l a s e s . U n a p r o p u e s t a

  5 7

  7 L

  8 1

  8 5

  9 5

  1 0 1

 • 324 prcn

  M' E. Isez, J. L. Casaoo, A. MasIA: Estudio metodolgico del griegomoderna como lengua extranjera ................... 107

  Aucm Vrlen Lscr.rMRRr: h\qrurcd poa oro Wl0npa q No"il),nwKrlg D"cnoa.g' Etrcva rcm ),Va..... 115

  TuoooRA Potycrnou: Aprendizaje y aplicacin. Seleccin metodolgica en ladidctica del giego modernb .. 125

  Isesrr GARCIA Grvsz: Metodologa para la ensennm uniaersitaria del griegomoderno 129

  Orce Ouatos: Na EM,rTvwd yta Apyarcpaile;. lJn mtodo de griegomoderno para fillogos clsicos 141,

  CanveN TsREsA. Penru DE Acr.A: Curso bsico de lengua griega actual.Un mtodo de enseanza a distancia de griego moderno. Resultailos y erpe-riencias 1.49

  M" TsREsa MaceoAN Orrws: Clases experimentales de cioilizacin griegamoderna en la Escuela Oficial de ldiomas de Barcelona ................................ 155

  MeruaxNa Speuexr: il"Lrwrg wvryaroypdsos Kan qvav,rtoq roorcwva rav w,ohrywrd onot&bv ercg E),fulaq .. 767

  TRANSCRIPCIN DE NOMBRES GRIEGOS]os M' Ecnn SNcrrsz: La transuipcin al castellano de los nombres propios

  griegos actuales 17LSerlr A. Toven: La transcripcin de neologismas cientficos de raceshelnicas.. 181Ror',rAN Brnurlo Lmz-Mtrz: A faaor de una trasliteracin comn para el

  gricgo impreso 187

  LINGSTICAPaNayorrs Yar.rNopuLos: H eoonepw aqoq crov pqprotv W fipdfio

  ouv1ear npileor 195PrMrorE SrevnraNopuLu Bovetz: Relaciones morfosintcticas entre ciertos

  oerbos actiaos griegosy sus correspondientes en espaol 209]ulro Prcasso Muoz: Fluctuaciones semnticas de la preposiciones en el

  griego del Nueoo Testamento ............... 1,Auon [,r,uz ]wtrNo: Antecedentes de la partcula NA: De Ia koin al griego

  moderno 231

 • o r c s

  3 2 5

  H I S T O R I A

  D E L A

  L E N G U A

  G R I E G A

  C o s r a s T s n r u o s :

  E l i d i o m a

  g i e g o : c o n t i n u i d a d y c o m u n i n

  2 5 3

  S e l 1 r A . T o v e n :

  L a p r o n u n c i a c i n

  d e l g r i e g o

  m o d e r n o y p r u e b a s

  c i e n t f i c a s d e

  s u a n t i g e d a d

  2 6 1 .

  ] o s r r - M "

  B n N - q . r

  R T o s : I l u s t r a c i n ,

  m o d e r n i s m o y

  p e n s a m i e n t o g r a m n t i c a l

  e n

  G r e c i a : d e K a t a r t s s a T r i a n d a f i l i d i s

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  2 7 L

  T R A D U C C I N

  I o A w N e

  N x o r a r o u ,

  V r c r N r s F E R N A N D E A

  M a n f a L p e z :

  C o n s i d e r a c i o n e s

  s o b r e I a

  t r a d u c t o l o g a g i e g a . . . . . . . . . . . . . . .

  2 8 3

  P n r p p R o r s s : S o b r e

  l a t r a d u c c i n

  d e l a o b r a p o t i c a d e

  C o n s t a n t i n o C a o a f i s

  p o r A n g u e l o s

  W a c h o s

  2 8 9

  R e a r H e R R e R A M o u r o :

  L a

  a d a p t a c i n m t r i c a

  n e o - h e l n i c a a l

  c a s t e l l a n o

  c o n a l g u n o s e j e m p l o s d c

  N i c o s C a a a d a s

  2 9 5

  I o r r r u a

  N x o L e n u , V r c s N r s

  F e n N A N o r z , M a n f a L p p z :

  T e x t o

  o r i g i n a l -

  t e x t o t r a d u c i d o

  e n V . B i t s o r i s

  . .

  3 0 7

  N a r r v r o a p G A w p z G e n c f . : R e f e r e n c i a s

  e x t r a l i n g i i s t i c a s

  e n l n t r a d u c c i n d e

  t e x t o s n e o g r i e g o s

  3 1 3

  N u r l e

  A r u c u n r r D F s p t r v E D r :

  M e p r c g

  o r y e 6

  T L q

  q

  W x d f i p d o r l

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  3 1 9