Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

of 5 /5
Πανδοχείο 22 Οκτ 13 Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω. Αυτοβιογραφικά σημειώματα Από pandoxeio Leave a Σχόλιο Κατηγορίες: Λατινική Αµερική και Λατινοαµερικανική Λογοτεχνία Tags: Λατινική Αµερική , Λατινοαµερικανική Λογοτεχνία Το (http://pandoxeio.com/2033/10/22/fuentes3/1- 101/) προσωπικό λεξικό ενός σπάνιου συγγραφέα Μόνο το λεχθέν είναι ευτυχές και µόνο το ανείπωτο είναι δυστυχές Η µυθιστορία κάνει ορατή την αόρατη πλευρά της πραγµατικότητας […] αλλά και µια καινούργια πραγµατικότητα που χωρίς αυτή δεν θα µπορούσαµε να συλλάβουµε την ίδια την πραγµατικότητα. Έτσι το µυθιστόρηµα πλάθει ένα καινούργιο χρόνο για τους αναγνώστες καθώς µετατρέπει το παρελθόν σε µνήµη και το µέλλον σε επιθυµία, όµως και τα δυο συµβαίνουν σήµερα, στο παρόν του αναγνώστη που, διαβάζοντας, αναπολεί και ποθεί…[σ. 216 – 217] … γράφει ο Φουέντες στο περί µυθιστορήµατος µικροκείµενό του, σ’ ένα ιδιαίτερο προσωπικό λεξικό όλων όσων αγάπησε, σ’ ένα επιλεκτικό ληµµατολόγιο των εκλεκτών λέξεων που συµβόλισαν τους κόσµους όπου περιηγήθηκε, δηµιούργησε, εκστασιάστηκε και πολέµησε. Οι σκέψεις του για το µυθιστόρηµα έχουν ήδη δικαιωθεί από τα περίφηµα βιβλία του: Το µυθιστόρηµα λέει ό,τι δεν είπε, ξέχασε ή δεν τόλµησε να φανταστεί η ιστορία· ίσως γράφει εκείνο που ακόµα δεν αποκαλύφθηκε, αναπολεί όσα ξεχάστηκαν, γίνεται η φωνή της σιωπής όσων υποβιβάστηκαν από την αδικία, την αδιαφορία, την προκατάληψη, την άγνοια, το µισός ή το φόβο, οι φωνές που ακόµα δεν είπαν την τελευταία τους λέξη.

Embed Size (px)

description

Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω (Αυτοβιογραφικά σημειώματα)

Transcript of Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

Page 1: Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 16

Πανδοχείο

22Οκτ13

Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πιστεύωΑυτοβιογραφικά σημειώματα

Από pandoxeio Leave a ΣχόλιοΚατηγορίες Λατινική Αmicroερική και Λατινοαmicroερικανική Λογοτεχνία Tags Λατινική Αmicroερική Λατινοαmicroερικανική Λογοτεχνία

Το (httppandoxeiocom20331022fuentes31-101)προσωπικό λεξικό ενός σπάνιου συγγραφέα

Μόνο το λεχθέν είναι ευτυχές και microόνο το ανείπωτο είναιδυστυχές Η microυθιστορία κάνει ορατή την αόρατη πλευρά τηςπραγmicroατικότητας [hellip] αλλά και microια καινούργιαπραγmicroατικότητα που χωρίς αυτή δεν θα microπορούσαmicroε νασυλλάβουmicroε την ίδια την πραγmicroατικότητα Έτσι το microυθιστόρηmicroαπλάθει ένα καινούργιο χρόνο για τους αναγνώστες καθώςmicroετατρέπει το παρελθόν σε microνήmicroη και το microέλλον σε επιθυmicroίαόmicroως και τα δυο συmicroβαίνουν σήmicroερα στο παρόν του αναγνώστηπου διαβάζοντας αναπολεί και ποθείhellip[σ 216 ndash 217]

hellip γράφει ο Φουέντες στο περί microυθιστορήmicroατος microικροκείmicroενότου σrsquo ένα ιδιαίτερο προσωπικό λεξικό όλων όσων αγάπησε σrsquoένα επιλεκτικό ληmicromicroατολόγιο των εκλεκτών λέξεων που

συmicroβόλισαν τους κόσmicroους όπου περιηγήθηκε δηmicroιούργησε εκστασιάστηκε και πολέmicroησεΟι σκέψεις του για το microυθιστόρηmicroα έχουν ήδη δικαιωθεί από τα περίφηmicroα βιβλία του Τοmicroυθιστόρηmicroα λέει ότι δεν είπε ξέχασε ή δεν τόλmicroησε να φανταστεί η ιστορία ίσως γράφειεκείνο που ακόmicroα δεν αποκαλύφθηκε αναπολεί όσα ξεχάστηκαν γίνεται η φωνή τηςσιωπής όσων υποβιβάστηκαν από την αδικία την αδιαφορία την προκατάληψη τηνάγνοια το microισός ή το φόβο οι φωνές που ακόmicroα δεν είπαν την τελευταία τους λέξη

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 26

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c1-5)Αυτή είναι όχιmicroόνο η δική microας συmicromicroετοχή στη ιστορία αλλά η ίδιαδηmicroιουργία της ιστορίας Οι απαντήσεις του microυθιστορήmicroατος

δεν είναι ποτέ δογmicroατικές ούτε οι πραγmicroατικότητές τουπερατωmicroένες Μόνο η πολιτική microπορεί να γίνει δογmicroατική ndashη microυθοπλασία microπορεί να γίνει microόνο αινιγmicroατική Τοmicroυθιστόρηmicroα microας προτείνει την πιθανότητα microιας λεκτικήςφαντασίας ως πραγmicroατικότητας όχι λιγότερο πραγmicroατικήςαπό την ίδια την ιστορία Η λογοτεχνία ενός πλήθουςσπουδαίων συγγραφέων από την ινδο ndash αφρολατινικήΑmicroερική επιφέρει microια νέα αξίωση την microεταβίβαση από τηνταυτότητα στη διαφορετικότητα Η ποικιλία και όχι ηmicroονοτονία η διαφορετικότητα περισσότερο από την ενότητα ησύγκρουση περισσότερο από την ηρεmicroία θα καθορίσουν τονπολιτισmicroό του αιώνα microας Το microυθιστόρηmicroα είναι microιασυστατική επιστολή των πολιτισmicroών που απέναντι σταπαλιρροϊκά κύmicroατα της παγκοσmicroιοποίησης τόλmicroησαν να παραmicroείνουν αυτό που είναι

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c5)Τι γράφει άραγεγια το Σεξ στη ζωή του ο συγγραφέας που δεν παρέλειψε νατο λογοτεχνήσει microε σκληρό τρόπο ιδίως στα ύστερασυναρπαστικά του βιβλία Από την σεξουαλική στέπα πουαποτελούσε το Μεξικό της δεκαετίας του rsquo40 microε τις φτωχέςθεραπαινίδες του έρωτα που κάλυπταν ευλαβικά την εικόνατης Παναγίας της Γουαδελούπης microέχρι τον microακρύ κατάλογοτων ενήλικων ερώτων του ο Φουέντες προτιmicroά να κρατήσει ταονόmicroατα για τον εαυτό του παρά να συντάξει το ευρετήριοενός Δον Ζουάν ndash αισθάνεται άλλωστε ότι ποτέ δενκαταχράστηκε πάντα συντρόφευε πάντα πειραmicroατίστηκε microετο ταίρι του microε αmicroοιβαιότητα και ίση βεβαιότητα πωςαmicroφότεροι συmicromicroετείχαν laquoστην αναζήτηση συναισθηmicroάτωνδιαρκείας παρrsquo όλη την παροδικότητα των συνευρέσεωνraquo Καιύστερα ο έρωτας microετατρέπεται σε λογοτεχνία Ένα σώmicroαλέξεων γυρεύει την προσέγγιση ενός άλλου σώmicroατος λέξεων Γιrsquo

αυτό πρέπει να είmicroαστε ευγνώmicroονες σε όλους τους εραστές ακόmicroα κι αν οι απογοητεύσειςκαι οι αποτυχίες microας αναγκάζουν καmicroιά φορά να καταριόmicroαστε την γενετήσια ορmicroήΚαθεmicroιά από τις γυναίκες του αντιπροσωπεύει όχι microονάχα microια ώρα περαστικής και θνητής

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 36

πληρότητας αλλά κάτι που έγινε λογοτεχνία Και ποιος microπορεί να αποτάξει παρrsquo όλη τησυντοmicroία και το κόστος αυτό το ακτινοβόλο κέντρο του κόσmicroου που είναι η ερωτική κλίνη

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c7)Το κείmicroενό τουγια τις Γυναίκες αφιερώνεται στην Γερmicroανοεβραία φιλόσοφοΈντιθ Στάιν [Αγ Τερέζα] την Άννα Αχmicroάτοβα και την ΣιmicroονΒέιλ στην τελευταία πιστεύει γιατί είναι microια χριστιανήεκτός εκκλησίας που θεωρεί την εκκλησία ως δογmicroατική καιγραφειοκρατική δοmicroή και θέλει να είναι microε το Θεό και ναδρα ελεύθερα Το laquoφιλοσοφικόraquo του λήmicromicroα αφιερώνεταιστον Βίτγκενσταϊν γιατί θέτει υπό κρίση όλες τιςπεποιθήσεις microας και όλες τις επίκτητες αλήθειες γιατί microαςυποχρεώνει να αναλογιστούmicroε τα πάντα ακόmicroα και όσα δενθέλουmicroε να επανεξετάσουmicroε διότι αποτελούν microέρος τηςδιανοητικής αρχιτεκτονικής και της ηθικής microας θωράκισηςΓια τον Φουέντες αυτός είναι ο φιλόσοφος του 20ού αιώνααυτός που πάει κατευθείαν στην καρδιά της γλώσσας καικατά συνέπεια της λογοτεχνίας γιατί είναι ικανός να αποδεχτεί το ανείπωτο

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c2)Σrsquo ένα από τακάπως πιο εκτεταmicroένα κείmicroενα που αφιερώνεται στις ΠόλειςΜαστούς ο συγγραφέας εκφράζει την πίστη του για τιςπόλεις σε αντίθεση microε τη φύση που τον αναστατώνειυπερβολικά Ζηλεmicroένος ταξιδιώτης microε σύντοmicroες φράσειςυmicroνεί τις πόλεις των συγγραφέων διατρέχει ευρωπαϊκούς καιβορειοαmicroερικάνικους τόπους και πάλι καταλήγει στουςδικούς του τόπους και ου-τόπους το Μοντεβιδέο του ΧουάνΚάρλος Ονέτι του Φελισβέρτο Ερνάντες και τουφαντάσmicroατος του Λοτρεαmicroόν το Ρίο ντε Τζανέιρο τουΑλφόνσο Ρέγιες το Μπουένος Άιρες του Μπόρχες και του

Κορτάσαρ εκεί όπου κατάλαβε γιατί το τάνγκο είναι microιαθλιmicromicroένη σκέψη που χορεύεται και γιατί ένας άντρας microπορούσενα ερωτευτεί έως απώλειας της τιmicroής microέσω της Μέτσα Ορτίς ήτης Τίτα Μερέγιο άλλωστεhellip

hellip δεν υπάρχει πόλη περισσότερο εξαϋλωmicroένη στις νεφέλες της γλώσσας της λογοτεχνίαςτης της διαβατάρικης microουσικής της περισσότερο πληγωmicroένη από τα θραύσmicroατα τωνπροσδοκιών της τις απίστευτες κακοποιήσεις τους εξαφανισmicroένους της τα βασανιστήριά τηςτα δεινά της που δεν καταφέρνουν να αντισταθmicroίσουν την εκθαmicroβωτικά καρναβαλική χροιάτων δικτατόρων της τις βαλσαmicroωmicroένες αγίες της τις προεδρικές της microπαλαρίνες τουςαγύρτες αυλικούς τηςhellip[σ 295]

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 46

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c3-2)Από ταλήmicromicroατα δε θα microπορούσε να λείπει microια microέγιστη ασθένεια τηςεποχής microας η ξενοφοβία Με microέγιστη απλότητα ο Μεξικανόςαγωνιστής γράφει τα ξεχασmicroένα αυτονόητα Ζούmicroε στηδιαρκή συνάντηση microε αυτό που δεν είmicroαστε δηλαδή microε τοδιαφορετικό Μόνο microια νεκρή ταυτότητα είναι microια σταθερήαυτότητα Ένας αποmicroονωmicroένος πολιτισmicroός σύντοmicroααποθνήσκει ή microετατρέπεται σε φολκλόρ microανία ήφαντασmicroαγορικό θέατρο Δεν υπάρχει παγκοσmicroιότητα που νααξίζει χωρίς τοπικότητα που να χρησιmicroεύει Πώς γίνεται ενονόmicroατι microιας παγκοσmicroιοποίησης τα πράγmicroατα να είναιελεύθερα να κυκλοφορήσουν ενώ οι εργαζόmicroενοι άνθρωποιόχι Πώς γίνεται να απορρίπτουmicroε τους πολιτισmicroούς που οιίδιοι ως Δύση εκmicroεταλλευτήκαmicroε ή γαλουχήσαmicroε microε αρχέςοικουmicroενικές που τώρα απορρίπτουmicroε όπως ο σεβασmicroός σταανθρώπινα δικαιώmicroατα ή η ελεύθερη διακίνηση

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c4-2)Οιλεξικογραφηmicroένοι microικρόκοσmicroοι που απαρτίζουν [απάρτιζαν]την ζωή του Φουέντες δεν καταγράφονται microε στεγνόακαδηmicroαϊκό τρόπο ούτε φιλοδοξούν να αποτελέσουν δοκίmicroια πυκνά και απόλυτα Το αντίθετο ο συγγραφέαςγράφει ως ο λογοτέχνης που υπήρξε ιδίως στα τελευταία τουαριστουργήmicroατα δηλαδή microε γραφή ενθουσιασmicroένη καιτρικυmicroιώδη microε συναισθηmicroατική φόρτιση αλλά και ψύχραιmicroησοφία σε κείmicroενα πληmicromicroυρισmicroένα microε παραληρούσες λέξειςαυτοσχέδιες αλήθειες και πυκνότατες φιλοσοφίες

Το ληmicromicroατολόγιο περιλαmicroβάνει ακόmicroα συναισθήmicroατα[Αγάπη Ευτυχία Ζήλεια] συγγραφείς [Κάφκα ΜπαλζάκΣαίξπηρ Φόκνερ] λογοτεχνικό ήρωα [Δον Κιχώτης]σκηνοθέτη [Μπουνιουέλ] ζωγράφο [Βελάσκεθ] έννοιεςβαθιές και πολυδιάστατες όπως το Εγώ η Ελευθερία η

Εmicroπειρία η Ιστορία το Κάλλος ο Χρόνος ο Θεός Δεν θα microπορούσε να αγνοήσει τηνΠολιτική την Επανάσταση την Αριστερά την Κοινωνία των Πολιτών τηνΠαγκοσmicroιοποίηση τους τόπους που τον σηmicroάδεψαν [Ιβηρική Αmicroερική Μεξικό Ζυρίχη]εκείνα που του οmicroόρφυναν τη ζωή [Ανάγνωση Κινηmicroατογράφος Φιλία] Εξοmicroολογείταιγια την Οικογένεια υmicroνεί την Σίλβια (την γυναίκα του) microοιράζεται τα προσωπικά τουδράmicroατα [Τέκνα] φιλοσοφεί τον Θάνατο ξαναθυmicroάται την Οδύσσεια τον Ιησούhellip

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 56

(httppandoxeiocom20331022fuentes3portada)H φαντασίακαι ο λόγος η microνήmicroη και η λαχτάρα συνιστούν όχι microόνον τοζωτικό υλικό της microυθοπλασίας αλλά και τον τόποσυνάντησης της ηmicroιτελούς ανθρωπιάς microας Η λογοτεχνίαmicroας διδάσκει πως οι ύψιστες αξίες είναι οι συmicromicroετοχικέςαξίες Οι Λατινοαmicroερικανοί συγγραφείς συmicromicroεριζόmicroαστε τηγνώmicroη του Ίταλο Καλβίνο όταν ισχυρίζεται πως η λογοτεχνίαείναι ένα πρότυπο αξιών ικανό να προτείνει γλωσσικάοπτικά φανταστικά σκηνικά και ένα συσχετισmicroό συmicroβάντωνΕπιβεβαιωνόmicroαστε στον Ουίλιαmicro Γκας όταν microας κάνει νααντιληφθούmicroε πως σώmicroα και ψυχή ενός microυθιστορήmicroατος είναιο λόγος και η φαντασία και όχι οι καλές προθέσεις ησυνείδηση που το microυθιστόρηmicroα αναταράζει όχι η συνείδησηπου βολεύεται Αδελφωνόmicroαστε microε τον microεγάλο φίλο microας τονΜιλαν Κούντερα όταν microας θυmicroίζει πως το microυθιστόρηmicroα είναιένας συνεχής επαναπροσδιορισmicroός του ανθρώπου ωςπρόβληmicroα [σ 223]

Εκδ Καστανιώτη 2012 [Α΄ έκδ 2004] microτφ από τα Ισπανικά Αmicroαλία Βασιλακάκη σελ 376[Carlos Fuentes En esto creo 2002]

Πρώτη δηmicroοσίευση [εκτός από το τελευταίο παράθεmicroα] micgr(httpwwwmicgrbooksaspid=41437)

0 Σχόλια to ldquoΚάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πιστεύωΑυτοβιογραφικά σημειώματαrdquo

Feed για αυτήν την καταχώριση Διεύθυνση Trackback

Γράψτε ένα σχόλιο

About these ads(httpenwordpresscomabout-these-ads)

Page 2: Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 26

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c1-5)Αυτή είναι όχιmicroόνο η δική microας συmicromicroετοχή στη ιστορία αλλά η ίδιαδηmicroιουργία της ιστορίας Οι απαντήσεις του microυθιστορήmicroατος

δεν είναι ποτέ δογmicroατικές ούτε οι πραγmicroατικότητές τουπερατωmicroένες Μόνο η πολιτική microπορεί να γίνει δογmicroατική ndashη microυθοπλασία microπορεί να γίνει microόνο αινιγmicroατική Τοmicroυθιστόρηmicroα microας προτείνει την πιθανότητα microιας λεκτικήςφαντασίας ως πραγmicroατικότητας όχι λιγότερο πραγmicroατικήςαπό την ίδια την ιστορία Η λογοτεχνία ενός πλήθουςσπουδαίων συγγραφέων από την ινδο ndash αφρολατινικήΑmicroερική επιφέρει microια νέα αξίωση την microεταβίβαση από τηνταυτότητα στη διαφορετικότητα Η ποικιλία και όχι ηmicroονοτονία η διαφορετικότητα περισσότερο από την ενότητα ησύγκρουση περισσότερο από την ηρεmicroία θα καθορίσουν τονπολιτισmicroό του αιώνα microας Το microυθιστόρηmicroα είναι microιασυστατική επιστολή των πολιτισmicroών που απέναντι σταπαλιρροϊκά κύmicroατα της παγκοσmicroιοποίησης τόλmicroησαν να παραmicroείνουν αυτό που είναι

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c5)Τι γράφει άραγεγια το Σεξ στη ζωή του ο συγγραφέας που δεν παρέλειψε νατο λογοτεχνήσει microε σκληρό τρόπο ιδίως στα ύστερασυναρπαστικά του βιβλία Από την σεξουαλική στέπα πουαποτελούσε το Μεξικό της δεκαετίας του rsquo40 microε τις φτωχέςθεραπαινίδες του έρωτα που κάλυπταν ευλαβικά την εικόνατης Παναγίας της Γουαδελούπης microέχρι τον microακρύ κατάλογοτων ενήλικων ερώτων του ο Φουέντες προτιmicroά να κρατήσει ταονόmicroατα για τον εαυτό του παρά να συντάξει το ευρετήριοενός Δον Ζουάν ndash αισθάνεται άλλωστε ότι ποτέ δενκαταχράστηκε πάντα συντρόφευε πάντα πειραmicroατίστηκε microετο ταίρι του microε αmicroοιβαιότητα και ίση βεβαιότητα πωςαmicroφότεροι συmicromicroετείχαν laquoστην αναζήτηση συναισθηmicroάτωνδιαρκείας παρrsquo όλη την παροδικότητα των συνευρέσεωνraquo Καιύστερα ο έρωτας microετατρέπεται σε λογοτεχνία Ένα σώmicroαλέξεων γυρεύει την προσέγγιση ενός άλλου σώmicroατος λέξεων Γιrsquo

αυτό πρέπει να είmicroαστε ευγνώmicroονες σε όλους τους εραστές ακόmicroα κι αν οι απογοητεύσειςκαι οι αποτυχίες microας αναγκάζουν καmicroιά φορά να καταριόmicroαστε την γενετήσια ορmicroήΚαθεmicroιά από τις γυναίκες του αντιπροσωπεύει όχι microονάχα microια ώρα περαστικής και θνητής

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 36

πληρότητας αλλά κάτι που έγινε λογοτεχνία Και ποιος microπορεί να αποτάξει παρrsquo όλη τησυντοmicroία και το κόστος αυτό το ακτινοβόλο κέντρο του κόσmicroου που είναι η ερωτική κλίνη

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c7)Το κείmicroενό τουγια τις Γυναίκες αφιερώνεται στην Γερmicroανοεβραία φιλόσοφοΈντιθ Στάιν [Αγ Τερέζα] την Άννα Αχmicroάτοβα και την ΣιmicroονΒέιλ στην τελευταία πιστεύει γιατί είναι microια χριστιανήεκτός εκκλησίας που θεωρεί την εκκλησία ως δογmicroατική καιγραφειοκρατική δοmicroή και θέλει να είναι microε το Θεό και ναδρα ελεύθερα Το laquoφιλοσοφικόraquo του λήmicromicroα αφιερώνεταιστον Βίτγκενσταϊν γιατί θέτει υπό κρίση όλες τιςπεποιθήσεις microας και όλες τις επίκτητες αλήθειες γιατί microαςυποχρεώνει να αναλογιστούmicroε τα πάντα ακόmicroα και όσα δενθέλουmicroε να επανεξετάσουmicroε διότι αποτελούν microέρος τηςδιανοητικής αρχιτεκτονικής και της ηθικής microας θωράκισηςΓια τον Φουέντες αυτός είναι ο φιλόσοφος του 20ού αιώνααυτός που πάει κατευθείαν στην καρδιά της γλώσσας καικατά συνέπεια της λογοτεχνίας γιατί είναι ικανός να αποδεχτεί το ανείπωτο

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c2)Σrsquo ένα από τακάπως πιο εκτεταmicroένα κείmicroενα που αφιερώνεται στις ΠόλειςΜαστούς ο συγγραφέας εκφράζει την πίστη του για τιςπόλεις σε αντίθεση microε τη φύση που τον αναστατώνειυπερβολικά Ζηλεmicroένος ταξιδιώτης microε σύντοmicroες φράσειςυmicroνεί τις πόλεις των συγγραφέων διατρέχει ευρωπαϊκούς καιβορειοαmicroερικάνικους τόπους και πάλι καταλήγει στουςδικούς του τόπους και ου-τόπους το Μοντεβιδέο του ΧουάνΚάρλος Ονέτι του Φελισβέρτο Ερνάντες και τουφαντάσmicroατος του Λοτρεαmicroόν το Ρίο ντε Τζανέιρο τουΑλφόνσο Ρέγιες το Μπουένος Άιρες του Μπόρχες και του

Κορτάσαρ εκεί όπου κατάλαβε γιατί το τάνγκο είναι microιαθλιmicromicroένη σκέψη που χορεύεται και γιατί ένας άντρας microπορούσενα ερωτευτεί έως απώλειας της τιmicroής microέσω της Μέτσα Ορτίς ήτης Τίτα Μερέγιο άλλωστεhellip

hellip δεν υπάρχει πόλη περισσότερο εξαϋλωmicroένη στις νεφέλες της γλώσσας της λογοτεχνίαςτης της διαβατάρικης microουσικής της περισσότερο πληγωmicroένη από τα θραύσmicroατα τωνπροσδοκιών της τις απίστευτες κακοποιήσεις τους εξαφανισmicroένους της τα βασανιστήριά τηςτα δεινά της που δεν καταφέρνουν να αντισταθmicroίσουν την εκθαmicroβωτικά καρναβαλική χροιάτων δικτατόρων της τις βαλσαmicroωmicroένες αγίες της τις προεδρικές της microπαλαρίνες τουςαγύρτες αυλικούς τηςhellip[σ 295]

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 46

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c3-2)Από ταλήmicromicroατα δε θα microπορούσε να λείπει microια microέγιστη ασθένεια τηςεποχής microας η ξενοφοβία Με microέγιστη απλότητα ο Μεξικανόςαγωνιστής γράφει τα ξεχασmicroένα αυτονόητα Ζούmicroε στηδιαρκή συνάντηση microε αυτό που δεν είmicroαστε δηλαδή microε τοδιαφορετικό Μόνο microια νεκρή ταυτότητα είναι microια σταθερήαυτότητα Ένας αποmicroονωmicroένος πολιτισmicroός σύντοmicroααποθνήσκει ή microετατρέπεται σε φολκλόρ microανία ήφαντασmicroαγορικό θέατρο Δεν υπάρχει παγκοσmicroιότητα που νααξίζει χωρίς τοπικότητα που να χρησιmicroεύει Πώς γίνεται ενονόmicroατι microιας παγκοσmicroιοποίησης τα πράγmicroατα να είναιελεύθερα να κυκλοφορήσουν ενώ οι εργαζόmicroενοι άνθρωποιόχι Πώς γίνεται να απορρίπτουmicroε τους πολιτισmicroούς που οιίδιοι ως Δύση εκmicroεταλλευτήκαmicroε ή γαλουχήσαmicroε microε αρχέςοικουmicroενικές που τώρα απορρίπτουmicroε όπως ο σεβασmicroός σταανθρώπινα δικαιώmicroατα ή η ελεύθερη διακίνηση

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c4-2)Οιλεξικογραφηmicroένοι microικρόκοσmicroοι που απαρτίζουν [απάρτιζαν]την ζωή του Φουέντες δεν καταγράφονται microε στεγνόακαδηmicroαϊκό τρόπο ούτε φιλοδοξούν να αποτελέσουν δοκίmicroια πυκνά και απόλυτα Το αντίθετο ο συγγραφέαςγράφει ως ο λογοτέχνης που υπήρξε ιδίως στα τελευταία τουαριστουργήmicroατα δηλαδή microε γραφή ενθουσιασmicroένη καιτρικυmicroιώδη microε συναισθηmicroατική φόρτιση αλλά και ψύχραιmicroησοφία σε κείmicroενα πληmicromicroυρισmicroένα microε παραληρούσες λέξειςαυτοσχέδιες αλήθειες και πυκνότατες φιλοσοφίες

Το ληmicromicroατολόγιο περιλαmicroβάνει ακόmicroα συναισθήmicroατα[Αγάπη Ευτυχία Ζήλεια] συγγραφείς [Κάφκα ΜπαλζάκΣαίξπηρ Φόκνερ] λογοτεχνικό ήρωα [Δον Κιχώτης]σκηνοθέτη [Μπουνιουέλ] ζωγράφο [Βελάσκεθ] έννοιεςβαθιές και πολυδιάστατες όπως το Εγώ η Ελευθερία η

Εmicroπειρία η Ιστορία το Κάλλος ο Χρόνος ο Θεός Δεν θα microπορούσε να αγνοήσει τηνΠολιτική την Επανάσταση την Αριστερά την Κοινωνία των Πολιτών τηνΠαγκοσmicroιοποίηση τους τόπους που τον σηmicroάδεψαν [Ιβηρική Αmicroερική Μεξικό Ζυρίχη]εκείνα που του οmicroόρφυναν τη ζωή [Ανάγνωση Κινηmicroατογράφος Φιλία] Εξοmicroολογείταιγια την Οικογένεια υmicroνεί την Σίλβια (την γυναίκα του) microοιράζεται τα προσωπικά τουδράmicroατα [Τέκνα] φιλοσοφεί τον Θάνατο ξαναθυmicroάται την Οδύσσεια τον Ιησούhellip

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 56

(httppandoxeiocom20331022fuentes3portada)H φαντασίακαι ο λόγος η microνήmicroη και η λαχτάρα συνιστούν όχι microόνον τοζωτικό υλικό της microυθοπλασίας αλλά και τον τόποσυνάντησης της ηmicroιτελούς ανθρωπιάς microας Η λογοτεχνίαmicroας διδάσκει πως οι ύψιστες αξίες είναι οι συmicromicroετοχικέςαξίες Οι Λατινοαmicroερικανοί συγγραφείς συmicromicroεριζόmicroαστε τηγνώmicroη του Ίταλο Καλβίνο όταν ισχυρίζεται πως η λογοτεχνίαείναι ένα πρότυπο αξιών ικανό να προτείνει γλωσσικάοπτικά φανταστικά σκηνικά και ένα συσχετισmicroό συmicroβάντωνΕπιβεβαιωνόmicroαστε στον Ουίλιαmicro Γκας όταν microας κάνει νααντιληφθούmicroε πως σώmicroα και ψυχή ενός microυθιστορήmicroατος είναιο λόγος και η φαντασία και όχι οι καλές προθέσεις ησυνείδηση που το microυθιστόρηmicroα αναταράζει όχι η συνείδησηπου βολεύεται Αδελφωνόmicroαστε microε τον microεγάλο φίλο microας τονΜιλαν Κούντερα όταν microας θυmicroίζει πως το microυθιστόρηmicroα είναιένας συνεχής επαναπροσδιορισmicroός του ανθρώπου ωςπρόβληmicroα [σ 223]

Εκδ Καστανιώτη 2012 [Α΄ έκδ 2004] microτφ από τα Ισπανικά Αmicroαλία Βασιλακάκη σελ 376[Carlos Fuentes En esto creo 2002]

Πρώτη δηmicroοσίευση [εκτός από το τελευταίο παράθεmicroα] micgr(httpwwwmicgrbooksaspid=41437)

0 Σχόλια to ldquoΚάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πιστεύωΑυτοβιογραφικά σημειώματαrdquo

Feed για αυτήν την καταχώριση Διεύθυνση Trackback

Γράψτε ένα σχόλιο

About these ads(httpenwordpresscomabout-these-ads)

Page 3: Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 36

πληρότητας αλλά κάτι που έγινε λογοτεχνία Και ποιος microπορεί να αποτάξει παρrsquo όλη τησυντοmicroία και το κόστος αυτό το ακτινοβόλο κέντρο του κόσmicroου που είναι η ερωτική κλίνη

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c7)Το κείmicroενό τουγια τις Γυναίκες αφιερώνεται στην Γερmicroανοεβραία φιλόσοφοΈντιθ Στάιν [Αγ Τερέζα] την Άννα Αχmicroάτοβα και την ΣιmicroονΒέιλ στην τελευταία πιστεύει γιατί είναι microια χριστιανήεκτός εκκλησίας που θεωρεί την εκκλησία ως δογmicroατική καιγραφειοκρατική δοmicroή και θέλει να είναι microε το Θεό και ναδρα ελεύθερα Το laquoφιλοσοφικόraquo του λήmicromicroα αφιερώνεταιστον Βίτγκενσταϊν γιατί θέτει υπό κρίση όλες τιςπεποιθήσεις microας και όλες τις επίκτητες αλήθειες γιατί microαςυποχρεώνει να αναλογιστούmicroε τα πάντα ακόmicroα και όσα δενθέλουmicroε να επανεξετάσουmicroε διότι αποτελούν microέρος τηςδιανοητικής αρχιτεκτονικής και της ηθικής microας θωράκισηςΓια τον Φουέντες αυτός είναι ο φιλόσοφος του 20ού αιώνααυτός που πάει κατευθείαν στην καρδιά της γλώσσας καικατά συνέπεια της λογοτεχνίας γιατί είναι ικανός να αποδεχτεί το ανείπωτο

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c2)Σrsquo ένα από τακάπως πιο εκτεταmicroένα κείmicroενα που αφιερώνεται στις ΠόλειςΜαστούς ο συγγραφέας εκφράζει την πίστη του για τιςπόλεις σε αντίθεση microε τη φύση που τον αναστατώνειυπερβολικά Ζηλεmicroένος ταξιδιώτης microε σύντοmicroες φράσειςυmicroνεί τις πόλεις των συγγραφέων διατρέχει ευρωπαϊκούς καιβορειοαmicroερικάνικους τόπους και πάλι καταλήγει στουςδικούς του τόπους και ου-τόπους το Μοντεβιδέο του ΧουάνΚάρλος Ονέτι του Φελισβέρτο Ερνάντες και τουφαντάσmicroατος του Λοτρεαmicroόν το Ρίο ντε Τζανέιρο τουΑλφόνσο Ρέγιες το Μπουένος Άιρες του Μπόρχες και του

Κορτάσαρ εκεί όπου κατάλαβε γιατί το τάνγκο είναι microιαθλιmicromicroένη σκέψη που χορεύεται και γιατί ένας άντρας microπορούσενα ερωτευτεί έως απώλειας της τιmicroής microέσω της Μέτσα Ορτίς ήτης Τίτα Μερέγιο άλλωστεhellip

hellip δεν υπάρχει πόλη περισσότερο εξαϋλωmicroένη στις νεφέλες της γλώσσας της λογοτεχνίαςτης της διαβατάρικης microουσικής της περισσότερο πληγωmicroένη από τα θραύσmicroατα τωνπροσδοκιών της τις απίστευτες κακοποιήσεις τους εξαφανισmicroένους της τα βασανιστήριά τηςτα δεινά της που δεν καταφέρνουν να αντισταθmicroίσουν την εκθαmicroβωτικά καρναβαλική χροιάτων δικτατόρων της τις βαλσαmicroωmicroένες αγίες της τις προεδρικές της microπαλαρίνες τουςαγύρτες αυλικούς τηςhellip[σ 295]

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 46

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c3-2)Από ταλήmicromicroατα δε θα microπορούσε να λείπει microια microέγιστη ασθένεια τηςεποχής microας η ξενοφοβία Με microέγιστη απλότητα ο Μεξικανόςαγωνιστής γράφει τα ξεχασmicroένα αυτονόητα Ζούmicroε στηδιαρκή συνάντηση microε αυτό που δεν είmicroαστε δηλαδή microε τοδιαφορετικό Μόνο microια νεκρή ταυτότητα είναι microια σταθερήαυτότητα Ένας αποmicroονωmicroένος πολιτισmicroός σύντοmicroααποθνήσκει ή microετατρέπεται σε φολκλόρ microανία ήφαντασmicroαγορικό θέατρο Δεν υπάρχει παγκοσmicroιότητα που νααξίζει χωρίς τοπικότητα που να χρησιmicroεύει Πώς γίνεται ενονόmicroατι microιας παγκοσmicroιοποίησης τα πράγmicroατα να είναιελεύθερα να κυκλοφορήσουν ενώ οι εργαζόmicroενοι άνθρωποιόχι Πώς γίνεται να απορρίπτουmicroε τους πολιτισmicroούς που οιίδιοι ως Δύση εκmicroεταλλευτήκαmicroε ή γαλουχήσαmicroε microε αρχέςοικουmicroενικές που τώρα απορρίπτουmicroε όπως ο σεβασmicroός σταανθρώπινα δικαιώmicroατα ή η ελεύθερη διακίνηση

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c4-2)Οιλεξικογραφηmicroένοι microικρόκοσmicroοι που απαρτίζουν [απάρτιζαν]την ζωή του Φουέντες δεν καταγράφονται microε στεγνόακαδηmicroαϊκό τρόπο ούτε φιλοδοξούν να αποτελέσουν δοκίmicroια πυκνά και απόλυτα Το αντίθετο ο συγγραφέαςγράφει ως ο λογοτέχνης που υπήρξε ιδίως στα τελευταία τουαριστουργήmicroατα δηλαδή microε γραφή ενθουσιασmicroένη καιτρικυmicroιώδη microε συναισθηmicroατική φόρτιση αλλά και ψύχραιmicroησοφία σε κείmicroενα πληmicromicroυρισmicroένα microε παραληρούσες λέξειςαυτοσχέδιες αλήθειες και πυκνότατες φιλοσοφίες

Το ληmicromicroατολόγιο περιλαmicroβάνει ακόmicroα συναισθήmicroατα[Αγάπη Ευτυχία Ζήλεια] συγγραφείς [Κάφκα ΜπαλζάκΣαίξπηρ Φόκνερ] λογοτεχνικό ήρωα [Δον Κιχώτης]σκηνοθέτη [Μπουνιουέλ] ζωγράφο [Βελάσκεθ] έννοιεςβαθιές και πολυδιάστατες όπως το Εγώ η Ελευθερία η

Εmicroπειρία η Ιστορία το Κάλλος ο Χρόνος ο Θεός Δεν θα microπορούσε να αγνοήσει τηνΠολιτική την Επανάσταση την Αριστερά την Κοινωνία των Πολιτών τηνΠαγκοσmicroιοποίηση τους τόπους που τον σηmicroάδεψαν [Ιβηρική Αmicroερική Μεξικό Ζυρίχη]εκείνα που του οmicroόρφυναν τη ζωή [Ανάγνωση Κινηmicroατογράφος Φιλία] Εξοmicroολογείταιγια την Οικογένεια υmicroνεί την Σίλβια (την γυναίκα του) microοιράζεται τα προσωπικά τουδράmicroατα [Τέκνα] φιλοσοφεί τον Θάνατο ξαναθυmicroάται την Οδύσσεια τον Ιησούhellip

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 56

(httppandoxeiocom20331022fuentes3portada)H φαντασίακαι ο λόγος η microνήmicroη και η λαχτάρα συνιστούν όχι microόνον τοζωτικό υλικό της microυθοπλασίας αλλά και τον τόποσυνάντησης της ηmicroιτελούς ανθρωπιάς microας Η λογοτεχνίαmicroας διδάσκει πως οι ύψιστες αξίες είναι οι συmicromicroετοχικέςαξίες Οι Λατινοαmicroερικανοί συγγραφείς συmicromicroεριζόmicroαστε τηγνώmicroη του Ίταλο Καλβίνο όταν ισχυρίζεται πως η λογοτεχνίαείναι ένα πρότυπο αξιών ικανό να προτείνει γλωσσικάοπτικά φανταστικά σκηνικά και ένα συσχετισmicroό συmicroβάντωνΕπιβεβαιωνόmicroαστε στον Ουίλιαmicro Γκας όταν microας κάνει νααντιληφθούmicroε πως σώmicroα και ψυχή ενός microυθιστορήmicroατος είναιο λόγος και η φαντασία και όχι οι καλές προθέσεις ησυνείδηση που το microυθιστόρηmicroα αναταράζει όχι η συνείδησηπου βολεύεται Αδελφωνόmicroαστε microε τον microεγάλο φίλο microας τονΜιλαν Κούντερα όταν microας θυmicroίζει πως το microυθιστόρηmicroα είναιένας συνεχής επαναπροσδιορισmicroός του ανθρώπου ωςπρόβληmicroα [σ 223]

Εκδ Καστανιώτη 2012 [Α΄ έκδ 2004] microτφ από τα Ισπανικά Αmicroαλία Βασιλακάκη σελ 376[Carlos Fuentes En esto creo 2002]

Πρώτη δηmicroοσίευση [εκτός από το τελευταίο παράθεmicroα] micgr(httpwwwmicgrbooksaspid=41437)

0 Σχόλια to ldquoΚάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πιστεύωΑυτοβιογραφικά σημειώματαrdquo

Feed για αυτήν την καταχώριση Διεύθυνση Trackback

Γράψτε ένα σχόλιο

About these ads(httpenwordpresscomabout-these-ads)

Page 4: Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 46

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c3-2)Από ταλήmicromicroατα δε θα microπορούσε να λείπει microια microέγιστη ασθένεια τηςεποχής microας η ξενοφοβία Με microέγιστη απλότητα ο Μεξικανόςαγωνιστής γράφει τα ξεχασmicroένα αυτονόητα Ζούmicroε στηδιαρκή συνάντηση microε αυτό που δεν είmicroαστε δηλαδή microε τοδιαφορετικό Μόνο microια νεκρή ταυτότητα είναι microια σταθερήαυτότητα Ένας αποmicroονωmicroένος πολιτισmicroός σύντοmicroααποθνήσκει ή microετατρέπεται σε φολκλόρ microανία ήφαντασmicroαγορικό θέατρο Δεν υπάρχει παγκοσmicroιότητα που νααξίζει χωρίς τοπικότητα που να χρησιmicroεύει Πώς γίνεται ενονόmicroατι microιας παγκοσmicroιοποίησης τα πράγmicroατα να είναιελεύθερα να κυκλοφορήσουν ενώ οι εργαζόmicroενοι άνθρωποιόχι Πώς γίνεται να απορρίπτουmicroε τους πολιτισmicroούς που οιίδιοι ως Δύση εκmicroεταλλευτήκαmicroε ή γαλουχήσαmicroε microε αρχέςοικουmicroενικές που τώρα απορρίπτουmicroε όπως ο σεβασmicroός σταανθρώπινα δικαιώmicroατα ή η ελεύθερη διακίνηση

(httppandoxeiocom20331022fuentes3c4-2)Οιλεξικογραφηmicroένοι microικρόκοσmicroοι που απαρτίζουν [απάρτιζαν]την ζωή του Φουέντες δεν καταγράφονται microε στεγνόακαδηmicroαϊκό τρόπο ούτε φιλοδοξούν να αποτελέσουν δοκίmicroια πυκνά και απόλυτα Το αντίθετο ο συγγραφέαςγράφει ως ο λογοτέχνης που υπήρξε ιδίως στα τελευταία τουαριστουργήmicroατα δηλαδή microε γραφή ενθουσιασmicroένη καιτρικυmicroιώδη microε συναισθηmicroατική φόρτιση αλλά και ψύχραιmicroησοφία σε κείmicroενα πληmicromicroυρισmicroένα microε παραληρούσες λέξειςαυτοσχέδιες αλήθειες και πυκνότατες φιλοσοφίες

Το ληmicromicroατολόγιο περιλαmicroβάνει ακόmicroα συναισθήmicroατα[Αγάπη Ευτυχία Ζήλεια] συγγραφείς [Κάφκα ΜπαλζάκΣαίξπηρ Φόκνερ] λογοτεχνικό ήρωα [Δον Κιχώτης]σκηνοθέτη [Μπουνιουέλ] ζωγράφο [Βελάσκεθ] έννοιεςβαθιές και πολυδιάστατες όπως το Εγώ η Ελευθερία η

Εmicroπειρία η Ιστορία το Κάλλος ο Χρόνος ο Θεός Δεν θα microπορούσε να αγνοήσει τηνΠολιτική την Επανάσταση την Αριστερά την Κοινωνία των Πολιτών τηνΠαγκοσmicroιοποίηση τους τόπους που τον σηmicroάδεψαν [Ιβηρική Αmicroερική Μεξικό Ζυρίχη]εκείνα που του οmicroόρφυναν τη ζωή [Ανάγνωση Κινηmicroατογράφος Φιλία] Εξοmicroολογείταιγια την Οικογένεια υmicroνεί την Σίλβια (την γυναίκα του) microοιράζεται τα προσωπικά τουδράmicroατα [Τέκνα] φιλοσοφεί τον Θάνατο ξαναθυmicroάται την Οδύσσεια τον Ιησούhellip

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 56

(httppandoxeiocom20331022fuentes3portada)H φαντασίακαι ο λόγος η microνήmicroη και η λαχτάρα συνιστούν όχι microόνον τοζωτικό υλικό της microυθοπλασίας αλλά και τον τόποσυνάντησης της ηmicroιτελούς ανθρωπιάς microας Η λογοτεχνίαmicroας διδάσκει πως οι ύψιστες αξίες είναι οι συmicromicroετοχικέςαξίες Οι Λατινοαmicroερικανοί συγγραφείς συmicromicroεριζόmicroαστε τηγνώmicroη του Ίταλο Καλβίνο όταν ισχυρίζεται πως η λογοτεχνίαείναι ένα πρότυπο αξιών ικανό να προτείνει γλωσσικάοπτικά φανταστικά σκηνικά και ένα συσχετισmicroό συmicroβάντωνΕπιβεβαιωνόmicroαστε στον Ουίλιαmicro Γκας όταν microας κάνει νααντιληφθούmicroε πως σώmicroα και ψυχή ενός microυθιστορήmicroατος είναιο λόγος και η φαντασία και όχι οι καλές προθέσεις ησυνείδηση που το microυθιστόρηmicroα αναταράζει όχι η συνείδησηπου βολεύεται Αδελφωνόmicroαστε microε τον microεγάλο φίλο microας τονΜιλαν Κούντερα όταν microας θυmicroίζει πως το microυθιστόρηmicroα είναιένας συνεχής επαναπροσδιορισmicroός του ανθρώπου ωςπρόβληmicroα [σ 223]

Εκδ Καστανιώτη 2012 [Α΄ έκδ 2004] microτφ από τα Ισπανικά Αmicroαλία Βασιλακάκη σελ 376[Carlos Fuentes En esto creo 2002]

Πρώτη δηmicroοσίευση [εκτός από το τελευταίο παράθεmicroα] micgr(httpwwwmicgrbooksaspid=41437)

0 Σχόλια to ldquoΚάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πιστεύωΑυτοβιογραφικά σημειώματαrdquo

Feed για αυτήν την καταχώριση Διεύθυνση Trackback

Γράψτε ένα σχόλιο

About these ads(httpenwordpresscomabout-these-ads)

Page 5: Κάρλος Φουέντες – Σε αυτά πιστεύω

12114 Κάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πι στεύω Αυτοβι ογραφι κά σημει ώματα | Πανδοχεί ο

pandoxeiocom20131022fuentes3 56

(httppandoxeiocom20331022fuentes3portada)H φαντασίακαι ο λόγος η microνήmicroη και η λαχτάρα συνιστούν όχι microόνον τοζωτικό υλικό της microυθοπλασίας αλλά και τον τόποσυνάντησης της ηmicroιτελούς ανθρωπιάς microας Η λογοτεχνίαmicroας διδάσκει πως οι ύψιστες αξίες είναι οι συmicromicroετοχικέςαξίες Οι Λατινοαmicroερικανοί συγγραφείς συmicromicroεριζόmicroαστε τηγνώmicroη του Ίταλο Καλβίνο όταν ισχυρίζεται πως η λογοτεχνίαείναι ένα πρότυπο αξιών ικανό να προτείνει γλωσσικάοπτικά φανταστικά σκηνικά και ένα συσχετισmicroό συmicroβάντωνΕπιβεβαιωνόmicroαστε στον Ουίλιαmicro Γκας όταν microας κάνει νααντιληφθούmicroε πως σώmicroα και ψυχή ενός microυθιστορήmicroατος είναιο λόγος και η φαντασία και όχι οι καλές προθέσεις ησυνείδηση που το microυθιστόρηmicroα αναταράζει όχι η συνείδησηπου βολεύεται Αδελφωνόmicroαστε microε τον microεγάλο φίλο microας τονΜιλαν Κούντερα όταν microας θυmicroίζει πως το microυθιστόρηmicroα είναιένας συνεχής επαναπροσδιορισmicroός του ανθρώπου ωςπρόβληmicroα [σ 223]

Εκδ Καστανιώτη 2012 [Α΄ έκδ 2004] microτφ από τα Ισπανικά Αmicroαλία Βασιλακάκη σελ 376[Carlos Fuentes En esto creo 2002]

Πρώτη δηmicroοσίευση [εκτός από το τελευταίο παράθεmicroα] micgr(httpwwwmicgrbooksaspid=41437)

0 Σχόλια to ldquoΚάρλος Φουέντες ndash Σε αυτά πιστεύωΑυτοβιογραφικά σημειώματαrdquo

Feed για αυτήν την καταχώριση Διεύθυνση Trackback

Γράψτε ένα σχόλιο

About these ads(httpenwordpresscomabout-these-ads)