Οξεοβασική Ισορροπία

of 38 /38
3/4/2012 1 ΟΞΔΟΒΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΑΗ [ Η+] ηνπ αί καηνο δαηξείηα ζε ζηελά όξα ζηλ αηάζηαζ πγείαο. Φπζνινγά είεδα: κεηαμύ 36 α 43 nmol/I (pH 7,35 7,46) Σκέ ο κεγαιύηεξεο αό 120 nmol/l ή κξόηεξεο αό 20 nmol/I είλα ζπλήσο αζπκβίβαζηεο κε η σή

Embed Size (px)

description

Συνοπτικές σημειώσεις τμήματος Βιοχημείας

Transcript of Οξεοβασική Ισορροπία

 • 3/4/2012

  1

  [+] .

  : 36 43 nmol/I (pH 7,35 7,46)

  120 nmol/l 20 nmol/I

 • 3/4/2012

  2

  3

  4

  Small changes in pH can produce

  major disturbances

  Most enzymes function only with narrow pH ranges

  Acid-base balance can also affect electrolytes (Na+, K+, Cl-)

  Can also affect hormones

 • 3/4/2012

  3

  n n

  ( ) , ( ).

  n n n .

 • 3/4/2012

  4

  n ( , i ) n n n ( n nv )

  n ~ 60 mmoles ( [] = 4 mmoles/l ECF) n nn,

  nv n n , nv oo H2C03 n C02 20.

  To n n .

  o, n n nn,

  n 2 [+]. n

  , n

  ( , , )

 • 3/4/2012

  5

  9

  10

 • 3/4/2012

  6

 • 3/4/2012

  7

  Bohr: pH 2 2

  + + bO2 HHb+ + O2

  30%

 • 3/4/2012

  8

  , + .

  HP42- + + 24

  :

  3 + + 4

  +

  :

 • 3/4/2012

  9

  :

  ( [HC03-] )

  () .

  n H2C03

  n C02 ( )

  :

  Henderson-Hasselbach

  pH = 6,1 + log [HCO3-]/[H2CO3]

  ( [HCO3-]/[H2CO3] = 20)

  [2C03] = .PC02

  pH [HCO3-] / PC02

 • 3/4/2012

  10

  20

 • 3/4/2012

  11

  CO2 and bicarbonate are the components of

  the bicarbonate buffer.

  Because the pCO2 depends on the rate of

  respiration, it is called the

  respiratory component of

  the acid-base balance.

  In contrast, because the plasma concentration of

  bicarbonate is

  maintained by the kidney,

  and is affected by the

  amount of nonvolatile

  acids produced in

  tissues, it is called the

  metabolic component of

  the acid-base balance.

 • 3/4/2012

  12

  , PCO2 [+]

  , PCO2 [+]

  .

  : [+]

  [+] .

  ( ). + & HCO3

  -

  -

 • 3/4/2012

  13

  25

  Acidosis Principal effect of acidosis is depression of the

  CNS through in synaptic transmission.

  Generalized weakness

  Deranged CNS function the greatest threat

  Severe acidosis causes

  Disorientation

  coma

  death

  26

  Alkalosis

  Alkalosis causes over excitability of the central and peripheral nervous systems.

  Lightheadedness

  It can cause :

  Nervousness

  muscle spasms or tetany

  Convulsions

  Loss of consciousness

  Death

 • 3/4/2012

  14

  p, pC02 p02

  M

  n n CO2 n CO2 n

 • 3/4/2012

  15

  pH electrode

  mV

  External

  reference

  electrode

  Non-conducting

  glass body

  Internal reference

  electrodeH+-responsive

  glass membrane

  Shielded connecting

  cable

  pCO2 electrode

  mV

  External

  reference

  electrode

  CO2(g)

  Flow Cell

  Electrode

  assembly

  Gas-permeable

  membrane

  (silicone rubber)

  NaHCO3/H2O

  CO2 + H2O HCO3- + H+

 • 3/4/2012

  16

  Gas-permeable

  membrane

  Platinum wire

  (cathode)

  -0.65V

  Reference electrode

  (anode)

  Oxygen (pO2) electrode (Clark)

  Flow cell O2

  Reaction at the platinum

  electrode

  The amount of current (e-) is proportional to

  the concentration of O2

  O2 + 2H+ + 2e

  - H2O2Pt

  -0.6 V

 • 3/4/2012

  17

  -

 • 3/4/2012

  18

  35

  Metabolic Acidosis

  Bicarbonate deficit - blood concentrations of bicarb drop below 22mEq/L

  Causes:

  Loss of bicarbonate through diarrhea or renal dysfunction

  Accumulation of acids (lactic acid or ketones)

  Failure of kidneys to excrete H+

  36

  Compensation for Metabolic

  Acidosis

  Increased ventilation

  Renal excretion of hydrogen ions if possible

  K+ exchanges with excess H+ in ECF

  ( H+ into cells, K+ out of cells)

 • 3/4/2012

  19

  3838

  Treatment

  of Metabolic

  Acidosis

  IV lactate solution

 • 3/4/2012

  20

  X

  = Na+ - [CI- + HC03-]

  B

  [HC03-] , . .

  , .

  :

  : - ..

  :. & ( [] )

  ( , , ).

  " ". : .

  . .

  . +

 • 3/4/2012

  21

  Headache, lethargy Nausea, vomiting, diarrhea

  ( Kussmaul)

  [+]

 • 3/4/2012

  22

  44

  Metabolic Alkalosis

  Bicarbonate excess - concentration in blood is greater than 26 mEq/L

  Causes: Excess vomiting = loss of stomach acid

  Excessive use of alkaline drugs

  Certain diuretics

  Endocrine disorders

  Heavy ingestion of antacids

  Severe dehydration

 • 3/4/2012

  23

  ,

  Respiration slow and shallow

  Often related to depletion of electrolytes

  Atrial tachycardia

  Dysrhythmias

  ,

 • 3/4/2012

  24

  47

  Treatment of

  Metabolic

  Alkalosis

  Electrolytes to replace those lost

  IV chloride containing

  solution

  Treat underlying disorder

  -

 • 3/4/2012

  25

 • 3/4/2012

  26

  PC02 .

  :

  (),

  ( )

  . & .

  52

  Respiratory Acidosis

  Carbonic acid excess caused by blood levels of CO2 above 45 mm Hg.

  Hypercapnia high levels of CO2 in blood

  Chronic conditions: Depression of respiratory center in brain that

  controls breathing rate drugs or head trauma

  Paralysis of respiratory or chest muscles

  Emphysema

 • 3/4/2012

  27

  53

  Respiratory Acidosis

  Acute conditons:

  Adult Respiratory Distress Syndrome

  Pulmonary edema

  Pneumothorax

  54

  Compensation for Respiratory

  Acidosis

  Kidneys eliminate hydrogen ion and retain bicarbonate ion

 • 3/4/2012

  28

  ( v) :

  , ,

  :

  ,

  [+] , PC02.

  .

  2

 • 3/4/2012

  29

  57

  Signs and Symptoms of

  Respiratory Acidosis Breathlessness

  Restlessness

  Lethargy and disorientation

  Tremors, convulsions, coma

  Respiratory rate rapid, then gradually depressed

  Skin warm and flushed due to vasodilation caused by excess CO2

  58

  Treatment of Respiratory Acidosis

  Restore ventilation

  IV lactate solution

  Treat underlying dysfunction or disease

 • 3/4/2012

  30

  59

  60

  Respiratory Alkalosis

  Carbonic acid deficit

  pCO2 less than 35 mm Hg (hypocapnea)

  Primary cause is hyperventilation

 • 3/4/2012

  31

  .

  , ,

  .

  62

  Respiratory Alkalosis

  Conditions that stimulate respiratory center:

  Oxygen deficiency at high altitudes

  Pulmonary disease and Congestive heart failure caused by hypoxia

  Acute anxiety

  Fever, anemia

  Cirrhosis

  Gram-negative sepsis

 • 3/4/2012

  32

  63

  Compensation of Respiratory

  Alkalosis

  Kidneys conserve hydrogen ion

  Excrete bicarbonate ion

  64

  Treatment of Respiratory Alkalosis

  Treat underlying cause

  Breathe into a paper bag

  IV Chloride containing solution Cl- ions replace lost bicarbonate ions

 • 3/4/2012

  33

  65

 • 3/4/2012

  34

  ( )

  ,

  : ( )

  ( ), - ( )

  .

  ( )

 • 3/4/2012

  35

  69

  Diagnosis of Acid-Base Imbalances

  1. Note whether the pH is low (acidosis) or

  high (alkalosis)

  2. Decide which value, pCO2 or HCO3- , is

  outside the normal range and could be

  the cause of the problem. If the cause is

  a change in pCO2, the problem is

  respiratory. If the cause is HCO3- the

  problem is metabolic.

  70

  3. Look at the value that doesnt correspond to the observed pH change. If it is inside

  the normal range, there is no

  compensation occurring. If it is outside the

  normal range, the body is partially

  compensating for the problem.

 • 3/4/2012

  36

  72

  Example

  A patient is in intensive care because he suffered a severe myocardial infarction 3

  days ago. The lab reports the following

  values from an arterial blood sample:

  pH 7.3

  HCO3- = 20 mEq / L ( 22 - 26)

  pCO2 = 32 mm Hg (35 - 45)

 • 3/4/2012

  37

  73

  Diagnosis

  Metabolic acidosis

  With compensation

  74

 • 3/4/2012

  38