ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΩΝ...

download ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΩΝ Α4

of 52

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  266
 • download

  6

Embed Size (px)

description

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΩΝ1. ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΙΑΝΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ1.1. Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2-31.2. Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΙΑΝΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 4-52. ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ) 6-31 3. ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ 32-393.1. ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ 33-353.2. Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ (3:00 μμ) 353.3. Η ΝΟΒΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ 36-394. ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ) 40-495. ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΡΙΓΙΤΗ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 50-695.1. ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΡΙΓΙΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ) 50-545.2. Ο ΥΠΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Ave Maris Stella) 555.3. ΟΙ 15 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΡΙΓΙΤΗ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ) 56-696. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 70-96ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 97

Transcript of ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΩΝ...

 • :

  , , , , pi

  . ,

  pi pi , pipi

  . pi!

  pi ,

  . pi .

  , pi , pi.

  , , pi ,

  . .

  ! "

  ! !#$%%&&' ( ! "

  %)

  ( ")

  (

  "

  # !! (

  )

  !

  ""

  "*!!! "*%

 • 1.

  1. pi . 2. . 3. pi . 4. , . 5. pi pi . 6. pi pi pi. 7. . 8. . 9. pi, pi . 10. pi . 11. pi . 12. pi pi pi pi .

  "#$%'()&*'*+,-./,01-2/3*-43*5*65-'$273&+)&3-'/*'850)9.&+9:;9#'()90

 • !!

  %

  (10 pi pi

  ) 6pi, 12 6.

  . - pi . , . . ,

  , . , , , . .

  . - , . . . .

  . - . . . .

  , pi . pi pi .

  pi: ( pi) , , pi , pi pi , pi , pi , .

  , . .

  1.1.

  pi : , pi , pi , pi , pi pi, . , pi pi , pipi

  pi pi . , ,

  pi pi , pi , , pi, , . pi pi , pi pi , pi, pi pi pi . pi pi

 • pi . pi pi pi. , pi pi , pi pi pi , pi pi pi pi. .

  -----------------------------------------------------

  (1905-1938), , 1321 (Parole et Dialogue 2002, p. 444)

  pi pi

  , pi- pi , pi , pi , , pi.

  , pi, , , pi pi, pi pi pi, pi .

  , pi (. 19,34), pi pi pi pi, pi pi , pi pi pi.

  , pi , pi, pi pi, pi , pi pi .

  , pi, , pi pi , , pi pi pi, pi.

  !!

  %%

  pipi. , (*), . pipi pi . pi

  pi , pi pi pi . pi pi. !"#$%&'&%

  ! , , .

  .

  , pipi , pi pi . pi, pi pi, ,

  pi pi , , , pi pi, pi pi . .

  ()*'+,*-./0 1223)44555%6527%89:4;[email protected]>[email protected]:=81>6?%12:

 • !!

  ""

  !"#$%&'#()$*+,-.-,/.. pi pi pi ! pi 0"&*1/-2-., , 0!"%

  *,3-.-.+) pi pi pi 045

  !*,.-6-.17)) !!%8

  :

  , ,

  ,

  , , , ,

  , !!!

  !

  C:3A=:>2DAEF F##GH

  1.2.

  , .

  pi pi pi , , pi pi pi , .

  pi, , pi , pi .

  pi pi pi pi , pi pi .

  pi , , , pi.

  pi pi pi, pipi, , .

  pi pi, pi pi pi pi.

  pi pipi pi pi pi .

  pi pi pi , , , pi. .

  -----------------------------------------------------

  , , .

  ! ,

  !

 • , , N , , , .

  , , , .

  , , , , .

  , , , . . ( .) , .

  : I. - , ,

  ; , , . 1 1 .

  I. - , , . , , , . 1 1 .

  I. - , , , . , , , . 1 1 .

  !!

  ")

  31-5-1996 pipi . pi pi (www.devtouwe.info) 1945-1959, , pi 0$!#( !!%* pi , pi

  pi !!! pi pi , pi pi ! , pi , pi 3 ( , , ) pi pi pi pipi!!! pi pi pi, pi pi pi , pi ! pi pi , pi pi pi pi pi pi pi !

  095&

  !!%:

  );#5

  :)%&

 • *!

  "*

  ,

  :

  pi

  , pi

  pi, .

  pi.

  , pi

  pi ,

  ,

  pi .

  , pi

  . ,

  , pi pi .

  , pi

  pi .

  # '

  2.

  # '

  [email protected]>ABC50*5

  (

  5(%(8

  D#

  5&)D%(E 8!!0*8D4!!!!#!)(!888

  F(!5,1,2)!'4!8

  :[email protected]=)G8

  :M M MM )M &(()%!(8 )[email protected]@[email protected]>[email protected][email protected]>A=87 W%[email protected][email protected]@[email protected]>A=8

  '()W#XY!45G5Y%4#Z[[email protected]>[email protected] $8

 • # '

  *

  ;

  +,-./0&1/./2.324/56$789./:,/&3./23.4:9;38./28/5;38./2\[email protected]

  !?-./

  !?-#'./;38&.+?&./@

  83A+B/2&./;38

  ./2&2C.041/2;38?&./

  !?%'./38&.+?&./@;38&.+?&0D4/C2E=7>83A+B/2&./;38

  ./2&2C.041/2;38?&./

  *!?%'./38&.+?&./@;38&.+?&0D4/C2E=7>

  )83A+B/2&./;38

  ./2&2C.041/2;38?&./

  "!?%'./38&.+?&./@;38&.+?&0D4/C2E=7>

  %83A+B/2&./;38

  ./2&2C.041/2;38?&./

  !?%'./38&.+?&./@;38&.+?&0D4/C2E=7>

  83A+B/2&./;38

  ./2&2C.041/2;38?&./

  !?%'./38&.+?&./@;38&.+?&0D4/C2E=7>

  !?&./;38+,-./.324:6

  "

  83,3!?

 • !G

  "

  : :

  :

  pi , pi

  pi.

  pi.: , ,

  (.)

  ! !

  !

  # '

  )

  H((H#'

  YN^7__N9]F YF:Y^7WE7__N9Y^)WYF:DG7N])7W$NGY 7W]78

  DN)]FN`D:DF$NY:YY^F:DG7_]7N9]F7aN:8 D_NGGDFD:Y^]DFY^F:DaD$9NN 8 D)WYFbYW7:Y^]DFY^7)Y:Y^F_YGN]F:Y^F:YG7Y:DF

  ]NWY^F79D 8 D7GN^WNFD:Y^]DFY^F:YGG7Y:DF]NWY^F79D 8

  !HH#"'

  D)WYFN^ED7]D7_cG]7:Y^]DFY^F:YGD)Y:cGN97]cG8 D 7F:]_cFD:Y^]DFY^8 DF:N`D:Y^]DFY^ N77G$]GYF:Nb7G]8 D)YWN]7:Y^]DFY^)WYF:Y_Y9_Y$7 N:YbYW:]Y:Y^

  F:7^WY^8 DF:7^WcFD7]Y$7G7:YF:Y^]DFY^8

  [email protected]#%'

  D7G7F:7FD:Y^]DFY^7)Y:YG:7bY8 D7G79D`D:Y^]DFY^F:7'Nd]7:Y^)7:NW7:Y^8 DN)]bY]:DFD:Y^7_]Y^)GN^ 7:YF)7GcF:DG)7G7_]7

  7]:Y^F7)YF:Y9Y^F8 DY] DFD:DF)7G7_]7F7]D N:7F:7FD:DFF:YG

  Y^W7GY8 DF:N`D:DF)7G7_]7FcFa7F]9]FF7F:cG7__N9cG7]:cG

  7_]cG8

  HH#"'

  Da7):]FD:Y^]DFY^F:YG)Y:7 Y]YW'7GD8 D7)Y79^`D:Y^]DFY^5cF$NY^F:Y_7 Y:DF7G78 :YDW^_ 7:DFa7F]9N]7F:Y^$NY^7]D)WYF9DFD_]7

  N:7GY]78 D N:7 YWbcFD:Y^]DFY^8 D]'W^FD:DF$N]7FN^E7W]F:N]7F7:7:YG ^F:]Y'N])GY8

 • # '

  "

  6e7

  >

  [email protected]

  $

  ! !

  JJ

  !

  !

  ! [email protected]!

  @K(!!K

  @K

  !! !!!!(

  K!!

  !G

  "

  : pi,

  , pi , pi pi :

  : * , .

  : pi pi , * ,

  : * , .

  : , pi , pi pi , *pi pi

  : * , .

  : , pi , * pi pi,

  : * , .

  : , pi pi , pi pi , * ,

 • !G

  "

  pi pi pi pi , , , pi, pi, , , pi, pi. , , pi, , , pi, .

  (. )

  : pi.

  : pi, pi , , pi , pi , pi . pi .

  : . ( )

  # '

  %

  $

  ! (! !

  !!

  !!

  $

  [email protected]!! !

  !

  @[email protected]

  7>

  !!!F

  I!

  !!K!

  @J !J!!

  F([email protected]@!

  !!!!

 • # '

  #! ('

  : , 1 ,

  3 , 1 ,

  $!!

  pi: : , , .() , , . , , pi .

  . (): pi pi. () pi : . . (. 1,26-28)

  , , pi . pi pi . pi pi , pi .

  : 1 ,10 ,1 , pi ,

  !G

  "

  : pi . : .

  . 1 : pi pi pi pi pi .

  pi pi pi, pi ! pi , pi pi pi pipi! pipi , pi pi : ; !!! (. 24,1-6)

  . pi pi pi , pi pi pi, , pi pi , pi, pi pi pipi, pi pi,

 • !G

  "

  pi: ! pi pi pi pi pi , pi pi (. 11,21 23-24)

  . 2 : pi , pi , , pi pi . pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi . (. 19,38.40 .41-42)

  : pi.

  : , pi pi pi pi pi .

  :

  :

  :

  .

  # '

  $F !( , pi pi, pi , pi pi pi . ,

  . pi , pi:

  pi pi ( 1, 39-43)

  , pi pi , pi pi .

  : 1 , 10 , 1 , pi ,

  $( ! , pi pi . () pi , pi pi , , pi pi .

  () ()

 • # '

  pi . pi pi , pi pi pi. pi pi , pi pi . () pi: , , pi . , pi , pi , . ( 2,1-12)

  , pi . .

  : 1 , 10 , 1 , pi ,

  $! pi , , pi . ()

  pi pi . pi pi pi , pi .

  !G

  "%

  , pi pi : . (. 19,33-34.36)

  : pi.

  : , pi pi , pi pi pi.

  :

  :

  :

  pi pi

  pi

  O

  : pi . : .

  . 1 : : pi :

  . pi: pi .

 • !G

  )"

  , pi .

  :

  :

  : pi

  pi .

  : pi . : .

  . 1 : pi: , , pi

  pi pi pi, pi pi, . , pi pi, . (. 17, 1-3)

  . 2 : pi , pi pi pi pi , pi pi pi

  # '

  pi pi pi . pi pi: , , pi , . , pi pi . pi , . ( 2, 22-32)

  , pi pi pi pi.

  : 1 , 10 , 1 , pi ,

  $! , pi , . , pi, pi pi

  . pi , pipi pi . pi , pi , . pi ,

 • # '

  , . pi pi . , pi pi: , pi ; O pi . pi: ; pipi pi ; pi pi. () . ( 2, 41-51)

  , pi . pi pi pi .

  : 1 10 1 pi ,

  pi.

  6

  !G

  ))

  O

  : pi .

  : .

  . 1 : pi , pipi pi, pi

  pi . (. 3,14-17.)

  . 2 : , pi pi pi : , ; , pi. (. 15,33-34.37) ! pi

  : pi.

  : , pi , pi pi pi

 • !G

  )*

  . 2 : , pi , pi. pi pi pi : . , pi pi . pi pi pi : . pi . (. 15,25-29)

  : pi.

  : pi . pi .

  :

  :

  :

  pi pi

  pi .

  # '

  !#! '

  : , 1 ,

  3 , 1 ,

  $! pi pi pi pi . pi pi pi pi.

  pi pi pi pi pi pi pi pi , , pi pi.

  ( )

  , . .

  : 1 , 10 , 1 , pi ,

 • # '

  *

  $ : pi pi pi ; . pi pi

  , pi pi .

  , , , pi .

  : 1 , 10 , 1 , pi ,

  $F

  : pi, pi pi , , , pi,

  pipi pi . pi .

  !G

  )

  (. 21,6-7.18)

  : pi.

  : , pi pi pi pi. pi

  :

  :

  : pi pi

  pi pi.

  O

  : pi . : .

  . 1 : pi pi , pi pi, pi ,

  pi, pi , , pi (. 1,6.)

 • !G

  )

  pi pi .

  :

  :

  : pi .

  : pi .

  : .

  . 1 : pi pi . .

  . ( 15,22-24)

  . 2 : pi, pi pi pi , pi , pi.

  # '

  )

  pi pi .

  , pi pi pi .

  : 1 , 10 , 1 , pi ,

  $!

  : pi . , , pi pi, pi .

  pi , . pi pi pi.

  , pi pi , , : , . pi pi pi, . ( )

  : 1 , 10 , 1 pi ,

 • # '

  "

  : ( 19) pi pi . pi

  . pi pi pi pi. pi pi . pi pi. ( )

  , pi pi pi : .

  : 1 , 10 ,1 , pi , ,

  pi.

  6

  !G

  )

  ENATH O

  : pi . : .

  . 1 : , , pi pi pi

  pi , , pi, pi , pi pi . (. 9,5-6)

  . 2 : , ! ! pi , pi pi . pi pi . (.10,13-14)

  : pi.

  : , pi pi . pi

 • !G

  )

  . 2 : - pi pi, pi pi . pi: , pi . (. 23,27)

  : pi.

  : , pi pi pi pi

  :

  :

  :

  pi pi .

  # '

  %

  [email protected]#! '

  : , 1 ,

  3 , 1 ,

  $ . pi . pi

  . . ( )

  pi pi ( 1,45). pi , pi . pi pi , pi pi . , , pi pi. . , , pi pi pi: .

  : 1 , 10 , 1 pi ,

 • # '

  [email protected] , pi , . pi pi pi . pi ,

  pi pi pi .

  (. ).

  pi , pi pi pi , pi . pi pi . pi pi pi pi pi pi pi pi . pipi, pipi pi pi pi pi . pi.

  ( )

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  !G

  )

  pi pi pi pi .

  :

  :

  :

  pi .

  O

  : pi .

  : .

  . 1 : pi , .

  . (.9,17-18) !! pi pi pi , pi pi , pi pi , !! (.23,37)

 • !G

  )

  O

  : pi . : .

  . 1 : pi pi pi pi pi ,

  , pi pi pi , pi pi . pi , , pi pi pi . (. 55,10-11)

  . 2 : , pi pi pi , . , pi . pi pi pi pi . (. 5,11-12)

  : pi.

  : pi , pi , pi pi pi pi pi . ,

  # '

  $

  ! pi , pi pi pi pi, pi pi

  pi. ( )

  pi , pi pi pi. pi . , , , pi pi . ( )

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  $ , pi pi : pi pi pi,

 • # '

  , ;. pipi , pi pi pi . (. ) , . , pi pi pi pi, pi pipi ;. pi pi , , , pi . pi . (. . , . )

  , , , pi pi . , , pi , pi . (. )

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  $F(!

  !pi pi pi pi ,

  !G

  )%

  pi, . (. 53,2.5.)

  . 2 : pi , pi . pi: pi pi pi, pi pi . pi , pi pi, pi pi . (. 10,32-33)

  : pi.

  : pi pi pi pi , pi .

  :

  :

  : pi pi.

 • !G

  *"

  : pi.

  : pi pi , pi pi , pi .

  :

  :

  : pi pi

  : pi .

  : .

  . 1 : , pi

  pi. pi . , pi , pi .

  # '

  pi pi . pi pi , pi pi pi pi . ( )

  , , , pi pi . , pi pi , pi , pi pi pi , pi , pi , pi . (. ) , pi, , pi , pi pi , . ( )

  : 1 , 10 ,1 , pi , ,

  pi. 6

 • # '

  #! '

  : , 1 ,

  3 , 1 ,

  $(

  , pi , pi , pi pi. pi, : pi pi ,

  ; pi pi: , pipi pi . . , pi . , , pi pi . pi , pi pi: pi . ( 3, 13-17) , , pi , , .

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  !G

  *)

  : pi .

  : .

  . 1 : pi. pi. .

  . pi : , . (. 41.11-13)

  . 2 : pi pi pi , pi , pi pi . (. 23,26.) , pi pi , pi : , pi , pi pi . pipi pi, , pi pi: pi ! (. 25,40)

 • !G

  **

  pi, pi, ; , pi pi ; pi pi , (. 2,13-)

  . 2 : pi pi : pi pi , , pi pi pi pi . (. 2,34-35,51)

  : pi.

  : pi , pi pi pi , pi , pi pi , pi.

  :

  :

  : pi

  # '

  $!F

  , , . , pi, . pi , pi:

  . : ; . pi: , pi. : . pi. : . . pi () pi : pi pi pi , , . . pi , pi . ( 2,1-11)

  , , pipi . pi pi pi pi, ,

 • # '

  *

  , pi pi pi .

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  $(! ! pi : pi . pi . ( 1, 14-15)

  , pi , , pi , , .

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  $ pi. pi, pipi pi, . pi ,

  !G

  *

  . 2 : pi , pi. pi , pi , , pi pi pi . , . (.11,28-30)

  : pi.

  : , pi pi pi . , pi pi pi .

  :

  :

  : pi pi

  pi

  O

  : pi . : .

  . 1 : pi . ; pi

 • !G

  *

  : , pi. , , , . pi, .

  :

  :

  : pi pi pi pi

  O

  : pi .

  : .

  . 1 : - pi , pi pi, pi pi pi.

  . pi , pi pi pi (. 53,3)

  # '

  )

  pi .. pi. pi pi pi .

  pi pi pi , pi : , : , . () , pi . pi pi pi: , . . (. 9, 28-35)

  , , , pi , , pi , , pi .

  : 1 , 10 , 1 pi ,

  $ . pi . , pi , , , pi:

  . .

 • # '

  "

  pi pi pi pi, : pi , , , pi pi, . ( 26,26-28).

  , , pi pi . , , pi pi . pi . pi pi pi pi . .

  : 1 , 10 ,1 , pi , ,

  pi.

  6

  &2-4$+&A*,-42-3*)9.-.*==-B49.,*5958-/+-5%#'97'C93)*5*#D)*

 • !G

  *

  ... (.. 2,12)

  . 2 : , pi pi . pipi : ! : , ! : ; pi : , pi ! (. 19,13-16)

  : pi.

  : pi pi . pi pi .

  :

  :

  :

  pi, pi.

  # '

  %

  .

  1.- pi pi pi , pipi .

  2.- pi pi pi pi .

  3.- pi pi , pi, pi pi , .

  4.- pi pi . pi pi pi pi pi pi . !

  5.- pi pi .

  6.- pi pi , , pi pi . pi , , . pi , , pi .

 • # '

  7.- pi .

  8.- pi , pi , pi .

  9.- pi .

  10.- pi .

  11.- pi .

  12.- .

  13.- pi .

  14.- pi pi pi , .

  15.- pi pi pi .

  !G

  *

  : , pi , pi pi . pi, pi, pi , . , pi , pi , .

  : .

  :

  :

  : pi , pi ,

  pi pi.

  O

  : pi .

  : .

  . 1 : pi : , pi

  . pi pi .

 • !G

  *

  : pi , ,

  : , .

  : pi , ,

  : , .

  : , ,

  : .

  : , , , pi pi, , , pi pi. pi pi pi . pi pi pi pi . pi pi , .

  (. 2,6-10)

  : pi.

  !

  3.

  pi pi pi pi .

  pi pi pi, pi

  pi, . 22 1931,

  pi , pi. Faustina : , , pi pi .

  . pi , . pi pi , . pi pi, pi: , pi. , pi: pipi pi

 • !

  , pipi pi .

  pi pi pi

  pi pi pi pi pi , , pi, , pi ( , 327)

  3.1.

  pi :

  A. : .

  B. : , , , , , , , , .

  !G

  *%

  pi.:

  * .

  1: , pi ,

  .

  2: , pi pi pi .

  : ,

  : .

  : , pi , pi .

  : pi .

  : , ,

  : pi pi , ,

  : , .

 • !G

  "

  6. E

  !

  C. : , . . , , . , , , . .

  D. :

  , , , , . , ,

  . ,

  , , , .

  , , ,

  . , , . .

  , .

  , . , , ,

  , ,

  . , , , .

  . ,

  . .

 • !

  E. ( 5 ): , pi , pipi , .

  F. ( 5X10 ): , .

  (3 ):

  , , , .

  3.2. (3:00) 3:00:

  (1) pi, , pi pi , pi pi

  . pi ! pi !

  pi .

  (2) , pi pi pi

  , pi!

  (

  #! '

  )

  pi pi pi , , .

  12. pi pi pi.

  13. pi .

  14. pi pi .

  15. pi .

  16. pi pi pi pi .

  17. pi pi , pi.

  18. pi pi pi pi 100 .

  19. .

  20. pi pi pi ' . pi pi pi , pi .

  pi 15 pi : http://www.brigidine.org/

  dell'Ordine del SS. Salvatore di Santa Brigida

  pi pi THE PIETA PRAYER BOOKLET

  pi pi pi pi pipi pi pi pi pi pi .

 • (

  #! '

  *

  pi pi pi

  15 pi

  pi pi 15 pi .

  1. 15 pi .

  2. 15 , .

  3. 15 , .

  4. pi pi pi pi pi .

  5. 15 pi pi , pi , pi pi pi, pi pi pi .

  6. 15 pi pi .

  7. pi pi pi .

  8. , pipi .

  9. pi .

  10. , pi pi pi . pi ' pi pi pi .

  11. pi pi 30 ,

  !

  3.3.

  pi , pi pi pi pi pi , pi pi , pi pi .

  pi pi N , pi pi pi pi ( ). .

  pi pi , pi pi , . . pi \8:)5)5E"f8

 • !

  *

  pi, , , pi pi , pi pi . , . pi , pi , pi pi . pi . pi , pi pi.

  , pi . pi , pi . . pi , . pi , ,

  (

  #! '

  (1302-1373) , , , , , pi : pi : 23 . - 8 .

  : 14

  1303. pi , , pi pi pi . pi pipi pi pi pi. pi pi pi . pi 1344 pi .

  1346 . pi pi pi pi , pi pi . 23 1373 pi 7 1391.

  pi pi pi pi pi . pi pi pi: 5480 . pi pi pi pi pi . , pi pi .

 • (

  #! '

  1 1

  ! pi! , pi pi pi pi pi pi . pi pi , pi , , pi , , , pi pi , , . pi , , , pi . .

  E :

  ! pi , pi . , , . pi .

  !

  )

  . pi , pi pi pi . pi pi pi, . pi . pi pi . pi pi , pi pi . ( ). pi , pi pi pi . pi , . pi pi pi pi . pi . pi pi pi . pi . pipi . pi , pi . pi pi, pi . . pi

 • !

  "

  pi . , pi pi pi . . pi pi pi . pi pi pi pi pi . pi pi: , pi pi, . pi .

  (

  #! '

  , , , pi pi . .

  1 1

  ! , pi , pi pi pi , : , pi pi ! pi , pi , , pi. pi , , pi , , pi pi, pi . , pi pi pi pi . .

 • (

  #! '

  1 1

  ! , , pi, pi pi pi pi pi pi , pi pi pi . pi pi pi, pi pi pi pi pi ' ! ! pipi pi ; pi pi pi pi pi pi : , pi , ! . .

  1 1

  ! , , pi pi pi , , , , pi: pi!.

  # '

  %

  4.

  , , . , , . .

  (. 2,34-35). pi pi : , pi pi pi

  , pi pi pi pi .

  . .

  1 , 7 1

 • # '

  (. 2,13-14) pi , , , : , pi pi pi.

  pi. pi, . , pi pi pi.

  . , . . .

  1 , 7 1

  (. 2, 43-45) , , pi, pi pi ,

  (

  #! '

  1 1

  ! pi pi, , pi pi pi pi pi . pi pi , , pi pi pi , pi pi. .

  1 1

  ! , , pi pi pi pi , , , pi , pi pi pi pipi , , pi pi. .

 • (

  #! '

  1 1

  ! , pi pi, pi pi pi , pi pi ' , pi , pi pi pi . .

  ENATH

  1 1

  ! , , pi pi pi pi pi , pi pi . pi pi , : , ; , , ! pi . .

  # '

  . pi , pi, , pi , pi , pi .

  . . , . , , .

  1 , 7 1

  ( ). 23, 27 pi pi pi pi

  pi pi .

  , , . , .

 • # '

  - . , .

  1 , 7 1

  (. 19,25-27). , pi, . , ,

  pi pi , : , . pi : . pi .

  - TO , , . , H . . : , : .

  (

  #! '

  %

  pi , , pi , pi pi pi pi pi pi pi : , ! . : , ! ! pi pi pi pi , pi pi , pi, , . .

  1 1

  ! pi pi, pi pi pi, pi pi : !, pi pi pi. , ! pi pi pi pi, pi pi pi pi. .

 • (

  #! '

  "

  pi pi pi pi . .

  1 1

  !, pi , pi , pi pi pi , pi pi pi , pipi pi pipi, , . pi pi, , pi pi pi: , ., , , , . .

  1 1

  ! pi pi pi ! pi pi, pipi pi,

  # '

  .

  1 , 7 1

  (. 15, 43-46) , pi pi , , pi pi

  , pi , pi pi . pi pi , pi , pi pi . pi , pi . , pi , pi . pi .

  . ! , . .

  1 , 7 1

 • # '

  (19,41-42). pi pi pi pi , pi pi pi pi. pi

  , pipi , pi .

  ! , ! , , , . . ! ! .

  1 , 7 1

  3 , pi pi pi pi .

  :

  ! , , , ,

  (

  #! '

  )

  pi , pi pi pi pi pi, pipi pi pi pi . ! pi pi pi pi pi , pi. .

  1 1

  ! , pi pi pi pi pi , pi pi , pi pi pi pi pi. pi pi pi , pi pi pi pi, , , pi pi pi pi , : , , . , pi, pi pi

 • (

  #! '

  *

  1 1

  ! , pi, pi pi , pi , , pi, pi . pi pi pi, , !, pi pi , , pi pi . .

  1 1

  ! , pi pi pi pi pi, pi pi pi pi , pi pi pi pi pi pi , pi pi pipi pi pi ,

  # '

  . . , . .

  pi pi pi . pi pi pi.

  pi (1303-1373):

  pi pi pi pi pi pi , pi pi pi .

  , , , pi pi pi pi.

  pi pi , pi.

  pi pi .

  pi pi pi pi

 • # '

  *

  pi pi pi :

  1.

  2.

  3. pi .

  4. '

  5. pipi pi pi

  6. pipi

  7. pi pi pi pi pi pi pi .

  Alphonsus Liguori, pi pi pi :

  (

  #! '

  pi pi , pi : . , pi pi pi pi pi pi , pi , pi pi , . pi pi pi , pi pi pi pi pi. . pipi , pi, , pi , pi pi pi pi . pi pi pi pi pi , pi , , pi , . .

 • (

  #! '

  5555.3. 15 pi , .3. 15 pi , .3. 15 pi , .3. 15 pi ,

  ( 1 )

  1 1

  !, pi pi, pi pi pi, pi , pi pi pi pi pi, pi pi pi pi pi. pi pi pi , , pi pi pi . , ! , pi , pi pi , pi pi , pi pi, pi pi .

  # '

  )

  1. pi pi pi pi pi , .

  2. pi , pi .

  3. pi pi .

  4. pi , pi pi .

 • (#! '

  "

  5555.1. pi .1. pi .1. pi .1. pi

  ( 12 )

  , pi pi pi , pi ,

  pi pi pi .

  ' pi' . pi pi

  pi pi , ' pi pi pi pi' pi pi

  pi pi'. .

  1 1

  1. :

  , , , , , , .

  !!

  $7! !>!

  5.2. 5.2. 5.2. 5.2. pipipipi (Ave Maris Ste(Ave Maris Ste(Ave Maris Ste(Ave Maris Stella)lla)lla)lla)

  Ave Maris Stella Dei Mater Alma Atque Semper Virgo Felx Coeli Porta

  pi, pi , , , .

  , pi , , , .

  , , , .

  pi, pi, , , .

  , .

  .

  , .

  , , , . .

  pi pi Ave Maris Stella , pi pi : pi , pi pipi . : . pi pi pi. pi: AVE MARIS STELLA pi pi .

 • (#! '

  1 1 7. : , , , . . , , ! , .

  5 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . pi pi pi pi pi , pi . pi pi . , pi pi .

  (#! '

  %

  1 1

  2.

  :

  , , , , , .

  1 1

  3. :

  , , , , , , .

 • (#! '

  1 1

  4. :

  , , , , , , .

  1 1

  5. :

  , , , , , , , .

  (#! '

  1 1

  6. :

  , , , , ' , , , , , , , , , , *.

  * pi .