Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

of 53 /53
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Στην αρχή υπήρχε μονάχα το απέραντο, το αβυσσαλέο Χάος. Από το Χάος γεννήθηκε το Έρεβος ( ο υπόγειος χώρος που βρισκόταν κάτω από τη γη, τόσο μακριά όσο και ο ουρανός πάνω από κείνη) και η Νύχτα, που γέννησαν με τη σειρά τους τον Αιθέρα (που περιβάλλει τη γη) και την Ημέρα. Μια φορά κι έναν καιρό, πριν γεννηθεί ο Κόσμος, ήταν μέσα στον απέραντο χώρο ένα γιγάντιο αυγό. Μια μέρα, το αυγό ράγισε κι άνοιξε! Βγήκε από μέσα ένα φτερωτό πνεύμα, που σήκωσε ψηλά το απάνω τσόφλι κι έσπρωξε τ’ άλλο μισό κάτω από τα πόδια του. Το πάνω τσόφλι ο Ουρανός, το κάτω η Γη. Κι απ’ το Αυγό βγήκε ο Έρως, αυτός που όλα τα ενώνει και ευθύνεται για την ύπαρξη και την τάξη όλων των πραγμάτων στο Σύμπαν. Έσμιξε ο Έρως με τη Νύχτα, έσμιξε τον Ουρανό με τη Γη και γεννήθηκαν όλα γύρω μας. ΓΑΙΑ – ΟΥΡΑΝΟΣ Η Γαία γέννησε μόνη της τον Ουρανό. Πρώτο και ισότιμο παιδί της, κάλυψε με τον έναστρο θόλο του τη Γαία κι έγινε η κατοικία των αθανάτων και των θεών. Μ’ αυτό το παιδί της έσμιξε η Γη και από τη βροχή – την ένωσή τους – γεννήθηκαν τα Όρη και το ατρύγητο πέλαγος, ο Πόντος. Από την ένωση της Γαίας με τον Ουρανό γεννήθηκαν οι Τιτάνες, οι Κύκλωπες και οι Εκατόγχειρες. ΓΑΙΑ --------- ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙ∆ΕΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΚΟΤΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΗΘΥΣ ΒΡΟΝΤΗΣ ΒΡΙΑΡΕΩΣ ΚΟΪΟΣ ΦΟΙΒΗ ΣΤΕΡΟΠΗΣ ΓΥΓΗΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΘΕΙΑ ΑΡΓΗΣ ΚΡΕΙΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΙΑΠΕΤΟΣ ΘΕΜΙΣ ΚΡΟΝΟΣ ΡΕΑ ΕΣΤΙΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ∆ΙΑΣ Α∆ΗΣ ΗΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Embed Size (px)

Transcript of Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Page 1: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Η ∆

ΗΜ

ΙΟΥΡΓ

ΙΑ Τ

ΟΥ Κ

ΟΣΜ

ΟΥ

Στη

ν αρχή υ

πήρχε

µονά

χα τ

ο απ

έραντ

ο,

το α

βυσσαλέ

ο Χ

άος.

Απ

ό τ

ο Χ

άος

γενν

ήθηκε

το Έ

ρεβ

ος

( ο υ

πόγε

ιος

χώ

ρος

που β

ρισ

κότα

ν κάτω

απ

ό τ

η γ

η,

τόσο µ

ακριά

όσο κ

αι ο

ουρ

ανό

ς π

άνω

απ

ό

κεί

νη)

και η Ν

ύχτα

, π

ου γ

έννη

σαν

µε

τη σ

ειρά τ

ους

τον

Αιθ

έρα (

που

περ

ιβάλλ

ει τ

η γη

) και τη

ν Η

µέρ

α.

Μια

φορά κ

ι έν

αν

καιρ

ό, π

ριν

γεν

νηθ

εί ο

Κόσµος,

ήτα

ν µέσ

α σ

τον

απ

έραντ

ο χ

ώρο έ

να γ

ιγάντ

ιο α

υγό. Μ

ια µ

έρα, το

αυγό

ράγι

σε

κι άνο

ιξε!

Βγή

κε

απ

ό µ

έσα έ

να φ

τερω

τό π

νεύµα, π

ου σ

ήκω

σε

ψηλά

το α

πάνω

τσόφ

λι κ

ι έσ

πρω

ξε

τ’ ά

λλο µ

ισό κ

άτω

απ

ό τ

α π

όδια

του.

Το π

άνω

τσόφ

λι ο

Ουρανό

ς, τ

ο κ

άτω

η Γ

η.

Κι απ

’ το

Αυγό

βγή

κε

ο Έ

ρω

ς, αυτό

ς π

ου

όλα

τα ε

νώνε

ι και ευ

θύνε

ται γι

α τ

ην

ύπ

αρξη

και τη

ν τά

ξη ό

λων

των

πραγµ

άτω

ν

στο

Σύµπ

αν.

Έσµιξ

ε ο Έ

ρω

ς µε

τη Ν

ύχτα

,

έσµιξ

ε το

ν Ο

υρανό

µε

τη Γ

η κ

αι γε

ννήθ

ηκαν

όλα

γύρω

µας.

ΓΑΙΑ

– Ο

ΥΡΑ

ΝΟΣ

Η Γ

αία

γέν

νησε

µόνη

της

τον

Ουρανό

.

Πρώ

το κ

αι ισ

ότι

µο

παιδ

ί τη

ς, κ

άλυ

ψε

µε

τον

έναστρ

ο θ

όλο

του

τη Γ

αία

κι έγ

ινε

η

κατο

ικία

τω

ν αθ

ανά

των

και τω

ν θ

εών.

Μ’ α

υτό

το π

αιδ

ί τη

ς έ

σµιξ

ε η

Γη κ

αι απ

ό τ

η βροχή –

την

ένω

σή τ

ους

– γε

ννήθηκαν

τα Ό

ρη κ

αι το

ατρ

ύγη

το π

έλαγο

ς, ο Π

όντ

ος.

Απ

ό τ

ην

ένω

ση τ

ης

Γαία

ς µε

τον

Ουρανό

γεν

νήθηκαν

οι Τ

ιτάνε

ς, ο

ι

Κύκλω

πες

και οι Ε

κατό

γχει

ρες

.

ΓΑ

ΙΑ

--------- Ο

ΥΡΑ

ΝΟΣ

ΕΚΑΤΟΓΧ

ΕΙΡ

ΕΣ

ΤΙΤ

ΑΝΕΣ

ΤΙΤ

ΑΝΙ∆

ΕΣ

ΚΥΚΛΩ

ΠΕΣ

ΚΟΤΤΟΣ

ΩΚΕΑΝΟΣ

ΤΗΘΥΣ

ΒΡΟ

ΝΤΗΣ

ΒΡΙ

ΑΡΕ

ΩΣ

ΚΟΪΟ

Σ

ΦΟΙΒ

Η

ΣΤΕΡΟ

ΠΗΣ

ΓΥΓΗ

Σ

ΥΠ

ΕΡΙ

ΩΝ

ΘΕΙΑ

ΑΡΓ

ΗΣ

ΚΡΕ

ΙΟΣ

ΜΝΗΜ

ΟΣΥΝΗ

ΙΑ

ΠΕΤΟΣ

ΘΕΜ

ΙΣ

ΚΡΟ

ΝΟΣ

ΡΕΑ

ΕΣΤΙΑ

ΠΟΣΕΙ∆

ΩΝΑΣ

∆ΙΑ

Σ

Α∆ΗΣ

ΗΡΑ

∆ΗΜ

ΗΤΡΑ

Page 2: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Η Γ

η κ

αι ο Ο

υρανό

ς απ

οκτο

ύσαν

συνε

χώ

ς π

αιδ

ιά, αλλ

ά ο

πατέ

ρας

τους,

γνω

ρίζ

οντ

ας

ότι

κιν

δύνε

υε

να χ

άσει

απ

ό α

υτά τ

ην ε

ξουσία

του, τα

έριχ

νε σ

τα Τ

άρτ

αρα. Α

πελ

πισ

µέν

η η

µητ

έρα τ

ους

απ

οφ

άσισ

ε να

τον

εκδικ

ηθ

εί, ευ

νουχίζ

οντά

ς το

ν. Ό

µω

ς τ

α π

αιδ

ιά τ

ης

αρνή

θηκαν

να

εκτε

λέσουν

το σ

χέδ

ιό τ

ης

και µον

άχα ο

πιο

µικ

ρός

της

γιος,

ο Κ

ρόνο

ς,

δέχ

τηκε

να α

κρω

τηριά

σει

τον

πατέ

ρα τ

ου.

Ο Κ

ρόνο

ς, αφ

ού ε

κθ

ρόνι

σε

τον

πατέ

ρα τ

ου, έγ

ινε

κυρία

ρχος

και

παντ

ρεύ

τηκε

την

αδελ

φή τ

ου τ

η Ρέα

, µε

την

οπ

οία

απ

όκτη

σε

έξι π

αιδ

ιά.

Επ

ειδή ό

µω

ς ο π

ατέ

ρας

του

είχε

προβλέ

ψει

ότι

κι αυτό

ς µε

τη

σει

ρά

του

θα ε

κθρονι

στε

ί απ

ό έ

να τ

ου

παιδ

ί,

ο Κ

ρόνο

ς, τ

α κ

ατά

πιν

ε αµέσ

ως

µετ

ά

τη γ

έννη

σή τ

ους.

Απ

ελπ

ισµέν

η η

Ρέα

, π

ου ή

ταν

έγκυος

στο

∆ία

, ζή

τησε

τη β

οήθ

εια τ

ων

γονι

ών

της,

που τ

η συµβούλε

ψαν

να

φύγε

ι και να

γεν

νήσει

το π

αιδ

ί στη

ν

Κρήτη

και επ

ιστρ

έφοντ

ας

να υ

ποκριθ

εί ό

τι γ

εννά

.

Η Ρ

έα α

κολο

ύθ

ησε

τις σ

υµβουλέ

ς το

υς

κι ότα

ν ήρθ

ε η ώ

ρα, π

αρουσία

σε

στο

ν Κ

ρόνο

µια

φασκιω

µέν

η π

έτρα, τη

ν οπ

οία

εκεί

νος

κατά

πιε

αµέσ

ως.

Όµω

ς ο

γιο

ς το

υ, ο

∆ία

ς, ό

ταν

µεγ

άλω

σε,

εκθρόνι

σε

τον

Κρόνο

, αφ

ού

τον

εξανά

γκασε

να ε

µέσ

ει τ

α π

αιδ

ιά π

ου ε

ίχε

κατα

πιε

ί.

ΤΙΤ

ΑΝΟΜ

ΑΧΙΑ

– Γ

ΙΓΑΝΤΟΜ

ΑΧΙΑ

Ο

∆ία

ς π

ριν

εδραιώ

σει

την

εξουσία

του κ

αι

γίνε

ι ο α

πόλυ

τος

κυρία

ρχος

του

Κόσµου ε

ίχε

να α

ντιµ

ετω

πίσ

ει π

ολλ

ές δ

υσκολί

ες. Π

άντ

οτε

βέβ

αια

είχ

ε στο

πλε

υρό

του

τα α

δέρ

φια

του

τα

οπ

οία

ελε

υθ

έρω

σε

απ

ό τ

ον

Κρόνο

. Έ

τσι σε

λίγο

καιρ

ό ο

ι Τ

ιτάνε

ς χολ

ωµέν

οι απ

ό τ

ην

ήττ

α

του

Κρόνο

υ κ

αι επ

ειδή δ

ε θ

εωρούσαν

σω

στό

να ε

ξουσιά

ζει έν

ας

θεό

ς

νεότε

ρος

απ

' αυτ

ούς,

κήρυξα

ν π

όλε

µο

ενάντ

ια σ

τους

Ολύ

µπ

ιους.

Οι

αθάνα

τοι χω

ρίσ

τηκαν

σε

δυο α

ντίπ

αλα

στρ

ατό

πεδ

α. Ο

ι Τ

ιτάνε

ς απ

ό

τη µ

ια π

λευρά, µε

αρχηγό

τους

τον

Κρόνο

, χρησιµ

οπ

οίη

σαν

για ο

χυρό

τους

το ό

ρος

Όθρυς,

η ο

µάδα τ

ου ∆

ία α

πό τ

ην

άλλ

η ε

ίχε

για

προκάλυ

µµά τ

ης

τον

Όλυ

µπ

ο. ΤΙΤ

ΑΝΟΜ

ΑΧΙΑ

ΤΙΤ

ΑΝΕΣ

ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ

Ι

ΟΛΥΜ

ΠΙΟ

Ι

ΑΡΧ

ΗΓ

ΟΣ:

ΚΡΟ

ΝΟΣ

Μ

ΝΗΜ

ΟΣΥΝΗ

Α

ΡΧ

ΗΓ

ΟΣ: ∆ΙΑ

Σ

ΟΧ

ΥΡΟ:

ΟΘΡΥ

Σ

ΘΕΜ

Ι∆Α

Ο

ΧΥ

ΡΟ:

ΟΛΥΜ

ΠΟΣ

ΚΟΙΟ

Σ

Τ

ΙΤ

ΑΝ

ΕΣ:

ΩΚΕΑΝΟΣ

ΚΡΕ

ΙΟΣ

Π

ΡΟΜ

ΗΘΕΑΣ

ΥΠ

ΕΡΙ

ΩΝ

ΣΤΥΓΑ

ΜΕ: ΚΡΑ

ΤΟΣ

ΙΑΠ

ΕΤΟΣ

ΒΙΑ

ΖΗΛΟΣ

ΝΙΚ

Η

ΚΥ

ΚΛ

ΩΠ

ΕΣ:

ΑΡΓ

ΗΣ

ΑΣΤΕΡΟ

ΠΗΣ

ΕΚ

ΑΤ

ΟΓ

ΧΕ

ΙΡΕ

Σ:

ΚΟΤΤΟΣ

ΑΙΓ

ΑΙΟ

ΝΑΣ

ΓΥΓΗ

Σ

ΓΗ

Page 3: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ο π

όλε

µος

κράτη

σε

πάνω

απ

ό δ

έκα χ

ρόνι

α κ

αι τε

λείω

σε

µε

τη ν

ίκη τ

ων

Ολύ

µπ

ιων.

Τη ζ

υγα

ριά

έγε

ιρε

προς

το µ

έρος

τους

η Γ

αία

, η ο

ποία

προφ

ήτε

υσε

στο

ν ∆

ία ό

τι θ

α κ

έρδιζ

ε, α

ν απ

ελευ

θέρ

ωνε

τους

Κύκλω

πες

και το

υς

Εκατό

γχει

ρες

, απ

ό τ

α

Τάρτα

ρα.

Ενν

ιά µ

έρες

ταξί

δευ

ε στα

έγκατα

της

γης,

έχοντ

ας

να

αντ

ιµετ

ωπ

ίσει

τερ

άστ

ιες

νυχτε

ρίδ

ες κ

αι δηλη

τηριώ

δει

ς

αράχνε

ς. Μ

ε τα

µαγι

κά β

ότα

να

όµω

ς π

ου τ

ου ε

ίχε

δώ

σει

η γ

ιαγι

ά τ

ου ξ

επερ

νούσε

εύκολα

τις

δυσκολί

ες. Ό

ταν

έφτα

σε

στα

κελ

ιά ό

που ή

ταν

φυλα

κισ

µέν

οι οι

Κύκλω

πες

,

έπρεπ

ε π

ρώ

τα ν

α σ

κοτώ

σει

τη

φοβερ

ή Κ

άµπ

η, έν

α σ

ιχαµερ

ό τ

έρας

που

είχαν

βάλε

ι οι Τ

ιτάνε

ς ν

α φ

υλά

ει τ

α γ

ιγάντ

ια α

δέρ

φια

τους.

Αυτή

είχ

ε

πράσιν

ο φ

ολι

δω

τό δ

έρµα κ

αι ουρά σ

αύρας,

στα

αµέ

τρητα

πόδια

της

ήτα

ν

φυτρ

ωµέν

α δ

ηλη

τηριώ

δη

φίδ

ια. Ο

∆ία

ς π

άλε

υε

ώρες

ατε

λείω

τες

µαζί

της

χω

ρίς

απ

οτέ

λεσµα. Τ

ότε

θυµήθηκε

ένα µ

αγι

κό β

ότα

νο π

ου τ

ου ε

ίχε

δώ

σει

η Γ

αία

. Τ

ο έ

βαλε

µε

τη β

ία σ

το σ

τόµα τ

ης

Κάµπ

ης

και αµέσ

ως

το

φοβερ

ό τ

έρας έ

πεσ

ε σε

βαθ

ύ λ

ήθ

αργο

. Ο

ι Κ

ύκλω

πες

συγκ

ινηµέν

οι και

νιώ

θοντ

ας ε

υγν

ωµοσύνη

για

τον

∆ία

που

τους

ελευ

θέρ

ωσε,

δέχ

τηκαν

να τ

ον

βοηθ

ήσουν.

Μόλι

ς ανέ

βηκαν

πάνω

στη

ν κοσµοχαλα

σιά

της

Γης,

οι Κ

ύκλω

πες

έδω

σαν

στο

ν ∆

ία κ

αι τ'

αδέρ

φια

του

πολύ

τιµα δ

ώρα π

ου τ

ους

βοήθ

ησαν

στο

ν π

όλε

µο. Χ

άρισ

αν

στο

ν αρχηγό

τω

ν Ο

λυµπ

ίων

τη β

ροντ

ή, τη

ν

αστρ

απ

ή κ

αι το

ν κερ

αυνό

. Σ

τον

Ποσει

δώ

να έ

δω

σαν

την

τρία

ινα, π

ου

έγιν

ε το

αιώ

νιο

σύµβολό

του

και στ

ον

Πλο

ύτω

να τ

ην

"κυνέ

α",

µια

σκούφ

ια δ

ηλα

δή α

πό σ

κυλο

τόµαρο π

ου

τον

έκανε

αόρατο

. Σ

τη σ

υνέχ

εια

οι µονό

φθ

αλµ

οι Κ

ύκλω

πες

, π

ου ή

ταν

λαµπ

ροί τε

χνί

τες,

κατα

σκεύ

ασαν

µε

τα σ

φυριά

και τα

άλλ

α ε

ργα

λεία

τους

ένα σ

ιδερ

ένιο

προπ

έτασµα γ

ια

να µ

η β

λέπ

ουν

οι Τ

ιτάνε

ς τη

λάµψη τ

ου κ

εραυνο

ύ κ

αι τη

ς αστρ

απ

ής.

Επ

ίσης κ

ατα

σκεύ

ασαν

έναν

περ

ίτεχ

νο β

ωµό α

φιε

ρω

µέν

ο σ

τη µ

άνα

τους,

τη Γ

η. Ε

κεί

οι Ο

λύµπ

ιοι και οι σύµµ

αχοί το

υς έ

δω

σαν

φοβερ

ό

όρκο σ

το ό

νοµα τ

ης

Παγκ

όσµια

ς Μ

άνα

ς. Ε

µψυχω

µέν

οι λο

ιπόν,

µε

καιν

ούριε

ς δ

υνάµει

ς και καιν

ούρια

όπ

λα έ

πεσ

αν

µε

ορµή σ

τη µ

άχη.

Οι θ

εοί και απ

ό τ

ις δ

υο π

αρατά

ξεις

άρπ

αζαν

πελ

ώριο

υς

βράχους

απ

ό

τα β

ουνά

που ε

ίχαν

για π

ροκάλυ

µµα, τη

ν Ό

θρυ κ

αι το

ν Ό

λυµπ

ο

αντ

ίστο

ιχα, και το

υς

εκσφ

ενδόνι

ζαν

στους

αντ

ιπάλο

υς

τους.

Ολό

κλη

ρη η

Γη τ

ραντ

άζο

νταν

και άνο

ιγαν

πλη

γές

στο

απ

έραντ

ο κ

ορµί

της.

Άλλ

οτε

οι π

ελώ

ριε

ς κοτρ

όνε

ς συγκ

ρούοντ

αν

στο

ν αέρ

α κ

αι απ

ό

το φ

οβερ

ό τ

ους κ

ρότο

βούιζ

ε ολό

κλη

ρος

ο Ο

υρανό

ς. Ά

λλοτε

πάλι

ξέφ

ευγα

ν απ

ό τ

η σω

στή

τους

πορεί

α κ

αι έπ

εφτα

ν στο

ν Π

όντ

ο π

ου

στέ

ναζε

κι αυτό

ς, β

υθ

ίζοντ

αν

απ

ότο

µα κ

αι κατέ

ληγα

ν στα

υγρ

ά

παλά

τια τ

ου

Νηρέα

. Ο

Όλυ

µπ

ος κ

αι η

Όθ

ρυς τ

ινάζο

νταν

συθ

έµελ

α

ότα

ν οι τρ

οµερ

οί θεο

ί έβ

ρισ

καν

το σ

τόχο τ

ους.

Ο ∆

ίας

µε

τροµερ

ή ο

ρµή σ

κόρπ

ιζε

τους

κερ

αυν

ούς κ

αι τι

ς αστρ

απ

ές

προς

όλε

ς τι

ς κατε

υθ

ύνσ

εις.

Απ

ό τ

ο

στι

βαρό τ

ου

χέρ

ι η φ

λόγα

απ

λώθ

ηκε

παντ

ού. Μ

αύρος

καπ

νός

και

ζεµατι

στο

ί ατµ

οί κύκλω

ναν

τους

Τιτ

άνε

ς, π

ου δ

υσκολε

ύοντ

αν

να

ανα

σαίν

ουν

και να

βλέ

πουν

καθ

αρά.

Οι κερ

αυνο

ί, ο

ι αστ

ραπ

ές κ

αι οι

φλό

γες

της

φω

τιάς

τύφ

λωνα

ν το

υς

γιγά

ντιο

υς

αντ

ιπάλο

υς

του ∆

ία.

Πάνω

σε

τούτ

η τ

ην

κρίσ

ιµη σ

τιγµ

ή,

ότα

ν µετ

ά α

πό δ

έκα χ

ρόνι

α η

µάχη

άρχισ

ε να

κλί

νει µε

το µ

έρος τ

ης

παράτα

ξής

του,

ο ∆

ίας

σκέφ

τηκε

πάλι

το χ

ρησµό τ

ης

Γης.

Ο ∆

ίας

χρησιµ

οπ

οιώ

ντας

τα µ

αγι

κά β

ότα

να τ

ης

γιαγι

άς

του έ

λυσε

απ

ό τ

α

δεσ

µά τ

ους

τον

Κόττ

ο, το

ν Α

ιγαίο

να κ

αι το

ν Γ

ύγη

. Α

υτο

ί

ενθ

ουσια

σµέν

οι απ

ό τ

ην

πράξη

του, το

υ υπ

οσχέθ

ηκαν

αιώ

νια π

ίστη

.

Page 4: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ανέ

βηκαν

όλο

ι µα

ζί σ

την

επιφ

άνε

ια τ

ης

γης,

όπ

ου

συνε

χιζ

όταν

η

τροµερ

ή µ

άχη. Τ

η σ

τιγµ

ή π

ου ο

ι Τ

ιτάνε

ς ε

ξασθεν

ηµέν

οι κατέ

βαλλ

αν

την

τελε

υταία

τους

προσπ

άθ

εια γ

ια ν

α

ανα

χαιτ

ίσουν

τους

Ολύ

µπιο

υς,

οι

Εκατό

γχει

ρες

τυφ

λωµέν

οι απ

ό τ

ο

µίσ

ος

τους γ

ια τ

ην

αχαρισ

τία π

ου τ

ους

έδει

ξαν

τα α

δέρ

φια

τους,

άρπ

αξα

ν µε

τα τ

ρια

κόσια

συνο

λικά χ

έρια

τους

τρια

κόσιο

υς τ

εράστι

ους

βράχους

και

τους

κατα

πλά

κω

σαν.

Και ότα

ν π

έτυχαν

τούτ

ο τ

ο α

πίσ

τευτο

, τό

τε π

ια τ

ους

πήραν

και το

υς

έριξ

αν

στα

σκοτε

ινά

Τάρτα

ρα. Ε

κεί

δηλα

δή π

ου τ

ους

είχε

φυλα

κίσ

ει ο

Ουρανό

ς ότα

ν ήτα

ν

νεογέ

ννητ

οι. Ε

κεί

που ε

ίχαν

κλε

ιδώ

σει

τα α

δέρ

φια

τους,

τους

Κύκλω

πες

και το

υς

Εκατό

γχει

ρες

, π

αρά τ

ις α

ντίθ

ετες

συµ

βουλέ

ς τη

ς

Γης.

Αµέσ

ως

οι Κ

ύκλω

πες

κατα

σκεύ

ασαν

χάλκ

ινους

φράχτε

ς γ

ύρω

απ

ό τ

α

κελ

ιά τ

ων

Τιτ

άνω

ν και τρ

ιπλό

ατσ

άλι

νο τ

είχος.

Τις

πόρτε

ς κλε

ίδω

σε

ο

Ποσει

δώ

νας

και ο ∆

ίας

ανέ

θεσ

ε στο

υς

Εκατό

γχει

ρες

να π

αραµεί

νουν

εκεί

, π

ιστο

ί το

υ φ

ύλακες

. Έ

τσι τέ

λειω

σε

η Τ

ιτανο

µαχία

, µι

α α

πό τ

ις π

ιο

σπ

ουδαίε

ς και τι

ς π

ιο µ

ακροχρόνι

ες δ

οκιµ

ασίε

ς π

ου έ

πρεπ

ε να

περ

άσει

ο ∆

ίας

µέχ

ρι να

γίν

ει ο

µονα

δικ

ός

κυβερ

νήτη

ς το

υ Σ

ύµπ

αντ

ος.

Σε

λίγο

άρχισ

ε ολό

κλη

ρη η

πλά

ση ν

α η

ρεµ

εί κ

αι η

πυρκαγι

ά π

ου π

ροκλή

θηκε

απ

ό τ

ους

αµέτ

ρητο

υς

κερ

αυνο

ύς

του

∆ία

υπ

οχώ

ρησε.

Οι θ

εοί το

υ

Ολύ

µπ

ου γ

ιόρτα

σαν

τη ν

ίκη τ

ους

και ευ

χαρίσ

τησαν

τη Γ

η π

ου τ

όσο π

ολύ

τους

βοήθ

ησε.

Οι Γ

ίγαντ

ες ή

ταν

όντ

α τ

ροµακτι

κά κ

αι

υπ

ερφ

υσικ

ά. Ε

ίχαν

µορφή α

νθρώ

που µ

α ή

ταν

τροµερ

οί στ

ην

όψη, π

ελώ

ριο

ι στο

ανά

στη

µα κ

αι

ακατα

µάχητ

οι στη

δύνα

µη. Τ

ο σ

ώµα τ

ους

ήτα

ν

φολι

δω

τό κ

αι κατέ

ληγε

σε

ουρά σ

αύρας.

Είχ

αν

πυκνά

µαλλ

ιά κ

αι µακριά

γέν

ια. Σ

τα τ

ριχ

ωτά

χέρ

ια τ

ους

κρατο

ύσαν

µακριά

και λα

µπ

ερά

ακόντ

ια. Μ

ολο

νότι

είχ

αν

θεϊ

κή κ

ατα

γωγή

ήτα

ν θ

νητο

ί ή τ

ουλά

χισ

τον

για ν

α σ

κοτω

θούν

έπρεπ

ε να

χτυ

πηθούν

ταυτό

χρο

να α

πό έ

να θ

εό κ

αι

ένα

θνη

τό.

Ήτα

ν π

ολύ

περ

ισσότε

ροι απ

ό τ

ους

Τιτ

άνε

ς, τ

ους

Κύκλω

πες

και το

υς

Εκατό

γχει

ρες

. Υ

πολο

γίζο

νται γύ

ρω

στο

υς

εκατό

. Κ

ατο

ικούσαν

στι

ς

δυτι

κές

ακτέ

ς το

υ Ω

κεα

νού ό

που σ

υχνά

τους

επισ

κέπ

τοντ

αν

οι θ

εοί

και έπ

αιρ

ναν

µέρ

ος

στα σ

υµπ

όσιά

τους.

Αυτό

γιν

όταν

στις

γιο

ρτές

ότα

ν οι Γ

ίγαντ

ες π

ροσέφ

εραν

εκατό

µβες

. Α

κόµα κ

αι στο

δρόµο, ότ

αν

τους

συνα

ντούσαν

οι θ

εοί, π

ήγα

ιναν

µαζί

τους.

Η δ

ύνα

µη

των

Γιγ

άντ

ων

ήταν

αφ

άντ

αστ

η. Μ

πορούσαν

να ξ

εκολλ

ούν

µε

ευκολί

α

βράχους

ολό

κλη

ρους κ

αι να

τους

εκσφ

ενδονί

ζουν

µακριά

.

Η Γ

η ή

ταν

οργι

σµέν

η απ

ό

την

τύχη π

ου

είχαν

οι

Τιτ

άνε

ς µετ

ά τ

ο τ

έλος

της

Τιτ

ανο

µαχία

ς. Μ

ολο

νότι

είχε

βοηθήσει

τον

εγγο

νό

της

µε

κάθ

ε τρ

όπ

ο γ

ια ν

α

επικ

ρατή

σει

, δεν

άντ

εχε

να

βλέ

πει

τους

γιους

και τι

ς

κόρες

της

φυλα

κισ

µέν

ους

στα

Τάρτ

αρα. Έ

τσι, ό

ταν

είδε

την

τεράστ

ια δ

ύνα

µη

που ε

ίχαν

οι Γ

ίγαντ

ες, το

υς

ξεσήκω

σε

σε

πόλε

µο ε

ναντ

ίον

των

Ολυ

µπ

ίων.

Ο ∆

ίας κ

αι τα

αδέρ

φια

του

έπρεπ

ε

να π

εράσουν

άλλ

η µια

δοκ

ιµασία

. Ξ

έσπ

ασε

µια

τροµερ

ή µ

άχη π

ου

έµει

νε γ

νωστή

µε

το ό

νοµα Γ

ιγαντ

οµαχία

.

Η ε

πίθ

εση τ

ων

Γιγ

άντ

ων

µάλι

στα

έγι

νε χ

ωρίς

καµι

ά π

ροει

δοπ

οίη

ση.

Ξαφ

νικά ο

ι θ

εοί το

υ Ο

λύµπ

ου δ

έχτη

καν

βροχή α

πό β

ράχους,

ανα

µµέν

ους

δαυλο

ύς

και ολό

κλη

ρα φ

λεγό

µεν

α δ

έντρ

α. Ο

ι Γ

ίγαντ

ες

ξερίζ

ωνα

ν τα

βουνά

και τα

τοπ

οθ

ετούσαν

το έ

να π

άνω

στο

άλλ

ο γ

ια

να σ

καρφ

αλώ

σουν

στη

ν ψηλό

τερη κ

ορυφ

ή τ

ου Ο

λύµπ

ου, εκ

εί ό

που

ήτα

ν χτι

σµέν

α τ

α θ

εϊκά π

αλά

τια. Η

Γη

και ο Ο

υρανό

ς ανα

στα

τώθ

ηκαν.

Στε

ριέ

ς βούλι

αζαν

και π

οτά

µια

άλλ

αζα

ν π

ορεί

ες. Ο

ι οροσει

ρές

τραντ

άζο

νταν

συθ

έµελ

α κ

αι σαν

φύλλ

α δ

έντρ

ων

έτρεµ

αν.

Page 5: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Οι θεο

ί το

υ Ο

λύµπ

ου ε

τοιµ

άστη

καν

για π

όλε

µο. Α

ρχηγό

ς στο

θεϊ

κό

στρ

ατό

πεδ

ο ή

ταν

ο ∆

ίας,

οπ

λισµέν

ος

όχι µόνο

µε

την

αστρ

απ

ή κ

αι το

ν

κερ

αυνό

, όπ

ως

στη

ν Τ

ιτανο

µαχία

, αλλ

ά κ

αι µε

την

αιγ

ίδα, το

δέρ

µα

κατσ

ίκας π

ου ε

ίχε

πάνω

το κ

εφάλι

της

Γοργό

νας.

Η

τροµερ

ή µ

ορφ

ή

της

έσπ

ερνε

τον

πανι

κό ή

απ

ολί

θω

νε ό

ποιο

ν τη

ν αντ

ίκριζ

ε.

Πλά

ι το

υ π

ιστή

σύµµαχος

η

κόρη τ

ου η

Αθ

ηνά

, η θ

εά τ

ων

µαχώ

ν, π

ου µ

όλι

ς εί

χε

γενν

ηθ

εί π

άνο

πλη

απ

ό τ

ο

τεράστι

ο κ

εφάλι

του.

Φορώ

ντας

την

πανο

πλί

α τ

ης

και µε

το «

γοργώ

νειο

» σ

το

στή

θος

πολέ

µησε

καλύ

τερα

και απ

ό ά

ντρας.

Παραστά

τες

του

∆ία

ήτα

ν η

Νίκ

η κ

αι η

φοβερ

ή µ

άνα

της

η Σ

τύγα

. Π

ρω

τοπ

αλί

καρά τ

ου

ήταν

ο Π

οσει

δώ

νας,

ο Α

πόλλ

ωνα

ς

και ο Ή

φαισ

τος

,που

σε

κάπ

οια

στι

γµή π

ου ε

ίδε

κουρασµέν

ο τ

ον

Ήλι

ο

τον

πήρε

πάνω

στο

δικ

ό τ

ου ά

ρµα. Μ

α κ

αι οι θεέ

ς π

ρόσφ

εραν

µε

κάθ

ε

τρόπ

ο τ

η βοήθει

ά τ

ους,

η Ή

ρα, η Α

φροδίτ

η, η Ά

ρτεµ

η, η

Εκάτη

και οι

Μοίρ

ες. Μ

όνο

η ∆

ήµητρ

α δ

ε συµ

µετ

είχε

στον

αγώ

να α

υτό

ν γι

ατί

είχ

ε

ιδια

ίτερ

η σ

υγγέ

νεια

µε

τη Γ

η, π

ροστά

τευε

τους κ

αρπ

ούς

που φ

ύτρ

ωνα

ν

στο

ιερ

ό τ

ης

χώ

µα.

Καθ

ένας

θεό

ς και καθ

εµιά

θεά

σκότω

σαν

έναν

ή π

ερισ

σότε

ρους

απ

ό

τους

Γίγ

αντ

ες.

Ο π

όλε

µος

κρατο

ύσε

πολύ

καιρ

ό µ

α µ

ε κανέ

ναν

τρόπ

ο ο

ι Ο

λύµπ

ιοι δεν

µπ

ορούσαν

να ν

ικήσουν.

Τότε

η Α

θηνά

έµαθ

ε το

ν π

ανά

ρχαιο

χρησµό

που έ

λεγε

πω

ς οι Γ

ίγαντ

ες θ

α χ

αθ

ούν

µόνο

αν

κάπ

οιο

ι θ

νητο

ί

πολε

µήσουν

στο

πλά

ι τω

ν αθ

ανά

των.

Μόλι

ς το

άκουσε

ο ∆

ίας

έστε

ιλε

την

Αθ

ηνά

να φ

ωνά

ξει

δυο θ

νητο

ύς

γιους

του,

τον

Ηρακλή

και το

ν

∆ιό

νυσο. Η

Γη α

µέσ

ως

άρχισ

ε να

ψάχνε

ι έν

α µ

αγι

κό β

οτά

νι π

ου θ

α

έκανε

ατρ

όµητο

υς

τους Γ

ίγαντ

ες α

πό τ

α β

έλη τ

ων

θνη

τών.

Ο ∆

ίας

για

να τ

ην

καθ

υστε

ρήσει

απ

αγό

ρευ

σε

στο

ν Ή

λιο, τη

Σελ

ήνη

και τη

ν Α

υγή

να α

νατε

ίλουν

. Έ

τσι, ε

πικ

ράτη

σε

για π

ολλ

ές µ

έρες

σκοτά

δι µέχ

ρι π

ου ο

∆ία

ς β

ρήκε

πρώ

τος

το µ

αγι

κό β

οτά

νι κ

αι το

κατέ

στρ

εψε.

Έτσ

ι η π

ορεί

α

προς τ

η ν

ίκη ξ

εκίν

ησε.

Σε

λίγο

κατέ

φθ

ασε

ο Η

ρακλή

ς π

ου υ

πήρξε

ο

πολυ

τιµότ

ερος

σύµµαχος

της

Αθ

ηνά

ς σ

'

αυτό

ν το

ν αγώ

να κ

αι µε

τα

βέλ

η τ

ου

σκότω

σε

πάρα

πολλ

ούς

Γίγ

αντ

ες.

Μάλι

στα

, επ

ειδή ή

ταν

γιος

του

∆ία

, µπ

ορούσε

ότα

ν

κουραζό

ταν

απ

ό τ

ην

πολύ

ωρη µ

άχη, ν'

ανε

βαίν

ει

στο

άρµα τ

ου

θεϊ

κού

πατέ

ρα τ

ου. Ο

∆ιό

νυσος

ήρθε

µε

τη σ

υνο

δεί

α τ

ου, το

υς

Σάτυ

ρους

και το

υς

Κορύβαντ

ες,

καβάλα

πάνω

σε

γαϊδ

ούρι

α π

ου µ

ε το

υς

κρότο

υς

και τα

γκαρίσ

µατά

τους

πολλ

ές φ

ορές

τρόµα

ζαν

τους

Γίγ

αντ

ες. Έ

να ά

λλο ό

πλο

του

∆ιό

νυσου ή

ταν

και ο θ

ύρσ

ος,

το σ

ύµβολό

του,

ένα

µακρύ ρ

αβδί

στο

λισµέν

ο µ

ε κισ

σό. Ο

ι δυο γ

ιοι το

υ ∆

ία γ

ια τ

η γε

νναιό

τητα

και το

θάρρος

που έ

δει

ξαν

στη

Γιγ

αντ

οµαχία

αντ

αµεί

φθ

ηκαν

και έγ

ιναν

αθάνα

τοι.

Έτσ

ι, ο

∆ία

ς δια

τήρησε

την

εξουσία

του κ

αι η

εποχή τ

ων

θεώ

ν το

υ

Ολύ

µπ

ου µ

πορούσε

να ξ

εκιν

ήσει

!

Page 6: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ο

ΝΟΜ

Α:

∆ΙΑ

Σ

Π

ροέρ

χετ

αι απ

ό τ

ο α

ρχαιο

ελλη

νικό

δίο

ς, π

ου σ

ηµα

ίνει

λαµπ

ρός.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Μέγ

ας,

Κερ

αυνο

ύλη

ς,

Αργι

κέρ

αυνο

ς,

Μέγ

ιστο

ς,

Άρισ

τος,

Α

στρ

απ

όβροντ

ος.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

Κρόνο

ς

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Ρέα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Μόνη

νόµιµ

η

σ

ύζυ

γος

ήταν

η Ή

ρα. Υ

πήρχαν

όµω

ς και π

ολλ

ές ά

λλες

!!!

ΤΟΠ

ΟΣ

: Γ

εννή

θηκε

στην

Κρήτη

, σε

µια

σπηλι

ά τ

ης

Ίδης,

το

Ιδαίο

ν Ά

ντρον.

Tην

ανα

τροφ

ή τ

ου τ

ην ε

ίχαν

ανα

λάβει

οι

Κουρήτε

ς και οι νύ

µφ

ες

Aδράστε

ια κ

αι Ί

δη. A

υτέ

ς ανέ

θρεψ

αν

το π

αιδ

ί µε

το γ

άλα

της

Aµάλθ

ειας κ

ι οι Κ

ουρήτ

ες έ

ξω

απ

ό τ

ο σ

πήλα

ιο τ

ης γ

έννη

σης,

χτυ

πούσαν

τις

ασπ

ίδες

µε

τα δ

όρατά

τους,

κάνο

ντας

θόρυβο, γι

α ν

α

µην

ακούσει

ο Κ

ρόνο

ς το

κλά

µα τ

ου

νεογέ

ννητ

ου

θεο

ύ.

Page 7: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Πρω

θυπ

ουργό

ς, βασιλ

ιάς,

µετ

εωρολό

γος,

δικ

αστή

ς,

ηλε

κτρ

ολό

γος.

Ι∆

ΙΟΤΗΤΑ

: Π

ατέ

ρας

των

θεώ

ν και τω

ν

ανθ

ρώ

πω

ν. Ε

ίναι ο

απ

όλυ

τος

κυρία

ρχος

και ρυ

θµισ

τής,

ο θ

εός

της

ισορροπ

ίας,

τ

ης π

αγκ

όσµια

ς τά

ξης

και τη

ς

σ

υµπ

αντ

ικής

αρµον

ίας.

Προστά

της

τω

ν ξέ

νων

και τω

ν όρκω

ν. Τ

ιµω

ρός,

εκδικ

ητή

ς αλλ

ά κ

αι φ

ιλεύ

σπ

λαχνο

ς. Θ

εός

τω

ν καιρ

ικώ

ν µετ

αβολώ

ν, σ

τέλν

ει α

νέµους,

σύνν

εφα, βροχή, αστ

ραπ

ές, καλο

καιρ

ία. Π

ροστά

της

των

φτω

χώ

ν, τ

ων

ξένω

ν, τ

ων

φυγά

δω

ν και τω

ν ικ

ετώ

ν.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Σ

κήπ

τρο (

χρυσό ρ

αβδί µε

τον

αετ

ό),

αετ

ός,

κερ

αυνό

ς, σ

ύνν

εφα, στέ

µµα,

φύλλ

α δ

ρυός.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Είχ

ε π

ολλ

ά κ

αι απ

ό δ

ιάφ

ορες

γυνα

ίκες

!

Ο Ζ

ευς

και η

Ήρα ή

ταν

προστά

τες

του

γάµου

. Ή

δη α

πό τ

ην π

ρογα

µια

ία

σχέσ

η τ

ους

γενν

ήθ

ηκαν

η Ή

βη, η

Ειλ

είθ

υια

, ο Ά

ρης

και π

ιθανώ

ς και ο

Ήφ

αισ

τος

Πρώ

τη σ

ύζυ

γός

του

ήταν

η Μ

ήτι

ς, π

ροσω

ποπ

οίη

ση τ

ης

σοφ

ίας

και

επισ

τήµης. Τ

ο τ

έκνο

τους

ήτα

ν η Α

θηνά

η ο

ποία

γεν

νήθηκε

τελι

κά απ

ό τ

ο κεφ

άλι

του.

∆εύ

τερη σ

ύζυ

γός

του ή

ταν

η Θ

έµις

,

προσω

ποπ

οίη

ση τ

ου ν

όµο

υ κ

αι τη

ς

φυσικ

ής

τάξη

ς. Α

πέκ

τησαν

µαζί

τις

Ώρες

,

(την

Ευν

οµία

, τη

∆ίκ

η, τη

ν Ε

ιρήνη

) κ

αι τι

ς

Μοίρ

ες (

Κλω

θώ

, Λ

άχεσ

ις, Ά

τροπ

ος)

.

Τρίτ

η σ

ύζυ

γός

του

ήτα

ν η Ε

υρυνό

µη,

απ

ό τ

ην

οπ

οία

γεν

νήθ

ηκαν

οι τρ

εις

Χάριτ

ες (

Αγλ

αΐα

, Ε

υφ

ροσύνη

, Θ

άλε

ια).

Τέτ

αρτη

ήτα

ν η ∆

ήµητ

ρα µ

ε τη

ν οπ

οία

απ

έκτη

σε

την

Περ

σεφ

όνη

.

Πέµ

πτη

ήτα

ν η Μ

νηµοσύν

η α

πό τ

ην

οπ

οία

γεν

νήθ

ηκαν

οι εν

νέα Μ

ούσες

.

Έκτη

ήτα

ν η Λ

ητώ

, η

οπ

οία

γέν

νησε

τους

θεο

ύς

Απ

όλλ

ωνα

και

Άρτε

µη.

Έβδοµη ή

ταν

η Μ

αία

, α

πό τ

ην

οπ

οία

γεν

νήθηκε

ο θ

εός

Ερµής.

Η

Μαία

επ

ισκεπ

τότα

ν

το ∆

ία τ

ις ν

ύκτε

ς στο

όρος Κ

υλλ

ήνη

την

ώρα π

ου η

Ήρα κ

οιµ

όταν.

Με

τη ∆

ιώνη

, έγ

ινε

πατέ

ρας

της

Αφ

ροδίτ

ης.

Απ

ό τ

η Σ

εµέλ

η, κ

όρη τ

ου Κ

άδµου,

απ

έκτη

σε

τον

ηµίθ

εο ∆

ιόνυ

σο.

Απ

ό τ

η Λ

ήδα, κόρη τ

ου Θ

εστί

ου,

απ

έκτη

σε

την

"Ωραία

" Ε

λένη

και το

υς

∆ιό

σκουρους, το

ν Κ

άστ

ορα κ

αι το

ν

Πολυ

δεύ

κη.

Απ

ό τ

ην

Αλκ

µήνη

, κόρη τ

ου

Ηλε

κτρ

ύω

νος,

απ

έκτη

σε

τον

Ηρακλή

.

Απ

ό τ

ην

Αντ

ιόπ

η α

πέκ

τησε

τους

Θηβαίο

υς

∆ιό

σκουρους:

τον

Αµφ

ίωνα

και το

ν Ζ

ήθ

ο.

Απ

ό τ

η ν

ύµφ

η Κ

αλλ

ιστώ

απ

έκτη

σε

τον

Αρκάδα, το

ν π

ρόγο

νο τ

ων

Αρκάδω

ν.

Απ

ό τ

η ν

ύµφ

η Τ

αϋγέ

τη α

πέκ

τησε

τον

Λακεδ

αίµ

ονα

. Α

πό τ

ην

Ευρώ

πη α

πέκ

τησε

το Μ

ίνω

α κ

αι το

Ραδάµανθ

υ.

Απ

ό τ

η ∆

ανά

η, τη

ν κόρη τ

ου

Ακρίσ

ιου, απ

έκτη

σε

τον

Περ

σέα

.

Απ

ό τ

ην

Ιώ

, τη

ν κόρη τ

ου Ι

νάχου, απ

έκτη

σε

τον

Έπ

αφ

ο.

Με

τη Θ

έτιδ

α, απ

έκτη

σε

τον

Αχιλ

λέα.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Σε

όλε

ς σχεδ

όν

τις κ

ορυφ

ές τ

ων

βουνώ

ν

υπ

ήρχαν

βω

µοί, ό

που π

ρόσφ

εραν

θυσίε

ς. Τ

α π

ιο σ

ηµαντ

ικά ιερ

ά τ

ου,

ήτα

ν το

µαντ

είο

της

∆ω

δώ

νης

στη

ν Ή

πει

ρο, όπ

ου

οι ιέ

ρει

ες δ

ίνουν

χρησµούς,

αφ

ού

πρώ

τα α

κούσουν

το θ

ρόισ

µα τ

ων

φύλλ

ων

της

ιερής

βελ

ανι

διά

ς. Ε

κεί

οι ιε

ρεί

ς, ο

ι Σ

ελλο

ί, κ

οιµ

όντο

υσα

ν κατα

γής

και δεν

έπλε

ναν

τα π

όδια

τους.

Ο π

ιο µ

εγαλο

πρεπ

ής

ναός,

βρισ

κότα

ν στο

κέν

τρο τ

ης

ιερής

Άλτ

ης,

στη

ν Ο

λυµπ

ία. Σ

το κ

έντρ

ο τ

ου

βρισ

κότα

ν το

χρυσελ

εφάντ

ινο ά

γαλµ

α τ

ου

∆ία

. Π

ρος

τιµήν

του

τελο

ύντ

αν

κάθ

ε 2

η ή

3η π

ανσ

έληνο

µετ

ά τ

ις θ

εριν

ές τ

ροπ

ές τ

ου

ήλι

ου, τα

Ολύ

µπ

ια. Γ

υµνο

ί

Page 8: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

οι αθ

λητέ

ς, ε

λεύθ

εροι Έ

λληνε

ς, α

µίλ

λοντ

αν

για τ

ον

ιερό κ

ότι

νο, κλα

δί

αγρ

ιελι

άς,

απ

’ το

ναό τ

ου ∆

ία.

Ο ν

αός-

µαντ

είο

του Ά

µµω

να σ

τις

Θήβες

αρνά

κ)

της

Αιγ

ύπ

του. Τ

α σ

ηµεί

α τ

ου θ

εού π

ροέρ

χοντ

αν

απ

ό

το ά

γαλµ

ά τ

ου, το

πέτ

αγµ

α τ

ων

πουλι

ών,

το θ

ρόισ

µα

των

φύλλ

ων

ή τ

ο κ

ελάρυσ

µα µ

ιας

πηγή

ς.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Ό

λοι οι άλλ

οι θ

εοί ήτ

αν

οι βοηθ

οί το

υ.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Πρώ

τος σ

ε αξί

α α

π’ ό

λους

τους

θεο

ύς,

παντ

οδύν

αµο

ς, ο π

ιο έ

ξυπ

νος,

ο π

ιο

φοβερ

ός,

ο π

ιο π

ονη

ρός,

ο π

ιο κ

αλό

ς, α

λλά κ

αι ο π

ιο

κακός. Τ

ον

χαρακτή

ριζ

ε η δ

ικαιο

σύνη

και η

ηθ

ικά

τελε

ιότη

τα.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ά

λλαζε

µορφ

ές γ

ια ν

α π

λησιά

ζει

διά

φορες

γυνα

ίκες

και να

πετ

ύχει

το σ

κοπ

ό τ

ου. Γ

ια

την

Αντ

ιόπ

η π

ήρε

τη µ

ορφ

ή σ

άτυ

ρου. Γ

ια ν

α

παραπ

λανή

σει

την

Ευρώ

πη,

µετ

αµορφ

ώθ

ηκε

σε

ταύρο

. Γ

ια ν

α φ

τάσει

τη ∆

ανά

η π

ου ή

ταν

κλε

ισµέν

η σ

’ ένα

µπ

ρούντ

ζινο

πύργο

, µετ

αµορφ

ώθ

ηκε

σε

χρυσή β

ροχή. Γ

ια τ

η Λ

ήδα

, π

ήρε

τη µ

ορφ

ή

κύκνο

υ. Γ

ια τ

ην

Ήρα έ

γινε

κούκος.

ΟΝΟΜ

Α:

ΗΡΑ

( έ

ρα:

γη, hera

: κυρία

)

Ε

ΠΩ

ΝΥΜ

Ο:

Ζηλι

αρόγα

τα, Α

κραία

,

Α

πατή

λος.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

Κρόνο

ς

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Ρέα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

∆ία

ς

ΤΟΠ

ΟΣ

: Σ

αν

γενέ

θλι

οι τό

ποι τη

ς

προβάλλ

οντ

αν

η Σ

άµος,

το Ά

ργο

ς, η

Εύβοια

και η Σ

τύµφ

αλο

ς τη

ς Α

ρκαδία

ς.

Σ

ύµφ

ωνα

µε

άλλ

ους,

ανα

τράφ

ηκε

απ

ό

το

ν Ω

κεα

νό κ

αι τη

ν Τ

ηθ

ύ. Ά

λλοι

ισ

χυρίζ

οντα

ν ότι

την

είχε

ανα

θρέψ

ει ο

Τήµεν

ος,

γιο

ς το

υ Π

ελασγο

ύ ή

οι Ώ

ρες

ή

ότι

έµεν

ε κοντ

ά σ

τις

κόρες

του

Αστε

ρίω

να

σ

το Ά

ργο

ς.

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Βασίλ

ισσα, κοιν

ωνι

ολό

γος,

οικ

ιακά.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Β

ασίλ

ισσα τ

ων

θεώ

ν, π

ροστά

τιδα τ

ου γ

άµου, τ

ης

οικ

ογέ

νεια

ς και τω

ν γυ

ναικ

ών.

Συµβόλι

ζε τ

ην τ

ίµια

και αδικ

ηµέν

η

γυνα

ίκα.

Page 9: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Σε

µια

στι

γµή α

γανά

κτη

σης,

γέν

νησε,

µε

την

απ

λή ε

παφ

ή

ενός

άνθ

ους,

το

θεό

Άρη. Μ

ετά α

πό έ

να γ

εύµα µ

ε µαρούλι

α κ

αι χω

ρίς

ερω

τική σ

υνε

ύρεσ

η, συνέ

λαβε

την

Ήβη. Μ

ε το

ν ίδ

ιο τ

ρόπ

ο έ

φερ

ε στο

φω

ς τη

ν Ε

ιλεί

θυια

εά τ

ων

τοκετ

ών)

και το

φοβερ

ό τ

έρας Τ

υφ

ωέα

µε

τα ε

κατό

κεφ

άλι

α. Ο

Ήφ

αισ

τος ή

ταν

καρπ

ός

της

προγα

µια

ίας

σχέσ

ης

της

µε

το ∆

ία.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Σ

κήπ

τρο, π

αγό

νι, βόδια

,

ρόδι (σ

ύµβολο

της

αφ

θονί

ας

και τη

ς

συζυγι

κής

αγά

πης),

πόλο

ς (

ψηλό

στέ

µµα),

διά

δηµα, λυ

γαριά

, χρυσός

θρόνο

ς,

κούκος,

κρίν

ος.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Λατρ

εύοντ

αν

σε

όλε

ς τι

ς ελ

ληνι

κές

πόλε

ις. Τ

α κ

ύρια

κέν

τρα λ

ατρ

είας

της

ήταν

το Ά

ργο

ς, η

Σπ

άρτη

και οι

Μ

υκήνε

ς, ό

που υ

πήρχαν

τα π

ερίφ

ηµα

Η

ραία

, οι να

οί τη

ς. Α

λλά λ

ατρ

ευότα

ν και

στη

ν Τ

ίρυνθ

α, στη

ν Κ

όριν

θο, στ

ην

Ε

πίδ

αυρο, στα

Μέγ

αρα, στι

ς αρκαδικ

ές

π

όλε

ις Η

ραία

, Μ

αντ

ίνει

α,

Μεγ

αλό

πολη

,

Στύ

µφ

αλο

, στη

ν Ο

λυµπ

ία,

στην

Πάρο,

στη

∆ήλο

, στ

ην

Αµοργό

, στη

Θήρα,

στην

Αστυ

πάλα

ια, στη

ν Κ

ω, στ

η Ρόδο,

στη

ν Κ

ρήτη

.

Τελ

ούντ

αν

γιορτ

ές, τα

Η

ραία

, π

ρος

ανά

µνη

ση τ

ου µ

εγάλο

υ γ

εγονό

τος

του

Ιερ

ού γ

άµου

της

µε

τον

∆ία

, οι οπ

οίε

ς π

εριλ

άµβανα

ν αγώ

νες,

ποµπ

ές, χορούς

και Ε

κατό

µβαια

υσίε

ς εκ

ατό

βοδιώ

ν). Σ

τα Η

ραία

της

Ήλι

δας,

που γ

ίνοντ

αν

κάθε

πέν

τε χ

ρόνι

α σ

την

Ολυ

µπ

ία, στο

υς

αγώ

νες

δρόµου λ

άµβανα

ν µέρ

ος κ

αι κορίτ

σια

και οι νι

κήτρ

ιες

στε

φανώ

νοντ

αν

µε

κλα

δί ελ

ιάς.

Περ

ιελά

µβανα

ν επ

ίσης

την

προσφ

ορά ε

νός

πέπ

λου. Σ

τις

Πλα

ταιέ

ς υπ

ήρχε

ναός

της,

µε

άγα

λµα τ

ης

θεά

ς.

Στη

Σάµο γ

ιόρτα

ζαν

προς

τιµή

της

κάθ

ε χρόνο

τα Τ

όνα

ια ή

Τόνε

ια,

όπ

ου µ

ετέφ

εραν

στην

παραλί

α τ

ο λα

τρευ

τικό τ

ης

είδω

λο π

ου έ

στε

κε

στο

ν π

άντ

α α

νοικ

τό ν

αό τ

ης,

το κ

αθάριζ

αν

και το

ποθ

ετούσαν

µπ

ροστά

του

ένα γ

λύκισ

µα. Ό

σοι µετ

είχαν

στη

γιο

ρτή

φορούσαν

στεφ

άνι

α α

πό

λυγα

ριά

και δάφ

νη.

Τα Η

ραία

γιο

ρτά

ζοντ

αν

µε π

οικ

ίλους

τρόπ

ους

και σε

άλλ

ες π

όλε

ις

όπ

ως

στη

Μαντ

ίνει

α, στ

η Μ

εγαλό

πολι

, στη

Στύ

µφ

αλο

, στη

ν Κ

όριν

θο,

στη

Κνω

σσό κ

αι στη

ν Α

θήνα

όπ

ου η

γιο

ρτή ε

ίχε

την

ονο

µασία

«Θ

εογά

µια

». Γ

ιορτά

ζοντ

αν

την

24η τ

ου µ

ηνό

ς Γ

αµηλι

ώνο

ς.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

:

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Αυσ

τηρή α

λλά

και εκ

δικ

ητι

κή. Μ

εγαλο

πρεπ

ής, σεµ

νή,

όµορφ

η κ

αι απ

όλυ

τα α

φοσ

ιωµέν

η σ

τον

άντ

ρα τ

ης. Κ

ακιά

, µν

ησίκ

ακη, υπ

ερήφ

ανη

,

είχε

βασιλ

ικό π

αράστη

µα. Ζ

ήλευ

ε και

θύµω

νε µ

ε τι

ς απ

ιστί

ες κ

αι τη

συµπ

εριφ

ορά τ

ου

∆ία

.

Το µ

ίσος

και η κ

ατά

ρα τ

ης

είχαν

κατα

στρέψ

ει α

νθρώ

πους

και

βασίλ

εια.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Μ

ια β

ροχερ

ή, χει

µερ

ινή

ηµέρ

α, καθ

ώς

η θ

εά π

ερπ

ατο

ύσε

στο

δάσος,

ο ∆

ίας µ

εταµο

ρφ

ώθ

ηκε

σε

κούκο κ

αι έπ

εσε

στα

πόδια

της

ανυ

ποψία

στη

ς Ή

ρας.

Η θ

εά λ

υπ

ήθηκε

το µ

ισοπ

αγω

µέν

ο π

λάσµα.

Έσκυψε,

το π

ήρε

στη

ν αγκ

αλι

ά τ

ης

και το

χάιδ

εψε.

Τότε

ο Ζ

ευς

πήρε

τη

ν π

ραγµ

ατι

κή τ

ου

µορ

φή. Ε

πιβ

λητι

κός

και π

ανί

σχυρος

εξουδετ

έρω

σε

και τι

ς

τελ

ευτα

ίες

αντ

ιστά

σει

ς τη

ς θεά

ς. Η

Ήρα

συνα

ίνεσ

ε στ

ην σ

υνεύ

ρεση α

φού

πρώ

τα ε

ξασφ

άλι

σε

"υπ

όσχεσ

η γ

άµου".

Επ

ί τρ

ιακόσια

χρόνι

α δ

ιατη

ρούσε

δεσ

µό µ

ε

το ∆

ία σ

ε µια

απ

όκρυφ

η γ

ωνι

ά τ

ου

Κιθ

αιρ

ώνα

, κρυφ

ά α

πό τ

ους γ

ονε

ίς τ

ους.

Στο

γάµο τ

ης,

η µ

ητέρ

α τ

ης,

η Ρ

έα, τη

ς

χάρισ

ε µια

µηλ

ιά π

ου έ

κανε

χρυσά µ

ήλα

.

Την

φύτ

εψε

στο

ν κήπ

ο τ

ων

Εσπ

ερίδ

ων.

Page 10: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Η Ή

ρα α

ντιπ

αθ

ούσε

τους

Τρώ

ες κ

αι στο

ν Τ

ρω

ικό π

όλε

µο ή

ταν

µε

το

µέρ

ος

των

Αργ

είω

ν γι

α δ

ύο λ

όγο

υς.

Ο π

ρώ

τος

ήτα

ν ότ

ι το

Άργο

ς ή

ταν

ο α

γαπ

ηµέν

ος

της

τόπ

ος. Ο

άλλ

ος λ

όγο

ς ήτ

αν

σχετ

ικός

µε

την

"κρίσ

η

του

Πάρη".

Η Ή

ρα, η Α

θηνά

και η Α

φροδίτ

η διε

κδικ

ούσαν

το µ

ήλο τ

ης

Έριδ

ας

που θ

α δ

ινότα

ν στη

ν "κ

αλλ

ίστη

". Ο

Πάρις

είχ

ε δώ

σει

το µ

ήλο

στη

ν Α

φροδίτ

η κ

ι αυτ

ό ε

ίχε

προκαλέ

σει

την

εχθ

ρικ

ή σ

τάση τ

ης

θεά

ς

απ

έναντ

ι στ

ους

Τρώ

ες.

Η ο

ργή

της

Ήρας

για τ

ις α

πισ

τίες

του σ

υζύ

γου

της

δεν

έχει

όρια

.

Καθ

υστέ

ρησε

τον

τοκετ

ό τ

ης

Αλκ

µήνη

ς ε

ννέα

µέρ

ες κ

αι

κατό

πιν

έστ

ειλε

δύο φ

ίδια

να

πνί

ξουν

τον

Ηρακλή

. Έ

πει

σε

την

έγκυο Σ

εµέλ

η ν

’ απ

αιτ

ήσει

απ

ό τ

ο ∆

ία ν

α τ

ης

εµφ

ανι

στε

ί

µε

τη θ

εϊκή τ

ου µ

εγαλο

πρέπ

εια

κι έσ

τειλ

ε το

υς

Τιτ

άνε

ς να

δια

µελ

ίσουν

το ∆

ιόνυ

σο.

Τρέλ

ανε

την

Ινώ

. Κ

ατα

δίω

ξε

τη

Λητώ

να µ

η βρίσ

κει

τόπ

ο ν

α γ

εννή

σει

κι έσ

τειλ

ε έν

α φ

ίδι εν

αντ

ίον

της.

Μετ

αµόρφ

ωσε

την

Καλλ

ιστώ

σε

αρκούδα κ

ι έβ

αλε

την

Άρτ

εµη

να τ

η

σκοτώ

σει

. Τ

ιµω

ρεί

όπ

οιο

ν το

λµήσει

να σ

υγκριθ

εί µ

αζί

της.

Στο

φτέ

ρω

µα τ

ου π

αγω

νιού

θεω

ρούντ

αν

πω

ς εί

χε

τα µ

άτι

α τ

ου

Άργο

υ, π

ου

φρουρούσε

την

Ιώ

.

ΟΝΟΜ

Α:

Π

ΟΣ

ΕΙ∆

ΩΝ

ΑΣ

"

Ποσει

δώ

ν"

σ

χετ

ίζετ

αι ετ

υµολο

γικά

µε

την

λέξη

όντ

ος (

=

θ

άλα

σσα)"

δηλ.

οντ

ο-"

+ "

- ιδώ

ν".

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Θαλα

σσόλυ

κος,

Κοσµοσεί

στης,

Πλη

µµύρας.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

Κρόνο

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Ρέα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Αµφ

ιτρί

τη, η ν

όµιµ

η, αλλ

ά

ερω

τεύτη

κε

και π

ολλ

ές ά

λλες

!!!

ΤΟΠ

ΟΣ

: Μ

εγάλω

σε

στη

Ρόδο.

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Καπ

ετάνι

ος,

ψαράς,

δύτη

ς,

γεω

λόγο

ς, γ

ητε

υτή

ς, σ

εισµολό

γος.

Page 11: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Θ

εός

της

θάλα

σσας

και όλο

υ το

υ υγ

ρού σ

τοιχ

είου, δηλα

δή

των

λιµν

ών,

τω

ν π

οτα

µώ

ν και τω

ν π

ηγώ

ν. Π

ροστά

της

των

ναυτι

κώ

ν

και τω

ν ψαράδω

ν. Υ

πεύ

θυνο

ς γι

α γ

εωλο

γικά φ

αιν

όµεν

α, όπ

ως

σει

σµούς.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Απ

ό τ

ο γ

άµο τ

ου

µε

την

Αµφ

ιτρίτ

η, γ

εννή

θηκαν

ο Τ

ρίτ

ωνα

ς, η Ρ

όδος κ

αι η Β

ενθ

εσικ

ύµη. Μ

ε µορφ

ή α

λόγο

υ έ

σµιξ

ε µε

τη

Μέδ

ουσα, η

οπ

οία

συνέ

λαβε

τα π

ερίφ

ηµα ά

λογα

Χρυσάορα κ

αι Π

ήγα

σο,

που ξ

επήδησαν

απ

ό τ

ο σ

ώµα τ

ης,

ότα

ν απ

οκεφ

αλί

στη

κε

απ

ό τ

ον

Περ

σέα

. Μ

ε τη

Γαία

απ

έκτη

σε

τον

Γίγ

αντ

α Α

νταίο

. Α

πό τ

ην

Αµυ

µώ

νη

(∆

ανα

ΐδα),

γεν

νήθ

ηκε

ο

Ναύπ

λιος.

Απ

ό τ

ην

Αίθ

ρα,

γ

εννή

θηκε

ο Θ

ησέα

ς. Μ

ε τη

Μ

ήστρ

α, απ

έκτη

σε

τον

Ώγυ

γο.

Μ

ε τη

ν Τ

υρώ

, το

υς

δίδ

υµους

Πελ

ία

και Ν

ηλέ

α. Μ

ε τη

Χιό

νη, το

ν

Ε

ύµολ

πο. Μ

ε τη

Λιβ

ύη ή

την

Λυσιά

νασσα, το

ν Β

ούσιρ

ις. Μ

ε τη

Ν

ύµφ

η Θ

όω

σα, απ

έκτη

σε

τον

Κύκλω

πα Π

ολύ

φηµο. Μ

ε τη

Σκαµανδ

ρονί

κη

τον

Κύκνο

. Μ

ε τη

ν Ε

υρυάλη

, κόρη τ

ου

Μίν

ωα α

πέκ

τησε

τον

Ωρίω

να. Ο

ι

µυθ

ικοί Γ

ίγαντ

ες Ώ

τος

και Ε

φιά

λτης,

γεν

νήθ

ηκαν

απ

ό τ

ην έ

νωσή τ

ου

µε

την

Ιφ

ιµέδ

εια. Ο

Σκίρ

ωνα

ς, ο

Σίν

ης

και ο Π

ροκρούστη

ς, ή

ταν

επίσ

ης

παιδ

ιά τ

ου Π

οσει

δώ

να.

Ήτα

ν π

ατέ

ρας

ακόµα τ

ου Θ

ησέα

, αλλ

ά κ

αι το

υ Π

ροκρούστη

και το

υ

Σκίρ

ωνα

του

Τιτ

υού

(απ

ό τ

ην Ε

λαρά, κόρη τ

ου

Ορχοµεν

ού κ

αι το

υ

Ωρίω

να (

απ

ό τ

ην

Ευρυάλη

, κόρη τ

ου

Μίν

ωα).

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Τ

ρία

ινα, άλο

γο,

δελ

φίν

ι, χ

ρυσό ά

ρµα

, τό

νος, τα

ύρος,

ενά

λια

τέρατα

.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Λατρ

εύοντ

αν

σ’ ό

λα τ

α ε

λλην

ικά π

αράλι

α κ

αι

νησιά

, εν

ώ

πολλ

οί να

οί το

υ β

ρίσ

κοντ

αι σε

ακρω

τήρια

.

Π

ερίφ

ηµος

ο ν

αός

στο

Σούνι

ο. Π

ρος

τιµήν

τ

ου

γίνο

νταν

µεγ

αλό

πρεπ

ες γ

ιορτέ

ς και

θ

υσία

ζαν

ίππ

ους

ή τ

αύρους,

που έ

ριχ

ναν

στη

θ

άλα

σσα κ

ι ακόµη ψ

άρια

, χοίρ

ους

και

α

γριό

χοιρ

ους. Ν

αοί το

υ υ

πήρχαν:

στο

ν

Ο

ρχοµεν

ό, Θ

εσσαλί

α, ∆

ελφ

ούς,

Π

ελοπ

όνν

ησο, Ε

ύβοια

, Σ

κύρο κ

αι ά

λλα

ν

ησιά

.

Σ

το ν

αό

του σ

τον

Ισθµό τ

ης Κ

ορίν

θου,

τ

ελούν

ταν

οι µεγ

άλο

ι π

ανε

λλήνι

οι α

γώνε

ς, τ

α

Ί

σθµια

, αγώ

νες

αρχικ

ά ν

εκρικ

οί. Γ

ίνοντ

αν

τέλη

Απ

ριλ

ίου,

ανά

τρί

α χ

ρόνι

α, στο

δεύ

τερο

και τρ

ίτο έ

τος

των

Ολυ

µπ

ιάδω

ν. Ή

ταν

αγώ

νες

στε

φανί

τες,

είχ

αν

δηλα

δή, ω

ς έπ

αθ

λο έ

να

στε

φάνι

απ

ό ξ

ερό σ

έλιν

ο, α

ργό

τερα µ

’ ένα

στε

φάνι

απ

ό κ

λαδί το

υ

ιερού π

εύκου, κοντ

ά σ

το β

ωµό. Η

γιο

ρτή

περ

ιελά

µβανε

αγώ

νες

µουσικ

ούς,

κιθ

αρω

δώ

ν, α

οιδ

ών

και π

οιη

τών,

στο

υς

οπ

οίο

υς

µετ

είχαν

και γυ

ναίκ

ες, εν

ώ σ

τα ά

λλα α

γωνί

σµατα

έπ

αιρ

ναν

µέρ

ος

παιδ

ιά κ

αι

έφηβοι.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Τ

ον

συν

όδευ

αν

Νύµφ

ες, εν

άλι

α π

λάσµα

τα,

τρίτ

ωνε

ς (

µισ

οί άνθ

ρω

ποι, µ

ισοί

ψάρια

), ιπ

πόκαµπ

οι, δ

ελφ

ίνια

.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Μεγ

αλο

πρεπ

ής, µε

λευκή

γενε

ιάδα.

Page 12: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ό

ταν

ο Π

οσει

δώ

νας,

ο ∆

ίας

και ο

Άδης

έπρεπ

ε να

µοιρ

άσουν

τον

κόσµο, έβ

αλα

ν κλή

ρο κ

αι ο

∆ία

ς π

ήρε

τον

ουρανό

, ο

Ποσει

δώ

νας

τη θ

άλα

σσα κ

αι ο

Άδης

τον

Κάτω

Κόσ

µο.

Σαν

θεό

ς τη

ς θ

άλα

σσας

ταξί

δευ

ε µε

το χ

ρυσό ά

ρµα τ

ου

πάνω

στα

κύµατα

, π

ου ά

νοιγ

αν

στο π

έρασµά τ

ου,

ενώ

γύρω

του

έπαιζ

αν

δελ

φίν

ια.

Με

την

τρία

ινά τ

ου

µπ

ορούσε

να δ

ηµιο

υργε

ί τρ

ικυµ

ίες,

όσο κ

αι να

ηρεµ

εί τ

α ν

ερά. Ε

ξηµερ

ωτή

ς το

υ

πρώ

του α

λόγο

υ.

ΟΝΟΜ

Α: Α

ΘΗ

ΝΑ

Τ

ο ό

νοµα Α

θηνά

ετυ

µολο

γείτ

αι απ

ό τ

ο

Α-θ

εο-ν

όα ή

Η-θ

εο-ν

όα, δηλα

δή η

νόηση τ

ου Θ

εού.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Πάνο

πλη

, Ε

ξυπ

νούλα

,

Π

αρθ

ένα, Π

αλλ

άδα, Γ

λαυκώ

πιδ

α.

ΠΑΤΕΡΑ

Σ: ∆

ίας

Μητ

έρα:

Μήτ

ιδα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Ποτέ

δεν

είχ

ε σύν

τροφ

ο ή

εραστ

ή!

ΤΟΠ

ΟΣ

: Σ

τον

Όλυ

µπ

ο, µέσ

α α

πό τ

ο

κ

εφάλι

του

∆ία

. Ο

ίδιο

ς ο

∆ία

ς,

φ

οβούµεν

ος

ότι

η Μ

ήτι

ς θα γ

εννο

ύσε

έ

να υ

ιό ισχυρότ

ερο α

πό τ

ον

ίδιο

, τη

ν

κ

ατά

πιε

. Α

ργό

τερα

, ο

∆ία

ς άρχισ

ε να

υπ

οφ

έρει

απ

ό π

ονο

κεφ

άλο

υς

και

κάλε

σε

τον

Ήφ

αισ

το ν

α τ

ον

βοηθ

ήσει

.

Τ

ότε

ο Ή

φαισ

τος

µε

µία

µεγ

άλη

σφ

ύρα

κτύ

πησε

την

κεφ

αλή

του

∆ία

και

εξήλθ

ε η Α

θηνά

πάνο

πλη

, φ

ορώ

ντας

περ

ικεφ

αλα

ία κ

αι κρατώ

ντας

µια α

σπ

ίδα

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Καθ

ηγή

τρια

, δασκάλα

, λο

γοτέ

χνη

ς, π

οιή

τρια

, ρήτ

ορας,

ελαιο

παραγω

γός,

υφ

άντ

ρα, γλ

ύπ

της,

σιδ

ηρουργό

ς.

Page 13: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Θ

εά τ

ης

σοφ

ίας,

τω

ν επ

ιστη

µώ

ν, τ

ης ε

ργα

τικότη

τας

και

της

αγν

ότητα

ς. Π

ροστά

τιδα κ

άθε

τεχνί

τη, τω

ν ηρώ

ων

και τω

ν

πολε

µικ

ών

τεχνώ

ν. Π

ροστά

τιδα τ

ης

Αθήνα

ς και τη

ς Α

ττικ

ής.

Προστά

τευε

την

υφ

αντ

ική, το

κέν

τηµα

, τη

ν κερ

αµικ

ή, τη

γλυ

πτι

κή κ

αι

τη σ

ιδηρουργί

α, όπ

ως

και τη

γεω

ργί

α.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

∆εν

είχ

ε π

αιδ

ιά!

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Κ

ουκουβάγι

α (

γλαύκα),

περ

ικεφ

αλα

ία,

δόρυ, αιγ

ίδα (

ασπ

ίδα)

αγγ

εία, αργα

λειό

ς, ε

λιά ά

γαλµ

α

του

∆ία

, κόκορας,

γύπ

ας.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήτα

ν σοβαρή κ

αι µυ

αλω

µέν

η.

Αγέ

ρω

χη, αυστ

ηρή, γε

νναία

, σοφ

ή. Α

γαπ

ηµέν

η κ

όρη

του

∆ία

.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Σε

πολλ

ές π

όλε

ις λ

άτρ

ευαν

την

Αθηνά

και εί

χαν

χτί

σει

αρκετ

ούς

ναούς

αφ

ιερω

µέν

ους

στο

όνο

µά τ

ης. Ο

πιο

λαµπ

ρός

απ

όλο

υς

όµω

ς, ήτα

ν ο

Παρθ

ενώ

νας

πάνω

στη

ν Α

κρόπ

ολη

. Γ

ια ν

α τ

ην

τιµήσουν

οι

Αθ

ηνα

ίοι, έ

κανα

ν κάθε

χρόνο

µια

περ

ίφηµη γ

ιορτή

, τα

Πανα

θήνα

ια κ

αι

γινό

ταν

σαν

ανά

µνη

ση τ

ης

ένω

σης

των

δήµω

ν τη

ς Α

ττικ

ής µ

ε τη

ν π

όλη

της

Αθ

ήνα

ς.

Γίν

οντ

αν

κάθ

ε τέ

σσερ

α

χρόνι

α κ

αι κρατο

ύσαν

δέκ

α µ

έρες

, µε

διά

φορους

δια

γωνι

σµούς

µουσικ

ής,

χορού κ

αι θεά

τρου, αθ

λητι

κά

αγω

νίσµατα

και ιπ

πικ

ούς α

γώνε

ς.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

:

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Σ

την

ασπ

ίδα τ

ης

είχε

τοπ

οθ

ετήσει

το φ

οβερ

ό

κεφ

άλι

της

Μέδ

ουσας.

∆ια

γωνί

στη

κε

µε

το θ

είο τ

ης,

τον

Ποσει

δώ

να, γι

α τ

ο π

οιο

ς θ

α

κέρ

διζ

ε µια

πόλη

. Ο

Ποσει

δώ

νας

πρόσφ

ερε

ένα κ

ατά

λευκο ά

λογο

ή

πηγή

και η

θεά

Αθηνά

µια

ελι

ά. Η

Αθ

ηνά

κέρ

δισ

ε κι έγ

ινε

προστά

τιδα

της

πόλη

ς τη

ς Α

θήνα

ς. Γ

λαυκώ

πιδ

α τ

ην

έλεγ

αν,

για

τί ε

ίχε

πράσιν

α

µάτι

α σ

αν

της

κουκουβάγι

ας

(γλα

ύκα).

Υπ

οστή

ριζ

ε π

άντ

οτε

αυτο

ύς

που

έχουν

δίκ

ιο. Ε

ίχε

πολε

µικ

ή δ

ύνα

µη

ανώ

τερη τ

ου

Άρη. Ε

µπ

νέει

το

θάρρος,

τη φ

ρόνη

ση, τη

ν έλ

λογο

ανδ

ρεί

α κ

αι δίν

ει τ

η νί

κη σ

ε όσους

ευνο

εί.

∆ίδ

αξε

διά

φορες

τέχ

νες,

όπ

ως

την

καλλ

ιέργε

ια τ

ης

γης

και

συγκ

εκριµ

ένα τ

ης

ελιά

ς, τ

ο χ

τίσιµ

ο

των

σπ

ιτιώ

ν, τ

ο δ

άµασµα

τω

ν

αλό

γων

και τη

ν κατα

σκευ

ή ό

πλω

ν,

εργα

λείω

ν και π

ήλι

νων

έργω

ν τέ

χνη

ς.

Θεω

ρεί

ται εφ

ευρέτ

ης

του π

ολε

µικ

ού,

ένοπ

λου χ

ορού π

υρρίχ

ιου, π

ου

χόρευ

αν

στα

Πανα

θήνα

ια.

Μπ

ορεί

ο Ά

ρης

να ή

ταν

ο θ

εός τ

ου π

ολέ

µου,

ωστό

σο η

Αθηνά

τα

κατά

φερ

νε κ

αλύ

τερα α

πό κ

είνο

ν στι

ς µάχες

. Κ

ρατώ

ντας

ασπ

ίδα κ

αι

δόρυ, έµ

παιν

ε µπ

ροστά

και εµ

ψύχω

νε τ

ους

πολε

µισ

τές

που τ

ην

ακολο

υθ

ούσαν.

Η Α

θηνά

αγα

πούσε

και π

ροστά

τευε

τους

γενν

αίο

υς

άνδ

ρες

και, φ

υσικ

ά, το

υς

Έλλ

ηνε

ς.

Είν

αι γν

ωστή

η α

γάπ

η τ

ης π

ρος

τον

Οδυσσέα

.

Χάρη σ

τη β

οήθ

εια τ

ης

Αθ

ηνά

ς κ

ατά

φερ

ε ο

βασιλ

ιάς

της

Ιθ

άκης, ύστε

ρα α

πό π

ολλ

ά

χρόνι

α ν

α γ

υρίσ

ει σ

την

πατρ

ίδα τ

ου, αφ

ού

Page 14: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ταλα

ιπω

ρήθ

ηκε

αφ

άντ

αστ

α π

αραδέρ

νοντ

ας

στο

υς

ωκεα

νούς.

Ένα

ς

ακόµα γ

εννα

ίος

άνδ

ρας

που π

ροστά

τευε

η Α

θηνά

, ήτα

ν ο ∆

ιοµήδης, ο

θρυλι

κός

βασιλ

ιάς

του Α

ργο

ύς,

στο

ν Τ

ρω

ικό π

όλε

µο.

Η Α

θηνά

δεν

παντ

ρεύ

τηκε

ποτέ

και δεν

ανα

κατε

ύτη

κε

σε

σκάνδ

αλα

όπ

ως

πολλ

οί απ

ό τ

ους

θεο

ύς

του

Ολύ

µπ

ου.

Επ

ινόησε

την

τέχνη

της

υπ

οδηµατο

ποιίας,

της

χρυ

σοχοΐα

ς, τ

ης

χαρακτι

κής,

της

πυρογρ

αφ

ίας,

της

µετ

αλλ

ουργί

ας.

Μια

γυνα

ίκα, π

ου ο

νοµαζό

ταν

Αράχνη

, καυχήθ

ηκε

κάπ

οτε

πω

ς ήτα

ν

ανώ

τερη κ

αι απ

ό τ

ην θ

εά σ

την

υφ

αντ

ική τ

έχνη

και τη

ν π

ροκάλε

σε

σε

µονο

µαχία

. Η

Αθ

ηνά

στο

υφ

αντ

ό τ

ης α

πει

κόνι

ζε τ

η δ

ιαµάχη

µε

τον

Ποσει

δώ

να γ

ια τ

ην

Αθ

ήνα

, εν

ώ η

Αράχνη

περ

ιγελ

ούσε

τα ε

ρω

τικά

κατο

ρθ

ώµατα

τω

ν θ

εών

του

Ολύ

µπ

ου.

Οργι

σµέν

η η

Αθ

ηνά

έσκισ

ε το

υφ

αντ

ό τ

ης

Αράχνη

ς, ο

πότε

αυτ

ή

κρεµ

άστη

κε.

Η Α

θηνά

την

λυπ

ήθηκε

και χαλά

ρω

σε

τη θ

ηλε

ιά α

πό τ

ο

λαιµ

ό τη

ς, τ

ην τ

ιµώ

ρησε

όµω

ς και τη

µετ

αµόρφ

ωσε

στο

έντ

οµο α

ράχνη

.

ΟΝΟΜ

Α:

∆Η

ΜΗ

ΤΡΑ

ηµήτη

ρ: Τ

ο ό

νοµά τ

ης

προέρ

χετ

αι απ

ό τ

ο ∆

η

(δω

ρικ

ό τ

ύπ

ο τ

ου Γ

η)

και το

µήτ

ηρ κ

αι σηµαίν

ει

µητέ

ρα γ

η.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Μητ

έρα, Π

ικρα

µέν

η, Π

ολύ

καρπ

η,

Στα

χοφ

όρος.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

Κρόνο

ς

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Ρέα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

∆εν

παντ

ρεύ

τηκε!

Είχ

ε όµω

ς π

αιδ

ιά!

Τ

ΟΠ

ΟΣ

: Κ

άπ

ου π

άνω

στη

Γη...

Ε

ΠΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Αγρ

ότι

σσα, γε

ωπ

όνο

ς.

Ι∆

ΙΟΤΗΤΑ

: Π

ροστά

τιδα τ

ης γ

εωργί

ας,

αλλ

ά κ

αι

της

ελεύ

θερ

ης

βλά

στη

σης, το

υ ε

δάφ

ους

και τη

ς

γονι

µότη

τας

αυτ

ού, συν

έπει

α τ

ων

οπ

οίω

ν ήτα

ν να

θ

εωρεί

ται και π

ροστά

τιδα τ

ου γ

άµου

και τη

ς

µητρ

ότητ

ας

των

ανθ

ρώ

πω

ν. Ν

οµοθ

έτης

και

π

ροστά

τισσα τ

ων

θεσ

µώ

ν, π

ου ρ

υθ

µίζ

ουν

τη

γυν

αικ

εία ζ

ωή κ

αι το

γάµο.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Περ

σεφ

όνη

απ

ό τ

ο ∆

ία, ο ο

ποίο

ς, µ

εταµορφ

ώθηκε

σε

ταύρο γ

ια ν

α ζ

ευγα

ρώ

σει

µαζί

της.

Εραστή

ς τη

ς ∆

ήµητρ

ας

ήτα

ν έν

ας

Page 15: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

θνη

τός,

ο Ι

ασίω

νας,

τον

οπ

οίο

η θ

εά ε

ρω

τεύτη

κε

. Λ

ίγο κ

αιρ

ό µ

ετά η

θεά

γέν

νησε

τον

Πλο

ύτο

που χ

άριζ

ε στ

ους

ανθ

ρώ

πους

πλο

ύτη

και

αφ

θονί

α. Κ

αρπ

οί τη

ς συν

εύρεσ

ης

µε

τον

Ποσει

δώνα

, ο ο

ποίο

ς

µετ

αµορφ

ώθ

ηκε

σε

ίππ

ο, ήτα

ν: µ

ία κ

όρη, η ∆

έσπ

οιν

α, το

όνο

µα τ

ης

οπ

οία

ς δεν

έπ

ρεπ

ε π

οτέ

να π

ροφ

έρετ

αι, κ

αι έν

ας

πτε

ρω

τός

ίππ

ος

και

µαύρη χ

αίτ

η, ο

Αρίω

ν.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Σ

τάχυα, ανα

µµέν

ες δ

άδες

,

σκήπ

τρο, χοίρ

ος,

σπ

όροι, δ

ρεπ

άνι

, γε

ρανο

ί,

µυρτι

ά, κρόκος,

µέλ

ισσες

, τα

ύρος, µοσχάρι,

µέλ

ι.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήτα

ν απ

όµακρη κ

αι

ακατά

δεχ

τη, αλλ

ά κ

αι π

ονε

µέν

η κ

αι λυ

πηµέν

η.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Τα π

ιο σ

ηµαντ

ικά κ

έντρ

α λ

ατρ

είας,

ήτα

ν η

Θεσ

σαλί

α, η Α

ρκαδία

, η

Αττ

ική κ

αι η Β

οιω

τία.

Οι µέλ

ισσες

θεω

ρούντ

αν

ιέρεί

ες τ

ης

και στι

ς

θυσίε

ς π

ρος

τιµήν

της π

ροσέφ

εραν

ταύρους,

µοσχάρια

και µέλ

ι.

Τα Ε

λευσίν

ια µ

υστ

ήρια

, π

ου α

ποκάλυ

πτα

ν

στο

υς µ

υηµέν

ους τ

ο µ

έγα µ

υστ

ήριο

της

ζωής

και το

υ θανά

του, αλλ

ά κ

αι τη

ν τύ

χη τ

ης

ψυχής

µετ

ά θ

άνα

τον.

Τα µ

ικρά Ε

λευσίν

ια γ

ίνοντ

αν

το µ

ήνα

Ανθ

εστη

ριώ

να (

Φεβ

ρουάριο

) και ήτα

ν

προπ

αρασκευ

αστι

κά κ

αι υπ

οχρεω

τικά γ

ια τ

η

συµµετ

οχή σ

τα µ

εγάλα

και ο µ

υούµ

ενος,

µε

την

καθ

οδήγη

ση τ

ου

µυστα

γωγο

ύ, υπ

οβαλλ

ότα

ν σε

καθ

αρµούς

και νη

στεί

α.

Τα µ

εγάλα

Ελε

υσίν

ια γ

ίνοντ

αν

το µ

ήνα

Βοηδροµιώ

να (

Σεπ

τέµβριο

) και

δια

ρκούσαν

εννέ

α µ

έρες

. Έ

στε

λναν

σ’ ό

λη τ

ην

Ελλ

άδα κ

ήρυκες

, το

υς

σπ

ονδ

οφ

όρους,

να κ

ηρύξο

υν

διµ

ηνη

ιερ

ή ε

κεχ

ειρία

και να

καλέ

σουν

θεω

ρούς, το

υς

αντ

ιπροσώ

πους.

Αφ

ού ο

ι ιε

ρεί

ς και οι ιέ

ρειε

ς έφ

ερνα

ν στη

ν Α

θήνα

τα µ

υστι

κά ιερ

ά,

που φ

ύλα

γαν

µέσ

α σ

ε καλά

θι, σ

τολι

σµέν

ο µ

ε κόκκιν

ες τ

αιν

ίες,

γιν

ότα

ν

ο µ

εγάλο

ς καθ

αρµός

στη

θάλα

σσα κ

αι θ

υσίε

ς, ά

ρχιζ

ε η µ

εγάλη

ποµπ

ή,

η ε

πισ

τροφ

ή τ

ων

ιερώ

ν στη

ν Ε

λευσίν

α. Σ

τη σ

υνέ

χει

α, µε

νηστ

εία,

θυσίε

ς και καθαρµούς,

άρχιζ

ε στο

Τελ

εστή

ριο

του

ναού η

τέλ

εση τ

ων

µυστη

ρίω

ν, γ

ια τ

α ο

ποία

έχουµε

ελάχισ

τες

πλη

ροφ

ορίε

ς.

Στη

ν Α

θήνα

τελ

ούσαν

και τα

Θεσ

µοφ

όρια

, απ

ό τ

ις γ

υναίκ

ες τ

ης

Αθήνα

ς. ∆

ιαρκούσε

τρει

ς µ

έρες

και ήτα

ν αφ

ιερω

µέν

η σ

τη γ

ονι

µότη

τα

της

φύσης

και το

υ α

νθρώ

που. Σ

υµµετ

είχαν

µόν

ο π

αντ

ρεµ

ένες

γυνα

ίκες

. Π

εριλ

άµβανε

ποµπ

ή κ

αι νη

στε

ίες.

Οι γυ

ναίκ

ες α

πεί

χαν

απ

ό

κάθε

σαρκικ

ή ε

παφ

ή, φ

ορούσαν

λευκά ρ

ούχα κ

αι αντ

αλλ

άσσανε

άσεµ

νες

φράσει

ς, θ

υµίζ

οντ

ας

τα χ

οντ

ροκοµµέν

α α

στε

ία τ

ης

Ιάµβης.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

:

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ο

αδερ

φός τ

ης, ο

Πλο

ύτω

ν, ά

ρπ

αξε

την

κόρη τ

ης

και η µ

άνα

της τ

ην

ανα

ζητο

ύσε

παντ

ού. Ε

πει

δή ό

µω

ς η γ

η

δεν

κάρπ

ιζε

και η

ανθ

ρω

πότη

τα

κιν

δύνε

υε

µε

αφ

ανι

σµό,

ο ∆

ίας

µεσ

ολά

βησε,

ώστε

η Π

ερσεφ

όνη

να

γυρίσ

ει σ

τη µ

ητέρ

α τ

ης.

Απ

ό τ

ότε

περ

νούσε

τέσσερ

ις µ

ήνες

στο

ν

Άδη κ

αι το

υς

υπ

όλο

ιπους

µε

τη

µητέ

ρα τ

ης.

∆ίδ

αξε

στο

υς τ

έσσερ

ις β

ασιλ

είς

της

Ελε

υσίν

ας,

που τ

η φ

ιλοξέ

νησαν,

τον

Τριπ

τόλε

µο, το

∆ιο

κλέ

α, το

ν

Εύµολπ

ο κ

αι το

ν Κ

ελεό

τα µ

υστ

ήριά

της.

Ο Τ

ριπ

τόλε

µος,

δίδ

αξε

στο

υς

ανθ

ρώ

πους π

ώς

να κ

αλλ

ιεργο

ύν

τα σ

ιτηρά. Τ

αξί

δευ

ε π

άνω

σ’ έ

να

φτε

ρω

τό ά

ρµα π

ου τ

ο έ

σερνα

ν δράκοντ

ες κ

αι κρατο

ύσε

στάχυα σ

τα

χέρ

ια τ

ου.

Page 16: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Πριν

το ό

ργω

µα ο

ι αγρ

ότε

ς θ

υσία

ζαν

στην

Προηροσία

∆ήµητρ

α, στ

ο

θερ

ισµό σ

την

∆ρεπ

ανη

φόρον,

στο

αλώ

νισµα σ

την

Αλω

άδα κ

αι τη

ν

άνο

ιξη σ

την

∆ήµητρ

α Χ

λόην.

ΟΝΟΜ

Α:

ΑΦ

ΡΟ

∆ΙΤ

Η

Συν

δέε

ται η

ονο

µασία

της

Αφ

ροδίτ

ης µ

ε τη

γέν

νησή τη

ς απ

ό τ

ον

αφ

ρό τ

ης

θάλα

σσας.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Οµορφ

ούλα

, Τ

σαχπ

ινούλα

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς ή Ο

υρα

νός

ή Ω

κεα

νός

Μ

ΗΤΕΡΑ

: ∆

ιώνη

ή Θ

έτιδ

α

Σ

ΥΖΥΓΟ

Σ:

Νόµιµ

ος

σύζυ

γος ή

ταν

ο Ή

φαισ

τος.

Κ

ρυφ

ός

εραστή

ς τη

ς, ο

θεό

ς Ά

ρης.

ΤΟΠ

ΟΣ

: Σ

ύµφ

ωνα

µε

τον

οµηρικ

ό µ

ύθ

ο

γενν

ήθ

ηκε

στη

ν Π

έτρα τ

ου

Ρω

µιο

ύ, µια

ακτή

της

Π

άφ

ου σ

την

Κύπ

ρο. Σ

πρω

γµέν

η α

πό τ

ον

Ζ

έφυρο σ

τη θ

άλα

σσα, η

θεά

καλλ

ωπ

ίστη

κε

α

πό τ

ις

θερ

απ

αιν

ίδες

της

Ώρες

και

µ

εταφ

έρθ

ηκε

στο

ν Ό

λυµπ

ο, όπ

ου

π

αρουσιά

στη

κε

στον

∆ία

και το

υς

υ

πόλο

ιπους

θεο

ύς.

Σ

ύµφ

ωνα

µε

την

εκδοχή τ

ου

Ησίο

δου η

Α

φροδίτ

η γ

εννή

θηκε

απ

ό τ

ον

αφ

ρό

π

ου

δηµιο

ύργη

σαν

µέλ

η τ

ου σ

ώµατο

ς το

υ Ο

υρανο

ύ

πέφ

τοντ

ας

στη

θάλα

σσα µ

ετά τ

ον

ακρω

τηρια

σµό τ

ου

απ

ό τ

ον

Κρόνο

. Π

άλι

µε

τη β

οήθ

εια τ

ου

Ζέφ

υρου

ταξί

δεψ

ε στο

ν απ

έραντ

ο Ω

κεα

νό. Π

έρασε

απ

ό τ

α

Κύθ

ηρα κ

αι κατό

πιν

κατε

υθύνθ

ηκε

στη

ν Κ

ύπ

ρο.

Page 17: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Αισ

θητι

κός,

µοντ

έλο, κηπ

ουρός.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Θ

εά τ

ης

οµο

ρφ

ιάς

και το

υ έ

ρω

τα. Π

ροστά

τιδα

του

ηδονι

κού κ

αι εξ

ωσυζυ

γικού έ

ρω

τα. Π

ροστά

τευε

τους

ναυτ

ικούς.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Με

τον

Άρη, απ

έκτη

σε

τον

Ίµερ

ο, το

ν Έ

ρω

τα, το

ν

∆εί

µο, τη

ν Α

ρµονί

α κ

αι το

ν Φ

όβο. Μ

ε το

ν Π

οσει

δώ

να

απ

έκτη

σε

τον

Έρυκα, π

ου έ

δω

σε

το ό

νοµά

του

στο

οµώ

νυµο ό

ρος

της

Σικ

ελία

ς και τη

Ρόδο, Μ

ε το

ν ∆

ιόνυ

σο, χάρη σ

τη µ

αγι

κή

µεσ

ολά

βηση τ

ης

Ήρας,

απ

έκτη

σε

τον

Πρία

πο. Μ

ε το

ν

Ερµή γ

έννη

σε

τον

Ερµαφ

ρόδιτ

ο. Μ

ε το

ν Ά

δω

νη µ

ε το

ν

οπ

οίο

απ

έκτη

σε

δύο τ

έκνα

: Τ

η Β

ερόη κ

αι το

Γόλγ

ο,

µυθ

ικό ιδρυτή

της

οµώ

νυµης

κυπ

ρια

κής

πόλη

ς.

Άλλ

ος

µύθος

ανα

φέρ

ει ό

τι ο

µυθικ

ός

βασιλ

έας

της

Κύπ

ρου Π

υγµ

αλί

ων

τόσο ε

ρω

τεύτη

κε

την

Αφ

ροδίτ

η ώ

στε

κατα

σκεύ

ασε

ένα ά

γαλµ

ά τ

ης

απ

ό ε

λεφαντ

όδοντ

ο κ

αι άρχισ

ε να

ικετ

εύει

τη

θεά

να

του

δώ

σει

ζω

ή. Η

Αφ

ροδίτ

η ει

σάκουσε

την

παράκλη

σή τ

ου κ

αι έδ

ωσε

ζωή σ

το ά

γαλµ

α π

ου ο

νοµάστη

κε

Γαλά

τεια

. Α

πό τ

ο δ

εσµό τ

ου

Πυγµ

αλί

ωνα

µε

τη Γ

αλά

τεια

- Α

φροδίτ

η γ

εννή

θηκαν

ο Π

άφ

ος,

οικ

ιστή

ς

της

πανά

ρχαιη

ς Π

άφ

ου, και η Μ

εθάρµη.

Άλλ

οι µύθ

οι φ

έρουν

και το

µυθικ

ό β

ασιλ

έα τ

ης

Πάφ

ου Κ

ινύρα ω

ς

εραστή

της

Αφ

ροδίτ

ης.

Με

τον

Αγχ

ίση α

πέκ

τησε

τον

Αιν

εία.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Φ

τερω

τοί έρ

ωτε

ς, π

ερισ

τέρι,

κοχύλι

, καθ

ρέπ

της,

κοσµήµατα

, µήλο

της

οµορφ

ιάς,

παπ

αρούνα

, τρ

ιαντ

άφ

υλλ

ο, µυρτ

ιά,

ανε

µώ

νη, άνθ

ος

ροδιά

ς, χ

ήνε

ς.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Η π

ιο ό

µορφ

η α

π’ ό

λες

τις

θεέ

ς.

∆ια

σκέδ

αζε

µε

το ν

α ξ

υπ

νάει

στι

ς καρδιέ

ς τω

ν θεώ

ν τη

ν αγά

πη

για τ

ους

θνη

τούς.

Είν

αι έν

α θ

ηλυ

κό µ

υθολο

γικό α

ρχέτ

υπ

ο. Γ

οητε

υτι

κή, χθ

όνι

α,

µεγ

αλο

πρεπ

ής.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Υπ

ήρχαν

πολλ

οί π

αραθαλά

σσιο

ι να

οί ή σ

ε

λιµάνι

α

και ακρω

τήρια

, όπ

ως

στο

Αίγ

ιο,

Πάτρ

α, Κ

νίδο, Α

ττικ

ή, Τ

ροιζ

ήνα

,

Ερµιό

νη. Ν

αοί τη

ς υπ

ήρχαν

και

στη

ν Κ

ύπ

ρο κ

αι Κ

ύθηρα. Σ

’ ένα

κυπ

ρια

κό έ

θιµ

ο, οι π

ιστέ

ς τη

ς Α

φροδίτ

ης

τη λ

άτρ

ευαν

σµίγ

οντ

ας

ερω

τικά µ

ε ξέ

νους.

Στη

ν Κ

ω κ

αι στ

η Ρ

όδο, η

λατρ

εία τ

ης

ήταν

ιδια

ίτερ

α δ

ιαδεδ

οµέν

η, ε

νώ σ

τη ∆

ήλο

θεω

ρούσαν

ότι

ξόανό

της

είχε

µετ

αφ

ερθ

εί

εκεί

, απ

ό τ

ο Θ

ησέα

. Ω

ς π

ολε

µικ

ή θ

εά τ

ιµάτα

ι στη

Σπ

άρτη

και τα

Κύθ

ηρα, στο

πλε

υρό τ

ου Ά

ρη.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Τ

ην

συν

οδεύ

ουν

η

Ήβη, η Α

ρµονί

α, ο Ί

µερ

ος,

ο

Πόθ

ος, ο Α

ντέρ

ωνα

ς, ο

Πάνα

ς,

η Π

ειθώ

, Σ

φίγ

γες,

Έρω

τες

και οι

Ώρες

και οι Χ

άριτ

ες ο

ι οπ

οίε

ς τη

ν

ντύ

νουν

µε

ωραία

φορέµ

ατα

, τη

στο

λίζο

υν

µε

χρυσά κ

οσµήµατα

, τη

ν

αρω

µατί

ζουν

και τη

συνο

δεύ

ουν

στους χορούς.

Απ

ό τ

ους

κύριο

υς

θεο

ύς τ

η συν

τροφ

εύουν

ο Ή

φαισ

τος,

ο Ά

ρης,

ο

Ερµής, ο Π

οσει

δώ

ν,ακόµη

και ο

Άδης.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ο

Έρω

τας,

τον

οπ

οίο

απ

έκτη

σε

µε

τον

Άρη, εί

ναι έν

α µ

ικρό

και ζη

λευτό

σε

οµορφ

ιά

αγό

ρι µε

χρυσά φ

τερά σ

τους

ώµους.

Κρατά

ει π

άντ

οτε

ένα

τόξο

, µε

το

οπ

οίο

δια

σκεδ

άζε

ι σηµαδεύ

οντ

ας

µε

τα β

έλη τ

ου τ

ις κ

αρδιέ

ς τω

ν θ

εών

Page 18: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

και τω

ν θ

νητώ

ν, π

ου ε

ρωτε

ύοντ

αι όπ

οιο

ν βλέ

πουν

µπ

ροστά

τους.

Η Α

φροδίτ

η γ

οητ

εύτη

κε

απ

ό έ

ναν

πανέ

µορφ

ο ν

έο, το

ν Ά

δω

νη, π

ου

βγή

κε

απ

ό τ

ον

κορµό ε

νός

δέν

τρου

(µυρσίν

η). Τ

ον

έκλε

ισε

σ’ έ

να

κιβ

ώτι

ο κ

αι το

ν εµ

πισ

τεύτ

ηκε

στη

ν Π

ερσεφ

όνη

για

να τ

ον

κρύψει

. Η

Περ

σεφ

όνη

όµω

ς, τ

ον

ερω

τεύτη

κε

και αρνή

θηκε

να τ

ον

επισ

τρέψ

ει.

Τότε

ο ∆

ίας

χώ

ρισ

ε το

έτο

ς στα

τρία

.

Το έ

να ή

ταν

στη δ

ιάθ

εση τ

ου Ά

δω

νη, το

δεύ

τερο γ

ια

την

Περ

σεφ

όνη

και το

τρί

το γ

ια τ

ην

Αφ

ροδίτ

η. Ο

Άδω

νης

όµω

ς, χ

άρισ

ε το

δικ

ό τ

ου µ

έρος

στη

ν

Αφ

ροδίτ

η. Μ

ια µ

έρα, καθώ

ς κυνη

γούσε

ένα

αγρ

ιογο

ύρουνο

τραυµατί

στηκε

θανά

σιµ

α.

Στη

ν π

ροσπ

άθ

ειά τ

ης

να τ

ον σ

ώσει

, τρ

ύπ

ησε

το

πόδι τη

ς κι απ

ό τ

ο αίµ

α τ

ης,

τα τ

ρια

ντάφ

υλλα

, π

ου

ήτα

ν µόν

ο λ

ευκά, έγ

ιναν

κόκκιν

α. Ο

θάνα

τός

του

απ

οδόθ

ηκε

στη

ζήλ

ια

του

Άρη, π

ου µ

εταµορφ

ώθ

ηκε

σε

αγρ

ιόχοιρ

ο, γι

α ν

α τ

ον

σκοτώ

σει

.

Ως

γαµήλ

ιο δ

ώρο , µ

ε το

ν Ή

φαισ

το, ο ∆

ίας τ

ης

δώρισ

ε µια

µαγι

κή ζ

ώνη

που τ

ης

προσέδ

ινε

µονα

δική γ

οητε

ία κ

αι ακατα

νίκητη

ερω

τική έ

λξη.

Ο

ΝΟΜ

Α:

ΗΦ

ΑΙΣ

ΤΟ

Σ

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Κουτ

σοσιδ

εράς,

Χρυσοχέρ

ης

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Ή

ρα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Αφ

ροδίτ

η

ΤΟΠ

ΟΣ

: Ό

λυµπ

ος

Ε

ΠΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Σιδ

ηρουργό

ς, χ

ρυσοχόος,

σ

εισµολό

γος,

γλύ

πτη

ς, τ

ορευ

τής,

µετ

αλλ

οτεχ

νίτη

ς, κ

ατα

σκευ

αστή

ς όπ

λων.

Ι∆

ΙΟΤΗΤΑ

: Θ

εός

της

φω

τιάς

και τη

ς

κ

ατε

ργα

σία

ς µετ

άλλ

ων.

Τω

ν ηφ

αισ

τείω

ν.

Π

ροστά

τευε

τη µ

εταλλ

ουργί

α κ

αι το

υς

τε

χνί

τες

της.

Συµβόλι

ζε τ

ην ε

κπ

ολι

τιστι

κή

δ

ύνα

µη

της

φω

τιάς.

Π

ΑΙ∆

ΙΑ:

Οι Κ

άβει

ροι τη

ς Σ

αµοθ

ράκης

απ

ό τ

η Ν

ύµφ

η Κ

αβει

ρώ

. Ο

τροµερ

ός

λη

στής

Περ

ιφήτη

ς, ο

Πύλι

ος,

ο Ά

ρδαλο

ς,

ο

Παλα

ίµονα

ς ή

Παλα

ιµόνι

ος. και

ο Ε

ριχ

θόνι

ος

ήτα

ν γι

οι το

υ

Ή

φαισ

του!

Page 19: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΣΥΜ

ΒΟΛΑ

: Σ

φυρί, λ

αβίδ

α, φ

ωτι

ά,

εργα

λεία

, δύο

χρυσές

υπ

ηρέτ

ριε

ς,

χρυσός θ

ρόνο

ς τη

ς Ή

ρας,

αµόνι

,

διπ

λός

πέλ

εκυς,

µπ

αστο

ύνι

.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Προσω

ποπ

οίη

ση

της

φω

τιάς.

Είχ

ε δυνα

τούς

µύες

,

γεροδεµ

ένος, ψηλό

ς, µ

αυρ

ιδερ

ός σ

το

πρόσω

πο, κουτσ

ός, µε

παχιά

και µακριά

γενε

ιάδα. Ή

ταν

καλό

καρδος

και

υπ

οµονε

τικός.

Φοβότα

ν το

∆ία

και εί

χαν

σχέσ

εις σ

εβασµού κ

αι υπ

οτα

γής.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Στη

Λήµνο

, ο ν

αός

του

Ηφ

αίσ

του

είχε

ιδρυθ

εί σ

τη θ

έση ό

που

οι κάτο

ικοι έλ

εγαν

πω

ς έπ

εσε

πρώ

τη

φορά, η φ

ωτι

ά α

πό τ

ον

ουρανό

. Κ

άθ

ε

χρόνο

προς

τιµήν

του,

τελ

ούσαν

τα

Ηφ

αίσ

τεια

, γι

ορτή

στη

ν οπ

οία

για

ενν

έα

µέρ

ες έ

σβηνα

ν όλε

ς οι φ

ωτι

ές τ

ων

σπ

ιτιώ

ν,

για ν

α τ

ις α

νάψουν

ξανά

µε

τη ν

έα φ

ωτι

ά π

ου

έφερ

νε τ

ο ιερ

ό π

λοίο

απ

ό τ

η ∆

ήλο

. Π

ίστε

υαν

ότι

στο

νησί, β

ρισ

κότα

ν το

εργα

στή

ρι το

υ, ό

που

το η

φαίσ

τειο

του

νησιο

ύ ο

Μόσχυλο

ς, ή

ταν

ενερ

γό σ

την

αρχαιό

τητα

.

Κατά

άλλ

ους,

το ε

ργα

στήρ

ιό τ

ου,

ήτα

ν στο

ηφ

αίσ

τειο

της

Αίτ

νας, στη

Σικ

ελία

, όπ

ου ε

ίχε

ταφ

εί ο

Γίγ

αντ

ας

Τυφ

ωέα

ς, τ

ον

οπ

οίο

ο θ

εός ε

ίχε

κατα

δικ

άσει

να β

αστά

µε

το κ

εφάλι

του τ

ο αµόν

ι το

υ.

Λατρ

ευότα

ν και στ

ην

Αθ

ήνα

. Σ

το ν

αό τ

ου

(Θησεί

ο),

µαζί µε

το ά

γαλµ

ά

του,

υπ

ήρχε

και το

άγα

λµα τ

ης

Αθ

ηνά

ς. Π

ρος

τιµή

ν το

υς,

οι Α

θηνα

ίοι,

τελο

ύσαν

τα Η

φαίσ

τεια

ή Χ

άλκ

εια, µε

λαµπ

αδηφ

ορίε

ς και θυσίε

ς.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: ∆

ύο χ

ρυσές

υπ

ηρέτ

ριε

ς,

που τ

ις έ

φτι

αξε

ο ίδιο

ς, α

γάλµ

ατα

όµοια

µε

ζωντ

ανέ

ς κοπ

έλες

, µε

φω

νή κ

αι

εξυπ

νάδα. Τ

ον

ακολο

υθ

ούσαν

παντ

ού

και το

ν βοηθούσαν

στη

δουλε

ιά τ

ου.

Στη

Σικ

ελία

βοηθ

οί το

υ, ήτα

ν οι Κ

ύκλω

πες

.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Η

Ήρα µ

όλι

ς γέ

ννησε

τον

Ήφ

αισ

το π

άνω

στο

ν Ό

λυµπ

ο,

ζήτη

σε

να δ

ει τ

ο µ

ωρό τ

ης.

Μόλι

ς όµω

ς αντ

ίκρισ

ε το

κουτσ

ό κ

αι

µαυριδ

ερό β

ρέφ

ος π

ου τ

ης

παρουσία

σαν

έγιν

ε έξ

ω φ

ρεν

ών.

Πώ

ς ήτα

ν

δυνα

τόν

να γ

εννή

σει

αυτή

, µια

πανέ

µορφ

η θ

εά,

ένα τ

όσο ά

σχηµο µ

ωρό;

Σκέφ

τηκε

ότι

δε

θα µ

πορούσε

µε

κανέ

να τ

ρόπ

ο ν

' αντ

ιµετ

ωπ

ίσει

τις

κοροϊδ

ίες

των

υπ

όλο

ιπω

ν θ

εών

και τα

ειρ

ωνι

κά τ

ους

γέλι

α. Έ

τσι

λοιπ

όν

άρπ

αξε

µανι

ασµέν

η τ

ο µω

ρό κ

αι το

πέτ

αξε

απ

ό τ

ον

Όλυ

µπ

ο.

Ο Ή

φαισ

τος

κατέ

ληξε

στο

ν Ω

κεα

νό.

Εκεί

τον

βρήκαν

και το

ν π

εριµ

άζε

ψαν

η Θ

έτιδ

α κ

αι η Ε

υρυνό

µη.

Ο Ή

φαισ

τος

πέρ

ασε

µαζί

τους

τα ε

ννιά

πρώ

τα χ

ρόνι

α

της

ζωής

του,

σε

µια

θαλά

σσια

σπ

ηλι

ά, το

παλά

τι τ

ου Ν

ηρέα

. Μ

ε τα

κοράλλ

ια κ

αι τα

µαργα

ριτ

άρια

ο Ή

φαισ

τος

έφτι

αχνε

θαυµαστ

ά κ

οσµήµατα

στι

ς θ

εές

που τ

ον

προστά

τευαν.

Έτσ

ι το

υς

έδει

χνε

την

αγά

πη κ

αι τη

ν

ευγν

ωµοσύνη

του

.

Ένα

ς άλλ

ος

µύθος

διη

γείτ

αι ότι

ο Ή

φαισ

τος

έπαθ

ε το

ατυ

χές

γεγ

ονό

ς

σε

µεγ

αλύ

τερη η

λικία

. Ή

ταν

µια µ

έρα, όπ

ως

πολλ

ές ά

λλες

, π

ου

το

θεϊ

κό ζ

ευγά

ρι ο ∆

ίας

και η Ή

ρα µ

άλω

ναν.

Οι φ

ωνέ

ς τη

ς π

ρώ

της

θεά

ς

αντ

ηχούσαν

σ'

ολό

κλη

ρο τ

ον

Όλυ

µπ

ο κ

αι π

ροκαλο

ύσαν

τα σ

χόλι

α τ

ων

υπ

ολο

ίπω

ν. ∆

εν µ

πορούσε

να δ

ιανο

ηθεί

πώ

ς κατά

φερ

ε ο σ

ύζυ

γός

της,

παρά τ

ις δ

ικές

της

προσπ

άθ

ειες

να τ

ον

παρακολο

υθεί

συνέ

χει

α, να

συνά

ψει

σχέσ

εις

µε

µια

θνη

τή, τη

ν Α

λκµήνη

. Τ

ο χ

ειρότε

ρο α

π'

όλα

ήτα

ν ότ

ι απ

έκτη

σε

µαζί

της

κι έν

α γ

ιο, το

ν Η

ρακλή

. Ο

∆ία

ς άρχισ

ε ν'

αστρ

άφ

τει και να

βροντ

ά α

πό τ

α ν

εύρα τ

ου, δεν

άντ

εχε

άλλ

ο τη

ν

αρρω

στη

µέν

η ζ

ήλι

α τ

ης

Ήρας.

Ο κ

αηµέν

ος

ο Ή

φαισ

τος σ

' αυτό

ν

Page 20: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

τον

τρικ

ούβερ

το κ

αβγά

πήρε

το µ

έρος

της

µητέ

ρας

του. Ο

πατέ

ρας

του

τότε

, θ

ολω

µέν

ος

καθ

ώς

ήτα

ν απ

ό τ

ην

οργή

του,

άρπ

αξε

τον

άσχηµο γ

ιο

του,

που π

οτέ

δεν

τον

συµ

πάθ

ησε

πραγµ

ατι

κά, και το

ν π

έταξε

µ'

όλη

του

τη δ

ύνα

µη

κάτω

απ

ό τ

ον

Όλυ

µπ

ο. Ο

Ήφ

αισ

τος

µια

ολό

κλη

ρη µ

έρα

στρ

οβιλ

ιζότα

ν στη

ν ατµ

όσφ

αιρ

α κ

αι τε

λικά κ

ατέ

ληξε

µε

ορµή

πάνω

στη

Λήµνο

. Τ

ο σ

ώµα τ

ου

βρόντ

ηξε

σε

κάπ

οια

βράχια

του ν

ησιο

ύ και απ

ό

τότε

ο Ή

φαισ

τος

κουτ

σάθ

ηκε

για ό

λη τ

ου

τη ζ

ωή.

Κατα

σκεύ

ασε

θαυµαστ

ά κ

αι µεγ

αλό

πρεπ

α έ

ργα

, όπ

ως

το ά

ρµα τ

ου

Ήλι

ου, το

χρυσό θ

ώρακα τ

ου Η

ρακλή

, το

θώ

ρακα τ

ου

∆ιο

µήδη, τη

ν

πανο

πλί

α κ

αι τη

θαυµάσια

ασπ

ίδα τ

ου

Αχιλ

λέα, το

σκήπ

τρο κ

αι το

θρόνο

του ∆

ία, τα

βέλ

η τη

ς Ά

ρτε

µης

και το

υ Α

πόλλ

ωνα

, τα

χρυσά

κύπ

ελλα

του Ή

λιου

και το

υ ∆

ιόνυ

σου. Έ

φτι

αξε

τα π

αλά

τια τ

ων

θεώ

ν.

Στη

ν π

όρτα

της Α

φροδίτ

ης

κατα

σκεύ

ασε

µια

κλε

ιδαριά

, π

ου

δεν

άνο

ιγε

µε

κανέ

να τ

ρόπ

ο α

πό ά

λλο θ

εό.

Το γ

εµάτο

στο

λίδια

κρεβ

άτι

, π

ου

πάνω

του

ξάπ

λωνε

ο Ή

λιος,

για

να ξ

εκουραστε

ί

στο

τέλ

ος

της

µέρ

ας. Ο

Τάλω

ς, έ

νας

χάλκ

ινος

γίγα

ντας

µε

ψυχ

ή. Τ

α α

σηµέν

ια

κύµβαλα

(κρότα

λα)

της

Αθηνά

ς.

Κάπ

οτε

έφ

τιαξε

ένα θ

αυµ

άσιο

θρόνο

για

την

Ήρα, π

ου ό

ταν

κάθ

ισε,

αόρατα

δεσ

µά τ

ην

κράτη

σαν

καθ

ηλω

µέν

η κ

αι κανε

ίς δ

εν

µπ

ορούσε

να τ

η λ

ύσει

. Μ

όνο

ο ∆

ιόνυ

σος, ο ο

ποίο

ς το

ν µέθ

υσε,

κατά

φερ

ε να

τον

πεί

σει

να λ

ύσει

την

Ήρα. Ω

ς αντ

αµοιβ

ή ζ

ήτη

σε

για

γυνα

ίκα τ

ου, τη

ν ω

ραιό

τερη θ

εά, τη

ν Α

φροδίτ

η. Ο

γάµος

του ό

µω

ς δεν

ήτα

ν υγι

ής,

για

τί η

Αφ

ροδ

ίτη

τον

απ

ατο

ύσε

µε

τον

Άρη. Έ

φτι

αξε

και γι

αυτο

ύς

αόρατα

δεσ

µά π

ου κ

αθ

ήλω

σαν

τους

δύο ε

ραστέ

ς, µ

όλι

ς

ξάπ

λωσαν

για ν

α χ

αρούν

τον

έρω

τά τ

ους.

Ο Ή

φαισ

τος

κάλε

σε

όλο

υς

τους

θεο

ύς

να «

καµαρώ

σουν»

το θ

έαµα κ

ι αφ

ού

ικανο

ποιή

θηκε

µε

τη

γελο

ιοπ

οίη

σή τ

ους,

του

ς ελ

ευθέρ

ωσε.

ΟΝΟΜ

Α:

ΑΡΗ

Σ

Ε

ΠΩ

ΝΥΜ

Ο:

Πολε

µάρης,

Πολε

µοχαρής,

Α

ιµοχαρής.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Ή

ρα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Είχ

ε π

αράνο

µη σ

χέσ

η µ

ε

τ

η θεά

Αφ

ροδίτ

η!

ΤΟΠ

ΟΣ

: Θ

ράκη

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Στρ

ατι

ώτη

ς,

στρ

ατη

γός,

παλα

ιστή

ς.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Θ

εός

του π

ολέ

µου κ

αι το

υ

µ

ίσους.

Α

ντιπ

ροσω

πεύ

ει τ

ην

παράλο

γη µ

ανί

α τ

ου

π

ολέ

µου,

την

κατα

στρ

οφ

ή.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

∆εί

µος

, Φ

όβος (

που

έδ

ωσαν

το ό

νοµά

τους

στο

υς

αντ

ίστο

ιχους

δορυφ

όρους

του

πλα

νήτη

Άρη)

και Α

ρµονί

α α

πό τ

ην

Αφ

ροδίτ

η. Μ

ερικ

οί π

ροσθ

έτουν

τον

Έρω

τα κ

αι το

ν Π

ρία

πο. Α

πό τ

ην

Άγλ

αυρο, απ

έκτη

σε

τη Α

λκίπ

πη. Γ

ιος

του

Άρη κ

αι τη

ς κόρης

του

ποτα

µού Α

σω

πού, Ά

ρπ

ινας, ήτα

ν ο

Οιν

όµα

ος,

βασι

λιάς

της

Πίσ

σας

στη

ν Ή

λιδα. Α

πό τ

ην

Αλθ

αία

απ

έκτη

σε

το Μ

ελέα

ργο

. Α

πό τ

ην

κόρη

του

Κηφ

έα Α

ερόπ

η, το

ν Α

έροπ

ο.

Page 21: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Απ

ό τ

η Φ

ιλον

όµη, έγ

ινε

πατέ

ρας

του β

ασιλ

ιά

της

Αρκαδία

ς Λ

ύκαστο

υ και απ

ό τ

η Β

οιω

τή

∆ω

τίδα ή

τη Χ

ρυσή, το

ν Φ

λεγύ

α.

Οι Α

µαζό

νες

θεω

ρούντ

αι επ

ίσης θ

υγα

τέρες

του,

όπ

ως

και η Έ

ρις

, οι Κ

ύρες

και η

Ενυ

ώ.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Ξ

ίφος,

πανο

πλί

α, όπ

λα,

κρόκος, δάδες

, σκυλί

, γύ

πες

ου

έτρω

γαν

τα π

τώµατα

τω

ν

σκοτω

µέν

ων

πολε

µισ

τών)

, τα

ύροι,

πετ

εινο

ί, τ

ο δ

όρυ

και ο

ανα

µµέν

ος

πυρσός.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Άγρ

ιος, αιµ

οβόρος,

προκλη

τικός σ

κόρπ

ιζε

στο

πέρ

ασµά τ

ου

το θ

άνα

το, τη

ν κατα

στροφ

ή, το

αίµ

α, τη

ν

απ

ελπ

ισία

. Ύ

πουλο

ς, κ

ακός,

δυνα

τός,

ταχύτα

τος.

Ζήλε

υε

την

Αφ

ροδίτ

η.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

∆εν

τον

συµπ

αθ

ούσαν

πολύ

οι

αρχαίο

ι Έ

λληνε

ς, γ

ι’ αυτ

ό δ

εν τ

ου

αφ

ιέρω

σαν

µεγ

αλό

πρεπ

ους

ναούς

και ιε

ρά. Η

λατρ

εία τ

ου

ήταν

δια

δοµέν

η κ

υρίω

ς στη

ν Π

ελοπ

όνν

ησο, στο

Άργο

ς, τ

η

Μαντ

ινεί

α, τη

Σπ

άρτη

και κυρίω

ς στη

Θράκη. Τ

ο

αρχαιό

τερο λ

ατρ

ευτι

κό κ

έντρ

ο ή

ταν

η Θ

ήβα, όπ

ου

οι

κάτο

ικοι π

ίσευ

αν

ότι

είν

αι

απ

όγο

νοι τω

ν Σ

παρτώ

ν, π

ου φ

ύτρ

ωσαν

απ

ό τ

α

δόντ

ια τ

ου δ

ράκου –

γιο

υ τ

ου Ά

ρη,

που

σκότω

σε

ο Κ

άδµος.

Του ή

ταν

αφ

ιερω

µέν

ο κ

αι το

τεί

χος

της

Θήβας,

το

Άρει

ον.

Στη

Σπ

άρτη

και στη

Λήµν

ο ε

ίχαν

µια γ

ιορτ

ή, τα

Εκατο

µφ

όνι

α,

όπ

ου θ

υσία

ζαν

στο θ

εό, τα

ύρους

και π

ετει

νούς,

σε

ανά

µνη

ση τ

ης

εξολό

θρευ

σης

100

εχθ

ρώ

ν, σ

ε κάπ

οια

µάχη.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Σ

ύντ

ροφ

οί το

υ σ

τη µ

άχη ή

ταν

εκτό

ς απ

ό τ

ον ∆

είµο κ

αι

τον

Φόβο, η

τροµερ

ή Έ

ριδ

α, π

ου π

ροσω

ποπ

οιο

ύσε

τη δ

ιχόνο

ια, και οι

Κήρες

, οι «γρ

ήγο

ρες

σκύλε

ς το

υ Ά

δη», π

ου

διέ

σχιζ

αν

τα π

εδία

τω

ν

µαχώ

ν και σκόρπ

ιζαν

την

κατα

στρ

οφ

ή.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ε

ίχε

µια

αδερ

φή, τη

ν Έ

ριδ

α,

που σ

πέρ

νει τη

διχ

όνο

ια α

νάµεσ

α σ

τους

ανθ

ρώ

πους.

Ακολο

υθ

εί π

αντ

ού τ

ον

Άρη κ

ι ότα

ν

ρίχ

νει το

χρυσό

µήλο

που έ

χει

και π

ου

όλο

ι θ

έλουν

να α

ποκτή

σουν,

ανά

µεσ

α

σε

θεο

ύς

και ανθ

ρώ

πους,

προκαλε

ί µί

ση,

πολέ

µους

και αντ

αγω

νισµούς.

Πολε

µούσε

πεζ

ός

ή π

άνω

σε

άρµα, π

ου τ

α ά

λογά

του

ήτα

ν ο

Φόβος,

ο

Αιθ

ήρω

ν, ο

Φλό

γιος

και ο Κ

όνα

βος,

βγά

ζοντ

ας

φω

τιές

απ

ό τ

α

ρουθ

ούνι

α τ

ους.

Ότα

ν ακούει

τον

ήχο α

πό τ

α ό

πλα

του

πολέ

µου,

τρέχ

ει α

µέσ

ως

να

πάρει

µέρ

ος.

∆εν

τον

ενδια

φέρ

ει π

οιο

ς έχ

ει δ

ίκιο

, αρκεί

να υ

πάρχει

σκλη

ρότη

τα κ

αι αιµ

ατο

χυσ

ία.

Άρει

ος Π

άγο

ς (

βράχος

του Ά

ρη)

είνα

ι το

µέρ

ος ό

που ο

ι θ

εοί δίκ

ασαν

και αθ

ώω

σαν

τον

Άρη, ότ

αν

σκότω

σε

τον

Αλι

ρρόθιο

, γι

ο τ

ου

Ποσει

δώ

να, γι

α ν

α ε

κδικ

ηθεί

το θ

άνα

το τ

ης

κόρης

του. Γ

ια ν

α

εξαγν

ιστε

ί έπ

ρεπ

ε να

υπ

ηρετ

ήσει

για έ

να χ

ρονι

κό δ

ιάστη

µα ω

ς δούλ

ος.

Ο Θ

εός

Άρης

έλαβε

µέρ

ος

στο

ν

πόλε

µο τ

ης

Τροία

ς µε

το µ

έρος

των

Τρώ

ων.

Τη µ

εγαλύ

τερη δ

ιαµάχη ε

ίχε

ο Ά

ρης

µε

την

Αθ

ηνά

, π

ου ή

ταν

κι αυτ

ή

πολε

µικ

ή θ

εά. Ό

µω

ς η Π

αλλ

άδα

ήτα

ν π

αράλλ

ηλα κ

αι θ

εά τ

ης

σοφ

ίας,

συν

δύαζε

δηλ

αδή τ

η δ

ύνα

µη µ

ε

την

εξυπ

νάδα. Γ

ι' α

υτό τ

ις π

ερισ

σότε

ρες

φορές

νικ

ούσε

και

ντρόπ

ιαζε

τον

πολε

µόχαρο θ

εό.

Page 22: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ο Ώ

τος κ

αι ο

Εφ

ιάλτ

ης

είνα

ι οι δί

δυµοι Γ

ίγαντ

ες, π

ου ε

ίχαν

τη

φιλ

οδοξί

α ν

α π

άρουν

την

εξουσία

απ

ό τ

α χ

έρια

του

∆ία

. Έ

να µ

αντ

είο

είχε

προβλέ

ψει

ότι

ούτ

ε θ

νητό

ς, ο

ύτε

θεό

ς θα µ

πορούσε

ποτέ

να τ

ους

σκοτώ

σει

. Ο

ι δυο γ

ίγαντ

ες α

πει

λούσαν

το ∆

ία γ

ια ν

α τ

ους

παραδοθεί

και να

εγκ

ατα

λείψ

ει τ

ο π

αλά

τι τ

ου,

µαζί

µε

τους

άλλ

ους

θεο

ύς. Ό

ταν

ο

θεό

ς Ά

ρης

όρµησε

για ν

α τ

ους π

ολε

µήσει

, το

ν άρπ

αξα

ν και το

ν

κράτη

σαν

κλε

ισµέν

ο σ

’ ένα

χάλκ

ινο

πιθ

άρι γι

α δ

εκατρ

είς

µήνε

ς. Ο

ι

στε

ρήσει

ς εί

χαν

εξαντ

λήσει

τον

άγρ

ιο θ

εό τ

ου π

ολέ

µου κ

αι κανε

ίς δ

εν

ήξερ

ε π

ού β

ρισ

κότα

ν. Ε

υτυ

χώ

ς ο Ε

ρµής

έµαθ

ε το

µυστ

ικό µ

έρος π

ου

τον

κρατο

ύσαν

αιχ

µάλω

το κ

αι αµέσ

ως

τον

ελευ

θέρ

ωσε.

Ο

ΝΟΜ

Α:

ΑΠ

ΟΛ

ΛΩ

ΝΑ

Σ, Φ

ΟΙΒ

ΟΣ

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Μάντ

ης,

Ιατρ

ός,

Μουσαγέ

της,

Χ

αροπ

οιό

ς,

Μου

σικ

ός

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Λ

ητώ

Σ

ΥΖΥΓΟ

Σ:

Ερω

τεύτη

κε

τη ∆

άφ

νη κ

αι

τη

ν Κ

ασσάνδ

ρα, αλλ

ά κ

αι π

ολλ

ές

άλλ

ες!

ΤΟΠ

ΟΣ

: ∆

ήλο

ς

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Μουσικ

ός,

µάντ

ης,

ποιη

τής,

µουσικ

οπ

αραγω

γός,

µαέσ

τρος.

Ι∆

ΙΟΤΗΤΑ

: Θ

εός

της

µουσικ

ής,

του

φ

ωτό

ς, τη

ς αντ

ικής

και τη

ς π

οίη

σης.

Π

ροστά

τευε

τους

νέους,

τη

γεω

ργί

α κ

αι το

ε

µπ

όριο

. Π

ροστά

της

των

γενα

ρχώ

ν,

θ

εραπ

ευτή

ς π

όνω

ν (ε

πει

δή τ

ο ηλι

ακό

φ

ως

χαρίζ

ει υ

γεία

, απ

ολυ

µαίν

ει, και επ

ίσης

αυξά

νει τα

υγι

εινά

και θ

εραπ

ευτι

κά

φυτά

.)

Θεό

ς τη

ς αρµ

ονί

ας

και τη

ς λο

γικής,

της

ασθ

ένει

ας.

Ο

κατε

ξοχήν

νοµοθ

έτης

και µέγ

ας

κούρος.

Page 23: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Απ

ό τ

η Μ

ούσα

Καλλ

ιόπ

η α

πέκ

τησε

τον

ποιη

τή Ι

άλε

µο. Α

πό

τη Ν

ύµφ

η Κ

ωρυκία

, το

Λυκω

ρέα

. Α

πό τ

η Μ

ελία

, κόρη τ

ου Ω

κεα

νού,

τον

ποτα

µό Ι

σµηνό

. Α

πό τ

ην

Κορω

νίδα, το

ν ήρω

α-γ

ιατρ

ό Α

σκλη

πιό

. Α

πό

την

Κυρήνη

, το

ν Α

ρισ

ταίο

. Α

πό τ

η Ρ

οιώ

, απ

έκτη

σε

τον

Σούνι

ο. Α

πό τ

η

Χιό

νη, το

ν Φ

ιλάµµονα

. Α

πό τ

η Θ

ρύα, το

ν π

ανέ

µορφ

ο γ

ιο Κ

ύκνο

, το

ν

οπ

οίο

ποθούσαν

όλο

ι. Α

πό τ

η Μ

αντ

ώ, το

ν π

ερίφ

ηµο µ

άντ

η Μ

όψο.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Λ

ύρα, κιθ

άρα, ήλ

ιος,

τρίπ

οδας,

φαρέτ

ρα µ

ε τό

ξο, οµφ

αλό

ς τω

ν ∆

ελφ

ών,

δάφ

νη, φ

οίν

ικας,

κύκνο

ς, δ

ελφ

ίνια

, κόρακες

.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήτα

ν ο π

ιο ό

µορφ

ος

απ

ό τ

ους θ

εούς.

Αδερ

φός

της

Άρτ

εµις

. Α

νέµελ

ος,

καλό

ς, γ

λυκός.

Αντ

ιπροσω

πεύ

ει τ

ον

ήλιο

.

Φοίβ

ος,

σηµαίν

ει:

ιερός,

καθ

αρός.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Η γ

ιορτή

τω

ν Κ

αρνε

ίων,

γιν

ότα

ν στη

Σπ

άρτη

, κάθε

τέσσερ

α χ

ρόνι

α. Α

γροτ

ική ε

ορτή

και τη

ς κ

αρπ

οφ

ορία

ς, ό

πω

ς και τα

Πυανό

ψια

, τα

οπ

οία

γίν

οντα

ν κάθ

ε φ

θιν

όπ

ωρο. Έ

να π

αιδ

ί το

υ ο

ποίο

υ

ζούσαν

και οι δύο γ

ονε

ίς, κρατώ

ντας

ένα κ

λαδί ελ

ιάς,

την

ειρ

εσιώ

νη, µε

κρεµ

ασµέν

α σ

ύκα κ

αι ψω

µάκια

, π

ροπ

ορευ

ότα

ν τη

ς λα

τρευ

τικής

ποµπ

ής

ως

το ιερ

ό, όπ

ου σ

την

είσοδό τ

ου

απ

έθετ

αν

την

ειρεσ

ιώνη

. Η

θερ

απ

ευτι

κή ιδιό

τητά

του

λατρ

ευότα

ν

στη

ν Ε

πίδ

αυρο, στη

ν Κ

υνο

υρία

και το

ν

Πει

ραιά

. Μ

αντ

εία τ

ου υ

πήρχαν

στα

παράλι

α τ

ης

Μικ

ράς

Ασία

ς, τ

η Λ

έσβο,

τη Χ

ίο, τη

Βοιω

τία κ

αι τη

Θεσ

σαλί

α.

Το π

ιο ξ

ακουστό

ήτα

ν το

Μαντ

είο

των

∆ελ

φώ

ν.

Τα Π

ύθ

εια γ

ιορτ

άζο

νταν

απ

ό τ

ην

7η ω

ς τη

ν 11

η τ

ου µ

ηνό

ς Η

ρακλε

ίου

προς

τιµή τ

ου Π

ύθ

ιου Α

πόλλ

ωνο

ς, στο

ιερ

ό π

ου λ

εγότα

ν «Π

υθ

ώς»

,

στο

υς

∆ελ

φούς

ανά

πεν

ταετ

ία. Π

εριε

λάµβανε

επ

ίσηµη π

οµπ

ή π

ου

απ

οτε

λούντ

αν

απ

ό τ

ην

Αµφ

ικτυ

ονί

α µ

ε τι

ς ιε

ρές

θεω

ρίε

ς τη

ς, α

πό

αντ

ιπροσώ

πους

των

δια

φόρω

ν π

όλε

ων

και θ

ρησκευ

τές

και τέ

λος,

απ

ό

τα σ

φάγι

α, γι

α τ

η µ

εγάλη

θυσία

. Η

ποµπ

ή µ

ετέβ

αιν

ε σε

παράτα

ξη, µέσ

ω

της

Ιερ

άς

Οδού, στο

ν να

ό

τουΑ

πόλλ

ωνα

, στ

ο β

ωµό τ

ου ο

ποίο

υ

ανα

πέµ

ποντ

αν

δεή

σει

ς και

προσφ

έροντ

αν

θυσίε

ς.

Το π

ρόγρ

αµµα τ

ων

Πυθίω

ν,

περ

ιελά

µβανε

µουσικ

ό α

γώνα

κιθ

αρω

δία

ς, ο

οπ

οίο

ς ήτα

ν

επικ

ολυ

ρικ

ή ρ

αψω

δία

που

συνο

δευ

ότα

ν µε

κιθ

άρα. Τ

ο θ

έµα τ

ου

ήτα

ν η ν

ίκη τ

ου

Απ

όλλ

ωνα

κατά

του

Πύθω

να κ

αι ο υ

ψίφ

ωνο

ς κιθ

αρω

δός ή

ταν

ντυµέν

ος

µε

µεγ

αλο

πρέπ

εια. Ο

µουσ

ικός

αγώ

νας

περ

ιελά

µβανε

ακόµη τ

ον

«αυλη

τικό», µουσικ

ή

σύνθ

εση π

ου ε

κτε

λούντ

αν

µόν

ο α

πό α

υλητή

και τη

ν «αυλω

δία

», άσµα

µε

τη σ

υνο

δεί

α

αυλο

ύ. Τ

α Α

πολλ

ώνι

α ή

ταν

εξιλ

αστ

ήρια

γιορτή

της

Σικ

υώ

νος

προς

τιµή τ

ου

Απ

όλλ

ωνα

.

Απ

ολλ

ώνι

α γ

ιορτά

ζοντ

αν

επίσ

ης

στη

Μίλ

ητο

, τη

Κύδν

ο κ

αι στη

∆ήλο

γιο

ρτάζοντ

αν

την

7η Θ

αργη

λιώ

νος

και κατά

τη δ

ιάρκει

α τ

ους

γίνο

νταν

αγώ

νες

εφήβω

ν

και ανδ

ρώ

ν καθώ

ς και λι

τανε

ία δ

αδούχω

ν.

Στη

Σπ

άρτη

, γί

νοντ

αν

τα Υ

ακίν

θια

, τέ

λος

Ιουλί

ου,

µε

υγρές

προσφ

ορές

. Σ

την

Αττ

ική, τα

Θαργή

λια, π

ριν

αρχίσ

ει η

συγ

κοµιδ

ή.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Ο

ι εν

νέα Μ

ούσες

, οι

προστά

τιδες

τω

ν τε

χνώ

ν και π

ηγή

της

έµπ

νευσης τ

ων

καλλ

ιτεχ

νών,

µε

τις

µελ

ωδικ

ές τ

ους

φω

νές,

συντ

ρόφ

ευαν

τον

Απ

όλλ

ωνα

, ότα

ν έπ

αιζ

ε λύ

ρα.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Η

επ

ίκλη

σή τ

ου

“∆ήλι

ος”

σηµαίν

ει φ

υσικ

ά ό

χι µόνο

ν το

ν

γενν

ηθ

έντα

στη

νήσο ∆

ήλο

, αλλ

ά κ

αι το

ν Θ

εό π

ου κ

άνε

ι δήλα

και

ορατά

τα π

άντ

α, αλλ

ά κ

αι τα

πάντ

α ο

ρά δηλα

δή

ως ο

θεό

ς π

ου η

µατι

ά τ

ου φ

ωτί

ζει το

υς

θνη

τούς

και π

αρατη

ρεί

τα π

άντ

α.

Page 24: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Για

να ε

κδικ

ηθ

εί τ

ους

Κύκ

λωπ

ες, π

ου

κατα

σκεύ

ασαν

τον

κερ

αυν

ό, µε

τον

οπ

οίο

ο ∆

ίας

κερ

αύνω

σε

το γ

ιο τ

ου

Ασκλη

πιό

, σκότω

σε

τους

γιούς

των

Κυκλώ

πω

ν,

αφ

ού ο

ι γο

νείς

τους

ήταν

αθ

άνα

τοι. Π

ροκει

µέν

ου ν

α ε

ξαγν

ιστε

ί απ

ό τ

ο φ

όνο

,

υπ

οχρεώ

θηκε

απ

ό τ

ο ∆

ία, να

γίν

ει δ

ούλο

ς το

υ

βασιλ

ιά τ

ων

Φερ

ρώ

ν Ά

δµη

του.

Εξα

ναγκ

άστη

κε

επίσ

ης,

να γ

ίνει

δούλο

ς κ

αι

φύλα

κας τ

ων

κοπ

αδιώ

ν το

υ β

ασιλ

ιά τ

ης

Τροία

ς Λ

αοµέδ

οντ

α, γι

ατί

συµµετ

είχε

στην

επανά

σταση τ

ων

θεώ

ν εν

αντ

ίον

της

εξουσία

ς το

υ ∆

ία.

Κάθ

ε χει

µώ

να α

ναχω

ρούσ

ε γι

α τ

η χ

ώρα τ

ων

Υπ

ερβορεί

ων,

απ

’ όπ

ου

κατα

γότα

ν η µ

ητέρ

α τ

ου. Ε

κεί

µαζί

µ’ α

υτή

τη µ

υθικ

ή φ

υλή

, π

ου

κατο

ικούσε

σ’ έ

να µ

έρος π

ου π

οτέ

δεν

υπ

ήρξε

, «ανα

τολι

κά τ

ου

ήλι

ου

και δυτι

κά τ

ης

σελ

ήνη

ς», ο θ

εός π

ερνο

ύσε

τους

τρει

ς χει

µω

νιάτι

κους

µήνε

ς κι ύστ

ερα ε

πέσ

τρεφ

ε στη

ν Ε

λλάδα, π

αίζ

οντ

ας

λύρα, π

άνω

σε

άρµα π

ου τ

ο έ

σερ

ναν

κύκνο

ι ή

γύπ

ες...

Ο

ΝΟΜ

Α:

ΑΡΤ

ΕΜ

Η

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Αγρ

ιόγα

τα,

Α

γοροκόριτ

σο, Ε

λαφ

ούλα

.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ: ∆

ίας

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Λ

ητώ

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Κανέ

νας!

Ήτα

ν κατά

τ

ου

γάµου!!!

ΤΟΠ

ΟΣ

: ∆

ήλο

ς

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Κυνη

γός,

δασοφ

ύλα

κας,

γυνα

ικολό

γος,

µαία

.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Θ

εά τ

ου κ

υνη

γιού.

Π

ροστά

τευε

τα δ

άση

και τα

άγρ

ια ζ

ώα.

Θ

εά τ

ης

φύσης,

τω

ν δα

σώ

ν, τ

ων

αγρ

ιµιώ

ν.

Π

ροστά

τιδα κ

άθε

νεο

γένν

ητο

υ, τ

ης

µητ

ρότη

τας,

της

νεότη

τας

και

ιδ

ιαίτ

ερα τ

ων

κοριτ

σιώ

ν, µ

έχρι τη

ν ηµέρ

α

το

υ γ

άµου τ

ους,

της

αγν

ότη

τας,

της

π

αρθ

ενικ

ότη

τας,

του

τοκετ

ού κ

αι

τ

ων

βρεφ

ών.

Σκορπ

ίζει

τον

αιφ

νίδιο

θάνα

το. Θ

εά τ

ης

Σελ

ήνη

ς.

Page 25: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

∆εν

είχ

ε! Ε

ίχε

όµω

ς τ

α ζ

ωάκια

της!

!!

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Ε

λάφ

ι, τ

όξο

, φ

αρέτ

ρα

µε

βέλ

η, σελ

ήνη

, αρκούδα,

ηµισ

έληνο

ς, κ

υνη

γετι

κά σ

κυλι

ά,

ταύρος,

αίγ

α.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Περ

ήφ

ανη

, π

εισµατά

ρα.

Μ’ έ

να τ

όξο

στο

χέρ

ι, γ

υρνά

ει σ

τα δ

άση.

Αγέ

ρω

χη. Σ

κλη

ρή α

πέν

αντ

ι στο

υς

παραβάτε

ς τω

ν δικ

ών

της

κανό

νων.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Ναοί τη

ς υπ

ήρχαν

στη

ν

Έφ

εσο τ

ης

Μικ

ράς

Ασία

ς, σε

νησιά

του Α

ιγαίο

υ,

την

Αρκαδία

, τη

ν Κ

ρήτη

. Σ

την

Αττ

κή τ

ην

τιµούσαν

µε

τα Β

ραυρώ

νεια

, κάθε

τετρ

αετ

ία, µε

ποµπ

ή

προς

το ιερ

ό τ

ης

Βραυρώ

νος.

Στα

Ελα

φηβόλι

α τ

ης

πρόσφ

εραν

ζυµω

τά

οµοιώ

µατα

ελα

φιώ

ν. Α

ργό

τερα τ

ης

θυσία

ζαν

κάθ

ε χρόνο

50

0 κ

ατσ

ίκια

.

Στα

Μουν

ίχια

, γι

νότα

ν π

οµπ

ή σ

το ιερ

ό τη

ς Μ

ουν

ιχία

ς το

υ Π

ειραιά

.

Στη

Σπ

άρτη

κατά

τη

διά

ρκει

α τ

ης

γιορτ

ής

των

Τιθ

ηνί

διω

ν, ο

ι π

ιστο

ί

έφερ

ναν

στο

ιερ

ό τ

ης

θεά

ς τα

βρέφ

η τ

ους

για ν

α τ

α ε

υλο

γήσει

.

Τα Α

ρτε

µίσια

ήτα

ν π

ανε

λλήνι

α γ

ιορτή

προς τ

ιµή τ

ης

Αρτέ

µιδος.

Πιο

ξακουστή

α’ ό

λες

ήτα

ν η Γ

ιορτή

της

Πόλε

ως

της

Εφ

έσου, η ο

ποία

περ

ιελά

µβανε

αγώ

νες

και π

οµπ

ή µ

ε π

εριφ

ορά τ

ου

αγά

λµατο

ς τη

ς Θ

εάς,

ντυµέν

ο µε

δορά α

γρίο

υ ζώ

ου. Τ

ην

ποµπ

ή

έκλε

ινε

όµιλ

ος

νέω

ν γυ

ναικ

ών

µετ

αµφ

ιεσµέν

ων

σε

νύµφ

ες ο

ι

οπ

οίε

ς χόρευ

αν.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Τ

η σ

υνό

δευ

αν

οι Ν

ύµφ

ες κ

αι

µικ

ρά κ

αι όµορφ

α κ

ορίτ

σια

, π

ου

τα µ

άθαιν

ε

ν’ α

γαπ

ούν

τα ζ

ώα κ

αι τη

φύση. Μ

ε επ

ιβολή

και

αυστη

ρότη

τα α

παίτ

ησε

την

αθ

ωότη

τα κ

αι τη

ν π

αρθ

ενικ

ότη

τα κ

αι απ

ό

τις

Νύµφ

ες π

ου τ

ην

περ

ιστο

ίχιζ

αν.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Γ

νώριζ

ε π

ολύ

καλά

την

τέχνη

του

τόξο

υ κ

αι κανε

ίς

δεν

µπ

ορεί

να τ

η συνα

γωνι

στε

ί

σο σ

ηµάδι.

∆ίδ

υµη α

δερ

φή τ

ου

Απ

όλλ

ωνα

,

συνδ

έετα

ι όχι µόνο

µε

τη

λατρ

εία τ

ου

αδελ

φού τ

ης,

αλλ

ά

και µε

τις

περ

ιπέτ

ειές

του

. Τ

ον

συντ

ροφ

εύει

στη

χώ

ρα τ

ων

Υπ

ερβορεί

ων

κι εν

ωµέν

οι υ

περ

ασπ

ίζοντ

αι τη

µητέ

ρα τ

ους

Λητ

ώ,

σκοτώ

νοντ

ας

τα π

αιδ

ιά τ

ης

Νιό

βης

που τ

ην

πρόσβαλε

. Ο

∆ία

ς τη

ς έτ

ρεφ

ε π

ολύ

µεγ

άλη

αγά

πη κ

αι ικ

ανο

ποιο

ύσε

όλε

ς τη

ς τι

ς επ

ιθυµίε

ς.

Ένα

απ

ό τ

α π

ρώ

τα π

ράγµ

ατα

που ζ

ήτη

σε

η

Άρτε

µη ω

ς δώ

ρο α

πό τ

ον π

ατέ

ρα τ

ης ή

ταν

η

αιώ

νια α

γνότ

ητα κ

αι π

αρθ

ενία

.

Η Ά

ρτε

µη

ήτα

ν µια

θεά

αµεί

λικτη

που π

οτέ

σχεδ

όν

δεν

συγχ

ωρούσε.

Οπ

οια

δήπ

οτε

παρατυ

πία

σε

βάρος

της

επιδ

εχότα

ν τη

ν

τιµω

ρία

της.

Τα θ

ανα

τηφ

όρα τ

ης

βέλ

η

στό

χευ

αν

θνη

τούς

που π

αρέβ

λεπ

αν

την

ύπ

αρξή τ

ης

ή α

µελ

ούσαν

τις

αρχές

και τη

λατρ

εία τ

ης.

Ότα

ν ο Α

κτα

ίων,

ο γ

ιος

της

Αυτο

νόης

και το

υ Α

ριστα

ίου, έτ

υχε

να

δει

την

Άρτ

εµη

γυµνή

, τη

ν ώ

ρα π

ου

έκανε

το λ

ουτρ

ό τ

ης,

η θ

εά τ

ον

µετ

αµόρφ

ωσε

σε

έλαφ

ο κ

αι

εξώ

θησε

τους

πεν

ήντ

α σ

κύλο

υς

του

να τ

ον

κατα

σπ

αράξο

υν.

Ο Ω

ρίω

ν, ο

γιο

ς το

υ Π

οσει

δώ

να,

βρήκε

και αυτό

ς τρ

αγι

κό θ

άνα

το

απ

ό τ

α β

έλη τ

ης

Άρτε

µης,

διό

τι

Page 26: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

είχε

συνε

υρεθ

εί µ

ε τη

θεά

της

αυγή

ς Η

ώ, ή δ

ιότι

, σύµφ

ωνα

µε

κάπ

οια

άλλ

η π

αράδοση, εί

χε

καυχ

ηθεί

ότι

ήτα

ν καλύ

τερος

απ

' αυτή

ν στ

ην

θηρευ

τική τ

έχνη

.

Ο Ά

δηµητο

ς στη

γαµήλι

α γ

ιορτή

του

είχε

ξεχάσει

να θ

υσιά

σει

(όπ

ως

επιβ

αλλ

ότα

ν) σ

την

Άρτε

µη. Η

Άρτε

µη

οργι

σµέν

η α

πό α

υτή

την

παρατυ

πία

του έ

στε

ιλε

φίδ

ια, στη

ν νύ

κτα

του

γάµο

υ τ

ου π

ου τ

ου

αφ

αιρ

έσαν

τη ζ

ωή. Ο

ι π

ροσπ

άθει

ες τ

ου Α

πόλλ

ωνα

να κ

αµφ

θεί

ήτα

ν

µάτα

ιες.

Την

προστα

σία

της

θεά

ς εί

χε

ο Ι

ππ

όλυ

τος,

δει

νός

κυνη

γός

και

ιππ

οδαµαστή

ς. Κ

αµία

πρό

κλη

ση δ

εν σ

τάθ

ηκε

ποτέ

ικανή

να τ

ον

παρασύρει

. Α

πέρ

ριψ

ε ακόµη κ

αι τη

ν γο

ητε

ία τ

ης

Φαίδ

ρας, τη

ς συζύ

γου

του

Θησέα

. Η

υπ

οδει

γµατι

κή τ

ου

συµπ

εριφ

ορά έ

κανε

τη

θεά

να

συγκ

ινηθεί

και να

του

χαρίσ

ει τ

ιµές

, δόξε

ς και αιώ

νια -

µετ

ά τ

ο θάνα

τό

του-

µνή

µη

του

ονό

µατό

ς το

υ.

Ο

ΝΟΜ

Α:

ΕΡΜ

ΗΣ

Έρµα;: τ

υχαίο

και απ

ροσδόκητο

εύρηµα

Ε

ΠΩ

ΝΥΜ

Ο:

Ψυχοπ

οµπ

ός, Κ

εδρώ

ος,

Σ

καντ

αλι

άρης

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Μ

αία

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

∆εν

παντ

ρεύ

τηκε,

αλλ

ά ε

ίχε

πολλ

ές ε

ρω

µέν

ες!!!

Τ

ΟΠ

ΟΣ

: Σ

την

Αρκαδία

και π

ιο

συγκ

εκριµ

ένα σ

το β

ουνό

Κυλλ

ήνη

. Ε

κεί

,

µέ

σα σ

ε µια

σπ

ηλι

ά, κατο

ικούσε

απ

οµονω

µέν

η

µια

απ

ό τ

ις ε

πτά

κόρες

του Ά

τλαντ

α κ

αι τη

ς

Πλη

ιόνη

ς, η

Πλε

ιάδα Μ

αία

. Σ

' αυτή

τη σ

πηλι

ά

τ

ην

εντό

πισ

ε ο ∆

ίας κ

αι εν

ώθ

ηκε

µαζί

τ

ης.

Εκεί

δέκ

α µ

ήνε

ς µετ

ά έ

φερ

ε η α

θάνα

τη

νύµφ

η σ

τον

κόσµο, το

µικ

ρό κ

αι θ

αυµατο

υργό

Ερµή.

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Έµπ

ορος,

ταχυδρόµος,

κλέ

φτη

ς, β

οσκός,

νε

κροθάφ

της, αγρ

ότης.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Α

γγελ

ιαφ

όρος

των

θεώ

ν, π

ροστά

της τ

ου ε

µπ

ορίο

υ, τω

ν

τυχερ

ών

παιχ

νίω

ν, α

λλά κ

αι τη

ς κλο

πής.

Συνό

δευ

ε τι

ς ψυχές

τω

ν

νεκρώ

ν στο

ν Κ

άτω

Κόσµο

. Θ

εός τ

ων

αγρ

οτώ

ν και τω

ν βοσκώ

ν. Θ

εός

της

υγε

ίας,

τω

ν νέ

ων

και τω

ν δρόµω

ν.

Page 27: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Της

επικ

οιν

ωνί

ας

και τη

ς καλή

ς τύ

χης.

Λόγι

ος κ

αι κήρυκας τ

ων

θεώ

ν.

Προστά

της τ

ων

παλα

ιστώ

ν.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Του

απ

οδίδ

οντ

αι

πολλ

οί έρ

ωτε

ς µε

Νύµφ

ες!

Ο τ

ραγο

πόδαρος

Πάνα

ς,

καρπ

ός

του έ

ρω

τά τ

ου

µε τ

η Ν

ύµφ

η ∆

ριό

πη.

ΟΑ

υτό

λυκος α

πό τ

η Ν

ύµφ

η Χ

ιόνη

. Ο

Κύδω

ν,

γενν

ήθ

ηκε

απ

ό τ

ην έ

νωσή

του

µε

την

Ακακαλλ

ίδα. Ο

Κέφ

αλο

ς, γ

ιος

του,

απ

ό τ

ην

Έρση, τη

ν κόρη τ

ου

Κέκ

ροπ

α. Ο

Εύδω

ρος

απ

ό τ

η Ν

ύµφ

η Π

ολυ

µήλη

. Ο

Μυρτί

λος

απ

ό τ

ην

Κλυ

µέν

η ή Φ

αέθ

ουσα.

Απ

ό τ

ην

Αλκ

ιδάµει

α τ

ον

Βούνο

. Ο

Πρία

πος, ο Σ

άµω

ν ή Σ

άω

ν, ο

Πόλυ

βος,

ο Α

ρπ

άλυ

κος, ο Ά

βδηρος,

ο Κ

ήρυκος

και π

ολλ

οί άλλ

οι εί

ναι

γιοι το

υ, όπ

ως

και ο ∆

άφ

νης

και ο Ε

ρµαφ

ρόδιτ

ος.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Κ

ηρύκει

ο (

ραβδί

µε

δύο φ

ίδια

, π

ου τ

ου έ

φερ

νε

γούρι και π

λούτ

η),

φτε

ρω

τά

σανδ

άλι

α, φ

τερω

τό χ

ρυσό

καπ

έλο (

Πέτ

ασος)

, λύ

ρα χ

ρήµατα

, π

ουγκ

ί.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Νεα

νικός,

επ

ιπόλα

ιος,

κεφ

άτο

ς, α

εικίν

ητος,

θρασύς κ

αι ανα

ιδής.

Έξυ

πνο

ς, π

ανο

ύργο

ς, ε

πιν

οητι

κός,

άτα

κτο

ς,

φαρσέρ

. Μ

ιλάει

µε

µεγ

άλη

άνε

ση. Π

αρατη

ρητ

ικός,

ικανό

ς, δ

όλι

ος

και

εύστρ

οφ

ος.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Αγά

λµατά

του,

οι Ε

ρµές

ή

Ερµεί

α, (ο

ι ορθω

µέν

οι

λίθ

οι π

ου χ

ρησιµ

οπ

οιο

ύντ

αν

για τ

ην ο

ριο

θέτ

ηση π

εριο

χώ

ν και ω

ς

οδοδεί

κτε

ς γι

α τ

ους τ

αξιδ

ιώτε

ς) υ

πήρχαν

στο

υς

δρόµους.

Στη

Σάµο τ

ον

γιόρτα

ζαν

µια

µέρ

α τ

ο χ

ρόνο

, σαν

θεό

της

κλο

πής.

Αυτή

τη µ

έρα ε

πιτ

ρεπ

ότα

ν σε

όλο

υς ν

α κ

λέβουν.

Ναοί το

υ υ

πήρχαν

στην

Πελ

οπ

όνν

ησο. Τ

α Έ

ρµαια

ήτα

ν η λ

αµπ

ρότε

ρη

γιορτή

, γι

νότα

ν κάθ

ε χρόνο

µε

λαµπ

αδηδροµία

παιδ

ιών

στη

∆ήλο

.

Στη

ν Ί

µβρο κ

αι τη

Σαµοθ

ράκη, το

υ α

πέδ

ιδαν

τιµέ

ς ο

ι αθ

λητέ

ς στ

ις

παλα

ίστρ

ες κ

αι τα

γυµνά

σια

.

Η Τ

ρίτ

η µ

έρα τ

ων

Ανθ

εστη

ρίω

ν ονο

µάζο

νταν

«Χ

ύτρ

οι»

, επ

ειδή τ

ην

ηµέρ

α π

ροσφ

έροντ

αν

αγγ

εία µ

ε άνθ

η, µαγε

ιρεµ

ένα λ

αχανι

κά κ

αι

πανσ

περ

µία

σιτ

ηρώ

ν. Μ

έσω

του Ψ

υχοπ

οµπ

ού Ε

ρµού γ

ινότα

ν επ

ίσηµη

ανά

κλη

ση ν

εκρώ

ν και σπ

ονδ

ές ύ

δατο

ς π

ου ο

νοµάζοντ

αν

«Υ

δροφ

όρια

»

στο

«Ο

λυµπ

είον»

Ιερ

ό τ

ης

Γης

προς τ

ιµή τ

ων

πνι

γέντ

ων

στο

Κατα

κλυ

σµό τ

ου ∆

ευκαλί

ωνο

ς. Σ

το τ

έλος

των

ιεροπ

ραξιώ

ν γι

νότα

ν η

επάνο

δος

των

Ψυχώ

ν στο

ν Ά

δη.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Τ

ον

συν

όδευ

αν

Νύµφ

ες κ

αι ο τ

ραγο

πόδης

Πάνα

ς.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ο

Ερµής,

πετ

ώντ

ας

πάνω

απ

ό σ

τεριέ

ς και θ

άλα

σσες

απ

ό τ

η µ

ια µ

εταφ

έρει

τις

βουλή

σει

ς το

υ κι απ

ό τ

ην

άλλ

η

του

ανα

γγέλ

λει ει

δήσει

ς και

περ

ιστα

τικά. Σ

αν

ακούραστο

ς

δροµέα

ς και σαν

γρήγο

ρος

αγγ

ελιο

φόρος

προθ

υµοπ

οιε

ίται

πάντ

α ν

α π

ροσφ

έρει

τις

υπ

ηρεσ

ίες

του

µετ

αφ

έροντ

ας

κυρίω

ς ε

πιθ

υµίε

ς θ

εών.

Πρώ

τος

απ

' όλο

υς

ο ∆

ίας

τον

ορίζ

ει κ

ήρυκα κ

αι δια

πραγµ

ατε

υτή

του. Ε

µπ

ιστε

υόµεν

ος

την

εξυπ

νάδα τ

ου κ

αι τη

ν π

ονη

ριά

του,

του

προσφ

έρει

το κ

ηρύκει

ο, το

ν π

έτασο

και τα

φτε

ρω

τά σ

ανδ

άλι

α τ

ου

ανα

θέτ

ει ε

µπ

ιστε

υτικ

ές κ

αι καίρ

ιας

σηµασία

ς απ

οστο

λές.

Ανα

κάλυ

ψε

τα µ

έτρα κ

αι τα

στα

θµά,

καθ

ώς

και το

κέρ

δος.

Έδω

σε

τους

Page 28: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

πρώ

τους ν

όµους

και κανό

νες

για ε

µπ

ορικ

ές σ

υνα

λλαγέ

ς. Έ

φτι

αξε

την

πρώ

τη λ

ύρα, απ

ό τ

ο κ

αβούκι µια

ς χελ

ώνα

ς και χορδές

απ

ό έ

ντερ

α

αρνι

ού. Π

ρώ

τος

πρόσεξ

ε τη

θέσ

η τ

ων

άστρ

ων

στον

ουρανό

.

Είν

αι και υπ

νοδότη

ς, έ

φερ

νε δ

ηλα

δή

τον

ύπ

νο,

αλλ

ά κ

αι το

ξύπ

νηµα κ

ι έσ

τελν

ε τα

όνε

ιρα. Γ

ι’

αυτό

οι άνθ

ρω

ποι, π

ριν

απ

οσυρθ

ούν

για ν

ανα

παυθ

ούν,

του π

ρόσφ

εραν

την

τελε

υταία

σπ

ονδ

ή κ

αι στο

κρεβ

άτι

, στρ

έφανε

το π

ρόσω

πό

τους

προς

την

εικόνα

του

θεο

ύ, π

ου τ

ους

προστά

τευε

όσο κ

οιµ

όντ

ουσαν.

Ο Ε

ρµής

είνα

ι ο µ

ονα

δικ

ός

θεό

ς π

ου δ

ιασχίζ

ει κ

αι

δρα σ

ε τρ

εις

κόσµους: το

υ ο

υρανο

ύ, τη

ς γη

ς και

του

Κάτω

Κόσµου.

Ο

ΝΟΜ

Α: Ε

ΣΤ

ΙΑ

Τ

ο όνο

µά τ

ης

σηµαίν

ει “

σπ

ίτι

κ

αι εσ

τία”:

τ

ο σ

πιτ

ικό κ

αι

τ

ους κ

ατο

ίκους

του.

Το ό

νοµά τ

ης

ετυµο

λογε

ίται απ

ό τ

ο

«εσ

τάνα

ι» ή

απ

ό τ

ο «

εύω

»

(

ανά

πτω

), κ

αι ανέ

ρχετ

αι απ

ό

πρω

τοελ

ληνι

κή

«εφ

έστι

α» θ

εότη

τα (

στη

ν µέσ

η τ

ου

µυκηνα

ϊκού µ

εγάρου

η Ε

στί

α ε

ίναι το

κέν

τρο

της

ανθ

ρώ

πιν

ής

δια

µονή

ς)

στο

Πάνθ

εον

του

Ολύ

µπ

ου τ

ην

ίδια

επ

οχή

π

ου σ

τον

Ελλ

ηνι

κό Κ

όσµο κ

ορυφ

ώνε

ται

η θ

εσµικ

ή σ

ύνδ

εση Ο

ίκου /

Πόλε

ως.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Ακίν

ητη

, Κ

εντρ

ώα.

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ:

Κρόνο

ς

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Ρέα

ΤΟΠ

ΟΣ

: Κάπ

ου π

άνω

στη

ΓΗ

!

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Οικ

ιακά

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Π

ροστά

τιδα τ

ης

οικ

ογέ

νεια

ς και το

υ σ

πιτ

ιού. Θ

εά τ

ης

φω

τιάς.

Συµβόλι

ζε τ

ο τ

ζάκι, τ

η φ

ωτι

ά π

ου

άνα

βαν

στη µ

έση τ

ου

σπ

ιτιο

ύ. Θ

εά τ

ης

οικ

ιακής

ζω

ής

και τη

ς οικ

ογέ

νεια

ς.

Page 29: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Συµβολί

ζει τη

συµ

µαχία

µετ

αξύ

τω

ν απ

οικ

ιών

και

τω

ν µητ

έρω

ν –

πόλε

ών

τους.

Φρόντ

ιζε

την

ιερή

φω

τιά σ

τον

Όλυ

µπ

ο.

Ταυτί

ζετ

αι µε

τη Γ

η, τη

ν ακίν

ητη σ

το κ

έντρ

ο τ

ου

κόσµου. Γ

νωρίζ

ει τ

α κ

αθ

ήκοντ

α τ

ων

ανθ

ρώ

πω

ν

και επ

ιβλέ

πει

την

εκπ

λήρω

σή τ

ους.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

∆εν

είχ

ε! Ή

ταν

παρθ

ένα!

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Ιερ

ό χ

ρώ

µα τ

ης

το λ

ευκό.

Σύµβολά

της

η ο

ικια

κή

πυρά, ο π

έπλο

ς και ο

φλε

γόµεν

ος

κύκλο

ς, π

ου σ

υµβολί

ζει τη

συνε

ίδησή τ

ου

Εαυτ

ού, τη

ν π

ληρότη

τα, τη

ν αιω

νιότη

τα κ

αι τη

ν

ενοπ

οίη

ση τ

ου

πολλ

απ

λού.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήσυχη σ

εµνή

, µια

«άγι

α». Κ

ρατά

ει µ

ια ρ

όκα κ

αι

γνέθ

ει. Κ

αλο

συνά

τη κ

αι ευ

γενι

κή.

Ν

ΑΟΙ

- Γ

ΙΟΡΤ

ΕΣ:

Λάµβανε

την

πρώ

τη

προσφ

ορά σ

ε κάθ

ε θ

υσία

στο

σπ

ιτικ

ό, αλλ

ά δ

εν ε

ίχε

δ

ηµόσια

λατρ

εία. Ο

οµφαλό

ς τω

ν ∆

ελφ

ών

θεω

ρεί

το

έ

δρα τ

ης

Εστί

ας.

Στο

Ιερ

ό τ

ου ∆

ελφ

ικού Α

πόλλ

ωνο

ς

υπ

ήρχε

βω

µός

της

Εστί

ας,

αντ

ικεί

µεν

ο ιδίο

υ

σ

εβασµού, µέσ

α α

πό τ

ον

οπ

οίο

έβλε

παν

την

«κοιν

ή

εσ

τία» τ

ης Ε

λλάδος κ

αι το

υ κ

όσµου.

Σ

την

Ελλ

άδα, τ

α Π

ρυτ

ανε

ία π

ου

δια

τηρούσαν

µέσ

α τ

ο π

υρ

της

Εστί

ας

ήταν

κυκλι

κές

οικ

οδοµές

.

Στη

ν Ρώ

µη, ο α

ρχαίο

ς να

ός τ

ης

Vest

a ήτ

αν

επίσ

ης

κυκλι

κός π

ερίβ

ολο

ς π

ου ε

ίχε

στο

κέν

τρο τ

ον

βω

µό

που έ

καιγ

ε το

Ιερ

ό Π

υρ,

περ

ιβαλλ

όµεν

ος

απ

ό κ

ίονε

ς

που υ

ποβαστο

ύσαν

τον

θόλο

. Η

τελ

ετουργί

α τ

ων

«Α

µφ

ιδροµίω

ν» π

ου γ

ίνον

ταν

κατά

την

5η ή

10η η

µέρ

α

απ

ό τ

ην

γένν

ηση ε

νός

παιδ

ιού σ

υµπ

ίπτε

ι µε

την

ονο

µατο

δοσία

του, κ

αι π

ραγµ

ατο

ποιε

ίται γι

α τ

ην α

ναγν

ώρισ

η τ

ου

νεογέ

ννητο

υ απ

ό τ

ον

πατέ

ρα κ

αι σκοπ

ό έ

χει

να ε

ντάξε

ι το

παιδ

ί στ

ον

χώ

ρο τ

ου Ο

ίκου, να

το σ

υνδ

έσει

µε

την

Εστί

α.

Το τ

υπ

ικό τ

ης

τελε

τής

περ

ιλαµβάνε

ι τη

ν

περ

ιφορά τ

ου β

ρέφ

ους α

πό τ

ον

πατέ

ρα τ

ου,

γύρω

απ

ό τ

ην Ε

στία

. Ο

ι συγγ

ενεί

ς και οι

φίλ

οι τη

ς οικ

ογέ

νεια

ς, φ

έρνο

υν

απ

ό τ

ο π

ρω

ί

γενέ

θλι

α δ

ώρα σ

το ν

εογέ

ννητ

ο, το

οπ

οίο

παρουσιά

ζει

η µ

αία

, στ

ολι

σµέν

ο µ

ε χρυσό ή

ασηµέν

ιο π

εριδ

έραιο

και κορδέλ

ες, καθ

ώς

και µε

φυλ

ακτά

κατά

της

βασκανί

ας. Τ

α

πρω

ινά «

Αµφ

ιδρόµια

» κ

λείν

ουν

µε

θυσία

ζώου, το

κρέα

ς το

υ ο

ποίο

υ π

αρατί

θετ

αι στ

ο

δεί

πνο

, µε

σπ

ονδ

ές π

ρος τ

ους

Εφ

έστι

ους

Θεο

ύς…

Η

Εστ

ία α

ρχικ

ά κ

αι γι

α µ

εγάλο

χρονι

κό

διά

στη

µα δ

εν ε

ίχε

άγα

λµα. Ο

ι λα

τρευ

τές

αρκούντ

ο ν

α θ

υσιά

ζουν

σ’

αυτή

ν π

άνω

στο

ν βω

µό, π

ου έ

καιγ

ε το

Ιερ

ό Π

υρ

της

Θεά

ς.

Στη

ν Ε

λλάδα, τα

Πρυτ

ανε

ία π

ου δ

ιατη

ρούσαν

µέσ

α τ

ο π

υρ τ

ης

Εστ

ίας

ήτα

ν κυκλι

κές

οικ

οδοµές

. Σ

το ν

αό τ

ης,

στη

Ρώ

µη υ

πήρχε

βω

µός,

όπ

ου έ

καιγ

ε το

«άσβεσ

τον

πυρ», το

οπ

οίο

φρόντ

ιζαν

να δ

ιατη

ρούν

οι

ιέρει

ές τ

ης, έξ

ι π

αρθ

ένες

, οι Ε

στι

άδες

και µόνο

αυτέ

ς εί

χαν

το δ

ικαίω

µα ν

α µ

παίν

ουν

στο ά

δυτ

ο

του

ναού,

όπ

ου φ

υλάσσοντ

αν

το Π

αλλ

άδιο

και

άλλ

α ιερ

ά κ

ειµήλι

α.

Οι Ε

στι

άδες

, οι οπ

οίε

ς έ

µεν

αν

στη

ν υπ

ηρεσ

ία

της

θεά

ς γι

α τ

ριά

ντα χ

ρόνι

α, επ

ιλέγ

οντ

αν

απ

ό

οικ

ογέ

νειε

ς ελ

εύθερ

ων

πολι

τών,

έπ

ρεπ

ε να

είνα

ι αρτι

µελ

είς,

να έ

χουν

και το

υς δ

ύο

γονε

ίς

τους

στη

ζωή κ

αι απ

ολά

µβανα

ν µεγ

άλε

ς τι

µές

,

όπ

ως

να σ

ιτίζ

οντα

ι δω

ρεά

ν. Ο

ι µα

ρτυ

ρικές

κατα

θέσ

εις

τους

να γ

ίνοντ

αι άνε

υ όρκου, να

µετ

αφ

έροντ

αι π

άνω

σε

όχηµα κ

αι να

µην

κηδεµ

ονε

ύοντ

αι. Τ

ιµω

ρούντ

αν

όµω

ς αυστη

ρότ

ατα

,

Page 30: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

εάν

παρέβ

αιν

αν

τους

κανο

νισµούς,

αφ

ήνο

ντας

τη φ

ωτι

ά ν

α σ

βήσει

και

θάβοντ

αν

στο

πεδ

ίο τ

ων

κακούργω

ν, ε

άν

έπαυαν

να ε

ίναι π

αρθ

ένες

.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Ο

ι Ε

στιά

δες

παρθ

ένες

.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ο

Ποσει

δώ

ν και ο

Απ

όλλ

ων

την

ζήτη

σαν

σε

γάµο, όµω

ς αυτή

δεν

ήθ

ελε

και

αρνή

θηκε

σθ

εναρά. Α

γγίζ

οντ

ας

το κ

εφάλι

του

ασπ

ιδοφ

όρου ∆

ιός,

όρκο µ

εγάλο

έδω

σε

που

ήτα

ν και τε

λεσίδ

ικος,

παντ

οτιν

ά ν

α ε

ίναι

παρθ

ένα. Τ

ότε

ο Ζ

ευς

αντ

ί γι

α γ

άµο τ

ης

έδω

σε

την

µέγ

ιστη

τιµ

ή, να

κάθ

εται στο

µέσ

ον

του

σπ

ιτιο

ύ απ

ολα

µβάνο

ντας

την

µεγ

αλύ

τερη

µερ

ίδα. Κ

αι, σ

ε όλο

υς

τους

Ναούς

των

Θεώ

ν

είνα

ι τι

µιο

ύχος

και γι

α ό

λους

τους

θνη

τούς

η

πρέσ

βει

ρα ε

ίναι τω

ν Θ

εαιν

ών.

Μία

παράδοση α

ναφ

έρει

πω

ς η Θ

εά

έλαβε

αυτά

τα π

ρονό

µια

απ

ό τ

ον

∆ία

, µετ

ά τ

ην

νίκη τ

ου

ενάντ

ια σ

τους

Τιτ

άνε

ς. Ω

στόσο, η

Εστί

α έ

µεν

ε π

άντ

α σ

τα ο

λύµπ

ια δ

ώµατα

και π

οτέ

δεν

απ

οµακρυνό

ταν

απ

ό τ

ην

επίσ

ηµη θ

έση τ

ης.

Κάπ

οια

µέρ

α π

ου ό

λοι οι Θ

εοί εί

χαν

παρακαθ

ίσει

σε

µία

γιο

ρτή κ

αι απ

ό

το φ

αγη

τό κ

αι το

ποτό

είχ

αν

απ

οκοιµ

ηθ

εί, ο Π

ρία

πος

µεθ

υσµέν

ος

επιχ

είρησε

να β

ιάσει

την

Εστί

α. Α

λλά τ

ότε

ένα

ς γά

ιδαρος

γκάριξ

ε

δυνα

τά κ

αι η Ε

στία

ξύπ

νησε

κι έβ

αλε

τις

φω

νές

βλέ

ποντ

ας

τον

Πρία

πο

έτοιµ

ο να

της ρ

ιχτε

ί κι έτ

σι το

ν έκ

ανε

να τ

ο β

άλε

ι στ

α π

όδια

τροµαγµ

ένος.

Επ

ίσης,

η Ε

στί

α ε

ίναι η

µόνη

απ

ό τ

ους

Ολυ

µπ

ίους

Θεο

ύς

που δ

εν π

αίρ

νει µέρ

ος

σε π

ολέ

µους

ή δια

µάχες

.

Η Θ

εά ή

ταν

καθ

ιστή

, όπ

ως

αρµόζε

ι στο

ν αξι

οπ

ρεπ

ή

και στα

θερ

ό χ

αρακτή

ρα τ

ης

και γύ

ρω

απ

ό τ

ο ά

γαλµ

α

υπ

ήρχαν

δύο λ

υχνο

στάτε

ς π

ου υ

ποβαστο

ύσαν

τις

λαµπ

άδες

, οι οπ

οίε

ς υπ

οδήλω

ναν

την

πύριν

η φ

ύση

της.

Η Ε

στί

α κ

αθ

ισµέν

η σ

ε θ

ρόνο

ή ό

ρθια

είν

αι

πάντ

οτε

σε

κατά

στα

ση π

λήρους

ακιν

ησία

ς, η

οπ

οία

αντ

απ

οκρίν

εται στ

ην

ιδέα

που ε

ίχαν

για τ

ην

θεό

τητα

αυτή

.

Ο

ΝΟΜ

Α:

∆ΙΟ

ΝΥ

ΣΟ

Σ

ιος +

νύσσος: γι

ος

του

∆ία

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Γλε

ντοκόπ

ος,

Κρασάς,

Κ

ατε

ργά

ρης

Π

ΑΤΕΡΑ

Σ: ∆

ίας

Μ

ΗΤΕΡΑ

: Σ

εµέλ

η

Σ

ΥΖΥΓΟ

Σ:

Αριά

δνη

. Ο

θεό

ς το

υ γ

λεντ

ιού

δεν

είχ

ε π

ολλ

ές ε

ρω

τικές

περ

ιπέτ

ειες

. Ο

ι

γυνα

ίκες

στη

ζω

ή τ

ου, υπ

ήρξαν

παραµάνε

ς

τ

ου

όταν

ήτα

ν µικ

ρός κ

αι συντ

ρόφ

ισσές

του σ

τ' α

στα

µάτη

τα γ

λέντ

ια τ

ου.

ΤΟΠ

ΟΣ

: Θ

ήβα ή

Νάξο

και π

ολλ

ές

άλλ

ες π

όλε

ις. Ο

∆ιό

νυσος δ

ιασώ

ζετα

ι

απ

ό τ

ις φ

λόγε

ς π

ου έ

ζωσαν

το

α

νάκτο

ρο τ

ου

Κάδµου (

µετ

ά α

πό τ

ην

εµφ

άνι

ση

του ∆

ία σ

ε όλο

του

το

µ

εγαλε

ίο)

χάρη σ

την

παρέµ

βαση

της

Γαία

ς, π

ου ώ

θησε

τον

κισ

σό

ν

α τ

υλί

ξει το

υς

κίο

νες

του

ανα

κτό

ρου κ

αι να

δια

σώ

σει

το θ

είο β

ρέφ

ος.

Ο ∆

ίας

τοπ

οθ

έτησε

το β

ρέφ

ος σ

τον

µηρό τ

ου ε

ν αγν

οία

της

Ήρας

και

το έ

βγα

λε σ

το φ

ως

την

κατά

λληλη

στι

γµή, ότα

ν ολο

κλη

ρώ

θηκε

η

κύησή τ

ου. Γ

εννή

θηκε

∆ιθ

ύραµβος, δηλα

δή δ

ιγεν

ής, απ

ό δ

ύο

θύρες

:

την

κοιλ

ιά τ

ης

µάνα

ς το

υ και το

µηρό τ

ου π

ατέ

ρα τ

ου

και π

αραδίδ

εται

σε

δώ

δεκ

α

νύµφ

ες ή

υδάτι

να π

νεύµ

ατα

, τι

ς Υ

άδες

, οι οπ

οίε

ς

Page 31: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

γίν

οντ

αι τρ

οφ

οί το

υ θ

εϊκού π

αιδ

ιού.

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Αµπ

ελουργό

ς,

γλεν

τζές

, οιν

οπ

οιό

ς, π

ανη

γυριώ

της,

ταβερ

νιάρης, δια

σκεδ

αστή

ς.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Θ

εός

της

γονι

µότη

τας,

προστά

της τ

ης

φύσης,

της

αµπ

ελουργί

ας,

του

κρασιο

ύ,

µυστη

ρια

κός,

συµβολί

ζει τη

ν ανα

γένν

ηση κ

αι το

θάνα

το, το

υ εκ

στα

τικού

χορού.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Οιν

οπ

ίων,

Στά

φυλο

ς κ

αι Ε

υάνθ

ης

απ

ό τ

ην Α

ριά

δνη

. Π

αιδ

ιά

του

ήτα

ν και οι: Π

ρία

µος,

Φάνη

ς, Ί

ακχος, Μ

έθη, Χ

άρις

, Ε

ύανδ

ρος,

Χάρµον,

∆ηιά

νειρ

α.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Λ

ιοντ

άρι

, αµπ

έλι,

τίγρ

εις,

κρασί, µ

ουσικ

ά ό

ργα

να,

κισ

σός,

πάνθ

ηρας,

στε

φάνι

µε

κλη

µατό

βερ

γα, στα

φύλι

α, χαρτί

µε

νότε

ς, µ

άσκες

, π

ειρατι

κή σ

ηµαία

, θύρσος,

αγγ

είο κ

άνθ

αρος,

ο φ

αλλ

ός,

τράγο

ς, ό

νος.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Νεό

τερος

των

θεώ

ν µε

αντ

ιθέσ

εις,

τη χ

αρά τ

ης

γιορτή

ς και τη

µανί

α τ

ης

κατα

στρ

οφ

ής,

το

θάνα

το. Α

γαπ

ηµέν

ος

στι

ς

λαϊκ

ές τ

άξει

ς. Π

ρόσχαρος,

σκόρπ

ιζε

παντ

ού τ

ο κ

έφι. Έ

κανε

τους

α

νθρώ

πους ν

α ξ

εχνο

ύν

τις

στε

νοχώ

ριε

ς

το

υς

και να

ζω

γραφ

ίζετ

αι στα

πρόσω

πά

τ

ους

το χ

αµόγε

λο.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Τα Μ

εγάλα

∆ιο

νύσι

α, π

ου γ

ίνοντ

αν

τέλη

Μάρτ

η,

αρχές

Απ

ρίλ

η κάθ

ε χρόνο

στη

ν Α

θήνα

,

µετ

αφ

έροντ

αν

το ξ

όανό

του σ

την

Αθ

ήνα

απ

ό τ

ις Ε

λευθ

ερές

. ∆

ιαρκούσε

πέν

τε µ

έρες

και συµ

µετ

είχαν

πρεσ

βευ

τές α

π’ ό

λες

τις

ελλη

νικές

πόλε

ις. Γ

ίνοντ

αν

θυσίε

ς, λ

αµπ

αδηφ

ορίε

ς, φ

αλλ

οφ

ορίε

ς, α

γώνε

ς

διθ

υράµβου.

Τα κ

ατ’

αγρ

ούς

∆ιο

νύσια

γιο

ρτάζοντ

αν

τέλο

ς

∆εκ

εµβρίο

υ, αρχές

Γεν

άρη σ

ε κάθ

ε δήµο. Κ

εντρ

ικό

στο

ιχεί

ο, ήτ

αν

ο κ

ώµος,

η π

οµπ

ή, στη

ν οπ

οία

λιτ

άνε

υαν

το φ

αλλ

ό, τρ

αγο

υδώ

ντας.

Κατά

τη

διά

ρκει

α τ

ου

πανη

γυρισ

µού,

απ

αγο

ρευ

ότα

ν αυστ

ηρά ο

ποια

δήπ

οτε

συνα

λλαγή

οικ

ονο

µικ

ού ή

διο

ικητι

κού

χαρακτή

ρα

και υπ

ήρχε

η σ

υνήθ

εια ν

α ε

λευθ

ερώ

νουν

προσω

ριν

ά

τους

φυλ

ακισ

µέν

ους,

για

να π

αρακολο

υθ

ήσουν

κι

αυτο

ί τη

ν ιε

ρή γ

ιορτή

.

Τα Λ

ήνα

ια ή

ταν

διο

νυσια

κή γ

ιορτή

τω

ν Ιώ

νων,

που

τελο

ύσαν

το µ

ήνα

Ληνα

ιώνα

(τέ

λος Γ

ενάρη,

αρχές

Φλε

βάρη). Π

ήρε

τ’ ό

νοµά τ

ης

απ

ό τ

ο λ

ηνό

, το

πατη

τήρι

και π

εριλ

άµβανε

την

ποµπ

ή κ

αι το

ν αγώ

να λ

υρικ

ών

έργω

ν και

δραµάτω

ν, ιδια

ίτερ

α κ

ωµω

διώ

ν.

Τα Α

νθεσ

τήρια

, η

γιορτ

ή τ

ης

άνο

ιξης,

τελ

ούντ

αν

τέλη

Φλε

βάρη,

αρχές

Μάρτη

. Τ

ην

πρώ

τη µ

έρα ά

νοιγ

αν

πιθ

άρια

και δοκίµ

αζα

ν το

καιν

ούριο

κρασί. Τ

η δ

εύτε

ρη, οι Χ

όες

, π

εριλ

άµβανε

αγώ

νες

οιν

οπ

οσία

ς. Ο

ι συµµετ

έχοντ

ες κ

ρατο

ύσαν

δοχεί

α (

χόες

) µε

κρασί π

ου

έπρεπ

ε να

πιο

υν γ

ρήγο

ρα. Γ

ινότα

ν και η α

ναπ

αράστα

ση τ

ου

γάµου τ

ου

∆ιό

νυσου. Η

Τρίτ

η µ

έρα, ήτα

ν αφ

ιερω

µέν

η σ

τις

ψυχές

τω

ν νε

κρώ

ν,

που κ

αλο

ύσαν

να σ

υµµετ

άσχουν

στο γ

εύµα.

Στο

ν Π

αρνα

σσό, αρχές

∆εκ

εµβρίο

υ, τα

«όργι

α», π

ου ή

ταν

µόνο

για

γυν

αίκ

ες.

Κρατο

ύσαν

θύρσο σ

τολι

σµέν

ο µ

ε

κισ

σόφ

υλλ

α σ

το έ

να χ

έρι και π

υρσό

στο

άλλ

ο. Β

άκχευ

αν,

έπ

εφτα

ν σε

θρησκευ

τική υ

στε

ρία

. Ά

λλες

γιο

ρτέ

ς:

τα Α

γριά

νεια

, τα

Αγρ

ιώνι

α, τα

Οσχοφ

όρα,

τα Ν

υκτο

φυλά

ξια, τα

Θεο

ίνια

κ.ά

.

Page 32: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Τ

ον

ακολο

υθούσε

ένα π

ολύ

βουο π

λήθ

ος,

απ

ό γ

υνα

ίκες

που χ

όρευ

αν

µ’ έ

ξαλλ

ο τρ

όπ

ο, τι

ς Μ

αιν

άδες

και π

αράξε

να ό

ντα π

ου

ήτα

ν άνθ

ρω

ποι και ζώ

α µ

αζί. Ή

ταν

οι Σ

άτυ

ροι, Σ

εληνο

ί, Β

άκχες

, οι

Νύµφ

ες τ

ης

Νύσας

και ο

Πάνα

ς.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Σ

το ∆

ιόνυ

σο

είνα

ι

αφ

ιερω

µέν

ο κ

ι έν

α ε

ίδος

τραγο

υδιο

ύ,

ο δ

ιθύραµβος.

Το λ

ατρ

ευτι

κό α

υτό τ

ραγο

ύδι

ψάλλ

ει µ

ια ο

µάδα α

νθρώ

πω

ν π

ου

ονο

µάζε

ται χορός.

Οι τε

λετο

υργί

ες τ

ου ∆

ιόνυ

σου,

είχαν

στοιχ

εία έ

κστα

σης

και

µυστι

κισ

µού. Μ

έσα α

πό τ

ην

ενθ

ουσιώ

δη µ

έθη τ

ων

αισ

θήσεω

ν, ο

ι π

ιστο

ί το

υ απ

οκτο

ύσαν

τον

καθ

αρµό τ

ης

ψυχής.

Οι π

ανη

γυρισ

τές

του µ

ε τύ

µπανα

και αυλο

ύς,

κραυγά

ζοντ

ας

και σπ

αράζο

ντας

ζώα,

περ

ιφέρ

ανε

φαλλ

ούς

µέσ

α σ

τη ν

ύχτα

σαν

σύµ

βολα

γονι

µότη

τας.

Τον

γιόρτα

ζαν

µέσ

α σ

ε π

αραλή

ρηµα

µεθ

υσιο

ύ. Φ

ορώ

ντας

δέρ

µατα

τράγο

υ, σ

τεφ

ανω

µέν

οι

µε

κισ

σό, π

ασαλε

ιµµέν

οι µε

το κ

ατα

κάθι το

υ µούστο

υ,

µετ

αµορφ

ώνο

νταν

σε

Σατύ

ρους

και ανα

παρίσ

τανα

ν

τ

ις π

εριπ

έτει

ες τ

ου

θεο

ύ,

χ

ορεύ

οντ

ας

και τρ

αγο

υδώ

ντας.

∆ίδ

αξε

την

κ

αλλ

ιέργε

ια τ

ου

αµπ

ελιο

ύ κ

αι τη

ς κατα

σκευ

ής

τ

ου

κρασιο

ύ. Α

λλού

έγιν

ε δεκ

τός

ως

θεό

ς,

α

λλού

ως

τυχοδιώ

κτη

ς άνθ

ρω

πος,

γεγ

ονό

ς

π

ου

προκάλε

σε

σύµφ

ωνα

µε

τον

µύθο κ

αι

ανά

λογε

ς αντ

ιδράσει

ς εκ

µέρ

ους

του,

ευ

νοώ

ντας

τους

φίλ

ους

και τι

µω

ρώ

ντας

τους

εχ

θρούς.

ΟΝΟΜ

Α:

ΠΛ

ΟΥ

ΤΩ

ΝΑ

Σ

(α +

Fiδ

= β

ασιλ

ιάς

του

αόρατο

υ

κόσµου, as

u =

ψυχή)

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Αόρατο

ς, Θ

ανα

τηφ

όρος

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

Κρόνο

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Ρέα

ΣΥΖΥΓΟ

Σ:

Περ

σεφ

όνη

ΤΟΠ

ΟΣ

: Κ

άπ

ου

πάνω

στη

ΓΗ

!

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Νεκ

ροθάφ

της,

δολο

φόνο

ς

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

:

Θεό

ς το

υ Κ

άτω

Κόσµου κ

αι

των

νεκρώ

ν.

Μέγ

ας δ

ικαστή

ς

τω

ν θνη

τών.

ΠΑΙ∆

ΙΑ:

Απ

ό τ

ο γ

άµο τ

ου

µε

την

Περ

σεφ

όνη

,

δεν

απ

έκτη

σε

παιδ

ιά.

ΣΥΜ

ΒΟΛΟ

: Κ

υπ

αρίσ

σια

, κυνή

, ρόδι, δ

ρεπ

άνι

, Κ

έρβερ

ος.

Page 33: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Το ό

πλο

του Ά

δη

ήτα

ν έν

α δ

ίκρανο

, µε

το

οπ

οίο

διέ

λυε

ό,τ

ι βρισ

κότα

ν στ

ο δ

ρόµο τ

ου

ή

ό,τ

ι δεν

του ή

ταν

αρεσ

τό,

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Άσπ

λαχνο

ς, α

µεί

λικτο

ς,

σκλη

ρός, αδάµαστ

ος,

ασυγ

κράτη

τος,

µισ

ητός,

µα π

λούσιο

ς απ

ό τ

ις ψ

υχές

και π

ανί

σχυρος.

Ωστό

σο, ήτ

αν

δίκ

αιο

ς. Ο

Άδης δ

εν ή

ταν

ο ίδιο

ς ο θ

άνα

τος.

Η

πραγµ

ατι

κή

προσω

ποπ

οίη

ση τ

ου θ

ανά

του ή

ταν

ο Θ

άνα

τος.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Στο

ν άσπ

λαχνο

Άδη, οι αρχαίο

ι Έ

λληνε

ς δεν

αφ

ιέρω

ναν

ναούς. Μ

ονά

χα ο

ι Η

λείο

ι, σ

την

Πύλο

,

είχαν

ιδρύσει

ναό π

ρος

τιµήν

του, το

ν οπ

οίο

λειτ

ουργο

ύσαν

µια φ

ορά τ

ο χ

ρόνο

και π

ρόσφ

εραν

θυσία

, ζώ

α µ

ε µαύρο τ

ρίχ

ωµα.

Ότα

ν οι Έ

λληνε

ς π

ροσεύ

χοντ

αν

στον

Άδη,

κτυ

πούσαν

τα χ

έρια

τους

στο

έδαφ

ος

για ν

α ε

ίναι σίγ

ουροι π

ως

τους

ακούει

. Μ

αύρα ζ

ώα, όπ

ως

πρόβατα

, θ

υσιά

ζοντ

αν

προς

τιµήν

του,

και π

ιστε

ύετ

αι π

ως

κάπ

οια

στι

γµή

προσφ

έρθ

ηκαν

ακόµα κ

αι ανθ

ρω

ποθ

υσίε

ς. Τ

ο α

ίµα

απ

ό τ

ις θ

υσίε

ς στο

ν Ά

δη έ

στα

ζαν

σε

λάκκο γ

ια ν

α τ

ον

φτά

σουν.

Το π

ρόσω

πο π

ου π

ρόσφ

ερε

τη θ

υσία

έπ

ρεπ

ε

να σ

τρέψ

ει τ

ην κ

εφαλή

του. Κ

άθ

ε εκ

ατό

έτη

λάµβανα

ν χώ

ρα ε

ορτέ

ς

προς

τιµή τ

ου.

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

: Π

ιστό

ς φ

ύλακάς

του ε

ίναι ο Κ

έρβερ

ος,

ο

τερατώ

δες

σκύλο

ς µε

τα τ

ρία

(ή π

ενήντ

α)

κεφ

άλι

α,

που κ

ατα

σπ

άραζα

ν όπ

οιο

ν δια

νοηθ

εί ν

α β

γει απ

’ το

παλά

τι τ

ου α

φέν

τη τ

ου. Ο

Χάρος,

ο β

αρκάρης, ο

ι

τρει

ς κ

ριτ

ές τ

ου

Κάτω

Κόσµου:

ο Μ

ίνω

ς, ο

Ραδάµανθ

υς

και ο Α

ιακός. Ο

ι Κ

ήρες

και οι Ε

ριν

ύες

,

που τ

ις έ

στε

λνε

σαν

ψυχοπ

οµπ

ούς ή

σαν

τιµω

ρούς

δαίµ

ονε

ς, σ

τη γ

η.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Μ

ετά τ

ην Τ

ιτανο

µαχία

οι Κ

ύκλω

πες

του

έκανα

ν δώ

ρο µ

ια

περ

ικεφ

αλα

ία, τη

ν κυνή

, φ

τιαγµ

ένη

απ

ό δ

έρµα κ

υνό

ς (σ

κύλο

υ),

την

οπ

οία

, όπ

οιο

ς φ

ορούσε,

γιν

ότα

ν αόρατο

ς, ό

χι

µόνο

στο

υςθ

νητο

ύς,

αλλ

ά κ

αι στ

ους

θεο

ύς.

Η Π

ερσεφ

όνη

, κόρη τ

ης

∆ήµητρ

ας,

καθ

ώς

µάζε

υε

λουλο

ύδια

µε

τις

Ωκεα

νίδες

φίλ

ες τ

ης,

την

ώρα π

ου π

ήγε

να κ

όψει

ένα

νάρκισ

σο,

άνο

ιξε

η γη

κι ο Ά

δης

ανα

δύθ

ηκε

στο

άρµα τ

ου

κι άρπ

αξε

τη ν

έα, η ο

ποία

µόλι

ς π

ρόλα

βε

ν’

αφ

ήσει

µια

σπ

αρακτι

κή κ

ραυγή

. Α

κολο

ύθ

ησε

η

οργή

της

∆ήµητρ

ας,

η α

ναζή

τηση τ

ου

παιδ

ιού

της

και η σ

υµβιβ

αστι

κή λ

ύση τ

ης π

αραµονή

ς

της

Περ

σεφ

όνη

ς, ο

κτώ

µήνε

ς στο

φω

ς και τέ

σσερ

ις σ

το σ

κοτά

δι. Η

είσοδος

στο

βασίλ

ειο τ

ων

νεκρώ

ν το

ποθετ

είτα

ι σε

πολλ

ά µ

έρη, όπ

ου

υπ

ήρχαν

χάσµατα

γης

και ανα

θυµιά

σει

ς: σ

το Τ

αίν

αρο, στ

η λ

ίµνη

Αχερ

ουσία

, στ

ην

Κύµη

της

Καµπ

ανί

ας

ή στο

ν Ί

ππ

ιο Κ

ολω

νό σ

την

Αθήνα

.

Υπ

ήρχαν

δύο π

ηγέ

ς, σ

το Κ

άτω

Κόσµο: η π

ηγή

της

Λήθης,

όπ

ου ο

ι

κοιν

ές ψ

υχές

συνέ

ρρεα

ν γι

α ν

α σ

βήσουν

κάθ

ε µνή

µη, και η

πηγή

της

Μνη

µοσύνη

ς, ό

που α

ντιθ

έτω

ς έπ

ιναν

οι µύστ

ες τ

ων

Μυστη

ρίω

ν.

Ο

ι Έ

λληνε

ς π

ίστε

υαν

ότι οι

ψ

υχές

τω

ν νε

κρώ

ν κατέ

βαιν

αν

σ

το β

ασίλ

ειο τ

ου θ

εού Ά

δη ή

Π

λούτ

ωνα

. Ο

δηγό

ς το

υ νε

κρού

σ

το σ

τερνό

του τ

αξίδ

ι ήτ

αν

ο

Ε

ρµής

Ψυχοπ

οµπ

ός. Α

υτό

ς

ο

δηγο

ύσε

την

ψυχή κ

αι τη

ν

ά

φηνε

στη

ν όχθ

η τ

ου π

οτα

µού

Αχέρ

οντ

α. Ε

κεί

την

παρελ

άµβανε

ο Χ

άροντ

ας

για ν

α τ

ην

περ

άσει

στη

ν

απ

έναντ

ι όχθ

η µ

ε αντ

ίτιµ

ο τ

ο νό

µισ

µα π

ου ε

ίχαν

τοπ

οθ

ετήσει

οι

συγγ

ενεί

ς στ

ο σ

τόµα τ

ου

νεκρού. Α

ν οι συγ

γενε

ίς δ

εν τ

οπ

οθ

ετούσαν

το ν

όµισ

µα, τό

τε η

ψυχή τ

ου

νεκρού π

εριπ

λανι

όταν

δυστ

υχισ

µέν

η,

χω

ρίς

να µ

πορεί

να µ

πει

στο

ν Ά

δη. Α

κολο

υθούσε

η κ

ρίσ

η τ

ης

ψυχής

απ

ό τ

ους

τρει

ς κριτ

ές τ

ου Ά

δη, το

ν Α

ιακό, το

ν Μ

ίνω

α κ

αι το

ν

Page 34: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ραδάµανθ

υ. Α

ν ο ν

εκρός

είχε

ζήσει

µια

ενά

ρετ

η ζ

ωή -

και ιδ

ίως α

ν εί

χε

µυηθ

εί σ

ε µι

α µ

υστ

ηρια

κή λ

ατρ

εία -

µετ

έβαιν

ε στα

Ηλύ

σια

Πεδ

ία, έν

αν

ηλι

όλο

υστ

ο τ

όπ

ο γ

εµάτο

ευτυ

χία

και χαρά.

Αν,

αντ

ίθετ

α, η

ζωή τ

ου ή

ταν

κακή,

ριχ

νότα

ν στα

Τάρτα

ρα, όπ

ου υ

ποβαλλ

ότα

ν

σε

φοβερ

ά β

ασανι

στή

ρια

. Α

ν, τ

έλος,

η ζ

ωή

του

δεν

ήτα

ν ούτ

ε καλή

αλλ

ά ο

ύτε

και κακή,

η ψ

υχή τ

ου ο

δηγε

ίτο

σ'

έναν

οµιχ

λώδη τ

όπ

ο, π

ου ο

νοµαζό

ταν

«Κ

ήπ

ος

των

Ασφ

οδέλ

ων»

. Μ

όνη

της

ελπ

ίδα π

λέον

ήτα

ν οι θ

υσίε

ς π

ου έ

κανα

ν οι

συγγ

ενεί

ς τ

ου ν

εκρού κ

αι δρόσιζ

αν

την

ψυχή τ

ου. Τ

ότε

όχι µόνο

θυµότα

ν τα

περ

ασµέν

α, αλλ

ά µ

πορούσε

και να

κάνε

ι π

ροβλέ

ψει

ς γι

α τ

ο

µέλ

λον.

Το σ

κοτε

ινό τ

ου

άρµα, συ

ρόµεν

ο α

πό τ

έσσερ

ις µ

ελανο

ύς

ίππ

ους,

πάντ

οτε

ήτα

ν εν

τυπ

ωσια

κό κ

αι τρ

οµακτι

κό σ

τη θ

έα. Κ

αθ

ότα

ν σε

έναν

εβέν

ινο θ

ρόνο

.

Όπ

ως

ο α

δελ

φός

του

∆ία

ς και οι άλλ

οι αρχαίο

ι θ

εοί, ο

Άδης δ

εν ή

ταν

ο

πιο

πισ

τός

σύζυ

γος.

Κατε

δίω

ξε κ

αι ερ

ωτε

ύτη

κε

την

νύµφ

η Μ

ινθώ

και

για ν

α τ

ην

τιµω

ρήσει

γι’

αυτό

, η

ζηλι

άρα σ

ύζυ

γός τ

ου Π

ερσεφ

όνη

µετ

έτρεψ

ε τη

ν Μ

ινθώ

στο

φυτό

µέν

τα. Π

αροµοίω

ς, η

νύµ

φη Λ

ευκή, η

οπ

οία

επ

ίσης α

ρπ

άχτη

κε

απ

ό τ

ον Ά

δη,

µετ

αµορφ

ώθηκε

απ

ό α

υτό

ν σε

λευκή λ

εύκα µ

ετά τ

ον θ

άνα

τό τ

ης.

Ο Ά

δης έ

δει

ξε έ

λεος

µόνο

µία

φορά:

Επ

ειδή η

µουσικ

ή τ

ου

Ορφ

έα ή

ταν

τόσο

λυπ

ητε

ρή, το

υ ε

πέτ

ρεψ

ε να

επ

ανα

φέρ

ει

την

σύζυ

γό τ

ου,

Ευρυδίκ

η, στ

η γ

η τ

ων

ζωντ

ανώ

ν υπ

ό τ

ον ό

ρο π

ως

θα π

ερπ

ατο

ύσε

πίσ

ω τ

ου κ

αι δεν

θα γ

ύριζ

ε να

την

κοιτ

άξει

µέχ

ρι να

βγο

υν

στη

ν επ

ιφάνε

ια. Ο

Ορφ

έας

συµφ

ώνη

σε

αλλ

ά, εν

δίδ

οντ

ας

στο

ν π

ειρασµό

να κ

οιτ

άξε

ι π

ίσω

του,

απ

έτυχε

και έχ

ασε

την

Ευρυδίκ

η

ξανά

. Ε

νώθηκε

µαζί

της

ξανά

µόνο

µετ

ά τ

ο θ

άνα

τό τ

ου.

ΟΝΟΜ

Α:

ΜΟ

ΥΣ

ΕΣ

Κλε

ιώ, Θ

άλε

ια, Ε

ρατώ

, Ε

υτέ

ρπ

η, Π

ολύ

µνια

, Κ

αλλ

ιόπ

η, Τ

ερψιχ

όρη,

Ουρανί

α, Μ

ελπ

οµέν

η.

Μούσες

Ετυ

µ. =

µάω

ή µ

ώοµαι ή µ

ώσις

(επ

ιθυµώ

) ή ο

µού ο

ύσαι. Ο

ι

Μούσες

τώ

ρα κ

αι γε

νικά η

Μουσικ

ή ω

νοµάσθ

ηκαν

έτσι απ

’ το µ

ώσθ

αι

(έρευ

να),

απ

’ την

ανα

ζήτη

ση γ

ια τ

ην

Φιλ

οσοφ

ία κ

αι τη

ν Γ

νώση.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Χαρούλε

ς

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Μ

νηµοσύνη

Page 35: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Χορεύ

τριε

ς, Σ

ταρ, µουσικ

οί, ε

πισ

τήµονε

ς, δ

ασκάλε

ς,

καθ

ηγή

τριε

ς.

ΤΟΠ

ΟΣ

: Έ

λεγα

ν π

ως

οι Μ

ούσες

γεν

νήθ

ηκαν,

επ

ειδή ο

∆ία

ς, π

ου

γιόρτα

ζε τ

ο γ

άµο τ

ου,

ρώ

τησε

τους

καλε

σµέν

ους

του, αν

τους έ

λειπ

ε

τίπ

οτα

. Ε

κεί

νοι τό

τε τ

ου α

πάντ

ησαν

πω

ς θα έ

πρεπ

ε να

φτι

άξει

κάπ

οιε

ς

θεό

τητε

ς π

ου θ

α υ

µνούσα

ν το

ν ∆

ία µ

ε στί

χους κ

αι µουσικ

ή αντ

άξι

α τ

ων

κατο

ρθ

ωµάτω

ν και το

υ µ

εγαλε

ίου τ

ου. Η

Μνη

µοσύνη

, π

ου τ

ην

ξεγέ

λασε

ο ∆

ίας,

κοιµ

ήθηκε

µαζί

του σ

την

Πιε

ρία

(δηλα

δή τ

ην

περ

ιοχή β

όρει

α

του

Ολύ

µπ

ου,

γι'

αυτ

ό και τι

ς έλ

εγαν

"Πιε

ρίδ

ες")

, γι

α ε

ννιά

δια

δοχικ

ές

νύχτε

ς. Έ

να χ

ρόνο

µετ

ά η

γέν

νησε

εννι

άδυµ

α, κοντ

ά σ

την

κορυφ

ή τ

ου

Ολύ

µπ

ου:

εννι

ά κ

όρες

, π

ου τ

ις µ

άγε

υε

όλε

ς η µ

ουσικ

ή κ

αι η π

οίη

ση τ

ις

έδω

σε

να τ

ις α

ναθρέψ

ει η

νύµφ

η Ε

ύφ

ηµη κ

αι όρισ

ε δάσκαλό

τους

τον

Απ

όλλ

ωνα

,

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Ο

ι

Μούσες

θεω

ρούντ

αν

θεέ

ς τη

ς µουσικ

ής

και τη

ς π

οίη

σης,

που

εν χ

ορώ

υµνο

ύσαν

τον

∆ία

µε

τις

µελ

ωδικ

ές τ

ους

φω

νές. Θ

εές

της

Μνή

µης

και κατ'

επέκ

ταση ε

κεί

νες

που δ

ιασώ

ζουν

αξί

ες

και ηθικ

ές α

ρχές

και

διδ

άγµ

ατα

απ

ό τ

ο π

αρελ

θόν.

Συµβόλι

ζαν

το µ

εγαλε

ίο τ

ης

τέχνη

ς· τ

ο

ωραίο

όχι µόνο

στη

µορφ

ή, µα κ

αι στο

περ

ιεχόµεν

ο. Π

ριν

γίν

ουν

προστά

τιδες

θεέ

ς τω

ν αοιδ

ών,

τω

ν µουσι

κώ

ν και τω

ν π

οιη

τών,

φαίν

εται ότ

ι υπ

ήρξαν

θεό

τητε

ς τω

ν π

ηγώ

ν, τ

ων

ρυακιώ

ν και εν

γέν

ει

των

νερώ

ν. Α

νήκαν

δηλα

δή κ

ι αυτ

ές σ

την

οικ

ογέ

νεια

τω

ν Ν

υµφ

ών

(τω

ν

δασώ

ν και τω

ν νε

ρώ

ν). Η

µετ

αλλ

αγή

τους

απ

ό θ

εότη

τες

των

πηγώ

ν σε

θεό

τητε

ς τ

ης

ωδής

και τη

ς µουσικ

ής

ίσω

ς να

οφ

είλε

ται στη

ν αντ

ίληψη

των

αρχαίω

ν Ε

λλήν

ων

ότι

το κ

ελάρυσµα τ

ων

ρυακιώ

ν υπ

ήρξε

ο

πρώ

τος

µουσικ

ός

τόνο

ς. Π

ιστε

υότα

ν ότι

είχ

αν

µαντ

ικές

ιδιό

τητε

ς

(είτ

ε λό

γω τ

ης

υδάτι

νης

κατα

γωγή

ς το

υς

είτε

λόγω

Απ

όλλ

ωνα

).

Τις

θεω

ρούσαν

φορεί

ς µεγ

άλη

ς π

νευµατι

κότη

τας

και καλλ

ιτεχ

νικώ

ν

εµπ

νεύσεω

ν. Ή

ταν

µεγ

άλε

ς δασκάλε

ς κ

αι δίδ

αξα

ν τη

ν π

ανά

ρχαια

ελλη

νική ιστ

ορία

και τη

ν γε

νεαλο

γία τ

ων

θεώ

ν το

υ Ο

λύµπ

ου, µέσ

α

απ

ό τ

α κ

είµεν

α τ

ου Η

σιό

δου.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Είν

αι φ

ωτε

ινές

και ήπ

ιες

µορφ

ές π

ου µ

έχρι

σήµερ

α π

ροσω

ποπ

οιο

ύν

την

παρηγο

ριά

που φ

έρνε

ι

η τ

έχνη

και η η

θικ

ή σ

τη

ζωή τ

ων

ανθ

ρώ

πω

ν,

καθ

ώς κ

αι τη

ν οµορφ

ιά

που τ

ης δ

ίνει

. Α

έριν

ες

µορφ

ές µ

ε στο

χασµό

και

θεϊ

κή ο

µορφ

ιά, π

ου

κρατο

ύν

δάφ

νες

και

µουσικ

ά ό

ργα

να κ

αι

απ

αγγ

έλλο

υν ή

τραγο

υδούν

ολό

γυρα α

πό τ

ο µ

εγάλο

δάσκαλο

Απ

όλλ

ωνα

. Χ

όρευ

αν

ολό

γυρα α

πό τ

ο β

ωµό κ

αι αργό

τερα κ

άθ

οντ

αν

πάνω

σε

δάφ

νες

και τρ

αγο

υδούσαν.

Το α

ρµονι

κό τ

ους τ

ραγο

ύδι

µάγε

υε

το β

ασιλ

ιά τ

ων

θεώ

ν και τω

ν ανθ

ρώ

πω

ν, γ

έµιζ

ε µε

ευφ

ορία

τις

ψυχές

όλω

ν τω

ν θ

εών

και γο

ήτευ

ε ολ

όκλη

ρη τ

η φ

ύση η

οπ

οία

στε

κότα

ν ασάλε

υτη

κάθε

φορά π

ου ο

ι Μ

ούσες

ακούγο

νταν

απ

ό τ

ην

κορυφ

ή τ

ου Ο

λύµπ

ου, γι

α ν

α τ

ις α

φουγκ

ραστε

ί: ο

ουρανό

ς, τ

α ά

στρ

α,

η θ

άλα

σσα κ

αι τα

ποτά

µια, όλ

α σ

ιωπ

ούσαν

ευλα

βικ

ά...

Έκανα

ν π

εριπ

άτο

υς

και λο

ύζο

νταν

στι

ς π

ηγέ

ς Ιπ

ποκρήνη

, τη

ν

ωραιό

τερη π

ηγή

στη

ν κορυφ

ή τ

ου

Ελι

κώ

νος,

Καστα

λία, στ

ον

Παρνα

σσό.

ΟΙ

ΜΟΥΣΕΣ Κ

ΑΙ

ΟΙ

ΤΕΧΝΕΣ:

Η π

αράδοση α

ναφ

έρει

: ∆

ύο

Μούσες

εφ

εύραν

τη θ

εωρία

και τη

ν π

ράξη

στη

µάθ

ηση. Τ

ρει

ς Μ

ούσες

εφεύ

ραν

τους τ

ρει

ς µουσι

κούς

τόνο

υς

αδρόν,

µέσ

ον

και ισ

χνό

ν

Page 36: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

τις

τρει

ς χορδές

της

Λύρα

ς, τ

ις τ

ρει

ς π

ροσω

δίε

ς οξε

ία, βαρεί

α,

περ

ισπ

ωµέν

η κ

αι το

υς

τρει

ς χρόνο

υς

παρελ

ηλυ

θότα

, εν

εστώ

τα,

µέλ

λοντ

α τ

α τ

ρία

πρόσω

πα, το

υς

τρει

ς αριθ

µούς,

το

τρίγ

ωνο

τω

ν

αστέ

ρω

ν και άλλ

α τ

ριά

ριθ

µα.

Τέσ

σερ

ις Μ

ούσες

εφ

εύραν

τις

τέσσερ

ις δ

ιαλέ

κτο

υς:

αττ

ική, ιω

νική,

αιο

λική κ

αι δω

ρικ

ή. Π

έντε

Μούσες

τις

πέν

τε α

ισθ

ήσει

ς: ό

ραση, γε

ύση,

όσφ

ρηση, αφ

ή κ

αι ακοή. Ε

πτά

Μούσες

εφ

εύραν

τις

επτά

χορδές

της

λύρας,

τις

επ

τά Ο

υράνι

ες ζ

ώνε

ς, τ

ους

επτά

πλα

νήτε

ς και τα

επ

τά

φω

νήεν

τα τ

ου

ελλη

νικού α

λφάβητο

υ.

1.

Η Μ

ούσα Κ

λειώ

(εκ

του

: κλέ

ος =

δόξα

), α

νακάλυ

ψε

την

Ιστο

ρία

(και

την

κιθ

άρα).

Η ιστο

ρία

ονο

µαζό

ταν

Κλε

ιώ, επ

ειδή α

ναφ

έρετ

αι στ

ο Κ

λέος

(που α

νήκει

στο

υς

ήρω

ες τ

ου π

αρελ

θόντ

ος)

, π

ου µ

ας δ

ιηγο

ύντ

αι οι

συγγ

ραφ

είς

µέσ

α α

πό τ

α β

ιβλί

α. Σ

ύµφ

ωνα

µε

την

παράδοση, η Κ

λειώ

κατη

γόρησε

την

Αφ

ροδίτ

η ε

πει

δή ε

ρω

τεύθ

ηκε

τον

'Aδω

νι. Η

Αφ

ροδίτ

η

αντ

απ

έδω

σε:

Την

οδήγη

σε

στο

σπ

ίτι το

υ Π

ίερου

και τη

ν έκ

ανε

να τ

ον

ερω

τευθ

εί. Η

Κλε

ιώ µ

ε το

ν Π

ίερο γ

έννη

σε

τον

Υάκιν

θο. Μ

ε το

Μάγν

ητα

(πατέ

ρα τ

ου

Πίε

ρου)

γένν

ησε

τον

Ιάλε

µο,

τον

Υµέν

αιο

και το

Λίν

ο.

Ζω

γράφ

ιζαν

την

Κλε

ιώ δ

αφ

νοστε

φανω

µέν

η κ

αι µε

πορφ

υρό έ

νδυµα. Σ

το

δεξ

ί τη

ς χέρ

ι κρατο

ύσε

µία σ

άλπ

ιγγα

και στ

ο α

ρισ

τερό έ

να β

ιβλί

ο, π

ου

έγραφ

ε Κ

λειώ

Ιστο

ρία

. Σ

τα π

όδια

της

υπ

ήρχε

το Κ

ιβώ

τιο τ

ης

Ιστο

ρία

ς.

2. Η

Μούσα Ε

υτέρ

πη

(εκ τ

ου: ευ

+ τ

έρπ

ω, καλώ

ς τέ

ρπ

ω, ευ

χαρισ

τώ),

ανα

κάλυ

ψε

διά

φορα µ

ουσικ

ά ό

ργα

να, τα

µαθήµατα

, και τη

δια

λεκτι

κή.

Τα µ

αθ

ήµατα

τέρ

πουν

τους

ανθ

ρώ

πους,

αλλ

ά κ

αι..«

είνα

ι εύ

τερπ

εϊς

οί

λόγο

ι τω

ν π

επαιδ

ευµέν

ων»

. Η

Ευτέ

ρπ

η µ

ε το

Στρ

υµόνα

γέν

νησε

το

Ρήσσο. Τ

η ζ

ωγρ

άφ

ιζαν

δαφ

νοστε

φανω

µέν

η ν

α π

αίζ

ει α

υλό ή

να τ

ον

κρατά

. ∆

ίπλα

της

βρισ

κότα

ν όργα

να µ

ουσικ

ά κ

αι κεί

µεν

α, ο Έ

ρω

τας

και δέν

δρα µ

ε το

ν τρ

αγο

υδισ

τή Τ

έττι

γα (

τζιτ

ζίκ

ι).

3. Η

Μούσα Θ

άλεια

(εκ τ

ου:

θάλλ

ω =

ανθ

ίζω

, βλα

στα

ίνω

, ακµάζω

),

ήτα

ν Έ

φορος

της

Κω

µω

δία

ς.

Ανα

κάλυ

ψε

την

κω

µω

δία

, τη

γεω

µετ

ρία

, τη

ν αρχιτ

εκτο

νική κ

αι

τη γ

εωργί

α. Ή

ταν

προοτά

τισσα κ

αι

των

Συµπ

οσίω

ν. Έ

λεγα

ν π

ως

ο

Παλα

ίφατο

ς ήτα

ν γι

ος

της.

Τη

ζω

γράφ

ιζαν

στε

φανω

µέν

η µ

ε κισ

σό,

νέα κ

αι χαµογε

λαστή

, να

κρατά

κω

µικ

ή µ

άσκα. Ά

λλες

φορές

δαφ

νοστε

φανω

µέν

η µ

ε π

ράσιν

ο

πανω

φόρι και τη

ν επ

ιγραφ

ή Θ

άλε

ια

Κω

µω

δία

ν.

4. Η

Μούσα Μ

ελποµ

ένη

(εκ τ

ου:

µέλ

πω

= µ

ελω

δώ

+ µ

ένος)

, ήτα

ν

προστά

τισσα τ

ης

Τραγω

δία

ς, ε

πει

δή α

υτή τ

ην ε

πιν

όησε,

της

ρητο

ρικ

ής

και τη

ς µουσικ

ής

µελ

ωδία

ς (µ

ολτ

τήν)

.

Η Μ

ελπ

οµέν

η µ

ε το

ν Α

χελ

ώο, κατά

µία

παράδόση, γέ

ννησε

τις

Σει

ρήνε

ς Τ

η ζ

ωγρ

άφ

ιζαν

να φ

ορεί

µάσκα τ

ραγω

δία

ς, θ

υµω

µέν

η,

δαφ

νοστε

φανω

µέν

η µ

ε σκήπ

τρο, ρόπ

αλο

στα

χέρ

ια κ

αι τη

ν επ

ιγραφ

ή Μ

ελπ

οµέν

η

Τραγω

δία

ν.

5. Η

Μούσα Τ

ερψιχ

όρη

(εκ τ

ου:

τέρπ

ω +

χορός,

η τ

έρπ

ουσα δ

ια τ

ου

χορού,

ευχαρισ

τιότ

αν

µε

το χ

ορό

. Ί

σω

ς και απ

ό τ

η µάθηση, π

ου τ

έρπ

ει τ

ους

ακροατέ

ς), επ

ινόησε

το χ

ορό, τη

ν άρπ

α κ

αι τη

ν π

αιδ

εία. Σ

την

Page 37: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

παράδοση α

ναφ

έρετ

αι π

ως

γένν

ησε

µε

το Σ

τρυµό

νο τ

ο Ρ

ήσο κ

αι µε

τον

Άρη τ

ο Β

ίστω

να ή

ακόµη µ

ε το

ν Α

χελ

ώο τ

ις Σ

ειρήν

ες. Τ

ην

Τερ

ψιχ

όρη

ζωγρ

άφ

ιζαν

δαφ

νοστε

φανω

µέν

η κ

αι µε

προµετ

ωπ

ίδιο

να κ

ρατά

άρπ

α

και. ν

α χ

ορεύ

ει χ

αρούµεν

η, εν

ώ τ

α π

όδια

της

µόλι

ς να

ακουµπ

ούν

τη γ

η κ

αι µε

την

επιγ

ραφ

ή

Τερ

ψιχ

όρη λ

ΰραν.

6. Η

Μούσα Ε

ρατώ

(εκ

του:

έρω

ς), εί

ναι η ε

υρέτ

ρια

των

ερω

τικώ

ν π

οιη

µάτω

ν, τ

ου γ

άµου,

(και τη

ς

ποιή

σεω

ς, τ

ης

µουσι

κής κ

αι τη

ς δια

λεκτι

κής)

. Τ

ο

όνο

µα Ε

ρατώ

απ

ό τ

ο ερ

εσθ

αι και απ

ό τ

η λέ

ξη έ

ρω

ς

και ερ

αστή

ς. Τ

η ζ

ωγρ

άφ

ιζαν

καθ

ιστή

, να

φορά

ροδοστέ

φανο

(στε

φάνι

απ

ό τ

ρια

ντάφ

υλλα

), µ

ε τη

λύρα κ

αι το

τόξο

του

έρω

τος σ

τα χ

έρια

και τη

ν

επιγ

ραφ

ή «

Έρατω

Ψάλτ

ρια

ν».

7. Η

Μούσα Π

ολυµ

νία

ή Π

ολυ

άµν

ια (

εκ τ

ου:

πολύ

ς

+ ύµν

ος)

. Τ

ο ό

νοµα Π

ολυ

µνί

α α

πό τ

ο π

ολύ

ς και

ύµνο

ς, ε

πει

δή υ

µνε

ί π

ολλ

ούς α

νθρώ

πους

ή α

πό τ

ο π

ολλ

ών

και µνή

µη,

επει

δή µ

νηµονε

ύει

πολλ

ούς

στη

ν ισ

τορία

. Ή

ταν

προστά

τισσα τ

ων

θεϊ

κώ

ν ύµνω

ν αλλ

ά κ

αι τη

ς υπ

οκριτ

ικής

µίµ

ησης, τη

ς γε

ωµετ

ρία

ς, τ

ης

ιστο

ρία

ς, τ

ης γ

ραµµα

τικής

κ.ά

. Τ

η ζ

ωγρ

άφ

ιζαν

να κ

οιτ

ά π

ρος

τον

Ουρανό

µε

στε

φάνι

απ

ό δ

άφ

νη κ

αι µα

ργα

ριτ

άρια

στο

κεφ

άλι

, λε

υκό

φόρεµ

α, µε

τη λ

ύρα σ

τα χ

έρια

της

και τη

ν επ

ιγραφ

ή Π

ολυ

-µνί

ςκ

Μύθ

ους.

8. Η

Μούσα Ο

υραν

ία (

εκ τ

ου:

ουρανό

ς), ήτα

ν π

ροστά

τισσα τ

ων

Ουρανί

ων

Σω

µάτω

ν και γε

νικά τ

ης

αστρ

ονο

µία

ς π

ου α

νακάλυ

ψε.

Σύµφ

ωνα

µε

την

παράδοση µ

ε το

∆ιό

νυσο

γένν

ησε

τον

Υµέν

αιο

και µε

τον

Απ

όλλ

ωνα

το Λ

ίνο. Ζ

ωγρ

άφ

ιζαν

την

Ουρανί

α σ

τεφ

ανω

µέν

η µ

ε

αστέ

ρια

και π

ροµετ

ωπ

ίδιο

, µπ

λε φ

όρεµ

α, µπ

ροστά

της

τρίπ

οδα π

ου

επάνω

είχ

ε τη

ν ουράνι

α σ

φαίρ

α κ

αι δια

βήτη

.

9. Η

Μούσα Κ

αλλιόπ

η (ε

κ τ

ου:

καλή

+ ο

ψ=φ

ωνή

, έπ

ος=λ

όγο

ς), ήτα

ν η

ανώ

τερη κ

αι επ

ισηµότε

ρη α

πό τ

ις

άλλ

ες α

δελ

φές

της

Μούσε

ς.

Συνό

δευ

ε το

υς

βασιλ

είς

και το

υς

ανώ

τατο

υς

άρχοντ

ες γ

ια ν

α

επιβ

άλλ

ει µ

ε τα

λόγι

α τ

ης υ

ποτα

γή

και δικ

αιο

σύνη

. Η

Καλλ

ιόπ

η ή

ταν

προστά

τισσα τ

ων

ηρω

ικώ

ν

ποιη

µάτω

ν και τη

ς ρητ

ορικ

ής.

Ονο

µάστη

κε

Καλλ

ιόπ

η, επ

ειδή ε

ίχε

καλή

δπ

α =

ωραία

όψη, π

ρόσω

πο. Τ

ην

ονό

µαζα

ν και Κ

αλλ

ιέπ

ειαν,

επ

ειδή ή

ταν

ευρέτ

ρια

της

ποίη

σης.

Σύµφ

ωνα

µε

την

παράδοση η

Καλλ

ιόπ

η γ

έννη

σε

τον

Ορφ

έα,

τις

Σει

ρήνε

ς, το

ν Κυµόθεο

κ.ά

. Π

ολλ

οί ήτα

ν

και εκ

είνο

ι π

ου θ

εωρούσαν

και το

ν Ό

µηρο

ως γ

ιο τ

ης.

Ζω

γράφ

ιζαν

την

Καλλ

ιόπ

η ν

έα

και ω

ραία

, µε

άνθ

η σ

το κ

εφάλι

ή κ

ισσό, στ

ο

δεξ

ιό χ

έρι να

κρατά

δάφ

νες

και στ

ο

αρισ

τερό δ

ύο β

ιβλί

α, π

ολλ

ές φ

ορές

την

Ιλι

άδα

και τη

ν Ο

δύσσει

α.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Λατρ

εύοντ

αν

στους ∆

ελφ

ούς,

λόγω

της

στε

νής

σχέσ

ης

τους

µε

το θ

εό Α

πόλλ

ωνα

, στο

ν οπ

οίο

ανή

κε

το

µαντ

είο. Ε

κεί

η λ

ατρ

εία Α

πόλλ

ωνα

και Μ

ουσώ

ν έφ

τασε

να

συγχ

ωνε

υτε

ί εν

τελώ

ς. Σ

την

Αθήνα

τις

τιµ

ούσαν

ιδια

ίτερ

α:

µετ

αξύ

άλλ

ων,

ονό

µαζα

ν µια

κορυφ

ή κ

οντ

ά σ

την

Ακρόπ

ολη

ουσεί

ον"

προς

τιµή τ

ους

κι ο Π

λάτω

νας

είχε

χτί

σει

βω

µό σ

το ό

νοµά τ

ους

στη

ν

Ακαδηµία

του. Ο

ι Μ

ούσες

έγι

ναν

ιδια

ίτερ

α δ

ηµοφ

ιλεί

ς σ'

ολό

κλη

ρη

την

Ελλ

άδα· ίχ

νη τ

ης

λατρ

είας

τους

βρέθ

ηκαν

στη

ν Π

ελοπ

όνν

ησο, τα

νησιά

του Α

ιγαίο

υ κ

αι τη

ν Κ

ρήτ

η, όπ

ου µ

άλι

στα

λεγ

ότα

ν ότ

ι εί

χε

γίνε

ι

ο α

γώνα

ς τρ

αγο

υδιο

ύ µ

εταξύ Μ

ουσώ

ν και Σ

ειρήνω

ν. Ε

πικ

ράτη

σαν

φυσικ

ά ο

ι π

ρώ

τες, π

ου

τιµώ

ρησαν

τις φ

αντ

ασµέν

ες Σ

ειρήνε

ς,

κόβοντ

ας

τα φ

τερά τ

ους·

εκεί

νες

έπεσ

αν

στη

θάλα

σσα

Page 38: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

και π

νίγη

καν.

Ακόµη τ

ις τ

ιµούσαν

και σε

πολλ

ές π

όλε

ις τ

ης

Μεγ

άλη

ς

Ελλ

άδας

(ελλ

ηνικ

ές α

ποικ

ίες

της

Κάτω

Ιτα

λίας

και Σ

ικελ

ίας)

, εν

ώ σ

την

Αλε

ξάνδ

ρει

α τ

ης

Αιγ

ύπ

του ε

ίχε

ιδρυθ

εί σ

τα χ

ρόνι

α µ

ετά τ

ο θ

άνα

το τ

ου

Μ. Α

λεξά

νδρου τ

ο "

Μουσεί

ο",

ένα

φηµισ

µέν

ο ε

κπ

αιδ

ευτι

κό ίδρυµα, µε

διε

υθ

υντ

ή το

υ το

ν αρχιε

ρέα

στη

ν υπ

ηρεσ

ία τ

ων

Μουσώ

ν.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ό

ταν

γενν

ήθ

ηκαν

οι Μ

ούσες

και µαζί το

υς

η

ποίη

ση κ

αι η µ

ουσικ

ή, κάπ

οιο

ι θ

νητο

ί γο

ητε

ύθ

ηκαν

τόσο π

ολύ

, π

ου

συνε

χώ

ς τρ

αγο

υδούσαν

ξεχνο

ύσαν

να φ

άνε

και να

πιο

ύνε

κι έτ

σι

πέθ

αιν

αν

σιγά

σιγ

ά, χω

ρίς

να υ

ποφ

έρουν.

Απ

' αυτο

ύς

κατά

γοντ

αι τα

τζιτ

ζίκια

, π

ου ε

ίναι π

ροστα

τευόµεν

α τ

ων

Μου

σώ

ν και π

ου σ

υνεχ

ώς

τραγο

υδούν

ξεχ

νώντ

ας

πεί

να,

δίψ

α κ

αι κούραση, µέχ

ρι να

πεθ

άνο

υν.

Τότε

πηγα

ίνουν

στις

Μούσες

και το

υς

λένε

τα

ονό

µατα

τω

ν π

ιστώ

ν το

υς

οπ

αδώ

ν, π

ου ε

ίδαν

στη

Γη κ

ατά

το σ

ύντο

µο π

έρασµά τ

ους.

Η λ

ατρ

εία τ

ων

Μουσώ

ν ξε

κίν

ησε

απ

ό τ

ην

Πιε

ρία

, δηλ

αδή τ

ην

περ

ιοχή σ

την

οπ

οία

γεν

νήθ

ηκαν,

γι'

αυτ

ό κ

αι τι

ς έλ

εγαν

"Πιε

ρίδ

ες".

Έλε

γαν

πω

ς ο Π

ίερος,

βασιλ

ιάς

της

Μακεδ

ονί

ας

σύµφ

ωνα

µε

τη µ

υθ

ολο

γία, έφ

ερε

απ

ό κ

ει τ

η λα

τρεί

α τ

ους

στη Β

οιω

τία. Ο

Πίε

ρος,

µάλι

στα, απ

έκτη

σε

εννι

ά κ

όρες

, στι

ς οπ

οίε

ς έδ

ωσε

το ό

νοµα τ

ων

Μουσώ

ν, Π

ιερίδ

ες. Ή

ταν

όµω

ς τ

όσο α

λαζον

ικές

, ώ

στε

προκάλε

σαν

τις

Μούσες

να π

αραβγο

ύν

µαζί

τους

στο

τραγο

ύδι. Ο

ι Μ

ούσες

τις

νίκ

ησαν,

όπ

ως

ήτα

ν φ

υσικ

ό, και γι

α ν

α τ

ις τ

ιµω

ρήσουν,

τις

µετ

αµόρφ

ωσαν

σε

φλύ

αρες

κίσ

σες

. Ό

ταν

αυτ

ές τ

ραγο

υδούσαν,

σκοτε

ίνια

ζε κ

αι κανε

ίς δ

εν

τις

άκουγε

. Σ

τη Β

οιω

τία, λο

ιπόν,

οι Μ

ούσες

κατο

ικούσαν

στο

βουνό

Ελι

κώ

νας,

που έ

γινε

και το

κέν

τρο τ

ης

λατρ

είας

τους. Γ

ι' α

υτό

άλλ

ωστε

και τι

ς ονό

µαζα

ν "Ε

λικω

νιάδες

".

Ο α

οιδ

ός Θ

άµυρης

απ

ό τ

η Θ

ράκη, καυχήθ

ηκε

πω

ς θα µ

πορούσε

να

νικήσει

τις

Μούσες

στο

τραγο

ύδι. Ε

κεί

νες,

τότε

, το

ν τύ

φλω

σαν

και

του

στέ

ρησαν

την

ικανό

τητα

να γ

ράφ

ει σ

τίχους

και να

παίζ

ει λ

ύρα.

Στη

ν Ο

δύσσει

α, ο

φηµισ

µένο

ς τρ

αγο

υδισ

τής

των

Φαιά

κω

ν ∆

ηµόδοκος

ήτα

ν ο α

γαπ

ηµέν

ος

της

Μούσας, π

ου τ

ου

έδω

σε,

όµω

ς, µ

αζί

µε

την

τέχνη

να γ

ράφ

ει υ

πέρ

οχα τ

ραγο

ύδια

κι έν

α ο

λέθ

ριο

δώ

ρο:

του

στέ

ρησε

το φ

ως

των

µατι

ών

του.

Είν

αι γν

ωστέ

ς δυο κ

ύριε

ς οµάδες

Μουσώ

ν:

οι "Π

ιερίδ

ες"

µούσες

που π

ροέρ

χοντ

αν

απ

ό τ

ην

Πιε

ρία

και

σχετ

ίζοντ

αν

µε

το µ

ύθ

ο τ

ου

Ορφ

έα κ

αι µε

τη λ

ατρ

εία τ

ου ∆

ιόνυ

σου

στη

Θράκη.

οι "Ε

λικω

νίδες

" Μ

ούσες

που κ

ατο

ικούσαν

στο

ν Ε

λικώ

να τ

ης

Βοιω

τίας

απ

ό ό

που κ

ατέ

βαιν

αν

και τρ

αγο

υδούσαν

στο

υς

ανθ

ρώ

πους. Α

υτέ

ς

βρίσ

κοντ

αν

σε

στεν

ή σ

χέσ

η µ

ε το

ν Α

πόλλ

ωνα

.

Σύµφ

ωνα

µε

την

Θεο

γονί

α τ

ου

Ησιό

δου, ήτ

αν

θυγα

τέρες

του

∆ία

και

της

Μνη

µοσύνη

ς.

Άλλ

οι τι

ς θ

εωρούσαν

κόρες

του

Ουρανο

ύ και τη

ς Γ

ης.

Ο ό

ρος

µούσα χ

ρησιµ

οπ

οιε

ίται συ

χνά

σήµερ

α γ

ια ν

α δ

είξε

ι ότι

κάπ

οια

γυνα

ίκα ε

µπ

νέει

ένα

ν επ

ιτυχηµέν

ο ά

νδρα.

Page 39: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΟΝΟΜ

Α:

ΧΑ

ΡΙΤ

ΕΣ

Αγλ

αΐα

, Ε

υφ

ροσύνη

, Θ

άλε

ια

αλλ

ά κ

αι Α

υξώ

, η

Χάρις

, η

Ηγε

µόνη

, η Φ

αέν

α κ

αι η

Πασιθ

έα.

"Χάρις

" σήµαιν

ε, π

ρώ

τα π

ρώ

τα,

χαρά· τη

χαρά π

ου ε

κπ

έµπ

ει

κανε

ίς, ότ

αν

τον

χαρακτη

ρίζ

ουν

ευγε

νικά

συνα

ισθ

ήµατα

, µα κ

αι τη

χαρά

και τη

ν τέ

ρψη π

ου π

ροκαλε

ί

στο

υς

γύρω

του

. Η

άρις

"

ήτα

ν ακόµη σ

υνώ

νυµο

της

ίδια

ς

της χ

άρης

και τη

ς

ερασµιό

τητα

ς, κ

αθ

ώς

και τη

ς

ευερ

γεσία

ς και τη

ς

ευγν

ωµοσύνη

ς.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς ή ∆

ιόνυ

σος

ή Ο

υρανό

ς.

ΜΗΤΕΡΑ

: Ε

υρυνό

µη ή

Αφ

ροδίτ

η ή

η Ν

αϊά

δα Α

ίγλη

.

ΤΟΠ

ΟΣ

:

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Αρω

µατο

ποιο

ί, χ

ορεύ

τριε

ς.

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Ή

ταν

οι θ

εές

της

γοητ

είας,

της

οµορ

φιά

ς, τ

ης

φύσης,

της

ανθ

ρώ

πιν

ης

δηµιο

υργι

κότ

ητας

και τη

ς γο

νιµότ

ητας.

Αγα

πούσαν

πολύ

την

οµορφ

ιά κ

αι

έδω

σαν

στο

υς

ανθ

ρώ

πους τ

α τ

αλέ

ντα γ

ια τ

έχνη

,

στε

νά σ

υνδ

εδεµ

ένες

µε

τις

Μούσες

. Ο

ι Χ

άριτ

ες σ

υνδ

έοντ

αν

και µε

τον

κάτω

κόσµο κ

αι τα

Ελε

υσί

νια Μ

υστ

ήρια

. Σ

την

αρχαιό

τητα

συµβόλι

ζαν

ό,τ

ι π

ιο ε

υγε

νικό, όµορφ

ο κ

αι αγν

ό υ

πήρξε

ποτέ

στη

Γη. Ή

ταν

φίλ

ες

της

µουσικ

ής,

τω

ν ασµάτω

ν, τ

ης

ποίη

σης,

του χ

ορού κ

αι τη

ς

ρητο

ρικ

ής

και τι

ς βρίσ

κουµε

πολύ

συχνά

µαζί

µε

τις

Μούσες

. Ό

λα τ

α

καλά

τω

ν θ

νητώ

ν, ό

λα τ

ους

τα π

ροτε

ρήµατα

κι ό,

τι α

γαθ

ό

απ

ολά

µβανα

ν, ο

φεί

λοντ

αν

στις

Χάριτ

ες:

η οµορφ

ιά, η

σοφ

ία, η

δόξα

αλλ

ά κ

αι η

δια

σκέδ

αση, η

ευχαρίσ

τηση, η χ

αρά κ

αι η ε

υτυχία

, ήτ

αν

δικ

ό τ

ους

έργο

. Π

άνω

απ

' όλα

όµω

ς ήτα

ν οι θεέ

ς τη

ς σω

µατι

κής

χάρης

και τη

ς οµορφ

ιάς

που µ

αγε

ύει

. Ή

ταν

αυτ

ές π

ου π

ροίκ

ιζαν

τους

ανθ

ρώ

πους µ

ε θέλ

γητρ

α· µε

τα χ

αρίσ

µατα

, δηλα

δή,

που ω

θούν

τους

ανθ

ρώ

πους σ

τον

έρω

τα κ

αι στη

ν ηδονή

, µε

την

πιο

ευγε

νική κ

αι σεµ

νή

διά

στα

ση π

ου

µπ

ορούν

αυτέ

ς οι έν

νοιε

ς να

πάρουν.

Μ'

αυτό

ν το

ν

τρόπ

ο η

ανθ

ρώ

πιν

η ζ

ωή α

ποκτά

νόηµα κ

αι ουσί

α.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήτα

ν το

ιδανι

κό τ

ης

σεµ

νότη

τας,

της

άψογη

ς

συµπ

εριφ

οράς

και τη

ς ευ

προσηγο

ρία

ς. Τ

α µ

αλλ

ιά, το

πρόσω

πο, τα

χέρ

ια τ

ους

είχαν

λαµπ

ερή ο

µορφ

ιά κ

αι η σ

υµπ

εριφ

ορά τ

ους

ήτα

ν

αξι

αγά

πητη

. Μ

πορούν

να π

αροµοια

στο

ύν µ

ε µι

α "

Τριπ

λή Α

φροδίτ

η":

ο

"Αφ

ροδισ

ιακός"

τους

χαρακτή

ρας ε

ίναι εν

τελώ

ς φ

ανε

ρός

και

διά

χυτο

ς. Ά

λλω

στε

, η Α

φροδίτ

η ή

ταν

η θ

εά µ

ε τη

ν οπ

οία

κυρίω

ς

σχετ

ίζοντ

αι στη

µυθολο

γία, καθώ

ς π

ρόκει

ται γι

α τ

η θ

εά τ

ης ο

µορφ

ιάς

και το

υ έρ

ωτα

. Ο

αφ

ροδισ

ιακός χ

αρακτή

ρας

των

Χαρίτ

ων

προβάλλ

εται έν

τονα

και µέσ

α α

πό τ

ην

τέχνη

τους

να

Page 40: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

κατα

σκευ

άζουν

αρω

µατι

κά λ

άδια

, µε

τα ο

ποία

έκανα

ν το

δέρ

µα ν

α

ευω

διά

ζει κι εν

ίσχυαν,

έτσ

ι, τ

ην

ερω

τική ε

πιθ

υµία

. Ο

ι ίδ

ιες

ήτα

ν

φηµισ

µέν

ες α

ρω

µατο

ποιο

ί.

Τη ζ

ωή τ

ους

την

περ

νούσ

αν

κυρίω

ς σε

γιορτέ

ς και ήτ

αν

απ

αραίτ

ητες

στα

συµ

πόσια

τω

ν θ

εών.

Χω

ρίς

αυτέ

ς οι κάτο

ικοι το

υ Ο

λύµπ

ου ο

ύτε

γλεν

τούσαν,

ούτ

ε χόρευ

αν.

Κάθ

οντ

αν

συνή

θω

ς δίπ

λα σ

τον

Απ

όλλ

ωνα

και δοξολο

γούσαν

τον

∆ία

, οµ

ορφ

αίν

οντ

ας τ

ις σ

υγκ

εντρ

ώσει

ς µε

την

παρουσία

και τι

ς µελ

ωδικ

ές φ

ωνέ

ς το

υς.

Ήτα

ν, ε

πίσ

ης,

µέλ

η τ

ης

χορευ

τικής

οµάδας

του Ο

λύµπ

ου.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Τόπ

οι λα

τρεί

ας

αφ

ιερω

µέν

οι στι

ς

Χάριτ

ες υ

πήρχαν

σε

πάρα π

ολλ

ά µ

έρη

της

Ελλ

άδας

- στη

ν Α

θήνα

,

µάλι

στα, υπ

ήρχε

ναός

τους

στην

Ακρόπ

ολη

και

αγά

λµατά

τους

στη

µέν

α

σε

πολύ

κεν

τρικ

ά σ

ηµεί

α.

Το α

ρχαιό

τερο ιερ

ό το

υς

βρισ

κότα

ν στ

ον

Ορχοµεν

ό τ

ης

Βοιω

τίας.

Εκεί

υπ

ήρχαν

τρει

ς ακατέ

ργα

στε

ς π

έτρες

, π

ου έ

λεγα

ν ότι

είχ

αν

πέσ

ει α

πό

τον

Ουρανό

. Α

υτές

τις

θεω

ρούσαν

προσω

ποπ

οίη

ση τ

ων

τριώ

ν Χ

αρίτ

ων

και σ'

αυτέ

ς έ

κανα

ν π

ροσφ

ορές

· π

ολύ

αργό

τερα τ

ους α

φιέ

ρω

σαν

αγά

λµατα

. Η

λατρ

εία α

υτώ

ν τω

ν "ο

υρανο

κατέ

βατω

ν" λ

ίθω

ν φ

ανε

ρώ

νει

ότι

υπ

ήρχε

η ά

ποψη τ

ης

κατα

γωγή

ς τω

ν Χ

αρίτ

ων

απ

ό τ

ον Ο

υρανό

, π

ου

πολλ

οί θ

εωρούσαν

ότι

ήτα

ν π

ατέ

ρας τ

ους.

Αυτ

ό ε

νισχύετ

αι απ

ό τ

ο

γεγο

νός

ότι σε

πολλ

ά ά

λλα µ

έρη τ

α ο

νόµατα

κι η λ

ατρ

εία τ

ους

σχετ

ίζοντ

αι και µε

τη Σ

ελήνη

.

Στη

Βοιω

τία τ

ελούντ

αν

γιορτέ

ς π

ρος

τιµή τ

ους,

που ο

νοµάζοντ

αν

"Χαρίτ

εια"

και π

ου ή

ταν

µουσικ

οί και π

οιη

τικοί αγώ

νες.

Τη ν

ύχτα

οι

πισ

τοί χόρευ

αν

κι έπ

ειτα

πρόσφ

εραν

γλυκίσ

µατα

απ

ό α

λεύρι και µέλ

ι. Ο

ι

γιορτέ

ς αυτέ

ς θ

ύµιζ

αν

πραγµ

ατι

κά "

µυστ

ήρια

" και οι Χ

άριτ

ες

λατρ

εύον

ταν

εκεί

ως

θεό

τητε

ς τ

ης φ

ύσης,

οι οπ

οίε

ς π

ρόσφ

εραν

γονι

µότ

ητα

στο

φυτ

ικό κ

όσµο.

Ο π

οτα

µός

Κηφ

ισός κ

οντ

ά σ

τους

∆ελ

φούς

ήταν

ιερός γ

ι αυτ

ές.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Ο

ι Χ

άριτ

ες ε

ίχαν

σχέσ

εις

µε

πολλ

ούς

άλλ

ους

θεο

ύς,

που

ήτα

ν π

άντ

οτε

αγα

θές

και καµιά

έριδ

α δ

εν τ

ις δ

ιατά

ρασσε

ποτέ

: µε

τον

∆ιό

νυσο, τη

∆ήµητ

ρα, το

ν Ε

ρµή, το

ν Ή

φαισ

το, τη

ν

Αθηνά

· συνο

δεύ

ουν

επίσ

ης

συχνά

τον

∆ία

και τη

ν Ή

ρα. Ό

ταν

ο

Απ

όλλ

ωνα

ς άρχισ

ε να

κρούει

τη λ

ύρα τ

ου, π

ριν

καλά

καλά

γεν

νηθ

εί,

οι Χ

άριτ

ες έ

στη

σαν

χορό

µαζί

µε

άλλ

ες θ

εές. Κ

ι ότα

ν η

Άρτε

µη

µπ

ήκε

µέσ

α σ

το ν

αό

του α

δερ

φού τ

ης,

στο

υς ∆

ελφ

ούς,

εκεί

νες

άρχισ

αν

να

υµνο

ύν µ

αζί

της

τη Λ

ητώ

, τη

µητ

έρα τ

ους,

παρέα

µε

τις

Μούσες

. Ο

Όλυ

µπ

ος

χω

ρίς

αυτέ

ς δε

θα ε

ίχε

καµιά

χάρη κ

αι στ

α

συµπ

όσια

πάντ

α η

πρώ

τη κ

ούπ

α ή

ταν

αφ

ιερω

µέν

η σ

' αυτέ

ς, σ

το ∆

ιόνυ

σο κ

αι

στι

ς Ώ

ρες

.

Υπ

ήρχε

ασάφ

εια σ

χετ

ικά µ

ε το

πόσες

ήτα

ν

και π

ώς

ονο

µάζο

νταν,

καθ

ώς

και π

ολλ

ές

δια

φορετ

ικές

εκδοχές

απ

ό τ

όπ

ο σ

ε τό

πο.

Σε

παλα

ιότε

ρες

επ

οχές

ήτα

ν µί

α ή

δύο

και ήτα

ν γν

ωστέ

ς ω

ς σ

ύζυ

γοι µεγ

άλω

ν

θεώ

ν ή ω

ς θεό

τητε

ς στη

ν υπ

ηρεσ

ία τ

ης

Αφ

ροδίτ

ης. Π

ρώ

τος

ο

Όµηρος

ανα

φέρ

ει τ

η Χ

άρη

, π

ου ή

ταν

σύζυ

γος

του

Ήφ

αισ

του. Α

κόµη

διη

γείτ

αι ότι

µία

απ

ό τ

ις Χ

άριτ

ες τ

ην

παντ

ρεύ

τηκε

ο Ύ

πνο

ς· το

υ τη

ν

είχε

υπ

οσχεθ

εί η

Ήρα, ω

ς αντ

άλλ

αγµ

α γ

ια ν

α κ

οιµ

ίσει

εκεί

νος

κρυφ

ά

τον

∆ία

και να

µπ

ορέσ

ουν

οι θ

εοί να

ανα

µιχ

θούν

στο

ν π

όλε

µο

της

Τροία

ς. Α

ργό

τερα ο

ι Χ

άριτ

ες ε

πικ

ράτη

σε

να θ

εωρούντ

αι ω

ς τρ

εις

αχώ

ρισ

τες

αδερ

φές

, κόρες

του

∆ία

και τη

ς Ε

υρυν

όµης,

µε

τα ο

νόµατα

Αγλ

αΐα

, Ε

υφ

ροσύνη

και Θ

άλε

ια.

Page 41: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΟΝΟΜ

Α:

ΩΡΕ

Σ

Θαλλ

ώ, Α

υξώ

, Κ

αρπ

ώ,

Ευνο

µία

, ∆

ίκη, Ε

ιρήνη

.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Θ

έµιδ

α

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Ωρολο

γοπ

οιο

ί

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Α

ρχικ

ά ή

ταν

προσω

ποπ

οίη

ση κ

άπ

οιο

υ φ

υσικ

ού

φαιν

οµέν

ου,

και το

υ χ

ρόνο

υ ό

µω

ς ε

µφ

ανί

στηκαν

ως

προστά

τιδες

της

αυξήσεω

ς και τη

ς ευ

ηµερ

ίας

µε

τα ο

νόµατα

Θαλλ

ώ, Α

υξώ

και Κ

αρπ

ώ,

δηλα

δή ω

ς π

ροσω

ποπ

οίη

ση τ

ης

φύσεω

ς κατά

την

άνο

ιξη, το

καλο

καίρ

ι,

το φ

θιν

όπ

ωρο κ

αι το

χει

µώ

να. Ε

κφ

ράζουν

την

ιδέα

ν τη

ς αρµονί

ας

και

της

τάξη

ς στη

ν φ

ύση. Α

κόµη δ

ε ω

ς ∆

ίκη κ

αι Ε

ιρήν

η κ

αι τέ

λος

µε

συµβολι

κό ή

αλλ

ηγο

ρικ

ό χ

αρακτή

ρα, κατέ

ληξα

ν ω

ς υπ

οδια

ιρέσ

εις

του

χρόνο

υ. Φ

ύλα

κες

τω

ν Π

υλώ

ν το

υ Ο

υρανο

ύ το

υς

οπ

οίο

υς

έκλε

ιναν

ή

άνο

ιγαν.

Τοπ

οθ

ετούσαν

µπ

ροστά

απ

ό τ

ον

Όλυ

µπ

ο σ

ύνν

εφα ή

τα

αφ

αιρ

ούσαν.

Ήτα

ν δηλα

δή έ

φοροι το

υ καιρ

ού.

Αργό

τερα ε

ίχαν

αλλ

ηγο

ρικ

ό κ

αι συµβολι

κό χ

αρακτή

ρα, ω

ς θ

εότη

τες

του

καιρ

ού. Σ

τηνΑ

θήνα

, ήτ

αν

τρει

ς, η

Θαλλ

ώ, η

Αυξώ

και η Κ

αρπ

ώ. Ο

ι

Αλε

ξανδ

ριν

οί τι

ς ήθελ

αν

δώ

δεκ

α, δηλα

δή ό

σες

οι ώ

ρες

της

ηµέρ

ας

και

της

νύκτα

ς, θ

εωρούντ

αν

ως

θυγα

τέρας

του

Χρόνο

υ κ

αι τη

ς Γ

αία

ς. Ο

ι

Ρω

µαίο

ι τι

ς ήθ

ελαν

τέσσε

ρις

και θ

εωρούντ

αν

θυγα

τέρας

του

Ηλί

ου

και

της

Σελ

ήνης.

Θεό

τητε

ς τη

ς φ

ύσης

και τη

ς ηθ

ικής

τάξη

ς, π

ου α

χώ

ρισ

τες

δω

ρίζ

ουν

στο

υς

ανθ

ρώ

πους

τα α

γαθ

ά τ

ης

δικ

αιο

σύνη

ς, τ

ης

ισονο

µία

ς και τη

ς ει

ρηνι

κής ζ

ωής.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήτα

ν ω

ραίε

ς π

αρθ

ένοι

στο

λισµέν

ες µ

ε άνθ

η κ

αι καρπ

ούς.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Η λ

ατρ

εία τ

ους

ήταν

αρχαιό

τατη

, σε

πολλ

ά µ

έρη τ

ης

Ελλ

άδας

και

ιδια

ίτερ

α σ

την

Κόριν

θο, εν

ώ σ

την

Αθήνα

είν

αι

γνω

στή

η γ

ιορτή

τω

ν εσ

οδει

ών

«Ω

ραία

», κατά

την

οπ

οία

το π

λήθ

ος

περ

ιέφ

ερε

τις

ειρεσ

ιώνε

ς, κ

λάδο

υς

ελιά

ς,

τυλι

γµέν

ους

µε

µαλλ

ί, α

π’ ό

που κ

ρεµ

ούσαν

καρπ

ούς

που π

ροσφ

έρανε

στι

ς Ώ

ρες

. Σ

την

πόλη

της

Παλλ

άδας,

επ

ίσης π

ροσφ

έρανε

στι

ς Ώ

ρες

το π

ρω

τόλε

ια τ

ης

σοδει

άς

των

καρπ

ών

κι ότα

ν το

υς

πρόσφ

εραν

θυσία

,

το κ

ρέα

ς δεν

ψήνο

νταν,

αλλ

ά β

ράζο

νταν.

Υπ

ήρχαν

ειδικ

οί γι

α τ

ις

Ώρας ν

αοί και βω

µοί. Α

γάλµ

ατά

του

ς στ

όλι

ζαν

την

αρχαία

Ολυ

µπ

ία

και το

υς

ναούς

δια

φόρω

ν π

όλε

ων.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Α

υτές

στό

λισαν

την

Πανδ

ώρα κ

αι υπ

οδέχ

θηκαν

την

Αφ

ροδίτ

η σ

την

Κύπ

ρο. Ή

ταν

η συνο

δεί

α τ

ου ∆

ιονύ

σου κ

αι τη

ς

Περ

σεφ

όνη

ς ότα

ν επ

ανέ

ρχετ

αι στ

ο φ

ως

απ

ό τ

ον

Άδη.

Page 42: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΟΝΟΜ

Α:

ΜΟ

ΙΡΕ

Σ

Η λ

έξη "

µοίρ

α"

παράγε

ται

απ

ό τ

ο ρ

ήµα "

µοιρ

άζω

", κ

αι

αντ

ικατο

πτρ

ίζει

την

αντ

ίληψη τ

ων

αρχαίω

ν

ελλή

νων

σχετ

ικά µ

ε το

τυχαίο

και το

ασήµαντ

ο

τόσο τ

ης

ανθ

ρώ

πιν

ης

ζωής,

όσο κ

αι τη

ς ευ

τυχία

ς ή

δυστυ

χία

ς το

υ κ

άθε

ανθ

ρώ

που κ

ατά

τη δ

ιάρκει

ά

της.

Ήτα

ν η

Κλω

θώ

, η Λ

άχεσ

η

και η Ά

τροπ

ος.

Η Κ

λωθ

ώ α

πό τ

ο κ

λώθ

ω =

επω

άζω

, π

ερισ

τρέφ

οµαι,

άρα ε

ίµαι υπ

εύθυνο

ς γι

α τ

ο

ό,τ

ι µου

συµ

βεί

...

Η Λ

άχεσ

ις, π

ου σ

ηµα

ίνει

ότι

θα έ

χω

ό,τ

ι µου έ

δω

σε

(ό,τ

ι µου

έλαχε

δηλα

δή)

και δεν

είµ

αι υπ

εύθ

υνο

ς γι

'αυτό

. Η

τρίτ

η κ

υρία

είν

αι η

Άτρ

οπ

ος, π

ου σ

ηµαίν

ει α

υτή

που "

εξασφ

αλί

ζει"

το α

ναπ

όφ

ευκτο

, εκ

είνο

δηλα

δή π

ου δ

εν µ

πορεί

να α

ν-ατρ

απ

εί, το

µη α

ναστ

ρέψ

ιµο κ

αι ού

τε γ

ι'

αυτό

είν

αι κάπ

οιο

ς υπ

εύθ

υνο

ς, αφ

ού β

άσει

της

ιδιό

τητό

ς τη

ς η

τρίτ

η

κυρία

η Ά

τροπ

ος,

δίν

ει σ

τον

άνθ

ρω

πο "

κάτι

" ,µ

άλλ

ον

κακό, π

ου

δεν

µπ

ορεί

να τ

ο απ

οφ

ύγε

ι..

Ο Π

λάτω

νας

στους δ

ιαλό

γους

του, ανα

φέρ

ει τ

ις Μ

οίρ

ες ω

ς κόρες

της

Ανά

γκης

και ανα

φέρ

ει τ

ην

Άτρ

οπ

ο κ

αι ω

ς Α

δράστε

ια, διό

τι κ

ανέ

νας

δεν

µπ

ορεί

να α

ποδράσει

απ

ό ό

σα ε

κεί

νη ο

ρίζ

ει.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς

ΜΗΤΕΡΑ

: Θ

έµιδ

α ή

Νύχτα

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Χαρτο

ρίχ

τρες

,

µάντ

ισσες

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Κ

λώθ

ουν

τα ν

ήµατα

της

ζωής τ

ων

ανθ

ρώ

πω

ν. Η

Κλω

θώ

, έγ

νεθε

το ν

ήµα τ

ης

ζωής,

η

Λάχεσ

η, µοίρ

αζε

του

ς κλή

ρους

µε

το τ

ι ήτ

αν

γραφ

τό ν

α λ

άχει

στο

ν

καθέν

α, εν

ώ η

Άτρ

οπ

ος έ

κοβε

το ν

ήµα τ

ης

ζωής.

Επ

ιβλέ

πουν

παραβάσει

ς θ

εών

και ανθ

ρώ

πω

ν και δε

στα

µατο

ύν τ

ο φ

οβερ

ό τ

ους

µέν

ος, π

ριν

επ

ιβάλλ

ουν

τιµ

ωρία

αυστ

ηρή σ

’ όπ

οιο

ν δια

πράξε

ι σφ

άλµ

α.

Η δ

ιάρκει

α ζ

ωής,

ο τ

ρόπ

ος ζ

ωής,

ακόµα κ

αι η ώ

ρα τ

ου θ

ανά

του,

καθ

ορίζ

οντ

αν

απ

ό τ

ις α

µείλ

ικτε

ς Μ

οίρ

ες. Ό

,τι καλό

ή κ

ακό, τύ

χη ή

ατυ

χία

, π

ίστε

υαν

ότι

ήτα

ν καθορισ

µέν

α α

π’ α

υτές

. Η

Κλω

θώ

επιβ

λέπ

ει τ

ην

γονι

µότη

τα, τη

ν ανα

παραγω

γή

Η Λ

άχεσ

ις έ

χει

ορισ

τεί να

εξα

σφ

αλί

ζει

την

τροφ

ή

Η Ά

τροπ

ος

φέρ

εται όπ

ως

ορίζ

ει τ

ο ύ

ψισ

το

ον,

κατά

το

απ

αραίτ

ητο

ν το

υ Θ

εού, το

οπ

οίο

εφόσον

ορίζ

εται απ

ό α

νώτε

ρη δ

ύναµη,

είν

αι

αδυσώ

πητο

, άκαµπ

το κ

αι ανα

πόφ

ευκτο

.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Ο ά

νθρω

ποι

προσπ

αθ

ούν

συνε

χώ

ς να

τις

καλο

πιά

σουν,

αν

και ήξερ

αν

πω

ς ότα

ν όριζ

αν

κάτι

, ήτ

αν

αµεί

λικτε

ς και αµετ

ανό

ητε

ς. Α

κόµη κ

αι

σήµερ

α σ

ε π

ολλ

ά µ

έρη, οι άνθ

ρω

ποι

πισ

τεύουν

πω

ς τη

ν Τ

ρίτ

η µ

έρα α

πό τ

ην γ

έννη

ση

ενός

παιδ

ιού, το

επισ

κέπ

τοντ

αι οι Μ

οίρ

ες, γι

α ν

α ο

ρίσ

ουν

το µ

έλλο

ν το

υ.

Πλο

υσιο

πάροχα τ

ραπ

έζια

στρ

ώνο

νται γι

α χ

άρη τ

ους

και

Page 43: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

αφ

ήνο

υν

γι'

αυτέ

ς κυρίω

ς γλ

υκίσ

µατα

, γι

α ν

α τ

ις κ

αλο

πιά

σουν

και να

είνα

ι γλ

υκιά

η ζ

ωή τ

ου ν

έου π

αιδ

ιού. Ο

ι µερ

ίδες

για

τις

Μοίρ

ες, π

ρέπ

ει

να ε

ίναι ίσ

ες, ώ

στε

να µ

ην θ

υµώ

σουν.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Τρει

ς γ

υναικ

είες

µορφ

ές π

ου κ

λώθ

ουν.

Η Κ

λωθ

ώ έ

γνεθ

ε το

νήµα

της

ζω

ής

και

το ξ

ετύλι

γε σ

ιγά σ

ιγά.

Η Λ

άχεσ

ις π

αρουσιά

ζετα

ι να

κρατά

αδράχτι

, τη

ν άτρ

ακτο

,

και τυ

λίγε

ι σιγ

ά σ

ιγά τ

ο ν

ήµα

που ξ

ετύλι

γε η

Κλω

θώ

.

Επ

ίσης

είνα

ι εκ

είνη

που

τραβούσε

τους

κλή

ρους

και

τους

µοίρ

αζε,

καθ

ορίζ

οντ

ας

το γ

ραφ

τό, τη

ν ει

µαρµέν

η τ

ου κ

άθ

ε ανθ

ρώ

που, εν

ώ η

Άτρ

οπ

ος

έκοβε

απ

ρόσµεν

α κ

αι απ

ότο

µα τ

ο ν

ήµα τ

ης ζ

ωής,

µε

το ψ

αλί

δι τη

ς.

Σε

άλλ

ες α

ναφ

ορές

η Κ

λωθ

ώ ε

ίναι εκ

είνη

που κ

ρατά

την

ηλα

κάτη

(ρόκα)

και το

αδράχτι

, η Λ

άχεσ

ις κ

ρατά

ζυγα

ριά

και

ζυγί

ζει τη

ν ζω

ή ώ

στε

να β

ρίσ

κετ

αι π

άντ

α

σε

ισορροπ

ία, και η

Άτρ

οπ

ος

είνα

ι εκ

είνη

που π

άντ

α έ

χει

το

θλι

βερ

ό κ

αθ

ήκον

να

αφ

αιρ

εί α

πότο

µα

την

ζω

ή.

Σύµφ

ωνα

µε

µια π

αραλλ

αγή

του

µύθ

ου, οι

Μοίρ

ες κ

άθ

οντ

αι π

άνω

σε

πλά

στι

γγα.

Η π

λάστι

γγα ζ

ύγι

ζε

την

ζω

ή κ

αι σε

όπ

οιο

ν

και όπ

ου έ

γερνε

, οι Μ

οίρ

ες

καθ

όριζ

αν

ανά

λογα

και το

µέλ

λον

του.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Η

Άτρ

οπ

ος

γίνε

ται αντ

ιληπ

τή µ

όνο

µε

τη δ

ιάνο

ια κ

αι όχι µε

τις

αισ

θήσει

ς, δ

ιότι

είν

αι

αµετ

άθ

ετη (

ακίν

ητη

).

Η Κ

λωθ

ώ γ

ίνετ

αι αντ

ιληπ

τή µ

ε τι

ς αισ

θήσει

ς.

Η Λ

άχεσ

ις ε

νυπ

άρχει

στη

ν φ

αντ

ασία

, εί

ναι η

θεό

τητα

που ο

καθέν

ας

µπ

ορεί

να σ

τοχαστε

ί,

και να

περ

ιµέν

ει κ

άτι

απ

ό α

υτή.

Ακόµη κ

αι στη

ν π

ρώ

τη γ

ιορτή

τω

ν Ο

λυµπ

ίων

παραβρέθ

ηκαν

οι Μ

οίρ

ες, αλλ

ά κ

αι ο Χ

ρόνο

ς,

που τ

α π

άντ

α φ

ανε

ρώ

νει, σ

ύµφ

ωνα

µε

τις

ωδές

του

Πιν

δάρου.Ο

Πίν

δαρος

ανα

φέρ

ει ό

τι κ

αι

στο

υς

πρώ

τους

Ολυ

µπ

ιακούς

αγώ

νες ο

ι

Μοίρ

ες έ

στη

σαν

θυσία

ώστε

να ε

ίναι καλό

τυχοι οι αγώ

νες,

όπ

ως κ

αι

έγιν

ε και κράτη

σαν

για τ

όσο µ

εγάλο

χρονι

κό δ

ιάστ

ηµα.

Στο

ν Ό

µηρο τ

ο π

επρω

µέν

ο α

ναφ

έρετ

αι ω

ς γυ

ναικ

εία θ

εότη

τα π

ου

λέγε

ται Α

ίσα. Ή

ταν

θεά

, τα

υτόσηµη

µε

τις

Μοίρ

ες, µια

και το

όνο

µα

της

είνα

ι εν

δει

κτι

κό τ

ου µ

εριδ

ίου α

λλά κ

αι το

υ δικ

αίο

υ, π

ου δ

ιέπ

ει τ

ον

ύψισ

το τ

ον

αθ

ανά

των

τον

∆ία

.

∆ιά

φοροι άλλ

οι µύθ

οι τι

ς ανα

φέρ

ουν

ως

κατο

ίκους

του κ

άτω

κόσµου,

µε

αρχηγό

τους

τον

Πλο

ύτω

να, το

θεό

του Ά

δη. Α

υτο

ί οι µύθοι τι

ς

ταυτ

ίζουν

µε

τις

Κήρες

, τι

ς θ

εές

του

θανά

του,

που κ

υρίω

ς

ευθ

ύνο

νται, γ

ια θ

ανά

τους

σε

πολέ

µους

και τα

ραχές

.

Page 44: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΟΝ

ΟΜ

Α:

ΝΥ

ΜΦ

ΕΣ

ΕΠ

ΩΝ

ΥΜ

Ο:

Αερ

ικά,

∆εν

τρούλε

ς, Λ

ιµνα

ίες

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

∆ία

ς ή

Ωκεα

νός

ή Α

χελ

ώος,

είτ

ε

κόρες

τω

ν το

πικ

ών

ποτα

µώ

ν εν

ός

τόπ

ου.

ΜΗΤΕΡΑ

: Π

ολλ

ές κ

αι

διά

φορες

!

ΕΠ

ΑΓΓ

ΕΛΜ

Α:

Γεω

πόνο

ι,

κηπ

ουροί

Ι∆ΙΟ

ΤΗΤΑ

: Τ

ις

θεω

ρούν

πνε

ύµατα

της

βλά

στη

σης,

θέλ

οντ

ας

έτσι να

συµ

βολί

σουν

γενι

κότε

ρα τ

ην ο

ργι

αστ

ική δ

ύνα

µη τ

ης

φύσης.

Κι όπ

ως

το ν

ερό τ

ρέφ

ει

τα π

άντ

α, έτ

σι και οι Ν

ύµφ

ες θ

εωρούντ

αν

τροφ

οί τω

ν φ

υτώ

ν, τ

ων

ζώω

ν και τω

ν ανθ

ρώ

πω

ν. Ε

ίναι οι υπ

ερφ

υσικ

ές δ

υνά

µει

ς τη

ς

ανθ

ρώ

πιν

ης

ψυχής.

Οι νε

ράιδ

ες π

ροσω

ποπ

οιο

ύν

τα δ

ιάφ

ορα σ

τάδια

της

πνε

υµατι

κής

ζωής, ή

της ψ

υχής

των

τοπ

ίων.

Η

φύση τ

ους

είνα

ι

αντ

ιθετ

ική γ

ιατί

ενώ

κατέ

χουν

δυνά

µει

ς υπ

ερφ

υσικ

ές ε

κτε

λούν

ταπ

εινά

καθ

ήκοντ

α, όπ

ως γ

ια π

αράδει

γµα ε

ίναι τα

δώ

ρα ζ

ωής

που κ

άνο

υν

στα

νεογέ

ννητ

α µ

ωρά. Τ

α δ

ώρα α

υτά

είν

αι η ’’

προίκ

α’’

που κ

ουβαλο

ύν

πάντ

οτε

αργό

τερα ο

ι άνθ

ρω

ποι.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α:

Ήτα

ν γυ

ναικ

είες

µορφ

ές θ

εϊκής κ

ατα

γωγή

ς,

νεαρές

στη

ν ηλ

ικία

, π

ου ζ

ούσαν

µέσ

α σ

την

άγρ

ια φ

ύση, τρ

ιγύριζ

αν

στα

βουνά

, συνο

δεύ

οντ

ας τ

ην

Άρτε

µη

και

παίζ

οντ

ας

µαζί

της. Ό

λες τ

ους

πανέ

µορφ

ες.

Τραγο

υδούσαν

και χόρευ

αν

µαζί µε

τον

Πάνα

στα

λιβ

άδια

και στι

ς π

λαγι

ές, συνή

θω

ς κοντ

ά

στι

ς π

ηγέ

ς. Υ

µνο

ύσαν

µε

τις

γλυκές

φω

νές

τους,

τους

Ολύ

µπ

ιους

θεο

ύς

και ιδ

ιαίτ

ερα τ

ον

πατέ

ρα τ

ου Π

άνα

, το

ν Ε

ρµή. Μ

αζί το

υς

χόρευ

ε και η Α

φροδίτ

η, µ

αζί µε

τις

Χάριτ

ες,

όπ

ως

λέει

ο Ό

µηρος,

στο

βουνό

Ίδα, στη

ν

Τροία

. Ά

λλοτε

το

χορό τ

ους

τον

οδηγε

ί ο

ίδιο

ς ο θ

εός

Απ

όλλ

ωνα

ς. Ο

ι Ν

ύµφ

ες θ

εωρούντ

αν

γενι

κά κ

άτι

µετ

αξύ

θεώ

ν και θ

νητώ

ν, ό

χι καθ

αυτό

θεέ

ς. ∆

εν ή

ταν

αθ

άνα

τες,

ζούσαν

περ

ίπου α

πό 9

50

0 έ

ως

100

00

χρόνι

α. Τ

ρέφ

οντ

αν

µε

αµβροσία

. Ο

ι

όµορφ

ες Ν

εράιδ

ες µ

ε µακριά

µαλλ

ιά κ

αι λε

υκά φ

ορέµ

ατα

είν

αι

καλό

γνω

µες

, αν

και µπ

ορούν

να γ

ίνουν

επικ

ίνδυνε

ς. Ο

ι άσχηµες

και µαυροντ

υµέν

ες

είνα

ι π

άντ

α κ

ακές

.

Είν

αι όµορφ

ες µ

ε µα

κριά

ξανθ

ά µ

αλλ

ιά

συνή

θω

ς π

ράσιν

α µ

άτι

α φ

ορούν

λευκά

φουστά

νια µ

ε λε

υκό µ

αντ

ήλι

και τι

ς βλέ

πουν

µόνο

οι σαββατο

γενν

ηµέν

οι και οι ελ

αφ

ρό

ίσκιο

τοι . Τ

ους

αρέσ

ει ο

χορός

και συχνά

αρπ

άζο

υν

τους λ

υράδες

για

να τ

ους

παίξ

ουν

και να

χορέψ

ουν

και συνή

θω

ς βγα

ίνουν

τα

µεσ

άνυ

χτα

, µ

παίν

ουν

στα

σπ

ίτια

και κλέ

βουν

τα

ρούχα τ

ων

γυνα

ικώ

ν. Ο

ι Ν

εράιδ

ες π

αντ

ρεύ

οντ

αι µε

Νερ

άιδ

ους κ

άνο

υν

παιδ

ιά ε

νώ σ

ε κάπ

οιε

ς

παραδόσει

ς υ

φαίν

ουν.

ΝΑΟΙ

– ΓΙ

ΟΡΤ

ΕΣ:

Στο

σπ

ήλα

ιο Σ

φραγί

διο

του

βουνο

ύ Κ

ιθαιρ

ώνα

ς υπ

ήρχε

µαντ

είο

των

Νυµφ

ών,

ενώ

πολλ

οί θ

νητο

ί, π

ροικ

ισµέν

οι µε

µαντ

ικές

ικανό

τητε

ς, έ

λεγα

ν π

ως

τις

ικανό

τητέ

ς το

υς τ

ις

είχαν

λάβει

απ

ό κ

είνε

ς. Ο

ι Ν

ύµφ

ες

Page 45: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

λατρ

εύοντ

αν

σε

πολλ

ά µ

έρη σ

' όλη

την

Ελλ

άδα, δεν

υπ

ήρχαν

όµω

ς να

οί

αφ

ιερω

µέν

οι σ'

αυτ

ές. Ο

ι θ

υσίε

ς π

ρος

τιµή τ

ους

γίνο

νταν

κοντ

ά σ

ε

πηγέ

ς ή µ

έσα σ

ε σπ

ηλι

ές. Ο

Οδυσσέα

ς και οι κάτο

ικοι τη

ς Ιθ

άκης

τις

τιµού

σαν

µε

εκατό

µβη, δη

λαδή θ

υσία

εκατό

βοδιώ

ν. Σ

υχνή

ήτα

ν και η

ύπ

αρξη

τω

ν βω

µώ

ν το

υς

µέσ

α σ

ε ιε

ρά ά

λλω

ν θ

εών.

Λατρ

εύοντ

αν

µε

ιδια

ίτερ

η λ

αµπ

ρότη

τα κ

αι τι

µές

ως

ξεχω

ρισ

τές

θεό

τητε

ς. Θ

υσία

ζαν

σε

αυτέ

ς στο

ν ιε

ρό

ναό

του

Απ

όλλ

ωνα

και τω

ν Ν

υµφ

ών

∆ω

ρικ

ού ρ

υθµού

που υ

πήρχε

στη

ν αρχαία

Άτρ

αξ.

Στο

µαντ

είο τ

ης

∆ω

δώ

νης,

ένα

ς απ

ό τ

ους

τρόπ

ους

που δ

ίνοντ

αν

οι

χρησµοί ήτα

ν απ

ό τ

ην ε

ρµηνε

ία τ

ου θ

ροΐσ

µατο

ς τω

ν φ

ύλλ

ων

της

Ιερ

ής

Βελ

ανι

διά

ς.

Οι Ν

ύµφ

ες κ

ατέ

ληξα

ν να

είν

αι τρ

ιών

ειδώ

ν:

1) Ν

αϊά

δες

, δηλα

δή Ν

ύµφ

ες τ

ων

ποτα

µώ

ν,

των

πηγώ

ν και τω

ν κρηνώ

ν και εί

ναι οι π

ιο

γνω

στέ

ς. Ο

ι Ν

αϊά

δες

κατο

ικούσαν

µέσ

α σ

ε

σπ

ηλι

ές, π

ου β

ρίσ

κοντ

αν

κοντ

ά σ

ε νε

ρό ή

µέσ

α σ

' αυτό

, κάτω

απ

ό τ

ην

επιφ

άνε

ια τ

ων

ποτα

µώ

ν. Μ

έσα σ

τις

σπ

ηλι

ές τ

ους

απ

ολά

µβανα

ν τι

ς χαρές

του έ

ρω

τα µ

ε το

ν

Ερµή ή

τους

Σιλ

ηνο

ύς. Ζ

ούσαν

όσο κ

αι οι

πηγέ

ς, κοντ

ά σ

τις

οπ

οίε

ς κατο

ικούσαν:

ότα

ν

στέ

ρευ

αν

εκεί

νες,

οι Ν

αϊά

δες

έσβηνα

ν.

Έλε

γαν

πω

ς µπ

ορούσαν

να κ

άνο

υν τ

α ν

ερά µ

ιας

πηγή

ς ια

µατι

κά, γι

'

αυτό

και συχνά

πρόσφ

εραν

οι θ

νητο

ί θ

υσίε

ς π

ρος

τιµή τ

ους.

Πίσ

τευαν

ακόµη π

ως

οι Ν

αϊά

δες

είχ

αν

ιατρ

ικές

θερ

απ

ευτι

κές

ικανό

τητε

ς, κυρίω

ς λό

γω τ

ης

σχέσ

ης

τους

µε

τον

Απ

όλλ

ωνα

, καθ

ώς

και

το χ

άρισ

µα ν

α π

ροφ

ητε

ύουν

τα µ

ελλο

ύµεν

α. Γ

ια τ

ην

ακρίβ

εια,

επικ

ρατο

ύσε

η α

ντίλ

ηψη π

ως

ήξε

ραν

να ε

ρµην

εύου

ν τη

θέλ

ηση τ

ης

ανώ

τερης θ

εότη

τας.

Η ε

πίδ

ραση π

ου ε

ίχε

το ν

ερό σ

την

φύση, έκ

ανε

τις

Ξω

θιέ

ς ν

α θ

εωρηθούν

τροφ

οδότρ

ια κ

αι γο

νιµοπ

οιό

ς δύνα

µη. Ύ

στε

ρα

έγιν

αν

προστά

τριε

ς τη

ς νι

ότη

ς και τε

λικά τ

ων

αρραβω

νιασµέν

ων

κοριτ

σιώ

ν.

2)

Ορεσ

τιάδες

, π

ου κ

ατο

ικούσαν

στα

βουνά

όπ

ου υ

πάρχουν

πηγέ

ς. Ο

ι

Ορεσ

τιάδες

είν

αι απ

όγο

νοι τω

ν 5 ∆

ακτύ

λων

και τω

ν 5 Ε

κατε

ριδ

ών.

Μια

απ

ό τ

ις Ο

ρεσ

τιάδες

Νύµφ

ες ή

ταν

η Η

χώ

, σύµφ

ωνα

µε

το µ

ύθ

ο. Κ

ι

ήτα

ν απ

ό π

ατέ

ρα θ

νητό

. Κ

ανέ

νας

δεν

ήξε

ρε

να π

αίζ

ει τ

όσο ω

ραία

όσο

εκεί

νη τ

η σ

ύριγ

γα κ

αι το

ν αυλό

, καµία

φω

νή δ

εν ή

ταν

πιο

αρµον

ική

απ

΄ τ

η δικ

ή τ

ης.

Κι ο Π

άνα

ς τ

ην

ερω

τεύετ

αι µε

άγρ

ιο π

άθος,

όµω

ς

εκεί

νη τ

ον π

εριφ

ρονε

ί και µην

τολµ

ώντ

ας

ο θ

εός

να τ

ην

εκδικ

ηθ

εί

απ

ευθεί

ας,

ξεσ

ηκώ

νει εν

αντ

ίον

της

τους β

οσκούς

της

Αρκαδία

ς, π

ου

µέσ

α σ

τη µ

ανί

α τ

ους

πιά

νουν

τη δ

ύστυ

χη, τη

ν κοµµατι

άζο

υν

και

σκορπ

ίζουν

τα κ

οµµάτι

α τ

ης

εδώ

κι εκ

εί. Ό

µω

ς π

ονε

τική η

Γη,

περ

ισυλλ

έγει

τα δ

ιασκορπ

ισµέν

α µ

έλη τ

ου κ

ορµιο

ύ τ

ης

και τα

θάβει

.

Κι έτ

σι η

Νύµ

φη α

υτή

επέζ

ησε

µιµ

ούµ

ενη

κι επ

ανα

λαµβάνο

ντας

τους

ήχους

που α

κούει

.

3)

∆ρυάδες

ή Α

µαδρυάδε

ς, δ

ηλα

δή

Νύµφ

ες τ

ων

µονα

χικ

ών

δέν

τρω

ν και τω

ν λι

βαδιώ

ν. Τ

α Π

εύκα, τα

Έλα

τα κ

αι οι ∆

ρυς

άρχιζ

αν

να µ

εγαλώ

νουν

µε

το π

ου

άρχιζ

ε η ζ

ωή µ

ιας Ν

ύµφ

ης.

Ήτα

ν δέν

τρα δ

υνα

τά κ

αι

ζούσαν

για π

ολλ

ά χ

ρόνι

α, εν

ώ ο

ι θ

νητο

ί

απ

αγο

ρευ

ότα

ν να

τα α

γγίξ

ουν

µε

τσεκ

ούρι. Ο

λόγο

ς

ήτα

ν ότ

ι θ

εωρούντ

αν

δέν

τρα ιερ

ά κ

αι τα

ιερ

ά ά

λση

που σ

χηµάτι

ζαν

ήτα

ν χώ

ροι αφ

ιερω

µέν

οι στ

ους

θεο

ύς. Ό

ταν

ερχότα

ν η ώ

ρα τ

ης

Νύµ

φης

να π

εθάνε

ι,

µαραιν

όταν

πρώ

τα τ

ο δ

έντρ

ο τ

ης

µέσ

α σ

τη γ

η. Ο

ι

Νύµφ

ες, ότα

ν βρέχ

ει, χαίρ

οντ

αι, γ

ιατί

τρέφ

οντ

αι τα

δέν

τρα, ή

κλα

ίνε,

ότα

ν οι

βελ

ανι

διέ

ς χάνο

υν τ

α φ

ύλλα

τους.

Αµαδρυάδες

, κ

όρες

του, Ο

υρανο

ύ αρχαιό

τερες

απ

ό τ

ις κ

όρες

του

∆ία

, θ

εωρούσαν

πω

ς ήτα

ν τα

υτισ

µέν

ες µ

ε τη

ζω

ή τ

ων

δέν

τρω

ν.

Ήτα

ν 8

, κόρες

του

Όξυ

λου (

πνε

ύµα τ

ους

δάσους)

και τη

ς

Αµαδρυάδας:

Η Α

ίγει

ρος (

ή Α

ιγεί

ρα)

ήτα

ν η

Νύµφ

η τ

ης

Λεύ

κας

Η Ά

µπ

ελος,

η Ν

ύµφ

η τη

ς Α

µπ

έλου

Η Β

αλα

νίς (

ή Β

άλα

νος)

, η Ν

ύµφ

η τ

ης

Βελ

ανι

διά

ς

Η Κ

άρυα (

ή Κ

αρί

α),

η Ν

ύµφ

η τ

ης

Αµυγ

δαλι

άς

Page 46: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Η Κ

ρανε

ία (

ή Κ

ρανί

α),

η Ν

ύµφ

η τ

ης

Κρανι

άς

Η Μ

ορέα

(ή Μ

ορία

), η

Νύµφ

η τ

ης

Μουριά

ς και τη

ς Ά

γρια

ς Ε

λιάς

Η Π

τελέ

α, η Ν

ύµφ

η τ

ης

Φτε

λιάς,

και

Η Σ

υκή, η Ν

ύµφ

η τ

ης

Συκιά

ς

Μόλι

ς κάνε

ι τη

ν εµ

φάνι

ση τ

ου έ

να δ

εντρ

άκι, µ

ια

Αµαδρυάδα έ

λεγα

ν το

ανα

λαµβάνε

ι, τ

ο

προστα

τεύει

και µοιρ

άζε

ται τη

µοίρ

α τ

ου. Ο

ι

Αµαδρυάδες

πέθ

αιν

αν

ταυτό

χρονα

µε

τα δ

έντρ

α

και τι

ς θεω

ρούσαν

όντ

α π

ου µ

πορούσαν

να

δια

δραµατί

σουν

ρόλο

µεσ

άζο

ντα α

νάµεσ

α σ

τους

θεο

ύς. Η

δια

φορά τ

ων

∆ρυάδω

ν και Α

µαδρυάδω

ν

είνα

ι ότι

η Α

µαδρυάς

πεθ

αίν

ει µ

ε το

που κ

όβανε

ή

ξεραίν

οντ

αν

το δ

ένδρο. Ό

ταν

περ

ιφέρ

εται µέσ

α

στο

δάσος,

γίν

εται ∆

ρυάς.

Γεν

νιούντ

αι µαζί µε

τις

δρυς,

απ

ό ό

που

παίρ

νουν

και το

όνο

µά τ

ους

(άµα +

δρυς). Π

ολλ

ές φ

ορές

όµω

ς η Ν

ύµφ

η

προτι

µά ν

α γ

υρίζ

ει µ

έσα σ

το δ

άσος

χω

ρίς

να θ

έλει

να κ

ατο

ικίσ

ει σ

ε

άλλ

ο δ

έντρ

ο και τό

τε α

υτή

ν τη

ν ονο

µάζα

νε ∆

ρυάς.

Απ

ό τ

ην ε

ικασία

αυτή

γεν

νήθηκε

και η δ

ιαχω

ρισ

µός

ανά

µεσ

α σ

τις

∆ρυάδες

και

Αµαδρυάδες

. Ο

ι ∆

ρυάδες

είν

αι π

εριπ

λανώ

µεν

ες Ν

ύµφ

ες, εν

ώ ο

ι

Αµαδρυάδες

ζουν

µαζί

µε

το δ

έντρ

ο κ

αι απ

οτε

λούν

την

ψυχή τ

ου.

Συχνά

τις

∆ρυάδες

φαίν

εται να

τις

κατα

δίω

καν

οι Σ

άτυ

ροι.

Μετ

αξύ

τω

ν ∆

ρυάδω

ν γν

ωστό

τερες

ήτα

ν η Ε

ρατώ

, η ο

ποία

µε

τον

Αρκάδα α

πόκτη

σε

τον

Αζά

να, το

ν Α

φεί

δαντ

α κ

αι το

ν Έ

λατο

ν, η

Φιγ

αλί

α

και η Τ

ιθορέα

εξ

ων

και οι σχετ

ικές

πόλε

ις τ

ης

Αρκαδία

ς και τη

ς

Φω

κίδ

ας

αντ

ίστο

ιχα, καθ

ώς

και η Ε

υριδ

ίκη η

σύν

τροφ

ος

του Ο

ρφ

έα.

Ταυτί

ζοντ

αν

µε

τις

Μελ

ίες

και ζούσαν

κι αυτ

ές ό

σο ζ

ούσαν

τα δ

ένδρα

στα

οπ

οία

κατο

ικούσαν.

Οι νύ

µφ

ες τ

ων

δασώ

ν Μ

ελίε

ς ήτα

ν κόρες

της

Γαία

ς, η

οπ

οία

τις

γένν

ησε

µε

τις

στα

γόνε

ς το

υ αίµ

ατο

ς π

ου χ

ύθηκαν

απ

ό τ

ον

Ουρανό

ότα

ν το

ν ακρω

τηρία

σε

ο Κ

ρόνο

ς. Α

ναφ

έροντ

αι 9 Μ

ελίε

ς. Α

δράστε

ια,

Αρέθ

ουσα, Β

ριθ

ώ, Γ

λαύκη Ε

λίκη, Ί

δη, Κ

ελαιν

ώ, Κ

ρίµ

η κ

αι Κ

υνό

σουρα.

Οι Μ

ελίε

ς π

ροτι

µούσαν

να ζ

ουν

στα

δέν

δρα τ

ης

µελι

άς

ή φ

λαµου

ριά

ς.

Σε

ανά

µνηση τ

ης

γένν

ησή

ς το

υς

απ

ό τ

ο α

ίµα, το

ξύλο

της

φλα

µουριά

ς το

χρησιµ

οπ

οιο

ύσαν

για τ

ην

κατα

σκευ

ή δ

οράτω

ν π

ου

προκαλο

ύσαν

θάνα

το. Α

πό τ

ις Μ

ελίε

ς π

ροήλθ

ε το

"χάλκ

ινο γ

ένος"

το

τρίτ

ο γ

ένος π

ου κ

ατά

κτη

σε

την

γη, ήτα

ν π

ολε

µοχαρές

, σκλη

ρό κ

αι

εξαφ

ανί

στη

κε.

Οι Ν

ηρηίδ

ες, κατά

την

ελλη

νική µ

υθ

ολο

γία, ήτα

ν νύ

µφ

ες, π

ου

προσω

ποπ

οιο

ύσαν

τις

κατα

στάσει

ς κ

αι τα

χαρακτη

ρισ

τικά τ

ης

θάλα

σσας.

Ήτα

ν κόρες

του Ν

ηρέα

και τη

ς Ω

κεα

νίδας ∆

ωρίδ

ας

και εξ

αυτή

ς εγ

γονέ

ς τ

ου Ω

κεα

νού. Ή

ταν

γύρω

στι

ς π

ενήντ

α, εν

ώ έ

φτα

ναν

και τι

ς εκ

ατό

, κατά

άλλ

η ά

ποψη.

Οι Ν

ηρηίδ

ες ζ

ούσαν

στο

βυθ

ό τ

ης

θάλα

σσας,

στο

παλά

τι τ

ου π

ατέ

ρα τ

ους

και

περ

νούσαν

τη µ

έρα τ

ους

κολυ

µπ

ώντ

ας

και

παίζ

οντ

ας

µε

δελ

φίν

ια, ή

καθ

ισµέν

ες σ

ε

χρυσούς

θρόνο

υς

ή β

ράχους

τραγο

υδώ

ντας

και υφ

αίν

οντα

ς ή

στε

γνώ

νοντ

ας

τα π

λούσια

και µακριά

µαλλ

ιά τ

ους.

∆εν

επ

έτρεπ

αν

σε

καµία

θνη

τή ν

α π

αραβάλλ

εται µε

αυτέ

ς στη

ν

οµορφ

ιά. Ε

ίχαν

τη δ

ύναµη ν

α τ

αράζουν

τη

θάλα

σσα α

λλά κ

αι να

την

ηρεµ

ούν.

Γεν

ικά ή

ταν

πάντ

οτε

περ

ιχαρεί

ς

για τ

ην α

θανα

σία

τους

και συνό

δευ

αν

τα ά

ρµατα

τω

ν εν

άλι

ων

θεώ

ν.

Οι π

ιο γ

νωστέ

ς απ

ό α

υτέ

ς εί

ναι η

Αµφ

ιτρίτ

η, η

οπ

οία

ήτα

ν γυ

ναίκ

α

του

Ποσει

δώ

να κ

αι µητ

έρα τ

ου

Τρίτ

ωνα

, η Θ

έτις

(η µ

ελλο

ντικ

ή

µητέ

ρα τ

ου ή

ρω

α Α

χιλ

λέα),

η Ψ

αµάθη (

γυνα

ίκα τ

ου Α

ιακού)

και η

Γαλά

τεια

(γυ

ναίκ

α τ

ου κ

ύκλω

πα Π

ολύ

φηµου).

Στη

ν ελ

ληνι

κή µ

υθ

ολο

γία ο

ι Υ

άδες

,

λέξη

που σ

ηµαίν

ει «

οι τη

ς βροχής»

,

ήτα

ν αδελ

φές

Νύµφ

ες, π

ου

έφερ

ναν

τη β

ροχή (

απ

ό τ

ο α

ρχαίο

ρήµα υ

ώ =

βρέχ

ω).

Οι Υ

άδες

ήτα

ν κόρες

του

Άτλ

αντ

α

Page 47: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

και τη

ς Π

λειό

νης,

ή τ

ης

Αίθ

ρας,

ή ν

α ή

ταν

κόρες

του

Ύαντ

α κ

αι τη

ς

Βοιω

τίας.

Στη

ν επ

ικρατέ

στε

ρη ε

κδοχή π

άντ

ως,

ο Ύ

ας

ήταν

αδελ

φός

τους.

Μετ

ά τ

ον θ

άνα

το τ

ου

Ύαντ

α σ

ε κυν

ηγε

τικό δ

υστ

ύχηµα (

απ

ό έ

να

λιοντ

άρι κατά

µία

εκδοχή),

οι Υ

άδες

άρχισ

αν

να κ

λαίν

ε απ

ό τ

η λύ

πη

τους

αστα

µάτη

τα (

µια

µυθ

ολο

γική α

ιτιο

λόγη

ση γ

ια τ

ο «κλά

µα» τ

ης

βροχής).

Τότε

οι θ

εοί τι

ς λυ

πήθ

ηκαν

και τι

ς µετ

αµόρφ

ωσαν

σε

αστέ

ρια

.

Είν

αι το

γνω

στό

στη

ν Α

στρ

ονο

µία

ανο

ικτό

σµήν

ος

αστέ

ρω

ν Υ

άδες

, στ

ην

κεφ

αλή

του

ταύρου τ

οµώ

νυµου α

στε

ρισ

µού. Κ

αι

πραγµ

ατι

κά, η

εµφ

άνι

ση τ

ου

σµήνο

υς

αυτ

ού

πριν

την

αυγ

ή π

ροµήνυ

ε κάθ

ε χρόνο

το τ

έλος

του ξ

ερού

καλο

καιρ

ιού κ

αι τι

ς π

ρώ

τες β

ροχές

για

τις

µεσ

ογε

ιακές

χώ

ρες

.

Τα ο

νόµατα

τω

ν Υ

άδω

ν π

οικ

ίλλο

υν

στους

διά

φορους µ

υθ

ογρ

άφ

ους. Η

επ

ικρατέ

στε

ρη

ίσω

ς

εκδοχή θ

έλει

τα ο

νόµατά

του

ς να

είν

αι τα

εξή

ς:

Φάολα

, Α

µβροσία

, Ε

υδώ

ρα, Κ

ορω

νίς

και Π

ολυ

ξώ.

Σε

αυτέ

ς π

ροστί

θεν

ται συνή

θω

ς η Θ

υώ

νη κ

αι η

Προδίκ

η, κόρες

του

Ύαντ

α α

πό τ

ην

Αίθ

ρα.

Οι Υ

άδες

συγχ

έοντ

αι κάπ

οτε

µε

τις

Πλε

ιάδες

, αλλ

ά κ

αι µε

τις

Νυσιά

δες

Νύµφ

ες π

ου ή

ταν

οι τρ

οφ

οί το

υ θ

εού ∆

ιονύ

σου.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

:

Ο α

θάνα

τος

∆ία

ς σαν

αρχ

ηγό

ς τ

ων

θεώ

ν, φ

αίν

εται π

ως

δεν

θέλ

ησε

να

έρθει

σε

σύγκ

ρουση µ

αζί

τους κ

αι π

εριο

ρίσ

τηκε

να τ

ις α

ποµονώ

σει

και

να β

άλε

ι να

εξο

υσιά

ζουν

σε

βουνά

, δάση,

κοίτ

ες π

οτα

µώ

ν και σε

απ

ρόσιτ

α µ

έρη,

δίν

οντ

άς

τους

έτσι π

εριο

χές

που ε

ίχαν

την

απ

οκλε

ιστι

κή ε

υθ

ύνη

τους

.

Οι ∆

ρυάδες

µαζί

µε

τις

Ορει

άδες

ή Ο

ρεσ

τιάδες

συνό

δευ

αν

τους

Ολύ

µπ

ιους

θεο

ύς σ

τα ό

ρη κ

αι τι

ς χαράδρες

και ιδ

ιαίτ

ερα σ

υνέρ

χοντ

αν

ερω

τικά µ

έσα σ

ε ω

ραία

σπ

ήλα

ια µ

ε το

υς

Σιλ

ηνο

ύς

και το

ν Ε

ρµή,

παίζ

οντ

ας

και αστ

ειευ

όµε

νες

µε

τον

Απ

όλλ

ωνα

, το

ν Π

άνα

, το

ν Π

ρία

πο

κ.ά

.

Με

την

πάροδο τ

ων

χιλ

ιετι

ών

και τη

ν επ

ιβολή

νέω

ν θρησκει

ών

µετ

ονο

µάστη

καν

σε

Νερ

άιδ

ες, ξω

τικά κ

τλ κ

αι φ

υσικ

ά π

οτέ

δεν

χάθ

ηκαν

απ

ό τ

ο π

ροσκήνι

ο, απ

λά «

κρύφ

τηκαν»

πίσ

ω α

πό µ

ύθ

ος,

θρύλο

υς,

και π

αράξε

νες

ιστο

ρίε

ς.

Κάπ

οτε

µια

Νύµ

φη, εκ

εί π

ου χ

όρευ

ε µε

τις

όµοιέ

ς τη

ς, χ

λόµια

σε

παρατη

ρώ

ντας

τη β

ελανι

διά

της

να κ

ουνι

έται π

έρα δ

ώθ

ε. Ά

φησε

το

χορό γ

εµάτη

ανη

συχία

πολύ

γρήγο

ρα χ

άλα

σε

η φ

λούδα, έπ

εσαν

τα

κλα

διά

και τα

υτόχρονα

η ψ

υχή τ

ης

Νύµφ

ης

πέτ

αξε

, απ

οχαιρ

ετώ

ντας

το φ

ως

του Ή

λιου.

Σύµφ

ωνα

µε

την

παράδοση, οι Ν

ύµφ

ες ή

ταν

γνω

στέ

ς τρ

οφ

οί π

ολλ

ών

και σηµαντ

ικώ

ν θεώ

ν ή η

ρώ

ων

ήτα

ν δηλα

δή ε

κεί

νες

που α

ναλά

µβανα

ν

την

ανα

τροφ

ή τ

ους,

ότα

ν βρίσ

κοντ

αν

σε

πολύ

µικ

ρή η

λικία

. Τ

ους

θήλα

ζαν

και απ

οτε

λούσαν

τις

αντ

ικατα

στάτρ

ιες τ

ων

µανά

δω

ν το

υς.

Πρώ

τα π

ρώ

τα, ο

ίδιο

ς ο

∆ία

ς ανα

τράφ

ηκε

απ

' αυτέ

ς στ

ην

Κρήτη

.

Ακολο

υθ

ούν

η Ή

ρα, η Π

ερσεφ

όνη

, ο Ε

ρµής,

ο Π

άνα

ς κ

αι ο ∆

ιόνυ

σος.

Όµω

ς οι Ν

ύµφ

ες δ

εν ε

ίχαν

δράση π

άντ

οτε

ευερ

γετι

κή γ

ια τ

ους

θνη

τούς

κι υπ

ήρχαν

φορές

που π

ροκαλο

ύσαν

µεγ

άλο

κακό. Α

ν, γ

ια

παράδει

γµα, τύ

χαιν

ε να

δει

κανε

ίς µ

ια Ν

ύµφ

η τ

ην

ώρα π

ου έ

κανε

το

λουτρ

ό τη

ς µέσ

α σ

την

πηγ

ή, έχ

ανε

τα λ

ογι

κά τ

ου. Ή

ταν,

όµω

ς, κ

αι

γενι

κότε

ρα ικανέ

ς ν

α π

ροκαλέ

σουν

σύγχ

υση

του ν

ου σ

τους

θνη

τούς

και να

τους

κάνο

υν τ

ρελ

ούς.

Οι άνθ

ρω

ποι π

ου κ

ατα

λαµβάνο

νταν

απ

ό

έκστα

ση κ

ι εν

θουσια

σµό, έφ

ευγα

ν απ

ό τ

α σ

πίτ

ια τ

ους

και π

ήγα

ιναν

στα

βουνά

, όπ

ου κ

ρύβοντ

αν

µέσ

α σ

ε σπ

ηλι

ές.

Το ά

γαλµ

α π

ου

βρίσ

κετ

αι στο

ν

ποτα

µό τ

ης

Λιβ

αδει

άς.

Πολυ

αγα

πηµέν

η κόρη τ

ου Τ

ροφ

ωνί

ου

ήτα

ν η

όµορφ

η ν

ύµφ

η Έ

ρκυνα

. Η

καλύ

τερη

φίλ

η τ

ης

Έρκυνα

ς ήτ

αν

η

Περ

σεφ

όνη

, κόρη τ

ης

θεά

ς ∆

ήµητρ

ας.

Οι δυο φ

ίλες

συν

ήθω

ς έπ

αιζ

αν

µαζί

.

Μια

µέρ

α η

Έρκυνα

κάλε

σε

την

Περ

σεφ

όνη

να π

αίξ

ουν

µαζί

µε

µια

όµορφ

η χ

ήνα

που τ

ης ε

ίχε

χαρίσ

ει ο

πατέ

ρας

της

. Π

ήραν

την

χήν

α

αγκ

αλι

ά π

ήγα

ν να

παίξ

ουν

στο

άλσ

ος. Α

νακάλυ

ψαν

κάπ

οια

σπ

ηλι

ά κ

αι

σκέφ

τηκαν

να π

αίξ

ουν

κρυφ

τό. Η

χήνα

ανή

συχη σ

τα χ

έρια

της

Page 48: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Έρκυνα

ς ήθ

ελε

να ξ

εφύγ

ει σ

αν

κάτι

να τ

ην τ

ραβούσε

µέσ

α σ

τη σ

πηλι

ά.

Τα κ

ορίτ

σια

την

άφ

ησαν

κάτω

και ύστ

ερα τ

ην α

κολ

ούθ

ησαν

µέσ

α σ

την

σκοτε

ινή σ

πηλι

ά . Σ

ε µια

στι

γµή έ

να σ

ούρσιµ

ο ακούστη

κε

και ξε

χώ

ρισ

αν

κάτι

άσπ

ρο ν

α κ

ουνι

έται π

ίσω

απ

ό µ

ια µ

εγάλη

πέτ

ρα τ

α κ

ορίτ

σια

νόµιζ

ε

ότι

κρύβετ

αι. Γ

ια µ

ια σ

τιγµ

ή φ

οβήθ

ηκαν.

Η Έ

ρκυνα

δεν

έφ

ευγε

χω

ρίς

την

χήνα

της.

Ξαφ

νικά µ

ια λ

άµψη ε

ξαφ

άνι

σε

το σ

κοτά

δι. Κ

ι ερ

χότα

ν απ

ό

το σ

ηµεί

ο π

ου ε

ίχε

κρυφ

τή η

χήνα

. Η

Έρκυνα

σήκω

σε

την

πέτ

ρα κ

αι

απ

ό τ

α β

άθ

η τ

ης

γης

ήρθ

ε έν

α β

ουητό

κι απ

ό π

αντ

ού

άρχισ

αν

να

ανα

βλύ

ζουν

νερά. Έ

κπ

ληκτη

η Π

ερσεφ

όνη

είδ

ε τη

ν φ

ίλη τ

ης, τη

χήν

α

και τα

νερ

ά ν

α γ

ίνον

ται έν

ας ο

ρµητ

ικός π

οτα

µός.

Η π

αράδοση λ

έει γι

α τ

ην Έ

ρκυνα

και τη

ν αγα

πηµέν

η τ

ης

χήν

α ό

τι έ

γινα

ν

ένα ό

µορφ

ο π

οτά

µι π

ου δ

ιασχίζ

ει τ

ην

πόλη

της

Λιβ

αδει

άς π

ου π

ρος

τιµή

της

όµορφ

ης

κόρης

που τ

ο α

νακάλυ

ψε

το π

οτά

µι ο

νοµάστη

κε

Έρκυνα

.

Πηνε

ιάδες

Νύµφ

ες

Ήτα

ν κόρες

του

ποτά

µιο

υ Θ

εού Π

ηνε

ιού κ

ι έδ

ωσαν

τα ό

νοµατά

του

ς

στι

ς Θ

εσσαλι

κές

πόλε

ις.

Στα

άνω

θεν

νοµίσ

µατα

τω

ν π

όλε

ων

Λάρισ

ας

και Τ

ρίκ

κης

εικονί

ζοντ

αι

οι οµώ

νυµες

Νύµφ

ες (

Τρίκ

κη/α

: Θ

εά τ

ης

ιατρ

ικής

και τη

ς υγε

ίας)

.

Άλλ

ες Ν

ύµφ

ες τ

ου Π

ηνει

ού ή

ταν

η Σ

τίλβ

η κ

αι η

∆άφ

νη.

ΟΝΟΜ

Α:

ΚΕ

ΝΤ

ΑΥ

ΡΟ

Ι

(

απ

ό τ

ο ρήµ

α "

κεν

τώ"

και το

ό

νοµα

"τα

ύρος")

. Κ

άπ

οιο

ς

β

ασιλ

ιάς

της

Θεσ

σαλί

ας

ε

ίχε

πολλ

ά β

όδια

. Ό

ταν

µια

α

λογό

µυγ

α ά

ρχισ

ε να

ε

νοχλε

ί τα

ζώ

α, η α

γέλη

σ

κόρπ

ισε

πανι

κόβλη

τη. Ο

β

ασιλ

ιάς

τότε

ανέ

θεσ

ε σε

ά

νδρες

καβαλά

ρηδες

να

σ

υγκεν

τρώ

σουν

την

αγέ

λη.

Ο

ι καβαλά

ρηδες

, κεν

τώντ

ας

τ

α ζ

ώα µ

ε τη

βουκέν

τρα,

ε

πανέ

φερ

αν

την

αγέ

λη. Ο

ι

ιπ

πεί

ς αυτο

ί ονο

µάστ

ηκαν

Κ

έντα

υροι.

Άλλ

η ε

κδοχή θ

έλει

τη λ

έξη

Κέν

ταυρος

να π

ροέρ

χετ

αι απ

ό τ

ο "

κεν

τέω

" και τη

ν "α

ύρα"

και, κ

αθ

ώς

η α

ύρα έ

χει

και τη

ν έν

νοια

του ν

ερού, θεω

ρεί

τους

Κεν

ταύρους

ως

δαίµ

ονε

ς τω

ν ορµητ

ικώ

ν χει

µάρρω

ν.

ΕΠ

ΩΝΥΜ

Ο:

Αλο

γάνθ

ρω

ποι,

ΠΑΤΕΡΑ

Σ:

Ιξί

ωνα

ς ή

ο Π

ήγα

σος (

το φ

τερω

τό ά

λογο

) ή Α

πόλλ

ωνα

ς

ή α

πό τ

ο σ

πέρ

µα τ

ου ∆

ία π

ου έ

πεσ

ε στη

Γη, ότ

αν

ο β

ασιλ

ιάς

των

αθανά

των

επιχ

είρησε

απ

οτυ

χηµέν

α ν

α β

ιάσει

τη θ

εά τ

ου έ

ρω

τα, τη

ν

Αφ

ροδίτ

η.

ΜΗΤΕΡΑ

: Έ

να σ

ύνν

εφο, η Ν

εφέλ

η ή η

Ήβη.

Page 49: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

ΤΟΠ

ΟΣ:

Στα

δάση τ

ου

όρους

Πηλί

ου τ

ης Μ

αγν

ησία

ς, σ

την

αρχαία

Θεσ

σαλί

α, όπ

ου ζ

ούσαν

σε

σχεδ

όν

άγρ

ια

κατά

στα

ση

Ότα

ν η ν

ύµφ

η Κ

ρεο

ύσα ε

νώθηκε

µε

τον

Πηνε

ιό σ

τα φ

αράγγ

ια τ

ης

Πίν

δου,

έφ

ερε

στο

ν κόσµο δ

υο

αγό

ρια

και µι

α κ

όρη, τη

Στί

λβη. Η

Στί

λβη γ

έννη

σε

µε

τον

Απ

όλλ

ωνα

το

Λαπ

ίθη, επ

ώνυ

µο ή

ρω

α κ

αι

αρχηγέ

τη τ

ων

Λαπ

ιθώ

ν. Ο

ι Λ

άπ

ιθες

, µια

γιγα

ντογε

νιά π

ου κ

ατο

ικούσε

στη

Θεσ

σαλί

α, φ

ηµίζ

οντ

αν

για τ

ην

αντ

ρει

οσύν

η τ

ους,

αλλ

ά κ

αι γι

α τ

ους

αλα

ζονι

κούς

βασιλ

ιάδες

του

ς. Έ

νας

απ

ό α

υτο

ύς

υπ

ήρξε

κι ο

Ιξί

ων.

Ο µ

ύθ

ος

λέει

πω

ς εκ

είνο

ς δίν

οντ

ας

δεί

γµατα

του κ

ακού χ

αρακτή

ρα τ

ου

είχε

δολο

φονή

σει

µε

δόλο

τους

γονε

ίς τ

ης

συζύ

γου τ

ου. Κ

ατό

πιν

προσέφ

υγε

στο

ν ∆

ία, ο ο

ποίο

ς και δέχ

θηκε

να τ

ον

εξαγν

ίσει

απ

ό τ

ο

µία

σµα τ

ων

φόνω

ν π

ου τ

ον

βάρυνε

. Ο

βασιλ

ιάς

των

θεώ

ν, µ

άλι

στα, το

ν

συµπ

άθ

ησε

τόσο, ώ

στε

τον

κάλε

σε

σε

θεϊ

κό γ

εύµα σ

τον

Όλυ

µπ

ο, όπ

ου ο

Ιξί

ων

µέθ

υσε

και, θ

έλησε

να α

ποπ

λανή

σει

την

Ήρα κ

αι να

συν

ευρεθ

εί

µαζί τη

ς. Υ

πέθ

ετε

ότι

και αυτ

ή θα σ

υνα

ινούσε

στι

ς ορέξ

εις

του κ

αι ότι

θα ε

κµετ

αλλ

ευότα

ν δεό

ντω

ς τη

ν ευ

καιρ

ία π

ροκει

µέν

ου ν

α ε

κδικ

ηθ

εί τ

ον

∆ία

για

τις

συχνέ

ς απ

ιστί

ες τ

ου. Ο

Ζευ

ς, ό

µω

ς, µ

αντ

εύοντ

ας

τις

προθ

έσει

ς το

υ Ι

ξίονα

, έδ

ωσε

σε

ένα σ

ύνν

εφο τ

η µ

ορφ

ή τ

ης

συζύ

γου

του

και ο Ι

ξίω

ν, υ

περ

βολι

κά µ

εθυσµέν

ος,

δεν

κατά

λαβε

την

απ

άτη

µε

απ

οτέ

λεσµα ν

α σ

υνε

υρεθ

εί µ

ε το

σύνν

εφο Ή

ρα. Ο

∆ία

ς το

ν συνέ

λαβε

επ’ α

υτο

φώ

ρω

και τό

τε π

ρόστα

ξε τ

ον

Ερµή ν

α τ

ον

µαστι

γώσει

ανη

λεώ

ς έω

ς ό

του ε

κεί

νος ε

πανα

λάβει

τη φ

ράση:

«Π

ρέπ

ει ν

α τ

ιµάµε

τους

ευερ

γέτε

ς µας»

.

Κατό

πιν

τον

έδεσ

ε σε

έναν

πύριν

ο τ

ροχό π

ου

περ

ιστρ

εφότα

ν αέν

αα σ

τον

ουρανό

. Η

ψεύ

τικη Ή

ρα

µετ

ά τ

η σ

υνε

ύρεσ

η τ

ης

µε

τον

Ιξίο

να ο

νοµάσθηκε

Νεφ

έλη (

σύνν

εφο)

και γέ

ννησε

το α

πόβλη

το π

αιδ

ί αυτ

ής

της

επαφ

ής

που ή

ταν

ένα δ

ίµορφ

ο ο

ν, τ

ο ο

ποίο

έλα

βε

το ό

νοµα

Κέν

ταυρος.

Εκεί

νος

µεγ

αλώ

νοντ

ας

συνε

υρέθ

ηκε

µε

τη σ

ειρά τ

ου µ

ε τι

ς φ

οράδες

της

Μαγν

ησία

ς, µ

ε απ

οτέλ

εσµα ν

α γ

εννη

θούν

οι αλο

γοκέν

ταυροι,

µε

το τ

ετράπ

οδο, αλο

γίσιο

σώ

µα α

πό τ

η µ

έση κ

αι κάτω

και ανθ

ρώ

πιν

ο

απ

ό τ

η µ

έση κ

αι π

άνω

.

ΧΑΡΑ

ΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚ

Α: Μ

υθ

ολο

γικά τ

έρατα

, "µ

ισοί άνθ

ρω

ποι, µ

ισοί

άλο

γα, φ

υλή β

άρβαρη, απ

όκοτη

, π

ου κ

αυχιό

τανε

για

τη δ

ύνα

µή τ

ης

ήτα

ν άγρ

ιοι, µ

οχθ

ηροί, ε

πιθ

ετικ

οί, β

ίαιο

ι, ο

ρµητι

κοί, φ

ασαριό

ζοι,

ζηλό

φθ

ονο

ι, π

ολε

µοχαρεί

ς. Ζ

ούσαν

στα

βουνά

, κοντ

ά σ

τους

χεί

µαρρους,

έτρ

ωγα

ν ω

µό κ

ρέα

ς, µεθ

οκοπ

ούσαν

µε

κρασί και

κυνη

γούσαν

τις ν

ύµφ

ες τ

ου δ

άσους.

Η δ

ύνα

µή τ

ους

ήταν

τεράστι

α. Μ

ετακιν

ούσαν

ογκ

όλιθ

ους, βράχια

και

πελ

ώριο

υς κ

ορµούς

δέν

τρω

ν, τ

α ο

ποία

εκσφ

ενδόνι

ζαν

στους

εχθρούς

τους.

Αγα

πούσαν

όµω

ς κ

αι τα

γλέ

ντια

, το

πιο

τό

και τι

ς δια

σκεδ

άσει

ς.

Υπ

ήρχε

όµω

ς και µι

α δ

εύτε

ρη φ

υλή

Κεν

ταύρω

ν,

οι οπ

οίο

ι κατά

γοντ

αν

κατε

υθ

είαν

απ

ό τ

ους

Ολύ

µπ

ιους

θεο

ύς.

Οι Κ

έντα

υροι αυτ

οί ήτ

αν

πρόσχαροι, δ

ίκαιο

ι, γ

εµάτο

ι γν

ώσει

ς, σ

οφ

ία κ

αι

αρετ

ή. Φ

ίλοι, σ

ύµµαχοι, π

ροστά

τες,

σύµ

βουλο

ι

και δάσκαλο

ι τω

ν ανθ

ρώ

πω

ν.

Κύριο

ι εκ

πρόσω

ποί το

υς

ήτα

ν: ο

Χεί

ρω

νας,

γιο

ς το

υ Κ

ρόνο

υ κ

αι τη

ς

νύµφ

ης

Φιλ

ύρας,

και ο

Φόλο

ς, γι

ος

του

Σιλ

ηνο

ύ και τη

ς νύ

µφ

ης

Μελ

ίας.

∆ΙΑ

ΦΟΡΑ

: Σ

ύµφ

ωνα

µε

το µ

ύθ

ο, οι Λ

απ

ίθες

εγκ

ατα

στάθ

ηκαν

στη

Θεσ

σαλί

α, κοντ

ά σ

τον

Πηνε

ιό, αφ

ού έ

διω

ξαν

τους

Περ

ραιβ

ούς.

Παλα

ιότε

ροι µύθ

οι ήθ

ελαν

τους

Λαπ

ίθες

θεό

τητε

ς π

ου σ

υµβόλι

ζαν

τις

κατα

ιγίδ

ες.

Η Κ

εντα

υροµαχία

είν

αι ο µ

ύθ

ος

που σ

υνδ

έει το

λαό τ

ων

Λαπ

ιθώ

ν µε

τη φ

υλή τ

ων

Κεν

ταύρω

ν. Α

φορµή γ

ια τ

ην

Κεν

ταυροµαχία

υπ

ήρξε

το

γεγο

νός

ότι

ο Ε

υρυτ

ίωνα

ς, βασιλ

ιάς

των

Κεν

ταύρω

ν, κ

αλε

σµέν

ος

στο

υς

γάµους

του σ

υγγε

νή τ

ου Π

ειρίθ

ου, βασιλ

ιά τ

ων

Λαπ

ιθώ

ν,

επιχ

είρησε

να α

παγά

γει τη

νύφ

η, τη

ν π

ανέ

µορφ

η Ι

ππ

οδάµει

α. Ο

ι

Κέν

ταυροι δεν

µπ

όρεσ

αν

να ε

λέγξ

ουν

τον

εαυτ

ό τ

ους

και, α

φού π

ρώ

τα

µέθ

υσαν

απ

ό τ

ο π

ολύ

κρα

σί, π

ου

για π

ρώ

τη φ

ορά γ

εύοντ

αν,

Page 50: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

προσέβ

αλλ

αν

τον

οικ

οδεσ

πότη

τους,

προσπ

άθησαν

να α

σελ

γήσουν

στη

νύφ

η τ

ου,

καθ

ώς

και στα

νεα

ρά α

γόρια

που π

αρευ

ρίσ

κοντ

αν

στο

ν γά

µο.

Ακολο

ύθ

ησε

µάχη µ

εταξύ

Κεν

ταύρω

ν και Λ

απ

ίθω

ν, η

οπ

οία

διή

ρκεσ

ε

µέχ

ρι τη

νύκτα

και στο

τέλ

ος

της

οπ

οία

ς ο

ι Κ

έντα

υροι νι

κήθηκαν

κατά

κράτο

ς. Ο

Πει

ρίθ

ους

συνέ

λαβε

τον

Ευρυτί

ωνα

και το

ν τι

µώ

ρησε

σκλη

ρά,

κόβοντ

άς

του

τα α

υτιά

και τη

µύτ

η.

Βοηθ

ός

των

Λαπ

ίθω

ν σε

αυτ

ό τ

ον

πόλε

µο

στά

θηκε

ο Α

θηνα

ίος

βασιλ

ιάς

Θησέα

ς, ο

οπ

οίο

ς µετ

ά τ

ην ν

ικηφ

όρο γ

ια τ

ον

ίδιο

και

τους

συµµάχους

του έ

κβαση τ

ης

µάχης

οδήγη

σε

τους

Κεν

ταύρους

στη

χώ

ρα τ

ων

Αιθ

ίκω

ν, µια

περ

ιοχή κ

οντ

ά

στο

όρος Π

ίνδος,

ανα

γκάζο

ντας

τους

να ε

γκατα

λείψ

ουν

το Π

ήλι

ο.

Εκεί

νοι όµω

ς ανα

συγ

κρότη

σαν

γρήγο

ρα τ

ις δ

υνά

µεις

τους

και ει

σέβ

αλα

ν

στη

ν π

εριο

χή τ

ων

Λαπ

ίθω

ν, τ

ους

νίκησαν

και το

υς

κατέ

σφ

αξα

ν, α

ναγκ

άζο

ντας

όσους

επέζ

ησαν

να ε

γκατα

στα

θούν

στη Φ

ολό

η τ

ης

Ήλι

δας,

κοντ

ά σ

τον

Μαλέ

α.

Με

τους

Κέν

ταυρους δ

ε δίσ

τασε

να α

ναµετ

ρηθεί

ο η

µίθ

εος

Ηρακλή

ς, ο

οπ

οίο

ς αφ

ού σ

κότω

σε

τους

σπ

ουδαιό

τερους α

π'

αυτο

ύς,

κατά

φερ

ε να

διώ

ξει το

υς

υπ

όλο

ιπους

απ

ό τ

ην

Αρκαδία

.

Ότα

ν κάπ

οτε

ο Η

ρακλή

ς βρέθ

ηκε

στο

δάσος

της

Φολό

ης,

κατα

διώ

κοντ

ας

τον

Ερυµά

νθιο

κάπ

ρο, φ

ιλοξε

νήθ

ηκε

απ

ό τ

ον

Κέν

ταυρο

Φόλο

, γι

ο το

υ Σ

ιληνο

ύ και τη

ς ν

ύµφ

ης

Μελ

ίας.

Ο Φ

όλο

ς π

ρόσφ

ερε

στο

ν

ήρω

α γ

λυκύτα

το κ

ρασί, δ

ώρο τ

ου θ

εού ∆

ιόνυ

σου. Ο

∆ιό

νυσος ε

ίχε

χαρίσ

ει σ

τον

Φόλο

ένα

πιθ

άρι µε

υπ

έροχο, αρω

µατι

κό κ

ρασί, ό

ταν

ο

Κέν

ταυρος

έλυσε

µια

δια

φορά τ

ου θ

εού µ

ε το

ν Ή

φαισ

το, γι

α τ

ο ν

ησί

Νάξο

ς, υ

πέρ

του

∆ιό

νυσου.

Σύµφ

ωνα

µε

άλλ

η εκ

δοχή, το

κρασί ανή

κε

σε

όλο

υς

τους

Κέν

ταυρους

της

Φολό

ης,

φανα

τικούς

φίλ

ους

του κ

αλο

ύ κ

ρασιο

ύ. Γ

ρήγο

ρα τ

ο ά

ρω

µα

του

θεϊ

κού κ

ρασιο

ύ α

πλώ

θηκε

τριγ

ύρω

. Τ

ο

µυρω

µέν

ο α

έρα ο

σµί

στη

καν

και οι άλλ

οι Κ

έντα

υροι τη

ς Φ

ολόης.

Πλη

σία

σαν,

λοι

πόν,

τη

σπηλι

ά τ

ου Φ

όλο

υ µε

επιθ

ετικ

ές δ

ιαθ

έσει

ς αλλ

ά

ο η

µίθ

εος

τους

απ

έκρουσε.

Αφ

ού σ

κότω

σε

αρκετ

ούς,

κατα

δίω

ξε τ

ους

υπ

όλο

ιπους

µέχ

ρι το

ν Μ

αλέ

α. Ό

σοι επ

έζησαν

ζήτη

σαν

κατα

φύγι

ο σε

απ

όµακρα σ

ηµεί

α. Έ

τσι ο

Ευρυτί

ωνα

ς κρύφ

τηκε

στη Φ

ολό

η, ε

νώ ο

Νέσ

σος

στο

ν π

οτα

µό Ε

ύην

ο. Κ

ι αυτ

οί όµω

ς εξ

οντ

ώθ

ηκαν

απ

ό τ

α

φαρµακερ

ά β

έλη τ

ου

Ηρακλή

.

Ο µ

ύθος

λέει

ότι

ότα

ν ο Η

ρακλή

ς έφ

τασε

στο

ν Μ

αλέ

α, κατα

διώ

κοντ

ας

τους

άλλ

ους

Κέν

ταυρους,

συνα

ντήθ

ηκε

µε

το σ

οφ

ό Κ

έντα

υρο

Χεί

ρω

να.

Απ

ό τ

ραγι

κό λ

άθος

ο Χ

είρω

νας

πλη

γώθ

ηκε

απ

ό τ

α δ

ηλη

τηριώ

δη β

έλη

του

Ηρακλή

. Η

πλη

γή ή

ταν

αγι

άτρ

ευτη

και ο π

όνο

ς α

βάστα

χτο

ς. Ο

Ηρακλή

ς το

ν π

εριπ

οιή

θηκε,

αλλ

ά τ

ίποτε

δεν

µπ

ορούσε

να

ανα

κουφ

ίσει

το δ

ύστ

υχο Κ

έντα

υρο. Ο

Χεί

ρω

νας

προτί

µησε

να α

ρνη

θεί

την

αθανα

σία

του

, µη µ

πορώ

ντας

να α

ντέξ

ει τ

ον

αιώ

νιο π

όνο

και

πρόσφ

ερε

τη θ

έση τ

ου

στο

ν Ό

λυµπ

ο σ

τον

Προµηθ

έα.

Εξί

σου ά

δικ

ος,

κατά

το µ

ύθ

ο, ήτα

ν και ο

θάνα

τος

του Φ

όλο

υ. Ο

άτυ

χος

Κέν

ταυρος,

ενώ

περ

ιεργα

ζότα

ν έν

α α

πό τ

α φ

αρµακερ

ά β

έλη τ

ου

Ηρακλή

, τρ

υπ

ήθ

ηκε

απ

' αυτό

και ξε

ψύχησε.

Απ

αρηγό

ρητο

ς ο

Ηρακλή

ς γι

α τ

ο δ

ιπλό

χαµό,

τον

έθαψε

µε

τιµές

.

Τον

Κέν

ταυρο Ε

υρυ

τίω

να κ

ατα

δίω

ξε ο

Ηρακλή

ς

στη

Φολό

η κ

αι το

ν σκότω

σε

έπει

τα α

πό

παράκλη

ση τ

ου ∆

εξαµεν

ού, βασιλ

ιά τ

ου Ο

λενο

ύ.

Σύµφ

ωνα

µε

το µ

ύθο ο

Ευρυτί

ωνα

ς ε

κβία

ζε τ

ον ∆

εξαµεν

ό ν

α τ

ου

δώ

σει

για

γυνα

ίκα τ

ου

την

κόρη τ

ου Μ

νησιµ

άχη. Ο

Ηρακλή

ς σκότω

σε

τον

Ευρυτί

ωνα

και π

αντ

ρεύ

τηκε

τη Μ

νησιµ

άχη.

Σύµφ

ωνα

µε

άλλ

η ε

κδοχή, η

∆ηιά

νειρ

α ή

ταν

η κ

όρη τ

ου ∆

εξαµεν

ού. Ο

Ηρακλή

ς σκότω

σε

τον

Ευρυτί

ωνα

κατά

την

τελ

ετή τ

ου γ

άµου

και π

αντ

ρεύ

τηκε

τη ∆

ηιά

νειρ

α.

Η ε

πικ

ρατέ

στε

ρη ε

κδοχή γ

ια τ

ο θ

άνα

το τ

ου

Κέν

ταυρου

Νέσ

σου ε

ίναι η

ακόλο

υθ

η:

Ο Ν

έσσος

κατο

ικούσε

κοντ

ά σ

τον

ποτα

µό Ε

ύηνο

. Ε

ρω

τεύτη

κε

τη

∆ηιά

νειρ

α κ

αι π

ροσπ

άθ

ησε

να τ

η β

ιάσει

.

Έντ

ροµη η

άτυ

χη

γυνα

ίκα έ

βαλε

τις

φω

νές.

Page 51: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

Ο Η

ρακλή

ς π

ρόλα

βε

και έσ

τειλ

ε τα

φαρµακερ

ά τ

ου β

έλη σ

την

καρδιά

του

Νέσ

σου. Ξ

εψυχώ

ντας

ο Ν

έσσος θ

έλησε

να ε

κδικ

ηθ

εί τ

ο φ

ονι

ά τ

ου,

αυτό

ν π

ου α

φάνι

σε

ολό

κλη

ρη τ

ην π

ανί

σχυρη φ

υλή

του. Ζ

ήτησε

απ

ό τ

η

∆ηιά

νειρ

α ν

α α

ναµεί

ξει το

σπ

έρµα κ

αι το

αίµ

α τ

ου, π

ου χ

ύθ

ηκαν

κατα

γής,

και µ'

αυτά

να α

λείψ

ει έ

να χ

ιτώ

να τ

ου

Ηρακλή

. Έ

τσι, τ

ης

υπ

οσχέθ

ηκε,

ο Η

ρακλή

ς θ

α έ

µεν

ε γι

α π

άντ

α κ

οντ

ά τ

ης,

πισ

τός

σκλά

βος

του

έρω

τά τ

ης.

Η α

φελ

ής

πεί

στη

κε

και ο

κορυφ

αίο

ς τω

ν ηρώ

ων

της

Ελλ

ηνι

κής Μ

υθ

ολο

γίας

βρήκε

φριχ

τό θ

άνα

το.

Στα

δια

κά η

άγρ

ια, κτη

νώδης,

απ

ωθ

ητι

κή, απ

όκοσµη ό

ψη τ

ων

Κεν

ταύρω

ν µετ

αβλή

θηκε.

Η µ

ορφ

ή η

µέρ

ωσε

και γλ

ύκανε

. Α

ργό

τερα ο

ι

Έλλ

ηνε

ς π

αρουσία

σαν

τους

Κέν

ταυρους

µε

περ

ισσότε

ρο α

νθρώ

πιν

α

χαρακτη

ρισ

τικά κ

αι ιδ

ιότη

τες.

Κρατώ

ντας

κύπ

ελλα

, π

υρσό, αυλ

ό, λύ

ρα ή

ντέφ

ι εµ

φανί

ζον

ταν

να ξ

εφαντ

ώνο

υν

συντ

ροφ

ιά µ

ε το

ν ∆

ιόνυ

σο, το

Πάνα

, το

υς

Σάτυ

ρους,

τους

Σιλ

ηνο

ύς,

τις

Βακχίδ

ες κ

αι τι

ς Μ

αιν

άδες

.

Άλλ

οτε

πάλι

µε

έκφ

ραση ε

κστα

τική, π

ου α

ποπ

νέει

ερω

τισµό, να

παίζ

ουν

γλυκά µ

ε το

µικ

ρό φ

τερω

τό γ

ιο τ

ης

Αφ

ροδίτ

ης,

τον

Έρω

τα.

Κέν

ταυρ

ος Χ

είρω

νας:

Ο π

ιο γ

νωστό

ς ήτα

ν ο Κ

έντα

υρος

Χεί

ρω

νας,

ο

δάσκαλο

ς τω

ν µεγ

αλύ

τερω

ν ηρώ

ων

της

αρχαία

ς ελ

ληνι

κής

µυθ

ολο

γίας.

Κατο

ικούσε

στο

Πήλι

ο και ήτα

ν π

ερίφ

ηµος

για τ

ις γ

νώσει

ς

και τη

σοφ

ία τ

ου. Ή

ξερε

τις

θερ

απ

ευτι

κές

ιδιό

τητε

ς τω

ν φ

υτώ

ν και γι

άτρ

ευε

αρρώ

στι

ες.

Κοντ

ά τ

ου έ

µαθε

την

ιατρ

ική ο

Ασκλη

πιό

ς.

Κοντ

ά τ

ου µ

εγάλω

σε,

θρεµ

µέν

ος µ

ε αίµ

α λ

ιοντ

αριο

ύ κ

αι µεδ

ούλι

αρκούδας,

ο Α

χιλ

λέας

και κοντ

ά τ

ου

έµαθαν

την

πολε

µικ

ή τ

έχνη

, τη

µουσικ

ή κ

αι το

κυνή

γι ο

ι µεγ

αλύ

τεροι ήρω

ες.

Ο Κ

έντα

υρος

Χεί

ρω

ν ήτ

αν

ο π

ιο σ

οφ

ός µ

εταξύ

τω

ν Κ

εντα

ύρω

ν και

γνώ

ριζ

ε τη

ν τέ

χνη

τω

ν ια

µατι

κώ

ν βοτά

νων,

ενώ

επ

ιδιδ

ότα

ν και στο

κυνή

γι κ

αι τη

µουσικ

ή. Ε

ίχε

θεϊ

κή κ

ατα

γωγή

, αφ

ού, κατά

µια

µυθ

ολο

γική

εκδοχή, ήτα

ν νό

θος

γιος τ

ου Κ

ρόνο

υ, ο ο

ποίο

ς συν

ευρέθ

ηκε

µε

την

κόρη τ

ου Ω

κεα

νού Φ

ιλύρα

. Ο

Κρόνο

ς συνε

λήφ

θη ε

π’ α

υτο

φώ

ρω

απ

ό τ

η

σύζυγο

του

Ρέα

και τό

τε, γι

α ν

α δ

ιαφ

ύγε

ι, µ

εταµορφ

ώθ

ηκε

σε

επιβ

ήτο

ρα ίπ

πο κ

αι έφ

υγε

καλπ

άζοντ

ας,

αφ

ήνο

ντας

τη Φ

ιλύρα ν

α

γενν

ήσει

το µ

ισό ά

νθρω

πο µ

ισό ά

λογο

παιδ

ί τη

ς, π

ου δ

εν ή

ταν

άλλ

ο

απ

ό τ

ον

Κέν

ταυρο Χ

είρω

να. Η

Φιλ

ύρα

η οπ

οία

αισ

θανό

ταν

απ

έχθ

εια

για τ

ο τέ

ρας

που έ

πρεπ

ε να

θηλά

ζει,

παρακάλε

σε

τους

θεο

ύς

να τ

ην

µετ

αµορφ

ώσουν

σε

οτι

δήπ

οτε

άλλ

ο

προκει

µέν

ου ν

α γ

λυτώ

σει

και έτ

σι έγ

ινε

φλα

µουριά

.

Μεγ

αλώ

νοντ

ας

ο Κ

έντα

υρος

Χεί

ρω

ν

απ

έκτη

σε

µεγ

άλη

φήµη

ως ιατρ

ός,

επ

ιστή

µω

ν

και µάντ

ης,

αφ

ού µ

ε τα

άνθ

η τ

ης

φιλ

ύρας

(κοιν

ώς

φλα

µουριά

ς) θ

εράπ

ευε

ασθ

ενεί

ς,

ενώ

κόβοντ

ας

σε

µικ

ρές

λω

ρίδ

ες τ

ον

εσω

τερικ

ό τ

ης

φλο

ιό τ

ον χ

ρησιµ

οπ

οιο

ύσε

για ν

α µ

αντ

εύει

.

Φηµολο

γείτ

ο ακόµη ό

τι δ

άσκαλο

ς το

υ Χ

είρω

να ή

ταν

ο ίδ

ιος

ο

Απ

όλλ

ων.

Η φ

ήµη τ

ου

Κεν

ταύρου Χ

είρω

να ω

ς ια

τρού κ

αι µά

ντη

εξαπ

λώθηκε

σε

όλη

την

Ελλ

άδα, εν

ώ τ

ο ό

νοµα τ

ου ε

µφ

ανί

ζετα

ι σε

πολύ

πρώ

ιµες

θηραϊκ

ές ε

πιγ

ραφ

ές σ

τους

βράχους

του

νησιο

ύ. Σ

οφ

ός

και αγα

θός

εκ φ

ύσεω

ς, ή

ταν

ανε

κτί

µητ

ος

φίλ

ος

των

ανθ

ρώ

πω

ν, α

φού

σε

αυτό

ν π

ροσέτ

ρεχ

αν

προκει

µέν

ου ν

α θ

εραπ

ευθ

ούν.

Σε

ένα α

ρχαίο

αγγ

είο

παρισ

τάνε

ται φ

ορώ

ντας

έναν

µανδ

ύα σ

κεπ

ασµέν

ο µ

ε άστ

ρα,

κρατώ

ντας

ένα ξ

εριζ

ωµέν

ο δ

ένδρο, έχ

οντ

ας τ

α θ

ηράµατα

του

κυνη

γιού

του σ

το π

λάι το

υ κ

αι συνο

δευ

όµεν

ος

απ

ό τ

ον

σκύλο

του.

Ο Χ

είρω

ν ήτα

ν εκ

είνο

ς π

ου β

οήθ

ησε

και

υπ

ερασπ

ίσθ

ηκε

τον

Πηλέ

α κ

αι π

ου α

νέθ

ρεψ

ε

και µόρφ

ωσε

ένα π

λήθ

ος θ

εϊκώ

ν και ηρω

ικώ

ν

προσώ

πω

ν, ό

πω

ς το

ν Α

χιλ

λέα, το

ν Ιάσονα

, το

ν

Ασκλη

πιό

, το

ν Η

ρακλή

και το

ν Α

ινεί

α. Ο

Απ

όλλ

ων

ο ίδιο

ς µετ

έφερ

ε

το β

ρέφ

ος Α

σκλη

πιό

µετ

ά τ

η θ

ανά

τωση τ

ης

µητ

έρας

του

Κορω

νίδας

στο

ν Κ

έντα

υρο Χ

είρω

να, ο ο

ποίο

ς το

ν ανέ

θρεψ

ε και το

υ µετ

έδω

σε

τις

θερ

απ

ευτι

κές

του

γνώ

σει

ς και τη

ν τέ

χνη

του κ

υνηγι

ού. Ο

Ασκλη

πιό

ς,

µάλι

στα

, απ

έκτη

σε

τέτο

ια ικανό

τητα

στο

να θ

εραπ

εύει

ασθεν

είς,

ώστε

θεω

ρεί

ται ο π

ατέ

ρας τ

ης

Ιατρ

ικής.

Σύµφ

ωνα

πάντ

οτε

µε

τον

Page 52: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία

µύθ

ο, ο ∆

ίας

του

χάρισ

ε τη

ν αθανα

σία

. Τ

η µ

ορφ

ή τ

ου

Ασκλη

πιο

ύ π

ου

κρατά

το θ

εραπ

ευτι

κό φ

ίδι ο Ζ

ευς

την

τοπ

οθέτ

ησε

ανά

µεσ

α σ

τα ά

στρ

α,

όπ

ως

και το

υ δ

ασκάλο

υ το

υ Κ

εντα

ύρου Χ

είρω

να. Ω

στό

σο, π

αρά τ

η

σοφ

ία π

ου τ

ον

διέ

κριν

ε και τη

ν οικ

ειότη

τα τ

ου µ

ε το

υς

ανθ

ρώ

πους, στη

συνε

ίδηση τ

ων

αρχαίω

ν Ε

λλήνω

ν ο

Κέν

ταυρος

Χεί

ρω

ν π

αρέµ

εινε

ένα

ς

άγρ

ιος

κυνη

γός

και µια

σκοτε

ινή θ

εϊκή µ

ορφ

ή.

Οι Κ

έντα

υροι τη

ς Μ

αγν

ησία

ς και οι Θ

εσσαλο

ί τη

ς Ιω

λκού φ

αίν

εται ότι

ήτα

ν δεµ

ένοι µε

εξω

γαµικ

ή σ

υµµαχία

: απ

ό ε

δώ

δικ

αιο

λογε

ίται και η

άπ

οψη ό

τι η

σύζυ

γος

του

Πηλέ

α ίσω

ς να

µην

ήταν

η θ

εά Θ

έτις

, αλλ

ά η

κόρη τ

ου Κ

εντα

ύρου Χ

είρω

να. Ό

ταν

η Θ

έτις

εγκ

ατέ

λειψ

ε το

ν Π

ηλέ

α,

εκεί

νος

ανέ

θεσ

ε τη

ν ανα

τροφ

ή τ

ου

γιου τ

ους

Αχιλ

λέα σ

τον

Κέν

ταυρο

Χεί

ρω

να, στο

Πήλι

ο. Ο

Χεί

ρω

ν,

σύµφ

ωνα

µε

τον

µύθο, έτ

ρεφ

ε το

ν

Αχιλ

λέα µ

ε εν

τόσθ

ια λ

ιοντ

αριώ

ν και

αγρ

ιόκαπ

ρω

ν και µε

µεδ

ούλι

άρκτω

ν,

για ν

α γ

ίνει

γεν

ναίο

ς, ή

, σύµφ

ωνα

µε

άλλ

ους,

µε

µέλ

ι απ

ό κ

ερήθ

ρα κ

αι µεδ

ούλι

ελα

φιο

ύ, γ

ια ν

α τ

ρέχ

ει

γρήγο

ρα. Ε

κεί

νος

τον

εισή

γαγε

στη

ν τέ

χνη

της

ιππ

ασία

ς, τ

ου

κυνη

γιού,

του

αυλο

ύ κ

αι τη

ς ια

τρικ

ής.

Ο ν

εαρός

ήρω

ας

ήτα

ν, µ

άλι

στα

, τό

σο

επιδ

εκτι

κός

σε

όσα τ

ου δ

ίδασκε

ο Κ

έντα

υρος,

ώστε

σε

ηλι

κία

έξι

ετώ

ν

έσυρε

τον

πρώ

το τ

ου α

γριό

χοιρ

ο σ

τη σ

πηλι

ά

του

Χεί

ρω

να.

Ο Χ

είρω

ν, λ

όγω

της

θεϊ

κής

κατα

γωγή

ς το

υ,

ήτα

ν αθ

άνα

τος,

αλλ

ά, όπ

ως

προανα

φέρ

θηκε,

ο Η

ρακλή

ς στη

µάχη

του ε

ναντ

ίον

των

Κεν

ταύρω

ν, π

ροκει

µέν

ου

να υ

περ

ασπ

ισθ

εί

τον

φίλ

ο τ

ου

Φόλ

ο, π

λήγω

σε

κατά

λάθ

ος

µε

δηλη

τηρια

σµέν

ο β

έλος

στο

πόδι το

ν γέ

ρο σ

οφ

ό.

Ο η

µίθ

εος

λυπ

ήθηκε

πάρα π

ολύ

για

τον

τραυµ

ατι

σµό τ

ου

γέροντ

α φ

ίλου

του

και π

ροσπ

άθησε

να τ

ον

θερ

απ

εύσει

ο ίδιο

ς µε

φάρµακα τ

α ο

ποία

του

υπ

οδεί

κνυ

ε ο Χ

είρω

ν. Τ

α φ

άρµακα, όµω

ς, δ

εν τ

ον

ωφ

έλησαν

καθ

όλο

υ κ

αι, β

ασανι

ζόµεν

ος α

πό τ

ους

φρικ

τούς

πόνο

υς

που τ

ου

προκαλο

ύσε

το τ

ραύµα, αλλ

ά κ

αι κουρασµέ

νος

απ

ό τ

ην

ατε

λείω

τη ζ

ωή τ

ου,

ο π

εριφ

ηµότε

ρος

των

Κεν

ταύρ

ων

ζήτη

σε

απ

ό τ

ον

∆ία

να τ

ον

απ

αλλ

άξει

απ

ό τ

ην α

θανα

σία

. Κ

άτι

τέτ

οιο

όµω

ς ήτα

ν π

ολύ

δύσκολο

και µόνο

µετ

ά α

πό τ

ην

παρέµ

βαση τ

ου Π

ροµηθ

έα, ο

οπ

οίο

ς δ

έχθ

ηκε

να α

νταλλ

άξε

ι τη

θνη

τότη

τα τ

ου µ

ε τη

ν αθ

ανα

σία

του

Χεί

ρω

να, ο Ζ

ευς ε

νέκριν

ε το

ν θάνα

το τ

ου

Κεν

ταύρου.

Page 53: Αντίγραφο από Βιβλίο Μυθολογία