ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

15

Click here to load reader

description

ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Transcript of ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Page 1: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 2: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Σωστή αθλητική συμπεριφορά είναι η υπακοήστους κανόνες των παιχνιδιών, η επιβράβευσημιας καλής προσπάθειας προς συμπαίκτη καιαντίπαλο. Αναλυτικότερα, σωστή αθλητικήσυμπεριφορά σημαίνει:

Σέβομαι τους κανόνες του παιχνιδιού Σέβομαι τις αποφάσεις των διαιτητών ή κριτών Σέβομαι τον αντίπαλο Σέβομαι το συμπαίκτη Δίνω ίσες ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν

Page 3: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 4: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 5: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 6: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 7: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 8: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Κανόνες Σωστής ΑθλητικήςΣυμπεριφοράς

ΤηρώΤηρώ τουςτους κανόνεςκανόνες τουτου παιχνιδιούπαιχνιδιού.. ∆εν∆εν κάνωκάνω ζαβολιέςζαβολιές ((ππ..χχ.. θέατροθέατρο γιαγιανανα κοροϊδέψωκοροϊδέψω τοτο διαιτητήδιαιτητή καικαι νανακερδίσωκερδίσω φάουλφάουλ)) στηστη διάρκειαδιάρκεια τουτουπαιχνιδιούπαιχνιδιού,, αλλάαλλά παίζωπαίζω τίμιατίμια καικαιδίκαιαδίκαια ..

ΣέβομαιΣέβομαι τιςτις αποφάσειςαποφάσεις τουτου διαιτητήδιαιτητή((όποιεςόποιες κικι αναν είναιείναι αυτέςαυτές ).).

Page 9: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Κανόνες Σωστής ΑθλητικήςΣυμπεριφοράς

∆ε∆ε διαμαρτύρομαιδιαμαρτύρομαι χωρίςχωρίς λόγολόγο.. ∆ε∆ε μαλώνωμαλώνω μεμε τουςτους συμπαίκτεςσυμπαίκτες καικαι τουςτουςαντιπάλουςαντιπάλους μουμου..

ΣέβομαιΣέβομαι τηντην προσπάθειαπροσπάθεια τωντων συμπαικτώνσυμπαικτώνμουμου..

ΌτανΌταν έναςένας συμπαίκτηςσυμπαίκτης μουμου κάνεικάνει έναένα λάθοςλάθος,,δενδεν τουτου βάζωβάζω τιςτις φωνέςφωνές αλλάαλλά τοντονενθαρρύνωενθαρρύνω..

ΣέβομαιΣέβομαι τουςτους αντιπάλουςαντιπάλους μουμου..

Page 10: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Κανόνες Σωστής ΑθλητικήςΣυμπεριφοράς

∆εν∆εν κατηγορώκατηγορώ τουςτους συμπαίκτεςσυμπαίκτες μουμου γιαγιατηντην ήτταήττα τηςτης ομάδαςομάδας μαςμας ,, γιατίγιατί φταίωφταίω κικιεγώεγώ..

∆έχομαι∆έχομαι τητη νίκηνίκη καικαι τηντην ήτταήττα..ΌτανΌταν τελειώνειτελειώνει οο αγώναςαγώνας,, ««χαιρετάωχαιρετάω»»τουςτους αντιπάλουςαντιπάλους

ΣέβομαιΣέβομαι τοντον προπονητήπροπονητή ήήγυμναστήγυμναστή μουμου..

Page 11: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Συμπερασματικά η σωστή αθλητικήσυμπεριφορά πρέπει να τηρείται σε όλα τααθλήματα. Οι κανόνες θα έπρεπε ναγίνουν αυστηρότεροι και για κάθεπαράπτωμα πρέπει να υπάρχει σοβαρήποινή.

Οι κανόνες είναι πολύ σημαντικό νατηρούνται αφού έτσι παίζουμε ένα σωστόπαιχνίδι.

Page 12: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Page 13: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μαθητές: Τσεμπέρης ΚωνσταντίνοςΠαυλίδης Ιωάννης

Θέμα project: Αθλητισμός και Παιδί

Υπεύθηνος καθηγητής: Μπότσιος Δημήτριος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Τμήμα Α΄2 Γυμνασίου

Όνομα Ομάδας: The Power of Training

Σχολικό Έτος: 2013-2014

Page 14: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Εικόνες

Page 15: ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ