Θεωρία Και Ασκήσεις Στις Μονότονες Συναρτήσεις -...

download Θεωρία Και Ασκήσεις Στις Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση Για Το Μέρος Β Ανάλυση Κεφάλαιο

of 20

description

Θεωρία και Ασκήσεις Μονότονες Συναρτήσεις - Αντίστροφη Συνάρτηση για το Μέρος Β Ανάλυση Κεφάλαιο 1 - Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Transcript of Θεωρία Και Ασκήσεις Στις Μονότονες Συναρτήσεις -...

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  2)( xxf R .

  ]0,(, 21 xx 21 xx )()( 21 xfxf ,

  ),0[, 21 xx 21 xx )()( 21 xfxf . f

  ]0,( ),0[ .

  f :

  ) ,

  21, xx 21 xx )()( 21 xfxf

  ) ,

  21, xx 21 xx )()( 21 xfxf

  ) , 21, xx

  21 xx )()( 21 xfxf

  ) , 21, xx

  21 xx )()( 21 xfxf

  f

  f , f .

  f f

  .

  f f

  .

  x1 x1 x2 x2

  f(x1)

  f(x1) f(x2)

  f(x2)

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  ) f g gf .

  ) f g gf .

  :

  ) f g . 21, xx 21 xx

  )()( 21 xfxf )()( 21 xgxg , :

  ))(())(()()()()( 212211 xgfxgfxgxfxgxf

  gf .

  ) .

  : f (

  ) ,

  ( ) .

  x

  xf1

  )( , *Rx

  )0,( ),0( ,

  *R .

  )0,(, 21 xx 21 xx )()(11

  21

  21

  xfxfxx

  )0,(f .

  ),0(, 21 xx 21 xx )()(11

  21

  21

  xfxfxx

  ),0( f .

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  *21, Rxx 21 0 xx )()(11

  21

  21

  xfxfxx

  .

  f *R .

  f

  21, xx :

  i. f )()( 2121 xfxfxx , f

  )()( 2121 xfxfxx .

  ii. fC ox xx

  0)( xf .

  1)

  f .

  i. f Axo () ,

  )()( oxfxf Ax . )( oxf

  f .

  ii. f Axo () ,

  )()( oxfxf Ax . )( oxf

  f .

  f f .

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  1) H 2)( 2 xxf 0ox

  2)0( f , Rx )0()( fxf .

  2) H xxg )( 0ox

  0)0( f , Rx )0()( fxf .

  x x'

  y'

  y

  0

  y

  O

  y'

  x

  -2

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  2)

  f ],( A fC

  ( 1).

  )()( oxfxf Ax ox .

  ,

  Ax ),( oo xxx )()( oxfxf . f

  Axo .

  1

  f A .

  f Axo ,

  0 )()( oxfxf

  ),( oo xxAx .

  Axo ( ) )( oxf

  f .

  1 f Axo A .

  2 f

  ],( A .

  )()( oxfxf Ax ox . ,

  Ax

  ),( oo xxx )()( oxfxf . f

  Axo .

  y

  x O

  y'

  x

  Cf

  f(x)

  x x- x+

  f()

  - +

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  2

  f A .

  f Axo ,

  0 )()( oxfxf

  ),( oo xxAx .

  Axo ( ) )( oxf

  f .

  2 f Axo A .

  3

  .

  y

  x O

  y'

  x

  Cf

  f(x)

  x x- x+ - +

  y

  x

  O

  y'

  x x3 x1 x2 x4

  x5 x6

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  3 f 31, xx 5x

  42 , xx 6x . )()( 61 xfxf

  )()( 63 xfxf .

  f ox

  () . f .

  f ox

  () .

  f .

  . f

  ( ), (

  ) ( )

  f . ( 3)

  1) 1,

  1,2)(

  2

  x

  x

  x

  xxf . 4

  f .

  4 f 11 x

  02 x .

  f .

  4

  y

  x O

  y'

  x 1 -1 -2

  1

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  2) 1,

  1,

  3

  2)(

  3

  x

  x

  x

  xxg . 5

  g .

  5 g 11 x

  32 x .

  g .

  5

  y

  x O

  y'

  x

  1

  1 2

  2

  3

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  (1-1)

  f

  (1-1), Axx 21, 21 xx )()( 21 xfxf .

  1: f 1-1,

  Axx 21, )()( 21 xfxf 21 xx .

  .

  2: f

  , 1-1.

  .

  2 .

  1-1, .

  : x

  xf1

  )( , *Rx 1-1,

  *R .

  i) 1-1, xx

  .

  ii) f 1-1,

  )(Afy Ax yxf )( .

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  f A

  1-1 AxxfyRyAf ),(/)( f . f 1-1, )(Afy Ax

  yxf )( . g )(Af

  A )(Afy Ax ,

  yxf )( .

  :

  xygyxf )()( (1)

  :

  )(

  :

  xfyx

  RAf

  )(

  )(:

  ygxy

  RAfg

  g f 1f .

  1

  (1) :

  xyfyxf )()( 1

  )(xfy xyf )(1 , ( Ax )

  xxff ))((1 , Ax .

  )(1 yfx yxf )( , ( )(Afy )

  yyff ))((1 , )(Afy .

  ),( yxM Ax )(xfy

  f . ),( xyN , )(Afy )(1 yfx

  1f . ),( yxM ),( xyN

  x=f-1(y) y=f(x)

  A f(A)

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  xy , (

  ).

  fC 1fC

  xy .

  2

  0a 1a .

  xaxf )( R

  ),0( .

  f R ( 1a f

  R , 10 a f R ).

  f 1-1 1f

  ),0( R .

  :

  xyfyxf )()( 1

  xyfya x )(1

  :

  xyya ax log

  yyf alog)(1

  xaxf )(

  xxf alog)(1 .

  y

  x O

  y'

  x

  Cf

  Cf-1

  y=x

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  3 xaxf )(

  xxf alog)(1 1a .

  3

  y

  x O

  y'

  x

  Cf

  Cf-1

  y=x

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  f A .

  ) f , Ax Ax

  )()( xfxf .

  ) f , Ax Ax

  )()( xfxf .

  :

  ) f A ,

  Ax ))(,( xfxM ))(,( xfxN

  . f

  yy .

  ) f , Ax ))(,( xfxM

  ))(,( xfxN .

  f .

  .. xxf )( Rx ( xx )( ),

  xxg )( Rx ( xx )( )

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  1) 85)( 32 xexf .

  ) f .

  ) , , .

  :

  ) f R . Rxx 21, 21 xx :

  )()(8585

  55323233

  21

  3232

  32323232

  2121

  21

  2121

  xfxfee

  eeeexxxx

  xx

  xxxx

  Rf .

  ) Rf f 1-1. :

  8,5

  8ln

  3

  1

  3

  2

  8,5

  8ln23

  8,5

  8ln32

  8,5

  8lnln

  8,5

  8

  8,8585)(

  32

  32

  3232

  yy

  x

  yy

  x

  yy

  x

  yy

  e

  yy

  e

  yyeyeyxf

  x

  x

  xx

  )8,(,5

  8ln

  3

  1

  3

  2)(1

  y

  yyf

  )8,(,5

  8ln

  3

  1

  3

  2)(1

  x

  xxf .

  2) 27

  ln5)( x

  exxf .

  ) f .

  ) xexx 27ln5 .

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  f ),0( .

  ) ),0(, 21 xx 21 xx :

  21 lnln xx 21

  11

  xx

  21 ln5ln5 xx 21

  77

  x

  e

  x

  e

  :

  )()(27

  ln527

  ln57

  ln57

  ln5 212

  2

  1

  1

  2

  2

  1

  1 xfxfx

  ex

  x

  ex

  x

  ex

  x

  ex

  f ),0( .

  ) :

  0)(027

  ln527

  ln527ln5)0(

  xfx

  ex

  x

  exxexx

  x

  (1)

  027

  ln5)( e

  eeef (1) ex

  ),0( f ex .

  3) ),5(: Rf R .

  5)(

  2)()(

  xf

  xfxh R .

  :

  Rx :

  5)(

  31)(

  5)(

  35)()(

  5)(

  2)()(

  xfxh

  xf

  xfxh

  xf

  xfxh .

  Rxx 21, 21 xx :

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  )()(5)(

  31

  5)(

  31

  5)(

  3

  5)(

  3

  5)(

  1

  5)(

  15)(5)()()(

  21

  2121

  21

  5)(

  2121

  xhxhxfxfxfxf

  xfxfxfxfxfxf

  xf

  h R .

  4) x

  x

  e

  exf

  3

  3

  2

  1ln)(

  .

  ) f .

  ) f .

  :

  003101 0333 xxeeee xxx . f

  ),0( .

  )

  xexf

  32

  1

  2

  1ln)( .

  ),0(, 21 xx 21 xx :

  )()(2

  1

  2

  1ln

  2

  1

  2

  1ln

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  12233

  213333

  3333

  3333

  21

  2121

  2121

  2121

  xfxfeeee

  eeeeeeeexx

  xxxx

  xxxx

  xxxx

  ),0( f .

  ) f ),0( , 1-1.

  .

  :

  )1(12

  1

  1)12(122

  1

  2

  1ln

  3

  333

  3

  3

  3

  3

  y

  x

  xyxyx

  x

  xy

  x

  x

  ee

  eeeeee

  ee

  e

  ey

  :

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  2

  1ln

  2

  1120120

  12

  10

  12

  1

  yeee

  ee

  yyy

  yy

  2

  1ln,y .

  (1) :

  yyy

  x

  ex

  ex

  ee

  21

  1ln

  3

  1

  21

  1ln3

  21

  13

  2

  1ln,,

  21

  1ln

  3

  1)(1 y

  eyf

  y

  2

  1ln,,

  21

  1ln

  3

  1)(1 x

  exf

  x

  5) ),0(: Rf

  xxexf xf

  3ln5))(ln( )( ),0( x . f

  ),0( .

  :

  5ln)( xexxg , ),0( x :

  xxxfgexfxfg xf

  3ln))((5))(ln())(( )(

  g ),0( . ),0(, 21 xx

  21 xx :

  )ln()ln( 21 xx 21 xx ee :

  )()(5)ln(5)ln()ln()ln( 2121212121 xgxgexexexex xxxx

  ),0(, 21 xx 21 xx :

  )ln()ln( 21 xx 21

  11

  xx

  )ln()ln( 21 xx 21

  33

  xx :

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  ))(())((3

  )ln(3

  )ln( 212

  2

  1

  1 xfgxfgx

  xx

  x

  )()( 21 xfxf ),0( f .

  6) 13

  )( xe

  xf .

  ) f R .

  ) 1f .

  ) h : 3

  )())((

  1 xfxfh

  .

  :

  ) Rxx 21, 21 xx :

  )()(13

  1333

  212121

  21 xfxfeeee

  eexxxx

  xx

  Rf .

  ) f R , 1-1. 1f . :

  1

  3ln

  1

  3

  1

  1

  31

  31

  3)(

  1

  yx

  ye

  y

  ey

  eeyxfy x

  xy

  xx

  ),1(,1

  3ln)(1

  y

  yyf

  ),1(,1

  3ln)(1

  x

  xxf

  ) :

  ),1(,1

  3ln

  3

  1))(()(

  3

  1))(( 1

  x

  xxfhxfxfh (1)

  yxf )( xyf )(1 .

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  (1) :

  1)(

  3ln

  3

  1)(

  1

  yfyh (2)

  :

  13313

  1

  1

  3

  ln1

  3ln1

  1

  3ln1)(01)(

  1

  111

  eyeyey

  ey

  eyy

  yfyf

  1y )13,1( ey .

  (2) :

  )13,1(,

  11

  3ln

  3ln

  3

  1)(

  ey

  y

  yh

  )13,1(,

  11

  3ln

  3ln

  3

  1)(

  ex

  x

  xh

  7) RRf : : 93))(( xxfof

  Rx . f .

  :

  Rxx 21, )()( 21 xfxf :

  2121

  212121

  33

  9393))(())(())(())((

  xxxx

  xxxfofxfofxffxff

  f 1-1 . :

  3)(3

  19)(3

  93)())(()())(()()(

  yfxyfx

  xyfxfofyfxffyfxfy

  : Ryyfyf ,3)(3

  1)(1

 • : - http://sciencephysics4all.weebly.com/

  sciencephysics4all.weebly.com

  Rxxfxf ,3)(3

  1)(1