Δυναμική Της Κυκλικής Κίνησης

download Δυναμική Της Κυκλικής Κίνησης

of 10

Embed Size (px)

description

Ένθετο για τη Δυναμική Της Κυκλικής Κίνησης Φυσική Κατεύθυνσης Β' Λυκείου

Transcript of Δυναμική Της Κυκλικής Κίνησης

 • : sciencephysics4all.weebly.com 1

  sciencephysics4all.weebly.com

  .1)

  2 . ( )

  F

  . (.. , , ) , .. .

  2 :

  maFR

  mF2

  .

  : , . .

  .2)

  . . :

  .

  ( ) . ( )

  .

  :

  RmTF

  2

  T

 • : sciencephysics4all.weebly.com 2

  sciencephysics4all.weebly.com

  ( ). .

  .

  , .

  1F

  2F

  .

  :

  , . .

  ( ),

  1

  :

  RmmgTF

  2

  111

  ( ),

  2

  :

  RmmgTF

  2

  222

  :

  RmwTF x

  2

  yw

  .

  //mawy

  2

  2T

  gm

  1T

  gm

  1

  T

  w

  yw

  xw

 • : sciencephysics4all.weebly.com 3

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  1

  R , ). ; g .

  :

  xN

  . :

  mgNmgNF yy cos0 (1)

  RmN

  RmN

  RmF xx

  222

  sin

  (2)

  (2) (1) :

  gR

  2

  cos

  sin

  gR

  2

  tan

  N

  yN

  xN

  gm

 • : sciencephysics4all.weebly.com 4

  sciencephysics4all.weebly.com

  2

  () R . ; g .

  3

  .

  R . a) , () ; b) () ; g .

  a)

  :

  N

  .

  0N

  :

  gRR

  mmg

  2

  .

  N

  gm

  N

  yN

  xN

  gm

  )( x

  )( y

 • : sciencephysics4all.weebly.com 5

  sciencephysics4all.weebly.com

  ,

  00 )( mgNF yyy 0sincos mgN 0sincos mgNN

  sincos

  mgN (1)

  :

  R

  mNR

  mF xxx

  2

  )(

  2

  RmN

  2

  cossin

  R

  mNN2

  cossin

  R

  mN2

  cossin

  (2)

  (1) (2) :

  R

  mmg 2

  cossinsincos

  cossinsincos

  Rg

  b)

  00 )( mgNF yyy 0sincos mgN 0sincos mgNN

  sincos

  mgN (3)

  :

  R

  mNR

  mF xxx

  2

  )(

  2

  RmN

  2

  cossin

  R

  mNN2

  cossin

  R

  mN2

  cossin

  (2)

  (1) (2) :

  .

  yN

  xN

  N

  )( x

  )( y

  gm

 • : sciencephysics4all.weebly.com 6

  sciencephysics4all.weebly.com

  R

  mmg 2

  cossinsincos

  cossinsincos

  Rg

  4

  0,1m. 4 /s . a) . ( ). b) ; c) 1 /s; g .

  a) sinR .

  .

  , ( ):

  mgNmgNF yy cos00 (1)

  N

  xN

  yN

  gm

 • : sciencephysics4all.weebly.com 7

  sciencephysics4all.weebly.com

  sinR . :

  maNmaNmaF xx sin (2)

  (2) (1) :

  g

  atan g

  R

  sintan

  2

  sintan

  2

  Rg

  sin

  sin2

  tan

  2

  Rg

  T

  R

  sin

  sin4

  tan2

  222

  Rg

  T

  R

  sin4

  tan2

  2

  gT

  R

  2

  24

  cos

  1

  gT

  R

  R

  gT2

  2

  4cos

  (3)

  , 4 . :

  t

  Nf

  t

  N

  T

  1

  N

  tT sT

  4

  1sT 25,0

  (3) :

  R

  gT2

  2

  4cos

  m

  ss

  m

  1,04

  25,08,9

  cos2

  2

  2

  1,81

  b) 90 .

  , 090cos . (3) : 004 2

  2

  TR

  gT

  , , 90 .

  c) :

  t

  Nf

  t

  N

  T

  1

  N

  tT sT

  1

  1sT 1

  (3) :

  R

  gT2

  2

  4cos

  48,2

  1,04

  18,9

  cos2

  2

  2

  m

  ss

  m

  1cos1 .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 8

  sciencephysics4all.weebly.com

  2 00sin

  .

  T 1cos . (3) :

  14 2

  2

  R

  gT

  g

  RT 2

  g

  RT 2

  28,9

  1,02

  s

  m

  mT sT 635,0

  , sT 635,0 0

  .

  5

  1,5kg

  sm /12 5m. a) ( ); b) ( );

  2/10 smg .

  :

  :

  :

  N

  gm

  N

  gm

 • : sciencephysics4all.weebly.com 9

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  :

  R

  mmgN2

  R

  gmN2

  m

  s

  m

  s

  mkgN

  5

  12

  105,1

  2

  2

  2,58N

  :

  R

  mmgN2

  g

  RmN

  2

  2

  2

  105

  12

  5,1s

  m

  m

  s

  m

  kgN 2,28N

  6

  . . . ;

  :

  :

  wTwTF yy cos0 (1)

  T

  yT

  `xT

  T

  w

 • : sciencephysics4all.weebly.com 10

  sciencephysics4all.weebly.com

  .

  yw

  ( )

  xw

  .:

  (1) (2) :

  cos

  cos

  w

  wT

  cos

  1cosT

  2cos

  1T2cos

  T

  - sciencephysics4all.weebly.com/

  ( 0 ). , :

  02

  R

  mFy

  (

  xw

  ).

  cos0 wTwTF yy (2)

  yw

  T

  w

  xw