Εσχατολογικές αναφορές στην Α' και Β΄ προς...

download Εσχατολογικές αναφορές στην Α' και Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολές του Απ. Παύλου

of 109

Embed Size (px)

Transcript of Εσχατολογικές αναφορές στην Α' και Β΄ προς...

 • :

  (..:679)

  :.

  2012

 • 2

  .....................................................................................................................3

  1.

  ...................................................................................................................102.

  .....................................................................................................183...........25

  1. ...................................................................................................................34

  ...................36.....41

  2.................................54..4,1318....................................................................................55..5,111......................................................................................64..1,510.......................................................................................71..2,112.......................................................................................79

  ........................................................................................................96..........................................................................................................101

 • 3

  ,

  ,

  .,

  ,

  ,

  ,

  .,

  ,

  ,.

  ,

  ,.,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  .,

  ,

 • 4

  ,

  ,

  ,

  .1

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ,

  .

  .4,1318,5,111

  . 1,510, 2,112 .

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  1T.R.Schreiner,InterpretingthePaulineEpistles,Michigan:BakerBookHouse,22011,.13,136.U. Schnelle,Apostle Paul: his life and theology (trans.M. E. Boring),New York: BakerPublishingGroup, 2005, . 35, 4144. S. Finlan,TheApostlePaul and thePaulineTradition,Minnesota: Liturgical Press, 2008, . 20. J. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, GrandRapids: Eerdemans, 1998, . 89, 10. E. Freed, The Apostle Paul and his Letters, London:Equinox,2005,.55.

 • 5

  .2

  ,,

  . ,

  , , ,

  ,.3

  ,

  .

  19R.Kabisch,

  . Schweitzer.

  Kabisch,

  ,

  .4 , Schweitzer

  .

  .,

  .5

  2 , . . , ,:,2007.3E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.5455.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord:atheological introduction toPaul and his letters,GrandRapids:Eerdemans, 2004, . 2223.D.Luckensmeyer, TheEschatology of First Thessalonians,Gttingen:Vandenhoeck&Ruprecht,2009,.23.4A.Schweitzer,Paulandhisinterpreters,London:Adam&CharlesBlack,1912,.5862..,:,:,2011,.17.5A.Schweitzer,Paulandhisinterpreters,.vix,238.,MysticismofPaul,NewYork:Holtandcompany,1931,.3,23,92.

 • 6

  E.Ksemann.

  ,

  .

  .

  .6

  U.Luz,

  .

  ,

  .

  ,.

  .

  Luz

  .,

  ,.7

  C. Beker,

  .8

  R. Bultmann,

  6 E. Ksemann, Paul and Early Catholicism, in New Testament Questions of Today,Philadelphia:Fortress,1969,.236237.7U.Luz,DesGeschichtsverstndnisdesPaulus,Mnchen:Chr.Kaiser,1968,.301386.8C. Beker, Paul theApostle and his further reflections in Paul apocalypricGospel: The comingTriumphofGod,Philadelphia:FortressPress,1982.

 • 7

  ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  Bultmann

  .9

  ,

  .10

  P.Ware,

  .11 , J. Neyrey

  ,

  ,

  .12

  G.Selby,

  , 6

  9D.Kuck,JudgmentandCommunity,Leiden:Brill,1992,.12..,:,.18.10D.Doughty,HistoryandEschatologyintheTheologyofPaul:AnOutlineofthePresentDiscussion,DrewGateway42 (1971),.168187.W.Schmithals,TheApocalypticMovement:Introduction and Interpretation,NewYork:Abingdon,1975, .160,164,171.M.Shires,TheEschatologyofPaulinthelightsofModernScholarship,Philadelphia:Westminster,1966.11P.Ware,TheComingoftheLord:Eschatologyand1Thessalonians,RestorationQuarterly22(1979),.109120.12J.Neyrey,Eschatologyin1Thessalonians:TheTheologicalFactorin1,910;2,45;3,1113;4,6and4,1318,SBLSP,1980,.219231.

 • 8

  ,

  .13

  ,

  . ,

  ,

  .

  .

  .

  . ,

  .,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  .

  13G.Selby,BlamelessatHisComing:TheDiscursiveConstructionofEschatologicalRealityin1Thessalonians,Rhetorica17(1999),.385410.

 • 9

  ,

  .

  , , ,

  . , ,

  ,

  ,

  .

  ..,

  .,

  ,

  . ,

  .

  ,

  . , ,

  .

  ,

  .

 • 10

  1.

  14, ,

  ,

  ,

  49/50 ..15

  , .

  . , , ,

  316/315 .., 26 ,

  .,.16

  168 ..,

  , ,

  14.17,110.15.,,.49..,.,:,2006,.40.,, , , : ,2001, . 490, 495. , , ,,:,2001,.509.U. Schnelle, Apostle Paul: his life and theology, . 172. M. Soards, The Apostle Paul: AnIntroductiontohisWritingsandTeaching,NewJersey:PaulistPress,1987,.47.16., ,:,1982,.28. .,,:,21998,.274.. , , :, 2002, . 33. . , . ,.37.U.Schnelle,ApostlePaul:hislifeandtheology,.171.M.Gorman,Apostleof theCrucifiedLord, .146147..,,.49.

 • 11

  . .

  , regiones ()

  2 ,

  , , , 146

  ..,(provincia),

  ,

  17. , 42 ..,

  ,

  . , ,

  27 ..,

  ,

  . ,

  civitas libera, , , ,

  ,

  .18

  ,

  ,

  .19 ,

  17,:,2000,.166..,,.1819..,, : , 1997, . 2930. . , , . 3436. . , , ,:,1995,.136.,,.274. .,.,.3738.M.Soards, The Apostle Paul, . 47. . , , : , 1997, . 4647. . , ,.49,5558.18.,,.3839,40,43..,,.21,34,78.19.,,.274.., , . 64. . , . , . 3839. . , ,.47.J.Weiss,:

 • 12

  20 1

  .

  ,

  ,

  . ,

  , ,

  , ,

  .,

  ,

  , , , .

  ,

  .21

  ,

  ,

  ,

  , .

  ,

  , 22

  .23

  30150 .. (. . . . . ),:,22011,.284.20 . , , : ,1985,.69.21.,,. 63. . , , . 37. . , ,.2021..,.,.38.R.Riesner,PaulsEarlyPeriod:Chronology,Mission,Strategy,Theology(trans.D.W.Scott),GrandRapids:Eerdmans,1998,.337341.M.Soards,TheApostlePaul,.47.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.33,147.22I.G.X.2,1.175177.186.193.23 . , , . 40. . , ,.3840..,,.5859.

 • 13

  24 ,

  ,

  .

  , .

  (17,68), ,

  25,

  ,

  .

  56.26

  ,

  ,,,,

  .

  ,

  . ,

  ,,

  .27

  ,

  ,,,,,,

  24IGX.2,1.5.25.,,:,1964,.119..,,.40..,,.37.26.,,.5962..,,.275.27.,,. 6465. . , , . 275. .,,.4142..,.,.39.U.Schnelle,ApostlePaul,.171.M.Soards,TheApostlePaul,.1516..,,.47.

 • 14

  .

  ,

  , .

  .

  , .

  ,,,

  . , , ,

  , , .

  ,

  .

  ,,,,

  .28

  .29

  28.,,.36,4042,9097..,,.6668. K. Donfried, Cults of Thessalonika and the Thessalonian Correspondence, NTS 31(1985),.336356.R.Jewett,TheThessalonianCorrespondence:PaulineRhetoricandMillenarianPiety, Philadelphia: Fortress Press, 1986, . 126 . . , ,.136.,,.278279..,., .3940. , ,.491.R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.373374.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.1518,2732,147.,.P.Pachis,TheHellenisticEraasanAgeofPropaganda:ThecaseofIsiscult,LutherH.MartinPanayotisPachis(.),TheoreticalFrameworksfortheStudyofGraeco Roman Religions, Thessaloniki:University Studio Press, 2003, . 97125. , , , : , 2003. L.H.Martin, Hellenisticreligions: an introduction, New York: Oxford University Press, 1987. P. Leveque, (. ), : , 2003. . , , : 20 , 1959.H. J.Gehrke, (. . , . . ), : ,2000.M.Grant,FromAlexandertoCleopatra:TheHellenisticWorld,London: Weindenfeld & Nicolson, 1982. W. Burkert, (.),:,1994.29.,,.4344.

 • 15

  .

  145 .. 30.

  ,

  ,

  .

  ,,

  31.

  .

  , ,

  (17,4).32

  (4154..)

  .

  ,

  ..

  ,

  . ,

  ,

  30.,,.135.31.,,.264..,,.135.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.148..,,.46.32R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.344348.M.N.Pantelis,Synagoge(n)undGemeindederJuden inThessaloniki:Fragenaufgrundeinerneun jdischenGrabinschriftderKaiserzeit,ZPE102(1994),.297306.U.Schnelle,ApostlePaul:hislifeandtheology,.172.., , . 511. . , ,.47,48.

 • 16

  .33 ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  . ,

  ,

  .34

  50 ..

  ,

  ,

  .35 ,

  ,

  .36

  , ,

  (17,23),

  37 38.

  ,

  .39,

  33.,,.81,83.34..,.8489.35 . , , . 45. J. Weiss, ,.285.36.1,10,.17,3.37.1,9.38.2,9.39 . , , . 4849. J.Weiss,,.285.

 • 17

  ,

  ,

  .40

  ,

  41

  42.,

  ,.

  , ,

  43,

  ,

  ,.

  .44

  4017,7.41 . , , . 50. J. Weiss, ,.286.42 ., ..,,,1958..,,.5354.43.17,14.44M.Soards,TheApostlePaul,.4849.E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.49..,,.5556.

 • 18

  2.

  ,

  ,

  ,

  .

  . : .

  45.

  ,

  .

  . ,

  ,

  .

  ,

  .46

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  47, 48. ,

  45 . , , : , 2011, . 299...3,13.46.,,.348.,,.296.47.1,9.2,14.

 • 19

  ,

  49, 50,

  .,

  51,

  ,

  ,

  52. ,

  .53

  54

  ,55.

  ,

  56,

  .

  ,

  .57,

  48.17,4.49.4,6.50.4,11.51.17,4.52.17,59.53.5,1213..W.Gehring,House,ChurchandMission:TheImportanceofHouseholdStructuresinEarlyChristianity,NewYork:HendricksonPub,2004,.132134,197201.54.2,17.55.,,.300301...3,6.56.4,1012.57R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.352358.M.Soards,TheApostlePaul,.49,50.E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.56.

 • 20

  58,

  59.

  . , , ,

  .60 ,

  ,

  : , ,

  61.

  ,

  : 62.

  ,

  .63

  .

  .

  , ,

  :

  64.

  58.3,10.59.,,.360361.,,.301.60 . , , . 496, 499. ., ,.137138.61.2,17.62.1,68.63J.Ware,TheThessaloniansasaMissionaryConcregation:1,58,W83(1992),.126131..,,.307.64.2,8.

 • 21

  .

  .

  , .

  ,

  ,

  :

  65

  66.

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  67,

  . ,

  , 68. ,

  ,

  ,

  ,

  .69

  65.4,1.66.4,910.67.3,10.68.4,12.69.,,.304305. .,,.263.

 • 22

  ,

  .

  ,

  ,

  . ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  .70

  ,

  .

  .

  . ,

  .71 .

  ,

  .

  ,

  70 .,,.505..,,.300301.71.,,.308.

 • 23

  ,,

  .72

  ,

  ,

  ,

  . , ,

  ,

  ,.

  . 2,15

  .73

  ,

  . ,

  ,

  .,

  ,

  .,

  ,

  ,

  .74

  72..,.309310.73 ..,.312313,315316. 74 M. Gorman, Apostle of the Crucified Lord, . 167168, 169170. . , ,.380,395399.,,.310311.

 • 24

  ,,

  ,

  ,

  .

  .75

  75.,,.518..,,.314315.

 • 25

  3.

  50/5176

  .

  ,

  .

  ,,

  49

  .., .77

  ,

  (18,11),

  (18,12),

  76R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.364366.W.G.KmmelP.Feine,IntroductiontotheNewTestament (. H. C. Kee), London: SCM Press, 21975, . 256257. W. Marxsen,IntroductiontotheNewTestament:AnApproachtoitsProblems(trans.G.Buswell),Philadelphia:FortressPress,1968,.22.H.Koester,HistoryandLiteratureofEarlyCristianity,vol.2,NewYork:deGruyter,21995,.103.A.Malherbe,TheLetterstotheThessalonians:ANewTranslationwith Introduction and Commentary, New York: Doubleday, 2000, . 73. R. Jewett, TheThessalonianCorrespondence, . 60.U. Schnelle,ApostlePaul: his life and theology, . 172.M.Soards, TheApostle Paul:An Introduction to hisWritings and Teaching,New Jersey: PaulistPress, 1987, . 49. J.Dunn, The Theology of Paul theApostle, . 298.D. Luckensmeyer, TheEschatologyofFirstThessalonians,.1.77 ,.,5... , 24 49 23 50. .,R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.157208.R.M.Novak,& (..),:,2008, .48.D.Nock,Conversion:TheOld and theNew inReligion fromAlexander theGreat toAugustine ofHippo,London:OxfordUniversityPress,1961,.210.G.Ldemann,Paul,ApostletotheGentiles:StudiesinChronology(trans.F.S.Jones),Philadelphia:FortressPress,1984,.164165.U.Schnelle,ApostlePaul:hislifeandtheology,.48.

 • 26

  , 25 1

  52,

  50..

  .,

  49/50 ..

  .78

  ,

  .79

  .

  ,

  , 80,

  . ,

  81

  82

  .

  .3,1,

  83.

  78A.Deissmann,Paul:AStudy inSocialandReligiousHistory (trans.W.Wilson),NewYork:Harper, 1957, . 275. E. Boring, Hellenistic Commentary to the New Testament, Nashville:Abingdon,1995,.521522.G.Ldemann,Paul,ApostletotheGentiles:StudiesinChronology,..,.1314.R.Jewett,AChronologyofPaulslife,Philadelphia:FortressPress,1979,.5762. . , , . 256258, 269270.M.Novak,&,.4749..,.,.50.U.Schnelle,ApostlePaul:hislifeandtheology,.4950.R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.319321.E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.34. .,,:,22008,.8283.79.,.,.51.80.1,8.81.4,13.82.5,12.83.17,14.18,5.

 • 27

  ,

  ,

  . ,

  84

  . ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  ,,

  . , ,

  . ,

  ,

  ,

  ,

  ,,

  .85 ,

  ,

  .86

  ,

  ,

  84.2,1718.85.,.,.4243.86..,.44.

 • 28

  ,

  ,

  .87

  ,

  .18,5,

  ,

  ,.88,

  ,2,18

  ,

  ,

  .89

  ,

  .

  , ,

  ,

  .,

  .

  , ,

  87..,.52.88J.Weiss,,.287288..,.,.4647.89.,.,.5253.

 • 29

  ,

  .90

  , ,

  ,

  . ,

  , ,

  , .

  F.

  C.Baur.91

  ,

  , ,

  ,

  ,

  .,

  , Fuchs,

  Eckart,Schmithals,

  ,

  . ,

  .92

  1920,,

  ,

  .

  ,,,

  , ,

  90..,.5354.91.,H.Ridderros,Paul:AnOutlineofhisTheology,GrandRapids:Eerdemans,1975,.1617.92.,.,.5558.

 • 30

  .93

  ,

  70 80 ..,

  ..94

  ,

  ,.

  ,

  , .95

  ,

  .

  , , ,

  .96

  ,

  . 2,112,

  ,(...2,1317

  . 3,713),

  93 U. Schnelle, Apostle Paul: his life and theology, . 44, , The History of the NewTestamentWritings(.M.E.Boring),GrandRapids:Eerdmans,1998,.281298,315325.M.Soards,TheApostlePaul,.9.S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.28.G.Strecker,TheologyoftheNewTestament,Berlin;NewYork:WalterdeGruyter,2000,.1520.E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.5.J.Weiss,,.162173.94 . , . ,:,2005,.45.95.,,.404405.96.,.,.27.

 • 31

  ,

  .97

  ,

  ,.

  ,

  ,

  .

  ,.2,112,

  ,

  .98

  ,

  . ,

  ,

  .,

  .

  ,99,

  ,

  97E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.57..,,.413..,,:,1999, . 390. . , . , . 27. S. Finlan, The Apostle Paul and the PaulineTradition,.2830.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.168.98 .,,.413414. .,.,.28.99.2,7.

 • 32

  . ,

  .100

  ,

  ,

  .101

  ,

  . ,

  . ,

  .102

  .2,112,

  .

  ,

  .,

  100.,.,.2930.101M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.169..,,.391392.102 . , , . 414. . , .,.3132.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.168.

 • 33

  .

  .,

  ,

  ,

  .

  ,

  .103

  , ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  103.,,.414415.., . ,. 28.M.Gorman,Apostle of theCrucifiedLord:atheologicalintroductiontoPaulandhisletters,.169.

 • 34

  1.

  .

  ,

  . ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  . ,

  .104

  ,,

  .

  ,

  . ,

  , , ,

  .

  ,

  104 .,,:,2010,.107110.

 • 35

  ,

  .105

  . ,

  ,

  .

  .,

  106,

  ,

  .107

  ,

  .

  ,

  ,,

  .

  105E.Lohse, (. . ), : ,1980,.115121,147151.106 ,.M.Soards,TheApostlePaul,.2122.107U.Schnelle,ApostlePaul:his lifeand theology,.3536. . . , . ,,:,2001,.173184.

 • 36

  .

  .

  .

  . ,

  , ,

  .108

  .109.,

  110.

  ,

  111. 112.

  .113 ,

  114.

  108 ., ,:Simbo,1998,.1415.109W.Zimmerli,OldTestament:TheologyinOutline(trans.DavidE.Green),Edinburgh:T&TClark,1978,.184.1105,18:!;8,8:;,,.111W.McCullough, Israels Eschatology fromAmos toDaniel, J.W.Wevers andD. B.Redford(.),inStudiesontheAncientPalestinianWorld,UniversityofTorontoPress,1971,.86.112.,,:Simbo,1999,.119120.,,.283.113 . , , . 120121. , ,.283284.1142,1217.

 • 37

  (),.115

  , ,

  ,

  116.

  117

  118.(14,121)

  119.

  .

  ,

  .120.

  (,

  ) 121.

  ,

  ,,

  122.

  ,

  .

  (2427,3435,4066)

  .

  115.,,.284285.116 . , , . 123124. , ,.288289.1173,34:,.,,.1184,2: ( ) , , . .119 47,11251,6/60,1920.120A.Davidson,TheTheologyoftheOldTestament,Edinburgh:T&TClark,1976,.376.121W.McCullough,IsraelsEschatologyfromAmostoDaniel,.87.122W.Zimmerli,OldTestament:TheologyinOutline,.186187.

 • 38

  , 123.

  .

  124.

  ,.

  ,

  125. , ,

  126.

  .

  .,

  .

  127.

  , ,

  , 128.

  .,

  129.

  ,

  ,,

  ,,

  12324,23:,,,.124W.Zimmerli,OldTestament:TheologyinOutline,.191199.125W.McCullough,IsraelsEschatologyfromAmostoDaniel,.90..,,.286.126.3,16,30.127A.Davidson,TheTheologyoftheOldTestament,.403.128T.Vriezen,AnOutlineofOldTestamentTheology,Oxford,BasilBlackwell(Englishedition),19702,.456457.129A.Davidson,TheTheologyoftheOldTestament,.401.

 • 39

  130.

  ,

  131.25,6

  1328

  ,

  133.26,19

  134.,

  ,

  135.,37,1114

  ,

  .

  .

  , .,

  136.,

  130.,,.131132.131W.McCullough,IsraelsEschatologyfromAmostoDaniel,.92.132 ,,.133.,.,.134 , , ., !,,.135J.Sawyer,HebrewWordsfortheResurrectionoftheDead,VT23(1973),.218234.13665,17:, . , ,,/66,22: , , . .

 • 40

  , 137.

  (.2,.4)

  138

  (.2,.4)139. , 18,28 33

  ,

  , ,

  140.

  1374,7,10,13/6061.138 8,20: : .139T.Vriezen,AnOutlineofOldTestamentTheology,.449.140A.Davidson,TheTheologyoftheOldTestament,.408.

 • 41

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  141. ,

  ,

  .

  .,

  ,

  .

  ..

  ,

  ,.142

  .

  .

  , , .

  ,,

  141D.Russell,Apocalyptic:AncientandModern,Philadelphia:FortressPress,1978,.2122.142P.Hanson,TheDawnofApocalyptic:TheHistoricalandSociologicalRootsofJewishApocalypticEschatology,Philadelphia:FortressPress,1975,.131.J.Collins,ApocalypticEschatologyastheTranscendenceofDeath,CBQ36.1(1974),.2223..,,:,2005,.257274.

 • 42

  143.

  ,

  144.,

  .

  .

  .

  .145

  ,

  146,

  147,

  148. 12,2

  ,

  ,

  .

  26.

  ,,

  1431611,4144,60.1441636.145W.McCullough,IsraelsEschatologyfromAmostoDaniel,.88.14612,2:,.14712,3:,,.148J.Collins,ApocalypticEschatologyastheTranscendenceofDeath,.34.G.Nickelsburg,Resurrection, immortality, and eternal life in intertestamental Judaism, Cambridge: HarvardUniversityPress,1972,.24.W.Zimmerli,OldTestament:TheologyinOutline,.233.

 • 43

  , ,

  149. ,

  150.,

  151.

  , ,

  152.

  , ,

  153. ,

  154.

  155.

  ,

  , . ,

  156,

  149G.Nickelsburg,Resurrection,immortality,andeternallifeinintertestamentalJudaism,.23.1507,27:, . .151.,,.138.152M.Himmelfarb,RevelationandRapture, : John J.Collinsand JamesH.Charlesworth (.), Mysteries and Revelations, Journal for the Study of Pseudepigrapha,SupplementSeries9,Sheffield:JSOTPress,1991,.7990.1531104,2:.4:,,,6:.154139,5:.100,5: ,.,.155198,10,14/99,11/103,78/108,3.1561103,4/78.

 • 44

  157.

  .

  158 159.

  ,

  160.

  . ,

  .

  .

  . ,

  161.

  162

  163.

  .

  157G.Nickelsburg,Resurrection,immortality,andeternallifeinintertestamentalJudaism,.24.158110,17.159,.162,1516:.:,,.16015,57.161191,1617:, . ,,.162251,10:. . ,,.163 2 51, 12: .

 • 45

  164. ,

  . ,

  165

  166.

  167,

  168.

  23,2731169

  ,.

  164251,16:, . , .,.. .54,15:, ,.165249,3:,.50,2:,..,.166 2 51, 3: , ,, :,,.167 2 48, 50: , , , ,,.168244,11: , , . .169 , , ., , .,..,,., . .

 • 46

  ,

  .

  .

  ,

  .

  . ,

  ,

  .

  170.

  171.

  .

  ,

  172.

  .

  ..,

  ,

  . (8)

  ,

  .

  17010,910:, . .171G.Nickelsburg,Resurrection, immortality,andeternal life in intertestamentalJudaism,.2831.J.Collins,ApocalypticEschatologyastheTranscendenceofDeath,.31.17225,4:.

 • 47

  ,

  ,

  , 173.

  , 3771,

  174175176177

  ,.

  , ,

  178.179

  180.

  ,

  181.

  ,

  182.183

  173M.Hengel, Judaism andHellenism: Studies in their encounter in Palestine during the EarlyHellenisticPeriod,London:SCMPress,1974,.190.174146,24/48,2/62,5.7.9.14/63,11/69,2627.29/70,1/71,14.17.175139,6/40,5/45,34,6/49,2.4/51,3.5/52,6.9/53,6/55,4/56,6/61,5.8.10/62,1.176138,2/53,6.177148,10/52,4.178D.Russell,TheMethodandMessageof JewishApocalyptic:200BC100AD,London:SCMPressLTD,1964,.328.179148,6:,.180 1 49, 2: . , , , .181 1 62, 8: .14:,,,.182138,3: . 47,4: , , .183 1 62, 6: .

 • 48

  184.

  ,

  .

  185. ,

  186.

  12,.

  .,187.

  ,

  , .

  , 188. ,

  , ,

  189.

  184 1 51, 3: .185W.O.E.OesterleyT.H.Robinson,HebrewReligion: itsoriginanddevelopment,London:S.P.C.K.,1966,.384.186.,,.,:,1980,.549.187W.O.E.OesterleyT.H.Robinson,HebrewReligion:itsoriginanddevelopment,.384.188 24,16: , ., .. . . . . . 7,2.5,10.4,5.8,2.8,1.19,811.189 18,1114: . .. ..

 • 49

  ,.

  ,

  .

  190.

  ,,,

  191. , ,

  ,192.

  ,

  .

  ,

  193.

  . ,

  194.

  ,

  195 196.

  19017,4:,,.19117,2143.192 18, 1012: , . ()., . ..19310,7.194(3,1320).195.652656:() , ,..196V.106109:() , ..

 • 50

  ,

  197.

  ,

  . , ,

  ,

  () 400

  198.

  .,

  .

  .

  .,,,.

  ,,

  .

  .

  .

  400 ,

  .

  199. , (. 12)

  .

  .,,

  .

  ,200.

  197W.O.E.OesterleyT.H.Robinson,HebrewReligion: itsoriginanddevelopment,.384..,,.101.1987,2830.199W.O.E.OesterleyT.H.Robinson,HebrewReligion:itsoriginanddevelopment,.383,384.20011,3712,3.

 • 51

  ,

  ,.

  .

  .,

  ,,

  , . ,

  ,

  .,

  .,

  .

  ,.

  ,

  ,,

  . , ,

  ,.,

  ,.,

  ,,

  .,

  ,

  . 201.

  (7,3133)

  202.

  20113.202D.S.Russell,TheMethodandMessageofJewishApocalyptic:200BC100AD,.331.

 • 52

  ,,

  .

  ,

  , 203.

  ,

  ().

  ,204.

  205.

  206

  ,

  ..

  .

  ,,

  , ,

  .,

  ,

  ,

  ,,

  203230,1:,,().204240,12:,,, , ,., .205240,3:,,.206270,78:, , .,, . ,.

 • 53

  .,

  ,

  . ,

  .

  .,

  .

  ,

  ,

  .

 • 54

  2.

  .

  ,

  ,

  .

  .

  .207,

  ,

  .

  ,

  ,,

  .208

  ,

  ,

  .,

  .

  207U.Schnelle,ApostlePaul,.181,191.J.Dunn,TheTheologyofPaultheApostle,.299.208M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.168.

 • 55

  ..4,1318

  ,

  .

  ,

  .,

  .

  ,

  , .

  , ,

  .,

  ,

  .

  209,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  .210

  209.13 29..,.,,.115..,,. , : , 1980, . 244. 272. . , ,.135,139141.210E.Lohse,,.161..,.,.266267.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.160.D.Luckensmeyer,TheEschatologyofFirstThessalonians,.173.

 • 56

  ,

  .211

  13, , ,

  ,,

  ,

  .

  ,

  ,.

  ,,

  .

  ,

  . ,

  .

  , .

  , , ,

  .

  ,

  .212

  14

  211J.Gillman,Signalsoftransformationin1Thessalonians4:1318,CBQ47:2(1985),.267.212 . , . , . 268272. ., , .363365.U.Schnelle,ApostlePaul,.182.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.160.

 • 57

  .

  , .

  ,

  ,

  .

  ,

  .213

  .

  214. ,

  .215 ,

  ,

  ,.

  ,

  , ,

  .

  ,

  213U.Schnelle,ApostlePaul:his life and theology, .182..,,:UniversityStudioPress,2004,.126127.214 , , PG124,1312B: , ,, , . ,., , PG 119,89C: , , ,,;, , . .215R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.184.

 • 58

  .216

  ,

  .,

  .

  , ,

  ,

  .217

  ,

  .

  .

  ,

  .,

  . ,

  ,

  ,

  .,

  , ,

  216 , , PG124,1312C: , , .., .,,, .,,PG119,CD:,. , .,,.217.,.,.272277.

 • 59

  .218 ,

  ,

  ,

  ,

  .219

  , ,

  ,

  .

  ,

  220,

  221

  .222

  16 ,

  .

  ,.

  218R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.184..,,:,1957,.163.219,,PG62,436B:, . , ,PG82,648B:.220 . , . , . 277280. P.Hoffmann,DieToten inChristus.Eine religionsgeschichtlicheund exegetischeUntersuchung zurpaulinischenEschatologie,Mnster:Aschendorff, 31978,.15.P.Siber,MitChristus leben.EineStudiezurpaulinischenAuferstehungshoffnung,Zurich:TheologischerVerlag,1971,.35.221 , , PG 82,648B.,,PG66,931C.,,PG119,92A:...222 , , PG62,439A:,,,,.

 • 60

  ,

  ,

  .

  ,.

  223,

  224, 225,

  226, 227 228.

  ,.

  ,

  (,

  , , ),

  ,.

  ,

  ,

  ,

  .,

  ,

  ,

  229. ,

  230

  231.

  223.1,10.4,16,.1,7.224.3,20.225.24,30.26,64,.13,26.14,62,.21,27.2267,13.22713.2283771.229,2,1.9,14,.27,13,.47,6.2306,23.231..11,1.

 • 61

  ,

  .232 , ,

  ,

  .233

  ,

  14

  ,

  234,

  ,

  235.

  ,

  .

  .

  17

  ,

  .

  232. ,,.164165..Kennedy,Paulsconceptionofthelastthings,ThePrincetonTheologicalReview3(1905),.483487.233 , , , PG 35,784B: , , , ,,.234 . , . , . 280287. S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.23.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord:atheologicalintroductiontoPaulandhisletters,.160161.235 , , PG 82,649A. , , PG 119,92. , , PG 62,436B. , , PG124,1313B.

 • 62

  .

  ,

  236,

  , 237.

  ,

  ,

  . ,

  .

  ,

  .,

  ,

  .

  , ,.238,

  .239

  236.2,1.237.10,810.238 , , PG 82, 649B: , . , ,PG62,440B:,;.,, , ,,.. ; ,.239 . , . , . 287292...,,:

 • 63

  18

  ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  ,

  .,

  .240

  , 82003, . 217. J.Gillman, Signals of transformation in 1Thessalonians4:1318,.276279.240U.Schnelle,ApostlePaul,.183.R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.384387.G.Bornkamm,Paul(.D.Stalker),NewYork:Harper&Row,1971,.222.E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.57.

 • 64

  ..5,111

  ,

  .

  .

  .

  ,

  ,.241

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  . ,

  ,

  , .242

  ,

  ,

  ,

  241 . , . , . 293294. .,,.367.R. Riesner, Pauls Early Period, . 184.M.Gorman, Apostle of the Crucified Lord, . 162...,,.220221.242.1,7..13,32..24,31.

 • 65

  .243

  2,

  . ,

  .,

  ,

  .,

  .

  ,,

  .

  .244 ,

  ,

  245

  .,

  ,

  . ,246 ,

  ,

  ,

  243 . , . , . 294295. .,,.368.R.Riesner,PaulsEarlyPeriod,.185...,,.220.244,,PG82,649D652A: . .,, . .24512,29..24,43..3,10..3,3.16,15.246.5,18.1,15.2,1.11.31.3,14..2,1.13,6..13,5.30,3.

 • 66

  .

  ,

  .247

  ,

  .248

  .

  .

  ,

  . ,

  , 249,

  247,,PG62,447C: , , ., , , . , , PG 119, 96D. ,,PG124,1316A.248 . , . , . 295298. ., , .368369.M.Gorman,Apostleof theCrucifiedLord,.162. .. , , .221. . , ,.164.249 , . (.13,2..24,23.2526. . 17, 23). (. 17, 2627. . 24, 3739). , , (.17,2830)., ,(.21,34).

 • 67

  ,

  .250

  . , 4

  . ,

  , ,

  ,

  .251

  ,

  , ,

  .252

  ,

  .253

  .

  ,

  .254

  250 . , . , . 298301. S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.23,24.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.162.251E.Lohse,,.163.252.13,12..4,5..6,14..1,13.253E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.5556. ., : , : , 1991, . 103.M. Gorman, Apostle of the Crucified Lord, . 162. .,,.420427.254.,.,.301304.

 • 68

  , .

  , .

  .

  ,

  ,

  .,,

  ,

  ,,,

  , .255

  .256

  8,

  .

  . , ,

  ,

  . ,

  255 . , . , . 304308. S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.24.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.162.256 , ,PG 124,1317D:, ,, . , ,PG62,450D: , , .

 • 69

  ,

  .

  , ,

  .,

  .257 9

  ,

  .258

  259

  .260

  10

  .

  ,

  . ,

  4,1318

  257 . , . , . 309310.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.162.258.,.,.312313.259 , ,PG 124,1319: , . , , PG 119, 100C:,.260,,PG62,451A:,.,,PG82,652D:, , , .

 • 70

  ,

  .26111,

  ,

  ,

  ,

  .262

  261E.Freed,TheApostlePaul andhisLetters, .56. . , .,.313314.S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.24.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.163.262E.Freed,TheApostlePaul andhisLetters, .56. . , .,.314315.

 • 71

  ..1,510

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  . ,

  .263

  5

  .

  ,

  .

  .

  263 . , ., . 129130. J.Dunn,TheTheologyofPaultheApostle,.295296.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.173.

 • 72

  ,

  .,

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  . ,

  264,

  .265

  .,

  6

  .

  .266

  264.2,15.265 . , . , . 8994. J.Bassler,TheEnigmaticSign:2Thessalonians1:5,CBQ46.3(1984),.496510.266,,PG62,475C:, . , , PG 82, 660BC: , ,.,.,,PG124,1333B:,,,,..

 • 73

  , .

  ,

  . ,

  ,

  .267

  7

  ,

  .

  .

  , .

  .,

  .

  .

  .,

  .

  . ,

  267 . , . , . 9598.M.Gorman, Apostle of the Crucified Lord, . 173. . , ,.165.

 • 74

  ,

  268

  .269

  25,3146,

  .,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .270

  ,

  7 8 ,

  .271

  8

  .

  ,,

  268.16,27.24,30.31.25,31..8,38..9,26.269 . , ., .98102.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.174.270.25,3146.271.,S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.2829.T.BrodieD.MacDonald S. Porter (.), The Intertextuality of the Epistles: Explorations of Theory andPractice,Sheffield:SheffieldAcademicPress,2006.

 • 75

  .

  ,

  .272 ,

  .,

  ,

  . ,

  ,

  273

  274275.,

  ,

  . ,

  .

  ,

  272,,PG124,1336:,., , . ,,., , PG 119, 113A: , , , , .,,..273.19,25.274.9,23.24.275.10,2.

 • 76

  .

  ,

  .

  , ,

  ,.276

  .

  .

  ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  .

  .,

  ,

  . ,

  ,

  .,

  .

  ,

  ,

  276.,.,.102114.

 • 77

  ,.

  .

  ,

  ,

  277,,

  278, ,

  , ,

  .

  .279 ,

  .280

  10

  .

  ,

  .

  , . ,

  . ,

  277,,PG119,113BC.278,,PG62,448.,,PG124,1336B.279.,.,.114120.280,,PG94,1548A.

 • 78

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .,

  , ,

  .,

  .281 2 .

  .,

  , .

  .282 ,

  .283

  281.13,9..10,18..21,13.282,,PG124,1336D:,,, , , , . ,,PG119,116A.283 .,.,.120127.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.174.

 • 79

  ..2,112

  ,.

  . , ,

  , .

  ,

  ,

  .

  (. 11,4

  11,36) ,

  .,

  ,

  ,

  .284

  ,

  .

  .,

  ,.

  ,

  .

  284E.Lohse,,.87..,,.380..,,.476. .,. , . 141143. M. Gorman, Apostle of the Crucified Lord, . 174. .,,.165.

 • 80

  ,

  .,

  ,

  285. ,

  286

  ,

  ,

  .287

  .

  ,

  ,

  ,

  .288

  .289

  ,

  ,

  ,

  285.24,31..13,27..27,37.286.106,47..12,3.287.,.,.144146.288.,,.380381.289.13,5..24,4..21,8.

 • 81

  .

  ,

  .

  .4,15

  .,

  290,

  ,

  .291

  , .

  , . 4,15,

  .,

  .

  (2,15),

  . ,

  ,

  .,

  .,

  290S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.2930.M.Harding,DisputedandUndisputedLettersofPaul,inS.Porter(.),ThePaulineCanon,Leiden:Brill,2004,.159.291,,PG62, 482A: , , .,,PG119,117A: , , , . . . , , PG 124, 1340B. , , PG 95, 921D. ,, PG 66, 933B: .

 • 82

  . ,

  . ,

  .292

  ,

  ,.

  .

  . ,

  .

  .

  .

  . ,

  ,

  .293

  ,

  .

  ,

  292S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.2930.M.Harding,DisputedandUndisputedLettersofPaul,.159.293.,.,.149158.., , .382388..,,.164.

 • 83

  ,

  . ,

  ,.

  ,

  .

  .

  ,,

  .,

  ,

  . 3

  .(21,21),

  .

  .

  .

  (21,7 .)

  ,.

  .,

  .294

  294,,PG62, 482B: ; ,

 • 84

  ,

  ,

  ,.295

  .

  .

  ,

  .296

  , , ,

  . , ,

  ,

  .

  .

  ,

  .,

  .,

  .

  . .;;,.,,PG119,117C:, .,,.295.,.,.159166.296.7,23.13,41.23,28.24,12.

 • 85

  .

  ,

  .297,

  .298

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  11,3637,

  .299

  . ,

  .

  ,

  297E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.58..,.,.168172.,.,,:,2001,.548552.298 , , PG 82, 664B: , , ,, ,.299R.Aus,GodsplanandGodspower,JBL96:4(1977),.541542.

 • 86

  .300

  .,

  .301

  , , ,

  .

  ,

  302

  303

  .

  .304,

  ,

  ,

  .,

  .305

  .

  300.1,54..6,2.301S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.29.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.176.302.14,1314.303.28,2.304R.Aus,GodsplanandGodspower,.539,542.305,,PG62,482C:,, . , ,PG119,120A:,.,,PG82,664B: . , ,PG124,1340D:,,.

 • 87

  ,

  ,.306

  5

  ,

  .

  ,

  .

  .307

  ,

  .,

  ,

  . ,

  ,

  .308

  ,,

  ,

  306.,.,.173180., .,.552556.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.175.307,,PG124,1340D1341A:,.,. , . , , , . ;;.308.,.,.180182.

 • 88

  . 7

  . ,

  ,

  .309

  , ,

  ,

  .

  .,

  .

  . ,

  310

  311,

  312.

  ,.,

  ,

  ,

  ,313

  ,

  309R.Aus,GodsplanandGodspower,.537538.310,,PG124,1341AB.,,PG95,924A.311,,PG66,936A.,,PG82,664D.312,,PG124,1341AB.313E.Lohse,,.8687.

 • 89

  . ,

  ,

  .314

  ,

  .

  .,

  ,

  , ,

  ,

  .315

  ,

  ,

  , .

  ,

  .,

  ,

  (. 3), (. 8),

  (.6),(.7)(.3).

  314R.Aus,GodsplanandGodspower,.545546,553.315.,.,.183196., , , :,2001,.537540.

 • 90

  316,317.

  . ,

  ,

  .

  ,.

  .

  ,

  .

  ,.

  ,

  ,

  .

  ,

  316,,PG124,1341C.,,PG119,120D121A.317,,PG66,936A.

 • 91

  .318

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ( ) .

  .

  .,

  .

  .319 ,

  ,

  .

  .

  .320

  318.,.,.197206., ,.541.319S.Finlan,TheApostlePaulandthePaulineTradition,.29.320 .,.,.206212.M.Gorman,ApostleoftheCrucifiedLord,.175.

 • 92

  . 9

  .

  321.

  322,

  323,

  324.

  . ,

  ,

  325.

  .,

  .

  ,

  ,

  .

  ,.326

  10 ,

  .

  321.11,14.23.322.22,3..13,27..5,5.7,5.323.16,20..2,18.324.11,14.325.4,48..2,22.43.4,30.5,12.6,8..15,19..12,12.326.,.,.213220.

 • 93

  .

  .

  327.

  , ,

  , .

  , ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  328

  .

  .

  .

  ,,

  .329

  .11

  ,.

  ,

  327,,PG62, 487A: , , ,,,.328.19,8.329.,.,.220225.

 • 94

  , ,

  .

  .

  ,

  .330

  ,

  .331

  12

  .

  .

  332,

  333. ,

  . ,

  330,,PG82,668B: , , ,,.,., , PG 119, 124A: , , , . , , PG 124, 1345A: , , . , , ,.331.,.,.225227.332,,PG124,1345B.333 , , PG 82, 668C.,,PG119,125B.

 • 95

  .,

  ,

  .334

  . ,

  ,

  .335

  336,

  337.

  334.,.,.227230.335E.Freed,TheApostlePaulandhisLetters,.5859.336.1,12.2,16.337.3,12.4,1011.

 • 96

  , ,

  . ,

  .

  ,

  ,

  , 50 51 ,

  .

  .

  ,,,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

 • 97

  ,

  ,

  .

  ,

  .,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  . ,

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

 • 98

  ,

  , . ,

  . ,

  . ,

  ,

  .,

  ,

  ( ) .

  ,

  . ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

 • 99

  .

  .,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  . ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

 • 100

  .

 • 101

  ,,,1997., ., , , : ,1980.,,,PG35,756788. , , PG82,628657.,,PG82,657673.,,PG66,931937. , ,PG124,12801325.,,PG124,13281357.InscriptionesGraecae,KernOtto(.),Bonnae:A.MarcusetE.Weber,1913.,,PG94,15051585.,,PG95,917929. , ,PG62,391468. , ,PG62,468500.Kohlenberger, JohnR. III (.),TheParallelApocrypha,NewYork;Oxford:OxfordUniversityPress,.., . (.), , 3, : ,1992.

 • 102

  NestleAland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart: DeutscheBibelgesellschaft,271993.,,PG119,57105.,,PG119,105133.Septuaginta,.Sparks,H.F.D.,TheApocryphalOldTestament:A selection of somedocumentsusuallyplacedinthePseudepigrapha,Oxford,1984.

 • 103

  ,.,,:,2001. , , :,2010.Aus,R.,GodsplanandGodspower,JBL96.4(1977),.537553., ., , : ,1997., ., : , :,2011.Bassler, J., TheEnigmatic Sign: 2Thessalonians 1:5,CBQ 46.3 (1984), .496510.Beker,C.,Paul theApostleandhis further reflections inPaulapocalypricGospel:ThecomingTriumphofGod,Philadelphia:FortressPress,1982.Boring,E.,HellenisticCommentarytotheNewTestament,Nashville:Abingdon,1995.Bornkamm,G.,Paul(trans.D.Stalker),NewYork:Harper&Row,1971.Brodie,T.MacDonaldD.PorterS. (.),The Intertextuality of theEpistles:ExplorationsofTheoryandPractice,Sheffield:SheffieldAcademicPress,2006.Burkert,W.,(.),:,1994., ., . ,:,1985.,:,:,1991 , , ,: , 2001,.490508.

 • 104

  , , ,: , 2001,.509521. , ,,:,2001,.532544. , . , ,:,2001,.545560. , . ,:,2005.Collins, J., ApocalypticEschatology as theTranscendence ofDeath,CBQ36.1(1974),.2143.Davidson,A.,TheTheologyoftheOldTestament,Edinburgh:T&TClark,1976.Deissmann, A., Paul: A Study in Social and Religious History (.W.Wilson),NewYork:Harper,1957.Donfried,K.,CultsofThessalonikaandtheThessalonianCorrespondence,NTS31(1985),.336356.Doughty,D.,HistoryandEschatologyintheTheologyofPaul:AnOutlineofthePresentDiscussion,DrewGateway42(1971),.168187.Dunn,J.,TheTheologyofPaultheApostle,GrandRapids:Eerdemans,1998.,.,,:,2005., ., , : ,22008.Finlan, S., The Apostle Paul and the Pauline Tradition,Minnesota: LiturgicalPress,2008.Freed,E.,TheApostlePaulandhisLetters,London:Equinox,2005.

 • 105

  Gehring,W.,House,ChurchandMission:TheImportanceofHouseholdStructuresinEarlyChristianity,NewYork:HendricksonPub,2004.Gehrke,H.J.,(..,..),:,2000.Gillman, J.,Signalsof transformation in1Thessalonians4:1318,CBQ47.2(1985),.263281.Gorman,M.,Apostleof theCrucifiedLord:a theological introduction toPaulandhisletters,GrandRapids:Eerdemans,2004.Grant, M., From Alexander to Cleopatra: The Hellenistic World, London:Weindenfeld&Nicolson,1982.Hanson, P., TheDawn of Apocalyptic: TheHistorical and Sociological Roots ofJewishApocalypticEschatology,Philadelphia:FortressPress,1975.Harding,M.,DisputedandUndisputedLettersofPaul, inS.Porter(.),ThePaulineCanon,Leiden:Brill,2004,.129168.Hengel,M.,JudaismandHellenism:StudiesintheirencounterinPalestineduringtheEarlyHellenisticPeriod,London:SCMPress,1974.Himmelfarb,M., Revelation and Rapture, John J. Collins and James H.Charlesworth (eds.), in Mysteries and Revelations, Journal for the Study ofPseudepigrapha,SupplementSeries9,Sheffield:JSOTPress,1991,.7990.Hoffmann,P.,DieToten inChristus.Eine religionsgeschichtlicheund exegetischeUntersuchungzurpaulinischenEschatologie,Mnster:Aschendorff,31978.Jewett,R.,AChronologyofPaulslife,Philadelphia:FortressPress,1979. , The Thessalonian Correspondence: Pauline Rhetoric andMillenarianPiety,Philadelphia:FortressPress,1986.,. . , ,:,82003.,:,2000., ., , :,1957.

 • 106

  , ., ,:Simbo,1998. , , : Simbo,1999. , ,:,2007.,.,,:,1964.,., , ,:,1995,.134143.,,:,21998.Ksemann,E., Paul andEarlyCatholicism, inNewTestamentQuestions ofToday,Philadelphia:Fortress,1969,.236251.Kennedy,.,Paulsconceptionof the last things,ThePrincetonTheologicalReview3(1905),.483487.Koester,H.,History and Literature of EarlyCristianity, vol. 2,NewYork: deGruyter,21995.,.,,:20,1959., ., ,:,1997.Kuck,D.,JudgmentandCommunity,Leiden:Brill,1992.Kmmel,W.G. FeineP., Introduction to theNewTestament (.H.C.Kee),London:SCMPress,21975., ., , :,1985.Leveque, P., (. ), :,2003.

 • 107

  Lohse, E., (. . ),:,1980.Luckensmeyer, D., The Eschatology of First Thessalonians, Gttingen:Vandenhoeck&Ruprecht,2009.Ldemann,G.,Paul,ApostletotheGentiles:StudiesinChronology(.F.S.Jones),Philadelphia:FortressPress,1984.Luz,U.,DesGeschichtsverstndnisdesPaulus,Mnchen:Chr.Kaiser,1968.Malherbe, A., The Letters to the Thessalonians: A New Translation withIntroductionandCommentary,NewYork:Doubleday,2000.Martin, L. H., Hellenistic religions: an introduction, New York: OxfordUniversityPress,1987.Marxsen,W., Introduction to theNew Testament:AnApproach to its Problems(trans.G.Buswell),Philadelphia:FortressPress,1968.McCullough,W.,IsraelsEschatology fromAmos toDaniel, J.W.WeversandD.B.Redford(eds.),inStudiesontheAncientPalestinianWorld,UniversityofTorontoPress,1971,.86101.Neyrey,J.,Eschatologyin1Thessalonians:TheTheologicalFactorin1,910;2,45;3,1113;4,6and4,1318,SBLSP,1980,.219231.Nickelsburg, G., Resurrection, immortality, and eternal life in intertestamentalJudaism,Cambridge:HarvardUniversityPress,1972.Nock,D.,Conversion:TheOldandtheNewinReligionfromAlexandertheGreattoAugustineofHippo,London:OxfordUniversityPress,1961.Novak,R.M.,& (. . ),:,2008.Oesterley,W.O.E.RobinsonT.H.,HebrewReligion:itsoriginanddevelopment,London:S.P.C.K.,1966., ., ,:,1999.,,:,2011.

 • 108

  Pantelis, M. N., Synagoge(n) und Gemeinde der Juden in Thessaloniki:FragenaufgrundeinerneunjdischenGrabinschriftderKaiserzeit,ZPE102(1994),.297306., ., , : ,1982., ., ,:UniversityStudioPress,2004., ., ,,1958.Pachis,P., TheHellenisticEra as anAge ofPropaganda:The case of Isiscult,LutherH.MartinPanayotisPachis(.)in:TheoreticalFrameworksfortheStudy ofGraecoRomanReligions,Thessaloniki:UniversityStudioPress,2003,.97125. , , , : ,2003.Ridderros,H., Paul: AnOutline of his Theology, Grand Rapids: Eerdemans,1975.Riesner,R.,PaulsEarlyPeriod:Chronology,Mission,Strategy,Theology(.D.W.Scott),GrandRapids:Eerdmans,1998.Russell,D.,TheMethod andMessage of JewishApocalyptic: 200BC 100AD,London:SCMPressLTD,1964.,Apocalyptic:AncientandModern,Philadelphia:FortressPress,1978.Sawyer, J.,HebrewWords for theResurrectionof theDead,VT23 (1973),.218234.Schmithals,W.,TheApocalypticMovement:IntroductionandInterpretation,NewYork:Abingdon,1975.Schnelle,U.,TheHistoryoftheNewTestamentWritings(.M.E.Boring),GrandRapids:Eerdmans,1998.,ApostlePaul:hislifeandtheology(.M.E.Boring),NewYork:BakerPublishingGroup,2005.

 • 109

  Schreiner,T.R.,InterpretingthePaulineEpistles,Michigan:BakerBookHouse,22011.Schweitzer,A.,Paulandhisinterpreters,London:Adam&CharlesBlack,1912.,MysticismofPaul,NewYork:Holtandcompany,1931.Selby, G., Blameless at His Coming: The Discursive Construction ofEschatologicalRealityin1Thessalonians,Rhetorica17(1999),.385410.Shires, M., The Eschatology of Paul in the lights of Modern Scholarship,Philadelphia:Westminster,1966.Siber,P.,MitChristusleben.EineStudiezurpaulinischenAuferstehungshoffnung,Zurich:TheologischerVerlag,1971.Soards,M.,TheApostlePaul:AnIntroductiontohisWritingsandTeaching,NewJersey:PaulistPress,1987.Strecker, G., Theology of the New Testament, Berlin; New York: Walter deGruyter,2000., ., ,:,2002.Vriezen, T., An Outline of Old Testament Theology, Oxford, Basil Blackwell(Englishedition),19702.Ware,J.,TheThessaloniansasaMissionaryConcregation:1,58,ZeitschriftfrdieneutestamentlicheWissenschaftunddieKundederlterenKirche83(1992),.126131.Ware, P., The Coming of the Lord: Eschatology and 1 Thessalonians,RestorationQuarterly22(1979),.109120.Weiss, J., : 30150 ..(.....),:,22011.Zimmerli,W.,OldTestament:Theology inOutline (.DavidE.Green),Edinburgh:T&TClark,1978.